αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς"

Transkript

1 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða tu] Æneas (gr. helt)(aeneas) Αινείας ο [Ǥ εnias] Æneiden (Vergils epos)(aeniden) m. Αινειάς, η [i εnjas] # Αινειάδα, η [i enjaða] Æolis geogr. Αιολίδα, η [i εǥliða] Æolus (mytol.) Αίολος, ο [Ǥ εǥlǥs] ærbar adj. (dydig, kysk, rettskaffen) ενάρετος [εnarεtǥs] # έντιµος [εndimǥs] / en ærbar kvinne έντιµη γυναίκα [εndimi jinεka] ærbødig adj. γεµάτος σεβασµό [jεmatǥs sεvazmǥ] # (i eldre brev:) ærbødigst (jeg forblir Deres ærbødige.. ) διατελώ, µετά τιµής [ðiatεlǥ mεta timis] ære f.m.(heder) δόξα, η [i ðǥksa] # τιµή, η [i timi] # (godord, gode signaler) εύσηµα, τα [ta εfsima] / det er en stor ære for oss είναι µεγάλη τιµή για µας [inε mεDžali timi ja mas] / det gjelder æren for henne (æren henens står på spill) διακινδινεύει την τιµή της [ðiakinðinεvi tin ðimi tis] / en mann av ære (en rettskaffen mann) άνθρωπος αναµϕισβήτη της εντιµότητας [anϑrǥpǥs anamfizvititis εndimǥtitas] / evig ære αθάνατη δόξα, η [i aϑanati ðǥksa] # αιώνια δόξα [εǥnia ðǥksa] # άϕθαρτη δόξα [afϑarti ðǥksa] / få æren for noe (bli (be)æret) δοξάζοµαι [ðǥksazǥmε] : det var han som fikk æra for det αυτός δοξάστηκε [aftǥz ðǥksastikε] / gjøre ære på noen (være til heder for noen) βγάζω κάποιον ασπροπρόσωπο [vDžazǥ kapiǥn asprǥprǥsǥpǥ] : han gjør ære på skolen vår κοσµεί το σχολείο µας [kǥzmi tǥ sχǥliǥ mas] / ha den ære λαµβάνω την τιµή [lamvanǥ tin dimi] / ofre sin ære (la noe skje på bekostning av æren) θυσιάζω την τιµή µου [ϑisiazǥ tin dimi mu] / ta all æra (for noe) οικειοποιούµαι όλα τα εύσηµα [ikiǥpjumε Ǥla ta εfsima] : han tok all æren selv οικειοποιήθηκε όλα τα εύσηµα [ikiǥpiiϑikε Ǥla ta εfsima] : det var vi som gjorde alt arbeidet, men han tok æren for det εµείς κάναµε όλη τη δουλειά κι αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς τιµή του/της [prǥs timi tu/tis] : en bankett til ære for den franske presidenten γιορτή προς τιµή του Γάλλου Προέδρου [jiǥrti prǥs timi tu Džalu prǥεdru] / vinne udødelig ære/evig berømmelse κερδίζω αθάνατη δόξα [kεrðizǥ aϑanati ðǥksa] / vise (noen) den siste ære (følge noen til graven) αποδίνω τις τελευταίες τιµές [apǥðinǥ tis tεlεftεεs timεs] / ære være Gud i det høyeste! δόξα εν Υψίστοις Θεώ [ðǥksa εn ipsistis ϑεǥ] ærefull adj. (hederlig) τίµιος [timiǥs] # έντιµος [εndimǥs] # (dyrebar, hederlig) ερίτηµος [εritimǥs] # (rettskaffen, fortjenstfull) αξιότιµος [aksiǥtimǥs] / få en lite ærefull slutt (el. død) έχω ένα άδοξο τέλος [εχǥ εna aðǥksǥ tεlǥs] : slutte en ærefull fred κλείνω έντιµη ειρήνη [klinǥ εndimi irini] ærefrykt f.m. (dyp respekt, skrekk) δέος, το [tǥ ðεǥs] # (forundring) θάµπος, το [tǥ ϑambǥs] / fylt av ærefrykt γεµάτος θάµπος [jεmatǥs ϑambǥs] # (overveldet) περιδεής

2 2 [pεriðεis] # (med en følelse av ærefrykt) µε αίσθηµα δέους [mε εsϑima ðεus] / jeg var/ble fylt av ærefrykt (jeg var/ble imponert) µε κατέλαβε δέος [mε katεlavε ðεǥs] / han nærmet seg fylt av ærefrykt og aktelse πλησίασε περιδεής και πλήρης σεβασµού [plisiasε pεriðεis kε pliris sεvazmu] ærekjær adj. (stolt, dristig, edelmodig) γενναιόψυχως [jεnεǥpsiχǥs] ærekrenke v. (snakke stygt om) δυσϕηµώ [ðisfimǥ] # κακολογώ [kakǥlǥDžǥ] # (fornærme) προσβάλλω [prǥzvalǥ] # (baktale, sverte) σπιλώνω [spilǥnǥ] # (rakke ned på, sverte, baksnakke) διασύρω [ðiasirǥ] / ærekrenke noen σπιλώνω την τιµή κάποιου [spilǥnǥ tin dimi kapiu] ærekrenkelse adj. (nedrakking, sverting) δυσϕήµηση, η [i ðisfimisi] # εξύβριση, η [i εksivrisi] # (bakvaskelse, slarv) αβανιά, η [i avanja] # (nedrakking, sverting, folkesnakk, sladder, offentlig ydmykelse) διασυρµός, ο [Ǥ ðiasirmǥs] # (baktalelse, baksnakk, nedrakking) κακολογία,η [i kakǥlǥjia] / anmelde ei avis for ærekrenkelse µηνύω µια εϕηµερίδα για δυσϕήµηση [miniǥ mja εfimεriða ja ðisfimisi] ærekrenkende adj. υβριστικός [ivristikǥs] # συκοϕαντικός [sikǥfandikǥs] # δυσϕηµιστικός [ðisfimistikǥs] / en ærekrenkende artikkel δυσϕηµιστικό άρθρο [ðisfimistikǥ arϑrǥ] / et skrift med ærekrenkende eller injurierende innhold (smedeskrift) συκοϕαντικό δηµοσίευµα, το [tǥ sikǥfandikǥ ðimǥsiεvma] / ærekrenkende språk/vokabular υβριστική ϕρασεολογία [ivrastiki frasεǥlǥjia] æreløs adj. (vanærende, skammelig) άτιµος [atimǥs] # ατιµωτικός [atimǥstikǥs] / et æreløst menneske (en mann uten ære, en simpel fyr) άτιµος άνθρωπος [atimǥs anϑrǥpǥs] ærend n. θέληµα, το [tǥ ϑεlima] / gå ærend/springe ærender for noen (stå på pinne for noen) κάνω θελήµατα για κάποιον [kanǥ ϑεlimata ja kapiǥn] / hva er ditt ærend her? (hva gjør du her?) τι δουλειά έχεις εδώ; [ti ðulja εçis εðǥ] / løpe motstanderens ærend (spille i hendene på motstanderen, gi motstanderen overtaket) παίζω το παιχνίδι του αντιπάλου [pεzǥ tǥ pεχniði tu andipalu] : ved å gjøre dette, løper du deres ærend αν κάνεις αυτό, παίζεις το παιχνίδι τους [aŋ ganis aftǥ pεzis tǥ pεχniði tus] / sende noen ut på/i et ærend στέλνω κάποιον σε θέληµα [stεlnǥ kapiǥn sε ϑεlima] / springe ærender κάνω/πάω παραγγελίες [kanǥ/paǥ paraŋgεliεs] / ærender (gjøremål) δουλειές, οι [i ðuljεs] ærerik adj. (vidunderlig, praktfull, strålende) ένδοξος [εðǥksǥs] / en ærerik død ένδοξος θάνατος [εðǥksǥs ϑanatǥs] æres- (heders-, honorær, emeritus) επίτιµος [εpitimǥs] æresbevisning m. (hedersbevisning) επιβράβευση, η [i εpivravεfsi] # (τιµητική) διάκριση, η [i timitiki ðjakrisi] # (æresbevisning for tapperhet etc.) τιµή, η [i timi] # ϕόρος τιµής, ο [Ǥ fǥrǥs timis] / den høyeste æresbevisning i vårt land/her til lands η µεγαλύτερη διάκριση στη χώρα µας [i mεDžalitεri ðjakrisi sti ΧǤra mas] / han er imot æresbevisniger αποστέργε τις τιµές [apǥstεrji tis timεs] / sulten på æresbevisninger (æresyk, æresjuk) άπλητος για τιµές [aplitǥz ja timεs] / utdeling av en æresbevisning (det å gi en æresbevisning) απόδοση ϕόρου τιµής [i apǥðǥsi fǥru timis] æresborger m. (mann) επίτιµος δηµότης, ο [Ǥ εpitimǥz ðimǥtis] # (kvinne) επίτιµη

3 3 δηµότισσα, η [i εpitimi εimǥtisa] / utnevne noen til/bli utnevnt til æresborger av Aten ανακηρύσσω κάποιον/ανακηρύσσοµαι επίτιµος δηµότης Αθήνας [anakirisǥ kapiǥn/anakirisǥmε εpitimǥz ðimǥtis aϑinas] æresdoktor m. επίτιµο διδάκτορα, η [i εpitimǥ ðiðaktǥra] / utnevnelse til æresdoktor αναγόρευση σε επίτιµο διδάκτορα, η [i anaDžǥrεfsi sε εpitimǥ ðiðaktǥra] æreskodeks m. κώδικας τιµής, ο [Ǥ kǥðikas timis] # οι νόµοι της τιµής [i nǥmi tis timis] æreslegionen m. (fransk fortjenstorden) η Λεγεώνα της Τιµής [i lεjεǥna tis timis] / innehaver av æreslegionen (legionssoldat) λεγεωνάριος, ο [Ǥ lεjεǥnariǥs] æresliste f.m. (liste over falne (for fedrelandet)) κατάλογος των πεσόντων (υπέρ πατρίδας), ο [Ǥ katalǥDžǥs tǥn pεsǥndǥn (ipεr patriðas)] æresord n. (ord, forsikring) λόγο, το [tǥ lǥDžǥ] / jeg gir deg mitt æresord (æresord! det har du mitt ord på) έχεις το λόγο µου [εçis tǥ lǥDžǥ mu] # στο λόγο µου! [stǥ lǥDžǥ mu] # λόγω τιµής! [lǥDžǥ timis] / æresord! (på mitt ord!) µα τι ναι! [ma tǥ nε] ærespelotong m. (mil.)(avdeling som avfyrer salutt ved begravelser) απόσπασµα τιµητικών βολών, το [tǥ apǥspazma timitikǥn vǥlǥn] æressak f.m. ζήτηµα/θέµα τιµής, το [tǥ zitima/ϑεma timis] / det er en æressak είναι ζήτηµα/ θέµα τιµής [inε zitima/ϑεma timis] ærestittel m. τιµητικός τίτλος, ο [Ǥ timitikǥs titlǥs] æresyk adj. (besatt av trang til å vinne ære og berømmelse, sulten på berømmelse) άπλητος για τιµές [aplitǥs ja timεs] # δοξοµανής [ðǥksǥmanis] æresyke f.m. (det å være æresyk) βουλιµία για τιµές, η [i vulimia ja timεs] # δοξοµανία, η [i ðǥksǥmania] ærgjerrig adj. ϕιλόδοξος [filǥðǥksǥs] # (ambisiøs, grandios, høytflygende) µεγαλεπήβολος [mεDžalεpivǥlǥs] # (æresyk, æresjuk, sulten på æresbevisninger) άπλητος για τιµές [aplitǥs ja timεs] ærgjerrig adv. ϕιλόδοξα [filǥðǥksa] # µε ϕιλοδοξία [mε filǥðǥksia] ærgjerrighet f.m. (ambisjon) ϕιλοδοξία, η [i filǥðǥksia] # ϕιλόδοξο πνεύµα, το [tǥ filǥðǥksa pnεvma] # (forventning, forhåpning) προσδοκία, η [i prǥzðǥkia] / han er fylt av ærgjerrighet (han har veldig store ambisjoner) τον κατατρώει η ϕιλοδοξία [tǥŋ katatrǥi i filǥðǥksia] / grenseløs ærgjerrighet άµετρη ϕιλοδοξία, η [i amεtri filǥðǥksia] : han har en grenseløs ærgjerrighet (det er ingen grense for hans ærgjerrighet) έχει απέραντη ϕιλοδοξία [εçi apεrandi filǥðǥksia] / hensynsløs (skruppelløs) ærgjerrighet αρριβισµός, ο [Ǥ arivizmǥs] ærlig adj. τίµιος [timiǥs] # (hederlig) έντιµος [εndimǥs] # (troskyldig, åpenhjertig) άδολος [aðǥlǥs] # (åpen, oppriktig, endefram) ανοιχτός [aniχtǥs] # ξάστερος [ksastεrǥs] # ευθύς [εfϑis] # ίσος [isǥs] # ίσιος [isiǥs] # παστρικός [pastrikǥs] # (åpen, transparent, gjennomskuelig) διαϕανής [ðiafanis] # διάϕανος [ðjafanǥs] # (fritalende, frimodig, åpenhjertig) ανοιχτόλογος [aniχtǥlǥDžǥs] # ελικρινής [ilikrinis] # (god, rettskaffen, anstendig, skikkelig) αγαθός [aDžaϑǥs] # ντοµπρός [dǥmbrǥs] / et ærlig ansikt πρόσωπο γεµάτο ειλικρίνεια [prǥsǥpǥ jεmatǥ ilikrinia] # ξάσπερο πρόσωπο [ksaspεrǥ prǥsǥpǥ] / et ærlig svar παστρική απάντηση [pastriki apandisi] / for å være ærlig (skal jeg være helt ærlig, oppriktig talt, i rettferdighetens navn)

4 4 για να 'µαι δίκαιος /ειλικρινής [ja na (i)mε ðikεǥs/ilikrinis] : for å være ærlig/skal jeg være oppriktig, så er jeg ikke veldig begeistret for denne idéen για να 'µαι ελικρινής, δεν µα εµπνέει και πολύ αυτή η ιδέα [ja na mε ilikrinis ðεn ma εmbnεi kε pǥli afti i iðεa] : for å være helt ærlig mot deg (for å si det akkurat som det er) για να είµαι απολύτως ελικρινής µαζί σου [ja na imε apǥlitǥs ilikrinǥz mazi su] / han er en ærlig mann/et ærlig menneske είναι τίµιος άνθρωπος [inε timiǥs anϑrǥpǥs] / jeg forlanger et ærlig/klart svar απαιτώ µια ευθεία απάντηση [apεtǥ mja εfϑia apandisi] : jeg vil ha et ærlig svar θέλω µια ίσια απάντηση [ϑεlǥ mja isiǥ apǥndisi] / jeg holdt han for å være en ærlig mann τον θεωρούσα τίµιον άνθρωπο [tǥn ϑεǥrusa timiǥn anϑrǥpǥ] / jeg skal være ærlig med deg (jeg sier deg det rett ut) θέλω να είµαι ευθύς µαζί σου [ϑεlǥ na imε εfϑiz mazi su] / ærlig og redelig (rett og riktig) καθαρός και τίµιος [kaϑarǥs kε timiǥs] : det hele virker ærlig og redelig (det hele ser rett og riktig ut) ϕαίνονται όλα καθαρά και τίµια [fεnǥndε Ǥla kaϑara kε timia] / ærlige hensikter διαϕανείς σκοποί [ðiafanis skǥpi] / åpen og ærlig ξεκάθαρος [ksεkaϑarǥs] / alle ærlige mennesker tror... όλοι οι έντιµοι άνθρωποι πιστεύουν... [Ǥli i εndimi anϑrǥpi pistεvun] ærlig adv. ειλικρινά [ilikrina] / ærlig talt (oppriktig talt) ειλικρινά [ilikrina] ærlighet f.m. ειλικρίνεια, η [i ilikrinia] # (sanndruhet, sannhetskjærlighet, troverdighet) ϕιλαλήθεια, η [filaliϑia tu] # (hederlighet) τιµιότητα, η [i timjǥtita] # εντιµότητα, η [i εndimǥtita] # (umiddelbarhet, åpenhjertighet, oppriktighet) ευθύτητα, η [εfϑitita] / jeg drar hans ærlighet (troverdighet) i tvil αµϕισβητώ τη ϕιλαλήθειά του [amfizvitǥ ti filaliϑja tu] / ærligheta stod skrevet i ansiktet hans η τιµιότητά του ήταν γραµµένη στο πρόσωπό του [i timjǥtita tu itan Džramεni stǥ prǥsǥpǥ tu] ærverdig adj. (opphøyd, majestetisk) αξιοσέβαστος [aksiǥsεvastǥs] # (fin, fornem, statelig, verdig) αξιοπρεπής [aksiǥprεpis] # σεβάσµιος [sεvazmiǥs] # (rel. tittel) Άγιος... [ajiǥs] # η Αγιόση σου [i ajǥsi su] / en fornem gammel dame µια αξιοπρεπής γριά [mja aksiǥprεpiz Džria] Æsop (gr. fabeldikter) (Aisopos) Αίσωπος, ο [Ǥ εsǥpǥs] / Æsops fabler οι Μύθοι του Αισώπου [i miϑi tu εsǥpu] # οι Αισώπειοι Μύθοι [i εsǥpii miϑi] æsop- αισώπειος [εsǥpiǥs] # του Αίσωπου [to εsǥpu] ætling m. (etterkommer, avkom) απόγονος, ο/η [Ǥ/i apǥDžǥnǥs] # (ætling, etterkommer, skudd) βλαστός [vlastǥs] / han er ætling av en adelsfamilie είναι βλαστός αρχοντικής οικογένειας [inε vlastǥs arχǥndikis ikǥjεnias] ætt f.m. (slekt, herkomst) καταγωγή, η [i kataDžǥji] # (familie) οικογένεια, η [i ikǥjεnia] # (familie, avstamning, herkomst) γενεά, η [i jεnεa] # γενιά, η [i jεnja] # γένος, το [tǥ jεnǥs] # σόι, το [tǥ sǥi] / være av kongelig ætt/byrd κρατώ από βασιλικό γένος [kratǥ apǥ vasilikǥ jεnǥs]

5 5 Ø øde adj. έρηµος [εrimǥs] # (øde, ødslig, ubebodd) ερηµικός [εrimikǥs] # (forlatt, folketom) εγκαταλειµµένος [εŋgatalimεnǥs] / ei øde øy έρηµο νησί [εrimǥ nisi] # ξερονήσι, το [tǥ ksεrǥnisi] / et øde, forblåst område (en øde, forblåst strekning) µια έρηµη ανεµοδαρµένη έκταση [mja εrimi anεmǥðarmεni εktasi] / et øde landskap έρηµος τόπος [εrimǥs tǥpǥs] / øde og ufruktbare landområder ερηµότοποι [εrimǥtǥpi] / øde sandsletter ερηµικές εκτάσεις άµµου [εrimikεs εktasis amu] ødelagt adj (bedervet)(om frukt) σάπιος [sapiǥs] # (om kjøtt el. fisk) χαλασµένος [ΧalazmεnǤs] # (forfalsket, skjemt) αλλοιώµενος [aljǥmεnǥs] # (fordervet, stinkende) βρόµιος [vrǥmiǥs] # (i ruiner) ρηµαγµένος [rimaDžmεnǥs] # (mislykket, forfeilet, bortkastet) αποτυχηµένος [apǥtiçimεnǥs] / dette er ødelagt αυτό είναι χαλασµένος [aftǥ inε ΧalazmεnǤs] / sykkelen min er helt ødelagt/ferdig (en gammel skrabb) το ποδήλατό µου είναι ερείπιο [tǥ pǥðilatǥ mu inε εripiǥ] / ødelegge sine sjanser for å lykkes (sette sine sjanser for å lykkes på spill) διακινδυνεύω πιθανότητες επιτυχίας [ðiakinðinεvǥ tis piϑanǥtitεs εpitiçias] ødelegge v. (herje, ruinere) ρηµάζω [rimazǥ] # καταστρέϕω [katastrεfǥ] # (rasere, gjøre skade på) αϕανίζω [afanizǥ] # βλάπτω [vlaptǥ] # βλάϕτω [vlaftǥ] # ερηµώνω [εrimǥnǥ] / (rasere, legge øde, rive ned, plyndre) δηώνω* [ðjǥnǥ] # εξαϕανίζω [εksafanizǥ] # (rive, demolere, vrake) ερειπώνω [εripǥnǥ] # (forfalske) νοθεύω [nǥϑεvǥ] # (bederve, skjemme, bryte ned) αλλοιώνω [aljǥnǥ] # (skiple, spolere, forstyrre, bringe i ulage, uroe, forurolige, opprøre, kullkaste) διαταράσσω [ðiatarasǥ] # (forføre, forderve, pervertere, ødelegge moralsk) διαϕθείρω [ðiafϑirǥ] # εξαχρειώνω [εksaχriǥnǥ] / heten ødelegger matvarene η ζέστη αλλοιώνει τα τρόϕιµα [i zεsti aljǥni ta trufima] / skogen ble ødelagt av brann το δάσος καταστράϕηκε από ϕωτιά [tǥ ðasǥs katastrafikε apǥ fǥtja] / stormen ødela avlingene η θύελλα αϕάνισε/ κατάστρεψε τα σπαρτά [j ϑiεla afanisε/katastrεpsε ta sparta] / ødelegge alt (knuse alt, forkludre noe) τα κάνω κεραµιδαριό [ta kanǥ kεramiðariǥ] / ødelegge alt for noen χαλώ τη δουλειά κάποιου [ΧalǤ ti ðulja kapiu] / ødelegge framtidsutsiktene sine καταστρέϕω το µέλλον µου [katastrεfǥ tǥ mεlǥn mu] / ødelegge noens gode navn og rykte κάνω κάποιον κουρέλι [kanǥ kapiǥn kurεli] # (bringe i vanry) ϕαιρώ κάτι από τη ϕήµη κάποιου [afεrǥ kati apǥ ti fimi kapiu] : det ødelegger på ingen måte hans gode navn og rykte som historiker αυτό δεν αϕαιρεί τίποτα από τη ϕήµη του ως ιστορικού [aftǥ ðεn afεri tipǥta apǥ ti fimi tu Ǥs istǥriku] / ødelegge synet sitt καταστρέϕω την όρασή µου [katastrεfǥ tin Ǥrasi mu] / ødelegge totalt (ruinere fullstendig, spolere) αποχαλ(ν)ώ [apǥχal(n)ǥ] / ødelegge ungdommen διαϕθείρω τους νέους [ðiafϑirǥ tus nεus] / ødelegge øynene sine καταστρέϕω τα µάτια µου [katastrεfǥ ta matja mu] ødeleggelse m. (maltraktering, lemlestelse) ακρωτηριασµός, ο [akrǥtiriazmǥs] # (skade) ζηµιά [anipǥlǥjisti zimja] # (skade, overlast, mek. sammenbrudd) βλάβη, η [i vlavi] # (ruinering, rasering, utrydding, tilintetgjøring) αϕανισµός, ο [Ǥ afanizmǥs] # εκµηδένιση, η [i εkmiðεnisi] # εξόντωση, η [i εksǥndǥsi] # καταστροϕή, η [i

6 6 katstrǥfi] # (spolering) αχρήστευση, η [i aχristεfsi] # (plyndring, rasering) δήωση*, η [i ðiǥsi] # ερήµωση, η [i εrimǥsi] / det var vill herjing og store ødeleggelser έγινε της κακοµοίρας [εjinε tis kakǥmiras] / gjøre store/enorme ødeleggelser κάνω µεγάλη καταστροϕή [kanǥ mεDžali katastrǥfi] # (gjøre stor skade, anrette store ødeleggelser, ruinere) σπέρνω τον όλεθρο [spεrnǥ tǥn ǤlεϑrǤ] / uoverskuelige ødeleggelser (stor skade, uoverskuelig skadeomfang) ανυπολόγιστη ζηµιά [anipǥlǥjisti zimja] / ødeleggelsene etter/forårsaket av tyfonen οι καταστροϕές που έκανε ο τυϕώνας [i katastrǥfεs pu εkanε Ǥ tifǥnas] ødeleggende adj. (destruktiv, ytterst skadelig) ολέθριος [ǤlεϑriǤs] # αϕανιστικός [afanistikǥs] # (skadelig, belastende) βλαβερός [vlavεrǥs] # (katastrofal) καταστρεπτικός [katastrεptikǥs] # (tilintetgjørende, utslettende) εκµηδενιστικός [εkmiðεnistikǥs] # εξοντωτικός [εksǥndǥtikǥs] / det er ødeleggende for ryktet ditt αυτό είναι βλαβερό για την υπόληψή σου [aftǥ inε vlavεrǥ ja tin ipǥlipsi su] / det vil være ødeleggende for dine interesser θα βλάψει τα συµϕέροντά σου [ϑa vlapsi ta simfεrǥnda su] / gjensidig ødeleggende αλληλοεξοντωτικός [alilǥεksǥndǥtikǥs] # αλληλοκτόνος [alilǥktǥnǥs] / ødeleggende innflytelse ολέθρια επιρροή, η [i Ǥlεϑria εpirǥï] ødelegger m. ξεθεµελιωτής, ο [Ǥ ksεϑεmiljǥtis] ødelegges v. (bederves, skjemmes) αλλοιώνω [aljǥnǥ] ødem n. (tumor, hevelse) οίδηµα, το [tǥ iðima] ødemark f.m. (villmark, ensomhet) ερηµιά, η [i εrimja] # (ørken) έρηµος, ο [Ǥ εrimǥs] # µοναξιά, η [i mǥnaksia] # (ugjestmildt landskap, ufruktbart land) ερηµότοπος, ο [Ǥ εrimǥtǥpǥs] # αϕιλόξενοι τόποι [afilǥksεni tǥpi] / et rop i ødemarken ϕωνή βοώντος εν τη έρηµα [fǥni vǥǥndǥs εn di εrima] / hva gjør du her ute i ødemarken? τι ήρθες να κάµεις σ' αυτή την ερηµιά; [ti irϑεz na kamis safti ti εrimja] / leve ute i ødemarken (leve utenfor sivilisasjonen) ζω στην ερηµιά του θεού [zǥ stin εrimja tu ϑεu] / under eneveldet var Hellas en kulturell ødemark στα χρόνια της δικτατορίας η Ελλάδα ήταν πολιτιστική έρηιµος [sta ΧrǤnia tiz ðiktatǥrias i εlaða itan pǥltistiki εrimðs] Ødipus gr. myt. Οιδίποδας, ο [Ǥ iðipǥðas] ødispuskompleks n. οιδιπόδειο σύµπλεγµα, το [tǥ iðipǥðiǥ simblεDžma] ødsel adj. (overdådig, ekstravagant) άσωτος [asǥtǥs] # (rik, overdådig, fyldig, frodig) άϕθονος [afϑǥnǥs] ødselhet f.m. (overdådighet) ασωτία, η [i asǥtia] # αϕθονία, η [i afϑǥnia] ødselt adv. (flott, raust, rundhåndet) αϕειδώς* [afiðǥs] ødslighet f.m. (forlatthet, ødemark, ensomhet) µοναξιά, η [i mǥnaksia] ødsling f.m. f.m. (sløsing, sløseri, tap) απώλεια, η [i apǥlia] # σπατάλη, η [i spatali] # καταβρόχθιση, η [i katavrǥχϑisi] øgle f.m. (firfisle) σαύρα, η [i savra] # γουστέρα, η [i Džustεra] øke v. (aksellerere) επιταχύνω [εpitaçinǥ] # (sette opp farten, skynde på) ταχύνω [taçinǥ] # (sette opp, heve, utvide) αυξάνω [afksanǥ] # επαυξάνω [εpafksanǥ] # (utvide, forstørre) διευρύνω [ðiεvrinǥ] # (heve, sette opp) ακριβαίνω [akrivεnǥ] #

7 7 ανεβάζω [anεvazǥ] # (forsterke, doble) διπλασιάζω [ðiplasiazǥ] # (framheve, understreke, forsterke, intensivere) επιτείνω [εpitinǥ] # (stige, vokse, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] / de nye episodene vil øke spenningen mellom våre (to) land τα νέα επεισόδια θα επιτείνον την ένταση µεταξύ των χωρών µας [ta nεa εpisǥðia ϑa εpitinun tin εndasi mεtaksi tǥŋ ΧrǤnǤn mas] / det tiltaket vil øke arbeidsledigheten (det tiltaket vil føre til økt arbeidsledighet) αυτό το µέτρο θα επιτείνει την ανεργία [aftǥ tǥ mεtrǥ ϑa εpitini tin anεrjia] / dette øker vanskelighetene våre/ forverrer problemene våre αυτό επαυξάνει τις δυσκολίες µας [aftǥ εpafksani tiz ðiskǥliεz mas] / Kinas befolkning øker med 50 millioner per år ο πληθυσµός της Κίνας αύξεται κατά 50 εκατοµ. το χρόνο [Ǥ pliϑizmǥs tis kinas afksεtε kata pεninda εkatǥmiria tǥ ΧrǤnǤ] / produksjonen økte til det femdobbelte η παραγωγή αυξήθηκε στο πενταπλάσιο [i paraDžǥji afksiϑikε stǥ pεndaplasiǥ] / øke betydningen (av) αυξάνω τη οπουδαιότητα (του) [afksanǥ ti ǤpuðεǤtita (tu)] / øke farten (sette opp farten, gire opp) ανεβάζω/αυξάνω/επαυξάνω/µεγαλώνω την ταχύτητα [anεvazǥ/ afksanǥ/εpafksanǥ/mεDžalǥnǥ tin daçitita] / øke gradvis (oppjustere, sette gradvis opp, trappe opp) αυξάνω κλιµακωτά [afksanǥ klimakǥta] / øke i vekt/lengde/bredde αυξάνοµαι σε βάρος /µήκος/πλάτος [afksanǥmε sε varǥs/mikǥs/platǥs] / øke innsatsen (gjøre større anstrengelser, anstrenge seg mer) διπλασιάζω τις προσπάθειές µου [ðiplasiazǥ tis prǥspaϑjεz mu] : vi skal øke innsatsevår/våre anstrengelser (vi kommer til å legge oss mer i selen) θα διπλασιάσουµε τις προσπάθειές µας [ϑa ðiplasiasumε tis prǥspaϑjεz mas] / øke inntekten (få høyere inntekt) αυξάνω το εισόδηµα [afksanǥ tǥ isǥðima] : jeg må få økt inntekten min πρέπει να αυξήσω το εισόδηµά µου [prεpi na afksisǥ tǥ isǥðima mu] : øke inntekten sin ved å arbeide overtid αυξάνω το εισόδηµα µου µε υπερωρίες [afksanǥ tǥ isǥðima mu mε ipεrǥriεs] # επαυξάνω το εισόδηµά µου κάνοντας υπερωρίες [εpafksanǥ tǥ isǥðima mu kanǥndas ipεrǥriεs] / øke og minske (heve og senke, få til å gå opp og ned) ανεβοκατεβάζω [anεvǥkatεvazǥ] / som kan økes (som kan heves) αυξήσιµος [afksisimǥs] / øke presset αυξάνω την πίεση [afksanǥ tim biεsi] / øke produksjonen (få opp produksjonen) ανεβάζω/αυξάνω την παραγωγή [anεvazǥ/ afksanǥ tim baraDžǥji] / øke på (tilta) δυναµώνω [ðinamǥnǥ] : vinden økte på ο αέρας δυνάµωσε [Ǥ aεraz ðinamǥsε] : vinden økte på utover/i løpet av natta ο άνεµος ενισχύθηκε τη νύχτα [Ǥ anεmǥs anisçiϑikε ti niχta] : vinden økte stadig på ο αέρας δυνάµωνε συνεχάς [Ǥ aεraz ðinamǥnε sinεχas] / øke sin innflytelse διευρύνω την επιρροή µου [ðiεvrinǥ tin εmbirǥi mu] / øke styrken (til) αυξάνω την ισχύ (του) [afksanǥ tin isçi (tu)] / øke til det dobbelte ανέρχοµαι στο διπλάσιο [sinεrχǥmε stǥ ðiplasiǥ] : summen øker til det dobbelte το πόσο ανέρχεται στο διπλάσιο [tǥ pǥsǥ anεrçεtε stǥ ðiplasiǥ] / øke turtallet (sette opp turtallet, sette opp farten, gi gass) αυξάνω τις στροϕές µηχανής [afksanǥ tis strǥfεz miχanis] / øke vekstraten επιταχύνω το ρυθµό ανάπτυξης [εpitaçinǥ tǥ riϑmǥ anaptiksis] økenavn n. (oppnavn, klengenavn) επίθετο, το [tǥ εpiϑεtǥ] # παρατσούκλι, το [tǥ

8 8 paratsukli] # παρονοµασία, η [i parǥnǥmasia] / gi økenavn til (kalle ved økenavn) παρονοµάζω [parǥnǥmazǥ] økende adj. (kumulativ) adj. (συσ)σωρευτικός [sisǥrεftikǥs] # (oppadgående, stigende) αυξητικός [afksitikǥs] # (m.) αύξων* [afksǥn] # (f.) αύξουσα* [afksusa] / med økende fart µε αύξουσα ταχύτητα [mε afksusa taçitita] økning m. (stigning, forsterking, opptrapping, pålegg, tillegg) αύξηση, η [i afksisi] # επαύξηση, η [i εpafksisi] # (påplusning) προστιθέµενο, το [tǥ prǥstiϑεmεnǥ] # (forøkelse, tilvekst) προσαύξηση, η [i prǥsafksisi] # (oppgang, stigning) ανέβασµα, το [tǥ anεvazma] # άνοδος, η [i anǥðǥs] # (ekspansjon, utvidelse) διεύρυνση, η [i ðiεvrinsi] # µεγάλωµα, το [tǥ mεDžalǥma] # (oppblåsing, utbuling, oppsperring) διαστολή, η [i ðiastǥli] # διόγκωση, η [i ðjǥŋgǥsi] / få til økning i størrelse, antall eller dimensjon επιϕέρω αύξηση σε µέγεθος, πλήθος η διαστάσεις [εpifεrǥ afksisi sε mεjεϑǥs, pliϑǥs i ðiastasis] / være rom for økning (være mulig å øke) είναι αυξήσιµος [inε afksisimǥs] / økning av seddelmassen (som til enhver tid er i omløp) η διόγκωση του κυκλοϕορούντος νοµίσµατος [i ðiǥŋgǥsi tu kiklǥfǥrundǥs nǥmizmatǥs] / økning i folketallet (befolkningsøkning) πολλαπλασιασµός του πληθυσµού, ο [Ǥ pǥlaplasiazmǥs tu pliϑizmu] # αύξηση του πληθυσµού [afksisi tu pliϑizmu] / økningen i handelen mellom oss η διεύρυνση του εµπορίου µεταχύ µας [i ðjεvrinsi tu εmbǥriu mεtaksi mas] / økning i levekost-nadene άνοδος του τιµάρυθµου [anǥðǥs tu timariϑmu] / økningen i produksjonen η αύξηση της παραγωγής [i afksisi tis paraDžǥjis] økolog m. (miljøforkjemper) οικολόγος, ο/η [Ǥ/i ikǥlǥDžǥs] økologi m. οικολογία, η [i ikǥlǥjia] økologisk adj. (miljøvennlig) οικολογικός [ikǥlǥjikǥs] / økologisk jordbruk οικολογική γεωργία [ikǥlǥjiki jεǥrjia] / økologiske produkter οικολογικά προϊόντα, τα [ta ikǥlǥjika prǥiǥnda] økonom m. (fianansekspert) οικονοµολόγος, ο [Ǥ ikǥnǥmǥlǥDžǥs] økonomi m. (besparelse) οικονοµία, η [i ikǥnǥmia] # (finanser, ressurser, økonomi som fag) οικονοµικά, τα [ta ikǥnǥmika] # (som fag) οικονοµική, η [i ikǥnǥmiki] / anvendt økonomi εϕαρµασµένη οικονοµική, η [i εfarmazmεni ikǥnǥmiki] / det er god økonomi å kjøpe ting/varer av god kvalitet, selv om de er dyre είναι οικονοµία ν' αγοράζει κανείς καλά, έστω κι ' ακριβά, πράγµατα [inε ikǥnǥmia naDžǥrazi kanis kala εstǥ ki (n)akriva praDžmata] / det går (etter hvert) bedre i gresk økonmi η οικονοµία της Ελλάδας βρίσκεται σε ανάρρωση [ i ikǥnǥmia tis εlaðaz vriskεtε sε anarǥsi] / ha en anstrengt økonomi έχω µια τεταµένη οικονοµία [εχǥ mja tεtamεni ikǥnǥmεa] : ha god/anstrengt økonomi (være i en god/anstrengt økonomisk situasjon/stilling) είµαι σε καλή/κακή οικονοµική κατάσταση/θέση [imε sε kali/kaki ikǥnǥmiki katastasi/ϑεsi] / ha en romslig økonomi (være ganske velstående, sitte godt i det) είµαι αρκετά ευκατάστατος [imε arkεta εfkatastatǥs] # κρατιέµαι καλά [kratjεmε kala] / ha god økonomi (sitte godt i det, sitte i gode/trygge kår) έχω οικονοµική άνεση [εχǥ ikǥnǥmiki anεsi] # (ha god/dårlig økonomi, sitte i gode/trange kår) είµαι σε καλή/

9 9 κακή οικονοµική θέση [imε sε kali/kaki ikǥnǥmiki ϑεsi] / politisk økonomi (nasjonaløkonomi, statsøkonomi, sosialøkonomi, samfunnsøkonomi) πολιτική οικονοµία, η [i pǥlitiki ikǥnǥmia] / statskontrollert økonomi διευθυνόµενη οικονοµία, η [i ðiεfϑinǥmεni ikǥnǥmia] / studere økonomi σπουδάζω οικονοµικά [spuðazǥ ikǥnǥmika] / teoretisk/ren økonomi θεωρητική οικονοµική, η [i ϑεǥritikǥ ikǥnǥmiki] / økonomien hans er elendig/i en elendig forfatning τα οικονοµικά του είναι σε άθλια κατάσταση [ta ikǥnǥmika tu inε sε aϑlia katastasi] økonomiavdeling f.m. (lignings- og kemnerkontor, skattekontor, skattedirektorat) οικονοµική εϕορία, η [i ikǥnǥmiki εfǥria] økonomiklasse f.m. (på tog, båt etc.) οικονοµική θέση, η [i ikǥnǥmiki ϑεsi] økonomisere med v. (bruke med forsiktighet) χρησιµοποιώ µε οικονοµία [ΧrisimǤpiǤ mε ikǥnǥmia] økonomisering f.m. (sparing, innsparing, besparelse) εξοικονόµηση, η [i εksikǥnǥmisi] økonomisk adj. (drøy, sparsommelig, finansiell) οικονοµικός [ikǥnǥmikǥs] / av økonomiske årsaker για λόγους οικονοµίας [ja lǥDžus ikǥnǥmias] / den økonomiske situasjonen η οικονοµική κατάσταση [i ikǥnǥmiki katastasi] / en økonomisk bil οικονοµικό αυτοκίνητο [ikǥnǥmikǥ aftǥkinitǥ] / jeg fikk et lite/alvorlig økonomisk tilbakeslag (jeg gikk på en liten/alvorlig økonomisk smell) είχα µια µικρή/σοβαρή οικονοµική ατυχία [iχa mja mikri/sǥvari ikǥnǥmiki atiçia] / landet står foran en økonomisk katastrofe (landet står overfor økonomisk kaos) η χώρα βρίσκεται µπροστά σε οικονοµικό βάραθρο [i ΧǤra vriskεtε brǥsta sε ikǥnǥmikǥ varaϑra] / økonomisk bedring/vekst οικονοµική ανάρρωση/ανάπτυξη [ikǥnǥmiki anarǥsi/anaptisi] / økonomisk hjelp (finansiell støtte) οικονοµική ενίσχυση, η [i ikǥnǥmiki εnisçisi] : dere skal ikke regne med at jeg gir dere økonomisk hjelp (dere trenger ikke å komme til meg for å få økonomisk hjelp) µην αποβλέπετε σε µένα για οικονοµική ενίσχυση [min apǥvlεpεtε sε mεna ja ikǥnǥmiki εnisçisi] / økonomisk oppsving (høykonjunktur) οικονοµική ακµή, η [i ikǥnǥmiki akmi] / økonomisk tilbakeslag/stagnasjon (konjunkturnedgang, lavkonjunktur) οικονοµική ύϕεση, η [i ikǥnǥmiki ifεsi] / økonomisk velstand οικονοµική ευηµερία, η [i ikǥnǥmiki εvimεria] / økonomiske problemer : ha økonomiske problemer/vanskeligheter έχω οικονοµικές αναποδιές [εχǥ ikǥnǥmikεs anapǥðjεs] # έχω οικονοµικές δυσκολίες [εχǥ ikǥnǥmikεz ðiskǥliεs] # έχω οικονοµική δυσχέρεια [εχǥ ikǥnǥmiki ðisçεria] : vi har store (økonomiske) problemer (vi er i ytterste nød) έχουµε µεγάλες /σοβαρές δυσκολίες [εχumε mεDžalεz/ sǥvarεz ðiskǥliεs] økopolitikk m. οικολογική πολιτική, η [i ikǥlǥjiki pǥlitiki] økosystem n. οικοσύστηµα, το [tǥ ikǥsistima] øks f.m. πέλεκυς, ο [Ǥ pεlεkis] # πελέκι, το [tǥ pεlεki] # τσεκούρι, το [tǥ tsεkuri] / bruke øksa (gå til drastiske nedskjæringer, kutte drastisk ned på (utgifter etc.)) περικόπτω δραστικά (δαπάνες κτλ.) [pεrikǥptǥ ðrastika (ðapanεs kε ta lipa)] / stor øks πέλεκας, ο [Ǥ pεlεkas] økumenikk m. οικουµενισµός, ο [Ǥ ikumεnizmǥs] økumenisk adj. οικουµενικός [ikumεnikǥs] øleddik m. ξίδι µπίρα, η [i ksiði bira] # (surt øl) ξινή µπίρα, η [i ksini bira]

10 10 øl n. (form.) ζύθος, ο [Ǥ ziϑǥs] # (dagl.) µπίρα, η [i bira] # µπύρα, η [i bira] / dovent øl άνοστη/µπαγιάτικη µπύρα [anǥsti/bajatiki bira] / en kagge øl ένα βαρελάκι µπύρα [εna varεlaki bira] / en øl µια µπίρα [mja bira] / et glass (fylt med) øl ένα ποτήρι (γεµάτο) µπίρα [εna pǥtiri (jεmatǥ) bira] / et lite/stort glass øl (et glass øl/en halvliter) µια µικρή/µεγάλη µπίρα, η [mja mikri/mεDžali bira] / hva slags øl liker du best? τι είδος µπίρας προτιµάς; [ti iðǥz biras prǥtimas] / jeg tok et par øl ήπια µερικές µπίρες [ipia mεrikεz birεs] / kelner, to øl, takk! γκαρσόν δυο µπίρερς παρακαλώ [garsǥn ðjǥ birεs parakalǥ] / lyst øl (pils) ξανθιά µπύρα, η [i ksanϑja bira] / mørkt øl µαύρη µπίρα [mavri bira] : mørkt, sterkt øl (stout) µαύρη δυνατή µπίρα [mavri ðinati bira] / som ligner på øl που µοιάζει µε µπίρα [pu miazi mε bira] / som lukter øl (som stinker av øl) που µυρίζει µπίρα [pu mirizi bira] / svakt øl (lettøl) αδύνατη/ελαϕριά µπύρα, η [i aðinati/εlafria bira] # (tynt (tynt øl) νερουλή µπύρα [nεruli bira] ølaktig adj. (som ligner på øl) που µοιάζει µε µπίρα [pu mjazi mε bira] øldisk m. (på puben el. ølstua) πάγκος µπιραρίας, ο [Ǥ paŋgǥs birarias] ølfat n. (øltønne) κάδος ζύµωσης, ο [Ǥ kaðǥz zimǥsis] # κάδος µπίρας, ο [Ǥ kaðǥz biras] ølgjær m. µαγιά µπίρας, η [i maja biras] ølglass n. ποτήρι µπίρας, το [tǥ pǥtiri biras] øljekk m. (dagl. åpner ) ανοιχτήρι, το [tǥ aniχtiri] ølmage m. (ølvom) µπάκα (ζυθοπότη), η [i baka (ziϑǥpǥti)] / få ølmage κάνω κοιλιά [kanǥ kilja] ølseidel m. κύπελλο της µπύρας, το [tǥ kipεlǥ tiz biras] ølselger m. (pubvert, krovert) µπιραριέρης, ο [Ǥ birariεris] ølsort m. (ølslag) είδος µπίρας, το [tǥ iðǥz biras] ølstue f.m. µπιραρία, η [i biraria] # ταβέρνα, η [i tavεrna] # ζυθοπωλείο, το [tǥ ziϑǥpǥliǥ] ølvom f.m. (ølmage) µπάκα (ζυθοπότη),η [i baka (ziϑǥpǥti)] # (vom, kulemage) κοιλάρα, η [i kilara] # κοιλιά, η [i kilja] øm adj. (kjærlig) τρυϕερός [trifεrǥs] # (kjælende, godsnakkende, smigrende) θωπευτικός [ϑǥpεftikǥs] # (sår, betent, vond) επώδυνος [εpǥðinǥs] # (sår, følsom) ευαίσθητος [εvεsϑitǥs] / et ømt kyss τρυϕερό ϕιλί, το [tǥ trifεrǥ fili] / et ømt punkt ευαίσθητο/λεπτό σηµείο [εvεsϑitǥ/lεptǥ simiǥ] : unngå å treffe et ømt punkt hos noen (unngå å såre noens følelser) αποϕεύγω να θίξω κάποιον στο ευαίσθητο σηµείο του [apǥfεvDžǥ na ϑiksǥ kapiǥn stǥ εvεsϑitǥ simiǥ] / (med.) ømme punkter (vonde flekker) επώδυνα σηµεία [εpǥðina simia] ømt adv. (kjærlig, hengivent) µε αγάπη [mε aDžapi] ømfintlig adj. (følsom) αισθαντικός [εsϑandikǥs] # (følsom, sensibel) ευαίσθητος [εvεsϑitǥs] # ντελικάτος [dεlikatǥs] # (mottakelig, følsom) δεκτικός [ðεktikǥs] / / en ømfintlig mage ντελικάτο στοµάχι [dεlikatǥ stǥmaçi] / være ømfintlig overfor έχω ευαισθησία σε [εχǥ εvεsϑisia sε] : han/hun er ømfintlig overfor kulde έχει ευαισθησία στο κρύο [εçi εvεsϑisia stǥ kriǥ] / ømfintlig hud δελικάτο δέρµα [ðεlikatǥ ðεrma] : hun har ømfintlig hud (huden hennes blir lett irritert) το δέρµα της

11 11 ερεθίζεται εύκολα [tǥ ðεrma tis εrεϑizεtε εfkǥla] ømfintlighet m. εναισθήσια, η [i εnεsϑisia] # αισθαντικότητα, η [i εsϑandikǥtita] # (mottakelighet, følsomhet) δεκτικότητα, η [i ðεktikǥtita] ømhet f.m. τρυϕερότητα, η [i trifεrǥtita] # (hengivenhet, kjærlighet) αγάπη, η [i aDžapi] # στοργή, η [i stǥrji] # (letthet, mildhet, svakhet) ελαϕρότητα, η [i εlafrǥtita] / full av ømhet (full av hengivenhet) ϕεµάτος στοργή [jεmatǥs stǥrji] / jeg har bare behov for litt ømhet έχω ανάγκηµόνο από τρυϕερότητα [εχǥ anaŋgi mǥnǥ apǥ trifεrǥtita] # (ømhet) στοργή, η [i stǥrji] / lengsel etter ømhet λαχτάρα για στοργή [laχtara ja stǥrji] / lengte etter ømhet αποζητώ στοργή [apǥzitǥ stǥrji] / se på noen med ømhet i blikket (se hengivent på noen) κοιτάζω κάποιον µε αγάπη [kitazǥ kapiǥn mε aDžapi] / søke ømhet ζητώ στοργή [zitǥ stǥrji] / underernært på ømhet λιµασµένος για στοργή [limazmεnǥz ja stǥrji] ømt adv. (kjærlig) αγαπηµένα [aDžapimεna] ømtålig adj. (kinkig, delikat) εκλεπτυσµένος [εklεptizmεnǥs] # ακανθώδης [akanϑǥdis] # δυσχερής [ðisçεris] # (sensibel, følsom, nærtagende, hårsår) εύθικτος [εfϑiktǥs] # (delikat, kilen) λεπτός [lεptǥs] / et ømtålig emne ακανθώδες/λεπτό θέµα [akanϑǥðεs/lεptǥ ϑεma] / et ømtålig problem δυσχερές πρόβληµα [ðisçεrεs prǥvlima] / ømtålig mage λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [lεptεpilεptǥ/lεptǥ stǥmaçi] ønolog m. (vinekspert) οινολόγος, ο [Ǥ inǥlǥDžǥs] ønologi m. (vinlære) οινολογία, η [i inǥlǥjia] ønologisk adj. οινολογικός [inǥlǥjikǥs] ønske n. (lyst, lengsel) επιθυµία, η [i εpiϑimia] # αποθυµία, η [i apǥϑimia] # (pretensjon, aspirasjon, krav) βλέψη, η [i vlεpsi] # (velsignelse) ευχή, η [i εfçi] # (vilje) θέληµα, το [tǥ ϑεlima] # (sterkt ønske, tørst), δίψα η [i ðipsa] # (dagl.) τρεµούρα, η [i trεmura] / det var min fars ønske at jeg skulle studere jus ήταν επιθυµία/θέληση του πατέρα µου να σπουδάσω νοµικά [itan εpiϑimia/ϑεlisi tu patεra mu na spuðasǥ nǥmika] / et sterkt ønske σϕοδρή επιθυµία [sfǥðri εpiϑimia] / etter eget ønske (av fri vilje, fordi jeg liker det) επειδή µου αρέσει [εpiði mu arεsi] : jeg bor ikke her etter eget ønske, men fordi... δεν µένω εδώ επειδή µου αρέσει αλλά... [ðεn mεnǥ εðǥ εpiði mu arεsi ala] / etter (eget) ønske (etter behag, når det passer (meg)) κατά βούληση [kata vulisi] # κατά το κέϕι µου [kata tǥ kεfi mu] / etter ønske fra (etter anmodning fra) κατ' επιθυµίαν του/της [kat εpiϑimian du/dis] / etterkomme noens ønske συµµορϕώνοµαι µε τις επιθυµίες κάποιου [simǥrfǥnǥmε mε tis εpiϑimiεs kapiu] / ha et strekt ønske om (ønske veldig sterkt/inderlig, ville svært gjerne) λαχταρώ [laχtarǥ] / han gjør hva som helst i sitt ønske om å behage/vise velvilje (om å gjøre andre til lags) κάνει τα πάντα στην επιθυµία του να ϕανεί αρεστός [kani ta panda stin εpiϑimia tu na fani arεstǥs] / hun fikk ønsket sitt oppfylt έγινε η επιθυµία της [εjinε i εpiϑimia tis] / i tråd med Deres ønske σύµϕωνα µε την επιθυµία σας [simfǥna mε tin εpiϑimia sas] / jeg har ikke noe ønske om å bli rik δεν έχω επιθυµία να πλουτίσω [ðεn εχǥ εpiϑimia na plutisǥ] / mine beste ønsker! τις καλύτερες ευχές µου! [tis kalitεrεs εfçεz mu] / oppfylle noens ønsker (tilfredsstille noens lyster) κατασιγάζω τις επιθυµίες του [katasiDžazǥ tis εpiϑimiεs tu] /

12 12 oppriktige/inderlige ønsker ιλικρινείς ευχές [ilikrinis εfçεs] / overse noens ønske αγνοώ την επιθυµία κάποιου [aDžnǥǥ tin εpiϑimia kapiu] / realisere sine ønsker πραγµατοποιώ τις βλέψεις µου [praDžmatǥpjǥ tiz vlεpsiz mu] / sende sine beste ønsker/lykkønskninger/hilsner til noen απευθύνω τις καλύτερες ευχές µου σε κάποιον [apεfϑinǥ tis kalitεrεs εfçεz mu sε kapiǥn] / tjenerstaben oppfylte alle våre ønsker το υπηρετικό προσωπικό ικανοποιούσε όλες µας τις επιθυµίες [tǥ ipirεtikǥ prǥsǥpikǥ ikanǥpjusε Ǥlεz mas tis εpiϑimiεs] / uoppnåelige ønsker ανεκπλήρωτες επιθυµίες [anεkplirǥtεs εpiϑimiεs] / uttrykke et ønske εκϕράζω µια επιθυµία/ευχή [εkfrazǥ mja εpiϑimia/εfçi] ønske v. (savne, attrå) επιθυµώ [εpiϑimǥ] # αποθυµώ [apǥϑimǥ] # (ville) θέλω [ϑεlǥ] # (ha lyst på) αγαπάω [aDžapaǥ] # αγαπώ [aDžapǥ] # (be) εύχοµαι [εvχǥmε] / alt/det eneste jeg ønsker (meg), er litt fred og ro το µόνο που γυρεύω είναι λίγη ησυχία [tǥ mǥnǥ pu jirεvǥ inε liji isiçia] / De er ønsket på kontoret (De bes komme på kontoret) σας θέλουν στο γραϕείο [sas ϑεlun stǥ DžrafiǤ] / det er (ikke) akkurat det jeg ønsker (δεν) είναι ακριβώς αυτό που θέλω [(ðεn) inε akrivǥs aftǥ pu ϑεlǥ] / han har alt man/et menneske kan ønske seg έχει τα ελέη του θεού [εçi ta εlεi tu ϑεu] : hun hadde alt en kvinne kunne ønske seg είχε καθετί που µπορούσε να επιθυµήσει µια γυναίκα [içε kaϑεti pu bǥrusε na εpiϑimisi mja jinεka] / han ønsket at den reisa skulle ta slutt/snart var over ευχόταν να τελειώσει αυτό το ταξίδι [εfχǥtan na tεliǥsi aftǥ tǥ taksiði] / hva mer kan man ønske seg? τι άλλο να επιθυµήσει κανείς; [ti alǥ na εpiϑimitε kanis] / hva ønsker De/dere? τι θα θέλατε; [ti ϑa ϑεlatε] / hva ønsker De? (hva vil De?) τι αγαπάτε; [ti aDžapatε] # τι επιθυµείτε παρακαλώ; [ti εpiϑimitε parakalǥ] / hva ønsker Fruen? (hva kan jeg gjøre for Dem, Frue?) τι αγαπάει η κυρία; [ti aDžapai i kiria] / hvordan ønsker De at de skal være? (hvordan vil De ha dem?) πώς τα θέλετε; [pǥs ta ϑεlεtε] / jeg har alt jeg kan ønske meg έχω όλα τα καλά µου [εχǥ Ǥla ta kala mǥ] / jeg skulle ønske det ble regn i morgen! (jeg håper det blir regn i morgen) είθε(ς)/εύχοµαι/µακάρι να βρέξει αύριο! [iϑε(s)/εfχǥmε/makari na vrεksi avriǥ] # θα 'θελα να 'βρεχε αύριο! [ϑa ϑεla na vrεçε avriǥ] / jeg skulle ønske det/alt/situasjonen var annerledes! είθε(ς) να ήταν διαϕορετικά! [iϑε(z) na itan ðiafǥrεtika] / jeg skulle ønske du hadde kommet (om du bare hadde kommet!) µακάρι να 'χες έρθει [makari na çεs εrϑi] / jeg skulle ønske jeg hadde eget hus! (om jeg bare hadde hatt (mitt) eget hus!) ας είχα δικό µου σπίτι! [as iχa ðikǥ mu spiti] / jeg skulle ønske jeg ikke hadde gått med på det! είθε(ς) να µην είχα συµϕωνήσει! [iϑε(s) na min iχa simfǥnisi] / jeg skulle ønske jeg kunne engelsk µακάρι να 'ξερα αγγλικά! [makari na ksεra aŋglika] / jeg skulle ønske jeg var (blitt) lege! θα 'θελα να χα γίνει γιατρός [ϑa ϑεla naχa jini jatrǥs] / jeg skulle ønske jeg var rik! θα 'θελα να 'µουν πλούσιος [ϑa ϑεla namun plusiǥs] / jeg skulle ønske jeg visste det! (jeg har ingen anelse!) µακάρι να 'ξερα! [makari na ksεra] / jeg ønsker deg alt godt! (alt du måtte begjære!) ό,τι ποθείς! [Ǥ ti pǥϑis] / jeg ønsker ved Gud at... (Gud gi at...) να µ' αξιώσει ο θεός να... [na maksiǥsi Ǥ ϑεǥz na] / jeg ønsker å møte han θέλω να τον ιδώ [ϑεlǥ na tǥn iðǥ] / som De ønsker όπως αγαπάτε [ǤpǤs

13 13 aDžapatε] / jeg ønsket han god/snarlig bedring του ευχήθηκα ταχεία ανάρρωση [tu εfçiϑika taçia anarǥsi] / ønske noen alt godt/vondt εύχοµαι/θέλω το καλό/κακό κάποιου [εfχǥmε/ϑεlǥ tǥ kalǥ/kakǥ kapiu] / ønske noen god reise εύχοµαι καλό ταξίδι σε κάποιον [εfχǥmε kalǥ taksiði sε kapiǥn] # (ønske noen lykke til/ønske noen hell og lykke) εύχοµαι κατευόδιο σε κάποιον [εfχǥmε katεvǥðiǥ sε kapiǥn] : jeg ønsker deg god reise σου εύχοµαι καλό ταξίδι [su εfχǥmε kalǥ taksiði] / ønske veldig sterkt/inderlig (ha et strekt ønske om) λαχταρώ [laχtarǥ] ønskedrøm m. (mitt inderligste ønske) η πιο διακαής µου επιθυµία [i pjǥ ðiakaïs εpiϑimia] ønskelig adj. (ønskverdig) επιθυµητός [εpiϑimitǥs] # ευκταίος [εfktεǥs] / med all ønskelig tydelighet (på en måte som ikke etterlater/etterlot noen tvil) µε τρόπο που δε χωρά αµϕιβολία [me trǥpǥ pu ðε ΧǤra amfivǥlia] / det er ønskelig at.. (jeg skulle ønske at ) είναι ευχύς έργο να... [inε εfçis εrDžǥ na] / det er ønskelig med noe kjennskap til engelsk i denne jobben είναι καλό να ξέρει κανείς λίγα αγγλικά γι αυτή τη δουλειά [inε kalǥ na ksεri kaniz liDža aŋglika jafti ti ðulja] ønskes v. (etterspørres, søkes, være ønsket/etterspurt) ζητιέµαι [zitjεmε] ønsket adj. (ønskverdig, ønskelig) επιθυµητός [εpiϑimitǥs] / det ønskede resultat το επιθυµητό αποτέλεσµα [tǥ εpiϑimitǥ apǥtεlεzma] ønsketenkning m. (fromme ønsker) ευσεβείς πόθοι, οι [i εfsεvis pǥϑi] ønskverdig adj. (ønskelig) επιθυµητός [εpiϑimitǥs] # ευκταίος [εfktεǥs] ør adj. (fortumlet) ζαλισµένος [zalizmεnǥs] # άναυδος [anavðǥs] # (svimmel, ørsken, i ørske, i villelse) αλαϕρόγνωµος [alafrǥDžnǥmǥs] # αλαϕρόµυαλος [alafrǥmjalǥs] # (omtåket, susete, uklar) θολός [ϑǥlǥs] / hun gjorde meg helt ør i hodet med skravlingen sin µε αλάλιασε µε τη ϕλυαρία της [malaljasε mε ti fliaria tis] / jeg er ør i hodet i dag έχω θολούρα στο κεϕάλι µου σήµερα [εχǥ ϑǥlura stǥ kεfali mu simεra] øre n. (anat.) αϕτί, το [tǥ afti] # αυτί, το [tǥ afti] / det går inn gjennom det ene øret og ut gjennom det andre από το 'να αυτί µπαίνει κι από τ' άλλο βγαίνει [apǥ tǥ na afti bεni ki apǥ talǥ vjεni] / få så ørene flagrer ακούω τον εξάψαλµο [akuǥ tǥn εksapsalmǥ] / gi noen så ørene flagrer (skjelle en huden full, lese en teksten) ψέλνω τον εξάψαλµο σε κάποιον [psεlnǥ tǥn εksapsalmǥ se kapiǥn] / ha skarpe ører (ha god hørsel) έχω καλό αυτί [εχǥ kalǥ afti] / ha øre for musikk έχω µουσικό αυτί [εχǥ musikǥ afti] / han fikk så ørene flagret da han sa at (han ble møtt med en storm av protester da han sa at...) ξεσήκωσε θύελλα εναντίον του όταν είπε ότι... [ksεsikǥsε ϑiεla εnantiǥn du Ǥtan ipε Ǥti] / holde ørene åpne (høre godt etter) ανοίγω τ' αυτιά µου [aniDžǥ taftja mu] / ikke tørr bak ørene (grønn, uerfaren) άβγαλτος [avDžaltǥs] : han er ikke tørr bak ørene ennå ακόµα δεν βγήκε/δεν έσκασε από τ αυγό [akǥma ðεn vjikε/ðεn εskasε apǥ tavDžǥ] / jeg er lutter øre είµαι όλος αυτιά [imε ǤlǤs aftja] / komme en for øre παίρνω τ' αυτί µου [pεrnǥ tafti mu] # (få greie på noe, jur. ta noe til etterretning) λαµβάνω γνώση ενός πργάµατος [lamvanǥ DžnǤsi εnǥs praDžmatǥs] : det kom meg for øre at... πήρε τ' αυτί µου ότι [pirε tafti mu Ǥti] / med lange/spisse ører µε µακριά/µυτερά αυτιά [mε makria/mitεra aftia] / sitte i gjeld til opp over ørene είµαι χρεωµένος ώς τ' αυτιά [inε ΧrεǤmεnǤs Ǥs taftja] / som har to ører (binaural) που έχει δύο αϕτιά [pu εçi ðiǥ aftja] # διώτος [ðiǥtǥs] / skrive seg noe

14 14 bak øret (merke seg noe, legge seg noe på minnet) σηµειώνω κάτι νοερά [simiǥnǥ kati nǥεra] / (anat.): som angår begge ørene αµϕοτέρων των ώτων [amfǥtεrǥn tǥn ǤtǤn] / spisse ørene (høre godt etter, lytte anspent) αυτιάζοµαι [aftjazǥmε] # τεντώνω τα αϕτιά [tεndǥnǥ ta aftja] # τετώνω/στήνω τ' αυτί [tεtǥnǥ/stinǥ tafti] # ακούω προσεχτικά [akuǥ prǥsεχtika] # ανορθώνω τ' αυτιά [anǥrϑǥnǥ taftja] # βάζω αυτί [vazǥ afti] # (tjuvlytte) κρυϕακούω [krifakuǥ] / trekke noen i ørene (dvs. gi noen en overhaling/en kraftig skrape) τραβώ στ' αυτιά κάποιου [travǥ staftia kapiu] / tute ørene fulle på noen (snakke hull i hodet på noen, gnage på det samme) παίρνω/ τρώω/ζαλίζω τ' αυτιά κάποιου (µε κάτι) [pεrnǥ/trǥǥ/zalizǥ taftja kapiu (mε kati)] / utstående ører πεταξτά αυτιά [pεtaχta aftia] / veggene har ører οι τοίχοι έχουν αυτιά [i tiçi εχun aftia] / vende det døve øret til (late som en ikke hører) κάνω τον κουϕό [kanǥ tǥŋ gufǥ] # κωϕεύω [kǥfεvǥ] / være lutter øre (høre godt etter) είµαι όλος αυτιά [imε ǤlǤs aftja] øre- (høre-, hørsels-) του ωτός [tu ǤtǤs] # του αϕτιού [tu aftju] # ωτιαίος [ǤtjεǤs] # ωτικός [ǤtikǤs] øreape m. (zool.)(øremaki, galago) γαλάγος, ο [Ǥ DžalaDžǤs] ørebetennelse m. ωτίτιδα η [i Ǥtitiða] øredobb m. σκουλαρίκι, το [tǥ skulariki] øredøvende adj. εκκωϕαντικός [εkǥfandikǥs] # (dundrende, tordnende) βροντερός [vrǥndεrǥs] # (bråkete, rampete, til å bli gal av) δαιµονισµένος [ðεmǥnizmεnǥs] / øredøvende bråk (et leven uten like) δαιµονισµένος θόρυβος [ðεmǥnizmεnǥs ϑǥrivǥs] / øredøvende jubel εκκωϕαντικές επευϕηµίες [εkǥfandikεs εpεfimiεs] ørefik m. (lusing) ράπισµα, το [tǥ rapizma] # σκαµπίλι, το [tǥ skambili] # χαστούκι, το [tǥ Χastuki] # (slag i ansiktet, dask, smakk) κόλαϕος, ο [Ǥ kǥlafǥs] # µπάτσα, η [i batsa] # (overf. purk) µπάτσος, ο [Ǥ batsǥs] / gi noen en ørefik αστράϕτω ένα χαστούκι σε κάποιον [astraftǥ εna Χastuki sε kapiǥn] # αστράϕτω µια σε κάποιον [astraftǥ mja sε kapiǥn] øreflipp m. λοβός αυτιού, ο [Ǥ lǥvǥs aftju] øreformet adj. ωτοειδής [ǤtǤiðis] # (som ligner på et øre) που µοιάζει µε αϕτί [pu mjazi mε afti] øregang m. (anat.) ακουστική οδός, η [i akustiki ǤðǤs] øremaki m. (zool.)(ørreape, galago) γαλάγος, ο [Ǥ DžalaDžǤs] øremerke v. (sette av, reservere) διαθέτω [ðiaϑεtǥ] # (legge av, sette av, reservere) ξεχωρίζω [ksεχǥrizǥ] / øremerke en sum til forskning διαθέτω/ξεχωρίζω (= βάζω κατά µέρος) ένα ποσό για έρευνες [ðiavazǥ/ksεχǥrizǥ (vazǥ kata mεrǥs) εna pǥsǥ ja εrεvnεs] øremerket adj. αποκλειστικός [apǥklistikǥs] øremusling m. (anat.) (det ytre øre unntatt øregangen) πτερύγιο(ν) του ώτος, το [tǥ ptεrijiǥ (n) tu ǤtǤs] ørepropper m.pl. ωτοασπίδα, η [i ǤtǤaspiða] ørering m. σκουλαρίκι, το [tǥ skulariki] ørespesialist m. (otolog) ωτολόγος, ο [Ǥ ǤtǤlǤDžǤs]

15 15 øresykdom n. πάθηση των αϕτιών, η [i paϑisi tǥn aftjǥn] øreverk m. πόνος αϕτιού, ο [Ǥ pǥnǥs aftiu] ørevitne n. (jur.) αυτήκοος µάρτυς, ο/η [Ǥ/i aftikǥǥs martis] ørevoks m. κερί στ' αυτιά [kεri staftja] # κυψέλη του αυτιού, η [i kipsεli tu aftju] # κυψελίδα του αυτιού, η [i kipsεliða tu aftju] / ha ørevoks (ha voks i ørene) έχω κερί στ' αυτιά [εχǥ kεri staftja] ørken m. έρηµος, η [i εrεmǥs] # (ødemark) έρηµη χώρα, η [i εrimi ΧǤra] / ørkenen strakte seg hundrevis av kilometer (framover/utover) η έρηµος απλωνόταν εκατοντάδες µίλια [i εrεmǥs apǥnǥtan εkatǥndaðεz milia] ørkenfelttog n. εκστρατεία της ερήµου, η [i εkstratia tis εrimu] ørkenområde n. έκταση ερήµου, η [i εktasi εrimu] # έρηµη περιοχή, η [i εrimi pεriǥçi] / enorme ørkenområder τεράστιες εκτάσεις ερήµου [tεrastiεs εktasis εrimu] / ørkenområdene i Nord-Afrika οι έρηµοι περιοχές της β. Αϕρικής [i εrimεs pεriǥçεs tiz vǥrinis afrikis] ørkesløs adj. µάταιος [matεǥs] # (unyttig, formålsløs) άσκοπος [askǥpǥs] ørkesløst adv. (uten mål og med) άσκοπα [askǥpa] # ασκόπως* [askǥpǥs] / vandre ørkesløst omkring περιϕέροµαι ασκόπως [pεrifεrǥmε askǥpǥs] ørliten adj. (veldig liten, minst) ελάχιστος [εlaçistǥs] # (umerkelig, vag, svak) αδιάκριτος [aðjakritǥs] # αδιόρατος [aðjǥratǥs] # (bagatellmessig, uvesentlig, betydningsløs) ασήµαντος [asimandǥs] # (bitteliten, mikroskopisk) µικροσκοπικός [mikrǥskǥpikǥs] # µικρούλης [mikrulis] # µικρούλικος [mikrulikǥs] # µικρούτσικος [mikrutsikǥs] / en ørliten bit (en partikkel) (ελάχιστο) µόριο, το [tǥ (εlaχistǥ) mǥriǥ] # (en ørliten mengde, en ørliten dråpe) µια σταλίτσα [mja stalitsa] / en ørliten forskjell αδιάκριτη/ασήµαντη/αδιόρατη διαϕορά, η [i aðiakriti/asimandi/aðiǥrati ðiafǥra] / ørlite grann λιγουλάκι [liDžulaki] : hun er ørlite grann bedre/sjalu είναι λιγουλάκι καλύτερα/ζηλιάρα [inε liDžulaki kalitεra/ziljara] / ørsmå støvpartikler µικροσκοπικά µόρια σκόνης [mikrǥskǥpika mǥria skǥnis] ørn f. αετός, ο [Ǥ aεtǥs] # αϊτός, ο [Ǥ aïtǥs] / tohodet ørn (maktsymbol, keiserørn) δικέϕαλος αετός, ο [Ǥ ðikεfalǥs aεtǥs] ørne- (ørnelignende) αέτειος [aεtiǥs] # αετήσιος [aεtisiǥs] # (bøyd, med ørnenese) γρυπός [DžripǤs] ørnelignende adj. (ørne-) αέτειος [aεtiǥs] # αετήσιος [aεtisiǥs] # (bøyd, med ørnenese) γρυπός [DžripǤs] ørnenese m. (krum nese, romersk nese) γαµψή µύτη, η [i Džampsi miti] # γρυπή µύτη, η [i Džripi miti] # αετήσια µύτη, η [i aεtisia miti] ørnereir n. (ørnerede) αετοϕωλιά, η [i aεtǥfǥlja] ørnunge m. (ung ørn) αετόπουλο, το [tǥ aεtǥpulǥ] ørret m. πέστροϕα, η [i pεstrǥfa] ørsken adj. (ør, svimmel, i ørske, i villelse) αλαϕρόγνωµος [alafrǥDžnǥmǥs] # αλαϕρόµυαλος [alafrǥmialǥs] ørten adj. (mange, utallige) άπειροι [apiri] / ørten grunner (utallige grunner) άπειροι λόγοι [apiri lǥji]

16 16 øse v. αδειάζω [aðjazǥ] / øse båten (lense båten) αδειάζω νερά από βάρκα/από το κύτος πλεούµενου [aðjazǥ nεra apǥ varka/apǥ tǥ kitǥs plεumεnu] : hvis vi ikke øser båten, kommer den til å synke αν δεν αδειάζουµαι τα νερά η βάρκα θα βουλιάζει [an ðεn aðjazuma ta nεra i varka ϑa vuljazi] øse f.m. (ause, sleiv) κουτάλα, η [i kutala] # (øsekar) µαστέλο (για άδειασµα νερών), το [tǥ mastεlǥ (ja aðiazma nεrǥn)] # σέσουλα, η [i sεsula] / øse av (utnytte, benytte, trekke veksler på) αντλώ από [andlǥ apǥ] : han øste av mange kilder άντλησε από πολλές πηγές [andlisε apǥ pǥlεs pijεs] øsregn n. (styrtregn) νεροποντή, η [i nεrǥpǥndi] # ραγδαία βροχή, η [i raDžðεa vrǥçi] # δαρτή βροχή, η [i ðarti vrǥçi] / (pøsende regnvær) διαπεραστική βροχή [ðiapεrastiki vrǥçi] øst m. (retning) ανατολή, η [i anatǥli] / sola står opp i øst ο ήλιος ανατέλλει στην ανατολή [Ǥ iliǥ anatεli stin anatǥli] øst- (østlig) ανατολικός [anatǥlikǥs] / Øst-Kreta Ανατολική Κρήτη η [i anatǥliki kriti] øst adv. ανατολοκά [anatǥlika] / skipet satte kursen rett øst το πλοίο κατευθύνθηκε ανατολοκά [tǥ pliǥ katεfϑinϑikε anatǥlika] / øst for (østenfor, på østsiden av) ανατολοκά του/της... [anatǥlika tu/tis] : øst for Kreta ανατολοκά της Κρήτης [anatǥlika tis kritis] østavind m. ανατολικός άνεµος, ο [Ǥ anatǥlikǥs anεmǥs] # λεβάντες, ο [Ǥ lεvandεs] / det er østavind (vinden/det blåser fra øst) ο άνεµος είναι ανατολικός [Ǥ anεmǥs inε anatǥlikǥs] østblokken m. (østblokklandene) το ανατολικό µπλοκ [tǥ anatǥlikǥ blǥk] Østen (geogr.) Ανατολή, η [i anatǥli] / Det nære østen η Εγγύς Ανατολή [i εŋgis anatǥli] / Midtøsten η Μέση Ανατολή [i mεsi anatǥli] / Det fjerne østen η Άπω Ανατολή [i apǥ anatǥli] / var kona di med på turen til Det fjerne østen? ήταν κι η γυναίκα σου στην εκδροµή της 'Απω Ανατολής; [itan ki i jinεka su stin εkðrǥmi tis apǥ anatǥlis] Østerrike (geogr.) Αυστρία, η [i afstria] Østerrike-Ungarn (hist.) (η) Αυστρο Ουγγαρία [i afstrǥ-uŋgaria] østerriker m. (mann) Αυστριακός, ο [Ǥ afstriakǥs] # (kvinne) Αυστριακή, η [i afstriaki] østerriksk adj. αυστριακός [afstriakǥs] østerriksk-ungarsk adj. αυστροουγγρικός [afstrǥuŋgrikǥs] østers m. στρείδι, το [tǥ striði] # (pl.) στρείδια [striðia] Østersjøen (geogr.) Βαλτική, η [i valtiki] # Βαλτική Θάλασσα, η [i valtiki ϑalasa] Øst-Europa geo. Ανατολική Ευρώπη, η [i antǥliki εvrǥpi] østeuropeer m. Ανατολικοευρωπαίος, ο [Ǥ anatǥlikǥεvrǥpεǥs] # f. Ανατολικοευρωπαία, η [i anatǥlikǥεvrǥpεa] østgoter m. Οστρογότθος, ο [Ǥ ǤstrǤDžǤtϑǤs] # pl. οι Οστρογότθοι [i ǤstrǤDžǤtϑi] østgående adj. (om tog: med kurs mot øst) κατευθυνόµενο ανατολικά [katεfϑinǥmεnǥ anatǥlika] østkant m. (østlige bydeler) οι ανατολικές συνοικίες [i anatǥlikεs sinikiεs] / Londons

17 17 østkant (East End) οι ανατολικές συνοικίες του Λονδίνου [i anatǥlikεs sinikiεs tu lǥnðinu] østkirka f. (Den ortodokse kirke) η ανατολική Εκκλησία [i anatǥliki εklisia] østkysten m. ανατολική ακτή, η [i anatǥliki akti] / østkysten av USA η ανατολική ακτή των ΗΠΑ [i anatǥliki akti tǥn ipa] østlig adj. ανατολικός [anatǥlikǥs] / den østlige halvkule το ανατολικό ηµισϕαίριο [tǥ anatǥlikǥ imisfεriǥ] / i østlig retning σε ανατολική κατεύθυνση [sε anatǥliki katεfϑinsi] østlig adv. ανατολικά [anatǥlika] østover adv. (i østlig retning) ανατολικά [anatǥlika] / dra østover τραβώ σνατολικά [travǥ anatǥlika] / reise østover ταξιδεύω ανατολικά [taksiðεvǥ anatǥlika] / rommet vender østover (er østvendt) το δωµάτιο βλέπει ανατολικά [tǥ ðǥmatiǥ vlεpi anatǥlika] / sette kursen (rett) østover κατευθύνοµαι ανατολικά [katεfϑinǥmε anatǥlika] øve v. (utøve) ασκώ [askǥ] # (øve seg i, øve opp, trene) εξασκούµαι [εksaskumε] # γυµνάζοµαι [jimnazǥmε] # κάνω εξάσκηση [kanǥ εksaskisi] / hvor mange timer øver du per dag? πόσες ώρες άσκηση κάνεις την ηµέρα; [pǥsεs Ǥrεs askisi kanis tin imεra] / jeg synes du øver for lite (jeg synes at du ikke øver nok) νοµίζω ότι δε γυµνάζεσαι αρκετά [nǥmizǥ Ǥti ðε jimnazεsε arkεta] / jeg øver på pianoet to timer om dagen/hver dag γυµνάζοµαι/εξασκούµαι στο πιάνο δυο ώρες την ηµέρα [jimnazǥmε/εksaskumε stǥ pjanǥ ðjǥ Ǥrεs tin imεra] / øve innflytelse på (ha innflytelse på) ασκώ επιρροή επί [askǥ εpirǥi (εpi) / øve opp tålmodigheten sin εξασκούµαι στην υποµονή [εksaskumε stin ipǥmǥni] / øve press (mot)(legge press på) ασκώ πίεση (σε/επί) [askǥ piεsi (sε/εpi)] / øve seg i/på ασκούµαι σε [askumε sε] / øve seg i å snakke engelsk (gjøre muntligøvinger i engelsk) κάνω άσκηση στο να µιλάω αγγλικά [kanǥ askisi stǥ na milaǥ aŋglika] / øve vold mot (krenke, forvrenge) βιάζω [vjazǥ] : øve vold mot sin samvittighet (gjøre noe en engrer på) βιάζω τη συνείδησή µου [vjazǥ ti siniðisi mu] øvelse m. (praksis) άσκηση, η [i askisi] # (drill, eksersis, mil. manøver) γυµνάσια, η [i jimnasia] # γύµνασµα, το [tǥ jimnazma] # (idrettsøvelse, idrettsgren) αγώνισµα, το [tǥ aDžǥnizma] / gjøre øvelser (gjøre oppgaver) κάνω ασκήσεις [kanǥ askisis] / hvilke øvelser skal du delta i? σε ποια αγωνίσµατα συµµετέχεις; [sε pja aDžǥnizmata simεtεçis] / øvelse gjør mester (det går lettere etter hvert som en øver på noe) γίνεται ευκολότερο µε την εξάσκηση [jinεtε εfkalǥtεrǥ mε tin εksaskisi] øvelsesfartøy n. (skoleskip) εκπαιδευτικό πλοίο, το [tǥ εkpεðεftikǥ pliǥ] øvelsesfly n. (skolefly) εκπαιδευτικό αεροπλάνο, το [tǥ εkpεðεftikǥ aεrǥplanǥ] øverst adj. υπέρτατος [ipεrtatǥs] # (på toppen) πάνω πάνω [panǥ-panǥ] # (på toppen, i teten, fremst) επικεϕαλής [εpikεfalis] / den øverste myndighet η υπέρτατη αρχή [i ipεrtati arçi] / den øverste skuffa το επάνω συρτάρι [tǥ εpanǥ sirtari] / navnet hans stod øverst på lista τ' όνοµά του ήταν επικεϕαλής στον κατάλογο [tǥnǥma tu itan εpikεfalis stǥŋ gatalǥDžǥ] / ordboka ligger øverst το λεξικό είναι πάνω πάνω [tǥ lεksikǥ inε panǥ-panǥ] / sitte øverst ved bordet (sitte ved (den øverste) bordenden)

18 18 κάθοµαι στην κεϕαλή του τραπεζιού [kaϑǥmε stiŋ kεfali tu trapεzju] / stå øverst på lista είµαι επικεϕαλής του καταλόγου [imε εpikεfalis tu katalǥDžu] : hvem kommer til å stå øverst/på førsteplass på valglista deres? ποιος θα είναι επικεϕαλής του ψηϕοδελτίου σας; [pjǥs ϑa inε εpikεfalis tu psifǥðεltiu sas] / øverst på sida στο επάνω της σελίδας [stǥ εpanǥ tis sεliðas] # στο πάνω µέρος της σελίδας [stǥ panǥ mεrǥs tis sεliðas] / øverst å veggen στο πάνω µέρος τοίχου [stǥ panǥ mεrǥs tiχu] øverstkommanderende m. ο ανώτατος διοικητής [Ǥ anǥtatǥz ðiikitis] # (kommanderende general, feltmarskalk) αρχιστράτηγος, ο [Ǥ arçistratiDžǥs] øvet adj. (erfaren, rutinert, dyktig) επιδέξιος [εpiðεksiǥs] øving f.m. (praksis, trening, oppgave) άσκηση, η [i askisi] # (utøvelse, praktisering, trening) εξάσκηση, η [i εksaskisi] / fiolinspill krever daglig øving το βιολί θέλει καθηµερινή εξάσκηση [tǥ viǥli ϑεli kaϑimεrini εksaskisi] / muntlige/skriftlige øvinger προϕορικές /γραϕτές ασκήσεις [prǥfǥrikεs/Džraftεs askisis] / pianospill krever masse øving το πιάνο θέλει πολλή άσκηση [tǥ pjanǥ ϑεli pǥli askisi] øvingsbok f.m. (kladdebok) τετράδιο ασκήσεων, το [tǥ tεtraðiǥ askisεǥn] / øvingsbok i grammatikk βιβλίο ή τετράδιο γραµµατικών ασκήσεων, το [tǥ vivliǥ i tεtraðiǥ DžramatikǤn askisεǥn] øvingsfartøy n. (skoleskip) εκπαιδευτικό πλοίο, το [tǥ εkpεðεftikǥ pliǥ] øvingsfly n. (skolefly) εκπαιδευτικό αεροπλάνο, το [tǥ εkpεðεftikǥ aεrǥplanǥ] øvre adj. (over, ovenfor) άνω* [anǥ] # (høyere) ανώτερος [anǥtεrǥs] # (toneangivende, ledende, øvre) κορυϕαίος [kǥrifεǥs] / de øvre lag av atmosfæren τα ανώτερα στερώµατα της ατµόσϕαιρας [ta anǥtεra strǥmata tis atmǥsfεras] / i øvre høyre hjørne στην επάνω/κορυϕαία δεξιά γωνία [stin εpanǥ/stiŋ kǥrifεa ðεksia DžǤnia] / Øvre Egypt η Άνω Αίγυπτος [i anǥ εjiptǥs] øy f.m. νησί, το [tǥ nisi] # νήσος, η [i nisǥs] / De britiske øyer τα Βρεταννικά νήσια [ta vrεtanika nisia] / De egeiske øyer (øyene i Egeerhavet) τα νήσια του Αιγαίου [ta nisia to εjεu] / Egeerhavet er fullt av øyer το Αιγαίο είναι κατάσπαρτο µε νησιά [tǥ εjεǥ inε kataspartǥ mε nisia] / ei øde øy ερηµονήσι [εrimǥnisi] # ξερονήσι, το [tǥ ksεrǥnisi] / lita øy (holme) νησάκι, το [tǥ nisaki] # νησίδα, η [i nisiða] / lita øy/holme i ei elv νησίδα ποταµού, η [i nisiða pǥtamu] # ποταµονησίδα, η [i pǥtamǥnisiða] øyboer m. (insulaner) νησιώτης, ο [Ǥ nisiǥtis] # f. νησιώτισσα, η [i nisiǥtisa] øyboermentalitet m. (trangsynthet) νησιωτική νοοτροπία, η [i nisiǥtiki nǥǥtrǥpia] øye n. µάτι, το [tǥ mati] # οϕθαλµός, ο [Ǥ ǤfϑalmǤs] / det/den er en fryd for øyet (det/den er en øyenslyst) είναι χαρά των µατιών [inε Χara tǥn matjǥn] / det onde øye (trolldom, forbannelse, skadelig påvirkning) βάσκαµα, το [tǥ vaskama] # βασκανία, η [i vaskania] : (huff), måtte du være forskånet for det onde øye! ϕτου, να µη βασκαθείς! [ftu na mi vaskaϑis] / du har skjønne øyne! έχεις πανέµορϕα µάτια [εçis panεmǥrfa matja] / ei jente med skjeve ( mandelformede ) øyne κορίτσι µε αµυγδαλωτά µάτια [kǥritsi mε amiDžðalǥta matja] / feste øynene/blikket på noe/noen (stirre ufravendt på noe/noen) καρϕώνω/κολλώ τα µάτια µου σε κάτι/κάποιον [karfǥnǥ/kǥlǥ ta matja mu sε kapiǥn] / finstilt skrift tar på øynene τα µικρά

19 19 στοιχεία κουράζουν τα µάτια [ta mikra stiçia kurazun ta matja] / følge noen med øynene ακολουθώ κάποιον µα τα µάτια [akǥluϑǥ kapiǥn mε ta matja] / få øye på (skjelne, oppdage) κιαλάρω [kialarǥ] # µπανίζω [banizǥ] # (få et glimt av) παίρνει κάποιον το µάτι µου [pεrni kapiǥn tǥ mati mu] : jeg fikk øye på han på konserten/i mengden τον πήρε το µάτι µου στη συναυλία/στο πλήθος [tǥn pirε tǥ mati mu sti sinavlia/stǥ pliϑǥs] : jeg fikk øye på han på møtet τον µπάνισα στην συγκέντρωση [tǥn banisa stin siŋgεndrisi] / få øynene fra αποσπώ τα µάτια µου από [apǥspǥ ta matja mu apǥ] : jeg kunne ikke få øynene fra henne δεν µπορούσα ν' αποσπάσω τα µάτια µου απ' αυτήν [ðεm bǥrusa napǥspasǥ ta matja mu apaftin] / ha brune øyne (være brunøyd) έχω καστανά µάτια [εχǥ kastana matja] / ha et blått øye (folk. ha (fått) en blåveis) έχω µαυρισµένο µάτι [εχǥ mavrizmεnǥ mati] / ha (kastet) sine øyne på noe (være ute etter noe, trakte etter noe) έχω (βάλει) στο µάτι κάτι [εχǥ (vali) stǥ mati kati] / ha smale øyne (ha øyne smale som sprekker, være smaløyd) έχω σκιστά µάτια [εχǥ skista matja] / ha øynene med seg (være forsiktig, være observant, passe på som en smed) έχω τα µάτια µου τέσσερα [εχǥ ta matja mu tεsεra] / han trodde ikke sine egne øyne δυσπίστουσε στα ίδια του τα µάτια [ðispistusε sta iðia tu ta matja] / holde øye med (ha/føre tilsyn med, ha oppsyn med) επιτηρώ [εpitirǥ] / holde øynene åpne (være på vakt, holde et vaktsomt øye med) έχω τα µάτια µου άνοιχτα/δεκατέσσερα [εχǥ ta matja mu aniχta/ðεkatεsεra] : hold øynene åpne! (vær på vakt!) τα µάτια σου τέσσερα! [ta matja su tεsεra] / hun har grønne øyne έχει πράσινα µάτια [εçi prasina matja] / hvor har du øynene dine? που έχεις τα µάτια σου; [pu εçis ta matja su] / i Guds øyne στα µάτια του Θεού [sta matja tu ϑεu] / i lovens øyne er vi alle like στα µάτια του νόµου είµαστε όλοι ίσιοι [sta matja tu nǥmu imastε Ǥli isii] / i mine øyne (etter min mening) στα µάτια µου [sta matja mu] / ikke ha øye for noen/noe bortsett fra/med unntak av δεν έχω µάτι για κανέναν/τίποτα εκτός από [ðεn εχǥ mati ja kanεnan/tipǥta εktǥs apǥ] / ikke lukke et øye/øynene (ikke få/ha blund på øynene) δεν κλείνω µάτι [ðεn klinǥ mati] : jeg har ikke lukket et øye i hele natt δεν έκλεισα µάτι όλη τη νύχτα [ðεn εklisa mati Ǥli ti niχta] / jeg fikk ikke øynene fra henne/fra det forferdelige synet δε µπορούσα να ξεκολλήσω τα µάτια µου από πάνω της/το µυαλό µου από το ϕριχτό θέαµα [ðε bǥrusa na ksεkǥlisǥ ta matja mu apǥ panǥ tis/tǥ mjalǥ mu apǥ tǥ friχtǥ ϑεama] / jeg greier ikke å holde øynene åpne (av søvnighet) τα µάτια µου κλείνον (από νύστα) [ta matja mu klinun (apǥ nista)] / jeg trodde ikke mine egne øyne δεν πίστευα τα µάτια µου [nε pistεva ta matja mu] / knipe sammen øynene (for å se bedre) (myse) ζαρώνω/ µισοκλείνω τα µάτια (για να δω καλύτερα) [zarǥnǥ/misǥklinǥ ta matja (ja na ðǥ kalitεra)] / lukke øynene for (late som en ikke ser, «vende det blinde øyet til») κάνω τα στραβά µάτια [kanǥ ta strava matia] # (se gjennom fingrene med) εθελοτυϕλώ [εϑεlǥtiflǥ] # κλείνω τα µάτια (µου) σε κάτι [klinǥ ta matja (mu) sε kati] / med det blotte øye µε γύµνο µάτι [mε jimnǥ mati] / med en eksperts/en annens øyne (gjennom en eksperts/en annens briller) µεσ' από το µάτι του επιστήµονα/κάποιου

20 20 άλλου [mεs apǥ tǥ mati tu εpistimǥna/kapiu alu] / med et halvt øye (med et raskt blikk, med én gang) µε µια µατιά [mε mja matia] : du kan se med et halvt øye at (du forstår med én gang at) µε µια µατιά καταλάβαινες ότι... [mε mja matja katalavεnεs Ǥti] / med sine egne øyne µε τα ίδια µου τα µάτια [mε ta iðia mu ta matja] : jeg vil se det med egne øyne θέλω να το δω µε τα µάτια µου [ϑεlǥ na tǥ ðǥ mε ta matja mu] / med utstående øyne (med.) εξόϕθαλµος [εksǥfϑalmǥs] # (med øynene på stilk, med øyne så store som tinntallerkner, storøyd) γουρλοµάτης [DžurlǤmatis] # (stirrende, måpende) γουρλωτός [DžurlǤtǤs] : en person med utstående øyne γουρλοµάτης, ο [Ǥ DžurlǤmatis] / med vidåpne øyne (med øynene på stilk) µε µάτια διάπλατα ανοιχτά [mε matja ðjaplata aniχta] / med øynene halvt igjen κουκουλοµάτης [kukulǥmatis] / rett foran øynene på en µπροστά στα µάτια µου [brǥsta sta matja mu] / se noen rett i øynene κοιτάζω κάποιον κατάµατα [kitazǥ kapiǥn katamata] # κοιτάζω κάποιον µέσα/ίσια στα µάτια [kitazǥ kapiǥn mεsa/isia sta matja] / se på/undersøke noe med et kritisk øye εξετάζω κάτι µε µάτι κριτικό [εksεtazǥ kati mε mati kritikǥ] / sperre opp øynene (måpe, gjøre store øyne) γουρλώνω τα µάτια [DžurlǤnǤ ta matia] / stikke ut øynene på noen (overf. ruinere noen) βγάζω τα µάτια κάποιου [vDžazǥ ta matja kapiu] / så langt øyet rekker όσο βλέπει το µάτι [ǤsǤ vlεpi tǥ mati] # ώς εκεί που ϕτάνει το µάτι [Ǥs εki pu ftani tǥ mati] / strålende/funklende øyne ακτινοβόλα µάτια [aktinǥvǥla matia] / trekke hatten ned i/over øynene κατεβάζω (= χώνω) το καπέλο ώς τα µάτια µου [katεvazǥ (ΧǤnǤ) tǥ kapεlǥ Ǥs ta matja mu] / under fire øyne (personlig) ιδιαιτέρως [iðiεtεrǥs] / øye for øye (like for like, svar på tiltale) οϕθαλµόν αντί οϕθαλµού [ǤfϑalmǤn andi Ǥfϑalmu] / øyne som er blanke av tårer µάτια που λάµπουν από δάκρυα [matja pu lambun apǥ ðakria] : øynene hennes ble fylt/sløret av tårer τα µάτια της βούρκωσαν [ta matja tiz vurkǥsan] / øynene er større enn magen (magen blir mett før øynene) δε χορταίνει το µάτι µου [ðε ΧǤrtεni tǥ mati mu] / øynene hennes lynte av sinne τα µάτια της έλαµψαν από θυµό [ta matja tis εlampsan apǥ ϑimǥ] / øynene hennes sa at... τα µάτια της έλεγαν ότι.. [ta matja tis εlεDžan Ǥti] / øynene spratt nesten ut av hodet på meg! (jeg satt med øynene på stilker!) τα µάτια µου πετάχτηκαν έξω (από τις κόγκες τους) [ta matja mu pεtaχtikan εksǥ apǥ tis kǥŋçεs tus] / åpne noens øyne ανοίγω τα µάτια κάποιου [aniDžǥ ta matja kapiu] øyeblikk n. στιγµή, η [i stiDžmi] / akkurat i det øyeblikket εκείνη ακριβώς τη στιγµή [εkini akrivǥs ti stiDžmi] / det er et stort øyeblikk for oss είναι µεγάλη στιγµή για µας [inε mεDžali stiDžmi ja mas] / et lite øyeblikk ένα λεπτάκι [εna lεptaki] / et øyeblikk! µια στιγµή! [mja stiDžmi] # µια λεπτό! [mja lεptǥ] / et øyeblikks rådløshet µια στιγµή αµηχανίας [mja stiDžmi amiχanias] / for øyeblikket (nå, for tiden) για την ώρα [ja tin Ǥra] # (i øyeblikket, i dette øyeblikk, akkurat nå) αυτή τη στιγµή [afti ti stiDžmi] / foran alles øyne (i alles påsyn, midt foran øynene på dem) µπροστά στα µάτια όλων [brǥsta sta matja ǤlǤn] / holde øye med (ha under oppsikt/under observasjon) παρακολουθώ [parakǥluϑǥ] # έχω υπό παρκολούθηση [εχǥ ipǥ parakǥluϑisi] / hvert øyeblikk (nå) από στιγµή σε στιγµή [apǥ stiDžmi sε

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ 1 B Baal (rel.)(guddom) Βάαλ [val] babbel n. (uforståelig, utydelig tale) δυσνόητη/ακατάληπτη οµιλία, η [i ðisnǥiti/ akatalipti Ǥmilia] # συναρτισίες [sinartisiεs] # µουρµουρίσµατα [murmurizmata] babelsk

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS NAAFs matparlører > Ved eggallergi må både plommen og hviten unngås inngår i mange matvarer som for eksempel sauser, kaker, bakverk, kavringer, kjeks, pasta, konfekt med mer Matlagingstradisjoner varierer

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

BORGNY Flukten fra flammene

BORGNY Flukten fra flammene Borgny er ei lita jente som opplever mye rart. Hun tenker veldig mye og har ganske mange rare tanker. Hun kan også snakke med vinden, men det er det ingen som vet. Hun er snartenkt og finner ofte en løsning

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Refleksjoner over livet

Refleksjoner over livet Refleksjoner over livet Firmanavn Pris: Pris:60,60,- krkr. S k rskrevet e v e t a v Bav j ø r nbjørn Ingar Pedersen Ingar Pedersen Side 2 Regler Jeg er bundet på hender og føtter, av regler, men det er

Detaljer

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal Moira Young Blodrød vei Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Gyldendal Til mine foreldre og til Paul Lugh ble født først. Ved vintersolverv, da sola henger lavest på himmern. Deretter meg. To timer seinere.

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie

En filosofisk kjærlighetshistorie En filosofisk kjærlighetshistorie Våre sentrale verdier: frihet, kjærlighet, 1 Filosofer sier gjerne: «vi må klargjøre disse»! Det betyr i praksis: «kjenn deg selv!» (Sokrates) To veier: begrepsanalytisk

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter

Karin Haugane. Oder til Fenn. Sonetter Karin Haugane Oder til Fenn Sonetter 1 Slik rosen klamrer seg til tornekvisten Når snøen daler og fyller bladene Roper jeg blindt: Å gå ikke ifra meg Gyng til kvisten står naken og avblåst Synger deg inn,

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale.

Sinelebadai Oinooni. Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Sinelebadai Oinooni Sinelebads fall (C) Torbjørn Lien. Kopiering ikke tillatt uten etter avtale. Kong Caieno regjerte Stjernenes by i en tid da rykter om krig og store folk på vandring kom fra fjellene

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte?

Hvorfor er det så viktig å kontrollere hundens ører ofte? 1 Hundens øregang går rett ned og så i en nitti graders vinkel inn til selve trommehinnen. Man kan si at øregangen er formet som en stor L. Ørene må kontrolleres jevnlig. Anbefaler at man undersøker hundens

Detaljer

Den som er bak speilet. Knut Ørke

Den som er bak speilet. Knut Ørke Den som er bak speilet av Knut Ørke 1 INT. FESTHUS NETT Folk danser rundt i et rom fullt av lys og mumlende musikk. Alt er uklart og beveger seg sakte. Ut fra ingenting høres et SKRIK fra ei jente. TITTEL:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Sonja Holterman. Frostgraven. Kriminalroman

Sonja Holterman. Frostgraven. Kriminalroman Sonja Holterman Frostgraven Kriminalroman juritzen forlag as 2014, Oslo www.juritzen.no et imprint i juritzen-forlagene Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling,

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer