Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor"

Transkript

1 Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat sektor er pensjonssystemet nå slik utformet at arbeidstakere har et stort økonomisk incitament til å fortsette å stå i arbeid utover fylte 62 år («arbeidslinja»). Parallelt med dette er det gjort endringer i andre lover (bl.a. Arbeidsmiljøloven) som pålegger arbeidsgivere i ennå større grad enn før å tilrettelegge for at arbeidstakerne kan fortsette å jobbe i reduserte stillingsandeler etter fylte 62 år. I hvilken grad disse endringene vil gi seg utslag i at arbeidstakerne generelt velger å jobbe lenger, er imidlertid uklart. Hvordan dette ser ut i den enkelte bedrift vil i stor grad også avhenge av hvilke pensjonsordninger som tilbys. Utfordringen blir derfor å utarbeide et strukturert program som oppfyller to målsetninger: Sette arbeidstakerne i stand til å planlegge hvor mange år og hvor store stillingsandeler de skal jobbe i bedriften etter fylte 62 år Utarbeide en ressursplan som viser hvor mange årsverk de eldste arbeidstakerne vil utføre for bedriften i kommende år. Nedenfor vil vi beskrive hvordan en slik seniorplanlegging kan gjennomføres. Innholdsfortegnelse Forsterket motivasjon for arbeidstakere til å forbli i arbeid etter 62 år...2 Mer detaljert om problemstillingen...4 Metodikk...4 Pensjonsorientering i to trinn...4 Hver enkelt arbeidstakers beslutning...5 Grunnlag og rammebetingelser for beslutningen...5 Kollektiv orientering ved 55 år...5 Individuell orientering og pensjonsberegning ved 61 år...5 Aggregert bemanningsplan for bedriften...7 Hovedforskjell i forhold til «tradisjonelle pensjonistkurs»...8 Org. nr: MVA

2 Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 2 av 8 Forsterket motivasjon for arbeidstakere til å forbli i arbeid etter 62 år De senere års endringer i pensjonssystemet i privat sektor har i svært stor grad endret arbeidstakeres motivasjon til å forbli i arbeid etter fylte 62 år. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: Gammel AFP ble avkortet mot stillingsprosent. Dette innebar at personer som valgte å fortsette å arbeide etter fylte 62 år, mistet AFP-utbetalingen for samme periode. Ny AFP er en opptjent rettighet som kan utbetales fleksibelt og som ikke avkortes mot annen inntekt. Personer som gikk av med gammel AFP, fikk opptjent folketrygd som om de var yrkesaktive fram til 67 år. Dette er ikke tilfelle med Ny AFP. Personer som gikk av med Gammel AFP forble i de fleste bedrifter medlem av tjenestepensjonsordningen frem til fylte 67 år. Nå må medlemskapet i tjenestepensjonsordningen begrenses til den faktiske stillingsprosenten. Virkningen av disse endringene kan best illustreres ved hjelp av begrepet Pensjonsverdi. Pensjonsverdi har vi definert som «summen av alle fremtidige lønns- og pensjonsinntekter man får utbetalt fra og med det året man fyller 62 år». Ettersom vi ved hjelp av våre pensjonsberegningsmodeller kan beregne verdien av fremtidige lønns- og pensjonsinntekter før og etter skatt, snakker vi om Brutto Pensjonsverdi og Pensjonsverdi. Figur 1 viser Pensjonsverdi for en mann født i 195 med en lønn ved fylte 62 år på ca 6 G 7 6 (48. kr) og det tenkte 5 Inntekt tilfellet at denne personen 4 AFP kunne ta ut AFP etter gammelt regelverk. Dersom personen 3 velger å gå av med gammel AFP 2 ved 62 år, vil brutto total 1 pensjonsverdi være på 5,4 mill. For hvert år han velger å jobbe ekstra, vil det tilkomme en Figur 1 Brutto og netto pensjonsverdi med gammelt regelverk lønnsinntekt på 48. kr mens verdien av AFP vil reduseres med 25. kroner. Verdien av folketrygd og tjenestepensjon er uavhengig av pensjonstidspunktet. Beskatningsreglene gjør at pensjonsverdi er omtrent flat. Personen har altså omtrent ingenting igjen etter skatt for å jobbe utover fylte 62 år. Tjenestepensjon Org. nr: MVA

3 Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 3 av 8 Figur 2 viser tilsvarende sammenheng med nytt regelverk. Ettersom opptjeningen av tjenestepensjon og folketrygd fortsetter helt fram til fylte 67 år (det er her forutsatt at personen ikke får full opptjening i folketrygden før ved 67 år) og Ny AFP ikke avkortes mot arbeidsinntekt, består arbeidstakerens incentiv til å fortsette å være yrkesaktiv av summen av lønnsinntekt og ekstra pensjonsopptjening. Etter skatt gir dette en effekt på hele 36. kroner Figur 2 Brutto og netto pensjonsverdi med nytt regelverk Inntekt AFP Tjenestepensjon Org. nr: MVA

4 Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 4 av 8 Mer detaljert om problemstillingen Metodikk Ettersom det nye lovverket gir arbeidstakeren en utvidet fleksibilitet til å arbeide etter fylte 62 år, blir den første utfordringen er å etablere et beslutningsgrunnlag som innebærer at den enkelte arbeidstaker forstår den økonomiske effekten av ulike kombinasjoner av pensjonsopptjening og -uttak. Med utgangspunkt i en slik individuell rådgivning, kan den enkelte «indikere» en plan for hvordan han planlegger å arbeide i perioden fra fylte 62 år og fram til stillingens aldersgrense. Dersom denne informasjonen samles og struktureres kan man bl.a. utarbeide aggregerte bemanningsplaner pr. avdeling fremover i tid. Disse planene kan da for eksempel benyttes til å avdekke avvik mellom estimert bemanning og planlagt bemanningsbehov. Med dette utgangspunktet kan man derfor på et tidligere tidspunkt treffe korrektive tiltak (for eksempel incentiver for tidligere fratredelse eller senere fratredelse, nyrekruttering, omplassering). Pensjonsorientering i to trinn Rådgivningen mot den enkelte arbeidstaker gjennomføres fortinnsvis på to separate tidspunkter og på forskjellig måte: For arbeidstakere rundt 55 år gjennomføres et kollektivt informasjonsmøte hvor man presenterer de grunnleggende prinsippene for pensjonssystemet (folketrygd, AFP og bedritens tjenestepensjoner). Fokus vil her være på å beskrive sammenhengen mellom yrkesaktivitet etter fylte 62 år og verdi på pensjonsopptjening. I bedrifter som har særegne pensjonsordninger og spesielle utfordringer i forhold til pensjonsopptjening (for eksempel mange ansatte med opptjening av pensjonsrettigheter i utlandet), kan det i denne første gjennomgangen også være hensiktsmessig å gjennomføre denne ordienteringen med en mer individuell til nærming. Når arbeidstakerne er omtrent 61 år, skal det gjennomføres en ny orientering. Denne gang vil orienteringen skje på individuell basis for å sikre at man fanger opp særegenheter i den enkelte ansattes pensjonsopptjening. Også denne individuelle gjennomgangen vil resultere i at arbeidstakeren indikerer en plan for fremtidig stillingsreduksjon og fratredelse. Planen er selvsagt ikke bindende for den ansatte, men vil danne en basis for fremtidige medarbeidersamtaler. Org. nr: MVA

5 Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 5 av 8 Hver enkelt arbeidstakers beslutning Grunnlag og rammebetingelser for beslutningen Forutsetningen for at den enkelte arbeidstaker skal være i stand til å bestemme hvor lange han skal være ansatt i bedriften og hvordan han eventuelt vil redusere stillingsprosenten frem mot dette tidspunktet er at han kjenner hvilke valgmuligheter han står overfor og også kjenner den økonomiske konsekvensen av hvert enkelt alternativ. Valgmulighetene bestemmes delvis av relevante krav i arbeidsmiljøloven, men også av spesifikke krav knyttet til stillingen. Aldersgrense (den alderen da bedriften kan kreve at arbeidstakeren fratrer stillingen) er et eksempel på en slik bedriftsspesifikk rammebetingelse (ref. Gjensidigedommen i Høyesterett sommeren 211). Muligheten til å gå i reduserte stillingsbrøker kan også være begrenset, for eksempel dersom produksjonen er skiftbasert. Kollektiv orientering ved 55 år Hensikten med denne gjennomgangen er å formidle en generelle forståelse for sammenhengene i pensjonsystemet samt bedriftens pensjonsordninger (AFP og tjenestepensjon, driftspensjoner etc.). Hensikten ner videre å «tvinge fram» en bevissthet om pensjon hos den enkelte. Beregninger vil bli presentert basert på eksempler som er typiske for den enkelte bedriften. Individuell orientering og pensjonsberegning ved 61 år Hensikten med denne gjennomgangen er å beregne økonomiske konsekvenser av ulike kombinasjoner av opptjening og uttak av pensjon basert på den enkeltes individuelle pensjonssituasjon. Denne vurderingen vil bestå av en strukturert gjennomgang av individuelle pensjonsdata og oversendes arbeidstakeren i rapportform. Rapporten vil også inneholde beregninger av pensjon i ulike aktuelle kombinasjoner av pensjonsopptjening og -uttak. Den grafiske presentasjonen av slike beregninger kan for eksempel se ut som vist i Figur 3. Beregningene og den grafiske presentasjonen av disse er utformet med det formål å gi arbeidstakeren en best mulig inntrykk av de økonomiske konsekvensene forbundet med hvert enkelt alternativ. Org. nr: MVA

6 Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 6 av 8 Alternativ 1: % fra 62 år. Balansert uttak av folketrygd. Tidlig uttak av AFP. Tjenestepensjon fra 62 år. 5 YT TP (Priv) 4 3 Total AFP 2 1 Lønnsinntekt Skatt utbetalt Alternativ 2: 1% til 67 år, deretter %. Forsert uttak av folketrygd og AFP. Tjenestepensjon fra 67 år YT TP (Priv) Total AFP Lønnsinntekt Skatt utbetalt Alternativ 3: 1% til 67 år, deretter %. Balansert uttak av folketrygd og AFP. Tjenestepensjon fra 67 år YT TP (Priv) Total AFP Lønnsinntekt Skatt utbetalt Alternativ 4: 8% fra 62 år, 5% fra 64 år, % fra 65 år. Balansert uttak av folketrygd. Tidlig uttak av AFP. Tjenestepensjon fra 67 år YT TP (Priv) Total AFP Lønnsinntekt Skatt utbetalt Figur 3 Ulike kombinasjoner av opptjening og uttak av pensjon Org. nr: MVA

7 Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 7 av 8 Aggregert bemanningsplan for bedriften Ettersom hver enkelt arbeidstaker blir oppfordret til å gi en uforpliktende Stillingsandel pr. alderstrinn plan for sin egen fremtid i bedriften, 1 % kan man aggregere disse opp for alle 9 % arbeidstakere i de relevante 8 % årskullene. 7 % Dette kan for eksempel presenteres som gjennomsnittlig stillingsprosen på forskjellige alderstrinn (Figur 4) eller som en ressursplan (Figur 5). En slik ressursplan viser hvor mange årsverk de relevante årskullene vil utgjøre i fremtidige år. 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Figur 4 Gjennomsnittlig stillingsandel for ulike alderstrinn 12 1 Disponible årsverk pr. år Avdeling A Avdeling B Avdeling C Avdeling A Avdeling B Avdeling C Figur 5 Ressursplan Org. nr: MVA

8 Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 8 av 8 Hovedforskjell i forhold til «tradisjonelle pensjonistkurs» Det er en utbredt praksis at bedrifter tilbyr sine eldste medarbeidere (6 +) å reise på pensjonistkurs. Slike kurs har til formål å forberede arbeidstakeren på overgangen til en tilværelse som pensjonist. I en slik sammenheng utgjør pensjon bare ett av mange temaer. Ettersom slike pensjonistkurs settes sammen og gjennomføres med deltakere fra mange forskjellige bedrifter, blir presentasjonene generelle og verken fokusert mot den enkelte bedrifts pensjonsordninger (AFP, tjenestepensjon og driftspensjoner) eller den enkelte arbeidstakers pensjonssituasjon. Ettersom vårt konsept for Seniorplanlegging gjennomføres i bedriftens regi og i nært samarbeid med bedriftens ledelse og de tillitsvalgte, kan man fokusere på de pensjonselementene som er relevante og spesielle for bedriften. For eksempel har det liten hensikt å bruke tid på å snakke om AFP for arbeidstakere i en bedrift som ikke er tilsluttet denne ordningen. Det har liten hensikt å presentere ytelsesbaserte tjenestepensjoner dersom bedriften har innskuddsbaserte tjenestepensjoner. I de enkelte bedriftene finnes gjerne også andre rammebetingelser og begrensninger som umulig kan fanges opp i generelle pensjonistkurs. For eksempel praktiserer noen bedrifter en aldersgrense lavere enn 7 år. I andre bedrifter innebærer skiftordninger at det er umulig å etterkomme ønsker om kreative stillingsbrøker. Mange bedrifter har egne driftspensjoner for ledere. Slike er ulikt utformet og vil aldri bli fanget opp i en setting med tilhører fra ulike bedrifter. Utformingen på slike driftspensjoner vil i stor grad legge føringer på den enkeltes incentiver og i mange tilfeller også innskrenke valgmulighetene ettersom de ofte er kombinert med individuelle aldersgrenser. Ettersom pensjonistkurs generelt foregår utenfor bedriftens regi, taper bedriften altså enhver mulighet til å legge føringer for hvordan alternativene og valgmulighetene presenteres. Ytterligere en stor fordel med vårt konsept er at det muliggjør en strukturert tilbakeføring av informasjon om den enkelte arbeidstakers nedtrappingsplaner. Ved å systematisere denne informasjonen, har man et nyttig verktøy som kan benyttes til å planlegge hvor mange årsverk de enkelte årskullene vil utgjøre i fremtidige år. Slike ressursplaner bør utgjøre et viktig styringsverktøy for HR-ansvarlige i bedriftene. Org. nr: MVA

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Side: 1 av 5 Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Det er blitt skapt et inntrykk av at det generelt er fornuftig å starte utbetaling av folketrygd fra 62 år selv om man planlegger

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer