besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]"

Transkript

1 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs] / besatt av en tvangsforestilling/fiks idé µανιακός [maniakǥs] # κατεχόµενος από έµµονη ιδέα [katεχǥmεnǥs apǥ εmǥni iðεa] / han er besatt av tanken på at τον είχε καβαλικέψει η ιδέα πως [tǥn içε kavalikεpsi i iðεa pǥs] # κατέχεται από την ιδέα πως [katεçεtε apǥ tin iðεa iðεa pǥs] # τον έχει κολλήσει η ιδέα πως [tǥn εçi kǥlisi i iðεa pǥs] / hun skrek som besatt/som om djevelen var i hælene på henne ϕώναζε σαν να την είχε καβαλικέψει ο σάτανας [fǥnisε san na tin içε kavalikεpsi Ǥ satanǥs] bese v. (beskue, betrakte, se ut over) επισκοπώ [εpiskǥpǥ] besegle v. σϕραγίζω [sfrajizǥ] # (stemple, bekrefte, skrive under på) επισϕραγίζω [εpisfrajizǥ] # (avslutte, inngå) κλείνω [klinǥ] / besegle en avtale/overenskomst επισϕραγίζω µια συµϕωνία [εpisfrajizǥ mja simfǥnia] / besegle/avslutte en handel/ avtale κλείνω µια δουλειά [klinǥ mja ðulja] / hans skjebne var beseglet η µοίρα του είχε κριθεί [i mira tu içε kriϑi] besegling f.m. (bekreftelse) επισϕράγιση, η [i εpisfrajisi] beseire v. (slå, overvinne, overmanne) νικώ [nikǥ] # καταβάλλω [katavalǥ] # βάζω κάποιον κάτω [vazǥ kapjǥn katǥ] # (nedkjempe, jage på flukt) κατατροπώνω [katatrǥpǥnǥ] # (knuse, tilintetgjøre) συντρίβω [sindrivǥ] # (knekke, overf. knuse) τσακίζω [tsakizǥ] # (få overtaket på) πλεονεκτώ η υπερισχύω έναντι τού [plεǥnεktǥ i ipεrisçiǥ εnandi tu] # βγαίνω κερδισµένος από σε [vjεnǥ kεrðizmεnǥs apǥ sε] # επωϕελούµαι από [εpǥfεlumε apǥ] # (overvinne, mestre, kontrollere, dominere) εξουσιάζω [εksusiazǥ] / bli beseiret (lide nederlag) νικιέµαι [nikiεmε] / han beseiret alle sine motstandere κατέβαλε όλους τους αντιπάλους του [katεvalε Ǥlus tus andipalus tu] / til slutt beseiret Rom Kartago τελικά η Ρώµη κατέβαλε την Καρχηδόνα [tεlika i rǥmi katεvalε tiŋ garçiðǥna] beseiret adj. ηττηµένος [itimεnǥs] besetning m. (mannskap) πλήρωµα, το [tǥ plirǥma] # (kveg, husdyrbestand) ζωντανά, τα [ta zǥndana] # θρέµµατα, τα [ta ϑrεmata] # (påsydd pynt) στολίδια, τα [ta stǥliðja] # (bord, besetning, garnityr) γαρνιτούρα, η [i Džarnitura] besette v. (omringe, omgi) περιστοιχίζω [pεristiçizǥ] # περιβάλλω [pεrivalǥ] # (dagl.) ζώνω [zǥnǥ] # (pryde (med paljetter)) καταστολίζω (µε πούλιες) [katastǥlizǥ (mε puljεs)] besettelse m. (fiks idé, tvangstanke) έµµονη ιδέα, η [i εmǥni iðεa] / bli en besettelse hos µου γίνει έµµονη ιδέα [mu jini εmǥni iðεa] # µου γίνεται κάτι πάθος [mu jinεtε kati paϑǥs] : døden er blitt en besettelse hos han ο θάνατος του έχει γίνει έµµονη ιδέα [Ǥ ϑanatǥs tu εçi jini εmǥni iðεa] / frykten for å bli arbeidsledig er blitt en besettelse hos meg/slipper ikke taket i meg µου έχει γίνει έµµονη ιδέα ο ϕόβος της ανεργίας [mu εçi jini εmǥni iðεa Ǥ fǥvǥs tis anεrjias] / musikk/politikk er blitt en besettelse/en altoppslukende interesse hos han/henne η µουσική/η πολιτική του/της έχει γίνει πάθος [i musiki/i pǥlitiki tu/tis εçi jini paϑǥs] besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

2 2 besiktige v. (granske, gjennomgå, revurdere) αναβαθµολογώ [anavaϑmǥlǥDžǥ] # (mønstre, kontrollere, om regnskaper o.l. gjennomgå) ανακρίνω [anakrinǥ] # (inspisere) επιθεωρώ [εpiϑεǥrǥ] besiktigelse m. (inspeksjon) επιθεώρηση, η [i εpiϑεǥrisi] besinne seg v. (roe seg ned) συνέρχοµαι [sinεrχǥmε] # (tenke seg om) σκέπτοµαι [skεptǥmε] besinnelse m. (fatning) ψυχραιµία, η [i psiχrεmia] / miste besinnelsen (bli sint, fare opp) αϕαρπάζοµαι [afarpazǥmε] # (tape fatningen) παραµελώ τον εαυτό µου [paramεlǥ tǥn εaftǥ mu] besindighet f.m. (fatning) ψυχραιµία, η [i psiχrεmia] besittelse m. (eie, eiendom, herredømme) κυριότητα, η [i kiriǥtita] # (okkupasjon, eie) κατοχή, η [i katǥçi] # (eierskap, eiendom, eiendel) διακατοχή, η [i ðiakatǥçi] # νοµή, η [i nǥmi] / landets/frankrikes oversjøiske besittelser οι υπερπόντιες κτήσεις της χώρας /της Γαλλίας [i ipεrpǥndiεs ktisis tis ΧǤras/tiz Džalias] / være i besittelse av έχω [εχǥ] # διακατέχω [ðiakatεχǥ] : være i besittelse av noe (ha noe i sitt eie) έχω κάτι στην κατοχή µου [εχǥ kati stiŋ gatǥçi mu] besjele v. (animere, live opp, oppmuntre, anspore) εµψυχώνω [εmpsiχǥnǥ] besjelet adj. (fylt, innpodet, gjennomsyret) γαλουχµένος [DžaluΧmεnǤs] / besjelet med patriotisme γαλουχµένος µε πατριωτισµό [DžaluΧmεnǤz mε patriǥtizmǥ] besk adj. (om smak: bitter, skarp, sterk) αψύς [apsis] # στυϕός [stifǥs] # (om samtale el. diskusjon: besk, bitter) οξύς [Ǥksis] # (om smak, vin) δριµύς [ðrimis] # πικρόχολος [pikrǥχǥlǥs] / denne frukten etterlater seg en besk smak αυτό το ϕρούτο αϕήνει µια στυϕάδα [aftǥ tǥ frutǥ afini mja stifaða] # et beskt smil (et stivt/stivnet smil) στυϕό χαµόγελο [stifǥ ΧamǤjεlǤ] beskaffenhet f.m. χαρακτήρας, ο [Ǥ Χaraktiras] # ϕυσικό, το [tǥ fisikǥ] beskatning m. ϕορολογία, η [i fǥrǥlǥjia] # (ligning, skatte(ut)ligning) ϕορολογική αποτίµηση, η [i fǥrǥlǥjiki apǥtimisi] / direkte beskatning αµέση ϕορολογία, η [i amεsi fǥrǥlǥjia] / hard beskatning (hard skattlegging, tunge skatter) βαριά ϕορολογία [varia fǥrǥlǥjia] / urettferdig beskatning άδικη ϕορολογία, η [i aðiki fǥrǥlǥjia] # άνιση ϕορολογία [anisi fǥrǥlǥjia] beskhet m. (besk smak, skarphet i smak) στυϕάδα, η [i stifaða] # άψα, η [i apsa] # αψάδα, η [i apsaða] beskjed m. (melding) µήνυµα, το [tǥ minima] # παραγγελία, η [i paraŋgεlia] # (svar) απάντηση, η [i apandisi] # (melding, underretning, advarsel) ειδοποίηση, η [i iðǥpiisi] / dra (fra en jobb) uten å gi beskjed ϕεύγω (από µια δουλειά) απροειδοποίητα [fεvDžǥ (apǥ mja ðulja) aprǥiðǥpiita] / du/dere skal få (jeg skal gi) beskjed i god tid θα σας το γνωρίσοµε εγκαίρως [ϑa sas tǥ DžnǤrisǤmε εŋgεrǥs] / er det noen beskjed(er) til meg? υπάρχουν καµιά παραγγελία για µένα; [iparχun kamja paraŋgεlia ja mεna] # υπάρχουν µηνύµατα για µένα; [iparχun minimata ja mena] / få beskjed (bli underrettet) ειδοποιούµαι [iðǥpiumε] : jeg fikk beskjed i går om at jeg er oppsagt (jeg fikk min oppsigelse i går) ειδοποιήθηκα χτες ότι απολύοµαι [iðǥpiiϑika Χtεs Ǥti apǥliǥmε] / fikk du beskjeden min? έλαβες το µήνυµά µου;

3 3 [εlavεs tǥ minima mu] / gi beskjed (informere, meddele, melde fra til) ειδοποιώ [iðǥpiǥ] # παραγγέλνω [paraŋgεlnǥ] # παραγγέλλω [paraŋgεlǥ] : jeg skal gi deg beskjed så snart jeg vet/hører noe θα σε ειδοποιήσω µόλις έχω νέα [ϑa sε iðǥpiisǥ mǥlis εχǥ nεa] : jeg skal gi deg beskjed hvis han dukker opp θα σου µηνύσω αν ϕανεί [ϑa su minisǥ an fani] : jeg skal gi deg beskjed når jeg er klar θα σου παραγγείλω πότε είµαι έτοιµος [ϑa su paraŋgilǥ pǥtε imε εtimǥs] : jeg skal gi sjefen beskjed om at jeg slutter/sier opp θα ειδοποιήσω το αϕεντικό ότι ϕεύγω [ϑa iðǥpiisǥ tǥ afεndikǥ Ǥti fεvDžǥ] / gi noen beskjed om (gjøre noen oppmerksom på) ϕέρνω σε γνώση κάποιου [fεrnǥ sε DžnǤsi kapju] / inntil nærmere beskjed (blir gitt) (inntil videre) µέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως [mεχri nεǥtεras iðǥpiisεǥs] / legge igjen (en) beskjed til noen om noe αϕήνω µήνυµα σε κάποιον για κάτι [afinǥ minima sε kapjǥn ja kati] : jeg la igjen en beskjed til han på kontoret του άϕησα παραγγελία στο γραϕείο [tu afisa paraŋgεlia stǥ DžrafiǤ] / sende beskjed (meddele) ειδοποιώ [iðǥpiǥ] # µηνώ [minǥ] # µηνάω [minaǥ] : han sendte/ga meg beskjed om at han var klar µε ειδοποίησε ότι ήταν έτοιµος [mε iðǥpiisε Ǥti itan εtimǥs] : jeg sendte han beskjed/ melding om at mora hans var syk του µήνυσα για την αρρώστεια της µάνας του [tu minisa ja tin arǥstia tiz manas tu] beskjeden adj. (moderat, middels, middelmådig) µέτριος [mεtriǥs] # (smålåten, forsynt) µετριόϕρωνας [mεtriǥfrǥnas] # µετριόϕρων* [mεtriǥfrǥn] # ανεπαίσθητος [anεpεsϑitǥs] # (enkel) άπλος [aplǥs] # (blyg, forsagt, forknytt, nølende) δειλός [ðilǥs] # (elskverdig, forekommende) απερηϕάνευτος [apεrifanεftǥs] / du må ikke være så beskjeden på egne vegne! (ikke bagatelliser dine (egne) prestasjoner/resultater!) µη µειώνεις τα επιτεύγµατά σου! [min miǥnis ta εpitεvDžmata su] / en beskjeden person ένας µετριόϕρων άνθρωπος [εnaz mεtriǥfrǥn anϑrǥpǥs] / en mann med beskjedne midler άνθρωπος µέτριας οικονοµικής κατάστασης [anϑrǥpǥz mεtrias ikǥnǥmikis katastasis] / et beskjedent forslag (et forslag uten mange krav) µια πρόταση χωρίς πολλές αξιώσεις [mja prǥtasi ΧǤris pǥlεs aksiǥsis] / et beskjedent måltid ένα απλό γεύµα [εna aplǥ jεvma] / han er beskjeden når det gjelder prestasjonene sine είναι µετριόϕρων για τις επιτυχίες του [inε mεtriǥfrǥn ja tis εpitiçiεs tu] beskjedenhet f.m. (enkelhet, nøysomhet) µετριοϕροσύνη, η [i mεtriǥfrǥsini] # ταπεινότητα, η [i tapinǥtita] # ολιγάρκεια, η [i ǤliDžarkia] # µετριοϕροσύνη, η [i mεtriǥfrǥsini] # (anstendighet, god takt og tone) αιδώς*, η [i εðǥs] / i all beskjedenhet (uten skryt/ uten å skryte) χωρίς κοµπασµούς [ΧǤris kǥmbazmus] beskjeftige v. (beskjeftige seg med) ασχολούµαι [asχǥlumε] # (sysselsette, ha i arbeid) απασχολώ [apasχǥlǥ] / beskjeftige seg med (ha å gjøre med, ta fatt på, gripe an) αντιµετωπίζω [andimεtǥpizǥ] # (være aktiv i, drive med, engasjere seg i, ha som yrke) ασχολούµαι µε [asχǥlumε mε] # καταπιάνοµαι µε [katapjanǥmε] : beskjeftige seg med politikk (gå inn i politikken) ασχολούµαι µε την πολιτική [asχεlumε mε tim bǥlitiki] beskjeftigelse m. (gjøremål) ασχολία, η [i asχǥlia] # (sysselsetting, virksomhet, arbeid) απασχόληση, η [i apasχǥlisi] # ασχολία, η [i asχǥlia] / en innbringende

4 4 beskjeftigelse (en lønnsom virksomhet) επικερδής απασχόληση [εpikεrðis apasχǥlisi] beskjeftiget adj. (opptatt (med å...)) απασχοληµένος να... [apasχǥlimεnǥz na] beskjære v. (skjære bort) κλαδεύω [klaðεvǥ] # (stusse, trimme) αποκόβω [apǥkǥvǥ] # ξακρίζω [ksakrizǥ] # (tynne ut knopper/skudd) βλαστολογώ [vlastǥlǥDžǥ] / beskjære ei bok (skjære av kantene ved innbinding) ξακρίζω ένα βιβλίο [ksakrizǥ εna vivliǥ] / beskjære en busk κλαδεύω ένα θάµνο [klaðεvǥ εna ϑamnǥ] / beskjære hardt/ kraftig κοντοκλαδεύω [kǥndǥklaðεvǥ] / hvis rosene/vinrankene ikke beskjæres αν δεν κλαδευτούν οι τριανταϕυλλλιές /τα κλήµατα [an ðεn klaðεftun i triandafiljεs/ta klimata] beskjærer m. (person) κλαδευτής, ο [Ǥ klaðεftis] beskjæring f.m. κλάδε(υ)µα, το [tǥ klaðε(v)ma] # κλάδος, ο [Ǥ klaðǥs] # (uttynning av knopper/skudd) βλαστολόγηµα, το [tǥ vlastǥlǥjima] # (nedskjæring, avkapping, avkutting) κουτσούρεµα, το [tǥ kutsurεma] # (stussing, trimming, klipping) ξάκρισµα, το [tǥ ksakrizma] / trærne trenger beskjæring/å beskjæres τα δέντρα θέλουν κλάδο [ta ðεndra ϑεlun klaðǥ] beskjæringskniv m. (faskinkniv, hagesaks, greinsaks/-sag) κλαδευτήρα, η [i klaðεftira] # κλαδευτήρι, το [tǥ klaðεftiri] beskrive v. (skildre) περιγράϕω [pεriDžrafǥ] # (fortelle om, berette om) αναϕέρω [an anafεrǥ] # (skildre, forestille, gjenspeile) απεικονίζω [apikǥnizǥ] # εικονίζω [ikǥnizǥ] / beskrive framtida/framtidsperspektivene διαγράϕω το µέλλον/ τις προοπτικές [ðiaDžrafǥ tǥ mεlǥn/tis prǥǥptikεs] / beskrive noe veldig detaljert (i minste detalj) περιγράϕω κάτι πολύ αναλυτικά [pεriDžrafǥ kati pǥli analitika] # εξιστορώ [εksistǥrǥ] / det kan ikke beskrives (det lar seg ikke beskrive) δεν επιδέχεται περιγραϕή [ðεn εpiðεçεtε pεriDžrafi] : hennes skjønnhet kan ikke beskrives (hun er ubeskrivelig vakker) η οµορϕιά της δε λέγεται! [i ǤmǤrfja tiz ðε lεjεtε] / han beskrev hvordan han var blitt torturert ανάϕερε πώς τον βασάνισαν [anafεrε pǥs tǥn vasanisan] / kan du beskrive det for meg? µπορείς να µου το περιγράψεις; [bǥriz na mu tǥ pεriDžrapsis] / mine lidelser kan ikke beskrives/er ubeskrivelige τα βάσανά µου δεν περιγράϕονται [ta vasana mu ðεm bεriDžrafǥndε] / psykologien kan beskrives som den vitenskapen som η ψυχολογία µπορεί να οριστεί ως η επιστήµη που... [i psiχǥlǥjia bǥri na Ǥristi Ǥs i εpistimi pu] beskrivelse m. (omtale) περιγραϕή, η [i pεriDžrafi] # (karakteristikk) χαρακτηρισµός, ο [Ǥ ΧaraktirizmǤs] # (framstilling, skildring) απεικόνιση, η [i apikǥnisi] # έκθεση, η [i εkϑεsi] / en begeistret omtale/beskrivelse ενθουσιώδης περιγραϕή [εnϑusiǥðis pεriDžrafi] / en detaljert beskrivelse αναλυτική περιγραϕή [analitiki pεriDžrafi] / en levende beskrivelse µια γραϕική περιγραϕή [mja Džrafiki pεriDžrafi] : gi en detaljert/ utførlig beskrivelse av (legge ut om) εξιστορώ [εksistǥrǥ] / en nøyaktig beskrivelse µια ακριβής περιγραϕή [mja akrivis pεriDžrafi] / det lar seg ikke beskrive (det kan ikke beskrives) δε επιδέχεται περιγραϕή [ðε εpiðεçεtε pεriDžrafi] / gi en kortfattet beskrivelse av δίνω µια σύντοµη περιγραϕή του [ðinǥ mja sinðǥmi pεriDžrafi tu] # δίνω µια λακωνική περιγραϕή του [ðinǥ mja lakǥniki pεriDžrafi tu] / han ga meg en kort beskrivelse av sine planer µου έδωσε ένα γενικό διάγραµµα

5 5 των σχεδίων του [mu εðǥsε εna jεnikǥ ðiaDžrama tǥn sçεðiǥn du] / hans beskrivelse av hendelsen er ikke presis η εκ µέρος του περιγραϕή του επεισόδιου δεν είναι ακριβής [i εk mεrǥs tu pεriDžrafi tu εpisǥðiu ðεn inε akrivis] / svare til beskrivelsen ανταποκρίνοµαι στην περιγραϕή [andapǥkrinǥmε stim bεriDžrafi] / trosse enhver beskrivelse είµαι υπεράνω περιγραϕής [imε ipεranǥ pεriDžrafis] : det trosser enhver beskrivelse είναι ανώτερος κάθε περιγραϕή [inε anǥtεrǥs kaϑε pεriDžrafi] beskrivende adj. (skildrende) περιγραϕικός [pεriDžrafikǥs] beskt adv. (bittert) δριµέως [ðrimεǥs] # µε δριµύτητα [mε ðrimitita] beskue v. (betrakte, se ut over) επισκοπώ [εpiskǥpǥ] beskylde v. (anklage, trekke til ansvar for) καταλογίζω [katalǥjizǥ] # (plassere skyld, legge skylda på) προσάπτω κατηγορία [prǥsaptǥ katiDžǥria] # κατηγορώ [katiDžǥrǥ] / beskylde hverandre (anklage hverandre, klandre hverandre) αλληλοκατηγορώ [alilǥkatiDžǥrǥ] / beskylde (noen) for (tillegge en, tilskrive en) αποδίνω [apǥðinǥ] # αποδίδω* [apǥðiðǥ] / beskylde noen for noe κατηγορώ κάποιον για κάτι [katiDžǥrǥ kapjǥn ja kati] / beskylde noen for å lyve (kalle noen en løgner (offentlig)) διαψεύδω κάποιον ανοιχτά /δηµόσια [ðiapsεvðǥ kapjǥn aniχta/ðimǥsia] / han beskyldte meg µου προσήψε κατηγορία [mu prǥsipsε katiDžǥria] / vi beskylder ikke deg for lekkasjen δεν σε κατηγορούµαι για τη διαρροή [ðεn sε katiDžǥrumε ja ti ðiarǥï] beskyldning m. (siktelse, tiltale) κατηγορία, η [i katiDžǥria] # (anklage, kritikk) αιτήαση, η [i εtiasi] # (tilleggelse av egenskaper eller motiver) απόδοση, η [i apǥðǥsi] # (anklage, insinuasjon, inkriminering) ενοχοποίηση, η [i εnǥχǥpiisi] # (bebreidelse) καταλογισµός, το [tǥ katalǥjizmǥs] / beskyldninger rettet mot komitéen κατηγορίες στρεϕόµενες κατά της επιτροπής [katiDžǥriεs strεfǥmεnεs kata tis εpitrǥpis] / beskyldninger som underbygges av bevis αιτιάσεις ενισχυόµενες από αποδείξεις [εtiasis εnisçiǥmεnεs apǥ apǥðiksis] / en alvorlig beskyldning βαριά κατηγορία [varja katiDžǥria] # οβαρή κατηγορία, η [i sǥvari katiDžǥria] / en grunnløs beskyldning αβάσιµη κατηγορία [ avasimi katiDžǥria] / grunnløse beskyldninger αστήρικτες κατηγορίες [astiriktεs katiDžǥriεs] : komme med grunnløse beskyldninger (dikte opp/finne på/pønske ut anklager) µηχανεύοµαι κατηγορίες [miχanεvǥmε katiDžǥriεs] / hva går beskyldningene mot deg ut på? (hva er du beskyldt/anklaget for?) ποια κατηγορία σε βαρύνει; [pja katiDžǥria sε varini] / komme med en beskyldning προβάλλω ισχυρισµό [prǥvalǥ isçirizmǥ] / slenge ut anklager/beskyldninger mot βάλλω ενεντίον κάποιου [valǥ εnandiǥŋ gapju] beskytte v. προϕυλάγω [prǥfilaDžǥ] # (verne) προστατεύω [prǥstatεvǥ] # (komme til unnsetning, hjelpe i sikkerhet, gi beskyttelse til, verne) περιθάλπω [pεriϑalpǥ] / beskytte seg προϕυλάγοµαι [prǥfilaDžǥmε] / grekerne beskyttet jødene under okkupasjonen οι 'Ελληνες περίθαλψαν τους Εβραίους στην κατοχή [i εlinεs pεriϑalpsan tus εvrεus stiŋ gatǥçi] beskyttelse m. προστασία, η [i prǥstasia] # (vern, panser) θωράκιση, η [i ϑǥrakisi] # (hjelp, støtte) αιγίδα, η [i εjiða] # (vern, styrking, konsolidering) κατοχύρωση, η [i katǥçirisi] # (sikkerhet, garanti, sikring) ασϕάλεια, η [i asfalia] # εξασϕάλιση, η

6 6 [i εksasfalisi] # (vern, bevaring, forvaring, varetekt) διαϕύλαξη, η [i ðiafilaksi] / det fins ingen beskyttelse mot hydrogenbomba δεν υπάρχει ασϕάλεια από την υδρογονοβόµβα [ðεn iparçi asfalia apǥ tin iðrǥDžǥnǥvǥmva] / dette er en beskyttelse mot... αυτό αποτελεί θωράκιση κατά... [aftǥ apǥtεli ϑǥrakisi kata] / kreve lovens beskyttelse (kreve rettsbeskyttelse) αξιώνω/απαιτώ την προστασία του νόµου [aksiǥnǥ/apεtǥ tim brǥstasia tu nǥmu] / under beskyttelse av (sponset av) υπό την αιγίδα του/της [ipǥ tin εjiða tu/tis] beskyttelsestoll m. (vernetoll, utligningstoll) αντισταθµιστικός δασµός, ο [andistaϑmistikǥz ðazmǥs] # αντισταθµιστική εισϕορά, η [i andistaϑmistiki isfǥra] ðazmǥs] # προστατευτικό δασµολόγιο, το [tǥ prǥstatεftikǥ ðazmǥlǥjiǥ] beskyttende adj. (beskyttelses-) προστατευτικός [prǥstatεftikǥs] beskytter m. προστάτης, ο [Ǥ prǥstatis] # (forkjemper) υπέρµαχος, ο [Ǥ ipεrmaχǥs] beskyttet adj. προστατευόµενος [prǥstatεvǥmεnǥs] # (sikret) εξασϕαλισµένος [εksasfalizmεnǥs] beskøyt m. (skipskjeks, skonrok) γαλέτα, η [i Džalεta] beslag n. (jernbeslag) µεντεσές, ο [Ǥ mεndεsεs] # (tilbehør) εξαρτήµατα, τα [ta εksartimata] # (konfiskering) κατάσχεση, η [i katasçεsi] # δέσµευση, η [i ðεzmεfsi] # δήµευση, η [i ðimεfsi] / ta beslag i (konfiskere, pantsette) κατάσχω [katasχǥ] : ta beslag i møblene til noen κατάσχω τα έπιλπα κάποιου [katasχǥ ta εpipla kapju] beslaglegge v. κατάσχω [katasχǥ] # (konfiskere, ta, binde, sperre) δεσµεύω [ðεzmεvǥ] # δηµεύω [ðimεvǥ] # (konfiskere, foreta utpanting) ενεργώ κατάσχεση [εnεrDžǥ katasçεsi] # (storme, innta, erobre, bemektige seg, vinne) εκπορθώ [εkpǥrϑǥ] / beslaglagte varer (frilagervarer, varer i tollopplag) δεσµευµένα εµπορεύµατα [ðεzmεvmεna εmbǥrεvmata] / beslaglegge tjuvegods δηµεύω τα κλοπιµαία [ðimεvǥ ta klǥpimεa] / som ikke er/ikke kan bli beslaglagt αδήµευτος [aðimεftǥs] / som kan bli beslaglagt (klar for overtakelse) δηµεύσιµος [ðimεfsimǥs] beslagleggelse m. (jur.)(konfiskering, inndragelse) κατάσχεση, η [i katasçεsi] # αποστέρηση, η [i apǥstεrisi] # δέσµευση, η [i ðεzmεfsi] # δήµευση, η [i ðimεfsi] # (bortnapping, fjerning, huking) αϕαίρεση, η [i afεrεsi] # αρπαγή, η [i arpaji] # (konfiskering, tilbakeholdelse, bibehold) επίσχεση, η [i εpisçεsi] # (mil.)( rekvisisjon, tvangsavlevering) επίταξη, η [i εpitaksi] / beslagleggelse av fast eiendom κατάσχεση ακινήτου (= ακίνητης περιουσίας) [katasçεsi akinitu (akinitis pεriusias)] / beslagleggelse av fast eiendom/grunneiendom συντηρητική κατάσχεση ακινήτου [sindiritiki katasçεsi akinitu] / beslagleggelse av førerkortet αποστέρηση της άδειας οδήγησης [apǥstεrisi tis aðias Ǥðijisis] / beslagleggelse av utuktige bøker κατάσχεση άσεµνων βιβλίων [katasçεsi asεmnǥn vivliǥn] / beslagleggelse av varer κατάσχεση εµπορευµάτων [katasçεsi εmbǥrεvmatǥn] beslektet adj. σχετικός [sçεtikǥs] # συναϕής [sinafis] # (biol.) συγγενής [siŋgεnis] # που συγγενεύει [pu siŋgεnεvi] # (biol.) συγγενικός [siŋgεnikǥs] # (παρ)όµοιος [(par)ǥmiǥs] / (som ligner hverandre) παρεµϕερής [parεmfεris] / beslektet art

7 7 συγγενέ είδη, η [i siŋgεni iði] / beslektet gjennom giftemål συγγενείς εξ αγχιστείας [siŋgεnis εks aŋçistias] / beslektete yrker παρεµϕερέ επαγγέλµατα [parεmfεri εpaŋgεlmata] / beslektet med συγγενεύων προς [siŋgεnεvǥn prǥs] # όµοιος προς [ǤmiǤs prǥs] / innbyrdes beslektet (forbundet med hverandre, avhengige av hverandre) αλληλένδετος [alilεnðεtǥs] / medlidenhet og kjærlighet er nær beslektet η συµπόνοια και η αγάπη συγγενεύουν στενά [i simbǥnia kε i aDžapi siŋgεnevun stεna] beslutning m. (avgjørelse; domsavsigelse) απόϕαση, η [i apǥfasi] / dagens beslutning απόϕαση του σήµερα, η [i apǥfasi tu simεra] / det å ta/fatte beslutninger η λήψη αποϕάσεων [i lipsi apǥfasεǥn] / dette er min endelige beslutning αυτή 'ναι η οριστική µου απόϕαση [afti nε i Ǥristiki mu apǥfasi] / en forhastet beslutning απερίσκεπτη απόϕαση [apεriskεpti apǥfasi] / en ugjenkallelig beslutning (en endelig avgjørelse) αµετάτρεπτη απόϕαση [amεtatrεpti apǥfasi] : min beslutning om å... er ugjenkallelig (jeg er fast bestemt på å...) είναι ανέκκλητη η απόϕασέ µου να... [inε anεkliti i apǥfasi mu na] / en vanskelig beslutning µια δύσκολη απόϕαση [mja ðiskǥli apǥfasi] / fatte en beslutning παίρνω µια απόϕαση [pεrnǥ mja apǥfasi] / få en til å ta en beslutning om (få en til å) µου αποϕασίζω [mu apǥfasizǥ] : hva (var det som) fikk deg til å gifte deg med han? τι σ' αποϕάσισε να τον παντρευτείς; [ti sapǥfasisε na tǥm bandrεftis] / han var bestyrket i sin beslutning om å (han holdt fast på sin beslutning om å ) κραταιώθηκε στην απόϕαση του να [kratεǥϑikε stin apǥfasi tu na] / kunngjøre sin beslutning om å διατρανώνω την απώϕασή µου να [ðiatranǥnǥ tin apǥfasi mu na] / ta en beslutning (treffe/fatte en beslutning, komme (fram) til en avgjørelse) καταλήγω σε/παίρνω απόϕαση [kataliDžǥ sε/pεrnǥ apǥfasi] # (ta/fatte en beslutning om at/om å) αποϕασίζω (ότι/να) [apǥfasizǥ (Ǥti/na)] beslutte v. αποϕασίζω [apǥfasizǥ] / beslutte seg til/for å... (bestemme seg (for eller imot noe), være fast bestemt på, ta en beslutning om å...) παίρνω απόϕαση να... [pεrnǥ apǥfasi na] besluttsom adj. (resolutt) αποϕασιστικός [apǥfasistikǥs] # αποϕασισµένος [apǥfasizmεnǥs] # θεληµατικός [ϑεlimatikǥs] / med en besluttsom mine µε αποϕασιστικό ύϕος [mε apǥfasistikǥ ifǥs] # µε ύϕος θεληµατικό [mε ifǥs ϑεlimatikǥ] besluttsomhet f.m. (bestemthet, fasthet, snarrådighet) αποϕασιστικότητα, η [i apǥfasistikǥtita] # (ubøyelighet, bestemthet, fasthet) άκαµψια, η [i akampsia] / med kompromissløs besluttsomhet (med ubønnhørlig vilje, med dødsforakt) µε αµείλικτη αποϕασιστικότητα [mε amilikti apǥfasistikǥtita] / med urokkelig besluttsomhet µε άκαµπτη αποϕασιστικότητα [mε akam(p)ti apǥfasistikǥtita] # µε ακλόνητη αποϕασιστικότητα [mε aklǥniti apǥfasistikǥtita] # (med ubøyelig vilje, med stor besluttsomhet) µε ανένδοτη αποϕασιστικότητα [mε anεnðǥti apǥfasistikǥtita] / vise stor besluttsomhet (være skånselsløs) δείχνω µεγάλη αποϕασιστικότητα [ðiχnǥ mεDžali apǥfasistikǥtita] besnære v. (dupere, lure, narre, føre bak lyset) απατώ [apatǥ] / jeg lot meg besnære av (de fine) manerene hans απατήθηκα από τον τρόπο του [apatiϑika apǥ tǥn drǥpǥ tu] besnærende adj. (tillokkende, falsk, bedragersk) παραπειστικός [parapistikǥs] / et besnærende argument (et skinnargument) παραπειστικό επιχείρηµα, το [tǥ parapistikǥ

8 8 εpiçirima] besparelse m. εξοικονόµιση, η [i εksikǥnǥmisi] bespisning m. συσσίτιο, το [tǥ sisitiǥ] bessemerprosess m. (metode for å framstille stål fra råjern) µέθοδος Μπέσεµερ, η [i mεϑǥðǥz bεsεmεr] # χυτοπρεσάρισµα, το [tǥ çitǥprεsarizma] besservisser m. (neds. forståsegpåer, viktigper, synser) δοκησίσοϕος, ο [Ǥ ðǥkisisǥfǥs] # εξυπνάδικος, ο [Ǥ εksipnaðikǥs] # εξυπνάκιας, ο [Ǥ εksipnakias] # pl. εξυπνάκηδες, οι [i εksipnakiðεs] # (irriterende rådgiver, person som gir uønskede råd, baksetesjåfør ) ενοχλητικός συµβουλάτορας, ο [Ǥ εnǥχlitikǥs simvulatǥras] best adj. άριστος [aristǥs] # (komp.) καλύτερος [kalitεrǥs] # βέλτιστος* [vεltistǥs] # (superl.) κάλλιστος [kalistǥs] / av beste sort (av beste slag) του καλύτερου είδους [tu kalitεru iðus] / blant de beste µεταξύ των καλυτέρων [mεtaksi tǥŋ galitεrǥn] / de beste (blomsten, kremen, eliten) η αϕρόκρεµα [i afrǥkrεma] : han tok de beste av kirsebærene πήρε την αϕρόκρεµατων κερασιών [pirε tin afrǥkrεma tǥŋ gεrasiǥn] / den/det beste ο καλύτερος η καλύτερη το καλύτερο [Ǥ kalitεrǥs i kalitεri tǥ kalitεrǥ] # ο πιό καλός η πιό καλή το πιό καλό [Ǥ pjǥ kalǥs i pjǥ kali tǥ pjǥ kalǥ] : av de to/tre er Peter best/den beste από τους δύο/τρεις ο Πέτρος είναι ο καλύτερος [apǥ tuz ðiǥ/tus tris Ǥ pεtrǥs inε Ǥ kalitεrǥs] / den/det beste av alle ο καλύτερος /το καλλύτερο απ' όλους [Ǥ kalitεrǥs/tǥ kalitεrǥ ap Ǥlus] / det beste er å ta buss nr το καλύτερο είναι να πάρετε το λεωϕορείο... [tǥ kalitεrǥ inε na parεtε tǥ lεǥfǥriǥ...] / det beste jeg kan håpe på er at saken blir holdt hemmelig το σπουδιότερο που ελπίζω είναι ότι το πράγµα θα κρατηθεί µυστικό [tǥ spuðjǥtεrǥ pu εlpizǥ inε Ǥti Ǥ praDžma ϑa kratiϑi mistikǥ] / det beste ville være å. το καλύτερο θα 'ταν να [tǥ kalitεrǥ ϑatan na] / den beste noensinne άριστος [aristǥs] # ο καλύτερος όλων [Ǥ kalitεrǥs ǤlǤn] / det aller beste (det mest utsøkte, kremen) ό,τι καλύτερο/εκλεκτότερο [Ǥti kalitεrǥ/εklεktǥtεrǥ] / den/det er verdens beste είναι το καλύτερο του κόσµου [inε tǥ kalitεrǥ tu kǥzmu] / det beste jeg vet το καλύτερο που ξέρω [tǥ kalitεrǥ pu ksεrǥ] / gjøre det beste en kan κάνω το καλύτερο που µπορώ [kanǥ tǥ kalitεrǥ pu bǥrǥ] / gjøre det beste ut av situasjonen (gjøre det beste ut av det, tilpasse seg omstendighetene) προσαρµόζοµαι στις περιστάσεις [prǥsarmǥzǥmε stis pεristasis] / gjøre sitt beste (anstrenge seg) πασχίζω [pasçizǥ] # κάνω/ καταβάλλω κάθε προσπάθεια [kanǥ/katavalǥ kaϑε prǥspaϑia] : gjøre sitt aller beste κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ [kanǥ Ǥ ti kalitεrǥ bǥrǥ] # καταβάλλω κάθε δυνατή προστάθεια [katavalǥ kaϑε ðinati prǥspaϑia] / han var/ble tredje best i klassen κατέλαβε γ' θέση στην τάξη [katεlavε tin driti ϑεsi stin daksi] / han er min beste venn είναι ο καλύτερός µου ϕίλος [inε Ǥ kalitεrǥz mu filǥs] / i beste fall στην καλύτερη περίπτωση [stiŋ galitεrǥ pεriptǥsi] / i beste hensikt (i beste mening) για καλό [ja kalǥ] : gjøre noe i beste hensikt/mening κάνω κάτι για καλό [kanǥ kati ja kalǥ] / i sine beste år (på høyden av sin karriere) στην ακµή της ηλικίας του [stin akmi tis ilikias tu] / mine beste ønsker (hilsen) τις καλύτερες ευχές µου [tis kalitεrεs εfçεz mu] / når han er på sitt beste ακόµα και υπό τις ευνοϊκότερες

9 9 συθήκες [akǥma kε ipǥ tis εvnǥikǥtεrεs sinϑikεs] # στην καλύτερη περίπτωση [stiŋ galitεrǥ pεriptǥsi] / på sitt aller beste στην καλύτερη δυνατή περίπτωση [stiŋ galitεri ðinati pεriptǥsi] / vi fant den beste løsningen βρήκαµε τη βέλτιστη λύση [vrikamε ti vεltisti lisi] # (det beste) το βέλτιστο [tǥ vεltistǥ] # το άριστο [tǥ aristǥ] # το καλύτερο [kalitεrǥ] best adv. (komp.:) καλύτερα [kalitεra] # (superl.:) κάλλιστα [kalista] # (på beste måte) κατά τον καλύτερο τρόπο [kata tǥŋ galitεra trǥpǥ] # (mest) πιο πολύ [piǥ pǥli] / aller best likte jeg den tredje scenen πιο πολύ απέλαυσα την τρίτη σκηνή [piǥ pǥli apilafsa tin driti skini] / det er best jeg/du går nå (jeg/du bør gå nå) κάλλιο να πάω/ να πας τώρα [kaliǥ na paǥ/na pas tǥra] / det er best du går (nå) (du bør gå (nå)) καλύτερα να πηγαίνεις [kalitεra na pijεnis] : nå er det best du går og legger deg (nå bør du gå og legge deg) θα κάνις καλά να πας για ύπνο [ϑa kanis kala na paz ja ipnǥ] / han deklamerer best av alle απαγγέλλει καλύτερα απ' όλους [apaŋgεli kalitεra ap Ǥlus] bestand m. πληθυσµός, ο [Ǥ pliϑizmǥs] bestanddel m. (ingrediens) συστατικό, το [tǥ sistatikǥ] bestandig adj. (uavbrutt, uopphørlig, stadig) ατέλειωτος [atεliǥtǥs] # ατελείωτος [atεliǥtǥs] bestandig adv. συνεχώς [sinεχǥs] # (alltid, uten unntak) ανελλειπώς [anεlipǥs] # µονίµως [mǥnimǥs] bestandighet f.m. (varighet, permanens) ισοβιότητα, η [i isǥviǥtita] # µονιµοποίηση, η [i mǥnimǥpiisi] # µονιµότητα, η [i mǥnimǥtita] beste n. (det gode) καλό, το [tǥ kalǥ] / det beste/fordelen med dette er at το καλό είναι ότι... [tǥ kalǥ inε Ǥti] / det er til ditt eget beste αυτό είναι για το δικό σου το καλό [aftǥ inε ja tǥ ðikǥ su tǥ kalǥ] # (jeg vil bare ditt eget beste) το καλό που σου θέλω! [tǥ kalǥ pu su ϑεlǥ] / jeg vil bare ditt beste θέλω µόνο το καλό σου [ϑεlǥ mǥnǥ tǥ kalǥ su] / jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe deg (jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan) θα σε βοηθήσω όσο καλύτερα µπορώ [ϑa sε vǥiϑisǥ ǤsǤ kalitεra bǥrǥ] / til felles beste για το καλό όλων [ja tǥ kalǥ ǤlǤn] / til beste for menneskeheten για το καλό της ανθρωπότητας [ja tǥ kalǥ tis anϑrǥpǥtitas] besteborger m. (spissborger, småskåren, trangsynt og selvtilfreds person) ακαλλιέργητος, ο [Ǥ akaliεrjitǥs] # (spissborger, snobb) αρχοντοχωριάτης, ο [Ǥ arχǥndǥχǥriatis] # αστός, ο [Ǥ astǥs] # (bourgeois, bursjoa, kapitalist) µπουρζουάς, ο [Ǥ burzuas] besteborgerlig adj. (spissborgerlig) άµουσος [amusǥs] bestefaderlig adj. (dagl.) των µπαρµπάδων [tǥm barbaðǥn] # (også: onkelaktig) θειάτικος [ϑiatikǥs] # των θείων [tǥn ϑiǥn] / en bestfaderlig tone/røst καλοσυνάτος τόνος ϕωνής [kalǥsinatǥs tǥnǥs fǥnis] bestefar m. παππούς, ο [Ǥ papus] # παππούλης, [Ǥ papulis] bestemme v. (beslutte) αποϕασίζω [apǥasizǥ] # (spesifisere, fastsette) ορίζω [ǤrizǤ] # (slå fast, fastlegge) κανονίζω [kanǥnizǥ] # (forordne, fastsette, innføre) θεσπίζω [ϑεspizǥ] # (avgjøre, være bestemmende for, fastslå, konstatere) καθορίζω [kaϑǥrizǥ] / bestem deg her og nå! (vil du, eller vil du ikke?) αν σ' αρέσει! [an sarεsi] /

10 10 bestemme alt (lede hele greie, ha styringa, være sjefen) είµαι/κάνω το αϕεντικό [imε/kanǥ tǥ afεndikǥ] / bestemme farten/tempoet δίνω τον τόνο [ðinǥ tǥn dǥnǥ] / bestemme over noen (ha myndighet over noen) ασκώ επιβολή πάνω σε κάποιον [askǥ εpivǥli panǥ sε kapjǥn] : bestemme over seg selv (være sin egen herre) εξουσιάζω τον εαυτό µου [εksusiazǥ tǥn εaftǥ mu] # ορίζω τον εαυτό µου [ǤrizǤ tǥn εaftǥ mu] : hvis du tror du kan bestemme over mitt liv, tar du feil έχεις λάθος αν νοµίζεις πως µπορείς να κάνεις κουµάντο στη ζωή µου [εçiz laϑǥs an nǥmizis pǥz bǥriz na kanis kumandǥ sti zǥï mu] : kona bestemmer over han τον ορίζει η γυναίκα του [tǥn Ǥrizi i jinεka tu] / bestemme seg (beslutte, ta en avgjørelse) αποϕασίζω [apǥfasizǥ] : bruke lang til på å bestemme seg αργώ ν' αποϕασίσω [arDžǥ napǥfasisǥ] : han brukte lang tid på å bestemme seg άργησε ν' αποϕασίσει [arjisε napǥfasisi] : han hadde ikke bestemt seg enda (han var fortsatt usikker/ubesluttsom) ήταν ακόµα αναποϕάσιστος [itan akǥma anapǥfasistǥs] : jeg har bestemt meg - hva med deg? εγώ διάλεξα εσύ; [εDžǥ ðialεksa - εsi] / bestemme seg for (sette seg fore) προτίθεµαι [prǥtiϑεmε] # ορίζοµαι [ǤrizǤmε] # αποϕασίζω [apǥfasizǥ] # (ha bestemt seg for, ha satt seg fore) βάλθηκα να [valϑika na] # (velge, se seg ut, bestemme seg (for noe), treffe sitt valg, falle ned på) διαλέγω [ðialεDžǥ] # κατασταλάζω [katastalazǥ] : etter mye diskusjon/om og men bestemte vi oss for ikke å gå/reise µετά από πολλή συζήτηση αποϕασίσαµε να µην πάµε [mεta apǥ pǥli sizitisi apǥfasisamε na min pamε] : han bestemte seg for diplomatkarrieren (han valgte å gå inn i utenrikstjenesten) επέλεξε τη διπλωµατική καριέρα [εpεlεksε ti ðiplǥmatiki karjεra] : han bestemte seg for (ikke) å gå/dra αποϕάσισε να (µην) πάει [apǥfasisε na (min) paï] : han har bestemt seg for å lære engelsk (han er bestemt på å lære engelsk) βάλθηκε να µάθει αγγλικά [valϑikε na maϑi aŋglika] : han hadde bestemt seg for å bli arkitekt είχε διαλέξει νε γίνει αρχιτέκτονας [içε ðialεksi na jini arçitεktǥnas] : har dere bestemt dere for hvor dere skal reise κατασταλάξατε που θα πάτε; [katastalaksatε pu ϑa patε] : hvis du bestemmer deg for den grønne kjolen, αν επιλέξεις το πράσινο ϕόρεµα... [an εpilεksis tǥ prasinǥ fǥrεma] : jeg bestemte meg for å lære meg engelsk på egen hånd αποϕάσισα να µάθω αγγλικά µόνος µου [apǥfasisa na maϑǥ aŋglika mǥnǥz mu] : jeg har bestemt meg for å plante epletrær προτίθεµαι να ϕυτέψω µηλιές [prǥtiϑεmε na fitεpsǥ miljεs] : jeg kunne ikke bestemme meg for hvilken av de to jeg skulle velge δεν µπορούσα να αποϕασίσω ποιό από τα δύο να διαλέξω [ðεm bǥrusa na apǥfasisǥ pjǥ apǥ ta ðiǥ na ðialεksǥ] : til slutt bestemte hun seg for den grønne hatten τελικά αποϕάσισε να πάρει το πράσινο καπέλο [tεlika apǥfasisε na pari tǥ prasinǥ kapεlǥ] : til slutt bestemte jeg meg for et persisk teppe τελικά διάλεξα ένα Περσικό χαλί [tεlika ðjalεksa εna pεrsikǥ Χali] : til slutt bestemte vi oss for å kjøpe ny bil τελικά επιλέξαµε ν' αγοράσουµε νέο αµάξι [tεlika εpilεksamε naDžǥrasumε nεǥ amaksi] : vi bestemte oss for hva vi skulle kjøpe ποϕασίσουµε να τι θα αγοράσουµε [apǥfasisumε na ti ϑa aDžǥrasumε] : vi bestemte oss får å gå/dra/reise αποϕασίσαµε να πάµε [apǥfasisamε na pamε] / du kan selv bestemme dagen/prisen όρισε την ηµέρα/την τιµή που θέλεις [Ǥrisε tin imεra/tin dimi pu ϑεlis] / han bestemte at jeg ikke skulle gå/dra αποϕάσισε να µην

11 11 πάω [apǥfasisε na mim baǥ] / har dere bestemt hvor dere skal reise? κανονίσατε που να πάτε; [kanǥnisatε pu na patε] / vi må bestemme en annen dag πρέπει να ορίσουµε µια άλλη µέρα [prεpi na Ǥrisumε mja ali mεra] bestemmelse m. (vedtekt, reglement) διάταξη, η [i ðiataksi] # (lovbestemmelse, lovregel) διάταξη νοµού, η [i ðiataksi nǥmu] # (definisjon, forklaring, angivelse) καθορισµός, ο [Ǥ kaϑǥrizmǥs] # (bestemmelser, vedtekter, reglement) κανονισµός, ο [Ǥ kanǥnizmǥs] (betingelse, vilkår) όρος, ο [Ǥ ǤrǤs] / bestemmelsene i 2, artikkel 10 οι διατάξεις του β εδαϕίου του άρθρου 10 [i ðiataksis tu ðεftεrǥ εðafiu tu arϑru ðεka] / bestemmelsene/ betingelsene i en avtale οι όροι µιας συµϕωνίας [i Ǥri mjas simfǥnias] / etter lovens bestemmelser (ifølge/i kraft av lovens bestemmelser) σύµϕωνα µε τις διατάξεις του νόµου [simfǥna mε tiz ðiataksis tu nǥmu] bestemmelsessted n. προορισµός, ο [Ǥ prǥǥrizmǥs] # τόπος προορισµού, ο [Ǥ tǥpǥs prǥǥrizmu] bestemmes v. (bli bestemt, reguleres, rette seg etter) καθορίζοµαι [kaϑǥrizǥmε] / utgiftene mine bestemmes av intekten τα έξοδά µου καθορίζονται από το εισόδηµά µου [ta εksǥða mu kaϑǥrizǥndε apǥ tǥ isǥðima mu] bestemor f.m. γιαγιά, η [i jaja] # µάµη, η [i mami] # (folk.) κυρούλα, η [i kirula] # (gammel kone/kvinne) βάβω, η [i vavǥ] # µπάµπω, η [i babǥ] # νενέ, η [i nεnε] bestemt adj. (kompromissløs, ubøyelig) άκαµπτος [akambdǥs] # (fast, seig, standhaftig) έµµονος [εmǥnǥs] # (fastsatt) ορισµένος [ǤrizmεnǤs] # (definitiv) οριστικός [ǤristikǤs] / den bestemte artikkel το οριστικό άρθρο [tǥ ǤristikǤ arϑrǥ] / fast bestemt på (oppsatt på) αποϕασισµένος [apǥfasizmεnǥs] : han er fast bestemt på å lykkes/klare det είναι αποϕασισµένος να πετύχει [inε apǥfasizmεnǥz na pεtiçi] : han er fast bestemt på å bli skuespiller είναι αποϕασισµένος να γίνει ηθοποιός [inε apǥfasizmεnǥz na jini iϑǥpiǥs] / han var bestemt overfor henne ήταν άκαµπτος µαζί της [itan akamptǥz mazi tis] / ikke nærmere bestemt (vag, ubestemmelig, udefinerbar, ubestemt) απροσδιόριστος [aprǥzðjǥristǥs] / meget bestemt (resolutt, besluttsom, standhaftig) αποϕασιστικός [apǥfasistikǥs] / en meget bestemt kar/fyr αποϕασιστικός τύπος [apǥfasistikǥs tipǥs] : på en meget bestemt måte (med en besluttsom mine) µε αποϕασιστικό ύϕος [mε apǥfasistikǥ ifǥs] / på et bestemt tidspunkt σε ορισµένο χρόνο [sε ǤrizmεnǤ ΧrǤnǤ] / være bestemt til (være forutbestemt til, være dømt til, skjebnen vil at) µου είναι γραµµένο να [mu inε DžramεnǤ na] : han var bestemt til å dø ung του ήταν γραµµένο να πεθάνει νέος [tu itan Džramεni na pεϑani nεǥs] bestemt adv. (helt opplagt) ασϕαλώς [asfalǥs] bestemthet m. (selvsikkerhet, myndighet, pondus) αυτοπεποίθηση, η [i aftǥpεpiϑisi] # επιβολή, η [i εpivǥli] # επιβάλλον, το [tǥ εpivalǥn] # δυναµισµός, ο [Ǥ ðinamizmǥs] # (dagl.) τουπέ, το [tǥ tupε] # (besluttsomhet) αποϕασιστικότητα, η [i apǥfasistikǥtita] # (ubøyelighet, tydelighet, fasthet) άκαµψια, η [i akampsia] κατηγορηµατικότητα, η [i katiDžǥrimatikǥtita] / han viste/opptrådte med slik bestemthet at... έδειξε τέτοια εµµονή ώστε... [εðiksε tεtja εmǥni Ǥstε] / tale med bestemthet µιλώ µε επιβάλλον [milǥ mε εpivalǥn]

12 12 bestialitet m. (dyrisk oppførsel, råhet, råskap) κτηνωδία, η [i ktinǥðia] # αγριότητα, η [i aDžriǥtita] # κτηνοβασία, η[i ktinǥvasia] # (dagl.) ϕαυλότητα, η [i favlǥtita] bestialsk adj. (dyrisk, rå, barbarisk) ζωώδης [zǥǥðis] # κτηνώδης [ktinǥðis] # θηριώδης [ϑiriǥðis] # απάνθρωπος [apanϑrǥpǥs] # βάρβαρος [varvarǥs] # (forbannet, ekkel, plagsom) αναθεµατισµένος [anaϑεmatizmεnǥs] / bestiaslsk oppførsel (umenneskelig oppførsel) ζωώδης συµπεριϕορά [zǥǥðis simbεrifǥra] / en bestialsk, uhyrlig handling (ugjerning, grusomhet) κτηνώδια, η [i ktinǥðia] # θηριωδία, η [i ϑiriǥðia] / et bestialsk mord ένας απάνθρτωπος ϕόνος [εnas apanϑrǥpǥs fǥnǥs] # ένας κτηνώδης ϕόνος [εnas ktinǥðis fǥnǥs] bestiarium n. (dyrehistorie, moraliserende dyrefabel fra middelalderen) µεσαιωνικός ζωοκεντρικός µύθος, ο [Ǥ mεsεǥnikǥs zǥǥkεndrikǥz miϑǥs] / bestiarier pl. µεσαιωνικοί ζωοκεντρικοί µύθοι, οι [i mεsεǥniki zǥǥkεndriki miϑi] bestige v. ανεβαίνω [anεvεnǥ] # ανέρχοµαι (σε) [anεrχǥmε (sε)] # αναρριχώµαι* [anariχǥmε] # καταλαµβάνω [katalamvanǥ] / bestige tronen (komme på tronen) ανέρχοµαι στο θρόνο [anεrχǥmε stǥ ϑrǥnǥ] / hingsten besteg hoppa το άλογο ανέβηκε τη ϕοράδα [tǥ alǥDžǥ anεvikε ti fǥraða] / vi besteg det høgste fjellet ανεβήκαµε στο ψηλότερο βουνό [anεvikamε stǥ psilǥtεrǥ vunǥ] bestigning f.m. (klatring opp på) ανάβαση, η [i anavasi] # ανέβασµα, το [tǥ anεvazma] # (paring, bedekning) βάτεµα, το [tǥ vatεma] / bestigningen av et fjell η ανάβαση ενός βουνού [i anavasi εnǥz vunu] bestikk n. (kniv og gaffel) µαχαιροπίρουνα, τα [ta maçεrǥpiruna] # (skje, kniv og gaffel) κουταλοµαχαιροπίρουνα, τα [ta kutalǥmaçεrǥpiruna] bestikke v. δωροδοκώ [ðǥrǥðǥkǥ] # εξαγοράζω [εksaDžǥrazǥ] # κανονίζω [kanǥnizǥ] # µπουκώνω [bukǥnǥ] # (forføre, forderve, pervertere, ødelegge moralsk) διαϕθείρω [ðiafϑirǥ] # (gi pengegave/hansel, smøre, tilby penger under bordet) ασηµώνω [asimǥnǥ] # (smøre, korrumpere) εκµαυλίζω [εkmavlizǥ] # λαδώνω [laðǥnǥ] / bestikke en dommer (i rettsvesnet/i idrett) διαϕθείρω/δωροδοκώ/εξαγοράζω ένα δικαστή /διαιτητή [ðiafϑirǥ/ðǥrǥðǥkǥ /εna ðikasti/ðiεtiri] / bestikke et vitne διαϕθείρω/δωροδοκώ/εξαγοράζω/κανονίζω ένα µάρτυρα [ðiafϑirǥ/ðǥrǥðǥkǥ/ εksaDžǥrazǥ/kanǥnizǥ εna martira] / bestikke velgerne (smøre/korrumpere velgerne) διαϕθείρω/δωροδοκώ/εκµαυλίζω τους εκλογείς [ðiafϑirǥ/ðǥrǥðǥkǥ/εkmavlizǥ tus εklǥjis] / han er lett å bestikke δωροκείται εύκολα [ðǥrǥkitε εfkǥla] / denne mannen lar seg ikke bestikke (han er ubestikkelig) αυτός ο άνθρωπος δε δωροδοκείται [aftǥs Ǥ anϑrǥpǥz ðε ðǥrǥðǥkitε] / en som tar imot bestikkelser (en korrupt person) δωρολήπτης, ο [Ǥ ðǥrǥliptis] / prøve å bestikke noen προσϕέρω δώρα [prǥsfεrǥ ðǥra] : han forsøkte å bestikke meg αποπειράθηκε να µε δωροδοκήσει [apǥpiraϑikε na mε ðǥmǥðǥkisi] bestikkelig adj. (korrupt, korrumpert) αργυρώνητος [arjirǥnitǥs] / en bestikkelig person (en som tar imot bestikkelser, en korrupt person) δωρολήπτης, ο [Ǥ ðǥrǥliptis] bestikkelse m. (pengegave, smøring) δώρο, το [tǥ ðǥrǥ] # δωροδοκία, η [i ðǥrǥðǥkia] # µπούκοµα, το [tǥ bukǥma] # (penger under bordet) λουϕές, ο [Ǥ lufεs] # (gave til oppmuntring/trøst, en gulrot) κολόκουρο, το [tǥ kǥlǥkurǥ] # (mened, forledelse til

13 13 mened) ασήµωµα, το [tǥ asimǥma] # δεκασµός*, ο [Ǥ ðεkazmǥs] # (bestikkelse, korrupsjon, smøring) διαϕθορά, η [i ðiafϑǥra] # εξαγορά, η [i εksaDžǥra] # λάδωµα, το [tǥ laðǥma] # µίζα, η [i miza] / bestikkelse av et vitne η δωροδοκία ενός µάρτυρα [i ðǥrǥðǥkia εnǥz martira] / bestikkelse for å få noen til å tie om noe δωροδοκία για να εξαγοραστεί η σιωπή κάποιου [ðǥrǥðǥkia ja na εksaDžǥrasti i siǥpi kapiu] : bestikkelser/smøring er svært vanlig i Tyrkia το λάδωµα δίνει και παίρνει στην Τουρκία [tǥ laðǥma ðini kε pεrni stin durkia] / den alminnelige utbredelse av bestikkelser blant statsansatte η γενίκευση της διαϕθοράς στους δηµόσιους υπάλληλους [i jεnikεfsi tiz ðiafϑǥras stuz ðimǥsius ipalilus] / ta imot bestikkelser (la seg bestikke) παίρνω δώρα/λουϕέ [pεrnǥ ðǥra/lufε] / ingenting oppnås uten bestikkelser δεν γίνεται τίποτα χωρίς µπούκοµα [ðεn jinεtε tipǥta ΧǤriz bukǥma] / være mottakelig for bestikkelser µε τρώει η παλάµη µου (για λεϕτά) [mε trǥi i palami mu (ja lεfta)] bestikklugar m. (sjøfart: rom i styrehuset til navigeringsformål) θάλαµος χαρτών, ο [Ǥ ϑalamǥs ΧartǤn] bestille v. παραγγέλνω [paraŋgεlnǥ] # παραγγέλλω [paraŋgεlǥ] # κρατώ [kratǥ] / bestille billett (ordne med plass på flyet/i tatret etc.) θεωρώ εισιτήριο [ϑεǥrǥ isitiriǥ] : bestille billetter til teateret κρατώ θέσεις στο θεάτρο [kratǥ ϑεsis stǥ ϑεatrǥ] / bestille bord på en restaurant κρατώ τραπέζι σ' ένα εστιατόριο [kratǥ trapεzi sεna εstiatǥriǥ] / bestille drosje (få tak i/bestille en drosje) βρίσκω/παραγγέλλω ένα ταξί [vriskǥ/paraŋgεlǥ εna taksi] # (reservere en drosje) κρατώ ένα ταξί [kratǥ εna taksi] : kan du bestille en drosje til meg? καλέστε ένα ταξί, παρακαλώ [kalεstε εna taksi parakalǥ] / bestille (billetter til) ei reise κάνω κρατήσεις για ένα ταξίδι [kanǥ kratisiz ja εna taksiði] / bestille et måltid/mat παραγγέλλω ϕαγητό [paraŋgεlǥ fajitǥ] / bestille plass på flyet/flybillett (bestille plass på flyet) κλείνω θέση σε αεροπλάνο [klinǥ ϑεsi sε aεrǥplanǥ] : jeg har allerede bestilt plasser/billetter έχω ήδη κλείσει θέσει [εχǥ iði klisi ϑεsi] : bestille plasser (i teateret) κλείνω/κρατώ θέσεις (σε θέατρο) [klinǥ/kratǥ ϑεsis (sε ϑεatrǥ)] / bestille rom (på hotell) κλείνω/κρατώ δωµάτιο (σε ξενοδοχείο) [klinǥ/kratǥ ðǥmatiǥ (sε ksεnǥðǥçiǥ)] # (bestille hotell, gjøre reservasjoner på et hotell) κάνω καρτήσιες σ' ένα ξενοδοχείο [kanǥ kratisiz sεna ksεnǥðǥçiǥ] / bestille time hos tannlegen κλείνω ώρα στον οδοντίατρο [klinǥ Ǥra stǥn ǤðǤndiatrǤ] / bestille varer fra et firma παραγγέλλω εµπορεύµατα σε µια εταιρία [paraŋgεlǥ εmbǥrεvmata sε mja εtεria] / bestilte du dessert? εσύ παράγγειλες το επιδόρπιο; [εsi paraŋgilεs tǥ εpiðǥrpiǥ] / bygd/laget på bestilling (spesialbygd, skreddersydd) χτισµένο/ϕτιαγµένο επί πραγγελία [ΧtizmεnǤ/ftjaDžmεnǤ εpi paraŋgεlia] / det/den har jeg ikke bestilt δεν το παρήγγειλα αυτό [ðεn tǥ pariŋgila aftǥ] # αυτό δεν το παρήγγειλα [aftǥ ðεn dǥ pariŋgila] / den/det har vi ikke bestilt/det var ikke det vi bestilte - jeg ba om... δεν το παρηγγείλαµε αυτό ζήτησα... [ðεn dǥ pariŋgilamε aftǥ - zitisa] # αυτό δεν το παρηγγείλαµε ζήτησα... [aftǥ ðεn dǥ pariŋgilamε - zitisa] / har du alt/allerede bestilt? παράγγειλες κιόλας; [paraŋgilεs kjǥlas] / ikke bestilt (ikke forskrevet, ikke innkalt, ikke innbudt) απαράγγελτος

14 14 [aparaŋgεltǥs] / vi vil gjerne bestille (nå) να παραγγείλουµε, παρακαλώ [na paraŋgilumε parakalǥ] bestilling f.m. (ordre, oppdrag) παραγγελία, η [i paraŋgεlia] # εντολή, η [i εndǥli] # (reservasjon av plasser, billetter, taxi etc.) κράτηση, η [i kratisi] # αγκαζάρισµα, το [tǥ aŋgazarizma] # κατάρωµα, το [tǥ katarǥma] #, κλείσιµο το [tǥ klisimǥ] # ( forhåndsbestilling, reservasjon) προκράτηση, η [i prǥkratisi] / fornyet bestilling (etterbestilling) επανάληψη µιας παραγγελίας [εpanalipsi mjas paraŋgεlias] / på/etter bestilling (etter mål) επί παραγγελία [εpi paraŋgεlia] : på bestilling fra vår kunde og for hans regning κατ' εντολή και για λογαριασµό του πελάτη µας [kat εndǥli kε ja lǥDžariazmǥ tu pεlati mas] / vi ble oversvømmet av bestillinger/ordrer πληµµυρίσαµε µε παραγγελίες [plimirisamε mε paraŋgεliεs] bestillingsblankett m. (-skjema, -seddel, ordreblankett, -skjema, -seddel) δελτίο παραγγελίας/ παραγγελιών, το [tǥ ðεltiǥ paraŋgεlias/paraŋgεljǥn] bestride v. (betale, dekke) καλύπτω [kaliptǥ] # (bære, dekke, bestride) καταβάλλω [katavalǥ] # (reise tvil om, dra i tvil, betvile) αµϕισβητώ [amfizvitǥ] # (imøtegå, benekte, stille spørsmålstegn ved) διαµϕισβητώ [ðiamfizvitǥ] # (sette til side (en bestemmelse etc.), vrake) ανατρέπω [anatrεpǥ] # (tilbakevise, benekte, avkrefte) διαψεύδω [ðiapsεvðǥ] / bestride en melding/påstand/uttalelse διαψεύδω µια δήλωση [ðiapsεvðǥ mja ðilǥsi] / bestride et krav αµϕισβητώ µια αξίωση [amfizvitǥ mja aksiǥsi] / bestride (gyldigheten av) et testamente/valgresultatet αµϕισβητώ µια διαθήκη/το εκλογιτό αποτέλεσµα [amfizvitǥ mja ðiaϑiki/tǥ εklǥjitǥ apǥtεlεzma] / bestride et punkt (imøtegå noen på et punkt) διαµϕισβητώ ένα σηµείο [ðiamizvitǥ εna simiǥ] / bestride noens utgifter καταβάλλω τα έξοδα κάποιου [katavalǥ ta εksǥða kapiu] / jeg bestrider din rett il å være her (jeg tviler sterkt på at du har noen rett til å være her) αµϕισβητώ το δικαίωµά σου να είσαι εδώ [amfizvitǥ tǥ ðikεǥma su na isε εðǥ] bestrø v. (overstrø) διασπείρω [ðiaspirǥ] # κατασπείρω [kataspirǥ] / bestrødd med γεµάτος [jεmatǥs] # στρωµένος/κατάσπαρτος/ διάσπαρτος µε [strǥmεnǥz/ kataspartǥz/ðjaspartǥz mε] : bekken er bestrødd med stein το ρυάκι είναι κατάσπαρτο µε πέτρες [tǥ riaki inε kataspartǥ mε pεtrεs] bestselger m. (om bok o.l.) µεγάλης εµπορικής επιτυχίας [mεDžalis εmbǥrikis εpitiçias] # εκδοτικός θρίαµβος, ο [Ǥ εkðǥtikǥs ϑriamvǥs] # (dagl.) µπέστ σέλερ, tο [tǥ bεstsεlεr] # µπεστ σέλερ, tο [tǥ bεst-sεlεr] bestukket adj. (betalt, smurt ) πληρωµένος [plirǥmεnǥs] / ikke bestukket (ikke smurt ) αλάδωτος [alaðǥtǥs] bestyre v. (ha ansvaret for, administrere) διευθύνω [ðiεfϑinǥ] # διοικώ [ðiikǥ] / bestyre en bedrift/en filial/en husholdning διευθύνω µια επιχείρηση/ένα υποκατάστηµα/ ένα νοικιοκυριό [ðiεfϑinǥ mja εpiçirisi/εna ipǥkatastima/εna nikiǥkiriǥ] bestyrer m. (forvalter) διαρχειριστής, ο [Ǥ ðiarçiristis] # επίτροπος, ο [Ǥ εpitrǥpǥs] # διευθυντής, ο [Ǥ ðiεfϑindis] # (kvinnelig) διευθύντρια, η [i ðiεfϑindria] / bestyrer på et aldershjem/ungdomsher- berge διευθυντής/διευθύντρια γηροκοµείου/ πανδοχείου νεότητας, ο/η [Ǥ ðiεfϑindis/i ðiεfϑindria jirǥkǥmiu/pandǥçiu nεǥtitas]

15 15 bestyrer- (leder-, sjefs-, direktør-) διευθυντικός [ðiεfϑindikǥs] bestyrke v. (underbygge, slå fast, gi troverdighet til) επιβεβαιώνω [εpivεvεǥnǥ] # (bekrefte, styrke, forsterke) επισϕραγίζω [εpisfrajizǥ] # κραταιώνω [kratεǥnǥ] / han var bestyrket i sin beslutning om å (han stod fast på sin beslutning om å ) κραταιώθηκε στην απόϕαση του να [kratεǥϑikε stin apǥfasi tu na] / hans uttalelser bestyrket (meg i) min oppfatning (mitt syn ble bestyrket av det han sa) επισϕραγίστηκε η γνώµη µου από τα λεγόµενά του [εpisfrajistikε i DžnǤmi mu apǥ ta lεDžǥmεna tu] bestyrking f.m. (bekreftelse, stadfesting) ισχυροποίηση, η [i isçirǥpiisi] bestyrte v. (forferde, skremme) αιϕνιδιάζω [εfniðjazǥ] bestyrtelse m. (fortumlet tilstand, målløshet) ζαβλάκωµα, το [tǥ zavlakǥma] # ζαβλακοµάρα, η [i zavlakǥmara] # καταπτόηση, η [i kataptǥisi] # (forferdelse) κατάπληξη και ϕόβος [katapliksi kε fǥvǥs] bestyrtet adj. (fortumlet) ζαβλακοµένος [zavlakǥmεnǥs] bestøve v. (befrukte (med pollen), pollinere) γονιµοποιώ (µε γύρη) [DžǤnimǤpiǤ (mε jiri)] bestøving f.m. (pollinering) επικονίαση, η [i εpikǥniasi] bestå v. υπάρχω [iparχǥ] # (lykkes med, klare) πετυχαίνω [pεtiçεnǥ] # (holde (seg), vedvare, oppbevare) διατηρώ [ðiatirǥ] / bestå av (inneholde) έχω [εχǥ] # (være sammensatt av) απαρτίζοµαι από [apartizǥmε apǥ] # αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] : hva består frokosten av? τι ακριβώς έχει το πρωινό; [ti akrivǥs εçi tǥ prǥinǥ] : hver komité består av/har fem medlemmer κάθε επιτροπή αποτελείται από 5 µέλη [kaϑε εpitrǥpi apǥtεlitε apǥ pεndε mεli] : hvert lag består av elleve spillere κάθε οµάδα απαρτίζεται από έντεκα παίχτες [kaϑε Ǥmaða apartizεtε apǥ εndεka pεχtεs] : landet består av 15 forskjellige republikker η χώρα αποτελείται από 15 ξεχωριστές δηµοκρατίες [i ΧǤra apǥtεlitε apǥ ðεkapεndε ksεχǥristεz ðimǥkratiεs] : vann består av hydrogen og oksygen το νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο [tǥ nεrǥ apǥtεlitε apǥ iðrǥDžǥnǥ kε ǤksiDžǤnǤ] / bestå eksamen πετυχαίνω στις εξετάσεις [pεtiçεnǥ stis εksεtasis] / bestå i (ligge i) εγκειται* (upers. v.)[ εŋgitε] : vanskeligheten består i følgende η δυσκολία έγκειται στο εξής [i ðiskǥlia εŋgitε stǥ εksis] besudle v. (rakke ned på, sverte, skitne til, spotte, vanhellige, skjende) βεβηλώνω [vεvilǥnǥ] # (skitne til, vanære) βρωµίζω [vrǥmizǥ] # ατιµάζω [atimazǥ] # αµαυρώνω [amavrǥnǥ] # λερώνω [lεrǥnǥ] # κατασπιλώνω [kataspilǥnǥ] # κηλιδώνω [kiliðǥnǥ] / besudle navnet til... κατασπιλώνω το όνοµα τού... [kataspilǥnǥ tǥ ǤnǤma tu] besudling f.m. (sverting, skjending) βεβήλωση, η [i vεvilǥsi] besvare v. απαντώ [apandǥ] / besvare en hilsen (hilse tilbake til noen) ανταποδίδω το χαιρετισµό κάποιου [andapǥðiðǥ tǥ çεrεtizmǥ kapiu] / besvare/takke for en velkomsthilsen/velkomsttale απαντώ σε µια προσϕώνηση [apandǥ sε mja prǥsfǥnisi] / besvare et spørsmål απαντώ σε ερώτηση [apandǥ sε εrǥtisi] # (bringe klarhet i et spørsmål/der det er tvil) λύνω µια απορία [linǥ mja apǥria] besvergelse m. εξορκισµός, ο [Ǥ εksǥrkizmǥs] # ξόρκι, το [tǥ ksǥrki] besvime v. (dåne) λιποθυµώ [lipǥϑimǥ] # (folk.) µπαϊντίζω [baïndizǥ] # (miste

16 16 bevisstheten) χάνω τις αισθήσεις µου [ΧanǤ tis εsϑisiz mu] / besvime av sult λιποθυµώ από πείνα [lipǥϑimǥ apǥ pina] / hun besvimte da hun fikk nyheten µπαϊντίσε ακούγοντας τα νέα [baïndisε akuDžǥndas ta nεa] / hun besvimte ved synet av blod στο αντίκρισµα του αίµατος λιποθύµησε [stǥ andikrizma tu εmatǥz lipǥϑimisε] / holde på å besvime av sult είµαι λιγωµένος από την πείνα [imε liDžamεnǥs apǥ tim pina] / hun besvimte της ήρθε λιποθυµιά [tis irϑε lipǥϑimja] / jeg holder på å besvime (jeg er svimmel) µου 'ρχεται λιποθυµία [murçεtε lipǥϑimia] / jeg holdt på å besvime (jeg følte meg plutselig helt matt) ένιωσα µια αδυναµία παντού [εniǥsa mja aðinamia pandu] / jeg besvimte λιποθύµησα [lipǥϑimisa] besvimelse m. (kvalme, kvelningsfornemmelse) λιγούρα, η [i liDžura] # λιποθυµία, η [i lipǥϑimia] # λιποθυµιά, η [i lipǥϑimja] besvimt adj. (bevisstløs, nær ved å besvime) λιπόθυµος [lipǥϑimǥs] besvær n. (plage, trøbbel) µπελάς, ο [Ǥ bεlas] # κακοπάθεια, η [i kakǥpaϑia] # (ubekvemmelighet) αβολιά, η [i avǥlja] # (mangel på komfort) απουσία άνεσης, η [i apusia anεsis] # (lidelse, plage, sykdom) αρρώστια, η [i arǥstia] # (problem, bekymring, bry, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] # κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] / volde noen stort besvær (være til stort bryderi for noen, sette noen i stor forlegenhet) βάζω κάποιον σε µεγάλη ϕασαρία/κόπο [vazǥ kapjǥn sε mεDžali fasaria/kǥpǥ] # (gi noen trøbbel) δίνω βάρος/ϕασαρία σε κάποιον [ðinǥ varǥs/fasaria sε kapjǥn] besværlig adj. (vanskelig, hard) ζορικός [zǥrikǥs] # δύσκολος [ðiskǥlǥs] # (plagsom, ubehagelig) ταλανιστικός [talanistikǥs] # βασανιστικός [vasanistikǥs] # ενοχλητηικός [εnǥχlitikǥs] # (møysommelig) επίπονος [εpipǥnǥs] / besværlige problemer ενοχλητικά προβλήµατα [εnǥχlitika prǥvlimata] besværlig adv. (tungt, vanskelig) βαριά [varia] # (hard, anstrengende, vanskelig) δυσχερής [ðisçεris] # επίπονος [εpipǥnǥs] besøk n. (visitt) επίσκεψη, η [i εpiskεpsi] # βιζίτα, η [i vizita] / avlegge et besøk (gå på besøk) κάνω βιζίτα [kanǥ vizita] / belemre noen med besøk βαραίνω κάποιον µε µια επίσκεψη [varεnǥ kapjǥn mε mja εpiskεpsi] / besøk av en venn/av legen βιζίτα ϕίλου/γιατρού [i vizita filu/jatru] / besøket ditt vil live/muntre han opp η επίσκεψή σου θα του ϕτιάξει το κέϕι [tǥ εpiskεpsi su ϑa tu ftaksi tǥ kεfi] / besøket vårt var helt spontant (besøket vårt var ikke planlagt på forhånd) η επίσκεψη µας ήταν ολότελα απροσχεδίαστη [i εpiskεpsi mas itan ǤlǤtεla aprǥsçεðiasti] / de mottar masse besøk (de inviterer til masse selskapeligheter) δέχονται πολύ κόσµο [ðεχǥndε pǥli kǥzmǥ] / et besøk på langtidsavdelingen (dvs. på avdelingen for langtidspasienter) µια επίσκεψη στο θάλαµο µακροχρόνιας νοσηλείας [mja εpiskεpsi stǥ ϑalamǥ makrǥχrǥniaz nǥsilias] / et formelt besøk (et offisielt besøk, et statsbesøk) επίσηµη επίσκεψη, η [i εpisimi εpiskεpsi] / et uanmeldt besøk (invasjon) επιδροµή, η [i εpiðrǥmi] : slektningers uanmeldte besøk hver søndag er litt plagsomme οι επιδροµές συγγενών κάθε Κυριακή είναι λίγο µπελάς [i εpiðrǥmεs siŋgεnǥn kaϑε kiriaki inε liDžǥ bεlas] / gå på besøk til noen κάνω επίσκεψη σε κάποιον/κάπου [kanǥ εpiskεpsi sε kapjǥn/kapu] / komme på uventet besøk (overraske noen med

17 17 et besøk) αιϕνιδιάζω κάποιον µε µια επίσκεψη [εfniðjazǥ kapjǥn mε mja εpiskεpsi] # (uventet stikke innom, ramle inn hos) επισκέπτοµαι κάποιον αιϕνιδιαστικά/ απροειδοποίητα [εpiskεptǥmε kapjǥn εfniðiastika/aprǥiðǥpiita] : jeg liker ikke at folk kommer på uventet besøk δεν µ' αρέσει να µου 'ρχονται απροειδοποίητα επισκέπτες [ðεn marεsi na murχǥndε aprǥiðǥpiita εpiskεptεs] / kort besøk m. (snartur, snarvisitt) µικρή επίσκεψη, η [i mikri εpiskεpsi] / på et besøk i Finland σε µια επίσκεψη στη Φινλανδία [sε mia εpiskεpsi sti finlanðia] / sjeldne besøk ανάριες/ αραιές επισκέψεις [anariεs/arεεs εpiskεpsis] / tvære ut et besøk (bli for lenge som gjest) παρατραβώ µια επίσκεψη [paratravǥ mja εpiskεpsi] / uønsket besøk επίσκεψη µη επιθυµητή [εpiskεpsi mi εpiϑimiti] # (inntrengning, ubudne gjester) απρόσκληπτη επίσκεψη [aprǥsklipsi εpiskεpsi] : få (uønsket) besøk av tyver έχω µη επιθυµητή επίσκεψη από τους κλέϕτες [εχǥ mi εpiϑimiti εpiskεpsi apǥ tus klεftεs] / vi fikk besøk av en venn είχαµε επίσκεψη από ένα ϕίλο [iχamε εpiskεpsi apǥ εna filǥ] / vi fikk ikke lov til å ha besøk µας κόψανε το επισκετήριο [mas kǥpsanε tǥ εpiskεptiriǥ] / vi får folk på besøk i kveld θα 'χουµε κόσµο απόψε [ϑa Χumε kǥzmǥ apǥpsε] / vi ventet/hadde besøk περιµέναµε/είχαµε επισκέψεις [pεrimεnamε/iχamε εpiskεpsis] / være på besøk είµαι σε επίσκεψη [imε sε εpiskεpsi] besøke v. επισκέπτοµαι [εpiskεptǥmε] / besøke en venn/en by επισκέπτοµαι ένα ϕίλο/µια πόλη [εpiskεptǥmε εna filǥ/mja pǥli] / De/dere må komme og besøke meg hvis De/dere noen gang kommer til... ελάτε να µε επισκεϕτείτε, αν ποτέ έρθετε στη... [εlatε na mε εpiskεftitε am bǥtε εrϑεtε sti] / dårlig besøkt (lite besøkt, avsides) ασύχναστος [asiχnastǥs] / jeg besøkte de tyrkiske badene επισκέϕθηκα το χαµάµ [εpiskεfϑtika tǥ Χamam] / mye besøkt κοσµοσύχναστος [kǥzmǥsiχnastǥs] besøkelsestid f.m. bare i uttrykket: kjenne sin besøkelsestid (gripe sjansen når en har den) δράττοµαι της ευκαιρίας [ðratǥmε tis εfkεrias] # επωϕελούµαι της ευκαιρίας [εpǥfεlumε tis εfkεrias] besøkende m. (gjest) βιζίτα, η [i vizita] # (innbudt gjest) καλεσµένος, ο [Ǥ kalεzmεnǥs] # (mannlig gjest) επισκεπτής, ο [Ǥ εpiskεptis] # (kvinnelig gjest) επισκέπτρια, η [i εpiskεptria] besøkende adj. (gjestende, invitert, innbudt) καλεσµένος [kalεzmεnǥs] besøkstid f.m. (visittid) ώρες επισκέψεων [Ǥrεs εpiskεpsεǥn] # επισκεπτήριο, το [tǥ εpiskεptiriǥ] / besøkstida ble/var begrenset til en time pr. dag το επισκεπτήριο περιορίστηκε σε µια ώρα την ηµέρα [tǥ εpiskεptiriǥ pεriǥristikε sε mja Ǥra tin imεra] besørgelse m. (sending, ekspedering, avsending) αποστολή, η [i apǥstǥli] # διεκπεραίωση, η [i ðiεkpεrεǥsi] beta m. (bokstaven beta i det greske alfabet) το γράµµα βήτα (του ελληνικού αλϕάβητου) [tǥ Džrama vita (tu εliniku alfavitu)] beta v. (fengsle, forføre, sjarmere) γοητεύω [DžǤitεvǤ] betagende adj. (fengende) συναρπαστικός [sinarpastikǥs] # (sjarmerende, deilig, skjønn) γοητευτικός [DžǤitεftikǤs] / et betagende syn (skue) ένα συναρπαστικό θέαµα [εna sinarpastikǥ ϑεama] betalbar adj. (som må betales/som forfaller til betaling) πληρώτεος [plirǥtεǥs] betale v. πληρώνω [plirǥnǥ] # (betale kontant, nedbetale) µετρώ [mεtrǥ] # (betale tilbake,

18 18 gjøre opp) (ε)ξοϕλώ [εksǥflǥ] # ξεπληρώνω [ksεplirǥnǥ] # (gjøre opp, nedbetale, amortisere, innløse, innfri, nedskrive, redusere) αποσβήνω [apǥzvinǥ] # καταβάλλω [katavalǥ] # (nedbetale, innfri) αποτίω* [apǥtiǥ] # αποτίνω [apǥtinǥ] # (innbetale, deponere) καταθέτω [kataϑεtǥ] / betale depositum παρακαταθέτω [parakataϑεtǥ] / betale (dyrt) for πληρώνω για [plirǥnǥ ja] : (truende:) bare vent, dette skal du få betale dyrt for! (jeg kan love deg at du skal få svi for dette!) έννοια σου, θα µου το πληρώσεις! [εnja su ϑa mu tǥ plirǥsis] : han måtte betale dyrt for sine feil πληρώσε για σϕάλµατά του [plirǥsε ja sfalmata tu] : han fikk betale dyrt for uforsiktigheten sin την απροσεξία του την πλήρωσε ακριβά [tin aprǥsεksia tu tim blirǥsε akriva] / betale ei formue (måtte ut med en masse penger) ξοδεύω τα µαλλ(ι)οκέϕαλά µου [ksǥðεvǥ ta mal(j)ǥkεfala mu] / betale ei gjeld αποτίω* µια οϕειλή [apǥtiǥ mja Ǥfili] : betalte du gjelda di? εξόϕλησες το χρέος του; [εksǥflisεs tǥ ΧrεǤs tu] : dette er siste gangen jeg betaler gjelda di! είναι η τελευταία ϕορά που σε ξεχρεώνω [inε i tεlεftεa fǥra pu sε ksεχrεǥnǥ] / betale ei regning (ε)ξοϕλώ/κανονίζω ένα λογαριασµό [(ε)ksǥflǥ /kanǥnizǥ εna lǥDžariazmǥ] : betale regninger λογαρίζω [lǥDžarizǥ] / betale for (bestride, dekke, bære) καλύπτω [kaliptǥ] # (belastes for) επιβαρύνοµαι µε [εpivarinǥmε mε] # (gjøre opp for, også: gjengjelde - på godt eller vondt) ξεπληρώνω [ksεplirǥnǥ] : det skal jeg betale deg for (det skal du få igjen for) θα σου το ξεπληρώσω [ϑa su tǥ ksεplirǥsǥ] : hvem betaler for billettene/ inngangsbillettene? ποιος θα επιβαρυνθεί µε τα ναύλα/εισιτήρια; [pjǥs ϑa εpivarinϑi mε ta navla/isitiria] / betale for mye (betale overpris, betale mer enn nok) παραπληρώνω [paraplirǥnǥ] / betale for seg βγάζω τα έξοδά µου [vDžazǥ ta εksǥða mu] / betale (på) forskudd (betale på forhånd) πληρώνω προκαταβολικά [plirǥnǥ prǥkatavǥlika] : skal jeg betale for rommet på forskudd? πρέπει να πληρώσω προκαταβολικά για το δωµάτιο; [prεpi na plirǥsǥ prǥkatavǥlika ja tǥ ðǥmatiǥ] / betale full pris πληρώνω ολόκληρη την τιµή [plirǥnǥ ǤlǤkliri tin dimi] / betale godt (betale rikelig, være rundhåndet) καλοπληρώνω [kalǥplirǥnǥ] / betale hele beløpet/fullt ut (ε)ξοϕλώ πληρώς [(ε)ksǥflǥ plirǥs] / betale hver for seg πληρώνω χωριστά [plirǥnǥ ΧǤrista] / betale høyst... (ikke gi mer enn) δίνω το πολύ [ðinǥ tǥ pǥli] : jeg betaler høyst... θα έδινα το πολύ... [ϑa εðina tǥ pǥli] / jeg betalte (for det) i dyre dommer µου κόστισε ο κούκος αηδόνι [mu kǥstisε Ǥ kukǥs aiðǥni] / jeg betalte ikke mye for den/det δεν το πληρώσα ακριβά [ðεn tǥ plirǥsa akriva] / betale kontant πληρώνω τοις µετρητοίς [plirǥnǥ tiz mεtritis] : og merkelig nok betalte han kontant καιω του θαύµατος, έπληρωσε τοις µετρητοίς [kεǥ tu ϑavmatǥs] / betale med samme mynt (gi igjen med samme mynt) ανταποδίδω τα ίσα [andapǥðiðǥ ta isa] # ανταποδίδω τα ίδια [andapǥðiðǥ ta iðia] # πληρώνω µε τον ίδιο τρόπο [plirǥnǥ mε tǥn iðjǥ trǥpǥ] / betale mer enn nok (betale overpris, betale for mye) παραπληρώνω [paraplirǥnǥ] : jeg betalte han mer enn nok for arbeidet τον πλήρωσα και τον παραπλήρωσα για τη δουλειά του [tǥm blirǥsa kε tǥm baraplirǥsa ja ti ðulja tu] / betale omgående πληρώνω αµέσως [plirǥnǥ amεsǥs] : han betalte omgående πλήρωσε αµέσως [plirǥsε amεsǥs] / betale regninga (bestride utgiftene) αναλαµβάνω τα έξοδα [analamvanǥ ta εksǥða] # (betale kalaset) πληρώνω το λογαριασµό [plirǥnǥ

19 19 tǥ lǥDžariazmǥ] # (ta støyten) πληρώνω τν νύϕη [plirǥnǥ ti nifi] : har du betalt regninga? πλήροσες το λογαριασµό; [plirǥsεs tǥ lǥDžariazmǥ] : jeg ønsker vedlagte regning betalt til min konto θα 'θελα να κατατεθεί στο λογαριασµό µου η εσώκλειστη επιταγή [ϑaϑεla na katatεϑi stǥ lǥDžariazmǥ mu i εsǥklisti εpitaji] / betale regningene sine ( gjøre opp regningen sine) εξοϕλώ τους λοραριασµούς µου [εksǥflǥ tuz lǥDžariazmuz mu] / betale rikelig (være rundhåndet, gi god betaling) πληρώνω αδρά [plirǥnǥ aðra] # ξοδεύω αλογάριαστα [ksǥðεvǥ alǥDžariasta] / betale samlet/for alle πληρώνω όλα µαζί [plirǥnǥ Ǥla mazi] : όλα µαζί, παρακαλώ [Ǥla mazi parakalǥ] / betale seg (lønne seg, svare seg) αποδίνω [apǥðinǥ] # αποδίδω* [apǥðiðǥ] # αποϕέρω [apǥfεrǥ] / betale sin andel πληρώνω ό,τι µου αναλογεί [plirǥnǥ Ǥ ti mu analǥji] : betale sin andel (av drikkevarene) πληρώνω drikkevarene) πληρώνω το µερίδιό µου [plirǥnǥ tǥ mεriðjǥ mu] : jeg skal betale min andel θα πληρώσω ό,τι µου αναλογεί [ϑa plirǥsǥ Ǥ ti mu analǥji] / betale sine kreditorer (fullt ut) εξοϕλώ πληρώς τους πιστωτές µου [εksǥflǥ plirǥs tus pistǥtεz mu] / betale skatt πληρώνω ϕόρο [plirǥnǥ fǥrǥ] : De/dere må betale skatt av dette θα πρέπει να πληρώσετε ϕόρο γι'αυτό [ϑa prεpi na plirǥsεtε fǥrǥ jaftǥ] / betale tilbake (løse ut) ξεπληρώνω [ksεplirǥnǥ] : jeg skal betale deg tilbake/løse deg ut innen en måned θα σε ξεπληρώσω σ' ένα µήνα [ϑa sε ksεplirǥsǥ sεna mina] / er foreldrene villige til å betale for utdannelsen hans? είναι οι γονείς του πρόθυµοι να καλύψουν τις δαπάνες των σπουδών του; [inε i DžǤnis tu prǥϑimi na kalipsun tiz ðapanεs tǥn spuðǥn du] / betale tilbake (gi tilbake, gjengjelde, erstatte, oppveie) ανταποδίδω [andapǥðiðǥ] # επιστρέϕω [εpistrεfǥ] # αποδίνω [apǥðinǥ] # ξεπληρώνω [ksεplirǥnǥ] # (erstatte, refundere, gjøre godt igjen) αποζηµιώνω [apǥzimjǥnǥ] : jeg må få tilbake betalt depositumet mitt πρέπει να µου αποδοθεί η προκαταβολή µου [prεpi na mu apǥðǥϑi i prǥkatavǥli mu] : når har du tenkt du betale tilbake det du skylder meg? πότε θα µου επιστρέψεις τα δανεικά; [pǥtε ϑa εpistrεpsis ta ðanika] / betale ut (utbetale, foreta en utbetaling) ενεργώ πληρωµή [εnεrDžǥ plirǥmi] / betalte du malerne? πλήρωσες τους µπογιατζήδες; [plirǥsεs tus bǥjadziðεs] / betalte du riktig beløp? πλήρωσες το κατάλληλο ποσό; [plirǥsεs tǥ katalilǥ pǥsǥ] / du må betale... i uken θα πληρώνεις... την εβδοµάδα [ϑa plirǥnis... tin εvðǥmaða] / fullt innbetalt (aksje)kapital ολοσχερώς καταβληµένο κεϕάλαιο [ǤlǤsçεrǤs katavlimεnǥ kεfalεǥ] / han betalte en forme for den/det (den/det kostet han skjorta) πλήρωσε τα µαλλιά της καϕαλής του [plirǥsε ta malja tis kεfalis tu] / han nekter å betale (han er uvillig til å betale) δυστροπεί να πληρώσει [ðistrǥpi na plirǥsi] / jeg betalte han 100 τον κατέβαλα 100 ευρώ [tǥŋ katεvala εkatǥ εvrǥ] / jeg betalte i dyre dommer µου κόστισε ο κούκος αηδόνι [mu kǥstisε Ǥ kukǥs aiðǥni] / jeg er ikke villig til å betale gjelda hans δεν είµαι διατεθειµένος να πληρώσω τα χρέη του [ðεn imε ðiatεϑimεnǥz na plirǥsǥ ta Χrεi tu] betaler m. (debitor, skyldner) πληρωτής, ο [Ǥ plirǥtis] / en dårlig betaler (en som ofte er på etterskudd med betaling) κακοπληρωτής [kakǥplirǥtis] # κακός πληρωτής [kakǥs plirǥtis] / en god betaler (en som betaler punktlig) καλοπληρωτής, ο [Ǥ kalǥplirǥtis] betaling f.m. πληρωµή, η [i plirǥmi] # (nedbetaling, innløsing, oppgjør) εξόϕληση, η

20 20 [i εksǥflisi] # (godtgjøring, motytelse, vederlag) αµοιβή, η [i amivi] # αντιµοθία, η [i andimǥϑia] # (lønn) αποδοχές [apǥðǥçεs] # µισθός, ο [Ǥ misϑǥs] # (sl. lønn, lønningspose) µασούρι, το [tǥ masuri] / betaling for overtidsarbeid αµοιβή για υπερωριακή εργασία [amivi ja ipεrǥriaki εrDžasia] / full betaling (fullt oppgjør) ολική εξόϕληση [Ǥliki εksǥflisi] / (sl.) han får bra betaling παίρνει καλό µασούρι [pεrnǥ kalǥ masuri] / han har fått betaling for å holde munn τον εξαγόρασαν για να µη µιλήσει [tǥn εksaDžǥrasan ja na mi milisi] / omgående betaling (kontant oppgjør) αµέση εξόϕληση [amεsi εksǥflisi] betalingsanvisning m. (betalingsoppdrag/-ordre) ένταλµα πληρωµής, το [tǥ εndalma plirǥmis] betalingsbalanse m. ισοζύγιο πληρωµών, το [tǥ isǥzijiǥ plirǥmǥn] betalingsdyktig adj. (solvent, pålitelig, sikker) αξιόχρεος [aksiǥχrεǥs] # εχέγγυος [εçεŋgiǥs] / en betalingsdyktig debitor εχέγγυος οϕειλέτης [εçεŋgiǥs Ǥfilεtis] betalingsevne m. ϕοροδοτική ικανότητα, η [i fǥrǥnǥtiki ikanǥtita] # (solvens, pålitelighet) αξιόχρεο, το [tǥ aksiǥχrεǥ] / manglende betalingsvne (insolvens) αϕερεγγυότητα, η [i afεrεŋgjǥtita] betalingsfrist m. (forfallsdag) ηµεροµηνία πληρωµής, η [i imεrǥminia plirǥmis] betalingshenstand m. (betalingsutsettelse, moratorium) δικαιοστάσιο, το [tǥ ðikεǥstasiǥ] betalingskonto m. λογαριασµός όψεως, ο [Ǥ lǥDžariazmǥs ǤpsεǤs] betalingsmiddel n. (mynt, valuta) νόµισµα, το [tǥ nǥmizma] : lovlig betalingsmiddel νοµικό νόµισµα, το [tǥ nǥmikǥ nǥmizma] / betalingsmidler (pengemidler) µέσα πληρωµής, τα [ta mεsa plirǥmis] betalingsmottaker m. (remittent, den som en sjekk eller veksel er utskrevet på) παραληπτής επιταγής, ο [Ǥ/i paraliptis εpitajis] # παραλήπτρια, η [i paraliptria] betalingsudyktig adj. (insolvent) αναξιόχρεος [anaksiǥχrεǥs] # αϕερέγγυος [i afεrεŋgiǥs] betalingsutsettelse m. (betalingshenstand, moratorium) δικαιοστάσιο, το [tǥ ðikεǥstasiǥ] betalingsvilkår n.pl. όροι εξόϕλησης, οι [i Ǥri εksǥflisis] # όροι πληρωµής, οι [i Ǥri plirǥmis] betalt adj. (bestukket) πληρωµένος [plirǥmεnǥs] # (oppgjort, tilbakebetalt) εξοϕληµένος [εksǥflimεnǥs] betastråle f.m. ακτίνα βήτα, η [i aktina vita] / kilde for (utsendelse av) betastråler πηγή εκποµπής ακτίνων βήτα, η [i piji εkpǥmbis aktinǥn vita] betatt adj. (imponert) εντυπωσιασµένος [εndipǥsiazmεnǥs] # (fascinert, bedåret, fortryllet) συνεπαρµένος [sinεparmεnǥs] / være/bli svært betatt av γοητεύοµαι [DžǤïtεvǤmε] : vi ble alle betatt av hennes sjarm/måte å være på µας µάγεψε όλους µε τη χάρη της /τον τρόπο της [maz majεpsε Ǥluz mε tiŋ Χari tis/tǥn drǥpǥ tis] bete m. (bit, munnfull) δαγκωνιά, η [i ðaŋgǥnja] # δαγκωσιά, η [i ðaŋgǥsia] betegne v. (symbolisere, stå for) συµβολίζω [simvǥlizǥ] # (bety, stå for) δηλώνω [ðilǥnǥ] # (karakterisere) χαρακτηρίζω [ΧaraktirizǤ] # (benevne) ονοµάζω [ǤnǤmazǤ] / betegne som (døpe, kalle, titulere, gi økenavn/tilnavn/klengenavn) βαπτίζω [vaptizǥ] # βαϕτίζω [vaftizǥ] betegnende adj. (talende, megetsigende) δηλωτικός [ðilǥtikǥs] # (antydende, tankevekkende,

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Nahjul Belagah (kun samling av ordtak)

Nahjul Belagah (kun samling av ordtak) Nahjul Belagah (kun samling av ordtak) Skrevet av Seyid Sharif al-radi I navnet til Allah, Den Barmhjertige, Den Nåderike Måtte Allah velsigne Muhammed og Muhammeds familie. Imam Alis ord av lys, veltalenhet,

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA?

HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I OVERGREPSROMMET OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? HVA GJØR OVERGRIPER FOR Å FÅ DEN UTSATTE INN I "OVERGREPSROMMET" OG FORHINDRE AT HAN/HUN GREIER Å FLYKTE DERFRA? "Grooming" De aller færreste overgrep skjer spontant og brutalt. Mange av de som blir utsatt

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer