I. Deltakers formue og inntekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. Deltakers formue og inntekt"

Transkript

1 Skatteetaten Rettledning til utfylling av oppgavene over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. (RF-1228 og1235) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 27 Dette er en felles rettledning til RF-1235 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. og RF-1228 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i kommandittselskap mv. RF-1235 Selskapet skal fylle ut og levere RF Det benyttes ett skjema per deltaker, inkludert personer som har realisert andelen i løpet av året (selv om dette er gjort med virkning fra 1. januar.) Selskapet skal levere deltakeroppgavene sammen med selskapsoppgaven til skattekontoret. RF-1228 Selskapet skal fylle ut alle ene. Deltakeren (herunder deltakere som har realisert sin andel i begynnelsen av året, se ovenfor) skal kontrollere ene som selskapet har fylt ut, og overføre eventuelle beløp fra 11, 12, 13, 14 if 15 til sin selvangivelse (eller selskapsoppgave/ næringsoppgave). Hver deltaker skal levere oppgaven som vedlegg til selvangivelsen (eller selskapsoppgaven) til skattekontoret. Særlig om bruken av fortegn i skjema Hovedregel I utgangspunktet skal alle tall innrapporteres uten fortegn når det klart fremgår av ledeteksten om tallet skal tillegges eller trekkes fra i forhold til den sammenheng det føres inn i. Det skal altså ikke brukes minustegn når teksten forteller at det dreier seg om kostnader, underskudd, mv., og tilsvarende ingen plusstegn ved inntekter, overskudd mv. Et unntak fra dette kan illustreres ved følgende eksempel: En utleieaktivitet har i inntektsåret gitt større kostnader enn inntekter: Inntekter 3. kostnader 35. underskudd - 5. For å føre dette underskuddet på 5 kroner inn i en med ledetekst "Inntekt ved utleie" må beløpet settes med negativt fortegn for å kunne trekkes fra - det er jo en kostnad (det motsatte av ledeteksten) og ikke en inntekt. Presiseringer: Dersom et felt har forhåndstrykt fortegn (positivt eller negativt) skal tallet som innrapporteres være uten fortegn. Fortegn brukes kun i de tilfeller man ønsker å innrapportere et beløp med omvendt fortegn av det som er forhåndstrykt. I sum og resultatfelter brukes alltid minustegn når summen er negativ. Opplysninger om deltaker og selskap Det skal gis opplysning om selskapets/- deltakerens navn m v. Selskapet skal fylle ut hvilke kommuner deltakeren er skattepliktig til. Aksjeselskaper er bare skattepliktig til staten. Hvis selskapet utøver rederivirksomhet eller annen virksomhet uten eget kontor vil andel formue og inntekt være skattepliktig til personlig deltakers bostedskommune. Hvis virksomheten er stedbundet skattepliktig etter skatteloven 3-3 vil andel formue og inntekt være skattepliktig til virksomhetskommunen. Dersom skatten skal fordeles på flere kommuner, anmodes selskapet om å foreta fordeling av andel formue og/eller inntekt. I. Deltakers formue og inntekt Post 11 I 11 føres deltakerens andel av nettoformuen i selskapet. Deltaker som er et aksjeselskap mv. skal overføre beløpet i 11 til RF-128 (selvangivelsen for aksjeselskaper, verdipapirfond banker mv.), 412 eller 44. Deltaker som er et deltakerliknet selskap (ANS,KS mv) skal overføre beløpet til egen selskapsoppgave 548 kolonne II. Personlig deltaker overfører beløpet til selvangivelsen. Ved negativ formue kan deltakeren ikke overføre en større del enn deltakerens andel av ikke-innkalt innskuddsforpliktelse. Post 12a I 12a føres deltakerens andel av selskapets over- eller underskudd. Post 12b Deltakeren må foreta en sammenligning mellom årets fradragsramme ( 12) og underskudd i 12a. Er årets fradragsramme positiv, har kommandittisten rett til fradrag for underskudd inntil størrelsen av fradragsrammen. Er fradragsrammen negativ, må hele underskuddet fremføres, dvs. et beløp tilsvarende årets underskudd må føres opp i 12b. Har deltakeren en fradragsramme på +3 og et underskudd på 55, skal deltakeren føre opp et beløp på 25 i 12b. På den måten får deltakeren et fradrag i selvangivelsen (ev næringsoppgaven) på 3, likt med beregnet fradragsramme. Posteringene i deltakeroppgaven blir som følger: Post 12a 55 Post 12b 25 Post 12c Post 12h 3 Post 12c Denne en skal bare fylles ut når deltakeren har gjenstående underskudd til fremføring per1. januar, se 131. Så lenge andelen ikke realiseres, kan det fremførbare underskuddet anvendes enten til å redusere årets overskudd eller føres til fradrag når innskuddsforpliktelsen økes. I begge tilfellene skal fradragsføringen skje i 12c. I 12c skal det føres det laveste beløp av: (1) det fremførbare underskuddet i 131, og (2) summen av årets overskudd i 12a og forhøyelse av innskuddsforpliktelsen. Nedenfor viser vi tre eksempler. Eksempel 1: Overskudd som blir tilbakeholdt i selskapet I år 3 eide A en kommandittandel som ga et underskudd på 2. All selskapskapital på hans hånd var innbetalt. Fradragsrammen ble beregnet til null. Dermed måtte A fremføre hele underskuddet på 2 til senere år. I år 4 får A et andelsoverskudd på 15. Videre har A et fremførbart underskudd på 2. A skal i år 4 gjøre følgende eringer (i dette tilfellet har fradragsrammen ikke betydning): Post Post 12a 15 Post 132 Post 12b Post 133a 15 Post 12c 15 Post 134 = 5 Post 12h = Det er det laveste beløpet av (1) gjenstående underskudd til fremføring per 1.1. eller (2) summen av årets overskudd og forhøyelse av ansvarskapitalen som skal føres i 12c. I eksemplet er beløpene hhv. 2 og 15; da føres 15 opp i en. RF-1229 B

