ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/"

Transkript

1 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω (ένα άλογο/ποδήλατο) [kavalikεvǥ εna alǥDžǥ/pǥðilatǥ)] # καβαλώ [kavalǥ] # (sykle, løpe, fare) τρέχω [trεχǥ] # (ri i galopp, galoppere) καλπάζω [kalpazǥ] / de red til kirka καβάλα παν' στην εκκλησία [kavala pan stin εklisia] / han kom ridende for å besøke oss ήρθε µε τ' άλογο να µας δει [irϑε mε talǥDžǥ na mas ði] / han red omkring i byen γύριζε καβάλα στην πόλη [jirizε kavala stim bǥli] / han red omkring på landsbygda γύρζε στην εξοχή έϕιππος [jirizε stin εksǥçi εfipǥs] / hun rir flott (hun sitter fint på hesten) κάνει ωραία ιππασία [kani Ǥrεa ipasia] # καβαλικεύει µε χάρη [kavalikεvi mε Χari] / ri alt hva remmer og tøy kan holde τρέχω δαιµονιωδώς [trεχǥ ðεmǥniǥðǥs] # καλπάζω σαν τον άνεµο [kalpazǥ san dǥn anεmǥ] / ri av gårde (på hesteryggen/til hest) ποµακρύνοµαι καβάλα σ' άλογο [apǥmakrinǥmε kavala salǥDžǥ] : han red av gårde/av sted έϕυγε µε τ' άλογο [εfijε mε talǥDžǥ] # έϕυγε έϕιππος / καβάλα [εfijε εfipǥs/kavala] : han red forbi (oss) µας προσπέρασε καβάλα [mas prǥspεrasε kavala] / lære å ri µαθαίνω καβάλα [maϑεnǥ kavala] / ri i damesal ιππεύω γυναικεία [ipεvǥ jinεkia] / ri på et dyr (sitte på et dyr, holde seg på ryggen til et dyr) κρατιέµαι πάνω σ' ένα ζώο [kratjεmε panǥ sεna zǥǥ] : hun kunne ikke ri på muldyret sitt δεν µπορούσε να κρατηθεί πάνω στο µουλάρι της [ðεm bǥrusε na kratiϑi panǥ stǥ mulari tis] / ri stormen av (overvinne vanskeligheter, folk. stå an av) ξεπερνώ µια κρίση [kεspεrnǥ mja krisi] / ri tilbake επιστρέϕω µε άλογο [εpistrεfǥ mε alǥDžǥ] / ri uten sal καβαλάω ξεσέλλωτος [kavalaǥ ksεsεlǥtǥs] ribbe v. (plukke av (hår/fjør/dun), overf. flå i spill) ξεπουπουλιάζω [ksεpupuljazǥ] # (plukke av (hår/fjør/dun), miste blad/fjør/hår, røyte) µαδώ [maðǥ] # (ta bort, fjerne) αϕαιρώ [afεrǥ] # (tømme, plyndre) γδύνω [DžðinǤ] # καταγυµνώνω [katjimnǥnǥ] # (utsuge, tappe, loppe) αποµυζώ [apǥmizǥ] # βυζαίνω [vizεnǥ] / ribbe en fugl før en koker den µαδώ ένα πουλί πριν το µαγειρέψω [maðǥ εna puli prin dǥ majirεpsǥ] / de ribbet han for alle hans titler/eiendeler του αϕαίρεσαν τους τίτλους του/τα υπάρχοντά του [tǥ afεrεsan tus titlus tu/ta iparχǥnda tu] / (om fjørfe) ikke ribbet αµάδητος [amaðitǥs] / innbruddstyver ribbet huset vårt οι κλέϕτες µας έγδυσαν το σπίτι [i klεftεz mas εDžðisan tǥ spiti] : innbruddstyvene ribbet huset οι κλέϕτες το καταγύµνωσαν το σπίτι [i klεftεs tǥ katjimnǥsan tǥ spiti] / ribbe en for alt en har αποµυζώ κάποιον εντελώς [apǥmizǥ kapiǥn εndεlǥs] : de vil ribbe han for alt han eier θα τον βυζάξουν µέχρι τέρµα [ϑa tǥn visaksǥn mεχri tεrma] / ribbet du kalkunen? ξεπουπούλιασες τη γαλοπούλα; [ksεpupuljasεs ti DžalǤpula] ribbefett n. (av svineribbe) γλίνα, η [i Džlina] ribbein n. (sidebein) πλευρό, το [tǥ plεvrǥ] # παγίδι, το [tǥ pajiði] # παΐδι, το [tǥ païði] / (som befinner seg) mellom ribbeina µεσοπλεύριος [mεsǥplεvriǥs] / han knekte to ribbein έσπασε δυο παΐδια [εspasε ðjǥ paiðja] ribbestrikking f.m. (rett- og vrangstrikking på sokker, strømper etc.) λάστιχο (σε κάλτσες, κλπ.), το [tǥ lastiχǥ (sε kaltsεs kε lipa]

2 2 ricinusolje m. (lakserolje) καστορέλαιο, το [tǥ kastǥrεlεǥ] ridder m. ιππότης,ο [Ǥ ipǥtis] # (i middelalderen:) omvandrende ridder (på jakt etter ridderlige eventyr) περιπλανώµενος ιππότης, ο [Ǥ pεriplanǥmεnǥs ipǥtis] / ridderne av det runde bord οι Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης /Τράπεζας [i ipǥtεs tis strǥŋgilis trapεsis/trapεzas] ridderlig adj. (galant) ιπποτικός [ipǥtikǥs] / oppføre seg ridderlig (være galant) ϕέροµαι σαν ιππότης [fεrǥmε san ipǥtis] ridderlighet f.m. (galanteri, mot, tapperhet) ανδρεία, η [i anðria] # (galanteri, sjenerøsitet) γαλαντοµία, η [i DžalandǤmia] # ιπποτισµός, ο [Ǥ ipǥtizmǥs] ridderskap m. (ridderverdighet) ιπποσύνη, η [i ipǥsini] # ιπποτισµός, ο [Ǥ ipǥtizmǥs] ridderslag n. (det å bli slått til ridder) απονοµή τίτλου ιπποσύνης, η [i apǥnǥmi titlu ipǥsinis] ridderspore m. (bot.)(i slekten Delphinium) δελϕίνιο, το [tǥ ðεlfiniǥ] # καπουτσίνος, ο [Ǥ kaputsinǥs] riddertiden f.m. εποχή της ιπποσύνης, η [i εpǥçi tis ipǥsinis] ride- (rytter-) ιππευτικός [ipεftikǥs] ridebukse f.m. κυλότα/κιλότα ιππασίας, η [i kilǥta ipasias] # παντελόνι ιππασίας, το [tǥ pandεlǥni ipasias] rideferdighet f.m. (ridekunst) ιππευτική,η [i ipεftiki] # ιππική, η [i ipiki] ridehest m. άλογο ιππασίας, το [tǥ alǥDžǥ ipasias] ridekunst (ridning, ridesport) ιππασία, η [i ipasia] # (rideferdighet) ιππευτική, η [i ipεftiki] # ιππική, η [i ipiki] ridende adj. (stittende overskrevs) καβαλικευτά [kavalikεfta] # (på hesteryggen/til hest) ιππαστί [ipasti] # (på hesteryggen, til hest) έϕιππος [εfipǥs] / det ridende politi/ de ridende vakter η έϕιππη αστυνοµία/ϕρουρά [i εfipi astinǥmia/frura] / ridende på et esel (sittende overskrevs på et esel) καβάλα σε ένα µουλάρι [kavala sε εna mulari] ridepisk m. καµουτσί/καµτσίκι/µαστίγιο (ιππασσίας), το [tǥ kamutsi/tǥ kamtsiki/mastijǥ (ipasias)] rideskole m. σχολή ιππασίας, η [i sχǥli ipasias] # ιππευτική σχολή, η [i ipεftiki sχǥli] ridesport (ridning, ridekunst) ιππασία, η [i ipasia] ridestøvler m.pl. µπότες ιππασίας, οι [i bǥtεs ipasias] / et par ridestøvler ένα ζευγάρι µπότες ιππασίας [εna zεvDžari bǥtεs ipasias] ridetur m. (tur med hest/på hesteryggen) διαδροµή µε άλογο, η [i ðiaðrǥmi mε alǥDžǥ] / ta en ridetur (dra og ri) πάω ιππασία, η [paǥ ipasia] ridning f.m. καβάλα, η [i kavala] # καβάληµα, το [tǥ kavalima] # καβαλίκε(υ)µα, το [tǥ kavalikε(v)ma] # (ridesport, ridekunst) ιππασία, η [i ipasia] rier f.pl. (veer, fødselsrier) κοιλοπόνεµα (γέννας), το [tǥ kilǥpǥnεma (jεnas)] # πόνοι τοκετού/γέννας, οι [i pǥni tǥkεtu/jεnas] # ωδίνες, οι [i Ǥðinεs] / ha veer (ha rier) κοιλοπονώ [kilǥpǥnǥ] : hun har rier (fødselen er i gang) κοιλοπονεί [kilǥpǥni] rifle f.m. (rille, spor, loddrett rifling på søyle (=kannelyre)) αυλακιά, η [i avlakja] # (rille, spor, spalte, hakk) εντοµή, η [i εndǥmi] # (børse, gevær) ντουϕέκι, το [tǥ dufεki] τουϕέκι, το [tǥ tufεki]

3 3 riflet adj. (mer rifler eller riller) αυλάκωτος [avlakǥtǥs] / et riflete geværløp αυλακωτή κάννη όπλου [avlakǥti kani Ǥplu] rift f.m. (ripe, risp, flenge, skrubbsår, abrasjon, slitasje) γδάρσιµο, το [tǥ DžðarsimǤ] # (ripe, skramme) ξέγδαρµα, το [tǥ ksεDžðarma] rigg m. (naut.) άρµενα, το [tǥ armεna] # εξάρτιση, η [i εksartisi] # εξάρτυση, η [i εksartisi] # (takkelasje, tauverk på et skip) καβοσύρτης, ο [Ǥ kavǥsirtis] rigid adj. (stiv, ubøyelig, hard) άτεγκτος [atεŋktǥs] rigor mortis lat. (dødsstivhet) νεκρική ακαµψία, η [i nεkriki akampsia] rigorøs adj. (barsk, streng, hard) άτεγκτος [atεŋktǥs] rik adj. πλούσιος [plusiǥs] # (velstående, bemidlet) εύπορος [εfpǥrǥs] # (velbeslått, som sitter godt i det) οικονοµηµένος [ikǥnǥmimεnǥs] # (frodig, ødsel, overdådig) άϕθανος [afϑanǥs] # (velstående, framgangsrik) ευκατάστατος [εfkatastatǥs] : det antas at han er/han anses for å være rik θεωρείται πλούσιος [ϑεǥritε plusiǥs] / en rik vegetasjon άϕθανη βλάστηση [afϑani vlastisi] / han er ikke så rik som de vil ha det til δέν είναι τόσο πλούσιος όσο τον κάνουν/όσο τον παρτασταίνουν [ðεn inε tǥsǥ plusiǥs ǤsǤ tǥŋ kanun/ǥsǥ tǥm barastεnun] / han er usannsynlig/ustyrtelig rik είναι απίθανα/αµύθητα πλούσιος [inε apiϑana/amiϑita plusiǥs] / rike foreldre πλούσιοι γονείς [plusii DžǤnis] / rik på mineraler πλούσιος σε ορυκτά [plusiǥs sιππαστί [ipasti] / ridende på et esel (sittende overskrevs på et esel) καβάλα σε ένα µουλάρι Ǥrikta] / ufattelig rik αϕάνταστα πλούσιος [afandasta plusiǥs] : de er ufattelig rike είναι αϕάνταστα πλούσιοι [inε afandasta plusii] / tenke ut en plan for å bli rik i en fart επινοώ ένα σχέδιο γρήγορου πλουτισµού [εpinǥǥ εna sçεðiǥ DžriDžǤru plutizmu] / tjene seg rik (bli rik, ha hell med seg) καζαντίζω [kazandizǥ] : han tjente seg rik i Statene καζάντισε στην Αµερική [kazandisε stin amεriki] / veldig rik (grunnrik, styrtrik, steinrik) πάµπλουτος [pamblutǥs] : han er veldig rik (han har uendelige rikdommer) έχει ακαταµέτρητα πλούτη [εçi akatamεtrita pluti] Rikard Løvehjerte hist. ο Ριχάρδος ο λεοντόκαρδος [Ǥ riχarðǥs Ǥ lεǥndǥkardǥs] rikdom m. πλούτος, ο [Ǥ plutǥs] # πλούτα, τα [ta pluta] # (gods, rikdom, eiendom, eiendeler, det en eier og har) αγαθά, τα [ta aDžaϑa] # (overflod, luksus) αϕθονία, η [i afϑǥnia] # (overflod, velstand) ευηµερία, η [i εvimεria] / enorme rikdommer αλογάριαστα πλούτη, τα [ta alǥDžariasta pluti] / ervervelse av rikdom η απόκτηση πλούτου [i apǥktisi plutu] / eventyrlige rikdommer αµύθητα πλούτη [amiϑita pluti] / opphopning av rikdom συσσώρευση πλούτου, η [i sisǥrεfsi plutu] / leve i rikdom ζω στα πλούτη [zǥ sta pluti] / samle (seg) rikdommer συσσωρεύω αγαθά [sisǥrεvǥ aDžaϑa] # µαζεύω πλούτη [mazεvǥ pluti] / skaffe seg rikdom (bli rik) αποκτώ πλούτη [apǥktǥ pluti] rikelig adj. (mer enn nok) άϕθονος [afϑǥnǥs] # (flust med, rikelig med, i overflod, i massevis) άλλο τίποτα! [alǥ tipǥta] # επαρκής [εparkis] # µπόλικος [bǥlikǥs] # (nok) αρκετός [arkεtǥs] # (overdådig) πλουσιοπάροχος [plusiǥparǥχǥs] / de hadde rikelig med tid til å forberede seg είχαν επαρκή χρόνο για να προετοιµασθούν [iχan εparki ΧrǤnǤ ja na prǥεtimasϑun] / der var det mat og drikke i overflod (der var det rikelig med mat og drikke) υπήρξε αϕθονία ϕαγητών και ποτών [ipirksε afϑǥnia

4 4 fajitǥn kε pǥtǥn] : det var rikelig med vin! από κρασή άλλο τίποτα! [apǥ krasi alǥ tipǥta] / det fins rikelig med bevis på hans illojalitet αϕθονούν οι αποδείξεις της απιστίας του [afϑǥnun i apǥðiksis tis apistias tu] / en rikelig mengde άϕθονη ποσότητα [afϑǥni pǥsǥtita] / det var rikelig med mat (det var mer enn nok mat) υπήρξε άϕθανο ϕαΐ [ipirksε afϑanǥ faï] / jeg har rikelig med bevis på at han er skyldig έχω άϕθανες αποδείξεις για την ενοχή του [εχǥ afϑanεs apǥðiksiz ja tin εnǥçi tu] / når vi har rikelig med penger, kan vi... όταν υπάρχει άϕθονο χρήµα, µπορούµε να...[ǥtan iparçi afϑǥnǥs Χrima bǥrumε na] / rikelig hjelp/porsjon/bidrag/ belønning γενναία βοήθεια/µερίδα/συνεισϕορά/αµοιβή [jεnεa vǥiϑia/mεriða/sinisfǥra/ amivi] / rikelig med drikkevarer µπόλικα ποτά [bǥlika pǥta] / vi har rikelig med mat έχουµε µπόλικα τρόϕηιµα [εχumε bǥlika trǥfima] rikelig adv. (i rikelig monn) πλούσια [plusia] # (raust, rundhåndet, gavmildt) αϕειδώς* [afiðǥs] # γενναιόδωρα [jεnεǥdǥra] # (mer enn nok) µπόλικα [bulika] # (i overflod) πλουσιοπάροχα [plusiǥparuχa] # (rikholdig, i overflod) αϕθόνως [afϑǥnǥs] # άϕθονα [afϑǥna] # (dagl.) αβέρτα [avεrta] / han gir rikelig til veldedige formål δίνει γενναιόδωρα για ϕιλανθρωπικούς σκοπούς [jini jεnεǥðǥra ja filanϑrǥpikus skǥpus] / rikelig belønnet πλουσιοπάροχα αποζηµιωµένος [plusiǥparǥχa apǥzimiǥmεnǥs] rikelighet f.m. (overflod, rikdom, velstand) αϕθονία, η [i afϑǥnia] rikholdig adj. άϕθονος [afϑǥnǥs] # πλούσιος [plusiǥs] # (overdådig) πλουσιοπάροχος [plusiǥparǥχǥs] / et rikholdeg lager av... άϕθονη παροχή (+ gen.) [afϑǥni parǥçi] / han har ei stor/rikholdig platesamling έχει πλούσια δισκοθήκη [εçi plusia ðiskǥϑiki] riking m. (pengesterk person) λεϕτάς, ο [Ǥ lεftas] # παραλής, ο [Ǥ paralis] / rikingene (de rike) οι λεϕτάδες [i lεftaðεs] rikke v. (rugge) το κουνάω [tǥ kunaǥ] # (flytte, løsne, få løs) κουνώ [tǥ kunǥ] / ikke rikke seg en tomme (ikke rikke seg av flekken) δεν το κουνάω βήµα [ðεn dǥ kunaǥ vima] # δεν κάνω βήµα [ðεŋ ganǥ vima] : jeg rikker meg ikke herfra δε θα το κουνήσω από δω [ðε ϑa tǥ kunisǥ apǥ ðǥ] / jeg greier ikke å rikke denne skrivepulten δεν µπορώ να κουνήσω αυτό το γραϕείο [ðεm bǥrǥ na kunisǥ aftǥ tǥ DžrafiǤ] rikmann m. (rangsperson, berømthet, dignitar) άρχοντας, ο [Ǥ arχǥndas] rikosjett m. αποστρακισµός, ο [Ǥ apǥstrakizmǥs] # εποστρακισµός, ο [Ǥ εpǥstrakizmǥs] rikosjettere v. (prelle av, bli ledet i en annen retning, bli avledet, bøye av) αποστρακίζοµαι [apǥstrakizǥmε] # εποστρακίζοµαι [εpǥstrakizǥmε] riksadvokat m. (høyesterettsadvokat) Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, ο [Ǥ isaŋgεlεas ariu paDžu] Riksarkivet τα Γενικά Αρχεία του Κράτους [ta jεnika arçia tu kratus] Riksrevisjonen το Ελεγκτικό Συνέδριο [tǥ εlεŋktikǥ sinεðriǥ] rikstelefon m. (fjernvalg) υπεραστικό τηλεϕώνηµα το [tǥ ipεrastikǥ tilεfǥnima] # υπεραστική κλήση, η [i ipεrastiki klisi] riksvei m. εθνική οδός, η [i εϑniki ǤðǤs] # (stamvei, riksvei, hovedfartsåre) κύρια οδική αρτηρία, η [i kiria Ǥðiki artiria] riktig adj. (passende, velegnet, den rette) κατάλληλος [katalilǥs] # (treffende, slående,

5 5 velvalgt, riktig) επιτυχής* [εpitiçis] # (korrekt) σωστός [sǥstǥs] # (rett, opprett, vertikal) ορθός [ǤrϑǤs] # (feilfri, uangripelig) άµεµπτος [amambtǥs] / betalte du riktig beløp? πλήρωσες το κατάλληλο ποσό; [plirǥsεs tǥ katalilǥ pǥsǥ] / den riktige innstillingen η ορθή στάση [i Ǥrϑi stasi] / det er ikke riktig å δεν είναι ορθό να... [ðεn inε ǤrϑǤ na] / det var en riktig avgjørelse ήταν η ορθή απόϕαση [itan i Ǥrϑi apǥfasi] / det ville ikke ha vært riktig å ikke si det til henne (= å fortie det) δεν θα 'ταν εντάξει να µην της το πω [ðεn ϑa ta εndaksi na min dis tǥ pǥ] / jeg syntes det var rett og riktig å underrette dere το θώρησα ορθό να σας ειδοποιήσω [tǥ ϑǥrisa ǤrϑǤ na sas iðǥpiisǥ] / på riktig tidspunkt σε κατάλληλη στιγµή [sε katalili stiDžmi] : du kom/er kommet akkurat på rette tidspunkt έρχεσαι σε πολύ κατάλληλη στιγµή [εrçεsε sε pǥli katalili stiDžmi] / riktig bruk av belønning og straff κατάλληλη χρήση επιβράβευσης και τιµωρίας [katalili Χrisi εpivravεfsis kε timǥrias] / riktig svar (det rette svaret) η ορθή απάντηση [i Ǥrϑi apandisi] / vise seg å være riktig/sant (bli til virkelighet, bli virkeliggjort) αληθεύω [aliϑεvǥ] : hvis mistanken min viser seg å være riktig... αν αληθέψουν οι υποψίες µου... [an aliϑεpsun i ipǥpsiεz mu] riktig adv. (rett, nettopp) σωστά [sǥsta] # ορθά [Ǥrϑa] # κανονικά [kanǥnika] # καλά [kala] # (veldig, temmelig, ganske, så det holder) αρκετά [arkεta] / det være seg riktig eller galt (med rette eller urette) δίκαια ή άδικα [ðikεa i aðika] / hørte jeg riktig?! αν άκουσα σωστά! [an akusa sǥsta] / jeg var riktig informert om at ορθά µε πληροϕόρησαν ότι [Ǥrϑa mε plirǥfǥrisan Ǥti] / riktig god αρκετά καλός [arkεta kalǥs] / riktig nok (sant nok) µεν* [mεn] : han gikk riktig nok, men πήγε µεν αλλά [pijε mεn ala] / riktig skrevet καλά γραµµένο [kala DžramεnǤ] riktighet f.m. ορθότητα, η [i ǤrϑǤtita] / jeg drar i tvil riktigheten av dine konklusjoner (jeg tviler sterkt på dine konklusjoner) αµϕισβητώ την ορθότητα των συµπερασµάτων σου [amfizvitǥ tin ǤrϑǤtita tǥn simbεrazmatǥn su] riktignok adv. οµολογουµένως [ǤmǤlǤDžumεnǤs] # (sant nok) οπωσδήποτε [ǤpǤzðipǤtε] / hun er riktignok ikke pen, men hun er veldig intelligent οµολογουµένως δεν είναι όµορϕη αλλά είναι πανέξυπνη [ǤmǤlǤDžumεnǤz ðεn inε ǤmǤrfi ala inε panεksipni] / er han riktignok ingen tyv, men οπωσδήποτε δεν είναι κλέϕτης αλλά [ǤpǤzðipǤtε ðεn inε klεftis ala] rille f.m. (hakk, sprekk, spalte, slisse) εγκοπή, η [i εŋgǥpi] # (rille, spor, spalte, hakk) εντοµή, η [i εndǥmi] # (rille i gæværløp, spor, far, grøft, bekkefar) αυλάκι, το [tǥ avlaki] rim m.n. (frost) πάχνη, η [i paχni] # (litt.) ρίµα, η [i rima] # (rimord) οµοιοκαταληξία, η [i ǤmiǤkataliksia] / på rim (i bunden form/stil, metrisk, på vers) έµµετρος [εmεtrǥs] # οµοιοκατάληκτος [ǤmiǤkatάliktǤs] : si noe på rim λέω κάτι έµµετρα [lεǥ kati εmεtra] / vindusrutene var dekt av rim τα τζάµια σκεπάστηκαν µε πάχνη [ta dzamja skεpastikan mε paχni] rime v. (stemme, gi mening) συν άδω [sinaðǥ] # εµϕανίζω λογική συνέπεια [εmfanizǥ lǥjiki sinεpia] # (om ord/verselinjer) οµοιοκαταληκτώ [ǤmiǤkataliktǤ] # (dekke med

6 6 rimfrost) καλύπτω µε πάχνη [kaliptǥ mε paχni] # παχνιάζω [paχnjazǥ] # (bli dekt av rim/is) σκεπάζοµαι από πάγο [skεpazǥmε apǥ paDžǥ] : det rimet/la seg is på frontruta om natta το παρµπρίζ σκεπάστηκε µε πάγο τη νύχτα [tǥ parbriz skapastikε mε paDžǥ ti niχta] / noe som rimer på ordet katt µια οµοιοκαταληξία για τη λέξη katt [mja ǤmiǤkataliksia ja ti lεksi kat] rimelig adj. (rettferdig, rettmessig, rett og rimelig) δίκαιος [ðikεǥs] # (rettferdig, fornuftig, sannsynlig, plausibel) εύλογος [εvlǥDžǥs] # (som ser rimelig/fornuftig ut) ευλογοϕανής [εvlǥDžǥfanis] # λογικός [lǥjikǥs] # (folkelig, overkommelig) λαϊκός [laïkǥs] / en rimelig pris (en helt grei pris) δίκαιη τιµή [ðikεï timi] : et rom til en rimelig pris µέτριο δωµάτιο από άποψη τιµής [mεtriǥ ðǥmatiǥ apǥ apǥpsi timis] : måltider til en rimelig pris (rimelige måltider) γεύµατα σε λαικές τιµές [jεvmata sε laïkεs timεs] / en rimelig unnskyldning ευλογοϕανής δυκαιολογία [εvlǥDžǥfanis ðikεǥlǥjia] / et rimelig krav εύλογη απαίτηση [εvlǥji apεtisi] / hvis han har rimelige krav αν έχει λογικές απαιτήσεις [an εçi lǥjikεs apεtisis] / rimelig tvil εύλογη αµϕιβολία [εvlǥji amfivǥlia] rimelighet f.m. (fornuft) λογική, η [i lǥjiki] / innen rimelighetens grenser µέσα στα όρια της λογικής [mεsa sta Ǥria tiz lǥjikis] rimfrost m. πάχνη, η [i paχni] # αγιάζι, το [tǥ ajazi] / rimfrost om morgenen (skarp nattefrost) αγιάζι, το [tǥ ajazi] # ( Auroras tårer" - når rimet tiner) πρωινή πάχνη, η [i prǥïni pani] ring m. (fingerring) δακτυλίδι, το [tǥ ðaktiliði] # (krets, sirkel) κύκλος, ο [Ǥ kiklǥs] # γύρος, ο [Ǥ jirǥs] # δακτύλιος, ο [Ǥ ðaktiliǥs] # (bøyle, krans) τσέρκι, το [tǥ tserki] # (ledd el. lekk i kjede/lenke, nøkkelring) κρίκος, ο [Ǥ krikǥs] # κρικέλλι, το [tǥ krikεli] # στεϕάνη η [i stεfani] # στεγάνι το [tǥ stεDžani] # βρόγχος [vrǥŋχǥs] # (kastering - i ringspill) αµάδα, η [i amaða] # κρίκος, ο [Ǥ krikǥs] # (krage, klamp, hemsko, hindring, overf. jengrep) κλοιός, ο [Ǥ kliǥs] / dannet av/med ringer δακτυλιωτός [ðaktiliǥtǥs] / de dannet/samlet seg i en ring rundt han µαζεύτηκαν/ σχηµάτισαν κύκλο γύρω του [mazεftikan/sçimatisan kiklǥ jirǥ tu] / glassene (av)satte/etterlot seg ringer på bordet τα ποτήρια άϕησαν κύκλους στο τραπέζι [ta pǥtiria afisan kiklus stǥ trapεzi] / ha mørke ringer under øynene έχω µαύρους γύρους/κύκλους στα µάτια [εχǥ mavrus jirus/kiklus sta matia] / kaste med ringer (i ringspill) παίζω αµάδες [pezǥ amaðes] / ring med en stor stein (edelstein) δαχτυλίδι µε ένα µεγάλο πετράδι [ðaktiliði mε εna mεDžalǥ pεtraði] / sett en ring rundt det riktige ordet βάλτε έναν κύκλο γύρο τη σωστή λέξη [valtε εnan kiklǥ jirǥ ti sǥsti lεksi] / slutte ringen (slutte der en begynte) διαγράϕω πλήρη κύκλο [ðiaDžrafǥ pliri kiklǥ] ring- (ringformet) δακτυλιοειδής [ðaktiliǥiðis] # δακτυλιωτός [ðaktiliǥtǥs] ringblomst m. κατιϕές, ο [Ǥ katifεs] ringbrynje f.m. αλυσόπλεκτη θωράκιση, η [i alisǥplεkti ϑǥrakisi] # αλυσιδωτερή πανοπλία, η [i alisiðǥtεri panǥplia] # (brystharnisk, brystplate, kyrass, hist. ringbrynje) θώρακας, ο [Ǥ ϑǥrakas] ringdannelse m. δακτυλίωση, η [i ðaktiliǥsi] # σχηµατισµός δακτυλίων, ο [Ǥ sçimatizmǥs ðaktiliǥn]

7 7 ringdans m. (runddans) γυροβολιά, η [i jirǥvǥlja] # κυκλικός χόρος, ο [Ǥ kikliǥs ΧǤrǤs] ringdue f.m. περιστέρι πέλεια, η [i pεristεri pεlia] # ϕάσσα, η [i fasa] ringe v. χτυπώ [ΧtipεǤ] # (om klokke, telefon) χτυπάει [Χtipai] # κουδονίζω [kuðǥnizǥ] # (telefonere) τηλεϕωνώ [tilεfǥnǥ] # (anrope, tilkalle) ϕωνάζω [fǥnazǥ] # (gjenlyde, ljome, runge) ανδηχώ [andiχǥ] # βροντολογώ [vrǥndǥlǥDžǥ] / det ringer (på) (klokka ringer) το κουδούνι χτυπάει [tǥ kuðuni Χtipai] / det ringer fortsatt i ørene mine ακόµα κουδουνίζουν τ' αυτιά µου [akǥma kuðunizun taftja mu] / det ringte på hoveddøra ακούστηκε το κουδούνι της εχώπορτας [akustikε tǥ kuðuni tis εksǥpǥrtas] / har det/klokka ringt? χτύπησε το κουδούνι; [Χtipisε tǥ kuðuni] / har noen ringt (til meg)? µού τηλεϕώνησε κανείς; [mu tilεfǥnisε kanis] / klokka ringer! (det ringer på!) βαράει το κουδούνι! [varai tǥ kuðuni] / ring 110/112/ 113! ϕώναξε το εκατό! [fǥnaksε tǥ εkatǥ] / ringe ei bjelle (minne en på noe) : det ringer ei bjelle! κάτι µου θυµίζει αυτό! [kati mu ϑimizi aftǥ] / ringe/slå nummeret en gang til ξαναπαίρνω [ksanapεrnǥ] / ringe etter (tilkalle) καλώ [kalǥ] / ringe inn/ut (hilse velkommen/si farvel til med klokkeringing) υποδέχοµαι/αποχαιρετώ µε κωδωνοκρουσία [ipǥðεχǥmε/apǥçεrεtǥ mε kǥðǥnǥkrusia] / ringe med klokka βαρώ το κουδούνι/την καµπάνα [varǥ tǥ kuðuni/tiŋ gambana] : hvem ringte med klokka? ποιος βάρεσε το κουδούνι/την καµπάνα [piǥz varεsε tǥ kuðuni/tiŋ gambana] / ringe nødnummer καλώ το εκατό [kalǥ tǥ εkatǥ] / ringe på (klokka) (ringe med klokka) κτυπώ το κουδούνι [ktipǥ tǥ kuðuni] / ropene deres ringte fortastt i ørene hans (han hørte fortsatt ropene deres inni hodet sitt) οι κραύγες τους ακόµα αντηχούσαν στ' αυτιά του [i kravjεs tus akǥma andiχusan staftia tu] / telefonen ringer βαράει/ χτυπάει το τηλέϕωνο [varai/χtipai tǥ tilεfǥnǥ] : το τηλέϕωνο κουδουνίζει [tǥ tilεfǥnǥ kuðunizi] / vekkeklokka ringte/begynte å ringe som...! το ξυπνητήρι άρχισε να χτυπάει σαν...! [tǥ ksipnitiri arçisε na Χtipai san] ringe adj. (beskjeden, ynkelig, ydmyk) ταπεινός [tapinǥs] / av ringe herkomst (av lav byrd) ταπεινής καταγωγής [tapinis kataDžǥjis] ringeakt m. (manglende respekt, uærbødighet) ασέβεια, η [ i asεvia] / ringeakt for retten (krenkelse av rettens verdighet) ασέβεια προς το δικαστήριο [asεvia prǥs tǥ ðikastiriǥ] ringeakte v. (legge liten vekt på, være lite opptatt av) αψηϕώ [apsifǥ] / ringeakte berømmelse/penger αψηϕώ τη ϕήµη/τα χρήµατα [apsifǥ ti fimi/ta Χrimata] ringeklokke f.m. κουδούνι, το [tǥ kuðuni] ringeknapp m. κουµπί κουδουνιού, το [tǥ kumbi kuðunju] # πλήκτρο κουδουνιού, το [tǥ pliktrǥ kuðunju] ringer m. (klokkeringer, en som betjener (kirke)klokkene) κωδωνοκρούστης, ο [Ǥ kǥðǥnǥkrustis] ringfinger m. (anat.) παράµεσος (δάκτυλος), ο [Ǥ paramεsǥs (ðaktilǥs)] # αριστερός παράµεσος, ο [Ǥ aristεrǥs paramεsǥs] # (dagl.) δαχτυλιδάς, ο [Ǥ ðaχtiliðas] ringformet adj. (ring-) δακτυλιοειδής [ðaktiliǥiðis] # δακτυλιωτός [ðaktiliǥtǥs] ringing f.m. (klokkeringing) κωδωνοκρουσία, η [i kǥðǥnǥkrusia] / ringing til begravelse πένθιµη κωδωνοκρουσία, η [i pεϑimi kǥðǥnǥkrusia] ringleder m. (i studiering, lesesirkel etc.) υπεύθυνος / υπεύθυνη κύκλου σπουδών, ο/η [Ǥ

8 8 ipεfϑinǥs/i ipεfϑini kiklu spuðǥn] ringmur m. (ytre borgmur, mur rundt en borg) εξωτερικός τοίχος κάστρου, ο [Ǥ εksǥtεrikǥs tiχǥs kastru] ringrev m. (en slu gammel rev, en erfaren mann) γριά αλεπού, η [i Džria alεpu] # (en gammel kriger, en gammel ringrev, en erfaren mann) παλιά καραβάνα/καραµπίνα, η [i palja karavana/karambina] / han er en gammel ringrev είναι παλιά καραβάνα [inε palja karavana] ringspill n. (ringkasting) κρίκος, ο [Ǥ krikǥs] ringvei m. δακτύλιος, ο [Ǥ ðaktiliǥs] # κυκλικός δρόµος, ο [Ǥ kikliǥz ðrǥmǥs] # περιϕερειακός δρόµος, ο [Ǥ pεrifεriakǥz ðrǥmǥs] # (brei, stor) περιϕερειακή λεωϕόρος [pεrifεriaki lεǥfǥrǥs] # (motorvei utenom en by) περιϕερειακός αστικός αυτοκινητόδροµος, ο [Ǥ pεrifεriakǥs astikǥs aftǥkinitǥðrǥmǥs] # (omkjøringsvei, avlastningsvei, snarvei) βοηθητικός δρόµος, ο [Ǥ vǥïϑitikǥz ðrǥmǥs] # παρακαµπτήριος, η [i parakamptiriǥs] ripe f.m. (skår) ξυσιαµτιά, η [i ksisimatja] # ξυσιά, η [i ksisia] # γρατσουνιά, η [i Džratsunja] # (skramme) γρατσούνισµα, το [tǥ Džratsunizma] # (rift, skramme) ξέγδαρµα, το [tǥ ksεDžðarma] # (rift, risp, flenge, skrubbsår, abrasjon, slitasje) γδάρσιµο, το [tǥ DžðarsimǤ] / en ripe i lakken µια γρατσουνιά στο λούστρο [mja Džratsunja stǥ lustrǥ] / et bord fullt av riper τραπέζι γεµάτο γρατσουνίσµατα/ ξεγδάρµατα [trapεzi jεmatǥ Džratsunizmata/ksεDžðarmata] / et bord med riper i (et ripete bord) ένα τραπέζι µε γρατσουνιές [εna trapεzi mε Džratsunjεs] : bordplata var full av riper (bordplata var oppskrapt) το τραπέζι ήταν γεµάτο γδαρσίµατα/ [tǥ trapεzi itan jεmatǥ Džðarsimata] / han lagde riper i golvet da han drog pulten sin γρατσούνισε το πάτωµα τράβωντας το γραϕείο του [Džratsunisε tǥ patǥma travǥndas tǥ DžrafiǤ tu] ripe v. (lage riper, skrape opp) γρατσουνίζω [DžratsunizǤ] # ξύνω [ksinǥ] # χαρακώνω [ΧarakǤnǤ] # (lage/sette merker) κάνω σηµάδια [kanǥ simaðia] # (risse, rispe, klore) ξεσκίζω [ksεskizǥ] / jeg ripte meg forferdelig opp på rosebusken µε γρατσούνισε άσχηµα η τριανταϕυλιά [mε gratsunisε asçima i traindafilja] / ripe av ei fyrstikke (tenne ei fyrstikke) ανάβω ένα σπίρτο [anavǥ εna spirtǥ] rippe opp i (rote opp, virvle opp) αναµοχλεύω [anamǥχlεvǥ] # (grave fram igjen) ξεσκαλίζω [ksεskalizǥ] / rippe opp i en gammel skandale ξεσκαλίζω ένα παλιό σκάνδαλο [ksεskalizǥ εna paljǥ skanðalǥ] / rippe opp i gamle sår αναξαίνω παλιές πληγές [anaksεnǥ paljεs plijεs] rips m. (bot.) κόκκινο ϕραγκοστάϕυλο, το [tǥ fraŋgǥstafilǥ] # (pl.) κόκκινα ϕραγκοστάϕυλα [kǥkina fraŋgǥstafila] ripsbusk m. ϕραγκοσταϕυλιά, η [i fraŋgǥstafilja] ris m. (plante, matrettt) ρίζι, το [tǥ rizi] / kokt ris πιλάϕι, το [tǥ pilafi] / ris med tomater το ρίζι µε ντοµάτες [i rizi mε dǥmatεs] / ragu med kokt ris til ατζέµ πιλάϕι [adzεm pilafi] ris n. (pisking) βίτσισµα, το [tǥ vitsizma] # (målenhet for papir, = 500 ark) δεσµίδα, η [i ðεzmiða] / gi et barn ris på rumpa δέρνω ένα παιδί στα οπίσθια [ðεrnǥ εna pεði sta Ǥpisϑia]

9 9 rise v. (bruke riset/spanskrøret på) δέρνω κάποιον µε τη βέργα [ðεrnǥ kapiǥn mε ti vεrDža] risikabel adj. (vågal) ριψοκίνδυνος [ripsǥkinðinǥs] # επικίνδυνος [εpikinðinǥs] # παρακινδυνευµένος [parakinðinεvmεnǥs] # (dumdristig) παρατολµός [paratǥlmǥs] / en risikabel handling παρακινδυνευµένη ενέργεια [parakinðinεvmεni εnεrjia] / en risikabel plan παρακινδυνευµένο/παρατολµό σχέδιο [parakinðinεvmεnǥ/paratǥlmǥ sçεðjǥ] / et riskabelt fortagende επικίνδυνη δουλειά [εpikinðini ðulja] # (et vågestykke, et dristig foretagende) ριψοκίνδυνη/ παρακινδυνευµένη επιχείρηση [ripsǥkinðini/parakinðinεvmεni εpiçirisi] risikere v. (våge, tore, ta sjansen på) αποκοτώ [apǥkǥtǥ] # (satse, våge, sette på spill) διακινδυνεύω [ðiakinðinεvǥ] # (gamble med, satse) διακυβεύω [ðiakivεvǥ] # (være i fare, stå i fare (for å)) κινδυνεύω (να) [kindinεvǥ (na)] / risikere liv og helse (sette seg i livsfare) διακινδυνεύω την υγεία µου [ðiakinðinεvǥ tin ijia mu] / risikere livet (sette livet (sitt) på spill) διακυβεύω τη ζωή µου [ðiakivεvǥ ti zǥï mu/tin ipǥlipsi mu] # παίζω το κεϕάλι µου [pεzǥ tǥ kεfali mu] : risikere livet for noe διακινδυνεύω τη ζωή µου για κάτι [ðiakinðinεvǥ ti zǥï mu ja kati] / risikere noe (løpe risikoer, ta risker) διατρέχω κινδύνους [ðiatrεχǥ kinðinus] : jeg risikerte å bli arrestert κινδύνεψα να συλληϕθώ [kinðinεpsa na silifϑǥ] : risikere pengene sine διακινδυνεύω τα χρήµατά µου [ðiakinðinεvǥ ta Χrimata mu] : risikere å bli utvist/ utestengt διατρέχω τον κίνδυνο να αποβληθώ [ðiatrεχǥ tǥŋ kindinǥ na apǥvliϑǥ] risiko m. ρίσκο, το [tǥ riskǥ] # (fare) κίνδυνος, ο [Ǥ kinðinǥs] / på egen risiko (på eget ansvar) µε δικό µου κίνδυνο [mε ðikǥ mu kinðinǥ] risikofylt adj. κυβευτικός [kivεftikǥs] # (farefull, farlig, uforsvarlig) επικίνδυνος [εpikinðinǥs] risikotillegg n. επίδοµα επικίνδυνης εργασίας, το [tǥ εpiðǥma εpikinðinis εrDžasDžas] riskorn n. κουκί ρύζι, το [tǥ kuki rizi] # n.pl. κόκκοι ρυζιού, οι [i kǥki riziu] / riskrem m. ρυζόγαλο, το [tǥ rizǥDžalǥ] risle v. (bruse, gurgle) γαργαρίζω [DžarDžarizǤ] risling f.m. (brusing, gurgling) γαργάρισµα, το [tǥ DžarDžarizma] rismark f.m. ορυζώνας, ο [Ǥ ǤrizǤnas] risp n. (rift, flenge, skrubbsår, abrasjon, slitasje) γδάρσιµο, το [tǥ DžðarsimǤ] rispe v. (skrape, klore) ξύνω [ksinǥ] # γρατσουνίζω [DžratsunizǤ] / hun rispet han opp i ansiktet med en glassbit του ξέσκισε το πρόσωπο µ ' ένα γυαλί [to ksεskisε tǥ prǥsǥpǥ mε ta niça tis] risse v. (gravere) χαράζω [ΧarazǤ] / risse inn (skrive inn, gravere) αναγράϕω [anaDžrafǥ] # (innprente, prege, merke) εντυπώνω [εndipǥnǥ] : ordene hans stod risset inn i hukommelsen min τα λόγια του εντυπώθηκαν βαθιά στη µνήµη µου [ta lǥja tu εndipǥϑikan sti mnimi mu] / risse opp (trekke opp (konturene til), planlegge) διαγράϕω [ðiaDžrafǥ] rissefjør f. (rissefjær, tegnepenn, linjerer) γραµµογράϕος, ο [Ǥ DžramǤDžrafǤs] rist f.m. (gitter, nettverk) δικτυωτό, το [tǥ ðiktiǥtǥ] riste v. κουνώ [kunǥ] # (skake, forstyrre, piske opp) αναταράζω [anatarazǥ] (ryste,

10 10 skake, få til å vakle) κλονίζω [klånizå] # (røre, bevege) ανακινώ [anakinǥ] # ανακουνώ [anakunǥ] # (steke på rist) ψηνώ [psinǥ] (steke, svi) καψαλίζω [kapsalizǥ] # (risse, inngravere) αναγράϕω [anaDžrafǥ] # (skake, vibrere, dirre) δονούµαι [ðǥnumε] # κλονίζοµαι [klǥnizǥmε] / huset rister hver gang toget går forbi το σπίτι δονείται κάθε ϕορά που περνάει το τραίνο [tǥ spiti ðǥnitε kaϑε fǥra pu pεrnaï tǥ trεnǥ] / jeg ristet tre brødskiver καψάλισα τρεις ϕέτες ψωµί [kapsalisa tris fεtεs psǥmi] / jorda ristet under føttene våre η γη δονήθηκε/κλονιζόταν κάτω από τα πόδια µας [i ji ðǥniϑikε/klǥnizǥtan katǥ apǥ ta pǥðja mas] / rist flaska godt! κούνησε το µπουκάλι καλά [kunisε tǥ bukali kala] : rist flaska godt før bruk ανακινήστε/κουνήστε καλά το µπουκάλι πριν από κάθε χρήση! [anakinistε/kunistε kala tǥ bukali prin apǥ kaϑε Χrisi] / riste av seg (kaste av seg, kvitte seg med) αποτινάζω [aspǥtinazǥ] # (unnslippe fra, frigjøre seg fra) ξεϕεύγω από [ksεfεvDžǥ apǥ] : lommetyven greide å riste av seg forfølgerne ο πορτοπολάς κατάϕερε να ξεϕύγει από τους διώκτες του [Ǥ pǥrtǥpǥlas katafεrε na ksεfiji apǥ tuz ðiǥktεs tu] / riste av seg et åk αποτινάζω ένα ζυγό [apǥtinazǥ εna ziDžǥ] / riste et tre κουνώ ένα δέντρο [kunǥ εna ðεndrǥ] / riste mattene τινάζω τα χαλιά [tinazǥ ta Χalja] / riste opp (gjøre dunet) αναϕουϕουλιάζω [anafufuljazǥ] # αναϕουϕουδιάζω [anafufuðjazǥ] : riste opp ei pute αναϕουϕουλιάζω ένα µαξιάλρι [anafufuljazǥ ena maksilari] / riste på hodet κουνώ το κεϕάλι [kunǥ tǥ kεfali] : riste misbilligende/skuffet på hodet κουνώ το κεϕάλι αποδοκιµαστικά/ απογοητευµένος [kunǥ tǥ kεfali apǥðǥkimastika/apǥDžǥitεvmεnǥs] : han ristet på hodet som tegn på at svaret var nei κούνησε το κεϕάλι του σα σηµείο άρνησης [kunisε tǥ kεfali tu sa simiǥ arnisis] # αρνήθηκε µ' ένα κούνηµα του κεϕαλιού [arniϑikε mεna kunima tu kεfalju] / riste/ slå terninger (riste terningbegeret) κουνώ τα ζάρια [riχnǥ/kunǥ ta zaria] risting f.m. (om bil etc.: støt, rykk) αναδήµα, το [tǥ anaðima] # (rykk og napp, risting, skaking) ανατίναγµα, το [tǥ anatinaDžma] # κούνηµα, το [tǥ kunima] # (steking, sviing) καψάλισµα, το [tǥ kapsalizma] # (vakling, svikt, rystelse, sjokk) κλονισµός, ο [Ǥ klǥnizmǥs] rite m. (ritual, religiøs seremoni) ιεροπραξία, η [i iεrǥpraksia] ritual n. (rite, religiøs seremoni) ιεροπραξία, η [i iεrǥpraksia] # (kirkeritual, gudstjeneste, religiøs seremoni) ιεροτελεστία, η [i iεrǥtεlεstia] # ιερουργία, η [i iεrurjia] / ritualet ved ettermiddagstéen η ιεροτελεστία του απογευµατινού τσαγιού [i iεrǥtεlεstia tu apǥjεvmatinu tsaju] rituell adj. (seremoniell, sermoni-) θρησκευτικός [ϑriskεftikǥs] / rituelle danser θρησκευτικοί χοροί [ϑriskεftiki ΧǤri] / en rituell handling τελετουργική πράξη [tεlεturjiki praksi] rival m. αντεραστής, ο [Ǥ andεrastis] rivalinne f.m. αντεράστρια, η [Ǥ andεrastria] rivalisere v. (konkurrere, kappes) ανταγωνίζοµαι [andaDžǥnizǥmε] rivaliserende adj. αντίζηλος [andizilǥs] # αντίπαλος [andipalǥs] rivalisering f.m. (konkurranse, kappestrid) ανταγωνισµός, ο [Ǥ andaDžǥnizmǥs] #

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret mitt? Så banket det på døren min. I dag er jeg fast

Detaljer

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa (del 2 og 3 av hans selvbiografi - iblandet masse esoterisk-åndelig kunnskap og visdom - finnes også oversatt til dansk (med noen ord også til norsk) som historien om Rampa

Detaljer

Akt I. Musikk cue 1. Prolog/Julekor/Ebenezer Scrooge - Ensemble

Akt I. Musikk cue 1. Prolog/Julekor/Ebenezer Scrooge - Ensemble Akt I En isblå tåke flyter over en tom scene. En måne kan sees på lerretet. Vi hører fottrinn som gir ekko langs en brostensgate og frem fra tåken dukker eieren av fottrinnene opp i det han går frem mot

Detaljer

meg meg meg Takk til L.A.

meg meg meg Takk til L.A. PER ARNE BRØYTING meg meg meg Jeg vil gjerne være rik og vasse rundt i penger Jeg bryr meg verken om kunnskap eller humor lenger Jeg vil ha drøssevis med klær og en hæv med diamanter Jeg har hørt at folk

Detaljer

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar:

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar: Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «En ny start» Spørsmål til novellen 1. Hva er de største forskjellene mellom Rico og Jens? 2. Hvorfor vil ikke Rico snakke med Jens? 3. Hvorfor

Detaljer

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 2 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLEDNIN... 3 RELATERTE KOMPENDIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 SOLVEI.... 4 SILJA... 10

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

En det er verdt å miste alt for

En det er verdt å miste alt for Kapittel en En det er verdt å miste alt for «Historiens yngste megakirkepastor» Dette var merkelappen jeg fikk da jeg ble pastor for en stor, blomstrende menighet i sørstatene, selv om jeg er litt usikker

Detaljer

Jeanne C. Stein. Begynnelsen. Oversatt av Frøydis Arnesen

Jeanne C. Stein. Begynnelsen. Oversatt av Frøydis Arnesen Jeanne C. Stein Begynnelsen Oversatt av Frøydis Arnesen Originalens tittel: The Becoming Copyright 2004 by Jeanne C. Stein All rights reserved Originally published by Ace Books, by arrangements with ImaJinn

Detaljer

Lyder i mørket En novelle av Lill C. Eilertsen

Lyder i mørket En novelle av Lill C. Eilertsen Lyder i mørket En novelle av Lill C. Eilertsen Dunk Dunk... dunk! Han glipper irritert med det ene øyet og kaster et motvillig blikk bort på klokken på nattbordet. 02:03...supert. Han har et viktig møte

Detaljer