Mandag 23. november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandag 23. november 2015"

Transkript

1 Sensorveiledning JUR 4000 dag 1 høstsemesteret 2015 Mandag 23. november Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder trygdeavgiften, og hvilke skattesatser som gjelder for disse). Skattesubjektene, herunder familiebeskatningen og de sentrale regler om skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere. Reglene om skattepliktig alminnelig inntekt av fordeler vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet. Fradragsrett for utgifter knyttet til slik inntekt. Fradragsrett for gjeldsrenter og andre finansutgifter. Kapitalgevinster og -tap. Tidfestingsregler for arbeids- og kapitalinntekter og for utgifter knyttet til slik inntekt. Rettskildene i skatteretten. Det kreves kjennskap til følgende emner: De grunnleggende prinsippene i internasjonal skatterett Tidfestingsregler for virksomhetsinntekt. Reglene om personinntekt av arbeid. Litteratur Innføringslitteratur Aarbakke, Magnus: Skatterett, i Kåre Lilleholt (utg.): Knophs oversikt over Norges rett, 12. utgave 2003, s Hovedlitteratur Zimmer, Frederik: Lærebok i skatterett, 7. utgave 2014 (nedenfor omtalt om læreboken), unntatt kap Stoff som er satt med petit, omfattes ikke av lærestoffet. Støttelitteratur Brudvik, Arthur J.: Skatterett for næringsdrivende, 28. utgave 2005, eller senere utgaver. Brudvik, Arthur J. m.fl.: Skattelovkommentaren 2003/04, Skattedirektoratet (utg.): Lignings-ABC 2004, 2005, og senere utgaver. 1

2 2. Om oppgaven Oppgaven omhandler sentralt lærestoff, som beskatning ved realisasjon og skillet mellom realisasjon i og utenfor virksomhet. Den omhandler også den ulovfestede omgåelsesregelen og tidfestingsreglene. Oppgaven må betegnes som middels vanskelig. Det kreves en del mer enn bare å finne frem til relevante lovbestemmelser. Det er særlig omgåelsesspørmålet som for mange kandidater har vist seg å by på utfordringer. Det har selvfølgelig ingen betydning i hvilken rekkefølge spørsmålene drøftes. Jeg velger å starte med å behandle overdragelsen til barna. 3. Overdragelsen av samlingen til barna 3.1 Oversikt Peder krever fradrag for tap på kr , ved at han overdro samlingen ved gavesalg til barna for kr , mens inngangsverdien var kr Fradragsrett for tap utenfor virksomhet reguleres av 6-2 første ledd jf. 9-4 første ledd. Etter disse bestemmelsene er det et spørsmål om det foreligger realisasjon. Videre er det i følge 9-4 første ledd et vilkår for fradragsrett for tap at en tilsvarende gevinst ville vært skattepliktig. Det følger av 9-3 første ledd bokstav a at gevinst ved realisasjon av innbo mv. ikke er skattepliktig. Får denne bestemmelsen anvendelse, er det dermed ikke fradragsrett for tap utenfor virksomhet. I virksomhet er det spørsmål om det foreligger fradragsrett etter 6-2. Første ledd gjelder også for realisasjonstap i virksomhet, men det følger av annet ledd at realisasjon ikke er noe vilkår for tapsfradrag i virksomhet. Det kan være naturlig å starte med fradragsretten utenfor virksomhet, men det er selvsagt ikke noe i veien for først å drøfte om det foreligger virksomhet, for så å ta for seg fradragsretten i og utenfor virksomhet Om det foreligger realisasjon Et gavesalg anses som realisasjon etter 9-2 første ledd bokstav b. Tilsynelatende kan dette tyde på at skattekontoret ikke kan høres med at det ikke foreligger en realisasjon. En del kandidater stopper her. En fullgod besvarelse bør inneholde en drøftelse av om det lave vederlaget sammeholdt med omsetningsverdien av maleriene, tilsier at det likevel ikke anses å foreligge en realisasjon. I Rt s. 282 (Nielsen) er det lagt til grunn at det ikke foreligger realisasjon hvis vederlaget er symbolsk. (Dommen er ikke nevnt i domssamlingen.) Problemstillingen er behandlet i læreboken på s. 265 flg. I den saken dommen gjaldt var det tegnet aksjer for kr , som så ble solgt for kr Vederlaget utgjorde her 0,2 % av formuesverdien, som utgjorde kr Det forelå da ikke realisasjon. Det følger av dommen at det må være avgjørende om vederlaget med rimelighet kan betegnes som en salgssum. Salgssummen utgjør her

3 1,1 % av omsetningsverdien og et langt høyere pengebeløp enn i Nielsendommen. Hvis kandidaten ser problemstillingen og får til en god drøftelse bør det ikke trekke ned om de ikke husker dommen. Grensen for hva som er symbolsk vederlag er uklar, og det er naturligvis drøftelsen som vil være avgjørende. (I Lignings-ABC 2014/15 s. 994 er det sagt at et vederlag som er mindre enn 5 % av omsetningsverdien i utgangspunktet må anses som symbolsk. Dette kan det ikke forventes at kandidatene kjenner til.) Det må være greit å komme til at det er naturlig å betegne et vederlag på kr som salgssum, og at det dermed foreligger en realisasjon Får unntaket om innbo og løsøre anvendelse? For det tilfellet at det foreligger en realisasjon, blir spørsmålet om unntaket i sktl. 9-3 første ledd bokstav a om "innbo eller annet løsøre som har vært brukt i eierens eller vedkommende families bopel eller husholdning" får anvendelse. Er vilkårene i denne bestemmelsen oppfylt, foreligger det ikke skatteplikt for gevinst og dermed heller ikke fradragsrett for tap etter 9-4. De som kommer til at det ikke foreligger realisasjon, må drøfte dette spørsmålet subsidiært. 9-3 første ledd bokstav a er behandlet i læreboken s Bestemmelsen må avgrenses mot investeringsobjekter. Ved å ta utgangspunkt i ordlyden "har vært brukt", kan det argumenteres med at vilkåret i unntaksbestemmelsen er oppfylt etter sin ordlyd, siden maleriene faktisk har hengt i stuen, riktignok bare ved spesielle anledninger. På den annen side så har maleriene hovedsakelig vært oppbevart i safen. Det kan argumenteres med at det ikke er tilstrekkelig at de bare ved spesielle anledninger er hengt opp i stuen for å vises frem. Verdien av maleriene taler også for at de må anses som investeringsobjekter som faller utenfor unntaksbestemmelsen. Også her blir det naturligvis drøftelsen som blir avgjørende. Hvis unntaket om innbo og løsøre får anvendelse, foreligger det ikke fradragsrett, selv om det foreligger en realisasjon. 3.4 Tap i virksomhet? For det tilfellet at tapet ikke er fradragsberettiget utenfor virksomhet, enten fordi det ikke foreligger en realisasjon eller fordi unntaket for innbo og løsøre får anvendelse, må det drøftes om tapet kan anses som "annet tap i virksomhet", jf. 6-2 annet ledd. Det må da først drøftes om kravet til virksomhet er oppfylt. Spørsmålet er om aktiviteten med kjøp og salg av kunst må anses som en virksomhet eller om den må anses som ledd i en fritidssyssel. Problemstillingen er behandlet i læreboken på s. 242, hvor det vises til Brækstaddommen, Rt s. 150 (ikke nevnt i domssamlingen). Det vises så videre til pkt s. 140 flg. hvor virksomhetskravet er behandlet. Det kan være naturlig først å stille spørsmål ved om aktiviteten er egnet til å gå med overskudd, jf. Ringnesdommen (nevnt i domssamlingen). Her har aktiviteten vist seg å gå med et mindre overskudd over en tyveårsperiode. En fritidssyssel kan imidlertid gi visse inntekter uten at den av den

4 grunn går over til å bli ansett som virksomhet. I Brækstaddommen la Høyesterett til grunn at det forelå virksomhet hvor skattyter begynte forretning med frimerkesamlingen som varebeholdning og supplerte denne med betydelige nyinnkjøp. Motsatt vil det ikke foreligge virksomhet hvis det gjelder mer leilighetsvise kjøp og salg. Siden det her bare gjelder kjøp og salg av to til tre bilder årlig og forholdsvis beskjedne inntekter (kr over 20 år), taler vel det meste for at det dreier seg om leilighetsvise kjøp og salg og ikke om noen virksomhet. På den annen side kan det hevdes at det gjelder kostbare objekter, og gevinstpotensialet kan i enkelte tilfeller kan være stort. For denne typen objekter kan det ikke kreves like mange transaksjoner som ved objekter av mindre verdi. Vi vet ikke hvor mye arbeid som er forbundet med å komme i kontakt med de riktige kundene etc. Det forholdsvis beskjedne overskuddet kan imidlertid tyde på at kjøp og salg av kunst har vært mer motivert ut fra hvilke kunstverk Peder ønsker å ha i samlingen sin, og at Peders intensjon ikke har vært å kjøpe kunstverk rimelig for å selge de videre med fortjeneste. Dette trekker i retning av at det er en fritidssyssel. Drøftelsen vil være avgjørende, og begge resultater må godtas. 3.5 Fradragsrett for tap på kr. 8,9 mill. Uansett resultat mht. selve fradragsretten, må det drøftes (ev. subsidiært) hvor stort fradrag Peder har krav på. Her er problemstillingen den samme i og utenfor virksomhet. Ås krever prinsipalt fradrag for kr , som er differansen mellom inngangsverdien på kr og kjøpesummen på kr Spørsmålet er om dette er et "tap" i forhold til 9-4 og 6-2. Fradragsretten for tap skal fange opp verdinedgang på objektet i eiertiden. Det er da ikke uten videre naturlig å si at tapet i et slikt tilfelle utgjør kr Gaveelementet kan helt klart ikke anses som noe "tap" i lovens forstand, se læreboken s Det vil være en klar feil å legge til grunn at de kr. 8,9 mill. er et fradragsberettiget tap. Formatted: Norwegian (Nynorsk) 3.6 Subsidiært: Fradrag for tap for differansen mellom inngangsverdien og omsetningsverdien Ås krever subsidiært fradrag for differansen mellom inngangsverdien og omsetningsverdien, som utgjør kr. 2 mill. Når de øvrige vilkårene er oppfylt, må Ås gis medhold på dette grunnlag Tidfestingen av tapet For det tilfellet at det foreligger fradragsrett for tapet, krever skattekontoret at tapet må fradragsføres over fire år, i takt med at vederlaget forfaller til betaling. Det er her

5 realisasjonsprinsippet i 14-2 som gjelder. Det fremgår ikke klart av loven hvordan realisasjonstap skal tidfestes, og utfordringen er å anvende tidfestingsregelen på riktig måte i forhold til tap. Dette er behandlet i læreboken på s Det fremgår her at utgangsverdien skal tidfestes etter 14-2 første ledd annet punktum for så å fradra inngangsverdien samme år. En del kandidater anvender annet ledd, og legger til grunn at det forelå en ubetinget forpliktelse til å dekke tapet i Det må være greit. Skattekontoret kan ikke høres med at tidfestingen skal skje når vederlaget forfaller til betaling. Det vil være en klar feil å komme til et slikt resultat. 4. Matisse-bildet 4.1 Innledning Peder Ås krever fradrag for tap etter at han må levere bildet til rette eier. De samme grunnlagene for fradrag gjelder her som når det gjelder resten av samlingen som ble overført til barna, jf. ovenfor. 4.2 Fradrag for tap utenfor virksomhet Generelt Spørsmålet er også her om det foreligger en realisasjon etter sktl. 9-4 første ledd. Det er imidlertid en annen side ved realisasjonsbegrepet som skal drøftes her, i forhold til når det gjelder overdragelsen til barna. Foreligger det en realisasjon, er det også her spørsmål om skattefritaket ved realisasjon av innbo og løsøre får anvendelse. Her er det nok å vise til drøftelsen foran. For det tilfellet at det ikke foreligger en realisasjon, kan det her stilles spørsmål ved om det kan kreves fradrag etter 6-1 om kostnad til erverv av inntekt mv. Dette er imidlertid ikke anført av Peder, og det kan ikke forventes at kandidatene går inn på dette Om det foreligger realisasjon Kandidatene må finne frem til 9-2 som regulerer hva som anses som realisasjon. Som realisasjon anses "overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett". Realisasjonsbegrepet er behandlet i læreboken på s. 261 flg. Det fremgår ikke av oppgaven hvorfor skattekontoret mener at det ikke forelå realisasjon av Matisse-bildet. Her må kandidatene selv finne frem til grunnlagene. Noen kandidater vil muligens mene at en ikke vinner rett til tyvegods, selv om en er i god tro, jf. godtroervervsloven 2. Det kan hevdes at Peder ikke anses som eier, og at han dermed ikke kan anses for å ha overført noen eiendomsrett. Eiendomsretten kan da heller ikke anses å ha opphørt på Peders hånd. Siden Peder må antas å ha vært i god tro, kan det på den annen side hevdes at vindikasjonen innebærer at Peder taper i konflikten med rette eier og må gi fra seg eiendomsretten. Hva som er

6 den riktige tingsrettslige løsningen er jeg usikker på. I praksis vil han antagelig skattemessig bli behandlet som eier inntil vindikasjonen. Det er bra om kandidatene ser denne problemstillingen. Det har vist seg at bare et fåtall gjør det. Kommer de til at Peder ikke anses som eier og det av den grunn ikke foreligger noen realisasjon, kan det ikke kreves noen ytterligere (subsidiær) drøftelse av om det foreligger realisasjon etter 9-2. De som ikke ser problemstillingen om hvovidt Peder har vært eier, bør drøfte om en slik vindikasjon anses som en realisasjon etter 9-2 første ledd. Gjør de dette på en god måte, kan det ikke hindre toppkarakter at de ikke ser poenget med at Peder ikke var eier. Ved anvendelsen av 9-2 første ledd, bør kandidatene skille mellom realisasjon ved overføring til andre og opphør av eiendomsrett, se læreboken s "Opphør av eiendomsrett" sikter til tilfeller hvor det ikke er noen andre som overtar eiendomsretten, typisk ødeleggelse. Det alternativet passer ikke her. Ved overføring til andre, som er tilfellet her, kreves det vederlag. Siden det ikke er betalt vederlag, konkluderer en del kandidater med at det ikke foreligger noen realisasjon. Dette må være greit. Om kandidaten også trekker inn reelle hensyn, kan det være et pluss. Det kan hevdes at lovgiver neppe har tenkt på vindikasjon. Det kan tilsi at loven ikke bør tolkes helt bokstavelig mht. kravet om vederlag ved overføring til andre. Vindikasjon ligger også nær opp til tvangsavståelse som er nevnt i bokstav b, men dette alternativet forutsetter vederlag. En del kandidater kommer til at det første alternativet ikke er anvendelig, fordi det ikke er betalt vederlag. Derimot mener de at eiendomsretten har opphørt på Peders hånd, og at det det likevel foreligger realisasjon. Hvis drøftelsen ellers er god, bør det ikke medføre særlig trekk om de kommer til et slikt resultat. Hvis det ikke foreligger realisasjon, vil det ikke foreligge fradragsrett etter 9-4. Foreligger det realisasjon, er det spørsmål om unntaket i 9-3 første ledd bokstav a får anvendelse, se pkt Foreligger fradragsrett etter 6-1? For det tilfellet at det ikke foreligger realisasjon, kan det tenkes at noen kandidater vil stille spørsmål ved om fradrag for tapet kan kreves etter 6-1 om fradrag for kostnad til erverv av inntekt. Dette er ikke påberopt av Peder, og det kan ikke forventes at kandidatene går inn på dette. Det er også de færrest som gjør det. Det må være et klart pluss om noen klarer å si noe fornuftig om dette. Zimmer behandler dette i læreboken på s. 214, hvor det vises til DSC-dommen, Rt s (nevnt i domssamlingen) og Samdaldommen, Rt s (ikke nevnt i domssamlingen). Fradragsrett må være betinget av at Peders formål med erverv av maleriet var å realisere det med gevinst. Det kan være tilfelle selv om det ikke foreligger noen virksomhet. Det fremgår ikke noe om hva som var formålet med ervervet av Matissebildet. Hvis hovedformålet var å selge bildet videre med gevinst, må det i samsvar med de to nevnte dommene kunne kreves fradrag på dette grunnlag. Fradragsrett foreligger ikke hvis formålet med kjøpet var å ha det i samlingen. 6

7 4.3 Fradrag for tap hvis det foreligger virksomhet Foreligger det en virksomhet, er det fradragsrett for tap ved realisasjon etter 6-2 første ledd. I virksomhet gjelder ikke unntaket i 9-3 første ledd bokstav a. 6-2 annet ledd gir også fradrag for "annet tap i virksomhet", dvs. selv om det ikke foreligger realisasjon. Om kandidatene i stedet bygger fradragsretten på 6-1 første ledd, må det være greit, siden denne bestemmelsen også gir rett til fradrag for formuestap i virksomhet, på samme måte som utenfor virksomhet. Se læreboken s Munch-litografiet Spørsmålet om skatteplikt for Munch-litografiet er subsidiært, for det tilfellet at Peder driver virksomhet eller at kunstsamlingen faller utenfor unntaket i 9-3 første ledd bokstav a om innbo og løsøre. Både hvor skatteplikten følger av virksomhetsregelen og av 5-1 annet ledd, så er spørsmålet om Peder kan tilordnes den gevinsten som stiftelsen oppnår ved at stiftelsen selger maleriet videre til Holm. Skattekontoret bestrider ikke Ås' argumentasjon om at han ikke solgte noe Munch-litografi og at det var stiftelsens egen beslutning å selge maleriet. Skattekontoret synes å hevde at Peder, ved å trekke inn stiftelsen som selger, har oppnådd at salget kunne skje skattefritt, samtidig som salgssummen uavkortet kunne tilfalle stiftelsen. Det bør tas utgangspunkt i at det her gjelder gyldige privatrettslige transaksjoner. Spørsmålet er om transaksjonen rammes av den ulovfestede omgåelsesnormen. Omgåelsesnormen er behandlet i læreboken på s. 61 flg. En god besvarelse bør ta utgangspunkt i de vilkår for anvendelse av omgåelsesnormen som er formulert i senere års rettspraksis, med et grunnvilkår og et tilleggsvilkår, se læreboken s. 65 flg. (Disse vilkårene står også i Telenordommen, Rt s. 1232, som står i domssamlingen.) En skal da ta utgangspunkt i hva som er skattyters subjektive formål med disposisjonen. Det kan tas utgangspunkt i at Ås' formål har vært å berike stiftelsen ved å gi en gave, noe som i utgangspunktet er helt legitimt. Skatteformålet har imidlertid stått sentralt mht. måten transaksjonen ble gjennomført på. Siden Peder er gift med styrelederen og den som var drivende kraft i stiftelsen, må han ha visst at det ikke var aktuelt for stiftelsen å bli sittende med bildet. Han må også ha visst at stiftelsen ville tilby bildet til Lars, som var en venn av familien. De beste grunner taler da for at formålet med overdragelsen var å berike stiftelsen med et pengebeløp og å unngå skatt på gevinsten. For at disposisjonen skal rammes av omgåelsesregelen, kreves det videre at disposisjonen ut fra en totalvurdering må stride mot skattereglenes formål, jf. læreboken s. 67. Det må i tilfelle først og fremst være formålet med 5-1 som er overtrådt. Bestemmelsen skal fange opp til beskatning verdistigning som realiseres ved overdragelse av denne typen objekter, og det har man her unngått ved å bruke

8 stiftelsen som mellomledd. Også formålet med bestemmelsen om at denne typen gaveoverføringer ikke er gjenstand for realisasjonsbeskatning kan trekkes inn. Når gaveoverføring ikke anses som realisasjon, er det fordi skattyteren ikke oppnår noen fortjeneste i disse tilfellene. Gavemottakeren må i normaltilfellene i stedet tre inn i giverens inngangsverdi, jf. sktl. 9-7 tredje ledd. Når gaveoverføringen skjer til en skattefri institusjon som kan selge videre skattefritt etter sktl. 2-32, ligger dette utenfor disse bestemmelsenes formål. Omgåelsesspørsmålet kan stille seg annerledes hvis Ås anses å drive virksomhet. Maleriene vil da bli ansett som varer i virksomheten. Gaveoverføringen vil medføre uttaksbeskatning etter sktl. 5-2 hvis kostprisen anses å ha kommet til fradrag ved ligningen. Varekostnaden vil komme til fradrag ved at maleriet ikke inngår i varelagervurderingen ved årets slutt, jf Ås skal dermed uttaksbeskattes når maleriet gis bort til stiftelsen. Noe spørsmål om omgåelse vil da ikke være aktuelt. Skattekontoret har ikke hevdet at det skal foretas uttaksbeskatning, og det kan naturligvis ikke forventes at kandiaten ser denne sammenhengen. Det er tre høyesterettsdommer som omhandler lignende tilfeller som dette. Smestaddommen, Rt s. 60 er omtalt i læreboken på s og er også nevnt i domssamlingen. Torkildsendommen, Rt s. 789, er ganske parallell med vårt tilfelle og er nevnt på s. 75 og s. 117 (petitavsnittet). Rt s (A) er også nevnt på s. 75 og s De to sistnevnte dommene er ikke nevnt i domssamlingen. Det kan bare forventes at kandidatene kjenner Smestaddommen. Dommen trekker i retning av at også vårt tilfelle rammes av omgåelsesregelen. Det kan argumenteres med at Peder selv ikke hadde noen kontroll med hva stiftelsen gjorde med maleriet og at det på forhånd ikke var inngått noen avtale med Lars om kjøp av maleriet. Ås visste bare at Holm ville være interessert. I Smestaddommen hadde skattyteren allerede forhandlet om salget med kommunen, og kommunen hadde vedtatt å kjøpe tomtene. Deretter ble tomtene overført til barna som solgte de videre til kommunen. I vårt tilfelle har det ikke vært noen slike forhandlinger med kjøper. På den annen side må Peder ha vært helt inneforstått med at det ikke var aktuelt for stiftelsen å bli sittende med maleriet. Et stort antall kandidater ser ikke at det her er et spørsmål om omgåelse. Dette må naturligvis trekke ned. For å få god uttelling her, bør kandidatene klare å stille opp utgangspunktet for vurderingen og trekke frem rettspraksis. Bare et fåtall kandidater klarer dette. Synsepregede drøftelser hvor kandidaten ikke tar utgangspunkt i vilkårene for å anvende omgåelsesnormen, kan ikke gi særlig uttelling. 6. Bedømmelse På sensormøtet den 2. desember 2015 kom det frem at mange kandidater klarte seg rimelig bra mht. overdragelsen til barna og Matisse bildet, men at få kandidater fikk noe særlig ut av spørsmålet om Munch-litografiet. De fleste problemstillingene oppstår ved overdragelsen til barna, forutsatt at kandidatene behandler spørsmålet om unntaket for innbo og løsøre og tap i virksomhet under denne fanen. På denne 8

9 bakgrunn bør spørsmålet om overdragelsen til barna telle mest. Det bør utvises en viss overbærenhet overfor de som ikke får så mye ut av spørsmålet om Munchlitografiet, hvis de øvrige spørsmålene er brukbart behandlet. Oslo, 3. desember 2015 Per Helge Stoveland 9

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del

Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del Denne sensorveiledningen tar for seg de skatterettslige spørsmålene som oppstår i oppgaven. 1. Pensum/læringskrav

Detaljer

Sensorveiledning 4. avdeling vårsemesteret 2011 Oppgave 2.

Sensorveiledning 4. avdeling vårsemesteret 2011 Oppgave 2. Sensorveiledning 4. avdeling vårsemesteret 2011 Oppgave 2. Fra inntektsskatteretten: a. Gi en oversikt over i hvilke sammenhenger det har betydning å trekke grensen mellom fordel vunnet ved virksomhet

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016

Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016 Pensum/læringskrav Skatterett 1 Grunnleggende skatterett (Bachelornivå 3. studieår) forslag februar 2016 Fagbeskrivelse Studiet gjelder inntektsskatterett. Formålet med det grunnleggende skatterettsstudiet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

Gavebegrepet i skatteretten

Gavebegrepet i skatteretten Gavebegrepet i skatteretten Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25. April 2011 Til sammen 17811 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 Page 1 of 7 Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-02-23 PUBLISERT: Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 STIKKORD: Skatterett. Ligning. Aksjeoverdragelse. SAMMENDRAG:

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Skattedirektoratet har i brev til skattekontorene av 12.april 2012 uttalt: Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Vi viser til Skattedirektoratets brev av 08.07.2011,

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 P vårsemesteret 2015 - dag 2 revidert utgave

Sensorveiledning JUR 4000 P vårsemesteret 2015 - dag 2 revidert utgave Sensorveiledning JUR 4000 P vårsemesteret 2015 - dag 2 revidert utgave Del I: "Om renteinntekter og renteutgifter i inntektsskatteretten. Reglene i skatteloven 6-41 og 12-11 skal ikke behandles". 1. Læringskrav

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

S. 85, pkt. 3.4 om toppskatt til staten: Skattesatsene for 2009 fremgår av ssv. 2009 3-1 og utgjør:

S. 85, pkt. 3.4 om toppskatt til staten: Skattesatsene for 2009 fremgår av ssv. 2009 3-1 og utgjør: Lærebok i skatterett (5. utgave, 2005) oppdatering august 2009 Siden 5. utgave av Lærebok i skatterett kom ut i august 2005, har det ikke funnet sted lovendringer som vesentlig påvirker lærestoffet. Enkelte

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon anvendelse av tinglysningsloven 23 når konkursdebitor ikke har grunnbokshjemmelen Sven Krohn 1 Innledning Den 25. april 2008 avsa Høyesterett

Detaljer

Aksjegevinst eller aksjeutbytte?

Aksjegevinst eller aksjeutbytte? Aksjegevinst eller aksjeutbytte? Grensen mellom gevinst- og tapsreglene og utbyttereglene i norsk rett, og forholdet til skatteavtalenes fordelingsregler Kandidatnummer: 207 Leveringsfrist: 15. januar

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (v14) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H11 Frederik Zimmer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H11 Frederik Zimmer Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H11 Frederik Zimmer frederik.zimmer@jus.uio.no 1 Skattetyper og skatteproveny 2010 (1.2.1) Totalt skatte- og avgiftproveny 1054 Inntektsskatt, personer 253

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H09 Frederik Zimmer 1 Skattetyper og skatteproveny anslag 2009 (1.2.1) Totalt skatte- og avgiftproveny 938 Inntektsskatt 243 Trygdeavgift 90 Inntektsskatt

Detaljer

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING osl14 ajour v16 DEL 1 - AS Industri Oppgave a- formuesverdien av selskapets aksjer Formuesverdi av eiendelene, oppgitt til 15 000 000 - Fradragsberettiget gjeld: Annen

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger V10 Frederik Zimmer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger V10 Frederik Zimmer Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger V10 Frederik Zimmer frederik.zimmer@jus.uio.no 1 Skattetyper og skatteproveny anslag 2009 (1.2.1) Totalt skatte- og avgiftproveny 938 Inntektsskatt 243 Trygdeavgift

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (advokat

Detaljer

Er den økonomiske aktiviteten skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby? Hvordan behandles en oppstartsperiode?

Er den økonomiske aktiviteten skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby? Hvordan behandles en oppstartsperiode? Er den økonomiske aktiviteten skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby? Hvordan behandles en oppstartsperiode? Hva er skattepliktig virksomhet? I noen tilfeller vil det være usikkert om en økonomisk

Detaljer

Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet. Siv-Karine Brødreskift

Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet. Siv-Karine Brødreskift Verge - skattemessig enkelt eller litt innviklet Siv-Karine Brødreskift Selvangivelsen 2013 Sjekk selvangivelsen til den du er verge for! Er alle inntekter kommet med? Flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere?

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

JU Skatte- og avgiftsrett

JU Skatte- og avgiftsrett JU-407 1 Skatte- og avgiftsrett Oppgaver Oppgavetype Vurdering JU-407, forside Dokument Ikke vurdert JU 407 - CASE Dokument Ikke vurdert 1 Spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Spørsmål 2 Skriveoppgave

Detaljer

SKATT PÅ PENSJONSINNTEKTER -særlig om kildeskatt ved flytting over landegrenser.

SKATT PÅ PENSJONSINNTEKTER -særlig om kildeskatt ved flytting over landegrenser. SKATT PÅ PENSJONSINNTEKTER -særlig om kildeskatt ved flytting over landegrenser. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 575 Leveringsfrist: 25 november Til sammen 17854 ord 24.11.2009

Detaljer

Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom

Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom Kandidatnr:238 Veileder:Erik Friis Fæhn Leveringsfrist:25-04-2003 Til sammen 14.500 ord 14.05.2003 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2015. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessig varekostnad i X14. For å beregne skattemessig varekostnad, beregnes årets varekjøp først. Beregning av

Detaljer

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

TIDFESTING ETTER KONTANTPRINSIPPET

TIDFESTING ETTER KONTANTPRINSIPPET TIDFESTING ETTER KONTANTPRINSIPPET - En vurdering av kontantprinsippets innhold og anvendelsesområde. Kandidatnummer: 541 Veileder: Professor Frederik Zimmer Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 13886

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 Skatt Øst Oslo Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Ansvarlig partner: 189740001/HPS/HPS Jan-Erik Nielsen Oslo, 10. april 2017 20562 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN

Detaljer

SKATTEMESSIG KLASSIFISERING AV INCENTIVORDNINGER I ARBEIDSFORHOLD

SKATTEMESSIG KLASSIFISERING AV INCENTIVORDNINGER I ARBEIDSFORHOLD SKATTEMESSIG KLASSIFISERING AV INCENTIVORDNINGER I ARBEIDSFORHOLD MED HOVEDVEKT PÅ GRENSEN MELLOM KAPITALINNTEKT/KAPITALGEVINST OG ARBEIDSINNTEKTER Kandidatnr.: 168505 og 166726 Veileder: Per Helge Stoveland

Detaljer

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt ORS - Kristiansand Symposiet 2009 Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt De generelle bestemmelser gjort gjeldende for utvinningsvirksomhet fra 01.01.2009 Skattebetalingsloven

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Det skatterettslige realisasjonsbegrepet - vilkår og virkninger

Det skatterettslige realisasjonsbegrepet - vilkår og virkninger Det skatterettslige realisasjonsbegrepet - vilkår og virkninger Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 637 Leveringsfrist: 26.4.2010 Til sammen 17924 ord 23.04.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave

Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave Skatteloven 9-7 Kandidatnummer: 667 Leveringsfrist: 25. november 2015 Antall ord: 16 804 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Løsningsalternativene

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, (advokat Ståle R. Kristiansen)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, (advokat Ståle R. Kristiansen) NORGES HØYESTERETT Den 2. november 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-02249-A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 7 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 7 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-10/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 7 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

Skatterett 4. avd. H10 Grunnleggende inntektskatterett Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Disposisjon forelesninger

Skatterett 4. avd. H10 Grunnleggende inntektskatterett Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Disposisjon forelesninger Skatterett 4. avd. H10 Grunnleggende inntektskatterett Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Disposisjon forelesninger 1. Innledning 1.1 Skatterett som fag; hvorfor studere skatterett? 1.2 Skattesystemet

Detaljer

Beskatning av inntekt av fast eiendom

Beskatning av inntekt av fast eiendom Beskatning av inntekt av fast eiendom Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: 128940 - Lene Grønås Dette arbeidet er gjennomført som ledd i bachelorprogrammet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse ved aksjesalg og innmatsalg skatterettslige og kjøpsrettslige perspektiver

Virksomhetsoverdragelse ved aksjesalg og innmatsalg skatterettslige og kjøpsrettslige perspektiver Virksomhetsoverdragelse ved aksjesalg og innmatsalg skatterettslige og kjøpsrettslige perspektiver Kandidatnummer: 544 Leveringsfrist: 25.04.2009 Til sammen 17 182 ord 14.07.2009 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt

Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Norsk forening for OljeRegnskap og -skatt Oslo, 6. april 2006 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter 1 Selvangivelsen 2005 viktigste nyheter Hovedkilder: Ot.prp. nr. 1 2004-2005 Ot.prp. nr. 1 2005-2006

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 15 /12. Avgitt 20.6.2012 Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet (skatteloven 5-14 tredje ledd) Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres

Detaljer

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang)

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang) Olsen, H.S. (2010) Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer tilpasningsmuligheter. Skatterett, 29(3), pp. 276-286 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer