Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!"

Transkript

1 Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster skal gradvis erstattes av takster som ligger tett(ere) opp til markedsverdien. De nye reglene fra 1/ er trolig derfor bare ett første skritt? Det fins tre grupper nordmenn med formueskatteplikt i f.m. at man eier bolig i Frankrike: A-gruppen, som kun skal betale formueskatt i Norge. B-gruppen, som skal betale formueskatt både i Norge og Frankrike. C-gruppen, skatteemigrerte nordmenn, som skal betale formueskatt i Frankrike og dersom man har fast eiendom i Norge, også i Norge. Kategori A: Dette er gruppen av ikke-skatteemigrerte nordmenn som eier bolig i Frankrike og hvor summen av ens franske aktiva ikke overstiger en total på netto (skatteåret 2009!) Dette sier Finansdepartementet om beskatning av fast eiendom i utlandet: Først den dårlige nyheten: Personer bosatt i Norge er skattepliktige hit for formue i fast eiendom som befinner seg i utlandet. Unntak fra formuesskatteplikten kan følge av skatteavtale, men dette gjelder ikke for skatteavtalen mellom Norge og Frankrike 1. Så den gode nyheten: Ligningsverdien for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler. Det nye systemet for formuesverdsetting av bolig gjelder imidlertid ikke for boliger i utlandet, og slike boliger får fastsatt ligningsverdi på samme måte som tidligere. Dette sier Finansdepartementet om hvordan skal man fastsette ligningsverdien av boliger i Frankrike: Ligningsverdi for bolig i utlandet skal fastsettes som i dag, med utgangspunkt i eiendommens omsetningsverdi i landet den ligger, og med samme prosentsats som ved verdsetting av tilsvarende bolig i Norge. Eiendomsverdien som er fastsatt av utenlandske skattemyndigheter skal ikke legges til grunn. Ligningsverdien fastsettes ved kjøp når det gjelder bolig i utlandet, og endres ikke ved senere omsetning, men ved generelle prosentvise justeringer av ligningsverdiene for alle slike boliger. Hittil har (den såkalte) sikkerhetsventilen for alle bolig- og fritidseiendommer vært 30 pst. av eiendommens omsetningsverdi. Etter ligningspraksis skulle ligningsverdien for slike eiendommer settes til 1 De avsnitt som står i kursiv og som har innrykk er avskrift av svar mottatt fra Finansdepartementet.

2 maksimalt 30 pst. av eiendommens omsetningsverdi. Forholdet mellom ligningsverdi og omsetningsverdi i skattyters bostedskommune er veiledende for verdsettingen. Denne praksisen endres ikke med det nye forslaget, og de tidligere fastsatte ligningsverdiene gjelder med de generelle justeringene som er gjort og ev. blir vedtatt i framtiden. Etter det nye forslaget er sikkerhetsventilen for sekundærbolig (bolig som ikke er skattyters faste bosted eller typisk fritidseiendom) hevet til 60 pst. av eiendommens omsetningsverdi, og dette vil påvirke framtidig fastsetting av ligningsverdi for sekundærboliger. Den gode nyheten er at 60-prosent regelen gjelder foreløpig ikke for boliger i utlandet! Men hvor lenge vil det vare??? Hva betyr så dette i praksis mht fastsetting av ligningsverdien av boliger i Frankrike i f.m. formueskatt i Norge? Utgangspunktet er kjøpesummen Dernest den sikkerhetsventil som ens bostedskommune i Norge har fastsatt som forholdstallet mellom kjøpesum og ligningsverdi og som synes å være alt fra 12 % til 20, 25 eller maksimalt 30 prosent Er boligen gammel kan kommunen benytte årlige prosent- justeringer som har vært anvendt på alle (andre) boliger i kommunen og da regnet fra den dato boligen i Frankrike ble kjøpt. En bolig til vil i utgangspunktet således ha en kroneverdi på snaue NOK 2.9 mill med en kurs på Omregningen skjer til den kurs som gjelder per 31/12 i ligningsåret. Kursene finner man på eller Departementet forutsetter at man på kjøpstidspunktet har varslet sitt lokale skattekontor om kjøpet ved da å opplyse følgende: Hva slags eiendom det er (sekundærbolig, tomt etc.) I hvilket land det ligger Når den ble kjøpt (dato) Kjøpesum Salgsverdi (hvis det foreligger) Det er med andre ord ens kommunale likningskontor som skal bestemme ligningsverdien på ens franske bolig og som da, med basis i kommunens praksis hva angår den tidligere omtalte sikkerhetsventilen, avgjør hvilken prosentsats som skal brukes som beregningsfaktor. Den kan som sagt være maksimum 30 %, men like gjerne 25 eller 20 % eller enda lavere! Dette er en kommunal beslutning hvilket er årsaken til at ligningsverdien på tilnærmet identiske franske boliger kan variere fra kommune til kommune! Har aktuell kommune en sikkerhetsventil på 20 %, blir ligningsverdien av ovennevnte bolig NOK En sikkerhetsventil 30 %, gir det en ligningsverdi på NOK Dette er altså den teoretiske måten finansdepartementet forventer at ligningsverdien av ens franske bolig blir beregnet på. Har man latt være å oppgi boligen på kjøpstidspunktet, men først år senere og da oppgir året for kjøp, er man ikke bare prisgitt kommunens sikkerhetsventil (hvilken prosentsats som gjelder), men også den årlige justeringssatsen for fast eiendom som

3 gjelder i kommunen og worst case formueskatt for de årene man har unndratt boligen fra beskatning, og da med eller uten straffeskatt og/eller renter? Dette sier Finansdepartementet om løsøre som innbo og bil: Personer bosatt i Norge er skattepliktige hit for formue i løsøre som befinner seg i utlandet. Verdsettingen skjer etter norske regler. Biler (som ikke er driftsmidler) verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos hovedimportør. Listepris finnes på skatteetaten.no/listepris. Veterankjøretøy, dvs. kjøretøy som er 30 år eller eldre, verdsettes til antatt salgsverdi. Det som er verdt å merke seg er at man skal bruke norske priser og avskrivningsregler på biler kjøpt i Frankrike, noe mange nok vil finne urimelig. Det fins riktignok eksempler på at en kommune kan avvike fra denne regelen ved rett og slett å avstå fra å beskatte kjøretøy som befinner seg i Frankrike! Departementet sier ingenting om verdsetting av vanlig innbo og løsøre, men norske regler på det området er vel fortsatt 10 % av forsikrings- summen? Dette sier Finansdepartementet om gjeldsrenter: Dersom en eier fast eiendom i et land hvor inntekt fra fast eiendom ikke er unntatt fra beskatning i Norge etter overenskomst med fremmed stat, er gjeldsrenter fullt ut fradragsberettiget i Norge. Etter skatteavtalen mellom Norge og Frankrike, artikkel 6, kan både Norge (som bostedsstat) og Frankrike (som kildestat) skattlegge inntekt fra fast eiendom beliggende i Frankrike. Fullt fradrag for gjeldsrenter kan dermed kreves ved ligningen i Norge, uavhengig av hvor lånet er tatt opp. Låneforholdet og rentebetalinger knyttet til dette skal dokumenteres på tilfredsstillende måte. For nærmere opplysninger om dokumentkravet kan man kontakte Skattedirektoratet. Det spiller med andre ord ingen rolle om man har finansiert kjøp av bolig med lån i Norge eller Frankrike. Renter på lån til boligen skal føres opp på den norske selvangivelsen. Dette sier Finansdepartementet om utleieinntekter i Frankrike: Personer bosatt i Norge er i utgangspunktet skattepliktig etter norske regler for leieinntekter fra egen bolig og fritidsbolig i utlandet. Noen leieinntekter er imidlertid skattefrie. For skattyters faste bolig er leieinntekten skattefri dersom mindre enn halve boligen leies ut, regnet etter utleieverdien. Det samme gjelder dersom en større del av boligen leies ut og leieinntekten er begrenset til inntil NOK i inntektsåret. I og med at bolig i Frankrike (for gruppe A og B) ikke er å betrakte som fast bolig, gjelder ikke ovenstående for sekundærboliger i Frankrike! For fritidseiendom (sekundærboliger!) som har vært delvis utleid eller utleid i deler av året, regnes 85 % av leieinntektene som overstiger NOK, som inntekt. Skattefritaket gjelder ikke for utleieboliger. Etter skatteavtalens artikkel 6 punkt 1, kan både Norge (bostedsstaten) og Frankrike (kildestaten) skattlegge inntekt ved utleie av fast eiendom i Frankrike. Et viktig spørsmål i denne sammenheng, er dobbeltbeskatning! Det som under er sagt om dobbeltbeskatning i f.m. fortjeneste ved sag av bolig, gjelder også i denne

4 sammenheng. Det fremgår av det avsnittet at den skatt man har betalt i Frankrike kan trekkes fra norsk skatt og vice versa. Dette sier Finansdepartementet om skatteplikt på fortjeneste ved salg: Personer bosatt i Norge er i utgangspunktet skattepliktig for gevinst ved salg av eiendom i utlandet. Ev. tap er fradragsberettiget i den utstrekning ev. gevinst ville være skattepliktig. Gevinsten er imidlertid skattefri ved salg av bolig som skattyter har eid i minst ett år og brukt som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjonen finner sted eller blir avtalt. Ved realisasjon av fritidseiendom, dvs. sekundærbolig i Frankrike, er kravene for å oppnå skattefrihet at eiertiden er minst fem år og kravet til brukstid er fem av de åtte siste årene. Dette sier Finansdepartementet om dobbeltbeskatning ved fortjeneste ved salg: Etter skatteavtalen mellom Norge og Frankrike, artikkel 13 kan både Norge (bostedsstaten) og Frankrike (kildestaten) skattlegge gevinst ved avhendelse av fast eiendom som ligger i Frankrike. Norge har intern hjemmel til å skattlegge slik gevinst innenfor rammen av det som er sagt om skatteplikt. Det kan kreves fradrag i norsk skatt for skatt betalt av gevinsten i Frankrike jfr. Skatteavtalens artikkel 24 slik den lyder etter endring i tilleggsprotokoll av 7. april Imidlertid kan fradrag i norsk skatt ikke overstige det beløp, beregnet etter norske regler, som kan henføres til den inntekt som kan skattlegges i Frankrike. Dersom skatt betalt i Frankrike er lavere enn skatt betalt i Norge, vil altså fradragsbeløpet være begrenset til den skatt som er betalt i Frankrike og motsatt dersom skatt betalt i Frankrike er høyere enn skatt betalt i Norge. Dvs. at dersom gevinst ved avhendelse av fast eiendom er formueskattfritatt i Norge, vil det ikke være betalt skatt i Norge å kreve fradrag i, dersom personen ikke har andre kapitalinntekter som kan skattlegges i Norge. Kategori B: Dette er gruppen av ikke-skatteemigrerte nordmenn som eier bolig i Frankrike og hvor summen av alle ens franske aktiva overstiger en total på netto (skatteåret 2009). Alt som er sagt om kategori A-gruppen hva angår det skattemessige forholdet til Norge, gjelder også for kategori B-gruppen. Det som kommer i tillegg er at dersom man eier bolig, innbo, bil, og finansielle aktiva m.m. i Frankrike som netto overstiger et beløp på for skatteåret 2009, skal man betale formueskatt også i Frankrike! I den forbindelse er det viktig å være klar over følgende forhold: Taxe Foncier og Taxe d habitation er ikke formueskatt, men en form for eiendomsskatt som tilfaller ens franske bostedskommune. I Frankrike eksisterer ikke begrepet offisiell ligningsverdi slik tilfelle er i Norge. Ligningsverdien på fast eiendom settes lik omsetnings-verdien. Som fastboende i

5 Frankrike, har man et fradrag når man fastsetter ligningsverdien på sin bolig. Det har tidligere vært 20 %, men er nå 30 %. Det er verdt å merke seg at slikt fradrag IKKE gjelder sekundær-boliger! Å fastsette omsetningsverdien, dvs. ligningsverdien på ens franske bolig, er derfor ingen enkel sak. Man kan sammenligne seg med tilsvarende solgte boliger i samme strøk og legge det til grunn. Man kan ta kontakt med en eiendomsmegler og be om en vurdering og/eller be ham sjekke i det såkalte FNAIM-registeret for å finne salgspriser på tilsvarende bolig(er) i samme strøk. Det siste forutsetter at megleren er medlem i FNAIM. Hva agår bil og ligningsverdi godkjenner myndighetene de verdier som er å finne i bilbladet Argus og som er mye lavere enn den ligningsverdi man skal oppgi på sin norske selvangivelse! Finansielle aktiva som bankinnskudd, aksjer og andre verdipapirer og tilsvarende, skal oppgis med fulle verdier. Gjeld i Norge på ens franske bolig og/eller bil kan trekkes fra på ens franske selvangivelse. (Man får ikke fradrag for gjeldsrenter i Frankrike). Frankrike har en egen inntektsselvangivelse og en tilsvarende egen selvangivelse for formue. ISF eller Impôt Sur la Fortune er det franske navnet for formueskatt. Selvangivelsen på formue skal være innlevert per 15. juni hvert år. Det som er spesielt med den franske selvangivelsen for formue, er at man selv regner ut hvor mye man skal betale og legger ved en sjekk på beløpet sammen med selvangivelsen! For ligningsåret 2009 gjelder følgende skattesatser; % % % % % % over % Kategori C: Dette er gruppen av skatteemigrerte nordmenn hvor summen av alle ens aktiva overstiger en total på netto (skatteåret 2009). I den forbindelse er det viktig å være klar over følgende forhold: Eier man bolig i Norge, være seg fast bolig og/eller fritidsbolig(er), skal man ikke bruke (de lave!) norske ligningstakstene. Man skal bruke omsetningsverdien og da uten fradrag av den reduksjonsprosenten som gjelder for ens faste bolig i Frankrike. Den formueskatt man har betalt i Norge for ens norske bolig(er), er fradragsberettiget i Frankrike, men må dokumenteres og da (helst) med skatteavregning. Det samme er (formodentlig) tilfelle for den formueskatt man

6 har betalt for boliger man eier i andre land? Men det kan være avhengig av den eventuelle skatteavtale som er inngått mellom Frankrike og angjeldende land! Alle andre aktiva man eier i Norge og/eller andre land, skal føres opp. Dersom man eier fast eiendom i Norge, er man selvfølgelig også formueskattepliktig i Norge uavhengig av om man er formue-skattepliktig i Frankrike eller ikke. For norsk formueskatt gjelder norske regler. Vil du vite mer om regelverket for hvordan få fratrekk i norsk skatt for skatt man har betalt i utlandet, så bruk linken under; Cagnes sur Mer 22. januar 2010 Jan Berger

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr. 1. (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 1 (2008-2000) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

KEMAX. nytt. Lavere prisvekst for kundene? Pensjonsreformen. For mindre foretak. Kundeundersøkelse SIDE 2. Bolig og fritidsbolig SIDE 4

KEMAX. nytt. Lavere prisvekst for kundene? Pensjonsreformen. For mindre foretak. Kundeundersøkelse SIDE 2. Bolig og fritidsbolig SIDE 4 NR. 1-2011 KEMAX nytt FRITAK FOR REVISJONSPLIKT: For mindre foretak PÅ LEDERPLASS: Kundeundersøkelse SIDE 2 MER OM SKATT: Firmabil og formue SIDE 3 OM SKATT PÅ: Bolig og fritidsbolig SIDE 4 SIDE 7 ØKT

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Rundskriv IK-25/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets kommuner Landets fylkesmenn 96/4966 30.9.1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes

Detaljer