Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgaver i matematikk, 13-åringer"

Transkript

1 Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet er ngitt forn hver oppgve. M Hvor mnge FLERE små kvrter på figuren må skyggelegges for t 5 4 v e små kvrtene skl være skyggelgt? e 1 M På en ne kn I løpe 4 runer på smme ti som Mri løper 3 runer. Hvor mnge runer hr I løpt når Mri hr løpt 12 runer?

2 M I en klsse hr 16 elever føselsg i første hlvel v året, og 14 hr føselsg i nre hlvel v året. Hvor stor el v klssen hr føselsg i første hlvel v året? e 16 M På en forestilling vr v tilskuerne rn. 25 Hvor mnge prosent v tilskuerene vr ette? 12 % 3 % 0,3 % 0,12 % M Hvis n er et negtivt helt tll, hvilket v isse uttrykkene er størst? 3 + n 3 n 3 n 3 : n 8

3 M For hvilket v isse tllprene er 2,25 større enn et første tllet, men minre enn et nre tllet? 1 og 2 2 og og og 3 4 M To treeler v personene som er til stee ve egynnelsen v et møte, er menn. Ingen går, men i løpet v møtet kommer et i tillegg 10 menn og 10 kvinner. Hvilken v påstnene neenfor er snn? Det er flere menn enn kvinner på møtet. Det er like mnge menn og kvinner på møtet. Det er flere kvinner enn menn på møtet. Du kn ikke vite om et vil være flere kvinner eller menn ut fr informsjonen som er gitt. M Det selges omtrent 7000 eksemplrer v et tisskrift hver uke. Omtrent hvor mnge tisskrifter selges hvert år? e

4 M I hvilken r er tllene ornet i rekkefølge fr et største til et minste? 0,233; 0,3; 0,32; 0,332 0,3; 0,32; 0,332; 0,233 0,32; 0,233; 0,332; 0,3 0,332; 0,32; 0,3; 0,233 M ( ) = e 25 M Hvor stor el v en time er gått mellom klokk 1.10 og 1.30? e 4 10

5 M De fire sifrene over skl skrives etter hvernre fr et største til et minste så e nner et firesifret tll. De smme fire sifrene skl så skrives etter hvernre fr et minste til et største som et nnet firesifret tll. Hv er ifferensen mellom isse to firesifree tllene? e 8192 M En ny motorvei reuserer en gjennomsnittlige reisetien mellom to yer fr 25 minutter til 20 minutter. Hvor mnge prosent går reisetien mellom e to yene ne? 4 % 5 % 20 % 25 % M Hv er 78,2437 vrunet til nærmeste hunreel? ,2 78,24 e 78,244 11

6 M En kopp rommer 5 1 kg mel. Hvor mnge kopper trengs for å fylle en sekk me 6 kg mel? Svr: M En lærer og en lege hr 45 øker hver. Hvis 5 4 v lærerens øker og 3 2 v legens øker er romner, hvor mnge flere romner hr læreren enn legen? e 36 12

7 M Alie løp en strekning på 49,86 sekuner. Bete løp en smme strekningen på 52,30 sekuner. Hvor mye lengre ti enn Alie rukte Bete? 2,44 sekuner 2,54 sekuner 3,56 sekuner 3,76 sekuner M Skriv en røk som er minre enn 9 4. Svr: M Bensintnken til en il rommer 45 l. For hver 100 km ilen kjører ruker en 8,5 l ensin. Ve strten på en 350 km lng tur er tnken full. Hvor mye ensin vr et igjen i tnken turen vr slutt? 15,25 l 16,25 l 24,75 l 29,75 l M John og Crin le et om å ele et tll me 100. Ve en feil gnget John tllet me 100 og fikk svret 450. Crin elte helt riktig tllet me 100. Hv vr hennes svr? 0,0045 0,045 0,45 4,5 13

8 M Lærerne ve Prkveien skole plnlegger å sene ut 6 informsjonsskriv per år til hver v e 620 fmiliene me rn på skolen. Hvert informsjonsskriv estår v 2 rk ppir. Ppiret selges i pkker me 500 rk. Hv er et minste ntll pkker me ppir som trengs for å trykke skolens informsjonsskriv ette året? Svr: M En utikk økte prisene sine me 20 %. Hv er en nye prisen på en vre som tiligere le solgt for 800 ze? 640 ze 900 ze 960 ze 1000 ze M En mskin ruker 2,4 liter ensin på 30 timer. Hvor mnge liter ensin vil mskinen ruke på 100 timer? 7,2 8,0 8,4 9,6 14

9 M Et e hr 14 rer. Hver r hr 20 plnter. Grtneren plnter så 6 rer til me 20 plnter i hver r. Hvor mnge plnter er et nå til smmen? Svr: M Hv lir 1 5 ( 2)? M Hvilket v lterntivene neenfor er nærmest ? M Hvilket v lterntivene neenfor er like stort som ? A) B) A) A)

10 M Tre røre, Bjørn, Dg og Mrkus, mottr en gve på ze fr fren sin. Brørene eler pengene mellom seg i forhol til hvor mnge rn hver v em hr. Bjørn hr 2 rn, Dg hr 3 rn og Mrkus hr 4 rn. Hvor mnge ze vil Mrkus få? M En tklu he 40 melemmer, v isse vr 60 % jenter. Senere le 10 gutter me i kluen. Hvor mnge prosent v melemmene er nå jenter? Vis hvorn u kom frm til svret. Svr: M Hvilket v isse tllene er nærmest 10? 0,10 9,99 10,10 10,90 16

11 M På figuren ovenfor hr hver v e små trekntene smme rel. Hv er forholet mellom et skyggelgte relet og et relet som ikke er skyggelgt? 5 : 3 8 : 5 5 : 8 3 : 5 M Hvis y = 3 x + 2, hvilket v isse lterntivene uttrykker x ve hjelp v y? 17

12 (Geometri) M EFGH er et kvrt. Hvilket v isse utsgnene er USANT? (Kongruent etyr smme form og størrelse) H G EIF og EIH er kongruente. GHI og GHF er kongruente. EFH og EGH er kongruente. EIF og GIH er kongruente. E I F (Geometri) M De rette linjene PQ og RS skjærer hvernre som vist på figuren. P 150º xº yº S R Hvilket tll er x + y? Q e 300 (Geometri) M x Figuren ovenfor er en regulær seksknt. Hvor stor er x? Svr: 18

13 (Geometri) M ABCD er et trpes. B C A 70º 70º D Et nnet trpes, GHIJ (som ikke er vist), er kongruent me ABCD (hr smme størrelse og form). Vinklene G og J er egge 70. Hvilken v påstnene er riktig? e GH = AB Vinkel H er en rett vinkel. Alle siene i GHIJ er like lnge. Omkretsen v GHIJ er 3 gnger omkretsen v ABCD. Arelet v GHIJ er minre enn relet v ABCD. (Geometri) M På figuren er POR = 110, QOS = 90, og POS = 140. R S Q O P Hvor stor er QOR? Svr: 19

14 (Geometri) M Trekntene ABC og DEF er kongruente (hr smme form og størrelse), og BC = EF. A G D B 40º 60º E C F Hvor mnge grer er vinkel EGC? e 100 (Geometri) M PQ og RS er prllelle på figuren. P Q R S Hvilket v vinkelprene er til smmen 180? 5 og 7 3 og 6 1 og 5 1 og 7 e 2 og 8 20

15 (Geometri) M Rektngelet PQRS kn li rotert (snu) slik t et ekker rektngelet UVST. T S R P Q U V Om hvilket punkt skjer rotsjonen? P R S T e V (Geometri) M En rett linje går gjennom punktene (2,3) og (4,7). Hvilket v isse punktene ligger også på enne linj? (0,2) (1,2) (2,4) (3,5) e (4,5) (Geometri) M C A B I treknten ABC er AB = AC. Trekk en linje som eler treknten ABC i to treknter som hr smme form og størrelse. 21

16 (Geometri) M m 10 m 12 m Hvilken v isse trekntene hr smme form som treknten ovenfor? 12 m 14 m 15 m 10 m 12 m 10 m 16 m 24 m 12 m 8 m 20 m 6 m 22

17 (Geometri) M Hvilken v figurene neenfor kn rettes for å lge en figur lik en treimensjonle figuren ovenfor? 23

18 (Geometri) M y P Q O x S R Hvilket punkt i koorintsystemet ovenfor kn h koorintene (2, 4)? P Q R S (Geometri) M R P Q På figuren ovenfor er et tegnet en sirkelue me sentrum i P og som skjærer linj i Q. Så lir en ue me smme rius og sentrum i Q tegnet slik t en skjærer en første uen i R. Hvor stor er vinkelen PRQ? 30º 45º 60º 75º 24

19 MP32743 (Geometrisk figur velgt.) Til enne oppgven hr u fått et stykke ppp me 4 rikker me et smme geometriske mønsteret som neenfor. Riv fr hvernre e fire rikkene på pppstykket. Rekk opp hån ersom u ikke hr fått pppstykket. M Det er mnge måter å orne rikkene på slik t e nner mønstre. Rutenettet neenfor hr litt skyggelgt for å vise hvorn rikkene kn li plssert i noen v rutene. Mønsteret kn viereføres slik t AB og CD lir symmetrilinjer. A C D B Skyggelegg e tomme rutene på figuren, slik t mønsteret u lger lir symmetrisk om åe linje AB og linje CD. (Se også neste oppgve.) 25

20 M (Bygger på forrige oppgve.) Brikkene kn plsseres i et rutenett på fire forskjellige måter. De fire måtene er vist neenfor, merket me okstvene A, B, C eller D. A B C D Disse okstvene kn rukes til å eskrive mønstre v rikker. For eksempel kn mønsteret neenfor eskrives me okstver som vist i rutenettet ve sien v. C A C A C A C A C A C A C A C Tenk eg t mønsteret i rutenettet neenfor fortsetter slik t hele rutenettet fylles me rikker. Hvilken okstv viser oss hvorn rikken skl plsseres i rute X? X Svr: (Se også neste oppgve.) 26

21 (Geometri) M (Bygger på forrige oppgve.) A B C D Fortsett me å vise til rikker ve hjelp v okstver. Skriv inn okstvene A, B, C eller D i rutenettet neenfor slik t u lger et symmetrisk mønster hvor PQ og RS er symmetrilinjer. Bruk rikkene ine til å lge mønster. P D R C S B A Q 27

22 M En tormet vektstng er i likevekt. På venstre sie er et et lo me vekt (msse) 1 kg og en hlv murstein. På høyre sie er et en murstein. 1 kg Hv er vekten (mssen) v en murstein? 1 kg 2 kg 3 kg 0,5 kg M Hvis =, så er n lik n M Hv er verien v 3x når x = 3? e 9 28

23 M Figurene uner er ygget opp v fyrstikker etter et mønster. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Hvor mnge fyrstikker trenger mn til en tiene figuren ersom mønsteret fortsetter? e 42 M Geir hr oelt så mnge øker som Bjørn. Cto hr 6 øker mer enn Bjørn. Hvis Bjørn hr x øker, hvilket v uttrykkene viser hvor mnge øker e tre guttene hr til smmen? 3x + 6 3x + 8 4x + 6 5x + 6 e 8x + 2 M Regn ut: 3 x x = x e 7 x 7 2x 29

24 M Hvilket lterntiv er riktig hvis L = 4, K = 6 og M = 24? L = M K L = K M L = KM L = K + M e L = M K M Denne grfen viser smmenhengen mellom vstn og tien for en tur som Liv og Jn tok. 5,5 Avstn (kilometer) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Liv Jn Ti De strtet egge fr smme ste og gikk i en smme retningen. Hvilket klokkeslett vil Liv t igjen Jn? e

25 M (3, 6), (6, 15), (8, 21) Påstnene uner eskriver hvorn mn finner et nre tllet ut fr et første tllet i hvert v tllprene over. Hvilken påstn er riktig? e Legge til 3 Trekke fr 3 Gnge me 2 Gnge me 2 og så legge til 3 Gnge me 3 og så trekke fr 3 M Hvis 4(x + 5) = 80, så er x = Svr: M På figuren er POR = 110, QOS = 90, og POS = 140. R S Q O P Hvor stor er QOR? Svr: 31

26 M Tllene i rekken 7, 11, 15, 19, 23, øker me fire. Tllene i rekken 1, 10, 19, 28, 37, øker me ni. Tllet 19 er me i egge rekkene. Hvis rekkene fortsetter, hv er et neste tllet som er i BEGGE e to rekkene? Svr: M De tre figurene neenfor er elt inn i små, like treknter Figur 1 Figur 2 Figur 3 A. Fullfør tellen neenfor. Fyll først ut hvor mnge små treknter et er i figur 3. Finn så hvor mnge små treknter et vil være i figur 4 hvis rekk fortsetter. Antll Figur små treknter B. Rekk fortsetter til figur 7. Hvor mnge små treknter vil et være i figur 7? Svr: C. Rekk me figurer fortsetter til figur 50. Forklr uten å tegne og telle hvorn vi kn finne ntllet treknter i figur

27 M Kri etlte x ze for 3 juiekrtonger. Hvor mnge ze koster 1 krtong juie? 3 x x x 3x M På et mrke koster 7 ppelsiner og 4 sitroner 43 ze, og 11 ppelsiner og 12 sitroner koster 79 ze. L x stå for prisen på en ppelsin, og l y stå for prisen på en sitron. Skriv ne to likninger som kn rukes til å estemme x og y. Likning 1: Likning 2: M Hvis + 2 = 5 og = 3, hv er verien v + 2( + )? Svr: 33

28 M Hvis x y = 5 og 2 x = 3, hv er verien v y? M Hvis = 70, så er 2 = M Hvilket v uttrykkene neenfor er et smme som 2x 3y + 7x + 5y? 5x + 2y 5x + 8y 9x + 2y 9x + 8y M Hvis x + 3y = 11 og 2x + 3y = 13, er y =

29 (Dtrepresentsjon) M02006 I et spill fikk Jon poengene 78, 76 og 74, mens Mrit fikk poengene 72, 82 og 74. Hvorn le Jons gjennomsnittlige poengsum smmenlignet me Mrits? e Jons vr 1 poeng høyere. Jons vr 1 poeng lvere. Gjennomsnittene vr like. Jons vr 2 poeng høyere. Jons vr 2 poeng lvere. (Dtrepresentsjon) M Tellen viser poengene som elevene i klssen fikk på et spill. Poeng Opptelling Frekvens 4 5 / /// ///// / // //// /// / Hvor mnge elever i klssen fikk mer enn 7 poeng på spillet? e 20 35

30 (Dtrepresentsjon) M Digrmmet viser forelingen v ulike kornslg som lir yrket i et ln. Hvete Mis Annet Hvre Hvilken v isse påstnene er snn, i følge igrmmet? Det lir yrket mer hvre enn hvete. Mis utgjør mer enn hlvprten v kornvlingen i lnet. Hvre utgjør mer enn en treel v kornvlingen i lnet. Det lir yrket mer hvre og hvete til smmen enn mis. (Dtrepresentsjon) M Digrmmet viser hvor mnge penner, lynter, linjler og viskelær som en utikk selger på ei uke Antll gjenstner Gjenstner solgt i utikken Hv søylene står for, mngler i igrmmet. Det le solgt flest penner, færrest viskelær. Det le solgt flere lynter enn linjler. Hvor mnge lynter le et solgt?

31 (Dtrepresentsjon) M Et eger me vnn som hr kokt opp, settes til vkjøling. Temperturen på vnnet lir notert hvert femte minutt. Resulttet er vist på tempertur/ti-grfen neenfor. Avkjølingskurve 100 Tempertur ( C) Ti (minutter) Omtrent hvor mnge minutter tok et for temperturen å flle e første 20 grene? (Dtrepresentsjon) M I en 8. klsse me 30 elever er snnsynligheten for t en tilfelig vlgt elev er uner 13 år, lik 5 1. Hvor mnge elever uner 13 år er et i klssen? To Tre Fire Fem e Seks 37

32 (Dtrepresentsjon) M Figuren neenfor viser et hjul me 24 sektorer. Når noen snurrer pil, er sjnsen for å li truffet en smme for lle sektorene v sektorene er lå, er lill, er ornsje, og er røe. På hvilken frge er et MINST snnsynlig t pil stopper? lå lill ornsje rø (Dtrepresentsjon) M På en skole vr et 1200 elever (gutter og jenter). Et tilfelig utvlg på 100 elever le trukket ut, og v isse vr 45 gutter. Hvilket v isse tllene viser mest snnsynlig ntll gutter på skolen?

33 (Dtrepresentsjon) M Bente, Frnk og Din hr kkurt flyttet til Zeln. Alle hr ehov for telefon. De får informsjon fr teleselskpet om to ulike onnement. De må etle en fst vgift hver måne, og et er ulike priser for hvert minutt e snkker. Disse prisene vhenger v når på øgnet e ringer, og hvilket onnement e velger. Begge onnementene gir noe grtis tleti. Tellen neenfor gir e nøyktige opplysningene om e to onnementene. Minuttpris Grtis tleti Aonne- Avgift Dgti Kvel og ntt hver måne ment per måne ( ) ( ) (i min) A 20 ze 3 ze 1 ze 180 B 15 ze 2 ze 2 ze 120 Bente ringer fr sin telefon i minre enn 2 timer hver måne. Hvilket onnement vil være illigst for henne? Billigste onnement: Forklr svret itt ve å vise til åe månelig vgift og grtis tleti. (Se også neste oppgve.) (Dtrepresentsjon) M (Bygger på forrige oppgve.) Frnk ringer fr sin telefon etter klokken i 5 timer hver måne. Hvor mye vil onnement A og onnement B koste hm hver måne? Vis hvorn u kom frm til svret. Pris hver måne me onnement A: ze Pris hver måne me onnement B: ze (Se også neste oppgve.) 39

34 (Dtrepresentsjon) M (Bygger på e to forrige oppgvene.) Din vlgte onnement B. Regningen hennes for en måne vr på 75 ze. Hvor mnge minutter ringte hun fr sin telefon en måneen? Vis hvorn u kom frm til svret. Antll minutter: (Målinger) M Lengen v en eske le oppgitt til å være 9 m på nærmeste entimeter. Hvilken v størrelsene uner kunne vært eskens lenge? 10 m 9,9 m 9,6 m 8,6 m (Målinger) M Meter (m) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Hvor lngt er røret som lir målt? 0,085 m 0,805 m 0,85 m 8,5 m 40

35 (Målinger) M Alle småterningene hr smme størrelse. Hvilken stel v terninger hr et volum som er forskjellig fr e nre? (Målinger) M Hv er et KORTESTE tisrommet? 1 g 20 timer 1800 minutter sekuner (Målinger) M En tynn 20 m lng ståltrå lir formet som et rektngel. Breen v rektngelet er 4 m. Hvor stor er lengen? 5 m 6 m 12 m 16 m 41

36 (Målinger) M Kr egynner me leksene sine kl Når vil hun være ferig hvis hun ruker tre kvrter på em? Svr: (Målinger) M Hvor mnge flsker på 250 ml vil 400 l vnn fylle? (Målinger) M Figuren viser et svømmesseng me form som et rektngel. Runt ssenget er et en flislgt gngvei. 70 m 50 m Svømmesseng 18 m 23 m Gngvei Hv er relet v en flislgte gngveien? 100 m2 161 m2 710 m m2 42

37 (Målinger) M Figuren estår v 5 kvrter me smme rel. Arelet v hele figuren er 245 m 2. A. Finn relet v ett kvrt. Svr: m 2 B. Finn sien i ett kvrt. Svr: m C. Finn omkretsen til hele figuren i entimeter. Svr: m 43

38 (Målinger) M I et illøp er et 160 km mellom to kontrollposter. Førerne må ruke nøyktig 2,5 timer mellom kontrollpostene for å få mksimlt ntll poeng. A. Hv må gjennomsnittsfrten være for å kjøre e 160 km på enne tien? Svr: B. En fører rukte 1 time på å kjøre en 40 km svingete strekning i egynnelsen v løpet. Den totle tien mellom kontrollpostene skl fremeles være 2,5 timer. Hv må gjennomsnittsfrten være, i kilometer per time, for e siste 120 km? Svr: (Målinger) M A B 5 m P Q D På figuren ovenfor er ABCD et rektngel, og sirklene P og Q hr egge en rius på 5 m. Hvor stort er relet v rektngelet? C 50 m2 60 m2 100 m2 200 m2 44

39 (Målinger) M Hvilken v isse måleenhetene vil mn vnligvis ruke når mn eregner et rel på størrelse me en fotllne? Kvrtentimeter Kuikkentimeter Kvrtmeter Kuikkmeter (Målinger) M Appelsiner er pkket i ksser. Den gjennomsnittlige imeteren til ppelsinene er 6 m, kssene er 60 m lnge, 36 m ree og 24 m høye. Hvilket v isse tllene er et BESTE overslget over ntll ppelsiner som kn pkkes i en ksse? (Målinger) M Hvilken v isse størrelsene kn være relet v en treknt? 2 m 3 m 5 m2 8 m3 45

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

... ÅRSPRØVE 2014...

... ÅRSPRØVE 2014... Delprøve 1 Ashehoug ÅRSPRØVE 014 9. trinn.... ÅRSPRØVE 014... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemiler (39 poeng) Alle oppgvene i el 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er et en regnerute. Her skl

Detaljer

a 5 (2 + 8) d 5 (2 + 8) 4 g b 3 5 (2 + 8) e h 3 ( ) j Begrunn hvorfor du ikke får samme svar på oppgave b og g.

a 5 (2 + 8) d 5 (2 + 8) 4 g b 3 5 (2 + 8) e h 3 ( ) j Begrunn hvorfor du ikke får samme svar på oppgave b og g. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 4 TALL OG ALGEBRA MER ØVING Oppgve 1 Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller e ulike okstvene? Se på uttrykket O = 2π. Hv står e ulike symolene for? Forklr hv

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

Oppgave 5 Et rektangel har en omkrets på 24 cm 2. Hva blir arealet? Dersom lengdene på sidene skal ha heltallige svar, hvor mange løsninger får du?

Oppgave 5 Et rektangel har en omkrets på 24 cm 2. Hva blir arealet? Dersom lengdene på sidene skal ha heltallige svar, hvor mange løsninger får du? KAPITTEL 3 GEOMETRI Mer øving kpittel 3 I e første oppgvene skl u gjøre om enheter på en lgeriske måten. Det vil si t når u skl gjøre om mellom relenheter skl u gå veien om å gjøre om mellom lengeenheter.

Detaljer

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving

Kapittel 5 Statistikk og sannsynlighet Mer øving Kpittel 5 Sttistikk og snnsynlighet Mer øving Oppgve 1 Digrmmet nefor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4? Hvor mnge elever er et i klssen?

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve.

Oppgave 1 Diagrammet nedenfor viser hvordan karakteren var fordelt på en norskprøve. Mtemtikk for ungomstrinnet KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET MER ØVING Oppgve 1 Digrmmet neenfor viser hvorn krkteren vr forelt på en norskprøve. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Hvor mnge fikk krkteren 4?

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

... JULEPRØVE

... JULEPRØVE Ashehoug JULEPRØVE 2014 9. trinn.... JULEPRØVE 2014.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mer øving til kpittel 1 KAPITTEL 1 TALL OG TALLREGNING Oppgve 1 Finn svret ve hoeregning. Velg to v oppgvene og forklr hvilken strtegi u hr rukt. 27 + 38 e 160 70 i 130 4 35 + 75 f 19 5 j 6 7,5 58 + 42

Detaljer

S1 kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka

S1 kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka Løsninger til oppgvene i ok S kpittel Alger Løsninger til oppgvene i læreok. 8 ( ) 5 9. e = = 9 = = 8 5 = = 0 = 0 0 0 = 000 =. e Ashehoug www.lokus.no Sie v Løsninger til oppgvene i ok..5..7 = = + 5 =

Detaljer

Mer øving til kapittel 3

Mer øving til kapittel 3 Mer øving til kpittel 3 KAPITTEL 3 FUNKSJONER Oppgve 1 Tegn et koordintsystem og merk v punktene (1, 5) d (3, 2) ( 2, 3) e ( 3, 5) (4, 0) f (0, 4) Oppgve 2 Hvilke koordintpr hr de ulike punktene i koordintsystemet?

Detaljer

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2

Del 2. Alle oppgaver føres inn på eget ark. Vis tydelig hvordan du har kommet frem til svaret. Oppgave 2 Del 2 Alle oppgver føres inn på eget rk. Vis tydelig hvordn du hr kommet frem til svret. Oppgve 1 Figuren viser sidefltene til et prisme. Grunnflten og toppflten mngler. ) Hvilken form må grunn- og toppflten

Detaljer

MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR.

MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR. MATEMATIKKPRØVE 11. FEBRUAR. Nvn: Klsse: DELPRØVE 1 uten lommeregner og p (41 poeng) Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver er det en regnerute. Her skl du føre oppgven oversiktlig

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Oppgave 2 Betydningen til hvert enkelt siffer er bestemt av sifferets plassering eller posisjon. Tallet 4321 betyr

Oppgave 2 Betydningen til hvert enkelt siffer er bestemt av sifferets plassering eller posisjon. Tallet 4321 betyr KAPITTEL 1 TALL OG TALLREGNING FLERE UTFORDRINGER Oppgve 1 Du hr sifrene A 1 3 5 7 9 og B 2 4 6 8 Ve å ruke tre v sifrene i enten A eller B skl u lge ett tll så nærme 500 som mulig. Du kn re ruke ett siffer

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Mer øving til kapittel 2

Mer øving til kapittel 2 Mer øving til kpittel 2 KAPITTEL 2 GEOMETRI OG MÅLING Oppgve 1 Oppgve 2 Oppgve 3 Anne hr vært på ferie til sine esteforeldre fr 28. juni til 9. ugust. Hvor mnge dger hr hun vært på ferie? Fr hun kom hjem

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside

Fag: Matematikk 1T-Y for elever og privatister. Antall sider i oppgaven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Loklt gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 25. mi Antll sider i oppgven: 8 inklusiv forside og opplysningsside Eksmenstid: Hjelpemidler under eksmen:

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

YF kapittel 1 Tall Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 1 Tall Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 1 Tll Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 10,, 0, 1,, 5,,, 0 Oppgve 10 Tllet 5 står til høyre for tllet på tllinj. Altså er 5>. Tllet 5 står til venstre for tllet 1 på tllinj. Altså er 5

Detaljer

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 8 Rom Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 8 Rom Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 809 Vi skl gå ett hkk mot venstre, og deler derfor med 10. 40 dl = (40 :10) L = 4 L Vi skl gå to hkk mot venstre, og deler derfor med 10 10 = 100.

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 601 Vi skl gå ett hkk mot høyre, og gnger derfor med 10. 14 cm 14 10 mm 140 mm c Vi skl gå to hkk mot høyre, og gnger derfor med 10

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

S1 kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

S1 kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka S1 kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok E1 995 995 5 + 5 (995 5) (995 + 5) + 5 990 1000 + 5 990 000 + 5 990 05 E E (61+ 9) 51 49) (51+ 49) 61 9 (61 9) 51 49 ( 100 100 11 1997 00 199

Detaljer

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato

5: Algebra. Oppgaver Innhold Dato 5: Alger Pln resten v året: - Kpittel 6: Ferur - Kpittel 7: Ferur/mrs - Kpittel 8: Mrs - Repetisjon: April/mi - Eventuell offentlig eksmen: Mi - Økter, prøver, prosjekter: Mi - juni For mnge er egrepet

Detaljer

1P kapittel 3 Funksjoner

1P kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i ok 3.1 Origo hr koordintene (0, 0). Vi finner koordintene til punktene ved å lese v punktets verdi på x-ksen og y-ksen. A =

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1 Årsprøve 2015 9. trinn Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid: Hjelpemidler på del 1: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: 5 timer totlt. Del 1 og Del 2 skl deles ut smtidig Del 1 skl du levere

Detaljer

Basisoppgaver til 2P kap. 1 Tall og algebra

Basisoppgaver til 2P kap. 1 Tall og algebra Bsisoppgver til P kp. Tll og lger. Potenser. Nye potenser. Store og små tll. Stnrform. Tllsystemer. Femtllsystemet. Totllsystemet.7 Prosentregning me vekstfktor.8 Renteregning Ashehoug www.lokus.no Ashehoug

Detaljer

Mer om algebra. Sti 1 Sti 2 Sti 3 500, 501, 503, 504, 505, 511 513, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 525 531, 534, 535, 538

Mer om algebra. Sti 1 Sti 2 Sti 3 500, 501, 503, 504, 505, 511 513, 514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 525 531, 534, 535, 538 5 Mer om lger Kompetnsemål: Mål for opplæringen er t eleven skl kunne regne me rsjonle og kvrtiske uttrykk me tll og okstver og ruke kvrtsetningene til å fktorisere lgeriske uttrykk løse likninger, ulikheter

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler Eksmen høsten 013 Løsninger Eksmen høsten 013 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 150 sider Vi finner først hvor mnge

Detaljer

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen

Praktiske opplysninger til rektor. Fag: MATEMATIKK 1TY for yrkesfag Fagkode: MAT1006 Eksamensdato: Antall forberedelsesdager: Ingen Loklt gitt eksmen 2013 Prktiske opplysninger til rektor Fg: MATEMATIKK 1TY for yrkesfg Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 30.5.2013 Antll foreredelsesdger: Ingen Forhold som skolen må være oppmerksom på: Eksmenen

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

1T kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel Alger Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve. 0 8 ( 0) + 0 + ( 0) 0 8 Oppgve. 7 ( ) + + ( ) 7 Oppgve. ( ) + Oppgve. 0 ( ) 0 ( 0) ( ) 0 ( 0) : ( ) 0 : ( ) Oppgve. ( ) ( ) ( ) (,) ( ) (,) 9 Oppgve.

Detaljer

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka S kpittel 6 Derivsjon Løsninger til oppgvene i ok 6. c y x y x = = = = y x 4 5 9 4 y 5 6 x 4 = = = = y x y x = = = = 7 ( 5) 6 ( ) 8 6. f( x ) f( x ) 5 7 x x ( ) 4 = = = = 6. T( x) = 0,x +,0 T T = + = (0)

Detaljer

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 10 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 10 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i læreok Uten hjelpemidler Oppgve E1 5 + 5 + 6 11 5 + 4 (5 + ) 5 + 4 7 10 6 + 8 d + ( + 1) 5 + 4 5 + 16 5 + 10 5 4 + 4 4 + 8 1 + + + + + + + + 49 49

Detaljer

2P kapittel 1 Tall og algebra Løsninger til oppgavene i læreboka

2P kapittel 1 Tall og algebra Løsninger til oppgavene i læreboka P kpittel 1 Tll og lger Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 1.1 ( ) Oppgve 1. 8 = 8 8 = = = 00 ( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) = 1 ( ) = =() = 7 Oppgve 1. 81 = 9 9 = 9 81= = 1= = = ( ) ( ) = = Oppgve 1. 8 = 1

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

Kapittel 2 Mer om tall og tallregning Mer øving

Kapittel 2 Mer om tall og tallregning Mer øving Kpittel Mer om tll og tllregning Mer øving Oppgve Plsser isse tllene på ei tllinje:,, 9,, Skriv røkene i stigene rekkefølge. Skriv lle tllene som esimltll Oppgve Skriv en røk og fortell hv som er teller,

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

2 Tallregning og algebra

2 Tallregning og algebra Tllregning og lger KATEGORI. Regnerekkefølge Oppgve.0 Regn uten digitlt hjelpemiddel. + ( + ) ( ) Oppgve. Regn uten digitlt hjelpemiddel. Oppgve. Regn ut med og uten digitlt hjelpemiddel. + (7 + ) ( 9)

Detaljer

1T kapittel 2 Likninger

1T kapittel 2 Likninger Løsninger til oppgvene i ok T kpittel Likninger Løsninger til oppgvene i ok. 6+ 8 6 8 + 5 5 5 6 VS 6 8 HS 6 ( 6) + 8 6 + 8 8 Sien VS HS når 6, er 6 en løsning på likningen. ( + ) 6 + 6 6 VS HS ( + ) 5

Detaljer

Juleprøve trinn Del 1 Navn:

Juleprøve trinn Del 1 Navn: Juleprøve 2014 10. Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 1 Prøvetid 5 timer totlt. Del1 og Del 2 skl deles ut smtidig. Del 1 skl du levere innen 2 timer. Hjelpemidler i del 1 Andre opplysninger Del 2 skl du

Detaljer

Navn: Klasse: Ekstrahefte 2. Brøk

Navn: Klasse: Ekstrahefte 2. Brøk Nvn: Klsse: Ekstrhefte Brøk Brøk Oppg. ) Finn største felles fktor (sff) for teller og nevner ved å fktorisere. Bruk dette til å forkorte røken. 0 6 ) Finn minste felles multiplum (mfm) for nevnerne ved

Detaljer

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11.

Faktorisering. 1 Hva er faktorisering? 2 Hvorfor skal vi faktorisere? Per G. Østerlie Senter for IKT i utdanningen 11. Fktorisering Per G. Østerlie Senter for IKT i utdnningen per@osterlie.no 11. mi 013 1 Hv er fktorisering? Vi må se på veret å fktorisere. Hv er det vi skl gjøre når vi fktoriserer? Svret er: å lge fktorer.

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rsch-Hlvorsen Oddvr Asen Illustrtør: Bjørn Eidsvik 7B NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 2011 Mterilet i denne publiksjonen er omfttet v åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Juleprøve trinn Del 1. Navn: Del 1 Aschehoug JULEPRØVE trinn. Informasjon for del 1

Juleprøve trinn Del 1. Navn: Del 1 Aschehoug JULEPRØVE trinn. Informasjon for del 1 Juleprøve 2015 10. Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid Hjelpemidler i del 1 Andre opplysninger Frmgngsmåte og forklring 5 timer totlt Del 1 og del 2 lir delt ut smtidig. Del 1 skl leveres inn seinest

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Innledning. Kategori Regnerekkefølge. 1.2 Bokstavregning og parenteser

Innledning. Kategori Regnerekkefølge. 1.2 Bokstavregning og parenteser Innledning Ktegori. Regnerekkefølge Oppgve.0 Regn uten lommeregner. b) ( ) d) ( ) Oppgve. Regn uten lommeregner. b) d) Oppgve. Regn ut med og uten lommeregner. b) ( ) d) ( 9) Oppgve. Regn ut med lommeregner.

Detaljer

Oppgaver i naturfag, 13-åringer

Oppgaver i naturfag, 13-åringer Oppgver i nturfg, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene til 13- åringene er innelt i isse emnene: Biologi Kjemi Fysikk Geofg Miljølære Emnetilhørighet er ngitt før hver

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG(Sensor) I TMA4140 og MA0302

LØSNINGSFORSLAG(Sensor) I TMA4140 og MA0302 Norges teknisk nturvitenskpelige universitet Institutt for mtemtiske fg Sie 1 v 6 LØSNINGSFORSLAG(Sensor) I TMA4140 og MA0302 12. esemer 2006 Oppgve 1 ) Skriv ne efinisjonen på en tutologi. Svr: En tutologi

Detaljer

1P kapittel 8 Eksamenstrening

1P kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler E1 Vi ytter ut 7,60 kr med 8 kr og 104 euro med euro. Det gir: 8 kr 4 300 kr. For fire overnttinger

Detaljer

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1. Del 1 skal du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer. Del 2 leverer du innen 5 timer.

Årsprøve trinn Del 1. Navn: Informasjon for del 1. Del 1 skal du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer. Del 2 leverer du innen 5 timer. Årsprøve 2015 10. trinn Del 1 Nvn: Informsjon for del 1 Prøvetid: Hjelpemidler på del 1: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: 5 timer totlt. Del 1 skl du levere innen 2 timer.ere innen 2 timer.

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka

R1 kapittel 7 Sannsynlighet. Kapitteltest. Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 3. Del 1 Uten hjelpemidler. Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok R1 kpittel 7 Snnsynlighet Løsninger til oppgvene i ok Kpitteltest Del 1 Uten hjelpemidler Oppgve 1 De fem lppene kn ordnes i rekkefølge på 5! = 15 = forskjellige måter. Vi kn

Detaljer

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir 2 1 Dgens temer Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion n Arhiteture Kort repetisjon fr forrige gng Komintorisk logikk Anlyse v kretser Eksempler på yggelokker Forenkling vh. Krnugh-igrm

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Basisoppgaver til Tall i arbeid P kap. 1 Tall og algebra

Basisoppgaver til Tall i arbeid P kap. 1 Tall og algebra Bsisoppgver til Tll i reid P kp. 1 Tll og lger 1.1 Regning med hele tll 1. Brøk 1.3 Store og små tll 1.4 Bokstvuttrykk 1.5 Likninger 1.6 Formler 1.7 Hverdgsmtemtikk 1.8 Proporsjonlitet Bsisoppgver 1.1

Detaljer

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter!

Nytt skoleår, nye bøker, nye muligheter! Nytt skoleår, nye øker, nye muligheter! Utstyret dere trenger, er som i fjor: Læreok lånes v skolen vinkelmåler, --9 og - -9-treknter, psser, lynt, viskelær, penn, A-rk til innføring og A klddeok. Og en

Detaljer

1T kapittel 7 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 7 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 7 Snnsynlighet Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 7.1 Vi vet t kokepunktet til vnn er 100 C (ve hvoverflten). Derfor vet vi på forhån t vnnet til Anres ikke vil koke ve re 50 C. The vil

Detaljer

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrasjon

Matematikk Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 9 Numerisk integrsjon Forståelsen v integrlet som et rel ligger til grunn når vi skl beregne integrler numerisk. Litt mer presist: Når f(x) 0 for lle x i

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

Oppgaver i naturfag, 9-åringer

Oppgaver i naturfag, 9-åringer Oppgver i nturfg, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene til 9- åringene er innelt i isse emnene: Biologi Fysikk/kjemi Geofg Emnetilhørighet er ngitt forn hver oppgve. S012033

Detaljer

R1 kapittel 7 Sannsynlighet

R1 kapittel 7 Sannsynlighet Løsninger til oppgvene i ok R kpittel 7 Snnsynlighet Løsninger til oppgvene i ok Oppgve 7. Hvis A hr inntruffet, ltså t den første kul er lå, så er det tre røde og én lå kule igjen i esken når vi skl trekke

Detaljer

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka

Kapittel 4 Kombinatorikk og sannsynlighet. Løsninger til oppgaver i boka. Løsninger til oppgaver i boka Kpittel 4 Kombintorikk og snnsynlighet Løsninger til oppgver i bok 4.4 Oppgve 4.2 løst ved multipliksjonsprinsippet: multipliksjon v de ulike vlgmulighetene v forretter, hovedretter og desserter gir uttrykket

Detaljer

Påbygging kapittel 6 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i læreboka

Påbygging kapittel 6 Sannsynlighet Løsninger til oppgavene i læreboka Påygging kpittel 6 Snnsynlighet Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 6.1 (Vi nøyer oss me å lge én tell, hvor vi også fører inn svrene fr oppgve og.) Antll kst 50 100 500 1000 5000 10 000 Antll enere

Detaljer

1T kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i lærebok Uten hjelpemidler E b c E b c Vi gnger vnlige tll med vnlige tll og tierpotenser med tierpotenser. Til slutt omformer vi svret så vi får et tll

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 6 Geometri Løsninger til oppgavene i læreboka T kpittel 6 Geometri Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 6. Vi ruker pytgorssetningen. h 5 + 6 h 5 + 36 h 6 h ± 6 Hypotenusen er 6. Vi ruker pytgorssetningen. h, 4 + 6,7 h h 5, 076 + 45, 04 50, 047

Detaljer

YF kapittel 7 Flate Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 7 Flate Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 7 Flte Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 701 Vinkel C er en rett vinkel. Altså er C = 90. c AB er motstående side til den rette vinkelen i treknten. Derfor er AB ypotenus. AC er osliggende

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Fag: Matematikk 1P for yrkesfag. Eksamensdato: sommerskolen

Fag: Matematikk 1P for yrkesfag. Eksamensdato: sommerskolen Loklt gitt eksmen 2011 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: sommerskolen Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 11 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside: 10 Del 3: oppgve

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 5. Bokmål Fsit Grunnok 8 Kpittel 5 Bokmål Kpittel 5 5.1 Figurtll: 8, 13, 18, 23, 28 19 etsjer 5.2 Figurtll: 1, 7, 10, 13, 16, 19 3 c Figurtllet er 3 gnger figurnummeret pluss 1. d Figurtllet er 5 gnger figurnummeret

Detaljer

Lokalt gitt eksamen 2010. Fag: Matematikk 1P for yrkesfag. Eksamensdato: 18. august

Lokalt gitt eksamen 2010. Fag: Matematikk 1P for yrkesfag. Eksamensdato: 18. august Loklt gitt eksmen 2010 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 18. ugust Del 1: oppgve 1 4 Del 2: oppgve 5 10 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside: 10 Del 3: oppgve 11

Detaljer

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 25. mi Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-11 Del 3: oppgve 12-13 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

1T kapittel 1 Tall og algebra Løsninger til innlæringsoppgavene

1T kapittel 1 Tall og algebra Løsninger til innlæringsoppgavene T kapittel Tall og algera Løsninger til innlæringsoppgavene. a 8 + ( ) 8 ( ) +. a Temperaturen er C. Så reuseres en me C. Da lir temperaturen C C 8 C Temperaturen er C. Så reuseres en me x. Da lir temperaturen

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 4 Logaritmer Løsninger til oppgavene i boka Løsninger til oppgvene i ok S kpittel 4 Logritmer Løsninger til oppgvene i ok 4. Vi leser v fr tllet 4 på y-ksen og ser t vi får den tilhørende verdien,6 på -ksen. lg 4,6 Vi leser v fr tllet,5 på y-ksen

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

Kompetansemål: Sti 1 Sti 2 Sti 3 2.1 Enheter for lengde og areal 2.2 Målenøyaktighet 200, 201, 202, 206, 208 209, 211, 212, 213, 215

Kompetansemål: Sti 1 Sti 2 Sti 3 2.1 Enheter for lengde og areal 2.2 Målenøyaktighet 200, 201, 202, 206, 208 209, 211, 212, 213, 215 2 Geometri Kompetnsemål: Mål for opplæringen er t eleven skl kunne ruke formlikhet og Pytgors setning til eregninger og i prktisk reid løse prktiske prolemer knyttet til lengde, vinkel, rel og volum ruke

Detaljer

Tillegg til kapittel 2 Grunntall 10

Tillegg til kapittel 2 Grunntall 10 8.09.0 Kvrtsetningene Tillegg til kpittel Grunntll 0 Ne læringsmål i reviert lærepln 0 Mål for et u skl lære: kunne ruke kvrtsetningene til å multiplisere to prentesuttrkk kunne fktorisere ve å ruke kvrtsetningene

Detaljer

R1 kapittel 8 Eksamenstrening

R1 kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgvene i ok R kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler Oppgve E Hvis er et nullpunkt for De mulige nullpunktene for P, er konstntleddet 8 delelig med. P er

Detaljer

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål

Fasit. Grunnbok. Kapittel 2. Bokmål Fsit 9 Grunnbok Kpittel Bokmål Kpittel Lineære funksjoner rette linjer. ƒ(x) = 4x + 5 ƒ() = 3 ƒ(4) = ƒ(6) = 9.6 ƒ(x) = -x b ƒ(x) = x b ƒ(x) = (x + ) 3 ƒ() = ƒ(4) = 8 ƒ(6) = 4 ƒ(x) = x 4 ƒ() = - ƒ(4) =

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i INF2270

Løsningsforslag til eksamen i INF2270 Løsningsforslg til eksmen i INF2270 Omi Mirmothri (oppgve 1 4) Dg Lngmyhr (oppgve 5 6) 13. juni 2014 Eksmen 2270 V2013 - Fsit 1) Konverter følgene tll til inært. Vis utregning (5%). (43)es 43 / 2 = 21

Detaljer

R1 kapittel 1 Algebra

R1 kapittel 1 Algebra Løsninger til oppgvene i ok R1 kpittel 1 Alger Løsninger til oppgvene i ok Oppgve 1.1 1 8 4 ( ) 15 5 (4 ) 7 1 7 ( ) d ( )( ) ( 4)( ) ( ) ( 4) ( )( 1) Oppgve 1. 49 7 ( 7)( 7) 5 5 5 5 1y 75 (4y 5) ( y) 5

Detaljer

Lokalt gitt eksamen 2010

Lokalt gitt eksamen 2010 Loklt gitt eksmen 2010 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 28. mi Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 11 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside: 9 Del 3: oppgve 12 13

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer