εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du"

Transkript

1 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs] # (påtvunget, tvungen, krampaktig, anstrengt) βεβιασµένος [vεviazmεnǥs] # (underlig, mystisk, nifs) µυστηριώδης [mistiriǥðis] / det er unaturlig for ei mor å hate sine egne barn είναι αϕυσίκο να µισεί µια µητέρα τα παιδιά της [inε afisikǥ na misi mja mitεra ta paðja tis] under n. (mirakel, underverk, vidunder) θαύµα, το [tǥ ϑavma] # θάµα, το [tǥ ϑama] # pl. (under, undre, undere) θαύµατα, τα [ta ϑavmata] / det er et under at jeg lever είναι θαύµα που ζω ακόµα [inε ϑavma pu zǥ akǥma] : det er et under at du ikke ble drept! πάλι καλά που δεν σκοτώθηκες! [pali kala pu ðεn skǥtǥϑikεs] / et av vår tids under ένα από τα θαύϕατα του καιρού µας [εna apǥ ta ϑavmata tu kεru mas] / gjøre under (utføre/utrette mirakler) κάνω θαύµατα [kanǥ ϑavmata] # θαυµατουργώ [ϑavmaturDžǥ] : ingen gjør undere nå til dags (det er ingen som kan gjøre undere lenger) κανείς δε µπορεί να κάνει πια θαύµατα [kaniz ðε bǥri na kani pja ϑavmata] / naturens under τα θαύµατα της ϕύσης [ta ϑavmata tis fisis] / teknologiens under τα θαύµατα της τεχνολογίας [ta ϑavmata tis tεχnǥlǥjias] / (som) ved et under (på mirakuløst vis) ως εκ θαύµατος [Ǥs εk ϑavmatǥs] # σαν από θαύµα [san apǥ ϑavma] : han ble reddet/unnslapp som ved et under σώθηκε ως εκ θαύµατος [sǥϑikε Ǥs εk ϑavmatǥs] under prep. adv. (lavere enn) (πιο) κάτω από [(piǥ) katǥ apǥ] # (mindre enn) λιγότερα από [liDžǥtεra apǥ] # αποκάτω [apǥkatǥ] # υπό [ipǥ] # χαµηλά από [Χamila apǥ] (mindre enn, færre enn) παρακάτω από [parakatǥ apǥ] # (i, i løpet av) κατά (τη διάρκεια του/της) [kata (ti ðiarkia tu/tis)] # (om tid) επάνω σε [εpanǥ sε] / barn under 14 år παιδιά κάτω από 14 χρονών [pεðja katǥ apǥ ðεkatεsεra ΧrǤnǤn] / bøker for dem under 10 (år) βιβλία για τους κάτω των δέκα ετών [vivlia ja tus katǥ tǥn ðεka εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du bør ikke selge den for under 100 να µην το πουλήσεις παρακάτω από 100 [na min dǥ pulisis parakatǥ apǥ εkatǥ εvrǥ] / Frankrike under Napoleon η Γαλλία κάτω από τον Ναπολέοντα [i Džalia katǥ apǥ tǥn napǥlεǥnda] / like under vannflaten λίγο κάτω από την επιϕάνεια του νερού [liDžǥ katǥ apǥ tin εpifania tu nεru] / offiserer under kapteins rang αξιωµατικοί κάτω από το βαθµό του λοχαγού [aksiǥmatiki katǥ apǥ tǥ vaϑmǥ tu lǥχaDžu] / på under en time σε κάτω από µια ώρα [sε katǥ apǥ mja Ǥra] / under armen κάτω από τη µασκάλη µου [katǥ apǥ ti maskali mu] / under arrest (jur.) υπό προσωποκράτηση [ipǥ prǥsǥpǥkratisi] / under behandling υπό ουζήτηση [ipǥ uzitisi] / under bordet κάτω από το τραπέζι [katǥ apǥ tǥ trapεzi] : han/hun/den/det/de er under bordet είναι αποκάτω από το τραπέζι [inε apǥkatǥ apǥ tǥ trapεzi] : ta det/den opp fra under bordet πάρ' το αποκάτω από το τραπέζι [par tǥ apǥkatǥ apǥ tǥ trapεzi] / under bryllupet επάνω στα στεϕανώµατα [εpanǥ sta stεfanǥmata] / under bygging (under oppføring) υπό ανέγερση [ipǥ anεjεrsi] / (naut.) under dekk κάτω από το κατάστρωµα [katǥ apǥ tǥ apǥstrǥma] # στο κύτος [stǥ kitǥs] / under ett (sett under ett, samlet sett, alt i alt, rent generelt) γενικά

2 2 [jεnika] : sett under ett/generelt sett, så er problemet... όταν το δει κανείς γενικά, το πρόβληµα είναι... [Ǥtan tǥ ði jεnika tǥ prǥvlima inε] / under forskjellige navn κάτω από διάϕορα ονόµατα [katǥ apǥ ðjafǥra ǤnǤmata] / under gjennomsnittet (under middels) κάτω του µέσου όρου [kata tǥ mεsu Ǥru] # κάτω από τον µέσο όρο [katǥ apǥ tǥn mεsǥ ǤrǤ] / under ingen omstendighet κατά κανένα τρόπο [kata kanεna trǥpǥ] / under kjøreturen κατά την οδήγηση [kata tin Ǥðijisi] / under kneet (nedom knærne) κάτω από τα γόνατα [katǥ apǥ ta DžǤnata] : skjørtet rakk/ nådde under kneet η ϕούστα έϕτανε κάτω από τα γόνατα [i fusta εftanε katǥ apǥ ta DžǤnata] / under kontroll υπό έλεγχο [ipǥ εlεŋχǥ] / under krigen (i løpet av krigen) κατά τη διάρκεια του πολέµου [kata ti ðjarkia tu pǥlεmu] # (under/i krigen) στον πόλεµο [stǥm pǥlεmǥ] : han ble skadd/invalidisert under krigen κουτσάθηκε στον πόλεµο [kutsaϑikε stǥm bǥlεmǥ] / under middels κάτω του µετρίου [katǥ tu mεtriu] / (om temperatur) under null υπό το µηδέν [ipǥ tǥ miðεn] # κάτω από το µηδέν [katǥ apǥ tǥ miðεn] : tre grader under/over null τρεις βαθµοί υπό το/ πάνω από το µηδέν [triz vaϑmi ipǥ tǥ/panǥ apǥ tǥ miðεn] / under okkupasjonen στην κατοχή [stiŋ gatǥçi] / under oppseiling (i anmarsj, på trappene, på gang, i sikte) (form.:) εν τῳ γίγνεσθαι [εn dǥ jiDžnεsϑε] # (i gang, som er under utvikling, pågående) εν εξελίξει* [εn εksεliksi] # σε εξέλιξη [sε εksεliksi] / under overflaten κάτω από την επιϕάνεια [katǥ apǥ tin εpifania] / (jur.) under press (under tvang) υπό την απειλή βίας [ipǥ tin apili vias] / under sikkerhetsgrensen πιο χαµηλά από το όριο ασϕαλείας [pjǥ Χamila apǥ tǥ ǤriǤ asfalias] : trykket sank til under sikkerhetsgrensen η πίεση έπεσε πιο χαµηλά από το όριο ασϕαλείας [i piεsi εpεsε piǥ Χamila apǥ tǥ ǤriǤ asfalias] / under tilsyn (under offentlig tilsyn, ute på prøve) υπό δοκιµασή [ipǥ ðǥkimasi] / under trussel om bruk av skytevåpen (med våpen mot seg) υπό την απειλή όπλου [ipǥ tin apili Ǥplu] / under trussel om straff υπό την απειλή τιµωρίας [ipǥ tin apili timǥrias] / (jur.) under tvang (under press) υπό την απειλή βίας [ipǥ tin apili vias] / under tvil (under diskusjon, usikkert) υπό συζήτηση [ipǥ sizitisi] / under vann κάτω από το νερό [katǥ apǥ tǥ nεrǥ] : jeg kan være under vann i to minutter µπορώ να µείνω κάτω από το νερό δυο λεπτά [bǥrǥ na minǥ katǥ apǥ tǥ nεrǥ ðjǥ lεpta] / under våpen (bevæpnet, stridsklar) υπό τα όπλα [ipǥ ta Ǥpla] # σε ξεσηκωµό [sε ksεsikǥmǥ] # σε ένοπλη εξέγερση [sε εnǥpli εksεjεrsi] # στ' άρµατα [starmata] / under åpen himmel (i friluft) στο ύπαιθρο [stǥ ipεϑrǥ] under- (vise-, hjelpe-, assisterende) βοηθός [vǥiϑǥs] # (i mil. grad) υπο- [ipǥ] underarm m. αντιβράχιο, το [tǥ andivraçiǥ] # βραχίονας, ο [Ǥ vraçiǥnas] # (dagl.) µπράτσο, το [tǥ bratsǥ] underavdeling f.m. (filial) υποκατάστηµα, το [tǥ ipǥkatastima] underbemannet adj. (med mangelfull bemanning) µε ελλιπές προσωπικό/πλήρωµα [mε εlipεs prǥsǥpikǥ/plirǥma] underbemanning f.m. έλλειψη προσωπικού, η [i εlipsi prǥsǥpiku] / på grunn av/ grunnet underbemanning από την έλλειψη προσωπικού [apǥ tin εlipsi prǥsǥpiku] underbetale v. (være en dårlig betaler) κακοπληρώνω [kakǥplirǥnǥ] underbevissthet f.m. (psyk.)(det ubevisste) υποσυνείδητo, το [tǥ ipǥsiniðitǥ] # συνείδητο,

3 3 το [tǥ siniðitǥ] / underbevissthetens uutforskede områder οι αδιερεύνητες περιοχές του υποσυνείδητου [i aðiεrεvnitεs pεriǥçεs tu ipǥsiniðitu] underbukse f.m. (herretruse) (ε)σώβρακο, το [tǥ (ε)sǥvrakǥ] underby v. (sette levere pris enn andre) µειοδοτώ [miǥðǥtǥ] underbyder m. µειοδότης, ο [Ǥ miǥðǥtis] underbygge v. (bekrefte) επιβεβαιώνω [εpivεvεǥnǥ] # διαβεβαιώνω [ðiavεvεǥnǥ] # επικυρώνω [εpikirǥnǥ] # (styrke, stadfeste, bekrefte) ισχυροποιώ [isçirǥpiǥ] # (støtte, bygge på, basere på) στηρίζω [stirizǥ] # (danne grunnlag for, dokumentere) αποδείχνω [apǥðiχnǥ] / dette underbygger min påstand! αυτό επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό µου! [aftǥ εpivεvεǥni tǥn isçirizmǥ mu] / fakta som underbygger tiltalen γεγονότα αποδεικτικά της κατηγορίας [jεDžǥnǥta apǥðiktika tis katiDžǥrias] / underbygge noe (sannsynliggjøre noe, gi noe et visst preg av sannsynlighet eller troverdighet) κάνω κάτι να ϕαίνεται βάσιµο [kanǥ kati na fεnεte vasimǥ] : fotogafiene underbygget hans påstand om at... οι ϕωτογραϕίες έκαναν βάσιµο τον ισχυρισµό του ότι... [i fǥtǥDžrafiεs εkanan vasimǥ tǥn isçirizmǥ tu Ǥti] underbyggende adj. (dokumenterende, dokumentarisk) αποδεικτικός [apǥðiktikǥs] # (korroborerende, bekreftende, forsterkende, støttende) ενισχυτικός [εnisçitikǥs] / underbyggende data/fakta αποδεικτικά/ενισχυτικά στοιχεία [apǥðiktika/εnisçitika stiçia] underdanig adj. δουλοπρεπής [ðulǥprεpis] # (føyelig) βολικός [vǥlikǥs] # ευπειθής [εfpiϑis] # (servil, krypende) δουλικός [ðulikǥs] # (føyelig, lydig, servil) εθελόδουλος [εϑεlǥðulǥs] # (ettergivende, ydmyk, resignert) ενδοτικός [εnðǥtikǥs] / en ting er å være lydig, noe annet er det å være underdanig (at du er lydig er nå en ting, noe annet er det at du er underdanig) άλλο πράγµα να είσαι υπάκουος κι άλλο (να είσαι) δουλοπρεπής [alǥ praDžma na isε ipakuǥs ki alǥ (na isε) ðulǥprεpis] underdanighet f.m. (servilitet, smisk, smiger) δουλικότητα, η [i ðulikǥtita] # (servilitet, lydighet) εθελοδουλία, η [i εϑεlǥðulia] # (medgjørlighet, lydighet) ευπείθεια, η [i εfpiϑia] underdirektør m. (assisterende direktør) βοηθός διευθυντή, ο [Ǥ vǥiϑǥz ðiεfϑindi] # υποδιευθυντής, ο [Ǥ ipǥðiεfϑindis] underdose f.m. (for liten/svak dose) µικρή δόση [mikri ðǥsi] underdrivelse m. (litt. understatement, litotes) λιτότητα, η [i litǥtita] underernæring f.m. (feilernæring) κακή διατροϕή, η [i kaki ðiatrǥfi] underetasje f.m. (kjeller) υπόγειο, το [tǥ ipǥjiǥ] # κατώ(γ)ι, το [tǥ katǥ(j)i] / i underetasjen (i leilighetene til tjenestefolket) στα διαµερίσµατα των υπηρετών [sta ðiamεrizmata tǥn ipirεtǥn] underforstått adv. (antydningsvis) επαγωγηκώς [εpaDžǥjikǥs] underfundig adj. (gåtefull, lur, som skjuler noe) ενιγµατικός [εniDžmatikǥs] # (fordekt, hemmelighetsfull) κρυψίνους* [kripsinus] # λεπτός [lεptǥs] / et underfundig smil/blikk ένα αινιγµατικό χαµόγελο/βλέµµα [εna εniDžmatikǥ ΧamǤjεlǤ/vlεma] underfundighet m. (fordekthet, lunhet) λεπτότητα, η [i lεptǥtita] / underfundigheten i humoren hans η λεπτότητα του χιούµορ του [i lεptǥtita tu çumǥr tu] undergang m. (ruin) όλεθρος, ο [Ǥ ǤlεϑrǤs] # (fall, erobring) άλωση, η [i alǥsi] #

4 4 (styrt, kollaps, ruin) βούλιαγµα, το [tǥ vuliaDžma] # βούλιασµα, το [tǥ vuliazma] (død, forsvinning, tap) θάνατος, ο [Ǥ ϑanatǥs] # χαµός, ο [Ǥ ΧamǤs] # (sammenbrudd, katastrofe) κατάρρευση, η [i katarεfsi] / atomkrig vil bety verdens undergang ο πυρηνικός πόλεµος θα σηµάνει την καταστροϕή της γης [Ǥ pirinikǥs pǥlεmǥs ϑa simani tiŋ katastrǥfi tiz jis] / det er ikke verdens undergang! δε χάθηκε ο κόσµος! [ðε Χaϑikε Ǥ kǥzmǥs] / gå sin undergang i møte πάω στην καταστροϕή µου [paǥ stiŋ katastrǥfi mu] / han gikk sin undergang i møte (han møtte sin skjebne/ gikk i døden) πήγε στο θάνατό του [pijε stǥ ϑanatǥ tu] undergrave v. (underminere, svekke, utmatte) αποδυναµώνω [apǥðinamǥnǥ] # (uthule, infiltrere) διαβρώνω [ðiavrǥnǥ] / undergrave folkets moral διαβρώνω το ηθικό του λαού [ðiavrǥnǥ tǥ iϑikǥ tu lau] undergravende adj. (samfunnsfiendtlig, -ødeleggende) επαναστατικός [εpanastatikǥs] # ανατρεπτικός [anatrεptikǥs] undergraving f.m. (infiltrasjon) διάβρωση, η [i ðjavrǥsi] undergrunnsbane f.m. (tunnelbane) µετρό, το [tǥ mεtrǥ] undergrunnsbevegelse m. παρανοµή οργάνωση, η [paranǥmi ǤrDžanǤsi] # (hemmelig organisasjon) µυστική οργάνωση, η [i mistiki ǤrDžanǤsi] # (motstandsbevegelsen) το παράνοµο κίνηµα αντίστασης [tǥ paranǥma kinima andistasis] undergrunnspresse f.m. (illegal presse) παράνοµος τύπος, ο [Ǥ paranǥmǥs tipǥs] undergruppe f.m. (datterselskap) θυγατρική εταιρεία, η [i ϑiDžatriki εtεria] underhold n. (jur.)(underholdsbidrag) (επιδικασθείσα) διατροϕή (συζύγου), η [i (εpiðikasϑisa) ðiatrǥfi (siziDžu)] underholde v. (forlyste) ψυχαγωγώ [psiχaDžǥDžǥ] # διασκεδάζω [ðiaskεðazǥ] # (more, fryde) τέρπω [tεrpǥ] # (forsørge) βαστώ [vastǥ] # (fostre, brødfø, ernære, forsørge) διατρέϕω [ðiatrεfǥ] / ikke underholdt /forlystet αψυχαγώγητος [apsiχaDžǥjitǥs] / vi underholdt barna med eventyr διασκεδάσαµε τα παιδιά µε παραµύθια [ðiaskεðasamε ta pεðja mε paramiϑia] underholdende adj. (fornøyelig, morsom) διασκεδαστικός [ðiaskεðastikǥs] # τερπνός [tεrpnǥs] # απολαυστικός [apǥlafstikǥs] # (oppkvikkende) αναδηµουργικός [anaðimiurjikǥs] underholdning m. (atspredelse) ψυχαγωγία, η [i psiχaDžǥjia] # διασκέδαση, η [i ðiaskεðεsi] # (atspredelse, avslapping, rekreasjon) αναψυχή, η [i anapsiçi] # (show, oppvisning) θέαµα, το [tǥ ϑεama] underholdningsartist m. (entertainer, moromann, hykler) θεατρίνος, ο [Ǥ ϑεatrinǥs] # (kvinnelig) θεατρίνα, η [i ϑεatrina] / noen politikere er store underholdningsartister, men ikke noe mer µερικοί πολιτικοί είναι σπουδαίοι θεατρίνοι αλλά τίποτα παραπάνω [mεriki pǥlitiki inε spuðεï ϑεatrini ala tipǥta parapanǥ] underholdningsbransje m. (showbusiness, underholdningsindustri) επιχειρήσεις δηµοσίων θεαµάτων, οι [i εpiçirisiz ðimǥsiǥn ϑεamatǥn] underholdningsskatt m. (teaterskatt, moms på kinobilletter o.l.) ϕόρος (δηµοσίων) θεαµάτων, ο [Ǥ fǥrǥz (ðimǥsiǥn) ϑεamatǥn] underholdningssted n. χώρος αναψυχής, ο [Ǥ ΧǤrǤs anapsiçis] # µέρος ψυχαγσωγίας, ο [Ǥ

5 5 mεrǥs psiχaDžǥjias] underholdsbidrag n. (jur.) διατροϕή, η [i ðiatrǥfi] # (forsørgertillegg, familietillegg) οικογενειακό επίδοµα, το [tu ikǥjεniakǥ εpiðǥma] / kjennelse om underholdsbidrag απόϕαση διατροϕής, η [i apǥfasi ðiatrǥfis] underhus n. (det engelske Underhuset) η Κάτω Βουλή [i katǥ vuli] # (House of Commons) η Βουλή των Κοινοτήτων [i vuli tǥŋ kinǥtitǥn] underinndeling f.m. υποδιαίρεση, η [i ipǥðjεrεsi] underkastelse m. υποταγή, η [i ipǥtaji] # εξάρτηση, η [i εksartisi] # (servilitet, underdanighet, lydighet) εθελοδουλία, η [i εϑεlǥðulia] / true noen til underkastelse εκϕοβίζω/καταπτοώ κάποιον και τον αναγκάζω να υποταγεί [εkfǥvizǥ/kataptǥǥ kapiǥn kε tǥn anaŋgazǥ na ipǥtaji] underkaste seg v. (bøye seg for) λυγίζω υπό [lijizǥ ipǥ] # (ta parti) υποτάσσοµαι ipǥtasǥmε] # (utsette seg for, tåle, lide) υϕίσταµαι [ifistamε] # (gjennomgå, ta) περνώ [pεrnǥ] / underkaste seg en test (ta en test) περνώ από έλεγχο [pεrnǥ apǥ εlεŋχǥ] underkastet adj. (ansvarlig overfor, undelagt) διεπόµενος από [ðiεpǥmεnǥs apǥ] underkjenne v. απορρίπτω [apǥriptǥ] # (annullere) ακυρώνω [akirǥnǥ] # δεν αναγνωρίζω [ðεn anaDžnǥrizǥ] / underkjenne noe (erklære noe for ugyldig) καθιστώ κάτι άκυρο [kaϑistǥ kati akirǥ] # καταργώ κάτι [katarDžǥ kati] : undekjenne et mål/et krav δεν αναγνωρίζω ένα γκολ/µια αξίωση [ðεn anaDžnǥrizǥ εna gǥl/mja aksiǥsi] / underkjenne en rettsprosess/rettsforhandlinger καταργώ µια δίκη [katarDžǥ mja ðiki] underkjenning f.m. (forkasting) ακυρότητα, η [i akirǥtita] # ακύρωση, η [i akirǥsi] # (jur.)(forkasting, kassasjon, omstøting, underkjennelse ved dom) αναίρεση, η [i anεrεsi] underkjeve m. κατωσάγονο, το [tǥ katǥsaDžǥnǥ] underkjole m. µισοϕόρι, το [tǥ misǥfǥri] underkue v. (tvinge i kne, gjøre til slave) ανδραποδίζω [anðrapǥðizǥ] # εξανδραποδίζω [εksanðrapǥðizǥ] # (temme, få til å føye seg) δαµάζω [ðamazǥ] # υποδουλώνω [ipǥðulǥnǥ] # (la noen få kjørt seg, få noen til å henge i) βγάζω το λάδι σε κάποιον [vDžazǥ tǥ laði sε kapiǥn] underkuing f.m. (tøyling, kontroll, hindring, demping) αναχαίτιση, η [i anaçεtisi] # (undertrykkelse, trelldom) ανδραποδισµός, ο [Ǥ anðrapǥðizmǥs] # εξάρτηση, η [i εksartisi] # (truing, trakassering, skremming) εκϕοβισµός, ο [Ǥ εkfǥvizmǥs] # (undertrykkelse, undertvingelse, erobring, temming) καθυπόταξη, η [i kaϑipǥtaksi] underkøye f.m. κάτω κουκέτα η [i katǥ kukεta] / jeg valgte underkøya διάλεξα την κάτω κουκέτα [ðjalεksǥ tiŋ DžatǤ kukεta] underlag n. (grunnlag) υπόστρωµα το [tǥ ipǥstrǥma] # (pute, matte) γιατάκι, το [tǥ jataki] underlagskrem m. (kosmet. foundation) κρέµα βάσεως, η [i krεma vasεǥs] underlegen adj. (mindreverdig) κατώτερος [katǥtεrǥs] # παρακατιανός [parakatianǥs] # (mindreverdig, mangelfull,ufordelaktig, ugunstig, negativ) µειονεκτικός [miǥnεktikǥs] / få noen til å føle seg underlegen κάνω κάποιον να νιώθει κατώτερος [kanǥ kapiǥn

6 6 na njǥϑi katǥtεrǥs] / være underlegen (ikke strekke til) υστερώ [istεrǥ] : han er meg underlegen (han er dårligere enn meg) είναι κατώτερος από µένα [inε katǥtεrǥs apǥ mεna] underlegenhet f.m. (mindeverdighet) µειονεκτικότητα, η [i miǥnεktikǥtita] # µειονεξία, η [i miǥnεksia] underlegge v. (gjøre til gjenstand for, styre) διέπω [ðjεpǥ] / være underlagt (styres av, være gjenstand for) διέποµαι από [ðjεpǥmε apǥ] : menneskelivet er underlagt naturlover η ζωή του ανθρώπου διέπεται από ϕυσικούς νόµους [i zǥi tǥ anϑrǥpu ðjεpεtε apǥ fisikuz nǥmus] : saken er ikke underlagt vanlige regler η υπόθεση δεν διέπεται από κοινούς κανόνες [i ipǥϑεsi ðεn ðjεpεtε apǥ kinus kanǥnεs] underleppe f.m. κάτω χείλος, το [tǥ katǥ çilǥs] underlig adj. (rar, som ikke passer sammen) αταίριαστος [atεriastǥs] # (bisarr, merkelig) παράξενος [tǥ paraksεnǥs] # (eiendommelig, merkelig, ekstravagant, paradoksal) παράδοξος [paraðǥksǥs] # (merkverdig, rar, fremmed, uvant) άγνωστος [aDžnǥstǥs] # (sær, original, unaturlig, affektert, irrasjonell) αϕύσικος [afisikǥs] # (særegen, merkelig, spesiell, uvanlig, egenartet) αξιοπερίεργος [aksiǥpεriεrDžǥs] # (besyndelig) ιδιόµορϕος [iðiǥmǥrfǥs] # (mystisk, unaturlig, nifs) µυστηριώδης [mistiriǥðis] / det er ikke så underlig (det er ikke så rart, det er ikke til å undres over) δεν είναι απορίας άξιο [ðεn inε apǥrias aksiǥ] / et underlig par αταίριαστο ζευγάρι [atεriastǥ zεvDžari] / et underlig syn (merkelig framtoning, bisar forestilling) παράξενο θέαµα [paraksεnǥ ϑεama] # (eiendommelii synspunkt, rar mening) παράξενη άποψη, η [i apǥpsi] / han er en underlig person/en merkelig fyr είναι ιδιόµορϕος χαρακτήρας [inε iðiǥmǥrfǥs Χaraktiras] / han har blitt litt underlig i det siste, syns du ikke? έγινε λιγάκι ιδιόρρυθµος τελευταία, δε νοµίζεις; [εjinε liDžaki iðiǥriϑmǥs tεlεftεa ðε nǥmizis] / underlig nok (på underlig vis) κατά παράδοξο τρόπο [kata paraðǥksǥ trǥpǥ] / underlige skikker άγνωστα έθιµα, τα [ta aDžnǥsta εϑima] / underlige ting! tenkte han παράξενα πράγµατα! σκέϕτηκε [paraksεna praDžmata skεftikε] underliggende adj. adj. (bakenforliggende, fjernere, egentlig) απώτερος [apǥtεrǥs] # βαθύς [vaϑis] # (viktigste, grunn-, hoved-) βασικός [vasikǥs] # (opprinnelig) γενεσιουργός* [jεnεsiurDžǥs] # (latent, sovende, slumrende) λανθάνων* [lanϑanǥn] / underliggende motiver (baktanke) απώτερα κίνητρα [apǥtεra kinitra] / de underliggende årsaker til krigen (de dypere årsaker til krigen) οι βαθύτερες αιτίες του πολέµου [i vaϑitεrεs εtiεs tu pǥlεmu] / den underliggende årsak (den opprinnelige årsak) η γενεσιουργή αιτία [i jεnεsiurji εtia] / en underliggende melankoli (en understrøm av melankoli) µια λανθάνουσα µελαγχολία [mja lanϑanusa mεlaŋχǥlia] underminere v. (undergrave, svekke, utmatte) αποδυναµώνω [apǥðinamǥnǥ] underoffiser m. αρχισµηνίας, ο [Ǥ arçizminias] # (kvartermester) υποκελευστής, ο [Ǥ ipǥkεlεfstis] underordnet m. κατώτερος, ο [Ǥ katǥtεrǥs] / han er real mot sine underordnede είναι καλός µε τους κατωτέρους του [inε kalǥz mε tus katǥtεrus tu] underordnet adj. (mindre vesentlig, ubetydelig) άσηµος [asimǥs] # (underdanig, føyelig)

7 7 βολικός [vǥlikǥs] # (stedfortredende, vikar-) αναπληρωτής [anaplirǥtis] # επίκουρος [εpikurǥs] # υϕιστάµενος [ifistamεnǥs] # (sekundær, bi-) m. δευτερεύων [ðεftεrεvǥn] # f. δευτερεύουσα [ðεftεrεvosa] # n. δευτερεύον [ðεftεrεvǥn] / det er av underordnet betydning έχει δευτερεύουσα σηµασία [εçi ðεftεrεvusa simasia] / en underordnet aktivitet (bigeskjeft) δευτερεύον εγχείρηµα [ðεftεrεvǥn εŋçεrima] / en underordnet tjenestemann/funksjonær ένας άσηµος υπαλληλάκος [εnas asimǥs ipalilakǥs] / et underordnet spørsmål (en biting) δευτερεύον θέµα [ðεftεrεvǥn ϑεma] underordning f.m. (underkastelse, underkuing) υποταγή, η [i ipǥtaji] # εξάρτηση, η [i εksartisi] underpriviligert adj. (urettferdig behandlet ) αδικηµένος [aðikimεnǥs] / de fattige og de underpriviligerte οι ϕτωχοί κι οι αδικηµένοι [i ftǥçi ki i aðikimεni] underrette v. (orientere, informere) ενηµερώνω [εnimεrǥnǥ] # πληροϕορώ [plirǥfǥrǥ] # ϕέρνω σε γνώση [fεrnǥ sε DžnǤsi] # γνωστοποιώ [DžnǤstǤpjǤ] # (meddele, bekjentgjøre) δηλοποιώ* [ðilǥpjǥ] # κοινοποιώ [kinǥpjǥ] # (gi beskjed, meddele) ειδοποιώ [iðǥpjǥ] / han ble nylig underrettet om... πληροϕορήθηκε προσϕάτως τα περί... [plirǥfǥriϑikε prǥsfatǥs ta pεri] : jeg fikk underrettet han i tide κατάϕερα να/ βρήκα τρόπο να τον ειδοποιήσω έγκερα [vrika trǥpǥ na tǥn prǥiðǥpiisǥ εŋgεra] / la meg få underrette deg om den siste utviklingen να σε ενηµερώνω επί των τελευταίων εξελίξεων [na sε εnimεrǥnǥ εpi tǥn tεlεftεǥn εksεliksεǥn] / underrette noen om (gjøre det klart for noen, gjøre noen oppmerksom på) ϕέρνω σε γνώση κάποιου [fεrnǥ sε DžnǤsi kapiu] # (informere noen, la noen få vite, gi opplysninger til noen) δίνω ειδήσεις σε κάποιον [ðinǥ iðisis sε kapiǥn] : han underrettet alle om avgjørelsen sin κοινοποίησε σ' όλους την απόϕασή του [kinǥpiisε sǥlus tin apǥfasi tu] underskjørt n. µεσοϕόρι, το [tǥ mεsǥfǥri] # µισοϕόρι, το [tǥ misǥfǥri] # κοµπιναιζόν, η [i kǥmbinεzǥn] # κοµπινεζόν, η [i kǥmbinεzǥn] underskog m. (kratt, krattskog) αλούλλιο, το [tǥ aluliǥ] underskrift f.m. υπογραϕή, η [i ipǥDžrafi] # (autograf) αυτόγραϕο, το [tǥ aftǥDžrafǥ] / han satte på sin underskrift έθεσα την υπογραϕή του [εϑεsε tin ipǥDžrafi tu] / nekte å vedkjenne seg sin underskrift αρνούµαι την υπογραϕή µου [arnumε tin ipǥDžrafi mu] / og disse kråketærne skal liksom være/antas å være underskriften hans κι αυτή η καλλικαντζούρα υποτίθεται ότι είναι η υπογραϕή του [ki afti i kalikandzura ipǥtiϑεtε Ǥti inε i ipǥDžrafi tu] / underskrifta er ekte η υπογραϕή είναι γνήσια/αυθεντική [i ipǥDžrafi inε Džnisia/afϑεndiki] underskrive v. (undertegne, signere) υπογράϕω [ipǥDžrafǥ] / hvor skal jeg underskrive? πού να υπογράψω; [pu na ipǥDžrapsǥ] / ikke underskrevet (usignert) αθεώρητος [aϑεǥritǥs] underskru m. (i tennis e.l.) ανάποδο ϕάλτσο, το [tǥ anapǥðǥ faltsǥ] underskudd n. (manko, svikt) έλλειµµα, το [tǥ εlima] # (negativ balanse) ελειµµατικό ισοζύγιο, το [tǥ εlimatikǥ isǥzijiǥ] / budsjettet viser et underskudd (det er et underskudsbudsjett) ο προϋπολογισµός εµϕανίζει έλλειµµα [Ǥ prǥïpǥlǥjizmǥs εmfanizi εlima] / dekke et underskudd καλύπτω ένα έλλειµµα [kaliptǥ εna εlima] / gå

8 8 med underskudd (skylde/tape penger) µπαίνω µέσα [bεnǥ mεsa] : jeg gikk fem hundre kroner i underskudd på den handelen µπήκα µέσα 500 κορόνες απ' αυτή τη δουλειά [bika mεsa pεndakǥsia kǥrǥnεs ap afti ti ðulja] / underskudd på handelsbalansen έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου [εlima εmbǥriku isǥzijiu] / vi har et underskudd på 50 tonn έχουµε έλλειµµα 50 τόννους [εχumε εlima pεninda tǥnus] underskudds- (som viser et underskudd) ελλειµµατικός [εlimatikǥs] underslag n. έλλειµµα, το [tǥ εlima] # υπεξαίρεση, η [i ipεksεrεsi] # κατάχρηση,η [i kataχrisi] # (appropriasjon, det å tilrane seg noe) ιδιοποίηση, η [i iðiǥpiisi] # (jur.) (οικονοµική) κατάχρηση, η [i (ikǥnǥmiki) kataχrisi] / begå/ gjøre underslag καταχρώµαι [kataχrǥmε] : han gjorde underslag καταχράστηκε [kataχrastikε] / han var anklaget for underslag κατηγορήθηκε για κατάχρηση [katiDžǥriϑikε ja kataχrisi] underslager m. (person som gjør underslag) καταχραστής, ο [Ǥ kataχrastis] underslå v. (tilvende seg) καταχρώµαι [kataχrǥmε] / kassereren underslo foreningens penger ο ταµίας καταχράστηκε τα λεϕτά του συλλόγου [Ǥ tamias kataχrastikε ta lεfta tu silǥDžu] understatement n. (underdrivelse, litt. litotes) λιτότητα, η [i litǥtita] understreke v. υπογραµµίζω [ipǥDžramizǥ] # (poengtere, legge vekt på) εξαίρω* [εksεrǥ] # επισηµαίνω [εpisimεnǥ] # (betone, understreke, forsterke, intensivere) επιτείνω [εpitinǥ] / jeg understreket for han det ansvar han hadde ved ulykker/i tilfelle det skulle skje en ulykke του επισήµανα την ευθύνη του σε περίπτωση ατυχήµατος [tu εpisimana tin εfϑini tu sε pεriptǥsi atiçimatǥs] / understreke betydningen av/alvoret i at εξαίρω τη σηµασία/σπουδασιότητα που [εksεrǥ ti simasia/spuðjǥtita pu] understreking f.m. (presisering, betoning, avmerking) ) επισήµανση, η [εpisimansi] understrøm m. (dragsug, tilbakeslag (av bølge)) αντιµάµαλο, το [tǥ andimamalǥ] understøtte v. εξυπηρετώ [εksipirεtǥ] # υποστηρίζω [ipǥstirizǥ] # (avhjelpe situasjonen for, gi understøttelse/hjelp) διευκολύνω [ðiεfkǥlinǥ] # ανακουϕίζω [anakufizǥ] # (bifalle, være støttespiller) ακοµπανιάρω [akǥmbaniarǥ] # (hjelpe, støtte, gi sin støtte til) βοηθώ [vǥiϑǥ] # (hjelpe, oppmuntre, anspore, sette mot i) εγκαρδιώνω [εŋgarðjǥnǥ] / kan du understøtte meg med et lite lån? µπορείς να µε διευκολύνεις µε ένα µικρό δάνειο; [bǥriz na mε ðiεfkǥliniz mε εna mikrǥ ðaniǥ] / understøtte utviklingslandene (gi sin (økonomiske) støtte til utviklingslandene, gi u-hjelp) βοηθώ τους υποανάπτυκτες χώρες [vǥiϑǥ tus ipǥanaptiktεs ΧǤrεs] understøttelse m. (hjelp, støtte, bistand) αρωγή, η [i arǥji] # βοήθηµα, το [tǥ vǥiϑima] undersøke v. εξετάζω [εksεtazǥ] # ξετάζω [ksεtazǥ] # (utforske) µελετώ [mεlεtǥ] # (se på, om lege etc.: sjekke, kontrollere) κοιτάζω [kitazǥ] # βλέπω [vlεpǥ] # (granske, etterse) ανακρίνω [anakrinǥ] # εξελέγχω [εksεlεŋχǥ] # (granske, sondere) διερευνώ [ðiεrεvnǥ] # ερευνώ [εrεvnǥ] # εξερευνώ [εksεrεvnǥ] # εξονυχίζω [εksǥniçizǥ] # (vurdere nøye, granske) κοσκινίζω [kǥskinizǥ] / då må la deg undersøke av en lege (du må gå til legen) πρέπει να σε κοιτάξει γιατρός [prεpi na sε kitaksi jatrǥs] / få undersøkt øynene sine/synet sitt εξετάζω τα µάτια µου [εksεtazǥ ta matia mu] / har legen undersøkt deg? σε είδε ο γιατρός; [sε iðε Ǥ

9 9 jatrǥs] / ikke undersøkt αξέταστος [aksεtastǥs] / undersøke alle muligheter ερευνώ κάθε δυνατότητα [εrεvnǥ kaϑε ðinatǥtita] # εξερευνώ όλες τις δυνατότητες [εksεrεvnǥ Ǥlεs tiz ðinatǥtitεs] / undersøke bevisene/bevismaterialet εξονυχίζω/κοσκινίζω τις αποδείξεις [εksǥniçizǥ/kǥskinizǥ tis apǥðiksis] / undersøke de ulike sider av et problem εξετάζω τις διαϕορές απόψεις ενός προβλήµατος [εksεtazǥ tiz ðjafǥrεs apǥpsis εnǥs prǥvlimatǥs] / undersøke et problem εξετάζω ένα πρόβληµα [εksεtazǥ εna prǥvlima] / undersøke grundig (trenge inn/ned i, komme til bunns i, forstå) εµβαθύνω [εmvaϑinǥ] # (tenke ut, pønske ut) καλοεξετάζω [kalǥεksεtazǥ] / undersøke noe fra alle sider/synsvinkler εξετάζω κάτι από κάθε άποψη [εksεtazǥ kati apǥ kaϑε apǥpsi] / undersøke nøye (granske, grave seg ned i) αναδιϕώ σε [anaðifǥ sε] / undersøke på nytt (overveie igjen/på nytt, etterprøve) επανεξετάζω [εpanεksεtazǥ] / undersøke årsakene til en flystyrt/epidemi ερευνώ τα αίτια ενός αεροπορικού ατυχήµατος /µιας επιδιµίας [εrεvnǥ ta εtia εnǥs aεrǥpǥriku atiçimatǥs/mjas εpiðimias] / vi må undersøke den saken fra alle sider πρέπει να εξετάσουµε το ζήτηµα από όλες του τις πλευρές [prεpi na εksεtasumε tǥ zitima apǥ Ǥlεs tu tis plεvrεs] / vi må undersøke/se på denne saken straks πρέπει να κοιτάζουµε αυτό το θέµα αµέσως [prεpi na kitazumε aftǥ tǥ ϑεma amεsǥs] undersøkelse m. (saumfaring) έρευνα, η [i εrεvna] # (utforskning, gransking) διερεύνηση, η [i ðiεrεvnisi] # εχερεύνηση, η [i εksεrεvnisi] # (sjekking, utspørring, medisinsk undersøkelse) εξέταση, η [i εksεtasi] # (etterforskning, forhør) ανάκριση, η [i anakrisi] # (gransking, saumfaring) αναδίϕηση, η [i anaðifisi] / bli underkastet en grundig undersøkelse (bli saumfart) υποβάλλοµαι σε εξονυχιστική έρευνα [ipǥvalǥmε sε εksǥniçistiki εrεvna] : jeg ble underkastet en grundig undersøkelse υποβλήθηκα σε εξονυχιστική έρευνα [ipǥvliϑika sε εksǥniçistiki εrεvna] / en grundig undersøkelse (et inngående forhør, saumfaring) βασάνισµα [vasanizma] # βασανισµός [vasanizmǥs] # προσεχτική διερεύνηση [prǥsεχtiki ðiεrεvnisi] # (det å gå i dybden, inngående gransking) εµβάθυνση, η [i εmvaϑinsi] # εξαντλητική/ εξονυχιστική έρευνα [εksandlitiki /εksǥniçistiki εrεvna] / en vitenskapelig undersøkelse (forskning) επιστηµονική έρευνα, η [i εpistimǥniki εrεvna] : vitenskapelige undersøkelser επιστηµονικές µελέτες [εpistimǥnikεz mεlεtεs] / foreta en grundig undersøkelse av noe κάνω εξαντλητική ανάκρισηγια κάτι [kanǥ εksandlitiki anakrisi ja kati] / fornyet undersøkelse/prøve αναψηλάϕηση, η [i anapsilafisi] / gjennomgå en undersøkelse (underkaste seg ei granskning) υποβάλλοµαι σε ανάκριση [ipǥvalǥmε sε anakrisi] : grundige undersøkelser (omfattende undersøkelser) εκτεταµένες έρευνες [εktεtamεnεs εrεvnεs] undersøkelses- (granskings-) ανακριτικός [anakritikǥs] # ερευνητικός [εrεvnitikǥs] # διερευνητικός [ðiεrεvnitikǥs] # εξεταστικός [εksεtastikǥs] undersøkelseskommisjon m. (mil.) ανακριτικό συµβούλιο, το [tǥ anakritikǥ simvuliǥ] # ((parlamentarisk) granskingskommisjon, saklig utvalg) ανακριτική επιτροπή, η [i anakritiki εpitrǥpi] # εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή, η [εksεtastiki tǥm braDžmatǥn εpitrǥpi] # µια διερευνητική αποστολή [mja ðiεrεvnitiki apǥstǥli] # επιτροπή έρευνας, η [i εpitrǥpi εrεvnas]

10 10 undersått m. (underordnet, ansatt) υϕιστάµενος, ο [Ǥ ifistamεnǥs] / jeg gratulerte ham og hans undersåtter (og mannskapet hans, medarbeiderne hans) συνεχ άρην αυτόν και τους συνεργάτες /υϕισταµένους του [sinεχarin aftǥn kε tus sinεrDžatεs/ifistamεnus tu] undertegne v. (signere) υπογράϕω [ipǥDžrafǥ] / undetegne en avtale υπογράϕω µια συµϕωνία [ipǥDžrafǥ mja simfǥnia] : forbundene ble lurt/tvunget til å undertegne avtalene raskt τα σωµατεία αναγκάστηκαν να υπογράψουν βιαστικά τις συµϕωνίες [ta sǥmatia anaŋgastikan viastika na ipǥDžrapsun tis simfǥniεs] / undertegne en kontrakt υπογράϕω σύµβαση [ipǥDžrafǥ simvasi] : til slutt gikk han med på å undertegne kontrakten τελικά αυγκατατέθηκε να υπογράψει τη σύµβαση [tεlika siŋgatatεϑikε na ipǥDžrapsi ti simvasi] undertegnede m. ο κατώδι υπογραϕόµενος [Ǥ katǥði ipǥDžrafǥmεnǥs] undertone m. (anstrøk, skjær, nyanse) απόχρωση, η [i apǥχrǥsi] # ίχνος, το [tǥ iχnǥs] # (en hemmelighetsfull tone) ένας κρυϕός τόνος [εnas krifǥs tǥnǥs] / det var en undertone av ironi i stemmen hans ύπηρχε µια υπόχρωση ειρωνίας στη ϕωνή του [ipirçε mja ipǥχrǥsi irǥnias sti fǥni tu] / en truende/fiendtlig undertone µια απόχρωση (= ένας κρυϕός τόνος) απειλής /εχθρότητας [mja apǥχrǥsi (εnas krifǥs tǥnǥs) apilis/εχϑrǥtitas] / med en bitter/ironisk undertone µ' ένα ίχνος πικρίας / ειρωνίας [mεna iχnǥs pikrias/irǥnias] undertrykke v. (tyrannisere) καταπιέζω [katapjεzǥ] # δυναστεύω [ðinastεvǥ] # (tyrannisere, dominere) καταδυναστεύω [kataðinastεvǥ] # (jage, avvise, forkaste) απωθώ [apǥϑǥ] # (holde tilbake, holde hemmelig, skjule, forbigå i stillhet) αποσιωπώ [apǥsiǥpǥ] # (underkue, fortrenge, hemme, slå tilbake, vise bort) απωθώ [apǥϑǥ] # (underkue, undertvinge, temme) καθυποτάσσω [kaϑipǥtasǥ] # καταστέλλω [katastεlǥ] (tøyle, beherske, styre, holde tilbake) κρατώ [kratǥ] # (kue, ydmyke, sønderknuse) δαµάζω [ðamazǥ] # (gjøre til slave/husmann, trellbinde) δουλώνω [ðulǥnǥ] / de undertrykte (i samfunnet) οι καταδυνοστευόµενοι [i kataðinastεvǥmεni] # οι καταπιεζόµενοι [i katapjεzǥmεni] / jeg klarte ikke å undertrykke sinnet mitt δεν µπόρεσα να κρατήσω το θυµό µου [ðεm bǥrεsa na kratisǥ tǥ ϑimǥ mu] / undertrykke et folk/en klasse καταπιέζω ένα λαό/µια τάξη [katapjεzǥ εna laǥ/mja taksi] / undertrykke sine følelser τα κρατώ µέσα µου [ta kratǥ mεsa mu] # απωθώ τα συναισθήµατά µου [apǥϑǥ ta sinεsϑimata mu] # κατανίγω τα αισθήµατά µου [kataniDžǥ ta εsϑimata mu] / undertrykke sine naturlige impulser αναχαιτίζω/απωθώ τις παρορµήσεις µου [anaçεtizǥ/apǥϑǥ tis parǥrmisiz mu] # (styre sine lyster) αναχαιτίζω τις επιθυµίες µου [anaçεtizǥ tis εpiϑimiεz mu] undertrykkelse m. καταπίεση, η [i katapiεsi] # τυραννία, η [i tirania] # (tilbakeslag, tilbakevis(n)ing, avslag, avvis(n)ing, underkuing) απώθηση, η [i apǥϑisi] # (tyranni, despoti) καταδυνάστευση, η [i kataðinastεfsi] # δυνάστευση, η [i ðinastεfsi] (underkuing, underordning) εξάρτηση, η [i εksartisi] # (underkuing, undertvingelse, erobring, temming) καθυπόταξη, η [i kaϑipǥtaksi] # (kvelning, tilbakeholdelse, bekjempelse) κατάπνιξη, η [i katapniksi] # κατάσβεση, η [i katazvεsi] # καταστολή, η [i katastǥli] / kjempe mot undertrykkelsen αντιµάχοµαι την τυραννία [andimaχǥmε tin dirania] / økonomisk og politisk undertrykking/

11 11 avhengighet οικονοµική και πολιτική εξάρτηση [ikǥnǥmiki kε pǥlitiki εksartisi] / undertrykkelse av impulser og lyster η απώθηση των παρορµήσεων και επιθυµιών [i apǥϑisi tǥm barǥrmisεǥn kε εpiϑimjǥn] undertrykkende adj. (tyrannisk, egenrådig) σατραπικός [satrapikǥs] # (despotisk, tyrannisk) αυταρχικός [aftarçikǥs] # καταδυναστευτικός [kataðinastεftikǥs] # καταπιεστικός [katapiεstikǥs] # (underkuende, tvangs-) κατασταλτικός [katastaltikǥs] / en undertrykkende regjering καταπιεστική κυβέρνηση [katapiεstiki kivεrnisi] / et undertrykkende regime καταπιεστικό καθεστώς [katapiεstikǥ kaϑεstǥs] / undertrykkende lover og regler καταπιεστικοί νόµοι και µέτρα [katapiεstiki nǥmi kε mεtra] undertrykker m. (tyrann) δυνάστης, ο [Ǥ ðinastis] # κατασπιεστής, ο [Ǥ katapiεstis] undertrykking f.m. (tøyling, kontroll, hindring, demping) αναχαίτιση, η [i anaçεtisi] # (underkuelse, trelldom) ανδραποδισµές, ο [Ǥ anðrapǥðizmǥs] # καταπίεση, η [i katapiεsi] undertrøye f. εσωτερική ϕανέλα, η [i εsǥtεriki fanεla] # (T-skjorte) ϕανελάκι, το [tǥ fanεlaki] undertvingelse m. (underkuing, erobring, temming) καθυπόταξη, η [i kaϑipǥtaksi] / undertvingelsen av opprørerne tok flere år η καθυπόταζη των επαναστατών πήρε χρόνια [i kaϑipǥtaksi tǥn εpanastatǥn pirε ΧrǤnia] undertøy n. εσώρουχα, τα [ta εsǥruχa] / undertøy av lin λινά εσώρουχα, [lina εsǥruχa] undertøysplagg n. εσώρουχο, το [tǥ εsǥruχǥ] # pl. εσώρουχα, τα [ta εsǥruχa] # ασπρόρουχα, τα [ta asprǥruχa] / tynt undertøy (florlett undertøy) αραχνοῢϕαντα εσώρουχα [araχnǥïfanda εsǥruχa] underutviklet adj. υπανάπτυκτος [ipanaptiktǥs] / underutviklede land (utviklingsland) υπανάπτυκτες χώρες [ipanaptiktεs ΧǤrεs] undervannsarkeologi m. υποβρύχια αρχαιολογία, η [i ipǥvriçia arçεǥlǥjia] undervannsfiske n. υποβρύχιο ψάρεµα, το [tǥ ipǥvriçǥ psarεma] / drive med undervannsfiske κάνω υποβρύχιο ψάρεµα [kanǥ ipǥvriçǥ psarεma] / undervannsfiske gir meg mye glede βρίσκω πολλή ευχαρίστηση στο υποβρύχιο ψάρεµα [vriskǥ pǥli εfχaristisi stǥ ipǥvriçǥ psarεma] underveis adv. καθ' οδόν [kaϑ ǤðǤn] / den første forsendelsen er underveis η πρώτη παραγγελία βρίσκεται καθ' οδόν [i prǥti paraŋgεlia vriskεtε kaϑ ǤðǤn] undervektig adj. (under normalvekt, for lett) κάτω από το κανονικό βάρος [katǥ apǥ tǥ kanǥnikǥ varǥs] # λιπόβαρος [lipǥvarǥs] # λιποβαρής* [lipǥvaris] underverden m. κάτω κόσµος, ο [Ǥ katǥ kǥzmǥs] underverk n. (under, mirakel) θαύµα, το [tǥ ϑavma] # θάµα, το [tǥ ϑama] / gjøre underverker κάνω θαύµατα [kanǥ ϑavmata] / verdens sju underverker τα επτά θαύµατα του κόσµου [ta εpta ϑavmata tu kǥzmu] / vår tids underverker τα θαύϕατα του καιρού µας [ta ϑavmata tu kεru mas] undervise v. (undervise i, lære bort) διδάσκω [ðiðaskǥ] # (utdanne, trene opp, øve opp, instruere) εκπαιδεύω [εkpεðεvǥ] # (gi timer) παραδίδω µαθήµατα [paraðiðǥ maϑimata] / det er anstrengende å undervise ti timer per dag είναι εξαντλητικό

12 12 να διδάσκεις 10 ώρες την ηµέρα [inε εksandlitikǥ na ðiðaskiz ðεka Ǥrεs tin imεra] / han underviser studentene (ved en høyskole eller et universitet) i fysikk (han lærer studentene fysikk) διδάσκει τους ϕοιτητές ϕυσική [ðiðaski tus fititεs fisiki] / jeg hater å undervise νιώθω αντιπάθεια για το δασκαλίκι [njǥϑǥ andipaϑia ja tǥ ðaskaliki] / undervise en klasse i matematikk διδάσκω σε µια τάξη µαθηµατικά [ðiðaskǥ sε mja taksi maϑimatika] / undervise i historie/kjemi διδάσκω ιστορία/ χηµεία [ðiðaskǥ istǥria/çimia] / å undervise kan være slitsomt, men aldri kjedelig η διδασκαλία µπορεί να είναι κουραστική αλλά δεν είναι ποτέ πληκτική [i ðiðaskalia bǥri na inε kurastiki ala ðεn inε pǥtε pliktiki] undervisning m. (overlevering, tradisjon) παράδοση, η [i paraðǥsi] # (lærergjerning, instruksjon, det å undervise) διδασκαλία, η [i ðiðaskalia] # δασκαλίκι, το [tǥ ðaskaliki] # παιδαγώγηση, η [i pεðaDžǥjisi] # (veiledning, opplysning, oppklaring, klargjøring, belysing) ιαϕώτηση, η [i ðiafǥtisi] # κατάρτιση, η [i katartisi] # (utdanning, skolegang) εκπαίδευση, η [i εkpεðεfsi] / gratis undervisning (fri skolegang) δώρεαν εκπαίδευση [ðǥrεan εkpεðεfsi] / grunnskolens undervisning (undervisning på barnetrinnet) στοιχειώδης εκπαίδευση, η [i stiçǥðis εkpεðεfsi] / jeg hater undervisning (dvs. jeg hater å undervise) νιώθω αντιπάθεια για το δασκαλίκι [njǥϑǥ andipaϑia ja tǥ ðaskaliki] / undervisning på mellomtrinnet (ungdomsskole) µέση εκπαίδευση [mεsi εkpεðεfsi] / undervisningen/skolegangen må begynne tidlig η εκπαίδευση πρέπει ν' αρχίζει νωρίς [i εkpεðεfsi prεpi narçizi nǥris] undervisnings- (lærer-) διδασκαλικός [ðiðaskalikǥs] undervisningsfilm m. (instruksjonsfilm) µορϕωτική ταινία, η [i mǥrfǥtiki tεnia] # pl. µορϕωτικές ταινίες, οι [i mǥrfǥtikεs tεniεs] undervisningsforbund n. διδασκαλική οµοσπονδία, η [i ðiðaskaliki ǤmǤspǤnðia] undervisningshonorar n. (skolepenger, semesteravgift) δίδακτρα, τα [ta ðiðaktra] undervisningsmetode m. διδακτική µέθοδος, η [i ðiðaktiki mεϑǥðǥs] # µέθοδος διδασκαλίας, η [i mεϑǥðǥz ðiðaskalias] / en effektiv undervisningsmetode αποτελεσµατική µέθοδος διδασκαλίας [apǥtεlεzmatiki mεϑǥðǥz ðiðaskalias] / en moderne undervisningsmetode µοντέρνα διδακτική µέθοδος [mǥdεrna ðiðaktiki mεϑǥðǥs] / gammeldagse undervisningmetoder αναχρονιστικές διδακτικές µέθοδοι [anaχrǥnistikεz ðiðaktikεz mεϑǥði] / innføre nye undervisningsmetoder εισάγω νέες διδαχτικές µεθόδους [isaDžǥ nεεz ðiðaχtikεz mεϑǥðus] undervisningssystem n. (utdanningssystem) εκπαίδευση, η [i εkpεðefsi] / vårt undervisningssystem trenger radikale reformer η εκπαίδευσή µας θέλει ριζική ανακαίνιση [i εkpεðεfsi mas ϑεli riziki anakεnisi] undervurdere v. υποτιµώ [ipǥtimǥ] / det ville være et mistak/galt/feil (av oss) å undervurdere han θα ήταν λάθος να τον υποτιµήσουµε [ϑa itan laϑǥz na tǥn ipǥtimisumε] / undervurdere noen παραγνωρίζω την αξία κάποιου [paraDžnǥrizǥ tin aksia kapiu] undre seg v. (bli forundret, bli forbløffet) παραξενεύοµαι (που, µε) [paraksεnεvǥmε (pu, mε)] undres v. (være forundret/forbauset/forvirret) απορώ [apǥrǥ] # (lure på, spørre seg selv) διερωτώµαι* [ðiεrǥtǥmε] / undres over (forundres over, beundre) αποθαυµάζω

13 13 [apǥϑavmazǥ] # παραξενεύοµαι (που, µε) [paraksεnεvǥmε (pu, mε)] : det er ikke til å undres over at... δεν είναι ν' απορεί κανείς που... [ðεn inε napǥri kanis pu] undulat m. παπαγαλάκι, το [tǥ papaDžalaki] unektelig adj. (udiskutabel, uomtvistelig) αναµϕισβήτητος [anamfizvititǥs] unektelig adv. αναµϕισβήτητα [anamfizvitita] # αναντίρρητα [anandirita] # αναντιρρήτως [anandiritǥs] unevnelig adj. απρόϕερτος [aprǥfεrtǥs] ung adj. νεαρός [nεarǥs] # (liten) µικρός [mikrǥs] / da jeg var ung/yngre όταν ήµουν νέος/νεότερος [Ǥtan imun nεǥs/nεǥtεrǥs] / de unge (ungdommen, den yngre generasjon) η νεολαία [i nεǥlεa] # οι νέοι [i nεi] # τα νιάτα [ta njata] : de unge er fulle av entusiasme η νεολαία είναι ενθουσιώδης [i nεǥlεa inε εnϑusiǥðis] : de unge må få slå ut håret, slik er det bare έτσι είναι, τα νιάτα θα το ρίξουν και λίγο έξω [εtsi inε ta njata ϑa tǥ riksun kε liDžǥ εksǥ] / den yngre ο νεότερος [Ǥ nεǥtεrǥs : Plinius den yngre Πλίνιος ο νεότερος [pliniǥs Ǥ nεǥtεrǥs] / denne frisyren/kjolen får deg til å se yngre ut αυτό το χτένισµα/ϕόρεµα σε µικραίνει [aftǥ tǥ Χtεnizma/tǤ fǥrεma sε mikrεni] / et ungt par νεαρό ζευγάρι [nεarǥ zεvDžari] / han ser ti år yngre ut enn meg (han virker ti år yngre enn meg) δείχνει 10 χρόνια µικρότερος µου [ðiχni ðεka ΧrǤnia mikrǥtεrǥz mu] / hold deg ung! (hold dere unge!) µείνετε νέοι! [minεtε nεi] / hun er ikke så ung lenger (hun er over middagshøyden) πέρασε η ακµή της [pεrasε i akmi tis] / hun ser ung ut (hun har et ungt utseende) έχει νεανική όψη [εçi nεaniki Ǥpsi] / hvis jeg var yngre αν ήµουν νεότερος [an imun nεǥtεrǥs] / hør her, unge mann! άκουσέ µε νεαρέ! [akusε mε nεarε] / (dagl.) like ung (om eldre mennesker: rask og rørig, sunn og frisk, robust) αγέραστος [ajεrastǥs] # αειθαλής [aiϑalis] / ung dame (ungjente, ungdom) νέα, η [i nεa] : ei pen ung dame kom bort til meg µια όµορϕη νέα µε πλησίασε [mja ǤmǤrfi nεa mε plisiasε] / ung mann (unggutt, ungdom) νέος, ο [Ǥ nεǥs] : kom hit, unge mann! έλα εδώ, νέε µου! [εla εðǥ nεε mu] / ung og uerfaren νέος κι άµαθος [nεǥs ki amaϑǥs] / unge og gamle µικροί και µεγάλοι [mikri kε mεDžali] Ungarn geo. Ουγγαρία, η [i uŋgaria] ungarer m. Ούγγρος, ο [Ǥ uŋgrǥs] # Ουγγαρέζος, ο [Ǥ uŋgarεzǥs] # f. Ουγγαρέζα, η [i uŋgarεza] ungarsk m. (språk) ουγγαρικά, τα [ta uŋgarika] # ουγγαρέζικα, τα [ta uŋgarεzika] ungarsk adj. ουγγαρέζικος [uŋgarεzikǥs] # ουγγαρικός [uŋgarikǥs] ungdom m. (tenåring) έϕηβος, ο/η [Ǥ/i εfivǥs] # (unggutt, jypling) µειράκιο, το [tǥ mirakiǥ] # νεανίας, ο [Ǥ nεanias] # (ungjente) µπεµπέκα, η [i bεbεka] # (ungdomstid, ungdomsår) νιότη, η [i njǥti] # νεότητα, η [i nεǥtita] # (pl. unge mennesker, de unge, ungdomstid) νιάτα, τα [ta njata] # (den yngre generasjon) νεολαία, η [i nεǥlεa] / en flott og velbygd ungdom λεβεντονιός, ο [Ǥ lεvεndǥnjǥs] / hun er ingen ungdom/ungjente lenger δεν είναι µπεµπέκα! [ðεn inε bεbεka] / i min grønne ungdom στα µικράτα µου [sta mikrata mu] / i min ungdom κατά τη νεότητά µου [kata ti nεǥtita mu] # στα νιάτα µου [sta njata mu] / i ungdommens vår (i livets vår) στην ακµή της νιότης [stin akmi tiz njǥtis] / hun er

14 14 ingen ungdom lenger δεν είναι και κανένα κοριτσόπουλο [ðεn inε kε kanεna kǥritsǥpulǥ] / i sin ungdom var hun (framsto hun som) en berømt skjønnhet στα νιάτα της υπήρξε διάσηµη καλλονή [sta njata tis ipirksε ðjasimi kalǥni] / sørge over sin tapte ungdom θρηνώ τη χαµένη µου νιότη [ϑrinǥ ti Χamεni mu njǥti] / ungdommene i landsbyen η νεολαία του χωριού [i nεǥlεa tu ΧǤriu] ungdommelig adj. νεανικός [nεanikǥs] # (uerfaren) αγένειος [ajεniǥs] / ungdommelig begeistring νεανικός ενθουσιασµός [nεanikǥs εnϑusiazmǥs] / ungdommelig utseende νεανική εµϕάνιση [nεaniki εmfanisi] / ei kvinne med ungdommelig utseende (ei ungdommelig kvinne) µια γυναίκα µε νεανική όψη [mja jinεka mε nεaniki Ǥpsi] ungdommelighet f.m. νεανικότητα, η [i nεanikǥtita] # (friskhet, frodighet, robusthet, blomstring) θαλερότητα, η [i ϑalεrǥtita] ungdoms- (pubertets-, tenårings- ungdommelig) εϕηβικός [εfivikǥs] ungdomsbøker f.m.pl. (ungdomslitteratur) παιδικά βιβλία [pεðika vivlia] ungdomsdomstol m. δικαστήριο ανηλίκων, το [tǥ ðikastiriǥ anilikǥn] ungdomsfengsel n. (forbedringsanstalt, oppdragelsesanstalt) αναµορϕωτήριο, το [tǥ anamǥrfǥtiriǥ] # (ungdomsarrest) επανορθωτικό ίδρυµα, το [tǥ εpanǥrϑǥtikǥ iðrima] ungdomsforbryter m. ανηλικός εγκληµατίας, ο [Ǥ anilikǥs εŋglimatias] # (en ung lovbryter) νεαρός εγκληµατίας, ο [Ǥ nεarǥs εŋglimatias] ungdomsforelskelse m. νεανικός/παιδιάστικος έρωτας, ο [Ǥ nεanikǥs/pεðjastikǥs εrǥtas] ungdomsgruppe f.m. (ungdomsflokk) µια οµάδα νεαροί [mja Ǥmaða nεari] ungdomsherberge n. ξενώνας νέων, ο [Ǥ ksεnǥnaz nεǥn] # ξενώνας νεότητας, ο [Ǥ ksεnǥnaz nεǥtitas] # πανδοχείο νεότητας, το [tǥ panðǥçiǥ nεǥtitas] # γιούθ χόστελ, το [tǥ juϑ-χǥstεl] / er det et ungsomsherberge her? υπάρχει εδώ ξενώνας νέων; [iparçi εðǥ ksεnǥnaz nεǥn] ungdomsidol n. είδωλο (= ίνδαλµα) της νιότης µου, το [tǥ iðǥlǥ/inðalma tiz njǥtiz mu] / han var mitt ungdomsidol ήταν το είδωλο της νιότης µου [itan tǥ iðǥlǥ/inðalma tiz njǥtiz mu] ungdomsklubb m. λέσχη νεότητας, η [i lεsçi nεǥtitas] # κέντρο νεότητας, το [tǥ kεndrǥ nεǥtitas] ungdomsklær (tenåringsantrekk) εϕηβικά ρούχα [εfivika ruχa] ungdomskriminalitet m. εγκληµατικότητα ανηλίκων, η [i εŋglimatikǥtita anilikǥn] ungdomslitteratur m. (bøker for ungdom) βιβλία για τη νεολαία [vivlia ja ti nεǥlεa] ungdomsopprør n. ανταρσία των νέων, η [i andarsia tǥn nεǥn] ungdomssenter n. (ungdomsklubb) κέντρο νεότητας, το [tǥ kεndrǥ nεǥtitas] ungdomsskole m. γυµνάσιο, το [tǥ jimnasiǥ] ungdsomsskole- γυµνασιακός [jimnasiakǥs] ungdomsskoleelev m. (elev på videregående) γυµνασιοκόριτσο, το [tǥ jimnasiǥkǥritsǥ] # γυµνασιόπαιδο, το [tǥ jimnasiǥpεðǥ] ungdomsskoleutdannelse m. γυµνασιακές σπουδές [jimnasiakεs spuðεs] ungdomstid f.m. (ungdom) νιάτα, τα [ta njata] ungdomsår n.pl. (pubertet) ήβη, η [i ivi] # εϕηβεία, η [i εfivia] # εϕηβική ηλικία, η

15 15 [i εfiviki ilikia] / i løpet av ungdomsårene κατά τη διάρκεια της εϕηβείας µου [kata ti ðjarkia tis εfiviaz mu] undres v. (undre seg over, være forundret, være overrasket) απορώ [apǥrǥ] / det er ikke til å undres over (at han mislyktes/at han strøk) δεν είναι ν' απορεί κανείς (που απέτυχε) [ðεn inε napǥri kanis (pu apεtiçε)] unge m. παιδί, το [tǥ pεði] # (liten unge, baby) παιδάκι, το [tǥ pεðaki] # (pjokk, guttevalp guttunge, snørrunge) κουτσούβελο, το [tǥ kutsuvεlǥ] / balstyrige unger άτακτα παιδιά [atakta pεðja] / mora med ungene sine (også om dyr: med kullet sitt) η µητέρα µε τα παιδιά της [i mitεra mε ta pεðja tis] / en lubben unge (en kraftig plugg, en stor og kraftig baby) ένα γερό παιδάκι [εna jεrǥ pεðaki] ungeflokk m. (kull) κουτσούβελα, τα [ta kutsuvεla] / hun kom med ungeflokken sin ήρθε µε τα κουτσούβελά της [irϑε mε ta kutsuvεla tis] unggutt m. (ungdom, jypling) µειράκιο, το [tǥ mirakiǥ] # νεανίας, ο [Ǥ nεanias] # (ung mann) νεαρός, ο [Ǥ nεarǥs] ungjente f. (ung kvinne) νεαρά, η [i nεara] ungkar m. (ugift mann) εργένης, ο [Ǥ εrjεnis] # άγαµος (άνδρας), ο [Ǥ aDžamǥs (anðras)] # (dagl.) µπεκιάρης, ο [Ǥ bεkiaris] # (gammelungkar) γεροντοπαλίκαρο, το [tǥ jεrǥndǥpalikarǥ] / en innbitt ungkar ϕανατικός εργενής, ο [Ǥ fanatikǥs εrjεnis] # δεδηλωµένος γεροντοπαλίκαρο [ðεðilǥmεnǥs jεrǥndǥpalikarǥ] : jeg er ungkar fordi jeg vil være min egen herre έµεινε γεροντοπαλήκαρο γιατί θέλω να 'µαι κύριος του εαυτού µου [εminε jεrǥndǥpalikarǥ jati ϑεlǥ na mε kiriǥs tu εaftu mu] / ungkar og spellemann (fri og frank, fri som fuglen) ελεύθερος σαν το πουλί! [εlεfϑεrǥs san dǥ puli] ungkars- εργένικος [εrjεnikǥs] ungkarskvinne f.m. (ugift kvinne) εργένισσα, η [i εrjεnisa] ungkarsleilighet f.m. (leilighet med kombinert dagligstue og soverom, hybel) γκαρσονιέρα, η [i garsǥnjεra] # (kjærlighetsrede) ερωτική γκαρσονιέρα, η [i εrǥtiki garsǥnjεra] ungkarsliv n. εργένικη ξωή, η [i εrjεniki zǥï] # µπεκιάρικη ζωή, η [i bεkiariki zǥï] / prøve ut ungkarslivets gleder δοκιµάζω τις χαρές της εργένικης ζωής [ðǥkimazǥ tis Χarεs tis εrjεnikiz zǥis] ungkarsstand m. αγαµία, η [i aDžamia] # (dagl.) εργενηλίκι, το [tǥ εrjεniliki] ungkommunistene m.pl. (den kommunistiske ungdomsbevegelsen) η κοµµουνιστική νεολαία [i kǥmunistiki nεǥlεa] ungtre n. (ungskudd) δενδρύλλιο, το [tǥ ðεnðriliǥ] # δεντράκι, το [tǥ ðεndraki] uniformert adj. (i uniform) µε στολή [mε stǥli] # (form.:) εν στολῄ* [εn stǥli] / uniformert politikvinne/-mann αστυνοµικίνα/αστυνοµικός µε στολή [astinǥmikina/ astinǥmikǥz mε stǥli] unilateral adj. (ensidig) µονοµερής [mǥnǥmεris] unilateralt adv. µονοµερώς [mǥnǥmεrǥs] union m. (sammenslåing, allianse, forening, forbund, liga, samfunn) ένωση, η [i εnǥsi] # (rørkobling) ρακόρ, το [tǥ rakǥr] unions- pref. (forbindelses-, koblings-, allianse-) ενωτικός [εnǥtikǥs] unison adj. µονοϕωνικός [mǥnǥfǥnikǥs] unisont adv. µονοϕωνικά [mǥnǥfǥnika] / synge unisont τραγουδώ µονοϕωνικά

16 16 [traDžuðǥ mǥnǥfǥnika] : vi synger unisont τραγουδάµε µονοϕωνικά [traDžuðamε mǥnǥfǥnika] unitarisme m. (teol.) ενισµός, ο [Ǥ εnizmǥs] univers n. οικουµένη, η [i ikumεni] # σύµπαν, το [tǥ simban] # (kosmos, verden, verdensaltet) κόσµος, ο [Ǥ kǥzmǥs] # (makrokosmos, verdensaltet) µακρόκοσµος, ο [Ǥ makrǥkǥzmǥs] # (kosmos) δηµιουργία, η [i ðimiurjia] # (verdensrom) κοσµικός χώρος, ο [Ǥ kǥzmikǥs ΧǤrǤs] / universets opprinnelse η αρχή του κόσµου [i arçi tu kǥzmu] / universets uendelighet η απεραντοσύνη του κοσµικού χώρου [i apεrantǥsini tu kǥzmiku ΧǤru] universalmiddel n. (patentmedisin) πανάκεια, η [i panakia] universalnøkkel m. (hovednøkkel) αντικλείδι, το [tǥ andikliði] # γενικό κλειδί, το [tǥ jεnikǥ kliði] universalitet m. (universell utbredelse eller karakter, allmenngyldighet) καθολικότητα, η [i kaϑǥlikǥtita] universell adj. οικουµενικός [ikumεnikǥs] # (global, verdens-) παγκάσµιος [paŋgǥzmiǥs] # (generell, generelt utbredt, allsidig, mangesidig) καθολικός [kaϑǥlikǥs] # (veldig vanlig, allmenn) πάγκοινος [paŋginǥs] # (allmennmenneskelig) πανανθρώπινος [pananϑrǥpinǥs] universitet n. πανεπιστήµιο, το [tǥ panεpistimiǥ] # (åndelig sentrum, lærdomssete) πνευµατικέ ίδρυµα, το [tǥ pnεvmatikǥ iðrima] # (høyere utdanningsinstitusjoner) τα ΑΕΙ (Ανότερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα) [ta a ε i/anǥtεra εkpεðεftika iðrimata] / Det åpne universitet το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο [tǥ aniχtǥ panεpistimiǥ] / jeg skrev til forskjellige universiteter απευθύνθηκα σε διάϕορα πανεπιστήµια [apεfϑinϑika sε ðjafǥra panεpistimia] universitets- πανεπιστηµιακός [panεpistimiakǥs] universitetslektor m. (høyskolelektor, amanuensis) επίκουρος καθηγητής, ο/η [Ǥ/i εpikurǥs kaϑijitis] # καθηγητής πανεπιστηµίου, ο/η [Ǥ/i kaϑijistis panεpistimiu] # υϕηγητής, ο/η [Ǥ/i ifijitis] universitetsområde n. (campus) πανεπιστηµιακός χώρος, ο [Ǥ panεpistimiakǥs ΧǤrǤs] # πανεπιστηµιούπολη, η [i panεpistimjupǥli] unna adv. (fra, av, herfra, borte fra) από [apǥ] / han stod et stykke unna καθόταν αλάργα [kaϑǥtan alarDža] # στάθηκε κάπως ξέµακρα [staϑike kapǥz ksεmakra] / postkontoret ligger et kvartal unna stasjonen το ταχυδροµείο απέχει ένα τετράγωνο από το σταθµό [tǥ taçiðrǥmiǥ apεçi εna tεtraDžǥnǥ apǥ tu staϑmǥ] / unna vei! (gi plass! trekk tilbake! gå til side!) αποτραβηχτείτε! [apǥtraviχtitε] # λερώνει! [lεrǥni] unnabakke m. (nedoverbakke) κατηϕόρα, η [i katifǥra] # κάθοδος, η [i kaϑǥðǥs] unnamanøver m. λοξοδρόµηση, η [i lǥksǥðrǥmisi] / gjøre en unnamanøver (svinge brått til side) taxien gjorde en unnamanøver for ikke å kjøre på hunden το ταξί λοξοδρόµησε για να µην χτυπήσει το σκυλί [tǥ taksi lǥksǥðrǥmisε ja na min Χtipisi tǥ skili] unnasluntrer m. (skulker, juksemaker) µπαταξής, ο [Ǥ bataksis] # (en som lurer seg unna, reddhare) κουραµπιές, ο [Ǥ kurabjεs]

17 17 unnasluntring f. (skulk) (dagl.) κοπάνα, η [i kǥpana] unndra v. (lure unna) αποϕεύγω [apǥfεvDžǥ] / unndra skatt (snyte på skatten) αποϕεύγω να πληρώσω ϕόρους [apǥfεvDžǥ na plirǥsǥ fǥrus] / unndra seg (skulke, lure seg unna) αποϕεύγω [apǥfεvDžǥ] # ξεϕεύγω από [ksεfεvDžǥ apǥ] : unndra seg militærtjeneste αποϕεύγω το στρατό [apǥfεvDžǥ tǥ stratǥ] : unndragelse m. (tap, inndragelse, konfiskering) αποστέρηση, η [i apǥsterisi] # (unnaluring, snyteri) διαϕυγή, η [i ðiafiji] # αποϕυγή, η [i apǥfiji] / unndragelse av militærtjeneste (det å unndra seg militærtjeneste) αποϕυγή στρατιωτικής υπηρεσίας [apǥfiji stratiǥtikis ipirεsias] / unndragelse av skatt (skattesnyteri) διαϕυγή ϕόρων [ðiafiji fǥrǥn] # αποϕυγή πληρωµής ϕόρων [apǥfiji plirǥmis fǥrǥn] # ϕοροδιαϕυγή [fǥrǥðiafiji] unne v. (ønske, ville) θέλω [ϑεlǥ] / unne noen alt godt/vondt (ville en vel /vondt) θέλω το καλό/κακό κάποιου [ϑεlǥ tǥ kalǥ/kakǥ kapiu] unnfange v. (fatte, gripe, motta) συλλαµβάνω [silamvanǥ] # unnfange intellektuelt συλλαµβάνω νοερά [silamvanǥ nǥεra] / unnfange nye idéer διαδίδω (= ρίχνω το σπόρο για) νέες ιδέες [ðiaðiðǥ (riχnǥ tǥ spǥrǥ ja) nεεs iðεεs] unnfangelse m. σύλληψη, η [i silipsi] / (rel.) unnfangelse ved Den Hellige Ånd ( den ubesmittede unnfangelse ) η άµωµη σύλληψη [i amǥmi silipsi] unngjelde v. (svi, lide) τσουρουϕλίζοµαι [tsuruflizǥmε] / la noen få unngjelde (klandre noen, kritisere noen, finne feil ved noen, la det gå ut over noen) τα βάζω µε κάποιον [ta vazǥ mε kapiǥn] : det er alltid jeg som får unngjelde (det er alltid meg han/hun er ute etter/skal straffe) διαλέγει εµένα πάντα για τιµωρία [ðialεji εmεna panda ja timǥria] unngå v. (unnvike, holde seg unna) αποϕεύγω [apǥfεvDžǥ] # (komme i forkjøpet, avverge, forebygge) προλαµβάνω [prǥlamvanǥ] # (unnslippe, slippe unna) αντιπαρέρχοµαι [andiparεrχǥmε] # (unnslippe) γλιτώνω/γλυτώνω [DžlitǤnǤ] / du må handle nå for å unngå reaksjoner πρέπει να δράσεις τώρα για να αποϕύγεις αντιδράσεις [prεpi na ðrasis tǥra ja na apǥfijis andiðrasis] / for å unngå/utelukke enhver misforståelse για ν' αποκλείσουµε κάθε παρανόηση [ja napǥklisumε kaϑε paranǥisi] # προς αποϕυγή κάθε παρεξηγήσεως [prǥs apǥfiji kaϑε parεksijisεǥs] / for å unngå ulykker για την αποϕυγή ατυχηµάτων [ja tin apǥfiji atiçimatǥn] / han dukket for å unngå slaget έσκυψε για να αποϕύγει το πλήγµα [εskipsε ja na apǥfiji tǥ pliDžma] / ingenting unngår hans oppmerksomhet (det er ingenting som går han hus forbi) δεν του διαϕεύγει τίποτα [ðεn du ðiafεvji tipǥta] / jeg kommer ikke til å gå hvis jeg kan unngå det δεν θα πάω αν µπορέσω να το αποϕύγω [ðε(n) ϑa paǥ am bǥrεsǥ na tǥ apǥfiDžǥ] / prøve å unngå å møte fremmede (sky fremmede mennesker) προσπάθω ν' αποϕεύγω τους ξένους [prǥspaϑǥ napǥfεvDžǥ tus ksεnus] / unngå døden (slippe levende fra det) γλιτώνω (από) το θάνατο [DžlitǤnǤ (apǥ) tǥ ϑanatǥ] : på impuls hoppet jeg til side og unngikk derved døden σαν από έµπνευση πήδησα στο πλάϊ κι έτσι γλύτωσα το θάνατο [san apǥ εbnεfsi piðisa stǥ plaï ki εtsi DžlitǤsa tǥ ϑanatǥ] / unngå en fare/et menneske/ei ulykke αποϕεύγω έναν κίνδυνο/άνθρωπο/ατύχηµα [apǥfεvDžǥ εnan kinðinǥ/anϑrǥpǥ/atiçima] / unngå (å gå i) ei felle ξεϕεύγω από µια παγίδα [ksεfεvDžǥ apǥ mja pajiða] / unngå ens oppmerksomhet (gå en hus forbi)

18 18 µου διαϕεύγει [mu ðiafεvji] : det har unngått min oppmerksomhet µου διέϕυγε [mu ðjεfijε] / unngå faren αντιπαρέρχοµαι τον κίνδυνο [andiparεrχǥmε tǥŋ kinðinǥ] / unngå hovedtemaet (gå som katten rundt den varme grøten) αποϕεύγω το κύριο θέµα [apǥfεvDžǥ tǥ kiriǥ ϑεma] # τα κλωθογυρίζω [ta klǥϑǥjirizǥ] / (advarsel på kjemikalier etc.:) unngå kontakt med øynene αποϕεύγετε την επαϕή µε τα µάτια [apǥfεvjεtε tin εpafi mε ta matia] / unngå noe(n) (ignorere noe(n), neglisjere noe(n), gi blaffen i noe(n)) αποϕεύγω κάτι (κάποιον) [apǥfεvDžǥ kati (kapiǥn)] : han unngikk meg alltid etter det µε απέϕευγε πάντα ύστερα απ' αυτό [mε apεfεvjε panda istεra apafta] / unngå straff (slippe straff) αποϕεύγω την τιµωρία [apǥfεvDžǥ tin dimǥria] : du var heldig som unngikk straff ήσουν τυχερός που γλίτωσες την τιµωρία [isun tiçεrǥs pu DžlitǤsεs tin dimǥria] / unngå å blande seg med (holde seg langt unna (noen)) αποϕεύγω ν' ανακατεύω µε [apǥfεvDžǥ nanakatεvǥ mε] # κρατιέµαι µακριά από [kratjεmε makria apǥ] / unngå å binde seg (ikke forplikte seg, holde mulighetene åpne) αποϕεύγω να δεσµευτώ [apǥfεvDžǥ na ðεzmεftǥ] / unngå å løfte tungt αποϕεύγω να σηκώνω βάρη [apǥfεvDžǥ na sikǥnǥ vari] / unngå (å ta stilling til) et spørsmål/en sak αποϕεύγω ένα θέµα [apǥfεvDžǥ εna ϑεma] : unngå å ta stilling til/gå utenom et delikat spørsmål παραµερίζω ένα ακανθώδες θέµα [paramεrizǥ εna akanϑǥðεs ϑεma] unngåelig adj. αποσοβήσιµος [apǥsǥvisimǥs] # αποτρέψιµος [apǥtrεpsimǥs] # αποϕεύξιµος [apǥfεfksimǥs] # αποϕευκτός [apǥfεfktǥs] unng åelse m. υπεκϕυγή, η [i ipεkfiji] # (bortvending, avsky) αποστροϕή, η [i apǥstrǥfi] # (unnvikelse, det å holde seg borte fra) αποϕυγή, η [i apǥfiji] / unngåelse av (det å unngå/holde seg borte fra) fare/dårligh selskap αποϕυγή κινδύνου/κακών συναναστροϕών [apǥfiji kinðinu/kakǥn sinanastrǥfǥn] unnlate v. (utelate, gå glipp av) παραλείπω [paralipǥ] # (forsømme, neglisjere, glemme, ikke bry seg med) αµέλω [amεlǥ] # παραµελώ [paramεlǥ] # (avstå fra, avholde seg fra, holde seg borte fra) απέχω από [apεχǥ apǥ] / han unnlot å fortelle meg det/å si det til meg παραµέλησε να µου το πει [paramεlisε na mu tǥ pi] / ikke unnlat å skrive til han µην αµελήσεις να του γράψεις [min amεlisiz na tu Džrapsis] / unnlate å gå i/droppe selskapet αποϕεύγω να πάω στο πάρτυ [apǥfεvDžǥ na paǥ stǥ parti] / unnlate å nevne (forbigå i stillhet, skjule, holde tilbake, holde hemmelig) αποσιωπώ [apǥsiǥpǥ] # παρασιωπώ [parasiǥpǥ] : de unnnlot å nevne navnet hans αποσιώπησαν τ' όνοµά του [apǥsiǥpisan tǥnǥma tu] : han unnlot å nevne det faktum at... παρασιώπησε το γεγονός ότι... [parasiǥpisε tǥ jεDžǥnǥs Ǥti] : hvis det er noe du har unnlatt å nevne... (hvis det er noe du ikke har nevnt...) αν υπάρχει κάτι που αποσιωπήσατε.. [an iparçi kati pu apǥsiǥpisatε] / unnlate å stemme (være hjemmesitter ved et valg) απέχω από ψηϕοϕορία [apεχǥ apǥ psifǥfǥria] unnse seg v. (nøle, ha skrupler) διστάζω [ðistazǥ] : han har ingen skrupler med å fortelle løgner δε διστάζει να πει ψέµατα [ðε ðistazi na pi psεmata] unnselighet f.m. # (blyghet, flauhet, sjenerthet) εντροπή, η [i εndrǥpi] # ντροπή, η [i drǥpi] unnsetning m. (hjelp, avhjelping) αρωγή, η [i arǥji] # (berging, redning, frelse) διάσωση, η [i ðjasǥsi] # (bistand, assistanse) επικουρία, η [i εpikuria] / komme noen til unsetning έρχοµαι σε αρωγή κάποιου [εrχǥmε sε arǥji kapiu] # παραστέκοµαι

19 19 [parastεkǥmε] # (styrte til for å hjelpe noen) σπεύδω σε διάσωση κάποιου [spεvðǥ sε ðjastasi kapiu] # (bli hjelper for noen) έρχοµαι αρωγός σε κάποιον [εrχǥmε arǥDžǥs sε kapiǥn] # (gi hjelp til noen) δίνω βοήθεια σε κάποιον [ðinǥ vǥiϑia sε kapiǥn] # (formelt: bistå, komme til unnsetning) επιβοηθώ [εpivǥiϑǥ] # επικουρώ [εpikurǥ] : et helikopter kom til vår unnsetning ένα ελικόπτερο ήρθε σε βοήθειά µας [εna εlikǥptεrǥ irϑε sε vǥiϑja mas] : han/hun kom meg til unnsetning ήρθε σε αρωγή µου [irϑε sε arǥji mu] : han kom meg til unnsetning da jeg trengte hjelp µου παραστάθηκε όταν είχα ανάγκη [mu parastaϑikε Ǥtan iχa anaŋgi] unnskylde v. συγχωρώ [siŋχǥrǥ] / for å unnskylde sin oppførsel (som unnskyldning for/til forsvar for sin oppførsel) για να δικαιολογήσει το ϕέρσιµό του [na ðikεǥlǥjisi tǥ fεrsimǥ tu] / unnskylde noen (forsvare noen, holde med noen, gi noen rett) αποδίνω δίκιο σε κάποιον [apǥðinǥ ðikiǥ sε kapiǥn] / unnskyld! παρακαλώ [parakalǥ] # (om forlatelse!) συγγνώµη! [siŋnǥmi] # (unnskyld meg, beklager) µε συνχωρείτε [mε siŋχǥritε] / unnskyld avbrytelsen! ζητώ συγγνώµη για τη διακοπή [zitǥ siŋnǥmi ja ti ðiakǥpi] / unnskyld, hva var det du sa? παρακαλώ; (τι είπατε;) [parakalǥ (ti ipatε)] / unnskyld, jeg hørte ikke/hva sa De? ορίστε; [Ǥristε] # τι είπατε; [ti ipatε] / unnskyld, men dette er min plass! παρακαλώ, αυτό το κάθισµα είναι δικό µου! parakalǥ aftǥ tǥ kaϑizma inε ðikǥ mu] / unnskylde seg (be om forlatelse, be om unnskyldning) απολογούµαι [apǥlǥDžumε] # απολογιούµαι [apǥlǥjumε] # απολογιέµαι [apǥlǥjεmε] # ζητώ συγγνώµη[zitǥ siŋnǥmi] # (forklare, forsvare) δικαιολογούµαι [ðikεǥlǥDžumε] : han unnskyldte (seg for) fraværet sitt med å si at δικαιολογήθηκε για την απουσία του λέγοντας ότι... [ðikεǥlǥjiϑikε ja tin apusia tu lεDžǥndas Ǥti] unnskyldning m. συγγνώµη, η [i si(ŋ)Džnǥmi] # (påskudd) δικαιολογία, η [i ðikεǥlǥjia] / alltid står du klar med en unnskyldning! (alltid skal du komme med unnskyldninger!) τις έχεις έτοιµες τις δικαιολογίες σου [tis εçis εtimεs tiz ðikεǥlǥjiεs su] / be om unnskyldning for ζητώ συγγνώµη για [zitǥ si(ŋ)Džnǥmi ja] : jeg ba om unnskyldning ζήτησα συγγνώµη [zitisa si(ŋ)Džnǥmi] : jeg ber om unnskyldning for avbrytelsen ζητώ συγγνώµη για τη διακοπή [zitǥ si(ŋ)Džnǥmi ja ti ðiakǥpi] : jeg ber tusen ganger omunnskyldning! χίλια συγγνώµη(ν)! [çilia si(ŋ)Džnǥmi(n)] / det fins ikke unnskyldning for slik oppførsel δεν υπάρχει δικαιολόγηση για τέτοιο ϕέρσιµο [ðεn iparçi ðikεǥlǥjisi ja tεtiǥ fεrsimǥ] : det fins ingen unnskyldning for oppførselen hans δεν υπάρχει ελαϕρυντικό για το ϕέρσιµό του [ðεn iparçi εlafrindikǥ ja tǥ fεrsimǥ tu] / dårlige unnskyldninger αβάσιµες δικαιολογίες [avasimεz ðikεǥlǥjiεs] / det var en form for /en slags unnskyldning ήταν µια µορϕή σιγγνώµης [itan mja mǥrfi si(ŋ)Džnǥmis] / en dårlig/lett gjennomskuelig unnskyldning αξιοθρήνητη/διαϕανής δικαιολογία [aksiǥϑriniti/ðiafaniz ðikεǥlǥjia] : en dårlig unnskyldning πενιχρή δικαιολογία [pεniχri ðikεǥlǥjia] / en god unnskyldning καλή δικαιολογία [kali ðikεǥlǥjia] / en oppfinnsom unnskyldning (et lurt påskudd) έξυπνη δικαιολογία [εksipni ðikεǥlǥjia] / en troverdig unnskyldning µια αληθοϕανής δικαιολογία [mja aliϑǥfaniz ðikεǥlǥjia] # (en unnskyldning som ser rimelig ut) µια υλογοϕανής /

20 20 εύσχηµη δυκαιολογία [mja εvlǥDžǥfanis/εfsçimi ðikεǥlǥjia] / en tynn unnskyldning (dårlig unnskyldning) µια αδύνατη δικαιολογία [mja aðinati ðikεǥlǥjia] / en unnskyldning som er/var på sin plass (en rimelig unnskyldning) λογική δικαιολογία [lǥjiki ðikεǥlǥjia] / en unnskyldning som kommer for sent (en forsinket søknad om forlatelse) καθυστερηµένη αίτηση συγγνώµης η [i kaϑistεrimεni εtisi siŋDžnǥmis] / en veldig dårlig unnskyldning µια άθλια δικαιολογία [mja aϑlia ðikεǥlǥjia] / finne på en unnskyldning εϕευρίσκω/κατασκευάζω µια δικαιολογία [εfεvriskǥ/kataskεvazǥ mja ðikεǥlǥjia] : finne på unnskyldninger µηχανεύοµαι δικαιολογίες [miχanεvǥmε ðikεǥlǥjiεs] : finne/komme med unnskyldninger for noe (forsvare (at en gjør) noe) βρίσκω δικαιολογίες για κάτι [vriskǥ ðikεǥlǥjiεsz ja kati] : han er ekspert på å finne unnskyldninger είναι εξπέρ στις δικθαιολογίες [inε εkspεr stiz ðikεǥlǥjiεs] : han har alltid en unnskyldning på lager (han finner alltid unnskyldninger) έχει εύκολες τις δικαιολογίες [εçi εfkǥlεs tiz ðikεǥlǥjiεs] : ikke prøv å finne unnskyldninger for henne! µην προσπάθεις να τη δικαιολογήσεις [min prǥspaϑis na ti ðikεǥlǥjisis] / forlange en unnskyldning απαιτώ εξηγήσεις [apεtǥ εksijisis] # απαιτώ αίτηση συγγνώµης [apεtǥ εtisi si(ŋ)Džnǥmis] : jeg krever at han ber om unnskyldning (jeg forlanger en unnskyldning av han) αξιώνω να µου ζητήσει συγγνώµη [aksiǥnǥ na mu zitisi si(ŋ)Džnǥmi] / få en unnskyldning έχω δικαιολογία [εχǥ ðikεǥlǥjia] / han har alltid en unnskyldning! (han står aldri i beit for unnskyldninger!) δεν του λείπουν ποτέ οι δικαιολογίες! [ðεn du lipun pǥtε i ðikεǥlǥjiεs] / hvilken hul/falsk unnskyldning! (for en dårlig unnskyldning!) τι απίθανη δικαιολογία! [ti apiϑani ðikεǥlǥjia] / komme med en unnskyldning (unnskylde seg) λέω δικαιολογία [lεǥ ðikεǥlǥjia] / komme med (dårlige) unnskyldninger (komme med utflukter, skli unna) ελίσσοµαι [εlisǥmε] / regne opp unnskyldninger/årsaker αραδιάζω δικαιολογίες / αιτίες [araðjazǥ ðikεǥlǥjiεs/εtiεs] / som (en form for/en slags) unnskyldning υπό µορϕή συγγνώµης [ipǥ mǥrfi si(ŋ)Džnǥmis] / som unnskyldning for (for å unnskylde, til forsvar for) για δικαιολόγηση του/της [ja ðikεǥlǥjisi tu/tis] : som unnskyldning for hans/sin oppførsel σαν ελαϕρυντικό για τη διαγωγή του [san εlafrindikǥ ja ti ðiaDžǥji tu] unnslippe v. (slippe unna) αντιπαρέρχοµαι [andiparεrχǥmε] # γλιτώνω [DžliǤnǤ] # ξεϕεύγω [ksεfεvDžǥ] # εκϕεύγω [εkfεvDžǥ] # ξεγλιστρώ [ksεDžlistrǥ] # (rømme) σκαπουλάρω [skapularǥ] # αποδράσω [apǥðrasǥ] # (bryte seg ut, rømme) δραπετεύω [ðrapεtεvǥ] / han prøvde å unnslippe, men mislyktes δοκίµασε να δραπετεύσει αλλά απότυχε [ðǥkimasε na ðrapεtεfsi ala apǥtiçε] / han tenkte ut en måte å slippe unna på/en fluktplan µηχανεύτηκε έναν τρόπο να δραπετεύσει [miχanεftikε εnan drǥpǥ na ðrapεtεfsi ] / lykkes i å rømme/unnslippe πετυχαίνω στην απόδρασή µου [pεtiçεnǥ stin apǥðrasi mu] # πετυχαίνω ν' αποδράσω [pεtiçεnǥ napǥðrasǥ] / unnslippe døden (lure døden) διαϕεύγω το θάνατο [ðiafεvDžǥ tǥ ϑanatǥ] # (komme fra det med livet i behold, unnslippe med nød og neppe,) γλιτώνω από του χάρου τα δόντια [DžlitǤnǤ apǥ Χaru ta ðǥndia] / unnslippe med nød og neppe (så vidt slippe unna (med)) γλυτώνω από του λύκου το στόµα [DžlitǤnǤ apǥ tu liku tǥ stǥma] unntak n. (unntakelse) εξαίρεση, η [i εksεrεsi] # (fritak, fritakelse, dispensasjon) απαλλαγή, η [i apalaji] / alle uten unntak (alle som én) όλοι χωρίς εξαίρεση [Ǥli

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ 1 B Baal (rel.)(guddom) Βάαλ [val] babbel n. (uforståelig, utydelig tale) δυσνόητη/ακατάληπτη οµιλία, η [i ðisnǥiti/ akatalipti Ǥmilia] # συναρτισίες [sinartisiεs] # µουρµουρίσµατα [murmurizmata] babelsk

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk.

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. 56 oppstod den tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. Men det gode kan bli det bestes fiende, Gud, for noen ganger

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS NAAFs matparlører > Ved eggallergi må både plommen og hviten unngås inngår i mange matvarer som for eksempel sauser, kaker, bakverk, kavringer, kjeks, pasta, konfekt med mer Matlagingstradisjoner varierer

Detaljer

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith

Hilde Lindset. Avskjeder med Judith Hilde Lindset Avskjeder med Judith VICTORIAS AVSKJED Noen ganger lurer jeg på hvordan det ville vært å kjenne henne før hun ble som hun ble. Før verden ble for skremmende. Pappa sier at hun elsket livet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Køle-/fryseskab Ψυγειοκαταψύκτης Kombiskap Kyl-frys

Køle-/fryseskab Ψυγειοκαταψύκτης Kombiskap Kyl-frys DA Brugsanvisning 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 NO Bruksanvisning 29 SV Bruksanvisning 42 Køle-/fryseskab Ψυγειοκαταψύκτης Kombiskap Kyl-frys ZRB940PX2 ZRB940PW2 Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Produktbeskrivelse

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum

Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum Illustrasjoner: Niclas Damerell Lay-out: LOK kommunikasjon AS Trykk: Interface

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Barry Lyga. Game. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal

Barry Lyga. Game. Oversatt av Fartein Døvle Jonassen. Gyldendal Barry Lyga Game Oversatt av Fartein Døvle Jonassen Gyldendal Til Kathy. Endelig. Del én 3 spillere, 2 lag Kapittel 1 Hun hadde skreket, men hun hadde ikke grått. Det var det han kom til å huske, tenkte

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

SØSKEN SJALUSI. SØSKENSJALUSI: Ikke alltid lett å takle for store og små. FOTO: Istockphoto

SØSKEN SJALUSI. SØSKENSJALUSI: Ikke alltid lett å takle for store og små. FOTO: Istockphoto SØSKEN SJALUSI SØSKENSJALUSI: Ikke alltid lett å takle for store og små. FOTO: Istockphoto Slik takler du søskensjalusi Søskensjalusi takler du best ved å vise at du aksepterer barnas følelser selv om

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

NIVÅ FORTREFFELIG KOMPETENT UNDERVEIS PÅ BEGYNNER- STADIET KRITERIER. Bruker til sammen minst 4 ulike uttrykk for å hevde egne meninger

NIVÅ FORTREFFELIG KOMPETENT UNDERVEIS PÅ BEGYNNER- STADIET KRITERIER. Bruker til sammen minst 4 ulike uttrykk for å hevde egne meninger Elev 1 av 3 VURDERINGSKRITERIER, ENGELSK 8A, UKE 48-50 TEMA: Young people s voices KOMPETANSEMÅL fra læreplanen i engelsk: Eleven skal kunne: - skrive tekster som argumenterer, kommunisere via digitale

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

noen gutt sannheten n i svaret. Nei? Lillemark virket overrasket. Vi hadde nemlig tilfelle av:

noen gutt sannheten n i svaret. Nei? Lillemark virket overrasket. Vi hadde nemlig tilfelle av: Aslak bodde i skyggen av låven. Han hadde telt og hage, og i hagen dyrket han mange saker. Han dyrket blåsaker, grønnsaker og rødsaker. Bak hagen var det en skog. Den hadde trær, og blant trærene var det

Detaljer