εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]"

Transkript

1 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana] / pron. den ene (ettallet, eneren) ο ένας [Ǥ εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] : på den ene siden.på den andre από τη µια... από την άλλη [apǥ ti mja apǥ tin ali] / den enes brød, den andres død το ψωµί του ενός, ο θάνατος του άλλου [tǥ psǥmi tu εnǥs Ǥ ϑanatǥs tu alu] # ο θάνατος σου η ζωή µου [Ǥ ϑanatǥs su i zǥï mu] / den ene etter den andre (i rask rekkefølge) το 'να πάνω στ' άλλο [ta na panǥ stalǥ] / ei av disse bøkene ένα απ' αυτά τα βιβλία [εna ap afta ta vivlia] / en annen έτερος [εtεrǥs] # άλλος [alǥs] # διάϕορος [ðjafǥrǥs] : vi kan gjøre det en annen gang µπορούµε να το κάνουµε κάποια άλλη ϕορά [bǥrumε na tǥ kanumε kapia ali fǥra] # (ikke) en blant tusen (ούτε) ένας στους χίλιους [(utε) εnas stus çilius] / en eller annen κάποιος [kapiǥs] : en (eller annen) lege ba meg om å /sa at jeg skulle κάποιος γιατρό µου είπε να [kapiǥz jatrǥ mu ipε na] / en gang (når...først) άπαξ* [apaks] / en gang for alle άπαξ δια παντός* [apaks ðja pandǥs] / en god del καν και καν [kaŋ gε kan] / en/man må alltid være forsiktig πρέπει κανείς να προσέχει πάντα [prεpi kaniz na prǥsεçi panda] / en ny (nr. 2) ένας δεύτερος [εnaz ðεftεrǥs] : han er en ny Hitler είναι ένας δεύτερος Χίτλερ [inε εnaz ðεftεrǥs çitlεr] / en og annen gang κατά διαστήµατα [kata ðiastimata] / en og en (en om gangen) ένας ένας [εnas-εnas] : de gikk inn en og en µπήκαν µέσα ένας ένας [bikan mεsa εnas-εnas] : jeg vil gjerne spørre dem ut/forhøre dem hver for seg, en og en θα τους εξετάσω ιδιαίτερα, έναν έναν [ϑa tus εksεtasis iðiεtεra εnan-εnan] / en og en og to og to (enkeltvis og to av gangen) ένας ένας, δυο δυο [εnas-εnas ðjǥ-ðjǥ] / en slags (en antydning til, en snev av) ένας κάποιος [εnas kapiǥs] : det var en slags rivalisering mellom dem υπήρχε µια κάποια αντιζηλία µεεταξύ τους [ipirçε mja kapia andizilia mεtaksi tus] / en til (enda en) άλλο ένας (m.) [alǥ εnas] # άλλη µία (f.) [ali mia] # άλλο ένα (n.) [aǥ εna] # ακόµα ένας /µία/ένα [akǥma εnas/mia/ εna] : vil du ha en drink til? θέλεις ακόµα ένα ποτό; [ϑεlis akǥma εna pǥtǥ] / en viss ένας κάποιος [εnas kapiǥs] : det er en viss forskjell υπάρχει κάποια διαϕορά [iparçi kapia ðiafǥra] : en viss Herr Smith ένας κάποιος κ. Σµιθ [εnas kapiǥs kiriǥs smiϑ] / ta deg et eple! πάρε κάνα µήλο! [parε kana milǥ] en/ei/ett tallord (m.) ένας [εna] # (f.) µια [mia/mja] # (n.) ένα [εna] / bare en (eneste) gutt µόνο ένα παιδί [mǥnǥ εna pεði] / en/den ene av de to ένας/ο ένας απ' τους δύο [εnas/ǥ εnas ap tuz ðiǥ] / en av oss to (den ene (eller den andre) av oss to) ένας από τους δύο µας [εnas apǥ tuz ðiǥ mas] / en av ti (hver tiende) ένας στους δέκα [εnas stuz ðεka] / en eller to ένα δυο [εnaðjǥ] / én etter én (den ene etter den andre) ο ένας µετά τον άλλον [Ǥ εnaz mεta tǥn alǥn] # ο ένας κατόπιν του άλλου [Ǥ εnas katǥpin tu alu] : de fem barna deres døde det ene etter det andre i løpet av et år τα πέντε παιδιά τους πέθαναν το ένα µετά το άλλο µέσα σ' ένα χρόνο [ta pεndε pεðja tus pεϑanan tǥ εna mεta tǥ alǥ mεsa sεna ΧrǤnǤ] / en og samme person ένα και το αυτό πρόσωπο [εna kε tǥ aftǥ prǥsǥpǥ] : Dr. Jekyll og Mr. Hyde var en og samme person ο Τζέκυλ και ο Χάιντ ήταν ένα και το αυτό πρόσωπο

2 2 [Ǥ dzεkil kε Ǥ Χaid itan εna kε tǥ aftǥ prǥsǥpǥ] # (og) det ene med det andre κάτι µε το 'να (και) κάτι µε τ' άλλο [kati mε tǥna (kε) kati mε talǥ] : med barn og husarbeid og det ene med det andre så gikk tida κάτι µε τα παιδιά κάτι µε τις δουλειές του σπιτιού πέρασε η ώρα [kati mε ta pεðja kati mε tiz ðuljεs tu spitju pεrasε i Ǥra] / på den ene side., på den andre αϕ' ενός..., αϕ' ετέρου... [af εnǥs af εtεru] / med ett µε µίας [mε mias] enakter m. µονόπρακτο, το [tǥ mǥnǥpraktǥ] enarmet adj. µονόχειρος [mǥnǥçirǥs] # (som har mistet/fått avkappet en arm eller ei hånd) κουλός [kulǥs] / enarmet banditt (spilleautomat) κουλοχέρης, ο [Ǥ kulǥçεris] # µονόχειρας ληστής, ο [Ǥ mǥnǥçiraz listis] / enarmet person µονόχειρας, ο/η [Ǥ/i mǥnǥçiras] # κουλός, ο [Ǥ kulǥs] encellet adj. µονοκύτταρος [mǥnǥkitarǥs] encyklopedi m. (konversasjonsleksikon) εγκυκλοπαίδεια, η [i εŋgiklǥpεðia] encyklopedisk adj. (omfattende) εγκυκλοπαιδικός [εŋgiklǥpεðikǥs] / en omfattende utdannelse εγκυκλοπαιδική µόρϕωση [εŋgiklǥpεðiki mǥrfǥsi] encyklopedist m. (hist.) εγκυκλοπαιδιστής, ο [Ǥ εŋgiklǥpεðistis] enda adv. (ennå) ακόµη [akǥmi] # ακόµα [akǥma] # (til og med, endatil) τουλάχιστο [tulaçistǥ] # ακόµα και [akǥma kε] / (selv om, skjønt) καίτοι [kεti] # µολονότι [mǥlǥnǥti] # αν και [an kε] # σε πείσµα... [se pizma] # παρ' όλο... [par ǤlǤ] / (til tross for) αναϕανδόν υπέρ... [anafanðǥn ipεr] # καίτοι [kεti] # (til tross for det, like fullt) έτσω κι έτσι [εtsǥ ki εtsi] / enda bedre ακόµα καλύτερα [akǥma kalitεra] # ακόµη καλύτερος [akǥmi kalitεrǥs] / enda han prøvde µολονότι προσπόθησε [mǥlǥnǥti prǥspaϑisε] / enda/selv om han er rik, er han ikke lykkelig καίτοι είναι πλούσιος, δεν είναι ευτυχισµένος [kεti inε plusiǥz ðεn inε εftiçizmεnǥs] / enda lenger ακόµη πιο µακριά [akǥmi pjǥ makria] / enda mer (desto mer) ακόµη περισότερο [akǥmi pεrisǥtεrǥ] / enda ei uke µία βδοµάδα ακόµη [mia vðǥmaða akǥmi] / enda en gang για ακόµα µια ϕορά [ja akǥma mja fǥra] # για άλλη µια ϕορά [ja ali mja fǥra] / enda en grunn til... (desto større grunn til) ένας ακόµα λόγος για...[εnas akǥma lǥDžǥz ja] / enda jeg hører deg, kan jeg ikke forstå deg µαλονότι σε ακούω, δεν µπορώ να σε καταλάβω [mǥlǥnǥti sε akuǥ ðεm bǥrǥ na sε katalavǥ] / og enda (og likevel, dog) και µολαταύτα [kε mǥlatafta] # και όµως [kε ǤmǤs] endags- (dags-) µονοήµερος [mǥnǥimεrǥs] # µονοµερίτικος [mǥnǥmεritikǥs] ende m. τέλος, το [tǥ tεlǥs] # (om tid/sted: slutt, utgang, utkant) έβγα, το [tǥ εvDža] # (kant, tupp, tipp, ytterlighet) άκρο, το [tǥ akrǥ] # (lite stykke, liten bit) άκρη, η [i akri] # (bak, sess, stump) απαυτός, ο [Ǥ apaftǥs] # πωπός, ο [Ǥ pǥpǥs] # (dyp, bunn, ende, bakside, bakgrunn) βάθος, το [tǥ vaϑǥs] # (slutt, utfall, enden på visa) έκβαση, η [i εkvasi] # (avslutning, resultat, utfall, utgang) κατάληξη, η [i kataliksi] # (ytterpunkt, ytterste grense) εσχατιά, η [i εsχatja] / alt har en ende (alt tar slutt en gang) όλα έχουν ένα τέλος [Ǥla εχun εna tεlǥs] / enden av en vei (veiende) η άκρη/ το βάθος ένος δρόµου [i akri/tǥ vaϑǥs εnǥz ðrǥmu] : han gikk til enden av gata/

3 3 veien (han gikk innerst i gata/veien) πήγε ώς το βάθος του δρόµου [pijε Ǥs tǥ vaϑǥs tu ðrǥmu] / enden på historien (resultatet, følgen, etterspillet) το αποτέλεσµα [tǥ apǥtεlεzma] / enden på visa ble at jeg fikk sparken η κατάληξη ήταν ν' απολυθώ [i kataliksi itan napǥliϑǥ] / fra ende til annen (hele veien, over det hele) απ' άκρου εις άκρον [ap akru is akrǥn] # απ' άκρη σ' άκρη [ap akri sakri] # (fra begynnelse til slutt) από το άλϕα ως το ωµέγα [apǥ tǥ alfa Ǥs tǥ ǤmεDža] / (så vidt) få endene til å møtes πέρνω/βαζεύω µε χίλια βάσανα [pεrnǥ/vazεvǥ mε çilia vasana] # τα βολεύω µε µεγάλη δυσκολία [ta vǥlεvǥ mε mεDžali ðiskǥlia] # (få det til å gå rundt økonomisk, klare seg) τα ϕέρνω βόλτα [ta fεrnǥ vǥlta] # εξοικονοµώ τις περιστάσεις [εksikǥnǥmǥ tis pεristasis] : det er (bare) så vidt de får endene til å møtes µε δυσκολία αποζούνε [mε ðiskǥlia apǥzunε] : der er så vidt vi får endene til å møtes (det er så vidt vi klarer oss, det er så vidt vi får det til å gå rundt/bære seg) µε χίλια βάσανα τα ϕέρνουµε βόλτα [mε çilia vasana ta fεrnumε vǥlta] # τα βολεύουµε µε µεγάλη δυσκολία [ta vǥlεvǥmε mε mεDžali ðiskǥlia] / i/ved enden (bakerst, nederst) στο βάθος (+gen.) [stǥ vaϑǥs] / i enden av hagen/toget στην άκρη του κίπου/του τραίνου [stin akri tu kipu/tu trεnu] / mine plager vil ingen ende ta τα παθήµατα µου δεν έχουν τέλος [ta paϑimata mu ðεn εχun dεlǥs] / når enden er god, er allting godt τέλος καλό όλα καλά [tεlǥs kalǥ Ǥla kala] / og enden på visa ble at jeg fikk sparken! κι η έκβαση ήταν ν' απολυθώ! [ki i εkvasi itan napǥliϑǥ] / når enden er god, er allting godt τέλος καλό, όλα καλά! [tεlǥs kalǥ Ǥla kala] / til jordens/verdens ende(r) ώς τις εσχατιές της γης [Ǥs tis εsχatjεs tiz jis] # ώς την άκρη του κόσµου [Ǥs tin akri tu kǥzmu] / uten ende (endeløs) ατέλειωτος [atεliǥtǥs] # ατελείωτος [atεliǥtǥs] / ved enden av landsbyen το έβγα του χωριού [stǥ εvDža tu ΧǤriu] ende v. τελειώνω [tεljǥnǥ] # (føre til, resultere i, ende i, avslutte) καταλήγω [kataliDžǥ] # (ende opp, bli, komme ut, avslutte) τελειώνω [tεljǥnǥ] # βγαίνω [vjεnǥ] / ende godt/med forferdelse (få en god/dårlig utgang) έχω καλή/κακή έκβαση [εχǥ kali/kaki εkvasi] : jeg tror det hele kommer til å ende godt/dårlig πσιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει καλή/κακή έκβαση [pistεvǥ Ǥti i katastasi ϑa εçi kali/kaki εkvasi] / ende i en blindvei/blindgate καταλήγω σε αδιέξοδο [kataliDžǥ sε aðiεksǥdǥ] / ende med fiasko/krig καταλήγω σε αποτυχία/σε πόλεµο [kataliDžǥ sε apǥtiçia/sε pǥlεmǥ] / ende opp i (drive/komme i land i/på) ξεπέϕτω σε [ksεpεftǥ sε] : han endte opp i ei asiatisk havn ξέπεσε σ' ένα λιµάνι της Ασίας [ksεpεsε sεna limani tis asias] / ende opp med/i µου αποϕασίζω [mu apǥfasizǥ] # κατασταλάζω (σε) [katastalazǥ (sε)] : alle hans forsøk endte opp i intet/falt i fisk όλες του οι πρασπάθειες έπεσαν στο κενό [Ǥlεs tu i prǥspaϑiεs εpεsan stǥ kεnǥ] : komitéen vår endte opp med at... (kom til (den konklusjon) at...) η επιτροπή µας αποϕάσισε ότι... [i εpitrǥpi mas apǥfasisε Ǥti] / ende opp som (bli redusert til) καταντάω [katandaǥ] : han endte opp som tigger ατάντησε ζητιανός [katandisε zitianǥs] : han endte opp uten tak over hodet κατέληξε άστεγος [katεliksε astεDžǥs] : hvordan har du endt opp slik/i denne elendigheten? πώς κατάντησες έτσι; [pǥs katandisεs εtsi] / ende på (gramm.) λήγω σε [liDžǥ sε] : alle ord som ender på s όλες οι λέξεις που λήγουν σε ς

4 4 [Ǥlεs i lεksis pu liDžun sε siDžma] / ende på førsteplass/sisteplass (bli først/sist) βγαίνω πρώτος /τελευταίος [vjεnǥ prǥtǥs/tεlεftεǥs] / ende sine dager (dø) τελειώνω τις µέρες µου [tεljǥnǥ tiz mεrεz mu] / ende som (ende opp, avslutte som, bli til) καταλήγω [kataliDžǥ] : han endte som fattiglem (han endte opp som en fattig mann) κατέληξε ζητιάνος [katεlikse zitjanǥs] / møtet endte i kaos/full forvirring η συνεδρίαση κατέληξε σε οχλαγωγία [i sinεðriasi katεliksε sε ǤΧlaDžǤjia] endefram adj. (åpenhjertig, troskyldig, oppriktig) άδολος [aðǥlǥs] # απροϕάσιστος [aprǥfasistǥs] # (frittalende, frimodig, åpenhjertig) ανοιχτόλογος [aniχtǥlǥDžǥs] # ελευθερόστοµος [εlεfϑεrǥstǥmǥs] # (liketil, enkel) απέριττος [apεritǥs] # (tydelig, eksplisitt, uttrykkelig) απερίϕραστος [apεrifrastǥs] endeledd n. (endelekk i kjede/lenke) ακραίος κρίκος, ο [Ǥ akrεǥs krikǥs] endelig adj. (avsluttende) τελικός [tεlikǥs] # ύστατος [istatǥs] # (definitiv) οριστικός [ǤristikǤs] # τελειωτικός [tεliǥtikǥs] / det er min endelige beslutning αυτή 'ναι η οριστική µου απόϕαση [afti nε i Ǥristiki mu apǥfasi] / et endelig svar µια οριστική/τελειωτική απάντηση [mja Ǥristiki/tεliǤtiki apandisi] endelig adv. (til slutt, til avslutning) τελικά [tεlika] # επί τέλους [εpi tεlus] / endelig! (omsider!) επιτέλους! [εpitεlus] / endelig er jeg kvitt henne! επιτέλους γλίστρα από δαυτή [εpitεluz Džlistra apǥ ðafti] / endelig gikk det opp for han at... τελικά αντιλήϕηκε ότι... [tεlika andilifϑikε Ǥti] endelse m. (gramm. ending, avslutning, resultat) κατάληξη, η [i kataliksi] / endelser i adverb (adverbendelser) καταλήξεις επιρρηµάτων [kataliksis εpirimatǥn] / (gramm.) med to endelser δικατάληκτος [ðikataliktǥs] endeløs adj. (uendelig) ατέλειωτος [atεliǥtǥs] # ατελείωτος [atεliǥtǥs] # αστείρευτος astirεftǥs] # ατελεύτητος* [atεlεftitǥs] # ατερµάτιστος [atεrmatistǥs] # ατέρµων* [atεrmǥn] # (uten ende, ubegrenset) άσω(σ)τος [asǥ(s)tǥs] # άπειρος [apirǥs] # (som ikke lar en få fred, uutholdelig) ανειρήνευτος [anirinεftǥs] # (umåtelig stor, uhyre omfattende, enorm, grenseløs) απέραντος [apεrandǥs] # (evig, evigvarende) αέναος [aεnaǥs] # (ustanselig, uopphørlig, evinnelig) αιώνιος [εǥniǥs] # ακατάπαυστος [akatapafstǥs] # άπαυτος [apaftǥs] # διαρκής [ðiarkis] # (vedvarende, lang, uoverstigelig) απέραστος [apεrastǥs] # απέρ(ν)αγος [apεr(n)aDžǥs] / det endeløse havet η απέραστη θάλασσα [i apεrasti ϑalasa] / en endeløs kamp ανειρήνευτος αγώνας [anirinεftǥs aDžǥnas] / en endeløs natt απέραστη νύχτα [apεrasti niχta] / en endeløs skravling µια απέραντη ϕλυαρία [mja apεrandi fliaria] / endeløse diskusjoner/forhandlinger ατελεύτητες συζητήσεις/διαπραγµατεύσεις [atεlεftitεs sizitisis/ðiapraDžmatεfsis] / livet deres var en endeløs krangel η ζωή τους ήταν διαρκής ϕαγωµάρα [i zǥï tus itan ðiarkis faDžǥmara] endemi m. (med.) ενδηµία, η [i εnðimia] endemisk adj. (stedegen, naturlig hjemmehørende, som forekommer innenfor et begrenset område) ενδηµικός [εnðimikǥs] / endemiske planter ενδηµικά ϕυτά [εnðimika fita] / være endemisk ((om sykdom:) være begrenset til et bestemt område) ενδηµώ [εnðimǥ] endepunkt n. (ytterpunkt) ακραίο σηµείο, το [tǥ akrεǥ simiǥ] endestasjon m. (slutt, mål) τέρµα, το [tǥ tεrma]

5 5 endetarm m. (rektum) κωλάντερο, το [tǥ kǥlandεrǥ] endetarmsåpning m. (anat.)(anus) πρωκτός, ο [Ǥ prǥktǥs] endevende v. ϕέρνω τα πάνω κάτω [fεrnǥ ta panǥ katǥ] # (gjennomsøke, lete gjennom) αναστατώνω [anastatǥnǥ] # (plyndre, tømme, renske) διαγουµίζω [ðiaDžumizǥ] / endevende et rom (lage rot i/på et rom, sette et rom på hodet) κάνω ένα δωµάτιο άνω κάτω [kanǥ εna ðǥmatiǥ anǥ katǥ] : de hadde hadde endevendt rommet på jakt etter brevet είχαν αναστατώσει το δωµάτιο για το γράµµα [iχan anastatǥsi tǥ ðǥmatiǥ jia tǥ Džrama] / tyvene endevendte alle rommene οι κλέϕτες διαγούνισαν όλα τα δωµάτια [i klεftεz ðiaDžunisan Ǥla ta ðǥmatia] endimensjonal adj. µονοδιάστατος [mǥnǥðiastatǥs] ending f.m. (gramm. endelse) κατάληξη, η [i kataliksi] / (gramm.) med to endinger δικατάληκτος [ðikataliktǥs] # δίπτωτος [ðiptǥtǥs] endiv m. (salatlignende plante i korgplantefamilien) αντίδι, το [tǥ andiði] # πικρίς, η [i pikris] # σέρις, η [i sεris] # (endiv: Cichorium endivia, og julesalat: C. intybus) ραδίκι, το [tǥ raðiki] endog adv. (til og med) ακόµα και [akǥma kε] endogen adj. (biol.: av indre årsaker, som dannes innenfra) ενδογενής [εnðǥjεnis] endokarditt m. (hjertehinnebetennelse) ενδοκαρδίτιδα, η [i εnðǥkarðitiða] endokrin adj. (indresekretorisk) ενδοκρινής [εnðǥkrinis] / endokrin kjertel ενδοκρινής αδένας [εnðǥkrinis aðεnas] endokrinolog m. ενδοκρινολόγος, ο [Ǥ εnðǥkrinǥlǥDžǥs] endokrinologi m. ενδοκρινολογία, η [i εnðǥkrinǥlǥjia] endoplasma m. (legevit.: indre del av cytoplasmaen som ligger rundt en cellekjerne) ενδόπλασµα, το [tǥ εnðǥplazma] # µορϕόπλασµα, το [tǥ mǥrfǥplazma] endoskop n. ενδοσκόπιο, το [tǥ εnðǥskǥpiǥ] endoskopi m. (undersøkelse av indre organer) ενδοσκόπηση, η [i εnðǥskǥpisi] endoskopisk adj. ενδοσκοπικός [εnðǥskǥpikǥs] endossere v. (påtegne en veksel e.l. på baksida) οπισθογραϕώ [ǤpisϑǤDžrafǤ] / en endossert veksel (en påtegnet veksel) οπισθογραϕηµένο γραµµάτιο [ǤpisϑǤDžrafimεnǤ DžramatiǤ] / endossere en sjekk οπισθογραϕώ µια επιταγή [ǤpisϑǤDžrafǤ mja εpitaji] endossering m. (endossement, påskrift) οπισθογράϕηση, η [i ǤpisϑǤDžrafisi] endre v. (legge om, veksle, forandre) αλλάζω [alazǥ] # µετατρέπω [mεtatrεpǥ] # µεταβάλλω [mεtavalǥ] # (om tekst: forandre, korrumpere) αλλοιώνω [aliǥnǥ] # (medføre endring, endre (seg)) επιϕέρω µεταβολή [εǥifεrǥ mεtavǥli] # (om klær: sy om, rette.) τροποποιώ [trǥpǥpiǥ] # (forfalske) παραποιώ [parapiǥ] # (pervertere, forderve, forvrenge) διαστρέϕω [ðiastrεfǥ] # (forbedre, f.eks. lover) τροποποιώ [trǥpǥpiǥ] # (reformere, forbedre) µεταρρυθµίζω [mεtariϑmizǥ] / det endrer ikke det faktum at... αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι... [aftǥ ðεn alazi tǥ jεDžǥnǥs Ǥti] / endre en avgjørelse ανακαλώ µια απόϕαση [anakalǥ mja apǥfasi] / endre en plan µεταρρυθµίζω/µετατρέπω ένα σχέδιο [mεtariϑmizǥ/mεtatrεpǥ εna sçεðiǥ] : hvis de endrer planene sine αν µετατρέψουν τα σχέδιά τους [an mεtatrεpsun ta sçεðia tus] /

6 6 endre kurs (legge om kursen) αλλάζω/µεταβάλλω πορεία [alazǥ/mεtavalǥ pǥria] : skipet endret kurs το πλοίο άλλαξε/µετέβαλε (την) πορεία (του) [tǥ pliǥ alaksε/ mεtεvalε tim) pǥria (tu)] / endre praksis (endre tingenes tilstand) αλλάζω τα πράγµατα [alazǥ ta praDžmata] : nå kommer de til å endre på saker og ting τώρα θ' αλλάξουν τα πράγµατα [tǥra ϑalaksun ta praDžmata] / endre på et forslag αλλάζω µια πρόταση [alazǥ mja rǥtasi] / endre sammensetningen αλλοιώνω τη σύνθεση [aliǥnǥ ti sinϑεsi] / endre seg (være omskiftelig) µεταβάλλοµαι [mεtavalǥmε] # (snu seg) γυρίζω [jirizǥ] : prisene endrer seg hver dag οι τιµές µεταβάλλονται κάθε µέρα [i timεz mεtavalǥndε kaϑε mεra] / tilstanden/situasjonen hans endret seg til det bedre/verre (= tok en positiv/negativ vending) η κατάστασή του γύρισε προς το καλύτερο/χειρότερο [i katastasi tu jirisε prǥs tǥ kalitεrǥ/çirǥtεrǥ] / endre seg fullstendig (bli totalt endret/omsnudd) αντιστρέϕω [andistrεfǥ] : vilkårene er blitt fullstendig endret οι όροι έχουν αντιστραϕεί [i Ǥri εχun andistrafi] / jeg kan ikke endre mine planer nå δεν µπορώ να µεταβάλω τα σχέδιά µου τώρα [ðεn bǥrǥ na mεtavalǥ ta sçεðja mu tǥra] / som kan endres (som er moden for endring, om lover etc.) τροποποιήσιµος [trǥpǥpiisimǥs] endring f.m. αλλαγ ή, η [i alaji] # µετατροπή, η [i mεtatrǥpi] # τροποποίηση, η [i trǥpǥpiisi] # µεταρρύθµηση, η [i mεtariϑmisi] # (forfalsking, forvrengning) αλλοίωση, η [i aliǥsi] # (omkalfatring, endring) διαϕοροποίηση, η [i ðiafǥrǥpiisi] # (om klær: retting, omsying) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # (fornyelse, innovasjon, nyskapning) καινοτοµία, η [i kεnǥtǥmia] / en liten (ubetydelig) endring ελαϕρά µετατροπή [εlafra mεtatrǥpi] / endring i/av en plan διαϕοροποίηση σε σχέδιο [ðiafǥrǥpiisi sε sçεðiǥ] / gjøre/innføre endringer i/på (omgjøre) κάνω αλλαγές σε [kanǥ alajεs sε] # (modifisere, forandre) επιϕέρω τροποποιήσεις σε [εpifεrǥ trǥpǥpiisis sε] # ϕέρνω καινοτοµίες σε κάτι [fεrnǥ kεnǥtǥmiεs sε kati] : gjøre endringer i en kontrakt/plan κάνω αλλαγές σ' ένα συµβόλαιο/σχέδιο [kanǥ alajεs sεna simvǥlεǥ/ sçεðiǥ] # (modifisere en plan) επιϕέρω τροποποιήσεις σ' ένα σχέδιο [εpifεrǥ trǥpǥpiisis sεna sçεðiǥ] : foreta/gjøre endringer i et program επιϕέρω µεταβολές σ' ένα πρόγραµµα [εpifεrǥ mεtavǥlεs sεna prǥDžrama] / en sekundær endring (lovendring etc.) επουδιώδης τροποποίηση [εpuðjǥðis trǥpǥpiisi] ene adv. (bare, kun, utelukkende) µόνο [mǥnǥ] / ene og alene µόνο και µόνο [mǥnǥ kε mǥnǥ] : det gjorde han ene og alene for å ergre meg το 'κανε αυτό µόνο και µόνο για το γινάτι µου [tǥ kanε aftǥ mǥnǥ kε mǥnǥ ja tǥ jinati mu] # το 'κανε αυτό µόνο και µόνο για να µ' εκνευρίζω [tǥ kanε aftǥ mǥnǥ kε mǥnǥ ja mεknεvrizǥ] # το 'κανε µόνο και µόνο για να µε πεισµώσει [tǥ kanε mǥnǥ kε mǥnǥ ja na mε pizmǥsi] : ene og alene fordi (bare fordi) µόνο και µόνο επειδή [mǥnǥ kε mǥnǥ εpiði] / ene og alene på grunn av deg µόνο και µόνο εξαιτίας σου [mǥnǥ kε mǥnǥ εksεtias su] eneagentur n. (enerepresentasjon) αποκλειστική αντιπροσωπεία, η [i andiprǥsǥpia] eneansvarlig adj. αποκλειστικά υπεύθυνος [apǥklistika ipεfϑinǥs] / være eneansvarlig for είµαι αποκλειστικά υπεύθυνος για [imε apǥklistika ipεfϑinǥz jia] enebarn n. µοναχοπαίδι, το [tǥ mǥnaχǥpεði] # (bortskjemt unge/gutt, gullunge) κανακάρης, ο [Ǥ kanakaris]

7 7 eneboer m. (rel. anakoret, eremitt) αναχωρητής, ο [Ǥ anaχǥritis] # (kvinnelig) αναχωρήτρια, η [i anaχǥritria] # ερηµίτης, ο [Ǥ εrimitis] # (kvinnelig) ερηµίτισσα, η [i εrimitisa] / han er eneboer είναι ερηµίτης [inε εrimitis] / leve som/være eneboer (leve et asketisk liv) ασκητεύω [askitεvǥ] # κάνω ζωή ερηµίτη [kanǥ zǥï εrimiti] eneboer- (rel. eremitt-) αναχωρητικός [anaχǥritikǥs] # των αναχωρητών [tǥn anaχǥritǥn] eneboerhytte f. (eremittbolig) αναχωρητήριο, το [tǥ anaχǥritiriǥ] eneboerliv n. (eneboertilværelse) αναχωρητισµός, o [Ǥ anaχǥritizmǥs] enebolig m. µονοκατοικία, η [i mǥnǥkatikia] # βίλα, η [i vila] # (frittliggende hus, enkelthus) µεµονωµένο σπίτι [mεmǥnǥmεnǥ spiti] / det er en enbolig (det/den ligger for seg selv) είναι ελεύθερο από παντού [inε εlεfϑεrǥ apǥ pandu] / jeg bor i en enbolig µένω σε µονοκατοικία [mεnǥ sε mǥnǥkatikia] enecelle f. αποµόνωση, η [i apǥmǥnǥsi] # (isolat) αποµονωτήριο, το [tǥ apǥmǥnǥtiriǥ] / sitte i enecelle είµαι/κρατιέµαι σε αποµόνωση [imε/kratjεmε sε apǥmǥnǥsi] eneeier m. (eneste eier) απόλυτος κύριος, ο [Ǥ apǥlitǥs kiriǥs] / være eneeier (være eneste eier) είµαι απόλυτος κύριος [imε apǥlitǥs kiriǥs] eneforhandler m. (byrå) αποκλειστική αντιπροσωπεία, η [i apǥklistiki andiprǥsǥpia] # (person) αποκλειστικός αντιπρόσωπος, ο [Ǥ apǥklistikǥs andiprǥsǥpǥs] enemerker n.pl. (eget område, dagl.: aller helligste, hule) άδυτο, το [tǥ aðitǥ] / og dette er farens enemerker κι αυτό είναι το άδυτο του πατέρα [ki aftǥ inε tǥ aðitǥ tu patεra] trenge seg inn på annen manns enemerker (tråkke i andres bed) πατώ τ' αµπελοχώραϕα κάποιου [patǥ tambεlǥχǥrafa kapiu] ener m. (ess) άσσος, ο [Ǥ asǥs] enerepresentant m. (byrå) αποκλειστική αντιπροσωπεία, η [i apǥklistiki andiprǥsǥpia] / (person) αποκλειστικός αντιπρόσωπος, ο [Ǥ apǥklistikǥs andiprǥsǥpǥs] enerett m. µονοπώλιο, το [tǥ mǥnǥpǥliǥ] # (eksklusiv rettighet) αποκλειστικό δικαίωµα [apǥklistikǥ ðikεǥma] # αποκλειτικότητα, η [i apǥklistikǥtita] # (eksklusive rettigheter, monopol) αποκλειστικά δικαιώµατα [apǥklistika ðikεǥmata] / få/ha enerett til (monopolisere, få/ha monopol på, kontrollere, dominere) µονοπωλώ [mǥnǥpǥlǥ] : ha/skaffe seg eneretten til et produkt µονοπωλώ ένα προϊόν [mǥnǥpǥlǥ εna prǥïǥn] energi m. ενέργεια, η [i εnεrjia] # (virkelyst, tæl, handlekraft) ενεργητικότητα, η [i εnεrjitikǥtita] # (virkelyst, virksomhet, effektivitet) δραστηριότητα, η [i ðrastiriǥtita] # (kraft, styrke, futt) δύναµη, η [i ðinami] # ζωντάνια, η [i zǥndania] / den energien han la for dagen,.. η δραστηριότητα που έδιξε [i ðrastiriǥtita pu εðiksε] / full av energi γεµάτος δραστηριότητα [jεmatǥs ðrastiriǥtita] / ha store reserver av energi/styrke έχω µεγάλα αποθέµατα δραστηριότητας /δύναµης [εχǥ mεDžala apǥϑεmata ðrastiriǥtitas/ ðinamis] / han brukte all sin energi/ alle sine krefter på fredskampanjen αϕιέρωσε όλη του τη δραστηριότητα στην εκστρατεία ειρήνης [afjεrǥsε Ǥli tu ti ðrastiriǥtita stin εkstratia irinis] / med utrettelig energi µε

8 8 ανεξάντλητη δραστηριότητα/ενεργητικότητα [anεksandliti ðrastirǥtita/εnεrjitikǥtita] / være full av energi (være energisk, være i toppform, føle seg ovenpå) νιώθω/είµαι γεµάτος δραστηριότητα [njǥϑǥ /imε jεmatǥs ðrastiriǥtita] energi- (kraft-, makt-) ενεργειακός [εnεrjiakǥs] energibunt m. δραστήριος, ο [Ǥ ðrastiriǥs] # ρέκτης, ο [Ǥ rεktis] # (en handlekraftig, energisk person) ένας ϕοβερά δραστήριος άνθρωπος [εnas fǥvεra ðrastiriǥs anϑrǥpǥs] # πολύ ενεργητικός άνθρωπος [pǥli εnεrjitikǥs anϑrǥpǥs] energikilde f.m. πηγή ενέργειας, η [i piji εnεrjias] / energikilder ενεργειακές πηγές [εnεrjiakεs pijεs] # πηγές ενέργειας [nεεs pijεs εnεrjias] : nye energikilder νέες πηγές ενέργειας [nεεs pijεs εnεrjias] energisk adj. ενεργητικός [εnεrjitikǥs] # (aktiv) δραστήριος [ðrastiriǥs] # (dynamisk) δυναµικός [ðinamikǥs] # ζωτικός [zǥtikǥs] # (frisk, robust, i full vigør) ακµαίος [akmεǥs] # (kraftig, livfull, sprek, ildfull, lidenskapelig) ζωηρός [zǥirǥs] # (kraftig, sterk, frisk, robust, frodig, hardfør) άλκιµος [alikmǥs] # εύρωτος [εvrǥtǥs] # (arbeidssom, flittig, iherdig) εργατικός [εrDžatikǥs] / en energisk/hardarbeidende ansatt δραστήριος υπάλληλος [ðrastiriǥs ipalilǥs] / en energisk ung mann δυναµικός νέος [ðinamikǥz nεǥs] / meget energisk µε µεγάλη ενεργητικότητα [mε mεDžali εnεrjitikǥtita] / spille en mer energisk rolle παίζω δυναµικότερο ρόλο [pεzǥ ðinamikǥtεrǥ rǥlǥ] energisk adv. (kraftig, hardt) γερά [jεra] / arbeide/kjempe energisk δουλεύω/πολεµάω γερά [ðulεvǥ/pǥlεmaǥ jεra] enerom n. µοναχικό δωµάτιο, το [tǥ mǥnaçikǥ ðǥmatiǥ] enerverende adj. (ergerlig) εκνευριστικός [εknεvristikǥs] # (veldig irriterende) εκνευριστικός [εknεvristikǥs] # (trøttende, søvndyssende, slitsom, sløvende) αποχαυνωτικός [apǥχavnǥtikǥs] enes v. (bli enige, komme over ens) συµϕωνούµαι [simfǥnumε] / hvis vi ikke kan enes om det, kommer jeg til å trekke meg ut av prosjektet αν δεν συµϕωνήσοµε σ' αυτό, εγώ θ' αποστραβηχτώ από τη δουλειά [an ðεn simfǥnisǥmε saftǥ εDžǥ ϑapǥstraviχtǥ apǥ ti ðulja] eneste adj. (den eneste i sitt slag) µοναδικός [mǥnaðikǥs] # µόνος [mǥnǥs] # µονάκριβος [mǥnakrivǥs] # (eksklusiv, ene-) αποκλειστικός [apǥklistikǥs] # απόλυτος [apǥlitǥs] / den eneste rosa i hagen το µόνο τριαντάϕυλλο στον κήπο [tǥ mǥnǥ triandafilǥ stǥŋ gipǥ] / den eneste årsaken η µοναδική αιτία [i mǥnaðiki εtia] / den er den eneste i sitt slag είναι µοναδικό στο είδος του [inε mǥnaðikǥ stǥ iðǥs tu] / det eneste han tenker på, er mat το µόνο που σκέϕτεται είναι η µάσα [tǥ mǥnǥ pu skεftεtε inε i masa] / det eneste jeg vet/ønsker/kan si... το µόνο που ξέρω/θέλω/µπορό να πω... [tǥ mǥnǥ pu ksεrǥ/ϑεlǥ/bǥrǥ na pǥ] / det eneste rette το µόνο σωστό [tǥ mǥnǥ sǥstǥ] / det var eneste gangen (at) ήταν η µόνη ϕορά που... [itan i mǥni fǥra pu] / dette er den eneste grunnen αυτός είναι ο µόνος λόγος [aftǥs inε Ǥ mǥnǥz lǥDžǥs] / du er den eneste som kan hjelpe meg (bare du kan hjelpe meg) µόνο εσύ µπορείς να µε βοηθησείς [mǥnǥ εsi bǥriz na mε vǥiϑisis] / du er ikke den eneste (om det kan være noen trøst) (velkommen etter!) δεν είσαι ο µόνος! [ðεn isε Ǥ mǥnǥs] / du er ikke det

9 9 eneste menneske på jorden! (fritt oversatt fra: det finnes også andre appelsintrær som gir appelsiner ) είναι κι' αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια! [inε ki alu pǥrtǥkaljεs pu kanun pǥrtǥkalia] / eneste datter ακριβοθυγατέρα, η [i akrivǥϑiDžatεra] # µοναχοκόρη, η [i mǥnaχǥkǥri] : min eneste datter η µονάκριβη θυγατέρα µου [i mǥnakrivi ϑiDžatεra mu] / eneste sønn ακιρβογιός, ο [Ǥ akrivǥjǥs] # µοναχογιός, ο [Ǥ mǥnaχǥ jǥs] / eneste mål (for øye) µοναδική επιδίωξη, η [i mǥnaðiki εpiðiǥksi] / eneste overlevende ο µόνος που επέζησε [Ǥ mǥnǥs pu εpεzisε] / ett eneste ένα µονάκριβος [εna mǥnakrivǥs] : det fantes ett eneste tre i hagen υπήρχε ένα µονάκριβο δέντρο στον κήπο [ipirçε εna mǥnakrinǥ ðεndrǥ stǥŋ gipǥ] : ett eneste ord er nok µια µόνη λέξη αρκεί [mja mǥni lεksi arki] / han solgte det eneste jodstykket han hadde πούλησε το µονάκριβο χωράϕι του [pulisε tǥ mǥnakrivǥ ΧǤrafi tu] / hver eneste dag κάθε µέρα [kaϑε mεra] / ikke et eneste eksempel/tre ούτε ένα µονάδικο παράδειγµα/δέντρο [utε εna mǥnaðikǥ paraðiDžma/ðεndrǥ] / jeg leste den eneste boka som fantes på venteværelset διάβασα το µόνο βιβλίο που υπήρχε στην αίθουσα αναµονής [ðjavasa tu mǥnǥ vivliǥ pu ipirçε stin εϑusa anamǥnis] / min eneste sønn ο µοναδικός γιος µου [Ǥ mǥnaðikǥz jǥz mu] # ο µοναχογιός µου [Ǥ mǥnaχǥjǥz mu] / være eneste eier (være eneeier) είµαι απόλυτος κύριος [imε apǥlitǥs kiriǥs] enestående adj. ανεπανάληπτος [anεpanaliptǥs] # (unik, gyllen) µοναδικός [mǥnaðikǥs] # (uforlignelig, uovertruffen) αµίµητος [amimitǥs] # ανεπανάληπτος [anεpanaliptǥs] # ανυπέρβλητος [anipεrvlitǥs] # απαράβλητος [aparavlitǥs] # απαράµιλλος [aparamilǥs] # απαρόµοιαστος [aparǥmiastǥs] # ασύγκριτος [asiŋgritǥs] # άϕθαστος [afϑastǥs] # (uten presendens, hittil ukjent/usett, makeløs) αποθεωτικός [apǥϑεǥtikǥs] # (fremragende, ypperlig, respektert, lærd) ελλόγιµος [εlǥjimǥs] / en enestående anledning/sjanse µια µοναδική ευκαιρία [mja mǥnaðiki εfkεria] / en enestående prestasjon ένας µοναδικός άθλος /επιτυχία [εnaz mǥnaðikǥs εpistimǥnikǥs aϑlǥs/εpitiçia] # µια ανεπανάληπτη επιτυχία [mja anεpanalipti εpitiçia] / en enestående vakker natur τοπεία ανυπέρβλητης οµορϕιάς [tǥpia anipεrvlitis ǤmǤrfjas] / enestående (dyktig) (eminent, fremragende) διακεκριµένος [ðiakεkrimεnǥs] / enestående heltemot ανυπέρβλητος ηρωισµός [anipεrvlitǥs irǥïzmǥs] / enestående vakker άϕθαστης οµορϕιάς [afϑastis ǤmǤrfjas] / et enestående tappert/ærlig og oppriktig menneske άνθρωπος εξαιρετικής γενναιότητας /εντιµότητας [anϑrǥpǥs εksεrεtikiz jεnεǥtitas/εndimǥtitas] / et enestående vitenskapelig resultat ένας µοναδικός επιστηµονικός άθλος [εnaz mǥnaðikǥs εpistimǥnikǥs aϑlǥs] / han fikk en enestående mottakelse (han ble mottatt som en helt) του έγινε αποθεωτική υποδοχή [tu εjinε apǥϑεǥtiki ipǥðǥçi] / hans enestående humør το αµίµητο χιούµορ του [tǥ amimitǥ çiumǥr tu] / helt enestående (makeløs) µοναδικός [mǥnaǥikǥs] # ασύγκριτος [asiŋgritǥs] : han er helt enestående/en mester til å fortelle løgner/holde tale είναι µοναδικός στο να λέει ψέµατα/να βγάζει λόγο [inε mǥnaðikǥs stǥ na lεi psεmata/na vDžazi lǥDžǥ] enetasjes adj. µονόπατος [mǥnǥpatǥs] # µονώροϕος [mǥnǥrǥfǥs] enevelde n. (diktatur, despoti, autarki, autokrati) δικτατορία, η [i ðiktatǥria] #

10 10 απολυταρχία, η [i apǥlitarçia] # απολυταρχισµός, ο [Ǥ apǥlitarçizmǥs] # δεσποτισµός, ο [Ǥ ðεspǥtizmǥs] # καισαρισµός, ο [Ǥ kεsarizmǥs] # µοναρχία, η [i mǥnarçia] # µονοκρατορία, η [i mǥnǥkratǥria] # (uinnskrenket monarki, eneveldig monarki) απολυτή µοναρχία [apǥliti mǥnarçia] eneveldig adj. απολυταρχιστίς [apǥlitarçistis] # απόλυτος [apǥlitǥs] # (egenrådig, tyrannisk, undertrykkende) αυταρχικός [aftarçikǥs] # (autoritær, diktatorisk) απολυταρχικός [apǥlitarçikǥs] # (enevolds-, ukontrollerbar) ανεξχέλεγκτος [anεksεlεŋtǥs] / eneveldig monark (enevoldskonge) ανεξνέλεγκτος µονάρχης [anεksεlεŋgtǥz mǥnarçis] / eneveldig monarki (uinnskrenket monarki, enevelde) απολυτή µοναρχία [apǥliti mǥnarçia] / et eneveldig regime (enevelde) ένα απολυταρχικό καθεστώς [εna apǥlitarçikǥ kaϑεstǥs] / han er eneveldig είναι τελείως ανεξέλεγκτος [inε tεliǥs anεksεlεŋgtǥs] eneveldig adv. (på en eneveldig, udemokratisk, måte, autokratisk) κατά τρόπο αυταρχικό [kata trǥpǥ aftatçikǥ] # αυταρχικά [aftarçika] # (despotisk) δεσποτικά [ðεspǥtika] # σατραπικά [satrapika] / oppføre seg på en eneveldig måte συµπεριϕέροµαι δεσποτικά [simbεrifεrǥmε ðεspǥtika] enevoldshersker m. (diktator) απολυταρχικός, ο [Ǥ apǥlitarçikǥs] # µονοκράτορας, ο [Ǥ mǥnǥkratǥras] # δικτάτορας, ο [Ǥ ðiktatǥras] # απόλυτος εξουσιαστής, ο [Ǥ apǥlitǥs εksusiastis] / de gamle fyrstene var enevoldsherskere οι παλαιοί ηγεµόνες ήταν απολυταρχικοί [i palεï iDžεmǥnεs itan apǥlitarçiki] enevoldskonge m. (eneveldig monark) ανεξχέλεγκτος µονάρχης [anεksεlεŋtǥz mǥnarçis] enfoldig adj. απλοϊκός [aplǥïkǥs] # (naiv, sløv, treg) κουτός [kutǥs] # (tøysete, tåpelig) άµυαλος [amialǥs] # (troskyldig, uten svik, naiv, oppriktig) απονήρευτος [apǥnirεftǥs] enfoldighet f.m. (enkelhet, naivitet, uskydighet) απλοϊκότητα, η [i aplǥïkǥtita] eng f.m. (beitemark) λιβάδι, το [tǥ livaði] engang adv. καν [kan] / ikke engang (ikke/uten så mye som) δεν/ούτε καν [utε kan] : han sa ikke takk engang ούτε καν ευχαρίστησε [ute kan εfχaristisε] : jeg er ikke engang sikker på at jeg så han δεν είµαι καν βέβαιος ότι τον είδα [ðεn imε kan vεvεǥs Ǥti tǥn iða] engangs- µιας ϕοράς [mjas fǥras] / til engangsbruk µιας χρήσης [mjas Χrisis] engangsforestilling f.m. µοναδική παράσταση, η [i mǥnaðiki parastasi] engangssprøyte f.m. σύριγγα µιας χρήσης, η [i siriŋga mjas Χrisis] engasjement n. υποχρέωση, η [i ipǥχrεǥsi] # δέσµευση, η [i ðεzmεfsi] # (ansettelse) πρόσληψη, η [i prǥslipsi] # (opphisselse, iver, sinnsbevegelse) έξαψη, η [i εksapsi] # (involvering, innblanding, deltakelse) πµλέξιµο, το [tǥ blεksimǥ] / hans engasjement i politikken το µπλέξιµό του µε την πολιτική [tǥ blεksimǥ tu mε tim bǥlitiki] / snakke med stort engasjement/med stor glød µιλάω µε µεγάλη έξαψη [milaǥ mε mεDžali εksapsi] engasjere v. συναρπάζω [sinarpazǥ] # (ansette) προσλαµβάνω [prǥzlamvanǥ] # εγκαζάρω [εŋgazarǥ] # (sysselsette, beskjeftige, ha i arbeid) απασχολώ [apasχǥlǥ] # (leie inn, tilkalle, invitere) µετακαλώ [mεtakalǥ] / de engasjerte utenlandske kunstnere til å underholde på festivalen µετακάλεσαν ξένους καλλιτέχνες να

11 11 δώσουν παραστάσεις στο ϕεστιβάλ [mεtakalεsan ksεnus kalitεχnεz na ðǥsun parastasis stǥ fεstival] / engasjere seg (bli engasjert) ενθουσιάζοµαι [εnϑusiazǥmε] # παθαίνοµαι [paϑεnǥmε] # (virkelig gå inn for) αναλαµβάνω [analamvanǥ] # (gå åpent ut med noe, gi sitt standpunkt til kjenne, vise hvor man står, tone flagg, engasjere seg (for/imot) παίρνω θέση άνοιχτα [pεrnǥ ϑεsi aniχta] : han blir veldig engasjert når han begynner å snakke om det παθαίνεται όταν αρχίζει να µιάλει γι' αυτό [paϑεnεtε Ǥtan arçizi na milai jaftǥ] : han engasjerte seg for/imot borgerlig vielse πήρε άνοιχτα θέση υπέρ/εναντίον του πολιτικού γάµου [pirε aniχta ϑεsi ipεr/εnandiǥn du pǥlitiku Džamu] : han har engasjert seg for å hjelpe oss έχει αναλάβει να µας βοηθήσει [εçi analavi na maz vǥiϑisi] / engasjere noen som guide εγκαζάρω κάποιον σαν οδηγό [εŋgazarǥ kapiǥn san ǤðiDžǤ] engasjerende adj. (attraktiv, forlokkende) ελκυστικός [εlkistikǥs] engel m. (rel., også om uvanlig godt menneske) άγγελος, ο [Ǥ aŋgεlǥs] / en reddende engel (deus ex machina) από µηχανής θεός [apǥ miχanis ϑεǥs] / engler (kjeruber, basunengler, englebarn) εξαπτέρυγα, τα [ta εksaptεriDža] / takk, du er en engel! ευχαριστώ, είσαι άγγελος! [εfχaristǥ isε aŋgεlǥs] engelsk m. (språket) αγγλικά τα [ta aŋglika] # αγγλική γλώσσα η [i aŋgliki DžlǤsa] εγγλέζικα, το [tǥ εŋglεzika] / det er ønskelig med noe kjennskap til engelsk i denne jobben είναι καλό να ξέρει κανείς λίγα αγγλικά γι αυτή τη δουλειά [inε kalǥ na ksεri kanis liDža aŋglika jafti ti ðulja] / engelsk er vanskelig τ' αγγλικά είναι δύσκολα [taŋglika inε ðiskǥla] / engelsken hans er tålig bra τ' αγγλικά του είναι αρκετά καλά [taŋglika tu inε arkεta kala] / gunnleggende kunnskaper i engelsk (forenklet engelsk) (eng. Basic English) στοιχειώδης γνώση της αγγλικής (γλώσσας), η [i stiçǥðiz DžnǤsi tis aŋglikis/aŋglikiz DžlǤsas)] / kunne engelsk ξερώ αγγλικά [ksεrǥ aŋglika] / på perfekt engelsk σε άπταιστα αγγλικά [sε aptεsta aŋglika] / si det på engelsk πες το στ' αγγλικά [pεs tǥ staŋglika] / snakke engelsk µιλάω/µιλώ αγγλικά [milaǥ/ milǥ aŋglika] / øve seg i å snakke engelsk (gjøre muntligøvinger i engelsk) κάνω άσκηση στο να µιλάω αγγλικά [kanǥ askisi stǥ na milaǥ aŋglika] engelsk adj. αγγλικός [aŋglikǥs] # εγγλέζικος [εŋglεzikǥs] / ei engelsk kvinne Αγγλίδα, η [i aŋgliða] # 'Aγγλος, η [i aŋglǥs] # Εγγλέζα, η [i εŋglεza] engelsk-amerikansk adj. (angloamerikansk) αγγλοαµερικανικός [aŋglǥamεrikanikǥs] engelskfiendtlig adj. (anglofob) αγγλόϕοβος [aŋglǥfǥvǥs] engslekfiendtlighet f.m. (anglofobi) αγγλοϕοβία, η [i aŋglǥfǥvia] engelskkurs n. (timer i engelsk) µαθήµατα αγγλικής [maϑimata aŋglikis] engelskmann m. 'Aγγλος, ο [Ǥ aŋglǥs] # Εγγλέζος, ο [Ǥ εŋglεzǥs] # f. Αγγλίδα, η [i aŋgliða] # Εγγλέζα, η [i εŋglεza] # (brite) Βρετανός, ο [Ǥ vrεtanǥs] / (pl.koll.) engelskmennene (engelske menn og kvinner, britene) οι 'Aγγλοι [i aŋgli] # οι Βρετανοί [i vrεtani] engelsktalende adj. αγγλόϕωνας [(Ǥ) aŋglǥfǥnas] # (engelskkyndig) αγγλοµαθής [aŋglǥmaϑis] engelskundervisning f.m. διδασκαλία των Αγγλικών, η [i ðiðaskalia tǥn aŋglikǥn]

12 12 engelskvennlig adj. (anglofil) αγγλόϕιλος [aŋglǥfilǥs] engelskvennlighet m. (anglofili) αγγλοϕιλία, η [i aŋglǥfilia] England geogr. navn Αγγλία, η [i aŋglia] engleaktig adj. (kjerubaktig) αγγελικός [aŋgεlikǥs] # (som ser ut som en engel, med en engels utseende) αγγελόµορϕος [aŋgεlǥmǥrfǥs] # (med engleansikt) αγγελοπρόσωπος [aŋgεlǥprǥsǥpǥs] / engleaktig smil αγγελικό χαµόγελο το [tǥ aŋgεlikǥ ΧamǤjεlǤ] engleansikt n. (kjerubansikt) αγγελικό προσωπό, το [tǥ aŋgεlikǥ prǥsǥpǥ] engletilbedelse m. αγγελολατρία, η [i aŋgεlǥlatria] en gros adv. (i stort) χονδρικώς [ΧǤnðrikǤs] # κατ' αποκοπή [kat apǥkǥpi] / kjøpe en gros αγοράζω χονδρικώς /κατ' αποκοπή [aDžǥrazǥ ΧǤnðrikǤs/kat apǥkǥpi] / selge en gros πωλώ χονδρικώς /κατ' αποκοπή [pǥlǥ ΧǤnðrikǤs/ kat apǥkǥpi] engrosshandel m. χοντρικό εµπόριο, το [tǥ ΧǤndrikǤ εmbǥriǥ] engroslager n. αποθήκη χονδρικής πωλήσεως, η [i apǥϑiki ΧǤnðrikis pǥlisεǥs] engrossalg n. χοντρική πώληση, η [i ΧǤndriki pǥlisi] engste seg v. αγχώνοµαι [aŋχǥnǥmε] / engste seg for (uroe seg over, bekymre seg for/over) ανησυχώ σε/για [anisiχǥ sε/ja] engstelig adj. ϕοβητσιάρης [fǥvitsjaris] # εναγώνιος [εnaDžǥniǥs] # (forsagt, holdningsløs, motløs) άψυχος [apsiχǥs] # αψύχωτος [apsiχǥtǥs] # λιγόψυχος [liDžǥpsiχǥs] # (forsagt, feig, ubesluttsom) (ο)λιγόκαρδος [(Ǥ)liDžǤkarðǤs] # (sky, var, lettskremt) αθάρρε(υ)τος [aϑarε (f)tǥs] # άτολµος [atǥlmǥs] # (skvetten, ustabil, usikker, urolig) άστατος [astatǥs] # αστατής [astatis] / bli/være engstelig (få hjertebank) καρδιοχτυπώ [karðiǥχtipǥ] : jeg blir alltid engstelig når du er sein πάντα καρδιοχτυπώ όταν αργείς [panda karðiǥχtipǥ Ǥtan arjis] engstelighet f.m. (blyghet, sjenerthet, forsagthet) ατολµία, η [i atǥlmia] # δειλία, η [i ðilia] engstelse m. (uro) άγχος, το [tǥ aŋχǥs] # ανησυχία, η [i anisiçia] # ταραχή, η [i taraçi] # ϕόβος, ο [Ǥ fǥvǥs] # θορύβηση, η [i ϑǥrivisi] # (fryktsomhet, forsagthet, mangel på selvtillit) ατολµία, η [i atǥlmia] # (usikkerhet, tvil, uro) αµϕιβολία, η [i amfivǥlia] # (bekymring, uro, bry, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] # (uro, frykt, skrekk, forferdelse) καταπτόηση, η [i kataptǥisi] / føle engstelse (være engstelig) δοκιµάζω αγωνία [ðǥkimazǥ aDžǥnia] # (engste seg) ανησυχώ [anisiχǥ] / gi grunn til engstelse αποτελώ αίτιο ανησυχιών [apǥtεlǥ εtiǥ anisiçǥn] # αµπνέω ανησυχίες [ambnεǥ anisiçiεs] / ingen grunn til engstelse! δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας! [ðεn iparçi lǥDžǥs anisiçias] enhet m. (avdeling) µονάδα, η [i mǥnaða] # (helhet, vesen) οντότητα, η [i ǤndǤtita] # (helhet) νιαίο σύνολο, το [tǥ εnjεǥ sinǥlǥ] # (enighet, samhold) ενότητα, η [i εnǥtita] # (mil. avdeling, lag, tropp) ενωµοτία, η [i εnǥmǥtia] # κλιµάκιο, το [tǥ klimakiǥ] / de tre enheter (de dramatiske enheter: enhet i sted, tid, og handling) οι δραµατικές ενότητες: ενότητα τόπου, χρόνου και δράσης [i ðramatikεs εnǥtitεs: εnǥtita tǥpu ΧrǤnu kε ðrasis] / en adminstrativ/militær enhet διοικτική/στρατιωτική µονάδα [ðiiktiki/stratiǥtiki mǥnaða] / en atskilt/separat enhet µια ξεχωριστή

13 13 οντότητα [mja ksεχǥristi ǤndǤtita] / lengde-/vektenhet µονάδα µήκους/βάρους [mǥnaða mikus/varus] enhetlig adj. (enhets-) ενιαίος [εnjεǥs] # (homogen) οµοιογενής [ǤmiǤjεnis] # (konform, av samme form) οµοιόµορϕος [ǤmiǤmǤrfǤs] enhjørning m. (gr. adj. en-hornet) µονοκέρατος [mǥnǥkεratǥs] # µονόκερως* [mǥnǥkεrǥs] enhver/ethvert (som) pron. κάθε [kaϑε] # καθένας [kaϑεnas] # πας [pas] # όποιος [ǤpiǤs] # (m.) οποιοσδήποτε [ǤpiǤzðipǤtε] # (f.) οποιαδήποτε [ǤpiaðipǤtε] # (n.) οποιοδήποτε [ǤpiǤðipǤtε] / enhver likhet med οποιαδήποτε οµοιότητα προς / enhver tvil κάθε αµϕιβολία [kaϑε amfivǥlia] : hevet over enhver tvil πέρα από κάθε αµϕιβολία [pεra apǥ kaϑε amfivǥlia] / ethvert barn kan fortelle deg (vet) det όλα τα παιδιά µπορούν να σου τό πουν αυτό [Ǥla ta pεðja bǥrun na su tǥ pun aftǥ] / ethvert dokument adressert til... οποιοδήποτε έγγραϕο απευθυνόµενο σε... ǤpiǤðipǤtε εŋgrafǥ apεfϑinǥmεnǥ sε] / ethvert håp κάθε ελπίδα [kaϑε εlpiða] : oppgi ethvert håp εγκαταλείπω κάθε ελπίδα [εŋgatalipǥ kaϑε εlpiða] / i ethvert tilfelle (i alle fall) εν πάση περιπτώσει [εn pasi pεriptǥsi] enig adj. σύµϕωνος [simfǥnǥs] / bli enige (komme til enighet) συνεννοούµαι [sinεnǥumε] : de er blitt enige seg imellom συνενοήθηκαν µεταξύ τους [sinεnǥiϑikan mεtaksi tus] / jeg er enig i forslaget deres (2.p.pl.) είµαι σύµϕωνος µε την πρότασή σας [imε simfǥnǥz mε tin prǥtasi sas] / enig! σύµϕωνοι! [simfǥni] # έγινε [εjinε] / nei, jeg er ikke enig όχι, δε συµϕωνώ [Ǥçi ðε simfǥnǥ] / være/ bli enige συµϕωνώ [simfǥnǥ] : partiene var blitt enige om et forslag η κόµµατα είχαν συµϕωνήσει σε µια πρόταση [i kǥmata iχan simfǥnisi sε mja prǥtasi] : vi er stort sett/i alt vesentlig enige ουσιαστικά είµαστε σύµϕωνοι [usiastika imastε simfǥni] / være enig i (gå god for, støtte, tiltre, dele, erklære seg innforstått med, omfavne) ασπάζοµαι [aspazǥmε] # (støtte, bifalle) επιδοκιµάζω [εpiðǥkimazǥ] : jeg er ikke enig i deres (2.p.pl.) synspunkter (jeg deler ikke deres syn) δεν ασπάζοµαι τις αντιλήψεις σας [ðεn aspazǥmε tis andilipsis sas] enighet f.m. συµϕωνία, η [i simfǥnia] # (sammenfall i synspunkter) σύµπτωση απόψεων [si(m)bdǥsi apǥpsεǥn] # (enhet, samhold) ενότητα, η [i εnǥtita] # (fred og fordragelighet, harmoni) οµόνοια, η [i ǤmǤnia] / det er vanlig enighet om at... κατά γενική αναγνώρηση... [kata jεniki anaDžnǥrisi] # µε κοινή συναίνεση [mε kini sinεnεsi] : det var vanlig enighet om at han var den beste taleren κατά γενική αναγνώρηση/µε κοινή συναίνεση ήταν ο καλύτερος οµιλητής [kata jεniki anaDžnǥrisi/mε kini sinεnεsi itan Ǥ kalitεrǥs Ǥmilitis] / enighet gjør sterk (ordtak) ενότητα είναι δύναµη [εnǥtita inε ðinami] / jeg mener det ble full enighet om at.../alminnelig akseptert at... νοµίζω πως έγινε δεκτό ότι... [nǥmizǥ pǥs εjinε ðεktǥ Ǥti] / komme til enighet καταλήγω σε συµϕωνία [kataliDžǥ sε simfǥnia] : endelig kom de til enighet τελικά κατέληξαν σε συµϕωνία [tεlika katεliksan sε simfǥnia] enkaustikk m.n. (maleri med innbrente voksfarger, også om metoden med innbrenning av voksfarger på leire/fliser) εγκαυστική, η [i εŋgafstiki] enke f.m. χήρα, η [i çira] / en fattig, nødlidende enke µια ϕτωχή ανυπεράσπιστη χήρα

14 14 [mia ftiçi anipεraspisti çira] / enkens skjerv (det vesle en har) υστέρηµα, το [tǥ istεrima] enkel adj. απλός [aplǥs] # (naturlig, ukunstlet, liketil) ανεπιτίδευτος [anεpitiðεftǥs] # άδολος [aðǥlǥs] # απέριττος [apεritǥs] # (naturlig, naiv, uskyldig) απλοϊκός [aplǥïkǥs] # (uttrykkelig, klar, liketil, tydelig, eksplisitt) απερίϕραστος [apεrifrastǥs] # (om byggverk o.l.: enkelt utsmykket) απέριττος [apεritǥs] # δωρικός [ðǥrikǥs] # (nøktern, spartansk) εγκρατής [εŋgratis] # λιτός [litǥs] # οικονοµικός [ikǥnǥmikǥs] # (lett, ukomplisert) µικρός [mikrǥs] / ei enkel, uskyldig jente απλοϊκό κορίτσι [aplǥikǥ kǥritsi] / en enkel kjole απλό ϕόρεµα [aplǥ fǥrεma] / en enkel maskin άπλη µηχανή [apli miχani] / en enkel regneoppgave απλό πρόβληµα αριθµητικής [aplǥ prǥvlima ariϑmitikis] / en enkel sak µικρή υπόθεση [mikri ipǥϑεsi] : det var ingen enkel sak å overtale han til å komme δεν ήταν µικρή υπόθεση να τον πείσω να έρθει [ðεn itan mikri ipǥϑεsi na tǥm bisǥ na εrϑi] / en enkel setning απλή πρόταση [apli prǥtasi] / enkel arkitektur απέριττο αρχιτεκτονικό στυλ [apεritǥ arçitεktǥnikǥ stil] / enkel billett eller tur-retur? απλό µετ' επιστρόϕης; [aplǥ i mεt εpistrǥfis] / enkel linjeavstand µονό διάστηµα [mǥnǥ ðiastima] : skrive noe med enkel linjeavstand δακτυλογράϕω κάτι µε µονό διάστηµα [ðaktilǥDžrafǥ kati mε mǥnǥ ðiastima] / enkel smak απλά γούστα [apla Džusta] / enkle landsens mennesker άδολοι χωρικοί [aðǥli ΧǤriki] / enkle mennesker απλοί άνθρωποι [apli anϑrǥpi] / enkle former for liv άπλες µορϕές ζωής [aplεz mǥrfεz zǥis] / et enkelt liv (primitiv livsførsel) άπλη ζωή [apli zǥï] / et enkelt måltid απλό/οικονοµικό γεύµα [aplǥ/ ikǥnǥmikǥ jεvma] : et enkelt måltid med/bestående av brød og ost ένα λιτό γεύµα µε ψωµί και τυρί [εna litǥ jεvma mε psǥmi kε tiri] / på enkel gresk (lettfattelig,med klare ord) σε απλά ελληνικά [sε apla εlinika] enkelhet m. απλότητα, η [i aplǥtita] # (beskjedenhet, nøysomhet) µετριοϕροσύνη, η [i mεtriǥfrǥsini] # ταπεινότητα, η [i tapinǥtita] # ολιγάρκεια, η [i ǤliDžarkia] # (naivitet, uskyldighet, enfoldighet) απλοϊκότητα, η [i aplǥïkǥtita] # (simpelhet, stygghet) ασχήµια, η [i asçimia] / hans naturlige enkelhet η ανεπιτήδευτη απλότητα του [i anεpitiðεfti aplǥtita tu] / naturlig (naturgitt, medfødt) enkelhet ϕυσική απλότητα, η [i fisiki aplǥtita] : den naturlige enkelheten i dialekten deres η ϕυσική απλότητα της διαλέκτου των [i fisiki aplǥtita tiz ðialεktu tǥn] enkelt adj. µονός [mǥnǥs] # απλός [aplǥs] enkelt adv. (naturlig, nøysomt, fordringsløst) λιτά [lita] # απέριπα [apεripa] enkeltbillett m. εισιτήριο µεταβάσεως, το [tǥ isitiriǥ mεtavasεǥs] # (enveisbillett på tog/ buss) εισιτήριο απλής διαδροµής, το [tǥ isitiriǥ apliz ðiaðrǥmis] # απλό/µόνο εισιτήριο, το [tǥ aplǥ/mǥnǥ isitiriǥ] # (på fly) απλή πτήση, η [i apli ptisi] / enkeltbillett eller tur-retur? απλό η µετ' επιστρόϕης; [aplǥ i mεt εpistrǥfis] / enkeltbillett på 2. klasse/1.klasse til ένα απλό εισιτήριο δεύτερας/πρώτης θέσης για... [εna aplǥ isitiriǥ ðεftεras /prǥtis ϑεsis ja] enkeltbind n.pl. µεµονωµένος τόµος, ο [Ǥ mεmεnεmεnǥs tǥmǥs] / enkeltbind av et leksikon µεµονωµένοι τόµοι µιας εγκυκλοπαιδείας [mεmεnεmεni tǥmǥi mjas εŋgiklǥpεðias]

15 15 enkeltknappet adj. (enkeltspent) µονόπετο [mǥnǥpεtǥ] / ei enkeltknappet jakke µονόπετο σακάκι [mǥnǥpεtǥ sakaki] enkeltløpet adj. µονόκαννος [mǥnǥkanǥs] / enkeltløpet hagle µονόκαννο όπλο [mǥnǥkanǥ ǤplǤ] enkeltrom n. µονόκλινο (δωµάτιο), το [tǥ mǥnǥklinǥ (ðǥmatiǥ)] # µονό δωµάτιο, το [tǥ mǥnǥ ðǥmatiǥ] enkeltseng f. µονό κρεβάτι, το [tǥ mǥnǥ krεvati] / to enkeltsenger ved siden av hverandre δυο µονά κρεβάτια πλάι πλάι [ðiǥ mǥna krεvatja plai-plai] enkeltspent adj. (enkeltknappet) µονόπετο [mǥnǥpεtǥ] / ei enkeltspent jakke µονόπετο σακάκι [mǥnǥpεtǥ sakaki] enkelttilfelle n. ατοµική περίπτωση, η [i atǥmiki pεriptǥsi] / generalisere ut fra et enkelttilfelle γενικεύω από µια ατοµική περίπτωση [jεnikεvǥ apǥ mja atǥmiki pεriptǥsi] enkeltvis adv. (hver for seg) ξεχωριστά [ksεχǥrista] enkemann m. χήρος, ο [Ǥ çirǥs] enkestand m. χηρεία, η [i çiria] enklave m. (isolert el. innelukket område) θύλακας, ο [Ǥ ϑilakas] enkiltisk adj, (gramm: etterhengt/etterstilt og trykksvak) εγκλιτικός [εŋglitikǥs] / enklitiske ord εγκλιτικές λέχεις [εŋglitikεz lεksis] enmanns- pref. (for én person) µονοµελής [mǥnǥmεlis] enmannsforestilling f.m. (enmannsshow) µονόδραµα, το [tǥ mǥnǥðrama] enmannskretser m.pl. (valgordning med enmannskretser) µονοεδρικό εκλογικό σύστηµα, το [mǥnǥεðrikǥ εklǥjikǥ sistima] enmannslugar m. µονόκλινη καµπίνα, η [i mǥnǥklini kambina] enn adv. ότι και [Ǥti kε] enn konj. από [apǥ] # (bortsett fra) παρά [para] / bedre sent enn aldri κάλιο αργά παρά ποτέ [kaljǥ arDža para pǥtε] / han er bedre enn meg είναι καλύτερος από µένα [inε kalitεrǥs apǥ mεna] / jeg kan gjøre (utføre) det bedre enn deg µπορώ να το κάνω καλύτερα από εσένα [bǥrǥ na tǥ kanǥ kalitεra apǥ εsεna] / jeg kan ikke annet enn å gratulere deg δεν µπορώ παρά να σε συγχαρώ [ðεm bǥrǥ para na sε siŋχarǥ] / jeg vil heller dø enn å gifte meg med han καλύτερα να πεθάνω παρά να τον παντρευτώ [kalitεra na pεϑanǥ para na tǥm bandrεftǥ] ennå adv. (enda, fremdeles) ακόµα [akǥma] # ακόµη [akǥmi] / er han der ennå? είναι ακόµη εκεί; [inε akǥmi εki] / han er hjemme ennå είναι ακόµη στο σπίτι [inε akǥmi stǥ spiti] / han er ikke (kommet) tilbake ennå δεν γύρισε ακόµη [ðεn jirisε akǥmi] / ikke ennå (ikke på en stund ennå) όχι ακόµα [Ǥçi akǥma] enorm adj. (gigantisk, kjempestor) γιγανταίος [jiDžandεǥs] # θεόρατος [ϑεǥratǥs] # αχανής [aχanis] # τεράστιος [tεrastiǥs] # κολοσιαίος [kǥlǥsiεǥs] # (uoverskuelig) αλογαριάστος [alǥDžariastǥs] # αλόγι(α)στος [alǥji(a)stǥs] # (umåtelig, grenseløs, umålelig, utallig) αµέτρητος [amεtritǥs] # απέραντος [apεrandǥs] # (eventyrlig, fabelaktig, uhyre, ustyrtelig) αµύθητος [amiϑitǥs] # (formidabel, fantastisk) θαυµαστός [ϑavmastǥs] # (utstrakt, langtrekkende, vidstrakt, omfangsrik) εκτεταµένος [εktεtamεnǥs] / det er en enorm forskjell υπάρχει

16 16 µια κολοδιαία διαϕορά [iparçi mja kǥlǥsiεa ðiafǥra] / ei enorm flate (et enormt område) απέραντη έκταση [apεrandi εktasi] / en enorm pengesum ένα κολοσαίο ποσό [εna kǥlǥsiεǥ pǥsǥ] / enorme fjell/trær θεόρατα βουνά/ δέντρα [ϑεǥrata vuna/ðεnðra] / enorm kraft (formidabel styrke) θαυµαστή δύναµη [ϑavmasti ðinami] / enorme menneskemasser αµέτρητα πλήθη [amεtrita pliϑi] / enorme rikdommer αλογάριαστα/αµύθητα πλούτη [alǥDžariasta/amiϑita pluti] / et enormt område µια εκταταµένη περιοχή [mja εktεtǥmεni pεriǥçi] / et enormt tap (stor skade) αλογάριαστη ζηµιά [alǥDžariasti zimja] / gjøre enorm skade κάνω αµέτρητο κακό [kanǥ amεtritǥ kakǥ] ens adj. (lik) ίδιος [iðiǥs] ensartet adj. οµοιόµορϕος [ǤmjǤmǤrfǤs] # (av samme opprinnelse) οµογενής [ǤmǤjεnis] ensemble n. θίασος, ο [Ǥ ϑiasǥs] ensfarget adj. µονόχρωµος [mǥnǥχrǥmǥs] / et ensfarget stoff µονόχρωµο ύϕασµα [mǥnǥχrǥmǥ ifazma] ensformig adj. µονότονος [mǥnǥtǥnǥs] # (monoton, trist, grå, kjedelig, tam) ανιαρός [aniarǥs] # (uten variasjon) αµετάβλητος [amεtavlitǥs] # (hendelsesfattig, begivenhetsløs) ήσυχος [isiχǥs] # χωρίς γεγονότα ή περιπέτειες [ΧǤriz jεDžǥnǥta i pεripεtiεs] # (uten eventyr) χωρίς περιπέτειες [ΧǤris pεripεtiεs] / en ensformig diett αµετάβλητη δίαιτα [amεtavliti ðiεta] / et ensformig liv ανιαρή/ησυχή/µονότονη ζωή [aniari/isiçi/mǥnǥtǥni zǥï] / ensformig arbeid (ensformige arbeidsoppgaver) ανιαρές δουλιές [aniarεz ðuljεs] ensformighet f.m. (monotoni, langtekkelighet) µονοτονία, η [i mǥnǥtǥnia] ensemble n. (drakt) ανσάµπλ, το [tǥ ansambl] enseter m. (enseters bil/fly) µονοθέσιο, το [tǥ mǥnǥϑεsiǥ] ensidig adj. µονόπλευρος [mǥnǥplεvrǥs] # µονοµερής [mǥnǥmεris] # (neds. om person, stiv, stivsinnet) µονοκόµµατος [mǥnǥkǥmatǥs] / en ensidig oppfatning (et ensidig syn) µονοµερής άποψη [mǥnǥmεris apǥpsi] / ensidig nedrustning µονοµερής αϕοπλισµός [mǥnǥmεris afǥplizmǥs] ensidig adv. (unilateralt) µονοµερώς [mǥnǥmεrǥs] ensidighet f.m. (partiskhet, forkjærlighet) µονοµέρεια, η [i mǥnǥmεria] enslig adj. µόνος [mǥnǥs] # ένας [enas] # µονάχος [mǥnaχǥs] # µοναχός [mǥnaχǥs] # µοναχικός [mǥnaçikǥs] # (ugift) άγαµος [aDžamǥs] # (alene, avsondret) ερηµικός [εrimikǥs] # (enkeltstående, isolet) µεµονωµένος [mεmǥnǥmεnǥs] / en enslig reisende ένας ερηµικός/µοναχικός ταξιδιώτης [εnas εrimikǥs/mǥnaçikǥs taksiðjǥtis] / et enslig tre ένα ερηµικό δέντρο [εna εrimikǥ ðεndrǥ] : det stod et enslig tre i hagen υπήρχε ένα µοναδικό δέντρο στον κήπο [ipirçε εna mǥnaðikǥ ðεndrǥ stǥŋ gipǥ] : (noen) enslige trær µεµονωµένα δέντρα [mεmǥnǥmεna ðεndra] ensom adj. µονάχος [mǥnaχǥs] # (isolert) αποµονωµένος [apǥmεnǥmεnǥs] # µοναχικός [mǥnaçikǥs] # (om person: tilbaktrukket, isolert) κατάκλειστος [kataklistǥs] / en ensom landsby ένα αποµονωµένο χωριό [εna apǥmεnǥmεnǥ ΧǤriǤ] / føle seg ensom νιώθω µοναξιά [njǥϑǥ mǥnaksia] / være veldig ensom (være helt alene i verden) είµαι ένα ξερό κορµί [imε εna ksεrǥ kǥrmi]

17 17 ensomhet f.m. µοναξιά, η [i mǥnaksja] # (isolasjon, innelukking) αποµόνωση, η [i apǥmǥnǥsi] # (isolasjon, villmark, ødemark) ερηµιά, η [i εrimja] / en følelse av ensomhet ένα αίσθηµα ερηµιάς [εna εsϑima εrimjas] / for meg er ensomheten paradis για µένα, η µοναξιά είναι παράδεισος [ja mεna i mǥnaksja inε paraðisǥs] / jeg liker ensomheten µ' αρέσει η µοναξιά [marεsi i mǥnaksia] / leve i ensomhet (føre en tilbaketrukket tilværelse) ζω στη µοναξιά [zǥ sti mǥnaksia] / når ensomheten tynger meg όταν µε πνήγει η µοναξιά [Ǥtan mε pniji i mǥnaksia] / ussel ensomhet µαγκουϕιά, η [i maŋgufja] : leve i ussel ensomhet ζω σα µαγκούϕης /σα µαγκούϕα [zǥ sa maŋgufis/sa maŋgufa] enspaltes adj. µονόστηλος [mǥnǥstilǥs] / en enspaltes artikkel (en enspalter) ένα µονόστηλο άρθρο [εna mǥnǥstilǥ arϑrǥ] ensporet adj. (overf. ensidig, sneversynt) µονόδροµος [mǥnǥðrǥmǥs] (< µονόδροµος, ο = enveiskjørt gate) # µονοκόµµατος [mǥnǥkǥmatǥs] / han har en ensporet tankegang (han er ensporet) το µυαλό του είναι µονόδροµος [tǥ mialǥ tu inε mǥnǥðrǥmǥs] # είναι άνθρωπος µε µονοκόµµατο µυαλό [inε anϑrǥpǥz mε mǥnǥkǥmatǥ mjalǥ] enstavelses- (enstavings-) µονοσύλλαβος [mǥnǥsilavǥs] enstavelsesord n. µονοσύλλαβη λέξη, η [i mǥnǥsilavi lεksi] # pl. µονοσύλλαβες λέξεις [mǥnǥsilavεz lεksis] enstemmig adj. (samstemmig, samstemt) οµόϕωνος [ǤmǤfǤnǤs] # οµόθυµος [ǤmǤϑimǤs] / en enstemmig avgjørelse/kjennelse οµόϕωνη απόϕαση/ετυµηγορία [ǤmǤfǤni apǥfasi/εtimiDžǥria] enstemmig adv. (samstemmig, unisont) οµοϕώνως [ǤmǤfǤnǤs] # οµόϕωνα [ǤmǤfǤna] # παµψηϕεί [pampsifi] # (alle som en, med en sjel) µε µια ψυχή [mε mja psiçi] # (etter/med alles samtykke) κατά κοινή παραδοχή [kata kini paraðǥçi] / bli enstemmig valgt εκλέγοµαι οµόϕωνα [εklεDžǥmε ǤmǤfǤna] / de ba alle som en ( med en sjel ) προσευχόντουσαν µε µια ψυχή [prǥsεfχǥndusan mε mja psiçi] / forslaget (hans) ble enstemmig vedtatt η πρότασή του έγινε οµόϕωνα δεκτή [i prǥtasi tu εjinε ǤmǤfǤna ðεkti] # η πρόταση ψηϕίστηκε οµόϕωνα [i prǥtasi psifistikε ǤmǤfǤna] enstemmighet f.m. οµοϕωνία, η [ǤmǤfǤnia] # οµοθυµία, η [i ǤmǤϑimia] # παµψηϕία, η [i pampsifia] / det er enstemmighet i dette spørsmålet υπάρχει οµοθυµία στο θέµα αυτό [iparçi ǤmǤϑimia stǥ ϑεma aftǥ] # έχοµε οµοϕωνία στο θέµα αυτό [εχǥmε ǤmǤfǤnia stǥ ϑεma aftǥ] entall n. (gramm.) ενικός (αριθµός), ο [Ǥ εnikǥs (ariϑmǥs)] / skriv setningene i entall! γράψτε τις προτάσεις στον ενικό! [Džrapstε tis prǥtasis stǥn εnikǥ] enten - eller konj. είτε είτε [itε itε] # είτε ή [itε - i] # για για [ja - ja] # (καν καν [kan - kan] / enten det er slik eller slik/sånn eller sånn (på den ene eller den andre måten) είτε έτσι είτε αλλιώς [itε εtsi itε aljǥs] / enten du vil eller ei είτε το θέλεις είτε όχι [itε tǥ ϑεlis itε Ǥçi] # (enten du/han/hun/de vil eller ei) µε το ζόρι [mε tǥ zǥri] : han må gå enten han vil eller ei θα πάει µε το ζόρι [ϑa pai mε tǥ zǥri] / enten er du gal eller så vet du ikke hva du prater om για είσαι τρελλός για δεν ξέρεις τι λες [jia isε trεlǥz jia ðεŋ ksεris ti lεs] / enten i Heraklion eller i Chania

18 18 είτε στο Ηράκλειο ή τα Χανιά [itε stǥ irakliǥ i ta Χanja] / (enten) i går eller i forgårs ringte han meg opp og καν χτες καν προχτές µου τηλεϕώνησε και [kan Χtεs kan prǥχtεz mu tilεfǥnisε kε] / han er enten gal eller full είναι είτε τρελλός είτε µεθυσµένος [inε itε trεlǥs itε mεϑizmεnǥs] enteralgi m. (tarmkolikk) εντεραλγία, η [i εndεraljia] enteritt m. (tarmkatarr, betennelse i tynntarmen) εντερίτιδα, η [i εndεritiða] entertainer m. (underholdningsartist, moromann, hykler) θεατρίνος, ο [Ǥ ϑεatrinǥs] # (kvinnelig) θεατρίνα, η [i ϑεatrina] entré m. (inngang, inngangspenger) είσοδος, η [i isǥðǥs] # (gang, hall) χολ, το [tǥ ΧǤl] # (inngangspenger) δικαίωµα εισόδου, το [tǥ ðikεǥma isǥðu] # (kort opptreden, tilstedeværelse) εµϕάνηση, η [i emfanisi] # (inntog, ankomst) µπάσιµο, το [tǥ basimǥ] : gjøre sin entré (ankomme (et offentlig sted), uformelt: dukke opp, stikke innom) κάνω την εµϕάνησή µου [kanǥ tin εmfanisi mu] / kongens entré ble hilst med. το µπάσιµο του βασιλιά χαιρετίστηκε µε [tǥ basimǥ tu vasilja çεrεtistikε mε] / sett kassa/esken i entréen! αϕήσετε το κουτί στο χωλ [afisεtε tǥ kuti stǥ ΧǤl] entrédør f.m. εξώπορτα, η [i εksǥpǥrta] entrehake m. (gripekrok) αρπάγη, η [i arpaji] entreprenør m εργολάβος,ο [Ǥ εrDžǥlavǥs] # ανάδοχος, ο [Ǥ anaðǥχǥs] # εργοληπτής, ο [Ǥ εrDžǥliptis] / entreprenør for gravearbeider (masse-entreprenør) εργολάβος εκσκαϕών [εrDžǥlavǥs εkskafǥn] entresol m. (mellometasje, mesaninetasje) ηµιώροϕος ο [Ǥ imiǥrǥfǥs] entring f.m. (klatring) αναρρίχηση, η [i anariçisi] entråds adj. µονόκλωνος [mǥnǥklǥnǥs] / entråds garn µονόκλωνο νήµα [mǥnǥklǥnǥ nima] entusiasme m. (begeistring) ενθουσιασµός, ο [Ǥ εnϑusiazmǥs] # (iver) ζήλος, ο [Ǥ zilǥs] # ζέση, η [i zεsi] # (iver, lyst, humør) κέϕι, το [tǥ kεfi] # (humør, iver, glød, henrykkelse) ορµή, η [i Ǥrmi] / full av entusiasme γεµάτος ενθουσιασµό [jεmatǥs εnϑusiazmǥ] : de unge er fulle av entusiasme η νεολαία είναι ενθουσιώδης [i nεǥlεa inε εnϑusiǥðis] / med fornyet entusiasme µε ανανεωµένο ενθουσιασµό [mε ananεǥmεnǥ εnϑusiazmǥ] / med stor entusiasme (med utilslørt entusiasme) µε ανυπόκριτο ενθουσιασµό [mε anipǥkritǥ εnϑusiazmǥ] : han begynte å lære engelsk med stor entusiasme άρχισε να µαθαίνει αγγλικά µε πολύ κέϕι [arçisε na maϑεni aŋglika mε pǥli kεfi] / sann entusiasme απροσποίητος ενθουσιασµός [aprǥspiitǥs εnϑusiazmǥs] / vekke folks entusiasme κινητοποιώ τον ενθουσιασµό του κόσµου [kinitǥpiǥ tǥn εnϑusiazmǥ tu kǥzmu] / vise stor entusiasme δείχνω µεγάλο ενθουσιασµό [ðiχnǥ mεDžalǥ εnϑusiazmǥ] / være full av entusiasme κατέχοµαι από ενθουσιασµό [katεχǥmε apǥ εnϑusiazmǥ] entusiast m. (fan) λάτρης, ο/η [Ǥ/i latris] # (varm tilhenger) (ένθερµος) θιασώτης, ο [Ǥ (εnϑεrmǥz) ϑiasǥtis] # (ivrig tilhenger, dyrker, skjønner, connaisseur) µερακλής, ο [Ǥ mεraklis] entusiastisk adj. (inspirert, ildfull, ivrig, iherdig, lidenskapelig) ένθερµος [εnϑεrmǥs] # ενθουσιώδης [εnϑusiǥðis]

19 19 entusiastisk adv. (ildfullt, lidenskapelig) ενθέρµως [εnϑεrmǥs] # ενθουσιωδώς [εnϑusiǥðǥs] entydig adj. µονοσήµαντος [mǥnǥsimandǥs] # (utvetydig) αναµϕίβολος [anamfivǥlǥs] # (klar, tydelig, utvetydig, regelrett) απερίϕραστος [apεrifrastǥs] # ξεκάθαρος [ksεkaϑarǥs] # (uimotsigelig, ubestridelig) αναντίρρητος [anandiritǥs] / et entydig svar µια ξεκάθαρη απάντηση [mja ksεkaϑari apandisi] enveisbillett m. (en vei) απλή διαδροµή, η [i apli ðiaðrǥmi] # εισιτήριο απλής διαδροµής, το [tǥ isitiriǥ apliz ðiaðrǥmis] # απλό εισιτήριο, το [tǥ aplǥ isitiriǥ] # (på fly) απλή πτήση, η [i apli ptisi] / enveisbillett eller tur-retur? απλή διαδροµή ή µετ' επιστροϕής [apli ðiaðrǥmi i mεt εpistrǥfis] enveiskjøring f.m. δρόµος µονής (κατεύθυνσης), ο [Ǥ ðrǥmǥz mǥnis (katεfϑinsis)] # (skilt) ΜΟΝΌ ΡΟΜΟΣ [mǥnǥðrǥmǥs] enveiskjørt adj. (også overf.: ensporet) µονόδροµος [mǥnǥðrǥmǥs] / enveiskjørt gate µονόδροµος, ο [Ǥ mǥnǥðrǥmǥs] enzym n. (ferment, gjærstoff) ένζυµο, το [tǥ εnzimǥ] enøyd adj. (blind på ett øye) µονόϕθαλµος [mǥnǥfϑalmǥs] / et enøyd troll ένας µονόϕθαλµος γίγαντας [εnaz mǥnǥfϑalmǥz jiDžandas] eolisk adj. αιολικός [εǥlikǥs] # eolisk toneart αιολικός τρόπος, ο [εǥlikǥs trǥpǥs] eolsharpe f.m. αιολική άρπα, η [i εǥliki arpa] eon m. απροσµέτρητος χρόνος, ο [Ǥ aprǥzmεtritǥs ΧrǤnǤs] #, αιώνας ο [Ǥ εǥnas] Eos gr. myt. (lat. Aurora, morgenrødens gudinne) Ηώς, η [i iǥs] epark m. (underprefekt) έπαρχος, ο [Ǥ εparχǥs] Epeiros geo. 'Ηπειρος, η [i ipirǥs] epidemi m. επιδηµία, η [i εpiðimia] (pest) λοιµός, ο [Ǥ limǥs] / dødbringende epidemi (pest, mord) θανατικό, το [tǥ ϑanatikǥ] / epidemien spredte seg fort/grep raskt om seg η επιδηµία πήρε γρήρορα διαστάσεις [i εpiεimia pirε DžriDžǤra ðiastasis] / hindre spredning av/begrense en epidemi εντοπίζω µια επιδηµία [andǥpizǥ mja εpiðimia] / utbrudd av en epidemi η εκδήλωση µιας επιδηµίας [i εkðilǥsi mjas εpiðimias] / utrydde en epidemi εξαλείϕω µια επιδηµία [εksalifǥ mja εpiðimia] epidemiavdeling f.m. (på sykehus) αποµονωτήριο, το [tǥ apǥmǥnǥtiriǥ] epidemilasarett n. (lasarett, karantene) λοιµοκαθαρτήριο, το [tǥ limǥkaϑartiriǥ] epidemiologi m. (læren om epidemiske sykdommer) επιδηµιολογία, η [i εpiðimiǥlǥjia] epidemisk adj. επιδηµικός [εpiðimikǥs] / være epidemisk επιδηµώ [εpiðimǥ] epifyse m. (knokkelende, utvekst, hjernevedheng) επίϕυση, η [i εpifisi] epifytt m. (bot.) (plante som lever på en annen plante uten å snylte på den) αερόϕυτο, το [tǥ aεrǥfitǥ] # επίϕυτο, το [tǥ εpifitǥ] epiglottis m. (strupelokket) επιγλωττίδα, η [i εpiDžlǥtiða] epigrafiker m. (innskriftforsker) επιγραϕολόγος, ο [Ǥ εpiDžrafǥlǥDžǥs] epigrafikk m. (læren om snnskrifter) επιγραϕική, η [i εpiDžrafiki] epigram n. (innskrift) επίγραµµα, το [tǥ εpiDžrama] Epikur gr. filosof f. Kr. Επίκουρος, ο [Ǥ εpikurǥs] epikureisk adj. (vellystig, nytelsessyk) επικούρειος [εpikuriǥs]

20 20 epikureisme m. (nytelsesfilosofi, nytelseslyst) επικουρισµός, ο [Ǥ εpikurizmǥs] epilepsi m. επιληψία, η [i εpilipsia] # σεληνιασµός, ο [Ǥ sεliniazmǥs] # ιερή νόσος, η [i jεri nǥsǥs] epileptiker m. επιληπτικός, ο/η [Ǥ/i εpiliptikǥs] epileptisk adj. επιληπτικός [εpiliptikǥs] / få/ha et epileptisk anfall παθαίνω κρίση επιληψίας [paϑεnǥ krisi εpilipsias] epilog m. επίλογος, ο [Ǥ εpilǥDžǥs] episenter n. (geol.) επίκεντρο, το [tǥ εpikεndrǥ] # (fokus, sentrum, senter) εστία, η [i εstia] / episenteret for jordskjelvet το επίκεντρο/εστία του σεισµού [tǥ εpikεndrǥ tu sizmu] episk adj. (fortellende, berettende) επικός [εpikǥs] # αϕηγηµατικός [afijimatikǥs] / epsik diktning επική ποίηση [εpiki piisi] / en episk dikter/lyriker εποποιός, ο [Ǥ εpǥpiǥs] / et langt episk dikt µεγάλο αϕηγηµατικό ποίηµα [mεDžalǥ afijimatikǥ piima] episkopal adj. (biskoppelig, autokratisk, autoritær, despotisk) δεσποτικός [ðεspǥtikǥs] # (hierarkisk) ιεραρχικός [iεrarçikǥs] episode f.m. (hendelse, begivenhet, opptrinn) επεισόδιο, το [tǥ εpisǥðiǥ] # (begivenhet, hendelse, faktum) γεγονός, το [tǥ jεDžǥnǥs] # (krangel, scene) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] / det er den morsomste episoden i boka είναι το πιο κωµικό επεισόδιο του βιβλίου [inε tǥ pjǥ kǥmikǥ εpisǥðiǥ tu vivliu] / en beklagelig episode αξιοθρήνητο επεισόδιο [aksiǥϑrinitǥ εpisǥðiǥ] / en uheldig episode (et uhell, et ulykkestilfelle) απευκταίο, το [tǥ apεfktεǥ] / en voldsom episode (krangel el. scene) γενικός καυγάς, ο [Ǥ jεnikǥs kavDžas] / episoder ved grensen µεθοριακά επεισόδια [mεϑǥriaka εpisǥðia] / så du siste episoden? είδες το τελευτείο επεισόδιο; [iðεs tǥ tεlεftiǥ εpisǥðiǥ] episodisk adj. (kortvarig, tilfeldig) επεισοδιακός [εpisǥðiakǥs] epistel m. (kirk.) επιστολή, η [i εpistǥli] epistemologi m. (erkjennelsesteori, læren om grunnlaget for all viten) γνωσιολογία, η [i DžnǤsiǤlǤjia] # γνωσιοθεωρία, η [i DžnǤsiǤϑεǤria] eple n. µήλο, το [tǥ milǥ] / bakte epler ψητά µήλα [psita mila] / en slags rød eplesort ( konditoreple ) µήλο ζαχαροπλαστικής, το [tǥ milǥ zaχarǥplasikis] / eplet faller ikke langt fra stammen (som herren, så tjeneren) το µήλο κάτω από τη µηλιά θα πέσει [tǥ milǥ katǥ apǥ ti milja ϑa pεsi] # (som far, så sønn) κατά µάνα κατά κύρη [kata mana kata kiri] # κατά γιο και νοικοκύρη [kata jǥ kε nikǥkiri] / epler posjert (kokt like under kokepunktet) i sirup µήλα κοµπόστα [mila kǥmbǥsta] / et eple om dagen holder legen borte ένα µήλο την ηµέρα το γιατρό κρατάει πέρα! [εna milǥ tin imεra tǥ jatrǥ krataï pεra] / (et) stridens eple το µήλο της έριδος [tǥ milǥ tis εriðǥs] # (stridens årsak/kjerne, det man er uenig om) αιτία/αντικείµενο διαµάχης [εtia/ andikimεnǥ ðiamaçis] / grønt eple (grønn eplesort) ξινόµηλο, το [tǥ ksinǥmilǥ] / ta deg et eple! πάρε κάνα µήλο! [parε kana milǥ] eplebrennevin n. απόσταγµα µηλίτη, το [tǥ apǥstaDžma militi] eplegrønn adj. (gulgrønn) κιτρινοπράσινος [kitrinǥprasinǥs] eplehage m. µηλιώνας, ο [Ǥ miljǥnas] eplehøst m. σοδειά των µηλών, η [i sǥðia tǥn milǥn]

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS NAAFs matparlører > Ved eggallergi må både plommen og hviten unngås inngår i mange matvarer som for eksempel sauser, kaker, bakverk, kavringer, kjeks, pasta, konfekt med mer Matlagingstradisjoner varierer

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K

HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K HELSEANGST - N Å R B E H O V E T F O R Å V Æ R E F R I S K G J Ø R D E G S Y K INNLEDNING 1% av befolkningen har helseangst De fleste går til fastlegen. Noen går mye: www.youtube.com/watch?v=jewichwh4uq

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet.

17. s. i treenighetstiden Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. 17. s. i treenighetstiden 2016. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Markus i det 5. kapitlet. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død.

Detaljer

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ 1 B Baal (rel.)(guddom) Βάαλ [val] babbel n. (uforståelig, utydelig tale) δυσνόητη/ακατάληπτη οµιλία, η [i ðisnǥiti/ akatalipti Ǥmilia] # συναρτισίες [sinartisiεs] # µουρµουρίσµατα [murmurizmata] babelsk

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed

Susin Nielsen. Vi er molekyler. Oversatt av Tonje Røed Susin Nielsen Vi er molekyler Oversatt av Tonje Røed Om forfatteren: Susin Nielsen startet sin karriere i TV-bransjen hvor hun skrev manus for kanadiske ungdomsserier. Etter hvert begynte hun å skrive

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Avslutning og veien videre

Avslutning og veien videre 121 122 Avslutning og veien videre Når du har kommet hit har du vært igjennom hele selvhjelpsprogrammet. Er det dermed slutt på all eksponeringstreningen? Både ja og nei. Ja, fordi du nå forhåpentligvis

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Naiv.Super. av Erlend Loe

Naiv.Super. av Erlend Loe Analyse av ''Naiv.Super'' av Erlend Loe Webmaster ( 21.02.05 19:09 ) Naiv.Super. av Erlend Loe Romanen Naiv.Super. er skrevet av Erlend Loe i 1996 og ble en stor publikumsuksess da den ble gitt ut i 1997.

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON

SPØRRESKJEMA FOR KONTROLLPERSON PØRREKJEMA OR KONTROLLPERON oktober 2007 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Attføring ykmeldt Arbeidsledig Uføretrygdet Annet

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

PRINSESSEN SOM IKKE FIKK KLATRE I TRÆR

PRINSESSEN SOM IKKE FIKK KLATRE I TRÆR PRINSESSEN SOM IKKE FIKK KLATRE I TRÆR Av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas Roller Prinsesse Trine Pai Bastian Trulsetassen Kongen Dronningen Guvernante Gerd Guvernante

Detaljer

SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE

SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE SCREENING FOR BIPOLAR LIDELSE Utarbeidet av Nils Håvard Dahl og Marit Bjartveit, spesialister i psykiatri. Screening for bipolar lidelse Utarbeidet av Nils Håvard Dahl og Marit Bjartveit, spesialister

Detaljer