SKATTEOPPLEGGET BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER"

Transkript

1 SKATTEOPPLEGGET BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn Fritt opphold - kost og losji kr 108 Fri kost - alle måltider kr 79 Fri kost - to måltider kr 62 Fri kost - ett måltid kr 41 Fritt losji - ett eller delt rom kr 29 Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt fradrag for merutgifter til kost) kr 292 For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt fradrag for merutgifter til kost) kr 189 Satser - fordel ved privat bruk av firmabil Fordelen fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr og 20 prosent av overskytende listepris. Dersom det godtgjør at yrkeskjøringen overstiger km i inntektsåret verdsettes bilen til 75 % av bilens listepris som ny. For el-biler verdsettes bilen til 50 % av listeprisen som ny. For biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret reduseres listeprisen med ytterligere 25 % av de forannevnte grunnlag. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, blir fordelen fastsatt forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon. Dersom bilen faller utenfor standardreglene, blir fordelen for arbeidsreiser til og med km og annen privat kjøring beregnet etter en sats på kr 3,15 per km. For arbeidsreise som overstiger km blir fordelen beregnet etter en sats på kr 1,50 per km.

2 Sats for trekkfri reisegodtgjøring - hjemreise for pendler Trekkfri reisegodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiver per km inntil km per år kr 1,50 per km over km per år kr 0,70 Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold Normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold er for januar og februar 2010 fastsatt til 2,00 prosent. Skattesatser Alminnelig inntekt Skattesatsen på alminnelig inntekt er uendret på 28 prosent. Dette gjelder som hovedregel både for personlige skattytere og etterskuddspliktige (selskaper). Unntak gjelder for personlige skattytere i Finnmark og Nord-Troms der skattesatsen er 24,5 prosent. Personinntekt Av personinntekt, både lønn, pensjon mv. og beregnet personinntekt fra virksomhet, skal det betales trygdeavgift, og eventuell toppskatt over gitte beløpsgrenser. Trygdeavgift For 2010 er trygdeavgiftssatsen uendret. Nedre grense for beregning av trygdeavgift er kr Lav sats : 3 prosent (pensjoner) Mellomsats : 7,8 prosent (lønn- og næringsinntekt fra jord/skog mv.) Høy sats : 11,0 prosent (annen næringsinntekt) Toppskatt Innslagspunktet for toppskatt er økt til kr fra kr Toppskatten som skal svares av personinntekt over denne grensen og opp til kr er 9 prosent. Toppskatt skal beregnes med 12 prosent av den delen av inntekten som overstiger kr (kr ). Personlige skattytere i Finnmark eller i Nord-Troms skal svare toppskatt med 7 prosent av den del av inntekten som overstiger trinn 1, og med 12 prosent av inntekten som overstiger trinn 2.

3 Formuesskatt Generelt Både for formuesfastsetting av bolig og næringseiendom er det for 2010 innført nye regler. For boligeiendom skal formuesverdien beregnes ut fra boligens areal multiplisert med en kvadratmetersats, som er differensiert ut fra boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet. For primærbolig settes kvadratmetersatsen til 25 prosent av beregnet kvadratmeterpris. For andre boliger (pendlerbolig eller utleieboliger utenfor næring) settes kvadratmetersatsen til 40 prosent av beregnet kvadratmeterpris. Dersom ligningsverdien overstiger 30 prosent av primær- og fritidsboligens omsetningsverdi, kan en kreve å få satt ned ligningsverdien. For andre boliger settes sikkerhetsventilen til 60 prosent av omsetningsverdien. Formuesverdi av næringseiendom som er utleid skal fastsettes med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter (beregnet utleieverdi). Kvadratmetersatsene skal fastsettes på bakgrunn av opplysninger om utleieinntekter, eiendomstype, areal og beliggenhet som skattemyndighetene mottar gjennom innrapporterting av utleid næringseiendom. For næringseiendom som ikke er utleid ble ligningsverdien økt med 60 prosent for Det skal for denne kategorien næringseiendom utarbeides sjablonfastsatte kvadratmetersatser etter prinsippene som angitt ovenfor. Grunnlaget utgjør arealet på eiendommen multiplisert med en kvadratmetersats for denne eiendomstypen. Formuesverdien settes til 40 prosent av formuesgrunnlaget. Kraftverk, - jord- og skogbrukseiendommer er ikke omfattet av endringene og skal fortsatt verdsettes etter gjeldende særregler i sktl Maksimalgrensen på 80 pst. av markedsverdien for annen fast eiendom (gårdsbruk, forretningsbygg, industribygg, tomter m.m.) videreføres. For fritidseiendommer skal formuesverdien normalt økes med 10 prosent. Formuesskatt - stat Beløpsgrensene nedenfor gjelder for enslige skattytere. For ektefeller som lignes under ett for felles formue, gjelder beløpsgrensene for hver av ektefellene. Fribeløpet for formuesskatt er endret til kr (kr ) i klasse 0 og 1. Formuesskatten utgjør 0,4 prosent. Formuesskatt - kommune Satsen for formuesskatt til kommunen er 0,7 prosent av formue over fribeløpet på kr (kr ). Arbeid i hjemmet Skattefritt beløp for arbeid i hjemmet som ikke er knyttet til næring er uforandret fra 2009 med kr

4 Fradragssatser Fagforeningskontingent Fradrag for fagforeningskontingent er økt til kr (kr 3 600). Dette gjelder også kontingent til næringsorganisasjon. Kontingent til næringsorganisasjon kan eventuelt kreves med 2 promille av samlede lønnsutbetalinger i virksomheten. Foreldrefradrag Fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn: Ett barn kr Tillegg per barn utover det første kr Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Det maksimale inntektsfradraget for gaver til frivillige organisasjoner etter skatteloven 6-50 er uendret, kr Fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted Fradraget beregnes ut fra reiseavstand x kr 1,50 per km. Den nedre grensen i reisefradraget utgjør kr Minimumskostnaden for fradrag for ferge og bom etter reell kostnad som alternativ til kr 1,50 per km er uendret på kr (FSFIN ). Minstefradrag Satsen for minstefradrag i lønnsinntekt er 36 prosent. Minstefradrag i lønnsinntekt mv. skal ikke settes lavere enn kr Maksimalt fradrag er kr (kr ). (Skatteloven 6-32 første ledd bokstav a, jf. SSV 6-1). Fradraget i pensjoner er 26 prosent. Minstefradrag i pensjonsinntekt skal ikke settes lavere enn kr Maksimalt fradrag er her kr (kr ). (Skatteloven 6-32 første ledd bokstav b, jf. SSV 6-1). Personfradrag (klassefradrag) Personfradraget er økt fra kr til kr i klasse 1 og fra kr til kr i klasse 2. Særfradrag Særfradrag for alder, uførhet mv. er uendret, kr per måned (kr per år). Skattyter som i inntektsåret har hatt usedvanlig store kostnader på grunn av egen eller forsørget persons sykdom eller annen varig svakhet, gis særfradrag i alminnelig inntekt så langt kostnadene kan dokumenteres og minst utgjør kr Kravet til minste kostnads- og fradragsnivå gjelder ikke tilsynskostnader på grunn av forsørget barns sykdom eller annen varig svakhet.

5 Diverse satser/endringer (alfabetisk ordnet) Arbeidsgiveravgift Differensierte satser I 2007 ble det igjen innført differensiert arbeidsgiveravgift. Den generelle ordningen med differensierte satser som gjaldt før 2004 er i hovedsak gjeninnført. Det geografiske virkeområdet er noe innskrenket, og flere næringssektorer er inkludert. Virksomhetens lokalisering avgjør valg av sone. Det er imidlertid gjort visse unntak fra denne regelen for transportnæringen og bygg- og anleggsnæringen. Virksomhet innen landbruk og fiskeri vil fortsatt svare avgift med på 5,1 prosent i sone IVa og 10,6 prosent i sone I a. Se skattemelding nr. 15/2006 og for mer utførlig beskrivelse. Virksomheter som driver med arbeidsutleie skal f.o.m 2010 betale arbeidsgiveravgift i den sonen hvor hoveddelen av arbeidstakerens arbeid utføres i avgiftsterminen, dersom denne er en annen sone enn der hvor virksomheten er registrert. Satsen for arbeidsgiveravgift Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske I 14,1 % 14,1 % I a 10, 6 (*14, 1) %. 10,6 % II 10,6 % 10,6 % III 6,4 % 6.4 % IV 5,1 % 5, 1 % IV a 7,9 % 5,1 % V 0 0 *I sone I a benyttes en sats på 14,1 prosent etter at fribeløpet på kr er brukt opp. Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner er fritatt for arbeidsgiveravgift når organisasjonens samlede lønnsutgifter er under kr Fritaket gjelder for den enkelte ansattes lønnsutgifter som er mindre enn kr Arveavgift Fribeløpet i arveavgiften utgjør kr Den lave satsen i arveavgiften er 6 prosent for barn og foreldre og 8 prosent for andre mottakere. Innslagspunktet for høy sats er kr , og satsene er 10 prosent for barn og foreldre og 15 prosent for andre mottakere. Avskrivningssatser Avskrivningssatsene er for 2010 uendret.(bortsett fra særskilt startavskrivning som bare var vedtatt å gjelde for 2009). I 2009 ble saldogruppe j lagt til, hvor faste tekniske installasjoner i bygninger skal avskrives med 10 prosent.

6 Fiskerfradraget Særskilt fradrag for fiskere er 30 prosent av skattepliktig inntekt av netto arbeidsinntekt av fisket eller fangsten. Det maksimale fiskerfradraget fortsetter i 2010 med kr Forsinkelsesrente Forsinkelsesrenten var fra 1. juli 2009 til 31. desember 2009 fastsatt til 8,25 prosent. Fra 1. januar 2010 er den fastsatt til 8,75 prosent. (Fastsettes neste gang 1. juli 2010). Frikort Frikortgrensen er kr Fri kost for frivillige Fra og med 2009 har frivillige som mottar ytelse i form av fri kost skattefritak for dette. Skattefriheten gjelder ikke for frivillige som også mottar annen skattepliktig godtgjørelse ved slik aktivitet. Grunnbeløpet Grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2009 til 1. mai 2010 er kr (kr ). Jordbruk Jordbruksfradraget Det generelle fradraget er uendret, kr Det prosentvise fradraget er uendret, 32 prosent. Maksimalt fradrag er uendret, kr Verdi av eget brensel Uttak av ved fra egen skog til privat bruk og kårytelser inntektsføres med kr per favn i Beløpet for 2010 er ikke p.t fastsatt. Merverdiavgift Den generelle merverdiavgiftssatsen på 25 prosent, satsen på matvarer på 14 prosent, og den laveste merverdiavgiftssatsen på 8 prosent, er uendret. Samvirkeforetak fradrag for avsetninger til felleseid kapital Fradrag for avsetninger til felleseid kapital i visse samvirkeforetak ble foreslått gjeninnført. I vedtak fra EFTA overvåkningsorgan (ESA) av 23. juli 2009 ble det avgjort at tiltaket innebar en ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen. Fradragsordningen kan følgelig ikke settes i kraft.

7 Skattebegrensning liten skatteevne Grensen for skattefrie inntekter for pensjonister mv. etter skatteloven 17-1 første ledd er kr for enslige, og kr for ektepar, jf. SSV 6-4. Samlet skatt skal ikke overstige 55 pst. av den alminnelige inntekt over beløpsgrensen. Aksjeutbytte/-gevinster uten fradrag for skjermingsfradraget inngår i aksjonærenes alminnelige inntekt. Det samme gjelder for gevinst ved realisasjon av andre formuesobjekter (f eks fast eiendom). Inntektstillegget ved utdeling til personlig deltaker fra deltakerlignet selskap skal trekkes fra beregningsgrunnlaget for skattebegrensning etter skatteloven Formuestillegget er 1,5 prosent av nettoformuen som overstiger kr For formuesskatt på nettoformue som overstiger kr 1 mill. er satsen 0,8 prosent. Alle skattytere som mottar avtalefestet pensjon (AFP), omfattes av skattereduksjonsregelen. Tidligpensjon i landbruket er ikke omfattet. Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere som mottar overgangsstønad. Formuestillegget for egen bolig fjernes fra og med inntektsåret Skattefavorisert privat pensjonsordning Fradrag i skattepliktig inntekt til privat pensjonsordning gis med inntil kr Ettersom fradragsretten for innskudd til individuelle pensjonsavtaler ble opphevet i 2006, ble det gitt overgangsregler som gir rettighetshavere etter avtalen rett til å få utbetalt midlene dersom innestående beløp etter avtalen utgjorde mindre enn 1,5 G per 31.desember Utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt trygdeavgift med lav sats. For de som ønsker å få utbetalt innestående beløp, må sende selskapet skriftlig varsel om dette innen 31.desember Boligsparing for ungdom For 2010 utgjør maksimalt sparebeløp kr , og maksimalt samlet sparebeløp inntil fylte 33 år er kr Skattefunn Støtte til Forskning og utviklingskostnader gjennom Skattefunnordningen er hevet fra kr 4 mill. per år til kr 5,5 mill. per år. Taket for innkjøpt FoU er hevet fra kr 8 mill. til kr 11 mill. Endringen gjelder fra og med inntektsåret Skogbruk Ligningsverdi Ligningsverdien av skogeiendom er uendret. Skogfond Satsen for inntektsføring av uttak fra skogfond er 15 prosent. Dette innebærer et fast skattefritak på 85 prosent for investeringer i skogbrukstiltak med skattefordeler.

8 Tinglysingsgebyr Rettsgebyr (R) : kr 860 Skjøte (1,8R) : kr Pantedok. (2,25R) : kr Utskrift (0,2R) : kr 172 For tinglysing av pantedokument eller tinglysing av transport av pantedokument i forbindelse med refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt, betales 0,25 ganger rettsgebyret, kr 215. Med vennlig hilsen Fenstad Regnskapskontor AS Rolf Bruholt Avd.leder / Autorisert regnskapsfører Direkte telefonnummer:

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 *

DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * DOMSTOLENS DOM 9. juli 2014 * (Beskatning av kontrollerte utenlandske selskaper Etableringsfrihet Fri kapitalbevegelse Omgåelse av nasjonal lovgivning Rettferdiggjøring Forholdsmessighet) I forente saker

Detaljer