2 Eksempel 2: Overskudd og utbetaling til deltaker i samme år I år 4 eide B en andel med skattemessige verdier på 9 og gjeld på 1. B hadde et andelsunderskudd på 1. All ansvarskapital på hans hånd var innbetalt. Overpris er null. Fradragsrammen ble beregnet til null i år 4. Dermed måtte B fremføre underskuddet på 1 til år 5. I år 5 får B et overskudd på andelen på 15. I juni samme år får B en utbetaling på 3 uten at selskapets ansvarskapital endres. Etter dette er Bs skattemessige verdier 75 og gjelden 1 ved utgangen av år 5. Bs fradragsramme i år 5 blir beregnet til 25. Dette vil innebære at deler av utbetalingen på 3 vil måtte tas til inntekt i år 5. B skal gjøre følgende eringer i år 5: Post Post 12a 15 Post Post 12b Post 133a 1 Post 12c 1 Post 134 = 25 Post 12d 25 Post 12h = 3 I år 5 må altså B føre 3 til inntekt. Overskuddet til beskatning på 3 stammer fra to forhold; 5 skyldes årets overskudd på 15 redusert med det fremførbare under-skuddet på 1. De resterende 25 skyldes uttak av midler som medfører en negativ fradragsramme. B tok riktignok ut 3, men 5 lå innenfor en positiv fradragsramme (Bs fradragsramme er 25 - uten uttaket ville Bs fradragsramme vært +5). Eksempel 3: Forhøyelse av ansvarskapital og underskudd i samme år I år 1 eide C en andel med skattemessige verdier på 18 og gjeld på 2. C hadde et andelsunderskudd på 2 samme år og all ansvarskapital var innbetalt. Fradragsrammen ble beregnet til null. Dermed måtte C fremføre hele underskuddet på 2 til senere år. I år 2 får C et underskudd på andelen på 4. I november samme år foretar selskapet en forhøyelse av ansvarskapitalen svarende til 45 på Cs hånd. Den nye ansvarskapitalen kalles ikke inn. Andelens skattemessig verdi per er 14, mens gjelden som hviler på den er 2 (dvs. at andelens skattemessige egenkapital er 6). Cs fradragsramme i år 2 blir: = 2 * = 25 * Post 19 og 11 er andelens skattemessige egenkapital (31.12.) pluss andel av selskapets skattemessige underskudd. Siden fradragsrammen er på 25 ( 12) og underskuddet på 4, betyr det at C må føre 15 av underskuddet på 4 i 12b, og videre over i 132. C vil i år 2 gjøre følgende eringer: Post Post 12a 4 Post Post 12b 15 Post 133a 2 Post 12c 2 Post 134 = 15 Post 12d Post 12h = 45 I år 2 økte Cs innskuddsforpliktelse med 45. Det er da rimelig at C, så lenge han minst har et like stort akkumulert underskudd, får et fradragsberettiget tap på 45 i 12h. Cs tapsramme har jo øket med 45 i år 2. Det fremførbare underskuddet i begynnelsen av år 2 var på 2 mens årets underskudd var på 4, til sammen 6. Da blir det fremførbare underskuddet i 134 på 15 fordi 45 overføres selvangivelsen/næringsoppgaven. Regelen er at i 12c føres det laveste beløpet av (1) fremførbart underskudd per 1.1. og (2) summen av årets overskudd og årets kapitalforhøyelse. Beløp (1) er 2, beløp (2) er 45; da blir det riktig at det er ført 2 i 12c. Post 12d En utbetaling (som ikke innebærer nedsettelse av innskuddsforpliktelsen) eller en nedsettelse av innskuddsforpliktelsen, skal inntektsføres i utbetalings-/ nedsettelsesåret i den utstrekning dette medfører eller øker en negativ fradragsramme. Det er altså kun i tilfeller hvor årets fradragsramme er negativ at det kan bli aktuelt å føre noe i 12d. Inntektsføringen skal begrenses til det laveste av (1) årets utbetaling/ nedsettelse og (2) den negative fradragsrammen. Merk: Dette beløpet kommer til fradrag senere år, og fremføres som «underskudd» i 132. Eksempel 1: Utbetaling (uten nedsettelse av ansvarskapital) i samme år som fradragsrammen er negativ Ved utgangen av år 1 eier deltaker D en kommandittandel. All ansvarskapital er innkalt. Gjenstående underskudd ( 134) viser et beløp på 1 som skal fremføres til neste år. I år 2 er Ds andel av overskuddet. I november samme år mottar D et beløp på 2 fra selskapet. Fradragsrammen i år 2 blir etter dette beregnet til 3 ( 12). D må foreta følgende eringer i år 2: Post Post 12a Post Post 12b - Post Post 12c - Post134 = 3 Post 12d 2 Post 12h = 2 Regelen er at deltakeren må inntektsføre det laveste beløpet av (1) utbetalingen og (2) årets negative fradragsramme. I vårt eksempel skal det da føres opp 2. Hele utbetalingen må altså tas til inntekt. På den annen side øker Ds gjenstående underskudd til fremføring med samme beløp. Per 1.1. var det på 1, og ved utgangen av året er beløpet 3. Eksempel 2: Nedsettelse av ikke-innkalt ansvarskapital, underskudd og negativ fradragsramme i samme år Ved slutten av år 2 er ansvarskapitalen på deltaker Es hånd 6, hvorav 2 ikke er innkalt. Per denne datoen har E intet gjenstående underskudd til fremføring. I år 3 får E et underskudd på andelen sin på 15. I september år 3 ble ansvarskapitalen nedsatt med 2, som tilsvarte det som hittil ikke var innkalt. Fradragsrammen i år 3 ble beregnet til 1. Post 131 Post 12a 15 Post Post 12b 15 Post Post 12c Post 134 = 25 Post 12d 1 Post 12h = 1 Det laveste beløpet av (1) nedsettelse av ansvarskapitalen (ev. utbetaling) og (2) den negative fradragsrammen, skal føres i 12d. I dette eksempelet var beløpene hhv.15 og 1, derfor føres 1 i 12d. Årets underskudd var på 15. Siden fradrags-rammen var negativ, må hele underskuddet fremføres, jf. 12b. Post 12e I 12e føres ev arbeidsgodtgjørelse deltakeren har fått tildelt. Post 12f I 12f føres beregnet lott for fisker. Beløpet skal hentes fra 17 i lottfiskerskjemaet til deltakeren, slik at deltakeren må opplyse selskapet om det beregnede beløpet. Post 12h Dette er nettosummen av ene fra og med 12a til og med 12f. Personlig deltaker (herunder enkeltpersonforetak) fører beløpet i selvangivelsen. Annen deltaker som plikter å levere RF-1167 overfører positivt beløp fra 12h i deltakeroppgaven til 655 i næringsoppgaven, og negativt beløp fra Side 2

3 12h i deltakeroppgaven til 855 i næringsoppgaven. Leverer deltakeren RF-1175 (ANS, KS, samvirkeforetak mv.) skal deltakeren overføre beløpet til næringsoppgave 1 899/8199. Post 13 I 13 føres tillegg i alminnelig inntekt. Beløpet føres over i selvangivelsen. Post 14 I 14 føres gevinst/tap etter realisasjon av andel. Personlig deltaker (herunder enkeltpersonforetak) skal overføre beløpet til selvangivelsen. Upersonlige deltakere som benytter næringsoppgave 2 overfører skattepliktig gevinst til 656. Fradragsberettiget tap overføres til 856. Gevinster/tap som omfattes av fritaksmetoden skal ikke føres i 14. Post 15 Selskapet skal oppgi arbeidsgodtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats. Arbeidsgodtgjørelse er personinntekt, og beløpet skal overføres til selvangivelsen. Fradragsramme Post 112 Årets endring i ikke-innkalt selskapskapital/ innskuddsforpliktelse i selskapet framgår av selskapsoppgaven (RF-1226). Post 112 må også fylles ut om hele eller deler av selskapsandelen er realisert i løpet av året. Post 115 Kommandittister som har ervervet andelen før 1992, vil etter forskrift av 8. januar 1993 kunne ha rett til et tillegg i sin fradrags-ramme for Var kommandittistens utgående fradragsramme pr høyere enn fradragsrammen beregnet etter kommandittistens andel av selskapets åpningsbalanse pr , kan differansen kreves som tillegg. Tilleggsbeløpet bortfaller (helt eller delvis) når kommandittisten som eide andelen ved overgangen til nettolikning, realiserer anedelen (helt eller delvis). Post 12 Er fradragsrammen positiv, angir den hvor mye av deltakerens eventuelle «underskudd» i 12a som kan overføres til selvangivelsen (eventuelt til næringsoppgaven). Negativ fradragsramme innebærer normalt et absolutt hinder mht. å overføre noe av årets eller tidligere underskudd til fradrag i selvangivelsen (eventuelt næringsoppgaven). Se omtale av 12b-d. Underskudd til fremføring I denne delen er det gjenstående underskudd til fremføring ved utgangen av inntektsåret som skal beregnes. Også deltakere som har realisert andelen i løpet av året, skal fylle ut denne delen. Post 131 Her føres gjenstående fradrag til fremføring per 1. januar. Beløpet kan hentes fra «Gjenstående underskudd til fremføring per » ( 134) i skjemaet for foregående inntektsår. Er andelen ervervet i inntektsåret føres ingenting her. Beløpet kommer til benyttelse i 12c. Post 132 Beløpet er summen av 12b og 12d. Deltakeren må altså fylle ferdig deltakers andel av formue og inntekt før 132 kan fylles ut. Post 133a og b Beløpet skal hentes fra 12c. Underskudd som anvendes til å redusere gevinst ved realisasjon av andel, jf. 72, føres i 133b. Forslag til fordeling av andel formue og inntekt Deltakeren anmodes om å komme med et forslag til fordeling av andel formue og inntekt mellom kommunene. Dette vil bidra til en riktig fordeling av formue og/eller inntekt mellom kommunene, og vil være med på å forebygge feil slik at samme formues- og inntektser ikke blir beskattet i flere kommuner. Avsnittene II, III og IV skal bare fylles ut for personlig deltaker II. Beregning av skjermingsfradrag Det skal beregnes tillegg i alminnelig inntekt av utdeling fra selskapet til personlig deltaker. Hva som regnes som utdeling er forklart under 31. Før beregning av tillegget skal det utdelte reduseres med skjermingsfradrag (se neste avsnitt i denne rettledningen) og skatt på deltakerens andel av selskapets overskudd (se rettledningen til 315). Skjermingsfradraget er skjermingsgrunnlag multiplisert med skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget er summen av kostpris på andelen, anskaffelseskostnader og deltakerens netto, gjennomsnittlig innskudd i selskapet i løpet av året. Det skal beregnes skjermingsfradrag hvert år selv om det ikke er utdeling i løpet av året. Skjermingsfradraget tilkommer den som eier andelen ved utgangen av året. Hvis skjermingsfradraget ikke brukes opp, vil det resterende inngå i skjermingsgrunnlaget neste inntektsår. Post 25 Beløpet hentes fra 64 kolonne I i fjorårets skjema. Post 21 Beløpet må selskapet få av deltakeren. Det er samme beløp som i 82. Der deltakeren erverver andel i flere omganger skal kostpris og anskaffelseskostnader for alle enkelterverv legges sammen og summen føres i en. Ved andel som er ervervet i forbindelse med stiftelse av selskapet, skal eventuelle selskapsinnskudd i forbindelse med stiftelsen behandles som innskudd, se 217 Post 215 Ved realisasjon (salg mv.) av del av andel i løpet av året, skal Ved realisasjon forholdsmessig del av kostprisen føres her. Det samme beløpet skal inn i henholdsvis 61 og 74. Det er tatt inn eksempel på beregning av reduksjon av kostpris i rettledningen til 61. Post 217 Posten viser deltakerens netto innskudd (innskudd redusert med tilbakebetalinger) i selskapet i løpet av året målt etter skatteloven. Det kan gjøres innskudd med finanskapital (kontanter, fordringer eller selskapsandeler), realkapital (fast eiendom og løsøre) eller immaterielle eiendeler (patenter mv). Skatteloven har regler for når innskudd/uttak skal telle med. Innskudd /uttak (dvs. netto innskudd) måles kvartalsvis og årets innskudd er gjennomsnittet av summen av det innestående per målepunktet. Målepunktene er 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Innskudd/uttak foretatt etter 1. oktober teller ikke med før neste inntektsår. Der selskapet er stiftet i løpet av året skal innskudd før stiftelsen settes til. Med innskudd per den første i måneden menes innskuddet ved utgangen av måneden før. Deltaker A har ingen innskudd per 1. januar. Den 1. februar skyter han inn 2... Den 1. juni skyter han inn ytterligere 1... Den 1. august tar Side 3

4 han ut 6.. Den 1. november skyter han inn 5.. Årets gjennomsnittlig innskudd blir: Netto innskudd per 1. januar Netto innskudd per 1. april 2.. Netto innskudd per 1. juli 3.. Netto innskudd per 1.oktober 2.4. Sum 7.4. Gjennomsnittlig innskudd: 7.4. : 4 = Det er andelen som deltakeren eier per 31. desember som er gjenstand for skjerming. Hvis deltakeren reduserer sin eierandel i løpet av året skal innskudd gjort før reduksjonen justeres ned tilsvarende. En deltaker reduserer sin andel fra 15 % per 1. januar til 1 % per 31. desember ved realisasjon av en 5 % andel per 1. juni. Deltakeren har skutt inn kr 75. den 15. mars og kr 25. den 15. september. Deltakerens innskudd pr. 1. januar var kr 15.. Beregning av gjennomsnittlig innskudd på deltakerens gjenværende andel pr 31. desember blir slik: Post 217a: kr 15. x 1/15 = 1. Post 217b: Kr 1. + (kr 75. x 1/15) Post 217c: Kr 15. Post 217d: Kr kr 25.=4. Gjennomsnittlig innskudd: Kr 8./4 = Kr 2.. Endring i eierandel på grunn av opptak av ny deltaker er ikke realisasjon. I slike tilfeller skal ikke innskuddene reduseres. Deltaker som får økt eierandel skal ikke øke innskuddene med det han overtar av selgers kapitalkonto ved beregning av skjermingsfradraget. Det er bare egne innskudd som inngår i beregning av skjermingsfradraget. 15. august skifter en selskapsandel eier. Den nye deltakeren eide ikke noen andel fra før. Det har vært innskutt kapital bak andelen hele året. Men i eiertida til den nye deltakeren ble det skutt inn kr 8. den 12. september. Kostprisen for andelen var kr 5.. I dette tilfellet skal skjermingsgrunnlaget fastsettes slik: 25 Skjermingsgr.lag Kostpris og anskaff Sum = 5 217a Innsk b Innsk c Innsk d Innsk Gr.lag for beregn. 8 :4 = Innsk Skjermingsgr.lag = 52 Når andelen erverves ved stiftelse av selskap i løpet av året, skal selskapsinnskudd i forbindelse med stiftelsen behandles som innskudd og føres i 217. Post 21 skal ikke fylles ut. Post 22 Der årets skjermingsgrunnlag er negativt skal skjermingsfradraget, jf. neste, settes til null. Post 225 Skjermingsrenten blir kunngjort på skatteetaten.no i januar i året etter inntektsåret. III. Beregning av tillegg i alminnelig inntekt Post 3 Posten skal inneholde summen av utdelinger og utbetalinger fra selskapet. Post 35 Tilbakebetaling av innbetalt kapital anses ikke som utdeling. Post 31 Som utdeling regnes vederlagsfri overføring av verdier (penger, fast eiendom, løsøre mv.) fra selskapet til deltaker eller noen som identifiseres med deltakeren. Det kan omfatte også hel eller delvis fri bruk av selskapets eiendeler. Post 315 Skatt på deltakerens andel av selskapets overskudd beregnes på grunnlag av beløpet i 12 multiplisert med deltakerens skattesats på alminnelig inntekt. (skattesatsen er for tiden 28% bortsett fra i kommuner der det er bestemt en annen skattesats). I tillegg skal det gjøres fradrag for deltakerens andel av skatt på grunnrenteinntekt, jf. FSFIN Hvis beløpet i 315 er større enn i 31 skal differansen føres i 618. Post 325 Dersom summen i denne en blir negativ betyr det at det ikke skal beregnes tillegg i alminnelig inntekt, men at deltakeren har et ubenyttet skjermingsfradrag. Dette kan benyttes til en forholdsmessig del av resterende ubenyttet skjerming fra tidligere år ( 321) kan føres til fradrag i 715 i eventuell gevinst ved realisasjon. Restbeløpet (rest 32 og 321) overføres til 4. Post 4 Her føres ubenytter skjermingsfradrag ved årets slutt som overføres til senere år. V. Utdeling til upersonlig deltaker Post 5 Posten skal inneholde summen av utdelinger og utbetalinger fra selskapet. Post 55 Tilbakebetaling av innbetalt kapital anses ikke som utdeling. Post 51 Som utdeling regnes vederlagsfri overføring av verdier (penger, fast eiendom, løsøre mv.) fra selskapet til deltaker eller noen som identifiseres med deltakeren. Det kan omfatte også hel eller delvis fri bruk av selskapets eiendeler. Post 515 Dersom beløpet i 515 er større enn beløpet i 51 overføres differansen til 618. Skattefordel ved underskudd i selskapet (uegentlig uttak) skal ikke føres i 515. Denne føres direkte i 618. Eksempel 1: Deltakerens andel av overskudd i selskapet er 1. Skattebeløpet i 515 er 28. Posteringen i 618 blir: Post 618 kolonne I og II: 28 Post 618 kolonne IV: 28 Eksempel 2: Deltakerens andel av underskudd i selskapet er 1. Skattefordelen i 515 er 28. Posteringene i 618 blir: Post 618 kolonne I og II: 28 Post 618 kolonne IV: 28 VI. Spesifikasjon av skattemessig inngangsverdi/egenkapitalko nto Post 65 Beløpet i kolonne I hentes fra 82. I kolonne II og III føres henholdsvis overtatt andel av innbetalt kapital og opptjent kapital. Kolonne IV er summen av II og III. Side 4

5 Post 61 Ved realisasjon av hele andelen skal beløpet i 61 kolonne I tilsvare inngangsverdien per realisasjonstidspunktet (overdragelses-tidspunktet). Beløpet skal være det samme som i 74. A har en inngangsverdi på andelen på 1 per 1. januar. Han realiserer hele andelen.før realisasjonen har han tatt ut 2 av tidligere innbetalt kapital. Spesifikasjonene i kolonne I blir slik: Inngangssverdi 1 6 Tilb.bet EK 2 63 Real av andel 8 61 Verdi per Ved salg av hele andelen vil 64 alltid bli. Ved realisasjon av del av andel skal inngangsverdien reduseres med like stor prosentandel som nedsalget. Eksempel : A har en inngangsverdi på andelen på 1. Han realiserer 1 % av andelen. Før realisasjonen har han tatt ut 2 av tidligere innbetalt kapital. Spesifikasjonenene i kolonne I blir slik: Inngangsverdi 1 6 Tilb.bet EK 2 63 Real del av andel 8 61 Verdi per Beløpet i 61 framkommer slik: 1 (verdien i 6) 2 (tilbakebetalingen i 63) = 8 (verdien på realisasjonstidsp) Beløpet andelen reduseres med ved realisasjonen: 8 / 1 x 1 = 8 I kolonne II og III oppgir selger hvor stor andel av henholdsvis innbetalt og opptjent egenkapital erverver overtar. Kolonne IV er samlet reduksjon (sum kolonne II og III) av selgers egenkapitalkonto. Post 615 Innskudd gjort i løpet av året, herunder arbeidsgodtgjørelse som godskrives egenkapitalkontoen. Beløpet er eksklusiv innskudd per 1. januar. Det føres samme beløp i kolonne I, II IV. Post Hvis årets utdeling av opptjent egenkapital er mindre enn skatt av deltakers andel av selskapets overskudd, skal differansen føres i kolonne I og II (med positivt fortegn) og III (med negativt fortegn). Deltakers andel av selskapets overskudd er 1. Skatt av overskuddet er 28. Det er utdelt 1 av opptjent egenkapital. Resterende 18 må deltakeren dekke av midler utenfor selskapet. Deltakeren skal føre 18 i kolonne I og II og 18 i kolonne III. 2. Ved underskudd i selskapet, skal deltakeren multiplisere sin andel av underskuddet med skattesatsen på alminnelig inntekt (vanligvis 28 %). Resultatet skal føres i kolonne I og II (med negativt fortegn) og III (med positivt fortegn). Post 63 Tilbakebetalt innbetalt kapital i løpet av inntektsåret. Beløpet er identisk med beløpet i 35/55. Det skal føres i kolonne I, II og IV. Post 635 Det er samme beløp som i 31/51, Post 637 Beløpet er det samme som i 12a og skal føres i kolonne III og IV Post 638 Her føres årets permanente forskjeller, for eksempel ikke-fradragsberettigede kostnader /tap og inntekter/gevinster som ikke er skattepliktige. Post 639 Det kan forekomme andre hendelser som påvirker deltakerens andel av selskapskapitalen ut over de som er nevnt ovenfor. Er hele eller deler av andelen overført ved arv eller gave gis det opplysninger her og ikke i avsnitt VII. Der det er aktuelt, må deltakeren gi utfyllende forklaring i vedlegg til oppgaven. VII. Realisasjon av andel Avsnittet skal fylles ut ved realisasjon av hele eller del av andel løpet av året. Dette gjelder også når andelen er realisert med virkning fra 1. januar i inntektsåret. Det fylles ut en kolonne for hver gang deler av andelen er realisert. Er andelen overdratt til flere erververe på samme tidspunktk, må det fylles ut en kolonne for hver erverver. Realisasjon omfatter blant annet at deltaker overdrar andelen eller del av andelen til en annen, at deltaker innløser andelen, at deltaker trer ut av selskapet, og ved oppløsning av selskapet. Det anses som oppløsning av selskapet når alle andelene samles på èn hånd. Gevinst ved realisasjon av andel er skattepliktig som alminnelig inntekt. Tilsvarende er tap fradragsberettiget i alminnelig inntekt. Dette gjelder ikke for selskap som omfattes av sktl 2-38, jf. også 1-41 (2). Post 72 Som vederlag regnes både kontanter og andre former for vederlag, f.eks. eiendeler, rettigheter osv. som selger mottar. Post 73 Aktuelle kostnader er utgifter til mekler og lignende. Post 74 Inngangsverdien er kostpris og anskaffelseskostnader på andel, tillagt netto innskudd i selskapet foretatt i realisasjonsåret fram til realisasjonstidspunktet (overdragelsestidspunktet), og justert med endringer etter skatteloven 1-42 (7) i realisasjonsåret. Justeringstilfellene er omtalt under 618. Beløpet i 74 tilsvarer summen av 6 tillagt 65 og 615, redusert med 61 og 63 og justert med 618. Summen av justeringene tilsvarer beløpet i 61 ved realisasjon av hele andelen. Ved realisasjon av del av andel må inngangsverdien fordeles forholdsmessig mellom andel i behold og andel som realiseres. Det er sistnevnte beløp som skal inn i 74. Inngangsverdien på andel per 1.1. i inntektsåret var 1. Den 1.6. selges 1 % av andelen. Før salget har selgeren tatt ut 2 av tidligere innbetalt egenkapital. Inngangsverdene på andelen som realiseres ( 74) er: (1-2) /1 x 1 = 8 Post 725 En gevinst kan reduseres med ubenyttet skjerming fra tidligere år. Gevinsten kan ikke reduseres lenger ned enn til null. I denne en føres en forholdsmessig del av ubenyttet skjermingsfradrag fra 26 som ikke allerede er kommet til fradrag i mottatt utdeling fra selskapet i 27 ( 321). Fradraget i 725 kan ikke overstige gevinsten i 72, men differansen overføres til 4. Ubenyttet skjerming faller som hovedregel bort når deltakeren ikke lenger har eierandel i selskapet. Unntak fra dette gjelder når det er høy grad av økonomisk og innholdsmessig nærhet med et annet deltakerliknet selskap som deltakeren eier andel i, kan ubenyttet skjermingsfradrag overføres og benyttes på andelen i dette selskapet. Side 5

6 VIII. Erverv av andel i løpet av året Denne delen fylles ut av deltaker som har ervervet andel i løpet av året. Post 81 Det oppgis hvor stor andel som ervervet. Ved erverv i flere omganger fylles det ut en kolonne for hvert erverv. Post 82 Kostprisen er beløpet deltakeren ga for andelen. Betaling kan også skje i form av realobjekter, løsøre mv. Det er i tilfelle omsetningsverdien av objektene som skal føres opp. Er andelen overtatt som arv eller gave skal kostprisen settes til arvelaters/givers ingangsverdi. Men kostprisen kan heller ikke settes høyere enn arveavgiftsgrunnlaget. Kostprisen settes alltid til det laveste av arvelaters/givers inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlaget. Post 83 Kostnader i forbindelse med ervervet kan eksempelvis være provisjon til mekler og gebyrer. Post 82 Det det er foretatt erverv i flere omganger er det den totale inngangsvedien summen av ervervene som skal overføres til 65. Post 84 Beløpet hentes fra 65 kolonne IV. Beløpet vil tilsvare beløpet i 61 kolonne IV i den tidligere deltakers deltakeroppgave. Ajourhold av over-/underpris Dersom en erverver har betalt mer for andelen enn andelens forholdsmessige andel av skattemessig egenkapital, anses differansen som overpris. Tilsvarende om deltakeren har betalt mindre, blir det underpris. Over-/underpris har kun betydning ved beregning av fradragsrammen. Ved realisasjon av en del av andel reduseres akkumulert over-/underpris tilsvarende reduksjonen i eierandel. Eksempel ved realisasjon av andel slik at eierandelen reduseres fra 15% til 1% %-andel Over- /underpris IX. Særskilte er for deltakere som liknes etter sktl. 8-1 Post 95 skattemessige finansresultat. Beløpet hentes fra RF og fordeles forholdsmessig mellom deltakerne etter eierandel. Beløpet kan være negativt eller positivt. Dersom andel er kjøpt eller solgt i løpet av året, skal skattemessig resultat fra selskapet beregnes forholdsmessig for antall måneder deltaker har eid andelen, jf. skatteloven Post 952 inntektsføring fra gevinst- og tapskonto. Beløpet hentes fra RF og beregnes forholdsmessig etter eierandel. Posten er bare aktuell for deltaker som på tidspunktet for inntreden i rederiordningen oppfylte vilkårene for inntektsføring fra gevinst og tapskonto i det deltakerlignede selskapet. Post 954 Posten er bare aktuell for deltaker som har trådt inn i rederiordningen i inntektsåret, eventuelt deltaker som har ervervet andel i deltakerlignet selskap etter reglene i sktl (konserninterne skattefri overføring). Deltakeren fører opp beregnet andel fra selskapsoppgaven RF Post 956 tonnasjeskatt. Beløpet hentes fra RF og fordeles forholdsmessig mellom deltakerne etter eierandel. Dersom andel er kjøpt eller solgt i løpet av året, skal deltakers andel beregnes forholdsmessig for antall måneder deltaker har eid andelen, jf. skatteloven Post 958 Her føres det deltakerlignede selskapets finansaktiva i prosent av totalkapitalen. Tallet hentes fra RF Dersom deltakeren fører andelen i sitt regnskap etter egenkapitalmetoden eller kostmetoden, skal forholdstallet overføres til deltakers RF-1197 romertall IV for beregning av deltakerens egen finanskapitalgrad. Post 96 inntekter/gevinster og utgifter/tap som omfattes av sktl Beløpet hentes fra RF og fordeles forholdsmessig mellom deltakerne etter eierandel. Beløpet kan være negativt eller positivt. Dersom andel er kjøpt eller solgt i løpet av året, skal beløpet beregnes forholdsmessig for antall måneder deltaker har eid andelen, jf. skatteloven Post 962 totalkapital pr 1.1 og i inntektsåret. Beløpene hentes fra næringsoppgaven (RF ) og fordeles forholdsmessig mellom deltakerne etter eierandel. Dersom deltaker fører andelen i sitt regnskap etter kostmetoden, skal beløpene overføres til deltakers RF for beregning av deltakers eventuelle inntektstillegg for høy egenkapital. Dersom deltakers eierandel har endret seg i løpet av året, er det den aktuelle eierandelen av totalkapitalen pr og som skal føres her. Post 964 gjeld pr 1.1 og i inntektsåret. Beløpene hentes fra næringsoppgaven (RF-1167 ene 95 og 955) og fordeles forholdsmessig mellom deltakerne etter eierandel. Dersom deltaker fører andelen i sitt regnskap etter egenkapitalmetoden, skal beløpene overføres til deltakers RF for beregning av deltakers eventuelle inntektstillegg for høy egenkapital. Dersom deltakers eierandel har endret seg i løpet av året, er det den aktuelle eierandelen av totalkapitalen pr og som skal føres her. Post 966 Deltakeren skal krysse av for hvilken bokføringsmetode som er benyttet ved regnskapsføringen av andelen. Underskrift RF-1235 skal underskrives av de(n) samme som skal underskrive selskapsoppgaven. Side 6

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 For mer informasjon se skatteetaten.no og Lignings-ABC Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015 Skatteetaten Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015 For mer informasjon se skatteetaten.no og Lignings-ABC Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Opplysninger om selskapet. II. Utdelinger mv. fylles ut for alle deltakere

Opplysninger om selskapet. II. Utdelinger mv. fylles ut for alle deltakere For mer informasjon se skatteetaten.no og Skatte-ABC. Rettledning til RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2016 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2016 Detaljert»

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Orientering om bruk av skjemaet Skjema for Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224) er pliktig vedlegg

Detaljer

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2012 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2012 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour h12 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper Finansdepartementet, 15. mai 2014 14/2128 Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper 1 HØRINGSNOTAT ENKLERE SKATTEREGLER FOR DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER 1 Innledning og bakgrunn 2 Gjeldende

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL09.doc àjour v13 OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1, del 1 - Tor Haug Spm. A Et konkursbo er skattepliktig når det driver virksomhet for egen regning (sktl. 2-2, 1. ledd h 2, jf 2-33

Detaljer

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013.

Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Løsningsforslag på eksamensoppgave i skatterett revisoreksamen, våren 2013. Oppgave 1 (Anslått tidsforbruk: 35 %). Spm. 1 Varige driftsmidler. Kostnadsføring. Kostnaden for ny skanner, kr. 10 000, kan

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Selskap med deltakerfastsetting etter skatteloven 10-40, skal levere selskapsmelding (RF-1215).

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Stortingets

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt BKK AS ble stiftet 17.11.1998 med aksjekapital kr 100 000 (lovens minimum) Eierkommunene la rett etter årsskiftet 1998/1999 inn eiendeler og gjeld fra BKK

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Oppgavesett 13 (R. h.-96) Løsning

Oppgavesett 13 (R. h.-96) Løsning 1 Oppgavesett 13 (R. h.-96) Løsning osl13.doc (à jour h12) OPPGAVE 1 - A & B ANS Spørsmål 1 - Alminnelig inntekt og fordeling på eierne Først behandles noteopplysningene: note a Vareforbruk iflg. resultatkonto

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer