Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010"

Transkript

1 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010

2 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske ligningstakster! De nye reglene bare et første skritt?

3 Formueplikten gjelder tre kategorier boligeiere: Gruppe A: Ikke-skatteemigrert, formueskatt kun i Norge Gruppe B: Ikke-skatteemigrert, formueskatt i Norge og i Frankrike Gruppe C: Skatteemigrert, formueskatt i Frankrike og hvis aktiva i Norge, også i Norge

4 Gruppe A: Ikke-skatteemigrert med en nettoformue på mindre enn (2009) Gruppe B: Ikke-skatteemigrert med en nettoformue på mer enn (2009) Gruppe C: Skatteemigrert med en world wide nettoformue på mer enn (2009)

5 Regelverket for beskatning av fast eiendom i Frankrike: Personer bosatt i Norge er skattepliktig hit for formue i fast eiendom i utlandet Ligningsverdien for boliger skal fastsettes etter norske regler Da det nye regelverket for å fastsette ligningsverdi på bolig ikke gjelder for boliger i utlandet, skal verdien fastsettes på samme måte som tidligere

6 Hvordan fastsettes ligningsverdien for boliger i utlandet? De regler som ens bostedskommune i Norge har fastsatt for beregning av ligningsverdien på fast eiendom, gjelder også for boliger i utlandet, altså i Frankrike Basis for beregningen er opprinnelig kjøpesum, omregnet til norske kroner

7 Enhver norsk kommune har en såkalt sikkerhetsventil som er den prosentsats som brukes for å kalkulere ligningsverdien på alle kommunens boliger i Norge og utlandet Sikkerhetsventilen ligger mellom 10 og (maks) 30% Den prosentsats som kommunen har fastsatt for årlig oppjustering av kjøpesummen på boliger, gjelder også for boliger i utlandet

8 OBS! OBS! OBS! Det kan være verdt å merke seg at det nye regelverket, som altså (foreløpig?) ikke gjelder for boliger i utlandet, øker sikkerhetsventilen på fritidseiendommer, dvs. sekundærboliger fra 30 til maks 60 %!

9 Slik er regelverket for rapportering av kjøp av bolig i utlandet og da med følgende data: Hva slags eiendom I hvilket land den ligger Når den ble kjøpt (dato) Kjøpesum i aktuell valuta Salgsverdi (hvis det foreligger?)

10 Med basis i disse data, kalkulerer kommunen selv ligningsverdien ved bruk av nevnte sikkerhetsventilprosentsats Dersom man først har oppgitt en egen ligningsverdi og først senere den aktuelle kjøpesum, vil kommunen (kunne) oppjustere kjøpsprisen med de årlige prosentreguleringer som gjelder for boliger og kalkulere ny ligningsverdi

11 Eksempler på kalkulering av ligningsverdier: Kjøpesum, eksempelvis Kjøpesum i NOK med kurs 8.25, 2.9 mill 20% sikkerhetsventil gir en ligningsverdi på NOK 30% sikkerhetsventil gir en ligningsverdi på NOK

12 Eksempel fra Oslo kommune: Kjøpesum i 1998 inkl omkostninger NOK 1.4 mill Oppgitt ligningsverdi i 1998; 178k NOK (13%) - godkjent i tre år Kjøpesum oppgitt i 2002 ny ligningsverdi beregnet av kommunen, 223k NOK (16%) Årlige oppjusteringer fra og med 2002 ga i 2008 en ligningsverdi på 321k NOK (23%)

13 Gjeldsrenter: Det gis fradrag for gjeldsrenter uavhengig av om et lån er tatt opp i Norge eller Frankrike Låneforholdet og rentebetalinger knyttet til bolig i Frankrike skal dokumenteres på tilfredsstillende måte. For nærmere opplysninger om dokumentkrav kan man ta kontakt med Skattedirektoratet

14 Utleieinntekter: Personer i Norge er i utgangspunktet skattepliktig etter norske regler for leieinntekter fra fritidsbolig, dvs. sekundærbolig i utlandet For fritidsboliger/sekundærboliger regnes 85% av leieinntekten som overstiger 10k NOK, som inntekt

15 Den norsk/franske skatteavtalens artikkel 6, punkt 1, sier at både Norge som bostedsstat og Frankrike som kildestat kan skattlegge inntekt av utleie av fast eiendom Artikkel 13 i skatteavtalen regulerer forholdet med dobbeltbeskatning. Det er nærmere forklart i f.m. fortjeneste ved salg av bolig

16 Skatt på fortjeneste ved salg av bolig: Personer bosatt i Norge er i utgangspunktet skattepliktig for gevinst på salg av eiendom i utlandet. Ev. tap er fradragsberettiget i den utstrekning ev. gevinst ville være skattepliktig Ved realisasjon av sekundærbolig, er kravene for å oppnå skattefritak at eiertiden er minst 5 år og kravet til brukstid er 5 av de siste 8 år.

17 Dobbeltbeskatning: Artikkel 13 i skatteavtalen regulerer dette. Norge og Frankrike har lik rett til å skattlegge. Det kan kreves fradrag i norsk skatt for skatt betalt i Frankrike Er den skatt man har betalt i Frankrike høyere enn den skatt man skal betale i Norge, er fradraget begrenset til den skatt man har betalt i Norge og vice versa

18 Andre aktiva: Personer bosatt i Norge er skattepliktig hit for formue i løsøre som befinner seg i utlandet. Vedsettingen av slikt løsøre, skjer etter norske regler BIL: Listepris hentes hos norsk hovedimportør og justeres med norske avskrivningsregler INNBO: 10% av forsikringsverdien?

19 Kategori B-gruppen: Skal betale formueskatt i Norge som angitt for kategori A-gruppen. Det som kommer i tillegg er formueskatt i Frankrike For året 2009 går skillet på under (kun Norge) og over (Norge og Frankrike)

20 Beregning av fransk ligningsverdi på bolig: Omsetningsverdi og da uten fradrag av 30% som kun gjelder for fast bolig i Frankrike Hvordan finne omsetningsverdien? Prisen for en tilsvarende bolig solgt i samme strøk Be en eiendomsmegler gi prisvurdering Sjekk FNAIM-registeret hos en eiendomsmegler tilknyttet FNAIM

21 Lån tatt opp i Norge for å finansiere bolig i Frankrike kan trekkes fra i den franske selvangivelsen Andre aktiva: Bilbladet Argus er en godkjent kilde for verdisetting av biler Innbo/løsøre gis enten en egenkalkulert verdi eller beregnes som 5% av sum aktiva!

22 Impôt Sur la Fortune (ISF) I Frankrike er det en egen selvangivelse for deklarering av kun formue; ISF! Skattesatser for 2009: 0 790k 0% 790k 1.280k 0.55% 1.280k 2.520k 0.75% 2.520k 3.960k 1.00% 3.960k 7.570k 1.30% 7.570k k 1.65% Over k 1.80%

23 Kategori C-gruppen: Skatteemigrerte nordmenn hvor summen av ALLE ens aktiva overstiger netto 790k Det som er sagt foran for gruppe B og beskatning i Frankrike, gjelder også for denne gruppen, med ett unntak; Markedsverdien av fast bolig skal reduseres med 30%

24 Fast eiendom i Norge Man skal ikke benytte norske ligningstakster på fast eiendom man har i Norge, omsetningsverdien skal benyttes! Dette gjelder også for boliger man måtte eie i andre land utenom Frankrike! Det gis fradrag i fransk formueskatt for den formueskatt man har betalt i Norge og/eller andre land. Det forutsetter dokumentasjon!

25 Andre aktiva: Alle former for finansaktiva man eier i Frankrike, Norge og alle andre land, skal føres opp

26 Taxe Foncier og Taxe d Habitation: Disse to skattene er ikke formueskatt, men (en form for) eiendomsskatt! Ved kjøp av bolig skal: Taxe Foncier fordeles månedsvis mellom selger og kjøper Taxe d Habitation skal betales av den part som eier/bor i boligen per 1. januar.

27 Hva datoen 1. januar ikke betyr: Man kan ikke slippe å betale Taxe d Habitation fordi om man (tilfeldigvis) ikke bor i boligen den 1. januar! Eier man bolig som ikke er leid ut på kontrakt, en såkalt bail, skal man betale Taxe d Habitation. Man slipper ikke det, fordi om man kun bruker sin bolig 6 uker om sommeren!

28 Takk for oppmerksomheten!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Salg mv. av fast eiendom

Salg mv. av fast eiendom Salg mv. av fast eiendom Skattereglene ved salg mv. av bolig, fritidseiendom og tomt. Innhold Innledning 3 Hva regnes som realisasjon? 4 Når regnes en eiendom som realisert? 4 Skattefri gevinst ved salg

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering.

Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering. Norske og franske selvangivelser fra inntektsåret 2010; en orientering. Norske selvangivelser Innføring av 15 % Kildeskatt på offentlige trygder og pensjoner fra 1. januar 2010 samt nye selvangivelses-

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet?

Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet? Hvordan påvirker en reduksjon i formuesskatten ulike grupper i samfunnet? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning for økonomi og administrasjon Av: Hege Byre Alme, Katrine Sortland

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (v14) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerdagene 2015 Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte-

Detaljer

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Helge Johannessen, Oslo 24.8.01 1. Innledning; debatt og lovgivningsinitiativer

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE SKATTE BETALEREN 3 2010 www.skattebetaleren.no SPAR ARVEAVGIFT Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE PENSJONISTER KAN FÅ HØYERE SKATT FREM MED MÅLEBÅNDET! Økonomisk

Detaljer