sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte"

Transkript

1 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος, ο [Ǥ ðrǥmiskǥs] # (med.: sti på øyet/ øyelokket) κριθαράκι, το [tǥ kriϑaraki] / følg stien så dere ikke går dere bort ακολουθήσε το µονοπάτι για να µη χαθείς [akǥluϑisε tǥ mǥnǥpati ja na mi Χaϑis] stibium n. (grunnstoff Sb, antimon) αντιµόνιο, το [tǥ andimǥniǥ] stift n. (nagle, plugg, (mek.) splint, splittbinders) καβίλια, η [i kavilia] stifte v. (grunnlegge) ιδρύω [iðriǥ] # (grunnlegge, lage, gjøre) δηµιουργώ [ðimiurDžǥ] # (skape, gi liv/eksistens til) δίνω υπόσταση [ ðinǥ ipǥstasi] # (stifte med stiftemaskin) καρϕιτσώνω [karfitsǥnǥ] / han stiftet selskapet for tre år siden ίδρυσε την εταιρία τρία χρόνια πριν [iðrisε tin εtεria tria ΧrǤnia prin] / stifte en ny religion δηµιουργώ µια νέα θρησκεία [ðimiurDžǥ mja nεa ϑriskia] / stifte fast /på (hefte ved) επισυνάπτω [εpisinaptǥ] / stifte sammen (hefte sammen) συνάπτω [sinaptǥ] : stifte/hefte sammen papirer καρϕιτσώνω χαρτιά [karfitsǥnǥ Χartja] / stifte ufred (så splid) σπέρνω ζιζάνια [spεrnǥ zizania] stiftelse m. (institusjon) ίδρυµα, το [tǥ iðrima] # (hjem, institusjon, stiftelse, bedrift) οίκος, ο [Ǥ ikǥs] stiftelses- ιδρυτικός [iðritikǥs] / stiftelsesmøte ιδρυτική συνέλευση, η [i iðritiki sinεlεfsi] stiftelsesdokument n. (for aksjeselskap etc.) εταιρικό, το [tǥ εtεrikǥ] # (statutter, vedtekter) καταστατικό εταιρίας, το [tǥ katastatikǥ εtεrias] # ιδρυτικό (εταιρίας), το [tǥ iðritikǥ (εtεrias)] stiftemaskin m. συρραπτηκό, το [tǥ siraptikǥ] # συρραπτική µηχανή, η [i siraptiki miχani] stifting f.m. (spikring, hefting) κάρϕωµα, το [tǥ karfǥma] stigbrett n. (på bil) αναβατήρας, ο [Ǥ anavatiras] stigbøyle m. αναβατήρας, ο [Ǥ anavatiras] # αναβολέας, ο [Ǥ anavǥlεas] stige m. (trapp) σκάλα, η [i skala] # (skala, trapp) κλίµακα, η [i klimaka] / en vaklevoren stige επισϕαλής σκάλα [εpisfalis skala] / ikke sett stigen mot veggen! µην ακουµπάς τη σκάλα στον τοίχο! [min akumbas ti skala stǥn diχǥ] / nederste delen/enden av en stige η βάση σκάλας [i basi skalas] stige v. (tre, gå, tråkke, steppe) βηµατίζω [vimatizǥ] # (tilta, øke, vokse) αυξάνω [afksanǥ] # µεγαλώνω [mεDžalǥnǥ] # (ese ut/opp, blåses opp, bule ut) εξογκώνοµαι [εksǥŋgǥnǥmε] # (gå opp; bli dyrere) ακριβαίνω [akrivεnǥ] # (stige i verdi) ανατιµώ [anatimǥ] # (gå oppover, klatre oppover, bestige, gå opp på) ανηϕορίζω [anifǥrizǥ] # ανυψώνω [anipsǥnǥ] # (bli livligere, om pulsen: slå fortere) ζωηρεύω [zǥirεvǥ] / barometeret stiger το βαρόµετρο ανεβαίνει [tǥ varǥmεtrǥ anεvεni] / brødprisen har steget igjen το ψωµί ακρίβηνε πάλι [tǥ psǥmi akrivinε pali] / elva har steget en halv meter το ποτάµι ανέβηκε µισό µέτρο [tǥ pǥtami anεvikε misǥ mεtrǥ] : elva steg το ποτάµι κατέβασε [tǥ pǥtami katεvasε] / flyet begynte å stige (flyet begynte å vinne høyde) το αεροπλάνο άρχισε ν ανυψώνεται [tǥ aεrǥplanǥ arçisε nanipsǥnεtε] / få jubelen til å stige til uante høyder αποκορυϕώνω τον ενθουσιασµό [apǥkurifǥnǥ tǥn

2 2 εnϑusiazmǥ] : jubelen nådde uante høyder da han viste seg (på scenen etc.) η εµϕάνιση του αποκορύϕωσε τον ενθουσιασµό του κόσµου [i εmfanisi tu apǥkǥrifǥsε tǥn εnϑusiazmǥ tu kǥzmu] / her stiger terrenget svakt (her går det slakt oppover) εδώ το έδαϕος ανυψώνεται λίγο [εðǥ tǥ εðafǥs anipsǥnεtε liDžǥ] / jordeiendom har steget mye i verdi siden 1980 η γη ανατιµήθηκε πολύ από το 1980 [i ji anatimiϑikε pǥli apǥ tǥ çilia εnjakǥsia ǤDžðǤnda] / lønningene/prisene vil stige med 10 % οι µισθοί/οι τιµές θ' αυξηθούν κατά 10% (= δέκα τοις εκατό) [i misϑi/i timεs ϑafksiϑun kata ðεka tis εkatǥ] / pulsen hans steg ο σϕυγµός του ζωήρεψε [Ǥ sfiDžmǥs tu zǥïrεpsε] / stige av/ned av hesten αϕιππεύω [afipεvǥ] # κατεβαίνω από τ' ά λογο [katεvεnǥ apǥ talǥDžǥ] # ξεπεζεύω [ksεpεzεvǥ] : da/idet jeg steg av hesten κατά την κατάβαση µου από τ' άλογο [kata tiŋ katavasi mu apǥ talǥDžǥ] / stige fram (dukke opp, komme til overflaten) αναδύοµαι [anaðiǥmε] : fjelltoppen steg fram av tåka η βουνοκορϕή αναδύθηκε µεσ' από την οµίχλη [i vunǥkǥrfi anadiϑikε mεs apǥ tin ǤmiΧli] / stige i gradene : stige til majors grad ανεβαίνω στο βαθµό του ταγµατάρχη [anεvεnǥ stǥ vaϑmǥ tu taDžmatarçi] # (bli forfremmet, komme seg fram og opp) ανέρχοµαι [anεrχǥmε] / stige i verdi η αξία µου ανεβαίνει [i aksia mu anεvεni] / stige kraftig (gå rett opp) παίρνω τον ανήϕορο [pεrni tǥn anifǥrǥ] : prisene stiger kraftig οι τιµές πήραν τον ανήϕορο [i timεs piran tǥn anifǥrǥ] / stige opp (gå opp, klatre opp) ανέρχοµαι [anεrχǥmε] # ανεβαίνω [anεvεnǥ] # ανυψώνω [anipsǥnǥ] # (stige opp i lufta, sveve i lufta) µετεωρίζοµαι [mεtεǥrizǥmε] : røyken steg rett opp ο καπνός ανέβαινε ίσια πάνω [Ǥ kapnǥs anεvεnε isia panǥ] : røyken steg rett opp i den stille lufta ο καπνός ανέβαινε ίσια ψηλά στον ήσυχο αέρα [Ǥ kapnǥs anεvεnε isia psila stǥn isiχǥ aεra] : ørna steg/fløy opp (mot himmelen) (draken steg opp) ο αετός ανυψώθηκε [Ǥ aεtǥs anipsǥϑikε] / stige opp med/i ballong ανέρχοµαι µε αερόστατο [anεrχǥmε mε aεrǥstatǥ] / stige på (gå på, sette seg på - en hest/en sykkel, etc.) ανεβαίνω [anεvεnǥ] / røken steg til himmels (opp i lufta) ο καπνός ανέβαινε στον ουρανό [Ǥ kapnǥs anεvεnε stǥn uranǥ] / stige til overflata (dukke opp av vannet) αναδύοµαι [anaðiǥmε] : da ubåten gikk opp (gikk i overflatestilling) όταν το υποβρύχιο αναδύθηκε... [Ǥtan tǥ ipǥvriçiǥ anadiϑikε] / stige ut av /ned fra ei vogn κατεβαίνω από (ένα) αµάξι [katεvεnǥ apǥ (εna) amaksi] / temperaturen steg til over 40 grader (til opp på 40-tallet) ερµοκρασία ανέβηκε στους 40 βαθµούς [i ϑεrmǥkrasia anεvikε stus saranda vaϑmus] stigende adj. ανερχόµενος [anεrχǥmεnǥs] # που αναβαίνει [pu anavεni] # (for oppadgående, økende, på vei opp) σε άνοδο [se anǥðǥ] # στα πάνω [sta panǥ] # ανοδικός [anǥðikǥs] # (m.) αύξων* [afksǥn] # (f.) αύξουσα* [afksusa] # (kumulativ) (συσ)σωρευτικός [sisǥrεftikǥs] / i stigende rekkefølge κατ' ανιούσα τάξη [kat anjusa taksi] # αυξόντως [afksǥndǥs] / stadig stigende utgifter διογκωµένες δαπάνες [ðiǥŋgǥmεnεz ðapanεs] / stigende nummerorden ανιούσα αριθµητική τάξη, η [i anjusa ariϑmitiki taksi] # αύξουσα αριθµητική τάξη, η [i afksusa ariϑmitki taksi] / stigende tonefall τόνος οξεία, ο [Ǥ tǥnǥs Ǥksia] stigmatisere v. (brennemerke, stemple) στιγµατίζω [stiDžmatizǥ] stigning f.m. (økning, forsterking) αύξηση, η [i afksisi] # (oppoverbakke, motbakke, opp-

3 3 stigning) ανωϕέρεια, η [i anǥfεria] # ανήϕορος, ο [Ǥ anifǥrǥs] # (oppgang, oppstigning) ανάβαση, η [i anavasi] # ανέβασµα, το [tǥ anεvazma] # άνοδο, η [i anǥðǥ] / det var en bratt stigning på det punktet (akkurat er) υπήρχε µια απότοµη ανωϕέρεια σε εκείνο το σηµείο [ipirçε mja apǥtǥmi anǥfεria sε εkinǥ tǥ simia] / her er det en svak stigning i terrenget (her går det slakt oppover) εδώ το έδαϕος ανυψώνεται λίγο [εðǥ tǥ εðafǥs anipsǥnεtε liDžǥ] / stigningen av vannstanden i elva (flommen i elva) η εξόγκωση των νερών του ποταµού [i εksǥŋgisi tǥn nεrǥn tu pǥtamu] / termometeret viser en stigning i temperaturen το θερµόµετρο δείχνει άνοδο της θερµοκρασίας [tǥ ϑεrmǥmεtrǥ ðiχni anǥðǥ tis ϑεrmǥkrasias] stikk n. µπηχτή, η [i biχti] # (brodd, sting) κεντρί, το [tǥ kεndri] # (bitt, biting, klyping) δαγκανιά, η [i ðaŋganja] # δάγκωµα, το [tǥ ðaŋgǥma] # δαγκωµατιά, το [tǥ ðaŋgǥmatia] # (insektstikk, -bitt) τσίµπηµα, το [tǥ tsimbima] # κέντρισµα, το [tǥ kεndrizma] # (naut.: knop, knute) κόµπος, ο [Ǥ kǥmbǥs] # σύναψη σκοινιών, η [i sinapsi skinjǥn] # (hipp, hint, finte) αιχµή, η [i εχmi] # µπηχτή, η [i biχti] # καµπανιά, η [i kambanja] # αναγέλασµα, το [tǥ anajεlazma] # (finte, stikksår) κεντιά, η [i kεndja] # (dyptrykk, etsing, fotogravyr) γκραβούρα, η [i gravura] # (i kortspill) χαρτωσιά, η [i ΧartǤsia] # µπάζα, η [i baza] / ta et stikk κερδίζω/ παίρνω µια χαρτωσιά [kεðizǥ/pεrnǥ mja ΧartǤsia] stikke v. (stikke hull) τρυπώ [tripǥ] # (med spiss gjenstand/torn/nål/brodd/piggstav) κεντρίζω [kεndrizǥ] # µπηγω [biDžǥ] # µπήζω [bizǥ] # (stikke/prikke over alt) κατατρυπώ [katatripǥ] # ανκελώνω [aŋgεlǥnǥ] # αγκυλώνω [aŋgilǥnǥ] # (insekt) τσιµπάω [tsimbaǥ] # (med kniv) µαχαιρώνω [maçirǥnǥ] # (sette, plassere, putte) βάζω [vazǥ] # (putte, duppe, dyppe) βουτώ [vutǥ] # (stikke av, fordufte) διαλύοµαι [ðialiǥmε] # (om skip/båt) stikke dypt (i vannet) καλάρω [kalarǥ] / båten stikker ti fot dypt το πλοίο καλάρει δέκα πόδια [tǥ pliǥ kalari ðεka pǥðia] / en veps stakk meg µε κέντρισε µια σϕήκα [mε kεndrisε mja sfika] / han stakk albuen/paraplyen i sida på meg έµπηξε τον αγκώνα του/την οµπρέλα του στο πλευρό µου [εmbiksε tǥn aŋgǥna tu/tin Ǥmbrεla tu stǥ plεvra mu] / han stakk hånda i lomma βούτηξε το χέρι του στην τσέπη του [vutiksε tǥ çεri tu stin dzεpi tu] / hun stakk hånda si på ei nål/ mens hun skar av roser αγκύλωσε το χέρι της µε τη βελόνα/ενώ έκοβε τριαντάϕυλλα [aŋgilǥsε tǥ çεri tiz mε ti vεlǥna / εnǥ εkǥvε triandafila] / jeg er blitt stukket av noe (et insekt el.l.) (det var noe som stakk meg) κάτι µε τσίµπησε [kati mε tsimbisε] : jeg er blitt stukket av en veps µε κέντρισε µια σϕήκα [mε kεndrisε mja sfika] / stikk! (forsvinn!) τσακίδια! [tsakiðia] # χάσου! [Χasu] # κόβε! [kǥvε] : la oss stikke nå! ας το διαλύσουµε τώρα! [as tǥ ðialisumε tǥra] / skipet stikker 20 fot i sjøen το πλοίο έχει 20 πόδια εκτόπηση [tǥ pliǥ εçi ikǥsi pǥðia εktǥpisi] / stikke av (rømme, flykte, unnslippe) διαϕεύγω [ðiafεvDžǥ] # κλέβοµαι [klεvǥmε] # το κόβω λάσπη [tǥ kǥvǥ laspi] # (rømme, skulke skolen) το σκάω [tǥ skaǥ] # (gå uten å si adjø; forsvinne i all stillhet) το σκάω αλά γαλλικά [tǥ skaǥ ala Džalika] # (komme seg unna, ta beina på nakken) το κόβω λάσπη [tǥ kǥvǥ laspi] # παίρνω δρόµο [pεrnǥ ðrǥmǥ] # (snike seg unna, gå sin vei) την κοπανάω [tiŋ kǥpanaǥ] # ξεγλιστρώ [ksεDžlistrǥ] : da de så politiet, stakk de av βλέποντας

4 4 την αστυνοµία το 'σκασαν [vlεpǥndas tin astinǥmia tǥskasan] : da han så meg, stakk han av όταν µε είδε πήρε δρόµο [Ǥtan mε iðε pirε ðrǥmǥ] : da talene begynte, stakk jeg av την κοπάνισα όταν άρχισαν τους λόγους [tin kǥpanisa Ǥtan arçisan tuz lǥDžus] : de forfulgte han, men til slutt klarte han å stikke av fra dem τον κυνήγησαν αλλά τελικά τους ξεγλίστρησε [tǥn kinijisan ala tεlika tus ksεDžlistrisε] : fangen stakk av fra vokterne sine ο κρατούµενος διέϕυγε από τους ϕρουρούς του [Ǥ kratumεnǥs ðjεfijε apǥ tus frurus tu] : han stakk av/rømte med sjefens datter κλέϕτηκε µε την κόρη του αϕεντικού του [klεftikε mε tiŋ kǥri tu afεndiku tu] : har Peter stukket av igjen? την κοπάνησε πάλι ο Πέτρος; [tin kǥpanisε pali Ǥ pεtrǥs] : hunden snappet beinet og stakk av ο σκύλος άρπαξε το κόκκαλο και το σκάσε [Ǥ skilǥs arpaksε tǥ kǥkalǥ kε tǥ skasε] : stikke av fra hotellregninga/fra spillegjeld σκάω κανόνι [skaǥ kanǥni] : stikke av fra regninga (gå uten å betale) µετακοµίζω στα κλεϕτά [mεtakǥmizǥ sta klεfti] : stikke av uten å si adjø (gå uten å si adjø, forsvinne i all stillhet) το σκάω αλά γαλλικά [tǥ skaǥ ala Džalika] # (την) κάνω κοπάνα [(tiŋ) kanǥ kǥpana] / stikke av gårde (stikke bort, rive seg løs) αµολάω [amǥlaǥ] : stikk av gårde og be han komme hit! αµολήσου και πες του να 'ρθει εδώ [amǥlεsu kε pεs tu narϑi εðǥ] / stikke av gårde med (komme seg unna med) ξεπαστρεύω (µε) τον... [ksεpastrεvǥ (mε) tǥn] # ξεϕορτώνοµαι τον.. [ksεfǥrtǥnǥmε tǥn] / stikke av med (knabbe) αρπάζω [arpazǥ] : stikke av med noe κλέβω κάτι και το σκάω [klεvǥ kati kε tǥ skaǥ] : en eller annen stakk av med lighteren min κάποιος άρπαξε το αναπτήρα µου [kapiǥs aparksε tǥ anaptira mu] : han stakk av med kassa! (han tok (penge)kassa og gikk!) άρπαξε το ταµείο και πάει! [arpaksε tǥ tamiǥ kε pai] : kassereren stakk av med foreningens penger/klubbkassa ο ταµίας έκλεψε τα χρήµατα του συλλόγου και το 'σκασε [Ǥ tamias εklεpsε ta Χrimata tu silǥDžu kε tǥ skasε] : hvem har stukket av med pennen min? ποιος άρπαξε το στυλό µου; [piǥs arpaksε tǥ stilǥ mu] / stikke av med (vinne (lett)) παίρνω/κερδίζω (εύκολα) [pεrnǥ/kεrdizǥ (εfkǥla)] : filmen hans stakk av med de fleste prisene η ταινία του πήρε τα περισσότερα βραβεία [i tεnia to pirε ta pεrisǥtεra vravia] / stikke av med førsteprisen κατεκτώ άνετα το έπαθλο [katεktǥ anεta tǥ εpaϑlǥ] # κλέβω τον έπαθλο [klεvǥ tǥn εpaϑlǥ] # αρπάζω τον έπαθλο [arpazǥ tǥn εpaϑlǥ] : hun stakk av med førsteprisen κατέκτησε άνετα το έπαθλο [katεktisε anεta tǥ εpaϑlǥ] / stikke en kniv i noen µπήκω ένα µαχαίρι σε κάποιον [bikǥ εna maçεri sε kapiǥn] / stikke fram/ut (stå ut, skyte fram/ut) εξέχω [εksεχǥ] # προεξέχω [prǥεksεχǥ] / stikke hendene i lomma µπάγω/µπάζω τα χέρια µου στις τσέπες µου [baDžǥ/bazǥ ta çεrja mu stis tsεpεz mu] : han stakk hendene i lomma έµπασε τα χέρια του στις τσέπες του [εmbasε ta çεria tu stis tsεpεs tu] / stikke hull (tråkle, neste) βελονιάζω [vεlǥnjazǥ] / stikke inn/ned (slå ned i jorda etc.) µπήγω [biDžǥ] # (putte inn, stikke inn) µπάζω [bazǥ] # µπάγω [baDžǥ] / stikke innom (komme innom) επισκέπτοµαι [εpiskεptǥmε] # (kikke innom, overnatte, bli over) διακόπτω [ðiakǥptǥ] / stikke kjepper i hjulene for (sette en stopper for noens planer) εξουδετερώνω τα σχέδια κάποιου [εksuðεtεrǥnǥ ta sçεðia

5 5 kapiu] / stikke nesen bort/opp i (blande seg opp i) ανακατεύω [anakatεvǥ] # παρεµβαίνω [parεmvεnǥ] # επεµβαίνω [εpεmvεnǥ] # χώνω τη µύτη µου σε κάτι [ΧǤnǤ ti miti mu sε kati] : ikke stikk nesen din borti andres saker! µην ανακατεύεσαι στα ιδιαίτερα των άλλων [min anakatεvεsε sta iðiεtεra tǥn alǥn] / stikke ut (pirke ut, fjerne) βγάζω [vDžazǥ] / stikke seg på (bli (opp)stukket av) κατατρύποµαι από [katatripǥmε apǥ] : jeg stakk meg på/ble oppstukket av rosebusken κατατρυπήθηκα από την τριανταϕυλλιά [katatripiϑika apǥ tin driandafilja] / stikke ut βγάζω [vDžazǥ] : hun stakk nesten ut øyet mitt med paraplyen sin παραλίγο να µου βγάλει το µάτι µε την οµπρέλα της [paraliDžǥ na mu vDžali tǥ mati mε tin Ǥmbrεla tis] / tornene stakk han τον κέντριζαν τ' αγκάθια [tǥŋ kεndrisan taŋgaϑia] stikkelsbær n. (κάρπος από) λαγοκερασιά [(karpǥs apǥ) laDžǥkεrasia] # (bær av busken Ribes grossularia) ριβήσιον, το (=κάρπος του ριβήσιου του ακανθώδους (λαγοκερασίας)) [tǥ rivisiǥn (karpǥs tu riviϑiu tu akanϑǥdus (laDžǥkεrasias))] stikken : la noen i stikken (svikte noen i nød) αϕήνω κάποιον στα κρύα του λουτρού [afinǥ kapiǥn sta kria tu lutru] # αϕήνω κάποιον στη µέση [afinǥ kapiǥn sti mεsi] stikkende adj. (prikkende, tornet, pigget) ακάνθινος [akanϑinǥs] # ακανθώδης [akanϑǥðis] # (skarp, sur) δριµύς [ðrimis] / stikkende lukt δριµεία µυρουδιά [ðrimia miruðja] stikking f. (prikking, stikkende smerte) αγκύλωµα, το [tǥ aŋgilǥma] # (prikking, nålestikk) βελόνιασµα, το [tǥ vεlǥniazma] # κέντηµα, το [tǥ kεndima] stikkord n. σύνθηµα [tǥ sinϑima] # κωδικό, το [tǥ kǥðikǥ] # (oppslagsord) λήµµα, το [tǥ lima] # (i teatret) ατάκα, η [i ataka] stikkløk m. (setteløk) κοκάρι, το [tǥ kǥkari] stikkprøve f.m. (stikkprøvekontroll) δειγµατοληπτικός έλεγχος, ο [ðiDžmatǥliptikǥs εlεŋχǥs] # (overrumpling, overraskende kontroll) αιϕνιδιασµός, ο [Ǥ εfniðiazmǥs] stikling m. (avlegger, frøplante) ϕυτάδι, το [tǥ fitaði] # (stilk, grein, skudd) κλωνάρι, το [tǥ klǥnari] # κλώνος, ο [Ǥ klǥnǥs] # (skudd, utløper, avlegger) παραϕυάδα, η [i parafiaða] # (podekvist, avlegger, ungskudd, med. transplantat) µόσχευµα, το [tǥ mǥsçεvma] stil m. ρυθµός, ο [Ǥ riϑmǥs] # (uttrykk, mine, uttrykksmåte) ύϕος, το [tǥ ifǥs] # (skolestil, essay) έκθεση, η [i εkϑεsi] / arkitektonisk stil αρχιτεκτονικός ρυθµός, ο [Ǥ arçitεktǥnikǥs riϑmǥs] # (essay redegjørelse, framstilling, rapport) έκθεση, η [i εkϑεsi] / en uelegant stil (ubehjelpelig uttrykksmåte) ένα άκοµψο ύϕος [εna akǥmpsǥ ifǥs] # (melding) ανταπόκριση, η [i andapǥkrisi] / han pekte på flere feil i stilen min έδειξε πολλά λάθη στην έκθεσή µου [εðiksε pǥla laϑi stin εkϑεsi mu] / noe i den stilen (noe i den retning, (ord) med samme betydning) µε την ίδια έννοια [mε tin iðia εnia] : jeg kalte han en bedrager eller noe i den stilen τον είπε απατεώνα ή κάποια άλλη λέξη µε την ίδια έννοια [tǥn ipε apatεǥna i kapia ali lεksi mε tin iðia εnia] stile v. απευθύνοµαι [apεfϑinǥmε] # (i brev: henvende seg til, skrive til) επιγράϕω [εpiDžrafǥ] / stile mot (sette kursen mot) σκοπεύω [skǥpεvǥ] # (trakte etter, hige

6 6 etter, streve etter) αποβλέπω σε [apǥvlεpǥ sε] / stile rett mot (ta strake veien til) πάω κατ' ευθείαν για/κατά/προς... [paǥ katεfϑian ja/kata/prǥs] # πάω ντογρού για [paǥ dǥDžru ja] # κατευθύνοµαι ίσια προς [katεfϑinǥmε isia prǥs] stilett m. (dolk) στιλέτο, το [tǥ stilεtǥ] # σουγιάς, ο [Ǥ sujas] # εγχειρίδιο, το [tǥ εŋçiriðiǥ] stilfullhet f.m. (eleganse) καλλιέπεια ύϕους, η [i kaljεpia ifus] # (vakkert språk, elegant utrykksmåte) καλλιλογία, η [i kalilǥjia] stilig adj. (elegant, elegant kledd, fiks, neds.: snobbet) κοµψευόµενος [kǥmpsεvǥmεnǥs] # (kul, trendy, moteriktig) µοντέρνος [mǥdεrnǥs] / stilige klær µοντέρνα ρούχα [mǥdεrna ruχa] stilistisk adj. (stilmessig) καλολογικός [kalǥlǥjikǥs] stilk m. (grein, skudd, stikling) κλωνάρι, το [tǥ klǥnari] # κλώνος, ο [Ǥ klǥnǥs] # (stengel) µίσχος, ο [Ǥ misχǥs] stilkesting n. (sying) πισωβελονιά, η [i pisǥvεlǥnja] # πισωκέντι, το [tǥ pisǥkεndi] stillas m. (bygn.arb.) ικρίωµα (σε οικοδοµή), το [tǥ ikriǥma (sε ikǥðǥmi)] stillbilde n. (i film)(stillfoto) καρέ, το [tǥ karε] stille f. (stillhet, vindstille, havblikk) άπνοια, η [i apnia] # (vindstille, stille vær) κάλµα, η [i kalma] # νηνεµία, η [i ninεmia] # (stillhet, ro, fredelighet) ησυχία, η [i isiçia] / stille før stormen η κάλµα πριν από τη θύελλα [i kalma prin apǥ ti ϑiεla] # η απολυτή ησυχία/η νηνεµία που προηγείται της θύελλας [i apǥliti isiçia/i ninεmia pu prǥijitε tis ϑiεlas] stille v. (sette, legge, plassere) θέτω [ϑεtǥ] # βάζω [vazǥ] # (regulere, korrigere) διορθώνω [ðiǥrϑǥnǥ] # κανονίζω [kanǥnizǥ] # (dempe) κατασιγάζω [katasiDžazǥ] # µαλακώνω [malakǥnǥ] # (bilegge, forsone) κατευνάζω [katεvnazǥ] # (være til stede, bistå) παρευρίσκοµαι [parεvriskǥmε] / still betingelser θέτω όρους [ϑεtǥ Ǥrus] / still klokka di etter mi κανόνισε το ρολόι σου µε το δικό µου [kanǥnisε tǥ rǥlǥi su mε tǥ ðikǥ mu] / stille betingelser overfor noen επιβάλλω όρους σε κάποιον [εpivalǥ Ǥrus sε kapiǥn] / stille et spørsmål θέτω ένα ερώτηµα [ϑεtǥ εna εrǥtima] / stille inn (avstemme, bringe i harmoni med) εναρµονίζω [εnarmǥnizǥ] # (innstille, justere) κανονίζω [kanǥnizǥ] : stille inn et teleskop κανονίζω ένα τηλεσκόπιο [kanǥnizǥ εna tilεskǥpiǥ] / stille kausjon/sikkerhet for et lån (kausjonere for et lån) ασϕαλίζω ένα δάνειο [ asfalizǥ εna ðaniǥ] / stille klokka διορθώνω/βάζω το ρολόϊ [ðiǥrϑǥnǥ/vazǥ tǥ rǥlǥï] : du må stille klokka di πρέπει να διορθώσεις το ρολόι σου [prεpi na ðiǥrϑǥsis tǥ rǥlǥi su] : jeg stilte (viserne på) klokka mi διόρθωσα τους δείκτες του ρολογιού µου [ðjǥrϑǥsa tus ðiktεs tu rǥlǥju mu] : stille ei klokke tilbake γυρίζω πίσω ένα ρολόϊ [jirizǥ pisǥ εna rǥlǥï] : stille klokka en time tilbake/fram βάζω πίσω/µπροστά το ρολόϊ 1 ώρα [vazǥ pisǥ/brǥsta tǥ rǥlǥi mia Ǥra] : still den fem minutt fram! βάλ' το 5 λέπτα µπροστά [val tǥ pεndε lεpta brǥsta] / stille noe til offentlig skue εκθέτω δηµοσίως [εkϑεtǥ ðimǥsiǥs] / stille noe til noens disposisjon θέτω κάτι στη διάθεση κάποιου [ϑεtǥ kati sti ðjaϑεsi kapiu] / stille opp (delta, samarbeid, være med, være med på leken) συνεργάζοµαι [sinεrDžazǥmε] / stille opp (sette opp) στήνω [stinǥ] # κατασκευάζω [kataskεvazǥ] # παρατάσσω [paratasǥ]

7 7 # (ordne på rekke(r)) αραδιάζω [araðjazǥ] # (ordne, hauge opp, legge opp, dynge sammen) αραδιάζω [araðjazǥ] # (mil. stille opp (på linje)) ζυγώ [ziDžǥ] : generalen stilte opp/organiserte sine tropper ο στρατηγός παράταξε τα στρατεύµατά του [Ǥ stratiDžǥs parataksε ta stratεvmata tu] : stille opp en teori (om at..) ατασκευάζω µια θεοτρία (ότι) [kataskεvazǥ mja ϑεǥria (Ǥti)] : stille opp noen på en pidestall (opphøye noen) στήνω κάποιον σε βάθρο [stinǥ kapiǥn sε vaϑrǥ] / stille opp for (hjelpe, støtte) βοηθώ [vǥïϑǥ] # συντρέχω [sindrεχǥ] : frimurerne stiller opp for hverandre οι Ελευθεροτέκτονες βοηθούν ο ένας τον άλλο [i εlεfϑεrǥtεktǥnεz vǥïϑun Ǥ εnas tǥn alǥ] / stille opp for/ imot noen (ta parti for/imot noen, ta opp kampen for/mot noen) ορθώνω το ανάστηµα µου υπέρ/εναντίον κάπιου [ǤrϑǤnǤ anastima mu ipεr/εnεandiǥn kapiu] # ορθώνοµαι υπέρ/εναντίον κάποιου [ǤrϑǤnǤmε ipεr/εnandiǥŋ gapiu] / stille opp mot (måle seg med, konkurrere med) αντιµετριέµαι [andimεtriεmε] # (ha noen som motkandidat/motstander) έχω κάποιον ως αντίπαλο [εχǥ kapiǥn Ǥs andipalǥ] : jeg stiller opp mot hvem som helst (jeg kan måle meg med hvem som helst) µπορώ ν' αντιµετρηθώ µ' οποιονδήποτε [bǥrǥ nandimεtriϑǥ mǥpiǥnðipǥtε] / stille opp på én rekke/på linje αντιπαρατάσσω [andiparatasǥ] # αραδιάζω [araðjazǥ] : stoler og bord oppstilt langs gaten καρέκλες και τραπέζια αραδιασµένα στην άκρυ του δρόµου [karεklεs kε trapεzia raðiazmεna stin akri tu ðrǥmu] : still opp (på én rekke)! µπήτε στην αράδα! [bitε stin araða] / stille opp som kandidat (stille til valg) βάζω/ εκθέτω υποψηϕιότητα [vazǥ/εkϑεtǥ ipǥpsifjǥtita] / stille saken fullstendig på hodet κάνω κάτι εντελώς ανάποδα [kanǥ kati εndεlǥs anapǥða] / stille seg i kø (danne kø, stille seg på en rekke, stå oppstilt på rekke) µπαίνω/στέκοµαι στην αράδα [bεnǥ/stεkǥmε stin araða] # αραδιάζω [araðjazǥ] / stille seg laglig til for hogg µένω έκθετος στις επιθέσεις [mεnǥ εkϑεtǥs stis εpiϑεsis] # (stille seg laglig til for/bli utsatt for kritikk/ baksnakk) εκθέτω τον εαυτό µου σε επικρίσεις/συκοϕαντίες [εkϑεtǥ tǥn εaftǥ mu sε εpikrisis/sikǥfandiεs] / stille seg opp (ta oppstilling) παρουσιάσοµαι [parusiazǥmε] : stille seg opp på rekke/på linje (stille seg i kø) µπαίνω στη γραµµή [bεnǥ sti Džrami] / stille seg på noens side (ta parti for noen, ta noen i forsvar) παίρνω τα δίκια κάποιου [pεrnǥ ta ðikia kapiu] # πάω µε το µέρος κάποιου [paǥ mε tǥ mεrǥs kapiu] : stille seg på den seierherrens/ sterkestes side πάω µε το µέρος του νικητή/του δυνατού [paǥ mε tǥ mεrǥs tu nikiti/tu ðinatu] / still seg på tå : han stilte seg på tå ανορθώθηκε στα νύχια των ποδιών του [anǥrϑǥϑikε sta niçia tǥm bǥðjǥn tu] / stille sikkerhet for et lån (kausjonere (for et lån) ασϕαλίζω ένα δάνειο [ asfalizǥ εna ðaniǥ] # (bokst. forsikre en kreditor (mot tap)) εξασϕαλίζω ένα δανειστή [εksasfalizǥ εna ðanisti] / stille sin plass til rådighet (overlate plasssen sin til en annen, på bussen, i en kø, i jobbsammenheng o.l.) παραχωρώ τη θέση µου [paraχǥrǥ i ϑεsi mu] : hun stilte sin plass til rådighet παραχώρισε τηθέση της [paraχǥrisε ti ϑεsi tis] / stille som (framstille, framstå som, spille, være) παρασταίνω [parastεnǥ] : har du noe imot å stille som vitne? θα σας πείραζε να παραστήτε ως µάρτυρας; [ϑa sas pirazε na parastitε Ǥz martiras] : stille som advokat i retten (jur.) (forsvare) παρίσταµαι [paristamε] / stille spørsmål κάνω ερωτήσεις [kanǥ εrǥtisis] # υποβάλλω ερωτήσεις [ipǥvalǥ εrǥtisis] : stille et spørsmål til et vitne βάζω µια ερώτηση σε

8 8 ένα µάρτυρα [vasǥ mja εrǥtisi sε εna martirǥ] : stille kinkige spørsmål κάνω/ υποβάλλω ενοχλητικές ή αδιάκριτες ερωτήσεις [kanǥ/ipǥvalǥ εnǥχlitikεs i aðjakritεs εrǥtisis] / stille strenge krav (være streng i sine krav) είµαι άτεγκτος στις απαιτήσεις µου [imε atεŋktǥs stis apεtisiz mu] / stille sulten/tørsten κατασιγάζω/ κατευνάζω/µαλακώνω την πείνα/δίψα µού [katasiDžazǥ/katεvnazǥ/ malakǥnǥ tin pina/ti ðipsa mu] / stille til rådighet (avgi) αποσπώ [apǥspǥ] : Kaptein A. ble stilt til rådighet for generalstaben ο λοχαγός Α. αποσπάστηκε στο επιτελείο του στρατηγού [Ǥ lǥχaDžǥs apǥspastikε stǥ εpitεliǥ tu stratiDžu] / stille til valg (være kandidat/søker) θέτω υποψηϕιότητα [ϑεtǥ ipǥpsifjǥtita] # κατέρχοµαι σε εκλογές [katεrχǥmε sε εklǥjεs] : hvis du stiller til/er kandidat til parlamentsvalget αν θέσεις υποψηϕιότητα για βουλευτής [an ϑεsis ipǥpsifjǥtita ja vulεftis] / stille ut (utstille, vise fram) εκθέτω [εkϑεtǥ] # παρουσιάζω [parusiazǥ] : de nye bilmodellene er utstilt på messeområdet/utstillingsplassen τα νέα µοντέλα αυτοκινήτων εκθέτοντααι στο χώρο των εκθέσεων [ta nεa mǥndεla aftǥkinitǥn εkϑεtǥndε stǥ ΧǤrǤ tǥn εkϑεsεǥn] : hva stilte du ut på årets blomsterutstilling? τι εξέθεσες στη ϕετεινή ανθοκοµική έκθεση; [ti εksεϑεsεs sti fεtini anϑǥkǥmiki εkϑεsi] : stille ut malerier i et galleri εκθέτω πένακες σε γκαλερέ [εkϑεtǥ pinakεs sε Džalεri] : stille ut offentlig/til offentlig skue εκθέτω σε κοινή θέα [εkϑεtǥ sε kini ϑεa] : stille ut varer i butikkvinduer/utstillingsmontere εκθέτω εµπορεύµατα σε βιτρίνες [εkϑεtǥ εmbǥrεvmata sε vitrinεs] : ti unge kunstnere stiller ut arbeidene sine i galleri X δέκα νέοι ζωγράϕοι παρουσιάζουν την εργασία τους στη γκαλερί X [ðεka nεi zǥDžrafi parusiazun tin εrDžasia tus sti galεri çi] / stilt overfor (ansikt til ansikt med, midt imot, vendt (ut) mot) αντιµέτωπος [andimεtǥpǥs] : stilt overfor muligheten for fiasko (stilt overfor den muligheten at jeg kunne mislykkes) αντιµέτωπος µε την προοπτική αποτυχίας [andimεtǥpǥz mε tim brǥǥptiki apǥtiçias] still(e) adj. (fredlig, stillferdig) ήρεµος [irεmǥs] # (stilltiende) ήσυχος [isiχǥs] # σιωπηλός [siǥpilǥs] # σιωπηρός [siǥpirǥs] # (stilltiende, mental) νοερός [nǥεrǥs] # (lydløs, om konsonant: ustemt) άηχος [aïχǥs] # (rolig, stille, lydløs) αθόρυβος [aϑǥrivǥs] # (ubevegelig) ακίνητος [akinitǥs] # ακούνητος [akunitǥs] # (smul, rolig) ασάλευτος [asalεftǥs] # (taus, fåmælt) αµίλητος [amilitǥs] / alt var stille og rolig i byen όλη η πόλη κοιµόταν [Ǥli i pǥli kimǥtan] / det ble helt stilt et øyeblikk (det oppstod et øyeblikks stilllhet) έγινε ησυχία για µια στιγµή [εjinε isiçia ja mja stiDžmi] / det er veldig stille είναι πολύ ήρεµα [inε pǥli irεma] / det var uhyggelig stille (det rådde en uhyggelig stillhet) επικράτησε νεκρινή σιγή [εpikratisε nεkrini siji] / hvorfor er du så stille? (hvorfor sier du ingenting?) γιατί είσαι αµίλητος; [jati isε amilitǥs] / i det stille (i hemmelighet) στα κρυϕά [sta krifa] / stille bønn νοερή προσευχή, η [i nǥεri prǥsεfçi] / stille lengde/høyde (hopp uten tilløp) η άλµα άνευ χοράς [i alma anεf ΧǤras] / stille og rolig (begivenhetsløs) ακύµαντος [akimandǥs] : en stille og rolig kveld ήσυχη βραδυά [isiçi vraðja] / stille som i graven (taus som graven) εχέµυθος σαν τάϕος [εçεmiϑǥs san dafǥs] / stå stille! (ikke rør deg!) µείνε ακίνητος! [minε akinitǥs] # στάσου ακούνητος! [stasu akunitǥs] stilleben n. νεκρή ϕύση, η [i nεkri fisi]

9 9 Stillehavet geo. ο Ειρηνικός Ωκεανός [Ǥ irinikǥs ǤkεanǤs] stillesittende adj. καθιστικός [kaϑistikǥs] / ha et stillesittende arbeid/liv έχω καθιστική δουλειά/ζωή [εχǥ kaϑistiki ðulja/zǥï] stillestående adj. στάσιµος [stasimǥs] # (ubevegelig; stasjonær) ακίνητος [akinitǥs] / stillestående vann i en elvevik (poll) el. bakevje) στάσιµο νερό ποταµού [stasimǥ nεrǥ pǥtamu] / et stillestående kjøretøy ένα ακίνητο όχηµα [εna akinitǥ Ǥçima] stillferdig adj. (rolig) ήπιος [ipiǥs] # (fredsommelig) ανενόχλητος [ anεnǥχlitus] / han er en stillferdig mann είναι ανενόχλητος άνθρωπος [inε anεnǥχlitǥs anϑrǥpǥs] / stillferdig tale ήπιος λόγος, ο [Ǥ ipiǥz lǥDžǥs] stillferdighet f.m. (vennlighet, mildhet) ηπιότητα, η [i ipiǥtita] stillhet m. σιωπή, η [i siǥpi] # ησυχία, η [i isiçia] # (mildhet, behagelighet) ηπιότητα, η [i ipjǥtita] # (stille, vindstille, havblikk) άπνοια, η [i apnia] # (fred, ro, sinnsro) γαλήνη, η [i Džalini] / absolutt stillhet απολυτή ησυχία [apǥliti isiçia] / det rådde en uhyggelig stillhet επικράτησε νεκρινή σιγή [εpikratisε nεkrini siji] / dyp stillhet άκρα/βαθιά σιωπή [akra/vaϑja siǥpi] / forventningsfull stillhet (den stillheten som rår før en konsert el.l., eng. Bayreuth hush) σιγή προσµονής, η [i siji prǥzmǥnis] # σιγή που επικράτει όταν πρόκειται να αρχίσει η εκτέλεση µουσικού κοµµατιού [siji pu εpikrati na arçisi i εktεlεsi musiku kǥmatiu] / kryptisk stillhet αινιγµατική σιωπή [εniDžmatiki siǥpi] / overalt rådde det stillhet (stillhetn rådde overalt, det var stille overalt) βασίλεψε παντού σιωπή [vasilεpsε pandu siǥpi] / pinlig stillhet αµήχανη σιωπή, η [i amiχani siǥpi] # σιωπή αµηχανίας, η [i siǥpi amiχanias] / forsvinne i all stillhet (gå uten å si adjø) το σκάω αλά γαλλικά [tǥ skaǥ ala Džalika] / søke stillheten på landet αναζητώ τη γαλήνη της εξοχής [anazitǥ ti Džalini tis εksǥçis] stilling f.m. (arbeid, posisjon) θέση, η [i ϑεsi] # (fotfeste) έρεισµα, το [tǥ εrizma] # (yrke) επάγγελµα, το [tǥ εpaŋgεlma] # (situasjon) κατάσταση, η [i katastasi] # (holdning) στάση, η [i stasi] # (i lagidrett) σκορ, το [tǥ skǥr] / begynne i den nye stillingen αρχίζω τα καθήκοντά µου [arçizǥ ta kaϑikǥnda mu] / bli i stillingen (forbli, fortsette i stillingen) παραµένω στην αρχή [paramεnǥ stin arçi] / en mann i din stilling ένας άνθρωπος µε τη δίκη σου θέση [εnas anϑrǥpǥz mε ðiki su ϑεsi] / en trygg stilling/ posisjon απρόσβλητη θέση [aprǥzvliti ϑεsi] / erobre en stilling/få fotfeste på fiendens kyst/ den fiendekontrollerte kysten καταλαµβάνω έρεισµα στην εχθρική ακτή [katalamvanǥ εrizma stin εχϑriki akti] / han ble avsatt fra stillingen sin τον απόλυσαν από τη θέση του [tǥn apǥlisan apǥ ti ϑεsi tu] / han har en god stilling έχει καλή θέση [εci kali ϑεsi] / han har en viktig stilling i utenriksdepartementet έχει/κρατάει µεγάλη θέση στην Υπουργείο Εξωτερικών [εçi/kratai mεDžali ϑεsi stǥ ipurjiǥ εksǥtεrikǥn] / i en tilbakelent stilling σε ύπτια θέση [sε iptia ϑεsi] / i horisontal/sittende stilling σε οριζόντια/καθιστή θέση [sε ǤrizǤndia/kaϑisti ϑεsi] / i oppreist stilling (stående) σε όρθια θέση [sε Ǥrϑia ϑεsi] / jeg ble gjeninnsatt i min gamle stilling µε επανέϕεραν στην παλιά µου θέση [mε εpanεfεran stim balja mu ϑεsi] / (jur.) kvinnenes stilling (i samfunnet) (kvinners status) η θέση/κατάσταση των γυναίκων [i ϑεsi/katastasi tǥn jinεkǥn] / ledige stillinger ( ansatte søkes ) ζητούνται υπάλληλοι [zitunde ipalili] : hvis der en ledig stiling i firmaet vårt αν

10 10 υπάρχει κενή θέση στην εταιρία µας [an iparçi kεni ϑεsi stin εtεria mas] : vi har en ledig stilling for programmerer έχουµε µια θέση προγραµµατιστή/ προγραµµατίστριας [εχǥmε mja ϑεsi prǥDžramatisti/prǥDžramatistrias] / løse noen fra hans/hennes stilling (avskjedige noen, si opp noen) βγάζω κάποιον από τη θέση του/ της [vDžazǥ kapiǥn apǥ ti ϑεsi tu/tis] / sikre seg en fast stilling i staten ξασϕαλίζω µια µόνιµη θέση στο ηµόσιο [εksasfalizǥ mja mǥnimi ϑεsi stǥ ǤimǤsi] / stillingen ved halvtid/pauseresultatet var 1 0 το σκορ στο α' ηµίχρονο ήταν 1 0 [tǥ skǥr stǥ prǥtǥ imiχrǥnǥ itan εna miðεn] / storme fiendens stillinger καταλαµβάνω εξ εϕόδου τις εχθρικές θέσεις [katalamvanǥ εks εfǥðu tis εχϑrikεs ϑεsis] / styrke stillingen sin (sikre sin stilling, forskanse seg) εδραιώνω τη θέση µου [εðrεǥnǥ ti ϑεsi mu] / utnytte sin (overordnede) stilling til egen fordel (mele sin egen kake) εκµεταλλεύοµαι την (ανώτερη) θέση µου σε βάρος κάποιου [εkmεtalεvǥmε tin (anǥtεri) ϑεsi mu sε varǥs kapiu] # κάνω τη µπάζα µου [kanǥ ti baza mu] stilliss m. (ornit.) (stillits, sisik) γαρδέλι, το [tǥ Džarðεli] # καρδερίνα, η [i karðεrina] stillstand m. (stans, opphør) κατάπαυση, η [i katapafsi] # (ubevegelighet, stagnasjon; omsetningssvikt, nedgang i handelen) ακινησία, η [i akinisia] # (demping, døyving, sinking, stagnasjon) απονέκρωση, η [i apǥnεkrǥsi] stilltiende adj. (taus) σιωπηρός [siǥpirǥs] # σιωπηλός [siǥpilǥs] # ήσυχος [isiχǥs] # (stille, mental) νοερός [nǥεrǥs] / stilltiende forbehold (en reservert holdning) νοερή επιϕύλαξη [nǥεri εpifilaksi] stilltiende adv. σιωπηρά [siǥpira] # (tålmodig, uten å klage) αγόγγυστος [aDžǥŋgistǥs] # αδιαµαρτύρητος [aðiamartiritǥs] / finne seg stilltiende i noe (lide i stillhet) υποϕέρω αγόγγυστα [ipǥfεrǥ aDžǥŋgista] / δέχοµαι κάτι αδιαµαρτύρητα [ðεχǥmε kati aðiamartirita] stilne v. (ebbe ut, legge seg, løye, dø hen) κοπάζω [kǥpazǥ] # ησυχάζω [isiχazǥ] # (bli rolig, om sjøen: bli smulere, smulne) γαλανεύω [DžalanεvǤ] / bråket stilnet etter hvert ο θόρυβος κόπασε βαθµιαία [Ǥ ϑǥrivǥs kǥpasε vaϑmjεa] / da vinden stilnet (av) όταν ησύχασε ο αέρασς [Ǥtan isiχasε Ǥ aεras] / samtalen/stormen/vinden stilnet av et øyeblikk για µια στιγµή η καταιγίδα/ο αέρας/η συζήτηση έκοψε [ja mja stiDžmi i katεjiða/ǥ aεras/i sizitisi εkǥpsε] stimle sammen v. (vokse) µεγαλώνω [mεDžalǥnǥ] / folk stimlet sammen (folkemengden vokste) το πλήθος µεγάλωνε [tǥ pliϑǥz mεDžalǥnε] stimulans m. (incitament) κίνητρο, το [tǥ kinitrǥ] # (ansporing, spore, incitament) διεγερτικό, το [tǥ ðiεjεrtikǥ] # ερέθισµα, το [tǥ εrεϑizma] # ενθάρρυνση [εnϑarinsi] # (glede, opplevelse, nytelse) απόλαυση, η [i apǥlafsi] / være et incitament/en gulrot/en stimulans for... ενεργώ ως κίνητρο για... [εnεrDžǥ Ǥs kinitrǥ Ǥs] stimulere v. (opphisse, pirre) διεγείρω [ðiεjirǥ] # κινώ [kinǥ] # (vekke, få fram) ξυπνώ [ksipnǥ] # (pirre, irritere, tirre) ερεθίζω [εrεϑizǥ] # (inspirere) εµπνέω [εmbnεǥ] # (anspore, oppfordre, oppmuntre) ενθαρρύνω [εnϑarinǥ] # (vitalisere, gi liv) ζωγονώ [zǥǥDžǥnǥ] # ζωοποιώ [zǥǥpiǥ] # disse medisinene stimulerer nervene αυτά τα ϕάρµακα διεργείρουν τα νεύρα [afta ta farmaka ðiεjirun ta nεvra] / noen planter blir stimulert av lys µερικά ϕυτά διεργείρονται από το ϕως [mεrika fita ðiεjirǥndε

11 11 apǥ tǥ fǥs] / stimulere et barns musikktalent ενθαρρύνω τη µουσική κλίση ενός παιδιού [εnϑarinǥ ti musiki klisi εnǥs pεðju] / stimulere fantasien (sette fantasien i sving) διεγείρω τη ϕαντασία [ðiεjirǥ ti fandasia] : bilder som stimulerer fantasien εικόνες που ερεθίζουν τη ϕαντασία [ikǥnεs pu εrεϑizun ti fandasia] : en historie som stimulerer fantasien µια ιστορία που κεντρίζει τη ϕαντασία [mja istǥria pu kεndrizi ti fandasia] / stimulere hans interesse for malerkunst ενθαρρύνω το ενδιαϕέρον του για τη ζωγραϕική [εnϑarinǥ tǥ εnðiafεrǥn tu ja ti zǥDžrafiki] stimulerende adj. (pirrende) διεγερτικός [ðiεjεrtikǥs] # (pirrende, opphissende, motiverende) ερεθιστικός [εrεϑistikǥs] # (inspirerende) εµπνευστικός [εmbnεfstikǥs] # ενθαρρυντικός [εnϑarindikǥs] # (fristende, appetittvekkende) ορεκτικός [ǤrεktikǤs] # ορεχτικός [ǤrεΧtikǤs] / stimulerende dufter ορεκτικές µυρουδιές, οι [i Ǥrεktikεz miruðjεs] / virke stimulerende (være/virke som et incitament) επενεργώ σα διεγερτικό [εpεnεrDžǥ sa ðiεrjεtikǥ] # επενεργώ ερεθιστικά [εpεnεrDžǥ εrεϑistika] stimulering f.m. (pirring, opphisselse, oppstemthet) διέγερση, η [i ðjεjεrsi] # ερεθισµός, ο [Ǥ εrεϑizmǥs] stimulus m. (stimulans, spore, incitament) ερέθισµα, το [tǥ εrεϑizma] sting n. βελονιά, η [i vεlǥnja] # (stikkende smerte) σουβλιά, η [i suvlja] # κεντιά, η [i kεndja] / lange sting αραιές βελονιές [arεεz vεlǥnjεs] stinke v. (lukte vondt) βρωµάω [vrǥmaǥ] # βροµάω [vrǥmaǥ] # βρωµώ [vrǥmǥ] # βροµώ [vrǥmǥ] # (lukte (ille), ose) όζω* [ǤzǤ] # (gi fra seg stank, lukte vondt) απονέµω δυσοσµία [apǥnεmǥ ðisǥzmia] # βροµοκοπώ [vrǥmǥkǥpǥ] # βρωµοκοπώ [vrǥmǥkǥpǥ] / den fisken stinker αυτό το ψάρι βροµάει [aftǥ tǥ psari vrǥmaï] : denne fisken begynner å stinke αυτό το ψάρι αρχίζει να µυρίζει [aftǥ tǥ psari arçizi na mirizi] / denne saken stinker αυτή η υπόθεση είναι βρόµα και δυσωδία [afti i ipǥϑεsi inε vrǥma kε ðisǥðia] / det stinker hvitløk av han βροµάει σκόρδο [vrǥmaï skǥrðǥ] / hunden din stinker litt µυρίζει λιγάκι το σκυλί σου [mirizi liDžaki tǥ skili su] / du stinker av brandy/hvitløk (det oser brandy/hvitløk av deg) βροµοκοπάς / µυρίζεις κονιάκ/σκόρδο [vrǥmǥkǥpas/mirizis skǥrðǥ] / føttene dine stinker τα πόδια σου βροµοκοπούν/µυρίζουν [ta pǥðia su vrǥmǥkǥpun/mirizon] / hele den saken stinker βροµάει η όλη υπόθεση [vrǥmaï i Ǥli ipǥϑεsi] / stedet stinker av fisk το µέρος µυρίζει ψαρίλας [tǥ mεrǥz mirizi psarilas] stinkende adj. (skitten) βρόµικος [vrǥmikǥs] # βρώµικος [vrǥmikǥs] (illeluktende, dårlig, fæl) απαίσιος [apεsiǥs] # δύσοσµος [ðisǥzmǥs] # δυσώδης* [ðisǥðis] stipend n. (stipendium) υποτροϕία, η [i ipǥtrǥfia] # επιχορήγηση, η [i fititi εpiχǥrijisi] # (studiestipend, utdanningsstipend) επίδοµα σπουδών, το [tǥ εpiðǥma spuðǥn] # ϕοιτητή επιχορήγηση, η [i fititi εpiχǥrijisi] / få et stipend (srl. i konkurranse med andre: vinne et stipend) κερδίζω µια υποτροϕία [kεrðizǥ mja ipǥtrǥfia] / tildeling av stipend χορήγηση υποτροϕίας, η [i ΧǤrijisi ipǥtrǥfias] stiple v. (prikke, merke med prikker, sette skilletegn) διαστίζω [ðiastizǥ] stirre v. (feste blikket på, fokusere på) αποβλέπω [apǥvlεpǥ] / han stirret inn i mørket κοίταξε µέσα στο σκοτάδι [kitaksε mεsa stǥ skǥtaði] / stirre lengselsfullt på noen/

12 12 noe (spise noen/noe med øynene) τρώω κάποιον/κάτι µε τα µάτια [trǥǥ kapiǥn/kati mε ta matja] / stirre med vidåpne øyne (glo måpende) κοιτάζω µε γουρλώµενα µάτια [kitazǥ mε DžurlǤmεna matja] / stirre på (glo på, se stivt/ufravendt på) ατενίζω [atεnizǥ] # κοιτάζω/κοιτάω/ επίµονα [kitazǥ/kitaǥ εpimǥna] : alle stod og stirret opp på himmelen κοίταζαν όλοι τον ουρανό [kitazan Ǥli tǥn uranǥ] : det er uhøflig å stirre på noen είναι αγένεια να κοιτάς κάποιον επίµονα [inε ajεnia na kitas kapiǥn εpimǥna] / stirre olmt på (se sint på, skule til) αγριοκοιτάζω [aDžriǥkitazǥ] # κοιτάζω (κάποιον) άγρια [kitazǥ (kapiǥn) aDžria] : de stod i døra og stirret olmt på hverandre στάθηκαν στην πόρτα κοιτάζοντας άγρια ο ένας τον άλλον [staϑikan stim pǥrta kitazǥndas aDžria Ǥ εnas tǥn alǥn] / stirre stivt/ufravendt på noe (nistirre på noe) καρϕώνω τη µατιά µου σε κάτι [karfǥnǥ ti matja mu sε kati] / stirre ufravendt på noen (se hardt/intenst på noen) κοιτάζω κάποιον επίµονα [kitazǥ kapiǥn apimǥna] # καρϕώνω τα µάτια σε κάποιον [karfǥnǥ ta matja sε kapiǥn] / stirre strengt på noen ατενίζω κάποιον µε αυστηρότητα [atεnizǥ kapiǥn mε afstirǥtita] stirrende adj. (måpende, med øynene på stilk) γουρλωτός [DžurlǤtǤs] stiv adj. (ubøyelig, rigid) άκαµπτος [akamptǥs] # αλύγιστος [alijistǥs] # αδιάλλακτος [aðjalaktǥs] # (formell, kald, iskald) παγερός [pajεrǥs] # (om masse: seig) σκληρός [sklirǥs] # (om blikk: ufravendt, uttrykksløst, tomt) ατενής* [atεnis] # (uforanderlig) µόνιµος [mǥnimǥs] # (om bevegelse: kantete, klønete, ugrasiøs) άγαρµπος [aDžarbǥs] # forsteinet) απολιθωµένος [apǥliϑǥmεnǥs] # (rigid, ubøyelig, hard, unyansert) άτεγκτος [atεŋktǥs] # αυστηρός [afstirǥs] # (drøy, ublu, urimelig) εξωϕρενικός [εksǥfrεnikǥs] # (nummen, valen) µουδιασµένος [muðjazmεnǥs] / bli/være stiv/nummen ξυλιάζω [ksiljazå] : hendene mine er stive av kulde τα χέρια µου ξύλιασαν από το κρύο [ta çεria mu ksiljasan apǥ tǥ kriǥ] / det var svært stivt i selskapet hennes ύπηρξε πολλή επισηµότητα στο πάρτυ της [ipirksε pǥli εpisimǥtita stǥ parti tis] / ei stiv ramme / et stivt legeme άκαµπτο πλαίσιο / σώµα [akambiǥ plεsiǥ/sǥma] / en stiv, ugrasiøs måte å gå på (stivt, kantete ganglag) άγαρµπο περπάτηµα [aDžarbǥ pεrpatima] / en stiv opptreden/væremåte παγερός τρόπος [pajεrǥs trǥpǥs] / et stivt blikk ατενές βλέµµα [atεnεz vlεma] / et stivt bukk άγαρµπη υπόκλιση, η [i aDžarbi ipǥklisi] / jeg er blitt stiv av å sitte for lenge παρακάθησα και πιάστηκα [parakaϑisa kε pjastika] / med et stivt smil µ' ένα µόνιµο χαµόγελο [mεna mǥnimǥ ΧamǤjεǤ] / med stiv høflighet παγερά ευγενικός [pajεra εvjεnikǥs] / stiv av kulde/redsel/smerte µουδιασµένος από το κρύο/τον ϕόβο/τον πόνο [muðjazmεnǥs apǥ tǥ kriǥ/tǥn fǥvǥ/tǥn pǥnǥ] / stiv av skrekk απολιθωµένος από τρόµο [apǥliϑǥmεnǥs apǥ trǥmǥ] : være stiv/stivne av redsel παγώνω από το ϕόβο µου [paDžǥnǥ apǥ tǥ fǥvǥ mu] / stive priser (ågerpriser) εξωϕρενικές τιµές [εksǥfrεnikεs timεs] / stive regler αυστηροί/άκαµπτοι κανόνες [afstiri/akambdi kanǥnεs] stivbind n.pl. (bøker med stive bokbind) βιβλία µε σκληρά εξώϕυλλα [vivlia mε sklira εksǥfila] stive v. κολ(λ)αρίζω [kǥlarizǥ] / stive en krage κολαρίζω ένα γιάκα [kǥlarizǥ εna jaka] / stive klær/tøy κολαρίζω ρούχα [kǥlarizǥ ruχa]

13 13 stivelse m. άµυλο, το [tǥ amilǥ] # (stivelsesmiddel i pulverform) αµυλάλευρο, το [tǥ amilalεvrǥ] # (potetstivelse) άµυλο πατάτας, το [tǥ amilǥ patatas] stivelesesaktig adj. (stivelsesholdig) αµυλούχος [amiluχǥs] # αµυλώδης [amilǥðis] stivelsessukker n. (maltsukker) αµυλοζάχαρο, το [tǥ amilǥzaχarǥ] stivet adj. (om klær) κολ(λ)άριστος [kǥlaristǥs] stiving f.m. (av klær) κολ(λ)άρισµα, το [tǥ kǥlarizma] stivfrossen adj. (iskald tvers igjennom, gjennomfrossen) παγωµένος ώς το κόκαλο [paDžǥmεnǥs Ǥs tǥ kǥkalǥ] stivhet f. m. (liten fleksibilitet) αλυγισία, η [i alijisia] # (f.eks. i nakken; ri, grep, tak) πιάσµο, το [tǥ pjazmǥ] # (ubøyelighet, rigiditet) ακαµψία, η [i akampsia] / stivhet i nakken ακαµψία του λαιµού, η [i akampsia tu lεmu] stivkrampe f.m. τέτανος, ο [Ǥ tεtanǥs] / mot stivkrampe αντιτετανικός [anditεtanikǥs] stivkrampesprøyte f.m. αντιτετανικό εµβόλιο, το [tǥ anditεtanikǥ εmvǥliǥ] / den siste stivkrampesprøyta fikk jeg for ca... år siden το τελευταίο αντιτετανικό µου εµβόλιο έγινε πριν... περίπου χρόνια [tǥ tεlεftεǥ anditεtanikǥ mu εmvǥliǥ εjinε prin... pεripu ΧrǤnia] stivne v. (størkne, hardne, sette seg, tykne) δένω [ðεnǥ] # πήζω [pizǥ] # παγώνω [paDžǥnǥ] # (bli lamslått) κοκαλώνω [kǥkalǥnǥ] / geléen har ikke stivnet ennå ο ζελές δεν έδεσε/πάγωσε ακόµα [Ǥ zεlεz ðεn εðεsε/paDžǥsε akǥma] / jeg stivnet da jeg så han i døra πάγωσα όταν τον είδα στην πόρτα [paDžǥsan Ǥtan dǥn iða stim bǥrta] / smilet stivnet på leppene hans το χαµόγελο πάγωσε στα χείλη του [tǥ ΧamǤjεlǤ paDžǥsε sta çili tu] stivpyntet adj. ντυµένος σα γαµπρός [dimεnǥs sa DžambrǤs] # (også: utspjåket) ντυµένος του κουτιού [dimεnǥs tu kutju] # ντυµένος στην πένα/στην τρίχα [dimεnǥs stim pεna/stin triχa] stivsinn n. (strihet, gjenstridighet, stahet) γινάτι, το [tǥ jinati] # (egenrådighet, stahet, gjenstridighet) ισχυρογνωµοσύνη [isçirǥDžnǥmǥsini] # κακοκεϕαλιά, η [i kakǥkεfalja] # ξεροκεϕαλιά, η [i ksεrǥkεfalja] stivsinnet adj. (sta, egenrådig) ξεροκέϕαλος [ksεrǥkεfalǥs] / en stivsinnet mann/person ( et albansk hode ) αρβανιτικό κεϕάλι [arvanitikǥ kεfali] stivt adv. (halsstarrig, pågående) επίµονα [apimǥna] # (tvungent, klosset) µονοκόµµατα [mǥnǥkǥmata] / gå stivt περπατώ µονοκόµµατα [pεrpatǥ mǥnǥkǥmata] stjele v. κλέβω [klεvǥ] # (ta, fjerne) αϕαιρώ [afεrǥ] # (naske, knabbe) βουτώ [vutǥ] # αρπάζω [arpazǥ] # αρπάχνω [arpaχnǥ] # σουϕρώνω [sufrǥnǥ] # (ta i besittelse, forsyne seg med, legge beslag på, tilrane seg) ιδιοποιούµαι [iðiǥpjumε] # νοσϕίζοµαι [nǥsfizǥmε] # οικειοποιούµαι [ikiǥpiumε] # σϕετερίζοµαι [sfεtεrizǥmε] # (skumme av) ξαϕρίζω [ksafrizǥ] # (stjele ut av, tømme, renske) αδειάζω [aðjazǥ] # (plyndre, lure seg til, snappe, gripe) αρπάζω [arpazǥ] # αρπάχνω [arpaχnǥ] # (begå innnbrudd/være tyv) κάνω/διαπράττω κλοπή [kanǥ/ ðiapratǥ klǥpi] # (stjele fra en, lette en for) ξαλαϕρώνω [ksalafrǥnǥ] / (forgripe seg på annen manns eiendom, være langfingret, gjøre underslag) κάνω µακροβούτι στην

14 14 τσέπη κάποιου [kanǥ makrǥvuti stin dzεpi kapiu] / de prøvde å stjele hverandres penger προσπάθησαν να κλέψουν ο ένας τα χρήµατα του άλλου [prǥspaϑisan na klεpsun Ǥ εnas ta Χrimata tu alu] / de stjal pengene mine µου 'κλεψαν τα λεϕτά µου [mu klεpsan ta lεfta mu] / det er stjålet et fotoapparat fra bilen min µου έκλεψαν από το αυτοκίνητο µια ϕωτογραϕική µηχανή [mu εklεpsan apǥ tǥ aftǥkinitǥ mia fǥtǥDžrafiki miχani] / han stjal mine idéer σϕετερίσθηκε τις ιδέες µου [sfεtεrisϑikε tis iðεεz mu] / han stjeler som en ravn (han knabber alt han kommer over, han lar ingenting være uknabbet ) δεν αϕήνει τίποτα ασούϕρωτο [ðεn afini tipǥta asufrǥtǥ] / hvis du ikke slutter å stjele αν δεν πάψεις να κλέβεις... [an ðεn papsiz na klεvis] # αν δεν σταµατήσεις τις κλεψιές... [an ðen stamatisis tis klεpsiεs] / stjele et kyss αρπάζω/κλέβω ένα ϕιλί [arpazǥ/klεvǥ εna fili] / stjele lommeboka til noen κλέβω/ ξαϕρίζω το πορτοϕόλι κάποιου [klεvǥ/ksεfrizǥ tǥ pǥrtǥfǥli kapiu] : lommetyven stjal lommeboka mi ο πορτοπολάς µου ξαλάϕρωσε την τσέπη [Ǥ pǥrtǥfǥlaz mu ksalafrǥsε tin tzεpi] / stjele noe fra noen κλέβω κάτι από κάποιον [klεvǥ kati apǥ kapiǥn] / stjele noens idéer κλέβω/οικειοποιούµαι τις ιδέες κάποιου [klεvǥ/ ikiǥpjumε tis iðεεs kapiu] / stjele showet (stikke seg fram) κλέβω την παράσταση [klεvǥ tim barastasi] / stjele ut av lommene til noen (renske lommene til noen) αδειάζω/ξαϕρίζω τις τσέπες κάποιου [aðjazǥ/ksafrizå tis tsεpεs kapiu] : stjele ei lommebok ut av lomma til noen (fjerne ei lommebok fra lomma til noen) αϕαιρώ πορτοϕόλι από την τσέπη κάποιου [afεrǥ pǥrtǥfǥli apǥ tin dzεpi kapiu] stjeling f.m. (tyveri, tjuveri) κλεψιά, η [i klεpsia] # κλέψιµο, το [tǥ klεpsimǥ] stjerne f.m. (astron., distinksjon på epålett/offisersuniform) άστρο, το [tǥ astrǥ] # αστέρας, ο [Ǥ astεras] # αστέρι, το [tǥ astεri] # (typ.)(asterisk) αστερίσκος, ο [Ǥ astεriskǥs] / ha en høy stjerne hos læreren (ligge godt an hos læreren) µ' έχει πάρει από καλό ο δάσκαλος [mεçi pari apǥ kalǥ Ǥ ðaskalǥs] / hans stjerne har dalt (hans popularitet har avtatt) το άστρο του βασίλεψε [tǥ astrǥ tu vasilεpsε] / himmelen var full av (= overstrødd med) stjerner (det var stjerneklart) ο ουρανός ήταν πλουµισµένος /κατάσπαρτος µε άστρα/µ' αστέρια [Ǥ uranǥs itan plumizmεnǥz/ kataspartǥz mε astra/mastεria] / hva står skrevet i stjernene? (hva sier stjernene?) τι λένε τ' άστρα [ti lεnε tastra] / merke et ord med stjerne βάζω αστερίσκο σε µια λέξη [vazǥ astεriskǥ sε mia lεksi] / se stjerner (etter slag etc.) βλέπω τον ουρανό σϕοντύλι/τον ουρανό µε τ' άστρα [vlεpǥ tǥn uranǥ sfǥndili/tǥn uranǥ mε tastra] µου 'ρχεται ο ουρανός σϕοντύλι [murçεtε Ǥ uranǥs sfǥndili] / være født under en lykkestjerne είµαι γεννηµένος σε τυχερό αστέρι/ζώδιο [imε jεnimεnǥs sε tiçεrǥ astεri/zǥðiǥ] stjerne- (om himmel: stjerneklar, stjerne(be)sådd) αστρόσπαρτος [astrǥspartǥs] # (astron.)(stellar, siderisk) αστρικός [astrikǥs] # (dyktig) δαιµόνιος [ðεmǥniǥs] # δεινός [ðinǥs] # άσος [asǥs] # ικανός [ikanǥs] Stjernebanneret (USAs nasjonalflagg) αστερόεσσα, η [i astεrǥεsa] stjernebilde n. (astron.)(konstellasjon, galakse) αστερισµός, ο [Ǥ astεrizmǥs] / stjernebilder ζώδια, οι [i zǥðia] / stjernebildet Den store bjørn ο αστερισµός της Μεγάλης Ἀρκτου [Ǥ astεrizmǥs tiz mεDžalis arktu]

15 15 stjernedøgn n. (astr. siderisk døgn) αστρική (η)µέρα, η [i astriki (i)mεra] stjerneformet adj. (stjernelignende) αστεριοειδής [astεrǥiðis] stjernehimmel m. (stjerneklar himmel) ξαστεριά, η [i ksastεria] stjernehop m. οµάδα αστεριών, η [i Ǥmaða astεriǥn] stjerneklar adj. έναστρος [εnastrǥs] # (klar, skyfri) ξάστερος [ksastεrǥs] # (stjerne(be)sådd) αστρόσπαρτος [astrǥspartǥs] # (opplyst av stjernene) αστροϕώτιστος [astrǥfǥtistǥs] stjernekrig m. πόλεµος των άστρων, ο [Ǥ pǥlεmǥs tǥn astrǥn] stjernelegeme n. (teosofi)(astrallegeme) αστρικό σώµα, το [tǥ astrikǥ sǥma] stjernelys n. (stjerneskinn, stjerneskjær) ϕως των άστρων, το [tǥ fǥs tǥn astrǥn] # αστροϕεγγιά, η [i astrǥfεŋgja] / i/ved hjelp av stjernelyset µε το ϕως των άστρων [mε tǥ fǥs tǥn astrǥn] : spasere i stjernelyset (spasere i den stjerneklare natten) περπατώ στην αστροϕεγγιά [pεrpatǥ stin astrǥfεŋgja] stjerneobservatorium n. αστεροσκοπείο, το [tǥ astεrǥskǥpiǥ] stjernereporter m. δαιµόνιος δηµοσιογράϕος, ο [Ǥ ðεmǥniǥz ðimǥsiǥDžrafǥs] # άσος της δηµοσιογραϕίας, ο [Ǥ asǥs tis ðimǥsiǥDžrafias] stjerneskinn n. (stjernelys, stjerneskjær) αστροϕεγγιά, η [i astrǥfεŋgja] / gå tur i stjerneskinnet περπατώ στην αστροϕεγγιά [pεrpatǥ stin astrǥfεŋgja] stjerneskudd n. (stjernerap, meteor) διάττοντας, ο [Ǥ ðjatǥndas] # (pl.) διάττοντες αστέρες [ðjatǥndεs astεrεs] stjerneskuespiller m. βεντέτα του θεάτρου, η [i vεndεta tu ϑεatru] stjernespiller m. (fotballstjerne) βεντέτα του ποδοσϕαίρου, η [i vεndεta tu pǥðǥsfεru] stjernetid f.m. (astron.)(sideral tid) αστρικός χρόνος, ο [Ǥ astrikǥs ΧrǤnǤs] stjernetyding f.m. (astrologi) αστρολογία, η [i astrǥlǥjia] stjernetåke f.m. νεϕέλωµα, το [tǥ nεfεlǥma] # (galakse, Melkeveien, en strålende bukett/ forsamling) γαλαξίας, ο [Ǥ Džalaksias] stjerneår n. (astron.)(siderisk år) αστρικό έτος, το [tǥ astrikǥ εtǥs] stjert m. ουρά, η [i ura] / den kløftete stjerten til en fugl η διχαλωτή ουρά ενός πουλιού [i ðiχalǥti ura εnǥs pulju] stjålen adj. (snikende, listende, hemmelighetsfull, skjult) κλεϕτός [klεftǥs] # (hemmelig) κρυϕός [krifǥs] / kaste et stjålent blikk på noen ρίχνω µια κλεϕτή/κρυϕή µατιά σε κάποιον [riχnǥ mja klεfti / krifi matja sε kapiǥn] stjålet adj. (tatt, rappet, nasket) κλεϕτός [klεftǥs] # κλεµµένος [klεmεnǥs] # κλεψιµαίικος [klεpsimεikǥs] stoff n. (materiale, emne) ύλη, η [i ili] # (substans) ουσία, η [i usia] # (tøy, tøystykke, vevd stoff) ύϕασµα, το [tǥ ifazma] # (narkotika) ναρκοτικό, το [tǥ narkǥtikǥ] / av alt slags stoff (fra alle slags emner) εϕ' όλης της ύλης [εf Ǥlis tis ilis] / dette stoffet er veldig solid/slitesterkt αυτό το ύϕασµα είναι πολύ ανθεκτικό [aftǥ tǥ ifazma inε pǥli anϑεktikǥ] / et slitesterkt stoff/tøy ύϕασµα αντοχής [ifazma andǥçis] / harde/ svake (narkotiske) stoffer σκληρά/µαλακά ναρκωτικά [sklira/malaka narkǥtika] / organiske/uorganiske stoffer οργανικές /ανόργανες ουσίες [ǤrDžanikεs/anǤrDžanεs usiεs] / stoffer i et rikt utvalg av farger/i mange prisklasser υϕάσµατα σε µεγάλη

16 16 γκάµα χρωµάτων/τιµών [ifazmata sε mεDžali gama ΧrǤmatǤn/timǤn] stoff- (tøy-) πάνινος [paninǥs] stoffhansker m.pl. πάνινα γάντια [panina Džanðja] stoffmisbruker m. χρήστης ναρκωτικών, ο [Χristis narkǥtikǥn] # τοξικοµανής, ο/η [Ǥ/i tǥksikǥmanis] stoffprøver f.m.pl. δείγµατα υϕασµάτων, τα [ta ðiDžmata ifazmatǥn] stoffskifte n. (metabolisme) µεταβολισµός, ο [Ǥ mεtavǥlizmǥs] / hvilestoffskifte (basalstoffskifte) βασικός µεταβολισµός, ο [Ǥ vasikǥz mεtavǥlizmǥs] stofftrykk n. εµπριµέ, το [tǥ εmbrimε] stoisk adj. (sindig, fredsommelig, klok, vis) θυµόσοϕος [ϑimǥsǥfǥs] stokk m. (spaserstokk) µπαστούνι, το [tǥ bastuni] # βακτηρία*, η [i vaktiria] # (tung spaserstokk, krumstasv, hyrdestav) µαγκούρα, η [i maŋgura] # (kubbe, hogd trestamme) κορµός (κοµµένου δέντρου), ο [Ǥ kǥrmǥs (kǥmεnu ðεndru)] stokk adv. (i uttr.:) stokk døv µπίτι κουϕός [biti kufǥs] # θεόκουϕος [ϑεǥkufǥs] / stokk konservativ (hardbarket, hardnakket, hardkokt, fanatisk, bigott, skinnhellig) βαµµένος [vamεnǥs] stokke v. (blande) ανακατεύω [anakatεvǥ] / stokke kortene ανακατεύω τα χαρτιά [anakatεvǥ ta Χartja] : stokke kortene til egen fordel (jukse) µπανίζω τα χαρτιά [banizǥ ta Χartja] stokkeslag n. µαγκουριά, η [i maŋguria] stol m. καρέκλα, η [i karεkla] # (taburett, overf. embete, post) θώκος, ο [Ǥ ϑǥkǥs] # (på strykeinstrumet) καβαλάρης, ο [Ǥ kavalaris] # καβαλέτο, το [tǥ kavalεtǥ] / liten stol (taburett, krakk) καρεκλάκι, το [tǥ karεklaki] stola m. (kirkelig)(skulderbånd på prestedrakt) επιτραχήλιο, το [tǥ εpitraçiliǥ] # πετραχήλι, το [tǥ pεtraçili] stole på v. (ha tillit til, tro på) εµπιστεύοµαι [εmbistεvǥmε] # (regne med, ha tillit til) βασίζοµαι σε [vasizǥmε sε] # επαναπαύοµαι σε [εpanapavǥmε sε] # λογαριάζω [lǥDžariazǥ] # ξεθαρρεύω µαζί [ksεϑarεvǥ mazi] # ξεθαρρεύοµαι µαζί [ksεϑarεvǥmε mazi] # (støtte seg på, være avhengig av) στηρίζοµαι [stirizǥmε] # (tro på, bli mindre vaktsom overfor, slå seg til ro med) εϕησυχάζω µε [εfisiχazǥ mε] / de stoler på meg µε εµπιστεύονται [mε εpistεvǥndε] / det kan du stole på! (det kan du være sikker på!) να 'σαι βέβαιος γι' αυτό! [na sε vεvεǥs jaftǥ] / du kan stole på meg µπορείς να βασίζεσαι σε µένα [bǥris na vasizεsε sε mεna] / du kan stole på meg hva det angår (det garanterer jeg for, det har du mitt ord for, stol på meg) άκου εµένα που σου µιλάω [aku εmεna pu su milaǥ] / han er ikke til å stole på (han kan man ikke stole på) δεν είναι άνθρωπος να βασιστείς/να τον εµπιστευτείς [ðεn inε anϑrǥpǥz na vasistis/ na tǥn εmbistεftis] # δεν µπορείς να του έχεις πολλή εµπιστοσύνη [ðεn bǥriz na tu εçis pǥli εmbistǥsini] / (han er uredelig, han er helt upålitelig, han er er tvers igjennom falsk, han er ikke til å stole på i det hele tatt) είναι όλος δολιότητα [inε ǤlǤs ðǥljǥtita] / / ikke stole på (mistro, ha/nære mistillit til, være på vakt overfor) δυσπιστώ [ðispistǥ] : en skal ikke stole på/tro på alt som står i avisene πρέπει να δυσπιστούµε σε πολλά απ' όσα λένε οι εϕηµερίδες [prεpi na ðispistumε sε pǥla ap Ǥsa lεnε i εfimεriðεs] : han

17 17 stoler ikke på sine egne foreldre δυσπιστεί στους ίδιους του τους γονείς [ðispisti stus iðius tu tuz DžǤnis] : ikke stol for mye på han! µην ξεθαρρεύεις /ξεθαρρεύεσαι πολύ µαζί του [miŋ ksεϑarεvis/ksεϑarεvεsε pǥli mazi tu] # µην παραθαρρεύεις µαζί του [mim baraϑarεviz mazi tu] : ikke stol helt på han! µην του έχεις πολλή πολλή εµπιστοσύνη [min du εçis pǥli-pǥli εmbistǥsini] : ikke stol på hukommelsen din µην εµπιστεύεσαι τη µνήµη σου [min εmbistεvεsε ti mnimi su] : ikke stol på løftene hans! µην εϕησυχάσεις µε τις υποσχέσεις του! [min εfisiχasiz mε tis ipχsçεsis tu] : jeg stoler ikke så mye på løftene hans δε δίνω πολλή εµπιστοσύνη στις υποσχέσεις του [ðε ðinǥ pǥli εmbistǥsini stis ipǥsçεsis tu] : jeg stoler ikke på (en eller annen)/på meg selv δυσπιστώ σε κάποιον/στον εαυτό µου [ðispistǥ sε kapiǥn/stǥn εaftǥ] / jeg stoler på din diskresjon βασίζοµαι στην εχεµύθειά σου [vaϑizǥmε stin εçεmiϑja su] / jeg stoler fullt ut/fullt og fast på han τον εµπιστεύοµαι απολύτως [tǥn εmbistεvǥmε apǥlitǥs] / jeg stolte på at du ville hjelpe meg λογάριαζα ότι θα µε βοηθούσες [lǥDžariaza Ǥti ϑa mε vǥiϑusεs] / stol på det (det kan du stole på, helt sikkert) δίχως άλλο [ðiχǥs alǥ] / stole på egne krefter (stå på egne bein, kjøre sitt eget løp, være helt uavhengig) στηρίζοµαι µόνο στις δυνάµεις µου [stirizǥmε mǥnǥ stiz ðinamiz mυ] : vi må stole på egne krefter πρέπει να βασιζόµαστε µόνο στις δυνάµεις µας [prεpi na vasizǥmastε mǥnǥ stiz ðinamiz mas] / stole på Gud ελπίζω στο Θεό [εlpizǥ stǥ ϑεǥ] : jeg stoler på Gud (jeg setter min lit til Gud) έχω την εµπιστοσύνη µου στο θεό [εχǥ tin εmbistǥsini mu stǥ ϑεǥ] / stole på hukommelsen sin επαναπαύοµαι στη µνήµη µου [εpanapavǥmε sti mnimi mu] / stole på lykken επαναπαύοµαι στην τύχη µου [εpanapavǥmε stin diçi mu] / stole på sine barn ελπίζω στα παιδιά µου [εlpizǥ stǥ sta pεðja mu] / til å stole på (pålitelig) αξιόπιστος [aksiǥpistǥs] # ασϕαλής [asfalis] / vi stoler på hans skjønn/dømmekraft (vi overlater til han å vurdere/avgjøre det) θα τ' αϕήσουµε στη διάκρισή του [ϑa tafisumε sti ðjakrisi tu] stoll m. (ort, gruvegang) γαλαρία, η [i Džalaria] stolmaker m. (stolprodusent) καρεκλάς, ο [Ǥ karεklas] stolpe m. στύλος, ο [Ǥ stilǥs] # (stang, stav) ράβδος, η [i ravðǥs] # (sprosse i gelender/rekkverk) βαλαύστειον, το [tǥ valafstiǥn] # στυλίσχος κιγκλιδώµατος, ο [Ǥ stilisχǥs kiŋgliðǥmatǥs] # (sying: på jakkeslag etc.) διάσηµο(ν) το [tǥ ðjasimǥ(n)] διεµβολή, η [i ðiεmvǥli] # σιρίτι, το [tǥ siriti] : stolper på jakkeslagene/ kåpeslagene σιρίτια στους γιακάδες [siritia stuz jakaðεs] # (dagl.) κάγκελο το [tǥ kaŋgεlǥ] stolpediagram n. (søylediagram, histogram) ιστόγραµµο, το [tǥ istǥDžramǥ] stolrygg m. ράχη καθίσµατος, η [i raçi kaϑizmatǥs] # πλάτη µιας καρέκλας, η [i plati mjas karεklas] stolsete n. πάτος µιας καρέκλας, ο [Ǥ patǥz mias karεklas] / stolsetet var veldig nedseget βαλούθωσε πολύ ο πάτος της καρέκλας [valuϑǥsε pǥli i skεpi/ǥ patǥs tis karεklas] stolt adj. περήϕανος [pεrifanǥs] # υπερήϕανος [ipεrifanǥs] # (ubøyd, ukuet) απροσκύνητος [aprǥskinitǥs] # (ærekjær, dristig, edelmodig) γενναιόψυχως [jεnεǥpsiχǥs] # (kry, skrytende, sorgløs, ovenpå) καµαρωτός [kamarǥtǥs] / gjøre

18 18 noen veldig stolt (øke noens selvfølelse) ενισχύω τον εγωϊσµό κάποιου [εnisciǥ tǥn εDžǥïzmǥ kapiu] / gå omkring stolt som en hane (spankulere omkring) περπατώ κουνιστός και λυγιστός [pεrpatǥ kunistǥs kε lijistǥs] / være stolt av/over (briske seg av, skape seg for/over) καµαρώνω για/µε [kamarǥnǥ ja/mε] stolt adv. καµαρωτά [kamarǥta] / han kunngjorde stolt ανάγγειλε καµαρωτά [anaŋgilε kamarǥta] stolthet f.m. καµάρι, το [tǥ kamari] # υπερηϕάνεια, η [i ipεrifania] # περηϕάν(ε)ια, η [i pεrifania] # (arroganse, hovmod, overlegenhet, innbilskhet) έπαρση, η [i εparsi] # καµάρωµα, το [tǥ kamarǥma] # (selvaktelse, selvrespekt) εγωϊσµός, ο [Ǥ εDžǥizmǥs] # (overf.: flaggskip) καµάρι, το [tǥ kamari] # καύχηµα, το [tǥ kafçima] / ansiktene deres lyste av stolthet τα πρόσωπά τους άστραϕταν/λαµπανε από περιϕάνεια [ta prǥsǥpa tus astraftan/lambanε apǥ pεrifania] / betrakte med stolthet (beundre) καµαρώνω [kamarǥnǥ] / de var fylte med stolthet over seieren (de var jublende glade over seieren) ήταν γεµάτοι έξαρση για τη νίκη [itan jεmati εksarsi ja ti niki] / denne gamle kirka er landsbyens stolthet αυτή η παλιά εκκλησία είναι το καµάρι του χωριού µας [afti i palja εklisia inε tǥ kamari tu ΧǤriu mas] / han er familiens stolthet είναι τι καύχηµα της οικογένειάς µας [inε tǥ kafçima tis ikǥjεnjaz mas] / han er sin mors stolthet og glede (han er sin mors gullunge) είναι το καµάρι κι η χαρά της µητέρας του [inε tǥ kamari ki i Χara tiz mitεras tu] / han er sprekkeferdig av stolthet είναι γεµάτος έπαρση [inε jεmatǥs εparsi] # τον κατατρώει η περηϕάνια [tǥŋ katatrǥi i pεrifania] / katedralen er byens stolthet η µητρόπολη είναι το καύχηµα της πόλης µας [i mitrǥpǥli inε tǥ kafçima tis pǥliz mas] / med tydelig stolthet µε καταϕανή περηϕάνια [mε katafani pεrifania] : han betraktet sin sønn med tydelig stolthet κοίταξε το γιο του µε έκδηλη υπερηϕάνεια [kitaksε tǥ jǥ tu mε εkðili ipεrifania] / overdreven stolthet άµετρη περηϕάνια, η [i amεtri pεrifania] / svelge stoltheten sin καταπίνω/παραµερίζω την περηϕάνια µου [katapinǥ/paramεrizǥ tin pεrifania mu] # (legge sin verdighet til side, bite i det sure eplet) παραµερίζω την αξιπρέπειά µου [paramεrizǥ tin aksiǥprεpia mu]./ såre noens stolthet πληγώνω/θίγω τον εγωϊσµό κάποιου [pliDžǥnǥ/ϑiDžǥ tǥn εDžǥïzmǥ kapiu] : ordene dine såret/krenket hans stolthet τα λόγια σου έθιξαν τον εγωϊσµό του [ta lǥja su εϑiksan tǥn εDžǥïzmǥ tu] / såret stolthet πληγωµένος εγωϊσµός [pliDžǥmεnǥs εDžǥïzmǥs] stoltrekk n. το κάλυµµα µιας καρέκλας [tǥ kalima mjas karεklas] stopp m. (stopper, hindring, barrière) ϕραγµός, ο [Ǥ fraDžǥmǥs] / sette stopp (si stopp, sette en stopper (for)) βάζω ϕραγµό [vazǥ fraDžmǥ] stopp! interj. (holdt!) αλτ! [alt] / stopp! hvem går der? αλτ, τις ει; [alt tis i] stoppanordning m. (teknol.) αναστολέας, ο [Ǥ anastǥlεas] stoppe v. (sette en stopper for, stanse) περιορίζω [pεriǥrizǥ] # καταστέλλω [katastεlǥ] # σταµατώ [stamatǥ] # αναχαιτίζω [anaçεtizǥ] # (hefte, oppholde, henvende seg til, komme bort til, lokke, forulempe, antaste) διπλαρώνων [ðiplarǥnǥ] # (bråstoppe, kutte av) ανακόπτω [anakǥptǥ] # (innstille, avbryte, avlyse) µαταιώνω [matεǥnǥ] # αναστέλλω [anastεlǥ] # διακόπτω [ðiakǥptǥ] # απονεκρώνω [apǥnεkrǥnǥ] #

19 19 (reparere strømper etc.) µαντάρω [mandarǥ] # (tette, plugge, korke) βουλώνω [vulǥnǥ] # (fylle med stopp, fjør, dun etc.) γεµίζω [jεmizǥ] # παραγεµίζω [parajεmizǥ] # (reparere med nål og tråd) επιδιορθώνω [εpiðiǥrϑǥnǥ] # (reparere klær, stoppe, lappe) καρικώνω [karikǥnǥ] # µαντάρω [mandarǥ] # µπαλώνω [balǥnǥ] / han stoppet meg/kom bort til meg etter forelesningen µε διπλάρωσε ύστερα από τη διάλεξη [mε ðiplarǥsε istεra apǥ ti ðjalεksi] / handelen har stoppet opp το εµπόριο απονεκρώθηκε [tǥ εmbǥriǥ apǥnεkrǥϑikε] / har klokka di stoppa? έχει σταµατήσει το ρολόι σου; [εçi stamatisi tǥ rǥlǥï-su] / inflasjonen stopper veksten ο πληθωρισµός ανάκοπτει την ανάπτυξη [Ǥ pliϑǥrizmǥs anakǥpti tin anaptiksi] / jeg ble stoppet av en ukjent person µερ διπλάρωσε ένας άγνωστος [mε ðiplarǥsε εnas aDžnǥstǥs] / (naut.) stopp! (hold an!) αγάντα! [aDžanda] / stoppe ei pute γεµίζω ένα µαξιλάρι [jεmizǥ εna maksilari] / stoppe en lekkasje βουλώνω µια διαρροή [vulǥnǥ mja ðiarǥï] / stoppe en madrass παραγεµίζω ένα στρώµα [parajεmizǥ εna strǥma] / stoppe fiendens framrykning αναχαιτίζω την προέλαση του εχθρού [anaçεtizǥ tim brǥεlasi tu εχϑru] / stoppe (innstille) innbetalingene αναστέλλω (διακόπτω) τις πληρωµές [anastεlǥ (ðiakǥptǥ) tis plirǥmεs] / stoppe munnen/kjeften på noen (få noen til å tie) αποστοµώνω/βουβαίνω κάποιον [apǥstǥmǥnǥ/vuvεnǥ kapiǥn] # µου κλείνω το στόµα [mu klinǥ tǥ stǥma] : vi må gjøre noe får å stoppe mnunnen på han πρέπει να κάνουµε κάτι για να του κλείνουµε το στόµα [prεpi na kanǥ kati ja na tu klinumε tǥ stǥma] / stoppe opp (stoppe fullstendig) νεκρώνω [nεkrǥnǥ] : (all virksomhet i) byen stoppet opp νέκρωσε η πόλη [nεkrǥsε i pǥli] / stoppe opp litt (gjøre en liten pause, vakle, vingle, steile) κοντοστέκοµαι [kǥndǥstεkǥmε] / stoppe sokker/strømper επιδιορθώνω/καρικώνω/µαντάρω/µπαλώνω κάλτσες [εpiðiǥrϑǥnǥ/karikǥnǥ/mandarǥ/ balǥnǥ kaltsεs] / stoppe til (stappe, tette, plugge, korke) βουλώνω [vulǥnǥ] / stoppe ut (fugler) βαλσαµώνω [valsamǥnǥ] / stoppe utbetalinga (av trygd/lønn/ godtgjøring) til noen κόβω το επίδοµα κάποιου [kǥvǥ tǥ εpiðǥma kapiu] / stoppet du/har du stoppet sokkene mine? µαντάρησες τις κάλτσες µου; [mandarisεs tis kaltsεz mu] stoppekran f.m. αποµονωτικός κρουνός, ο [Ǥ apǥmǥnǥtikǥs krunǥs] stoppenål f.m. βελόνα µανταρίσµατος, η [i vεlǥna mandarizmatǥs] stopper m. (stoppekloss, plugg, propp, kork, sperrehake, hempe, haspe, lås) αναστολέας, ο [Ǥ anastǥlεas] # (tapp, tretapp, spuns) πείρος, ο [Ǥ pirǥs] # τάπα, η [i tapa] # (plugg, kork, fylling) βούλωµα, το [tǥ vulǥma] / sette en stopper for (gjøre/få slutt på, gjøre ende på) βάζω τέρµα σε [vazǥ tεrma sε] stoppested n. (holdeplass (for påstigning)) στάση (επιβάτων), η [i stasi (εpivatǥn)] # (endestasjon) τέρµα, το [tǥ tεrma] # (utganspunkt, startsted) αϕετηρία, η [i afεtiria] stoppesøm m. (håndarbeid) σταυροβελονιά, η [i stavrǥvεlǥnja] stopping f.m. (blokkering, plugging, korking, tetting, forsegling) βούλωµα, το [tǥ vulǥma] # (fylling, lading) γέµιση, η [i jεmisi] # γέµισµα, το [tǥ jεmizma] # (flikking, lapping, reparasjon av klær) µαντάρισµα, το [tǥ mandarizma] / stopping av strømper µαντάρισµα καλτσών [mandarizma kaltsǥn]

20 20 stor adj. (diger, vid, utstrakt) µεγάλος [mεDžalǥs] # ευµεγέθης [εvmεjεϑis] # (i titler) µέγας* [mεDžas] # (anselig, betraktelig, vesentlig) ατράνταχτος [atrandaχtǥs] # γερός [jεrǥs] # (vesentlig, hoved-) κελαλαίος [kεfalεǥs] # (vesentlig, sterk, prima) βαρβάτος [varvatǥs] # (om penger: klekkelig) αδρός [aðrǥs] # (svær, omfangsrik, voluminøs) ογκώδης [ǤŋgǤðis] # (utstrakt, omfattende) εκτεταµένος [εktεtamεnǥs] # (viktig, betydningsfull) σπουδαίος [spuðεǥs] # σηµαίνων [simεnǥn] # (tykk, korpulent) σωµατώδης [sǥmatǥðis] # (eldre, større) µεργαλύτερης ηλικίας [mεDžalitεris ilikias] # (ærgjerrig) ϕιλόδοξος [filǥðǥksǥs] # µεγαλόπνοος [mεDžalǥpnǥǥs] # (entusiastisk, glupsk, begjærlig) αµέριστος [amεristǥs] # (statelig, imponerende, respektinngytende) επιβλητικός [εpivlitikǥs] / Aleksander/Napoleon/ Peter den store ο Μέγας Αλέξανδρος /Ναπολέων/Πέτρος [Ǥ mεDžas alεksanðrǥs/ napǥlεǥn/pεtrǥs] / bli stor (av vekst) (vokse seg stor) ρίχνω/παίρνω µπόι [riχnǥ/pεrnǥ bǥi] / de er alle like store έχουν όλα το ίδιο µέγεθος [εχun Ǥla tǥ iðjǥ mεjεϑǥs] / (om klær) den er litt stor til meg (det er litt stort til meg) µου έρχεται κάπως µεγάλο [mu εrçεtε kapǥz mεDžalǥ] / den fisken du fikk, er halvparten så stor som min το ψάρι που έπιασες έχει το µισό µέγεθος του δικού µου [tǥ psari pu εpjasεs εçi tǥ misǥ mεjεϑǥs tu ðiku mu] / du har et stort og godt έχει ωραία άπλα το γραϕείο σου [εçi Ǥrεa apla tǥ DžrafiǤ su] / ei stor bok (tykk bok, omfangsrikt bind/omfangrik trykksak) ογκώδης τόµος [ǤŋgǤðis tǥmǥs] # ογκώδες βιβλίο [ǤŋgǤðεz vivliǥ] / ei stor/svær pakke ογκώδες δέµα [ǤŋgǤðεz ðεma] / en stor bil µεγάλο αυτοκίνητο [mεDžalǥ aftǥkinitǥ] / en stor dag/ære for oss µεγάλη µέρα/τιµή για µας [mεDžali mεra/timi ja mas] / et stort navn (berømmelse) innen µεγάλο όνοµα σε... [mεDžalǥ ǤnǤma sε] # σηµαίνον όνοµα σε... [simεnǥn ǤnǤma sε] / ganske stor (betraktelig, anselig, betydelig) ευµεγέθης [εvmεjεϑis] / han har ei stor formue έχει ατράνταχτη περιουσία [εçi atrandaχti pεriusia] # hun har ei stor formue/ medgift έχει γερή περιουσία/προίκα [εçi jεri pεriusia/prika] / hvor stor er denne tomta? τι µέγεθος έχει αυτό το οικόπεδο; [ti mεjεϑǥs εçi aftǥ tǥ ikǥpεðǥ] / i stor skala µεγάλης κλίµακας [mεDžalis klimakas] / store begivenheter σπουδαία γεγονότα [spuðεa jεDžǥnǥta] / stor i munnen/kjeften (flåkjeftet, skravlete) µεγαλόστοµος [mεDžalǥstǥmǥs] # (grov i munnen/kjeften, vulgær) αθυρόστοµος [aϑirǥstǥmǥs] : du og den store kjeften din! εσύ κι αθυροστοµία σου! [εsi ki aϑirǥtǥmia su] / med stor interesse µε αµέριστο ενδιαϕέρον [mε amεristǥ εnðiafεrǥn] / stor bokstav κεϕαλαίο γράµµα, το [tǥ kεfalεǥ Džrama] / stor på det (reservert, utilnærmelig, avvisende, overlegen) ακατάδεχτος [akataðεχtǥs] # απλησίαστος [aplisiastǥs] / store løfter µεγαλόστοµες υποσχέσεις [mεDžalǥstǥmεs ipǥsçεsis] / store kunnskaper εκτεταµένες γνώσεις [εktεtamεnεz DžnǤsis] / stor kunst/diktning η µεγάλη τέχνη/ποίηση [i mεDžali tεχni/piisi] / store menn οι µεγάλοι άνδρες [i mεDžali anðrεs] / store ord µεγάλα λόγια [mεDžala lǥja] : bruke store ord (være stor i kjeften) µεγαλαυχέω [mεDžalafçεǥ] / store penger ( masse gryn ) πολύ χρήµα [pǥli Χrima] # λεπτά µε ουρά [lεpta mε ura] / store planer µεγάλα σχέδια [mεDžala sçεðia] / store politistyrker επιβλητικές αστυνοµικές δυνάµεις

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

Den hvite due. Episode 1: Jenta fra drømmene. Robert Botn

Den hvite due. Episode 1: Jenta fra drømmene. Robert Botn Den hvite due Episode 1: Jenta fra drømmene Robert Botn Den hvite due Episode 1 Jenta fra drømmene Robert Botn Forsideillustrasjon av Camilla Dahlstrøm. Copyright, 2015. Tekst av Robert Botn. Copyright,

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

Jeanne C. Stein. Begynnelsen. Oversatt av Frøydis Arnesen

Jeanne C. Stein. Begynnelsen. Oversatt av Frøydis Arnesen Jeanne C. Stein Begynnelsen Oversatt av Frøydis Arnesen Originalens tittel: The Becoming Copyright 2004 by Jeanne C. Stein All rights reserved Originally published by Ace Books, by arrangements with ImaJinn

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa (del 2 og 3 av hans selvbiografi - iblandet masse esoterisk-åndelig kunnskap og visdom - finnes også oversatt til dansk (med noen ord også til norsk) som historien om Rampa

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

av Tor Moltu Tomo Publishing ISBN 978-82-992325-7-9

av Tor Moltu Tomo Publishing ISBN 978-82-992325-7-9 1 2 Forord I epokene før Snorre, var det også en Norrøn historie. Den er lite dokumentert. Det gjelder spesielt nedtegnelser fra tiden før våre kongesagaer tar til. Det var en brytingstid, mellom det nye

Detaljer

7. være-der "Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet. " 8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte.

7. være-der Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet.  8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte. 1. lure Jeg traff kameraten min. Vi ble enig om å gå på kino. Da kom det en annen som jeg ikke var noe særlig glad for å se. "Hysj, ikke si noe," sa jeg til kameraten min, "jeg skal lure ham litt. " Den

Detaljer

Prolog Krigen kom til Olympos. Det kom ikke noe forvarsel. Ingen tegn på at en ukjent fiende bygde opp en hær mot dem, en hær hvis eneste mål var fullstendig utslettelse. Det ene øyeblikket var det fred,

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007

Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Makt & Magi En fortelling av T1n-Only www.jzky.net 2004 2007 Innhold Kapittel 1... 3 Kapittel 2... 5 Kapittel 3... 8 Kapittel 5... 12 Kapittel 6... 19 Kapittel 7... 23 Kapittel 8... 29 Kapittel 9... 37

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

ambulanse Johan Harstad, Ambulanse, Gyldendal 2002.

ambulanse Johan Harstad, Ambulanse, Gyldendal 2002. ambulanse Johan Harstad, Ambulanse, Gyldendal 2002. Jeg ligger på ryggen i ambulansen, fastspent med stropper til båren og vi kjører raskt gjennom byen, noen har lagt en oksygenmaske over munnen min, og

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

LEKER FOR STØRRE BARN!

LEKER FOR STØRRE BARN! LEKER FOR STØRRE BARN! Dette er et lekehefte for alle som er ferdig med de små uskyldige barnelekene. Her er det mer fart mer morro og større utfordringer! For å tilpasse heftet til ulike grupper har jeg

Detaljer

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen.

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. en Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. Hun røyket og helte i seg Red Bull. For en ironi. Kvinnen som hadde lovet å få Barbaras datter ut av rusavhengigheten, satt tydeligvis fast

Detaljer