Hva blir skatten for inntektsåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva blir skatten for inntektsåret"

Transkript

1 Hva blir skatten for inntektsåret

2 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere skal ha fribeløp på kr ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Personinntekt Av personinntekt skal du beregne trygdeavgift og toppskatt, se tabell 1 og 2. Personinntekt består, for lønnstakere og pensjonister, av sum lønn og/eller pensjon. I tillegg kan den bestå av godtgjøring for arbeid til deltaker i deltakerliknet selskap og/eller beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak. Alminnelig inntekt Av alminnelig inntekt skal du beregne kommune-, fylkes- og fellesskatt, se tabell 3. Alminnelig inntekt består for lønnstakere og pensjonister av lønn og/eller pensjon pluss kapitalinntekt (renter, aksjeutbytte med mer), minus alle fradrag unntatt særfradrag. For virksomhetsutøver inngår også virksomhetsinntekten i alminnelig inntekt. Har du særfradrag, skal du likevel trekke dette fra før du leser av skatt på alminnelig inntekt i tabell 3. Ved beregning av skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, er det alminnelig inntekt før fradrag for særfradrag og skjermingsfradrag som er utgangspunktet. Minstefradrag Du får minstefradrag i pensjon og lønnsinntekt. Fradrag i lønnsinntekt blir gitt med 38 %. Nedre grense er kr Øvre grense er kr Fradrag i pensjon blir gitt med 26 %. Nedre grense er kr Øvre grense er kr Fradraget kan ikke settes høyere enn det grunnlaget det skal beregnes av. En lønn på kr vil for eksempel gi et minstefradrag på kr Har du både lønn og pensjon, beregnes minstefradraget til det høyeste fradraget av minstefradrag i lønnsinntekt summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Nedre grense for minstefradrag settes imidlertid til kr Summen av minstefradragene skal ikke overstige kr Foreldrefradrag Fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn gis med inntil kr for ett barn under 12 år, kr for to barn og fradraget økes med inntil kr for hvert barn ut over to. Er du gift kan dere fritt fordele foreldrefradraget mellom dere. (Samboere? Gis med 1/2 part til hver av foreldrende hvis de ikke er enige om en annen fordeling) Hva blir skatten for Særfradrag for uførhet Mottar du uførepensjon har du rett til særfradrag for uførhet. Mottar du uførepensjon fordi ervervsevnen er nedsatt med minst 2/3, får du helt særfradrag. Er ervervsevne nedsatt med mindre enn 2/3 får du halvt særfradrag. Helt særfradrag er kr per mnd for. Skatteklasser Hvilken skatteklasse du skal liknes i, har betydning for størrelsen av personfradraget ved beregning av skatt av alminnelig inntekt, se tabell 3. Enslige liknes i klasse 1. Enslige forsørgere liknes i klasse 2. Ektefeller liknes enten særskilt i klasse 1 eller felles i klasse 2. Klasse 2 velges når samlet skatt ved felles likning i klasse 2 blir lavere enn ved særskilt likning i klasse 1. Klasse 1 velges når samlet skatt ved særskilt likning i klasse 1 blir lik eller lavere enn samlet skatt ved felles ligning i klasse 2. Skattefritt beløp og progresjonstrinn ved beregning av toppskatt, se tabell 2, er likt i klasse 1 og klasse 2. Trygdeavgift, tabell 1, beregnes alltid særskilt for hver person uavhengig av klasse. Fradrag i Finnmark og Nord-Troms ( Finnmarksfradrag ) Personer som er bosatt i Finnmark, eller i en av kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy eller Storfjord i Troms, får et særskilt fradrag i alminnelig inntekt. Fradraget er kr i klasse 1 og kr i klasse 2. Satsen for fellesskatt er 3,5 % lavere enn for resten av landet. Satsen for første trinn på toppskatten er 2 % lavere enn for resten av landet. Skattebegrensning på grunn av lav alminnelig inntekt Mottar du: Uførepensjon fordi ervervsevnen er nedsatt med minst 2/3 Overgangsstønad Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge Etterlattepensjon Pensjon til familiepleier kan du få skattebegrensning etter skatteloven Skatter som kan begrenses er kommuneog fylkesskatt, fellesskatt og trygdeavgift. Skattebegrensningen beregnes slik: Er du enslig, skal du ikke betale skatt når alminnelig inntekt før særfradrag er lavere enn grensebeløpet, kr Er inntekten høyere, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift til sammen ikke være høyere enn 55 prosent av inntekten over grensebeløpene. Har du formue, legges 1,5 prosent av formue over kr til inntekten før beregning av skattebegrensningen. Likningsverdien for primærbolig holdes utenfor ved beregningen av formuen. Som primærbolig regnes den boligen der du har ditt hjem ved årets utgang. Du må betale eventuell toppskatt og formueskatt selv om du omfattes av skattebegrensningsregelen. Er du gift eller meldepliktig samboer, skal skattebegrensningen etter hovedregelen beregnes særskilt for hver av dere. Grenseinntekten for hver ektefelle er kr Formue, gjeld, inntekter og fradrag som dere ved utfylling av selvangivelsen kan fordele fritt mellom dere, skal ved beregningen av skattebegrensningen fordeles med halvparten på hver av dere. Alminnelig inntekt tillegges 1,5 prosent av nettoformue over kroner (primærbolig holdes utenfor). Mottar du uførepensjon og ektefelletillegg, skal skattebegrensningen beregnes under ett for deg og din ektefelle på grunnlag av den samlede inntekten deres. Grenseinntekten for ektepar er kr Samlet alminnelig inntekt tillegges 1,5 prosent av samlet nettoformue over kr (primærbolig holdes utenfor). Se eksempler på side 3 og 4.

3 Skattefradrag for alderspensjon/afp 3 Mottar du alderspensjon etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon, kan du ha rett til skattefradrag. Maksimalt skattefradrag er kr Dette får du dersom du tar ut 100 % pensjon hele året og samlet pensjon ikke overstiger kr i. Overstiger samlet pensjon kr skal fradraget trappes ned for pensjon over kr og faller helt bort når pensjonen er kr eller mer. Tar du ut mindre enn full pensjon og/eller pensjon bare i deler av året reduseres skattefradraget tilsvarende pensjonsgrad og antall måneder med pensjon. Tar du ut full alderspensjon fra folketrygden eller fra en AFP-ordning hele året og pensjonen overstiger kr , trappes skattefradraget ned slik: For pensjonsinntekt mellom kr og kr trappes skattefradraget ned med 15,3 prosent av samlet pensjonsinntekt minus kr Se eksempel. For pensjonsinntekt fra kr trappes skattefradraget ned med 6 prosent av samlet pensjonsinntekt, minus kr kroner. Du får ikke skattefradrag når samlet pensjonsinntekt er kr eller mer. Tar du bare ut pensjon i en del av året og/eller tar ut mindre enn 100 prosent pensjon, blir beløpsgrensene redusert på samme måte som skattefradraget. Beløpsgrensene over gjelder for. Stortinget fastsetter nye satser hvert år. Skattekort for Skattekortet for bygger i hovedsak på opplysninger om inntekt og formue fra likningen For de fleste står disse opplysningene på skjemaet som fulgte med skattekortet. Hvis beløpene ikke stemmer med forventet inntekt, formue, fradrag eller gjeld, kan dette føre til uriktig skattetrekk. For skattytere med tabelltrekk og bare en arbeidsgiver, er det bare endringer i formue, inntektsfradrag og andre inntekter enn lønn eller pensjon som gjør utslag Om det er store endringer i beløpene, må du be skattekontoret om nytt skattekort. Begynner du for eksempel å ta ut alderspensjon ved siden av å fortsette i lønnet arbeid, må du få beregnet nytt skattekort. Bruk skatteetaten.no/skattekort eller skjema for endring av skattekort. Skjemaet på side 5 kan brukes til å beregne skatten for. Skjemaet gjelder for lønnsmottakere og personer som mottar pensjon, trygd eller lignende fra folketrygden. Skjemaet er ikke tilrettelagt for personer som kommer inn under regelen for skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. Denne brosjyren er utarbeidet på grunnlag av skattereglene per 1. januar. Det blir tatt forbehold om at det kan skje endringer senere. Eks 1. Full (100%) Alderspensjon kr og pensjonist hele. Maksimalt skattefradrag kr trappes ned med ( ) x 15,3 % kr = Skattefradrag kr Eks 2. Full (100%) alderspensjon kr og pensjonist hele. Maksimalt skattefradrag kr trappes ned med ( ) x 6 % = trappes ned med ( ) x 15,3 % = kr = Skattefradrag kr Eks % alderspensjon kr , og pensjonist i 5 mnd i. Bergning maksimalt skattefradrag: kr x 60 % x 5/12 = kr Beregning maksimal skattefri pensjon: kr x 60 % x 5/12 = kr Beregning andel av pensjon som skal redusere skattefradrag med 15,3 %: x 60 % x 5/12 = kr Beregnet maksimalt skattefradrag, kr trappes ned med ( ) x 6 % = kr trappes ned med ( ) x 15,3 % = kr kr = Skattefradrag kr 584 Eks 4 Ektepar, hvor ektefelle 1 er alderspensjonist og tar ut full alderspensjon hele året med kr Skattefradrag kan innrømmes med maks kr Beregnet skatt før skattefradrag utgjør kr Det vil si at det gjenstår kr i ubenyttet skattefradrag. Ektefelle 2 har lønnsinntekt kr og kr i renteinntekter. Ektefellene kan fritt overføre renteinntekter seg imellom. For å få benyttet skattefradraget fullt ut må ektefellene minimum overføre renteinntekter tilsvarende kr i skatt. Det eksakte beløpet som må overføres finner du ved å multiplisere resterende skattefradrag med 100 og dele med skatteprosenten på nettoinntekt, 28 %. I dette tilfelle vil det lønne seg å overføre renteinntekter til den ektefellen som får skattefradrag. Størrelsen på renteinntekten som bør overføres til den ektefellen som har skattefradrag: (3 868(ubenyttet skattefradrag) x 100)/28 = kr Hva blir skatten for

4 4 Ektepar og uførepensjon Skattebegrensning for lav alminnelig inntekt skal fastsettes særskilt for hver ektefelle. Skatten beregnes først på vanlig måte. Deretter beregnes maks skatt etter skattebegrensning. Ved beregning av skattebegrensningen skal netto formue, samt kapitalinntekter og kapitalutgifter (som ved likningen kan fordeles fritt mellom ektefellene) fordeles med en halvpart på hver av ektefellene. For ektepar hvor den ene ektefelle har arbeidsinntekt eller alderspensjon og den andre ektefellen er minst 2/3 ufør og mottar uførepensjon vil det som regel gi samlet lavest skatt om alle frie inntekter føres hos den som er ufør mens alle frie fradrag føres hos den annen ektefelle. Eksempel 1a Ektefelle 1 er mer enn 2/3 ufør, mottar uførepensjon med kr , og har kapitalutgifter på kr Ektefelle 2 har lønn kr og kapitalinntekter på kr Inntekts- og skatteberegning ektefelle 1 Uførepensjon kr = Sum inntekter kr Minstefradrag kr Kapitalutgifter kr Særfradrag kr kr = Alminnelig inntekt kr Trygdeavgift lav sats iht. tabell 1 kr Skatt alm. inntekt iht. tabell 3 kr Beregnet Skatt kr Fastsettelse sammenlikningsinntekt Uførepensjon kr ½ del kapitalinnt. ( )/ 2 kr Sum inntekter kr Minstefradrag kr Kap.ut ( )/2 kr kr = beregningsgrunnlag kr Skattefri inntekt kr Skatt skal maks utgjøre 55 % av kr Dvs. maks utlignet skatt kr , Dette gir en skattenedsettelse på: Beregnet skatt kr Maks utliknet skatt kr = Skattebegrensning lav alminnelig inntekt kr Skatteberegning for ektefelle 2 etter vanlig beregning kr Eksempel 1b Samme som over, bortsett fra at nå fører ektefelle 1 kapitalinntektene i sin selvangivelse mens ektefelle 2 tar kapitalutgiftene til fradrag i sin selvangivelse. Uførepensjon kr kapitalinntekter kr = Sum inntekter kr Minstefradrag kr Særfradrag kr kr = Alminnelig inntekt kr Trygdeavgift lav sats iht. tabell 1 kr Skatt alm. inntekt iht. tabell 3 kr Beregnet Skatt kr Maks skatt lik eks 1 a kr = Skattebegrensning lav alminnelig inntekt kr Skatteberegning ektefelle 2 etter vanlig beregning gir utliknet skatt på kr Hva blir skatten for

5 Eksempel på beregning av skatten 5 Ektefelle 1 Skjema for beregning av skatt Formue Bankinnskudd 2. Aksjer 3. Bolig 4. Hytte Bil 6. Brutto formue 7. Gjeld = 8. Netto formue Tabell 4 Formueskatt + Fordeling av formueskatt for ektefeller 8. Egen formue Ektefelles formue Samlet formue Tabell 4 = x 8 ) ) Inntekt 11. Lønn mv Tabell 1 Trygdeavg. mellomsats Pensjon mv Tabell 1 Trygdeavg. lav sats Sum Tabell Renteinntekter 15. Andre inntekter 16. Skattepliktig aksjeutbytte Sum inntekter a. Minstefradrag *) Post 11: x38 % b. Minstefradrag **) Post 12: x26 % Reiseutgifter Fagforeningskontigent maks pensjonsinskudd 21. Foreldrefradrag ***) 22. Gjeldsrenter Andel utgifter borettslag 24. Pensjonsforsikring Skatt Lønn (Post 11) Pensjon (Post 12) Bankinnskudd (post 1) Renteinntekter (Post 14) 7450 Aksjer (Post 2) Skattepliktig aksjeutbytte (mottatt utbytte skjermingsfradrag Ektefelle (Post 16) Hytte, likningsverdi (Post 4) Reiseutgifter (Post 19) Fagforeningskontigent (Post 20) Pensjonsinnskudd (Post 20) Foreldrefradrag (Post 21) Gjeld (Post 7) Gjeldsrenter (Post 22) Lønn Netto inntekt Bolig Gjeld Netto formue Andre fradrag 26. Særfradrag 27. Sum fradrag Sum = Tabell 3 Skatt på alm. inntekt + Sum - *) Minimum kr. Maksimum kr = Boligsparing - **) Minimum kr. Maksimum kr (Høyeste beløp av 18a og 18b skal velges.) Satsene for hver av Finnmarksfradrag - inntektstypene beregnes oppad dersom sum gir høyere minstefradrag enn kr , begrenset oppad til kr Sum = ***) 1 barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr inntil kr for hvert barn under 12 år dersom utgiftene kan legitimeres. Fradraget fordeles som hovedregel med en halvpart på hver av foreldrene Et ektepar har tre barn under 12 år. - Beløpet skal føres i post 21. Fradraget begrenses til kr og fordeles med en halvpart på hver av foreldrene. Eksemplet i skjemaet viser utregning av formue, inntekt og skatt for ektefelle 1. Det blir gitt henvisninger til postene i skjemaet. Hva blir skatten for

6 6 Skjema for beregning av skatt Formue Skatt 1. Bankinnskudd 2. Aksjer 3. Bolig 4. Hytte 5. Bil 6. Brutto formue 7. Gjeld = 8. Netto formue Tabell 4 Formueskatt + Fordeling av formueskatt for ektefeller 8. Egen formue Ektefelles formue 9. Samlet formue 10 Tabell 4 = x 8 ) 9) Inntekt 11. Lønn mv Tabell 1 Trygdeavg. mellomsats Pensjon mv Tabell 1 Trygdeavg. lav sats Sum Tabell Renteinntekter 15. Andre inntekter 16. Skattepliktig aksjeutbytte 17. Sum inntekter 18a. Minstefradrag *) Post 11: x38 % 18b. Minstefradrag **) Post 12: x26 % 19. Reiseutgifter Fagforeningskontigent maks pensjonsinskudd 21. Foreldrefradrag ***) 22. Gjeldsrenter 23. Andel utgifter borettslag 24. Pensjonsforsikring 25. Andre fradrag 26. Særfradrag 27. Sum fradrag 28. Sum = Tabell 3 Skatt på alm. inntekt + *) Minimum kr. Maksimum kr **) Minimum kr. Maksimum kr (Høyeste beløp av 18a og 18b skal velges.) Satsene for hver av inntektstypene beregnes oppad dersom sum gir høyere minstefradrag enn kr , begrenset oppad til kr Sum - = Boligsparing - Finnmarksfradrag - Sum = ***) 1 barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr inntil kr for hvert barn under 12 år dersom utgiftene kan legitimeres. Fradraget fordeles som hovedregel med en halvpart på hver av foreldrene. Hva blir skatten for

7 Tabeller 7 Tabell 1: Trygdeavgift på personinntekt - Side 8 Tabellen viser trygdeavgift på personinntekt. Det er tre forskjellige satser. Lav sats, (4,7 %) på pensjoner, mellomsats (7,8 %) på lønn og næringsinntekt av fiske, og høy sats, (11,0 %) på annen næringsinntekt. Personer under 17 år eller over 69 år (fyller 70 år eller mer i ) skal betale trygdeavgift etter lav sats uansett inntektstype. Avgiften skal ikke utgjøre mer enn 25 % av samlet grunnlag over kr et rundes av til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker avgiften med kr 47 per for lav sats, kr 78 per for mellomsats og kr 110 per for høy sats. Tabell 2: til staten på personinntekt - Side 10 Tabellen viser toppskatt på personinntekt i skatte. Skattefritt beløp er kr både i Det skal beregnes 9 % toppskatt av de neste kr i. Av det overskytende skal det beregnes 12 % toppskatt. Beregningsgrunnlaget er summen av lønn, pensjon og beregnet personinntekt. et rundes av til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker toppskatten med kr 120 per både i. Tabell 3: Skatt på alminnelig inntekt - Side 12 Tabellen viser summen av kommune- og fylkesskatt og fellesskatt i skatteklasse 1 og skatteklasse 2. Satsene er til sammen 28 %. Personfradragene, kr i klasse 1 og kr i klasse 2 er innarbeidet i tabellen. Beregningsgrunnlaget er alminnelig inntekt (netto inntekt) etter særfradrag. et avrundes til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker skatten med kr 280 per både i. Tabell 4: Formuesskatt til staten og kommunen - Side 14 Tabellen viser summen av formuesskatt til staten og kommunen i skatte samt for ektefeller. Skattefritt beløp ved kommune og statsskattelikningen er kr i. Ektefeller har tilsammen et skattefrittbeløp på kr Formuesskatt til kommunen beregnes med 0,7 % over skattefritt beløp. Formuesskatt til staten beregnes med 0,4 % av formue over skattefritt beløp. Skatten beregnes av uavrundet beløp (hele kroner). Hva blir skatten for

8 Tabell 1 8 Avgift Avgift Avgift Avgift lav sats høy sats 3 % 7,8 % 11,0 % lav sats høy sats 3 % 7,8 % 11,0 % lav sats høy sats 3 % 7,8 % 11,0 % lav sats mellomsats mellomsats mellomsats mellomsats høy sats 3 % 7,8 % 11,0 % Hva blir skatten for

9 9 Avgift Avgift Avgift Avgift lav sats høy sats 3 % 7,8 % 11,0 % lav sats høy sats 3 % 7,8 % 11,0 % lav sats høy sats 3 % 7,8 % 11,0 % lav sats mellomsats mellomsats mellomsats mellomsats høy sats 3 % 7,8 % 11,0 % Hva blir skatten for

10 Tabell Hva blir skatten for

11 Hva blir skatten for

12 Tabell Hva blir skatten for

13 Hva blir skatten for

14 Tabell 4 14 Netto Klasse 1 og 2 formue Hva blir skatten for

15 15 Netto Klasse 1 og 2 (forts.) formue Netto Ektefeller formue Hva blir skatten for

16 Tabell 4 forts 16 Netto Ektefeller (forts.) formue Du kan også bruke skatteberegningen på skatteetaten.no Der finner du også mer informasjon om skattespørsmål. Utgitt av: Skatteetaten April 2013 Grafisk form: Skatteetatens IT- og Servicepartner Trykk: Etatprint RF2014B Skatteetaten.no Hva blir skatten for

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

1 Grunnlaget for forskuddsutskrivingen for 2012... 5. 2 Forskudd på skatt til staten mv... 5. 2.2 Annen inntektsskatt til staten...

1 Grunnlaget for forskuddsutskrivingen for 2012... 5. 2 Forskudd på skatt til staten mv... 5. 2.2 Annen inntektsskatt til staten... 174 meldinger SKD 2/12, 24. januar 2012 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2012 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2012.

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2015

Forskuddsutskrivingen for 2015 174 meldinger SKD 08/14, 19. desember 2014 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2015 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Sjekk alle opplysninger og fradrag Ingen endring Ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL Kontroller selvangivelsen!

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for næringsdrivende Enkel elektronisk levering Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Leveringsfrister: 30. april (papir) og 31. mai (elektronisk) skatteetaten.no BOKMÅL

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen LOTTE-Skatt en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer

Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen LOTTE-Skatt en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

TALL SATSER REGULATIV

TALL SATSER REGULATIV E-bok 024 TALL SATSER REGULATIV BEDRIFTENS FAKTABANK 2012 Otto Risanger (red) Otto Risanger Gå til innhold TALL, SATSER, REGULATIV - bedriftens faktabank R!SANGERS E-BOK 024 - DrivBedre-pakken Utgitt av

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 21 Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over personers og husholdningers

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Kommer du til Norge for å arbeide for en norsk arbeidsgiver, skal du betale skatt i Norge av alt du tjener i Norge. Etter

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer