monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]"

Transkript

1 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som kommer? (jeg lurer på hvor mange som kommer) πόσοι θα 'ρθουν άραγε; [pǥsi ϑarϑun arajε] / mon tro om han er hjemme? (kan han være hjemme? muligens er han hjemme?) µήπως είναι σπίτι; [mipǥs inε spiti] Monaco geo. Μονακό, το [tǥ mǥnakǥ] monark m. µονάρχης, ο [Ǥ mǥnarçis] # (hersker, prins, potentat) άρχοντας, ο [Ǥ arχǥndas] / eneveldig monark (enevoldskonge) ανεξέλεγκτος µονάρχης [anεksεlεŋktǥz mǥnarçis] monarki n. µοναρχία, η i mǥnarçia] # (kongedømme, kongemakt, regjering) βαιλεία, η [i vasilia] / eneveldig monarki (uinnskrenket monarki, enevelde) απολυτή µοναρχία [apǥliti mǥnarçia] monden adj. (fasjonabel, aristokratisk) κοσµικός [kǥzmikǥs] monetær adj. (mynt-, penge-) νοµισµατικός [nǥmizmatikǥs] / monetær reform (pengereform) νοµισµατική µεταρρύθµηση, η [nǥmizmatiki mεtariϑmisi] mongol m. Μογγόλος, ο [Ǥ mǥŋgǥlǥs] Mongolia geo. Μογγολία, η [i mǥŋgǥlia] mongolisme m. (Downs syndrom) µογγολισµός, ο [Ǥ mǥŋgǥlizmǥs] mongoloid adj. (om en som har Downs syndrome) µονγολικός [mǥŋgǥlikǥs] mongolsk adj. µογγολικός [mǥŋgǥlikǥs] monisme m. (filos.) µονισµός, ο [Ǥ mǥnizmǥs] # (teol. unitarisme) ενισµός, ο [Ǥ εnizmǥs] monist m. (filos.) µονιστής, ο [Ǥ mǥnistis] monn n. (hjelp, gagn) βοήθεια, η [i vǥiϑia] # (mengde) ποσότητα, η [i pǥsǥtita] / i rikt monn (i tilstrekkelig grad, til overmål,) µε το παραπάνω [mε tǥ parapanǥ] # (ofte neds.: mer enn nok) αρκετά [arkεta] monogam adj. µονογαµικός [mǥnǥDžamikǥs] monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] monogram n. µονόγραµµα, το [tǥ mǥnǥDžrama] monokkel m. µονόκλ, το [tǥ mǥnǥkl] # µονύελο, το [tǥ mǥniεlǥ] monoksid n. (kjem.) µονοξείδιο, το [tǥ mǥnǥksiðjǥ] monolog m. (teater: avsides replikk) µονόλογος, ο [Ǥ mǥnǥlǥDžǥs] / (litt.) indre monolog εσωτερικός µονόλογος [εsǥtεrikǥz mǥnǥlǥDžǥs] monoplan n. (luftfart: endekker) µονοπλάνο, το [tǥ mǥnǥplanǥ] monopol n. µονοπώλιο, το [tǥ mǥnǥpǥliǥ] # (eksklusive retter, enerett) αποκλειστικά δικαιώµατα [apǥklistika ðikεǥmata] / kastorianerne har tilnærmet monopol på skinnvarer (k. er nesten enerådende innen pelshandelen) οι Καστοριανοί έχουν σχεδόν το µονοπώλιο της γούνας [i kastǥriani εχun sçεðǥn tǥ mǥnǥpǥliǥ tiz Džunas] monopolisere v. (få/ha enerett til/monopol på, kontrollere, dominere) µονοπωλώ [mǥnǥpǥlǥ] / monopolisere samtalen µονοπωλώ τη συζήτηση [mǥnǥpǥlǥ ti sizitisi] monopolisering f.m. µονοπώληση, η [i mǥnǥpǥlisi] monopolistisk adj. (monopolaktig) µονοπωλιακός [mǥnǥpǥliakǥs]

2 2 monorail m. (enskinnebane) µονή σιδηροτροχιά, η [i mǥni siðirǥtrǥça] monoteisme m. µονοθεϊσµός, ο [Ǥ mǥnǥϑεïzmǥs] monoteist m. µονοθεϊστής, ο [Ǥ mǥnǥϑεïstis] monoteistisk adj. µονοθεϊστικός, ο [Ǥ mǥnǥϑεïstikǥs] monoton adj. (ensformig, trist, grå, kjedelig, tam) ανιαρός [aniarǥs] # (stadig, uendelig, endeløs) ατέλειωτος [atεliǥtǥs] # ατελείωτος [atεliǥtǥs] # (om stemme: messende, syngende) καλαϊδιστός [kalaïðistǥs] / et monotont arbeid µονότονη δουλειά [mǥnǥtǥni ðulja] / et monotont landskap µονότονο τοπείο [mǥnǥtǥnǥ tǥpiǥ] / prestens monotone messing το µονότονο µουρµουριτό του παπά [tǥ mǥnǥtǥnǥ murmuritǥ tu papa] monotoni m. (ensformighet, langtekkelighet) µονοτονία, η [i mǥnǥtǥnia] monotont adv. µονότονα [mǥnǥtǥna] / snakke monotont (messe) µιλώ µονότονα [milǥ mǥnǥtǥna] monster n. (misfoster, monstrum, vanskapning) έκτρωµα, το [tǥ εktrǥma] monstrans m. (i den rom.-katolske kirke et skrin som nattverdbrødet oppbevares i) αρτοϕόριο, το [tǥ artǥfǥriǥ] monstrum n. (misfoster, monster, vanskapning) έκτρωµα, το [tǥ εktrǥma] # εξάµβλωµα, το [tǥ εksamvlǥma] monstrøs adj. (abnorm, misdannet, uhyrlig) εκτρωµατικός [εktrǥmatikǥs] monsun m. µουσόνας, ο [Ǥ musǥnas] Mont Blanc geo. το Λευκό 'Ορος [tǥ lεfkǥ ǤrǤs] montasje m. (film, radio, forgrafering) µοντάζ, το [tǥ mǥndaz] montasjerom n. (monteringshall) αίθουσα συναθροίσεων, η [i εϑusa sinaϑrisεǥn] Monte Carlo geo. Μοντεκάρλο, το [tǥ mǥndεkarlǥ] montere v. (mek.)(sette sammen) συναρµολογώ [sinarmǥlǥDžǥ] # µοντάρω [mǥndarǥ] # (sette på) βάζω [vazǥ] / denne bilen ble montert i utlandet αυτό το αυτοκίνητο συναρµολογήθηκε σε ξένη χώρα [aftǥ tǥ aftǥkinitǥ sinarmǥlǥjiϑikε sε ksεni ΧǤra] / montere delene συναρµολογώ τα κοµµάτια [sinarmǥlǥDžǥ ta kǥmatia] / montere lås på/i ei dør βάζω κλειδαριά σε µια πόρτα [vazǥ kliðaria sε mja pǥrta] montering f.m. (mek.)(sammensetting) συναρµολόγηση, η [i sinarmǥlǥjisi] # µοντάρισµα, το [tǥ mǥndarizma] / de gikk videre til monteringen av flyet προχώρησαν στη αυναρµολόγηση του αεροσκάϕους [prǥχǥrisan sti sinarmǥlǥjisi tu skafu] / montering av rør n. (rørinstallasjon, hydraulisk installasjon) υδραυλική εγκατάσταση, η [i iðravliki εŋgatastasi] monteringshall m. (montasjerom) αίθουσα συναθροίσεων, η [i εϑusa sinaϑrisεǥn] montert adj. (innbygd) κτιστός [ktistǥs] møntør m. (installatør, mekaniker) µηχανουργός, ο [Ǥ miχanurDžǥs] # µονταδόρος, ο [Ǥ mǥndaðǥrǥs] monument n. (minnesmerke) µνηµείο, το [tǥ mnimiǥ] monumental adj. (arkit.) µνηµειακός [mnimiakǥs] # µνηµειώδης [mnimiǥðis] monumentalarkitektur m. µνηµειώδης αρχιτεκτονική, η [i mnimiǥðis arçitεktǥniki] moped m. µηχανάκι, το [tǥ miχanaki] # µοτοσακό, το [tǥ mǥtǥsakǥ] # µοτοποδήλατο,

3 3 το [tǥ mǥtǥpǥðilatǥ] # (egentl. andunge) παπάκι, το [tǥ papaki] mops m. (hunderase) µικρό µπουλντόγκ, το [tǥ mikrǥ buldǥg] mor f.m. µητέρα, η [i mitεra] # µάνα, η [i mana] # µάννα, το [tǥ mana] / bli mor γίνοµαι µητέρα [jinǥmε mitεra] / ei ugift mor ανύπαντρη µητέρα [anipandri mitεra] / hun er mor til fem barn είναι µητέρα πέντε παιδιών [inε mitεra pεndε pεðjǥn] / hun var som ei mor for meg µου στάθηκε σαν µητέρα [mu staϑikε san mitεra] # ήταν µητέρα για µένα [itan mitεra ja mεna] moral m. (moralsk standpunkt, oppfatning) ϕρόνηµα, το [tǥ frǥnima] # (kampmoral, kampånd) ηθικό, η [i iϑikǥ] # (oppfatning av hva som er rett og galt, lære, lærestoff) δίδαγµα, το [tǥ ðiðaDžma] # επιµύθιο, το [tǥ εpimiϑiǥ] # (sedvane, etos, moral, moralsk ryggrad) ήθος, το [tǥ iϑǥs] # (budskap) µήνυµα, το [tǥ minima] / anstendig moral χρηστά ήθη, η [i Χrista iϑi] / det bryter med anstendig moral αντιβαίνει στα χρηστά ήθη [andivεni sta Χrista iϑi] / ei historie med en moral ιστορία µε επιµύθιο/ (ηθικό) δίδαγµα [istǥria mε εpimiϑiǥ/(iϑikǥ) ðiðaDžma] # ηθοπλαστική ιστορία [iϑǥplastiki istǥria] / ei kvinne med slett moral (ei løsaktig kvinne) γυναίκα ελαϕρών ηθών [jinεka εlafrǥn iϑǥn] # γυναίκα ύποπτης ηθικής [jinεka ipǥptis iϑikis] # γυναίκα κακής διαγωγής [jinεka kakiz ðiaDžǥjis] / en mann uten moral/moralsk ryggrad (et ryggesløst menneske) άνθρωπος χωρίς ήθος [anϑrǥpǥs ΧǤris iϑǥs] / et teaterstykke med tvilsom moral έργο αµϕίβολης ηθικής [εrDžǥ amfivǥlis iϑikis] / hva er moralen i dette stykket/skuespillet? ποιο είναι το δίδαγµα/µήνυµα αυτού του εργού; [piǥ inε tǥ ðiðaDžma aftu tu εrDžu] / høy/lav moral ψυλό/πεσµένο ηθικό [psilǥ/pεzmεnǥ iϑikǥ] / høyne noens moral/kampmoral ανυψώνω το ηθικό κάποιου [anipsǥnǥ tǥ iϑikǥ kapiu] / mangel på moral (moralsk fordervelse/oppløsning, demoralisering) έκλυση ηθών, η [i εklisi iϑǥn] / moralen i hæren er høy (våre hærstyrker har en høy kampmoral) τα στρατεύµατά µας έχουν ακµαίο ηθικό [ta stratεvmata mas εχun akmεǥ iϑikǥ] / poesi/kunst med (en) moral/med et budskap ποίηση/τέχνη µε µήνυµα [piisi/tεhni mε minima] / slapp/løs/ tvilsom moral (letterdighet) χαλαρά ήθη [Χalara iϑi] moralbegrep n. (moralfølelse) ηθικό συναίσθηµα, το [tǥ iϑikǥ sinεsϑima] moralfilosofi m. ηθική ϕιλοσοϕία, η [i iϑiki filǥsǥfia] moralgrunnlag n. (etikkgrunnlaget) βάση της ηθικής, η [i vasi tis iϑikis] moralisere v. (gi en moralpreken, belære) ηθικολογώ [iϑikǥlǥDžǥ] moraliserende adj. (belærende, undervisende) διδακτικός [ðiðaktikǥs] # (moralistisk) ηθικολογικός [iϑikǥlǥjikǥs] / en moraliserende stil/tone/måte διδακτικό ύϕος [ðiðaktikǥ ifǥs] moralisering f.m. (moralpreken, preken) ηθικολογία, η [i iϑikǥlǥjia] moralist m. (moralpredikant, puritaner) ηθικολόγος, ο [Ǥ iϑikǥlǥDžǥs] moralistisk adj. (moraliserende) ηθικολογικός [iϑikǥlǥjikǥs] moralitet m. (dydighet) ηθικότητια, η [i iϑikǥtita] # (middelaldersk allegorisk skuespill) ηθοπλαστικό έργο, το [tǥ iϑǥplastikǥ εrDžǥ] moralkodeks m. (akseptert moralsystem) ηθικός κώδικας, ο [Ǥ iϑikǥs kǥðikas] morallov m. ηθικός νόµος, ο [Ǥ iϑikǥz nǥmǥs]

4 4 morallære f.m. (moralsk formaning, lærepenge) ηθοπλαστική δίδαγµα, το [tǥ iϑǥplastiki ðiðaDžma] moralpredikant m. (predikant) κήρυκας, ο [Ǥ kirikas] moralpreken m. (skjennepreken) κήρυγµα, το [tǥ kiriDžma] / jeg har fått nok av/er lei av moralpreknene hans βαρέθηκα τα κηρύγµατά του [varεϑika ta kiriDžmata tu] moralregel m. (moralbud) ηθική επιταγή, η [i iϑiki εpitaji] moralsk adj. (etisk, dydig, meget anstendig) ηθικός [iϑikǥs] / det er et moralsk spørsmål (det er et spørsmål av etisk karakter) είναι θέµα ηθικής τάξεως [inε ϑεma iϑikis taksεǥs] / en moralsk seier ηθική νίκη [iϑiki niki] / et moralsk standpunkt (en moralsk overbervisning/ oppfatning) ϕρόνηµα, το [tǥ frǥnima] / leve et moralsk/anstendig liv κάνω ηθική ζωή [kanǥ iϑiki zǥï] / mennesket er et moralsk vesen άνθρωπος είναι ηθικό ον [Ǥ anϑrǥpǥs inε iϑikǥ Ǥn] / moralsk fordervelse/oppløsning (mangel på moral, demoralisering) έκλυση ηθών, η [i εklisi iϑǥn] / moralsk oppbyggelse (et moralsk løft) ηθική ανάταση [iϑiki anatasi] / moralsk oppbyggelse ηθικοποίηση, η [i iϑikǥpiisi] / moralsk opprustning ηθικός εξοπλισµός, ο [Ǥ iϑikǥs εksǥplizmǥs] / moralsk overlegenhet/overtak ηθική ανωτερότητα, η [iϑiki anǥtεrǥtita] / moralsk riktig (meget anstendig, ærbar) καλοήθης [kalǥiϑis] / moralsk støtte ηθική υποστήριξη [iϑiki ipǥstiriksi] / moralske prinsipper (etikk) ηθηκή, η [i iϑiki] : en mann uten moralske prinsipper/uten moral άνθρωπος χωρίς ηθηκή [anϑrǥpǥs ΧǤris iϑiki] : mot mine moralske prinsipper αντίθετα προς την ηθηκή µου [andiϑεta prǥs tin iϑiki mu] / moralske verdier ηθικές αξίες [iϑikεs aksiεs] / uten moralsk ballast/moralske prinsipper χωρίς ηθικό έρµα [ΧǤris iϑikǥ εrma] moralsk adv. (på moralsk grunnlag) ηθικά [iϑika] morass n. (sump, myr, hengemyr, gjørme) βάλτος, ο [Ǥ valtǥs] # (myr, våtmark, morass) έλος, το [tǥ εlǥs] moratorium n. (betalingshenstand, betalingsutsettelse) δικαιοστάσιο, το [tǥ ðikεǥstasiǥ] # µορατόριο, το [tǥ mǥratǥriǥ] morbær n. µούρο, το [tǥ murǥ] morbærtre n. µουριά, η [i moria] mord n. (drap) ϕόνος, ο [Ǥ fǥnǥs] # δολοϕονία, η [i ðǥlǥfǥnia] # ανθρωποκτόνος, το [tǥ anϑrǥpǥktǥnǥs] # (mord, drap, mannedrap) ανθρωποκτονία, η [i aϑrǥpǥktǥnia] # (massakre, blodbad) ϕονικό, το [tǥ fǥnikǥ] # (drap, pest) θανατικό, το [tǥ ϑanatikǥ] / det var reinspikka mord ήταν καθαρή δολοϕονία [itan kaϑari ðǥlǥfǥnia] / han er uskyldig i mordet/massakren είναι αναίτιος για το ϕονικό [inε anεtiǥz ja tǥ fǥnikǥ] / mord fra bakhold (snikmord) ϕόνος εξ ενέδρας, ο [Ǥ fǥnǥs εks εnεðras] / mordet på president Kennedy η δολοϕονία του Προέδρου Κέννεντυ [i ðǥlǥfǥnia tu prǥεðru kεnεdi] / mordet på tusener av uskyldige η δολοϕονία χιλιάδων αθώων [i ðǥlǥfǥnia çiljaðǥn aϑǥǥn] / politisk mord πολιτική δολοϕονία [pǥlitiki ðǥlǥfǥnia] mord- (draps-, morderisk) ανθρωποκτόνος [anϑrǥpǥktǥnǥs] morder m. (snikmorder, attentatmann, attentatkvinne) δολοϕόνος ο/η [Ǥ/i ðǥlǥfǥnǥs] # (mannlig) ϕονιάς, ο [Ǥ fǥnjas] # (kvinnelig) ϕόνισσα, η [i fǥnisa] / jakta på morderen η αναζήτηση του δολοϕόνου [i anazitisi tu ðǥlǥfǥnu]

5 5 morderisk adj. ανθρωποκτόνος [anϑrǥpǥktǥnǥs] # (blodtørstig) αιµοδιψής* [εmǥðipsis] # αιµοσταγής [εmǥstajis] # δολοϕονικός [ðǥlǥfǥnikǥs] # (tilintetgjørende, dødelig, drepende) εξοντωτικός [εksǥndǥtikǥs] # (hensynsløs, knusende, drepende) εξουθενωτικός [εksuϑεnǥtikǥs] / et morderisk angrep εξοντωτική επίθεση [εksǥndǥtiki εpiϑεsi] / morderiske tendenser ανθρωποκτόνες τάσεις [anϑrǥpǥktǥnεs tasis] mordforsøk n. (attentatforsøk) απόπειρα ϕόνου/δολοϕονίας, η [i apǥpira fǥnu/ðǥlǥfǥnias] # (et forsøk på å ta livet av meg) επιβουλή κατά της ζωής µου [εpivuli kata tiz zǥiz mu] mordkommisjon m. (utrykningspatrulje) άµεση δράση, η [i amεsi ðrasi] mordplaner m.pl. δολοϕονικοί σκοποί [ðǥlǥfǥniki skǥpi] / ha mordplaner έχω δολοϕονικούς σκοπούς [εχǥ ðǥlǥfǥnikus skǥpus] more v. (atsprede, underholde) διασκεδάζω [ðiaskεðazǥ] # ψυχαγωγώ [psiχaDžǥDžǥ] # αναδηµιουργώ [anaðimiurDžǥ] / more seg (ha det hyggelig, feste, rangle) γλεντώ [DžlεndǤ] # (ha det moro, slå seg løs, slå hælene i taket) το διασκεδάζω [tǥ ðiaskεðaszǥ] (være/bli lystig) µερακλώνω [mεraklǥnǥ] # (koble av, slappe av) ξεσκάω [ksεskaǥ] # ξεσκάζω [ksεskazǥ] / barna moret seg med å tegne/lage karikaturer τα παιδιά διασκέδασαν ϕτιάχνοντας καρικατούρες [ta pεðja ðiaskεðasan ftjaχnǥndas karikaturεs] : det skader ikke om vi morer oss litt av og til δε βλάπτει να γλεντάµε πότε πότε [ðε vlapti na Džlεndamε pǥtε pǥtε] : jeg moret meg da jeg fikk høre at... (det var fornøyelig/pussig å høre at...) διασκέδασα µαθαίνοντας ότι... [ðiaskεðasa maϑεnǥndas Ǥti] : jeg moret meg kostelig (jeg hadde det kjempeartig) γλέντησα µε την ψυχή µου [glεndisa mε tim psiçi mu] : vi moret oss over vitsene/triksene hans διασκεδάσαµε µε τ' αστεία του/τα κόλπα του [ðiaskεðasamε mε tastia tu/ta kǥlpa tu] / more seg med (atsprede seg med) ψυχαγωγούµαι µε.. [psiχaDžǥDžumε mε] # διασκεδάζω µε [ðiaskεðazǥ mε] morfar m. (bestefar på morssida) παππούς (από τη µητέρα µου), ο [Ǥ papus (apǥ ti mitεra mu)] morfem n. (språkvit.) µόρϕηµα, το [tǥ mǥrfima] Morfeus (gr. myt. drømmens gud, søvnen) Μόρϕευς*, ο [Ǥ mǥrfεfs] morfin m.n. µορϕίνη, η [i mǥrfini] morfindråper m.pl. (med.)( opiumsdråper) λάβδανο, το [tǥ lavðanǥ] morfinisme m. (morfinavhengighet) f.m. µορϕινοµανία, η [i mǥrfinǥmania] morfinist m. µορϕινοµανής, ο [Ǥ mǥrfinǥmanis] morfologi m. µορϕολογία, η [i mǥrfǥlǥjia] morfologisk adj. µορϕολογικός [mǥrfǥlǥjikǥs] morgen m. πρωί, το [tǥ prǥï] # (overf. begynnelse) καταβολή, η [i katavǥli] / fra morgen til kveld από το πρωί µέχρι το βράδυ [apǥ tǥ prǥï mεχri tǥ vraði] / fra tidenes morgen από καταβολής κόσµου [apǥ katavǥlis kǥzmu] / god morgen! καληµέρα! [kalimεra] / hver morgen κάθε πρωί [kaϑε prǥï] / i morgen αύριο [avriǥ] / i morgen kveld αύριο το βράδυ [avriǥ tǥ vraði] / i morgen tidlig (αύριο) το πρωί [avriǥ tǥ prǥï] / tidlig om/på morgenen αποταξύ [apǥtaksi] morgen- pref. εωθινός [εǥϑinǥs] # (demrings-) αυγινός [avjinǥs]

6 6 morgenandakt f.m. (morgenbønn) πρωϊνή προσευχή, η [i prǥini prǥsεfçi] # (fromesse) όρθρος, ο [Ǥ ǤrϑrǤs] morgenavis f.m. (morgenutgave) πρωϊνή εϕηµερίδα, η [i prǥini εfimεriða] / morgenaviser πρωϊνές εϕηµερίδες [i prǥinεs εfimεriðεs] morgenbønn f.m. (morgenandakt) πρωϊνή προσευχή, η [i prǥini prǥsεfçi] morgendagen m. (også: morgendagens nyheter) αυριανή, η [i avriani] / hvem vet hva morgendagen bringer! ποιος ξέρει τι µας ϕυλάει το αύριο! [piǥs ksεri ti mas filai tǥ avriǥ] morgendagens adj. αυριανός [avrianǥs] # (framtids-, for framtida) µελλοντικός [mεlǥndikǥs] / morgendagens avis η αυριανή εϕηµερίδα [i avriani εfεmεriða] / morgendagens verden (framtidssamfunnet) ο αυρινός κόσµος [Ǥ avrinǥs kǥzmǥs] morgenfugl m. (person som liker å stå tidlig opp om morgenen) άτοµο που ξυπνάει νωρίς το πρωί [atǥmǥ pu ksipnai nǥris tǥ prǥï] / være (en) morgenfugl (stå opp med sola) σηκώνοµαι µε τα κοκόρια [sikǥnǥmε mε ta kǥkǥria] morgengudstjeneste f.m. πρωϊνή ακολουθία, η [i prǥïni akǥluϑia] morgenkjole m. ρόµπα, η [i rǥba] morgenkåpe f.m. ρόµπα (σπιτιού), η [i rǥba (spitju)] # (slåbrok, badekåpe) πενιουάρ, το [tǥ pεnjεar] / hun slengte på seg morgenkåpa/badekåpa og løp ut έβαλε γρήγορα τη ρόµπα της κι έτρεξε έξω [εvalε DžriDžǤra ti rǥma tis ki εtrεksε εksǥ] morgenlys n. (morgensol) το πρωϊνό ϕως [tǥ prǥïnǥ fǥs] / morgenlyset smøg seg inn gjennom vindusskoddene το πρωϊνό ϕως γλιστρούσε µέσα από τα παντζούρια [tǥ prǥïnǥ fǥz Džlistrusε mεsa apǥ ta pandzuria] morgennyheter m. (morgensending) αυγή, η [i avji] morgenrush n. πρωϊνή κίνηση, η [i prǥïni kinisi] / morgenrushet på veiene η πρωϊνή κίνηση στους δρόµους [i prǥïni kinisi stuz ðrǥmus] morgenrøde m. αλπικό ϕως ανατολής του ήλιου, το [tǥ alpikǥ fǥs antǥlis tu iliu] morgensang m. πρωϊνή σερενάτα, η [i prǥini sεrεnata] # (aubade: en trubadursang som beskriver hvordan morgenlyset skiller de elskende) εωθινόν άσµα, το [tǥ εǥϑinǥn azma] morgenstjerne f.m. αυγερινός, ο [Ǥ avjεrinǥs] morgenté m. (på senga) εωθινό τσάι (στο κρεβάτι), το [tǥ εǥsinǥ tsai (stǥ krεvati)] morgentur m. πρωϊνός περίπατος, ο [Ǥ prǥïnǥs pεripatǥs] / morgenturen kvikket meg opp ο πρωϊνός περίπατος µε αναζωογόνησε [Ǥ prǥïnǥs pεripatǥz mε anazǥǥDžǥnisε] morian m. (eldre betegnelse for neger, mor; neds. svarting) αράπακας, ο [Ǥ arapakas] # (βροµο)αραπίνα, η [i (vrǥmǥ)arapina] # (βροµο)νέγρα, η [i (vrǥmǥ)nεDžra] morløs adj. (morlaus) ορϕανός από µητέρα [ǤrfanǤs apǥ mitεra] mormoner m. Μορµόνος, ο [Ǥ mǥrmǥnǥs] mormor f.m. γιαγιά (από τη µητέρα µου), η [i jaja (apǥ ti mitεra mu)] moro f.m. (atspredelse, fornøyelse) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # αναψυχή, η [i anapsiçi] / for moro skyld για γούστο [ja DžustǤ] # (på spøk) στ' αστεία [stastia] # (som en spøk, på spøk, på tull) για καλαµπούρι [ja kalamburi] : gjøre noe for moro skyld/for fornøyelsens skyld κάνω κάτι για διασκέδαση [kanǥ kati ja ðiaskεðasi] : vi spiller ikke kort for pengenes skyld, men for moro skyld δεν παίζοµε χαρτιά

7 7 για λεϕτά αλλά για γούστο [ðεm bεzǥmε Χartia ja lεfta ala ja DžustǤ] / la moroa begynne! βαράτε βιολιτζήδες! [varatε viǥlidziðεs] / krangelen ødela moroa/dagen for meg (krangelen satte meg i dårlig humør) µου χάλασε το γούστο ο καυγάς [mu Χalasε tǥ DžustǤ Ǥ kavDžas] moro adj. (hyggelig, morsom s.d.) : det er ikke moro å være aleine δεν έχει γούστο να είσαι µόνος [ðεn εçi DžustǤ na isε mǥnǥs] mors- pref. (moderlig) µητρικός [mitrikǥs] Morse (oppfant morsealfabetet) Μορς, ο [Ǥ mǥrs] morsealfabet n. κώδικας Μορς, ο [Ǥ kǥðikaz mǥrs] morselskap n. (handel, jur.) (moderselskap, holdingselskap/-kompani) µητρική εταιρ(ε)ία, η [i mitriki εtεria] morsinstinkt n. µητρικό ένστικτο/ένστιχτο, το [tǥ mitrikǥ εnstiktǥ/εnstiχtǥ] morsk adj. (bisk, gretten, sur, brysk, uforskammet) απότοµος [apǥtǥmǥs] # (om mine etc.: krigersk, stridbar) αρειµάνιος [arimaniǥs] # (hard, barsk, stram) αυστηρός [afstirǥs] / en morsk mine αρειµάνιο ύϕος [arimaniǥ ifǥs] / et morskt ansikt αυστηρό πρόσωπο [afstirǥ prǥsǥpǥ] / se morsk ut (ha et morskt/skummelt utseendet) έχω αυστηρή όψη [εχǥ afstiri Ǥpsi] morskap m. (fornøyelse, munterhet, fest, jubalong) γλέντι, το [tǥ Džlεndi] morskap n. (moderskap, det å være mor) µητρότητα, η [i mitrǥtita] morskjærlighet f.m. µητρική αγάπη, η [i mitriki aDžapi] # (en mors kjærlighet til sine barn) η λατρεία µιας µητέρας για τα παιδιά της [i latria mjaz mitεraz ja ta pεða tis] morsmål n. µητρική (γλώσσα), η [i mitriki (DžlǤsa)] # λαλούµενη, η [i lalumεni] # (språk, målføre, dialkekt) διάλεκτος, η [i ðjalεktǥs] / jeg forstår bare morsmålet mitt καταλαβαίνω µόνο τη µητρική µου [katalavεnǥ mǥnǥ ti mitriki mu] / morsmålet vårt η µητρική µας γλώσσα [i mitriki maz DžlǤsa] morsom adj. (underholdende) διασκεδαστικός [ðiaskεðastikǥs] # (fornøyelig, vittig, herlig) απολαυστικός [apǥlafstikǥs] # ευτράπελος [εftrapεlǥs] # (latterlig, vittig) αστείος [astiǥs] # (munter, vittig, litt spydig) ευϕυολόγος [εfiǥlǥDžǥs] # (pussig, artig) γουστοζικός [DžustǤzikǤs] # (munter, glad, lystig) εύθυµος [εfϑimǥs] / det er slett ikke/alt annet enn morsomt δεν είναι καθόλου αστείο [ðεn inε kaϑǥlu astiǥ] / det var ubeskrivelig morsomt δε λέγεται πόσο αστείο ήταν [ðε lεjεtε pǥsǥ astiǥ itan] / en morsom hendelse el. omstendighet διασκεδαστικό περιστατικό [ðiaskεðastikǥ pεristatikǥ] / en morsom/underholdende historie διασκεδαστική ιστορία, η [i ðiaskεðastiki istǥria] : morsomme/artige historier αστείες /ευτράπελες ιστορίες [astiεs/εftrapεlεs istǥriεs] / en morsom vits απολαυστικό αστείο [apǥlafstikǥ astiǥ] # διασκεδαστικό ανέκδοτο [ðiaskεðastikǥ anεkdǥtǥ] / han får sagt det på en sånn morsom måte! γουστόζικος που τα λέει! [DžustǤzikǤs pu ta lεi] / jeg ser ikke det morsomme i det/hva som er så morsomt med det! δεν βλέπω που είναι το αστείο [ðεn vlεpǥ pu inε tǥ astiǥ] # δεν καταλαβαίνω που βρίσκεται το αστείο [ðεn katalavεnǥ pu vriskεtε tu astiǥ] / prøve å være morsom/vittig πουλάω εξυπνάδες [pulaǥ εksipnaðεs] # κάνω τον έξυπνο [kanǥ tǥn εksipnǥ] / synes det er veldig morsomt å.(nyte å..) ηδονίζοµαι [iðǥnizǥmε]

8 8 morsomhet m. (vittighet, spøk) εξυπνάδα, η [i εksipnaða] # ευϕυολόγηµα, το [tǥ εfiǥlǥjima] # ευϕυολογία, η [εfiǥlǥjia] # (småerting, skjemting) αστειολόγηµα, το [tǥ astiǥlǥjima] # αστεϊσµός, ο [Ǥ astεïzmǥs] # αστειότητα, η [i astiǥtita] # (en spøkefull bemerkning, en morsomhet) µια αστεία παρατήρηση [mja astia paratirisi] / klassen lo av lærerens morsomheter η τάξη γέλασε από τους αστεϊσµούς του δασκάλου [i taksi jεlasε apǥ tus astεïzmus tu ðaskalu] / komme med en morsomhet (slå en vits) καλαµπουρίζω [kalamburizǥ] morsomt adv. (på en morsom, underholdende måte) διασκεδαστικά [ðiaskεðastika] # τερπνά [tεrpna] morstrygd f.m. επίδοµα µητρότητας, το [tǥ εpiðǥma mitrǥtitas] morter m. γουδί, το [tǥ Džuði] # κοπανιστήρι, το [tǥ kǥpanistiri] / morter og støter γουδί και γουδοχέρι [Džuði kε DžuðǤçεri] / støte hvitløk i morter κοπανίζω σκόρδο σε γουδί [kǥpanizǥ skǥrðǥ sε Džuði] mos m. (grøt, velling, røre) κουρκούτι, το [tǥ kurkuti] # (masse, grøt) λιώµα, το [tǥ liǥma] mosaikk m. µωσαϊκό, το [tǥ mǥsaïkǥ] mosaikk- pref. µωσαικός [mǥsaïkǥs] mosaikkfliser m.pl. µωσαικές πλάκες [mǥsaïkεs plakεs] mosaisk adj. (rel.) µωσαικός [mǥsaïkǥs] Mosambik geo. Μοζαµβίκη, η [i mǥzamviki] mose m. (bot.) βρύο, το [tǥ vriǥ] # µούσκλια, η [i musklia] / mosedekte steiner (klipper)/ tak/trestammer βράχια/σκεπές/κορµοί δέντρων σκεπασµένοι µε µούσκλια [vraça/skεpεs/kǥrmi ðεndrǥn skεpazmεni mε musklia] mose v. (knuse) κάνω λιώµα [kanǥ liǥma] # λιώνω [liǥnǥ] / mose noen/ei flue κάνω λιώµα κάποιον/µια µύγα [kanǥ liǥma kapiǥn/mja miDža] / mose poteter (lage potetmos) κάνω λιώµα πατάτες [kanǥ liǥma patatεs] # λιώνω πατάτες [liǥnǥ patates] Mosel (fr. elv) Μοζέλας, ο [Ǥ mǥzεlas] Moseloven (etter Moses) ο Μωσαϊκός Νόµος [Ǥ masaïkǥz nǥmǥs] Moses (navn i Bibelen) Μωυσής, ο [ mǥisis] mosing f.m. (knusing, oppløsning) λιώσιµο, το [tǥ liǥsimǥ] mosjonere v. (trene, trimme) ασκώ [askǥ] mosjonsgymnastikk m. ασκήσεις για τη διατήρηση της σιλουέτας, οι [i askisiz jia ti ðiatirisi tis siluεtas] moské m. τζαµί, το [tǥ dzami] Moskva geo. Μόσχα, η [i mǥsχa] moskovitt m. Μοσχοβίτης, ο [Ǥ mǥsχǥvitis] most m. (særlig av druer) µούστος, ο [Ǥ mustǥs] mot n. (tapperhet) θάρρος, ο [Ǥ ϑarǥs] # κουράγιο, το [tǥ kurajiǥ] # αλκή, η [i alki] # ανδραγαθία, η [i anðraDžaϑia] # ανδρεία, η [i anðria] # γενναιότητα, η [i jεnεǥtita] # (vågemot, dristighet) ευψυχία, η [i εfpsiçia] # (tapperhet, høysinn, storsinn) γενναιοψυχία, η [i jεnεǥpsiçia] # (mandighet, rankhet, edelmot, høysinn, djervhet) λεβεντιά, η [i lεvεndja] / alle mine soldater viste beundringsverdig mot όλοι µου οι στρατιώτες έδειξαν αξιοθαύµαστο θάρρος [Ǥli mu i stratjǥtεs εðiksan

9 9 aksiǥϑavmastǥ ϑarǥs] / fatte mot (ta mot til seg, bli modigere) παίρνω θάρρος [pεrnǥ ϑarǥs] / fatte nytt mot (få motet tilbake) ανακτώ το θάρρος µου [anaktǥ tǥ ϑarǥz mu] # κάνω κουράγιο [kanǥ kurajǥ] # κάνω καρδιά [kanǥ karðja] # (lyse opp, få opp humøret) αλεγράρω [alεDžrarǥ] # αναθαρρεύω [anaϑarεvǥ] # ξεθαρρεύω [ksεϑarεvǥ] # ξεθαρρεύοµαι [ksεϑarεvǥmε] : jeg fattet nytt mot da jeg hørte legen si det ξεθάρρεψα όταν άκουσα το γιατρό να το λέει [ksεϑarεpsa Ǥtan akusa tǥ jatrǥ na tǥ lεi] / forbløffende (fantastisk) mot ξιοθαύµαστο θάρρος [aksiǥϑavmastǥ ϑarǥs] / gi noen mot (fylle noen med mot, sette mot i) εµπνέω θάρρος σε κάποιον [εmbnεǥ ϑarǥs sε kapiǥn] # (oppmuntre noen) ενθαρρύνω κάποιον [εnϑarinǥ kapiǥn] : smilet hennes ga meg mot til å snakke το χαµόγελό της µ' ενθάρρυνε να µιλήσω [tǥ ΧamǤjεlǤ tis mεnϑarinε na milisǥ] / ha mot (være modig) έχω κουράγιο [εχǥ kurajǥ] / ha sine meningers mot έχω ηθικό θάρρος/το θάρρος της γνώµης µου [εχǥ iϑikǥ ϑarǥs/tǥ ϑarǥs tiz DžnǤmiz mu] # έχω παρρησία [εχǥ parisia] / holde motet oppe διατηρώ το θάρρος µου [ðiatirǥ tǥ ϑarǥz mu] : han holdt motet oppe i all motgangen (han taklet all motgang tappert) αντιµετώπισε όλες τις ατυχίες µε πολύ κουράγιο [andimεtǥpisε Ǥlεs tis atiçiεz mε pǥli kurajǥ] : hold motet oppe! (ikke mist motet!) µη χάνεις το θάρρος σου! [mi Χanis tǥ ϑarǥs su] / med stort mot (med ubøyelig mot) µε ακλόνητο θάρρος [mε aklǥnitǥ ϑarǥs] # µε αλύγιστο θάρρος [mε alijistǥ ϑarǥs] / med sviktende mot ελλιπής σε θάρρος [εlipis sε ϑarǥs] / miste motet χάνω το θάρρος µου [ΧanǤ tǥ ǤarǤz mu] (bli motløs, gi opp håpet) απελπίζοµαι [apεlpizǥmε] # λιγοψυχώ [liDžǥpsiχǥ] # λιποψυχώ [lipǥpsiχǥ] # ποθαρρύνοµαι [apǥϑarinǥmε] # (rygge tilbake, være/bli feig) δειλιάζω [ðiljazǥ] : de begynte å miste motet το θάρρος τους άρχισε να τους εγκαταλείπει [tǥ ϑarǥs tus arçisε na tus εŋgatalipi] : hvis du mister motet, har du tapt/er du fortapt αν δειλιάσεις, χάθηκες [an ðiljasis Χaϑikεs] / ikke mist motet! µη χάνεις το θάρρος /κουράγιο σου! [mi Χanis tǥ ϑarǥs/tǥ kurajǥ su] : jeg mister ikke så lett motet δεν απογοητεύοµαι εύκολα [ðεn apǥDžǥitεvǥmε εfkǥla] : jeg mistet motet (motet sviktet meg) δείλιασε η καρδιά µου [ðiliasε i karðja mu] : mist ikke motet! (fortvil ikke! gi ikke opp! hold ut!) µην απελπίζεσαι! [min apεlpizεsε] / motet sviktet meg το θάρρος µου µ' εγκατέλειψε [tǥ ϑarǥz mu mεŋgatεlipsε] / samle alt sitt mot (mobilsere alle sine krefter) συγκεντρώνω όλο µου το θάρρος [siŋgεndrǥnǥ ǤlǤ mu tǥ ϑarǥs] / samle mot til å gjøre noe (våge å gjøre noe) βρίσκω το κουράγιο να κάµω κάτι [vriskǥ tǥ kurajiǥ na kamǥ kati] / sette mot i noen (gi noen mot) δίνω θάρρος σε κάποιον [ðinǥ ϑarǥs sε kapiǥn] # θερµαίνω κάποιον [ϑεrmεnǥ kapiǥn] : sette mot i soldatene νσταλάζω θάρρος στους στρατιώτες [εnstalazǥ ϑarǥs stus stratjǥtεs] : sette nytt mot i soldatene (fylle soldatene med nytt mot) γεµίζω τους στρατιώτες µε νέο θάρρος [jεmizǥ tus stratjǥtεz mε nεǥ ϑarǥs] / ta mot til seg πέρνω κουράγιο [pεrnǥ kurajǥ] # επιστρατεύω το κουράγιο µου [εpistratεvǥ tǥ kurajǥ mu] # (stålsette seg) ατσαλώνω [atsalǥnǥ] # (driste seg til å, tillate seg å, være så fri å) λαµβάνω το θάρρος να [lamvanǥ tǥ ϑarǥz na] : han tok mot til seg for å gå inn å be

10 10 om lønnspålegg ατσαλώθηκε να πάει και να ζητήσει αύξηση [atsalǥϑikε na pai kε na zitisi afksisi] : han tok mot til seg og fortalte meg at... έλαβε το θάρρος να µου πει [εlavε tǥ ϑarǥz na mu pi] / ta motet fra (gjøre en motløs, kue, skremme) αποθαρρύνω [apǥϑarinǥ] # αποκαρδιώνω [apǥkarðjǥnǥ] # κάνω νκάποιον να χάσει το θάρρος του [kanǥ kapiǥn na Χasi tǥ ϑarǥs tu] : nesten ta motet fra noen κλονίζω το θάρριος κάποιου [klǥnizǥ tǥ ϑarǥs kapiu] : ikke la et nedelag ta motet fra deg µην αϕήνεις να σε αποθαρρύνει µια αποτυχία [min afiniz na sε apǥϑarini mja apǥtiçia] mot prep. ενατίον [εnandiǥn] (imot) παρά [para] # (i retning av, henimot, som antyder) κατά [kata] # adv. ενάντια [εnandia] # αντίθετα προς [andiϑεta prǥs] # κοντρά σε [kǥndra sε] # (overfor, vis-à-vis, til gjengjeld for, sammenlignet med) έναντι [εnandi] # (på den andre siden) απέναντι [apεnandi] # (i kontrast med, som kontrast til) σε αντίθεση µε [sε andiϑεsi mε] # (sammenlignet med) σε σύνκριση µε [sε siŋgrisi mε] / Arsenal mot Ajax 'Αρσεναλ εναντίον της 'Αγιαξ [arsεnal εnandiǥn dis ajaks] / det er ingenting mot det jeg så her om dagen αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση µε αυτό που είδα τις προάλλες [aftǥ ðεn inε tipǥta sε siŋgrisi mε aftǥ pu iða tis prǥalεs] / en kampanje mot røyking εκστρατεία κατά του καπνίσµατος [i εkstratia kata tu kapnizmatǥs] / handle mot noens ønsker ενεργώ ενέντια στις επιθυµίες κέποιου [εnεrDžǥ εnandia stis εpiϑimiεs kapiu] / mot all forventning (helt uventet) παρ' ελπίδα [par εlpiða] / mot bedre vitende παρά τις προθέσεις /τις υπαγορεύσεις της λογικής µου [para tis prǥϑεsis / tis ipaDžǥrεfsis) tiz lǥjikiz mu] : gjøre noe mot bedre vitedne κάνω κάτι παρά τις επιϕυλάξεις µου [kanǥ kati para tis εpifilaksiz mu] : handle mot bedre vitende ενεργώ κακόπιστα [εnεrDžǥ kakǥpista] / mot betaling έναντι πληρωµής [εnandi plirǥmis] / mot/i retning av elva/skolen κατά το ποτάµι/ σχολείο [kata tǥ pǥtami/sχǥliǥ] / mot et lite vederlag έναντι µικράς αµοιβής [εnandi mikras amivis] / mot klokka (mot urviserne, venstredreiende) αριστερόστροϕος [aristεrǥstrǥfǥs] # (mot urviserne, mot sola) ανάδροµος [anadrǥmǥs] # (i kamp med klokka) µε αντίπαλο το ρολόι [mε andipalǥ tǥ rǥlǥï] # µε πιεστικές προθεσµίες [mε piεstikεs prǥϑεzmiεs] / mot kveld(en) κατά το βραδάκι [kata tǥ vraðaki] / mot min vilje ενάντια στη θέλησή µου [εnandia sti ϑεlisi mu] # παρά τη θέληση µου [para ti ϑεlisi mu] / mot nord κατά το βοριά [kata tǥ vǥria] / mot/henimot påske κατά το Πάσχα [kata tǥ pasχa] / mot reglene ενάνδια στον κανονισµό [εnandia stǥŋ kanǥnizmǥ] / mot slutten av krigen κατά το τέλος του πολέµου [kata tǥ tεlǥs tu pǥlεmu] / mot sola (andsøles, vendt mot sola) ανθωρολογιακός [anϑǥrǥlǥjakǥs] # (mot klokka) ανάδροµος [anadrǥmǥs] / mot strømmen ενάντια/κόντρα στο ρεύµα [εnandia/kǥndra stǥ rεvma] / mot sør κατά το νότο [kata tǥ nǥtǥ] / mot venstre (i retning fra høyre mot venstre, vendt mot venstre) αριστερόστροϕος [aristεrǥstrǥfǥs] / mot vest/øst κατά τη δύση/τη ανατολή [kata ti ðisi/ti anatǥli] / mot vinden (med vinden i ansiktet) ενάντια/κόντρα στον άνεµο [εnandia/kǥndra stǥn anεmǥ] : vi gikk mot vinden προχωρούσαµε αντίθετα προς τον άνεµο [prǥχǥrusamε andiϑεta prǥs tǥn anεmǥ] / rødt mot/som kontrast til grønt κόκκινο σε αντίθεση µε το πράσινο [kǥkinǥ sε andiϑεsi mε tǥ prasinǥ] / vi kjempet mot tyskerne πολεµήσαµε ενάντια

11 11 στους Γερµανούς [pǥlεmisamε εnandia stuz jεrmanikus] / vi må kjempe mot fienden πρέπει να πολεµήσουµε εναντίον τον εχθρού [prεpi na pǥlεmisumε εnandiǥn dǥn εχϑru] / være mot noens natur (by noen imot) πάω κόντρα στο χαρακτήρα κάποιου [paǥ kǥndra stǥ Χaraktira kapiu] mot- pref. (anti-, som virker mot) αντι [andi] # αντί [andi] motaksjon m. αντίδραση, η [i andiðrasi] motangrep n. αντίθεση, η [i andiϑεsi] / gå til motangrep αντιτίθεµαι* [anditiϑεmε] motarbeide v. (motvirke, gjøre motstand, reagere mot) αντενεργώ [andεnεrDžǥ] # (reagere på/mot) αντιδρώ σε [anðiðrǥ sε] # (gå imot, sperre, blokkere, hindre, stikke kjepper i hjulene for) εµποδίζω [εmbǥðizǥ] # (opponere mot, gå/være imot) εναντιώνοµαι (σε) [εnandjǥnǥmε sε] # (imøtegå, motsi, motarbeide) κοντράρω [kǥndrarǥ] / hvis du ikke slutter å motarbeide meg αν δεν πάψεις να µου εναντιώνεσαι [an ðεn papsiz na mu εnandjǥnεsε] / motarbeide noen (prøve å svekke/redusere noens innflytelse) αντιδρώ στην επιρροή κάποιου [andiðrǥ stin εpirǥï kapiu] / motarbeide/reagere på noens planer αντιδρώ στα σχέδια κάποιου [andiðrǥ sta sçεðia kapiu] motarbeidelse m. (protest, innvending, motstand,opposisjon) εναντίωση, η [i εnandiǥsi] motargument n. (imøtegåelse, protest, uenighet) αµϕισβήτηση, η [i amfizvitisi] motbakke m. (oppstigning, klatretur) ανηϕοριά, η [i anifǥrja] # ανήϕορος, ο [Ǥ anifǥrǥs] # ανιϕόρα, η [i anifǥra] # ανωϕέρεια, η [i anǥfεria] # γκρεµός, ο [Ǥ grεmǥs] / det var en bratt motbakke på det punktet (akkurat der) υπήρχε µια απότοµη ανωϕέρεια σε εκείνο το σηµείο [ipirçε mja apǥtǥmi anǥfεria sε εkinǥ tǥ simiǥ] / jeg kan ikke gå fort i motbakke δεν µπορώ να πάω γρήγορα στην αναϕοριά/στον ανήϕορο [ðεm bǥrǥ na paǥ DžriDžǤra stin anafǥria/stǥn anifǥrǥ] motbeskyldning m. αλληλοκατηγορία, η [i alilǥkatiDžǥria] # αντέγκληση, η [i andεŋglisi] motbevis n. (gjendrivelse, imøtegåelse) ανατροπή, η [i anatrǥpi] # (jur.) ανταπόδειξη, η [i andapǥðiksi] motbevise v. (gjendrive, trekke i tvil, imøtegå) αναιρώ [anεrǥ] # ανασκευάζω [anaskεvazǥ] # αποσείω [apǥsiǥ] # (avsanne, dementere) διαψεύδω [ðiapsεvðǥ] / motbevise en teori διαψεύδω θεωρία [ðiapsεvðǥ ϑεǥria] / som kan motbevises αναιρέσιµος [anεrεsimǥs] motbydelig adj. αηδιαστικός [aiðiastikǥs] # γλοιώδης [DžliǤðis] # (forbannet, ekkel, plagsom, bestialsk) αναθετισµένος [anaϑεtizmεnǥs] # (heslig, fæl, stygg, reddsom, redselsfull) απαίσιος [apεsiǥs] # (sjenerende, plagsom) ενοχλητικός [εnǥχlitikǥs] # (frastøtende, vemmelig, ubehagelig) αντιπαθητικός [andipaϑitikǥs] # αποτροπιστικός [apǥtrǥpiastikǥs] # απωστικός [apǥstikǥs] # µπελαλίδικος [bεlaliðikǥs] # άσεµνος [asεmnǥs] # µυσαρός [misarǥs] # (dårlig, ubehagelig, irriterende) δυσάρεστος [ðisarεstǥs] # (avskyelig, grusom) αποτρόπαιος [apǥtrǥpεǥs] # απωθητικός [apǥϑitikǥs] # (avskyelig, vederstyggelig, redelsfull, forferdelig) βδελυρός [vðεlirǥs] # ειδεχθής* [iðεχϑis] # (ekkel, nederdrektig, gemen) άσχηµος [asçimǥs] # άσκηµος [askimǥs] # (tarvelig, simpel, ussel) ελεεινός [εlεinǥs] # αχρείος [aχriǥs] # (om person: ufordragelig, frastøtende) αχώνευτος [aχǥnεftǥs] / du er motbydelig (du gjør meg kvalm) µου ϕέρνιες/προκάλεις αηδία [mu fεrnis/

12 12 prǥkalis aiðia] / ei motbydelig lukt ενοχλητική µυρουδιά [εnǥχlitiki miruðja] # απωθητική εµϕάνηση [apǥϑitiki εmfanisi] / en motbydelig type αποτόµαιος τύπος [apǥtǥmεǥs tipǥs] / et motbydelig arbeid (en skitjobb) αντιπαθητική/µπελαλίδικη δουλειά [andipaϑitiki/bεlaliðiki ðulja] / et motbydelig/irriterende menneske δυσάρεστος άνθρωπος [ðisarεstǥs anϑrǥpǥs] / et motbydelig syn απωθητικό θέαµα [apǥϑitikǥ ϑεama] / et botbydelig vær (stygt vær, dårlig vær) δυσάρεστος καιρός [ðisarεstǥs kεrǥs] / motbydelig mat αντιπαθητική τροϕή [andipaϑitiki trǥfi] / motbydelig oppførsel αηδής /κτηνώδης συµπεριϕορά [aiðis/ktinǥðis simbεrifǥra] # αντιπαθητική/αποτρόπαιη συµπεριϕορά [andipaϑitiki/apǥtrǥpεi simbεrifǥra] motbydelig adv. αηδιαστικά [aiðiastika] # (vemmelig, ekkel, avskyelig) αξιοµίσητος [aksiǥmisitǥs] # απεχθής [apεχϑis] # αποκρουστικός [apǥkrustikǥs] # (kvalmende, vemmelig) εµετικός [εmεtikǥs] / et motbydelig syn εµετικό θέαµα [εmεtikǥ ϑεama] motbydelighet f.m. (vemmelse, avsky, aversjon) αποστροϕή, η [i apǥstrǥfi] motdemonstrasjon m. αντιδιαδήλωση, η [i andiðiaðilǥsi] mote m. µόδα, η [i mǥða] # (nyhet) νεωτερισµός, ο [Ǥ nεǥtεrizmǥs] / bestemme moten (være toneangivende (i motebransjen)) λανσάρω τη µόδα [lansarð ti mǥða] : det er Paris - ikke Roma - som er toneangivende i motebransjen το Παρίσι κι όχι η Ρώµη λανσάρει τη µόδα [tǥ parisi ki Ǥçi i rǥmi lansari ti mǥða] / de siste motene fra Paris οι τελευταίοι νεωτερισµοί από το Παρίσι [i tεlεftεi nεǥtεrizmi apǥ tǥ parisi] / en nyskapende/epokegjørende mote έξαλλη µόδα [εksali mǥða] / en uortodoks (ukonvensjonell, annerledes) mote µια αλλιώτικη µόδα [mja aljǥtiki mǥða] / følge moten ακολουθώ τη µόδα [akǥluϑǥ ti mǥða] : følge moten slavisk (være moteslave) ακολουθώ τη µόδα δουλικά [akǥluϑǥ ti mǥða ðulika] / gjenoppfriske en mote ανανεώνω µια µόδα [ananεǥnǥ mja mǥða] / ha gått av moten (være umoderne) είναι εκτός µόδας [inε εktǥz mǥðas] / kledd etter siste mote ντυµένος µε την τελευταία λέξη της µόδας [dimεnǥz mε tin dεlεftεa lεksi tiz mǥðas] / komme på moten γίνοµαι της µόδας [jinǥmε tiz mǥðas] : når kom miniskjørt på moten? πότε έγινε της µόδας το µίνι; [pǥtε εjinε tiz mǥðas tǥ mini] : komme på moten igjen ξαναγίνοµαι της µόδας [ksanajinǥmε tiz mǥðas] / motens krav οι νόµοι της µόδας [i nǥmi tiz mǥðas] / motens luner οι ιδιοτροπίες /λόξες της µόδας [i iðiǥtrǥpiεs/ lǥksεs tiz mǥðas] / siste mote (siste skrik) η καινούργια µόδα [i kεnurja mǥða] : siste mote/det siste innen hatter η τελευταία µόδα στα καπέλα [i tεlεftεa mǥða sta kapεla] / være på moten είµαι της µόδας [imε tiz mǥðas] # χαλώ κόσµο [ΧalǤ kǥzmǥ] / være siste/høyeste/topp mote (være siste skrik) είµαι η τελευταία λέξη της µόδας [imε i tεlεftεa lεksi tiz mǥðas] : miniskjørt er høyeste mote i år/er siste skrik το µίνι χαλάει κόσµο ϕέτος [tǥ mini Χalai kǥzmǥ fεtǥs] : minskjørt var høyeste mote på den tida µεσουρανούσε τότε η µίνι ϕούστα [uranusε tǥtε i mini-fusta] : svarte hatter er topp mote i sommer τα µαύρα καπέλα είναι η τελευταία λέξη της µόδας ϕέτος το καλοκαίρι [ta mavra kapεla inε i tεlεftεa lεksi tiz mǥðas fεtǥs tǥ kalǥkεri] motebevisst adj. (klesbevisst) κοκέτης /κοκέτα (στο ντύσιµο) [kǥkεtis/kǥkεta (stǥ disimǥ)] #

13 13 (smart, elegant kledd, flørtende) κοκέτικος [kǥkεtikǥs] moteblad n. περιοδικό µόδας, το [tǥ pεriǥðikǥ mǥðas] motedesigner m. (motetegner) ενδυµατολόγος, ο [Ǥ εnðimatǥlǥDžǥs] motedommer m. (klesdommer, haute couture-ekspert) κριτικός της υψηλής ραπτικής, ο [Ǥ kritikǥs tis ipsiliz raptikis] motell n. (i veikanten) (παρόδιος) µοτέλ, το [tǥ (parǥðiǥz) mǥtεl] # (veikro, veikafé) µοτέλ στην άκρη του δρόµου, το [mǥtεl stin akri tu ðrǥmu] # (veikro) ξενοδοχείο πάνω στο δρόµο [ksεnǥðǥçiǥ panǥ stǥ ðrǥmǥ] moteløve f.m. (snobb, dandy) δανδής, ο [Ǥ ðanðis] moteoppvisning m. (moteshow) επίδειξη µόδας, η [i εpiðiksi mǥðas] motepress n. (motens tyranni) η καταδυνάστευση της µόδας [i kataðinastεfsi tiz mǥðas] motett m. (mus.) µοτέτο, το [tǥ mǥtεtǥ] moteutstilling f.m. έκθεση µόδας, η [i εkϑεsi mǥðas] # (av pels-/skinnvarer) έκθεση γούνας, η [i εkϑεsi Džunas] motetegner m. (motedesigner) ενδυµατολόγος, ο [Ǥ εnðimatǥlǥDžǥs] motfallen adj. (slukøret) µε πεσµένα αυτιά [mε pεzmεna aftja] # (nedslått, motløs, fortvilet) βαριόθυµος [variǥϑimǥs] # βαρύθυµος [variϑimǥs] # βαρύκαρδος [varikarðǥs] # δύσθυµος [ðisϑimǥs] # λιπόψυχος [lipǥpsiχǥs] motforestilling m. (innsigelse, innvending, bebreidelse) διαµαρτυρία, η [i ðiamartiria] # (skruppel, hemning, betenkelighet) ενδοιασµός, ο [Ǥ εnðiazmǥs] / de hadde (sterke) motforestillinger mot å arbeide på søndag είχαν ενδοιασµούς στο να δουλέψουν την Κυριακή [iχan εnðiazmus stǥ na ðulεpsi tiŋ giriaki] motforslag n. αντεισήγηση, η [i andisijisi] # αντιπρόταση, η [i andiprǥtasi] / komme med motforslag (foreslå isteden) αντιπροτείνω [andiprǥtinǥ] motgang m. (påkjenning, uflaks) κακοτυχία, η [i kakǥtiçia] # αναποδία, η [i anapǥðia] # # (uhell, uflaks, motgang, mindre nederlag) ατυχία, η [i atiçia] # γκίνια, η [i ginia] # (vanskjebne, ulykker)(pl.) ατυχίες [atiçiεz] # (trengsel, lidelse, pine, plage) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (motgang, prøvelser) δεινά, τα [ta ðina] # κακοπάθεια, η [i kakǥpaϑia] # (ulykke, elendighet, gjenvordighet) εναντιότητα, η [i εnandjǥtita] / ha motgang (ha uflaks) ατυχώ [atiχǥ] # µε δέρνει ατυχία [mε ðεrni atiçia] : ha mye motgang έχω πολλές ατιχίες [εχǥ pǥlεs atiçiεs] # (sitte hardt i det, sitte i uhell) έχω γκίνια [εχε ginia] / motgang i livet (livets gjenvordigheter) οι ενοντιότητες της ζωής [i εnǥndiǥtitεs tiz zǥïs] / være tapper i motgang είµαι γενναίος στις κακοτυχιές [imε jεnεǥs stis kakǥtiçεs] motgift f.m. # (med.)(antitoksin) αντιτοξίνη, η [i anditǥksini] # (som medisin el. middel mot noe) αντίδοτο, το [tǥ andiðǥtǥ] / motgift mot slangebitt αντίδοτο σε δάγκωµα ϕιδιών [andiðǥtǥ sε ðaŋgǥma fiðjǥn] motgifts- (med.) αντίδοτος [andiðǥtǥs] # (som tjener som motgift) που χορηγείται ως αντίδοτο [pu ΧǤrijitε Ǥs andiðǥtǥ] motgående adj. εναντίος [εnandiǥs] mothake m. (på pil, fiskekrok etc., brodd) ακίδι, το [tǥ akiði] motindikasjon m. (med.: kontraindikasjon) αντένδειξη, η [i andεnðiksi]

14 14 motinnlegg n. (jur.) ανταπάντηση, η [i andapandisi] / komme med motinnlegg ανταπαντώ [andapandǥ] motiv n. (påskudd, årsak, grunn) αϕορµή, η [i afǥrmi] # (drivkraft, motivasjon) ελατήριο, το [tǥ εlatiriǥ] # (incitament, stimulans, beveggrunn) κίνητρο, το [tǥ kinitrǥ] # ορµητήριο, το [tǥ ǤrmitiriǤ] # (litt., kunst, mus.: tema, utsmykn.: mønster) µοτίβο, το [tǥ mǥtivǥ] / egoisme er motivet for politikken hans ορµητήριο της πολιτικής του είναι η ιδιοτέλεια [ǤrmitiriǤ tis pǥlitikis tu inε i iðiǥtεlia] / egoistiske motiver/ beveggrunner ιδιοτελή κίνητρα [iðiǥtεli kinitra] / motivet for en forbrytelse η αϕορµή ενός εγκλήµατος [i afǥrmi εnǥs εŋglimatǥs] / ut fra edle/politiske motiver από ευγενή/πολιτικά κίνητρα [apǥ εvjεni/pǥlitika kinitra] / uærlige motiver (simple/ tarvelige motiver) ευτελή κίνητρα [εftεli kinitra] motivasjon f.m. (drivkraft) ελατήριο, το [tǥ εlatiriǥ] # (stimulus, incentiv) κίνητρο, το [tǥ kinitrǥ] / motivasjon er en viktig faktor i (all) læring το κίνητρο είναι σηµαντικός παράγοντας στη µάθηση [tǥ kinitrǥ inε simandikǥs paraDžǥndas sti maϑisi] / motivasjonen til et barn som lærer engelsk τα ελατήρια ενός παιδιού που µαθαίνει Αγγλικά [ta εlatiria εnǥs pεðju pu maϑεni aŋglika] motivasjonsmiddel n. (stimulans, stimulus, spore, incitament) ερέθισµα, το [tǥ εrεϑizma] / med ros som motivasjonsmiddel (under påvirkning av ros) µε τον έπαινο σαν ερέθισµα [mε tǥn εpεnǥ san εrεϑizma] motivering f.m. ((logisk) begrunnelse, rettferdiggjøring, forsvar) αιτιολόγηση, η [i εtiǥlǥjisi] motkandidat m. (motstander) αντίπαλος, ο [Ǥ andipalǥs] / ha noen som motkandidat (ha noen som motstander, stille (opp) mot) έχω κάποιον ως αντίπαλο [εχǥ kapiǥn Ǥs andipalǥ] motkraft f.m. (motstand, reaksjon) αντενέργεια, η [i andεnεrjia] motkrav n. (jur.)(kontrafordring) ανταπαίτηση, η [i andapεtisi] / komme med et motkrav ανταπαιτώ [andapεtǥ] motlys n. (sollys som skinner rett mot en) αντηλιά, η [i andilja] motløs adj. (fortvilet, nedslått) άθυµος [aϑimǥs] # αποθαρρυµένος [apǥϑarimεnǥs] # αποκαρδιωµένος [apǥkarðiǥmεnǥs] # βαριόθυµος [variǥϑimǥs] # βαρύθυµος [variϑimǥs] # βαρύκαρδος [varikarðǥs] # (mismodig) δύσθυµος [ðisϑimǥs] # κατηϕής [katifis] # λιπόψυχος [lipǥpsiχǥs] # (forsagt, feig, engstelig, uten tæl) άψυχος [apsiχǥs] # αψύχωτος [apsiχǥtǥs] motløshet f.m. (skuffelse) αποθάρρυνση, η [i apǥϑarinsi] # απογοήτευση, η [i apǥDžǥitεfsi] # (likegladhet) αθυµία, η [i aϑimia] # (apati, likegladhet) ανορεξία, η [i anǥrεksia] # (nedslåtthet, mismot) δυσθυµία, η [i ðisϑimia] # λιποψυχία, η lipǥpsiçia] / bli grepet av/gripes av motløshet/fortvilelse µε πιάνει αποθάρρυνση [mε pjani apǥϑarinsi] : jeg ble grepet av fortvilelse/håpløshet/motløshet (jeg ble helt fortvilet) µ' έπιασε απελπισία [mεpiasε apεlpisia] motmæle n. (polemisk gjensvar, svar på tiltale) ανταπάντηση, η [i andapandisi] # (replikk, gjensvar, jus.: duplikk) δευτερολογία, η [i ðεftεrǥlǥjia] / ta til motmæle ανταπαντώ [andapandǥ] # (ta til motmæle mot, motsi) αντιστέκοµαι σε [andistεkǥme sε] # αντιµιλώ [andimilǥ] : han tør ikke ta til motmæle mot sin kone δεν τολµάει ν'

15 15 αντισταθεί στη γυναίκα του [ðεn dǥlmaï nandistaϑi sti jinεka tu] motor m. (drivverk) κινητήρας, ο [Ǥ kinitira] # µοτέρ, το [tǥ mǥtεr] # (maskin) µηχανή, η [i miχani] / det er noe galt med motoren µε τον κινητήρα κάτι δεν πάει καλά [mε tǥŋ ginitira kati ðεm pai kala] / en elektrisk motor ηλεκτρικός κινητήρας [ilεktrikǥs kinitiras] / en luftavkjølt motor αερόψυκτος κινητήρας [aεrǥpsiktǥs kinitiras] / en roterende motor περιστροϕικός κινητήρας [pεristrǥfikǥs kinitiras] / en vannavkjølt motor υδρόψυκτος κινητήρας [iðrǥpsiktǥs kinitiras] / mens/når motoren er i gang όταν η µηχανή είναι σε λειτουργία [Ǥtan i miχani inε sε liturjia] / motoren streiket τα κακάρωσε η µηχανή [ta kakarǥsε i miχani] / primus motor (ildsjel, initiativtaker, oppfinner, opphavsmann) δηµιουργός, ο [Ǥ ðimiurDžǥs] motorbåt m. (større motorbåt, motorbarkasse) βενζινάκατος, η [i vεnzinakatǥs] motordel m µέρος της µηχανής, ο [Ǥ mεrǥs tiz miχanis] / motordelene τα µέρα της µηχανής, ο [ta mεra tiz miχanis] motorfartøy n. βενζινόπλοιο, το [tǥ vεnzinǥpliǥ] motorferdsel f.m. (vogntrafikk) κυκλοϕορία οχηµάτων, η [i kiklǥfǥria ǤçimatǤn] / motorferdsel forbudt! απαγορεύεται η κυκλοϕορία οχηµάτων! [apaDžǥrεvεtε i kiklǥfǥria ǤçimatǤn] motorisering f.m. (mekanisering) µηχανοκρατία, η [i miχanǥkratia] motorisert adj. µηχανοκίνητος [miχanǥkinitǥs] / (mil.) motoriserte styrker µηχανοκίνητες δυνάµεις [miχanǥkinitεz ðinamis] motormagasin n. (bilblad, biltidsskrift) περιοδικό αυτοκινήτων, το [tǥ pεriǥðikǥ aftǥkinitǥn] motorolje m. λάδι µηχανής, το [tǥ laði miχanis] # µηχανέλαιο, το [tǥ miχanεlεǥ] motorordonnans m. (kurér) εποχούµενος, ο [Ǥ εpǥχumεnǥs] # (rytterordonnans) έϕιππος, ο [Ǥ εfipǥs] motorpanser n. (motorkasse) καπό, το [tǥ kapǥ] motorsag f.m. (kjedesag) αλυσοπρίονο, το [tǥ alisǥpriǥnǥ] motorstige m. ανεµόσκαλα, η [i anεmǥskala] motorstopp m. αβαρία η [i avaria] # βλάβη κινητήρα, η [i vlavi kinitira] / få motorstopp χαλάω [ΧalaǤ] : bilen fikk motorstopp το αυτοκίνητο έπαθε βλάβη [tǥ aftǥkinitǥ εpaϑε vlavi] : jeg har fått motorstopp ved... έπαθα µια βλάβη στο... [εpaϑa mja vlavi stǥ..] # έπαθα αβαρία στο [εpaϑa avaria stǥ] motorsykkel m. µοτοσυκλέτα, η [i mǥtǥsiklεta] # µηχανή, η [i miχani] / motorsykkel med sidevogn µοτοσυκλέτα µε καλάθι [mǥtǥsiklεta mε kalaϑi] / slenge seg på sykkelen/motosykkelen πηδώ στο ποδήλατο/στη µοτοσυκλέτα µου [piðǥ stǥ pǥðilatǥ/sti mǥtǥsiklεta mu] : han slengte seg på motorsykkelen og forsvant som et lyn πήδηξε στη µοτοσυκλέτα του κι έϕυγε αστραπιαία/σαν αστραπή [piðiksε sti mǥtǥsiklεta tu ki εfijε astrapjεa/san astrapi] / vil du kjøpe en motorsykkel til meg, pappa? θα µου πάρεις µια µηχανή, πατέρα; [ϑa mu pariz mja miχani patεra] motorsykkelordonnans m. µοτοσυκλετιστής αγγελιοϕόρος, ο [Ǥ mǥtǥsiklεtistis aŋgεliǥfǥrǥs] motorsykkeltorg n. αγόρα της µοτοσυκλέτας, η [i aDžǥra tiz mǥtǥsiklεtas] motorsyklist m. µοτοσυκλετιστής, ο [Ǥ mǥtǥsiklεtistis] # (dagl.) µηχανόβιος, ο

16 16 [Ǥ miχanǥviǥs] motortrøbbel n. (fusking i motoren) ανωµαλία κινητήρα, η [i anǥmalia kinitira] motorvei m. αµαξιτός δρόµος, ο [Ǥ amaksitǥz ðrǥmǥs] # (bilvei) αυτοκινητόδροµος, ο [Ǥ aftǥkinitǥðrǥmǥs] motorytelse m. απόδοση κινητήρα, η [i apǥðǥsi kinitira] motpart m. (jur.) αντίδικος, ο [Ǥ andiðikǥs] motpave m. (rel.) αντιπάπας, ο [Ǥ andipapas] motpol m. (fys.) αντίπολο(ς), ο[ǥ andipǥlǥs] motprosjekt n. αντισχέδιο, το [tǥ andisçεðiǥ] motreformasjon m. αντιµεταρρύθµιση, η [i andimεtariϑmisi] motrevolusjon m. (kontrarevolusjon) αντεπανάσταση, η [i andεpanastasi] motrevolusjonær m. (kontrarevolusjonær) αντεπαναστάτης, ο [Ǥ andεpanastatis] motrevolusjonær adj. (kontrarevolusjonær) αντεπαναστατικός [andεpanastatikǥs] motsatt adj. αντιθετικός [andiϑεtikǥs] # της αντίθεσης [tis andiϑεsis] # ανάποδος [anapǥðǥs] # αντίρροπος [andirǥpǥs] # (omvendt, i motsatt retning, gjensidig) αντίστροϕος [andistrǥfǥs] # (som går imot, motsatt) αντίθετος [andiϑεtǥs] # που αντιβαίνει [pu andivεni] # (på den andre siden) αντικρινός [andikrinǥs] # αντίθετος [andiϑεtǥs] / akkurat det motsatte (den rake motsetning) το ακριβώς αντίθετο [tǥ akrivǥs andiϑεtǥ] / denne utviklingen går imot mine interesser αυτή η εξέλιξη είναι αντίθετη µε τα συµϕέροντά µου [afti i εksεliksi inε andiϑεti mε ta simfεrǥnda mu] / det er akkurat motsatt/det mosatte συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο [simvεni akrivǥs tǥ andiϑεtǥ] / det annet kjønn (det motsatte kjønn) το αντίθετο ϕύλο [tǥ andiϑεtǥ filǥ] / det motsatte το αντίθετο [Ǥ andiϑεtǥ] : dette er det motsatte av det du sa i går (dette stemmer ikke med/er stikk i stid med det du sa i går) αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µ' αυτά που είπες χτες [aftǥ vriskεtε sε andiϑεsi mafta pu ipεs Χtεs] : hva er det motsatte av dårlig? ποιο είναι το αντίθετο του [pjǥ inε tǥ andiϑεtǥ tu kakǥs] : jeg har bevis på det motsatte έχω αποδείξεις ; κακός περί του εναντίου [εχǥ apǥðiksis pεri tu εnandiu] / det stikk motsatte (den direkte motsetning) ο αντίποδας [Ǥ andipǥðas] # το αντίστροϕο [tǥ andistrǥfǥ] : han gjorde det stikk motsatte av det de forventet av han έκανε το αντίστροϕο απ' ό,τι περιµέναν [εkanε tǥ andistrǥfǥ ap Ǥ ti pεrimεnan] : han gjorde det stikk motsatte av det jeg sa til han έκανε το ανάποδο απ' ό,τι του είπα [εkanε tǥ anapǥðǥ ap Ǥ ti tu ipa] / diametralt motsatt διαµετρικά αντίθετος [ðiamεtrika andiϑεtǥs] / i motsatt rekkefølge κατ' αντίστροϕη σειρά [kat andistrǥfi sira] / i motsatt retning στην αντίστροϕη κατεύθυνση [stin andistrǥfi katεfϑinsi] / (gramm.) med motsatt betydning αντώνυµος [andǥnimǥs] / motsatte krefter αντίρροπες δυνάµεις [andirǥpεz ðinamis] / motsatt kurs/retning η αντίθετη πορεία/κατεύθυνση [i andiϑεti pǥria/katεfϑinsi] / motsatt side (i bok) η αντικρινή σελίδα [i andikrini sεliða] / motsatt virkning/effekt το αντίστροϕο αποτέλεσµα [tǥ andistrǥfǥ apǥtεlεzma] : medisinen hadde den motsatte virkning το ϕάρµακο είχε το αντίστροϕο αποτέλεσµα [tǥ farmakǥ içε tǥ andistrǥfǥ apǥtεlεzma] / stikk motsatt (diametralt motsatt) άκρως αντίθετος [akrǥs andiϑεtǥs] : det stikk motsatte av το άκρο

17 17 αντίθετο του [tǥ akrǥ andiϑεtǥ tu] / til det motsatte er bevist αν δεν ϕέρεις απόδειξη για το αντίθετο [an ðεn fεris apǥðiksi ja tǥ andiϑεtǥ] / være det motsatte av (stå skarpt mot hverandre, stå i opposisjon til) αντιστρατεύοµαι [andistratεvǥmε] : fascisme er det motsatte av frihet ο ϕασισµός αντιστρατεύεται την ελευθερία [Ǥ fasizmǥs andistratεvεtε tin εlεfϑεria] / være motsatt (være imot) αντιβαινω* [andivεnǥ] # αντίκειµαι* [andikimε] motsatt adv. (på tvers, tvers over, på den andre siden, rett overfor) αγνάντι(α) [aDžnandi(a)] # (vis-a-vis) αντίκριστα [andikrista] # (omvendt, vice versa) αντίστροϕα [andistrǥfa] # αντιστρόϕως* [andistrǥfǥs] # εναντιωµατικός [εnandiǥmatikǥs] / på motsatt side (vis-à-vis, på den andre sida, rett imot, på motsatt side) έναντι [εnandi] / stikk motsatt av det vi håpet på αντίθετα απ' ό,τι ελπίζαµε [andiϑεta ap Ǥ ti εlpizamε] motsetning m. αντίθεση, η [Ǥ andiϑεsi] # (uoverensstemmelse, manglende samsvar) ανακολουθία, η [i anakǥluϑia] # ασυνέπεια, η [i asinεpia] # (uenighet, dissens, tvist, konflikt) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] # (det motsatte) εναντίον*, το [tǥ εnandiǥn] # ενάντιο, το [tǥ εnandiǥ] # (forskjell, divergens) διαϕορά, η [i ðiafǥra] # (ord med motsatt betydning, antonym) αντώνυµο(ν), το [tǥ andǥnimǥ(n)] # (skjelning, det å skille, det å skjelne - ved bruk av kontrast) αντιδιαστολή, η [i andiðiastǥli] / den direkte motsetning (det stikk motsatte) αντίποδας, ο [Ǥ andipǥðas] / den rake motsetning το ακριβό αντίθετο [tǥ akrivǥ andiϑεtǥ] # den rake motsetningen til το άκρο αντίθετο του [tǥ akrǥ andiϑεtǥ tu] : han er sin brors rake motsetning είναι το άκρο/ακριβώς αντίθετο του αδελϕού του [inε tǥ akrǥ andiϑεtǥ tu aðεlfu tu] / i motsetning til σε αντίθεση µε [sε andiϑεsi mε] # σε αντιδιαστολή µε [sε andiðiastǥli mε] : i motsetning til meg røyker ikke Jon αντίθετο από µένα, ο Γιάννης δεν καπνίζει [andiϑεtǥ apǥ mεna Ǥ janiz ðεŋ gapnizi] : livet på landet er, i motsetning til bylivet,... η ζωή στο ύπαιθρο, σε αντίθεση µε τι ζωή στην πόλη, είναι... [i zǥï stǥ ipεϑrǥ sε andiϑεsi mε ti zǥï stim bǥli inε] : kunst(en), i motsetning til vitenskap(en), er... η τέχνη, σε αντιδιαστολή µε την επιστήµη, είναι... [i tεχni sε andiðiastǥli mε tin εpistimi inε] / motsetningen mellom... η αντίθεση µεταξύ... [i andiϑεsi mεtaksi] # (mangel på samsvar mellom) ασυνέπεια µεταξύ... [asinεpia mεtaksi] : motsetning mellom ord og handling συνέπεια µεταξύ έργων και λόγων [asinεpia mεtaksi εrDžǥn kε lǥDžǥn] : motsetningen mellom liv og død η αντίθεση µεταξύ ζωής και ϑανάτου [i andiϑεsi mεtaksi zǥïs kε ϑanatu] / som består av to motsetninger που αποτελείται από δύο αντίθετα [pu apǥtεlitε apǥ ðiǥ andiϑεta] / stå i motsetning til βρίσκοµαι σε αντίθεση µε [vriskǥmε sε andiϑεsi mε] : dette står i motsetning til det du sa i går (dette stemmer ikke med/ er det motsatte av det du sa i går) αυτό βρίσκεται σε αντίθεση µ' αυτά που είπες χτες [aftǥ vriskεtε sε andiϑεsi mafta pu ipεs Χtεs] motsetnings- (motsettende) αντιθετικός [andiϑεtikǥs] motsetningsforhold n. (antagonisme, fiendskap, fiendtlig holdning, uvennskap) αντίθεση, η [i andiϑεsi] / deres motsetningsforhold skyldes misunnelse η αντίθεση µεταχύ τους προέρχεται από ϕθόνο [i andiϑεsi mεtaksi tus pruεrçεtε apǥ fϑǥnǥ] motsette seg v. (være negativt innstilt til, motarbeide, opponerer mot) εναντιώνοµαι (σε)

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

NAVN... UTFYLT DEN... VURDERINGSSKJEMA (BECK)

NAVN... UTFYLT DEN... VURDERINGSSKJEMA (BECK) NAVN... UTFYLT DEN... VURDERINGSSKJEMA (BECK) I listen nedenfor skal du i hver gruppe finne den setningen som passer best til din tilstand akkurat nå og sette et kryss i ruten som står foran setningen.

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer