Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen."

Transkript

1 Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. I INNTEKTSÅRET Næringseiendom (s. 17) Kalkulasjonsfaktor for inntektsåret 2013 er 0, Skjermet utbytte (s. 21) Skjermingsrenten for 2013 er på 1,1 %. Skjermingsrenten for selvstendig næringsdrivende for 2013 er 1,5 % Store sykdomsutgifter (s.26) Det gis fra 2012 ikke lenger fradrag for utgifter til ombygging av bolig, tannbehandling eller transport. For å ha rett til fradrag må en ha hatt sykdomsfradrag både i 2010 og Kundepleie (representasjon) (s. 31) Unntak: Enkle oppmerksomheter Det er likevel fradragsrett for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander. Beløpsgrensen for fradrag for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander er 235 kroner for 2013 (uendret). Unntak: Enkel servering Det er også fradrag for utgifter til enkel servering. Satsen for fradragsberettigede serveringsutgifter er 421 kroner per person for 2013 (416 kroner i 2012) Kjøp av klimakvoter (s. 33) Skattedirektoratet varsler at de vil endre uttalelsen om at det ikke gis fradrag for kjøp av frivillige klimakvoter. I en dom fra Kristiansand tingrett i desember 2013 vant turtøyprodusenten Stormberg frem med krav om fradrag for kjøp av frivillige klimakvoter som reklame/markedsføringskostnad. Skattedirektoratet valgte å ikke anke dommen. 1

2 7.3 Hjemmekontor (s. 39) Skattyter kan velge mellom et standardbeløp på kroner (uendret) per år eller en forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen (forsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold og liknende). 9.1 Enslige forsørgere (s. 48) Fradragets størrelse Særfradrag for enslig forsørgelse gis med kr per måned. Det graderes etter antall måneder en har mottatt utvidet barnetrygd. Eksempel: Eva og Arne har felles barn og flyttet fra hverandre i juli Eva overtar omsorgen for barna. Etter de gamle reglene ville Eva hatt krav på klasse 2, fordi situasjonen ved utgangen av året var avgjørende. Etter de nye reglene vil Eva ha krav på særfradrag for forsørgelse i fem måneder, noe som gir et særfradrag på kroner Særfradrag for store sykdomsutgifter (s. 5.4) Stryk siste setning i eksempelet Verdsettelse ved uttak (s. 77) Eksempel: Selskapet har anskaffet en campingvogn til kroner som kun brukes av aksjonæren privat. Ved kjøpet ble Kilometergodtgjørelse (s. 111) Innenlands: km: kr 4,05 pr. km (Tromsø: 4,15) over km:kr 3,40 pr. km (Tromsø: 3,50) Tillegg for tilhenger: kr 0,85 (uendret) 17.3 Ny finansforvaltning (s. 122) Etter den nye vergemålsloven skal finansielle eiendeler utover 2 G (2013: ca kroner) plasseres i bank på individuelle konti og i eierens navn. 2

3 I INNTEKTSÅRET Personfradrag (s.140) Klasse 1: kroner (2013 kr ) Klasse 2 er redusert til kroner (2013 kr ) Fradraget er justert i takt med forventet lønnsvekst. Skatteklasse 2 for ektefeller - redusert Skatteklasse 2 for ektefeller som forsørger den andre ektefellen er redusert. Endringen vil innebære en skatteskjerpelse på inntil kroner Lån fra privatpersoner til selskap: Egen skjermingsrente for private lån (s. 141) For å hindre skjult utbytte ved at det fastsettes høy rente ved lån fra aksjonær til selskap, beskattes rente over et visst nivå dobbelt. Skjermingsrenten for lån fra privatperson til aksjeselskap eller deltakerlignet selskap for 2014: Januar februar 1,1 % Den renten en kan beregne uten at det blir ekstrabeskatning er skjermingsrenten delt på 0,73. Eksempel: Aksjonær har lånt kroner til sitt aksjeselskap. Maksimal rente for å unngå ekstra skatt i 2014 er 1,5 prosent Store sykdomsutgifter (s.144) For å ha rett til fradrag må en ha hatt sykdomsfradrag både i 2010 og Reisefradrag (s. 145) og Besøksreise pendler (s. 146) Bunnfradraget er økt til kroner Fradrag for kost og losji for pendlere (s. 147) Fradrag for kost Det gis fradrag for merutgifter til kost etter standardiserte satser, avhengig av overnattingstype ved arbeidsstedet. Hotell: Pensjonat: 690 kroner 300 kroner 3

4 5.8 Gaver til frivillige organisasjoner (s. 148) Det er fradragsrett for innberettede gaver til frivillige organisasjoner, selskap, stiftelser og sammenslutninger på minimum 500 kroner per organisasjon i løpet av året, maksimalt samlet kroner (2013: ) 6.7. Fradrag for innskudd eller premie pensjonsordning (s. 153) Bedriftene kan velge mellom innskuddspensjon og foretakspensjon. Premie eller innskudd beregnes av lønn opp til 12 G. Høsten 2013 er det vedtatt ny modell for tjenestepensjonsordning, og justering av innskuddspensjonsloven (Prop L 199 ( )), slik at den tilpasses opptjening av alderspensjon i folketrygdloven. De nye reglene trådte i kraft Ved innskuddspensjon skal innskuddet være: (0) 1-12 G: minimum 2 maksimum 7 %* *Frivillig tilleggsinnskudd opp til 18,1 % for inntekt over 7,1 G Boliger og fritidsboliger (s. 166) Eksempel: Tone mottar som gave en feieleilighet på Hafjell som hennes far har eid i tre år. Faren kunne altså ikke ha solgt ferieleiligheten skattefritt. Tone overtar fars inngangsverdi. Hun velger å bruke ferieleiligheten som egen fritidsbolig i minst 2 år, og kan dermed selge skattefritt. Hvis hun i stedet leier ut ferieleiligheten, og deretter selger, må hun skatte av verdistigning både i fars og i egen eiertid Hvilke renter (s. 175) Fradragsbegrensningen gjelder altså i utgangspunktet renter betalt til nærstående personer eller selskaper. For å hindre omgåelse av reglene er imidlertid også renter på visse eksterne lån omfattet. Renter på eksterne lån er omfattet av fradragsbegrensningen i to tilfeller: En nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden, eller Den part som er nærstående har en fordring på långiver (som ikke er nærstående), og fordringen har sammenheng med gjelden. Det er foreslått unntak fra regelen. Forskriftsendringen er sendt på høring. begrensning-av-fradrag-for-rent.html?id=

5 Avtalt rente under normrente (s. 188) Påslaget i normrenten for skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold økes fra 1. mars 2014, slik at normrenten samsvarer bedre med ordinære renter på boliglån. Renten for 2014: Januar februar 2,25 % Mars april 2,75 % Eksempel: Aksjonær låner kroner fra sitt aksjeselskap i april Minimum rentesats for å unngå fordels- eller utbyttebeskatning for ham i april 2014 er 2,75 % Merutgifter kost reise med overnatting (s ) Reiser med overnatting hotell Over 12 timer kr 690 Utland Egne satser Forskuddssatsene kostgodtgjørelse 2014: Pensjonatsats: kr 300 (kr 295) Brakkesats: kr 195 (kr 192) Ett døgn er definert som 24 timer fra reisen starter. For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et nytt døgn. Når alle måltider er dekket (administrativ forpleining), utbetales bruspenger med 100 kroner (2013:80), under forutsetning av at reisen varer utover 24 timer. Ved reise utenlands er satsen 90 kroner (2013: 90) per 24 timer. Bruspengene er ment å dekke utgifter til avis o.l. Når overnattingssted ikke er legitimert kan det utbetales nattillegg på kr 420. Måltidstrekk Måltidstrekket gjelder både for reiser med og uten overnatting. På dagsreiser skal det foretas måltidstrekk for påspandert lunsj med kr 200 og for påspandert middag med kr Kost på reiser uten overnatting, dagreiser (s. 190) Tjenestereise (s. 191) Reisen må vare minst 5 timer, og være minst 15 km fra arbeidsstedet (i luftlinje). Varer reisen reisen mindre enn 5 timer er det mulig å dekke legitimerte utgifter, altså etter kvittering. 0-5 timer Legitimerte utgifter inntil kr timer kr 200 5

6 9-12 timer kr 310 Over 12 timer kr Særavtale om kostgodtgjørelse rutinemessige reiser (s. 191) For ansatte i privat virksomhet gjelder det ingen beløpsgrense. For offentlig ansatte refunderes legitimerte kostutgifter opp til følgende beløp: Reiser mellom 6 og 9 timer kr 120 Reiser mellom 9 og 12 timer kr 200 Reiser over 12 timer kr Kilometergodtgjørelse (s. 192) Innenlands: Tillegg for tilhenger: 2014: kr 1,00 DEL III Merverdiavgift Drosjesentralers opplysningsplikt (s.229) Opplysningsplikten er regulert i forskrift, ikke i lovens Forskriftsendringen gjelder for de oppgaver som skal leveres for kalenderåret Forskriften er tatt in i kursmappen s.89-90). Se mer info her: Skatteetaten/Likningsoppgaver/Drosjesentraler/Les-om-den-nye-ordningen/ DEL IV Bokføring, regnskap, revisjon Aksjeinnskudd utover aksjenes pålydende (s.283) Eksempel, nest siste linje: Det overskytende utover pålydende, dvs kroner, tillegges. 6

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010 Grant Thornton informerer Nr. 3/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer I forrige nummers leder omtalte vi den senere tids internasjonale

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerdagene 2015 Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Oppland Revisjon & Rådgivning AS

Oppland Revisjon & Rådgivning AS Oppland Revisjon & Rådgivning AS AKTUELLE SKATTE - OG AVGIFTSSATSER 2011 (Guiden er ájour per 20. september 2011) Fåberggata 128, 2615 LILLEHAMMER Johan Nygårdsgate 17B, 2670 OTTA www.orr.no STATENS REISEREGULATIV

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2010 174 meldinger SKD 12/09, 18. desember 2009 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2010 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no

Skatte. folderen 2014/2015. Oppdaterte satser finnes på skatt.no Skatte folderen 2014/2015 Oppdaterte satser finnes på skatt.no Ajour pr. 15/01-2015 1 - Skattesatser 2014/2015 AKSJESELSKAPER m.v. Inntektsskatt, stat 27 % 27 % Formuesskatt 0,0 % 0,0 % PERSONER Formuesskatt

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer