NY AFP FRA Det nye fra Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA Det nye fra Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt 7. Tjenestepensjonene kommer i tillegg - helheten i pensjonssystemet 8. Nærmere om levealdersjustering og indeksering 9. Annerledes i offentlig sektor April 2010

2 * * * Avtalefestet pensjon (AFP) ble etablert i 1988 med en pensjonsalder på 66 år. LO forhandlet ordningen fram fordi aldersgrensen i folketrygden var så vidt høy som 67 år. Også andre organisasjoner fikk del i ordningen. Ordningen ble gradvis utviklet og forbedret i påfølgende tariffoppgjør, med adgang til uttak av pensjon fra 62 års alder fra Den antas nå å være et tilbud til ca 80 pst av arbeidstakerne som er i jobb ved fylte 62 år. AFP-ordningens tilpasning til ny folketrygd fra 2011 var den store saken for LO-medlemmene ved tariffoppgjøret i Folketrygdens alderspensjon og AFP knyttes nå nærmere sammen i tid. Begge kan tas ut fra 62 års alder. Det blir større mulighet for å kombinere arbeid og pensjon. Den faktiske pensjoneringsalder blir mer fleksibel og oppsigelsesvernet for eldre arbeidstakere styrkes. Både myndighetene og den enkelte arbeidstaker må allerede nå forberede seg på det som vil komme. De som er født i og fortsatt jobber kan få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er mye å sette seg inn i. Det er også slik at forskjellene mellom offentlig og privat sektor vil øke. Ordningene for tidligpensjon blir enda mer ulike. Det gjøres ellers ikke store endringer i dagens kvalifikasjonsregler. Det kreves fortsatt at en er i arbeid i en AFP-dekket bedrift på uttakstidspunktet. Dette arbeidsforholdet skal være hovedarbeidsforholdet, og det kreves en stillingsandel på minst 20 prosent og, som i dag, en pensjonsgivende inntekt på minst 1 G i uttaksåret og året før. I det følgende gis det en nærmere forklaring av hovedtrekkene i ordningen i privat sektor og med en kort omtale av de viktigste forskjellene mellom offentlig og privat del av arbeidsmarkedet. Hovedvekten er lagt på 2011 og de nærmeste årene deretter. Det betyr at virkningene på pensjonistnivået av levealdersjusteringen kun er gitt en kort omtale i kapitel 8. 2

3 1. Det nye fra 2011 Fram t.o.m. i år er AFP en egen pensjonsytelse som tas ut i alderen år med sikte på de som ikke kan stå i jobb fram til ordinær pensjonsalder i folketrygden. Ved 67 års alder overtar folketrygden 1, som illustrert under. Pensjonssystemet i dag I det nye systemet fra 2011 kan også folketrygden tas ut fra 62 år (dog redusert som følge av tidligere uttak 2 ). Det gjør det hensiktsmessig at også AFP kan spres ut i tid og være en ytelse livet ut, slik systemet er tegnet i en ny figur på neste side. AFP-ytelsen blir et livsvarig påslag til folketrygden, som vist i figuren side 4 3. Dette påslaget vil være større i årene før fylte 67 år enn etter og (som i dag) gi høyest pensjon for årene før fylte 67 år. Det vil bli lettere å få AFP etter skifte av jobb ved at en slår sammen ansiennitet fra finansnæringens og Spekter-områdets ordning med LO-NHO-områdets AFP. 1 Forenklet beregnet til 0,58 x G + (0,42 x lønn) (forutsatt konstant lønnsinntekt opp til 6 G i 40 år). I alderen år er AFP ytelsen folketrygdpensjonen kr. 2 Reduksjonen er ca 28 pst i forhold til nivået ved 67 år. 3 Forenklet beregnet med formelen: 0,00314 x lønn x antall år (med en konstant lønnsinntekt) 3

4 2. Bare å jobbe ved siden av Dagens ordning er utformet for at en ikke skal jobbe ved siden av pensjonen. En må slutte i jobben for å få pensjon, og den avkortes om arbeidsinntekt ved siden av overstiger et beskjedent beløp per år. Fra 2011 blir det ingen slik avkorting. Det betyr at man ved uttak av pensjon uten konsekvenser for denne kan: Fortsette i jobben Slutte og ta seg en ny jobb Gå over til redusert arbeidstid Det er også mulig i en periode å ta ut deler av folketrygdpensjonen. Man kan da jobbe deltid, men det er ingen binding på hvordan kombinasjonen av arbeidstid og pensjon skal være. I offentlig sektor er dette annerledes, Der vil det fortsatt være avkorting i pensjonen ved arbeidsinntekt av betydning, jfr kapitel 9 lenger bak. 4

5 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon Ved siden av ubegrenset adgang til samtidig arbeidsinntekt består endringen i systemet i at pensjonen blir høyere for hvert år uttaket utsettes. Dette er illustrert i etterfølgende figur. Pensjon per år etter alder for uttak (eksempeltegning) Dagens AFP 2011-AFP Alle aldre 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år Ett år senere pensjonsuttak gir ett år mindre med utgift for staten og folketrygden. Denne antatt kortere varigheten tenkes oppveid av at årlig pensjon blir tilsvarende høyere. Samlet utbetaling over pensjonisttida anses som en pensjonskapital den enkelte selv kan fordele ut i tid. Man legger til grunn tall for gjennomsnittelig levealder. Hvis denne gir en pensjonstid på 20 år f eks fra fylte 62, tilsvarer ett års utsettelse ca 5 pst. (1/20) i årlig pensjonsnivå. Effekt på årlig pensjon sammenliknet med 67 års alder for uttak 62 år 63 år - 22% - 17% 64 år - 14% 65 år - 10% 66 år - 5% 67 år 0 68 år + 6% 69 år + 13% 70 år + 20% Uttak fra 62 år gir 22 pst lavere årlig nivå enn ved 67 år. Som vi ser, øker årlig pensjon med 20 pst dersom uttaket forskyves fra 67 års alder til 70 gitt uendret opptjening. Dersom en fortsetter i jobb, kan i tillegg flere år med opptjening øke pensjonen. Denne effekten avhenger av om en i utgangspunktet har maksimal opptjening eller ikke. I dagens folketrygd (gjeldende fullt ut t.o.m årskull 1953) er 40 år det maksimale. I den nye folketrygden (som gradvis får økende virkning for årskullene 1954 og senere), er det ingen slik grense og opptjeningsperioden kan bli opptil 60 år (14-75 års alder). 5

6 4. Hvor stor blir AFP? Som man forstår av det foranstående og reglene for opptjening, vil den enkeltes pensjon avhenge av en rekke individuelle forhold. Om en tar utgangspunkt i dagens situasjon, kan en grovt sett si at for den som de nærmeste årene tar ut AFP fra 62 år blir nivået på pensjonen som etter dagens regler. Ved uttak eldre enn dette, blir nivået høyere. For å gi en pekepinn om pensjonsnivået har vi i den etterfølgende tabell skrevet inn hvor høy pensjonen blir ved uttak 62 år gammel regnet som prosent av tidligere lønn. Vi har her for illustrasjonens skyld sett på en person med full opptjening (40 år) og samme lønnsnivå (justert med alminnelig utvikling) gjennom yrkeslivet. Pensjon i pst av lønn ved uttak 62 år* Folketrygd og AFP Fem første år (62-66 år) Deretter (67 år og livet ut) % 54% % 52% % 50% * 2009 lønn og grunnbeløp i folketrygden G= kr Tabellen viser at pensjonen tilsvarer rundt 60 pst av tidligere lønn for lavere og midlere årslønninger. Dette avtar til pst etter 67 år. For høyere lønte enn de nivåene tabellen viser, blir pensjonsprosenten lavere. Dette tilsvarer nivået ved dagens afp-ordning. Inntektssituasjonen blir imidlertid bedre enn disse tallene gir inntrykk av. Fordi pensjonister betaler lavere skatt blir forholdet til tidligere lønn bedre etter at skatt er trukket fra. Pensjonsprosenten stiger da med rundt15 prosentenheter for lavere og midlere lønn. Den pensjonsprosenten som er på f eks 55 stiger til ca 70 om vi regner på inntekt etter skatt. Tjenestepensjoner vil også komme i tillegg, se kapitel 7. 6

7 5. Hvem kan ta ut AFP? AFP er en ordning for det organiserte arbeidsliv og i hovedsak finansiert av partene gjennom lønnsoppgjørene. En må på uttakstidspunktet, og i de siste tre årene forut for dette ha vært vært reell arbeidstaker i bedrift tilsluttet enten: Fellesordningen for AFP eller AFP ordningen til Finansnæringens Arbeidsgiverforening eller AFP ordningen til Arbeidsgiverforeningen Spekter. En må ha vært ansatt i mer enn 20 prosent stilling i denne treårsperioden. En må altså ha tilstrekkelig ansiennitet i én eller flere virksomheter omfattet av ordningen. Det er litt ulike krav for de ulike årskull av arbeidstakerne: for årskullene 1944 til 1951 kreves at vedkommende ved fylte 62 år har vært arbeidstaker i bedrift omfattet av AFP i minst 3 av de siste 5 årene født i 1952 kreves at en har vært omfattet minst 4 av de siste 6 årene født i 1953 minst 5 av de siste 7 årene født i 1954 minst 6 av de siste 8 årene født i1955 og senere minst 7 av de siste 9 årene Uttaket skjer sammen med uttak av folketrygd, slik at det bare gis AFP dersom vilkårene for alderspensjon er oppfylt, inkludert kravet om at pensjonen må være av en slik størrelse at pensjonisten minst vil være sikret full garantipensjon (tilsvarende minstepensjon, nå ca kr) når vedkommende fyller 67 år. Forutsetningen for å ta ut folketrygdpensjonen før 67 år (f eks ved 62 år) er altså at pensjonen overstiger et visst minstenivå. LO har fått gjennomslag for at den nye AFP skal medregnes i beregningen av dette minstenivået. Beregninger fra NAV viser at dette medfører at pensjonsgrunnlaget til de aller fleste som i dag tar ut AFP ved 62 år vil være tilstrekkelig, også fra Og muligheten vil forbedres over tid både som følge av at flere (kvinner) får økt opptjening. De som ikke omfattes av afp vil i mindre grad kunne ta ut pensjon så tidlig. Beregninger av om en oppfyller dette vilkåret, finnes på NAVs pensjonskalkulator Din pensjon på 7

8 6. Om virkningene på lengre sikt Det er mange forhold som gjør at fremtidige pensjoner ikke kan tallfestes presist mange år i forveien. De tallene vi har beskrevet foran for å beskrive de viktigste endringene fra 2011 er således mest riktig for de nærmeste årene. De gir imidlertid en god indikasjon på at selve pensjonsdekningen i ny AFP i gjennomsnitt blir minst som i dagens system. Og mest treffende for de som kan ta ut pensjon etter full opptjening (40 år) ved 62 års alder. Det er flere forhold som gjør at forandringene som følge av det samlede nye pensjonssystemet vil vokse over tid og bli større ettersom alderskullene født etter 1950 tar ut pensjon. De forhold som gjør at systemet endres gradvis over tid er: a) Selve AFP-påslaget oppå folketrygden gjelder først fullt ut for kullet, noe mindre for de foregående årskull b) Fra 1953-kullet (tidligst i 2015)vil en gradvis få effekt av de nye opptjeningsreglene i folketrygden. Se nærmere om disse på NAV.no innlæring i ny alderspensjon c) Nytt system for levealdersjustering og indeksering av pensjoner som er tatt ut får større virkning Hvordan alt dette antas å slå ut, avhenger av flere beregningsforutsetninger om økonomisk utvikling som i dag er usikre og av den enkeltes yrkeskarriere. Generelt er muligheten stor for at pensjonene blir minst like gode som i dag regnet i forhold til tidligere lønn. Pensjonene vil uansett stige i verdi som en følge av fortsatt velstandsutvikling (og økt reallønn) i Norge. Nærmere om dette kan en lese bl.a. på hjemmesidene til hhv NAV og Felleskontoret LO-NHO. Verdijusteringen (punkt c foran om indeksering) gjelder to viktige forhold. For det første sikrer reglene at selve den pensjonsrett som opptjenes det enkelte år fortløpende heves i takt med lønnsutviklingen. Uten dette ville pensjonen bli stadig i lavere i forhold til lønna ved pensjonsuttaket. For det andre sikrer systemet en fortløpende oppjustering av de pensjonsytelser som allerede er tatt i bruk. De vil fortløpende heves dersom reallønnsutviklingen i samfunnet fortsetter. Det reguleringsprinsipp som er vedtatt vil være omtrent på linje med praksis for perioden fra 1967 sett under ett. Den vil imidlertid være lavere enn praksis de siste årene hvor det har vært full lønnsjustering. Nå vil den gi: lønnsveksten fratrukket 0,75 pst. 8

9 7. Tjenestepensjonene kommer i tillegg - helheten i pensjonssystemet Det som er tema i dette dokumentet er innretningen av AFP sammen med folketrygden. Sistnevnte skal fortsatt være det dominerende element i pensjonen for norske arbeidstakere. AFP er blitt et supplement til denne, slik tjenestepensjonene har vært lenge med samme aldersgrense som folketrygden. Hovedtrekket i dagens situasjon med en folketrygd og en tjenestepensjon på toppen fra 67 år er illustret i etterfølgende figur. Dagens pensjon i prosent av lønn fra 67 år 100 % 66 % Totalt Tjenestepensjon Folketrygd 0 % Figuren viser hvordan tjenestepensjonen fyller opp gapet mellom Folketrygden og et pensjonsnivå ved 67 år på 66 % av lønn. Dette totalnivået oppnås i de "gode" tjenestepensjonene, mens mange arbeidstakere særlig i privat sektor har mer beskjedent bidrag fra tjenestepensjonen og dermed et lavere samlet nivå på sin pensjon. I figuren har vi tegnet inn en antydning om hvordan tjenestepensjonen kan bli som følge av det nye kravet om opptjening av en minste tjenestepensjon fra 2006 (OTP). Tjenestepensjonen gir som hovedregel isolert sett lite til de med lønn under ca Deretter vokser bidraget til pensjonen opptil rundt , for deretter å avta. Tjenestepensjonenes utforming fra 2011 vil i tida framover tilpasses ny folketrygd og afp. Det betyr at en i figuren foran kan tegne inn en tredje strek for å beskrive helheten i det nye systemet. Vi får en kombinasjon av folketrygd, afp og tjenestepensjon fra 62 år. 9

10 8. Nærmere om levealdersjustering og indeksering Prinsippet for levealdersjusteringen i folketrygden er vedtatt av Stortinget for å begrense en utgiftsøking som i alle fall blir stor. Prinsippet går ut på at økt levealder (for gjennomsnittet i befolkningen) skal slå ut enten i senere pensjoneringstidspunkt eller i redusert pensjon. For staten innebærer dette at utgiftene vil bli de samme enten levealderen øker eller ikke. For den enkelte vil utslaget avhenge av muligheten/viljen til å ta ut pensjon senere når levealderen øker. AFP-løsningen LO oppnådde i 2008 innebærer en mykere iverksettelse av levealdersjusteringen for både folketrygden og AFP-påslaget enn en mekanisk anvendelse av det vedtatte prinsippet skulle tilsi. Virkningen kompenseres fullt ut for årskullene født før Kompensasjonen går så gradvis nedover for senere årskull og til null for 1963-årgangen. Bakgrunnen for denne gradvise innfasingen og den senere normaliseringen av levealdersjusteringen, er at 1954-årskullene og de som er født senere i stadig økende grad kan dra nytte av de nye opptjeningsreglene i ny folketrygd, som begynner å virke gradvis fra De kan dermed få muligheten til økt pensjon gjennom flere opptjeningsår og hevet pensjonsnivå for gifte i forhold til gammel folketrygd. De nye opptjeningsreglene vil ha full virkning først for de som er 62 år i 2025 (1963-årgangen). Om det nye systemet i praksis vil gi økt opptjening, vet vi ikke nå. Det vil avhenge av mange forhold, ikke minst utviklingen av senior arbeidstakeres muligheter i det fremtidige arbeidslivet. For å ivareta denne usikkerheten og overvåke det nye pensjonssystemet og arbeidsmarkedets virkemåte, fikk LO gjennomslag for etableringen av en type pensjonsråd mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Dersom utviklingen blir dårligere enn forutsatt, vil LO ha muligheten for å kreve bedringer i pensjonssystemet. Partene skal evaluere utviklingen i

11 9. Annerledes i offentlig sektor Mens privat sektor var først ute (i 2008) med å avklare ny AFP, ligger offentlig sektor først når det gjelder avklaring av tjenestepensjonenes utforming fremover. De som tjener opp pensjon i offentlig sektor vil derfor ikke kjenne seg igjen i det som er skrevet foran. Det skyldes to forhold: a) Samspillet mellom folketrygd og tjenestepensjon har vært og er annerledes enn i de private ordningene b) Det har vært en nærmere sammenheng mellom AFP og tjenestepensjonene, se neste kapitel. Gjennom tariffoppgjøret ble det avklart hvordan dette skal være også fra Og da er det ulikheter i løsningene som innebærer at forskjellen på privat og offentlig sektor blir enda større enn før. Vi skal her begrense oss til å forklare de viktigste forskjellene. Det gjenstår også enkeltheter som må avklares før løsningene kan iverksettes. I hovedtrekk kan en si at ordningen for tidligpensjon (AFP før 67 år) i offentlig sektor blir som i dag: Pensjonsnivået blir beregnet på samme måte (i praksis høyere enn i privat sektor fra 65 år) Det blir ingen øking i pensjonen av å utsette uttaket i årene mellom 62 og 67 år Det blir samtidig heller ikke økt adgang til lønn ved siden av pensjonen Særlig de med mindre enn 15 år igjen til 67 år vil fram til 2026 skjermes bedre mot levealdersjusteringen som gjelder ellers i folketrygden (med betydning fra 2016) og samlet ytelse i privat sektor. Det kan sies å være en individuell garanti knyttet til pensjonsnivået på 66 pst, og den vil hindre at de som omfattes av garantien får lavere pensjonsprosent enn i dag. Samordningsfordelene gjør imidlertid at pensjonsnivået for de fleste er høyere enn dette og således påvirkes noe 11

12 Vedlegg Regler og tall for AFP AFP-pengene i privat sektor utbetales som et påslag til folketrygdens alderspensjon med virkning fra 2011, dog gradvis innfaset. I kortform vil dette årlige påslaget fastlegges gjennom følgende regler: - Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig lønn, maksimalt 7,1 G - Opptjening stopper på 62 år - Ellers samme opptjeningsregler som i folketrygden kroner høyere før enn etter fylte 67 år - Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år Formler for pensjonene AFP påslaget ved 67 års alder kan forenklet beregnes med formelen: Afp = 0,1256 x lønn, som fremkommer ved å anta konstant lønnsinntekt i 40 år under 7,1 G (0,00314 x antall år x lønn) Folketrygden etter dagens regler (som gjelder fullt ut for alderskullene t.o.m 1953) kan forenklet beregnes ved formelen: Ft = 0,58 x G + 0,42 lønn (opp til 6 G) Tillagt 0,14*(lønn- 6 G) (mellom 8 G-12 G) Og lik 3,94 G for lønn over 12 G Offentlig sektor Personer med rett til offentlig tjenestepensjon er underlagt tre ulike regelsett etter fylte 62 år: år: Folketrygdberegnet AFP samt et AFP-tillegg på kroner år: 66 prosent fra tjenestepensjonsordningen uten samordningsfradrag, eller om det er gunstigere, utbetales folketrygdberegnet AFP samt AFP-tillegget også disse årene Fra 67 år: Folketrygd og tjenestepensjon med samordningsfradrag 12

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Tidlig uttak av folketrygd over forventning?

Tidlig uttak av folketrygd over forventning? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/12 Tidlig uttak av folketrygd over forventning? 1. Høydepunkter 2. Nærmere om utviklingen i antall mottakere av alderspensjon 3.

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer