[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)"

Transkript

1 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar, skyfri) ανέϕελος [anεfεlǥs] # ασυγνέϕιαστος [asiDžnεfiastǥs] # ασυννέϕιαστος [asinεfiastǥs] # ξάστερος [ksastεrǥs] # (ublandet, om metall: ulegert) άκρατος [akratǥs] # αµιγής [amijis] # αµάλαγος [amalaDžǥs] # ανακάτωτος [anakatǥtǥs] # (pur, ublandet) ανόθευτος [anǥϑεftǥs] # (utilsølt) αλέρωτος [alεrǥtǥs] # (uskyldig, skyldfri) αθώος [aϑǥǥs] # αναίτιος [anεtǥs] # (syndefri, uskyldsren) αναµάρτηος [anamartitǥs] # (kysk) αγνός [aDžnǥs] # (enkel, nøktern, nødtørftig) λιτός [litǥs] # (teoretisk) θεωρητικός [ϑεǥritikǥs] / av ren ondskap από καθαρή κακία [apǥ kaϑari kakia] / det er den rene og skjære sannhet at (den enkle sannhet er at) η καθαρή αλήθεια είναι ότι [i kaϑari aliϑia inε Ǥti] / det er/var en ren tilfeldighet είναι/ήταν απλή/καθαρή σύµπτωση [inε/itan apli/ kaϑari simptǥsi] / det er rene galskapen είναι ολοκάθαρη ανοησία [inε ǤlǤkaϑari anǥisia] / det rene sludder (absolutt nonsense, rent tøv) καθαρή ανοησία [kaϑari anǥisia] / det var rene syndfloden! ήταν αληθινός κατακλυσµός! [itan aliϑinǥs kataklizmǥs] / en ren faktabeskrivelse µια λιτή έκθεση των γεγονότων [mja liti εkϑεsi tǥn jεDžǥnǥtǥn] / en ren glede (en ublandet fornøyelse) αµιγής χαρά [amijis Χara] / gullende ren (skinnende rent, i skjønneste orden) λαµπίκος [lampikǥs] # πεντακάθαρος [pεndakaϑarǥs] : alt var gullende rent όλα ήταν πεντακάθαρα [Ǥla itan pεndakaϑara] : huset var gullende rent το σπίτι ήταν λαµπίκος [tǥ spiti itan lambikǥs] / hold klasserommet rent! διατηρείτε την τάξη σας καθαρή! [ðiatiritε tin daksi sas kaϑari] / ren galskap καθαρή τρέλα [kaϑari trεla] : det er rene galskapen είναι καθαρή τρέλα [inε kaϑari trεla] # (det var et vågestykke, det var ren dumdristighet) ήταν καθαρή κουτουράδα [itan kaϑari kuturaða] / ren idealisme άκρατος ιδεαλισµός [akratǥs iðεalizmǥs] / ren luft καθαρός αέρας [kaϑarǥs aεras] / ren lykke άκρατη/ανέϕελη/συννέϕιαστη ευτυχία [akrati/εnεfεli/sinεfiasti εftiçia] / ren matematikk (teoretisk matematikk) θεωρητικά µαθηµατικά [ϑεǥritika maϑimatika] / ren og pen (velstelt) καθαρός [kaϑarǥs] : barna hennes er alltid rene og pene τα παιδιά της είναι πάντα πολύ καθαρά [ta pεðja tis inε panda pǥli kaϑara] / ren utpressing καθαρός εκβιασµός [kaϑarǥs εkviazmǥs] / rene vitenskaper θεωρητικές επιστήµιες [ϑεǥritikεs εpistimiεs] / rent gull/smør ανόθευτο χρυσάϕι/βούτυρο [anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) καθαρή δολοϕονία [kaϑari ðǥlǥfǥnia] : det er rent mord å send han tilbake til hjemlandet είναι καθαρή δολοϕονία να τον στείλουµε πίσω στη χώρα του [inε kaϑari ðǥlǥfǥnia na tǥn stilumε pisǥ sti ΧǤra tu] / skinnende ren (gullende ren, om himmelen: helt klar) κατακάθαρος [katakaϑarǥs] / (gullende ren, i skjønneste orden) λαµπίκος [lampikǥs] # πεντακάθαρος [pεndakaϑarǥs] : alle kasserollene var skinnende rene όλες οι κατσαρόλες ήταν λαµπίκος [Ǥlεs i katsarǥlεs itan lambikǥs] : et skinnende rent kjøkken πεντακάθαρη κουζίνα [pεndakaϑari kuzina] / ved en ren tilfeldighet (rent tilfeldig) από καθαρή τύχη [apǥ kaϑari tiçi]

2 2 rendyrket adj. (ekte, vaskekte, gjennomført, uforfalsket) βαµµένος [vamεnǥs] renegat m. (opprører, overløper, desertør) αποστάτης, ο [Ǥ apǥstatis] renessanse m. (gjenfødelse, fornyelse) αναγέννηση, η [i anajεnisi] / renessansen (hist. epoke) η Αναγέννηση [i anajεnisi] rengjøring f.m. (reingjøring) καθάρισµα, το [tǥ kaϑarizma] # κλαθαρισµός, ο [Ǥ kaϑarizmǥs] rengjøringsassistent m. καθαριστής, ο [Ǥ kaϑaristis] # (kvinnelig) καθαρίστιρια, η [i kaϑaristria] / etter krigen ble hun regjøringsassistent µετά τον πόλεµο έγινε καθαρίστρια [mεta tǥm pǥlεmǥ εjinε kaϑaristria] rengjøringsbyrå n. (vaskeri, renseri) καθαριστήριο, το [tǥ kaϑaristiriǥ] rengjøringsmiddel n. (vaskemiddel) καθαριστικό, το [tǥ kaϑaristikǥ] renhet f.m. (klarhet) καθαρότητα, η [i kaϑarǥtita] # (jomfruelighet, kyskhet) αγνεία, η [i aDžnia] # αγνότητα, η [i aDžnǥtita] renhold n. (rengjøring) καθαρισµος, ο [å kajarizmås] renke f.m. (intrige) µηχανορραϕία, η [i miχanǥrafia] / smi renker (intrigere, konspirere) δολοπλοκώ [ðǥlǥplǥkǥ] renkefull adj. (beregnende, slu, utspekulert) δολοπλόκος [ðǥlǥplǥkǥs] # όλο ελιγµούς [ǤlǤ eliDžmus] / en renkefull politiker ένας πολιτικός όλο ελιγµούς [εnas pǥlitikǥs ǤlǤ εliDžmus] renkesmed m. (komplottmaker, intrigemaker) δολοπλόκος, ο [Ǥ ðǥlǥplǥkǥs] renkespill n. (intrigering, intrige, manipulering i det skjulte) δολοπλοκία, η [i ðǥlǥplǥkia] / et infernalsk renkespill µια καταχθόνια δολοπλοκία [mja kataχϑǥnja ðǥlǥplǥkia] renlinjet adj. (skarpskåren, skarpt avgrenset, tydelig) καθαρόγραµµος [kaϑarǥDžramǥs] renn n. (renn fram og tilbake, trafikk, folk som kommer og går) πηγαίνε έλα, τα [ta pijεnε εla] renne f.m. (får, fure, råk, rille, grøft) αυλάκι, το [tǥ avlaki] # (spor) ολκός, ο [Ǥ ǤlkǤs] # (sklie) τσουλήθρα, η [i tsuliϑra] # (spor, spalte, hakk) εντοµή, η [i εndǥmi] / ei grunn og smal renne αυλάκι ρηχό και στενό [avlaki riχǥ kε stεnǥ] / åpen vannrenne (råk) ανοικτό αυλάκι αγωνός νερού [aniktǥ avlaki aDžǥnǥs nεru] renne v. (flyte, rulle, trille) κυλάω [kilaǥ] # κυλώ [kilǥ] # (løpe, springe, stå og dryppe, være utett) τρέχω [trεχǥ] / det har rent mye vann i havet siden den gang (det har skjedd mye siden den gang) πολλά έγιναν από τότε [pǥla εjinan apǥ tǥtε] / renne i senk (naut. vedre) εµβολίζω [εmvǥlizǥ] / renne i strie strømmer (flyte fritt) κυλάω ανεµπόδιστα [kilaǥ anεmbǥðista] / renne inn (flyte inn, strømme inn) εισρέω [isrεǥ] : regnvannet renner inni kjelleren τα νερά της βρχϖής εισρέουν στο υπόγειο [ta nεra tis vrǥçis isrεun stǥ ipǥjiǥ] / renne over (flomme over) ξεχειλίζω [ksεçilizǥ] : badekaret/tanken/vannet renner/har rent over! η µπανιέρα/το ντεπόζιτο/το νερό ξεχείλισε! [i banjεra/tǥ dεpǥzitǥ/tǥ nεrǥ ksεçilisε] / renne ut (munne ut) εκβάλλω* [εkvalǥ] : Donau renner ut i Svartehavet ο ούναβης εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα [Ǥ ðunavis εkvali sti mavri ϑalasa] / renne ut i (munne ut i) ενώνοµαι µε [εnǥnǥmε mε] : denne elva renner ut i/sammen med Donau i nærheten av Wien αυτό το ποτάµι ενώνεται µε το ουνάβη κοντά στη Βιέννη [aftǥ tǥ pǥtami εnǥnεtε mε tǥ ðunavi kǥnda sti vjεni] / tårene rant fra øynene/nedover ansiktet hennes

3 3 δάκρυα κυλούσαν από τα µάτια της /στο πρόσωπό της [ðakria kilusan apǥ ta matja tis/stǥ prǥsǥpǥ tis] renneknute m. (løpeknute, naut. slippestikk, renneløkke) συρτοθηλιά, η [i sirtǥϑilja] rennløkke f.m. (løkke, lasso) βρόχος, ο [Ǥ vrǥχǥs] # (snare) παγίδα, η [i pajiða] # (løpeknute, naut. slippestikk) συρτοθηλιά, η [i sirtǥϑilja] rennestein m. υδρορροή, η [i iðrǥrǥï] # (fortau) πεζοδρόµιο, το [tǥ pεzǥðrǥmiǥ] # (overf.) βούρκος, ο [Ǥ vurkǥs] / havne i rennesteinen (gå i hundene) πέϕτω στο βούρκο [pεftǥ stǥ vurkǥ] / ligge i rennesteinen (bokst.: velte seg i søla) κυλιέµαι στο βούρκο [kiljεmε stǥ vurkǥ] / plukke noen opp fra rennesteinen (få noen opp fra skitten) βγάζω κάποιον από το βούρκο [vDžazǥ kapiǥn apǥ tǥ vurkǥ] / vokse opp i rennesteinen µεγαλώνω µέσα στο βούρκο/πεζοδρόµιο [mεDžalǥnǥ mεsa stǥ vurkǥ/pεzǥðrǥmiǥ] rennesteinsunge m. (gatebarn, fillefrans) γυϕτάκι, το [tǥ jiftaki] renning m. (varp i vev) διασίδι, το [tǥ ðiasiði] renommé n. (ry, omdømme, ord på seg) ϕήµη, η [i fimi] / få/ha et veldig godt omdømme/ renomme/ord på seg αποκτώ πολύ καλή ϕήµη [apǥktǥ pǥli kali fimi] renons adj. (lens, uten kort i en bestemt farge) χωρίς ατού [ΧǤris atu] renovasjon m. (avfallstømming, fjerning av avfall) διάθεση των σκουπιδών/των λυµάτων, η [i ðjaϑεsi tǥn skupiðǥn/tǥn limatǥn] # (søppelkjøring/-henting) αποκοµιδή απορριµάτων, η [i apǥkǥmiði apǥrimatǥn] renovasjonsbil m. (søppelbil, renovasjonsvogn) αυτοκίνητο απορριµάτων, το [tǥ aftǥkinitǥ apǥrimatǥn] renovere v. (fornye, pusse opp) καινουγιώνω [kεnurjǥnǥ] rense v. καθαρίζω [kaϑarizǥ] # (lufte) αίρω [εrǥ] # (om vann: rense, destillere) λαµπικάρω [lambikarǥ] # (renske, sortere) ξεδιαλέγω [ksεðialεDžǥ] # (renske, skrelle, flekke, ta av skall el. skinn) ξεϕλουδίζω [ksεfluðizǥ] # καθαρίζω [kaϑarizǥ] # (ta av agner, skolm el. belg) εκκοκκίζω [εkǥkizǥ] # (vaske, rense med vann) καθαρίζω µε νερό [kaϑarizǥ mε nεrǥ] # (skylle, skylle ned/ut, vaske av/vekk, utskille) αποπλύνω [apǥplinǥ] # νίπτω [niptǥ] # (renske, ribbe, kle av, blotte) απογυµνώνω [apǥjimnǥnǥ] # (rense (ei bok) for anstøtelig innhold) αποκαθαίρω* [apǥkaϑεrǥ] # (desinfisere, rense for kjemiske eller radioaktive stridsmidler) απολυµαίνω [apǥlimεnǥ] # (lutre, foredle, opphøye) εξαγνίζω [εksaDžnizǥ] # (renske ut, sanere) εξυγιαίνω [εksijiεnå] / rense bomull εκκοκκίζω βαµβάκι [εkǥkizǥ vamvaki] / rense ei korg med jordbær/kirsebær ξεδιαλέγω ένα καλάθι ϕραούλες/κεράσια [ksεðialεDžǥ εna kalaϑi fraulεs/kεrasia] / rense en dress (kjemisk på renseriet) καθαρίζω ένα κοστούµι στο καθαριστήριο [kaϑarizǥ εna kǥstumi stǥ kaϑaristiriǥ] / rense en tjeneste/en avdeling for korrupsjon εξυγιαίνω µια υπηρεσία από τη διαϕθορά [εksijiεnǥ mja ipirεsia apǥ ti ðiafϑǥra] / rense et politisk parti (for illojale medlemmer etc.) (gjøre utrenskninger i et politisk parti) καθαρίζω ένα πολιτικό κόµµα [kaϑarizǥ εna pǥlitikǥ kǥma] / rense grønnsaker καθαρίζω χόρτα [kaϑarizǥ ΧǤrta] / rense klær καθαρίζω ρούχα [kaϑarizǥ ruχa] : når fikk du renset den? πότε έβαλες και το

4 4 καθάρισαν; [pǥtε εvalεs kε tǥ kaϑarisan] / rense lufta (for røyk, mistanker etc.) καθαρίζω την ατµόσϕαιρα (από καπνούς, υποψίες, κλπ.) [kaϑarizǥ tin atmǥsfεra (apǥ kapnus ipǥpsiεs kε lipa] # (overf.: rydde opp i misforståelser) αίρω τις παρεξηγήσεις [εrǥ tis parεksijisis] / rense neglene καθαρίζω τα νύχια µου [kaϑarizǥ ta niça mu] / rense sår πλένω τραύµα [plεnǥ travma] # καθαρίζωµαι πληγή [kaϑarizǥmε pliji] renselse m. (opphøyelse, foredling) εξαγνισµός, ο [Ǥ εksaDžnizmǥs] # εξάγνιση, η [i εksaDžnisi] renselses- adj, (rensende, sonings-) εξαγνιστήριος [εksaDžnistiriǥs] # εξαγνιστικός [εksaDžnistikǥs] rensemelk f.m. γαλάκτωµα καθαρισµού προσώπου, το [tǥ DžalaktǤma kaϑarizmu prǥsǥpu] rensemiddel n. (vaskemiddel, desinfiserende middel) απολυµαντικό, το [tǥ apǥlimandikǥ] rensende adj. (renselses-, sonings-) εξαγνιστήριος [εksaDžnistiriǥs] # εξαγνιστικός [εksaDžnistikǥs] # καθαρτήριος [kaϑartiriǥs] # καθαρτικός [kaϑartikǥs] # (utrenskende, sanerings-, renoverings-) εξυγιαντικός [εksijandikǥs] renseri n. καθαριστήριο, το [tǥ kaϑaristiriǥ] # (f.eks. bomullsfabrikk/-renseri) εκκοκκιστήριο, το [tǥ εkǥkistiriǥ] / sendte du klærne på renseriet? έστειλες τα ρούχα στο καθαριστήριο; [εstilεs ta ruχa stǥ kaϑaristiriǥ] rensing f.m. καθάρισµα, το [tǥ kaϑarizma] # (rensing (av ei bok) for anstøtelig innhold) αποκάθαρση [apǥkaϑarsi] # (foredling, adling, forbedring, oppbyggelse) εξευγενισµός, ο [Ǥ εksεvjεnizmǥs] / kjemisk rensing (tørrens) στεγνό καθάρισµα, το [tǥ stεDžnǥ kaϑarizma] renske v. καθαρίζω [kaϑarizǥ] # (sortere, plukke ut/bort) αποδιαλέγω [apǥðialεDžǥ] # ξεδιαλέγω [ksεðialεDžǥ] # (plyndre, tømme, stjele ut av) αδειάζω [aðjazǥ] # (tømme, rydde, skrape bort) παστρεύω [pastrεvǥ] # (tømme, kvitte seg med) απαλλάσσω από [apalasǥ apǥ] # (rense, ribbe, kle av) απογυµνώνω [apǥjimnǥnǥ] # (tømme, ribbe, plyndre) γδύνω [DžðinǤ] # καταγυµνώνω [katajimnǥnǥ] # ξεγυµνώνω [ksεjimnǥnǥ] / de rensket kjøleskapet (de spiste opp all maten i kjøleskapet) πάστρεψαν το ψυγείο [pastrεpsan tǥ psijiǥ] / han lovet å renske byen for lommetyver/rotter υποσχέθηκε ν' απαλλάξει την πόλη από τους πορτοϕολάδες /τα ποντίκια [ipǥsçεsikε napalaksi tim bǥli apǥ tus pǥrtǥfǥlaðεs/ta pǥndikia] / innbruddstyver rensket huset vårt for alt οι κλέϕτες µας έγδυσαν το σπίτι [i klεftεz mas εDžðisan tǥ spiti] # οι κλέϕτες το καταγύµνωσαν το σπίτι [i klεftεz tǥ katajimnǥsan tǥ spiti] # οι κλέϕτες ξεγύµνωσαν το σπίτι απ' όλα τα πράγµατα [i klεftεz ksεjimnǥsan tǥ spiti ap Ǥla ta praDžmata] / renske ei korg med jordbær/kirsebær ξεδιαλέγω ένα καλάθι ϕραούλες/κεράσια [ksεðialεDžǥ εna kalaϑi fraulεs/kεrasia] / rensket du jordbærene? καθαρίσες τις ϕράουλες; [kaϑarisεs tis fraulεs] / renske skikkelig opp (rydde opp alt, gjøre alt reint) τα κάνω όλα πάστρα [ta kanǥ Ǥla pastra] / tyvene rensket skuffene (for alt innhold) οι κλέϕτες άδειασαν εντελώς τα συρτάρια [i klεftεs aðiasan εndεlǥs ta sirtaria] rensking f.m. (luking) βοτάνισµα, το [tǥ vǥtanizma] renskrive v. καθαρογραϕώ [kaϑarǥDžrafǥ] / renskrive nhotatene sine καθαρογραϕώ τις σηµειώσεις µου [kaϑarǥDžrafǥ tis simiǥsiz mu]

5 5 renskriving f.m. καθαρογράϕηση, η [i kaϑarǥDžrafisi] renslig adj. (stueren) καθαρός [kaϑarǥs] / en renslig hund/katt καθαρό σκυλί/γατί [kaϑarǥ skili/Džati] renslighet f.m. (hygiene, renhet) καθαριότητα, η [i kaϑariǥtita] # (god orden, ryddighet) πάστρα, η [i pastra] # (personlig hygiene) ατοµική καθαριότητα, η [i atǥmiki kaϑariǥtita] / være nøye med/opphengt i dette med renslighet ( ha støv på hjernen ) απαιτώ πολύ καθαριότητα [apεtǥ pǥli kaϑariǥtita] rent adv. (klart, tydelig) καθαρά [kaϑara] rente f.m. τόκος, ο [Ǥ tǥkǥs] # (avkastning, utbytte) διάϕορο, το [tǥ ðjafǥrǥ] # (rentefot, rentesats) επιτόκιο, το [tǥ εpitǥkiǥ] / belaste noen med rente επιβαρύνω κάποιον µε τόκο [εpivarinǥ kapiǥn mε tǥkǥ] / gi rente (kaste av seg) αποϕέρω τόκο [apǥfεrǥ tǥkǥ] / påløpne renter δεδουλευµένοι τόκοι [ðεðulεvmεni tǥki] / låne ut til høy rente δανείζω µε µεγάλο τόκο [ðanizǥ mε mεDžalǥ tǥkǥ] / (adv.) mot rente/med rente εντόκως [εndǥkǥs] / rentene påløper fra... οι τόκοι τρέχουν από... [i tǥki trεχun apǥ] rentebærende adj. έντοκος [εndǥkǥs] / rentebærende innskudd έντοκη κατάθεση [εndǥki kataϑεsi] / et rentebærende lån έντοκο δάνειο [εndǥkǥ ðaniǥ] rentefot m. (rentesats) επιτόκιο, το [tǥ εpitǥkiǥ] rentefri adj. (ikke rentebærende) άτοκος [atǥkǥs] / et rentefritt lån άτοκο δάνειο [atǥχǥ ðaniǥ] rentenist m. (person med privatformue/egne midler) εισοδηµατίας, ο [Ǥ isǥðimatias] rentesats m. (rentesats) επιτόκιο, το [tǥ εpitǥkiǥ] # (bankrente) τραπεζικό επιτόκιο, το [tǥ trapεzikǥ εpitǥkiǥ] / rentesatsene på lån τα επιτόκια των δανείων [ta εpitǥkia tǥn ðaniǥn] rentesrente f. ανατοκισµός, ο [Ǥ anatǥkizmǥs] renvaske v. (reinvaske sd., frikjenne, frifinne) απαλλάσσω [apalasǥ] # (forskjønne, glatte over, bortforklare) εξωραΐζω [εksǥraïzǥ] / han prøvde å renvaske diktaturet προσπάθησε να εξωραΐσει τη δικτατορία [prǥspaϑisε na εxǥraïzǥ ti ðiktatǥria] / renvaske noen βγάζω κάποιον λάδι [vDžazǥ kapiǥn laði] / renvaske seg (bli renvasket) βγαίνω λάδι [vjεnǥ laði] renvasking f.m. (overf. forskjønnelse, bortforklaring) εξωραϊσµός, ο [Ǥ εksǥarïzmǥs] reorganisere v. (gjenreise, rekonstruere) ανασυγκροτώ [anasiŋgrǥtǥ] # ανασυνθέτω [anasinϑεtǥ] # ανασυντάσσω [anasindasǥ] reorganisering f.m. (omkalfatring) αναδιοργάνωση, η [i anaðiǥrDžanǥsi] # (omorganisering, gjenoppbygging) ανασυγκρότηση, η [i anasiŋgrǥtisi] # (omredigering, revisjon) ανασύνταξη, η [i anasindaksi] # ανασύνθεση, η [i anasinϑεsi] / selskapet vårt trenger en grundig reorganisering η εταιρία µας θέλει ριζική αναδιοργάνωση [i εtεria mas ϑεli riziki anaðiǥrDžanǥsi] rep n. (reip, trosse, tau) σκοινί, το [tǥ skini] reparasjon m. (oppussing, utbedring) επισκευή, η [i εpiskεvi] # (restaurering, gjenoppretting (av feil/urett)) επανόρθωση, η [i εpanǥrϑǥsi] # (istandsetting) διόρθωµα, το [tǥ ðjǥrϑǥma] # διόρθωση, η [i ðjǥrϑǥsi] # επιδιόρθωµα, το [tǥ

6 6 εpiðiǥrϑǥma] # (utbedring) επιδιόρθωση, η [i εpiðiǥrϑǥsi] # (flikking, lapping, reparasjon av klær) µαντάρισµα, το [tǥ mandarizma] # µερεµέτισµα, το [tǥ mεrεmεtizma] / omfattende/utvendige reparasjoner εκτεταµένες /εξωτερικές επισκευές [εktεtamεnεs/εksǥtεrikεs εpiskεvεs] / være til reparasjon επιδιορθώνοµαι [εpiðiǥrϑǥnǥmε] raparasjons- adj. επιδιορθωτικός [εpiðiǥrϑǥtikǥs] reparasjonsarbeid n. (reparering, mekking) µαστόρεµα, το [tǥ mastǥrεma] / jeg har ennå noen reparasjonsarbeider hjemme έχω ακόµα κάτι µαστορέµατα στο σπίτι [εχǥ akǥma kati mastǥrεmata stǥ spiti] reparasjonskostnader m.pl. (reparasjonsutgifter) επιδιορθωτικά, τα [ta εpiðiǥrϑǥtikǥs] reparatør m. (reatauratør, korrekturleser) διορθωτής, ο [Ǥ ðiǥrϑǥtis] # επιδιορθωτής, ο [Ǥ εpiðiǥrϑǥtis] # f. διορθώτρια, η [i ðiǥrϑǥtria] reparere v. (gjøre godt igjen, gjenopprette) επανορθώνω [εpanǥrϑǥnǥ] # επιδιορθώνω [εpiðiǥrϑǥnǥ] # (utbedre) επισκευάζω [εpiskεvazǥ] # (rette på, korrigere, restaurere) διορθώνω [ðiǥrϑǥnǥ] # (restaurere) αναστηλώνω [anastilǥnǥ] # (reparere klær, lappe, stoppe, flikke (på)) µαντάρω [mandarǥ] # µερεµετίζω [mεrεmεtizǥ] # µπαλώνω [balǥnǥ] # (mekke) µαστορεύω [mastǥrεvǥ] / den/det lar seg ikke reparere (den/det er det umulig å reparere, den/det er ubotelig) δε διορθώνεται µε τίποτα [ðε ðiǥrϑǥnεtε mε tipǥta] / ikke reparert (om klær etc.) αµαντάριστος [amandaristǥs] # αµπάλωτος [ambalǥtǥs] / kan De reparere den/ det? µπορείτε να το επισκευάσετε; [bǥritε na tǥ εpiskεvasεtε] / radioen er i ustand - kan du reparere den? το ράδιο είναι χαλασµένο, µπορείς να το διορθώσεις; [tǥ radiǥ inε ΧalazmεnǤ bǥriz na tǥ ðiǥrϑǥsis] / reparere/flikke på en mur/murvegg µπαλώνω έναν τοίχο [balǥnǥ εnan diχǥ] / reparere klær (lappe, stoppe) καρικώνω/µπαλώνω ρούχα [karikǥnǥ/balǥnǥ ruχa] : har du reparert/stoppet sokkene mine? µου µπάλωσες τις κάλτσες; [mu balǥsεs tis kaltsεz] / reparere veier/sko/tak/redskaper διορθώνω/µερεµετίζω δρόµους /παπούτσια/στέγες / εργαλεία [ðiǥrϑǥnǥ/mεrεmεtizǥ ðrǥmus/paputsia/stεjεs/εrDžalia] : reparere taket µερεµετίζω τη σκεπή [mεrεmεtizǥ ti skεpi] / som kan repareres επιδιορθώσιµος [εpiðiǥrϑǥsimǥs] reparering f.m (retting, restaurering) διόρθωση, η [i ðjǥrϑǥsi] / reparering av klær (lapping, stopping) καρίκωµα, το [tǥ karikǥma] repatriere v. (sende tilbake til hjemlandet) επαναπατρίζω [εpanapatrizǥ] # (komme tilbake til hjemlandet) παλιννοστώ [palinǥstǥ] repatriering f.m. επαναπατρισµός, ο [Ǥ εpanapatrizmǥs] # παλιννόστηση, η [i palinǥstisi] repertoar n. (spilleplan) δραµατολόγιο, το [tǥ ðramatǥlǥjiǥ] repetere v. (gjenta, gå gjennom/gjenta enda en gang) επαναλαβαίνω [εpanalavεnǥ] # επαναλαµβάνω [εpanalamvanǥ] / dere bør/må stadig repetere de nye ordene πρέπει να επαναλαβαίνετε/επαναλαµβάνετε τις νέες λέξεις συνεχώς [prεpi na εpanalavεnεtε/εpanalamvanεtε tiz nεεz lεksis sinεχǥs] / la oss repetere/gå gjennom

7 7 første kapittel enda en gang ας επαναλάβουµε το πρώτο κεϕάλαιο [as εpanalavumε tǥ prǥtǥ kεfalεǥ] repetergevær n. (automatvåpen) επαναληπτικό όπλο, το [tǥ εpanaliptikǥ ǤplǤ] repetisjon m. (gjentagelse, reprise) επανάληψη, η [i εpanalipsi] repetisjonsoppgaver f.m.pl. άσκηση επαναλήψεως, η [i askisi εpanalipsεǥs] replikk m. (svar, gjensvar) απόκρηση, η [i apǥkrisi] # (svar) απάντηση, η [i apandisi] / en treffende replikk (et treffende/godt svar) επιτυχηµένη απάντηση [εpitiçimεni apandisi] # (kunstners kopi av et av sine egne verker, reproduksjon) αντίτυπο, το [tǥ anditipǥ] # (gjensvar, motmæle, jus.: duplikk) δευτερολογία, η [i ðεftεrǥlǥjia] replisere v. (svare) αποκρίνοµαι [apǥkrinǥmε] reportasje m. (meddelelse, bulletin, rundskriv) δελτίο, το [tǥ ðεltiǥ] reporter m. (journalist) ειδησεογράϕος, ο [Ǥ iðisεǥDžrafǥs] represalie m. (hevn, hevnakt, gjengjeld) αντεκδίκηση, η [i andεDžðikisi] # (mottrekk, mottiltak, hevn) αντίµετρο, το [tǥ andimεtrǥ] # (represalier) αντίποινα, τα [ta andipina] / grusomme represalier κτηνώδη αντίποινα [ktinǥði andipina] / som represalie σαν/από αντεκδίκηση/αντίποινα [san/apǥ andεDžðikisi/andipina] : representant m. (agent) αντιπρόσωπος, ο [Ǥ andiprǥsǥpǥs] # (delegat, utsending, ansikt utad, agent, selger) εκπρόσωπος, ο [Ǥ εkprǥsǥpǥs] # (talsmann) διερµηνέας, ο [Ǥ ðiεrminεas] # (utsending, agent, delegat) απεσταλµένος, ο [Ǥ apεstalmεnǥs] / han er humanismens representant i poesien είναι ο εκπρόσωπος του ουµανισµού στην ποίηση [inε Ǥ εkprǥsǥpǥs tu umanizmu stim biisi] / representantene fra en nasjon/et firma οι αντιπρόσωποι ένος έθνος/µιας εταιρίας [i andiprǥsǥpi εnǥs εϑnǥs/mias εtεrias] / Representantenes hus (USA) η Βουλή των Αντιπροσώπων [i vuli tǥn andiprǥsǥpǥn] / vår lokale representant/agent ο τοπικός µας εκπρόσωπος [Ǥ tǥpikǥs mas εkprǥsǥpǥs] representasjon m. αντιπροσώπευση, η [i andiprǥsǥpεfsi] # εκπροσώπηση, η [i εkprǥsǥpisi] # (framstilling, forestilling, beskrivelse) απεικόνιση, η [i apikǥnisi] / diplomatisk/juridisk representasjon διπλωµατική/νοµική αντιπροσώπευση [ðiplǥmatiki/nǥmiki andiprǥsǥpεfsi] / representasjon ved forholdstall (mandatfordeling etter forholdstallsvalg) αναλογική εκπροσώπηση, η [i analǥjiki εkprǥsǥpisi] representasjonsgodtgjørelse m. επίδοµα παραστάσεως, το [tǥ εpiðǥma parastasεǥs] # (utgifter til representasjon) έξοδα παραστάσεως, τα [ta εksǥða parastasεǥs] representasjonskonto m. (utgiftskonto) (λογαριασµός για) έξοδα παραστάσεως [(lǥDžariazmǥz ja) εksǥða parastasεǥs] representativ adj. (etter representasjonsprinsippet) αντιπροσωπευτικός [andiprǥsǥpεftikǥs] / dette maleriet er representativt for arbeidet hans αυτός ο πίνακας είναι αντιπροσωπευτικός της δουλειάς του [aftǥs Ǥ pinakas inε andiprǥsǥpεftikǥs tis ðuljas tu] / en representativ regjering (et representativt styresett) αντιπροσωπευτική κυβέρνηση [andiprǥsǥpεftiki kivεrnisi] / et representativt utvalg (et tverrsnitt) αντιπροσωπευτικό δείγµα [andiprǥsǥpεftikǥ ðiDžma] representere v. (framstille, forestille) απεικονίζω [apikǥnizǥ] # (fungere for/som, vikariere for, opptre på vegne av) εκπροσωπώ [εkprǥsǥpǥ] / Hellas vil være representert av/

8 8 ved η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από... [i εlaða ϑa εkprǥsǥpϑi apǥ] / hvem representerer firmaet (Deres) i Hellas? ποιος εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα; [piǥs εkprǥsǥpi tin εtεria stin εlaða] reprimande f.m. (irettesettelse) επίπληξη, η [i εpipliksi] # επιτίµηση, η [i εpitimisi] # (preken, skjennepreken, overhaling) διδαχή, η [i ðiðaçi] # (skjenn, tilsnakk) κατσάδα, η [i katsaða] # (streng kritikk, mistillit) µοµϕή, η [i mǥmfi] / en kraftig reprimande (skyllebøtte, en skikkelig overhaling, skarp irettesettelse) άγρια κατσάδα, η [i aDžria katsaða] / gi en reprimande επιπλήττω [εpiplitǥ] # (gi en overhaling, skjenne på, irettesette) αποπαίρνω [apǥpεrnǥ] # κάνω διδαχή σε κάποιον [kanǥ ðiðaçi sε kapiǥn] : gi noen en kraftig reprimande δίνω µια γερή κατσάδα σε κάποιον [ðinǥ mja jεri katsaða sε kapiǥn] # (egentl. irettesette noen strengt) επίπληττω αυστηρά τον/την... [εpiplitǥ afstira tǥn/tin] reprise f.m. (gjentagelse, repetisjon) επανάληψη, η [i εpanalipsi] / komme i reprise (bli sendt igjen/i reprise) επαναλαβαίνοµαι [εpanalavεnǥmε] # επαναλαµβάνοµαι [εpanalamvanǥmε] : dette programmet kommer i reprise på søndag αυτό το πρόγραµµα θα επαναληϕθεί την Κυριακή [aftǥ tǥ prǥDžrama ϑa εpanalifϑi tiŋ giriaki] / (om film) sende i reprise (vise på nytt) ξαναπροβάλλω [ksanaprǥvalǥ] repriseforestilling f.m. επανάληψη µιας παράστασης, η [i εpanalipsi mjas parastasis] reprodusere v. αναπαράγω [anaparaDžǥ] # (mangfoldiggjøre, multiplisere) πολλαπλασιάζω [pǥlaplasiazǥ] / reprodusere seg (forplante seg) αναπαράγοµαι [anaparaDžǥmε] # (bot.) πολλαπλασιάζοµαι [pǥlaplasiazǥmε] reproduksjon m. (kortform: repro, avtrykk, opptrykk, opplag) ανατύπωση, η [i anatipǥsi] # αντίγραϕο, το [tǥ andiDžrafǥ] # (replikk, kunstners kopi av et av sine egne verker) αντίτυπο, το [tǥ anditipǥ] # (ettelignelse, kopi, falsum) αποµίµηση, η [i apǥmimisi] reptil n. (krypdyr) ερπετό, το [tǥ εrpεtǥ] republikk m. (το πολίτευµα) δηµοκρατία, η [i ðimǥkratia] / den tredje (franske) republikk η Τρίτη (Γαλλική) δηµοκρατία [i triti Džaliki ðimǥkratia] resepsjon m. (mottakelse) υποδοχή, η [i ipǥðǥçi] # ρεσεψιόν, η [i rεsεpsiǥn] # (salong, mottakelsesrom) αίθουσα υποδοχής, η [i εϑusa ipǥðǥçis] resept m. (oppskrift) συνταγή, η [i sindaji] / denne medisinen får en bare på resept αυτό το ϕάρµακο θέλει (ιατρική) συνταγή [aftǥ tǥ farmakǥ ϑεli jatriki sindaji] / kjent resept (samme oppskrift/blanding/behandling som før) γνωστή συνταγή, η [i DžnǤsti sindaji] reservasjon m. (bestilling av billetter etc.) προκράτηση, η [i prǥkratisi] # κράτηση, η [i kratisi] # (betenkelighet, forbehold) επιϕύλαξη, η [i εpifilaksi] reserve m. (lager, forråd) απόθεµα, το [tǥ apǥϑεma] # (mil. stridskrefter som ikke er i aktiv tjeneste) εϕεδρεία, η [i εfεðria] # (mil. reservetropp/-styrke) κλιµάκιο εϕεδερίας, το [tǥ klimakiǥ εfεðεrias] # (reservespiller) αναπληρωµατικός παιχτής, ο [Ǥ anaplirǥmatikǥs pεχtis] / bankens/selskapets reserver τα αποθέµατα της τράπεζας / εταιρίας [ta apǥϑεmata tis trapεzas/εtεrias] / ha noe i reserve (ha noe i bakhånd/i ermet) έχω/κάνω ανάθεµα [εχǥ/kanǥ anaϑεma] # έχω κάτι εϕεδρεία [εχǥ kati εfεðria] : ha noen penger i reserve έχω εϕερδρεία µερικά χρήµατα [εχǥ εfεðria mεrika

9 9 Χrimata] / ha reserver (å ta av) (ha nok å ta av) έχω αποδέµατα [εχǥ apǥðεmata] : du trenger ikke å spise noe, du har reserver å ta av! εσύ µπορείς να µην τρώς, έχεις αποθέµατα! [εsi bǥris na min trǥs εçis apǥϑεmata] : ha store reserver av energi/styrke (ha energi/krefter å øse av) έχω µεγάλα αποθέµατα δραστηριότητας / δύναµης [εχǥ mεDžala apǥϑεmata ðrastiriǥtitas/ðinamis] / i reserve (på lager) αποθεµατικός [apǥϑεmatikǥs] / oljereservene våre holder på å tømmes (vi holder på å få lite olje) τ' απoθέµατά µας σε πατρέλαιο λιγοστεύουν [tapǥϑεmata mas sε pεtrεlεǥ liDžǥstεvun] / (mil.) tilhøre reserven είµαι στην εϕεδρεία [ime stin εfεðria] reserve- (surrogat-, alternativ) αναπληρωµατικός [anaplirǥmatikǥs] # (hjelpe-, støtte-, nød(s)-) βοηθητικός [vǥïϑitikǥs] # (beredskaps-, standby-) εϕεδρικός [εfεðrikǥs] reserveaggreget n. εϕεδρική γεννήτρια, η [i εfεðriki jεnitria] reservedel m. ανταλλακτικό, το [tǥ andalaktikǥ] # ρεζέρβα, η [i rεzerva] # (bildeler, reservedeler for bil) ανταλλακτικά αυτοκινήτων [andalaktika aftǥkinitǥn] # (vedlikeholdsartikler) ανταλλακτικά συντήρησης [andalaktika sindirisis] / har De de nødvendig reservedelene? έχετε τα αναγκαία ανταλλακτικά/εξαρτήµατα; [εçεtε ta anaŋgεa andalaktika/εksartimata] reservefond n. (kapitalreserve) αποθεµατικό, το [tǥ apǥϑεmatikǥ] # εϕεδρικά κεϕάλια [εfεðrika kεfalia] / hemmelig/skjult reservefond άδηλο αποθεµατικό [aðilǥ apǥϑεmatikǥ] # λανθάνον αποθεµατικό [lanϑanǥn apǥϑεmatikǥ] / lovpliktig reservefond τακτικό αποθεµατικό [taktikǥ apǥϑεmatikǥ] reservehjul n. ανταλλακτικός /εϕεδρικός τροχός, ο [Ǥ andalaktikǥs/εfεðrikǥs trǥχǥs] # ρεζέρβα, η [i rεzεrva] reservemotor m. εϕεδρική µηχανή, η [i εfεðriki miχani] reserveoffiser m. έϕεδρος αξιωµατικός, ο [Ǥ εfεðrǥs aksiǥmatikǥs] # επίστρατος, ο [Ǥ εpistratǥs] reserveradio m. εϕεδρικός ασύρµατος, ο [Ǥ εfεðrikǥs asirmatǥs] reservere v. (forhåndsbestille) αγκαζάρω [aŋgazarǥ] # κρατώ [kratǥ] # κάνω κράτηση [kanǥ kratisi] / jeg har reservert et enkeltrom έχω κρατήσει ένα µονό δωµάτιο [εχǥ kratisi εna mǥnǥ ðǥmatiǥ] / reservere et bord αγκαζάρω ένα τραπέζι [aŋgazarǥ εna trapεzi] / reservere plasser αγκαζάρω θέσεις [aŋgazarǥ ϑεsis] / reservere seg (noe) (ta forbehold, være betenkt, ha (visse) betenkeligheter) διατηρώ επιϕυλάξεις [ðiatirǥ εpifilaksis] reservert adj. ρεζερβέ [rεzεrvε] # (sky, var) συνεσταλµένος [sinεstalmεnǥs] # (fjern, tilbakeholden, forsiktig) επιϕυλακτικός [εpifilaktikǥs] # απλησίαστος [aplisiastǥs] # απροσέγγιστος [aprǥsεŋgistǥs] # (sky, tilbakeholden) µαζεµένος [mazεmεnǥs] # (tilknappet, tilbakeholden, forsiktig) κουµπωµένος [kumbǥmεnǥs] # κρυϕός [krifǥs] # (fåmælt, ordknapp, innesluttet) λιγοµίλητος [liDžǥmilitǥs] # (skeptisk, forsiktig) εϕεκτικός [εfεktikǥs] # (sky, tilbaketrukken, usosial, uselskapelig, lite omgjengelig) ακοινώνητος [akinǥnitǥs] # αποτραβηγµένος [apǥtraviDžmεnǥs] # κλειστός [klistǥs] # (forknytt, tilbakeholden) αξάνοιχτος [aksaniχtǥs] # (utilnærmelig, tilbakeholden, avvisende, stor på det) ακατάδεχτος [akataðεχtǥs] # (opptatt)

10 10 κατειληµµένος [katilimεnǥs] # (forhåndsbestilt) κλεισµένος [klizmεnǥs] # κρατηµένος [kratimεnǥs] / dette bordert er reservert αυτό το τραπέζι είναι κλεισµένο [aftǥ tǥ trapεzi inε klizmεnǥ] / en reservert holdning επιϕυλακτική/ εϕεκτική στάση [εpifilaktiki/εfεktiki stasi] / en reservert person (en tilbakeholden person) κλειστός άνθρωπος [klistǥs anϑrǥpǥs] / han er reservert overfor fremmede είναι επιϕυλακτικός µε τους ξένους [inε εpifilaktikǥz mε tis ksεnus] / på meg han virket litt/heller reservert/tilbakeholden µου ϕάνηκε λιγάκι κουµπωµένος / επιϕυλακτικός [mu fanikε liDžaki kumbǥmεnǥs/εpifilaktikǥs] / reserverte plasser κρατηµένες θέσεις [kratimεnεs ϑεsis] / rommet er reservert το δωµάτιο είναι κλεισµένο [tǥ ðǥmatiǥ inε klizmεnǥ] reservert adv. (sky, på en beskjeden måte) συνεσταλµένα [sinεstalmεna] reserverthet f.m. (tilbakeholdenhet, usosial holdning) αντικοινωνικότητα [andikinǥnikǥtita] reservespiller m. αναπληρωµατικός παιχτής, ο [Ǥ anaplirǥmatikǥs pεχtis] [anaplirǥmatikǥs] reservestyrker m.pl. εϕεδρικές δυνάµεις, οι [εfεðrikεz ðinamis] reservetank m. (for brennstoff, bensin etc.) εϕεδρική/βοηθητική δεξαµενή, η [i εfεðriki /vǥiϑitiki ðεksamεni] reservetropp m. (mil. reserve, reserveavdeling) εϕεδρεία, η [i εfεðria] / sende reservetroppene ut i felten (sette inn reservetroppene) ρίχνω στη µάχη τις εϕεδρείες [riχnǥ sti maçi tis εfεðriεs] reservist m. (mil.: en som tilhører reservestyrken) έϕεδρος, ο [Ǥ εfεðrǥs] reservoar n. (samlebrønn, basseng, beholder) δεξαµενή, η [i ðεksamεni] residere v. (ha sitt bosted i) κατοικώ [katikǥ] # (spøkefullt: ha sin residens og sitt sete i ) κατοικοεδρεύω [katikǥεðrεvǥ] resignasjon m. (tålmodighet, sinnsro, fatning) εγκαρτέρηση, η [i εŋgartεrisi] # (oppgitthet, tålmodighet, overbærenhet) καρτερία, η [i kartεria] resignere v. παραιτούµαι [parεtumε] # αποκαρδιώνοµαι [apǥkarðjǥnǥmε] # (finne seg tålmodig i noe, avfinne seg med sin skjebne) αποδέχοµαι κάτι καρτερικά [apǥðεχǥmε kati kartεrika] resignert adj. (tålmodig, stilltiende) αδιαµαρτύρητος [aðiamartiritǥs] # (føyelig, uten å klage) ασυνέριστος [asinεristǥs] / med en resignert/oppgitt mine (med et oppgitt ansiktsuttrykk) µε ύϕος εγκαρτέρησης [mε ifǥs εŋgartεrisis] resiprok adj. (gramm.) αλληλοπαθής [alilǥpaϑis] resirkulere v. ανακυκλώνω [anakiklǥnǥ] # (gjenbruke) ξαναχρησιµοποιώ [ksanaχrisimǥpiǥ] resirkulering f.m. (gjenvinning, gjenbruk) ανακύκληση, η [i anakiklisi] resistens m. (motstandskraft, utholdenhet, hardførhet, tøffhet) ανθεκτικότητα, η [i anϑεktikǥtita] / utvikle resistens (bli resistent) mot en medisin αποχτώ ανθεκτικότητα σ' ένα ϕάρµακο [apǥktǥ anϑεktikǥtita sεna farmakǥ] resitasjon m. (opplesning, deklamering, deklamasjon, framføring) απαγγελία, η [i apaŋgεlia] resitere v. (deklamere, framføre, lese opp, avsi) απαγγέλλω [apaŋgεlǥ] reskontrobok f.m. (bokføringsbok med en konto for hver kunde) καθολικό, το [tǥ kaϑǥlikǥ]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa (del 2 og 3 av hans selvbiografi - iblandet masse esoterisk-åndelig kunnskap og visdom - finnes også oversatt til dansk (med noen ord også til norsk) som historien om Rampa

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Lær deg selv å kjenne - lær deg selv å takle, Lær deg selv å elske. det å bry seg gjør meg bedre. er det som gjør meg best...

Lær deg selv å kjenne - lær deg selv å takle, Lær deg selv å elske. det å bry seg gjør meg bedre. er det som gjør meg best... 10 Livets lære Lær deg selv å kjenne - på livets lange vandring, lær deg selv å takle, hver en vond forandring. Lær deg selv å gi - til den som holdes nede, lær deg selv å si det å bry seg gjør meg bedre.

Detaljer

Hvordan styre overbevisninger

Hvordan styre overbevisninger Star s Edge International Hvordan styre overbevisninger Det du observerer SOM, har innflytelse på hva du oppfatter som sant. Hva du opererer SOM påvirker hva du kan gjøre. Uoverensstemmelse mellom hva

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Guds nåde springer ut

Guds nåde springer ut A A Guds nåde springer ut A Andre kvartal Bibelstudieguide for lærere A Et ressurshefte for lærere og ledere i sabbatsskolen, klasse 10-14 Oversikt over GraceLink-leksene År A, andre kvartal REDAKTØR REDAKTØR-ASSISTENT

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer