ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /"

Transkript

1 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v. (barrikadere seg, grave seg ned i skyttergrav) οχυρώνοµαι [ǤçirǤnǤmε] (sikre/styrke sin stilling) εδραιώνω τη θέση µου [εðrεǥnǥ ti ϑεsi mu] forske v. (utforske) ερευνώ [εrεvnǥ] / forske på årsakene til kreft κάνω µελέτες για τα αίτια του καρκίνου [kanǥ mεlεtεz ja ta εtia tu karkinu] forskende adj. (prøvende, undersøkende) ερευνητικός [εrεvnitikǥs] / et forskende blikk µια ερευνητική µατιά [mja εrεvnitiki matja] forsker m. ερευνητής, ο [Ǥ εrεvnitis] # f. ερευνήτρια, η [i εrεvnitria] # (vitenskapsmann) επιστήµονας, ο ǤεpistimǤnas] / en utrettelig forsker ακαταπόνητος ερευνητής [akatapǥnitǥs εrεvnitis] / han er en fremragende forsker είναι αριστός επιστήµονας [inε aristǥs εpistimǥnas] forskerflukt f.m. (ekspertflukt) διαρροή επιστηµόνων, η [i ðiarǥï εpistimǥnǥn] forskernatur m. (en vitebegjærlig person) ερευνητικός νους, ο [Ǥ εrεvnitikǥz nus] forskjell m. (ulikhet, distinksjon) διαϕορά, η [i ðiafǥra] # (ulikhet, sprik, uensartethet) ανοµοιότητα, η [i anǥmjǥtita] # (distinksjon, differensiering, forskjellsbehandling) διάκριση, η [i ðjakrisi] / det er forskjell på regler (det finnes/fins mange slags regler) υπάρχουν κανόνες και κανόνες [iparχun kanǥnεs kε kanǥnεs] / det er ikke stor forskjell på dem δε διαϕέρουν και πολύ [ðε ðiafεruŋ gε pǥli] / det er ingen forskjell på dem δεν υπάρχει διαϕορά ανάµεσά τους [ðεn iparçi ðiafǥra anamεsa tus] / det er ingen/ikke stor forskjell på dem (dvs. det blir hipp som happ hvem av dem en velger) δεν υπάρχει καµιά/µεγάλη διαϕορά µεταξύ τους [ðεn iparçi kamja/mεDžali ðiafǥra mεtaksi tus] / det er stor forskjell (på dem) i intelligens υπάρχει µεγάλη διαϕορά νοηµοσύνης [iparçi mεDžali ðiafǥra nǥimǥsinis] / en hårfin forskjell (en fin distinksjon (mellom)) µια λεπτότατη διάκριση [mia lεptǥtati ðjakrisi] / en klar forskjell µια αναµϕισβήτητη διαϕορά [mja anamfizvititi ðiafǥra] / en markert forskjell (en tydelig forskjell) έκδηλη διαϕορά [εkðili ðiafǥra] # καταϕανής διαϕορά [katafaniz ðiafǥra] # µια ευδιάκριτη διαϕορά [mja εvðiakriti ðiafǥra] / en ubetydelig/ umerkelig forskjell (en ørliten forskjell) µια αδιάκριτη/δυσδιάκριτη διαϕορά, η [mij aðjakriti/ðizðjakriti ðiafǥra] # αδιόρατη διαϕορά, η [i aðiǥrati ðiafǥra] # µια ανεπαίσθητη διαϕορά [mia anεpεsϑiti ðiafǥra] / forskjellen er knapt merkbar/ubetydelig η διαϕορά δεν είναι αισθητή [i ðiafǥra ðεn inε εsϑiti] / forskjellen er synlig på lang avstand η διαϕορά είναι ολοϕάνερη [i ðiafǥra inε ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / forskjellen på/distinksjonen mellom poesi og prosa η διαϕορά µεταξύ ποίησης και πεζού λόγου [i ðiafǥra mεtaksi piisis kε pεzu lǥDžu] / forskjellen på rett og galt η διαϕορά ανάµεσα στο καλό και στο κακό [i ðiafǥra anamεsa stǥ kalǥ kε stǥ kakǥ] / forskjellen var nesten ikke merkbar i det hele tatt η διαϕορά δεν ήταν σχεδόν καθόλου αντιληπτή [i ðiafǥra ðεn itan sçεðǥn kaϑǥlu andilipti] / gjøre forskjell på (skille mellom, trekke en grense mellom) διαστέλλω [ðiastεlǥ] / gjøre forskjell på to elever (behandle to elever forskjellig) κάνω διακρίσεις µεταξύ δύο µαθητών [kanǥ

2 2 ðiakrisiz mεtaksi ðiǥ maϑitǥn] / jeg kjenner ikke forskjell (i smaken) på smør og margarin δεν νιώθω τη διαϕορά µεταξύ βούτυρου και µαργαρίνης [ðεn njǥϑǥ ti ðiafǥra mεtaksi vutiru kε marDžarinis] / merke/se en forskjell ξεχωρίζω µια διαϕορά [ksεχǥrizǥ mja ðiafǥra] / se forskjell på (skille fra hverandre) διακρίνω [ðiakrinǥ] : jeg kan ikke se forskjell på dem δεν µπορώ να τους διακρίνω [ðεm bǥrǥ na tuz ðiakrinǥ] / se/vite forskjell på (=skille mellom) rett og urett διακρίνω το καλό από το κακό [ðiakrinǥ tǥ kalǥ apǥ tǥ kakǥ] / uten forskjell (på lik linje, uten særbehandling, vilkårlig) χωρίς διάκριση [ΧǤriz ðjakrisi] / utligne/utjevne forskjellene εξισώνω τις διαϕορές [εksisǥnǥ tiz ðiafǥrεs] forskjellig adj. (ulik) άµοιαστος [amiastǥs] # ανόµοιος [anǥmiǥs] # διάϕορος [ðjafǥrǥs] # διαϕορετικός [ðiafǥrεtikǥs] # αλλιώτικος [aljǥtikǥs] # (atskilt, distinkt) ξεχωριστός [ksεχǥristǥs] # διακεκριµένος [ðiakεkrimεnǥs] / av forskjellig alder (på forskjellige alderstrinn) διαϕορετικής ηλικίας [ðiafǥrεtikis ilikias] / av forskjellige slag διαϕόρων ειδών [ðiafǥrǥn iðǥn] / de er så forskjellige (ulike hverandre) at... είναι τόσο ανόµοιοι µεταξύ τους ώστε... [inε tǥsǥ anǥmii mεtaksi tus Ǥstε] / de har forskjellig farge og vekt είναι διαϕορετικά στο χρώµα και στο βάρος [inε ðiafǥrεtika stǥ ΧrǤma kε stǥ varǥs] / den er forskjellig fra min είναι αλλιώτικο από το δικό µου [inε aljǥtikǥ apǥ tǥ ðikǥ mu] / det er to forskjellige ting αυτά είναι δυο διακεκριµένα θέµατα [afta inε ðiǥ ðiakεkrimεna ϑεmata] / femten forskjellige republikker 15 ξεχωριστές δηµοκρατίες [ðεkapεndε ksεχǥristεz ðimǥkratiεs] / folk med forskjellig smak άνθρωποι µε ανόµοια γούστα [anϑtǥpi mε anǥmia Džusta] / forskjellige διαϕορετικά [ðiafǥrεtika] / helt forskjellig fra andre (vesensforskjellig) εντελώς ξεχωριστός [εndεlǥs ksεχǥristǥs] / to (helt) forskjellige arter δυο ξεχωριστά είδη [ðjǥ ksεχǥrista iði] / under forskjellige navn κάτω από διάϕορα ονόµατα [katǥ apǥ ðjafǥra ǤnǤmata] / ved fem forskjellige anledninger σε πέντε διαϕορετικές περιστάσεις [sε pεndε ðiafǥrεtikεs pǥristasis] / være forskjellig (fra) (skille seg fra, vere ulik, variere) διαϕέρω [ðiafεrǥ] # παραλλάζω [paralazǥ] : de er forskjellige i farge og kvalitet παραλλάζουν στο χρώµα και στην ποιότητα [paralazun stǥχrǥma kε stim biǥtita] : vi er helt forskjellige (vi er ulike i alt/på alle områder) διαϕέροµε σε όλα [ðiafεrǥmε sε Ǥla] / være vidt forskjellig (fra) (være noe helt annet (enn)) είµαι εντελώς διαϕορετικό (από) [imε εndεlǥz ðiafǥrεtikǥ (apǥ)] : ost og kritt er to vidt forskjellige ting το τυρί και η κιµωλία είναι δύο εντελώς διαϕορετικά πράγµατα [tǥ tiri kε i kimǥlia inε ðiǥ εndεlǥs ðiafǥrεtika praDžmata] forskjellig adv. (annerledes, ellers) διαϕορετικά [ðiafǥrεtika] forskjellsbahandle v. (diskriminere) µεροληπτώ [mεrǥliptǥ] / det er galt å forskjellsbehandle barna sine είναι λάθος να ξεχωρίζει κανείς τα παιδιά του [inε laϑǥz na ksεχǥrizi kanis ta pεðja tu] forskjellsbehandling f.m. (diskriminering, differensiering) διαϕορισµός, ο [Ǥ ðiafǥrizmǥs] forskjærkniv m. (trancherkniv) µαχαίρι του κρέατος, το [tǥ maçεri tu krεatǥs] forskjønne v. (pynte, gjøre vakker) καλλωπίζω [kalǥpizǥ] # στολίζω [stǥlizǥ] # διανθίζω

3 3 [ðianϑizǥ] # οµορϕαίνω [ǤmǤrfεnǤ] forskjønnelse m. (pynting) καλωπισµός, ο [Ǥ kalǥpizmǥs] # στολισµός,ο [Ǥ stǥlizmǥs] forskning m. (etterforskning, undersøkelse) έρευνα, η [i εrεvna] # (vitenskapelig undersøkelse) επιστηµονική έρευνα, η [i εpistimǥniki εrεvna] # (studium, studie, avhandling) µελέτη, η [i mεlεti] / forskningen hans strakte seg over et vidt felt οι έρευνές του απλώθηκαν [i εrεvnεs tu aplǥϑikan] / være opptatt med forskning (drive forskningarbeid) είµαι απασχοληµένος µε έρευνα [imε apasχǥlimεnǥz mε εrεvna] forskningsarbeid n. (vitenskapelig arbeid) ερευνητικό έργο, το [tǥ εrεvnitikǥ εrDžǥ] / et betydelig (viktig, betydningsfullt) forskningsarbeid αξιόλογο ερευνητικό έργο [aksiǥlǥDžǥ εrεvnitikǥ εrDžǥ] forskningsinstitutt n. ίδρυµα/ινστιτούτο ερευνών, το [tǥ iðrima/institutǥ εrεvnǥn] forskningslaboratorium n. επιστηµονικό εργαστήριο, το [tǥ εpistimǥnikǥ εrDžastiriǥ] forskningsområde n. (forskningsoppgave, emne/mål for/formålet med et forskningsarbeide) αντικείµενο των ερευνών κάποιου [tǥ andikimεnǥ tǥn εrεvnǥn kapiu] forskningsstasjon m. ερευνητικό κέντρο, το [tǥ εrεvnitikǥ kεndrǥ] forskott n. (forskudd) καπάρο, το [tǥ kaparǥ] # αρραβώνας, ο [Ǥ aravǥnas] forskottere v. (betale innskudd) δίνω καπάρο [ðinǥ kaparǥ] forskottering f.m. (forskudd, depositum) καπάρο, το [tǥ kaparǥ] forskrekke (forferde, sjokkere) εκϕοβίζω [εkfǥvizǥ] # τροµάζω [trǥmazǥ] # αιϕνιδιάζω [εfniðjazǥ] # (skremme vettet av) πανικοβάλλω [panikǥvalǥ] # (skremme, gi en støkk) κατατροµάζω [katatrǥmazǥ] forskrekkelse m. # (forstyrrelse, befippelse, forvirring) αναστάτωση, η [i anastatǥsi] # αναστάτωµα, το [tǥ anastatǥma] # (frykt, sjokk, støkk) λαχτάρα, το [tǥ laχtara] # λαχτάρισµα, το [tǥ laχtarizma] / med forskrekkelse ανήσυχος [anisiχǥs] forskrekkes v. (forferdes, sjokkeres) τροµάζω [trǥmazǥ] forskrekket adj. άναυδος [anavðǥs] # (skremt, engstlig, foruroliget) τροµαγµένος [trǥmaDžmεnǥs] # θορυβηµένος [ϑǥrivimεnǥs] # (skremt, skrekkslagen) έντροµος [εndrǥmǥs] # (forferdet, forbløffet, målløs) εµβρόντητος [εmvrǥnditǥs] # ξαϕνιασµένος [ksafnjazmεnǥs] / bli forskrekket over noe µένω εµβρόντητος από κάτι [mεnǥ εmvrǥnditǥs apǥ kati] # παραξενεύοµαι σε κάτι [paraksεnεvǥmε sε kati] : jeg ble forskrekket/veldig overrasket da jeg hørte at han var skilt παραξενεύτηκα πολύ οταν έµαθα πως χώρισε [paraksεnεftika pǥli Ǥtan εmaϑa pǥs ΧǤrisε] : jeg ble veldig forskrekket over å se han foran meg πήρα µεγάλη λαχτάρα όταν τον είδα µπροστά µου [pira mεDžali laχtara Ǥtan dǥn iða brǥsta mu] : hun ble forskrekket over å se han i rommet hennes ξαϕνιάστηκε βλέποντάς τον µεσ' στο δωµάτιό της [ksafnjastikε vlεpǥndas tǥn stǥ ðǥmatjǥ tis] / han for forskrekket opp (han kvakk til) αναπήδησε τροµαγµένος [anapiðisε trǥmaDžmεnǥs] / ikke bli forskrekket! µη πανικοβάλλεσαι! [mi panikǥvalεsε] / være forskrekket/forbløffet over noe µένω εµβρόντητος από κάτι [mεnǥ εmvrǥnditǥs apǥ kati] forskrift f.m. (vedtekter) κανονισµός, ο [Ǥ kanǥnizmǥs] # (reglement, befaling)

4 4 διαταγή, η [i ðiataji] # (vedtekt, reglement, bestemmlse) διάταξη, η [i ðjataksi] / etterleve/bryte en forskrift (følge/bryte et reglement) υπακούω/παραβαίνω µια διαταγή [ipakuǥ/paravεnǥ mja ðiataji] / Hærens forskrifter οι στρατιοτικοί κανονισµοί [i stratiǥtiki kanǥnizmi] forskrive v. γράϕω [DžrafǤ] # (ordinere, bestille skriftlig) παραγγέλνω [paraŋgεlnǥ] # παραγγέλλω [paraŋgεlǥ] / forskrive medisiner (egentl. skrive resept) γράϕω/εκδίδω συνταγή [DžrafǤ/εkðiðǤ sindaji] / ikke forskrevet (ikke bestilt, ikke innkalt, ikke innbudt) απαράγγελτος [aparaŋgεltǥs] forskrivning av medisiner χορήγηση ϕαρµάκων, η [i ΧǤrijisi farmakǥn] forskrudd adj. (halvrar, litt gal) λιγάκι βίδα [liDžaki viða] / han er forskrudd είναι λιγάκι βίδα [inε liDžaki viða] forskudd n. (forskott) καπάρο, το [tǥ kaparǥ] # (depositum, festepenger, pant) αρραβώνας, ο [Ǥ aravǥnas] # προκαταβολή, η [i prǥkatavǥli] / forskudd på lønn (lønnsforskudd) προκαταβολή έναντι του µισθού µου [prǥkatavǥli εnanti tu misϑu mu] / på forskudd (på løpende regning) προκαταβολικά [prǥkatavǥlika] forskuttering f.m. (første avdrag, depositum) καπάρο, το [tǥ kaparǥ] forskyve v. (forrykke, bringe i ulage, bringe ut av stilling) αποδιοργανώνω [apǥðiǥrDžanǥnǥ] # αποσβολώνω [apǥzvǥlǥnǥ] # (spre, dele opp, fordele, inndele) κλιµακώνω [klimakǥnǥ] / (flytte på) µετακινώ [mεtakinǥ] # (flytte om på, omstille, utsette) µετατοπίζω [mεtatǥpizǥ] / forskyve ferien κλιµακώνω τις διακοπές [klimakǥnǥ tiz ðiakǥpεs] : vi burde forskyve ferien slik at vi ikke er borte alle samtidig πρέπει να κλιµακώσουµε τις διακοπές ώστε να µη λείψουµε όλοι µαζί [prεpi na klimakǥsumε tiz ðiakǥpεs Ǥstε na mi lipsumε Ǥli mazi] / forskyve kontortida κλιµακώνω τις ώρες γραϕείου [klimakǥnǥ tis Ǥrεz Džrafiu] / forskyve seg µετακινούµαι [mεtakinumε] : lasten forskjøv seg το ϕορτίο του πλοίου µετακινήθηκε [tǥ fǥrtiǥ tu pliu mεtakiniϑikε] forskyvning f.m. (omplassering (av gjenstand), utsettelse) µετακίνηση, η [i mεtakinisi] # (utglidning, utsettelse, omplassering, geol. forskyvning) µετατόπιση, η [i mεtatǥpisi] forskåne v. (redde) γλιτώνω [DžlitǤnǤ] / forskåne noen for noe γλιτώνω/εξαιρώ κάποιον από κάτι [DžlitǤnǤ/εksεrǤ kapiǥn apǥ kati] / forskånet for bekymringer (fri for bekymringer, bekymringsløs) απαλλαγµένος από έγνοιες [apalaDžmεnǥs apǥ εDžniεs] forslag n. (anbefaling) εισήγηση, η [i isijisi] # (forslag, tilnærmelse, frieri) πρόταση, η [i prǥtasi] # (ide, tanke, mening) ιδέα, η [i iðεa] / alle applauderte forslaget mitt (alle klappet for/gikk for forslaget mitt) όλοι επικρότησαν την πρότασή µου [Ǥli εpikrǥtisan tim brǥtasi mu] / er du for eller imot forslaget? είσαι υπέρ ή κατά της πρότασης; [isε ipεr i kata tis prǥtasis] / etter forslag fra min partner µε εισήγηση του συνεταίρου µου [mε sinijisi tu sinεtεru mu] / forslaget ble enstemmig vedtatt η πρόταση έγινε οµόϕωνα αποδεκτή [i prǥtasi εjinε ǤmǤfǤna apǥðεkti] / forslaget var godt η πρόταση ήταν καλή [i prǥtasi itan kali] / forslaget var ikke så dumt η πρόταση δεν ήταν τόσο κουτή [i prǥtasi ðεn itan tǥsǥ kuti] / gi et forslag en kjølig/varm mottakelse δέχοµαι µια πρόταση ψυχρά/θερµά [ðεχǥmε mia prǥtasi psiχra/ϑεrma] : han hilste ikke mine forslag velkommen δεν τις καλοδέχτηκε

5 5 τις ιδέες µου [ðεn tis kalǥðεχtikε tis iðεεz mu] / legge fram/sette fram/komme med et forslag (foreslå, anbefale) εισηγούµαι [isiDžumε] # κάνω µια πρόταση [kanǥ mja prǥtasi] / han la fram sine forslag/anbefalinger for statsråden υπέβαλε τις εισηγήσεις του στον Υπουργό [ipεvalε tis isijisis tu stǥn ipurDžǥ] / har du noe bedre forslag? έχεις καµιά καλύτερη ιδέα; [εçis kamja kalitεri iðεa] / komme med et forslag κάνω µια εισήγηση/πρόταση [kanǥ mja isijisi/prǥtasi] / løse forslag (løst henkastede forslag) ατελείς προτάσεις [atεlis prǥtasis] / modifisere et forslag αλλάζω µια πρόταση [alazǥ mja prǥtasi] / sette fram/komme med et forslag (foreslå, anbefale) εισηγούµαι [isiDžumε] : han satte fram forslag om forbud mot pornografi εισηγήθηκε την απαγόρευση της πορνογραϕίας [isijiϑikε tin apaDžǥrεfsi tis pǥrnǥDžrafias] / støtte et forslag (gå inn for et forslag) αποδέχοµαι µια πρόταση [apǥðεχǥmε mja prǥtasi] / være negativt stemt til et forslag (mislike/være imot et forslag) διάκειµαι δυσµενώς σε µια πρόταση [ðjakimε ðizmεnǥs sε mja prǥtasi] forslagsstiller m. εισηγητής (πρότασης), ο [i isijitis (prǥtasis)] forslitt adj. (slitt, velbrukt) ϕθαρµένος [fϑarmεnǥs] # τριµµένος [trimεnǥs] # λειωµένος [liǥmεnǥs] # χιλιοειπωµένος [çiliǥipǥmεnǥs] # (banal, utvannet) κρύος [kriǥs] / forslitt vitser (banale vitser) κρύα αστεία [kria astia] / gamle forslitte slagertekster παλαιά κοινότυπα κείµενα ελαϕρών τραγουδιών [palεa kinǥtipa kimεna εlafrǥn traDžuðjǥn] forsmak m. πρώτη γεύση, η [i prǥti jεfsi] # (indikasjon) ένδεικση, η [i εnðiksi] / en forsmak på framtidige alvorlige komplikasjoner (bare begynnelsen på hva vi kan venta oss av vanskeligheter i framtida) ένδειξη σοβαρών µελλοντικών περιπλοκών [εnðiksi sǥvarǥn mεlǥndikǥn pεriplǥkǥn] forsmedelig adj. (nedverdigende, skammelig) ατιµωτικός [atimǥstikǥs] # επαίσχυντος [εpεsçindǥs] # (forferdelig, grusom) δεινός [ðinǥs] # (fornærmende, skjendig, krenkende) εξευτελιστικός [εksεftεlistikǥs] / et forsmedelig nederlag ατιµωτική/ δεινή/εξευτελιστική/επαίσχυντη ήττα [atimǥtiki/ðini/εksεftεlistiki/εpεsçindi ita] forsmå v. (avslå, si nei til å motta) αρνούµαι [arnumε] # αρνιούµαι [arniumε] # αρνιέµαι [arnjεmε] # (avvise) αποκρούω [apǥkruǥ] / fårsmå ei gave αρνούµαι ένα δώρο [arnumε εna ðǥrǥ] / Mary forsmådde han τον απέκρουσε η Μαίρη [tǥn apεkrusε i mεri] forsnakkelse m. ολίσθηµα της γλώσσας, το [tǥ Ǥlisϑima tiz DžlǤsas] # παραδροµή της γλώσσας, η [i paraðrǥmi tiz DžlǤsas] # λεκτικό λάθος, ο [Ǥ lεktikǥ laϑǥs] # λεκτικό παράπτωµα, το [tǥ lektikǥ paraptǥma] / det var en forsnakkelse µου ξέϕυγε και το 'πα [mu ksεfijε kε tǥ pa] forsone v. (forlike) αγαπίζω [aDžapizǥ] # (forbrødre) αδελϕώνω [aðεlfǥnǥ] # (akseptere) δέχοµαι [ðεχǥmε] / forsone seg med noe (avfinne seg med noe, finne seg tålmodig i noe) αποδέχοµαι κάτι καρτερικά [apǥðεχǥmε kati kartεrika] # το παίρνω απόϕαση [tǥ pεrnǥ apǥfasi] # (begynne å like, få sympati for, få godvilje for, venne seg til) καλαρέσω [kalarεsǥ] / forsone seg med sin skjebne (avfinne seg med sin skjebne) αποδέχοµαι τη µοίρα µου [apǥðεχǥmε ti mira mu] / det er vanskelig å forsone seg med tanken på døden είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς την ιδέα του θανάτου [inε

6 6 ðiskǥlǥ na ðεχti kanis tin iðεa tu ϑanatu] / jeg kunne ikke helt forsone meg med tanken på ekteskap/på å måtte stå tidlig opp om morgenen δεν µου καλάρεσε η ιδέα του γάµου/να συσκωθώ νωρίς [ðεn mu kalarεsε i iðεa tu Džamu/na sikǥϑǥ nǥris] / som ikke kan forsone seg med tanken på døden ασυνϕιλίωτος µε την ιδέα του θάνατου [asimfiliǥtǥz mε tin iðεa tu ϑanatu] / vi må forsone om med deg faktum at vi ikke er rike lenger πρέπει να παραδεχτούµε το γεγονός ότι δεν είµαστε πια πλούσιοι [prεpi na paraðεχtumε tǥ jεDžǥnǥs Ǥti ðεn imastε pja plusiǥs] forsonende adj. (formildende, blidgjørende) εξευµενιστικός [εksεvmεnistikǥs] # κατευναστικός [katεvnastikǥs] # (forsonlig) διαλλακτικός [ðialaktikǥs] # εξιλαστήριος [εksilastiriǥs] # εξιλεωτικός [εksilεǥtikǥs] # (fredsbevarende, forsonlig, formildende, beroligende) ειρηνευτικός [irinεftikǥs] / en forsonende håndbevegelse (en forsonende gest) διαλλακτική/κατευναστική χειρονοµία [ðialaktiki/katεvnastiki çirǥnǥmia] : gjøre en forsonende/berolignede håndbevegelse κάνω µια ειρηνευτική χειρονοµία [kanǥ mja irinεftiki çirǥnǥmia] / en forsonende ånd (forsonlighet, en foresonende tone/holdning) διαλλακτικότητα, η [i ðialaktikǥtita] / med et forsonende smil µ' ένα εξευµενιστικό χαµόγελο [mεna εksεvmεnistkǥ ΧamǤjεlǤ] forsones v. (forlikes, bli forlikte igjen, bli venner igjen) αγαπίζω [aDžapizǥ] forsoning f.m. εκτόνωση έντασης, η [i εktǥnǥsi εndasis] # (ettergivelse) κατευνασµός, ο [Ǥ katεvnazmǥs] # (fred, forlik, beroligelse) ειρήευση, η [i irinεfsi] # ειρήνεµα, το [tǥ irinεma] # µόνοιασµα, το [tǥ mǥnjazma] forsoningspolitikk m. (ettergivelsespolitikk) πολιτική κατευνασµού, η [i pǥlitiki katεvnazmu] forsonlig adj. (lett å berolige) κατευνάσιµος [katεvnasimǥs] # (tilgivende, nådig, overbærende) µνησίκακος [mnisikakǥs] # (forsonende) διαλλακτικός [ðialaktikǥs] # (forsonings-, forsonende, blidgjørende, formildende) εξιλαστήριος [εksilastiriǥs] forsonlighet f.m. (en forsonende ånd/tone/holdning) διαλλακτικότητα, η [i ðialaktikǥtita] forsove seg v. παρακοιµάµαι [parakimamε] # παρακοιµούµαι [parakimumε] # αργώ να ξυπνήσω [arDžǥ na ksipnisǥ] # µε παραπαίρνει ο ύπνος [mε parapεrni Ǥ ipnǥs] / herregud, jeg har forsovet meg! Θεέ µου! Παρακοιµήθηκα! [ϑεε mu parakimiϑika] forspill n. (innledning, forord) προοίµιο, το [tǥ prǥimiǥ] # εισαγωγή, η [i isaDžǥji] forspille v. (miste, tape) αποστερούµαι [apǥstεrumε] # (kaste bort, miste på tåpelig vis) χάνω κοροϊδίστικα [ΧanǤ kǥrǥiðistika] : jeg forspilte en sjanse έχασα κοροϊδίστικα µια ευκαιρία [εχasa kǥrǥiðistika mja εfkεria] forspise seg v. (spise for mye) παρατρώω [paratrǥǥ] # (være storspiser/slukhals) γίνοµαι κοιλιόδουλος [jinǥmε kiljǥðulǥs] : ikke forspis deg! µη γίνεσαι κοιλιόδουλος [mi jinεsε kiljǥðulǥs] forsprang n. προβάδισµα, το [tǥ prǥvaðizma] # (hesteveddeløp: redusert handikap) # αϕαίρεση βάρους ισοζυγισµού δρόµονος ίππου, η [i afεrεsi varus isǥzijizmu ðrǥmǥnǥs ipu] / få et forsprang på (fjerne seg fra) ξεµακραίνω από [ksεmakrεnǥ apǥ] / han føler seg sikker på at han vil få et forsprang på sine konkurrenter i første runde αισθάνεται σίγουρος ότι θα κατατροπώσει τους αντιπάλους του στον πρώτο

7 7 γύρο [εsϑanεtε siDžurǥs Ǥti ϑa katatrǥpǥsi tus andipalus tu stǥm brǥtǥ jirǥ] / skaffe seg et forsprang på noen (også: komme noen i forkjøpet) καταϕέρνω να προηγηθώ κάποιου [katafεrnǥ na prǥijiϑǥ kapiu] / tyven fikk et forsprang på forfølgerne sine/på dem ο κλέϕτης ξεµάκρυνε από τους διώκτες του [Ǥ klεftis ksεmakrinε apǥ tuz ðjǥktεs tu] : han/hun fikk et forsprang på dem τους άϕησε πίσω [tus afisε pisǥ] forstad m. (drabantby) προάστιο, το [tǥ prǥastiǥ] forstadsteater n. θέατρο εκτός των τειχών [ϑεatrǥ εktǥs tǥn ðiχǥn] forstand m. λογικό, το [tǥ lǥjikǥ] # ϕρένα, τα [ta frεna] # (innsikt, forståelse, dømmekraft, skjønn) αντίληψη, η [i andilipsi] # (kunnskap, innsikt) γνώση, η [i DžnǤsi] # (visdom, klokskap, skarpsinn, sinnsro) θυµοσοϕία, η [i ϑimǥsǥfia] # (sinn, vett, tanker) νους, ο [Ǥ nus] / det går over min forstand! (det ligger utenfor min fatteevne) είναι πέρα/πάνω από τις γνώσεις µου [inε pεra/panǥ apǥ tiz DžnǤsiz mu] # (jeg begriper det ikke!) ιδέα δεν έχω! [iðεa ðεn εχǥ] # έλα ντε! [εla dε] : det går over menneskelig forstand αυτό ξεπερνάει τον ανθρώπινο νου [aftǥ ksεpεrnai tǥn anϑrǥpinǥ nu] / dette går over et barns forstand (dette ligger utenfor et barns fatteevne) αυτό ξεπερνάει την αντίληψη ενός παιδιού [aftǥ ksεpεrnaï tin andilipsi εnǥs pεðju] # αυτό ξεπερνάει τα όρια της αντίληψης ενός παιδιού [aftǥ ksεpεrnaï ta Ǥria tis andilipsis εnǥs pεðju] / gå fra forstanden (bli gal) χάνω το µυαλό µου [ΧanǤ tǥ mjalǥ mu] # (gå fra/være fra vettet) παραλογίζοµαι [paralǥjizǥmε] : han ser ut til å ha gått fra forstanden µου ϕαίνεται ότι παραλογίζεσαι [mu fεnεtε Ǥti paralǥjizεsε] : har du gått fra forstanden? έχασες το νου σου; [εχasεs tǥ nu su] / ha forstand på (forstå seg på) είµαι γνωστής του [imε DžnǤstis tu] : han har forstand på etikette/ biler (han er (sak)kyndig i etikettespørsmål/på bil) είναι γνωστής της εθιµοτυπίας / του αυτοκινήτου [inε DžnǤstis tis εϑimǥtipias/tu aftǥkinitu] / i den forstand at (på den måten at) µε την έννοια ότι [mε tin εnia Ǥti] / i ordets videste forstand/betydning µε την πιο πλατειά έννοια της λέξης [mε tim pjǥ platia εnia tiz lεksis] / lykken er bedre enn forstanden πιο πολύ από τύχη παρά από καπατσοσύνη [pjǥ pǥli apǥ tiçi para apǥ kapatsǥsini] : lykkes mer på grunn av flaks enn av dyktighet πετυχαίνω πιο πολύ από τύχη παρά από καπατσοσύνη [pεtiçεnǥ pjǥ pǥli apǥ tiçi para apǥ kapatsǥsini] / som går over ens forstand (som ligger for høyt for, uforståelig) ακαταλαβίστικος [akatalavistikǥs] / i dobbbel forstand (i dobbel betydning) µε διπλή σηµασία [mε ðipli simasia] / i ordets rette forstand (bokstavelig talt, regelrett, skikkelig) κυριολεκτικά [kiriǥlεktika] forstandig adj. (klok, fornuftig, forsiktig) ϕρώνιµος [frǥnimǥs] forstavelse m. (prefiks) πρόθεµα, το [tǥ prǥϑεma] / sette som forstavelse προτάσσω [prǥtasǥ] forstemthet m. (dystert alvor, tungsinn, pessimisme) απαισιοδοξία, η [i apεsiǥðǥksia] forsteine v. απολιθώνω [apǥliϑǥnǥ] forsteinet adj. απολιθωµένος [apǥliϑǥmεnǥs] / som forsteinet µαρµαρωµένος [marmarǥmεnǥs] forsteining f.m. απολίθωση, η [i apǥliϑǥsi] # (steinblokk, klippe) πέτρωµα, το [tǥ pεtrǥma] forstemt adj. (tunglynt, tungsindig, melankolsk) βαρύθυµος [variϑimǥs] # βαρύκαρδος

8 8 [varikarðǥs] forstemthet f.m. (dyster stemning, dystert alvor, skummelhet, tungsinn) βαρυθυµία, η [i variϑimia] # βαρυθυµιά, η [i variϑimja] forsterke v. (øke styrken til) αυξάνω την ισχύ του [afksanǥ tin isçi tu] # µεγεθύνω την ισχύ του [mεjεϑinǥ tin isçi tu] # αυξάνω η µέγεθος του [afksanǥ i mεjεϑǥs tu] # ενισχύω [εnisçiǥ] # (styrke, intensivere) δυναµώνω [ðinamǥnǥ] # επιτείνω [εpitinǥ] # (styrke, konsolidere, sikre) κατοχυρώνω [katǥçirǥnǥ] # (øke, forstørre) επαυξάνω [εpafksanǥ] # (styrke, armere, underbygge, bekrefte) ισχυροποιώ [isçirǥpiǥ] / forsterke betydningen (av) αυξάνω τη οπουδαιότητα (του) [afksanǥ ti ǤpuðεǤtita (tu)] / forsterke en garnison ενισχύω µια ϕρούρα [εnisçiǥ mja frura] / forsterke lyden ενισχύω τον ήχο [εnisçiǥ tǥn iχǥ] / forsterke seg (tilspisse seg, bli mer spent) επιτείνοµαι [εpitinǥmε] / forsterke skjønnheten til/i noe επαυξάνω την οµορϕιά ενός πράγµατος [εpafksanǥ tin ǤmǤrfja εnǥs praDžmatǥs] / utenrikspolitikken hans forsterket folk(et)s misnøye η εξωτερική του πολιτική επέτεινε τη δυσαρέσκεια του κόσµου [i εksǥtεriki tu pǥlitiki εpεtinε ti ðisarεskia tu kǥzmu] forsterkende adj. (bekreftende, støttende, rosende) ενισχυτικός [εnisçitikǥs] # (hjelpe-, tilleggs-, supplerende) επικουρικός [εpikurikǥs] # (gramm. om ord/prefiks etc.) επιτατικός [εpitatikǥs] forsterking f.m. (intensivering, aksentuering, forverring) επίταση, η [i εpitasi] # (styrking, konsolidering) κατοχύρωση, η [i katǥcirǥsi] / forsterking av den økonomiske krisen επίταση της οικονοµκής κρίσης [εpitasi tis ikǥnǥmikis krisis] forsterker m. (elektronikk, fysikk) ενισχυτής, ο [Ǥ εnisçitis] forsterkerrør n. (elektronrør, radiorør) ενισχυτική λυχνία, η [i εnisçitiki liχnia] # λυχνία ενισχυτού η [i liχnia εnisçitu] forsterkerstøy m. (lydforvrengning) παραµόρϕωση ενισχυτή, η [i paramǥrfǥsi εnisçiti] forsterking f.m. (styrking) δυνάµωµα, το [tǥ ðinamǥma] # ενίσχυση*, η [i εnisçisi] # κατοχύρωση, η [i katǥçirisi] # (stigning, økning) αύξηση, η [i afksisi] / (mil.) forterkninger (bistand, assistanse) επικουρία, η [i εpikuria] : sende forsterkninger στέλνω ενισχύσεις [stεlnǥ εnisçisis] : forsterkninger ble i all hast sendt til fronten µεταϕέρθηκαν κατεπειγόντως ενισχύσεις στο µέτωπο [mεtafεrϑikan katεpiDžǥndǥs εnisçisis stǥ mεtǥpǥ] forsterkning m. (elektr.: økning av lydstyrke el. strømstyrke, amplifikasjon) ενίσχυση, η [i εnisçisi] forstille seg v. (foregi, spille) υποκρίνοµαι [ipǥkrinǥmε] # (skjule sine følelser) αποκρύβω τα αισθήµατά µου [apǥkrivǥ ta εsϑimata mu] forstmann m. (forstkandidat) δασολόγος, ο [Ǥ ðasǥlǥDžǥs] # (skogvokter, skogsarbeider) δασικός, ο [Ǥ ðasikǥs] forstokket adj. (forstokka, gammeldags, ultrakonservativ) αρτηριοσκληρωµένος [atiriǥsklirǥmεnǥs] # µουχλιασµένος [muχljazmεnǥs] / en forstokket gammel mann (et fossil) άνθρωπος µε µουχλισµένα µυαλά [anϑrǥpǥz mε muχljazmεna mjala] / en mann med forstokkede meninger άνθρωπος µε µουχλιασµένες ιδέες [anϑrǥpǥz mε muχljazmεnεs iðεεs]

9 9 forstoppelse m. δυσκοιλιότητα, η [i ðiskiljǥtita] / jeg har forstoppelse έχω δυσκοιλιότητα [εχǥ ðiskiljǥtita] # είµαι δυσκοίλιος [imε ðiskiliǥs] / forårsake forstoppelse (binde maten, gjøre avføringen hardere) προκαλώ δυσκοιλιότητα [prǥkalǥ ðiskiljǥtita] / løk gjør at jeg får/gir meg forstoppelse τα κρεµµύδια µου προκαλούν δυσκοιλιότητα [tǥ krεmiðia mu prǥkalun ðiskiljǥtita] forstoppende adj. (som kan medføre/forårsake forstoppelse) δυσκοίλιος [ðiskiliǥs] forstoppet adj. (med treg mage) δυσκοίλιος [ðiskiliǥs] forstrekke v. (forstue, vrikke) στραµπουλάω [strambulaǥ] / forstrekke en muskel παθαίνω νευροκαβαλίκεµα [paϑεnǥ nεvrǥkavalikεma] forstrekking f.m. (forstrekkelse, fordreining, forvrengning, forstuing, vrikking) διάστρεµµα, το [tǥ ðjastrεma] # θλάση, η [i ϑlasi] # νευροκαβαλίκεµα, το [tǥ nεvrǥkavalikεma] forstue v. (vrikke) παθαίνω διαστρέµµα [paϑεnǥ ðiastrεma] # (vrikke, få ut av ledd) βγάζω [vDžazǥ] # εξαρθρώνω [εksarϑrǥnǥ] # στραµπουλάω [strambulaǥ] / forstue ankelen βγάζω το πόδι µου [vDžazǥ tǥ pǥði mu] : forstue ankelen og hånda/håndleddet εξαρθρώνω το πόδι µου και το χέρι µου [εksarϑrǥnǥ tǥ pǥði mu kε tǥ çεri mu] forstuet adj. (vrikket) στραµπουλιγµένος [strambuliDžmεnǥs] forstuing m. (forstuving, kink, vrikking, med.: dislokasjon) βγάλσιµο, το [tǥ vDžalsimǥ] # διάστρεµµα, το [tǥ ðjastrεma] # εξάρθρωµα, το [tǥ εksarϑrǥma] # εξάρθρωση, η [i εksarϑrǥsi] # στραµπούλιγµα, το [tǥ strambuliDžma] # στραµπούλισµα, το [tǥ strambulizma] forstvesen n. (skogvesen) δασοϕυλακή, η [i ðasǥfilaki] forstyrre v. (plage, forulempe) ενοχλώ [εnǥχlǥ] # διασαλεύω [ðiasalεvǥ] # (belemre, uleilige, bry) βαραίνω [varεnǥ] # βαρύνω [varinǥ] # (skiple, uroe, forurolige, opprøre, kullkaste, spolere, ødelegge) διαταράσσω [ðiatarasǥ] # (uroe, skiple, plage) πειράζω [pirazǥ] # (skiple, svekke, bryte ned) κλονίζω [klǥnizǥ] # (avbryte) απασχολώ [apasχǥlǥ] / forstyrre balansen (bringe ut av balanse) κλονίζω την ισορροπία [klǥnizǥ tin isǥrǥpia] / forstyrre offentlig ro og orden διασαλεύω/ διαταράσσω τη δηµόσια τάξη [ðiasalεvǥ /ðiatarasǥ ti ðimǥsia taksi] # προκαλώ δισαάλευση της δηµόσιας τάξης [prǥkalǥ ðiasalεfsi tis ðimǥsias taksis] / ikke fortyrr han, han sover µην τον πειράζεις, κοιµάται [min dǥm birazis kimatε] / jeg vil ikke forstyrres (jeg ønsker å være uforstyrret) θέλω να µείνω ανενόχλητος [ϑεlǥ na minǥ anεnǥχlitǥs] # (jeg vil ikke at noen skal forstyrre meg) δεν θέλω να µε ανησυχήσει κανείς [ðεn ϑεlǥ na mε anisiçisi kanis] / jeg vil ikke forstyrres når jeg arbeider δεν θέλω να µε απασχολούν όταν δουλεύω [ðεn ϑεlǥ na mε apǥsχǥlun Ǥtan ðulεvǥ] forstyrrelse m. (støy, opptøyer, gjæring, uro) αναταραχή, η [i anataraçi] # (uorden, ugreie, forstyrrelse, rot, rotete tilstand) αταξία, η [i ataksia] # ακαταστασία, η [i akatastasia] # διασάλευση, η [i ðiasalεfsi] # (forvirring, sinnsforvirring) αλλοϕρωσύνη, η [i alǥfrǥsini] # αναστάτωση, η [i anastatǥsi] # αναστάτωµα, το [tǥ anastatǥma] # διατάραξη (ϕρενών), η [i ðiataraksi (frεnǥn)] # (irritasjon, plage) ενόχληση, η [i εnǥχlisi] # ασθένεια, η [i asϑεnia] # (radiostøy) παρεµβολή, η [i parεmvǥli] /

10 10 atmosfæriske forstyrrelser ατµοσϕαιρικές αναταράξεις [atmǥsfεrikεs anataraksis] # (radiostøy) (ραδιοϕωνικά) παράσιτα [(raðiǥfǥniki) parasita] / forstyrrelse av ro og orden (forbrytelse mot den offentlige orden) διατάραξη της κοινής ησυχίας [ðiataraksi tis kinis isiçias] forstyrrende adj. (distraherende) ενοχλητικός [εnǥχlitikǥs] / musikk er noe som virker forstyrrende når du prøver å konsentrere deg η µουσική σου αποσπά την προσοχή όταν προσπάθεις να συγκεντρωσείς [i musiki su apǥspa tim brǥsǥçi Ǥtan prǥspaϑiz na siŋgεndrǥsis] forstyrret adj. (om person: forvirret) κλούβιος [kluviǥs] # κλουβιασµένος [kluviazmεnǥs] # κλουβιοκέϕαλος [kluviǥkεfalǥs] # (oppskjørtet, panisk) αλαϕιασµένος [alafiazmεnǥs] # (nervøs, opphisset, opprørt, rystet) ανάστατος [anastatǥs] # αναστατωµένος [anastatǥmεnǥs] # (tankeløs, lettsindig, lettferdig) αλαϕρόγνωµος [alafrǥDžnǥmǥs] # αλαϕρόµυαλος [alafrǥmialǥs] # (forvirret, avsindig, vanvittig) αλλόϕρων [alǥfrǥn] # αλλόϕρον* [alǥfrǥn] / være helt forstyrret (ha panikk) είµαι αλαϕιασµένος [imε alafiazmεnǥs] forstørre v. αυξάνω [afksanǥ] # µεγεθύνω [mεjεϑinǥ] # µεγαλώνω [mεDžalǥnǥ] / forstørre et fotografi µεγαλώνω/µεγεθύνω µια ϕωτογραϕία [mεDžalǥnǥ/mεjεϑinǥ mja fǥtǥDžrafia] forstørrelse m. µεγέθυνση, η [i mεjεϑinsi] # (utvidelse, ekspansjon, økning) µεγάλωµα, το [tǥ mεDžalǥma] forstørrelsesglass n. (lupe) µεγεθυντικός ϕακός, ο [Ǥ mεjεϑindikǥs fakǥs] forstørres v. (øke, vokse sammen) συναυξάνω [sinafksanǥ] forstøte v. (fornekte, vise fra seg, fordømme, slå hånda av) αποκηρύσσω [apǥkirisǥ] # απαρνιέµαι [aparnjεmε] # αποδοκιµάζω [apǥðǥkimazǥ] forstøtelse m. (avvisning, fordømmelse) άρνηση, η [i arnisi] forstøve v. (pulverisere) νεϕελοποιώ [nεfεlǥpjǥ] # ψεκαδοποιώ [psεkadǥpjǥ] # ατµοποιώ [atmǥpjǥ] forstå v. (innse, fatte, skjønne, begripe) # καταλαβαίνω [katalavεnǥ] # αντιλαµβάνοµαι [andilamvanǥmε] # κατανοώ [katanǥǥ] # εννοώ [εnǥǥ] # µπαίνω στο νόηµα [bεnǥ stǥ nǥima] # (ta til seg, ta opp i seg, assimilere) αϕοµοιώνω [afǥmjǥnǥ] # (kjenne, fornemme, ane, ha forståelse for) νιώθω [njǥϑǥ] # (være klar over, erkjenne) αναγνωρίζω [anaDžnǥrizǥ] # (høre, følge (tankegangen til)) παρακαλουθώ [parakaluϑǥ] / de lot meg forstå at µου 'δωσαν να καταλάβω ότι.. [mu ðǥsan na katalavǥ Ǥti] # µου έδωσαν να εννοήσω ότι [mu εðǥsan na εnǥisǥ Ǥti] / du vil forstå det når du blir stor/større θα καταλάβεις µεγαλώνοντας [ϑa katalaviz mεDžalǥnǥndas] / er det forstått? (forstått?/ forstår du meg?) µ' εννόησες; [mεnǥisεs] : du må være hjemme klokka ti - er det forstått? στις δέκα πρέπει να 'σαι πίσω, µ' εννόησες; [stiz ðεka prεpi na sε pisǥ mεnǥisεs] / forstod du det de lærte bort? αϕοµοίωσες αυτά που διδάχτηκες; [afǥmiǥsεs afta pu ðiðaχtikεs] / forstå noe annet enn det som er skrevet (lese mellom linjene) καταλβαίνω περισότερα απ' όσα γράϕονται [katalavεnǥ pεrisǥtεra ap Ǥsa DžrafǤndε] / forstår du/de? κατάλαβες;/

11 11 καταλάβατε; [katalavεs/katalavatε] # (forstår du?) µπηκές; [bikεs] / forstår du hva jeg mener/hvor jeg vil hen? καταλαβαίνεις τι θέλω να πω; [katalavεnis ti ϑεlǥ na pǥ] # (forstår du hva jeg sier?) νιώθεις τι λέω; [njǥϑis ti lεǥ] / forstå betydningen av (fatte dybden i, trenge inn/ned i, undersøke grundig) εµβαθύνω [εmvaϑinǥ] : forstå betydningen av det noen sier εµβαθύνω στα λόγια κάποιου [εmvaϑinǥ sta lǥja kapiu] / forstå seg på (ha forstand på, være kyndig i/på) είµαι γνώστης του [imε DžnǤstis tu] # καταλαβαίνω [katalavεnǥ] : forstå seg på handel/ forretninger καταλαβαίνω από δουλειές [katalavεnǥ apǥ ðuljεs] : jeg påstår ikke at jeg forstår meg på moderne kunst δεν διατείνοµαι ότι καταλαβαίνω τίποτα από σύγχρονη τέχνη [ðεn ðiatinǥmε Ǥti katalavεnǥ tipǥta apǥ siŋgrǥni tεχni] : jeg forstår meg ikke på han (holdningen hans er ikke til å bli klok på/er ubegripelig) η στάση του δεν έχει νόηµα [i stasi tu ðεn εçi nǥima] / få noen til å forstå noe (overbevise en om noe) δίνω σε κάποιον να καταλάβει [ðinǥ sε kapiǥn na katalǥvi] : han fikk dem ikke til å forstå hva han mente δεν µπορούσε να τους δώσει να καταλάβουν την άποψή του [ðεn bǥrusε na tuz ðǥsi na katalavun tin apǥpsi tu] / han lot meg forstå at µε άϕησε/µου έδωσε να καταλάβω ότι... [mε afisε/mu εðǥsε na katalavǥ Ǥti] / han var nesten umulig å forstå (det var knapt mulig å forstå han) µόλις και µετά βίας ήταν καταληπτός [mǥlis kε mεta vias itan kataliptǥs] / hvis jeg forstår/har oppfattet deg rett,. αν κατάλαβα καλά [aŋ katalava kala] / ikke forst (en) spøk (ikke forstå hva som er så morsomt) δεν παίρνω από αστεία [ðεm bεrnǥ apǥ astia] / jeg begynner å forstå (det/noe) αρχίζω να καταλαβαίνω [arçizǥ na katalavεnǥ] / jeg forstår at jeg må si ifra om det καταλαβαίνω ότι πρέπει να το δηλώσω [katalavεnǥ Ǥti prεpi na tǥ ðilǥsǥ] / jeg forstår deg σε καταλαβαίνω [sε katalavεnǥ] # (jeg kjenner deg, jeg føler at jeg forstår deg, jeg vet hvordan du har det) σε νιώθω [sε njǥϑǥ] : jeg forstår dere/dem veldig godt σας εννοώ πολύ καλά [sas εnǥǥ pǥli kala] / jeg fortår Deres skuffelse αντιλαµβάνοµαι την απογοήτευσή σας [andilamvanǥmε tin apǥDžǥïtεfsi sas] / jeg forstår fullt ut det faktum at.. αντιλαµβάνοµαι πλήρως το γεγονός ότι... [andilamvanǥmε plirǥs tǥ jεDžǥnǥs Ǥti] / jeg forstår (det) ikke δεν καταλαβαίνω [ðεŋ gatalavεnǥ] / jeg er en gammel mann, jeg forstår ikke είµαι γερός, δε γρικάω [imε jεrǥz ðε DžrikaǤ] / jeg forstår ikke fransk/matematikk δεν καταλβαίνω γαλλικά/τα µαθηµατικά [ðεŋ katalavεnǥ Džalika/ta maϑimatika] / jeg forstår ikke hva han vil/hvordan det skal gjøres/hvordan det virker δεν καταλαβαίνω τι θέλει/πώς να το ϕτιάξω/πώς δουλεύει [ðεn katalavεnǥ ti ϑεli/pǥs tǥ ftjaksǥ/pǥz ðulεvi] / jeg forstår absolutt ingenting! (jeg har ikke peiling!) δεν καταλαβαίνω γρυ [ðεŋ katalavεnǥ gri] / jeg forstår problemene dine, men jeg kan ikke hjelpe deg/jeg kan ingenting gjøre αντιλαµβάνοµαι τις δυσκολίες σου, αλλά δεν µπορώ να σε βοηθήσω/ δεν µπορώ να κάνω τίποτα [andilamvanǥmε tiz ðiskǥliεs su, ala ðen bǥrǥ na sε vǥiϑisǥ/ðεn bǥrǥ na kanǥ tipǥta] / forstå seg på καταλαβαίνω [katalavεnǥ] : jeg forstår meg ikke på de unge (= den yngre generasjon) δεν καταλαβαίνω τους νέους [ðεŋ katalavεnǥ tuz nεus] / jeg har forstått det κατάλαβα [katalava] / jeg hadde ikke forstått at... δεν είχα αντιληϕθεί ότι... [ðεn iχa andilifϑi Ǥti] / jeg har vanskeligheter med å forstå grunnene for avslaget hans δυσκολεύοµαι να κατνοήσω τους

12 12 λόγους της άρνησής του [ðiskǥlεvǥmε na katanǥisǥ tuz lǥDžus tis arnisis tu] / slik forstår jeg ferie/vennskap (det er det jeg legger i ferie/vennskap) έτσι καταλαβαίνω εγώ τις διακοπές /τη ϕιλία [εtsi katalavεnǥ εDžǥ tiz ðiakǥpεs/ti filia] / teorien hans er vanskelig å forstå είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τη θεωρία του [inε ðiskǥlǥ na katanǥisi kanis ti ϑεǥria tu] / vanskelig å forstå/fatte/komme til bunns i (om hensikt, mysterium etc.) δυσεξιχνίαστος [ðisεksiχniastǥs] / vise vilje til å forstå δείχνω πνεύµα κατανόησης [ðiχnǥ pnεvma katanǥisis] forståelig adj. (begripelig) κατανοητός [katanitǥs] # καταληπτός [kataliptǥs] # αντιληπτός µε το νου [andiliptǥz mε tǥ nu] # ( lettfordøyelig ) αϕοµοιώσιµος [afǥmjǥsimǥs] # (logisk, fornuftig) λογικός [lǥjikǥs] # (tenkelig, tenkt, imaginær) νοητός [nǥitǥs] / ei lett forståelig (lettfattelig) lekse/oppgave αϕοµοιώσιµο µάθηµα [afǥmiǥsimǥ maϑima] / en forståelig reaksjon (ut fra forholdene) λογική αντίδραση [lǥjiki andiðrasi] / gjøre seg forståelig ((sørge for å) bli forstått) γίνοµαι κατανοητός [jinǥmε katanǥitǥs] / ærgjerrigheten hans er forståelig η ϕιλοδοξία του είναι κατανοητή [i filǥðǥksia tu inε katanǥiti] forståelse m. κατανόηση, η [i katanǥïsi] # (medfølelse) (συν)αντίληψη, η [i sinandilipsi] forestilling, oppfatning, innsikt) αντίληψη, η [i andilipsi] / du har ingen forståelse for mine problemer δεν κατανοείς τις δυσκολίες µου [ðεŋ gatanǥïs tiz ðiskǥliεz mu] / for å få en bedre forståelse av det som kommer για την καλύτερη κατανόηση των επιµένων [ja tiŋ kalitεri katanǥisi tǥn εpǥmεnǥn] / ha en klar/grundig forståelse av problemet έχω σαϕή/τέλεια κατανόηση του προβλήµατος [εχǥ safi/tεlia katanǥisi tu prǥvlimatǥs] / jeg fikk forståelsen av at (de lot meg forstå at ) µου 'δωσαν να καταλάβω ότι.. [mu ðǥsan na katalavǥ Ǥti] # µου έδωσαν να εννοήσω ότι [mu εðǥsan na εnǥisǥ Ǥti] / vise forståeldse (være forståelsesfull) δείχνω κατανόηση [ðiχnǥ katanǥisi] : han viste ingen forståelse (medfølelse) δεν έδειξε κατανόηση [ðεn εðiksε katanǥïsi] forståelsesevne f.m. (fatteevne) νοητική ικανότητα, η [i nǥitiki ikanǥtita] / forbløffende forståelsesevne εκπληκτική νοητική ικανότη,τα [εkpliktiki nǥitiki ikanǥtita] forståelsesfull adj. (snill, føyelig, ettergivende) βολικός [vǥlikǥs] # (barmhjertig, full av medlidenhet) σπλαχνικός [splaχnikǥs] # ευσπλαχνικός [εfsplaχnikǥs] # εύσπλαχνος [εfsplaχnǥs] / en forståelsesfull ektefelle βολικός σύζυγος [vǥlikǥs siziDžǥs] / med et forståelsesfullt smil µ' ένα χαµόγελο γεµάτο κατανόηση [mεna ΧamǤjεlǤ jεmatǥ katanǥisi] forståling f.m. (stålsetting, pansring) ατσάλωµα, το [tǥ atsalǥma] forståsegpåer m. (neds. bedreviter, viktigper, synser) δοκησίσοϕος, ο [Ǥ ðǥkisisǥfǥs] # εξυπνάδικος, ο [Ǥ εksipnaðikǥs] # εξυπνάκιας, ο [Ǥ εksipnakias] # pl. εξυπνάκηδες, οι [i εksipnakiðεs] # (irriterende rådgiver, person som gir uønskede råd, baksetesjåfør ) ενοχλητικός συµβουλάτορας, ο [Ǥ εnǥχlitikǥs simvulatǥras] forsure v. (gjøre sur, bli sur) οξινίζω [ǤksinizǤ] # ξινίζω [ksinizǥ] # (mek.) οξύνω [ǤksinǤ] forsvar n. (mil.) άµυνα, η [i amina] # συνεγορία, η [i sinεDžǥria] # υπεράσπιση, η

13 13 [i ipεraspisi] # (godtgjørelse, fornuftsgrunnlag, begrunnelse) αιτιολόγηση, η [i εtiǥlǥjisi] # (rettferdiggjøring, unnskyldning) δικαιολόγηση, η [i ðikεǥlǥjisi] # δικαίωση, η [i ðikεǥsi] # (advokatgjerning) διαϕέντεµα, το [tǥ ðiafεndεma] / angrep er det beste forsvar η καλύτερη άµυνα είναι η επίθεση [i kalitεri amina inε i εpiϑεsi] / er dette punktet av vesentlig betydning for ditt forsvar? είναι αυτό το σηµείο ουσιώδες για την υπεράσπισή σας; [inε aftǥ tǥ simiǥ usiǥðεz ja tin ipεraspisi sas] / et iherdig forsvar πεισµατική άµυνα [pizmatiki amina] / et svakt forsvar ασθενής άµυνα [asϑεnis amina] / forsvar for menneskerettighetene υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων [ipεraspisi tǥn anϑrǥpinǥn ðikεǥmatǥn] / til forsvar for (som unnskyldning for, for å unnskylde) για δικαιολόγηση του/της [ja ðikεǥlǥjisi tu/tis] / til sitt forsvar anførte/hevdet tiltalte at... απολογούµενος ο κατηγορούµενος ισχυρίστηκε ότι... [apǥlǥDžumεnǥs Ǥ katiDžǥrumεnǥs isçiristikε Ǥti] forsvare v. υπερασπίζω [ipεraspizǥ] # (stille som forsvarer for i retten) : παρίσταµαι [paristamε] # (godtgjøre, begrunne) αιτιολογώ [εtiǥlǥDžǥ] # (unnskylde, finne unnskyldninger for) δικαιολογώ [ðikεǥlǥDžǥ] / forsvare seg (kjempe for å forsvare seg) αµύνοµαι [aminǥmε] # (anføre til sitt forsvar, unnskylde seg med) απολογούµαι [apǥlǥDžumε] # απολογιούµαι [apǥlǥjumε] # απολογιέµαι [apǥlǥjεmε] # forsvare seg med villskap/som en gal αντιστέκοµαι µε λύσσα [andistεkǥmε mε lisa] / forsvare sin mening/beslutning δικαιολογώ την κρίση µου/την απόϕασή µου [ðikεǥlǥDžǥ tiŋ grisi mu/tin apǥfasi mu] forsvarer m. υπερασπιστής, ο [Ǥ ipεraspistis] # (forvarsadvokat) συνήγορος, ο/η [Ǥ/i siniDžǥrǥs] # (forkjemper, talsmann) διαϕεντευτής, ο [Ǥ ðiafεndεftis] # (apologet (srl. neds.), forsvarer av lære eller livssyn, særlig av kristendommen) απολογητής, ο [Ǥ apǥlǥjitis] # (kvinnelig) απολογήτρια, η [i apǥlǥjitria] / han er en forsvarer av rasismen (dvs. han er rasist) είναι απολογητής του ρατσισµού [inε apǥlǥjitis tu ratsizmu] / han stilte som forsvarer for den saksøkte παρέστη ως συνήγορος του κατηγορούµενου [parεsti Ǥs siniDžǥrǥs tu katiDžǥrumεnu] forsvarlig adj. (berettiget, velfundert) αιτιολογηµένος [εtiǥlǥjimεnǥs] # (forsvarlig, som kan forsvares/rettferdiggjøres, tilgivelig) δικαιολογήσιµος [ðikεǥlǥjisimǥs] # δικαιολογηµένος [ðikεǥlǥjimεnǥs] / fullt ut forsvarlig (helt berettiget) πλήρως αιτιολογηµένος [plirǥs εtiǥlǥjimεnǥs] forsvarlighet f.m. (holdbarhet, pålitelighet) βασιµότητα, η [i vasimǥtita] forsvarsadvokat m. (forsvarer) συνήγορος, ο/η [Ǥ/i siniDžǥrǥs] # συνήγορος υπεράστισης, ο/η [Ǥ/i siniDžǥrǥs ipεrastisis] forsvarsdepartement n. Υπουργείο Εϕνικής Άµυνας, η [i ipurjiǥ εϑnikis aminas] forsvarsgre(i)n f.m. κλάδος των ενόπλων δυνάµεων, ο [Ǥ klaðǥs tǥn εnǥplǥn ðinamεǥn] # (dagl. våpen ), όπλο το [tǥ ǤplǤ] / de tre forsvarsgre(i)nene: hæren, marinen og flyvåpenet τα τρία (πολεµικά) όπλα: στρατός, ναυτικό και αεροπορία [ta tria (pǥlεmika) Ǥpla stratǥs naftikǥ kε aεrǥpǥria] : infanteriet, marinen, flyvåpenet το όπλο του πεζικού/ναϕτικού/αεροπορίας [tǥ ǤplǤ tu pεziku/naftiku/aεrǥpǥrias] forsvarskrig m. αµυντικός πόλεµος, ο [Ǥ amindikǥs pǥlεmǥs] forsvarslinje f.m. γραµµή άµυνας, η [ i Džrami aminas]

14 14 forsvarsløs adj. (ubeskyttet, nødlidende) ανυπεράσπιστος [anipεraspistǥs] # (ubevæpnet) άοπλος [aǥplǥs] / en forsvarsløs baby ένα ανυπεράσπιστο µωρό [εna anipεraspistǥ mǥrǥ] / en fullstendig forsvarsløs by ολότελα ανυπεράσπιστη πόλη [ǤlǤtεla anipεraspisti pǥli] forsvarsmekanisme m. αµυντικός µηχανισµός, ο [Ǥ amindikǥz miχanizmǥs] forsvarsmessig adj. (forsvars-) αµυντικός [amindikǥs] forsvarssjef m. (sjef for de væpnede styrker) αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων, ο [Ǥ arçiDžǥs tǥn εnǥplǥn ðinamεǥn] forsvarsskrift n. (forsvarstale, apologi) (για ιδέες κτλ.) απολογία, η [(ja iðεεs katilimεni) i apǥlǥjia] forsvarsspiller m. αµυντικός παικτής, ο [tǥ amindikǥs pεktis] forsvarsstilling f.m. (citadell, kastell; høyborg) ακρόπολη, η [i akrǥpǥli] forsvarsstyrker m.pl. δυνάµεις, οι [i ðinamis] / våre forsvarsstyrker til lands, til sjøs og i lufta οι κατά ξηρά, θάλασσα και αέρα δυνάµεις µας [i kata ksira ϑalasa kε aεra ðinamiz mas] forsvarstale m. (forsvarsskrift, apologi) (για ιδέες κτλ.) απολογία, η [(ja iðεεs katilimεni) i apǥlǥjia] # συνηγορία η [i siniDžǥria] forsvarsutgifter m.f.pl. στρατιωτικές δαπάνες, οι [i stratiǥtikεz ðapanεs] / forsvarsutgiftene tærer på landets økonomi (forsvaret er et stort pengesluk i landet vårt) οι στρατιωτικές δαπάνες είναι µεγάλη αϕαίµαξη στην οικονοµία της χώρας [i stratiǥtikεz ðapanεs inε mεDžali afεmaksi stin ikǥnǥmia tis ΧǤras] forsvarsverk n.pl. (festningsverk) αµυντικά έργα [amindika εrDža] forsvarsvåpen n. pl. αµυντικά όπλα [amindika Ǥpla] forsvinne v. (gå opp i røyk, fordunste, bli skuslet bort, fordufte, løse seg opp, dø ut) εξαϕανίζοµαι [εksafanizǥmε] # γίνοµαι καπνός [jinǥmε kapnǥs] # (bli borte) αϕανίζω [afanizǥ] # εκλειπώ* [εklipǥ] # (oppløses, blåse/smelte bort) διαλύοµαι [ðialiǥmε] # (reduseres, avta) λιγοστεύω [liDžǥstεvǥ] / alle mine forhåpninger forsvant (alt håp er ute) όλες µου οι ελπίδες εξανεµίστηκαν [Ǥlεz mu i εlpiðεs εksanimistikan] / dagslyset forsvant (gradvis) το ϕως της ηµέρας λιγόστευε [tǥ fǥs tis imεraz liDžǥstεvε] / forsvinn! (pell deg vekk! gå vekk!) στρίβε! [strivε] # δίνε του! [ðinε tu] # χάσου! [Χasu] # άντε πήγαινε! [andε pijεnε] # άντε χάσου! [andε Χasu] # άι να χαθείς! [aï na Χaϑis] # άπελθε! [apεlϑε] # ύπαγε! [ipajε] # ϕύγε! [fijε] # από 'δω παν' οι άλλοι! [apǥ ðǥ pan i ali] # µαζέψε τα και δρόµο! [mazεpsε ta kε ðrǥmǥ] # (løp din vei!) πάρε δρόµο! [parε ðrǥmǥ] # δρόµο [ðrǥmǥ] # τσακίδια! [tsakiðia] # (dra til helvete! dra dit pepper n gror! forsvinn!) στον αγύριστο! [stǥn ajiristǥ] # άδειασέ µου/µας τη γωνιά! [aðjasε mu/mas ti DžǤnja] # ξεκουµπίσου! [ksεkumbisu] # δε µε παρατάς λέω εγώ! [ðε mε parataz lεǥ εDžǥ] / forsvinne i all stillhet (gå uten å si adjø) το σκάω αλά γαλλικά [tǥ skaǥ ala Džalika] / forsvinne i det fjerne (fjerne seg, drive av sted) ξεµακραίνω [ksεmakrεnǥ] : idet skipet stevnet til havs, forsvant kysten sakte i det fjerne καθώς το πλοίο µας ξανοίχτηκε στη θάλασσα, η ακτή σιγά σιγά ξεµάκραινε [kaϑǥs tǥ pliǥ mas ksaniχtike sti ϑalasa i akti siDža-siDža ksεmakrεnε] / forsvinne litt etter litt (dø hen,

15 15 svinne hen, ebbe ut) εξασθενώ σιγά σιγά [εksasϑεnǥ siDža-siDža] : lyset/lyden forsvant litt etter litt το ϕως/ο ήχος σιγά σιγά εξασθενούσε [tǥ fǥs/ǥ iχǥs siDža-siDža εksasϑεnusε] / forsvinne på mystisk vis (være som tryllet bort/sunket i jorden) εξαϕανίζοµαι ως δια µαγείας [εksafanizǥmε Ǥz ðja majias] / forsvinne som dugg for solen (på mystisk vis) εξαϕανίζοµαι µυστηριωδώς [εksafanizǥmε mistiriǥðǥs] # (gå opp i røyk, bli til ingenting, forsvinne sporløst) αναλαµβάνω στους ουρανούς [analamvanǥ stus uranus] # γίνοµαι αόρατος /άρατος /άϕαντος [jinǥmε ǤratǤs/ aratǥs/afandǥs] : han forsvant som dugg for solen/sporløst αναλήθηκε στους ουρανούς [analiϑikε stus uranus] # έγινε καπνός [εjinε kapnǥs] / forsvinne som et olja lyn (fare/dra av gårde som et lyn) ϕεύγω σαν αστραπή [fεvDžǥ san astrapi] / forsvinne ut av syne εξαϕανίζω από µπροστά µας /από τα µάτια µας [εksafanisǥ apǥ brǥsta mas/apǥ ta matja mas] # (forsvinne fra jordens overflate) αϕανίζω από το πρόσωπο της γης [ajanizǥ apǥ tǥ prǥsǥpǥ tiz jis] : da øya forsvant ut av syne όταν το νήσι εξαϕανίστηκε σπό τα µάτια µας [Ǥtan tǥ nisi εksafnistikε apǥ ta matja mas] : han forsvant ut av syne εξαϕανίστηκε από µπροστά µας/από τα µάτια µας [εksafanistikε apǥ brǥsta mas/apǥ ta matja mas] / hans frykt forsvant (han var ikke redd lenger) διαλύθηκαν οι ϕόβοι ου [ðialiϑikan i fǥvi tu] / lommeboka mi forsvant εξαϕανίστηκε το πορτοϕόλι µου [εksafanistikε tǥ pǥrtǥfǥli mu] forsvinning f.m. εξαϕάνησή, η [i εksafanisi] / forsvinningen hans er uforklarlig η εξαϕάνησή του είναι ενεξήγητη [i εksafanisi tu inε anεksijiti] forsvunnet adj. χαµένος [ΧamεnǤs] # εξαϕανισµένος [εksafanizmεnǥs] forsyn n. (framsynthet) πρόνοια, η [i prǥnia] / Guds forsyn Θεία Πρόνοια, η [i ϑia prǥnia] # θέληµα θεού, το [tǥ ϑεlima ϑεu] / gå i rette med forsynet (klage over sin skjebne) γογγύζω κατά της Θείας Πρόνοιας [DžǤngizǤ kata tis ϑias prǥnias] / ved forsynets styrelse (ved en skjebnens tilskikkelse) κατά θείαν παραχώρηση [kata ϑian paraχǥrisi] forsyne v. παρέχω [parεχǥ] # (ta inn forsyninger, proviantere, utruste, utstyre) εϕοδιάζω [εfǥðjazǥ] # ανεϕοδιάζω [anεfǥðjazǥ] # (tildele, dele ut, utruste med, forsørge) µοιράζω [mirazǥ] / forsyne ei dør med lås (montere lås på ei dør) βάζω κλειδαριά σε µια πόρτα [vazǥ kliðaria sε mja pǥrta] / forsyne en beleiret by ανεϕοδιάζω µια πολιορκηµένη πόλη [anεfǥðjazǥ mja pǥliǥrkimεni pǥli] / forsyne noen med noe εϕοδιάζω κάποιον µε κάτι [εfǥðjazǥ kapiǥn mε kati] : forsyne noen (rikelig) med mat og drikke (holde noen med mat og drikke) δίνω συνεχώς σε κάποιον [ðinǥ sinεχǥs sε kapiǥn] : de forsynte troppene med brennevin µοίρασαν κονιάκ στους στρατιώτες [mirasan kǥnjak stus stratjǥtεs] : jeg forsynte hver av dem med to kakestykker (jeg delte ut to kakestykker til hver) τους µοίρασα δύο κοµµάτια κεκ στον καθένα [tuz mirasa ðiǥ kǥmatja kεk stǥŋ gaϑεna] / forsyne seg (bli servert selv) σερβίροµαι [sεrvirǥmε] : forsyn dere! σερβιριστήτε! [sεrviristitε] # ορίστε! [Ǥristε] / forsyne seg med (tilvende seg, ta i besittelse, legge beslag på,) ιδιοποιούµαι [iðiǥpjumε] # νοσϕίζοµαι [nǥsfizǥmε] forsyning f.m. προµήθεια, η [i prǥmiϑia] # (forråd, utstyr, utrust(n)ing, matleveranse) εϕοδιασµός, ο [Ǥ εfǥðiazmǥs] # (tilførsel, tilskudd, forråd) παροχή, η [i parǥçi] / knapphet på forsyninger/materiell ανεπάρκεια προµηθειών [anεparkia prǥmiϑiǥn] /

16 16 vi må ta inn forsyninger av mat/vann πρέπει ν' ανεϕοδιαστούµε σε τρόϕηµα/νερό [prεpi nanεfǥðiastume sε trǥfima/nεrǥ] forsyningsbase m. βάση ανεϕοδιασµού, η [i vasi anεfǥðiazmu] forsyningsdepartement n. Υπογραϕείο Εϕοδιασµού, το [tǥ ipǥDžrafiǥ εfǥðiazmu] forsyningslager n. (depot for militært materiell) αποθήκη στρατιωτικού υλικού, η [i apǥϑiki stratiǥtiku iliku] forsyningslinje f.m. γραµµή ανεϕοδιασµού, η [i Džrami anεfǥðiazmu] # (pl.) γραµµές ανεϕοδιασµού [Džramεs anεfǥðiazmu] forsyningsskip n. πλοίο ανεϕοδιασµού, το [tǥ pliǥ anεfǥðiazmu] forsyningstjeneste f.m. (mil.) (logistikk) επιµελητεία, η [i εpimεlitia] forsynt adj. (mett) χορτάτος [ΧǤrtatǤs] # (servert) σερβιρισµένος [sεrvirizmεnǥs] # (smålåten, beskjeden) µετριόϕρων [mεtriǥfrǥn] # ανεπαίσθητος [anεpεsϑitǥs] / være vel forsynt med (være godt tjent med, ha god nytte av) µου εξυπηρετεί καλά [mu εksipirεti kala] : vi er vel forsynt med gass το γκάζι µας εξυπηρετεί καλά [tǥ gazi mas εksipirεti kala] forsøk n. (anstrengelse) προσπάθεια, η [i prǥspaϑia] # (eksperiment, også: attentatforsøk) απόπειρα, η [i apǥpira] # (prøve, eksperiment, test) πείραµα, το [tǥ pirama] # (skritt, tiltak) διάβηµα, το [tǥ ðjavima] # (tiltak, foretagende) εγχείρηµα, το [tǥ εŋçirima] / alle mine forsøk mislyktes όλες µοι οι προσπάθειες απέτυχαν [Ǥlεz mu i prǥspaϑiεs apεtiχan] / drive/gjøre forsøk med marsvin πειραµατίζοµαι µε ινδικά χοιρίδια [piramatizǥmε mε indika çiriðja] / et desperat forsøk αγωνία, η [i aDžǥnia] / et forgjeves forsøk άγνοστηπροσπάθεια, η [i aDžnǥsti prǥspaϑia] / et iherdig forsøk έντονη προσπάθεια [εndǥni prǥspaϑia] / et mislykket forsøk αποτυχηµένη απόπειρα/προσπάθεια [apǥtiçimεni apǥpira/prǥspaϑia] # άκαρπη απόπειρα/ προσπάθεια [akarpi apǥpira/prǥspaϑia] / fruktbare forsøk/anstrengelser καρποϕόρες προσπάθειες [karpǥfǥrεs prǥspaϑiεs] / gi opp et forsøk παραιτούµαι από µια πρασπάθεια [parεtumε apǥ mja praspaϑia] / gjennomføre et forsøk (også om attentatforsøk) πραγµατοποιώ απόπειρα [praDžmatǥpiǥ apǥpira] / gjøre et alvorlig forsøk (anstrenge seg) κάνω µια προσπάθεια [kanǥ mja prǥspaϑia] / gjøre et forsøk på noe (forsøke seg på noe) κάνω µια δοκιµή για κάτι [kanǥ mja ðǥkimi ja kati] / gjøre et nytt forsøk (prøve igjen, prøve på nytt) αναδοκιµάζω [anaðǥkimazǥ] # ξαναδοκιµάζω [ksanaðǥkimazǥ] / jeg mislyktes i mitt forsøk på å nå bussen απέτυχα στην προσπάθεια µου να προλάβω το λεωϕορείο [apεtiχa stim brǥspaϑja mu na prǥlavǥ tǥ lεǥfǥriǥ] / la meg få gjøre et forsøk! (la meg få prøve også!) άσε να κάµω και γω µια απόπειρα! [asε na kamǥ kε DžǤ mja apǥpira] / mitt første forsøk på å skrive poesi η πρώτη µου απόπειρα να γράψω ποίηση [i prǥti mu apǥpira na DžrapsǤ piisi] # på første forsøk (på én gang, med ett) διαµιάς [ðiamjas] : han blåste ut alle lysene på første forsøk έσβησε όλα τα κεριά διαµιάς [azvisε Ǥla ta kεria ðiamjas] forsøke v. (prøve) δοκιµάζω [ðǥkimasǥ] # αποπειρώµαι [apǥpirǥmε] # επιχειρώ [εpiçirǥ] / det skader jo ikke å forsøke (det er da et forsøk verdt) δε βλάπτει να

17 17 δοκιµάσουµε [ðε vlapti na ðǥkimasumε] / forsøke igjen (prøve på nytt) αναδοκιµάζω [anaðǥkimazǥ] # ξαναδοκιµάζω [ksanaðǥkimazǥ] / han forsøkte å bestikke/lure meg αποπειράθηκε να µε δωµοδοκήσει/εξαπατήσει [apǥpiraϑikε na mε ðǥmǥðǥkisi/ εksapatisi] / jeg har forsøkt... δοκίµασα... [ðǥkimasa] forsøksdyr m. (overf. forsøkskanin) πειραµατόζωο, το [tǥ piramatǥzǥǥ] forsøks- προκριµατικός [prǥkrimatikǥs] forsøksfase f.m. πειραµατικό στάδιο, το [tǥ piramatikǥ staðiǥ] forsøksheat n. προκριµατικός αγώνας, ο [Ǥ prǥkrimatikǥs aDžǥnas] forsøkskanin m. (forsøksdyr) πειραµατόζωο, το [tǥ piramatǥzǥǥ] forsøksklasse f.m. πειραµατική τάξη, η [i piramatiki taksi] forsøksmodell m. δοκιµαστικό µοντέλο, το [tǥ ðǥkimastikǥ mǥdεlǥ] forsøksprosjekt n. (pilotprosjekt, testprogram) δοκιµαστικό/πειραµατικό πρόγραµµα, το [tǥ ðǥkimastikǥ/piramatikǥ prǥDžrama] forsøksstadium n. πειραµατική ϕάση, η [i piramatiki fasi] / det er på forsøksstadiet είναι σε πειραµατική ϕάση, η [inε sε piramatiki fasi] forsølve v. ασηµώνω [asimǥnǥ] # επαργυρώνω [εparjirǥnǥ] forsølvet adj. επάργυρος [εparjirǥs] # (sølvbelagt, av sølvplett) ασηµοκαπνισµένος [asimǥkapnizmεnǥs] forsølving f.m. (sølvplettering) ασήµωµα, το [tǥ asimǥma] # επαργύρωση, η [i εparjirǥsi] forsømme v. (overse, ikke ta hensyn til, ikke bry seg om) αδιαϕορώ [aðiafǥrǥ] # παραµελώ [paramεlǥ] # (vanrøkte, vanskjøtte, være skjødesløs med) αµέλω [amεlǥ] # (overse, forsømme) παραβλέπω [paravlεpǥ] # (slurve med, oppgi) εγκαταλείπω [εŋgatalipǥ] # (omgå, avvike fra, forlate, fravike) εκτρέπω [εktrεpǥ] # (glemme) λησµονώ [lizmǥnǥ] / de forsømte sine gjester (de overlot gjestene til seg selv) άϕησαν τους ξένους/τους πελάτες τους απεριποίητους [afisan tus ksεnus/tus pεlatεs tus apεripiitus] / (om kvinne:) forsømme figuren (gå under, gå dukken µπαταλεύω [batalεvǥ] / forsømme seg selv (slurve med utseendet, ikke stelle seg) εγκαταλείπω τον εαυτό µου [εŋgatalipǥ tǥn εaftǥ mu] : han forsømte seg selv etter at kona døde εγκατέλειψε τον εαυτό του ύστερα από το θάνατο της γυναίκας του [εŋgatεlipsε tǥn εaftǥ tu istεra apǥ tǥ ϑanatǥ tiz jinεkas tu] / forsømme sine plikter (ikke gjøre sin plikt) εκτρέπο από το καθήκον µου [εktrεpǥ apǥ tǥ kaϑikǥn mu] # λησµονώ το καθήκον µου [lizmǥnǥ tǥ kaϑikǥn mu] # είµαι επιλήσµων τον καθήκοντου µου [imε εpilizmǥn dǥn kaϑikǥndu mu] # παραµελώ τα καθήκοντά µου [paramεlǥ ta kaϑikǥnda mu] : ingenting kan få meg til å førsømme pliktene mine τίποτα δεν µπορεί να µε εκτρέψει από το καθήκον µου [tipǥta ðεm bǥri na mε εktrεpsi apǥ tǥ kaϑikǥn mu] / forsømme utseendet sitt αµέλω/παραµελώ την εµϕάνισή µου [amεlǥ/paramεlǥ tin εmfanisi mu] / forsømme vennene sine παραµελώ τους ϕίλους µου [paramεlǥ tus filuz mu] / ikke forsøm arbeidet ditt! µην διαϕορείς για τη δουλειά σου! [min aðiafǥriz ja ti ðulja su] forsømmelig adj. (slurvete, skjødesløs, likeglad) αµελής [amεlis] # ανάµελος [anamεlǥs] / forsømmelig i sin plikt αµελής στο καθήκον µου [amεlis stǥ kaϑikǥn mu] forsømmelse m. (uaktsomhet, feiltakelse, forglemmelse) αβλεψία, η [i avlεpsia] #

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer