n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-"

Transkript

1 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en hjelpsom nabo (en god nabo) βολικός γείτονας [vǥlikǥz jitǥnas] / jeg overlot hunden/nøklene til en nabo άϕησα το σκυλί/τα κλειδιά σ' ένα γείτονα [afisa tǥ skili/ ta kliðja sεna jitǥna] / naboene våre οι γείτονές µας [i jitǥnεz mas] # (de som bor ved siden av oss) οι διπλανοί µας [i ðiplani mas] nabo- (tilgrensende, tilstøtende, granne-) γειτονικός [jitǥnikǥs] # κοντινός [kǥndinǥs] # (side-) διπλανός [ðiplanǥs] # πλαϊνός [plaïnǥs] # παρακείµενος [parakimεnǥs] # συνεχόµενος [sinεχǥmεnǥs] nabobyer m.pl. γειτονικές πόλεις, οι [i jitǥnikεs pǥlis] nabodistrikt n. (naboland, tilgrensende land/område) γειτνιάζων χώρος, ο [jitnjazǥŋ ΧǤrǤs] nabogutt m. γειτονόπουλο, το [tǥ jitǥnǥpulǥ] nabohus n. διπλανό σπίτι, το [tǥ ðiplanǥ spiti] nabojente f. γειτονοπούλα, η [i jitǥnǥpula] nabolag n. (nærhet, nærmiljø, omegn) γειτόνεµα, το [tǥ jitǥnεma] # γειτονιά, η [i jitǥnja] # (bydel, kvartal) συνοικία, η [i sinikia] / et beryktet nabolag (en bryktet bydel) κακόϕηµο συνοικία [kakǥfimi sinikia] / et trivelig nabolag καλή/ϕιλική γειτονιά [kali/filiki jitǥnja] / han bor i nabolaget vårt µένει στη γειτονιά µας [mεni sti jitǥnja mas] / den/det er en plage/til irritasjon for hele nabolaget είναι ενόχληση για όλη τη γειτονιά [inε εnǥχlisi ja Ǥli ti jitǥnja] naboland n.pl. γειτονικές χώρες [jitǥnikεs ΧǤrεs] nabolandsby m. (nærmeste landsby) κοντινό χώριο, το [tǥ kǥndinǥ ΧǤriǤ] naborom n. διπλανό δωµάτιο, το [tǥ ðiplanǥ ðǥmatiǥ] / (pl.) rom som ligger ved siden av hverandre/rommene ved siden av (τα) γειτονικά/ διπλανά δωµάτια [jitǥnika/ðiplana ðǥmatia] # τα παρακείµανα δωµάτια [ta parakimεna ðǥmatia] nabohus n. (nabobygning) διπλανό κτίριο, το [tǥ ðiplanǥ ktiriǥ] / alle nabohusene όλα τα διπλανά κτίρια [Ǥla ta ðiplana ktiria] naboskap n. γειτονικότητα, η [i jitǥnikǥtita] / et trivelig naboskap (et godt naboforhold) ένα γειτανικό ϕέρσιµο [εna jitanikǥ fεrsimǥ] NAF tilsvarer gresk Ε.Λ.Π.Α. [εlpa], (Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου = Gresk tur- og bilforening) nafta m. νάϕθα, η [i nafϑa] naftalin n. ναϕθαλίνη, η [i nafϑalini] nag n. µνησικακία, η [i mnisikakia] # (bitterhet, bitter følelse) πικρία, η [i pikria] # πίκρα, η [i pikra] # αϕορµή, η [i afǥrmi] # (uvilje, hat, bitterhet) άχτι, το [tǥ aχti] # (ondskapsfullhet, hat) γινάτι, το [tǥ jinati] # έχθρα, η [i εχϑra] # έχτρα, η [i εχtra] # (folk.) κάκητα, η [i kakita] / bære nag (ha et horn i siden til) τρέϕω πικρία [trεfǥ pikria] # διατηρώ πικρία [ðiatirǥ pikria] # έχω αϕορµή [εχǥ afǥrmi] # έχω άχτι [εχǥ aχti] : bære nag til noen (ha et horn i sida til noen) κρατάω

2 2 έχθρα για κάποιον [krataǥ εχϑra ja kapiǥn] # κρατώ κακία σε κάποιον [kratǥ kakia sε kapiǥn] # έχω γινάτι σε κάποιον [εχǥ jinati sε kapiǥn] # µνησικακώ σε κάποιον [mnisikakǥ sε kapiǥn] # έχω πάθος µαζί κάποιον [εχǥ paϑǥz mazi kapiǥn] : bære nag til noen med god grunn µε το δίκιο µου κρατώ κακία σε κάποιον [mε tǥ ðikiǥ mu kratǥ kakia sε kapiǥn] : jeg bærer ikke nag til deg δεν σου κρατάω µνησικακιία [ðεn su krataǥ mnisikakia] : jeg bærer ikke nag til han (jeg klager ikke på han) δεν έχω αϕορµή εναντίον του [ðεn εχǥ afǥrmi εnandiǥn du] (folk.) δεν του κρατάω κάκητα [ðεn du krataǥ kakita] : jeg vet ikke hvorfor han bærer nag til meg δεν ξέρω γιατί έχει πάθος µαζί µου [ðεŋ gzεrǥ jati εçi paϑǥz mazi mu] / uten nag til en eller annen χωρίς εχθρά για κάποιον [ΧǤris εχϑra ja kapiǥn] / uten nag til noen χωρίς µνησικακ α για κανέναν [ΧǤris mnisikakia ja kanεnan] nage v. (gnage, plage, forurolige, pine, torturere) βασανίζω [vasanizǥ] nagende adj. (gnagende, plagsom) βασανιστικός [vasanistikǥs] nagle m. (klinknagle, pinne, plugg, propp, tapp, tein) αξονίσκος, ο [Ǥ aksǥniskǥs] # καρϕί, το [tǥ karfi] # (stift, plugg, (mek.) splint, splittbinders) καβίλια, η [i kavilia] nagle v. (nagle fast, feste med nagle/nål/spiker), holde fast) καθηλώνω [kaϑilǥnǥ] / han stod som naglet til jorden av redsel ο ϕόβος τον καθήλωσε στο έδαϕος [Ǥ fǥvǥs tǥŋ gaϑilǥsε stǥ εðafǥs] # έµεινε καρϕωµένος στη θέση του από το ϕόβο [εminε karfǥmεnǥs sti ϑεsi tu apǥ tǥ fǥvǥ] naiv adj. (blåøyd, troskyldig) αϕελής [afεlis] # ευήθης* [εviϑis] # απονήρευτος [apǥnirεftǥs] # µωρόπιστος [mǥrǥpistǥs] # (enfoldig, sløv) κουτός [kutǥs] # µωρός [mǥrǥs] # (lettlurt, godtroende) εύπιστος [εfpistǥs] # (uerfaren, grønn, ukyndig) άπειρος [apirǥs] # (enkel, naturlig, uskyldig) απλοϊκός [aplǥïkǥs] # (uerfaren, troskyldig, uskyldig) αξεσκόλιστος [aksεskǥlistǥs] # άδολος [aðǥlǥs] # (harmløs) αθώος [aϑǥǥs] # (godhjertet) αγαθός [aDžaϑǥs] / ei naiv jente (et troskyldig pikebarn) ένα αθώο κορίτσι [εna aϑǥǥ kǥritsi] # (et gudsord fra landet) επαρχιωτοπούλα, η [i εparçiǥtǥpula] / en naiv fyr fra landet (bondetamp, tølper) βλάχος, ο [Ǥ vlaχǥs] # επαρχιωτάκι, το [tǥ εparçiǥtaki] # (en naiv gutt fra landet) επαρχιωτόπουλο, το [tǥ εparçiǥtǥpulǥ] / jeg er ikke så naiv at jeg tror på det/deg δεν είµαι τόσο απλοϊκός /αϕελής ώστε να το/σε πιστέψω [ðεn imε tǥsǥ aplǥïkǥs/afεlis Ǥstε na tǥ/sε pistεpsǥ] / så naiv du er! τι αϕελής που είσαι! [ti afεlis pu isε] naivitet m f.m. (uskyld, uskyldighet, troskyldighet) αθωότητα, η [i aϑǥǥtita] # αϕέλεια, η [i afεlia] # αγαθότητα, η [i aDžaϑǥtita] # (enkelhet, uskyldighet, enfoldighet) απλοϊκότητα, η [i aplǥïkǥtita] # αϕέλεια, η [i afεlia] # (godtroenhet) ευήθεια, η [i εviϑia] najade f.m. (mytol. vann-nymfe) Ναϊάδα, η [i naïaða] naken adj. (bar) γυµνικός [jimnikǥs] # γυµνός [jimnǥs] # (avkledd, bar) γδυτός [DžðitǤs] # ξέντυτος [ksεnditǥs] # (om tre: uten blader/løv) αϕούντωτος [afundǥtǥs] # άϕυλλος [afilǥs] # (tom, umøblert) άδειος [aðiǥs] # ανεπίπλωτος [anεpiplǥtǥs] # (forblåst, bar, øde) άγριος [aDžriǥs] # (om sannhet: rå, brutal) ωµός [ǤmǤs] / den nakne sannhet η γυµνή/ωµή αλήθεια [i jimni/ǥmi aliϑia] / ei naken grein γυµνό

3 3 κλαδί [jimnǥ klaði] / et nakent golv γυµνό πάτωµα [jimnǥ patǥma] / et nakent fjell (snaufjell) γυµνό βουνό [jimnǥ vunǥ] / et nakent, forblåst landskap άγριο τοπίο, το [tǥ aDžriǥ tǥpiǥ] / et nakent rom άδειο/γυµνό δωµάτιο, το [tǥ aðiǥ/jimnǥ ðǥmatiǥ] # (et umøblert rom) ανεπίπλωτο δωµάτιο [anεpiplǥtǥ ðǥmatiǥ] / nakne armer γυµνά µπράτσα [jimna bratsa] / naken på overkroppen γυµνός ως τη µέση [jimnǥs Ǥs ti mεsi] / nakne trær γυµνά δέντρα [jimna ðεndra] / nakne vegger γυµνοί τοίχοι [jimni tiçi] / splitter naken τσιτσίδος [tsitsiðǥs] # τσιτσίδι [tsitsiði] # ολόγυµνος [ǤlǤjimnǤs] # θεόγυµνος [ϑεǥjimnǥs] # (helt naken) κατάγυµνος [katajimnǥs] # (i Adams drakt) όπως τον γέννησε η µάνα του [ǤpǤs tǥn jεnisε i mana tu] nakenhet f.m. γυµνότητα η [i jimnǥtita] # γύµνια, η [i jimnia] nakensnegl m. (zool.) γυµνοσάλιαγκας, ο [Ǥ jimnǥsaliaŋgas] nakenstudie m. (maleri: aktstudie, akt) γυµνό, το [tǥ jimnǥ] nakke m. σβέρκος, ο [Ǥ svεrkǥs] # αυχένας, ο [Ǥ afçεnas] / i nakken στο σβέρκο [stǥ svεrkǥ] / knekke el. brekke nakken γκρεµοτσακίζω [grεmǥtsakizǥ] : han kommer til å knekke nakken hvis han hopper av toget nå θα γκρεµοτσακιστεί αν πηδήξει από το τραίνο τώρα [ϑa grεmǥtsakisti an piðiksi apǥ tǥ trεnǥ tǥra] / krum nakke καµπυλωτός λαιµός, ο [Ǥ kambiltǥz lεmǥs] / ta noen i kragen/nakken αρπάζω κάπιον από το γιακά/σβέρκο [arpazǥ kapiǥn apǥ tǥ jaka/svεrkǥ] / ta seg selv i nakken (stramme seg opp, komme seg opp/på fote ved egen hjelp) ορθοποδώ µε τις δικές µου δυνάµεις [ǤrϑǤpǤðǤ mε ti ðikεz mu ðinamis] / være stiv i nakken πιάστηκε ο λαιµός µου [pjastikε Ǥ lεmǥz mu] nakke- (bakhode-) ινιακός [iniakǥs] nakkegrop f. (anat.) αυξένας, ο [Ǥ afksεnas] nakkeregion m. (anat.) ινιακή χώρα, η [i iniaki ΧǤra] nakkestøtte f. (i bil) ακουµπιστήρι κεϕαλιού, το [tǥ akumbistiri kεfalju] # στήριγµα του κεϕαλιού, το [tǥ stiriDžma tu kεfalju] namsmann m. (namsmyndighet, formynder) διαχειριστής αναγκαστικής διαχείρισης [ðiaçiristis anaŋgastikiz ðiaçirisis] nanisme m. (bot.,med.) (dvergvekst) νανισµός, ο [Ǥ nanizmǥs] napalm m. (napalmbombe) ναπάλµ, το [tǥ napalm] Napoleon hist. Ναπολέοντας, ο [Ǥ napǥlεǥndas] Napoli geo. Νεάπολη, η [i nεapǥli] napp n. (rykk og napp, risting, skaking) ανατίναγµα, το [tǥ anatinaDžma] # (fiskebitt) τσίµπηµα, το [tǥ tsimbima] nappe v. (ta, snappe, rive, blåse, slite) αρπάζω [arpazǥ] # (om fisk) τσιµπώ [tsimbǥ] # αρπάχνω [arpaχnǥ] # (snappe, naske, stjele, gripe) βουτώ [vutǥ] / fisken nappet το ψάρι άρπαξε το δόλωµα [tǥ psari arpaksε tǥ ðǥlǥma] / han nappet til seg geværet og fyrte av/løs άρπαξε τ' όπλο του και πυροβόλησε [arpεksε tǥplǥ tu kε pirǥvǥlisε] / nappe spesialbilaget ut av et tidsskrift αϕαίρω το ειδικό παράρτηµα ενός περιοδικού [afεrǥ tǥ iðikǥ parartima εnǥs pεriǥðiku] Narkissos gr. sagnfigur Νάρκισσος, ο [Ǥ narkisǥs]

4 4 narkoman m. (stoffmisbruker) τοξικοµανής, ο/η [Ǥ/i tǥksikǥmanis] # ναρκοµανής, ο [Ǥ narkǥmanis] narkoman adj. (stoffavhengig) ναρκοµανής [narkǥmanis] narkomani m. (stoffavhengighet) εθισµός στα ναρκωτικά [εϑizmǥs sta narkǥtika] narkose m. (anestesi, berdøvelse) νάρκωση, η [i narkǥsi] narkosebehandling f. (narkotisering) αναισθητοποίηση, η [i anεsϑitǥpiisi] narkoselege m. (anestesilege) αναισθισιολόγος, ο/η [Ǥ/i anεsϑisiǥlǥDžǥs] narkotika m. ναρκωτικά, τα [ta narkǥtika] / all narkotika dreper όλα τα ναρκωτικά σκοτώνουν [Ǥla ta narkǥtika skǥtǥnun] / avhengighet av narkotika (narkomani) εθισµός στα ναρκωτικά [εϑizmǥs sta narkǥtika] / bruke narkotika (gå på stoff) παίρνω ναρκωτικά [pεrnǥ narkǥtika] / du må aldri begynne med/ty til narkotika ποτέ µην καταϕύγεις στα ναρκωτικά [pǥtε min katafijis sta narkǥtika] / handle med narkotika εµπορεύοµαι ναρκωτικά [εmbǥrεvǥmε narkǥtika] / lange/pushe narkotika πλασσάρω ναρκωτικά [plasarǥ narkǥtika] / omsette narkotika διακινώ ναρκωτικά [ðiakinǥ narkǥtika] / slutte/ha sluttet med narkotika (bli/være nykter) κόβω/έχω κόψει τα ναρκωτικά [kǥvǥ/εχǥ kǥpsi ta narkǥtika] narkotikahai m. (narkoselger) έµπορος ναρκωτικών, ο [Ǥ εmbǥrǥz narkǥtikǥn] # f. έµπορισσα ναρκωτικών, η [i εmbǥrisa narkǥtikǥn] # (narkotikalanger/-pusher) λιανοπουλητής, ο [Ǥ lianǥpulitis] narkotikaomsetning m. (salg/langing av narkotika) εµπορία ναρκωτικών, η [i εmbǥria narkǥtikǥn] / narkotikaomsetning er en forbrytelse η εµπορία ναρκωτικών είναι έγκληµα [i εmbǥria narkǥtikǥn inε εŋglima] narkotikasalg n. πώληση ναρκωτικών, η [i pǥlisi narkǥtikǥn] / narkotikasalg er ulovlig η πώληση ναρκωτικών είναι παράνοµη [i pǥlisi narkǥtikǥn inε paranǥmi] narkotisere v. (behandle med narkose, bedøve) αναισθητοποιώ [anεsϑitǥpiǥ] narkotisk adj. (bedøvende, bedøvelses-) ναρκωτικός [narkǥtikǥs] narr m. παλιάτσος, ο [Ǥ paljatsǥs] # κορόιδο, το [tǥ kǥrǥiðǥ] # (klovn, bajas) γελωτοποιός, ο [Ǥ jεlǥtǥpiǥs] # (latterlig person, en som gjør seg til latter/til narr) νούµερο, το [tǥ numεrǥ] # (fjols, dust, mehe) ζωάριο, το [tǥ zǥariǥ] / gjøre narr av (holde for narr) αναµπαίζω [anambεzǥ] # κοροϊδεύω [kǥrǥiðεvǥ] : gjøre narr av noen παίρνω κάποιον στο µεζέ [pεrnǥ kapiǥn stǥ mεzε] : gjøre narr av en motstander πειράζω έναν αντίπαλο [pirazå εnan andipalǥ] : gjøre narr av noens forsøk κοροϊδεύω τις προσπάθειες κάποιου [kǥrǥiðεvǥ tis prǥspaϑiεs kapiu] / gjøre seg til narr (dumme seg ut) γίνοµαι νούµερο [jinǥmε numεrǥ] : ikke gjør deg til narr! (ikke vær latterlig!) µη γίνεσαι νούµερο! [mi jinεsε numεrǥ] narre v. (bedra, lure, forlede, forvirre) εξαπατώ [εksapatǥ] # καζικώνω [kazikǥnǥ] # (snyte, villede, forføre) παραπλανώ [paraplanǥ] # (villede, føre bak lyset) ψευκαλίζω [psεfkalizǥ] # απατώ [apatǥ] # (lure, lokke, overliste) ξεγελώ [ksεjεlǥ] # γελώ [jεlǥ] # παραπείθω [parapiϑǥ] # παρασέρνω [parasǥrnǥ] # παρασύρω [parasirǥ] / han ble narret til å tro at... τον παράσυραν και πίστεψε ότι... [tǥm barasiran kε pistεpsε Ǥti] / han fikk narret meg til å tro at... µε εξαπάτησε και µε έκανε να πιστέψω

5 5 ότι... [mε εksapatisε kε mε εkanε na pistεpsǥ Ǥti] / han narret meg til å kjøpe den µε παράπεισε και τ' αγόρασα [mε parapisε kε taDžǥrasa] / jeg ble narret til å tro at ξεγελάστηκα και πίστεψα ότι [ksεjεlastika kε pistεpsa Ǥti] / narre noen til å gjøre noe καταϕέρνω κάποιον µε δολιότητα να κάνει κάτι [katafεrnǥ kapiǥn mε ðǥljǥtita na kani kati] # εξαπατώ κάποιον και τον σπρώχνω να κάµει κάτι [εksapatǥ kapiǥn kε tǥn sprǥχnǥ na kami kati] # παρασέρνω κάποιον να κάνει κάτι [parasεrnε kapiǥn na kani kati] / narre pengene fra noen (lure/svindle til seg noens penger, avlede noens oppmerksomhet og ta pengene) απατώ κάποιον και του παίρνω τα λεϕτά [apatǥ kapiǥn kε tu pεrnǥ ta lεfta] / narre seg selv (lyge for seg selv) ψευκαλίζοµαι [psεfkalizǥmε] narrestrek m. (narring, svik, bedrag, svindel, juks) απάτη, η [i apati] # (toskeskap, fjolleri, tull) βλακεία, η [i vlakia] / jeg visste det var en narrestrek, men... ήξερα ότι ήταν απάτη αλλά... [iksεra Ǥti itan apati ala] / narrestreker (sprell, narraktige påfunn, klovnerier) καµώµατα, τα [ta kamǥmata] # κουτουράδες, οι [i kuturaðεs] : alle lo av narrestrekene hennes γέλασαν όλοι µε τα καµώµατά της [jεlasan Ǥli mε ta kamǥmata tis] / narrestrekene hans kommer til å skaffe oss ubehageligheter/gi oss trøbbel οι βλακείες του θα µας βάλουν σε µπελά [i vlakiεs tu ϑa maz valun sε bεla] narring f.m. (narrestrek, bedrag, lureri, fanteri) απάτη, η [i apati] # (fusking, luring, juksing, bedrag) εξαπάτηση, η [i εksapatisi] narsiss m. (påskelilje, pinselilje) νάρκισσος, ο [Ǥ narkisǥs] # ζαµπάκι, το [tǥ zambaki] # (påskelilje, asphodelus) ασϕόδελος, ο [Ǥ asfǥðεlǥs] # ασϕοδίλι, το [tǥ asfǥðili] # µανουλάκι, το [tǥ manulaki] narsissisme f.m. (narsisme, selvtilfredshet,selvdyrking) ναρκισσισµός, ο [Ǥ narkisizmǥs] nasal adj. (nese-) ρινικός [rinikǥs] # έρρινος [εrinǥs] # ένρινος [εnrinǥs] / nasal snakking (snøvling) έρρινος τόνος [εrinǥs tǥnǥs] / nasal uttale/aksent έρρινη προϕορά [εrini prǥ fǥra] nasjon m. έθνος, το [tǥ εϑnǥs] # (folk, herkomst, rase) γένος, το [tǥ jεnǥs] nasjonal adj. (nasjonal-) εθνικός [εϑnikǥs] nasjonalbank m. (sentralbank) Εθνική Τράπεζα, η [i εϑniki trapεza] nasjonalbibliotek n. Εθνική Βιβλιοθήκη, η [i εϑniki vivliǥϑiki] nasjonaldag n. (den greske uavhengighetsdag, 25. mars) εθνική γιορτή, η [i εϑniki jǥrti] nasjonaldrakt f.m. (folkedrakt) εθνηκή ενδυµασία, η [i εϑniki εnðimasia] / jenter i nasjonaldrakter (bunadskledde jenter) κορίτσια µε εθνηκές ενδυµασίες, η [kǥritsia mε εϑnikεs εnðimasiεs] nasjonalforsamling f.m. (folkeforsamling, parlament) εθνοσυνέλευση, η [i εϑnǥsinεlεfsi] # κοινοβούλιο, το [tǥ kinǥvuliǥ] # βουλή, η [i vuli] # Εθνική Αντιπροσωπία, η [i εϑniki andiprǥsǥpia] # Εθνική Συνέλευση, η [i εϑniki sinεlεfsi] nasjonalfølelse m. (nasjonalt sinnelag) εθνισµός, ο [Ǥ εϑnizmǥs] nasjonalgarde m. (heimevern, milits) εθνοϕρουρά, η [i εϑnǥfrura] nasjonalisere v. εθνικοποιώ [εϑnikǥpjǥ] # εθνοποιώ [εϑnǥpiǥ] nasjonalisering f.m. εθνικοποίηση, η [i εϑnikǥpiisi] # εθνοποίηση, η [i εϑnǥpiisi] # κρατικοποίηση, η [i kratikǥpiisi]

6 6 nasjonalisme m. εθνικισµός, ο [Ǥ εϑnikizmǥs] # (sjåvinisme) σωβινισµός, ο [Ǥ sǥvinizmǥs] / den gjenoppvåknende tyske nasjonalisme ο γερµανικός εθνικισµός που αναζωπυρώθηκε [Ǥ jεrmanikǥs εϑnikizmǥs pu anazǥpirǥϑikε] / fanatisk nasjonalisme λυσσαλέος εθνικισµός [lisalεǥs εϑnikizmǥs] nasjonalist m. (en som er glad i landet sitt, fedrelandsvenn) εθνικόϕρονας, ο [Ǥ εϑnikǥfrǥnas] # (sjåvinist, kraftpatriot) εθνικιστής, ο [Ǥ εϑnikistis] # (f.) εθνικίστρια, η [i εϑnikistria] nasjonalistisk adj. adj. (sjåvinistisk) εθνικιστικός [εϑnikistikǥs] nasjonalitet m. εθνικότητα, η [i εϑnikǥtita] # εθνισµός, ο [Ǥ εϑnizmǥs] # ιθαγένεια, η [i iϑajεnia] # (nasjon) εθνότητα, η [i εϑnǥtita] / av gresk/tysk nasjonalitet (av gresk/tysk herkomst) ελληνικής/γερµανικής εθνικότητας [εlinikis/jεmanikis εϑnikǥtitas] / et fly av ukjent nasjonalitet (et uidentifisert fly) αεροπλάνο άγνωστης εθνικότητας [aεrǥplanǥ aDžnǥstis εϑnikǥtitas] nasjonalpark m. εθνικός δρυµός /κήπος, ο [Ǥ εϑnikǥz ðrimǥs/kipǥs] # εθνικό πάρκο, το [tǥ εϑnikǥ parkǥ] nasjonalprodukt n εθνικό προϊόν, το [tǥ εϑnikǥ prǥiǥn] / økningen i bruttonasjonalproduktet η αύξηση του εθνικού προϊόντος [i afksisi tu εϑniku prǥïǥndǥs] nasjonalsang m. (fedrelandssalme) εθνικός ύµνος, ο [Ǥ εϑnikǥs imnǥs] nasjonalsosialisme m. (nazisme) εθνικοσοσιαλισµός, ο [Ǥ εϑnikǥsǥsializmǥs] nasjonalsymbol n. εθνόσηµο, το [tǥ εϑnǥsimǥ] nasjonalteater n. εθνικό θεάτρο, το [tǥ εϑnikǥ ϑεatrǥ] / de skal sett opp Hamlet på nasjonalteatret neste år θα παίζουν τον 'Αµλετ στο Εθνικό του χρόνου [ϑa pεzun dǥn amlεt stǥ εϑnikǥ tu ΧrǤnu] nasjonaløkonomi m. εθνική οικονοµία, η [i εϑniki ikǥnǥmia] naske v. (stjele, knabbe, rappe) κλέβω [klεvǥ] # βουτώ [vutǥ] # αρπάζω [arpazǥ] # αρπάχνω [arpaχnǥ] # σουϕρώνω [sufrǥnǥ] / han ble tatt i å naske fra guttenes pulter τον έπεσαν να κλέβει τα θρανία των παιδιών [tǥn εpεsan na klεvi ta ϑrania tǥn pεðjǥn] / han nasker alt han kommer over δεν αϕήνει τίποτα ασούϕρωτο [ðεn afini tipǥta asufrǥtǥ] nasker m. (småstjeler, småtyv) µικροκλέϕτης, ο [Ǥ mikrǥklεftis] # βουτήχτρα, η [i vutiχtra] # λωποδύτης, ο [Ǥ lǥpǥðitis] # µικρολωποδύτης, ο [Ǥ mikrǥlǥpǥðitis] # f. λωποδύτρια, η [i lǥpǥðitria] # µικρολωποδύτρια, η [i mikrǥlǥpǥðitria] / broren hans er en notorisk nasker ο αδελϕός του είναι µεγάλη βουτήχτρα [Ǥ aðεlfǥs tu inε mεDžali vutiχtra] nasking f.m. µικροκλοπή, η [i mikrǥklǥpi] # (småtyverier) µικροκλοπές, οι [i mikrǥklǥpεs] # (grabbing, griping, (s)napping) βούτι(γ)µα, το [tǥ vuti(Dž)ma] # (butikktyveri) κλοπή σε µαγαζί [klǥpi sε maDžazi] nat m. (naut.)(buttskjøt, sted der to plankeender møtes i skipsside) επωµίδα, η [i εpǥmiða] Nato (NATO) Ν.Α.Τ.Ο. [natǥ] : ο Οργανισµός Βορειοατλαντικού Συµϕώνου [Ǥ ǤrDžanizmǤz vǥriǥatlandiku simfǥnu] natrium n. νάτριο, το [tǥ natriǥ] natriumkarbonat n. ανθρακικό νάτριο, το [tǥ anϑrakikǥ natriǥ]

7 7 natriumklorid n. χλωριούχο άλας, ο [Ǥ ΧlǤriuΧǤ alas] # (koksalt, bordsalt) µαγερικό άλας, ο [Ǥ majεrikǥ alas] natriumsulfat n. (kjem. svovelsurt natrium) θειϊκό νάτριο, το [tǥ ϑiikǥ natriǥ] natron n. (natriumhydrogenkarbonat) σόδα µαγειρικής, η [i sǥða majirikis] # σόδα µαγειρέµατος, η [i sǥða majirεmatǥs] # διττανθρακικό νάτριο, το [tǥ ðitanϑrakikǥ natriǥ] natron- διττανθρακικός [ðitanϑrakikǥs] natt f.m. νύκτα, η [i nikta] # νύχτα, η [i niχta] # βραδιά, η [i vraðja] # (nattetid) νυχτιά, η [i niχtja] / Athen om natta/ved nattetid (by night) η Αθήνα τη νύκτα [i aϑina ti nikta] # η νυκτερινή Αθήνα [i niktεrini aϑina] / det blir natt (det mørkner) νυχτώνει [niχtǥni] / ei forferdelig natt µαρτυρική νύχτα [martiriki niχta] / (gjennom) hele natta καθ' όλη τη νύχτα [kaϑ Ǥli ti niχta] / god natt! καληνύχτα [klaliniχta] / hele natta όλη τη νύχτα [Ǥli ti niχta] # ολονυχτις [ǤlǤniΧtis] : som varer hele natta ολονύχτιος [ǤlǤniΧtiǤs] / jeg har ikke sovet på tre netter έχω τρεις βραδιές να κοιµηθώ [εχǥ triz vraðjεz na kimiϑǥ] / midt på natten (om natta) µέσα στη νύχτα [mεsa sti niχta] # µεσανυχτίς [mεsaniχtis] # (i nattens mulm og mørke) στην καρδιά της νύχτας [stiŋ karðja tiz niχtas] # µεσονυχτιάτικα [mεsǥniχtiatika] : midt på svarte natten (på et ukristelig tidspunkt) µεσ' στ' άκραχτα µεσάνυχτα [mεs stakraχta mεsaniχta] / mørk natt ( svarte natta ) σκοτεινή νύχτα [skǥtini niχta] / natt etter natt πολλές νύχτες συνέχεια [pǥlεz niχtεs sinεça] / natt og dag (døgnkontinuerlig) νυχτοήµερος [niχtǥimεrǥs] # (døgnet rundt) νύχτα µέρα [niχta mεra] / natta over (for ei natt, i natt) αυτονυκτί* [aftǥnikti] / om natta τη νύχτα [ti niχta] # νυχτιάτικα [niχtiatika] : reise om natta ταξιδεύω νύχτα [taksiðεvǥ niχta] / over natta (fra den ene dagen til den andre) από τη µια µέρα στην άλλη [apǥ ti mja mεra stin ali] # (i løpet av natta) µέσα σε µια νύχτα [mεsa sε mja niχta] : han ble berømt/rik over natta έγινε διάσηµος /πλούσιος από τη µια µέρα στην άλλη [εjinε ðiasimǥs/plusiǥsapǥ ti mja mεra stin ali] : situasjonen forandret seg i løpet av natta η κατάσταση άλλαξε µέσα σε µια νύχτα [i katastasi alaksε mεsa sε mja niχta] / til langt på natt βαθιά µέσα στη νύχτα [vaϑja mεsa sti niχta] / to ganger hver natt δυο ϕορές κάθε νύχτα [ðjǥ fǥrεs kaϑε niχta] / være/sitte oppe hele natta νυχτερεύω [niχtεrεvǥ] natt(e)- (nattlig) νυχτερινός [niχtεrinǥs] # (nattåpen, hele natten) ολονύκτιος [ǤlǤniktiǤs] / som har nattåpent που διανυκτερεύει [pu ðianiktεrεvi] nattangrep n. νυκτερινό επίθεση η [i niktεrinǥ εpiϑεsi] nattarbeid n. (nattskift, nattevakt) νυχτέρι, το [tǥ niχtεri] # νυχτερινή δουλειά, η [i niχtεrini ðulja] nattblomst m. νυχτολούλουδο, το [tǥ niχtǥluluðǥ] nattbord n. κοµοδίνο, το [tǥ kǥmǥðinǥ] nattbordlampe f.m. πορτατίϕ κοµοδίνου, το [tǥ pǥrtatif kǥmǥðinu] nattdrakt f.m. (pysjamas) ρούχα ύπνου, η [i ruχa ipnu] # (nattskjorte, nattserk, nattkjole) πουκαµίσα, η [i pukamisa]

8 8 nattefrost m. νυχτερινός παγετός, ο [Ǥ niχtεrinǥs pajεtǥs] # (rimfrost om natten og om morgenen) αγιάζι, το [tǥ ajazi] # (rim på bakken, tele) παγετός εδάϕους, ο [Ǥ pajεtǥs εðafus] natteliv n. νυχτερινή ζωή [niχtεrini zǥï] natterangler m. (mann) αλανιάρης, ο [Ǥ alanjaris] # νυχτοκόπος, ο [Ǥ niχtǥkǥpǥs] # νυχτοπούλι, το [tǥ niχtǥpuli] # (kvinne) αλανιάρα, η [i alanjara] # (nattugle, natteravn, ranglefant) ξενύχτηδης, ο/η [Ǥ/i ksεniχtiðis] # ξενυχτής, ο/η [Ǥ/i ksεniχtis] / alle natteranglerne i Aten όλοι οι νυκτόβιοι της Αθήνας [Ǥli i niktǥvii tis aϑinas] / være natterangler (være seint oppe om natta) ξενυχτώ [ksεniχtǥ] # (vandre omkring netterstid) νυχτοκοπώ [niχtǥkǥpǥ] natterangling f.m. ξενύχτι, το [tǥ ksεniχti] nattergal m. (zool.) οηδόνι, το [tǥ ǤiðǤni] natterstid adv. (om/på nettene, om natta, om kvelden, på kveldstid) τη νύχτα [ti niχta] / Aten om natta/natterstid η Αθήνα τη νύχτα [i aϑina ti niχta] : jeg liker å rusle rundt i Aten om kvelden/natterstid µου αρέσει να γυρίζω στην Αθήνα τη νύχτα [mu arεsi na jirizǥ stin aϑina ti niχta] nattesøvn m. (søvn) ύπνος, ο [Ǥ ipnǥs] / ta fra en nattesøvnen (hindre en i å sove, holde en våken) µ' εµποδίζει να κοιµιθώ [mεmbǥðizi na kimiϑǥ] : det kommer ikke til å ta fra meg nattesøvnen (jeg kommer ikke til å miste nattesøvnen av den grunn) αυτό δε θα µ' εµποδίσει να κοιµιθώ [aftǥ ðε ϑa mεmbǥðisi na kimiϑǥ] nattevakt f.m. (vekter) νυχτοϕύλακας, ο [Ǥ niχtǥfilakas] # (om tjenesten) νυχτοϕυλακή, η [i niχtǥfilaki] # (nattskift, nattarbeid) νυχτέρι, το [tǥ niχtεri] # νυκτερινή βάρδια, η [i niktεrini varðja] / ha/være på nattevakt δουλεύω νύχτα [ðulεvǥ niχta] : jeg har nattevakt denne uka δουλεύω νύχτα αυτή τη βδοµάδα [ðulεvǥ niχta afti ti vðǥmaða] / han leide inn to nattevakter µίσθωσε δυο νυχτοϕύλακες [misϑǥsε ðiǥ niχtǥfilakεs] / nattevakta går runden sin hver time ο νυχτοϕύλακας κάνει τη βόλτα του κάθε µια ώρα [Ǥ niχtǥfilakas kani ti vǥlta tu kaϑε mja Ǥra] nattforestilling f.m. νυχτερινή παράσταση, η [i niχtεrini parastasi] nattfugl (zool.) (overf. natterangler) νυχτοπούλι,το [tǥ niχtǥpuli] / nattfugler νυκτόβια πουλιά, τα [ta niktǥvia pulja] nattgudstjeneste f.m. (vigilie) αγρυπνία, η [i aDžripnia] nattillegg n. (natt-tillegg, lønnstillegg for nattarbeid) επίδοµα νυκτερινής δουλειάς, η [i εpiðǥma niktεriniz ðuljas] nattinsekter n.pl. νυκτόβια έντοµα, τα [ta niktǥvia εndǥma] nattkjole m. (for kvinner og barn) νυχτικό, το [tǥ niχtikǥ] # νυχτικιά, η [i niχtikia] # (γυναικεία) πουκαµίσα (ύπνου) νυχτικό, το [tǥ (jinεkia) pukamisa (ipnu) niχtikǥ] nattklubb m. νυχτερινό κέντρο, το [tǥ niχtεrinǥ kεndrǥ] # νάιτ κλαµπ, το [tǥ naitklab] nattkrem m. κρέµα νυκτός, η [i krεma niktǥs] nattlampe f.m. (nattlys) νυχτοκάντηλο, το [tǥ niχtǥkandilǥ] nattlig adj. νυχτερινός [niχtεrinǥs] # νυχτιάτικος [niχtiatikǥs] # (som varer hele natta) ολονύχτιος [ǤlǤniΧtiǤs] / et nattlig besøk

9 9 νυχτιάτικη επίσκεψη [niχtiatiki εpiskεpsi] nattportier m. νυχτεριός θυρωρός, ο [Ǥ niχtεrinǥs ϑirǥrǥs] nattpotte f. καθίκι, το [tǥ kaϑiki] # δοχείο της νυκτός, το [tǥ ðǥçiǥ tiz niktǥs] # (nattpotte, bekken) ουροδοχείο, το [tǥ urǥðǥçiǥ] # αγγειό, το [tǥ aŋgiǥ] # πάπια, η [i papja] # (bekken, balje, vaskevannsfat) λεκάνη, η [i lεkani] nattskift n. νυχτερινή βάρδια, η [i niχtεrini varðia] nattskjorte f.m. (mannsplagg) νυχτικό, το [tǥ niχtikǥ] # νυχτικιά, η [i niχtikia] nattsokk m. κάλτσα ύπνου, η [i kaltsa ipnu] # κάλτσα κατάκλισης, η [i kaltsa kataklisis] nattakst f.m. (natt-tariff) νυκτερινή ταρίϕα, η [i niktεrini tarifa] / fra hvilket klokkeslett gjelder natt-tariffen/natt-taksten? από ποιά ώρα ισχύει η νυκτερινή ταρίϕα; [apǥ pja Ǥra isçii i niktεrini tarifa] nattverd m. (altergang, kommunion) µετάληψη, η [i mεtalipsi] # (nattverdens sakrament) ευχαριστία, η [i εfχaristia] # (den hellige kommunion) η Θεία Κοινωνία [i ϑia kinǥnia] # ο Μυστικός είπνος [Ǥ mistikǥz ðipnǥs] # (det siste måltid) ο τελευταίος δείπνος [Ǥ tεlεftεǥz ðipnǥs] / dele ut/forrette nattverden κοινώνω [kinǥnǥ] # µεταλαβαίνω [mεtalavεnǥ] / gå til nattverd (gå til alters) κοινώνοµαι [kinǥnǥmε] # µεταλαβαίνω [mεtalavεnǥ] : hun går til nattverd hver søndag µεταλαβαίνει κάθε Κυριακή [mεtalavεni kaϑε kirjaki] nattverdsbrød n. (hostie) άρτος της µετάληψης, ο [Ǥ artǥs tiz mεtalipsis] nattverdssalme f.m. κοινωνικό, το [tǥ kinǥnikǥ] nattverdsvin m. καθαγιασµένος οίνος, ο [kaϑajazmεnǥs inǥs] nattøy n. νυχτικά τα [ta niχtika] # ρούχα ύπνου, η [i ruχa ipnu] nattåpent adj. (det å ha døgnåpent apotek etc.) διανυκτέρευση, η [i ðianiktεrεfsi] / ha nattåpent διανυκτερεύω [ðianiktεrεvǥ] natur m. ϕύση, η [i fisi] # (landskap) τοπίο, το [tǥ tǥpiǥ] / av natur εκ ϕύσεως [εk fisεǥs] # από τη ϕύση µου [apǥ ti fisi mu] # εξ ιδιοσυγκρασίας [εks iðiǥsiŋgrasias] : han er optimistisk av natur είναι αισιόδοξος εξ ιδιοσυγκρασίας [inε εsiǥðǥksǥs εks iðiǥsiŋgrasias] / enstående vakker natur τοπεία ανυπέρβλητης / ασύγκριτης οµορϕιάς [tǥpia anipεrvlitis/asiŋgritis ǤmǤrfjas] / (tegnet) etter naturen (om kunst: realistisk) εκ του ϕυσικού [εk tu fisiku] / føle seg (i) ett med naturen (stå i nær forbindelse med naturen) κοινώνοµαι µε τη ϕύση [kinǥnǥmε mε ti fisi] / hun er lunefull av natur είναι αλλοπρόσαλλη από τη ϕύση της [inε alǥprǥsali apǥ ti fisi tis] / han er stridbar av natur (han har et stridt lynne) είναι από τη ϕύση του εριστικός [inε apǥ ti fisi tu εristikǥs] # είναι καβγαδής από τη ϕύση του [inε kavDžaðis apǥ ti fisi tu] / indre natur (indre vesen, åndelig natur/innhold) εσωτερικότητα, η [i εsǥtεrikǥtita] naturalisere v. (akklimatisere, tilpasse) εγκλιµατίζω [εŋglimatizǥ] / bli naturalisert (akklimatisere seg, tilpasse seg) εγκλιµατίζοµαι [εŋglimatizǥmε] / planter/dyr som er blitt naturalisert i Europa ϕυτά/ζώα εγκλιµατιστεί στην Ευρώπη [fita/zǥa εŋglimatisti stin εvrǥpi] naturalisering f.m. (akklimatisering, tilpassing) εγκλιµατισµός, ο [Ǥ εŋglimatizmǥs] # εγκλιµάτηση, η [i εŋglimatisi]

10 10 naturalisme m. νατουραλισµός, ο [Ǥ naturalizmǥs] naturalist m. νατουραλιστής, ο [Ǥ naturalistis] naturalistisk adj. νατουραλιστικός [naturalistikǥs] naturfarge m. ϕυσικό χρώµα, το [tǥ fisikǥ ΧrǤma] naturfenomen n. ϕαινόµενο της ϕύσης, το [tǥ fεnǥmεnǥ tis fisis] naturgass m. ϕυσικό αέριο, το [tǥ fisikǥ aεriǥ] naturgitt adj. (naturlig, iboende, medfødt) έµϕυτος [εmfitǥs] naturgjødsel f. ϕυσικό λίπασµα, το [tǥ fisikǥ lipazma] # (husdyrgjødsel, møkk) κοπριά, η [i kǥpria] naturgummi m. (rågummi, kautsjuk) ελαστικό, το [tǥ εlastikǥ] naturhistorie f.m. (biologi) ϕυσική ιστορία, η [fisiki istǥria] naturisme m. (nakenkultur) γυµνισµός, ο [Ǥ jimnizmǥs] naturist m, γυµνιστής, ο [Ǥ jimnistis] naturkatastrofe f.m. (uavvendelig hendelse, force majeure) ανωτέρα βία, η [i anǥtεra via] # θεοµηνία, η [i ϑεǥminia] # (kaos, verdens undergang, ragnarok (oversvømmelse, orkan etc.)) κοσµοχαλασιά, η [i kǥzmǥχalasja] # κοσµοχαλασµός, ο [i kǥzmǥχalazmǥs] naturkrefter f.m.pl. δυνάµεις της ϕύσης/ϕύσεως, οι [i ðinamis tis fisis/fisεǥs] / utsatt for naturkreftenes vrede εκτεθειµένος στη µανία των στοιχείων της ϕύσεως [εktεϑimεnǥs sti mania tǥn stiçiǥn tis fisεǥs] naturlege m. (healer) θεραπευτής, ο [Ǥ ϑεrapεftis] naturlig adj. (fysiologisk) ϕυσιολογικός [fisiǥlǥjikǥs] # (naturgitt, medfødt) ϕυσικός [fisikǥs] # (iboende, medfødt) έµϕυτος [εmfitǥs] # (enkel, ukunstlet) ανεπιτίδευτος [anεpitiðεftǥs] # άδολος [aðǥlǥs] # απέριττος [apεritǥs] # απροσποίητος [aprǥspiitǥs] # (enkel, naiv, uskyldig) απλοϊκός [aplǥïkǥs] # (upresset, utvunget, frivillig, rolig, naturlig) αβίαστος [aviastǥs] # χωρίς καταναγκασµό [ΧǤris katanaŋgazmǥ] # (forventet) επόµενος [εpǥmenǥs] / det er naturlig (det er forventet/som forventet) είναι επόµενο [inε εpǥmεnǥ] / dø en naturlig død πεθαίνω από ϕυσικό θάνατο [pεϑεnǥ apǥ fisikǥ ϑanatǥ] / ei enkel, naturlig jente απλοϊκό κορίτσι [aplǥikǥ kǥritsi] / en naturlig væremåte (ukunstlede manérer) αβίαστοι τρόποι [aviasti trǥpi] # απροσποίητος τρόπος [aprǥspiitǥs trǥpǥs] / hans naturlige enkelhet η ανεπιτήδευτη απλότητα του [i anεpitiðεfti aplǥtita tu] / naturlig enkelhet ϕυσική απλότητα, η [i fisiki aplǥtita] : den naturlige enkelheten i dialekten til η ϕυσική απλότητα της διαλέκτου των [i fisiki aplǥtita tiz ðialεktu tǥn] / naturlig, utvungen tale αβίαστος λόγος, ο [Ǥ aviastǥz lǥDžǥs] / naturlige anlegg (medfødte evner og anlegg) ϕυσικά δώρα [fisika ðǥra] # έµϕυτα χαρίσµατα [εmfita Χarizmata] : han har (et naturlig) talent for musikk (han er en musikalsk begavelse) έχει έµϕυτο µουσικό ταλέντο [εçi εmfitǥ musikǥ talεndǥ] / som naturlig er όπως είναι επόµενο (som forventet) [ǤpǤs inε εpǥmεnǥ] naturlig adv. (enkelt, nøysomt, fordringsløst) λιτά [lita] # απέριττα [apεrita] naturlighet f.m. (naturlig enkelhet) ϕυσική απλότητα, η [i fisiki aplǥtita] # (oppriktighet, fravær av falskhet og bedrag) απουσία δόλου, η [i apusia ðǥlu] naturlov f.m. ϕυσικός νόµος, ο [Ǥ fisikǥz nǥmǥs] : menneskelivet er underlagt

11 11 naturlover η ζωή του ανθρώπου διέπεται από ϕυσικούς νόµους [i zǥi tǥ anϑrǥpu ðjεpεtε apǥ fisikuz nǥmus] / naturlovene er uforanderlige οι ϕυσικοί νόµοι είναι αµετάβλητοι [i fisiki nǥmi inε amεtavliti] naturomgivelser m.pl. (fysisk miljø) ϕυσικό περιβάλλον, το [tǥ fisikǥ pεrivalǥn] naturperle f.m. (naturskjønt sted) όµορϕο τοπίο, το [tǥ ǤmǤrfǤ tǥpiǥ] / naturperler (ekte perler som vokser fram uten dyrking) ϕυσικά µατργαριτάρια, τα [ta fisika marDžaritaria] naturskjønn adj. (vakker) όµορϕος [ǤmǤrfǤs] # γραϕικός [DžrafikǤs] / et naturskjønt sted (naturperle) όµορϕο τοπίο [ǤmǤrfǤ tǥpiǥ] / naturskjønne omgivelser (et vakkert landskap) ένα γραϕικότατο τοπίο [εna DžrafikǤtatǤ tǥpiǥ] naturtalent n. (medfødte evner og anlegg, begavelse) ϕυσικά δώρα [fisika ðǥra] naturvernorganisasjon m. (miljøbevegelse) οικολογική οργάνωση, η [i ikǥlǥjiki ǤrDžanǤsi] naturvitenskap m. ϕυσικές επιστήµες, οι [i fisikεs εpistimεs] nautil m. (nautilus, en blekksprut av slekten Nautilus) ναυτίλος, ο [Ǥ naftilǥs] NAV (Arbeids- og velferdsordningen i Norge) tilsv. gr. 'Ιδρυµα Κοινωνικών Ασϕαλίσεων, το [tǥ iðrima kinǥnikǥn asfalisεǥn] : fork. ΙΚΑ [ika] navar m. (trebor) ξυλοτρύπανο, το [tǥ ksilǥtripanǥ] # (redskap til å lage hull med, bor, drill) τρυπάνι, το [tǥ tripani] # τρύπανο, το [tǥ tripanǥ] # αρίδα, η [i ariða] # αρίδι, το [tǥ ariði] navigasjon m. (navigering, seiling) αρµένισµα, το [tǥ armεnizma] # (science fiction) navigasjon i rommet διαστηµική πλοήγηση, η [i ðiastimiki plǥïjisi] navigatør m. ναυτιλλόµενος, ο [Ǥ naftilǥmεnǥs] # πλοηγός, ο [Ǥ plǥiDžǥs] navigere v. (seile, krysse) αρµενίζω [armεnizǥ] # (manøvrere, styre) κατευθύνω [katεfϑinǥ] / navigere et skip κατευθύνω ένα πλοίο [katεfϑinǥ εna pliǥ] navigering f.m. (seiling, navigasjon) αρµένισµα, το [tǥ armεnizma] # ναυσιπλοΐα, η [i nafsiplǥïa] / navigering på elver og kanaler ναυσιπλοΐα εσωτερικού, η [i nafsiplǥïa εsǥtεriku] / navigering på åpent hav/i rom sjø ναυσιπλοΐα ανοιχτής θάλασσας [nafsiplǥïa aniχtis ϑalasas] navle m. (anat.) οµϕαλός*, ο [Ǥ ǤmfalǤs] # (dagl. navle, midtpunkt, sentrum, brennpunkt) αϕαλός, ο [Ǥ afalǥs] # (sentrum, midtpunkt) κέντρο, το [tǥ kεndrǥ] # (sentrum, hjørnestein, krumtapp, hovedperson) άξονας, ο [Ǥ aksǥnas] / verdens navle ο άξονας του σύµπαντος [Ǥ aksǥnas tu simbandǥs] # το κέντρο του κόσµου [tǥ kεndrǥ tu kǥzmu] : Athen er ikke verdens navle η Αθήνα δεν είναι το κέντρο του κόσµου [i aϑina ðεn inε tǥ kεndrǥ tu kǥzmu] navle- οµϕαλικός [ǤmfalikǤs] # οµϕάλιος [ǤmfaliǤs] navlebeskuelse m. (som en øvelse for mystikere og overf. apati, uvirksomhet, fatalisme) οµϕαλοσκοπία, η [i ǤmfalǤskǤpia] navlebeskuer m. (overf. fatalist) οµϕαλοσκόπος, ο [Ǥ ǤmfalǤskǤpǤs] navlebrokk m. οµϕαλοκήλη, η [i ǤmfalǤkili] navlestreng m. (legevit.) οµϕάλιος λώρος, ο [Ǥ ǤmfaliǤz lǥrǥs] / kutte navlestrengen αϕαλοκόβω [afalǥkǥvǥ] / kutting av navlestrengen οµϕαλοτοµία, η [i ǤmfalǤtǤmia] navn n. (rykte, ry) όνοµα, το [tǥ ǤnǤma] # (benevnelse, betegnelse) ονοµασία, η [i ǤnǤmasia]

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

En vandrer i de åndelige land

En vandrer i de åndelige land En vandrer i de åndelige land av Franchezzo Mottatt gjennom A. Farnese i 1896 norsk oversettelse gjort av Rune Øverby i 2011, av boken A Wanderer in the Spirit Lands (en vandrer i de åndelige land) By

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005

Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jakaens budbringer Vårlaiv 2005 Jegerfolkets hovedkompendium BFIT HISTORIE: Ved tidenes begynnelse var Moderen. Hun vandret ensom på jorden, men hun fant ikke ensomheten vel. Jorden var naken og livløs,

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

Jeg er korsfestet med Kristus

Jeg er korsfestet med Kristus Innledning En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Lyder i mørket En novelle av Lill C. Eilertsen

Lyder i mørket En novelle av Lill C. Eilertsen Lyder i mørket En novelle av Lill C. Eilertsen Dunk Dunk... dunk! Han glipper irritert med det ene øyet og kaster et motvillig blikk bort på klokken på nattbordet. 02:03...supert. Han har et viktig møte

Detaljer

Tjenestepiken til Na amanå

Tjenestepiken til Na amanå 1 Tjenestepiken til Na amanå tjene Gud der man er satt. Tale på Genmix 19.2. 12 av Oddvar Søvik Nå har vi blitt kjent med selve historien om denne tjenestejenta som ble et redskap til at den store hærføreren

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret mitt? Så banket det på døren min. I dag er jeg fast

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har en six pack i en pose.

Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har en six pack i en pose. DRØMMESPINNEREN Et noe uvanlig første møte mellom en mann og ei kvinne. INT. S LEILIGHET. Mørke. Fotskritt i gangen. Småprat. Noen fomler med nøklene i låsen. Inn kommer Rose og så kommer Cliff som har

Detaljer

Det gamle testamente og vi

Det gamle testamente og vi Det gamle testamente og vi Testamente er et latinsk ord. På norsk heter det pakt. Vi deler Skriften i to hoveddeler: Det gamle testamente og Det nye testamente. Det vil si: Den gamle pakts bok og Den nye

Detaljer

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen.

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. en Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. Hun røyket og helte i seg Red Bull. For en ironi. Kvinnen som hadde lovet å få Barbaras datter ut av rusavhengigheten, satt tydeligvis fast

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer