bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe"

Transkript

1 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή [lεǥ kǥfta mja ðiataji] : sersjanten bjeffet ut en ordre ο λοχίας γαύγισε µια διαταγή [Ǥ lǥçiaz Džavjisε mja ðiataji] / hunden angrep uten å bjeffe το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει (/γαβγίσει) [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden bjeffet på de forbipasserende ο σκύλος αλυχτούσε τους περαστικούς [Ǥ skilǥs aliχtusε tus pεrastikus] / - nei! bjeffet han/sa han tvert όχι, είπε κοϕτά [Ǥçi ipε kǥfta] bjeffing f.m. (gjøing, hundeglam) αλύχτηµα, το [tǥ aliχtima] # υλακή, η [i ilaki] # (dagl.) γαύγισµα, το [tǥ Džavjizma] # γάβγισµα, το [tǥ Džavjizma] / vi kunne høre bjeffingen fra hunden µπορούσαµε να ακούµε τα γαυγίσµατα του σκύλου [bǥrusamε na akumε ta Džavjizmata tu skilu] bjelke m. δοκός, ο [Ǥ ðǥkǥs] # (bom, drager, sperre) δοκάρι, το [tǥ ðǥkari] # καδρόνι, το [tǥ kaðrǥni] # (planke) µαδέρι, το [tǥ maðεri] bjelkelag n. (bjelkene som bærer golv og tak) δοκοί/δοκάρια που στηρίζουν δάπεδο και οροϕή [ðǥki /ðǥkaria pu stirizun ðapεðǥ kε ǤrǤfi] bjelkeloft n. (sperretak, himling med synlige bærebjelker) σκέπη µε καδρόνια (= χωρίς ταβάνι) [skεpi mε kaðrǥnia (ΧǤris tavani)] bjelle f.m. καµπάνα, η [i kambana] # (klokkeinstrument: håndbjelle) κουδούνι του χεριού, το [tǥ kuðuni tu çεriu] / henge bjella på katten (våge livet for felles beste, ordrett: hente ormen ut av hullet ) βγάζω το ϕίδι από την τρύπα [vDžazǥ tǥ fiði apǥ tin dripa] bjelleklang m. (ringling, klunking av/med bjeller) θόρυβος κουδουνιών, ο [Ǥ ϑǥrivǥs kuðunjǥn] bjellesau m. γκιοσέµι, το [tǥ giǥsεmi] # γκεσέµι, το [tǥ gεsεmi] # (lederskikkelse, pioner) µπροστάρης, ο [Ǥ brǥstaris] # ταγός, ο [Ǥ taDžǥs] # πρωτοπόρος, ο [Ǥ prǥtǥpǥrǥs] bjørk f.m. σηµύδα, η [i simiða] bjørke- (av bjørk) σηµύδινος [simiðinǥs] # από ξύλο σηµύδας [apǥ ksilǥ simiðas] bjørkerakle f.m. ίουλος σηµύδας, ο [Ǥ iulǥs simiðas] bjørn m. άρκτος, ο [Ǥ arktǥs] # (bokst. og overf. om menneske)(bamse) αρκούδα, η [i arkuða] / (astr.) Lille bjørn Μικρή 'Aρκτος, η [i mikri arktǥs] / (astr.) Store bjørn Μεγάλη 'Aρκτος, η [i mεDžali arktǥs] bjørne- (bjørnelignende) αρκουδίσιος [arkuðisiǥs] bjørnebinne f.m. (hunnbjørn) αρκούδα, η [i arkuða] bjørnebær f.m. µαύρο βατόµουρο, το [tǥ mavrǥ vatǥmurǥ] bjørnebærbusk m. βατοµουριά, η [i vatǥmuria] bjørneskinn n. προβιά αρκούδας, η [i prǥvja arkuðas] bjørnetemmer m. αρκουδιάρης, ο [Ǥ arkuðjaris] # (kvinnelig b.) αρκουδιάρισσα, η [i arkuðjarisa] bjørnetjeneste f.m. κακή εξυπηρέτηση, η [i kaki εksipirεtisi] bjørnunge m. αρκουδάκι, το [tǥ arkuðaki]

2 2 bla v. ϕυλλοµετρώ [filǥmεtrǥ] # ξεϕυλλίζω [ksεfilizǥ] # γυρίζω τις σελίδες [jirizǥ tis sεliðεs ] / bla gjennom ei bok/et tidsskrift ξεϕυλλίζω ένα βιβλίο/περιοδοκό [ksεfilizǥ εna vivliǥ/pεriǥðikǥ] / bla i (kikke i, lese overflatisk) διαβάζω στα µεταχτά [ðiavazǥ sta mεtaχta] : bla i ei avis/en katalog διαβάζω στα µεταχτά µια ϕηµερίδα/έναν κατάλογο [ðiavazǥ sta mεtaχta mja εfimεriða/εnaŋ gatalǥDžǥ] : bla i et ukeblad γυρίζω τις σελίδες ενός περιοδικού [jirizǥ tis sεliðεs εnǥs pεriǥðiku] bla-bla n. (vrøvl, tøys, løst snakk) αερολογίες [aεrǥlǥjiεs] Black Power (bevegelse for økt makt til de svarte i USA) Μαύρη ύναµη, η [i mavri ðinami] blad n. (klinge på kniv o.l.) λάµα, η [i lama] # λεπίδα, η [i lεpiða] # κάµα, ο/η [/i kama] # κόψη, η [i kǥpsi] # (blad på propell o.l.) πτερύγιο (έλικας κτλ.), το [tǥ ptεrijiǥ (εlikas kε ta lipa)] # (løvblad) ϕύλλο, το [tǥ filǥ] # (avis) εϕηµερίδα, η [i εfimεriða] # (ark) ϕύλλο χαρτιού, το [tǥ filǥ Χartju] / et ubeskrevet blad (en ukjent størrelse, et stort spørsmålstegn) ένα µεγάλο ερωτηµατικό [εna mεDžalǥ εrǥtǥmatikǥ] / nappe (kron)bladene av en blomst ξεϕυλλίζω ένα άνθος [ksεfilizǥ εna anϑǥs] / sette nye blader (spire) βγάζω νέα ϕύλλα [vDžazǥ nεa fila] / ta bladet fra munnen (si sin mening rett ut) µιλώ ντόµπρα/καθαρά [milǥ dǥmbra/kaϑara] µιλώ έξω από τα δόντια! [milǥ εksǥ apǥ ta ðǥndja] : all ros til han/han skal ha all ros for at han sa klart ifra/tok bladet fra munnen µπράβο του που τα 'πε έξω από τα δόντια! [bravǥ tu pu pε εksǥ apǥ ta ðǥndja] bladhjørne n. (bot.) µασχάλη, η [i masχali] bladhjørne- (bot.) µασχαλιαίος [masχaljεǥs] bladlus f.m. (entom.)(insektslekten) αϕίς, η [i afis] # αϕίδο(ν), το [tǥ afiðǥ (n)] # (plantelus) µελίγκρα, η [i mεliŋgra] # ϕυτόψειρα, η [i fitǥpsira] bladløs adj. (om tre: nakent, som har mistet bladene) αποϕυλλωµένος [apǥfilǥmεnǥs] bladmage m. (den tredje av de fire magene som drøvtyggere har) τρίτος στόµαχος µηρυκαστικού, ο [Ǥ tritǥs stǥmaχǥz mirikastiku] bladnerve m. νεύρο ϕύλλου, το [tǥ nεvrǥ filu] bladrik adj. (lauvrik, løvrik) δασύϕυλλος [ðasifilǥs] blaff n. (lysglimt) ακαριαία λάµψη, η [i akarjεa lampsi] # (vindpust) πνοή ανέµου, η [i pnǥi anεmu] blaffen bare i uttrykket: gi blaffen i (ignorere, ikke bry seg om, være likegyldig overfor, overse) αψηϕώ [apsifǥ] # παραβλέπω [paravlεpǥ] # αγνοώ [aDžnǥǥ] # αµελώ [amεlǥ] # περιϕρονώ [pεrifrǥnǥ] # αδιαϕορώ [aðiafǥrǥ] blafre v. τρεµοσβήνω [trεmǥzvinǥ] # (sitre, rasle, om løv: skjelve) ανατριχιάζω [anatriçjazǥ] # (flimre, skimre, lyse svakt)) αχνοϕέγγω [aχnǥfεŋgǥ] # λαµπυρίζω [lambirizǥ] # (vaie, flagre) κυµατίζω [kimatizǥ] / flagg som blafrer i vinden σηµαίες που κυµατίζουν στον αέρα [simεεs pu kimatizun stǥn aεra] blafring f.m. (flaksing, flagring, vifting) αναπετάρισµα, το [tǥ anapεtarizma] blakk adj. (pengelens) ρέστος [rεstǥs] # άϕραγκος [afraŋgǥs] # (som ikke har så mye som en tier/femmer) αδέκαρος/απένταρος [aðεkarǥs/apεndarǥs] / helt blakk (ruinert) εδντελώς απένταρος [εndεlǥs apεndarǥs] # µπατίρης [batiris] # (uten en rød øre) άϕραγκος [afraŋgǥs] : jeg er helt blakk είµαι εντελώς απένταρος [imε

3 3 εndεlǥs apεndarǥs] # (jeg har ikke en eneste/fem flate øre) δεν έχω δεκάρα τσακιστή [ðεn εχǥ ðεkara tsakisti] # (jeg er raka fant) είµαι µπατίρης [imε batiris] # είµαι πανί µε πανί [imε pani mε pani] blakke v. (i (kort)spill: loppe, flå) µαδώ [maðǥ] # ξαϕρίζω [ksafrizǥ] / han ble fullstendig blakket i kortspill τον ξάϕρισαν για καλά στα χαρτιά [tǥŋ ksafrisan ja kala sta Χartja] blakre v. (om lys: brenne urolig, blafre) λαµπυρίζω [lambirizǥ] blamere seg v. (gjøre seg til latter, være pinlig for) ντροπιάζοµαι [drǥpjazǥmε] blande v.(mikse) αναµειγνύω [anamiDžniǥ] # (røre sammen, kombinere) ανακατεύω [anakatεvǥ] # ανακατώνω [anakatǥnǥ] # (blande sammen, rote sammen, vikle sammen) µπερδεύω [bεrðεvǥ] # (om metaller etc.) συγκεραίνω [siŋgεrεnǥ] # (legere, blande med kvikksølv) συνυδραργυρώνω [siniðrarjirǥnǥ] # (sette sammen, kombinere) ενώνω [εnǥnǥ] / blande forretninger med fornøyelser µπερδεύω/ ανακατεύω τη δουλειά µε την ψυχαγωγία τι διαασκέδαση [bεrðεvǥ/anakatεvǥ ti ðulja mε tim psiχaDžǥjia/ti ðiaskεðasi] : ikke bland forretninger og fornøyelser µην µπερδεύεις τη δουλειά µε την ψυχαγωγία [min bεrðεvis ti ðulja mε tim psiχaDžǥjia] : jeg blander aldri forretninger og fornøyelser δεν ανακατεύω ποτέ τη δουλειά µε τη διασκέδαση [ðεn anakatεvǥ pǥtε ti ðulja mε ti ðiaskεðasi] / blande hydrogen med oksygen ενώνω υδρογόνο µε οξυγόνο [εnǥnǥ iðrǥDžǥnǥ mε ǤksiDžǤnǤ] / blande i (spe ut, fortynne) αραιώνω [arεǥnǥ] # αριώνω [ariǥnǥ] / de blandet bedøvelsesmiddel i vinen hans έβαλαν ναρκωτικό στο κρασί του [εvalan narkǥtikǥ stǥ krasi tu] / blande mel og vann ανακατεύω αλεύρι και νερό [anakatεvǥ alεvri kε nεrǥ] / blande sammen (rote til) µπερδεύω [bεrðεvǥ] : ikke bland sammen (ulike) drinker (ikke miks drinkene) µην µπερδεύεις τα ποτά [min bεrðεvis ta pǥta] : jeg blandert sammen datoene (jeg surret med datoene) µπέρδεψα τις ηµεροµηνίες [bεrðεpsa tis imεrǥminiεs] / blande sannhet med løgn ανακατεύω την αλήθεια µε το ψέµα [anakatεvǥ tin aliϑia mε tǥ psεma] / blande seg ανακατεύοµαι [anakatεvǥmε] / blande seg bort/inn/opp i (stikke nesen bort/opp i) ανακατεύω [anakatεvǥ] # παρεµβαίνω [parεmvεnǥ] # επεµβαίνω [εpεmvεnǥ] # χώνω τη µύτη µου σε κάτι [ΧǤnǤ ti miti mu sε kati] # ξεψαχνίζω [ksεpsaχnizǥ] # ανακατεύοµαι [anakatεvǥmε] : blande seg bort i allting ανακατεύοµαι σε όλα [anakatεvǥmε sε Ǥla] : du skal nå alltid blande deg bort i ting du ikke har noe med! διαρκώς ανακαεύεσαι εκεί που δεν σε σπέρνουν! [ðiarkǥs anakatεvεsε εki pu ðεn sε spεrnun] # όλα θέλει να τα ξεψαχνίζει [Ǥla ϑεli na ta ksεpsaχnizi] : hver gang han blander seg inn, så roter han det til κάθε ϕορά που παρεµβαίνει τα κάνει θάλασσα [kaϑε fǥra pu parεmvεni ta kani ϑalasa] : ikke bland deg bort i/opp i mine affærer µην ανακατεύεσαι/παρεµβαίνεις στις δουλειές µου [min anakatεvεsε/parεmvεnis stiz ðuljεz mu] : slutt (med) å blande deg borti mine saker! πάψε να επεµβαίνεις στις δουλειές µου! [papsε na εpεmvεnis stiz ðuljεz mu] : slutt (med) å blande deg inn i samtalen vår! πάψε να παρεµβαίνεις στη συζήτησή µας [papsε na parεmvεnis sti sizitisi mas] / ikke bland deg inn! (hold deg i ro! ikke bry deg! pass dine egne saker!) κάθισε στ' αυγά σου [kaϑisε stavDža su] : ikke bland deg opp i andres anliggender! ην επεµβαίνεις στις υπόθεσεις των άλλων [min εpεmvεnis stis ipǥϑεsis tǥn alǥn] : blande seg inn i/bryte inn (i en samtale)

4 4 µπαίνω στη µέση [bεnǥ sti mεsi] : blande seg inn i et lands indre anliggender επεµβαίνω στα εσωτερικά µιας ώρας [εpεmvεnǥ sta εsǥtεrika mjas ΧǤras] : han blandet seg i/med mengden/menneskemassen ανακατεύτηκε µε το πλήθος [anakatεftikε mε tǥ pliϑǥs] / blande seg med (pleie omgang med, omgås) συναναστρέϕοµαι [sinanastrεfǥmε] # συµϕύροµαι [simfirǥmε] # συγχρωτίζοµαι [siŋχrǥtizǥmε] / blande ut (spe ut, tynne) αραιώνω [arεǥnǥ] # αριώνω [ariǥnǥ] # νοθεύω [nǥϑεvǥ] # (utvanne) νερουλιάζω [nεruljazǥ] : blande ut melk/vin νοθεύω γάλα/κρασί [nǥϑεvǥ Džala/krasi] : blande ut melk/vin med vann νερουλιάζω γάλα/ κρασί [nεruljazǥ Džala/krasi] : blande vann i vinen (fortynne vinen med vann) αραιώνω το κρασί µε νερό [arεǥnǥ tǥ krasi mε nεrǥ] # βαϕτίζω το κρασί [vaftizǥ tǥ krasi] / olje og vann blander seg ikke το λάδι και το νερό δεν ανακατεύονται [tǥ laði kε tǥ nεrǥ ðεn anakatεvǥndε] blandeapparat n. (miksmaster, mikser) αναµικτήρας κουζίνας, ο [Ǥ anamiktiras kuzinas] # µίξερ, ο [Ǥ miksεr] blandes v. (blande seg, bli blandet) ανακατεύοµαι [anakatεvǥmε] # (om metaller etc.) συγκεραίνοµαι [siŋgεrεnǥmε] blandet adj. (blandings-) µεικτός [miktǥs] # (oppblandet, sammenblandet, usortert) ανάκατος [anakatǥs] # αξεχώριστος [aksεχǥristǥs] # (oppblandet, assortert) ανάµεικτος [anamiktǥs] / blandet drops (assorterete godterier, konfekt) ανάµικτα γλυκίσµατα [anamikta Džlikizmata] # (overf. pøbelen, bermen)) η σάρα και η µάρα (και το κακό συναπάντηµα) [i sara kε i mara (kε tǥ kakǥ sinapandima)] / blandede raser ανακατεµένες ϕυλές [anakatεmεnεs filεs] # ανάµεικτες ϕυλές [anamiktεs filεs] / en blandet mottagelse ανάµεικτη υποδοχή [anamikti ipǥðǥçi] / et blandet ekteskap µικτός γάµος, ο [Ǥ miktǥz DžamǤs] / et blandet tall (et tall som består av et heltall og en brøk) συµµιγής αριθµός [simijis ariϑmǥs] / med blandede følelser µε ανάµεικτα συναισθήµατα [mε anamikta sinεsϑimata] / smør blandet med margarin βούτυρο ανάκατο µε µαργαρίνη [vutirǥ anakatǥ mε marDžarini] blanding f.m. µείγµα, το [tǥ miDžma] # σύµϕυρµα, το [tǥ simfirma] # ανάµειξη, η [i anamiksi] # (mikstur) µείξη, η [i miksi] # (sammensurium) αµάλγαµα, το [tǥ amalDžama] # πανσπερµία, η [i panspεrmia] # (legering) κράµα, το [tǥ krama] # (miksing, melering) ανακάτεµα, το [tǥ anakatεma] # ανακάτωµα, το [tǥ anakatǥma] # (iblanding, sammenblanding) επιµειξία, η [i εpimiksia] # κράση, η [i krasi # (blandingsrase, krysning) διασταύρωση, η [i ðiastavrǥsi] / blanding av krydder κράµα µπαχαρικών, το [tǥ krama baχarikǥn] / ei brokete blanding av raser/språk µια πανσπερµία ϕυλών/γλωσσών [mja panspεrmia filǥn/Džlǥsǥn] / ei eksplosiv blanding εκκρηκτικό µείγµα [εkriktikǥ miDžma] / et muldyr er blanding av hest og esel το µουλάρι ειναι διασταύρωση αλόγου και γαϊδουριού [tǥ mulari inε ðiastavrǥsi alǥDžu kε Džaiðurju] / han er en blanding av gode og dårlige egenskaper είναι κράµα αρετών και αδυναµιών [inε krama arεtǥn kε aðinamjǥn] blandings- (blandet) µικτός [miktǥs] # µεικτός [miktǥs] blandingsekteskap n. (inngifte) επιγαµία, η [i εpiDžamia] # (av personer av ulik rase eller religion) επιµειξία, η [i epimiksia] # µεικτός γάµος, ο [Ǥ miktǥz DžamǤs] #

5 5 pl. µεικτοί γάµοι, οι [i mikti Džami] blandingsrase f.m. (krysning) διασταύρωση, η [i ðiastavrǥsi] # (om personer (eks. kreol, mulatt), om dyr og planter: krysningsprodukt, bastard, hybrid) µιγάδας, ο [Ǥ miDžaðas] / et dyr/ei plante av blandingsrase ζώο/ϕυτό από διασταύρωση [zǥǥ/fitǥ apǥ ðiastavrǥsi] : sauer av blandingsrase πρόβατα από διασταύρωση [prǥvata apǥ ðiastavrǥsi] blandingsøkonomi m. µικτή οικονοµία, η [i mikti ikǥnǥmia] blank adj. (glitrende) χαντρινός [ΧandrinǤs] # (glassklar, blankpolert) γυαλιστερός [jalistεrǥs] # (om øye: funklende, tårevått) γκλαρός [glarǥs] # (om bil, hav o.l.: skinnende, speilblank) αστραϕτερός [astraftεrǥs] # (ubeskreven) άγραϕ(τ)ος [aDžraf(t)ǥs] # νέος [nεǥs] # (tom, hvit) λευκός [lεfkǥs] # (uvitende) αδαής [aðais] # ανίδεος [aniðεǥs] # (om sjøen: speilblank, uten bølger) ακύµαντος [akimandǥs] # (regelrett, utvetydig) απερίϕραστος [apεrifrastǥs] # (absolutt, kategorisk) απόλυτος [apǥlitǥs] # κατηγορηµατικός [katiDžǥrimatikǥs] # (direkte, kategorisk, uten omsvøp) απροσχηµάτιστος [aprǥsçimatistǥs] # (ren, kategorisk) καθαρός [kaϑarǥs] / en blank stemme (ved avstemning/valg) αποχή [apǥçi] : tre stemmer for, en imot og to blanke stemmer τρεις ψήϕοι υπέρ, µία κατά και δύο αποχές [tris psifi ipεr mia kata kε ðiǥ apǥçεs] / et blankt ark άγραϕ(τ)ο χαρτί [aDžraf(t)ǥ Χarti] # λευκό χαρτί [lεfkǥ Χarti] : gi meg et blankt ark δώσε µου µια νέα κόλλα [ðǥsε mu mja nεa kǥla] / blankt avslag απερίϕραστη/απόλυτη/απροσχηµάτιστη/καθαρή άρνηση [apεrifrasti/apǥliti/aprǥsçimatisti/kaϑari arnisi] : jeg fikk blankt avslag (jeg ble blankt avvist) συνάντησα απερίϕραστη/καθαρή άρνηση [sinandisa apεrifrasti/ kaϑari arnisi] # βρήκα κατηγορηµατική άρνηση [vrika katiDžǥrimatiki arnisi] / han nektet blankt αρνήθηκε κατηγορηµατικά [arniϑikε katiDžǥrimatika] / helt blank (totalt uvitende) εντελώς ανίδεος [εndεlǥs aniðεǥs] / når det gjelder juridiske saker, er jeg helt blank (helt på jordet/totalt uvitende) σε νοµικά θέµατα είµαι εντελώς ανίδεος [sε nǥmika ϑεmata imε εndεlǥs aniðεǥs] : når det gjelder musikk, er jeg helt blank δεν καταλαβαίνω γρυ από µουσική [ðεŋ gatalavεnǥ Džri apǥ musiki] : når det gjelder økonomi, er jeg helt blank στα οικονοµικά είµαι τελείως αδαής [sta ikǥnǥmika imε tεliǥs aðais] blankett m. (skjema, formular) έντυπο, το [tǥ εndipǥ] # (utfyllingsblankett) έντυπο για συµπλήρωση, το [tǥ εndipǥ ja simblirǥsi] / blankett med anmodning om teknisk kjøretøykontroll έντυπο µε προτροπή για τεχνικό έλεγχο οχηµάτων [εndipǥ mε prǥtrǥpi ja tεχnikǥ εlεnχǥ ǤçimatǤn] blankhet f.m. (skinn, skjær, polish) γυαλάδα, η [i jialaða] blanking f.m. (polering, pussing, fargebehandling, maling, sminking) βαϕή, η [i vafi] # βάψιµο, το [tǥ vapsimǥ] blankofullmakt m. αποδοχή εν λευκώ, η [apǥðǥçi εn lεfkǥ] blankokreditt m. πίστωση εν λευκώ, η [i pistǥsi εn lεfkǥ] blankosjekk m. ανοιχτή επιταγή, η [i aniχti εpitaji] # επιταγή εν λευκώ [εpitaji εn lεfkǥ] blankpolert adj. (plankpusset, skinnende blank) γυαλιστερός [jialistεrǥs] / en blankpolert bil γυαλίστερο αυτοκίνητο [jialistεrǥ aftǥkinitǥ]

6 6 blankvers n. (femfotede jamber uten enderim) ανοµοιοκατάληκτος στίχος, ο [Ǥ anǥmiǥkataliktǥs stiχǥs] # ανοµοιοκαταληξία, η [Ǥ anǥmiǥkataliksia] blant prep. ανάµεσα [anamεsa] # µέσα σε [mεsa sε] # από ανάµεσα [apǥ anamεsa] # (en av) µεταξύ [mεtaksi] # αναµεταξύ [anamεtaksi] / blant annet εξ άλλου [εks alu] # µεταξύ άλλων [mεtaksi alǥn] # ανάµεσα στ' άλλα [anamεsa stala] / blant andre ανάµεσα σ' άλλους [anamεsa salus] / blant andre ting/saker µεταχύ άλλων πραγµάτων [mεtaksi alǥn praDžmatǥn] / blant de fremste (beste, første) µεταξύ των πρώτων [mεtaksi tǥm brǥtǥn] / blant de tilstedeværende ανάµεσα στους παρόντες [anamεsa stus parǥndεs] / blant funnene var det også... µεταξύ των ευρηµάτων ήταν και ένα... [mεtaksi tǥn εvrimatǥn itan kε εna] / blant gutter generelt er fotball populært (gutter generelt liker fotball) στ' αγόρια γενικά αρέσει η µπάλα [staDžǥria jεnika arεsi i bala] / blant oss (oss imellom) µεταξύ µας [mεtaksi mas] / blant søkerne var... µεταξύ των αιτούντων ήταν.. [mεtaksi tǥn εtundǥn itan] / blant vedleggene fant jeg en sjekk στα εσώκλειστα βρήσκα και µια επιταγή [sta εsǥklista vriska kε mja εpitaji] / Donau er blant/ei av de lengste elvene i verden ο ούναβης είναι µεταξύ των µεγαλύτερων ποταµών του κόσµου [Ǥ ðunavis inε mεtaksi tǥn mεDžalitεrǥn pǥtamǥn du kǥzmu] / du er/befinner deg blant venner βρίσκετσαι µεταξύ ϕίλων [vriskεsε mεtaksi filǥn] / han er blant de beste pianistene είναι µέσα στους καλύτερους πιανίστες [inε mεsa stus kalitεrus pianistεs] / Nilen er blant de lengste elvene i verden ο Νείλος είναι ανάµεσα στους µεγαλύτερους ποταµούς του κόσµου [tǥ nilǥs inε anamεsa stuz mεDžalitεrus pǥtamus tu kǥzmu] / når du er blant venner όταν βρίσκεσαι ανάµεσα σε ϕίλους [Ǥtan vriskεsε anamεsa sε filus] / utdeling av et rundskriv blant mannskapet på båten διανοµή γκυκλίου στο καθένα από τα µέλη του πληρώµατος [ðianǥmi εŋgikliu stǥ kaϑεna apǥ ta mεli tu plirǥmatǥs] blasert adj. µπλαζέ [blazε] blasfemi m. βλασϕήµια (των θείων), η [i vlaftimia (tǥn ϑiǥn)] # βλαστήµια, η [i vlastimia] # ανοσιούργηµα, το [tǥ anǥsiurjima] # (skjending, krenkelse, vanhelligelse) βεβήλωση, η [i vεvilǥsi] # (lattelriggjøring av religionen) διακωµώδηση της θρησκείας [ðiakǥmǥðisi tis ϑriskias] / bare tanken på det er ren blasfemi είναι καθαρή βλαστήµια ακόµα και να το σκεϕτείς [inε vlastimia akǥma kε na tǥ skεftis] blasfemisk adj. (hedensk, gudsbespottelig) βλάστηµος [vlastimǥs] / blasfemisk språk (bannskap) βλάστηµη γλώσσα [vlastimi DžlǤsa] / være blasfemisk (spotte gud, misbruke Guds navn) βλαστηµώ [vlastimǥ] blastoderm m. (biol.)(cellelag i (befruktet) egg) βλαστόδερµα, το [tǥ vlastǥðεrma] blazer m. σακκάκι, το [tǥ sakaki] blefaritt m. (betennelse i øyelokket) βλεϕαριτίδα, η [i vlεfaritiða] bleie f.m. πάνα, η [i pana] # (pl.) πάνες, οι [i panεs] # (oftest i fl.tall) πανιά (µωρού), τα [ta panja (mǥru)] # (reiver, svøp) ϕασκιά, η [i faskia] # ϕασκιές, οι [i faskiεs] bleik adj. (blek) χλοµός [ΧlǤmǤs] # (om farge: lys) ανοιχτός [aniχtǥs] # (blass, gusten, sykelig) αρρωστιάρης [arǥstjaris] # κίτρινος [kitrinǥs] # (matt, utydelig, svak,

7 7 smal) αχνός [aχnǥs] / et bleikt ansikt αχνό προόωπο [aχnǥ prǥsǥpǥ] / hvorfor er du så bleik? γιατί είσαι κίτρινος; [jati isε kitrinǥs] bleike v. (bleke) λευκαίνω [lεfkεnǥ] # (hvitte, kalke, om tøy: bleike) ασπρίζω [asprizǥ] # (misfarge, farge av; polit. nedgradere) αποχρωµατίζω [apǥχrǥmatizǥ] / bleike laknene λευκαίνω τα σεντόνια [lεfkεnǥ ta sεndǥnja] / bleike tøy λευκαίνω ρούχα [lεfkεnǥ ruχa] bleike- (bleke-, blekende) αποχρωστικός [apǥχrǥstikǥs] bleikemiddel n. (bleikepulver) λευκαντικό, το [tǥ lεfkandikǥ] # λευκαντική ουσία, η [i lεfkandiki usia] bleikende adj. λευκαντικός [lεfkandikǥs] bleiking f. λεύκανση, η [i lεfkansi] # (avfarging, misfarging) αποχρωµατισµός, ο [Ǥ apǥχrǥmatizmǥs] bleikne v. (blekne) χλοµιάζω [ΧǤmjazǤ] # ασπρίζω [asprizǥ] # γίνοµαι ωχρός [jinǥmε ǤΧrǤs] # (tape seg, miste sin tiltrekning) γίνοµαι βαρετός [jinǥmε varεtǥs] / knokler som ligger og bleikner i ørkenen κόκκαλα οπου ασπρίζουν στην έρηµο [kǥkala pu asprizun stin εrimǥ] blek adj. (bleik) χλοµός [ΧlǤmǤs] # (om farge: lys) ανοιχτός [aniχtǥs] # (matt, utydelig, svak, smal, tynn) αχνός [aχnǥs] / bli blek (miste friskheten sin, også: mugne, morkne ) πανιάζω [panjazǥ] : han ble helt blek πάνιασε ολόκληρος [panjasε ǤlǤklirǤs] bleke v. (bleike, overf. hvitvaske) λευκαίνω [lεfkεnǥ] # (hvitte, kalke) ασπρίζω [asprizǥ] # (misfarge, farge av; polit. nedgradere) αποχρωµατίζω [apǥχrǥmatizǥ] # (falme) ξασπρίζω [ksasprizǥ] / klær som var falmet av sollyset ρούχα ξασπρισµένα από τον ήλιο [ruχa ksasprizmεna apǥ tǥn iliǥ] bleke- (bleike-, blekende) αποχρωστικός [apǥχrǥstikǥs] blekfarget adj. (med lys farge) ανοιχτόχρωµος [aniχtǥχrǥmǥs] blekhet f.m. ωχρότητα, η [i ǤΧrǤtita] # χλωµάδα, η [i ΧlǤmaða] # (mildhet, sarthet, bløthet) απαλότητα, η [i apalǥtita] # (hvithet) ασπράδα, η [i aspraða] # ασπρίλα, η [i asprila] # (voksaktighet) κέρωµα, το [tǥ kεrǥma] # (gulhet, en gul flekk) κιτρινάδα, η [i kitrinaða] bleking f.m. (avfarging, misfarging) αποχρωµατισµός, ο [Ǥ apǥχrǥmatizmǥs] # (falming) ξάσπρισµα, το [tǥ ksasprizma] blekk n. (skriveblekk) µελάνι, το [tǥ mεlani] # µελάνη, η [i mεlani] / skrive med blekk γράϕω µε µελάνι [DžrafǤ mε mεlani] blekkboks m. (blikkboks) τενεκές, ο [Ǥ tεnεkεs] blekkdråpe m. σταγόνα του µελανιού, η [i staDžǥna tu mεlanju] / da blekkdråpen løste seg opp i vannet... όταν η σταγόνα του µελανιού άπλωσε µέσα στο νερό... [Ǥtan i staDžǥna tu mεlanju aplǥsε mεsa stǥ nεrǥ] blekke f. (om avis: lefse, avisblekke) λαχανοϕυλλάδα, η [i laχanǥfilaða] blekkfisk m. σουπιά, η [i supja] / kokt blekkfisk med ris σουπιές πιλάϕι [supjεs pilafi] / liten blekkfisk med spinat σουπιές µε σπανάκι [supjεz mε spanaki] blekkflekk m. µελανιά, η [i mεlanja] # µελάνιασµα, το [tǥ mεlanjazma] # κηλίδα

8 8 µελάνι, η [i kiliða mεlani] # λεκές µελανιού, ο [Ǥ lεkεz mεlanju] / blekkflekker κηλίδες/λεκέδες µελανιού [kiliðεz/lεkεðεz mεlanju] blekkhus n. (lita blekkflaske/-beholder) θήκη µελάνης, η [i ϑiki mεlanis] # µελανοδοχείο, το [tǥ mεlanǥðǥçiǥ] # καλαµάρι, το [tǥ kalamari] blekkjertel m. (zool.)(blekksekk hos blekksprut) µελανηϕόρος σάκος, ο [Ǥ mεlanifǥrǥs sakǥs] blekkplate f.m. (blikkplate) λαµαρίνα, η [i lamarina] # (blekkplate, stekeplate) (furnu)] (ϕούρνου), η [i lamarina λαµαρίνα blekksprut m. καλαµάρι, το [tǥ kalamari] # ((åttearmet) blekksprut) (ο)χταπόδι, το [tǥ (Ǥ)ΧtapǤði] # (liten blekksprut) καλαµαράκι, το [tǥ kalamaraki] # pl. (blekksprutringer) καλαµαράκια, τα [ta kalamarakia] / blekksprut dampet i vin χταπόδι κρασάτο, το [ΧtapǤði krasatǥ] / blekksprut (matrett: ofte tilberedt medi olje og eddik) χταπόδι, το [tǥ ΧtapǤði] τηγανητά [kalamarakia tiDžanita] / stekte blekksprutringer καλαµαράκια blekne v. (bleikne) χλοµιάζω [ΧlǤmjazǤ] # προσδίδω χλωµάδα [prǥzðiðǥ ΧǤmaða] # (ødelegges, bederves, skjemmes, brytes ned, bli dårlig) αλλοιώνω [aljǥnǥ] # (bli likblek av redsel eller forbauselse, stå som naglet til stedet) κερώνω [kεrǥnǥ] # (falme, bleke) ξασπρίζω [ksasprizǥ] / blekne ved synet av... χλωµιάζω στη θέα του... [ΧlǤmjazǤ sti ϑεa tu] / da han så meg, bleknet han όταν µε είδε κέρωσε [Ǥtan mε iðε kεrǥsε] / denne fargen blekner aldri αυτό το χρώµα δεν αλλοιώνεται ποτέ [aftǥ tǥ ΧrǤma ðεn aliǥnεtε pǥtε] / fargen bleknet το χρώµα άκοψε [tǥ ΧrǤma akǥpsε] / han bleknet av redsel χλώµιασε από ϕόβο [ΧlǤmjasε apǥ fǥvǥ] # κιτρίνισε από το ϕόβο του [kitrinisε apǥ tǥ fǥvǥ tu] / håret mitt bleknet (jeg ble grå/hvit i håret) τα µαλλιά µου λευκάνθηκαν [ta malja mu lεfkanϑikan] blekning f.m. (gulning) κιτρίνιασµα, το [tǥ kitriniazma] blekrød adj. (lyserød) ανοιχτό κόκκινο [aniχtǥ kǥkinǥ] / en blekrød farge ένα απαλό κόκκινο [εna apalǥ kǥkinǥ] # ένα ανοιχτό κόκκινο [εna aniχtǥ kǥkinǥ] blemme f.m. ϕουσκάλα, η [i fuskala] # (vable, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (folk.) καντήλα, η [i kandila] # καρούλα, η [i karula] blende v. (sløre, tilsløre, gjøre uklar) θαµπώνω [ϑambǥnǥ] # (gjøre blind) τυϕλώνω [tiflǥnǥ] # (dagl.) στραβώνω [stravǥnǥ] # (forbløffe, forbause) καταπλήσσω [kataplisǥ] / bli blendet (av) (bli bedåret (av)) θαµπώνοµαι (από) [ϑambǥnǥmε (apǥ)] # (bli ør/fortumlet/firvirret) µε ζαλίζει [mε zalizi] : han ble blendet av hennes skjønnhet/rikdom τον ζάλισε/ θάµπωσε η οµορϕιά/τα πλούτη της [tǥn zalisε/ ϑambǥsε i ǤmǤrfja/ta pluti tis] : han ble blendet av luskusen og rikdommene på slottet θαµπώθηκε από την πολυτέλεια και τα πλούτη του παλατιού [ϑambǥϑikε apǥ tim bǥlitεlia kε ta pluti tu palatju] : jeg ble blendet av den hvite snøen/hvitheten i snøen θαµπώθηκα από την ασπράδα του χιονιού [ϑambǥϑika apǥ tin aspraða tu çǥnju] : jeg ble blendet av prakten til... έµεινα έκθαµβος από τη λαµπρότητα του... [εmina εkϑamvǥs apǥ ti lambrǥtita tu] / lyskasterne på bilen blendet meg οι προβολείς του αυτοκινήτου µε τύϕλωσαν [i prǥvǥlis tu aftǥkinitu mε tiflǥsan] blendende adj. (fortryllende) µαγευτικός [majεftikǥs] # (praktfull, strålende, vidunderlig)

9 9 θαµβωτικός [ϑamvǥtikǥs] # εκθαµβωτικός [εkϑamvǥtikǥs] # (skjærende, grell, skarp) εκτυϕλωτικός [εktiflǥtikǥs] / blendende skjønnhet µια µαγευτική/ εκθαµβωτική/εκτυϕλωτική οµορϕιά [i majεftiki/εkϑamvǥtiki/εktiflǥtiki ǤmǤrfja] / blendende lys (pl.) εκθαµβωτικά ϕώτα [εkϑamvǥtika fǥta] / ei blendende sol ένας εκτυϕλωτικό ήλιος [εnas εktiflǥtikǥ iliǥs] / et blendende lysglimt µια εκτυϕλωτική λάµψη [mja εktiflǥtiki lampsi] blender m. (foto) διάϕραγµα, το [tǥ ðjafraDžma] / blenderen stiller De inn slik το διάϕραγµα ρυθµίζεται έτσι [tǥ ðjafraDžma riϑmizεtε εtsi] blenderåpning m. (foto) ρυθµιζοµένος ϕωτοϕράκτης ϕωτογραϕικής µηχανής, ο [Ǥ riϑmizǥmεnǥs fǥtǥfraktis fǥtǥDžrafikiz miχanis] blendet adj, (lamslått, sjokkert, forvirret) έκθαµβος [εkϑamvǥs] blending f.m. (blinding, forblinding) εκτύϕλωση, η [i εktiflǥsi] blendingsbeskyttet adj. (blendingsfri, antirefleksbehandlet) αντιθαµβωτικός [andiϑamvǥtikǥs] blendverk n. (illusjon, fantasifoster, selvbedrag) αυταπάτη, η [i aftapati] blest m. (reklame, PR) διαϕήµιση, η [i ðiafimisi] / skape blest om (drive PR for, lage reklame for, markedsføre) διαϕηµίζω [ðiafimizǥ] # εκθειάζω [εkϑjazǥ] : skape blest om ei bok/et produkt εκθειάζω ένα βιβλίο/προϊόν [εkϑjazǥ εna vivliǥ/prǥïǥn] bli v. (oppstå, om avling: produseres) γίνοµαι [jinǥmε] # (koste, utgjøre, være lik) κάνω [kani] # (gå/komme ut av, bli til av) εκβαίνω [εkvεnǥ] # (forbli) µένω [mεnǥ] # παραµένω [paramεnǥ] # (skulle vise seg å bli) βγαίνω [vjεnǥ] # (vise seg, falle seg) έρχοµαι [εrχǥmε] # (om alder: fylle/runde) κλείνω [klinǥ] / begynne å bli (holde på å bli) παίρνω να/και [pεrnǥ na/kε] : da det begynte å bli mørkt όταν πήρε να νυχτώσει [Ǥtan pirε na niχtǥsi] / bli advokat γίνοµαι δικηγόρος [jinǥmε ðikiDžǥrǥs] : han ble advokat έγινε δικηγόρος [εjinε ðikiDžǥrǥs] / bli akkompagnert av (bli ledsaget av) συνοδεύοµαι από [sinǥðεvǥmε apǥ] / bli angrepet (bli utsatt for et angrep) δέχοµαι επίθεση [ðεχǥmε εpiϑεsi] : jeg ble angrepet av en okse/ei sint bikkje µου επιτέϑηκε ένας ταύρος /ένα αγριόσκυλο [mu εpitεϑikε εnǥs tavrǥs/εna aDžriǥskilǥ] / bli anklaget for κατηρορούµε για [katiDžǥrumε ja] / bli ansatt i en stilling διορίζοµαι σε µια θέση [ðiǥrizǥmε sε mja ϑεsi] / bli ansett for å være rik λογιέµαι πλούσιος [lǥjεmε plusiǥs] : han blir ansett for å være rik (han går for å være rik) λογιέται πλούσιος [lǥjεtε plusiǥs] / bli arbeidsudyktig αχρηστεύοµαι για δουλειά [aχristεvǥmε ja ðulja] : han ble arbeidsudyktig/arbeidsufør αχρηστεύτηκε για δουλειά [aχristεftikε ja ðulja] / bli arrangert (bli holdt, bli gjennomført, holdes) γίνοµαι [jinǥmε] : blomsterutstillinga blir arrangert i mai η ανθοκοµική έκθεση γίνεται το Μάη [tǥ anϑǥkǥmiki εkϑεsi jinεtε tǥ mai] / bli av (ta veien) απογίνοµαι [apǥjinǥmε] : hva/hvor har det blitt av broren din? (hvor har broren din tatt veien?) τι έγινε ο αδελϕός σου; [ti εjinε Ǥ aðεlfǥs su] / bli avblåst (avrundes, oppløses) λύνοµαι [linǥmε] : streiken ble avblåst η απεργία λύθηκε [i apεrjia liϑikε] / bli avbrutt κόβοµαι [kǥvǥmε] : vi ble avbrutt mens vi snakket i telefonen µας έκοψαν ενώ µιλούσαµε στο τηλέϕωνο [mas εkǥpsan εnǥ milusan stǥ tilεfǥnǥ] / bli avhengig av noe (bli hekta på noe, henfallen til noe, egentl.: bli en tvang

10 10 el. belastning for en) γίνοµαι ανάγκη σε κάποιον [jinǥmε anaŋgi sε kapiǥn] : han ble avhengig av tobakk/marijuana ο καπνός /η µαριχουάνα του 'γινε ανάγκη [Ǥ kapnǥs/i mariχuana tu jinε anaŋgi] / bli avkjølt (bli kald) κρυαίνω [kriεnǥ] # κρυαδίζω [kriaðizǥ] / bli avledet (bli ledet i en annen retning, bøye av, prelle av) αποστρακίζοµαι [apǥstrakizǥmε] / bli avlyst µαταιώνοµαι [matεǥnǥmε] : festen er avlyst η γιορτή µαταιώνεται [i jǥrti matεǥnεtε] / bli avmagret (magres, tynnes) αχαµναίνω [aχamnεnǥ] / bli avsluttet (ta slutt, utløpe, vare til) λήγω [liDžǥ] : møtet ble avsluttet ved midnatt η συνεδρίαση έληξε τα µεσάνυχτα [i sinεðriasi εliksε ta mεsaniχta] / bli avslørt (bli/være klar, trå tydelig fram) καταϕαίνοµαι [katafεnǥmε] / bli baksnakket (bli bakvasket) σχολιάζοµαι [sχǥljazǥmε] : han ble baksnakket for oppførselen sin (oppførselen hans førte til folkesnakk) η συµπεριϕορά του σχολιάστηκε [i simbεrifǥra tu sχǥljastikε] / bli bar (miste fjærene, bladene, bli skallet) αποµαδώ [apǥmaðǥ] / bli bare µένω µόνο [mεnǥ mǥnǥ] : jeg blir bare en dag/en natt/en uke θα µείνω µόνο µια ηµέρα/µια νύχτα/µια εβδοµάδα [ϑa minǥ mǥnǥ mja mεra/mja niχta/mja vðǥmaða] / bli bedre (komme seg) γίνοµαι καλύτερα [jinǥmε kalitεra] # καλυτερεύω [kalitεrεvǥ] # βελτιώνοµαι [vεltjǥnǥmε] # (forbedre(s), gjøre bedre, bedre(s)) βελτιώνω [vεltjǥnǥ] : engelsken din blir stadig bedre τ' αγγλικά σου βελτιώνονται/καλυτερεύουν [taŋglika su vεltjǥnǥndε/kalitεrεvun] : han blir stdig bedre (han er på bedringens vei) καλυτερεύει η υγεία του [kalitεrεvi i ijia tu] / bli begeistret (bli revet med) ερωτεύοµαι τρελλά [εrǥtεvǥmε trεla] / bli begeistret for (like, ha sansen for) µου αρέσει [mu arεsi] : hun ble begeistret for broren min της άρεσε ο αδελϕός µου [tin arεsε Ǥ aðεlfǥz mu] / bli bekreftet δικαιώνοµαι [ðikεǥnǥmε] # επαληθεύοµαι [εpaliϑεvǥmε] : mine mistanker ble bekreftet (fullt ut) οι υποψίες µου δικαιώθηκαν /επαληθεύτηκαν (πλήρως) [i ipǥpsiεz mu ðikεǥϑikan/εpaliϑεftikan (plirǥs)] / bli belagt med sot, irr etc.(sote, irre, bli tørr) γανιάζω [DžanjazǤ] / bli belønnet ανταµείβοµαι [andamivǥmε] : jeg ble rikelig belønnet for umaken (for bryet) ανταµείϕτηκα µε το παραπάνω για τον κόπο µου [andamiftika mε tǥ parapanǥ ja tǥŋ gǥpǥ mu] / bli berømt/stor (skape seg et navn) γίνοµαι διάσηµος /µεγάλος [jinǥmε ðjasimǥs/mεDžalǥs] / bli beseiret νικιέµαι [nikjεmε] : ble beseiret (ble slått, led nederlag) νικήθηκα [nikiϑika] : kommer til å bli beseiret θα νικηθώ [ϑa nikiϑǥ] : laget vårt ble beseiret η οµάδα µας νικήθηκε [i Ǥmaða maz nikiϑikε] / bli best (tredjemann) i maraton έρθω πρώτος (τρίτος) σε µαραθώνιο [εrϑǥ prǥtǥs (tritǥs) sε maraϑǥniǥ] / bli betatt av (bli sjarmert av) γοητεύοµαι [DžǤïtεvǤmε] / bli betent (hovne opp) αϕορµίζω [afǥrmizǥ] # (om sår: verke) κακοϕορµίζω [kakǥfǥrmizǥ] / bli beveget (bli rørt/grepet) συγκινούµαι [siŋginumε] / bli billigere (falle billiger) έρχοµαι ϕθηνότερο [εrχǥmε fϑinǥtεrǥ] : de blir billigere hvis du kjøper dem dusinvis έρχεται ϕθηνότερο αν τ' αγοράσεις µε τη ντουζίνα [εrχεtε fϑinǥtεrǥ an taDžǥrasiz mε ti duzina] / bli bitter (om smak) πικρίζω [pikrizǥ] / bli blek (blekne) χλοµιάζω [ΧlǤmjazǤ] # προσδίδω χλωµάδα [prǥzðiðǥ ΧlǤmaða] : han ble blek av redsel χλώµιασε από ϕόβο [ΧlǤmiasε apǥ fǥvǥ] # το πρόσωπό του άσπρισε από το ϕόβο [tǥ prǥsǥpǥ tu asprisε apǥ tǥ fǥvǥ] / bli blind αποτυϕλώνω [apǥtiflǥnǥ] : på noen få år ble han helt blind σε µερικά

11 11 χρόνια αποτυϕλώθηκε [sε mεrika ΧrǤnia apǥtiflǥϑikε] / bli blokkert (blokkeres) µπλοκάροµαι [blǥkarǥmε] : bremsene/framhjulene ble blokkert τα ϕρένα/οι µπροστινοί τροχοί µπλοκάρανε [ta frεna/i brǥstini trǥçi blǥkaranε] / bli hun ble blussende rød i ansiktet άναψε το πρόσωπό της [anapsε tǥ prǥsǥpǥ tis] / bli borte (gå tapt, rote seg bort, forsvinne) χάνοµαι [ΧanǤmε] # (være bortreist) λείπω [lipǥ] # (forsvinne, fordufte, gå i oppløsning, dø ut) εξαϕανίζοµαι [εksafanizǥmε] : han/hun ble borte χάθηκε [Χaϑikε] : han /hun blir borte (hjemmefra) i 10 dager λείπει για δέκα ηµέρες [lipi ja ðεka imεrεs] : månen ble borte bak skyene το ϕεγγάρι εξαϕανίστηκε πίσο από τα σύννεϕα [tǥ fεŋgari εksafanistikε pisǥ apǥ ta sinεfa] / bli bra igjen (bli frisk) γίνοµαι καλά [jinǥmε kala] : jeg håper du snart blir bra igjen ελπίζω ότι σύντοµα θα γίνεις καλά [εlpizǥ Ǥti sindǥma ϑa jinis kala] / bli brent (bli svidd) καίγοµαι [kεDžǥmε] # αρπάζω [arpazǥ] # (bli brunsvidd, bli helt oppbrent) γίνοµαι κάρβουνο [jinǥmε karvunǥ] : hun ble brent levende/på bålet την έκαψαν ζωντανή/στην πυρά [tin εkapsan zǥndani/stim bira] : kaka ble helt brunsvidd το κεκ έγινε κάρβουνο [tǥ kεk εjinε karvunǥ] : kjøttet ble brent κάηκε το κρέας [kaikε tǥ krεas] : kjøttet ble litt brent το κρέας άρπαξε λίγο [tǥ krεas arpaksε liDžǥ] / bli degradert (miste stripene/gradsmerkene) χάνω τα γαλόνια µου [ΧanǤ ta DžalǤnia mu] / bli dekt (bli tildekt, dekke seg til) καλύπτοµαι [kaliptǥmε] / bli delt i to (bli splittet) διχλάζοµαι [ðiχlazǥmε] # διακλαδίζοµαι [ðiaklaðizǥmε] / bli demobilisert (bli pensjonert, gå av med pensjon, få avskjed) αποστρατεύοµαι [apǥstratεvǥmε] / bli deprimert (bli motfallen) αποκαρδιώνοµαι [apǥkarðjǥnǥmε] : han ble deprimert av nyhetene αποκαρδιώθηκα απο τα νέα [apǥkarðjǥϑika apǥ ta nεa] / bli diskutert (bli omtalt, være under overveielse) συζητιέµαι [sizitjεmε] / bli/være diskvalifisert αποκλείοµαι [apǥkliǥmε] # απορρίπτοµαι [apǥriptǥmε] / bli/gjøre djupere (lage/grave djupere, bli/være djupere) βαθαίνω [vaϑεnǥ] # βαθύνω [vaϑinǥ] / bli dominert av εξουσιάζοµαι από [εksusiazǥmε apǥ] : han blir dominert av sin kone εξουσιάζεται από τη γυναίκα του [εksusiazεtε apǥ ti jinεka tu] / bli doven (bli smakløs, miste futten) ξεθυµαίνω [ksεϑimεnǥ] : ølet er blitt dovent η µπύρα ξεθύµανε [i bira ksεϑimanε] / bli dratt mot (bli tiltrukket, synke) έλκοµαι* [εlkǥmε] / bli drept σκοτώνοµαι [skǥtǥnǥmε] # (omkomme, bli utryddet, bli utradert) ξεκληρίζοµαι [ksεklirizǥmε] : han ble drept mens han prøvde å uskadeliggjøre ei bombe σκοτώθηκε ενώ εξουδετέρωνα µια βόµβα [skǥtǥϑikε εnǥ εksuðεtεrǥnε mja vǥmva] : hele familien ble drept i ulykken ξεκληρίστηκε ολόκληρη οικογένεια στο ατύχηµα [ksεkliristikε ǤlǤkliri ikǥjεnia stǥ atiçima] : jeg ble nesten drept (jeg holdt på å bli drept) κόντεψα να σκοτωθώ [kǥndεpsa na skǥtǥϑǥ] / bli drevet av (være motivert/oppildnet av) κινούµαι από [kinumε apǥ] : han ble drevet av patriotisme κινηθήκε από πατριωτισµό [kiniϑikε apǥ patriǥtizmǥ] / bli drevet av (= la seg lede av) høye idealer εµϕορούµαι* από ευγενικά ιδεώδη [εmfǥrumε apǥ εvjεniki iðεǥði] / bli drevet til (være henvist til, forfalle til, komme til det punkt at en må) ξεπέϕτω µέχρι του σηµείου να [ksεpεftǥ mεχri tu simiu na] : han ble drevet til tigging ξέπεσε µέχρι του σηµείου να ζητιανεύει [ksεpεsε mεχri tu simiu na zitjanεvi] / bli dristig (bli frekk, ta seg friheter) ξεθαρρεύω [ksεϑarεvǥ] / bli dyktig i/på

12 12 (skaffe seg en kompetanse (i), erverve seg dyktighet (innen et område)) αποκτώ µια ικανότητα [apǥktǥ mja ikanǥtita] / bli dømt til livsvarig fengsel καταδικάζοµαι σε ισόβια δεσµά [kataðikazǥmε sε isǥvia ðεzma] / bli døv αποκουϕαίνοµαι [apǥkufεnǥmε] # κουϕαίνοµαι [kufεnǥmε] : han er blitt helt døv αποκουϕάθηκε [apǥkufaϑikε] / bli dårlig (bli syk) αρρωσταίνω [arǥstεnǥ] # (bli skjemt, råtne) ανάβω [anavǥ] : potetene holdt på å bli dårlige (begynte å råtne) οι πατάτες άναψαν [i patatεs anapsan] / bli edru (komme til seg selv igjen) ανανήϕω [ananifǥ] / bli eitrende sint (skjære tenner (av sinne)) δαγκώνοµαι (από θυµό) [ðaŋgǥnǥmε (apǥ ϑimǥ)] / bli ekspedert : blir De ekspedert? εξυπηρετείστε; [εksipirεtistε] / bli ekspert i (bli fullbefaren i) αποκτώ πλήρη γνώσητου [apǥktǥ pliri DžnǤsi tu] : bli ekspert i faget/på emnet αποκτώ πλήρη γνώση του θέµατος [apǥktǥ pliri DžnǤsi tu ϑεmatǥs] / bli elsket (av folket) (bli satt høyt, nyte stor respekt) είµαι πολύ αγαπητός [imε pǥli aDžapitǥs] : han blir elsket (han nyter stor respekt) είναι πολύ αγαπητός [inε pǥli aDžapitǥs] / bli emmen (bli flau i smaken, bli utvannet) ανοσταίνω [anǥstεnǥ] / bli/være engstelig (få hjertebank) καρδιοχτυπώ [karðiǥχtipǥ] : jeg blir alltid engstelig når du er sein πάντα καρδιοχτυπώ όταν αργείς [panda karðiǥχtipǥ Ǥtan arjis] / bli enige συµϕωνώ [simfǥnǥ] # συµϕωνούµαι [simfǥnumε] # (komme til enighet) συνεννοούµαι [sinεnǥumε] # (komme til enighet med noen, slutte forlik, slutte fred med noen) τα βρίσκω µε κάποιον [ta vriskǥ mε kapiǥn] : vi ble enige uten noe særlig mer diskusjon συµϕωνήσαµε χωρίς πολλή περαιτέρω αντιπαράθεση [simfǥnisamε ΧǤris pǥli pεrεtεrǥ andiparaϑεsi] / bli et nytt og bedre menneske (begynne med blanke ark) αλλάζω ζωή [alazǥ zǥï] # ανανήϕω [ananifǥ] / bli etter (sakke akterut, dvele, nøle, være seint ute) αργοπορώ [arDžǥpǥrǥ] : han ble etter fordi han var sliten αργοπόρησε γιατί ήταν κουρασµένος [arDžǥpǥrisε jati itan kurazmεnǥs] / bli fastboende (slå seg ned, kaste anker ) ρίχνω άγκυρα [riχnǥ aŋgira] / bli feid bort (om trær, hus o.l.) γίνοµαι ανάρπαστος [jinǥmε anarpastǥs] / bli feitere og feitere όλο και παχαίνω [ǤlǤ kε paçεnǥ] : du blir tjukkere og tjukkere όλο και παχαίνεις [ǤlǤ kε paçεnis] / bli femti (runde femti år, fylle femti) κλείνω τα πενήντα [klinǥ ta pεninda] / bli ferdig med (avslutte) τελειώνω [tεliǥnǥ/tεljǥnǥ] : ble du ferdig med arbeidet ditt? τελειώσες την εργασία σου; [tεljǥsεs tin εrDžasia su] / bli flau γίνοµαι αδέξιος [jinǥmε aðεksiǥs] : (etter komplimenter:) du gjør meg helt flau! (nå blir jeg helt flau!) µη µε κάνεις και κοκκινίζω! [mi mε kaniz kε kǥkinizǥ] / bli fly forbanna ανάβω [anavǥ] # γίνοµαι βαπόρι [jinǥmε vapǥri] # (være/bli forbannet, se rødt, holde på å fly i taket) είµαι/γίνοµαι έξω ϕρενών [imε/jinǥmε εksǥ frεnǥn] : han ble fly forbanna da han fikk nyheten άναψε ακούγοντας τα νέα [anapsε akuDžǥndas ta nεa] : jeg ble fly forbanna da jeg hørte det θύµωσα ϕοβερά όταν τ' ακούσα [ϑimǥsa fǥvεra Ǥtan takusa] : jeg ble fly forbanna da jeg så han δαιµονίστηκα όταν τον είδα [ðεmǥnistika Ǥtan dǥn iða] / bli for lenge (som gjest) (misbruke vertskapets gjestfrihet) κάνω αρµένικη βίζιτα [kanǥ armεnika vizita] # παρακάθοµαι [parakaϑǥmε] # παρατραβώ µια επίσκεψη [paratravǥ mja εpiskεpsi] / bli for tjukk/ feit παραπαχαίνω [prapaçεnǥ] / bli forbannet γίνοµαι θηρίο [jinǥmε ϑiriǥ] # (bli irritert/tirret/rasende) αρπάζοµαι [arpazǥmε] # αρπάχνοµαι [arpaχnǥmε] #

13 13 οργίζοµαι [ǤrjizǤmε] # βουλίζοµαι [vulizǥmε] # ζοχαδιάζοµαι [zǥχaðjazǥmε] : hun ble forbannet da hun kom for seint på toget βουρλίστικε οταν έχασε το τραίνο [vurlistikε Ǥtan εχasε tǥ trεnǥ] : jeg blir forbannet når jeg tenker på at γίνοµαι έξω ϕρενών όταν σκέϕτοµαι πως... [jinǥmε εksǥ frεnǥn Ǥtan skεftǥmε pǥs] / bli forbauset (bli veldig overrasket) µένω έκπληκτος [mεnǥ εkpliktǥs] # εκπλήσσοµαι [εkplisǥmε] # καταπλήσσοµαι [kataplisǥmε] : jeg ble veldig overrasket da jeg hørte at έµεινα έκπληκτος µαθαίνοντας ότι... [εmina εkpliktǥz maϑεnǥndas Ǥti] / bli forbrent καίοµαι [kεǥmε] # καίγοµαι [kεDžǥmε] # κατακαίοµαι [kεǥmε] : gutten ble stygt forbrent i ansiktet το παιδί κάηκε άσχηµα στο πρόσωπο [tǥ pεði kaikε asçima stǥ prǥsǥpǥ] : han ble forbrent over det hele da han prøvde å redde barnet προσπάθησε να σώσει το παιδί και κατακάηκε [prǥspaϑisε na sǥsi tǥ pεði kε katakaïkε] / bli fordervet (bli dårlig) εξοκέλλω [εksǥkεlǥ] / bli foreldet (bli avleggs, bli for gammel) απαρχαιώνοµαι [aparçεǥnǥmε] / bli forfremmet προάγοµαι [prǥaDžǥmε] : bli forfremmet til (bli innsatt i) et høyt embete ανεβαίνω σε ψιλά αξιώµατα [anεvεnǥ sε psila aksiǥmata] : bli forfremmet til major προάγοµαι στο βαθµό του ταγµατάρχη [prǥaDžǥmε stǥ vaϑmǥ tu taDžmatarçi] / bli forført ξελογιάζοµαι [ksεlǥjazǥmε] # αποπλανώµαι [apǥplanǥmε] / bli forkjøl(e)t αρπάζω κρύο [arpazǥ kriǥ] # γριπώνοµαι [DžripǤnǤmε] # κρυολογώ [kriǥlǥDžǥ] # (fryse, kulse) πουντιάζω [pundjazǥ] # αρπάζω πούντα [arpazǥ punda] / du kommer til å bli forkjølet hvis du går ut uten frakk θα κρυλογήσεις αν βγεις χωρίς παλτό [ϑa kriǥlǥjisis an vjis ΧǤris paltǥ] : han ble forkjølet άρπαξα πούντα/κρύο [arpaksa punda/kriǥ] : jeg er blitt forkjølet κρυολόγησα [kriǥlǥjisa] / bli forkrøplet (bli hemmet i veksten) κατσιάζω [katsiazǥ] / bli forlatt (bli stilt utenfor, bla satt på bar bakke) αποµένω κούκος [apǥmεnǥ kukǥs] : han ble forlatt/satt utenfor (han stod igjen som en gjøk ) απόµεινε κούκος [apǥminε kukǥs] / bli forlikte igjen (forlikes, forsones, bli venner igjen) αγαπίζω [aDžapizǥ] / bli fornærmet (ta noe ille opp) προσβάλλοµαι [prǥzvalǥmε] # (ta anstøt av noe, ta noe ille opp) θίγοµαι από κάτι [ϑiDžǥmε apǥ kati] : han/hun blir lett fornærmet (han/hun er nærtakende) προσβάλλεται γρήγορα [prǥzvalεtε DžriDžǤra] # θίγεται εύκολα [ϑijεtε εfkǥla] : bli fornærmet for den minste ting θίγοµαι µε το παραµικρό [ϑiDžǥmε mε tǥ paramikrǥ] / bli forsinket (være seine) αργώ [arDžǥ] # αργοπορώ [arDžǥpǥrǥ] # καθυστεώ [kaϑistεrǥ] : arbeidene har blitt forsinket (det har vært utsettelser med arbeidet) η εκτέλεση των έργων καθυστέρησε [i εktεlεsi tǥn εrDžǥn kaϑistεrisε] : vi ble forsinket på grunn av trafikken µας αργοπόρησε η κυκλοϕορία [mas arDžǥpǥrisε i kiklǥfǥria] / bli forskrekket (bli skremt, få (seg) en støkk) κατατροµάζω [katatrǥmazǥ] / bli fortrolig med (bli vant til, tilpasse seg) εξοικειώνω [εksikjǥnǥ] / bli/være/føle seg forurettet (bli krenket) αδικιέµαι [aðikiεmε] # θίγοµαι [ϑiDžǥmε] / bli forvandlet til (gli over i, gå over i) γίνοµαι [jinǥmε] : byen ble forvandlet til aske/en ruinhaug η πόλη έγινε στάχτη/ερείπια [i pǥli εjinε staχti/εripia] : frykten (hans) ble gradvis forvandlet til nysgjerrighet ο ϕόβος του έγινε σιγά σιγά περιεργεία [Ǥ fǥvǥs tu εjinε siDža-siDža pεriεrjia] / bli forvirret µπερδεύοµαι [bεrðεvǥmε] : vitnet ble forvirret da dommeren spurte han om ο µάρτυρας µπερδεύτηκε όταν ο δικαστής

14 14 τον ρώτησε για... [Ǥ martiraz bεrðεftikε Ǥtan Ǥ ðikastis tǥn rǥtisε ja] / bli fra seg κρεπάρω [krεparǥ] # (bli veldig frustrert) κρεπάρω από το κακό µου [ krεparǥ apǥ tǥ kakǥ tu] : han ble helt fra seg (han ble veldig frustrert) κρέπαρε από το κακό του [krεparε apǥ tǥ kakǥ tu] / bli framført (finne sted, foregå, om teaterstykke: bli oppført) κατεβαίνω [katεvεnǥ] : teaterstykket skal framføres i neste uke το έργο θα κατέβει την άλλη βδοµάδα [tǥ εrDžǥ ϑa katεvi tin ali vðǥmaða] / bli frastjålet noe µου κλέβω κάτι [mu klεvǥ kati] : jeg er blitt frastjålet lommeboka/håndveska/ fotoapparatet κάποιος µου έκλεψε το πορτοϕόλι/την τσάντα/το ϕωτογραϕική µηχανή µου [kapiǥz mu εklεpsε tǥ pǥrtǥfǥli/tin dzanda/tǥ fǥtǥDžrafiki miχani mu] / bli frekk (bli dristig, ta seg friheter) ξεθαρρεύω [ksεϑarεvǥ] # αποθρασύνοµαι [apǥϑrasinǥmε] / bli fremmed overfor (overf.: fjerne seg fra) αποξενώνοµαι από [apǥksεnǥnǥmε apǥ] / bli frisk igjen (komme seg igjen, vekkes til live) αναβιώνω [anavjǥnǥ] # (komme seg, komme til hektene igjen, komme seg på beina igjen) αναρρώνω [anarǥnǥ] # (bli helbredet) θεραπεύοµαι [ϑεrapεvǥmε] # ξαναγίνοµαι καλά [ksanajinǥmε kala] : jeg ble frisk igjen på en måned (jeg var frisk igjen etter en måned) θεραπεύτηκα σ' ένα µήνα [ϑεrapεftika sεna mina] : jeg håper han blir fort frisk igjen (jeg håper han kommer seg fort på beina igjen) ελπίζω ότι θ' αναρρώσει γρήγορα [εlpizǥ Ǥti ϑanarǥsi DžriDžǤra] / bli frustrert (bli helt fra seg, bli veldig frustrert) κρεπάρω από το κακό µου [krεparǥ apǥ tǥ kakǥ mu] : han ble veldig frustrert (han ble helt fra seg) κρέπαρε από το κακό του [krεparε apǥ tǥ kakǥ tu] / bli fuktig (bli våt) βρέχοµαι [vrεχǥmε] / bli full (bli beruset) µεθώ [mεϑǥ] : bli pære full (bli full som en dupp) γίνοµαι τάπα στο µεθύσι [jinǥmε tapa stǥ mεϑisi] : jeg ble full µέθυσα [mεϑisa] / bli fullt utviklet (nå full størrelse, modning o.l.) ϕθάνω σε πλήρη ανάπτυξη [fϑanǥ sε pliri anaptiksi] / bli funnet βρίσκοµαι [vriskǥmε] : han ble funnet død/skyldig βρέθηκε νεκρός /ένοχος [vrεϑikε nεkrǥs/εnǥχǥs] : veska hennes ble funnet tom i parken η τσάντα της βρέθηκε άδεια στο πάρκο [i tsanda tiz vrεϑikε aðia stǥ parkǥ] / bli fyldigere (bli rundere, ese ut, legge på seg) γεµίζω [jεmizǥ] # (bli tjukk, bli feit) παχαίνω [paçεnǥ] / bli født γεννιέµαι [jεnjεmε] # (komme til verden) έρχοµαι στον κόσµο [εrχǥmε stǥŋ gǥzmǥ] / bli født på ny (gjenfødes, gjenoppstå) αναγεννώ [anajεnǥ] : vår nasjon ble født på ny i 1821 το έθνος αναγεννήθηκε το 1821 [tǥ εϑnǥs anajεniϑikε tǥ çilia ǤDžðǤndakǤsia ikǥsi εna] / bli førstesideoppslag/-stoff (komme på førstesida i avisene) γίνοµαι το πρόσωπο της ηµέρας [jinǥmε tǥ prǥsǥpǥ tis imεras] # µπαίνω στην πρώτη σελίδα των εϕηµερίδων [bεnǥ stim brǥti sεliða tǥn εfimεriðǥn] / bli gal (bli rasende/opprørt/nervøs) εκνευρίζοµαι [εknεvrizǥmε] # (være/bli forbannet, se rødt, holde på å fly i taket) είµαι/γίνοµαι έξω ϕρενών [imε/ jinǥmε εksǥ frεnǥn] # (gå fra vettet, bli klin gæren) καβαλάω το καλάµι [kavalaǥ tǥ kalami] / bli gammel γεράσκω [jεraskǥ] # (begynne å gå ut på dato) γερνώ [jεrnǥ] # γερνάω [jεrnaǥ] # (eldes, dra/trekke på årene) απογερνώ [apǥjεrnǥ] # (eldes) ηλικιώνοµαι [ilikiǥnǥmε] : hvis du fortsetter å spise så mye, blir ikke du gammel αν συνεχίσεις να τρως έτσι δεν θα προλάβεις να γεράσεις [an sinεçisiz na trǥs εtsi ðεn ϑa prǥlaviz na jεrasis] : jeg er blitt gammel i det siste! παραγέρασα τελευτία [parajεrasa tεlεftia] : skolebøkene våre begynner å bli gamle (og slitte) τα σχολικά

15 15 µας βιβλία άρχισαν να γερνάνε [ta sχǥlika maz vivlia arçisan na jεrnanε] : vi blir alle eldre όλοι γερνάµε [Ǥli jεrnamε] / bli gammeldags (bli medtatt/nedslitt/ mosegrodd, samle kingel ) πιάνω αράχνες [pjanǥ araχnεs] : du er liksom blitt så gammeldags i tankegangen σαν να πιάσαν αράχνες τα µυαλά σου [san na pjasan araχnεs ta mjala su] / bli gift (gifte seg) παντρεύοµαι [pandrεvǥmε] / bli gjenfødt ξαναγεννιέµαι [ksanajεnjεmε] / bli gjeninnsatt i et embete επανέρχοµαι σ' ένα αξίωµα [εpanεrχǥmε sεna aksiǥma] / bli gjennomført (bli holdt, bli arrangert, holdes) γίνοµαι [jinǥmε] : det blir ikke/kommer ikke til å bli gjennomført noen eksamener i år δε θα γίνουν εξετάσεις ϕέτος [ðε ϑa jinun εksεtasis fεtǥs] / bli gjennomvåt (bli klissvåt) καταβρέχοµαι [katavrεχǥmε] # (bli gjennomtrukket av vann, bli fylt med vann) γεµίζω νερά [jεmizǥ nεra] : alt i båten ble gjennomvått όλα στο πλοίο γέµισαν νερά [Ǥla stǥ pliǥ jεmisan nεra] / bli gjenopplivet (komme til seg selv igjen) επανέρχοµαι στη ζωή [εpanεrχǥmε sti zǥï] / bli gjenvalgt αναβγαίνω [ksanavjεnǥ] : AP-kandidaten ble gjenvalgt til parlamentet ο εργατικός υποψήϕιος ξαναβγήκε βουλευτής [Ǥ εrDžatikǥs ipǥpsifiǥs ksanavjikε vulεftis] / bli (gjort) kjent (bli fortalt, meldt, meddelt) γίνεται γνωστό [jinεtε DžnǤstǤ] : det ble gjort kjent at han var død έγινε γνωστό ότι είχε πεθάνει [εjinε DžnǤstǤ Ǥti içε pεϑani] / bli gjort om til (bli innredet som) γίνοµαι [jinǥmε] : borga ble gjort om til hotell ο πύργος έγινε ξενοδοχείο [Ǥ pirDžǥs εjinε ksεnǥðǥçiǥ] : første etasje ble gjort om til verksted το ισόγειο έγινε εργαστήρι [tǥ isǥjia εjinε εrDžastiri] / bli glad (glede seg) αναγαλλιάζω [anaDžaljazǥ] : jeg ble veldig glad da jeg så henne την είδα κι αναγάλλιασε η ψυχή µου [tin iða ki anaDžaljasε i psiçi mu] / bli glemt : ble glemt ξεχάστηκα [ksεχastika] / vil bli glemt θα ξεχαστώ [ϑa ksεkastǥ] / bli godt mottatt (av) (bli akseptert (av)) έχω επιτυχία (µε) [εχǥ εpitiçia (mε)] # γίνοµαι καλά δεκτός [jinǥmε kala ðεktǥs] / bli godt mottatt (av publikum) (gå rett hjem) έχω καλή απήχηση [εχǥ kali apiçisi] # έχω την τιµητική µου [εχǥ tin dimitiki mu] # αρέσω [arεsǥ] # (gjøre et godt inntrykk på noen) κάνω καλή εντύπωση σε κάποιον [kanǥ kali εndipǥsi sε kapjǥn] : den nye boka hans ble veldig godt mottatt av kritikerne/i pressen το νέο του βιβλίο κρίθηκε πολύ ευνοϊκά από τους κριτικούς /από τον τύπο [tǥ nεǥ tu vivliǥ kriϑikε pǥli εvnǥika apǥ tus kritikus/apǥ tǥn dipǥ] : programmet ble godt mottatt το πρόγραµµα είχε την τιµητικήτου [tǥ prǥDžramε içε tin dimitiki tu] : skuespillet ble godt mottatt av/gikk rett hjem hos publikum το έργο άρεσε στο κοινό [tǥ εrDžǥ arεsε stǥ kinǥ] : stykket hans ble ikke godt mottatt/hadde ingen suksess i London το έργο του δεν είχε επιτυχία στο Λονδίνο [tǥ εrDžǥ tu ðεn içε εpitiçia stǥ lǥnðinǥ] / bli godvenner med noen γνωρίζω κάποιον από κοντά [DžnǤrizǤ kapiǥn apǥ kǥnda] / bli grepet av fortvileles/motløshet εγκαταλείποµαι στην απελπισία [εngatalipǥmε stin apεlpisia] : han ble grepet av fortvilelse εγκαταλείϕθηκε στην απελπισία [εŋgatalifϑikε stin apεlpisia] / bli grepet av panikk καταλαµβάνοµαι από πανικό [katalamvanǥmε apǥ panikǥ] : jeg ble grepet av panikk/skrekk/redsel/frykt καταλήϕθηκα από πανικό/ ϕρίκη/τρόµος /ϕόβος [katalifϑika apǥ panikǥ/friki/trǥmǥs/fǥvǥs] : vi ble grepet av frykt µας κατέλαβε ϕόβος [mas katεlavε fǥvǥs] / bli grepet i (bli tatt i, bli avslørt) βρίσκοµαι να [vriskǥmε na] : han ble grepet i å fare med løgn βρέθηκε να λέει

16 16 ψέµατα [vrεϑikε na lεi psεmata] / bli gretten αναποδιάζω [anapǥðjazǥ] : jo eldre han blir, jo mer gretten blir han όσο γερνάει τόσο αναποδιάζει [ǤsǤ jεrnai tǥsǥ anapǥðjazi] / bli grumsete (bli gjørmete, bli uklart) βουρκώνω [vurkǥnǥ] # θολώνω [ϑǥlǥnǥ] : vannet ble tilgrumset/grumsete το νερό θόλωσε [tǥ nεrǥ ϑǥlǥsε] : vinen vil bli grumsete hvis du skaker tønna θα θολώσεις το κρασί αν κουνήσεις το βαρέλι [ϑa ϑǥlǥsis tǥ krasi aŋ gunisis tǥ varεli] / blir det guidede fotturer? γίνονται πεζοπορίες µε οδηγό; [jinǥndε pεzǥpǥriεz mε ǤðiDžǤ] / bli harm : jeg ble harm (jeg ble heit i toppen) µου ανέβηκε το αίµα στο κεϕάλι [mu anεvikε tǥ εma stǥ kεfali] / bli heftet (bli forsinket) αργοπορώ [arDžǥpǥrǥ] / bli hekta på noe (bli avhengig av, henfallen til, egentl.: bli en tvang el. belastning for en) γίνοµαι ανάγκη σε κάποιον [jinǥmε anaŋgi sε kapiǥn] : han ble hekta på tobakk/marijuana ο καπνός /η µαριχουάνα του 'γινε ανάγκη [Ǥ kapnǥs/i mariχuana tu jinε anaŋgi] / bli helt målløs/ paff/stum βγαίνω από τα ρούχα µου [vjεnǥ apǥ ta ruχa mu] # καταπλήσσοµαι [kataplisǥmε] # (holde på å få slag (av overraskelse/forskrekkelse)) µου 'ρχετασι κόλπος [murçεtε kǥlpǥs] : jeg ble helt målløs (jeg ble stum av forbauselse) µου ήρθε κεραµίδα (για έκπληξη) [mu irϑε kεramiða (ja εkpliksi)] / bli helt sprø (bli rasende, bli helt ute av seg) παλαβώνω [palavǥnǥ] # γίνοµαι εκτός εαυτού [jinǥmε εktǥs εaftu] / bli henført (bli oppglødd, opphisset) εξάπτοµαι [εksaptǥmε] # ανάβω [anavǥ] / bli hengt (i galgen) απαγχονίζοµαι [apaŋχǥnizǥmε] : han ble hengt for mord απαγχονίστηκε για ϕόνο [apaŋχǥnistikε ja fǥnǥ] / bli henrettet θανατώνοµαι [ϑanatǥnǥmε] : den første til å bli henrettet ο πρώτος άνθρωπος που θανατώθηκε [Ǥ prǥtǥs anϑrǥpǥs pu ϑanatǥϑikε] : hver tiende mytterist ble henretet ένας στους δέκα στασιαστές θανατώθηκε [εnas stuz ðεka stasiastεs ϑanatǥϑikε] / bli hes (bli rusten i stemmen) βραχνιάζω [vraχnjazǥ] : skrike seg hes βραχνιάζω από τις ϕωνές [vraχnjazǥ apǥ tis fǥnεs] / bli het (bli ανάβω [anavǥ] : jeg ble het av vinen άναψε από το κρασί [anapsε apǥ tǥ krasi] / bli het om ørene (når en hører navnet sitt nevnt) βοΐζουν τ' αυτιά µου (όταν αναϕέρουν τ' όνοµά µου) [vǥïzun taftja mu Ǥtan anafεrun tǥnǥma mu] / bli himmelfallen (bli helt målløs/paff/stum) βγαίνω από τα ρούχα µου [vjεnǥ apǥ ta ruχa mu] # καταπλήσσοµαι [kataplisǥmε] # (holde på å få slag (av overraskelse/forskrekkelse)) µου 'ρχετασι κόλπος [murçεtε kǥlpǥs] / bli hindret κωλύοµαι [kǥliǥmε] / bli hjemme θα µείνω σπίτι [ϑa minǥ spiti] / bli holdt (holdes, bli arrangert, bli gjennomført ) γίνοµαι [jinǥmε] : det blir ikke/ kommer ikke til å bli holdt noen eksamener i år δε θα γίνουν εξετάσεις ϕέτος [ðε ϑa jinun εksεtasis fεtǥs] : når ble møtet holdt? πότε έγινε η συνεδρίαση; [pǥtε εjinε i sinεðriasi] / bli holdt utenfor (bli frosset ut) νιώθω παραµεληµένος [njǥϑǥ paramεlimεnǥs] : jeg ble holdt utenfor i selskapet ενιώσα παραµεληµένος στο πάρτυ [εnjǥϑa paramεlimεnǥs stǥ parti] / bli hvit (hvitne) προσδίδω λευκότητα [prǥzðiðǥ lεfkǥtita] / bli hvor en er µένω εδώ που είµαι [mεnǥ εðǥ pu imε] : jeg blir hvor jeg er! (her er jeg og her blir jeg!) θα µείνω εδώ που είµαι! [ϑa minǥ εðǥ pu imε] / bli hysterisk ( hysteriet tar meg ) µε πιάνει υστερία [mε pjani istεria] / bli håndhevet εϕαρµόζοµαι [εfarmǥzǥmε] : loven ble håndhevet veldig strengt

17 17 ο νόµος εϕαρµόστηκε σκληρά [Ǥ nǥmǥs εfarmǥstikε sklira] / bli i stillingen (forbli, fortsette i stillingen) παραµένω στην αρχή [paramεnǥ stin arçi] / bli igjen (gjenstå, bli værende) παραµένω [paramεnǥ] # (bli værende igjen) µένω/παραµένω πίσω [mεnǥ/paramεnǥ pisǥ] # µένω στα µετόπισθεν [mεnǥ sta mεtǥpisϑεn] # (bli igjen der) µένω εκεί [mεnǥ εki] : noen soldater ble igjen (på slagmarken) etter slaget µερικοί στρατιώτες έµειναν εκεί µετά τη µάχη [mεriki stratjǥtεs εminan εki mεta ti maçi] / bli illrød i ansiktet av sinne κατακοκκινίζοµαι από θυµό [katakǥkinizǥmε apǥ ϑimǥ] / bli imponert (bli/være fylt av/grepet av ærefrykt) : jeg ble/var imponert µε κατέλαβε δέος [mε katεlavε ðεǥs] : jeg ble ble imponert over storheten til.. (det storslagne ved...) µε κατέλαβε δέος σπό τη µεγαλοπρέπεια του... [mε katεlavε ðεǥs apǥ ti mεDžalǥprεpia tu] / bli indisponert (uvel, uopplagt) αδιαθετώ [aðiaϑεtǥ] # καταλαµβάνοµαι από αδιαθεσία [katalamvanǥmε apǥ aðiaϑεsia] / bli/være informert (bli satt inn i saken) είµαι ενήµερος [imε εnimεrǥs] : hvordan kan jeg hjelpe deg hvis jeg ikke blir informert αν δεν είµαι ενήµερος, πώς θα σε βοηθήσω; [an ðεn imε εnimεrǥs pǥs ϑa sε vǥiϑisǥ] / bli informert om en sak (bli orientert/underrettet om noe) λαµβάνω γνώση ενός πράγµατος [lamvanǥ DžnǤsi εnǥs praDžmatǥs] / bli innfridd (bli realisert, bli til virkelighet) επαληθεύω [εpaliϑεvǥ] : våre forventninger ble ikke innfridd οι προσδοκίες µας δεν επαληθε ύτηκαν [i prǥzðǥkiεz maz ðεn εpaliϑεftikan] / bli innkvartert καταλύω [kataliǥ] : soldatene ble innkvartert på en skole om/for natta οι στρατιώτες κατάλυσαν τη νύχτα σ' ένα σχολείο [i stratjǥtεs katalisan ti niχta sεna sχǥliǥ] / bli innvalgt som parlamentsmedlem επανεκλέγοµαι βουλευτής /βουλευτίνα [εpanεklεDžǥmε vulεftis/vulεftina] / bli invadert av (bli oversvømt av) κατακλύζοµαι από [kataklizǥmε apǥ] : landsbyen var blitt invadert av gresshopper/rotter το χωριό είχε κατακλιστεί από ακρίδες / αρουραίους [tǥ ΧǤriǤ içε kataklisti apǥ akriðεs/arurεus] / bli involvert µπλέκοµαι [blεkǥmε] # (komme inn i buret, bli gift) µπαίνω στο κλουβί [bεnǥ stǥ kluvi] / bli irritert (bli tirret/rasende/forbannet) αρπάζοµαι [arpazǥmε] # αρπάχνοµαι [arpaχnǥmε] # οργίζοµαι [ǤrjizǤmε] / bli irritert over/for... ενοχλούµαι για/µε... [εnǥχlumε ja/mε] # εκνευρίζοµαι µε/για [εknεvrizǥmε mε/jia] # εξοργίζοµαι από [εksǥrjizǥmε apǥ] : jeg ble veldig/kraftig irritert på (grunn av) oppførselen hans αρπάχτηκα µε το ϕέρσιµό του [arpaχtika mε tǥ fεrsimǥ tu] / bli kalt (kalles, benevnes, bli kalt med tillnvan) Aleksander ble kalt den store fordi ο Αλέξανδρος επονοµάστηκε Μέγας διότι... [Ǥ alεksaðrǥs εpǥnǥmastikε mεDžaz ðiǥti] / bli kastet fram og tilbake (om båt/fartøy: stampe, hogge, rulle, krenge) κλυδωνίζοµαι [kliðǥnizǥmε] : vi ble kastet hit og dit i bølgene/brottsjøene κουνηθήκαµε πολύ στη θάλασσα [kuniϑikamε pǥli sti ϑalasa] / bli kastet inn i (bli ført opp i (ut i)) πέϕτω σαν αλεξιπτωτιστής [pεftǥ san alεksiptǥtistis] # bli kastet ut i εκτινάσσοµαι σε [εktinasǥmε sε] # (plutselig befinne seg i) βρίσκοµαι ξαϕνικά σε [vriskǥmε ksafnika sε] : da han ble kastet ut i vervet som republikkens president όταν εκτινάχτηκε (βρέθηκε ξαϕνικά) στην Προεδρία της ηµοκρατίας [Ǥtan εktinaχtikε (vrεϑikε ksafnika) stim brǥεðria tis ðimǥkratias] : han ble kastet ut/inn i denne stillingen έπεσε σαν αλεξιπτωτιστής σ' αυτή τη θέση [εpεsε san alεksiptǥtistis safti ti ϑεsi] /

18 18 bli kjent (bli berømt, få et navn) γίνοµαι γνωστός [jinǥmε DžnǤstǤs] # (komme ut) βγαίνω στη ϕόρα [vjεnǥ sti fǥra] # µαθεύοµαι [maϑεvǥmε] # κυκλοϕορώ [kiklǥfǥrǥ] # (lekke ut, komme ut) διαρρέω [ðiarεǥ] : bli viden kjent (få stor publisitet) παίρνω δηµοσιότητα [pεrnǥ ðimǥsiǥtita] : da hemmeligheten hans ble kjent... όταν βγήκε στη ϕόρα το µυστικό του [Ǥtan vjikε sti fǥra tǥ mistikǥ tu] # όταν µαθεύτηκε το µυστικό του [Ǥtan maϑεftikε tǥ mistikǥ tu] : da nyheten om nederlaget ble kjent όταν κυκλοϕόρησαν τα νέα της ήττας [Ǥtan kiklǥfǥrisan ta nεa tis itas] : da oppsigelsen hans ble kjent (da det ble kjent at han hadde sagt opp) όταν διέρρευσε η είδηση της παραίτησής του [Ǥtan ðjεrεfsε i iðisi tis parεtisis tu] : den historia ble aldri kjent η ιστορία δεν έγινε ποτέ γνωστή [i istǥria ðεn εjinε pǥtε DžnǤsti] / bli kjent med (komme i prat med) ανταµώνω [andamǥnǥ] # (støte på, møte tilfeldig, lære å kjenne) γνωρίζω [DžnǤrizǤ] : når du etter hvert blir bedre kjent med henne όταν σιγά σιγά τη γνωρίσεις καλύτερα [Ǥtan siDža-siDža DžnǤrisis kalitεra] : på toget ble jeg kjent med en tysker στο τραίνο αντάµωσα ένα Γερµανό [stǥ trεnǥ andamǥsa εna jεrmanǥ] / bli kjent med hverandre γνωρίζοµαι [DžnǤrizǤmε] / bli kjøligere/kaldere δροσίζω [ðrǥsizǥ] : det holder på å bli kaldere i været κρυάνει/ κρυαδίζει ο καιρός [kriani/kriaðizi Ǥ kεrǥs] : det er blitt/har begynt å bli litt kaldere άρχισε να δροσίζει λίγο [arçisε na ðrǥsizi liDžǥ] / bli klar over (huske, gjenkalle i eringdringen) ανανογιέµαι [ananǥjεma] # ανανογιούµαι [ananǥjumε] # (innse, bli/være oppmerksom på) αντιλαµβάνοµαι [andilamvanǥmε] # (oppdage noe, legge merke til noe, merke seg noe, ta noe ad notam) παίρνω κάτι είδηση [pεrnǥ kati iðisi] # (få nyss om, få ferten av) παίρνω κάβο [pεrnǥ kavǥ] : da jeg ble klar over hva de holdt på med/hadde fore όταν πήρα κάβο τι σκαρώνανε [Ǥtan pira kavǥ ti skarǥnanε] : da han ble klar over hva som foregikk,... όταν πήρε είδηση τι γινόταν [Ǥtan pirε iðisi ti jinǥtan] : da jeg begynte å bli klar over de nye mulighetene... ταν άρχισα να αντιλαµβάνοµαι τις νέες δυνατότητες... [Ǥtan arçisa na andilamvanǥmε tiz nεεz ðinatǥtitεs] / bli klokere/mer fornuftig/mer moden med alderen : en blir klokere med alderen µε την ηλικία λογικεύεται κανείς [mε tin ilikia lǥjikεvεtε kanis] / bli kortere (minke, avta, krympe) µικραίνω [mikrεnǥ] : dagene blir kortere om høsten οι µέρες µικραίνουν το ϕθηνώπορο [i mεrεz mikrεnun tǥ fϑinǥpǥrǥ] / bli kreditert for (ha æren for, tillegges, tilskrives, ha sin opprinnelse i) αποδίνοµαι σε... [apǥðinǥmε sε] # αποδίδοµαι σε [apǥðiðǥmε sε] : broren din blir kreditert for seieren vår η νίκη µας αποδίνεται στον αδελϕό σου [i niki mas apǥðinεtε stǥn aðεlfǥ su] / bli krenket (bli fornærmet, ringaktet, tilsidesatt) δέχοµαι µια προσβολή [ðεχǥmε mja prǥzvǥli] : bli krenket av noe (ta anstøt av noe, ta noe ille opp) θίγοµαι από κάτι [ϑiDžǥmε apǥ kati] / bli kullkastet (velte, kantre, slå feil, gå på skeive) ανατρέποµαι [anatrεpǥmε] : planene mine ble kullkastet (slo feil) τα σχέδιά µου ανατράπηκαν [ta sçεðja mu anatrapikan] / bli kvalm ζαλίζοµαι [zalizǥmε] # (føle vemmele/avsky) αηδιάζω [aiðjazǥ] / bli kvalt (kveles) ασϕυκτιώ [asfiktjǥ] : jeg ble nesten kvalt av røyken/dunstene (jeg holdt på å bli kvalt av røyken/dunstene) παραλίγο να πάθω ασϕυξία από τους καπνούς [paraliDžǥ na paϑǥ asfiksia apǥ tus kapnus] / bli kvitt (kvitte seg med, riste av seg, kaste av seg) αποτινάζω [aspǥtinazǥ]

19 19 # γλιτώνω από [DžlitǤnǤ apǥ] # ξαβγάζω [ksavDžazǥ] # (jage bort, kaste ut) διώχνω [ðjǥχnǥ] # (kvitte seg med, dumpe, avskaffe, løsrive seg fra) ξεϕορτώνοµαι [ksεfǥrtǥnǥmε] # απαλλάσσοµαι από [apalasǥmε apǥ] # (få bukt med, få slutt på) εξαλείϕω [εksalifǥ] # (se noen/noe for siste gang) βλέπω κάποιον/κάτι για τελευταία ϕορά [blεpǥ kapiǥn/kati ja tεlεftεa fǥra] : bil kvitt en uønsket gjest γλιτώνω από/ξεϕορτώνοµαι έναν ανεπιθύµητο επισκέπτη [DžlitǤnǤ apǥ/ksεfǥrtǥnǥmε εnan anεpiϑimitǥ εpiskεpti] : bli kvitt en forkjølelse ξεϕορτώνοµαι ένα κρύο [ksεfǥrtǥnǥmε εna kriǥ] : bli kvitt forkjølelsen απαλλάσσοµαι από το κρυολόγηµά µου [apalasǥmε apǥ tǥ kriǥlǥjima mu] : jeg har fått en forkjølelse som jeg ikke blir kvitt έχω έναν άσχηµο βήχα που δεν µπορώ να τον ξεϕορτωθώ [εχǥ εnan asçima viχa pu ðεm bǥrǥ na tǥn ksεfǥrtǥϑǥ] : bli kvitt sjenertheten sin διώχνω την ατολµία µου [ðjǥχnǥ tin atǥlmia mu] : du må (prøve å) bli kvitt sjenansen din πρέπει να διώξεις τη δειλία σου [prεpi na ðjǥksis ti ðilia su] : endelig er jeg kvitt det kvinnfolket! επιτέλους απαλλάχτηκα από δαύτη! [εpitεlus apalaχtika apǥ ðafti] : han ønsker å bli kvitt meg for å... θέλει να µε ξεβγάλει για να [ϑεli na mε ksεvDžali ja na] / bli laget av (bli lagd av) γίνοµαι από [jinǥmε apǥ] : flasker blir laget av glass τα µπουκάλια γίνονται από γυαλί [ta bukalja jinǥndε apǥ jali] : vin blir laget av druer το κρασί γίνεται από σταϕύλια [tǥ krasi jinεtε apǥ stafilja] / bli lagt merke til (utmerke seg, hevde seg, gjøre seg gjeldende) επιβάλλοµαι [εpivalǥmε] / bli lagt på hylla (bli skrinlagt) µπαίνω στο αρχείο/στο ράϕι [bεnǥ stǥ arçiǥ/stǥ rafi] / bli lamslått (av forbauselse) µένω κόκαλο (από κατάπληξη) [mεnǥ kǥkalǥ (apǥ atapliksi)] : jeg ble helt lamslått da jeg hørte det/da jeg så han κοκάλωσα/µαρµάρωσα/ ξεράθηκα όταν τ' άκουσα/όταν τον είδα [kǥkalǥsa/marmarǥsa/ksεraϑika Ǥtan dakusa/ Ǥtan dǥn iða] / bli lang i ansiktet/maska κατεβάζω (τα) µούτρα [katεvazǥ (ta) mutra] / bli langt (holde på å bli (for) langt) µακραίνω [makrεnǥ] : håret ditt holder på å bli (for) langt πολύ µάκρυναν τα µαλλιά σου [pǥli makrinan ta malja su] / bli latt i stikken (bli sviktet) µένω στα κρύα του λουτρού [mεnǥ sta kria tu lutru] / bli latterliggjort ρεζιλεύοµαι [rεzilεvǥmε] # (bli uthengt (offentlig)) παθαίνω µασκαρ(ι)λίκι [paϑεnǥ maskar(i)liki] / bli leder (ta over kommandoen) αναλαµβάνω την αρχηγία [analamvanǥ tin arçijia] : bli leder i et parti (ta på seg lederansvaret i et parti) αναλαµβάνω την αρχηγία ενός κόµµατος [analamvanǥ tin arçijia εnǥs kǥmatǥs] / bli ledet av (ledes av) κατευθύνοµαι από [katεfϑinǥmε apǥ] / bli ledig αδειάζω [aðjazǥ] : jeg skal si fra hvis det blir en ledig stilling θα σε ειδοποίησω αν αδειάσει καµιά θέση [ϑa sεiðǥpiisǥ an aðjasi kamja ϑεsi] / bli ledsaget av (bli akkompagnert av) συνοδεύοµαι από [sinǥðεvǥmε apǥ] / bli lege γίνοµαι γιατρός [jinǥmε jatrǥs] : han hadde satt seg i hodet at han skulle bli lege είχε βαλθεί να γίνει γιατρός [içε valϑi na jini jatrǥs] / bli legemliggjort (legemliggjøres, inkarneres) ενανθρωπίζοµαι [εnanϑrǥpisǥmε] / bli lei/trøtt av (få nok av) κουράζοµαι [kurazǥmε] # βαριέµαι [variεmε] # µπουχτίζω [buχtizǥ] : blir du ikke lei av å skravle hele dagen?

20 20 δεν κουράζεσαι να ϕλυαρείς όλη µέρα; [ðεŋ gurazǥmε na fliaris Ǥli mεra] : hun blir aldri lei av å snakke om barna sine ποτέ δεν κουράζεται να µιλάει για τα παιδιά της [pǥtε ðεn kurazεtε na milaï ja ta pεðja tis] : jeg ble lei av å vente, så jeg (bare) gikk (min vei) αρέθηκα να περιµένω κι έϕυγα [varεϑika na pεrimεnǥ ki εfija] : jeg blir aldri lei av denne matretten αυτό το ϕαγητό δεν το µπουχτίζω ποτέ [aftǥ tǥ fajitǥ ðεn dǥ buχtizǥ pǥtε] : jeg blir aldri lei av stekt/ griljert fisk ποτέ δεν βαριέµαι το τηγανητό/ψητό ψάρι [pǥtε ðεn variεmε tǥ tiDžanitǥ/ psitǥ psari] : jeg er lei av deg! (jeg har fått nok av deg!) σε βαρέθηκα πια! [sε varεϑika pia] / bli lei seg (bli/være deprimert) αποκαρδιώνω [apǥkarðjǥnǥ] # (bli nedtrykt/nedfor) θλίβοµαι [ϑlivǥmε] # (bli trist/bedrøvet, sørge) καταλυπόµαι [katalipǥmε] : han ble veldig lei seg da han fikk høre om det (...deprimert av nyhetene) αποκαρδιώθηκα από τα νέα [apǥkarðjǥϑika apǥ ta nεa] : jeg ble lei meg da jeg hørte at καταλυπήθηκα µαθαίνοντας οτι... [katalipiϑika maϑεnǥndas Ǥti] / bli lenge µένω πολύ [minǥ pǥli] # (trekke ut tida, nøle) καθυστερώ [kaϑistεrǥ] : blir dere/de lenge? θα µείνετε πολύ; [ϑa minεtε pǥli] : jeg bli ikke lenge, jeg er klar om fem minutter δεν θα καθυτερήσω, σε 5' θα είµαι έτοιµος [ðεn ϑa kaϑistεrisǥ sε pεndε lεpta ϑa imε εtimǥs] / bli lengre (strekke seg ut) µεγαλώνω [mεDžalǥnǥ] : dagene begynner å bli lengre i januar οι µέρες αρχίζουν να µεγαλώνουν το Γενάρη [i mεrεs arçizun na mεDžalǥnun tǥ jεnari] / bli lettet αλαϕρώνω [alafrǥnǥ] # ελαϕρώνω [εlafrǥnǥ] : jeg ble lettet da jeg så han komme αλάϕρωσα βλέποντάς τον να έρχεται [alafrǥsa vlεpǥndas tǥn na εrçεtε] : jeg ble veldig lettet (det falt en sten fra mitt hjerte) ήρθε η καρδιά µου στον τόπο του/στη θέση της [irϑε i karðja mu stǥn dǥpǥ tu/stin ϑεsi tis] : hun ble lettet over nyhetene/da hun hørte nyhetene η καρδιά της αλάϕρωσε/ ελάϕρουσε µε τα νέα/οταν άκουσε τα νέα [i karðja tis alafrusε/εlafrusε mε ta nεa/ǥtan akusε ta nεa] / bli likbleik (bli helt gul (i ansiktet)) κατακιτρινίζω [katakitrinizǥ] / bli likbleik i ansiktet av frykt/redsel το πρόσωπό µου ασπρίζει από το ϕόβο [tǥ prǥsǥpǥ mu asprizi apǥ tǥ fǥvǥ] / bli litt til µένω λίγο ακόµη [minǥ liDžǥ akǥmi] : vil dere bli litt til? θα µείνετε λίγο ακόµη; [ϑa minεtε liDžǥ akǥmi] / bli livat (bli livlig, livne til) αρχίζω ν' ανάβω [arçizǥ nanavǥ] : det begynte å bli livat (der) (festen holdt på å ta seg opp) το γλέντι άρχισε ν' ανάβει [tǥ Džlεndi arçisε nanavi] / bli livredd (bli vettskremt, få seg en støkk) κοκαλώνω από το ϕόβο µου [kǥkalǥnǥ apǥ tǥ fǥvǥ mu] # λαχταρίζω [laχtarizǥ] : jeg ble livredd da jeg så han på kanten av stupet λαχτάρισα όταν τον είδα στην άκρη του βράχου [laχtarisa Ǥtan dǥn iða stin akri tu vraχu] / bli lurt (gå fem på, ta feil) γελιέµαι [jεljεmε] # πιάνοµαι κορόιδο/ µπόσικος [pjanǥmε kǥrǥiðǥ/bǥsikǥs] # (bli snytt for penger, gå i baret) πιάνοµαι κορόιδο [pjanǥmε kǥrǥiðǥ] # την παθαίνω [tim baϑεnǥ] : jeg ble lurt til å tro at han (kanskje) ville ta seg sammen ελάστηκα και πίστεψα ότι θα µπορούσε να διορθωθεί [jεlastika kε pistεpsa Ǥti ϑa bǥrusε na ðiǥrϑǥϑi] : jeg er redd du er blitt lurt (jeg er redd for at de lurte deg) ϕοβάµαι ότι σε γελάσανε [fǥvamε Ǥti sε jεlasanε] : jeg vil ikke bli lurt igjen! δεν θα την ξαναπάθω [ðεn ϑa tin ksanapaϑǥ] : pass på så du ikke blir lurt av triksene hans κοίτα µη σε πιάσει κορόιδα µε τα κόλπα του [kita mi sε pjasi kǥrǥiða mε ta kǥlpa tu] / bli lydig (bli føyelig, bli medgjørlig) γίνοµαι

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Akt I. Musikk cue 1. Prolog/Julekor/Ebenezer Scrooge - Ensemble

Akt I. Musikk cue 1. Prolog/Julekor/Ebenezer Scrooge - Ensemble Akt I En isblå tåke flyter over en tom scene. En måne kan sees på lerretet. Vi hører fottrinn som gir ekko langs en brostensgate og frem fra tåken dukker eieren av fottrinnene opp i det han går frem mot

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de

Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de Han kunne til og med sove alene i det lille, mørke skallet sitt. Gjemsel var yndlingsleken hans. Her kan du lese hva Fridtjof Nansen skriver om de første skiene sine. Ola, den gamle naboen vår, syntes

Detaljer

Jeanne C. Stein. Begynnelsen. Oversatt av Frøydis Arnesen

Jeanne C. Stein. Begynnelsen. Oversatt av Frøydis Arnesen Jeanne C. Stein Begynnelsen Oversatt av Frøydis Arnesen Originalens tittel: The Becoming Copyright 2004 by Jeanne C. Stein All rights reserved Originally published by Ace Books, by arrangements with ImaJinn

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

avslappet og bekymringsløst, en holdning som gjenspeilte seg i de uvaska dongeribuksene og den altfor store blusen hennes. Suzanne var blitt tretti,

avslappet og bekymringsløst, en holdning som gjenspeilte seg i de uvaska dongeribuksene og den altfor store blusen hennes. Suzanne var blitt tretti, PROLOG 1980 «Hva er det dere to krangler om denne gangen, da?» I samme øyeblikk som dattera og barnebarnet kom inn i leiligheten hennes, skjønte Emma Bauer at de to andre hadde vært i tottene på hverandre.

Detaljer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research ELLEN G. WHITE ~I\ HAR VIST ELLEN G. WHITES FORSTE'SICKER. OG ERFARINGER ~~~-- Originaltittel: Early Writings Copyright 1882, Ellen G. White Copyright 1945, Ellen G. White Publications Copyright 2008,

Detaljer

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa

DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa DET TREDJE ØYE Lobsang Rampa (del 2 og 3 av hans selvbiografi - iblandet masse esoterisk-åndelig kunnskap og visdom - finnes også oversatt til dansk (med noen ord også til norsk) som historien om Rampa

Detaljer

SAM Hva faen holder du på med? (Litt høyere:) Hva faen i helvete holder du på med?

SAM Hva faen holder du på med? (Litt høyere:) Hva faen i helvete holder du på med? RUMENER av Lars Norén INT. HOTELLROM Et billig, skittent hotellrom på Manhattan, nærme Harlem, 1994, i en bakgate til en av de store avenyene. En seng, to stoler, en liten TV, vesker, klær, noen kopper

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

la henne være i fred med følelsene sine hele tiden, men jeg greier ikke å sitte med nakken så vridd på hele flyreisen. Vi skal tross alt krysse

la henne være i fred med følelsene sine hele tiden, men jeg greier ikke å sitte med nakken så vridd på hele flyreisen. Vi skal tross alt krysse PROLOG Himmelen utenfor flyvinduet er blekgrå, men langt under meg, under den blekgrå himmelen, ligger en fargesprakende ring av lys og flyter over skylaget. Fra der jeg sitter ved vinduet ser jeg ned

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret

Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret Jeg har reist ut til dette huset en dag i uken i nesten ti år. og ennå går jeg i rastløs sirkel rundt problemet mitt. Så hva gjorde jeg med begjæret mitt? Så banket det på døren min. I dag er jeg fast

Detaljer

Kim leker DUS 2013. Gunnar Germundson. August 2012. Pontoppidansgate 12b 0462 Oslo. Mob 92 29 39 82. gunger#start.no

Kim leker DUS 2013. Gunnar Germundson. August 2012. Pontoppidansgate 12b 0462 Oslo. Mob 92 29 39 82. gunger#start.no Kim leker av Gunnar Germundson DUS 2013 August 2012 Pontoppidansgate 12b 0462 Oslo Mob 92 29 39 82 gunger#start.no BENSINSTAS KVELD, en gutt med rødt hår, sover under et skilt hvor det står Bensin. Kim

Detaljer