Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret"

Transkript

1 Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014

2 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere skal ha fribeløp på kr ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Personinntekt Av personinntekt skal du beregne trygdeavgift og toppskatt, se tabell 1 og 2. For lønnstakere og pensjonister består personinntekt av sum lønn og/eller pensjon. I tillegg kan den bestå av godtgjøring for arbeid til deltaker i deltakerliknet selskap og/eller beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak. Alminnelig inntekt Av alminnelig inntekt skal du beregne kommune-, fylkes- og fellesskatt, se tabell 3. Alminnelig inntekt består for lønnstakere og pensjonister av lønn og/eller pensjon pluss kapitalinntekt (renter, aksjeutbytte med mer), minus alle fradrag unntatt særfradrag. For virksomhetsutøver inngår også virksomhetsinntekten i alminnelig inntekt. Har du særfradrag, skal du likevel trekke dette fra før du leser av skatt på alminnelig inntekt i tabell 3. Ved beregning av skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, er det alminnelig inntekt før fradrag for særfradrag og skjermingsfradrag som er utgangspunktet. Minstefradrag Du får minstefradrag i lønnsinntekt og pensjon. Fradrag i lønnsinntekt blir gitt med 43 %. Nedre grense er kr Øvre grense er kr Fradrag i pensjon blir gitt med 27 %. Nedre grense er kr Øvre grense er kr Fradraget kan ikke settes høyere enn det grunnlaget det skal beregnes av. En lønn på kr vil for eksempel gi et minstefradrag på kr Har du både lønn og pensjon, beregnes minstefradraget til det høyeste fradraget av minstefradrag i lønnsinntekt summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Nedre grense for minstefradrag settes imidlertid til kr Summen av minstefradragene skal ikke overstige kr Foreldrefradrag Fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn gis med inntil kr for ett barn under 12 år, kr for to barn og fradraget økes med inntil kr for hvert barn ut over to. Er du gift kan dere fritt fordele foreldrefradraget mellom dere. Særfradrag for uførhet Mottar du uførepensjon har du rett til særfradrag for uførhet. Mottar du uførepensjon fordi ervervsevnen er nedsatt med minst 2/3, får du helt særfradrag. Er ervervsevne nedsatt med mindre enn 2/3 får du halvt særfradrag. Helt særfradrag er kr per mnd. for Særfradrag enslig forsørger Forsørger du barn under 18 år som du mottar utvidet barnetrygd for, så får du særfradrag som enslig forsørger. Dette er i stedet for ekstra klassefradrag. Den utvidede barnetrygden må være gitt etter barnetrygdloven 9. Du får barnetrygd og særfradrag til og med måneden før barnet fyller 18 år. Du skal likevel ikke ha særfradrag enslig forsørgelse om du: har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer, eller gifter deg, Du må gi NAV beskjed om du ikke lengre har krav på utvidet barnetrygd. Dette må du gjøre i tillegg til at du må huske å endre skattekortet. Du finner mer informasjon om hvem som har krav på utvidet barnetrygd på nav.no. For 2014 er særfradrag for hel utvidet barnetrygd kr per måned. Fullt fradrag utgjør kr per år. Mottar du delt utvidet barnetrygd vil du få særfradrag med halvparten av satsene, dvs. kr per måned og kr for et helt år. Selvangivelse 2014 (den som skal leveres april 2015) Særfradraget vil fremkomme i selvangivelsen på bakgrunn av innberetning fra NAV om utbetalt hel eller delt utvidet barnetrygd. Dersom du mener opplysningene i selvangivelsen ikke er korrekte, må du ta dette opp med NAV, som eventuelt sender korrigerte opplysninger til skatteetaten. Skatteklasser For 2014 er det kun ektepar og meldepliktige samboere som kan få skatten beregnet under ett i skatteklasse 2, se tabell 3. Personfradraget i skatteklasse 1 er kr , mens personfradraget i skatteklasse 2 er kr Alle enslige liknes i klasse 1. Ektefeller og meldepliktige samboere liknes enten særskilt i klasse 1 eller felles i klasse 2. Klasse 2 velges når samlet skatt ved felles likning i klasse 2 blir lavere enn ved særskilt likning i klasse 1. Klasse 1 velges når samlet skatt ved særskilt likning i klasse 1 blir lik eller lavere enn samlet skatt ved felles ligning i klasse 2. Skattefritt beløp og progresjonstrinn ved beregning av toppskatt er like i skatteklasse 1 og skatteklasse 2, se tabell 2. Trygdeavgift beregnes alltid særskilt for hver person uavhengig av klasse, se tabell 1. Fradrag i Finnmark og Nord-Troms ( Finnmarksfradrag ) Personer som er bosatt i Finnmark, eller i en av kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy eller Storfjord i Troms, får et særskilt fradrag i alminnelig inntekt. Fradraget er kr både i skatteklasse 1 og klasse 2 skatteklasse 2. Satsen for fellesskatt er 3,5 % lavere enn for resten av landet. Satsen for første trinn på toppskatten er 2 % lavere enn for resten av landet. Skattebegrensning på grunn av lav alminnelig inntekt Mottar du: Uførepensjon fordi ervervsevnen er nedsatt med minst 2/3 Overgangsstønad innvilget FØR 1. april (fra 1. april utbetales den som lønn, og uten rett til skattebegrensning). Supplerende stønad til personer med kort botid i Norge Etterlattepensjon Pensjon til familiepleier kan du få skattebegrensning etter skatteloven Skatter som kan begrenses er kommune- og fylkesskatt, fellesskatt og trygdeavgift. Skattebegrensningen beregnes slik: Er du enslig, skal du ikke betale skatt når alminnelig inntekt før særfradrag er lavere enn grensebeløpet, kr Er inntekten høyere, skal skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift til sammen ikke utgjøre mer enn 55 prosent av inntekten over grensebeløpet. Har du formue, legges 1,5 prosent av formue over kr til inntekten før beregning av skattebegrensningen. Likningsverdien for primærbolig holdes i denne forbindelse utenfor ved beregningen av formuen. Som primærbolig regnes den boligen der du har ditt hjem ved årets utgang. Er du gift eller meldepliktig samboer, skal skattebegrensningen etter hovedregelen beregnes særskilt for hver av dere. Grenseinntekten for hver ektefelle er kr Formue, gjeld, inntekter og fradrag som dere ved utfylling av selvangivelsen kan fordele fritt mellom dere, skal ved beregningen av skattebegrensningen fordeles med halvparten på hver av dere. Alminnelig inntekt tillegges 1,5 prosent av nettoformue over kroner (primærbolig holdes utenfor). Er den ene ektefellen ufør og den annen ektefelle alderspensjonist eller har inntekt av arbeid eller næring kan det gjøre store utslag i utliknet skatt avhengig av hvordan dere fører frie inntekter og frie fradrag i selvangivelsen. Se mer om dette under Ektepar og uførepensjon. Mottar du uførepensjon og ektefelletillegg, skal skattebegrensningen beregnes under ett for deg og din ektefelle på grunnlag av samlet alminnelig inntekt. Grenseinntekten for ektepar er kr Samlet alminnelig inntekt tillegges 1,5 prosent av samlet nettoformue over kr (primærbolig holdes utenfor). Se eksempler på side 3 og 4.

3 Skattefradrag for pensjonsinntekt 3 Mottar du alderspensjon etter folketrygdloven eller avtalefestet pensjon, kan du ha rett til skattefradrag. Maksimalt skattefradrag er kr Dette får du dersom du tar ut 100 % pensjon hele året og samlet pensjon ikke overstiger kr i Overstiger samlet pensjon kr skal fradraget trappes ned for pensjon over kr og faller helt bort når pensjonen er kr eller mer. Tar du ut mindre enn full pensjon og/eller pensjon bare i deler av året reduseres skattefradraget og beløpsgrensene tilsvarende pensjonsgrad og antall måneder med pensjon. Tar du ut full alderspensjon fra folketrygden eller fra en AFP-ordning hele året og pensjonen og pensjonen er kr eller mer, trappes skattefradraget ned slik: For pensjonsinntekt mellom kr og kr trappes skattefradraget ned med 15,3 prosent av samlet pensjonsinntekt minus kr Se eksempel. For pensjonsinntekt fra kr trappes skattefradraget ytterligere ned med 6 prosent av samlet pensjonsinntekt, minus kr kroner. Du får ikke skattefradrag når samlet pensjonsinntekt er kr eller mer. Vær oppmerksom på at selv om du ikke har andre inntekter enn alderspensjon med kr så vil skatt etter skattefradrag utgjøre kr 465. Beløpsgrensene over gjelder for Stortinget fastsetter nye satser hvert år. Skattetrekksmelding for 2014 Beregning av skattekort for 2014 bygger i hovedsak på opplysninger om inntekt og formue fra likningen De grunnlag som er benyttet for beregning av skattekort finner du på side 2 av skattetrekksmeldingen. Stemmer ikke beløpene med det du forventer inntekt, formue, fradrag eller gjeld vil være, kan dette føre til uriktig skattetrekk. For skattytere med tabelltrekk og bare en arbeidsgiver, er det bare endringer i formue, inntektsfradrag og andre inntekter enn lønn eller pensjon som gjør utslag. Er det store endringer i beløpene, må du søke om nytt skattekort. Begynner du for eksempel å ta ut alderspensjon ved siden av å fortsette i lønnet arbeid, må du få beregnet nytt skattekort. Bruk skatteetaten.no/skattekort (krever pålogging) eller bestill skjema for endring av skattekort. Skjemaet på side 5 kan brukes til å beregne skatten for Skjemaet gjelder for lønnsmottakere og personer som mottar pensjon, trygd eller lignende fra folketrygden. Skjemaet er ikke tilrettelagt for personer som kommer inn under regelen for skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. Denne brosjyren er utarbeidet på grunnlag av skattereglene per 1. januar Det blir tatt forbehold om at det kan skje endringer senere. Eks 1. Full (100 %) Alderspensjon kr og pensjonist hele Maksimalt skattefradrag kr trappes ned med ( ) x 15,3 % kr = Skattefradrag kr Eks 2. Full (100 %) alderspensjon kr og pensjonist hele Maksimalt skattefradrag kr trappes ned med ( ) x 6 % = kr trappes ned med ( ) x 15,3 % = kr kr = Skattefradrag kr Eks % alderspensjon kr , og pensjonist i 5 mnd. i Bergning maksimalt skattefradrag: kr x 60 % x 5/12 = kr Beregning maksimal pensjon som gir forholdsmessig fullt skattefradrag: kr x 60 % x 5/12 = kr Beregning andel av pensjon som skal redusere skattefradrag med 15,3 %: x 60 % x 5/12 = kr Beregnet maksimalt skattefradrag, kr trappes ned med ( ) x 6 % = kr trappes ned med ( ) x 15,3 % = kr kr = Skattefradrag kr 222 Eks 4 Ektepar, hvor ektefelle 1 er alderspensjonist og tar ut full alderspensjon hele året med kr Skattefradrag kan innrømmes med maks kr Beregnet skatt før skattefradrag utgjør kr Det vil si at det gjenstår kr i ubenyttet skattefradrag. Ektefelle 2 har lønnsinntekt kr og kr i renteinntekter. Ektefellene kan fritt overføre renteinntekter seg imellom. For å få benyttet skattefradraget fullt ut må ektefelle 2 overføre renteinntekter tilsvarende kr i skatt. Det eksakte beløpet som må overføres finner du ved å multiplisere resterende skattefradrag med 100 og dele med skatteprosenten på nettoinntekt, 27 %. I dette tilfelle vil det lønne seg å overføre renteinntekter til den ektefellen som får skattefradrag. Størrelsen på renteinntekten som bør overføres til den ektefellen som har skattefradrag: (4 472 (ubenyttet skattefradrag) x 100)/27 = kr

4 4 Ektepar og uførepensjon Skattebegrensning for lav alminnelig inntekt skal fastsettes særskilt for hver ektefelle. Skatten beregnes først på vanlig måte. Deretter beregnes maks skatt etter skattebegrensning. Ved beregning av skattebegrensningen skal netto formue, samt kapitalinntekter og kapitalutgifter (som ved likningen kan fordeles fritt mellom ektefellene) fordeles med en halvpart på hver av ektefellene. For ektepar hvor den ene ektefelle har arbeidsinntekt eller alderspensjon, og den andre ektefellen er minst 2/3 ufør og mottar uførepensjon, vil det som regel gi samlet lavest skatt om alle frie inntekter føres hos den som er ufør mens alle frie fradrag føres hos den annen ektefelle. Eksempel 1 a Ektefelle 1 er mer enn 2/3 ufør, mottar uførepensjon med kr og har kapitalutgifter på kr Ektefelle 2 har lønn kr og kapitalinntekter på kr Inntekts- og skatteberegning ektefelle 1 Uførepensjon kr Minstefradrag kr Renteutgifter kr Særfradrag kr kr = Alminnelig inntekt kr Trygdeavgift lav sats iht. tabell 1 kr Skatt alm. inntekt iht. tabell 3 kr Beregnet Skatt kr Fastsettelse sammenlikningsinntekt Uførepensjon kr ½ del kapitalinnt. ( )/ 2 kr Sum inntekter kr Minstefradrag kr Kap.ut ( )/2 kr kr = beregningsgrunnlag kr Skattefri inntekt kr Skatt skal maks utgjøre 55 % av kr Dvs. maks utlignet skatt kr , Dette gir en skattenedsettelse på: Beregnet skatt kr Maks utliknet skatt kr = Skattebegrensning lav alminnelig inntekt kr Skatteberegning for ektefelle 2 etter vanlig beregning gir utliknet skatt på kr Eksempel 1 b Samme som over, bortsett fra at nå fører ektefelle 1 kapitalinntektene i sin selvangivelse mens ektefelle 2 tar kapitalutgiftene til fradrag i sin selvangivelse. Inntekts- og skatteberegning ektefelle 1 Uførepensjon kr kapitalinntekter kr = Sum inntekter kr Minstefradrag kr Særfradrag kr kr = Alminnelig inntekt kr Trygdeavgift lav sats iht. tabell 1 kr Skatt alm. inntekt iht. tabell 3 kr Beregnet Skatt kr Skattebegrensning lav alminnelig inntekt kr = Maks skatt lik eks 1 a kr Skatteberegning ektefelle 2 etter vanlig beregning gir utliknet skatt på kr Dvs. ved å flytte frie inntekter og frie fradrag så vil samlet skatt i dette tilfelle bli kr lavere enn i eks 1 a.

5 Eksempel på beregning av skatten 5 Skjema for beregning av skatt Formue Bankinnskudd 2. Aksjer 3. Primærbolig 4. Fritidsbolig Øvrig formue 6. Brutto formue 7. Gjeld 8. Egen netto formue = - = Tabell 4 Formueskatt + Fordeling av formueskatt for ektefeller 8. Egen netto formue Ektefelles formue Samlet formue = Tabell x 8 ) ) Inntekt 11. Lønn mv Tabell 1 Trygdeavg. mellomsats Pensjon mv Tabell 1 Trygdeavg. lav sats Sum Tabell Renteinntekter 15. Andre inntekter 16. Skattepliktig aksjeutbytte Sum inntekter a. Minstefradrag *) Post 11: x43 % b. Minstefradrag **) Post 12: x27 % Reiseutgifter Fagforeningskontigent maks pensjonsinskudd 21. Foreldrefradrag ***) 22. Gjeldsrenter Andel utgifter borettslag 24. Pensjonsforsikring Skatt Ektefelle 1 Lønn (Post 11) Pensjon (Post 12) Bankinnskudd (post 1) Renteinntekter (Post 14) Aksjer (Post 2) Mottatt aksjeutbytte Skjermingsfradrag (Post 16) Skattepliktig utbytte Fritidsbolig, likningsverdi (Post 4) Reiseutgifter (Post 19) Fagforeningskontigent (Post 20) Pensjonsinnskudd (Post 20) Foreldrefradrag (Post 21) Gjeld (Post 7) Gjeldsrenter (Post 22) Ektefelle 2 Lønn Netto inntekt Primærbolig Gjeld Netto formue Andre fradrag 26. Særfradrag 27. Sum fradrag Sum = Tabell 3 Skatt på alm. inntekt + Sum = *) Minimum kr. Maksimum kr **) Boligsparing - Minimum kr. Maksimum kr Finnmarksfradrag - (Høyeste beløp av 18a og 18b skal velges.) Satsene for hver av inntektstypene beregnes oppad dersom sum gir høyere minstefradrag enn kr , begrenset oppad til kr Sum = ***) 1 barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr inntil kr for hvert barn under 12 år dersom utgiftene kan legitimeres. Fradraget fordeles som hovedregel med en halvpart på hver av foreldrene Et ektepar har tre barn under 12 år. Beløpet skal føres i post 21. Fradraget begrenses til kr og fordeles med en halvpart på hver av foreldrene. Eksemplet i skjemaet viser utregning av formue, inntekt og skatt for ektefelle 1. Det blir gitt henvisninger til postene i skjemaet.

6 6 Skjema for beregning av skatt Formue Skatt 1. Bankinnskudd 2. Aksjer 3. Primærbolig 4. Fritidsbolig 5. Øvrig formue 6. Brutto formue 7. Gjeld 8. Egen netto formue = - = Tabell 4 Formueskatt + Fordeling av formueskatt for ektefeller 8. Egen netto formue Ektefelles formue 9. Samlet formue + = 10 Tabell 4 x 8 ) 9) Inntekt 11. Lønn mv Tabell 1 Trygdeavg. mellomsats Pensjon mv Tabell 1 Trygdeavg. lav sats Sum Tabell Renteinntekter 15. Andre inntekter 16. Skattepliktig aksjeutbytte 17. Sum inntekter 18a. Minstefradrag *) Post 11: x43 % 18b. Minstefradrag **) Post 12: x27 % 19. Reiseutgifter Fagforeningskontigent maks pensjonsinskudd 21. Foreldrefradrag ***) 22. Gjeldsrenter 23. Andel utgifter borettslag 24. Pensjonsforsikring 25. Andre fradrag 26. Særfradrag 27. Sum fradrag 28. Sum = Tabell 3 Skatt på alm. inntekt + *) Minimum kr. Maksimum kr **) Minimum kr. Maksimum kr (Høyeste beløp av 18a og 18b skal velges.) Satsene for hver av inntektstypene beregnes oppad dersom sum gir høyere minstefradrag enn kr , begrenset oppad til kr Sum = Boligsparing - Finnmarksfradrag - Sum = ***) 1 barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr barn under 12 år: inntil kr inntil kr for hvert barn under 12 år dersom utgiftene kan legitimeres. Fradraget fordeles som hovedregel med en halvpart på hver av foreldrene.

7 7 Tabeller Tabell 1: Trygdeavgift på personinntekt Side 8 Tabellen viser trygdeavgift på personinntekt. Det er tre forskjellige satser. Lav sats, (5,1%) på pensjoner, mellomsats (8,2%) på lønn ognæringsinntekt av fiske, og høy sats, (11,4%) på jord, skog, rein og annen næringsinntekt. Personer under 17 år eller over 69 år (fyller 70 år eller mer i 2014) skal betale trygdeavgift etter lav sats uansett inntektstype. Avgiften skal ikke utgjøre mer enn 25% av samlet grunnlag over kr et rundes av til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker avgiften med kr 51 per for lav sats, kr 82 per for mellomsats og kr 114 per for høy sats. Tabell 2: til staten på personinntekt Side 10 Tabellen viser toppskatt på personinntekt i skatte. Skattefritt beløp er kr både i klasse 1 og klasse 2. Det skal beregnes 9% toppskatt av de neste kr i. Av det overskytende skal det beregnes 12,0% toppskatt. Beregningsgrunnlaget er summen av lønn, pensjon og beregnet personinntekt. et rundes av til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker toppskatten med kr 120 per både i. Tabell 3: Skatt på alminnelig inntekt Side 14 Tabellen viser summen av kommune- og fylkesskatt og fellesskatt i skatte. Satsene er tilsammen 27 %. Personfradragene, kr i klasse 1 og kr i klasse 2 er innarbeidet i tabellen. Beregningsgrunnlaget er alminnelig inntekt (netto inntekt) etter særfradrag. et avrundes til nærmeste hele krone. Utover tabellen øker skatten med 270 kroner pr både i. Tabell 4: Formuesskatt til staten og kommunen Side 17 Tabellen viser summen av formuesskatt til staten og kommunen i skatte samt for ektefeller. Skattefritt beløp ved kommune- og statsskattelikningen er kr i. Ektefeller har tilsammen et skattefritt beløp på kr Formuesskatt til kommunen beregnes med 0,7 % over skattefritt beløp. Formuesskatt til staten beregnes med 0,3 % av formue over skattefritt beløp. Skatten beregnes av uavrundet beløp (hele kroner).

8 Tabell 1 8 Avgift Avgift Avgift Avgift lav sats høy sats 5,1 % 8,2 % 11,4 % lav sats høy sats 5,1 % 8,2 % 11,4 % lav sats høy sats 5,1 % 8,2 % 11,4 % lav sats mellomsats mellomsats mellomsats mellomsats høy sats 5,1 % 8,2 % 11,4 %

9 9 Avgift Avgift Avgift Avgift lav sats høy sats 5,1 % 8,2 % 11,4 % lav sats høy sats 5,1 % 8,2 % 11,4 % lav sats høy sats 5,1 % 8,2 % 11,4 % lav sats mellomsats mellomsats mellomsats mellomsats høy sats 5,1 % 8,2 % 11,4 %

10 Tabell

11

12 Tabell 2 forts

13

14 Tabell

15

16 Tabell 3 forts

17 17 Tabell 4 Netto Klasse 1 og 2 formue

18 Tabell 4 forts Formueskatt av høyere formuer Nettoformue Skatt Tillegg per. kr Netto Ektefeller* formue

19 Formueskatt av høyere formuer Nettoformue Skatt Tillegg per. kr *Skatten avleses av samlet formue for begge ektefeller. Skatten fordeles deretter forholdsmessig etter den enkeltes nettoformue.

20 20 Du kan også bruke skatteberegningen på skatteetaten.no Der finner du også mer informasjon om skattespørsmål. Utgitt av: Skatteetaten April 2014 Grafisk form: Skatteetatens IT- og Servicepartner Trykk: Etatprint RF2014B Skatteetaten.no

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. juli 2015 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer