SNO. v. Rettsoppgjøret: «Quislings siste sei r», r!~~w!~ l. «tvilsomt», <<lite ærefullt», «tåpelighet» «Eu ropeisk samling»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. v. Rettsoppgjøret: «Quislings siste sei r», r!~~w!~ l. «tvilsomt», <<lite ærefullt», «tåpelighet» «Eu ropeisk samling»"

Transkript

1 OG NR ÅRGANG LØRDAG 6. MAI 1972 LØSSALG KR. 2,- HAYES's «QUISLING» v. Rsoppgjør: «Quislings sis si r», «vilsom», <<li ærfull», «åpligh» AV RALPH HEWINS r!~~w!~ l lig hinring i n provisor-' lig,a ingn av iss probl- F... "kl hol - "pdcl isk aval inngå 8. mai av mr bl mø bryggn av :~~~ ~:~~:' ~~";'O-~~u.~ Quisling og Bjørn Foss, som rgjringn som vn il- :~~-;'~'k~ ~JI~~~~~ ~'~: var bli bmynigh av bak - - Dn linj n _'n rrunnor om I n lr arikkl in.ag a «ln Hjmmfronn il å for- fulg var mg uklok - - polikm ""gyni. å bkulr h l Q. l.. l b "".. h uro~~.!)k sam!ing allr unan om lus lngrgjnn- i l \.!lr l VIss nsn r r, kngcn., D kan '"r HV gns kapiulasjon. Bingl- i nn av «kangroo rials» L inlrss I n lorblnrlli sn i avaln bl bru v (vilkårlig omsolr) - - I «Eu ropisk samling» Quislings ir som nå skal ss u i liv minn om non JnnJgg l nn!skwjonn. "Europisk samling.. Var" nmlig ogw bovpwlll.i I QuW.in.. piaor: ~ Brocrkrig"n mllom SorbriannIa vg Tysklan m bul" IU i",mcn som furnøyu In.:..ljcmi.lnn føls i '>ærlig gra Irg:.k i vår norc.ji'5kc lan, ~om lt ~å nøy bcskk I b.1c m Slorbri~lnniJ. og Tysklan. D:n ns po~iivc v (Lil å r Europa og SI '\IjJJsa~joncn) r sammnsml. ning av briisk, fransk ug Iy:>kc in!:rc~:,:r i cn f~<;,'i;.1- sjon ;IV Eurupa for å ':.K",ffinlr:~.\.Cf:Jl:,>~kP <Jg "am,)lbi nyig fur ahc parr.. Jg,"JOllr m å lorc.. l<\..i :o bril'),kc n:gjcnng i vwr. arrsasjonn av Quisling Dn norsk rgjring umu- _!fm *iiw",,* - Allr på ilig isn følgn ag. Hinrin- liggjor n fair rrgang gn bl såls fi ilsi mo Quisling v å illa sli-i r Quisling - - V å ilv hjlp av n nkl frm- k juriisk mosansfigu-lla Erik Solm, n iligr gangsmå å ignorr ns rr som for ksmpl Paal mosanr av Quisling å væksisns.» (Til obrsrva- Brg å la i omflllsn I r lagmann unr rssakn sjon for saksøk og m- av rs iligr mosan- (Fors. si 2) lmmr av Oslo byr i Løbrgsakn! ) punk pk FRIHETEN på a jo var Quislings kongsank å saml Europa, mn i slufasn av srin om Romaunionn har bgg parr yligvis funn ms formålsjnlig å i m n slik kjnnsgjrning. Efr å ha løp mu Haln Ifølg sakns naur så in- L h Il T G Vi ror slv ikk a Quisog jag m hunn på 297 nbærr «mangln på n f- on on y r ryggv ran ling vill ha s på n samsir forømmr Paul Hays fkiv rgjring» og «innil ling av Rs-Europa som man frkrigsoppgjør (rs- ksisr n lgal rgj- som «n uøllg» iag ilsrbr på rn oppgjør) irk i kapil ring» også a ksilrgjrin- økonomisk og marialisisk 9 om QUislingsakn. I gn ikk var non av ln I plan som svarn il sin vi- «D var allrik poliisk, vis a vis hj'nlan Norg I Fra FOLK OG LANDs lonon korrsponn sjon. Mn får a n n-.", jurisk og konsiusjonn før n vn).8 ilbnk0. Kor I I k! splv ømm om. På problmr som sill sg sag,så ha Elvr.umSful~-1 «Tryggv Gran r n av! Irony of Fa» (Skjbnns si 5. r~gj?r vi næromr ivin for n ilfrssilln- mak~n og Tronhlmskapl-! ms nglisjr,skikklsr i ironi) _ iln som gjnkal- for QUislings mnsas pa løsning av Quislingsa- ul~sjon~n.,frla~ n yvn århunr _ n lr i rinringn Scos sis fl. kn», bgynnr han (si «:nllrll~»?g «mf~~- av hovvinn i Sco- or il Gran, skiksprn il 298). «Dn sørs vansklig- Iv», fo.røyr!g (<lll~al», IlI,- hisorin (Anarkis)), skrv n briisk kspisjon hn var mangl på n f- gr forsavl ~~glkk Norg Sunay Tlgraph i n spsi- som bl slå av Roal fkiv rgjring - - Innil som sa. I ksll.lol.kns f!"a- al arikkl i forbinls m Amunsn. ksisr n lgal rgj- vær h8: suvr?ln ga BBC's TV-usnls om n Urykk skrv sg fra a ring var åpnbar umu- ovr Il okkupasjonsma~n I briisk ragi i Gran gikk på ski omkring lig å ris sak mo n i- m~ robr~rns r og lf~l-i «Han kom ilbak il sivi- 70 km for å ovrlvr ligr minis,rprsin.» ~ mrna.sjonallov, og QUl.s-1liSaSjOnn og lær å fly. Han I briisk flagg for Sypoln Følglig \'ar arrsasjonn lmg var Ikk mr s~yllg! skull ha slu sg il rk- - nøkklarikln som bl av Quisling 9. mai illgal. nn az:..r. prornmn kn av uølig - mi gjnglm a slskap på 5 Vir «ha(! man n pin- normnn l a gjør ~ han I mllom Blrio og Linbrgh mann ro avs mo sy. og ~ans mnmgsf~- 1_ som n førs som fløy D briusk romrsk ka «Dn norsk rgjring umuliggjor n fair rrgang mo Quisling v å illa slik juriisk mosansfigurr som for ksmpl Paal Brg å la i omflllsn - -» (Paul M. Hays) Ir l NS ærlig ro var Il I ovr Norsjøn», forsr l olsk organ, Th Tabl, ~ bs. for lan u!lr I arikln. skrv: «Gjnopplivingn av Ins har omsnlgh- I f f ri «Dssvrr valg han å n m gaml 11m (a,v H. G... 5 ~f (Fors. sz 8) Hays hllr mr sal i! gjør agr ør ~ar n h Esablishmns sår i av førs vrnskng, a følgn: «Nygaarsvolr- i vrnsprssn V~.l oppa gjringns lgal mynigh: m z:.o ~nn. Han slu. var mil sag vilsom. Uvi-! sg Il ~ar Royal Fly~ng Isn av ns funksjon for-: Corps, skjø n 17 ysk rly, u for 9. april 1940 ha: ~an DFC (Disinguish Fly~ vær n irk krnkls av. mg Cross) og bl vrv l Grunnlovn. D var også: ung Royal Air Forc». ns makovragls i I I virklighn var han mg forvirr agr som n rn offisr unvn fulg fr n ysk inva-: i RAF, og nå, 82 år gamml, sjon. Gjnnom hl krign r han sannsynligvis n var ksilrgjringns kon si- ls ovrlvn av n kausjonil, om ikk ns opi- gori. Han r invir il 60 nionsmssig, silling vil- årsagn for briisk miliærsom. yrligr var flr av flyvning i juni iår, sammn ns hanlingr i sg slv m få anr ovrlvn rslig suspk. Før krign fra opprinnlig Royal ha Norgs srafflov ikk Flying Corps og Royal Naval innbfa øssraff - - Air Squaron. var spørsmål om lovlig- Slik var n moagls hn av rrospkiv hln fikk a han var BBC's nringr i forrærilovgiv- gjs i mars i forbinls Tryggv Gran som briisk flyvr i ningn - - D r bklag- m TV-prmirn på «Th førs vrnskrig. ({JUSTISMORD» har pluslig vak inrss i norsk offnligh i forbinls m n mann som bl uskylig øm for innbru. Mn hva a m all jusismor som bl bgå i forbinls m {{rs»oppgjør, spør avoka Hlliksn i n arikkl på si 5. 1.c'lv."" SANNHETEN OM TELAVÅG forllr iligr lnsmann Pr Li om i n brosjyr han har ugi for å forsvar sg og sin avø husru mo grov og ubrig bskylningr. S si 5. ARTIKLEN OM LIKVIDER INGENE må uså nn gang, mn kommr igjn i ns nummr. Imilri bringr vi mg ann go soff. På si 4 finnr man som vanlig spsialsoff for ungommn. Lrn bskjfigr sg m hsn i forbinls m grsk miliærsyrs jubilum, og i n fas arikkl <<I brnnpunk» sr vi li på hva som gnlig kan hn om Vs-Tysklan ikk raifisrr øsavaln. D sis har sin inrss slvom raifikasjon allr nå skull vær va. S sin 2 og 3.

2 SIDE 2 FOLllOG LANn LØRDAG 6. MAI 1972 Hwins om Hays - -! Hamsun og Bilr. o! ::Irr rakør! (fors. fr~ si 1) brg~~kn, som ogsa var n I Takk for Sigfris inog Brg a vær mlm av «poliisk om».. rssan arikkl om Knu appllrn, føy rgjrin- D må vær il non røs Hamsuns bsøk i Tysklan i gn åpligh il mangln på for saksøkrn, Hans S. Ja Er virklig ikk fas rslig og konsiusjon- cobs~n, og hans pro~ssfull-! mulig å finn u hvm som ll basis for prosssn - - mkig Albr Wlsnr, har skrv nokså ro I brnnpunk Rgjringns hanlmå sammn m all ~ilig:r! vrig rfra, offnlig- Ha vi slv vær rp r- sn forsa ansrng sg i m n rrgang som mlmmr av NS, a ha fa;!!jor i Agrposn 3. nov. snan for frimokran hrig for å få isan n «ubar kunn bli rsula avn briisk akamisk for-11945? Sn Sparr Nilson (FDP) i n vsysk for- ropisk sikkrhskonfranva.r ralisisk,.om nn av ømmis av norsk I' gjngir slvsamm rfra bunsag vill vi s m s. Som forlyr fra VIlsom ansnigh.» rsvsn. fr Arbirbla for 4. bang anlsr på mulighn Washingon r llsr i il- M hnsyn il rns For r. Paul Hays fra: augus 1959 i sin bok EN for forsa poliisk liv v gangn il Brlin n foruoppr~n ømmr og.så Kbl Collg, Oxfor, r in-i ØRN I UVÆR - KNUT ns forbunsagsvalg fr sning for n vir «av Hay~s har~: «Innskrnkmr:- gn «journalis» llr «Quis-I HAMSUN OG POLITIKKEN valgrsula i Ban-Wir- spnningspoliikk». Sovjgr I.hans I og mangl p~ lingforsvarn>, slik jg r I (Gylnal, Oslo 1960). D mbrg. Rikignok klar~ samvl vil hl sikkr n:os~on ~usr. ham Il bli ikr. Han har ikk hr r på si 151: «- - pari n lin frmgang l ikk fora sg no i Europa arlig fysisk forfa~mg.» Og: inrvju ns mlm forliggr blan ann forhol il sis forbuns- som på nåværn is «Ha!ls ~us~u va:- l n van- av NS, slik jg gjor un- rfra fra n ysk olk, r. agsvalg, mns var klar punk kan by n konfrons.khg SIuaSjOn!Ja prson- r min biografisk forsk- Burgr, som fulg sam- og sor ilbakgang fra sis asjon m Vsn. Mn a ~Ig og ø~onomlsk, var I ning, mn r hl avhngig aln.» «Hamsun kom il Hi- lsasvalg, mn så var nopp øsavaln nnu ik Ikk fø~ l augus a ha~ bl! av assisans fra ln an- lr fra journaliskongrssn a også fra sosialmokra- k har non gyligh, bfinoyrbyls <:>m a Ikk' iquisling-akamikr, poli- i Win. Han var i følg m isk si gjor al hva gjørs nr nå som før USA og ikk VIll bli sa Igang non rs- i og rsmynighr når riksprsssjf Dirich og n kunn for å oppnå slik Sovjsamvl sg i rolln sak mo hnn.» gjlr lokal hjlp, slik normann fungr som rsula. D gikk fakisk så som bskylssmak for Mr rammn: «Quis- han slv innrømmr. Unr olk. Da Hamsun ønsk å vi a sosialmokraisk Bunsrpublik I Duschling bl mg mr alvorlig iss omsnighr kan in- bruk sin norsk olk, bl hovalr m rikspoliisk lan.» hanikapp gjnnom - - gn bskyl ham for å ha Hilrs gn olk vis inn i bakgrunn mr al FDP's Vi ror bla r inn på n amosfær av finlig- a i brakning synspunk- bakværls som var skil i sak nn g paris. Så r no vsnlig hr, for rass h run ham.» Som hans r llr okumnr fra fra møsalongn v p-' npp vil om a mang sosi- i ah n hkisk opp rusforsvarr Hnrik Brgh, sa: ovrlvn NS-mlmmr. p.» Nilson hnvisr også il almokraisk vlgr v ning i Sovjsamvl, som «Hr mør oss nå n in- Kor sag, han har bli hl Oo Dirichs bok 12 valg ofr sg for n bl. a. har brag Norg i n ommligh a ingn u inokrinr av «jøssin- JAHRE MIT HITLER (Tsar frimokraisk parnr i uholbar silling, så ønskr finns i nn sor for sam- gn>. Vrlag, Minchn/ Alas Vr- I n hnsik å r øsava- frmfor non annn n ling som fyllr rssaln, Slv a kan han knap fin- lag, Køln 1955). Jg sirr ln og rm rgjringn forløpig avspnning på baksom lr ilals poliisk n go or for Nygaars- fra bokn: «Ich hab s nur Bran. Mn FDP kan naur- grunn av ilnærmingn mloppfaning, ingn som ilhø- volrgjringn llr ns f- inmal rlb, ass in aus- ligvis ikk rgn m iss lom USA og Kina og. fori rr n poliisk bvgls, r krigs juriisk mspill- Hinischr Bsuchr ihm vlgr v forbunsagsval- r så oppa ann ss som han har vær lr av. r! (Hilr) as Konzp vr-!! Dril kommr a nok n a ikk kan ofr krfr Hvrkn i omsoln llr Sanarn arb. Es war - - Knu l' krisligmokraisk på n annn fron i Europa. v skrankn finns non Guskj~lov!.. Hamsun, r als achzigjlihr-1 vlgr også sm. m Drfor r n mg omsom lr synsmår som fra førkrigns hisorisk~ fa- igr schwrhorig' war un FDP fori var nig i øs- al «uropisk sikkrhsilal har føl sg kall kul~ v Oxfor r lk~ sh:;lb wlihrn r Unr- avaln. Hllr ikk iss konfrans» som r hovil å forfk. Han har ikk' ø, ~?-ømm fr Hays s halung auf m Obrsalz-, vlgr vil FDP kunn rgn formål. Og sovjlrn ngang privilgium a I movllli.g fun.. brg, bwuss or unb- m å bhol. Og a rykkr v br nn non a non hans forsvarr lr hans. D VIll v~r hygglig om wuss, Hilr in i R fil' 5 % sprrgrnsn rysn slik ikk kan komm isan grunnsyn. All jurisr av man kunn ~I ~ samm. o~ un sin Bschwrn ibr, nær. un a forhol il Vshans pari r avskår fra å ~ norsk hisorisk og JUrI- as Aufrn r uschn I Når lss vil vl n. Tvsklan r orn på n prosr, hvis a ikk Isk fa~ul~... Zivilvrwalung in Norwgn førs avsmning om raifi-i llr annn må. Går som ilfll r m fls! Kanskj VII a Imo vm- so rasisch un unbkim- kasjon av øsavaln i for- ikk å få bå i pos og skk av m likfrm sir i' k fra Hays om ikk vil mr zum Ausruck brach, bunsagn ha klarlag om I slik som i bransk øsfngsl.»' a imo fra Hwins. D ass Hilr i Unrrung rprsnann for FDP hol- avalr, så r Soyisamvl- Ikk ~s?min~ rosr ~~n~~~:' ~:;;~~, s;~~;~~ kurz abbrach. Als r al r sg il valgs falsk pro-i sikkrlig br il å gi Hays QUIslmgs. SIs al I og Ris, og frmfor all Hrr ggangn war, gab Hi- snall llr om rgnr br bu il n CDU-rsom «n mkig krafan-' Wol, å foranr on, i lr sinr Emporung unb- som vi har gjor ovnfor og I goiring som må frfølg srngl~» og. brømmr sg sin or og ilså sin hrrschr Ausruck. Es vr- forsøkr å sikr n poliisk Brans. ' «hans VIunrlIg hukom- synr. D vill a komm i gingn Tag, bis r i Aus- frmi v å hopp ovr il D skal sannlig bli. inmis». san og bs Oxfor slskap sprach vrau ha». CDU og smm mo øsav- rssan å følg uvikjingn. Og islulig innrømmr og vill kanskj sov b- (J h b 1 aln. Poliius ~_._-.._... Hays: «Om Quisling ovr- r om nan. Ellr har g ar ar opp v n n- D r rfor ikk rv sin poliisk sorsinn- frmls n slags J'vlsk s gang a n unlansk b- vi skal bskifig oss m I h, sa søkr øla konsp for ham h ' krmsls- O C 01 o var hans syn på r- gl i å ha Norg-bgn (H' 1 ) D K r mn m n s,, o sn. 1 r. var -o'0-' rgangn ikk so minr vrn run som lan H' nu,ak'!'kk sos.i almokran I " rikig. D var n P' oliisk m «forrær»? am sun, r som alanng var i og s lillbror bny for l l"n mmorl"am unghør og rfor unr sama- I om. Av all i rn bur Krvr rs skylkom- Obl b b' å. k' l unr 11' pavlr v grn høysrsjusiiarius Paal plks frmls a norsk fa- ln b' pa O rsa b z H' rg, l Vlss bs r I a sva l. g ' l B a n-w uru Vlss av rø I r og rag b V 'k 'l «Minns, ni, som i rygga Brg, som ha spil n li milir skal så l mo nor- i Norg så rasisk og ubkymr mrg. l shi r I ~lrokp~ærfull roll i april 1940, ha sk familir? Er rs min- '1 kk H' 1 k b gan an om va VI S ] bry a lugn r brim, husn i vær ms klar ovr sannh- rvrighskomplks så ury a I r ras l h av rø m B un srpu bl'kk l. n- r ro ar kop m pris av n i Quisling sa. Kan- uprg a ovrlvn samaln. Da n gam rr var h' 'kk B S h l fo r o H' 1 b h k kk VIS l ran - c a usn ga, ga 1 skj var Quislings hn- fra NS og slkningr frm- f' r u h rs D ury 'kk rum f Ig]nnOm.. ø s av a l - appra h;arans o! or sm opprør. gl a-. f o sik. Hvis han lykks var ls må ramms i hl f l' f h h f n l n orm na or Iggr l ør an a or øy sam- gr. Dn ysk NATIONAL- (J ar! Hmmr) hans slusir.» norsk samfun? Må sann- Man kan håp på a Brgs hn li i unlig for a n.) ZEITUNG bskjfigr sg En kjn og avhol iligr NS-mann, Oo C. Olsn, frfølgr blan norsk ju-' å sikr prsisjn, posisjo- l' Ja, n Hamsun! m og skrivr, fr vår risr, spsil Trj Wol I nn og forjnsn for m LUbck 26. mars mning gansk rikig: Jvnakr, gikk bor ilig iår fr lngr is sykom. ihvrfall innrømmr ovr- I som kom u «på n rikig I Tysk Hamsunbunrr «Hva skjr hvis (Fors. si 3) for sg islv rs gn «li I sin»? Er norsk Esab- I, ikk kommr il raifisring ærfull roll.» Som jg. lishmn frmls for fig I av Moskva- og Warzava-ava skrv i min gn bok: «Jus-: il å rklær amnsi og na mr hångriplig sak ln? Svar r: i n. K J ø p E S sn var n av ms kom-i såls sryk u n inr- å ovrvi.' ' Sovj vil n korr i il- NS-mrkr, Quisling-frimrprominr av all profsjo- nasjonal sri som rs- i S L U T T la sin salli i Pankow kr, bøkr og iskrifr ugi nr i Norg.» Og n r oppgjør har bli? I Ralph Hwins, non små sjikanr omkring av NS. Go baling. frmls å ømm fr I Dn inrnasjonal om-i MA, Morn Hisory, Vs-Brlin og v songrn- Hnv. Folk og Lans ksp. skanaløs rsula av Lø- sol i Srassburg har nå n Oxfor sn. Forøvrig vil Krmlll-I..._... ****

3 LØRDAG 6. MAI 1972 FOLK OG LAND SIDE 3 - FOLK OG LAND _' "\ UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON Rakørr: ODD MELSOM, ansvarlig ALEXANDER LANGE E ikaur jubilrr In mmoriam (Fors, fra si 2) Han var fø i 1904 i Oslo Forbuns årsmø Samarbi m Univrsi i Brgn om pågån forskningsarbi. og ok r ksamn v Hanlsgymnasi, mn hans hu Forbun for Sosial Opp- mr gjnvalg, slik a syr so il lan, og a han gif- risning ha si årsmø nå bsår av: Anrs Haf sg og hans husru, som i Oslo 28. april. Mø, som skjol, Lir, formann. Gorg forøvrig var uann som bl l av formannn An- Sray, Krisiansan, nsforsykplirsk, så likan på rs Hafskjol, var go b- mann, Marin Kjlaas,, kjøp sg n går søk. Oslo, J. Engbrhsn, Skin, i Jvnakr. V sin av ar- Årsbrningn, som bl Hans S. Jacobsn, Oslo, Paul b i som gårbrukr, byg- nsmmig gokjn, omal- J. Ring. Lomn, Jac. Skyl. D såkal mokraisk sars - riblan Norgs - g han også i 1951 priva bl. a. samarbi som sa, Tronhim, Frijov hyklri ovrgår nhvr forsan og r nsn urolig sykhjm, som hans husru var innl m Univrsi- Bakk, Skoj, Thorlif a folk fls ikk oppfar. D skyls vl kanskj rv. I fikk syk- i Brgn som rivr, Gran, San og Solvig hls a hl r så gjnnomfør og innarbi og så hjmm nybygg slik a omfan forskningsarbi-i Sang, Oslo. Rvisor r Alf nå har 56 pasinsngr omkring NS-mlmska- I Gln!!', Oslo og formann i unrsø avn, på punk iallfall, nsr prss 14 og sngr f or b ' Jmng., p og forholn unr og valgkomin - Kår Haug. a hjrnvaskn r fulln. Oo C, Olsn var n k fr okkupasjonn (<<Rs- ru, Oslo. I n snr i har man påny få ksmpl på ialis som m liv og sjl oppgjør»). En rkk su- Man røf llrs n rkhyklri. Vi sikr il n opp blussn hs mo Hllas, gikk inn også for n poli- nr har ls fullfør og k akull spørsmål, bl.a. hvis obrsikaur fir 5 årsjubilum. Vi kan slv b ikk han ro på. Unr ls arbir m hov- I bl gjor nærmr r hrsk vår bgisring for mang sir v grsk okkupasjonn var han n i oppgavr hn fra nn for arbi Insiu organisasjonslr v fyl- mnkrs, liksom har for Samishisori har umiliærikaur. Mn hva r nå for slags mnali å kssabn i Hmark og pågå og pågår arbi før og for forliggn hs og ras, ilogm salig, mo små lan som Hllas Opplan og var snr kny- m inrvjur av iligr planr for forsa forskog Porugal, når man samiig plir vnnskaplig og il NSUF som irsl- NS-mlmmr i forsknings- ningsarbi og bokugivl «kulurll» forbinlsr m makhavrn i Krml og r i Ungomsførrns sab. øym. D sis arbi s. anr kommunisisk ikaursar? Til fronjns ml han rivs av Sosiologisk Insi- Efr mø var slsg n rkk gangr, mn u v Brgnsunivrsi- skaplig samvær hvor gaml Dril kommr a også a Hllas jo r n i agns førs rj gang, i 1944, lyk-. vnnskap og bkjnskapr siuasjon mg vikig forbunsfll i NATO Norg ks. Imilri slu Vir bl nsmmig I bl frisk opp. D vill væbyggr hl sin ksisns på, og r assosir EEC som krign før han kom il fron- gi charg for rgnskap r å ønsk, ikk mins for poliisk Norg sr sin li il i økonomisk hn s n. Som blønning for for I rs gn skyl, a na flman skull ro var n offr- V valgn bl såvl for-, r fan vin il iss givnn. Hva r a for slags unrikspoliikk å gjør n villig og uslvisk innsas for mann og nsformann, sam I årsmør. opp lan il offnlig skyskiv i n mokraisk frlan, fikk han ingn, urn syrmlm- '######4 skykonkurrans? D kan Svrig gjør som ikk r bun akk,mn vrimo 8 års I ' hvrkn il NATO llr Romaunionn, mn akkura vangsarbi. hr kan vi ikk si a vi syns norisk samarbi r på Oo C. var n snral fi-i sin plass hvis man a vil fors n gaml poliikk. gur i'a:n sor vnn~r~:, Englan og Norg Mm frmfor al vil vl non og hvr syns a nopp I og gj",nnom n lang... k O' o år samls vnnn hvr Norg bur ga h sillr l ørn nar r snakk om høs i hans hjm, For m Også i 1914 vill CHURCHill okkupr norsk havnr årlig bhanling av poliisk mosanr, hovankla all r hans borgang yp..,..., gn mo grsk miliærikaur. For r jo virlig og smrlig savn. Dn vn- Dn, kjn bnlsk miii-; bli uførlig bskrv av ikk mr nn omkring 25 år sin norsk såkal nsi mann m go i ~~;'~~~~6S~E~ ~rry I:~r profssor Marr i hans mokraisk syrsmakr ksllr i prosssr fngslin humør og ialisisk l' ~, 'kk l,lbmharsllar msrlig vrk «From h... ', syn på liv og hnlsr vil I n ~~ l sn an Dranough o Scapa gr og Irk mishanlmg av fr folkmngn sa lv i minn hos m all, o bnlsk bøkr som han- Flow». En lin alj som uhør sor anall poliisk mislibig a grsk miliær O.M. Il~ om «Chl~rchills fiaskor». kan inrssr normnikaorr blir sån r som rns sinkr. Man VI har hr l bla v flr nn r a Egrsun hr bl grp nnog il bokbrnning og il irk og vollig I anlningr ~hanl OgSå frmhv som førs av... vino's il å vlg mllom o mn, sa mg avfir punkr i Skaninavia knblmg av fri or. Jfr. f. ks. Fanbussakn. Og l ~ f 'k H Il Drry skrivr på basis av som man fan «passn. k k o h k o formr or l a ur. I as nn forbmls bør man ans J ogsa us pa a,ru kommunisisk o bøkr vil jo vær kjn. som ovrsjøisk basr for Hllas a obrsn grp makn var i full oppløsning og: ikaur _ og rur n ag Mn vi har f~, oss spsi- offnsiv aksjon mo Tyskso på rann av kommunisisk kup m sø fra iag - og valg so ml. l y avsi~ll l Dr~y lan, spørsmål som Chur- o o I SovJsamvl og ssaillr. Obrsn sa vl pa l om 'k '1' sknvr fori kanskj chill og As' qui'h ga orr om l a ur og ml l- k f'.. ærikaur Vi forrkkr an orll naiv Englans- å gjør il gjnsan for flmosanrn som n slags «lanssvikr» og bhanl: f k' k '. bunrr a sormakr og ls marin- og krigs suir m a fr gamml norsk mokraisk oppskrif. Og I a H~~ No~g:l:n~år så har vi rs sasmnn, spsil fir agr før finlighn hva gal kan a vær s u fra norsk Esablish,visslig i øyblikk ikk b. ~v vnyrrypn Churchill, bgyn.» mns syn og praksis å far slik frm, og i så ring hov for valg mllom o mgnlun~ ar!ll0ralsk usrkning i forhol il i Norg som obrsn vi r ikaurr. Mn n som ik hr:syn nar ~ gjlr Forsa høys akul. h. k sr a også hr fr sma sar. RIgh or Wrong, I gamml NS MÅhg ar gjor? hvr rkkr opp run my Counry, r slagor. NEDSHEFTE fra smbr Som all nonlun orinr bør vi gikk Nasjonal skyr på himln, må vær D finns viss frmls 1942 finnr vi lill ik Samling ikk inn for no ikaur, vær sg miliær blin. Rsornn r i full m, som vill av norsk av Kår Bjørgn: llr no ann. D vill rikignok ha n srk rgjring I oppløsning fr a n bl, hisorikr og norsk prss' Ein gong in norrøn vår skal koma «uavhngig av paripoliikk», mn r vl ingn som så ølig sår i 1945 Og: ll!'v. ikk ror på on hn- m livskraf ovr all forsan, o o I årn frmovr. Samfuns 1 SIkr mo Norg fra vs- å norsk naur og folk skal vks for alvor vil pasa a mokrai Ikk kan ksisr un ornn og moral synkr hn' makns si foru for n isaman il i hilag lan, poliisk parir? NS vill bygg på folkrprsnasjon på grunn av poliikrns _ i ysk okkupasjon og a gjnnom yrkn og vl å mrk på valg rprsnanr, og rm også poliis og I fakisk var iss planr som Kvar ungomslng som lfull I blnk og vi skull ro a r n vl så mokraisk orning rsvsns - lfling m u øs n ysk aksjon.. l ' l ' oppløsn krfr. Og Kanskj kan virk opp- ~g s:øks u i Norgs na som SVIll n m par lr syr avn l n ikaorisk f k' k. k I o..... a IS D 10 i sri mo svik og vrgmakr l mo ra l s ysn pa m a rry s ar,,, ' klikk. A QUIslmg unr okkupasjonn og l sakns naur misbruk ~avn! Også hr fas a også i førs vrns-! Vig IV skal nras a, bl vung inn i n silling hvor han må rff avgjørl. kan valg komm il å så krig var slik planr høys I '########_####'#############C# sr av gn makfullkommnh rokkr ikk v hva vi mllom gans ikaur akull og a også ngang K J ø p E 5 foran har anfør. llr ann, som og vil var n i Norg srk hyl- Bjørn Varaas: Rsliv og Mn rn bors fra rn prinsipill syn på ik bær i sg kimn il å ovr Churchill hovfigurn rssa D usø lv for folk og lan. Vi r bak plann. Drry skrivr P. Hars~: Urolig mn san. aur, som Quisling slv of unrsrk i sin alr og ikk i vil om hva vi DA vill hro,?:, Hnv. Folk og lan~ ksp. som vi frmls har, så hnr jo naurligvis a man vlg. «SJøkngn i r '########################'#######

4 SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 6. MAI ".,....,. I Erik Run Hansn:, Siflsn norsk Okkupasjonshisori, 2014 FOR UNGDOMMEN R.: Eril~ Run Ilansn Rø ArbirCron l. Mai Hva vil _ hva vi vil! Mn ny slkr føsl r korp og au gol og ny himar risr sg av grus, og borni spring pj un all og inrar i sol og ny bjørkr syng sin song kring hus, UNGDOM - SØK VIDERE! D kan vær frisn å m og okkupr Norg, slik spørr agns mokrar a han slv skull få mak. om hva gnlig mnr å (Nå, r a flr hisorikha oppnå m si sam- r har påvis a Quisling så funns-sysm, sin knus- lang fra smisk for okku Nasjonal-sosialismn i -45. pann, mn rimo før D førs n mokra vill sin gn krig for Norgs frisvar r rolig uforsån- h - har man gjor n li - «Vi har a så n vri. Grunnn il år go». Ja, maril s har lig forhol mllom Quis ling og Trbovn, var a s vl; lojali mo fr- inrnasjonal kampag.» lan i ro på vår misjon i I D r jo kjn onr. flsparn iag go - vrn.» Vi r vl ikk al for unig mn r in mål for Quisling var «ubruklig». «Kamp mo imprialis- i slv om vi sikkr kunn samfunns vri! E vri- Slvsag ikk ubruklig i n mn». Dnn paroln for-i føy il par vrs i klag- full.samfunn må ha n. forsan. a han!kk vill sa: «- ovral i vrn i sangn om imprialisisk, frmi!....1 samarbi - NI, han var «Sin 1968 har Rø Arbi-. (nn r n ysk imo' sar! I E. lans frmi gj~spi- r og sl~ for um!). rfron saml folk som ik- prialismn som rur oss Som man vil oppag r ls l s ungom. VI v' - a NazIsmn og fasclsk vill la DNA/LO-llsn fra EEC, n amrikansk I mningsforskjlln ikk hva som r ifr m å skj mn var poliisr forbr~få monopol på 1. Mai. Mo imprialismn som rammr alfor markr. Mn for oss m n norsk. Dmokra- rbanr. Drs fag var a DNA-oppns ivoli og bor- Ino-Kinas folk, llr n r 1. mai ikk spsil arb i- isk svar på r - «D krig, rs hobb~ var å.orgrlig flosklalr sa Rø Sovj-imprialismn som rns ag, mn arbis! r my bra ungom, også!». ur r og rs mal var a u Arbirfron monsrasjo- rammr Tsjkkoslovakisk \- Og n vikigs agn i D må a ligg my rsigna- ~ ry all jør. (Vi skal iknr for folks krav, n in- og polsk arbir) - En' mai har vi nnu foran oss! sjon og slvbrag i or-; k kommnr åplighrnasjonal soliarin og \ sjølsag ing på arbirns: E. R. H. - «også». D må a for-. n nærmr, bar minn om 1. Mai som kampag. så a r på fil spor! I hva som nå skjr i lan D har gi oppsluning. folkskoln hirnvaskr som iligr var syr avn I fjor var Rø Arbir- fronog nær 30 sr. I ~ man barn for å få m il å av «bann». I Ialia ropr «Tlbak l-l naurn» bli go mokr~r. D læ- ~8:n ar ngang på Mussor sørs byn saml is-/ l rr: lmu s ogn mr nn anr -.. I Il rk monsrasjonr il sammn! I I Folk og Lan skrivr, og VIr ogsa bhov for - a a ras~r T lg? : D nlig rsula av Bar i Oslo gikk nær 5000 I «Arius» om mi skrif «Til-, ovrblikk og innsik, kfr. I «MJ': ~r forskl~hg, rr:n mm i og mg mr il, r m Rø Arbirfron mo. bak il naurn» og i non: «Grmanrns...» si 10,: r:v1 hk~.» (Bvl~ pa nn~ prfk mokrar - unr 3000 i DNA's og: I år: g.ra sillr han s!? kriisk. «Tilbak il nau~n» si 12.; naiv pasan fmnr man l. n gnrr ungom. D var al i bgynnlsn av i Il mnnskbil han. Mnnsk har VIr bhov " a Norg har unr~gn~ n bir srss av pong- og april klar a blir Rø: mnr å finn i min skrif-i for mning i ilværlsn, F.N.-raka~.) Som l Ika- sausjag allr i ung Arbirfron ovr 60 s-il r. Han ønskr n yli-i «Tilbak il naurn» si 12, I ur-lan blir f?rskr, som omsskoln. D brusr sg r.» gr unrsrkning av n og vir også bhov for' har.komm Il ~nr!0n- m soffr, som ikk n- Slik var innlningn il.! kvaliaiv forskjll mllom lovrblikk og innsik, «Gr- klusjonr, ffkiv bolko- gang røspri-aln på An R.A.F.'s 1. Mai parolr. Og I mnnskr og yr og han, manrns..» si 6. D har.. krorg vill ur å rør. slik var paroln og hva vi mnr a nn kvaliaiv unngå Arius a jg kal- - a nas.1<?nalfø.llsn skal i D r også «kjkk ungmn om m: I forskjll bl. a. bsår i a lr også for insinkr. bgrnss I! å gj~ barn~-i om». Ungom, som r offr «Kamp mo EEC - Ni il. mnnsk har vn il ab- D mnnklig insinkr r <?g 17. MaI. (NasJon.al ~k~l-,for samfunn hvori «vi salg av Norg». I srak nkning, il rasjonl- såls ikk bar animal- vi uovr ~ r SJåVl?IS-! har så go». Ungom E så go og parioisk, l valg og a har n vilj. sk i~sinkr, mn?gså il- m og førr Il ha og krig.) I fraa all «k» vrir, opprop kan vi ikk ann Han forkasr mnnsk- bøyllghr som VI kunn - om all mnnskrs r- mn som ikk all har slunn vær~ hj~ns n~g i. s~~ som gjør m~nsk p sammnfa un?r bgnl-: igh~r. (Mn ikk om -I å sø~ r ny. Hya r Kampn Imo mrnasjonal- VIljløs robo og SIr a hvis sn «mnnskann», kfr. i rs pllkr) fmnr? Mang fmnr isns E.E.C. må vær n var ~lik,.kunn m~n bar «Tilbak il naurn» si 12., _ a V Quisling var n ingning. Ingn vrir, inhovoppgav, ogs~ for oss. ~a a~ sll sm gn Sjø og la. Når r ~lik, blir ~,lansfor;ær og n yskr-! gn!llning m~ l!v - in- «Kamp mo yri og for- msmkn slv ry~ opp. I~k al om a la al sll laki Han ba yskrn kom- gnmg. D bllr var apr vrring.» A prissigningn La oss hr la llgg sm gn sjø, for ank, kunn-. - vrak i mokrais kjølog lønnsoppgjør ikk har gaml og vansklig prob- skapssøkn, fornuf, livssyn vann. Mang glir inn i samvær il gl for oss vanlig lm innnfor filosofin om og «vilj» blir a hl v sn- funn. D blir skikklig arbir r opplag. Mn viljns frih. Ikk bar for- lig lr av n hisorisk nrvsysm. s~m r ~uo-! samfunnsborgr. D rsigbar å krv, un å vær i r så vansklig, mn prosss. nom. D VII Sl a Ikk: nrr og gir opp å søk r klar ovr a n «forvrring» også fori kanskj r I mi hisorisyn illggs r unrlag.kon~roll av a?-! ann nn saus og pngr. kanskj kan vær nøvn- ovrfløig. Vi kan nmlig mnnskånn n mg v- k, fornuf, mnslk c. N~rLivs mål blir n lilip.'h i ig, r farlig for oss all. oppfa viljn som n l snlig og slvsnig plass. ~kkrfor m~nnsks ån~li~ «r srøk», r n av insinkn som i nhvr Dn kan oprr såpass fri l?ar!a u.gangspun l ny miljøfaig blokk av glass «Kamp mo monopol-kapi- siuasjon gjør sg ms gjl- a n kan l mnnskn: r~ mnsi~, bllr mnnsk og bong r ris.. aln». Unr nn paroln n. D hørs naurlig- u i forvirring. D vil si il sm gn fln~, for m~ns-i Mn mang famlr forgår R.A.F. il angrp på vis hl avskylig u for Ari- ølggn konflik m si- k r n o~l~ av ammal-; sa r n posiiv livsansor monopoln, som us, mn vil kanskj ikk væ- n animalsk insinkr, og s.k?g ~pslflk mnnsk- skuis. D sr uovr moanar sår bak.eec. D~ r når han har s nær- a m bar isharmoni og ll~ msmkr. I <;lag r ~ krains grnsr. D finnr h~r nok r l, slv om VI mr på hva r jg kal- lils som rsula. S f.ks. gi.oss. ny~ mulighr Il lan hvor saus-sykn r gjrn skull ha. ~oral ~, lr insinkr hos mnn- «Grmanrns...» si 7. E r mnslk l ~n oal ~n- bli hlbr av livsvrir. rø hvm som IrIgrr IS-. sk. Jg oppfar forøvrig ksmpl på r n- nsknaur gjnn~m vln- D finnr lan hvor misuns monopoln. I hl Arius's kriikk som r- opp som Arius rkkr s~apr soi? ologl?g gn~- nis og spli r bli rsa- «Kamp mo klasssamar- sula av misforsålsr på frm fra mi skrif «Tilbak ~lkk. og. VIr muligh I~ m n k fllsskapsbi». Til sir vi m punk. I il naurn» og kallr n mnslk l mi?-nsks plass l følls. Diss lan ilalr Viku~ Quisling i hans før-i I mi mnnskbil har; ovrrivls som snkr ni- ~n oal hvss.amm:nhng ungommn og så svlgr s pollisk program: «N mnnsk vn il absrak vå. D gjlr n følg av gjnnom økologin. P~ ~ rå nn asiaisk form m klasskampforkynnr- nkning, kfr. «Samfuns ånsprouk som kalls grunnlag ~an ~y anshy for nasjonal sosialism. D n og paripoliikrn. Ikk grunnvoll» si 16. D har olrans og nn forvir- fø~ oss ~Il~ak ~Il.harmom, lsr nusiasisk i Mao's røhøyrpoliikk llr vnsr- også vn il rasjonll valg rings rsular: «Hos mn- hvilk VII Sl ll':, l ovrn~- bok - n asiaisk rpoliikk, bonpoliikk llr (mn slik kan bar bli il nsk så vl som hos yr smmis m ~a ~ a?i- ligning av «Min Kamp!» - arbirpoliikk, ikk bor- gavn når gjørs på grunn- kan konsars a frm- m~lsk og anhg m- og ror har funn ~rlig polii~k ~llr sosi.a~is- lag av r innsik~) kfr. «G.r-I ms næryær førr il ~øy smk:. sannhn. D har bli g Isk-kommumsIsk pohikk, manrns...» SI 10, «TIl- blorykk, mrskronsk D gjlr nu bar å han~- nrr nasjonal-sosialisr. mn nasjonal poliikk: D bak il naurn» si 12. forsyrrlsr og krsløps- l før ~r for sn, og pa P.g.a. mokrans ffkihls vl. Lv samarbi, 1 Mnnsk har vir bhov sykommr, og har of. omra r NUF I v løgnpropagana, r oglojali og ro. Forsålsn for mning i ilværlsn. øn il følg». - Mn sa-i har sm sor oppgav. så paraoksal nok, bli fiav a alls vl r n nkl- «Tilbak il naurn» si 12, kn r a mnnsk har Olav Hoaas (Fors. si 7)

5 LØRDAG 6. MAI 1972 FOLK OG LAND SIDE 5 NOE SOM IKKE BØR GLEMMES I DAGENS STRID: D var Quisling som fosr ankn om saml Europa IOgså om Tlavåg r sannhn n annn Daværn lnsmann Pr Li snr u brosjyr om hva som virklig forgikk E ny bvis,på hvorls kor vrsjon av al r. vår samishisorikr - Birkhaug v å br om Ovrsik ovr hans innsas og hans ukas il Europapak rlig bur vi vl hr ha kpar Li, og lik ufrbruk anførslsgn - om-' rlig r al sammn Vi v a for mang gås sannhn lvrr Pr avslørr Pr Li i sin brosjyiligr NS-folk nok r Li i n lin brosjyr han r, som han har sørg for å ankkors m a har ugi: «Sannhn om sn il bibliokr, sorskjøn all sun nasjonal I Tlavågaffærn 1942.» I ~ingsmnn og ~n r~kk anr insinkr iag må gjør a Og Pr Li har sannlig l~sansr.?gsa avisn,.mp sr m n sørs skp- i go grunn il å ønsk sann-, kjnnr VI m r sa gir sis på Romaunionn (EF), 'hn frm frsom han og npp ly fra sg. Rakl så lar sg jo ikk bsri- hans avø husru un Lis forrning ha i sa a Vikun Quisling hl non slags grunn r plasr ~ns og viforholns?aur fra årn arbi for av samishisorikr som,ikk kunr fra Tlavag og Europa saml omkring snral figurr i affærn. i.n. var.a hllr ikk <manorisk, llr kanskj hl- Li var ngang lnsmann i zis!~k spionsnral». S~aslr grmansk lan. Og sma- Fjll- no som i og for sg pohibjn~ B... var Ikk kr a ikk Romaunionn bur ha få ryksmn lnsmann LIs un~rorn iallfall av fisk? il å gå li varsom frm ~g bl a hllr Ikk~ sn Vi skal ikk hr forsøk å frsom Tlavåg jo ilhørr: I.I Tlav~g av ham. Lls.l?ropåvirk non hvrkn i n aværn Sun og ikk s~yr brn~gr saspolii:>n llr n annn rning, Fjll- og hans husru rv i jn B... s gn forklarmg mn vi syns r rikig nå a srins bølgr går høy li lanhanlri i Fjll. i 0!ll hvorl~s ~l.for- Rykn om lnsmann Lis gikk,?g VI skal gjngi om hvorvi og hvorls og hans husru Rakl Lis korlig hr: Europa bør samls a Vi- hovanl for som I. En ag ilig på vårn 194~ kun Quislings innsas i nn sak lggs frm igjn slvhn i Tlavåg bl førs mnfan sg n ~ann. pa lag frm for offnlighn lnsmannsko~or l Fjll. om nok agns EF-forsvar-"" r innn Høyr og Arbiri n bok om Tlavåg forfa- I Han ha~ kjøp.n skø~ av r Konra Birkhaug av LaUrIz Tll l Tlavag, pari + Sip vl ikk s- og han m'n vl å kunn fa~ mn mn sg sny på r særlig pris på å bli min- J bulr ryg og fri m an- hanln. Skøyn var bunn n om. ~"" n~l ~Dlor \,.\.. rsnavnogrykrfrsom rånogsank.slgr.nnk- Allr i si før's of-" ~ ~ " Rakl Li var ø a bokn å y ham rsamng og fnliggjor poliisk pro- bl ugi og Pr Li «sa in- nå vill han. anml ham gram, som han la frm i n AV ADVOKAT SVERRE HELLIKSEN n» som såkal lanssvikr for bragri. Som yrsor programarikkl i TI- og ikk kunn a il gjnmæ- ligr prssmil mo ham DENS TEGN 24. mai 1930 D har bli nl oppsyr Vi gjngir hr Svrr Hl- l a. D r. Birkhaug sr- foral han lnsmannn a ~<poliisk ankr v Fri~-I i prssn fr a kom liksns arikkl: vr bl også bruk av s- Tll ha ulovlig r.ai0!lp Jof Nansns ø» kom QUlS-: for agn a norsk rsv- Afnposn har 10/4-72 n nr samishisorikr. Sli- para. Lnsmap~ LI. fik~ ling inn på spørsmål om, sn ha bgå såkal arikkl av H.O. Chrisophr-I k r som kjn of ikk så ovral. ham il ~ skriv il n samling av Europa, mn jusismor igjn. En mann sn om jusismor. Dn an- nøy m kiln. Tll pany, så VIll vl sahan?lo. også r fas~ a un bl øm for n forbryls går n mann som bl øm. k;n orn sg. D gikk ~n bolsjvismns nkjmp~s og son sraffn, mn så b- il sks månrs fngsl for Dr. B.Irkhaug foral. a i, mn så kom mannn IIi Russlan var n uropisk I kjn n annn a nok innbru han ikk har Rakl LIs lan?hanlri var bak og var rasn. Tll samling ikk mulig. Og vin: var han som var forbry- gjor. Dommn var alså; n rns spionsnral for ha ovrho ikk svar ~å også gå om n <mor-i rn. Innsnr i prssn ulovlig. Skal ikk a påal-i yskrn og a? ~ar r ham og n~ vill han!lnml? Isk nn». kors sg ovr a no slik mynigh og omsol ha. man på VIS gjnnom ham for a ha ulovlig raio- I 1931 sn~ så Quisling kunn hn og hvm annn ansvar for n uskylig I kunr fra Tlavåg fikk r. appara. Ka,nsI:j han skull~ u n appll I~ all fo~k av nn vår gaml kjnning og øm? Tnk a om ha-, på a så m~,ng ro. ovr il ~l il sik~~rhspolinorsk avsammng og Ilhør- ihrig forsvarr av «rs»- vær n øsom ovr: Englan? Via Tlavag. Hun I llr saspolii: sa han. n n samm fl~s kul- oppgjør, mlm av Kr- n uskylig! Klag mo «n I ~ol? sm mann, lnsmannn ~nsmannn ha lin lys. urk:~, om. n NorIsk Fol- sn, O. H. Chrisophrsn hllig rnigh av kspr, Il Fjll unrr?~?n il a h~n hnvn?~ sg ikrlsnmg il vr~.~m ~s- so frm i hofforgan Af- akor og ommr» kan vær sn ~ sas~ohibjn rk il saspo~ii frns kulur.: og slvlhsasjo~, nposn og grå bir årr vansklig å frmm. Riksa-I B... -:- il Tlava!?, no som som vl a ~Ill komm om saml a mø n saig ovr sis jusismor- voka Dornfl svarr i Af-,' l il n sørglig affær. frm a han Ikk ha v?ksn..russl fr8: rus-. nposn 11. april a unr- D r bar n srk for- (Fors. si 6) sisk-asmisk vl l øs. I I n anlning sn a- søkisr bl ansill. D sak- FI? år snr p~ Nasjona~ voka Svrr Hlliksn Af- kynig ha gi urykk Samlmgs sor RIksmø l nposn n arikkl, som for «a byrn ha opp bl form n ny, bla imilri omgån fa m for kagorisk», forsrk annll om rurnr m bl. a. nn mn n uskylig øm STORNORDISK SAMBAND, bmrkning: «Drs ur- vok ommn. sn il. n~s.ional lr i lig forsøk på å få a rs- En slik risiko r ifølg forskjllig lan.! oppgjør fr sis krig Chrisophrsn ikk sam- Efr ubru av annn opp il ny røfls gjør i funsmssig ilfrssillnvrnskrig, sn Quisling nøvnig for mg (sjfr- i. D må kunn sills krav 11. okobr 1939 følgn - akør Hans Van) å ilføy il n ommr «som forvallg;ram il sasminisr a frmsø for n rvurr- r av sun inisium». Chambrlain, m n lignn- ing bør frmms på annn Har vær i funksjon? Og appll: i må nn gjnnom Af n- man kan spørr om si ua- I posn hvis raksjon ikk, sjonn vill ha vær mr b- «D~ jg i 1927?~. i opp- r villig il å bira il n ny ryggn for n uskylig rag a vara brusk mrs- opprivn sri om iss, øsøm som bl hnr sr i Russlan, ~illar jg mg å ing.» I før han slv kunn klargjør hnvn mg ul Drs Exclln- Og sa folr vl a, sin uskyl. Mn nn ca, og v a jg ualr ankn hyklrsk bla sin svar' forliggr øsom llr ani! n~s~ all i n~risk lan, hnr.. For br nn «n i nn om, så kkr bgninar J~ sir. a brorkrgn mllom :r:y opprivn sri om iss sn «jusismor» bgg. D Sor~m~anma og Tysklan, m mg» r nok å la urn frmgår bl. a. av n fransk bolsjvismn som rius gauns, I hvil - og «jusismorn» Dryfusom som ikk var I ng mnn som syns må kjmp for Englan og ksilfolkn, (Fors. si 7) alså bli sån ubø. ' (Fors. li 6) mn som nok bl yp skuff ovr opplv.

6 SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 6. MAI 1972 «JUSTISnon,o» -- TELAVåG - - (Fors. fra si 5)! for å s på sakn. B... var (Fors. fra si 5) sir også a okkupr gal øm r uskylig og ml vir m m og sammn m ham øsom, mn likvl bl lans srafflov forblir gjl ommn ulovlig, nsn ulovlig raioappara, og ial 8 mann ibrgn båns kriisr som jusismor og n. forbryrsk. Chrisophr han påok sg rfor å skri førr og n maros. Tr av omgjor il frifinnls fr Rsoppgjør sar m sns appll r rfor særlig v anmllsn for anml lagrn - all fra sas. 12 år, m rsaning og hon. øsommn ovr n ung akull iag og kriikkn. rn og sn n il sas polii - var normnn. nør. Dommn skyls ha Riar Haalan , voksr... i polii. Så bl gjor, via I I Tlavåg gikk 5 mann mo n jø. Dornfls u skjøn han ikk bl mlm I SlvfølglIg r norsk rs ' Horalan poliikammr, og opp il hus hvor Lauriz sagn sis i arikln r a «vi av NS før i smbr 1940, skanal n skjnsl og rm forsvinr n vir Tll bo mns B... bl har mg ksak lovrglr og øsommn gjal n n forvrrs saig v a klig årsak il Tlavågaffæ. 1 sin unfor på n knaus. om gjnoppagls av sraf i Lonon ulovlig nr Norg ikk gjør som Frank rn u av bil såvi vi Han hør non «bankn fsakr. Han sikr il s raf norsk srafflovs 86 «un.: rik i Dryfussakn og ry v som «go normanm>. I lyr» inn fra hus og n fprossslovns 414, og an r n Krig hvori Norg l ' r opp i uhumskhn. Av Hos saspolii i Brgn av yskrn kom umln førr a «bgjæring om gjn agr». Krign var imilri ulningr r ikk bar så man ikk på anmllsn u av ørn og foral a oppagls av såvl påal avslu 7. juni 1940 v Ralph Hwins som i bøkr som non affær av by. han slv var sår og a hans mynigh som omsol blir Kongns og rgjringns og ariklr holr kriikkn ning. Dn bl liggn r' o ysk kamrar var sku grunig bhanl.» Hrom «bfaling» il n norsk. lvn. Vi har også uhil un a man gjor no m n. Han skjøn a a r imilri i Norg i. ovrkommano, gnral Ru : normnn som har av n. Imilri skull sas I bankn lyr var pisol. ag sor vil.! g, om «å innsill finlig i sag sin om om «rs»-opp poliibjn B.. _ n vakkr: sku. Han løp opp il hu. D r n kjnnsgjrning hn». I Tronhim kapiu! gjør. Profssor, r. juris ag på n lin friur m! s og fan r o ø ysk. a flr norsk r øm fr lr ifølg avaln «samlig Jon Ski skrv før Haa fisk og a han skull på r og o nglansfarr som anorningr fra n 7. juni norsk sriskrfr» og lansommn bl avsag a rakr bl sn m, frmls var liv i. D 1940 il Englan flyk Norg forplik sg il å an all anorningr fra Lonon ham n gaml anmllsn i bl sn bu fr lg. Så norsk rgjring som illgal s våpnnlgglsn gjl var uloylig og a Lans il unrsøklsn. D ysk kom også sormn opp fan sg brig il nnog n for n pågån vr svikanorningn av 15. sikkrhspolii var ovr mo hus 9-10 ysk mari. å us anorningr om nskrigs varigh. D var smbr 1944 var «n sør ho ikk kobl inn i n nsolar fra n minsvi. øssraff for mlmskap i n rll, mn ikk formll. s rsløsh i Norgs his n affærn. Da B... imilr pr som ilfligvis lå for poliisk pari NASJO frsaval,og DAGBLADET ori». Jg nvnr også blan i lo sg frak ovr vågn ankr i nærhn. D omrin. NAL SAMLING, skjøn øs skrv a også 10. juni 1940: mang kriikr avoka il Lauriz Tll bl han av g hus. Mn a ha al. sraff ikk var illa i norsk «Fr i Norg» ifølg «ml Svrr Harmann, som i frgmannn a for ng så allr yskrn Syfar srafflov. Drfor foranr ingn fra n norsk ovr 1970 uga «Søklys på 1940» lansfarr frsom han ha ain nkjmp o ng. norsk ksilrgjring i Lon kommano». D fls avisr m skriflig bvis for for på sg ryggskk. Han var lansfarrn som ha on norsk srafflovs 86 skrv om krigsopphør, mn iisr og forfalskningr mg løsmunn og sa a sku n hans kamrar fra livsvarig som høys. rgjringn sa sg u ovr som n norsk ksilrgjr skull gå n ny bå il: un varsl. sraff il øssraff, og n. gn mvirkning il krigs ing og ns forsvarr har Englan om non ag, og I Vi skal ikk hr komm r innhol i paragrafn il opphør for å l kriikkn prsr. Han r sas sip n B... fikk n bklmmn! nærmr inn på n vir å gjl poliisk mlm ovr man urikig brak i a i hisori. følls av a han var ump: uvikling, mn nvnr bar skap isnfor «a y som n ap krig (mn Lononanorningn bl opp i ornlig vpsbol. i korlig a i forbinls Finn Bisan». Norg som jo var n gjnsiig. ikk lag il grunn for non. Og føllsn av far ga sg' m frforskningn bl ha ingn «Fin» a an ovrnskoms) ovr på Na ' om i 5 okkupasjons : ikk a han kom frm il. funn sor lagr av våpn orningn bl gi, mn var sjonal Samling, i 1934 go årn og bl ikk anrkjn I Lauriz Tll hllr. Han bl I og sprngsoff. No som al virlig okkupr m plik kjn minorispari som i Norg llr Englan av an mønsr inngån og hør. ial før il f. ks. for okkupann il å rspk ivrig ha arbi for r nn uromakr som a var folk også opp på SKATTKISTA forllr om r norsk lov og oppr br forsvar, no som an Kong Haakon 24. smbr lof. Han fan ryggs Tlavågaffærn: «- - og hol ro og orn fr, aglig vill ha hinr okku 1940 bgn som borgr forsa å la gå for a! som hvn brn yskrn Haaganorningn av 1907, I pasjonn hvis var bli. krigr. Efr opphør av han var Englansfarr og av hl bbygglsn og all fis. Arikkl 43, va av bå fulg. [n ysk okkupasjon fikk al m Tll a han skull kbån,slak n buska. Norg (Norsk Lovin I Kongn ok konskvnsn man fra 8. mai 1945 n alli komm ilbak om o agr. I pn og sn all mnn 1910, si 500), Tysklan og' av okkupasjonn og akk r okkupasjon i hnhol il Forøvrig vill Tll på ø mllom 16 og 56 år, ial 71, fls uropisk lan. 26. augus 1940 Aminisra norsk og allir avalr av og liv prsnr ham for o il konsnrasjonslirn Arikl 50 forbyr fllssraff,' sjonsrå for å ha oppnå 16. mai 1944 «om sivil ami anr flykningr som opp I Sachsnhausn i Tysklan.» no Lononanorningn «ro og orn» og for å ha nisrasjon og jurisiksjon i hol sg på lof, mn, D var naurligvis il nopp var. Norsk Grunnlov. opprå «som mllomm~n norsk områr bfri av fikk han a avvrg. I nok, mn var jo krig og bsmmr ssun i 49:. mllom nåværn mak allir syrkr» (førs of, B... var srk i brå ansvarlig var vl klar «Kongn kan giv og ophæv havr og bfolkningn i fnliggjor si 139 i un m hva han nå skull gjør. ovr hva usa sg slv Anorningr, r angaa Han. Norg». Da ksilrgjringn riksparmns «ovr., Hl siuasjonn var ham og anr for. Og unr n l, Tol, Næringsvi og Po : v sin anorningr fikk nskomsr m frmm srk ubhaglig, mn som hvr omsnigh må lns. lii», mn alså ikk krigsb-! uron il å voks i Norg u Sar» i januar 1950). D gamml poliimann syns mann Pr Li og hans av. smmisr som Lononan 'al Kongn i rikslfonn kom a for agn a 14. han ikk han kunn la vær ø husru vl nå n gang orningn angikk. 17 b 24. smbr 1940: «D som mai var avhol juris å ml fra som ha for all vær rns for sm også: «og maa kanskj smrr mg ms mø m lagr fra n hn og hvorfor han alså bskylningr gskjfig ikk sri mo Konsiui av al, r n uvæpn bor angivlig høysr, som ikk ha kunn ufør skrivkarl og lvin onn og af Sorhing grkrig som nå pågår hjm- anfør Norg som fri 8. opprag han ha om ((samishisorikr» har givn Lov». Mn ksilrgjr.. m i Norg.» Jfr. Sommr mai 1945 isnfor a frforskning i forbinls ris mo m i offnlig ingn nglisjr all iss fls «Kong Haakon VII var okkupr, mn nå av m raioappara. Han ga skrifr. lgal forbu og blir slvføl Talr», si 38 og 40, ugi allir. D forhnværn, pr. lfon rappor il sin av Pr Li: Sannhn om Tla. glig ikk lgal lovgivr v i 1947 m Kongns go 4-5 år iligr slvopp~ag ling i Brgn, alså il våg. Eg forlag. å flyk fra lan isnfor kjnnls. høysrsommr hv saspolii, og ba om for- å følg også inrnasjonal Soring kriisr også a man rass i nn ny holsorr. Efr n is for Tannlg r i Englan som slv Lononanorningn. Sor okkupasjon var allir og så løp kom bskj om a nøy vokr «Boss Lov» ingsproposisjon nr. 83 ( 51) ls msirr i n norsk «kommr» og gikk u fra M ART I N KJE L O A A S og forak n norsk ksil bsm såls: «Ingn ysk krig som førs opphør a var o kollgr på Karl Johansg IV, ilv. rgjring som misbruk skal sraffs for n hanling 8. mai 1945 isnfor alså. saspoliikonor. Da Tlfon gjsopphol il å gi lov I llr unnlals som på n 7. juni På nvn mø kom frm il Fjll, hvor B... bsmmlsr mo n nor.' i n bl bgå ikk var innsa slvoppsag sg opphol sg, mn hvor lns. sk bfolkning som forbl i sraffbar fr nasjonal llr slv som Høysr, skjøn mann Li ovrho ikk var VI OPPFORDRER all som r inrssr i frlan, og som var i. inrnasjonal r.» D også hl lgal var avsa ils a han var bor på sri m bl. a. n briisk! gjør i virklighn all av okkupann og rsa jnsris, vis sg nøkrn hisoriskrivning il å sn inn avisr, «Oppnhims Inrnaionallanssvikommn il jusis m n ny norsk Høys a også var o ysk offi klipp, bøkr, okumnr Law», bin I, 7. ug., s. 251, mor. Jfr. srafflovns 3. r som man arrsr f srr m. D bl av yskr I non som bnkr a Sor Mn Soring gjør in for r mø 14. mai n bsm a man skull I m.v. som kan blys in fra 1930 og snr il briannia var allir m å få si påbu gjnnomfør Al var ulovlig. Lik ra u m n ysk moorbå INSTITUTT Norg unr annn vrns v all gjnoppaglss så a n ulovlig Høys. I FOR SAMTIDSHISTORIE krig, n usannh som søknar som un vir r gook illgal Lon Tosrups g. 29 _ Oslo 2 såkal rsoppgjør r byg nks fori r åpnbar onanorningr som lgal. øm fr iss ulovlig: Tlf g på. Oppnhim, s. 254 a prakisk al all ill Hvorfr slv og anr anorningr. '~.

7 LØRDAG 6. MAI 1972 FOLK OG LAND SIDE 7 I Forbunsprsinn sam- Så får a vår lsr slv Quisling og Europas samling ~;n~~~:~~s~~~~f~~ :~si~;~ I ~~T~~r~~~ofJ!~b~frnp~~~~~ hanlingn r avslu. r, nn ulukkn øko- (Fors. fra si 5) sin forslag il n Europa- isk sar som kommr i b- nomisk sammnsluning _ føls i særlig gra ragisk i vår pak å gjør sin innfylls rakning, all m n llr Arikkl 8 no som jo liggr i navn lan som r så nær bslk bå gjln ovrfor yskrn flr minisr fra sin rgj- For å sikr koninui i EEC llr for n saks skyl m Sorbriannia og Tysklan. for å rygg Norgs og ringr, llr anr oppnvn, arbi for n Europisk i Fllsmark - kan væ- Drs rklæring av 30. spm- uropisk nasjonrs nasjo- lgr, i ovrnssmml- i Kongrss, for å ha n nø- r non brukbar vi mo br 1938 (Mlinchnforlik) an- nal ksisns. D var flr s m vkommn sas I vnig saig ilsværn- uropisk fllsskap Quisgån forhol mllom Englan ukas il n slik pak og lovr. lls i vikig spørsmål Hng nk sg og rakk opp og Tysklan, og s byning av m bl også ryk i All sar skal ha mini- av flls inrss, upkr rningslinjn for. Som for Europas frlig uvikling, anall av ca. 20 ksmplarr. mum o, maksimum syv l- rgjringssjfn hvr n man vil s ok hans Europagjor srk innrykk hr og Trass i var ikk agr i Kongrssn. fas llr milriig s- pak sik på samarbi vi r ovrbvis om a spørs- mulig for Quisling å få frm- forrr v Kongrssn. om forsvar og unrikspolimål som gjlr iag r å lag si ukas unr rs- Arikkl 2 Diss rprsnrr sin r- ikk og «økonomisk spørsr Europa og sivilisasjonn' sakn i Dn uropisk Kongrss gjringssjf mns han r mål» bl bar nvn som ilv fr m Tysklan i Drs Dn kopi har lykks skal bså av rgjringssjf- bor i in mllom møn lgg il. Nvnr non rklærings ån. I FOLK OG LAND å oppspor: n i ilslu sar. i Kongrssn. iag a Romaunionn kan Dn ns posiiv vi il å skal vi gjngi hr ilslu. Kongrssn vlgr prsin uvikl sg il no slik, så virkliggjør r sammn-, D kan imilri vær for hvr kalnrår såvl Arikkl 9 skrikr jo som kjn all smling av briisk, fransk og' grunn il å pk på a a som n fas gnralskrær Som grunnlggn prin- «uroprn» opp som sukysk inrssr i n førasjon Quislings håp om n frs- for forvalningsmssig sipp for n uropisk ny- n grisr. av Europa fr iniiaiv av Sor- sluning m Tysklan innn og uøvn sakr. Prsi- orning gjlr a hvr u- Mn unr nhvr omsnbriannia for å skap inrss-! krigns avsluning bras, n, visprsin og gn- ropisk sa bholr sin ful- igh, så r alså ankn om fllsskap og samarbi nyig gjor Quisling sis for- rai skrær ugjør Kongrs- l slvsnigh i inr an- slik saml og samvirknfor all parr. I søk på å løs bå og sns prsiium. liggnr. M hnsyn il Europa førs og frms Unr iss omsnighr og' n gaml ank om n uro- for,svar, unrikspoliikk og Quislings. Dn bl fosr og i brakning av lilsr som pisk samling gjnnom å få Arikkl 3 økonomisk spørsmål, skal frmm av ham for årir krign bringr også ovr nøy- i ysk ilsluning il si for- All lgasjonr innar I r. anns n snral flls- sin og var hans sor ral norisk lan, appllrr: slag om n Europapak for sin plass i n Europisk organisasjon som skal ha il kongsank. D bør man væjg ærbøigs il Drs umå- i Europa som frmso f- Kongrss som rprsnan- oppgav å koorinr n- r sor nok og ærlig nok lig auori og ansvar og illar i r krign. Forslag bærr, r for fullsnig likbr- I kl sars virksomh på il å innrømm iag på hvilmg å forslå 'som n vil s, i non gra ig og slvsnig sar. iss områr. kn si man nn sår i a - a n briisk rgjring i prg av forhol,som rå- V bsluningr som krvr Enhvr sa r forplik I gns sri om mån ankn samhøv m n prøv m- i a bl frmlag. Også avsmning har mlms- il å opphv llr foranr kan ralisrs på. on for førasjonn av Amri-I forslag bl bgrav av san n smm hvr. av sin lovr og foror- D foransån r llrs ka, Sy-Afrika og Ausralia inn- n av mang ysk myn- Smmflrall har binn: ningr som ikk r i ovr- I i sor rkk bygg på n byr hvr uropisk sa il å vl- ighr som m Trbovn virkning for all pakns: nissmmls m nn! arikkl i FOLK OG LAND g 10 rprsnanr il n kon- i spissn fikk hån om u- mlmmr. V smmlik-i pak. Gylighn av rgion-i snhøss 1958, skrv av grss som har i opprag å forb-. kas. D som bar r kjn I h r prsinns smm I al.ovrnskomsr innnfor signaurn M.Ø.S. r n konsiusjon for SAM- av få r imilri a Quis- I avgjørn. n uropisk nyorning VELDE av uropisk nasjo- i Hng hllr ikk a oppga si (f. ks. mllom norsk og nr, å forlgg il gokjnnls, arbi og sin plan. Bak ys- Arikkl 4 I grmansk rikr) blir ikk For ungom mn llr forka,lsc v folkavsm-i krns rygg og unr sor Som mlmmr av n brør av nn pak. D må ning ihvr lan. prsonlig risiko sn han Europisk Kongrss har og ikk sri mo pakns (Fors. fra si 4) D 'cr n ns sasmann I u rprsnanr il n rk- hvr nkl av rgjringssjf- prinsippr. nr av n gnlig norsom på nåværn ispunk k av anr okkupr n irk forbinls m i. I all anr spørsmål, unn- isk nasjonal sosialism. D kan bring Europa ilbak il lan for å skaff ilsluning Forbunsprsinn, Kon-I a flls anliggnr r ifr m å visk u sin f r og f ornu f.» l 'l p l ann og p å n m å grssprsl ' n n og gnra l - som r bsm i nn pa k 'f nasjonal f ini f og bli f of- l' I øv srkr prss på skrærn. Vkommn llr blir bslu av nn ~ <;>r n.' or Nor n, ar Ig D r vl høys vilsom avgjørn ysk mynigh- rgjringssjfr, hnholsvis pak, gjlr i hvr sa ns aslsa~sk-(<lsm»' om Chambrlain virklig var r. Sammnbru på fron-i Forbunsprsin, Kon- slvsnig og gnar. vsag r hl s~ pa n srk sasmann som n sans også iss b- grssprsin llr gnral- sasforfaning og s yr, gn I ~i~ss~. N~rg~ lfr~mi r Quisling ro. Iallfall bl srbisr. skrær, bsmmr slv lovgivning, jurisiksjon og l ~ a~ llln l apr, han, forøvrig fr a Norg hvilk spørsmål som skal as i gn insiusjonr. I rsi!?inr mo rar og irk var bli rukk inn Quislings ukas il n opp på nn må. I maoisr. Ik~ bar - mn i vrnskrign (brorkri- Europapak Arikkl 10 I man~ nok il ~. n mo: gn) akk vær nopp For å bsky Europa, j- Arikkl 5 I D ugifr som arbi i. kraisk ~~lllljn kan fa Sorbriannia, rsa av' n uropisk folks vl-, S for n Europisk I n Europisk Kongrss I fors. VI far bar~ håp ~ n poliisk vnyrr I fr, frmm n rfrig Kongrss skal vær Win, mførr forls på la- i u~gommns søkn lkk~ bhr Churchill, som såviss ikk: orning og varig fr for såfrm ikk Kongrssn I grn i forhol il folkall h~nr av lynol?g rs~gnank hvrkn på fr llr i Europa, slur uropisk I slv far annn bsluning. i vkommn sa, rgn sj.on. Flør Dllr ~li~x; Vil f på samling av Europa. Han :sar nn pak. i hl millionr, og ovrsjø- na rna. VI.IgJn øl forsa n gaml briisk San som hvr for sg I Arikkl 6 isk bsiisr ikk m- solh. ov~rfor SI ~an og poliikkn m Spli og forblir slvsnig, r følg- Dn Europisk Kongrss rgn. Kongrssn kan u- føl sollar.l m~ SI foll~. Hrsk, å allir sg n: D Sorysk Rik fassr rglmn for skriv iss kvor m i- D~ r bli nasjonal sos~m n n~s srks mil~-, m Bohmn og Miihrn, P~- saksbhan.li;g, annr ~ rk ska på sasborgrn ahskr. ~nf ny ungom VI~ ærmak l Europa for a. ln, Norg, Danmark, Svn- snralkomi for n vanh- i vkommn sar, og. s ry. smf klun fra ~~o knkk n srks koni-i g, Frankrik, Blgia, Nr- g lls av organisasjons- om nøvnig innriv gjl i kr~ls flaggsang og. IgJn nnalmakn. I ilfll: lan, Ialia, Ungarn, Slova- arbi og anr nøvni- v paning. hls rø, hvi og n allians m Sovjsam-I kia, Romania, Kroaia, Sr- g komir, og organisrr blå. vl for å knkk Tysklan bia, Bulgaria, Grknlan og I gnralskraria for løp- Arikkl 11 - og m rsula all Albania. I n og uøvn sakr. I V foranring av nn nå kan s: Englan rusr Arikkl 1 I all komir skal vanligvis ovrnskoms krvs o r- Ros og Ris il n 2.klasss mak m Dr opprs forbun: forun Tysklan mins fir I jls flrall v avsrn ap imprium og o r- mllom uropisk sar I sar vær rprsnr. In- ning blan pakns mlm- D r gllig å kunn jparr av Europa unr m n forbunsprsin,: nn all komir har hvr mr. konsar a ungomssofsovjasiaisk hrrømm. og m n EUROPEISK' mlm n smm. Arikkl 12 f i «Folk & Lan» r vi Mns Rs-Europa sår un- KONGRESS som n sn- Dnn pak rr i kraf I såpass sor spalplass, samr n prmann russl fra ral og øvrs forbinlss- Arikkl 7 sraks n r raifisr av I mnlign m bar par år n vligs miliær lan- insans. Dn Europisk Kongrss Sorysk Rik og anr ilbak. D visr a avimak vrn non gang har D forbun bærr nav- holr som rgl si Pl-\ fri uropisk sar. D sns lls i høys gra r kjn. Og snar n io sjø- n: D Europisk FOlk-I numsmø hvr år, i sp- øvrig uropisk sar blir moaklig for ung mnnsmak. fllsiskap. I mbr, ovrornlig mø-i auomaisk oppa som krs synspunkr. Soff om Efr a uviklingn slv Dn uropisk Kongrss r hvis forbunsprsinn il mlmmr av pakn når I akull poliisk og kulurha gjor umulig for: skal bså av rgjringssjf- finnr hnsiksmssig l- rs rgjringr raifisrr l' ll mnr fangr in:ss Quisling å kunn påvirk n (hnholsvis varamnn lr hvis mins n rjl \ n. hos mang, og avisn VII b- Englan forsøk han m for samm) for urop- av mlmmn ønskr. ' * (Fors. si 8)

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.:

Oppgave 1 (15%) KANDIDAT NR.: ES DETTE FØRST: D 4 førs oppgavn bsvars vd a du sr kryss i valg alrnaiv og lvrr diss arkn s. 5 inn som svar sammn md din løsning av oppgav 5, som r n radisjonll rgnoppgav. Husk å skriv kandidanr på arkn!

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Fgvluring FYS3120 - Klssisk mknikk og lktroynmikk vår/høst 2009 Forlsr: Jon Mgn Lins Rgnøvlsr: Pr Øyvin Solli Fysisk Fgutvlg 1. mi 2009 Bsvrlsn r nonym, mn vi gjør oppmrksom på t orlsr hr tilgng til ll

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori Prioisk mn-vluring FYS4170 - Rltivistisk kvntttori høst 2009 Forlsr: Jn Olv Eg Forlsr r nsvrlig or skjmt 23. novmr 2009 Svr på tt skjmt r nonym, mn orlsr, SUFU og stuimonistrsjonn v Fysisk institutt hr

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI.

ØVING 2: DIMENSJONERING MHT KNEKKING. Likevekt: Momentlikevekt om punkt C (venstre del av figur (b)): M +Hx - Fy = 0 M = Fy - Hx. Fy EI. Hx EI. MSK0 Masiosrusjo ØSNINGSOSG TI ØVINGSOPPGV Kap. Oppgav.5.8 ØVING : DIMNSJONING MT KNKKING Oppgav.5 a) Uldig av ulr ilfll III iv: Momliv om pu C (vsr dl av figur ()): M +x - y 0 M y - x Vi v fra fashslær

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVEITETET I GDE Gimsa E K M E N O P P G V E : G: M-9 Mamaikk LÆE: P Hnik Hogsa Klass: Dao: 8.8. Eksamnsi a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgn nall si: 5 inkl. osi nall oppga: nall lgg: Tilla hjlpmil :

Detaljer

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2 Mknik. jær, fjærkrf v pr, pkr En [kg] r f il fjær/pr- og lir påvirk n r krf. Mn vil opp okrfn: [ N ] [ kg ] [ ] jær vil opp okrfn: kg f [ N] [ ] [ ] pr vil opp okrfn: kg [ N] ] [ ] v[ rfln for : f or å

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Øvinger uke 42 løsninger

Øvinger uke 42 løsninger Øvingr u løsningr Oppgav Når n potnsr r gomtris finnr u summn og onvrgnsområt irt fra forml. Når ra i r gomtris lønnr t sg å ta utgangspunt i n nærliggn gomtris r og tn lvis rivasjon llr intgrasjon av

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

SNO. lover og dokumenter mot sin I USA er det kommet en overbevisningen om å ha

SNO. lover og dokumenter mot sin I USA er det kommet en overbevisningen om å ha Sifsn norsk Okkupasjonsisori, 2014 OG NR. 11-15. ÅRGANG LØRDAG 28. MAI 1966 :ø i... fq - s: s: ø ~ C- ~ ;r: I\QP s:: R LØSSALG 1 KRONE ~ ALEXANDER LANGE:' Da Quising og Sørn inr gissskying av 10,000 normnn

Detaljer