SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte vedlegg: - Regneeksempel m/kommentarer ved bruk av formuesgrunnlaget ved utskriving av eiendomsskatt for boliger. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendom, næring og verker/bruk videreføres. Det fattes særskilt vedtak om eiendomsskatt i de årlige budsjetter. 2. Steinkjer kommune gjennomfører i 2013 med virkning fra 2014 alminnelig taksering av hytter, næringseiendom, landbrukseiendommer og verker og bruk. Formuesgrunnlaget (d.v.s. beregningsgrunnlaget som ligningsverdien av boliger bygger på) brukes for boligeiendom som utgangspunkt for utskriving av eiendomsskatt med virkning fra Anslåtte utgifter til taksering utgjør 1 mill. kr. som blir å dekke ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for vedtas høsten 2013 når formuesgrunnlaget for alle boligeiendommer i Steinkjer kommune er tilgjengelig. Beregningsmodellen vil gjelde for boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer, landbrukseiendommer og verker og bruk. Torunn Austheim rådmann

2 Saksopplysninger: Sak om omtaksering av eiendommer i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt fra 2014 var til behandling i formannskapet Formannskapet vedtok å utsette saken. Rådmannen fremmer med dette saken på nytt. Formålet med saken Med bakgrunn i siste hovedtakst som ble gjennomført i 2003, kan det gjøres taksering i 2013 med virkning på eiendomsskatten fra Denne takseringen vil omfatte bolig- og næringseiendommer samt verker og bruk. Takseringen vil også omfatte eiendommene som ble innbefattet ved utvidelse av takstområdet til å gjelde hele kommunen, da disse ble taksert med bakgrunn i sjablong fra hovedtakseringen i I forbindelse med fastsettelse av takseringsgrunnlaget i 2003 ble det innhentet en særskilt beregning av prisutviklingen fra 1993 i Steinkjer kommune. Dette ble lagt til grunn for de nye sjablongene som ble benyttet i Taksering av eiendommer har så langt skjedd gjennom at egen takseringsnemnd har besiktiget og verdsatt alle eiendommer i kommunen. Dette er kostbart og arbeidskrevende. Med grunnlag i endring i eiendomsskatteloven åpnes nå for bruk av formuesgrunnlaget som ligger til grunn for ligningsverdien av boliger. Kommunen har gjennom dette valgmuligheter når det gjelder metoden for å verdsette eiendommer og foreliggende sak må ta stilling til hvilken metode kommunen ønsker å benytte for fastsettelse av verdien på de eiendommer som omfattes av eiendomsskatt (verdien er grunnlaget for utskriving av ny eiendomsskatt fra og med 2014). Dagens ordning med reduksjonsfaktor Kommunen har så langt vedtatt at 33,3 % av beregnet markedsverdi for bolig- og fritidseiendommer skal danne grunnlaget for beregning av eiendomsskatten. For næringseiendommer er andelen 50 %. Finansdepartementet har uttalt at en reduksjonsfaktor kan brukes til å justere ned verdien av de takserte eiendommene. Med reduksjonsfaktor menes en lik prosentvis reduksjon i takstene i forhold til den markedsverdien eiendommene i utgangspunktet ble taksert til. Mange kommuner benytter reduksjonsfaktor for å oppnå et ønsket nivå på eiendomsskattegrunnlagene ved utskrivingen. En reduksjonsfaktor vil også fungere som en buffer mot at takstene overstiger faktisk markedsverdi, og dermed kommer i strid med eiendomsskattelovas krav om at ingen eiendom skal tilordnes en verdi som overstiger markedsverdi. Bruken av reduksjonsfaktor er ikke lovregulert, men basert på langvarig praksis i kommunene. Finansdepartementet har også uttalt at valgt reduksjonsfaktor skal ligge fast i hele tiårs-perioden (takstperioden) og inntil det foretas ny alminnelig taksering. Rådmannen legger opp til at retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt fra 2014 legges fram som sak for kommunestyret høsten 2013.

3 Saksvurderinger Det er fire alternativer: 1. Vedta tidligst i 2013 (med virkning fra 2014) at formuesgrunnlaget ved utskriving av eiendomsskatt på boliger brukes, jf. eiendomsskatteloven 8. Det må gjøres alminnelig taksering av hytter og næringseiendommer. Utgifter til taksering blir dekket ved bruk av disposisjonsfondet mot tilbakeføring i Vedta tidligst i 2013 (med virkning fra 2014) ny alminnelig taksering for hele kommunen. Utgifter til taksering blir dekket ved bruk av disposisjonsfondet mot tilbakeføring i Vedta tidligst i 2013 (med virkning fra 2014) kontormessig oppjustering av takstene. 4. Vedta at alminnelig taksering skal utsettes i inntil tre år på grunn av særegne forhold. Særegne forhold kan være at det nylig er gjort forandring i eiendomsskattelovens 8, og at kommunen ønsker å vurdere erfaringen av denne lovforandringen før eventuelt vedtak. Alternativ 1: Formuesgrunnlaget ved utskriving av e-skatt Nye verdsettelsesregler fra 2014 Fra 2014 skal kommunene kunne bruke beregnet markedsverdi eller formuesgrunnlaget (d.v.s. beregningsgrunnlaget som ligningsverdien av boliger bygger på. Ligningsverdien utgjør 25 % av formuesgrunnlaget for primærboliger og 40 % av formuesgrunnlaget for sekundærboliger) som utgangspunkt for å fastsette grunnlaget for eiendomsskatt på bolig. Eiendomsskattegrunnlaget finnes ved å multiplisere formuesgrunnlaget med en obligatorisk reduksjonsfaktor på 0,67 (økes til 0,8 fra 2015). Den enkelte kommune kan vedta en lokal reduksjonsfaktor i tillegg. Kommunene skal kunne hente ut boligdata og formuesgrunnlag fra Skatteetaten når dette foreligger senere i år og dermed redusere takseringskostnadene vesentlig. Lovforandring i statsbudsjettet 2012 Som oppfølging av høringsnotatet (Prop. 1 LS ) kunngjorde finansdepartementet i statsbudsjettet for 2012 lovforandring i eiendomsskattelovens 8 der det åpnes for et nytt, frivillig takseringsalternativ ved utskriving av kommunal eiendomsskatt. Kommunene kan innenfor visse rammer benytte formuesgrunnlaget (sjablongfastsatt markedsverdi) for boligeiendom som utgangspunkt for utskriving av eiendomsskatt på denne eiendomstypen. Næringseiendom og fritidseiendom er ikke omfattet av departementets forslag. Kommuner som ønsker å benytte forslaget til et nytt takseringsalternativ for bolig, må fortsatt verdsette øvrige eiendomsskattepliktige eiendommer etter dagens regler. Departementet foreslår at kommunene kan velge å benytte det nye takseringsalternativet for bolig fra og med skatteåret Kommunene skal nå få lov til å bruke formuesgrunnlagene som grunnlag for eiendomsskatt på boliger. Dermed slipper kommunene både å taksere boliger og behandle klager. Finansdepartementet ser også at det utvilsomt kan være besparelser for kommunene ved å åpne for bruk av formuesgrunnlagene for eiendomsskatteformål. En slik endring framstår videre som en effektiv utnyttelse av lett tilgjengelig offentlig informasjon som er samlet inn for et annet formål.

4 De største endringene: - Kommunene skal kunne bruke formuesgrunnlaget som er utgangspunktet for ligningsverdiene i formuesskatten. Det sparer takseringskostnad for alle boliger og sekundærboliger. - Eiendomsskatteverdiene skal settes til maks 67 prosent av formuesgrunnlaget (teoretisk markedsverdi). Kommunene kan redusere formuesgrunnlaget ytterligere med reduksjonsfaktor eller bunnfradrag. - Kommunene kan fortsatt ha reduksjonsfaktor eller bunnfradrag i eiendomsskatten for å lage sosial profil. - Eiendomsskatten på boliger vil nå endres hvert år, fordi formuesgrunnlaget endres hvert år med prisstigningen på boliger. Til nå har eiendomsskatten stått fast i 10 år av gangen. Stiger boligprisene, vil eiendomsskatten stige. - Hytter skal fortsatt skattlegges som i dag, og må med andre ord takseres av kommunene. - Næringseiendom skal fortsatt takseres som i dag, må også takseres. - Eiendomsskatten skal fortsatt være på 2 til 7 promille av eiendomsskatteverdien (redusert teoretisk markedsverdi fratrukket eventuell bunnfradrag) Slik skjer beregningen Forslaget innebærer at kommunene skal kunne benytte verdien av eiendommen som er fastsatt ved likningen året før skatteåret (formuesgrunnlaget). Det skal imidlertid legges inn en obligatorisk reduksjonsfaktor for å sikre at eiendomsskattegrunnlaget ikke overstiger boligens markedsverdi. Foreslått reduksjonsfaktor er 0,67 i skatteåret 2014, slik at formuesgrunnlaget reduseres med 33 %. Fra og med skatteåret 2015 er foreslått reduksjonsfaktor 0,8, slik at formuesgrunnlaget reduseres med Ingen endringer for næring, hytter og våningshus Forslaget innebærer ingen endringer for næringseiendom, fritidseiendom eller øvrige eiendomstyper f.eks. våningshus. Eiendomsskattepliktige eiendommer utover boliger må derfor uansett fremdeles verdsettes etter dagens regler. Videre er det lagt opp til at kommunene fremdeles skal kunne bruke en lokal reduksjonsfaktor og eventuelt bunnfradrag. Forslaget innebærer at kommunene skal kunne hente ut relevante eiendomsdata fra en internettbasert portal utviklet av Skatteetaten bl.a. gjelder dette formuesgrunnlaget som danner grunnlaget for eiendomsskatten. Verdien av boliger går fram av Skattelovens 4-10 hvor det står følgende i avsnitt 2: Verdien av boligeiendom settes til produktet av boligens areal og en kvadratmetersats. Kvadratmetersatsen settes til en prosentandel av beregnet omsetningsverdi per kvadratmeter, hvor det tas hensyn til boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet. Prosentandelen er 25 for primærbolig og 50 for sekundærbolig. Kvadratmetersatsene fastsettes årlig av Skattedirektoratet på grunnlag av beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Opplegget fra Skatteetatens side inkl. portalen er ikke i bruk før etter skatteoppgjøret i 2013, dvs. oktober De totale inntektene, og hva dette vil si for hver enkelt eiendom, blir ikke klart før etter skatteoppgjøret til neste år. Men det er mange kommuner som i dag bruker reduksjonsfaktoren til å regulere inntektene av eiendomsskatten. Utgifter til taksering basert på formuesgrunnlaget Utgifter til taksering av bare hytter og næringseiendommer. Lønn, scooterleie, utstyr, informasjonsmateriell, konsulenter: kr I tillegg blir det administrative arbeidet mindre og mer håndterlig for kommunen.

5 Alternativ 2: Ny alminnelig takst (omtaksering) i hele kommunen Prisjustering av eksisterende modell Det andre alternativet er å revidere Steinkjer kommunes sjablongverdier, og gjøre en ny alminnelig takst for hele kommunen. Det innebefatter ny takst på både boliger, hytter og næringseiendommer. Befaring av alle eiendommer i kommunen, innleie av mye ekstra personell og utstyr, innkjøp av utstyr og betydelig administrativt arbeid i kommunen. Denne modellen vedtas av skattetakstnemnda i kommunen med utgangspunkt i boligprisindeksen utarbeidet av Statistisk sentralbyrå, og verdien er prosentvis regulert. Det er også sett på sjablongverdier benyttet av andre kommuner bl.a. Verdal kommune. I henhold til statistikk utarbeidet av Statistisk sentralbyrå har gjennomsnittlig kvadratmeterpris endret seg fra ca. kr 6.250,- i 2003 til ca. kr ,- i Dette gir en prisstigning på ca. 95 %. Med utgangspunkt i en gjennomsnittvurdering mellom SSB og nabokommunene anbefales en sjablongverdig for enebolig på kr pr m2. Med bakgrunn i tidligere praksis med bruk av en reduksjonsfaktor før skatteberegning på 1/3 for boligeiendommer og ½ for næringseiendommer videreføres. Dette begrunnes også med at ligningsverdien ikke skal overstige 30 % av markedsverdi. Soneinndeling Hvis det velges soneinndeling må det vurderes hvordan differensiering mellom fritid og boligeiendommer skal ivaretas. a. Regneeksempel med dagens verdier for e-skatt: Enebolig: Enebolig 141 m2: Underetasje, 1.etasje og kvist: korrigert areal 141 m2 Aldersfaktor og standardfaktor 0,9 Dagens arealverdi kr 7000/m2 Verdi enebolig kr Garasje: 40 m2 Aldersfaktor og standardfaktor 0,9 Dagens arealverdi er kr 1 000/m2 Verdi garasje kr Tomt: 958 m2 Dagens arealverdi er kr 100/m2 Verdi tomt kr Tomteforhold/beliggenhet er utenfor sentrum faktor 0,8 Verdi eiendom: kr x 0,8 = vurdert takst kr x 1/3 (reduksjonsfaktor) Beregningsgrunnlag for eiendomsskatt = kr Faktura for eiendomsskatt i dag; enebolig 141 m2, garasje og tomt: x 0,007 (7 promille) = kr kr i året Faktura for eiendomsskatt i dag; enebolig 200 m2, garasje og tomt = kr kr i året

6 Fritidseiendom: Hytte ved sjøen m/strøm og innlagt vann: 70 m2, arealverdi kr Aldersfaktor og standardfaktor 0,8 Verdi hytta: kr x 0,007 = kr Hytte på fjellet u/strøm og innlagt vann: 70 m2, arealverdi kr Aldersfaktor og standardfaktor 0,8 Verdi hytta: kr x 0,007 = kr Næringseiendom: E-skatten kr /m2 for butikk/enklere varehus på Steinkjer. 250 m2, arealverdi kr Aldersfaktor og standardfaktor 0,8 Verdi butikk: kr x 0,007 = kr b. Regneeksempel med oppjusterte verdier for e-skatt jfr. retningslinjer for eiendomsskatt: E-skatten oppjustert til kr /m2 (opp 50 %) for enebolig. Garasje kr (opp 50 %) og tomteverdi kr 150/m2 (opp 50 %). Enebolig: Enebolig: Underetasje, 1.etasje og kvist: korrigert areal 141 m2 Aldersfaktor og standardfaktor 0,9 Ny arealverdi kr /m2 Verdi enebolig kr Garasje: 40 m2 Aldersfaktor og standardfaktor 0,9 Ny arealverdi er kr 1 500/m2 Verdi garasje kr Tomt: 958 m2 Dagens arealverdi er kr 150/m2 Verdi tomt kr Tomteforhold/beliggenhet er utenfor sentrum faktor 0,8 Verdi eiendom: kr x 0,8 = vurdert takst kr x 1/3 Beregningsgrunnlag for eiendomsskatt = kr

7 Faktura for ny eiendomsskatt på enebolig på 141 m2, garasje og tomt: x 0,007 = kr kr i året. Faktura for ny eiendomsskatt på enebolig på 200 m2, garasje og tomt = kr kr i året Fritidseiendom: Hytte ved sjøen m/strøm og innlagt vann: E-skatten oppjustert til kr /m2 for hytter m/strøm og innlagt vann (opp 62 %) for Steinkjer. 70 m2, arealverdi kr Aldersfaktor og standardfaktor 0,8 Verdi hytta: kr x 0,007 = kr Hytte på fjellet u/strøm og innlagt vann: E-skatten oppjustert til kr 4 500/m2 for hytter u/strøm og innlagt vann (opp 64 %) for Steinkjer. 70 m2, arealverdi kr Aldersfaktor og standardfaktor 0,8 Verdi hytta: kr x 0,007 = kr Næringseiendom: E-skatten oppjustert til kr /m2 for butikk/enklere varehus (opp 22 %) for Steinkjer. 250 m2, arealverdi kr Aldersfaktor og standardfaktor 0,8 Verdi butikk: kr x 0,007 = kr Fordeling bolig, hytter og forretningsbygg: Det er boliger med garasjer som utgjør brorparten av hvem som betaler eiendomsskatt. Det er boliger i Steinkjer, og som arealmessig utgjør en stor del, og garasjer. Det er hytter og anneks. Her skilles et ikke mellom sjø og fjell, men et overslag gir 2/3 på fjellet. Forretninger (kontor, butikker, forretningsbygg, varehus) er 145 stykker. Inntekt av oppjustert i henhold til retningslinjene for eiendomsskatt utgjør ca mill. kr. Utgifter omtaksering: 1. Lønninger 20 personer i 20 uker (37,5 timers uke) x lønn 200 kr timen = kr 5 leiekjører med snøscooter en uke (37,5 timer) med lønn 500 kr timen = kr 2. Taksering av verk og bruk, konsulentoppdrag kr Taksering av verk og bruk Konsulent til data, matrikkel, taksering Informasjonsmateriell til innbyggere

8 3. Utstyr Leie av biler pr uke x 12 uker x 10 biler = kr GPS med kamera 10 stk x 4000 = kr Avstandsmåler laser 10 stk x 2000 = kr Pc til matrikkeloppdatering 5 stk x = kr 5 mill. kr Disse kostnadene er lave i forhold til andre kommuner som har gjort ny alminnelig taksering. Men tilsvarende som nabokommunene Verdal og Levanger. Denne takseringen krever også betydelig bruk av dagens administrasjon. Da er det forventet at det ikke er utgifter til kontor, at det ordner seg med kontorplasser på rådhuset i denne perioden. Det er nødvendig for pc-bruk og matrikkelføring. Alternativ 3: Kontorjustering Jf. eiendomsskattelovens 8 A-4 Kontorjustering «Kommunestyret kan gjere vedtak om auke av det verdet (taksten) som eigedomen vart sett i ved den siste ålmenne verdsetjinga for utskriving av eigedomsskatt... Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det opphavelege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste ålmenne verdsetjinga.» Etter ti år kan det økes med inntil 10 prosent av det opprinnelige grunnlaget hvert år. Men øker man flere år på rad (dette kan i teorien skje hvert år i uoverskuelig fremtid) bør man sjekke at takstene aldri går over det som er antatte salgsverdier i det enkelte år antatte omsetningsverdier ved fritt salg er alltid taket for takstene. Hvis det velges kontorjustering kan eiendomsskatten økes med inntil 10 % fra Vedtak kan da gjøres i desember neste år. Dette er bare en kontorjustering, det er ikke nødvendig med befaring av eiendommene. Kontorjustering 10 % De 10 prosentene vil ligge der fast helt til det enten oppjusteres ytterligere, eller det gjøres en alminnelig omtaksering. 25 mill. kr inntekt i dag med 10 % økning i 5 år: Totalt sett kan det bli økte inntekter på 2,5 mill. kr i 2014 hvis den økes maksimalt Inntekter i 2014 = 27,5 mill kr Inntekter i 2016 = 32,75 mill kr Inntekter i 2018 = 37,5 mill kr Kontorjustering for enebolig på 200 m2, garasje og tomt utenfor sentrum med 10 % økning i 5 år: Takst kr, e-skatt kr. Samme takst og e-skatt i 2014 = kr, kr Samme takst og e-skatt i 2018 = kr, kr Det følger bare mindre administrative kostnader med kontorjustering, samtidig som e-skatten og inntektene kan økes i mindre steg. Det er store besparelser med denne ordningen, både når det gjelder administrering og penger.

9 Alternativ 4: Utsette alminnelig taksering Vedta at alminnelig taksering skal utsettes i inntil tre år på grunn av særegne forhold. Særegne forhold kan være at det nylig er gjort forandring i eiendomsskatttelovens 8, og at kommunen ønsker å bruke tid til å vurdere erfaringen av denne lovforandringen før eventuelt vedtak. Det kan gjøres vedtak om kontorjustering for 2014 hvis e-skatten utsettes ett år.

10 Tilleggsopplysninger for eiendomsskatt Alternativ 1: Formuesgrunnlaget ved utskriving av e-skatt Hvordan beregnes den nye likningsverdien? Formuesgrunnlaget danner utgangspunkt for ligningsverdien og fastsettes med grunnlag i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 40 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger). Likningsverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA). Primærrom (P-ROM) Alle boligeiere blir bedt om å sende inn opplysninger om boligens primære areal (P-ROM). P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre. P-ROM må være tilgjengelig via dør eller trapp. Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM. (opplysninger hentet fra info.brosjyre til skatteetaten). EKSEMPLER SOM VISER FORMUESVERDI OG LIKNINGSVERDI FOR ULIKE BOLIGTYPER: Dette er tall som brukes som i et gitt eksempel for å gi en pekepinn på de ulike metodene. Det er eiendomsskattetakstnemnda som setter eiendomsskatt for hver eiendom, og det er skjønnsfaktorer som gir ulik eiendomsskatt. Tallene er derfor å betrakte som retningsgivende. EKSEMPEL BOLIG 1: Boligtype: Enebolig Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 1990 Bebyggelse: Spredt bebyggelse Boligens areal: 141 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3) Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4).

11 Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og utom sentrum betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7) EKSEMPEL BOLIG 2: Boligtype: Enebolig Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 1990 Bebyggelse: Tett bebyggelse Boligens areal: 141 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og i sentrum betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7).

12 EKSEMPEL BOLIG 3: Boligtype: Enebolig Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 1950 Bebyggelse: Tett bebyggelse Boligens areal: 80 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og i sentrum betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 4: Boligtype: Leilighet Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 1995 Bebyggelse: Tett bebyggelse Boligens areal: 80 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-).

13 formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og i sentrum betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 5: Boligtype: Enebolig Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 2005 Bebyggelse: Tett bebyggelse Boligens areal: 200 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og i sentrum betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 6: Boligtype: Enebolig Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 1970 Bebyggelse: Spredt bebyggelse Boligens areal: 100 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for 2013.

14 Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og utom sentrum betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 7: Boligtype: Enebolig Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 1970 Bebyggelse: Tett bebyggelse Boligens areal: 100 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og utom sentrum betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7).

15 EKSEMPEL BOLIG 8: Boligtype: Småhus (Rekkehus, tomannsbolig, kjedet enebolig) Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 1970 Bebyggelse: Tett bebyggelse Boligens areal: 80 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og utom sentrum betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 9: Boligtype: Leilighet Kommune: STEINKJER Opprinnelig byggeår: 2000 Bebyggelse: Tett bebyggelse Boligens areal: 50 Eierandel: 100 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3).

16 Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Sammenlignbar boligeiendom med reduksjonsfaktor for alder, i normal stand og utom sentrum betaler i dag kr. 816, oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e-skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 10: Eksisterende eiendom: Småhus (to-mansbolig) Opprinnelig byggeår: 1950-tallet Tett bebyggelse 73 m2 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Boligeiendom betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e- skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 11: Eksisterende eiendom: Enebolig Opprinnelig byggeår: 1950-tallet Tett bebyggelse 117 m2 Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for 2013.

17 Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Boligeiendom betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e- skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 12: Eksisterende eiendom: Enebolig Opprinnelig byggeår: 1960-tallet Tett bebyggelse 150 m2 BRA Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Boligeiendom betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e- skatt kolonne 6 og 7).

18 EKSEMPEL BOLIG 13: Eksisterende eiendom: Enebolig Opprinnelig byggeår: 1930-tallet Tett bebyggelse 177 m2 BRA Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Boligeiendom betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e- skatt kolonne 6 og 7). EKSEMPEL BOLIG 14: Eksisterende eiendom: Enebolig Opprinnelig byggeår: 1950-tallet Tett bebyggelse 144 m2 BRA Formuesgrunnlaget i 2011 var kr (ligningsverdien er kr ,-). Med 10 % økning de to neste årene blir formuesgrunnlaget kr for Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr første året (2014). formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 3). Formuesgrunnlaget for eiendommen blir kr andre året og utover (2015-).

19 formuesgrunnlaget blir da kr (Regneark e-skatt kolonne 4). Boligeiendom betaler i dag kr , oppjusterte verdier etter nemdas forslag kr (Regneark e- skatt kolonne 6 og 7). Sammenligning Kolonne 3,4 og 5 er satt opp og beregnet for å sammenligne omtaksering ved bruk av formuesgrunnlaget med alminnelig omtaksering. Det er lagt inn ingen prisendring av ligningsverdien fra Skatteetaten i disse tabellene. Formuesgrunnlaget blir i disse eksemplene 33 % mer i 2014, 79 % større i 2015 når det ikke er lagt inn prisendring. I kolonene på side 2 og 3 er det lagt inn verdier som viser nedgang i ligningsverdien på 5 % i kolonne 9, 10 og 11. Det er lagt inn 5 % økning i ligningsverdien i kolonne 14, 15 og 16. Bruk av formuesgrunnlag Bunnfradrag og mindre promille: I kolonne 17, 17 B og 17 C er det lagt inn et lokalt bunnfradrag i stedet for reduksjonsfaktor på 2/3, og med mindre promille. Lokal reduksjonsfaktor på ½ og annen promille: I kolonne 19, 20, 21, 23, 24 og 25 er det lagt inn en lokal reduksjonsfaktor på ½ i stedet for reduksjonsfaktor på 2/3, og med lik og mindre promille. Promillen kan gå opp med maksimalt 2 promille etter årlig vedtak av kommunestyret, mens det er ingen grense for å gå ned. Alminnelig omtaksering: Lokal reduksjonsfaktor på ½, bunnfradrag og annen promille: I kolonne 28, 29, 21, 30, 31, 32 og 33 er det lagt inn en lokal reduksjonsfaktor på ½ i stedet for reduksjonsfaktor på 2/3, og med lik og mindre promille. Fakta reduksjonsfaktor: En del kommuner har praksis for å fastsette takster som ligger under en gitt prosent av antatte omsetningsverdier. Fastsettes takstene til eksempelvis 60 % av antatte omsetningsverdier, har man en 40 % reduksjon. Dette kalles bruk av reduksjonsfaktor. En eventuell reduksjonsfaktor vedtatt av kommunestyret altså et gitt prosentbeløp som kommer til fradrag - må omfatte alle de skattepliktige eiendommer. Man er bundet av ordningen i hele takseringsperioden (normalt 10 år), slik at prosenten til fradrag kan ikke minskes eller fjernes i perioden frem til neste alminnelige taksering Fakta bunnfradrag: Eiendomsskatteloven 11 gir kommunene hjemmel for å tilordne (kun) bolig- og fritidseiendommer et bunnfradrag. Fradraget skal være et fast kronebeløp. Kronebeløpet som trekkes fra taksten før skatten beregnes kan være høyt, men ikke så høyt at de fleste boliger og fritidseiendommer unngår beskatning. Et bunnfradrag kan innføres, endres eller fjernes fra ett år til et annet. Vedtak om bunnfradrag må fattes av kommunestyret hvert år.

20 Boligene viser eksempel med tallgrunnlag av de forskjellige alternativene som kommunen har med bruk av formuesgrunnlaget eller alminnelig omtaksering. Rådmannen mener det er grunnlag for å bruke formuesgrunnlaget i omtaksering av eiendomsskatten. Spørsmålet er hvilken beregningsmodell kommunen skal bruke. Det må være samme reduksjonsfaktor på hytter og boliger i 10 år hvis det velges. Nå er det reduksjonsfaktor på 2/3 på hytter og boliger, ½ på næringseiendommer. Bunnfaktor kan bare være på boliger og hytter, og kan endres av kommunestyret hvert år. Promillesatsen kan gå opp med maksimalt 2 promille etter årlig vedtak av kommunestyret, mens det er ingen grense for å gå ned. Hvis man ønsker å være fleksibel kan det brukes bunnfradrag og promillesatsen reduseres.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-1 Saksbehandler: Jostein Sørensen EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? En ny metode for fastsettelse av likningsverdi på boliger er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/5808 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal NY INNSTILLING - STEINKJER KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2014 Mai 2013 Jasper de Mooij 1 Innhold INNHOLD... 2 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 MARKEDSVERDIER

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10

Saksframlegg. Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksframlegg Ark.: 232 Lnr.: 7224/16 Arkivsaksnr.: 16/392-10 Saksbehandler: Jostein Sørensen BOLIGER OG HYTTER SOM LEIES UT - SKAL I EIENDOMSSKATTESAMMENHENG BESKATTES SOM BOLIG/FRITIDSBOLIG ELLER NÆRING?

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 ALMINNELIG TAKSERING MARKEDSVERDIER

Detaljer

Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger

Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.:

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud FE - 232 16/2436 Kode Tittel SaksNummer Møtedato

Detaljer

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper

EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper EIENDOMSSKATT klageadgang takseringsprinsipper Utvidet klageadgang Før var det anledning til å klage på taksten kun det året taksten var ny. Ved endringen av eiendomsskatteloven 19 gjeldende fra januar

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 06/6534 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Komite 1 02.11.2006 006/06 sandjo Komite 1 30.11.2006 008/06 sandjo Kommunestyret 14.12.2006 080/06 sandjo

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt Skattetaksten? Svar: Taksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal ikke overstige eiendommens omsetningsverdi

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

Vadsø kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Jasper de Mooij

Vadsø kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. Jasper de Mooij Vadsø kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2015 Jasper de Mooij 1 2 1 - INNLEDNING... 4 USIKKERHETER... 4 2 MARKEDSVERDIER OG TAKSTER... 5 Bolig/landbruk/fritidseiendommer...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/13 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 72/13 Formannskapet

Detaljer

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1 Eiendomsskatt Formannskapet 7. mai Side 1 08.09.2014 Saken så langt Formannskapet 26. juni Resultat: ingen omtaksering, vurdere alternative beregningsmodeller Kommunestyret 21. august (m/tilleggsnotat

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Arne Falkfjell MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Verdal rådhus Dato: 18.01.2013 Tid: 08:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda

Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda Eiendomsskattetaksering Re kommune Skattetakstnemnda Taksering - hvorfor: Riktige takster er en forutsetning for å kunne utnytte det inntektspotensialet som eiendomsskatten representerer Likhetsprinsippet

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

Eiendomsskatt i Nittedal. kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer som. skal skattlegges

Eiendomsskatt i Nittedal. kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer som. skal skattlegges Eiendomsskatt i Nittedal 2015 kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer som skal skattlegges Sakkyndig nemnd Nittedal kommune, 08.04.2015 Oppdatert 25.02.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Politiske

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN

ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Retningslinjer for ALMINNELIG TAKSERING I BERGEN Innhold: DEL 1: Generelt om takseringen DEL 2: Bruk av faktorer ved sjablontaksering DEL 3: Takstpriser gjeldende fra 01.01.2006 Sjablontakster pr. m2 (med

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 19.02.2015 Tid: 12:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jøran Helge Zakariassen Leder Medlem Nestleder. Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jøran Helge Zakariassen Leder Medlem Nestleder. Medlem Medlem Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etasje Verdal rådhus Dato: 24.05.2016 Tid: 08:30- Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jøran Helge

Detaljer

Mandal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i Jasper de Mooij

Mandal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i Jasper de Mooij Mandal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen i 2013 Jasper de Mooij 1 2 Innhold INNHOLD... 3 1 - INNLEDNING... 4 USIKKERHETER... 4 2 MARKEDSVERDIER OG TAKSTER...

Detaljer

Rapport fra politisk ad hoc-utvalg

Rapport fra politisk ad hoc-utvalg Tvedestrand kommune Innføring av eiendomsskatt fra 2017 Rapport fra politisk ad hoc-utvalg 20. mai 2016 Innhold Innledning...2 Utvalgets mandat...2 Utvalgets arbeid...3 Gjennomgang av relevant lovverk...3

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato:23.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandlere Annette T. Pettersen og Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 32/14

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etasje, Rådhuset Verdal, Verdal Rådhus Dato: 25.03.2014 Tid: 08:30-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: Tid: 08:00-15:30

Verdal kommune Møteprotokoll. Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: Tid: 08:00-15:30 Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 07.05.2013 Tid: 08:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/220 - EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG PÅ BOLIG PÅ NORD- HERØY

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/220 - EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG PÅ BOLIG PÅ NORD- HERØY HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 25.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Vurdering av eiendomsskatt på bolig Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/01691-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap Kommunestyret Rådmannens innstilling: - Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06.2014 Arkivsaksnr: 2014/4619 Klassering: 231/F21 Saksbehandler: Iren Hovstein

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandlere: Øystein Larsen / Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssal Møtedato: 25.02.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/968

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/968 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/968 ENDRING I LOV OM EIENDOMSSKATT HØRING VEDRØRENDE M.A. LAVPRODUKTIV UTMARK OG FORMUESVERDI PÅ BOLIG Rådmannens innstilling: Generelt:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 Trykte vedlegg: 1. Rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 25.02.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 05.03.2013 Kommunestyret 19.03.2013 Kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av Sakkyndig nemnd 11.12.2013 1 OM DOKUMENTET Dette dokumentet er utarbeidet av administrasjonen og vedtatt av sakkyndig

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER

Skedsmo kommune. Teknisk sektor. Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Skedsmo kommune Teknisk sektor Saksnr. 2015/2119 RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV NÆRING, BOLIG OG TOMTER Eiendomskatteperioden fra 2015 til og med 2024 Utgave 1.2 Sammendrag Sakkyndig nemnd og eiendomsskattekontoret

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Overskattetakstnemnd

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Overskattetakstnemnd LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Overskattetakstnemnd Møtested: Finnkona (3. etasje), kommunehuset, Leland Møtedato: 12.06.2014 19.06.2014 Fra kl: 09:00 Fra kl: 09:00 Til kl: 10:00 Til kl: 10:00 Møteleder:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 24.10.2005 Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg 1.2. Andre bygg til bolig 1.3. Bebygd boligtomt

Detaljer

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/1443-4 Arkiv: 232 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 30.05.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/16 Formannskap 14.06.2016 85/16 Kommunestyre 23.06.2016

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Verdal rådhus Dato: 19.02.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg, Herredshuset Dato: 23.04.2013 Tid: 08:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inga Astrid

Detaljer

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Sommeren 2009 1 1. MANDAT Kommunestyret gjorde i sitt møte 05.02.09 slikt vedtak: 1. For å utrede spørsmålet om eiendomsskatt nedsettes det ei gruppe

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9701-3 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer