oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i"

Transkript

1 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι απόγινε [εjinε ki apǥjinε] / dra/dytte/flytte/heise/ løfte/rulle/sette/skyve/ta/trekke opp ανεβάζω [anεvazǥ] / helt opp (til randen) έως /ώς επάνω [εǥs/ǥs εpanǥ] : fyll det (glasset etc.) helt opp γεµίσε το ώς επάνω [jεmisε tǥ Ǥs εpǥnǥ] / opp ad dage (helt lik) : han er sin far opp ad dage είναι ίδιος κι απαράλλακτος ο πατέρας του [inε iðiǥs ki aparalaktǥs Ǥ patεras tu] : hun er sin mor opp ad dage (hun er sin mors uttrykte bilde) είναι πιστό αντίγραϕο της µητέρας της [inε pistǥ andiDžrafǥ tiz mitεras tis] # είναι ατόϕια η µητέρα της [inε atǥfja i mitεra tis] / opp gjennom tidene δια µέσου των αιώνων [ðia mεsu tǥn εǥnǥn] / opp med deg! (kom deg på beina!) (σήκω) όρθιος! [(sikǥ) ǤrϑiǤs] / opp med humøret/hodet, kamerat/min venn! θάρρος /κουράγιο, ϕίλε! [ϑarǥs/kurajǥ filε] / opp ned (snudd på hodet, helt forfjamset) άνω κάτω [anǥ katǥ] # άνω κάτω [anǥ katǥ] # (omvendt, på hodet) ανάποδα [anapǥða] # ανάστροϕος [anastrǥfǥs] : hele verden er snudd opp ned γύρισε ο κόσµος ανάποδα [jirisε Ǥ kǥzmǥs anapǥða] : henge et bilde opp ned κρεµάω έναν πίνακα ανάποδα [krεmaǥ εnam pinaka anapǥða] / (om bevegelse:) opp og ned (til og fra, fram og tilbake) πάνω κάτω [panǥ-katǥ] : gå opp og ned på golvet (gå fram og tilbake) βηµατίζω πάνω κάτω [vimatizǥ panǥkatǥ] oppadgående adj. (stigende, for oppadgående) ανιών [anjǥn ] # ανοδικός [anǥðikǥs] # ανερχόµενος [anεrχǥmεnǥs] # που αναβαίνει [pu anavεni] # ανατιµητικός [anatimitikǥs] # αυξητικός [afksitikǥs] # (oppstigende, anabatisk, hovedsakelig om sykdom, men også om vind:) αναβατικός [anavatikǥs] / en oppadgående luftstrøm ανοδικό ρεύµα αέρα [anǥðikǥ rεvma aεra] / en oppadgående tendens ανατιµητική τάση, η [i anatimitiki tasi] : vise en oppadgående tendens (vise tegn til oppgang) παρουσιάζω αυξητικές τάσεις [parusiazǥ afksitikεs tasis] / en oppadgående trend i markedet ανοδικό ρεύµα στην αγορά [anǥðikǥ rεvma stin aDžǥra] oppakning f.m. (bagasje) αποσκευή, η [i apǥskεvi] # (mil. oppakning, utstyr, mundering, bandolær med skulderreim) εξάρτιση, η [i εksartisi] # εξάρτυση, η [i εksartisi] / lett oppakning ελαϕρές αποσκευές [εlεfrεs apǥskεvεs] oppankret adj. (liggende ved kai/i havn, fortøyd) ελληµενισµένος [εlimεnizmεnǥs] oppankring f.m. (fortøyning, forankring) άραγµα, το [tǥ araDžma] # (fortøyning) ελλιµενισµός, ο [Ǥ εlimεnizmǥs] opparbeide seg v. (skaffe seg) αποκτώ [apǥktǥ] / opparbeide seg et rykte αποκτώ ϕήµη [apǥktǥ fimi] oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i Ǥrdinandza] # (vakt, eksamensvakt, inspektør, kontrollør) επιτηρητής, ο [Ǥ εpitiritis] # f. επιτηρήτρια, η [i εpitiritria] oppbevare v. (holde, vedlikeholde, bevare) διατηρώ [ðiatirǥ] # (deponere) καταθέτω [kataϑεtǥ] / oppbevar det på et svalt/kjølig sted διατηρείστε το σε δροσερό µέρος [ðiatiristε tǥ sε ðrǥsεrǥ mεrǥs] / oppbevare sine verdigjenstander i banken καταθέτω

2 2 τα τιµαλϕή µου σε τράπεζα [kataϑεtǥ ta timalfi mu sε trapεza] / oppbevares utilgjengelig for barn κρατάτε/κρατήστε µακριά από τα παιδιά [kratatε/ kratistε makria apǥ ta pεðja] oppbevaring f.m. (forvaring) διατήρηση, η [i ðiatirisi] # (deponering, lagring) εναπόθεση, η [i εnapǥϑεsi] # (reisegodsoppbevaring, oppbevaringsrom på jernbanestasjon) γραϕείο αποσκευών, το [tǥ DžrafiǤ apǥskεvǥn] oppbevaringsboks m. θυρίδα ϕύλαξης, η [i ϑiriða filaksis] # ασϕαλιστική θυρίδα, η [i asfalistiki ϑiriða] # θαλαµίσκος, ο [Ǥ ϑalamiskǥs] / er det oppbevaringsbokser her? υπάρχουν ασϕαλιστικές θυρίδες; [iparχun asfalistikεs ϑiriðεs] oppbevaringsrom n. (lagerplass, magasin) χώρος αποθήκευσης, ο [Ǥ ΧǤrǤs apǥϑikεfsis] (bagasjeoppbevaring, rom for oppbevaring av reisegods) χώρος προσωρινής ϕύλαξης αποσκευών, ο [Ǥ ΧǤrǤs prǥsǥrinis filaksis apǥskεvǥn] # γραϕείο αποσκευών, το [tǥ DžrafiǤ apǥskεvǥn] oppbevaringssted n. (lager, lagerhus) αποθήκη, η [i apǥϑiki] / veska hennes er oppbevaringssted for alle slags ting η τσάντα της είναι αποθήκη παντός είδους πραγµάτων [i tsanda tis inε apǥϑiki pantǥs iðus praDžmatǥn] oppblomstring f.m. (utfoldelse) ανθοβολία, η [i anϑǥvǥlia] oppblussing f.m. (oppflamming, antennelse) ανάϕλεξη, η [i anaflεksi] # λαµπάδιασµα, το [tǥ lambaðjazma] oppbløtt adj. (gjennomvåt, bløt, myk) µαλακός [malakǥs] / bakken var oppbløtt av/etter regnet το έδαϕος ήταν µαλακό από τη βροχή [tǥ εðafǥs itan malakǥ apǥ ti vrǥçi] oppblåsing f.m. (oppsperring, utbuling, utvidelse) διαστολή, η [i ðiastǥli] # (utbuling, hevelse, økning) εξόγκωση, η [i εksǥŋgǥsi] oppblåst adj. στοµϕώδης [stǥmfǥðis] # (innbilsk, arrogant) αλαζονικός [alazǥnikǥs] # υπερϕίαλος [ipεrfialǥs] # κεϕάλας [kefalas] / en oppblåst/innbilsk person κεϕάλας, ο [Ǥ kefalas] / føle seg oppblåst i magen βαρυστοµαχιάζω [varistǥmçazǥ] oppblåsthet f.m. στόµϕος, ο [Ǥ stǥmfǥs] oppbrakt adj. (sint, sjokkert, forskrekket) ανάστατος [anastatǥs] / han ble oppbrakt over ryktene ανησύχουσε µε τις διαδόσεις [anisiχusε mε tis ðiaðǥsis] oppbrakthet f.m. (uro, ergrelse) αναστάτωση, η [i anastatǥsi] oppbud n. (mønstring, rekke, serie) σειρά, η [i sira] / et oppbud av verktøy (verktøysamling, verktøyserie) σειρά εργαλείων, η [i sira εrDžaliǥn] oppbygge v. (oppmuntre, oppløfte, virke oppløftende eller oppbyggende) εξευγενίζω [εksεvjεnizǥ] # (heve, høyne, oppløfte) εξυψώνω [εksipsǥnǥ] oppbyggelig adj. (konstruktiv) εποικοδοµητικός [εpikǥðǥmitikǥs] # (som løfter sinnet) που ανυψώνει το νου [pu anipsǥni tǥ nu] # (oppløftende, oppbyggende) εξευγενιστικός [εksεvjεnistikǥs] # ηθοπλαστικός [iϑǥplastikǥs] / ei oppbyggelig bok βιβλίο που ανυψώνει το νου [vivliǥ pu anipsǥni tǥ nu] : oppbyggelige bøker βιβλία που εξυψώνουν ηθικά τον άνθρωπο [vivlia pu εksipsǥnun iϑika tǥn anϑrǥpǥ] # εποικοδοµητικά βιβλία [εpikǥðǥmitika vivlia] / oppbyggelige eksempler εποικοδοµητικά παραδείγµατα [εpikǥðǥmitika paraðiDžmata] oppbyggelse m. (oppløftelse, løftet stemning, hevning, høyning) ανάταση, η [i anatasi] #

3 3 εξύψωση, η [i εksipsǥsi] # (foredling, adling, rensing, forbedring) εξευγενισµός, ο [Ǥ εksεvjεnizmǥs] / moralsk og åndelig oppbyggelse ηθική και πνευµατική εξύψωση [iϑiki kε pnεvmatiki εksipsǥsi] oppbyggende adj. (oppløftende, adlende, foredlende, rensende) εξευγενιστικός [εksεvjεnistikǥs] / bøker som er/virker åndelig og moralsk opppbyggende βιβλία που εξευγενίζουν πνευµατικά και ηθικά τον άνθρωπο [vivlia pu εksεvjenizun pnεvmatika kε iϑika tǥn anϑrǥpǥ] oppbygging f.m. (skaping, skapelse) οικοδόµηση, η [i ikǥðǥmisi] oppbygning m. (struktur) δοµή, η [i ðǥmi] oppdage v. (avdekke, avsløre, finne) ανακαλύπτω [anakaliptǥ] # βρίσκω [vriskǥ] # (fastslå, konstatere) διαπιστώνω [ðiapistǥnǥ] # (få oppleve) γνωρίζω [DžnǤrizǤ] # (finne, spore, detektere) ανιχνεύω [aniχnεvǥ] # επισµαίνω [εpisimεnǥ] # (lokalisere) εντοπίζω [andǥpizǥ] # (se, skjelne, få øye på, kunne høre) διακρίνω [ðiakrinǥ] # κιαλάρω [kialarǥ] # (se, høre, legge merke til, bli klar over) κοιτάζω [kitazǥ] # νιώθω [njǥϑǥ] / da han oppdaget feilen sin, var det for seint όταν ένιωσε το σϕάλµα του ήταν αργά [Ǥtan εnjǥsε tǥ sfalma tu itan arDža] / da jeg oppdaget faren όταν ένιωσα τον κίνδυνο [Ǥtan εnjǥsa tǥŋ kindinǥ] / han hoppet inn (gjennom vinduet, i huset/hagen etc.) for å stjele epler, men de oppdaget han πήδηξε µέσα να κλέψει µήλα, αλλά τον πήραν είδηση [piðiksε mεsa na klεpsi mila ala tǥm biran iðisi] / hvem oppdaget Amerika? ποιος ανακάλυψε/βρήκε την Αµερική; [piǥs anakalipsε/vrikε tin amεriki] / jeg oppdaget at lommeboka mi var borte διαπίστωσα οτι έλλειπε το πορτοϕόλι µου [ðiapistǥsa Ǥti εlipε tǥ pǥrtǥfǥli mu] / oppdage/finne en feil på en motor/motorsykkel επισηµαίνω ένα ελάττωµα σε µια µηχανή [εpisimεnǥ εna εlatǥma sε mja miχani] / oppdage sannheten διακρίνω την αλήθεια [ðiakrinǥ tin aliϑia] # (finne sannheten) βρίσκω την αλήθεια [vriskǥ tin aliϑia] / radarsystemet vårt oppdaget fiendtlige fly (fiendtlige fly kom inn på radaren vår) τα ραντάρ µας εντόπισαν εχθρικά αεροπλάνα [ta randar mas εndǥpisan εχϑrika aεrǥplana] / sammen skal vi oppdage livet µαζί θα γνωρίσουµε τη ζωή [mazi ϑa DžnǤrisumε ti zǥï] oppdagelse m. (avsløring, oppfinnelse, nykommer) ανακάλυψη, η [i anakalipsi] # ανεύρεση, η [i anεvrεsi] # (avsløring, påvisning, ettersporing) ανίχνευση, η [i aniχnεfsi] # (konstatering, resultat av en undersøkelse) διαπίστωση, η [i ðiapistǥsi] (utpønsking, utforsking, det å finne ut/tenke ut noe) εξεύρεση, η [i εksεvrεsi] / den unge kunstneren var årets oppdagelse αυτός ο νεαρός ζωγράϕος ήταν η αποκάλυψη της χρονιάς [aftǥs Ǥ nεarǥz zǥDžrafǥs itan i apǥkalipsi tis ΧrǤnjas] / gjøre en oppdagelse (konstatere, finne ut, fastslå) κάνω µια διαπίστωση [kanǥ mia ðiapistǥsi] / hver eneste nye vitenskapelige oppdagelse κάθε νέα επιστηµονική ανακάλυψη [kaϑε nεa εpistimǥniki anakalipsi] / nyere oppdagelser µεταγενέστερες /πρόσϕατες ανακαλύψεις [mεtajεnεstεrεs/prǥsfatεs anakalipsis] / oppdagelsen av en ny metode η εξεύρεση µιας νέας µεθόδου [i εksεvrεsi mjaz nεaz mεϑǥðu] / oppdagelsen av kongegravene i Vergina/av liket η ανεύρεση των βασίλικων τάϕων στη Βεργίνα/

4 4 του πτώµατος [i anεvrεsi tǥn vasilikǥn tafǥn sti vεrjina/tu ptǥmatǥs] / oppdagelsen av nye land η ανακάλυψη νέων χωρών [i anakalipsi nεǥn ΧǤrǤn] / overraskende oppdagelser εκπληκτικές ανακαλύψεις [εkpliktikεs anakalipsis] oppdagelsesferd f.m. (oppdagelsesreise, forskningsekspedisjon) εξερευνητική αποστολή, η [i εksεrεvnitiki apǥstǥli] # (til sjøs) εξερευνητικός πλους, ο [Ǥ εksεrεvnitikǥs plus] oppdagelsesreisende m. εξερευνητής, ο [Ǥ εksεrεvnitis] # f. εξερευνήτρια, η [i εksεrεvnitria] oppdager m. (oppsporer, spaner, etterforsker) εξιχνιαστής, ο [Ǥ εksiχniastis] oppdatere v. (bringe à jour, underrette, orientere) ενηµερώνω [εnimεrǥnǥ] # κατατοπίζω [katatǥpizǥ] # (ajourføre, reinskrive) γράϕω καθαρά [DžrafǤ kaϑara] # (modernisere, fornye) εκσυγχρονίζω [εksiŋχrǥnizǥ] # µοντερνίζω [mǥdεrnizǥ] / oppdatere dagboka si ενηµνερώνω το ηµερολόγιό µου [εnimεrǥnǥ tǥ imεrǥlǥjǥ mu] / oppdatere ei ordbok/et oppslagsverk ενηµερώνω ένα λεξικό/µια ενκυκλοπαίδεια [εnimεrǥnǥ εna lεksikǥ/mja εŋgiklǥpεðia] / oppdatere undervisningsmetoder εκουγχρονίζω διδακτικές µεθόδους [εkuŋχrǥnizǥ ðiðaktikεz mεϑǥðus] oppdatering f.m. (modernisering) εκσυγχρονισµός, ο [Ǥ εksiŋχrǥnizmǥs] # (informering, informasjon, brifing, ajourføring) ενηµέρωση, η [i εnimεrǥsi] # κατατόπιση, η [i katatǥpisi] oppdatert adj. (à jour, ajourført, informert, klar over, bevisst på) πληροϕορηµένος [plirǥfǥrimεnǥs] # ενήµερος (σε/ + gen.) [εnimεrǥs (sε)] / er du oppdatert på (klar over/orientert om) den seneste utviklingen? είσαι ενήµερος των τελευταίων εξελίξεων; [isε εnimεrǥs tǥn tεlεftεǥn εksεliksεǥn] / er regnskapsbøkene dine oppdaterte? είναι τα εµπορικά σας βιβλία ενηµερωµένα; [inε ta εmbǥrika saz vivlia εnimεrǥmεna] / skal du være oppdatert innen medisin, må du lese mye για να είσαι ενηµερωµένος στα ιατρική, πρέπει να διαβάζεις πολύ [ja na isε εnimεrǥmεnǥs sta jatriki prεpi na ðiavazis pǥli] oppdeling f.m. (inndeling, atskillelse, separasjon, avsondring) διαχώριση, η [i ðiaχǥrisi] # (utparsellering, fradeling, oppdeling, tranchering) κατατεµαχισµός, ο [Ǥ katatεmaçizmǥs] # κατάµηση, η [i katatmisi] oppdemming f. (sperring, avskjæring, avgrens(n)ing) ανάσχεση, η [i anasçεsi] / USAs oppdemmingspolitikk (den oppdemmingspolitikken som USA fører) η πολιτική ανάσχεσης που ακολουθούν οι ΗΠΑ [i pǥlitiki anasçεsis pu akǥluϑun i inǥmεnes pǥlitiεs] oppdiktet adj. πλαστός [plastǥs] / oppdiktet navn (psevdonym, dekknavn) ψευδώνυµο, το [tǥ psεvðǥnimǥ] # πλαστό όνοµα, το [tǥ plastǥ ǤnǤma] oppdra v. (fostre, oppfostre) αναθρέϕω [anaϑrεfǥ] # ανατρέϕω [anatrεfǥ] # ανασταίνω [anastεnǥ] # µεγαλώνω [mεDžalǥnǥ] # (oppfostre, gi næring til) θρέϕω [ϑrεfǥ] # τρέϕω [trεfǥ] # (temme, få under kontroll, få noen til å bli så snill som et lam) κάνω κάποιον αρνάκι [kanǥ kapiǥn arnaki] # (skolere, utdanne, indoktrinere) διαπαιδαγωγώ [ðiapεðaDžǥDžǥ] / oppdra barn µεγαλώνω παιδιά [mεDžalǥnǥ pεðja] : oppdra et fremmed barn (være fosterforeldre for...) αναθρέϕω ένα ξένο παιδί [anaϑrεfǥ εna ksεnǥ pεði] / jeg ble oppdratt av min bestemor (jeg vokste opp hos min bestemor) µ' ανάστησε η γιαγιά µου [manastisε i jaja mu]

5 5 oppdrag n. (tokt) αποστολή, η [i apǥstǥli] # εντολή, η [i εndǥli] # (oppgave, arbeid) δουιλιά, η [i ðulja] # (ordre) εντολή, η [i εndǥli] # παραγγελία, η [i paraŋgεlia] / dra ut på oppdrag πηγαίνω σε αποστολή [pijεnǥ sε apǥstǥli] / et farlig oppdrag επικίνδυνη αποστολή [εpikinðini apǥstǥli] : et oppdrag fullt av vanskeligheter/ farer αποστολή γεµάτη κινδύνους/δυσκολίες [apǥstǥli jεmati kinðinus/ðiskǥliεs] / fullføre et oppdrag εκτελώ εντολή [εktεlǥ εndǥli] # ϕέρω σε πέρας την αποστολή µου [fεrǥ sε pεras tin apǥstǥli mu] / gi noen i oppdrag å gjøre noe (pålegge noen en oppgave/et arbeid, sette noen til å gjøre noe ) αναθέτω µια δουλειά σε κάποιον [anaϑεtǥ mja ðulja sε kapiǥn] : de ga meg i oppdrag å arrangere et møte µου ανάθεσαν να κανονίζω µια συνάντηση [mu anaϑεsan na kanǥnizǥ mja sinandisi] : jeg ga han i oppdrag å kjøpe to malerier til meg ον επιϕόρτισα να µου αγοράσει δυο πίνακες [tǥn εpifǥrtisa na mu aDžǥrasi ðiǥ pinakεs] / han ble betrodd et viktig oppdrag (han fikk/ble pålagt et viktig oppdrag) τον επιϕόρτισαν µε µια σηµαντική αποστολή [tǥn εpifǥrtisan mε mja simandiki apǥstǥli] / han fikk i oppdrag å skrivet et oratorium του έδωσαν παραγγελία για ένα ορατόριο [tu εðǥsan paraŋgεlia ja εna ǤratǤriǤ] / jeg fikk i oppdrag/oppdraget med å meddele henne den sørgelig nyheten µου ανατέθηκε το καθήκον να της πω τα θλιβερά νέα [mu anatεϑikε tǥ kaϑikǥn na tis pǥ ta ϑlivεra nεa] / - jeg har ganske mange oppdrag, sa skulptøren έχω αρκετές παραγγελίες, είπε ο γλύπτης [εχǥ arkεtεs paraŋgεliεs ipε Ǥ Džliptis] / oppdraget var vellykket! (oppdrag utført!) η αποστολή έληξε µε ευτυχία! [i apǥstǥli εliksε mε εftiçia] / sende noen ut på oppdrag στέλνω κάποιον σε αποσατολή [stεlnǥ kapiǥn sε apǥstǥli] / utføre et oppdrag ϕέρω σε πέρας την αποστολή µου [fεrǥ sε pεras tin apǥstǥli mu] # (utføre(en) ordre) εκτελώ εντολή [εktεlǥ εndǥli] : utføre et vanskelig oppdrag διεκπεραιώνω µια δύσκολη αποστολή [ðiεkpεrǥnǥ mja ðiskǥli apǥstǥli] oppdragelse m. (utdannelse, dannelse, kultur) αγωγή, η [i aDžǥji] # ανατροϕή, η [i anatrǥfi] # (oppfostring) ανάθρεµµα, το [tǥ anaϑrεma] # µεγάλωµα, το [tǥ mεDžalǥma] # ανατροϕή, η [i anatrǥfi] # (manerer, skolering) διαπαιδαώγηση, η [i ðiapεðaDžǥjisi] / gi et barn dårlig el. mangelfull oppdragelse αναθεωρώ ένα παιδί όπως όπως [anaϑεǥrǥ εna pεði ǤpǤs ǤpǤs] / gi sine barn en moralsk oppdragelse αναθεωρώ τα παιδιά µου ηθικά [anaϑεǥrǥ ta pεðja mu iϑika] / han har dårlig oppdragelse (han eier ikke manerer, han er en uoppdragen person) είναι άνθρωπος χωρίς ανατροϕή [inε anϑrǥpǥs ΧǤris anatrǥfi] # δεν έχει διαπαιδαώγηση [ðεn εçi ðiapεðaDžǥjisi] / han har god oppdragelse (han er veloppdragen) έχει καλή ανατροϕή [εçi kali anatrǥfi] / hennes barns oppdragelse η αγωγή των παιδιών της [i aDžǥji tǥm pεðjǥn dis] / mangle oppdragelse (vise en skammelig oppførsel) κάνω αίσχη [kanǥ εsçi] oppdragelsesanstalt m. (ungdomsfengsel, forbedringsanstalt) αναµορηωτήριο, το [tǥ anamǥrfǥtiriǥ] oppdrager m. (lærer, pedagog) εκπαιδευτικός, ο [Ǥ εkpεðεftikǥs] oppdragsgiver m. (fullmaktsgiver, mandant, kommittent) εντολέας, ο [Ǥ εndǥlεas] # (kjøper, kunde) παραγγελιοδότης, ο [Ǥ aparaŋgεliǥðǥtis] # f. παραγγελιοδότρια, η [i paraŋgεliǥðǥtria] oppdrett m. εκτροϕείο, το [tǥ εktrǥfiǥ] # (fiskeoppdrett) ιχθυοτρϕία, η [i iχϑiǥtrǥfia]

6 6 oppdrette v. (ale opp) αναθρέϕω [anaϑrεfǥ] oppdrettsanlegg n. ιχθυοτροϕείο, το [tǥ iχϑiǥtrǥfiǥ] oppdrive v. (skaffe til veie, få tak i) βρίσκω [vriskǥ] / oppdrive en lege/penger/kapital βρίσκω ένα γιατρό/χρήµατα/κεϕάλαιο [vriskǥ εna jatrǥ/χrimata/kεfalεǥ] / det å oppdrive den nødvendige kapital er ei vanskelig oppgave η εξεύρεση των αναγκαίων κεϕαλαίων είναι δύσκολη υπόθεση [i εksεvrεsi tǥn anaŋgεǥn kεfalεǥn inε ðiskǥli ipǥϑεsi] oppdyrking f.m. (rydding (av land), tørrlegging) εκχέρσωση, η [i εkçεrsǥsi] oppe adv. επάνω [εpanǥ] # απάνω [apanǥ] # πάνω [panǥ] # (på beina) στο πόδι [stǥ pǥði] / der oppe εκεί πάνω [εki panǥ] : hvem er der oppe? ποιος είναι εκεί πάνω; [piǥs inε εki panǥ] / ikke hold barna oppe så seint! µην κρατάς τα παιδιά τόσο αργά [min kratas ta pεðja tǥsǥ arDža] / jeg er alltid oppe før kl είµαι πάντα στο πόδι πριν από τις 7 η ώρα [imε panda stǥ pǥði prin apǥ tis εpta i Ǥra] / oppe på (på toppen av) επί [εpi] # πάνω [panǥ] # αποπάνω [apǥpanǥ] oppegående adj. που βαδίζει [pu vaðizi] / han er oppegående βαδίζει [vaðizi] / oppgående pasient (mann) περιπατητικός ασθενής ο [Ǥ pεripatitikǥs asϑεnis] # (kvinne) περιπατητική ασθενής η [Ǥ pεripatitiki asϑεnis] oppesen adj. (selvsikker, flott, livlig) αλέγρος [alεDžrǥs] oppfarende adj. (heftig, voldsom, kraftig, voldelig) βίαιος [viεǥs] # ακάθεκτος [akaϑεktǥs] # ακράτητος [akratitǥs] # απερίσκεπτος [apεriskεptǥs] # απερίσκεϕτος [apεriskεftǥs] # ασυλλόγιστος [asilǥjistǥs] # ορµητικός [ǤrmitikǤs] # (hissig, ilter, irritabel) ευέξαπτος [εvεksaptǥs] # ευερέθιστος [εvεrεϑistǥs] # (irritabel, gretten) αψίθυµος [apsiϑimǥs] # (hissig, lidenskapelig, varmblodig) θερµόαιµος [ϑεrmǥεmǥs] # (hissig, bråsint) θυµώδης [ϑimǥðis] / en oppfarende person/ karakter ορµητικός άνθρωπος/χαρακτήρας [ǤrmitikǤs anϑrǥpǥs/χaraktiras] oppfarenhet f.m. (hissighet, sinne) αψιθυµία, η [i apsiϑimia] oppfatning f.m. (moral, moralsk standpunkt) ϕρόνηµα, το [tǥ frǥnima] # (persepsjon, sansning, forestilling, oppfatning) αντίληψη, η [i andilipsi] # (syn, synsvinkel, tanke, synspunkt, mening, tenkemåte) άποψη, η [i apǥpsi] # γνώµη, η [i DžnǤmi] # (tolkning, forklaring) ερµηνεία, η [i εrminia] # (idé, forstilling, tanke) ιδέα, η [i iðεa] / danne seg en oppfatning av (vurdere) εκτιµώ [εktimǥ] : danne seg en oppfatning av situasjonen εκτιµώ την κατάσταση [εktimǥ tiŋ gatastasi] / den vanlige oppfatningen blant folk er at (den rådende oppfatning er at ) η άποψη που επικρατεί είναι ότι... [i apǥpsi pu εpikrati inε Ǥti] / det er en vanlig oppfatning (blant folk) at είναι κοινή πεποίθηση ότι... [inε kini pεpiϑisi Ǥti] / det er ulike oppfatninger (av det) (det er motstridende synspunkter (på det)) υπάρχει κάποια διαϕορά γνωµών [iparçi kapia ðiafǥra DžnǤmǤn] / divergerende oppfatninger (ulikhet i synspunkter) διάσταση απόψεων [ðjastasi apǥpsεǥn] / en feilaktig oppfatning (misoppfatning, misforståelse, feiltakelse) λαθεµένη αντίληψη, η [i laϑεmεni andilipsi] / en utbredt oppfatning (et vanlig inntrykk) µια πολύ δια(δε)δοµένη εντύπωση [mia pǥli ðia(ðε)ðǥmεni εndipǥsi] / etter min oppfatning (etter min mening, etter mitt syn) κατά την αντίληψή µου [kata tin andilipsi mu] # κατά τη γνώµη µου [kata ti DžnǤmi mu] / formulere/gi uttrykk for

7 7 en oppfatning σχηµατίζω/διατυπώνω µια κρίση [sçimatizǥ/ðiatipǥnǥ mja krisi] / gammeldagse oppfatninger τη γνώµη µου [kata ti DžnǤmi mu] / gammeldagse oppfatninger αναχρονιστικές αντιλήψεις [anaχrǥnistikεs andilipsis] / gi uttrykk for en oppfatning/et syn εκϕέρω/εκϕράζω µια γνώµη [εkfεrǥ/εkfrazǥ mja DžnǤmi] / ha den oppfatningen at/være av den mening at έχω τη γνώµη/είµαι της γνώµης ότι [εχǥ ti DžnǤmi Ǥti/imε tiz DžnǤmis Ǥti] / ha en klar oppfatning av noe έχω σαϕή ιδέα για κάτι [εχǥ safi iðεa ja kati] : jeg har en klar oppfatning av problemet (jeg er fullt klar over problemet) έχω σάϕη αντίληψη του προβλήµατος [εχǥ safi andilipsi tu prǥvlimatǥs] / hans oppfatning har tyngde (hans mening er viktig (for meg)) η γνώµη του έχει βάρος (σε µένα) [i DžnǤmi tu εçi varǥs (sε mεna)] / helle til den oppfatning at τείνω να πιστεύω ότι [tinǥ na pistεvǥ Ǥti] / hva er bakgrunnen for din oppfatning? ποια είναι η βάση της γνώµης του; [pja inε i vasi tiz DžnǤmis tu] / hva slags oppfatning har du av avslaget/holdningen hans? (hvordan oppfatter du avslaget/ holdningen hans) τι ερµηνεία δίνεις στην άρνησή του/στη στάση του; [ti εrminia ðinis stin arnisi tu/sti stasi tu] / hva slags oppfatning har du av meg? ποια είναι η γνώµη σου για µένα; [pja inε i DžnǤmi su ja mεna] / treg i oppfatningen αργονόητος [arDžǥnǥitǥs] / være av en annen oppfatning (ha en annen mening, tenke annerledes) αντιϕρονώ [andifrǥnǥ] / være rask/treg i oppfatningen έχω γρήγορη/βραδεία αντίληψη [εχǥ DžriDžǤri/vraðia andilipsi] : han/hun er rask/treg i oppfatningen έχει γρήγορη/βραδεία αντίληψη [εçi DžriDžǤri/vraðia andilipsi] / vi er alle av samme oppfatning (vi har alle det samme syn) έχουµε όλι την ίδια γνώµη [εχumε Ǥli tin iðia DžnǤmi] / være rask/treg i oppfatningen (ta/ikke ta et hint) µπαίνω µε την πρώτη/ δεν µπαίνω εύκολα [bεnǥ mε tim prǥti/ðεn bεnǥ εfkǥla] oppfatningsevne f.m. (iakttagelsesevne, innsikt) αντίληψη, η [i andilipsi] / han har god oppfatningsevne (han viser god forståelse) έχει µεγάλη αντιληψή [εçi mεDžali andilipsi] oppfatte v. (innse, forstå, begripe) αντιλαµβάνοµαι [andilamvanǥmε] # κατανοώ [katanǥǥ] # (tolke, forklare, oversette) ερµηνεύω [εrminεvǥ] # (få tak i, forstå) καταλαβαίνω [katalavεnǥ] / jeg hadde ikke oppfattet at... δεν είχα αντιληϕθεί ότι... [ðεn iχa andilifϑi Ǥti] / jeg oppfattet ikke hva han sa/navnet hans δεν κατάλαβα τι είπε/τ' όνοµά του [ðεŋ katalava ti ipε/tǥnǥma tu] / ordene hans ble oppfattet feil τα λόγια του ερµηνεύτηκαν λάθος [ta lǥja tu εrminεftikan laϑǥs] oppfattelse m. (forståelse, oppfatning) αντίληψη, η [i andilipsi] / være rask/treg i oppfattelsen έχω γρήγορη/βραδεία αντίληψη [εχǥ DžriDžǤri/vraðia andilipsi] : han/ hun er rask/treg i oppfattelsen έχει γρήγορη/βραδεία αντίληψη [εçi DžriDžǤri/vraðia andilipsi] oppfinne v. εϕευρίσκω [εfεvriskǥ] # ανακλύπτω [anakaliptǥ] # βρίσκω [vriskǥ] # (tenke ut) επινοώ [εpinǥǥ] / hvem oppfant dampmaskinen? ποιος βρήκε/εϕεύρε την ατµοµηχανή; [piǥz vrikε/εfεvrε tin atmǥmiχani] / hvem oppfant grammofonen? ποιος επινόησε το γραµµόϕονο; [piǥs εpinǥïsε tǥ DžramǤfǤnǤ] / hvem oppfant telefonen? ποιος ανακάλυψε το τηλέϕωνο; [piǥs anakalipsε tǥ tilεfǥnǥ] oppfinnelse m. εϕεύρεση, η [i εfεvrεsi] # (oppfinnelse, funn, gjenfinning) εύρεση, η [i εvrεsi] # (oppdagelse) ανακάλυψη, η [i anakalipsi] / dampmaskinen var en

8 8 stor oppfinnelse η ατµοµηχανή ήταν µεγάλη ανακάλυψη [i atmǥmiχani itan mεDžali anakalipsi] / de snakker/det snakkes om en ny oppfinnelse µιλάνε για µια νέα ανακάλυψη [milanε ja mja nεa anakalipsi] / en ny oppfinnelse µια καινούργια εϕεύρεση [mja kεnurja εfεvrεsi] / oppfinnelsen av dampmaskinen/telefonen η επινόηση/εϕεύρεση της ατµοµηχανής /του τηλεϕώνου [i εpinǥisi/εfεvrεsi tis atmǥmiχanis/tu tilεfǥnu] oppfinner m. εϕευρέτης, το [tǥ εfεvrεtis] # (opphavsmann, initiativtaker) δηµιουργός, ο [Ǥ ðimiurDžǥs] # επινοητής, ο [Ǥ εpinǥitis] / oppfinneren av et spill ο δηµιουργός ενός παιχνιδιού [Ǥ ðimiurDžǥs εnǥs pεχniðju] oppfinnsom adj. (nyskapende, kreativ) δηµιουργικός [ðimiurjikǥs] # εϕευρετικός [εfεvrεtikǥs] # (genial, idérik, raffinert) έντεχνος [εndεχnǥs] # επινοητικός [εpinǥitikǥs] # (fantasifull, fantasirik) υϕάνταστος [εfandastǥs] # (smart, oppvakt, intelligent) έξυπνος [εksipnǥs] / barn er oppfinnsomme τα παιδιά είναι ευϕάνταστα [ta pεðja inε εfandasta] / en oppfinnsom hjerne (en genial begavelse) εϕευρετικό µυαλό [εfεvrεtikǥ mialǥ] oppfinnsomhet f.m. εϕευρετικότητα, η [i εfεvrεtikǥtita] # επινοητικότητα, η [i εpinǥitikǥtita] # (skaperevne, kreativitet) δηµιουργός, ο [Ǥ ðimiurDžǥs] oppflamming f.m. (oppblussing) ανάϕλεξη, η [i anaflεksi] oppfordre v. (drive, egge, anspore, oppvigle) υποκινώ [ipǥkinǥ] # προτρέπω [prǥtrεpǥ] # παροτρυνώ [parǥtrinǥ] # ξεσηκώνω [ksεsikǥnǥ] # (oppmuntre, anspore, stimulere) ενθαρρύνω [εnϑarinǥ] # εξεγείρω [εksεjirǥ] / oppfordre arbeiderne til streik εξεγείρω/παροτρύνω τους εργάτες σε ανεργία/να απεργήσουν [εksεjirǥ/paratrinǥ tus εrDžatεs sε apεrjia/na apεrjisun] / oppfordre sterkt (formane, be inntrengende, bønnfalle) εξορκίζω [εksǥrkizǥ] oppfordrende adj. (oppmuntrende, stimulerende) ενθαρρυντικός [εnϑarindikǥs] oppfordring f.m. (anmodning, krav, begjæring) προτροπή, η [i prǥtrǥpi] # (oppmuntring, ansporing, stimulering) ενθάρρυνση [εnϑarinsi] # παρότρυνση, η [i parǥtrinsi] / billett forevises på oppfordring δείχνει κανείς το εισιτήριο σταν του ζητηθεί [ðiχni kanis tǥ isitiriǥ stan du zitiϑi] / en oppfordring til nasjonan samling προτροπή για εθνική ενότητα [prǥtrǥpi ja εϑniki εnǥtita] / på noens oppfordring µε την παρότρυνση κάποιου [mε tim barǥtrinsi kapiu] oppfostre v. (oppdra) αναθρέϕω [anaϑrεfǥ] # ανατρέϕω [anatrεfå] # (innprente, innprege, innpode) γαλουχώ (µε) [DžaluΧǤ] # (mate, fôre, gi næring til, underholde, brødfø) θρέϕω [ϑrεfǥ] # τρέϕω [trεfǥ] / han ble oppfostret i en atmosfære av patriotisk glød γαλουχήθηκε µέσα σε µια ατµόσϕαιρα πατριοτικής έξαρσης [Džaluçiϑikε mεsa sε mja atmǥsfεra patriǥtikis εksarsis] oppfostring f.m. (oppdragelse) ανάθρεµµα, το [tǥ anaϑrεma] # ανατροϕή, η [i anatrǥfi] oppfrisking f.m. (gjenoppfrisking, bokst. fjerning av rust) ξεσκούριασµα, το [tu ksεskuriazma] oppfylle v. πληρώ [plirǥ] # (nå, holde, innfri) εκπληρώνω [εkplirǥnǥ] # (foregripe, komme i forkjøpet) προλαµβάνω [prǥlamvanǥ] # (stille, tilfredsstille) κατασιγάζω [katasiDžazǥ] # (stemme (overens) med, oppfylle, tilfredsstille) ανταποκρίνοµαι µε [andapǥkrinǥmε mε] / alle mine ambisjoner er oppfylt όλες µου οι ϕιλοδοξίες

9 9 έχουν εκπληρωθεί [Ǥlεz mu i filǥdǥksiεs εχun εkplirǥϑi] / dine kvalifikasjoner oppfyller ikke våre krav τα προσόντα σου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µας [ta prǥsǥnda su ðεn andapǥkrinǥndε stis apεtisiz mas] / et gammelt ønske/et ønske jeg har hatt lenge, ble oppfylt da µια παλιά µου επιθυµία εκπληρώθηκε όταν... [mja palja mu εpiϑimia εkplirǥϑikε Ǥtan] / oppfylle en (moralsk) forpliktelse εξοϕλώ ένα (ηθικό) χρέος [εksǥflǥ εna (iϑikǥ) ΧrεǤs] / oppfylle en kontrakt εκτελώ µια σύµβαση [εktεlǥ mja simvasi] / oppfylle en målsetting (nå et mål) εκπληρωνώ ένα σκοπό [εkplirǥnǥ εna skǥpǥ] : ikke før våre målsettinger er oppfylt όχι πριν εκπληρωθούν οί σκοποι µας [Ǥçi prin εkplirǥϑun i skǥpi mas] / oppfylle/holde et løfte εκπληρώνω µια υπόσχεση [εkplirǥnǥ mja ipǥsçεsi] / oppfylle/innfri noens krav ικανοποιώ τα αιτήµατα κάποιου [ikanǥpiǥ ta εtimata kapiu] / oppfylle noens ønske ικανοποιώ την επιθυµία κάποιου [ikanǥpiǥ tin εpiϑimia kapiu] / oppfylle noens ønsker ανταποκρίνοµαι στις επιθυµίες κάποιου [andapǥkrinǥmε stis εpiϑimiεs kapiu] # κατασιγάζω τις επιθυµίες κάποιου [katasiDžazǥ tis εpiϑimiεs kapiu] : oppfylle ønskene til en avdød εκπληρώνω τις επιθυµίες ενός νεκρού [εkplirǥnǥ tis εpiϑimiεs εnǥs nεkru] : oppfylle noens ønsker før de er uttalt προλαµβάνω/ικανοποιώ τις επιθυµίες κάπιου [prǥlamvanǥ /ikanǥpiǥ tis εpiϑimiεs kapiu] / oppfylle sine forpliktelser εκπληρώνω/κανονίζω τις υποχρεώσεις µου [εkplirǥnǥ /kanǥnizǥ tis ipǥχrεǥsiz mu] # ανταποκρίνοµαι στις υποχρεώσεις µου [andapǥkrinǥmε stis ipǥχrεǥsiz mu] oppfyllelse m. εκπλήρωση, η [i εkplirǥsi] # πραγµατοποίηση, η [i praDžmatǥpiisi] # (oppfylling,innfrielse) εξόϕληση, η [i εksǥflisi] # (bekreftelse, verifisering) επαλήθευση, η [i εpaliϑεfsi] # (fullbyrdelse, fullføring, realisering) επιτέλεση, η [i εpitεlεsi] / gå i oppfyllelse (innfris) εκπληρώνοµαι [εkplirǥnǥmε] / oppfyllelsen av ens drømmer η πραγµατοποίηση/επαλήθευση των ονείρων µου [i praDžmatǥpiisi/ εpaliϑεfsi tǥn ǤnirǤn mu] / oppfyllelse av et løfte η εξόϕληση υπόσχεσης [i εksǥflisi ipǥsçεsis] oppfylling f. (utfylling, avlasting, lossing) απογέµισµα, το [tǥ apǥjεmizma] oppfylt adj. (full) γεµάτος [jεmatǥs] # γιοµάτος [jiǥmatǥs] oppfølging m. (fortsettelse, oppfølger) εκµετάλλευση, η [i εkmεtalεfsi] # (videreføring, fortsettelse, gjenopptakelse) εξακολούθηση, η [i εksakǥluϑisi] oppføre v. (bygge) κτίζω [ktizǥ] # (bygge, opprette, grunnlegge) ιδρύω [idriǥ] oppføre seg v. συµπεριϕέροµαι [simbεrifεrǥmε] # ϕέρνοµαι [fεrǥmε] # ϕέροµαι [fεǥmε] # (om ulike systemer, etc: fungere, virke) συµπεριϕέροµαι [simbεrifεrǥmε] / det går bare ikke an å oppføre seg sånn! (oppførselen hans er utålelig!) το ϕέρσιµό του είναι ανυπόϕορο [tǥ fεrsimǥ tu inε anipǥfǥrǥ] / han oppførers seg som et barn συµπεριϕέρεται σαν παιδί [simbεrifεrεtε sam bεði] / han oppfører seg som om... συµπεριϕέροµαι λες και... [simbεrifεrǥmε lεs kε] / hvordan oppfører motoren seg? πώς συµπεριϕέρεται ο κινητήρας; [pǥs simbεrifεrεtε Ǥ kinitiras] / oppføre seg dårlig (være slem eller ulydig, lage bråk) ατακτώ [ataktǥ] / oppføre seg egenrådig (opptre egenrådig) συµπεριϕέροµαι δεσποτικά [simbεrifεrǥmε ðεspǥtika] # oppføre seg lumpent mot noen (gjøre noen et pek) κάνω λάδι σε κάποιον [kanǥ laði sε kapiǥn]

10 10 / oppføre seg naturlig συµπεριϕέροµαι µε ϕυσικότητα [simbεrifεrǥmε mε fisikǥtita] / oppføre seg normalt ϕέρνοµαι ϕυσιολογικά [fεrnǥmε fisiǥlǥjika] / oppføre seg pent (ikke gjøre ugagn, ikke finne på noe tull) δεν κάνω αταξίες [ðεŋ ganǥ ataksiεs] : (føre seg på en fin måte) ϕέροµαι ευπρεπώς /καθωσπρέπει [fεrǥmε εfprεpǥs/kaϑǥsprεpi] # (ikke gjøre ugagn, ikke finne på noe tull) δεν κάνω αταξίες [ðεŋ ganǥ ataksiεs] : si til dem at de skal oppføre seg pent mens jeg er borte πες τους να µην κάνουν αταξίες όσο λείπω [pεs tus na miŋ ganun ataksiεs ǤsǤ lipǥ] : oppfør deg pent! για ϕρονιµέψου! [ja frǥnimεpsu] : hvis du kommer, må du oppføre deg pent! αν έρθεις, πρέπει να κάτσης ϕρόνιµος [an εrϑis, prεpi na katsis frǥnimǥs] / oppføre seg på en hederlig måte ϕέρνοµαι έντιµα [fεrnǥmε εndima] / oppføre seg rettferdig (helt greit) mot ϕέρνοµαι ακριβοδίκαια [fεrnǥmε akrivǥðikεa] : han oppførte seg helt greit mot oss (han behandlet oss på en helt rettferdig måte) µας ϕέρθηκε ακριβοδίκαια [mas fεrϑikε akrivǥðikεa] / oppføre seg simpelt (nedverdige seg selv) εξευτελίζοµαι [εksεftεlizǥmε] : ikke oppfør det så simpelt! µην εξευτελίζεσαι έτσι [min εksεftεlizεsε εtsi] / oppføre seg som en gentleman ϕέρνοµαι σαν κύριος [fεrnǥmε saŋ giriǥs] / oppføre seg som en gris (spise som en gris etc.) ϕέρνοµαι σα γουρούνι/γίνοµαι γουρούνι [fεrnǥmε sa Džuruni/jinǤmε Džuruni] : ikke oppfør deg som en gris!/ikke vær gris! (ikke spis som en gris! etc.) µη ϕέρνεσαι σα γουρούνι/µη γίνεσαι γουρούνι! [mi fεrnεsε sa Džuruni/mi jinεsε Džuruni] / oppføre seg som en guttunge αγοροϕέρνω [aDžǥrǥfεrnǥ] / oppføre seg som en idiot/tosk (dumme seg ut) παρασταίνω το βλάκα [parastεnǥ tǥ vlaka] (være en tøysekopp, fjolle omkring) παρασταίνω τον τρέλλο [parastεnǥ tǥn drεlǥ] / oppføre seg som en kristen ϕέρνοµαι χριστιανικά [fεrnǥmε Χristianika] / oppføre seg som en tosk κάνω αηδίες [kanǥ aiðiεs] # ανοηταίνω [anǥitεnǥ] : ikke oppfør deg som en tosk! (ikke vær sånn en tosk/dust!) µην είσαι βλάκας! [min isε vlakas] / oppføre seg som et svin συµπεριϕέροµαι σα γουρούνι [simbεrifεrǥmε sa Džuruni] / oppføre seg som et voksent menneske ϕέρνοµαι κατά που πρέπει στην ηλικία µου [fεrnǥmε kata pu prεpi stin ilikia mu] / oppføre seg stygt mot noen (være slem med noen) ϕέρνοµαι µε κακία σε κάποιον [fεrnǥmε mε kakia sε kapiǥn] / oppføre seg tåpelig (være fjollete) ανοηταίνω [anǥitεnǥ] / oppføre seg udannet /uhøflig συµπεριϕέροµαι αγενώς [simbεrifεrǥmε ajεnǥs] / oppføre seg uklanderlig συµπεριϕέροµαι άψογα [simbεrifεrǥmε apsǥDža] / oppføre seg ukorrekt ϕέρνοµαι απρεπώς [fεrnǥmε aprεpǥs] / oppføre seg uanstendig/uoppdragent/utilbørlig διαπράττω απρέπειες [ðiapratǥ aprεpiεs] / oppføre seg ydmykt overfor noen (krype/smiske for noen) ϕέρνοµαι µε δουλικότητα σε κάποιον [fεrnǥmε mε ðulikǥtita sε kapiǥn] / sånn som han oppfører seg, έτσι όπως ϕέρεται [εtsi ǤpǤs fεrεtε] oppførelse f.m. (framføring av teaterstykke o.l.) παράσταση, η [i parastasi] oppførelsesrettigheter m.pl. δικαιώµατα εκτέλεσης (ενός έργου) [ðikεǥmata εktεlεsis εnǥs εrDžu] oppføring f.m. (innskriving) αναγραϕή, η [i anaDžrafi] # (reising, bygging, konstruksjon) ανέγερση, η [i anεjεrsi] # (oppbygging, oppføring, grunnleggelse) κτίση, η [i ktisi] / under oppføring υπό ανέγερση [ipǥ anεjεrsi] : være under oppføring βρίσκοµαι

11 11 υπό ανέγερση/κατασκευή [vriskǥmε ipǥ anεrjεsi/kataskεvi] oppførsel m. (atferd, fremtreden) συµπεριϕορά, η [i simbεrifǥra] # ϕέρσιµο, το [tǥ fεrsimǥ] # (i karakterboka) διαγωγή, η [i ðiaDžǥji] # (væremåte, måte) τρόπος, ο [Ǥ trǥpǥs] / anstendig (ordentlig/pen) oppførsel ανθρωπινό ϕέρσιµο [anϑrǥpinǥ fεrsimǥ] # ευπρεπής /κόσµια συµπεριϕορά [εfprεpis/kǥzmia simbεrifǥra] / barbarisk (avskyelig) oppførsel βάρβαρη συµπεριϕορά, η [i varvari simbεrifǥra] / bedre/rette på oppførselen sin κανονίζω τη συµπεριϕορά µου [kanǥnizǥ ti simbεrifǥra mu] / bestialsk oppførsel (umenneskelig oppførsel) ζωώδης συµπεριϕορά [zǥǥðis simbεrifǥra] / fin (=svært god/ utmerket) oppførsel κοσµιότατη διαγωγή [kǥzmjǥtati ðiaDžǥji] / frekk oppførsel ασύστολη διαγωγή [asistǥli ðiaDžǥji] # (uhøflighet) αγένεια, η [i ajεnia] / frastøtende/vemmelig oppførsel αηδής συµπεριϕορά [aiðis simbεrifǥra] # απαράδεκτη συµπεριϕορά [aparaðεkti simbεrifǥra] # απεχθής διαγωγή [apεχϑis ðiaDžǥji] # (dagl.) αναγούλες [anaDžulεs] / god oppførsel καλή διαγωγή [kali ðiaDžǥji] : få en pris for god oppførsel παίρνω βραβείο καλής διαγωγής [pεrnǥ vraviǥ kalis ðiaDžǥjis] / grov oppførsel άγριοα συµπεριϕορά [aDžria simbεrifǥra] / hvordan kan du finne deg i slik oppførsel? πως ανέχεσαι αυτό το ϕέρσιµο; [pǥs anεçεsε aftǥ tǥ fεrsimǥ] / idiotisk oppførsel παράλογη συµπεριϕορά [paralǥji simbεrifǥra] / irriterende/provoserende oppførsel εξερεθιστική συµπεριϕορά [εksεrεϑisitki simbεrifǥra] / jeg ble sjokkert over den frekke oppførselen hans µου έκανε κατάπληξη η αγένειά του [mu εkanε katapliksi i agεnja tu] / jeg støtter ikke/akseptere ikke sånn oppførsel δεν εγκρίνω τέτοιο ϕέρσιµο [ðεn εŋgrinǥ tεtiǥ fεrsimǥ] / klanderverdig oppførsel επίµεµπτη διαγωγή [εpimεmpti ðiaDžǥji] / med dårlig oppførsel (uskikkelig) κακής διαγωγής [kakis ðiaDžǥjis] / merkelig oppførsel (eiendommelig måte å være på) ξενόϕερτοι τρόποι [ksεnǥfεrti trǥpi] / oppførselen hans ble omtalt (på bygda) (det ble folkesnakk) η συµπεριϕορά του σχολιάστηκε [i imbεrifǥra tu sχǥljastikε] / oppførselen hans er utålelig! (det går bare ikke an å oppføre seg sånn!) το ϕέρσιµό του είναι ανυπόϕορο [tǥ fεrsimǥ tu inε anipǥfǥrǥ] / oppførselen hans er veldig god/er slett ikke god η διαγωγή του είναι πολύ /δεν είναι καθόλου ικανοποιητική [i ðiaDžǥji tu inε pǥli/ðεn inε kaϑǥlu ikanǥpiitiki] / oppførselen hans gjør meg kvalm µου ϕέρνει ναυτία το ϕέρσιµό του [mu fεrni naftia tǥ fεrsimǥ tu] / oppførselen hennes irriterte meg veldig/gjorde meg rasende µ' ερέθισε το ϕέρσιµό της [mεrεϑisε tǥ fεrsimǥ tis] / regler for god oppførsel/for skikk og bruk οι νόµοι της καλής αυµπεριϕοράς [i nǥmi tis kalis simbεrifǥras] / simpel/tarvelig oppførsel γυϕτικό ϕέρσιµο [jiftikǥ fεrsimǥ] / skammelig oppførsel ατιµωτική διαγωγή [atimǥtiki ðiaDžǥji] / skandaløs oppførsel αποτρόπαιη συµπεριϕορά [apǥtrǥpεi simbεrifǥra] / skremmende oppførsel απαίσια συµπεριϕορά [apεsia simbεrifǥra] / slett oppførsel (uhøflighet, dårlige manerer) αγένεια, η [i ajεnia] # (ynkverdig oppførsel) θλιβερή συµπεριϕορά [ϑlivεri simbεrifǥra] / sørgelig oppførsel αξιοδάκρυτη διαγωγή [aksiǥðakriti ðiaDžǥji] / tankeløs oppførsel (lettsindig/fjollete oppførsel) επιπόλαιη συµπεριϕορά [εpipǥlεi simbεrifǥra] / tarvelig oppførsel (sjofel oppførsel) άθλια συµπεριϕορά [aϑlia simbεrifǥra] # άτιµο ϕέρσιµο [atimǥ fεrsimǥ] / uangripelig oppførsel άµεµπτη

12 12 διαγωγή, η [i amεmpti ðiaDžǥji] / uansvarlig (tøysete, fjollete) oppførsel αλλοπρόαλλη συµπεριϕορά [i alǥprǥsali simbεrifǥra] / ubehøvlet oppførsel (vulgær/bøllete oppførsel) βάναυση συµπεριϕοράα [vanafsi simbεrifǥra] / upassende oppførsel (uting, upassende oppførsel, uanstendighet) απρέπεια, η [i aprεpia] / utilbørlig oppførsel άπρεπη συµπεριϕορά [aprεpi simbεrifǥra] # άτιµο ϕέρσιµο [atimǥ fεrsimǥ] # αταίριαστοι τρόποι [atεriasti trǥpi] / utilgivelig oppførsel ασυγχώρητη συµπεριϕορά [asiŋχǥritǥ simbεrifǥra] / utålelig oppførsel ανυπόϕορη διαγωγή [anipǥfǥri ðiaDžǥji] / vise en skammelig oppførsel (mangle oppdragelse) κάνω αίσχη [kanǥ εsçi] / vise god/dårlig oppførsel δείχνω καλή/ κακή διαγωγή [ðiχnǥ kali/kaki ðiaDžǥji] oppgang n. (mus.) άρση, η [i arsi] # (oppadgående skala) ανιούσα κλίµακα, η [i anjusa klimaka] # (oppgang, oppstigning, motbakke) ανάβαση, η [i anavasi] # (oppgang, stigning) ανέβασµα, το [tǥ anεvazma] # (gjenreising) ανόρθωση, η [i anǥrϑǥsi] # (økning, stigning, forsterkning, pålegg, tillegg) αύξηση, η [i afksisi] # (gang, trappeoppgang) διάδροµος, ο [Ǥ ðjaðrǥmǥs] / ikke sett (igjen) sykkelen din i oppgangen µην αϕήνεις το ποδήλατο σου στο διάδροµο [min afinis tǥ pǥðilatǥ su stǥ ðjaðrǥmǥ] / økonomisk oppgang (bedring i økonomien) οικονοµική ανόρθωση [ikǥnǥmiki anǥrϑǥsi] oppgave f.m. (arbeid, arbeidsoppgave) δουλειά, η [i ðulja] # (arbeid, yrke, sysselsetting)) ασχολία, η [i asχǥlia] # (oppgaver, skolearbeid) σχολαστική γιορτή [sχǥlastiki jiǥrti] # (øvelse, øving, drill) γύµνασµα, το [tǥ jimnazma] / det ser ut til å være et vrient oppdrag/en ouverkommelig oppgave (det virker uoverkommelig/tungt og vanskelig) ϕαίνεται βουνό [fεnεtε vunǥ] / en krevende oppgave (et krevende arbeid) απαιτητική δουλειά [apεtitiki ðulja] / en vanskelig oppgave (en besværlig oppgave) βαρύ έργο [vari εrDžǥ] # (ei brysom oppgave, en vanskelig sak) δύσκολη υπόθεση [ðiskǥli ipǥϑεsi] # (en slitsom jobb, en ordentlig sjau, et vanskelig oppdrag) δύσκολη/ ζόρικη δουλειά [ðiskǥli/zǥriki ðulja] / gi/tildele noen en (arbeids)oppgave δίνω σε κάποιον να κάνει µια δουλειά [ðinǥ sε kapiǥn na kani mia ðulja] / gjøre oppgaver (gjøre øvelser) κάνω ασκήσεις [kanǥ askisis] / jeg har mange oppgaver å ta meg av έχω πολλές δουλειές να επιµεληθώ [εχǥ pǥlεz ðuljεz na εpimεliϑǥ] / han fikk den utakknemlige oppgaven å... του ανάθεσαν το άχαρο καθήκον να... [tu anaϑεsan tǥ aχarǥ kaϑikǥn na] / oppgavene til en dommer (en dommers plikter) τα καθήκοντα ενός δικαστής [ta kaϑikǥnda εnǥz ðikastis] oppgi v. (gi opp, forlate) εγκαταλείπω [εŋgatalipǥ] # απαρνιέµαι [aparnjεmε] # εκτρέπω από [εktrεpǥ apǥ] # παραδίδω [paraðiðǥ] # (frafalle, avstå fra, gi avkall på) παραιτούµαι από [parεtumε apǥ] # αποκηρύσσω [apǥkirisǥ] # απορρίπτω [apǥriptǥ] # (si fra seg, forlate) παρατώ [paratǥ] # (angi, meddele) αναϕέρω [anafεrǥ] # δηλώνω [ðilǥnǥ] # (operere med, angi) αναγράϕω [anaDžrafǥ] # (gå bort fra, forlate, fravike) εκτρέπω από [εktrεpǥ apǥ] / ingenting kan få meg til å oppgi målet mitt/endre målsettingen min τίποτα δεν µπορεί να µε εκτρέψει από τον σκοπό µου [tipǥta ðεm bǥri na mε εktrεpsi apǥ tǥn skǥpǥ mu] / jeg prøvde å få han til å oppgi den planen/forsettet sitt προσπάθησα να τον αποτρέψω απ' αυτό το σχέδιο

13 13 [prǥspaϑisa na tǥn apǥtrεpsǥ apaftǥ tǥ sçεðiǥ] / oppgi alle tanker om hevn απορρίπτω/ διώχνω κάθε σκέψη εκδίκησης [apǥriptǥ/ðjǥχnǥ kaϑε skεpsi εkðikisis] / oppgi/miste alt håp εγκαταλείπω/χάνω κάθε ελπίδα [εŋgatalipǥ/χanǥ kaϑε εlpiða] / oppgi et forsøk εγκαταλείπω µια προσπάθεια [εŋgatalipǥ mja prǥspaϑia] / oppgi et/ethvert håp εγκαταλείπω µια/κάθε ελπίδα [εŋgatalipǥ mja/kaϑε εlpiða] / oppgi for lav inntekt δηλώνω µειωµένο εισόδηµα [ ðilǥnǥ miǥmεnǥ isǥðima] / oppgi jobben sin (slutte i jobben) παρατάω τη δουλειά µου [parataǥ ti ðulja mu] / oppgi noe for lavt δηλώνω λιγότερο από το πραγµατικό [ðilǥnǥ liDžǥtεrǥ apǥ tǥ praDžmatikǥ] : oppgi for lav alder δηλώνω λιγότερη ηλικία [ðilǥnǥ liDžǥtεri ilikia] / oppgi navn og adresse! ανάϕερε όνοµα και διεύθυνση! [anafεrε ǤnǤma kε ðjεfϑinsi] / oppgi noen som håpløs/noe som håpløst απελπίζοµαι από κάποιον/κάτι και τα παρατάω [apεlpizǥmε apǥ kapiǥn/kati kε ta parataǥ] / oppgi sine posisjoner (trekke seg tilbake, gjøre retrett) εγκαταλείπω τις θέσεις µου [εŋgatalipǥ tis ϑεsiz mu] / oppgi sine prinsipper (gå bort fra, forkaste sine prinsipper) απαρνιέµαι τις αρχές µου [aparnjεmε tis arçεz mu] / oppgi som grunn αναϕέρω σαν αιτία [anafεrǥ san εtia] : som grunn oppga han at han hadde vært syk σαν αιτία ανέϕερε ότι ήταν άρρωστος [san εtia anεfεre Ǥti itan arǥstǥs] / oppgi studiene (kutte ut studiene) παρατάω τις σπουδές µου [parataǥ tis spuðεz mu] / oppgi ånden παραδίδω το πνεύµα [paraðiðiǥ tǥ pnεvma] / prisene som oppgis i brevet Deses... οι τιµές που αναγράϕονται στο γράµµα σας... [i timεs pu anaDžrafǥndε stǥ Džrama sas] oppgitt adj. (trøtt, lei) απαυδισµένος [apavðizmεnǥs] / hun hadde et oppgitt (ansikts-) uttrykk (hun så oppgitt ut) είχε ύϕος απαυδισµένο [içε ifǥs apavðizmεnǥ] oppgitt adv. (fortvilet, desperat) απελπισµένα [apεlpizmεna] oppgivelse m. (frafall) παραίτηση, η [i parεtisi] # (fraskrivelse, frafall) παραίτηση, η [i parεtisi] # αποκήρυξη, η [i apǥkiriksi] / oppgivelse av krav/fordring παραίτηση από απαίτηση, η [i parεtisi apǥ apεtisi] oppgjør n. (betaling, tilbakebataling) εξόϕληση, η [i εksǥflisi] # (avregning, innfrielse, tilbakebetaling) ξεχρέωµα, το [tǥ ksεχrεǥma] # ξεκαθάρισµα, το [tǥ ksεkaϑarizma] # (krangel) σύρραξη, η [i siraksi] # (krangel, episode eller scene) καβγάς, ο [Ǥ kavDžas] # (mil./pol. konfrontasjon, avgjørende oppgjør) αναµέτρηση, η [i anamεtrisi] / de hadde et realt oppgjør/en skikkelig krangel αρπαχτήκανε για καλά [arpaχtikanε ja kala] / en sjekk til fullt oppgjør (en sjekk som oppgjør en gang for alle) επιταγή προς πλήρη διακανονισµό [εpitaji prǥs pliri ðiakanǥnizmǥ] / et ordentlig oppgjør el. sammenstøt µια γενική σύρραξη [mja jεniki siraksi] / en voldsom krangel, scene el. episode γενικός καβγάς ο [Ǥ jεnikǥs kavDžas] / fullt oppgjør (full betaling) ολική εξόϕληση [Ǥliki εksǥflisi] / ha et oppgjør (ryke i tottene på hverandre) αρπάζοµαι [arpazǥmε] / hvis det kommer til et oppgjør... αν η υπόθεση καταλήξει σε αναµέτρηση... [an i ipǥϑεsi kataliksi sε anamεtrisi] / kontant oppgjør (omgående betaling) αµέση εξόϕληση [amεsi εksǥflisi] / oppgjør etter havari (i sjøforsikring: dispasjering) διακανονισµός αβαρίας [ðiakanǥnizmǥs avarias] / ta et oppgjør med noen (snakke ut med noen, forklare seg for noen) εξηγούµαι µε κάποιον [εksiDžumε mε kapiǥn]

14 14 oppgjørsdokument n. (kvittering) εξοϕλητήριο, το [tǥ εksǥflitiriǥ] # εξοϕλητικό, το [tǥ εksǥflitikǥ] # εξοϕλητική απόδειξη, η [i εksǥflitiki apǥðiksi] oppglødd adj. (oppildnet, opphisset, opptrekt) κουρντισµένος [kurdizmεnǥs] oppgradere v. αναβαθµίζω [anavaϑmizǥ] oppgraving f.m. (oppriving, rasering) ανασκαϕή, η [i anaskafi] # (det å åpne ei grav, ekshumasjon) εκταϕή, η [i εktafi] # (åpning av grav, avdekking) ξέθαµµα, το [tǥ ksεϑama] # ξεθάψιµο, το [tǥ ksεϑapsimǥ] opphav n. (far, avler) γενήτορας, ο [Ǥ jεnitǥras] # (avstamning) γενεαλογία η, [i jεnεalǥjia] # (slektstre, røtter) γενεαλογικό δένδρο, το [tǥ jεnεalikǥ ðεnðrǥ] # (om tekst: opprinnelse; farskap) πατρότητα, η [i patrǥtita] opphavsmann m. (initiativtaker, oppfinner) δηµιουργός, ο [Ǥ ðimiurDžǥs] # επινοητής, ο [Ǥ εpinǥitis] / han er opphavsmannen til virksomhetsplanen (aktivitetsplanens far) είναι ο δηµιουργός σχεδίου δράσης [inε Ǥ ðimiurDžǥs sçεðiu ðrasis] / opphavsmannen til et spill ο δηµιουργός ενός παιχνιδιού [Ǥ ðimiurDžǥs εnǥs pεχniðju] opphavsrett m. (copyright, opphavsretten til et åndsverk) δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, το [tǥ ðikεǥma pnεvmatikis iðiǥktisias] oppheng n. (også: hjuloppheng) ανάρτηση, η [i anartisi] opphengt adj. (hengt) κρεµασµένος [krεmazmεnǥs] # (bundet, fastlåst) δεµένος [ðεmεnǥs] / opphengt i overtro (veldig overtroisk) δεµένος στις προλήψεις [ðεmεnǥs stis prǥlipsis] opphetet adj. (varm, heftig, hissig) θερµός [ϑεrmǥs] # ζωηρός [zǥirǥs] # ξαναµµένος [ksanamεnǥs] # οργισµένος [ǤrjizmεnǤs] / en opphetet diskusjon θερµή/ζωηρή/ ξαναµµένη συζήτηση [ϑεrmi/zǥiri/ksanamεni/ǥrizmεni sizitisi] # (ordkrig) ζωηρή λογοµαχία [zǥiri lǥDžǥmaçia] oppheve v. (jur.)(annullere, avskaffe) καταργώ [katarDžǥ] # ακυρώνω [akirǥnǥ] # εξαλείϕω [εksalifǥ] # ερηµοδικώ [εrimǥðikǥ] # (stryke, slette, annullere, tilbakekalle) διαγράϕω [ðiaDžrafǥ] # καταγγέλλω [kataŋgεlǥ] # (jur.) (tilsidesette, omstøte) απορρίπτω [apǥriptǥ] # απαγορεύω [apaDžǥrεvǥ] # (tilbakekalle, trekke tilbake) ανακαλώ [anakalǥ] # αίρω [εrǥ] # αναιρώ [anεrǥ] # (slippe fri, sette fri) αποδεσµεύω [apǥðεzmεvǥ] / ikke opphevet (ikke avskaffet) ακατάργητος [akatarjitǥs] / oppheve en lov καταργώ νόµο [katarDžǥ nǥmǥ] # ακυρώνω ένα νόµο [akirǥnǥ εna nǥmǥ] # ανακαλώ ένα νόµο [anakalǥ εna nǥmǥ] / oppheve forbudet (av noe) αίρω την απαγόρευση(σε/για κάτι) [εrǥ tin apaDžǥrεfsi (sε/ja kati)] / oppheve portforbudet αίρω την απαγόρευση της κυκλοϕορίας [εrǥ tin apaDžǥrεfsi tis kiklǥfǥrias] / oppheve priskontrollen αποδεσµεύω τις τιµές [apǥðesmεvǥ tis timεs] opphevelse m. (avskaffelse) κατάργηση, η [i katarjisi] # κατάλυση, η [i katalisi] # ακύρωση, η [i akirǥsi] # εξάλειψη, η [i εksalipsi] # (heving, fjerning, ettergivelse) άρση, η [i arsi] # (opphør, avbrudd, opphold, ende, utgang) κατάπαυση, η [i katapafsi] / kommitéen foreslår opphevelse av forbudet η επιτροπή εισηγείται την άρση της απαγόρευσης [i εpitrǥpi isijitε tin arsi tis apaDžǥrεfsis] / opphevelse av en lov κατάργηση νόµου [katarjisi nǥmu] / opphevelsen av beleiringen/blokaden η άρση της πολιορκίας /του αποκλεισµού [i arsi tis pǥliǥrkias/tu apǥklizmu]

15 15 opphisse v. (gjøre vill) εξαγριώνω [εksaDžriǥnǥ] # (gjøre sint) εξοργίζω [εksǥrjizǥ] # (forarge, ergre) κεντρίζω [kεndrizǥ] # (egge, vekke opp) ξυπνώ [ksipnǥ] # διεγείρω [ðiεjirǥ] # (oppildne, spore, anspore, egge) ξεσηκώνω [ksεsikǥnǥ] / opphisse noen seksuelt ξυπνώ σαρκικές επιθυµίες [ksipnǥ sarkikεs εpiϑimiεs] / jeg var veldig opphisset ήµουν καταταραγµένος [imun katataraDžmεnǥs] opphisselse m. (sinnsopprør) έξαψη, η [i εksapsi] # άναµµα, το [tǥ anama] # εκνευρισµός, ο [Ǥ εknεvrizmǥs] # (ανα)τάραση, η [i (ana)tarasi] # αναβρασµός, ο [Ǥ anavrazmǥs] # αναστάτωση, η [i anastatǥsi] # αναστάτωµα, η [i anastatǥma] # συγκίνηση, η [i siŋginisi] # (kraftig opphisselse, delirium) ϕρενιτίδα, η [i frεnitiða] # (raseri, sinnsbevegelse, heftighet) βουρλισιά, η [i vurlisia] # (oppstemthet, begeistring, pirring, stimulering) έγερση, η [i εjεrsi] # διέγερση, η [i ðjεjεrsi] # ερεθισµός, ο [Ǥ εrεϑizmǥs] / jeg følte en sterk opphisselse ήµουν καταταραγµένος [imun katataraDžmεnǥs] / skape opphisselse (hisse opp stemningen) δηµιουργώ έξαψη [ðimiurDžǥ εksapsi] opphissende adj. (stimulerende, pirrende) διεγερτικός [ðiεjεrtikǥs] # ερεθιστικός [εrεϑistikǥs] # (fengende, oppkvikkende, nervepirrende) ενθουσιαστικός [εnϑusiastikǥs] opphisset adj. (sint, ilter) οξύθυµος [ǤksiϑimǤs] # ευέξαπτος [εvεksaptǥs] # οργισµένος [ǤrjizmεnǤs] # εξοργισµένος [εksǥrjizmεnǥs] # ξαναµµένος [ksanamεnǥs] # (forstyrret, nervøs, opprørt, rystet) ανάστατος [anastatǥs] # αναστατωµένος [anastatǥmεnǥs] # νευριασµένος [nεvriazmεnǥs] # (opprørt, oppkavet) ξεσηκωµένος [ksεsikǥmεnǥs] / en opphisset (sint) folkemengde οργισµένος όχλος, ο [Ǥ ǤrjizmεnǤs ǤΧlǤs] # ξαναµµένο πλήρος, το [tǥ ksanamεnǥ plirǥs] / folk var opphisset (stemningen blant folk var opphetet) ο κόσµος ήταν ξαναµµένος [Ǥ kǥzmǥs itan ksanamεnǥs] / hun var veldig opphisset/opprørt ήταν σε µεγάλη αναστάτωση [itan sε mεDžali anastatǥsi] / hvorfor er han så opphisset (hva er det han har hisset seg sånn opp over) γιατί έχει ανάψει έτσι; [jati εçi anapsi εtsi] # γιατί είναι τόσο νευριασµένος; [jati inε tǥsǥ nεvriazmεnǥs] / være opphisset over έχω αγωνία για [εχǥ aDžǥnia ja] opphold n. (det å oppholde seg midlertidig på et sted) διαµονή, η [i ðiamǥni] # ενδηµία, η [i εnðimia] # (besøk) παραµονή, η [i paramǥni] # (stans) ανέσχεση, η [i anεsçεsi] # (utsettelse) αναβολή, η [i anavǥli] # (avbrudd, avbrytelse, stans, pause) διακοπή, η [i ðiakǥpi] # σταµάτηµα, το [tǥ stamatima] # κατάπαυση, η [i katapafsi] # (stans, pause, pusterom, utsettelse) αναπαµός, ο [Ǥ anapamǥs] # ανάπαυλα, η [i anapavla] / er De fornøyd med oppholdet? είσθε ευχαριστηµένος από τη διαµονή σας; [isϑε εfχaristimεnǥs apǥ ti ðiamǥni sas] / et kort opphold (et kortvarig opphold) βραχυχρόνια παραµονή [vraçiχrǥnia paramǥni] # (på buss-/togreise) σύντοµη αποκοπή (ταξιδιού) [sindǥmi apǥkǥpi (taksiðju)] / et midlertidig opphold παρεπιδηµία, η [i parεpiðimia] / et tremåneders opphold τρίµηνη παραµονή [trimini paramǥni] / et ufrivillig opphold µια αναγκαστική παραµονή [mja anaŋgastiki paramǥni] / gjøre et opphold (ta en pause) κάνω µια ανάπαυλα [kanǥ mja anapavla] / hans opphold i London η παραµονή του στο Λονδίνο [i

16 16 parmǥni tu stǥ lǥnðinǥ] / oppholdet var meget hyggelig η διαµονή ήταν πολύ ευχάριστη [i ðiamǥni itan pǥli εfχaristi] / under mitt opphold κατά τη διαµονή µου [kata ti ðiarki mu] / uten opphold (omgående) χωρίς αναβολή [ΧǤris anavǥli] oppholde v. (oppta, beskjeftige, legge beslag på) απασχολώ [apasχǥlǥ] # (hefte) αργοπορώ [arDžǥpǥrǥ] # καθυστερώ [kaϑistεrǥ] / dette spørsmålet trenger ikke å oppholde oss lenge (vi trenger ikke å bruke mye tid på/dvele lenge ved dette spørsmålet) δεν χρειάζεται να µας απασχολήσει πολύ αυτό το θέµα [ðεŋ Χriazεtε na mas apasχǥlisi pǥli aftǥ tǥ ϑεma] / hva oppholdt deg så lenge? (hvorfor ble du så lenge?) τι σε αργοπόρησε τόσο; [ti sε arDžǥpǥrisε tǥsǥ] / jeg skal ikke oppholde dere lenge δεν θα σας απασχολήσω πολύ [ðεn ϑa sas apasχǥlisǥ pǥli] / opphold han (du) med snakk så jeg får tid til å... απασχόλησε τον εσύ µε την κουβέντα για να βρω χρόνο να... [apasχǥlisε tǥn εsi mε kuvεnda ja na vrǥ ΧrǤnǤ na] / oppholde seg (bo) διαµένω [ðiamεnǥ] # παραµένω [paramεnǥ] # (være bosatt, ha bopel) ενοικώ* [εnikǥ] : oppholde seg i utlandet/på ei øy διαµένω στο εξωτερικό/σε νησί [ðiamεnǥ stǥ εksǥtεrikǥ/sε nisi] : han oppholdt seg i utlandet i seks år παρέµεινε στο εξωτερικό έξι χρόνια [parεminε stǥ εksǥtεrikǥ εksi ΧrǤnja] oppholdssted n. (tilholdssted) διαµονή, η [i ðiamǥni] / hans oppholdssted er ukjent (ingen vet hvor han holder til) η διαµονή του είναι άγνωστη [i ðiamǥni tu inε aDžnǥsti] oppholdstillatelse m. διαµονητήριο, το [tǥ ðiamǥnitiriǥ] # άδεια παραµονής, η [i aðia paramǥnis] opphopende adj. (kumulativ) (συσ)σωρευτικός [sisǥreftikǥs] # αθροιστικός [aϑristikǥs] opphopet adj. (hardpakket, sammenpakket t) συσσωρευµένος [sisǥrεvmεnǥs] opphopning f.m. (akkumulasjon) επαύξηση, η [i εpafksisi] # συσσώρευση, η [i sisǥrεfsi] # επισώρευση, η [i εpisǥrεfsi] # σύµϕυρµα, το [tǥ simfirma] # (hamstring, lagring, bevaring (i minnet)) αποθησαύριση [aspǥϑisavrisi] / opphopning av rikdom συσσώρευση πλούτου [sisǥrεfsi plutu] / opphopning av skitt επισώρευση η [i εpisǥrεfsi] / opphopning (aggregat) av mineralpartikler σύµϕυρµα ορυκτών σωµατιδίων [simfirma ǤriktǤn sǥmatiðiǥn] opphøre v. (forfalle (til betaling), utløpe, ta slutt) λήγω [liDžǥ] opphørssalg n. (restsalg) υπολοίπων εκποίηση, η [i ipǥlipǥn εkpiisi] # γενική εκποίηση, η [i jεniki εkpiisi] # εκπτώσεις (καταστήµατος), η [i εkptǥsis (katastimatǥs)] opphøyd adj. (opphøyet, majestetisk, fryktinngytende) αξιοσέβαστος [aksiǥsεvastǥs] # (edel) επιβλητικός [εpivlitikǥs] # ευγενής [εvjεnis] # υψηλόϕρων [ipsilǥfrǥn] opphøydhet m. (fornemhet, høyhet) ευγένεια, η [i εvjεnia] opphøye v. υψώνω [ipsǥnǥ] # (rense, foredle, sublimere) εξαγνίζω [εksaDžnizǥ] / opphøye i tredje potens (måle i kubikk) κυβίζω [kivizǥ] : opphøye et tall i tredje potens κυβίζω έναν αριθµό [kivizǥ εnan ariϑmǥ] / opphøye fem i tredje potens υψώνω το 5 στην τρίτη δύναµη [ipsǥnǥ tǥ pεndε stin driti ðinami] opphøyelse m. (renselse, sublimering) εξαγνισµός, ο [Ǥ εksaDžnizmǥs] # εξάγνιση, η [i εksaDžnisi] # (heving, oppmuntring, ros, lovord, oppstemthet) εξύψωση, η [i εksipsǥsi] oppildne v. κινητοποιώ [kinitǥpjǥ] # ξεσηκώνω [ksεsikǥnǥ] # (begeistre, elektrisere)

17 17 γαλβανίζω [galvanizǥ] # (elektrisere, fjetre, fascinere, begeistre, henføre) ηλεκτρίζω [ilεktrizǥ] # (hisse opp, stimulere, egge, pirre, vekke) διεγείρω* [ðiεjirǥ] # εξεγείρω [εksεjirǥ] # (anspore, sette mot i, oppmuntre, animere) εµψυχώνω [εmpsiχǥnǥ] / han oppildnet dem til å streike τους ξεσήκωσε να απεργήσουν [tus ksεsikǥsε na apεrjisun] / oppildne massene γαλβανίζω τα πλήθη [DžalvanizǤ ta pliϑi] # διεγείρω/ εξεγείρω/ξεσηκώνω τις µάζες [ðiεjirǥ/εksεjirǥ/ksεsikǥnǥ tiz mazεs] / oppildne sine supportere κινητοποιώ του οπαδούς µου [kinitǥpjǥ tu Ǥpaðuz mu] / oppildne soldatene (til kamp) (sette mot i soldatene) εµψυχώνω τους στρατιώτες [εmpsiχǥnǥ tus stratjǥtεs] / talene hans oppildnet folket οι λόγοι του ξεσήκωσαν τον κόσµο [i lǥji tu ksεsikǥsan tǥn kǥzmǥ] / taler som oppildner folk/rører ved folkesjela λόγοι που διεγείρουν τα πνεύµατα του κόσµου [lǥji pu ðiεjirun ta pnεvmata tu kǥzmu] oppildnende adj. (opphissende, eggende, provoserende) ερεθιστικός [εrεϑistikǥs] oppildnet adj. (oppglødd, opphisset, opptrekt) κουρντισµένος [kurdizmεnǥs] oppjaget adj. (under tidspress) βιαστικός [viastikǥs] / jeg er oppjaget (jeg har veldig liten tid) είµαι πολύ βιαστικός. [imε pǥli viastikǥs] oppjustere v. (øke gradvis, sette opp gradvid, trappe opp) αυξάνω κλιµακωτά [afksanǥ klimakǥta] # (heve) εξισώνω προς τα πάνω [εrksisǥnǥ prǥs ta panǥ] oppkalle v. (døpe, kalle, titulere, betegne som, gi økenavn/tilnavn/klengenavn) βαπτίζω [vaptizǥ] # βαϕτίζω [vaftizǥ] / de oppkalte han etter bestefaren του δώσανε τ' όνοµα του παπού του [tu ðǥsanε tǥnǥma tu papu tu] / gata var oppkalt etter Venizelos βάϕτισαν το δρόµο µε τ' όνοµα του Βενιζέλου [vaftisan tǥ drǥmǥ mε tǥnǥma tu vεnizεlu] oppkaste seg v. (oppnevne/utpeke seg selv) αυτοδιορίζοµαι [aftǥðiǥrizǥmε] / han oppkastet seg til dommer over min oppførsel αυτοδιορίστηκε κρίτης της διαγωγής µου [aftǥðiǥristikε kritis tis ðiaDžǥjiz mu] oppkavet adj. (oppøst, snudd på hodet, opp ned, helt forfjamset) άνω κάτω [anǥ katǥ] # άνω κάτω [anǥ katǥ] # (opprørt, oppøst) ξεσηκωµένος [ksεsikǥmεnǥs] / hun var helt oppkavet ήταν άνω κάτω [itan anǥ katǥ] / hvorfor er ungene så oppkavet? γιατί είναι έτσι ξεσηκωµένα τα παιδιά; [jati inε εtsi ksεsikǥmεna ta pεðja] / jeg var så oppkavet at είχα ένα τέτοιο µπέρδεµα στο κεϕάλι µου που [iχa εna tεtiǥ bεrðεma stǥ kεfali mu pu] oppkjørsel m. (kjørevei fram til et sted, inngang, inngangsparti) είσοδος, η [i isǥðǥs] / han satte fra seg bilen i oppkjørselen til palasset άϕησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο του παλατιού [afisε tǥ aftǥkinitǥ tu stin isǥðǥ tu palatju] oppklare v. ξεδιαλύνω [ksεðialinǥ] # (rydde opp, oppklare, avklare) ξεκαθαρίζω [ksεkaϑarizǥ] # καθαρίζω [kaϑarizǥ] # ξεκαθαρίζω [ksεkaϑarizǥ] # (finne ut av, avdekke, komme til bunns i) διαλευκαίνω [ðialεfkεnǥ] # εξιχνιάζω [εksiχnjazǥ] # ξακρίζω [ksakrizǥ] # (belyse, kaste lys over) διαϕωτίζω [ðiafǥtizǥ] # (gjøre rede for, forklare, fortolke) εξηγώ [εksiDžǥ] / oppklare en misforståelse διαλευκαίνω µια παρεξήγηση [ðialεfkεnǥ mia parεksijisi] / oppklare en sak/et spørsmål καθαρίζω ένα ζήτηµα [kaϑarizǥ εna zitima] / oppklare en tvetydighet/uklarhet ξεκαθαρίζω µια αοριστία/ασάϕεια [ksεkaϑarizǥ mja aǥristia/ asafia] / oppklare/

18 18 kaste lys over et mysterium διαϕωτίζω/εξιχνιάζω/ξεδιαλύνω ένα µυστήριο [ðiafǥtizǥ/εksiχnjazǥ/ksεðialinǥ εna mistiriǥ] oppklarende adj. (klargjørende, illustrerende) διασαϕητικός [ðiasafitikǥs] # εξηγητικός [εksijitikǥs] oppklaring f.m. (avklaring, klargjøring, tydeliggjøring) αποσαϕήνιση, η [i apǥsafinisi] # ξάκρισµα, το [tǥ ksakrizma] # ξεκαθάρισµα [ksεkaϑarizma] # (løsning, forklaring, avdekking) διαλεύκανση, η [i ðialεfkansi] # (etterforskning, tilbakesporing, oppsporing, løsning) εξιχνίαση, η [i εksiχniasi] # (undervisning, opplysning, belysning) διαϕώτηση, η [i ðiafǥtisi] # (forklaring, klargjøring, tolkning) εξήγηση, η [i εksijisi] / her er det nødvendig med en ytterligere oppklaring (dette krever en nærmere forklaring) χρειάζεται κάποια εξήγηση ακόµη [Χriaszεtε kapia εksijisi akǥmi] / oppklaring av en misforståelse ξεκαθάρισµα παρεξήγησης [ksεkaϑarizma parεksijisis] oppklarings- pref. (forklarings-) εξηγητικός [εksijitikǥs] oppklarning m. (om været) ξάνοιγµα, το [tǥ ksaniDžma] # ξαστέρωµα, το [tǥ ksastεrǥma] oppklistring f.m. (påklistring, påliming) επικόλληση, η [i εpikǥlisi] oppkobling f.m. (telefon) (omkobling, ny tilkobling) ανασύνδεση, η [i anasinðεsi] oppkok n. (neds. oppgulp) αναµάσηµα, το [tǥ anamasima] / den andre boka hans var et oppkok av den første το δεύτερο βιβλίο του ήταν αναµάσηµα του πρώτου [tǥ ðεftεrǥ vivliǥ tu itan anamasima tu prǥtu] / lage et oppkok av (koke suppe på) αναµασώ [anamasǥ] oppkomling m. (streber, statusjeger) αριβίστας, ο [Ǥ arivistas] # (m.) αριβιστής, ο [Ǥ arivistis] # (f.) αριβίστρια, η [i arivistria] oppkomme n. (kilde) πηγή, η [i piji] # (ile, vannkilde, oppkomme) βρύση, η [i vrisi] / et lite oppkomme (ei lita ile/olle) βρυσούλα, η [i vrisula] / et oppkomme i skogen βρύση στο δάσος [vrisi stǥ ðasǥs] # være et oppkommme av idéer (få mange idéer) γεννοβολώ ιδέες [jεnǥvǥlǥ iðεεs] oppkrever m. (innsamler, konduktør) εισπράκτορας, ο [Ǥ ispraktǥras] # εισπράχτορας, ο [Ǥ ispraχtǥras] oppkvikke v. (kvikke opp, styrke, virke oppkvikkende; bli oppkvikket) αναστηλώνω [anastilǥnǥ] # ζωγονώ [zǥǥDžǥnǥ] # ζωοποιώ [zǥǥpiǥ] # (fornye(s), gjenføde(s), forynge(s)) αναγεννώ [anajεnǥ] / den reine lufta i landsbyen vil oppkvikke deg/gjøre deg godt ο καθαρός αέρας του χωριού θα σ' αναγεννήσει [Ǥ kaϑarǥs aεras tu ΧǤriu ϑa sanajεnisi] oppkvikkende adj. (rekreerende, underholdende) αναδηµουργικός [anaðimiurjikǥs] # (styrkende, intensiverende, forsterkende) δυναµωτικός [ðinamǥtikǥs] # (livgivende, styrkende) ζωογόνος [zǥǥDžǥnǥs] # (fengende, opphissende, nervepirrende) ενθουσιαστικός [εnϑusiastikǥs] / oppkvikkende musikk (glad musikk, musikk som løfter sinnet ) µουσική που ανυψώνει το νου [musiki pu anipsǥmε tǥ nu] / oppkvikkende søvn ζωογόνος ύπνος [zǥǥDžǥnǥs ipnǥs] oppkvikket adj. δυναµωµένος [ðinamǥmεnǥs] / jeg følte meg oppkvikket etter dusjen/ morgenturen ένιωσα δυναµωµένος ύστερα από το ντους/τον πρωινό περίπατο [εniǥsa ðinamǥmεnǥs istεra apǥ tǥ dos/tǥm brǥïnǥ pεripatǥ]

19 19 opplag n. (opptrykk, reproduksjon) ανατύπωση, η [i anatipǥsi] # εκτύπωση, η [i εktipǥsi] # (utgave, utgivelse) έκδοση, η [i εkðǥsi] # (varebeholdning) απόθεµα, το [tǥ apǥϑεma] / andre utgave, femte opplag δεύτερη έκδοση, πέµπτη εκτύπωση [ðεftεri εkðǥsi pεmpti εktipǥsi] / nytt opplag (nytrykk, opptrykk) ξανατύπωµα, το [tǥ ksanatipǥma] opplagssted n. (oppbevaringssted, lagringsplass) αποθήκη, η [i apǥϑiki] opplagt adj. ευδιάθετος [εvðjaϑεtǥs] # (åpenbar, tydelig) καταϕανής [katafanis] # απτός [aptǥs] # εµϕανής [εmfanis] / en opplagt feil ένα απτό/καταϕανές λάθος [εna aptǥ/katafanεz laϑǥs] / ikke opplagt til å arbeide (lite lysten på å arbeide) απρόθυµος για δουλειά [aprǥϑimǥs ja ðulja] opplagt adv. (helt opplagt, bestemt, sikkert) ασϕαλώς [asfalǥs] / være opplagt til (å gjøre) noe (være i humør til (å gjøre) noe, ha lyst til (å gjøre) noe) έχω κέϕι (να κάνω) κάτι [εχǥ kεfi na kanǥ kǥti] : jeg er ikke opplagt til å ta imot besøk δεν έχω κέϕι για επισκέπτες [ðεn εχǥ kεfi ja εpiskεptεs] opplesning f.m. (resitasjon, deklamering, deklamasjon, framføring) απαγγελία, η [i apaŋgεlia] / opplesning av dikt απαγγελία ποιήµατος [apaŋgεlia piimatǥs] oppleve v. (møte, stå overfor) αντιµετωπίζω [andimεtǥpizǥ] # (komme ut for, være ute for) απαντώ [apandǥ] # (erfare, gjennomleve, føle (noe) på kroppen) γνωρίζω [DžnǤrizǤ] (tåle, gjennomgå, gjennomleve) υποϕέρω [ipǥfεrǥ] # δοκιµάζω [ðǥkimazǥ] # ζω [zǥ] / få oppleve (oppdage, finne) γνωρίζω [DžnǤrizǤ] : da hun fikk oppleve kjærligheten/hva kjærlighet var όταν γνώρισε τον έρωτα [Ǥtan DžnǤrisε tǥn εrǥta] / han har opplevd to kriger έζησε δυο πολέµους [εzisε ðiǥ pǥlεmus] / jeg har opplevd fattigdom (jeg vet hva det vil si å være fattig) έχω γνωρίσει τη ϕτώχεια [εχǥ DžnǤrisi ti ftǥçia] / oppleve en bitter skuffelse δοκιµάζω πικρή απογοήτευση [ðǥkimazǥ pikri apǥDžǥïtεfsi] / oppleve vanskeligheter αντιµετωπίζω δυσκολίες [andimεtǥpizǥ ðiskǥliεs] # δοκιµάζω µεγάλες δυσκολίες [ðǥkimazǥ mεDžalεs ðiskǥliεs] opplevelse m. (erfaring, hendelse) βίωµα, το [tǥ viǥma] # εµπειρία, η [i εmbiria] # (eventyr, kjærlighetshistorie) περιπέτια, η [i pεripεtia] / det er en (stor) opplevelse å se han danse/å høre henne synge είναι το κάτι άλλο να τον βλέπεις να χορεύει/να την ακούς να τραγουδάει [inε tǥ kati alǥ na tǥm vlεpiz na ΧǤrεvi/na tin akuz na traDžuðaï] / en ubehagelig opplevelse δυσάρεστο βίωµα [ðisarεstǥ viǥma] / en uforglemmelig/smertelig/ubehagelig opplevelse µια αξέχαστη/οδυνηρή/δυσάρεστη εµπειρία [mja aksεχasti/ǥðiniri/ðisarεsti εmbiria] / eventyrlige/fantastiske opplevelser µυτώδεις περιπέτειες [miϑǥðis pεripεtiεs] / gode og dårlige opplevelser (hyggelige og mindre hyggelige opplevelser) ευχάριστα και δυσάρεστα βιώµατα [εfχarista kε ðisarεsta vjǥmata] / vi har hatt en forferdelig pplevelse ζήσαµε κάτι ϕοβερό [zisamε kati fǥvεrǥ] opplive v. (gjøre levende, våkne opp/til live, friskne til) ζωντανεύω [zǥndanεvǥ] oppliving f.m. (levendegjøring) ζωντάνεµα, το [tǥ zǥndanεma] opplyse v. (lyse opp, belyse) ϕωτίζω [fǥtizǥ] # ϕέγγω [fεŋgǥ] # (informere) γνωρίζω [DžnǤrizǤ] # γνωστοποιώ [DžnǤstǤpiǤ] # πληροϕορώ [plirǥfǥrǥ] # (opplyse ved hjelp av elektrisitet) ηλεκτροϕωτίζω [ilεktrǥfǥtizǥ] / lyskasterne opplyste fasaden

20 20 οι προβαλείς ϕωτίζουν την πρόσοψη [i prǥvalis fǥtizun tim brǥsǥpsi] / opplyste gater ηλεκτροϕωτισµένοι δρόµοι [ilεktrǥfǥtizmεni ðrǥmi] / vennligst la meg få vite den nøyaktige datoen (la meg få beskjed om den nøyaktige datoen, er De snill) παρακαλώ γνωρίστε µου την ακριβή ηµεροµηνία [parakalǥ DžnǤristε mu tin akrivi imεrǥminia] opplysende adj. (belysende, klargjørende) διαϕωτιστικός [ðiafǥtistikǥs] # (informativ, lærerik) ενηµερωτικός [εnimεrǥtikǥs] # κατατοπιστικός [katatǥpistikǥs] opplysning f.m. (informasjon) πληροϕορία, η [i plirǥfǥria] # (oppklaring, klargjøring, belysning, propaganda) διαϕώτηση, η [i ðiafǥtisi] # (innsikt) διαϕωτισµός, ο [Ǥ ðiafǥtizmǥs] / bekreftet du opplysningen επαλήθευσες την πληροϕορία; [εpaliϑεfsεs tim blirǥfǥria] / et vell av opplysninger (store mengder opplyasninger) αϕθονία πληροϕοριών [afϑǥnia plirǥfǥriǥn] / fortrolige opplysninger απόρρητες πληροϕορίες [εχǥ pǥritεs plirǥfǥriεs] / framskaffe opplysninger αποκτώ πληροϕορίες [apǥktǥ plirǥfǥriεs] (snuse opp, skaffe seg opplysninger) ξετρυπώνω πληροϕορίες [ksεtripǥnǥ plirǥfǥriεs] / få/motta opplysninger λαµβάνω πληροϕορίες [lamvanǥ plirǥfǥriεs] / hale opplysninger ut av noen αποσπώ πληροϕορίες από κάποιον [apǥspǥ plirǥfǥriεs apǥ kapiǥn] / komme med opplysninger (gi opplysninger) δίνω πληροϕορίες [ðinǥ plirǥfǥriεs] : han kom med opplysninger uoppfordret έδωσε αυθόρµητα πληροϕορίες [εðǥsε afϑǥrmita plirǥfǥriεs] / motstridende opplysninger αλληλοσυγκρουόµενες πληροϕορίες [alilǥsiŋgruǥmεnεs plirǥfǥriεs] / nøyaktige opplysninger (nøyaktig informasjon) ακριβείς πληροϕορίες [akrivis plirǥfǥriεs] / politiske/økonomiske opplysninger πολιτικές/οικονοµικές ειδήσεις [pǥlitikεs/ikǥnǥmikεs iðisis] / presse opplysninger ut av noen αποσπώ µε απειλές πληροϕορίες από κάποιον [apǥspǥ mε apilεs plirǥfǥriεs apǥ kapiǥn] / samle opplysninger µαζεύω ειδήσεις [mazεvǥ iðisis] / sikre opplysninger (sikker informasjon) θετικές πληροϕορίες [ϑεtikεs plirǥfǥriεs] / sjekke/få bekreftet en opplysning επαληθεύω µια πληροϕορία [εpaliϑεvǥ mja plirǥfǥria] / tilbakeholdelse av opplysninger η κράτηση πληροϕοριών [i kratisi plirǥfǥriǥn] opplysningskontor n. (informasjonsbyrå, informasjon ) γραϕείο πληροϕοριών, το [tǥ DžrafiǤ plirǥfǥriǥn] opplysningstida f.m. εποχή του ιαϕωτισµού, η [i εpǥçi tu ðiafǥtizmu] # ο Αιώνας του ιαϕωτισµού [Ǥ εǥnas tu ðiafǥtizmu] opplyst adj. διάϕωτος [ðjafǥtǥs] # καταϕώτιστος [katafǥtistǥs] # (tent, med påslått lys) αναϕτός [anaftǥs] # (informert) ϕωτισµένος [fǥtizmεnǥs] / en opplyst enevoldshersker (hersker i et opplyste enevelde) ϕωτισµένος δικτάτορας [fǥtizmεnǥs ðiktatǥras] / gata var fullt/godt opplyst (gata var et lyshav/flommet av lys) ο δρόµος έλαµπε από τα ϕώτα [Ǥ ðrǥmǥs εlambe apǥ ta fǥta] # ο δρόµος ήταν ολόϕωτος [Ǥ ðrǥmǥs itan ǤlǤfǤtǤs] / huset var fullt opplyst το σπίτι ήταν ολόϕωτο [tǥ spiti itan ǤlǤfǤtǤ] opplæring f.m. (undervisning, utdanning) µάθηση, η [i maϑisi] # εκµάθηση, η [i εkmaϑisi] # η εκπαίδευση, η [i εkpεðεfsi] # (skolering, utdannelse) διαπαιδαγώγηση, η [i ðiapεðaDžǥjisi] / de unge må få opplæring/bli skolert i demokrati οι νέοι πρέπει να

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ 1 B Baal (rel.)(guddom) Βάαλ [val] babbel n. (uforståelig, utydelig tale) δυσνόητη/ακατάληπτη οµιλία, η [i ðisnǥiti/ akatalipti Ǥmilia] # συναρτισίες [sinartisiεs] # µουρµουρίσµατα [murmurizmata] babelsk

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS NAAFs matparlører > Ved eggallergi må både plommen og hviten unngås inngår i mange matvarer som for eksempel sauser, kaker, bakverk, kavringer, kjeks, pasta, konfekt med mer Matlagingstradisjoner varierer

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth

Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Bruk av MI-prinsipper ved oppstart av kognitive intervensjoner Asbjørn Johansen Espen Valseth Spesialergoterapeut Seksjon psykoser, Levanger Psykologspesialist Seksjon psykoser, Levanger Psykiatrisk klinikk

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig

Øyvind Hammer. Hammerkoden. Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du er lykkelig Øyvind Hammer: Hammerkoden Du blir ikke lykkelig av å være best, men du er på ditt beste når du

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Velkommen hjem, valp!

Velkommen hjem, valp! Velkommen hjem, valp! 60 H&F 08/2010 Mye lek Oppvakt liten kar Det er veldig koselig å få en liten valp hjem. Vi gir deg gode råd om den første tiden. Tekst: Nina Østli Første kvelden sammen med valpen

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse

Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Anonymisering uttalelse - trakassering på grunn av funksjonsnedsettelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. A hevder at naboen C har trakassert ham og hans

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Kjønn: Alder: For hvert ledd; kryss av på det som best beskriver barnet. Bare litt. Svært mye. Ganske mye. Ikke i det hele tatt

Kjønn: Alder: For hvert ledd; kryss av på det som best beskriver barnet. Bare litt. Svært mye. Ganske mye. Ikke i det hele tatt SNAP IV Vurderingsskala for lærere og foreldre. Versjon 03.II.2006 James M. Swanson, Ph.D., University of California, Irvine, CA 92715 Oversatt av Geir Øgrim for Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes

Detaljer

Tipsene som stanser sutringa

Tipsene som stanser sutringa Page 1 of 12 Publisert søndag 07.10.2012 kl. 12:00 SLITSOMT: Sutrete barn er slitsomt for hele familien. Her får du gode råd av fagpersoner. FOTO: Colourbox.com Tipsene som stanser sutringa Slitsomt for

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Voksne for Barn 2014

Voksne for Barn 2014 Voksne for Barn 2014 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell medlemsorganisasjon 2565 medlemmer 9 lokallag 205 talspersoner o etablert i 1960 o fremmer barns psykiske helse i Norge

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG?

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? NOVEMBER 2005 Første tilbakemelding til ungdom som deltar i undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? Hvordan har ungdom det i dag? Hva er typiske måter å reagere

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer