SNO. v. Rettsoppgjøret: «Quislings siste sei r», r!~~w!~ l. «tvilsomt», <

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. v. Rettsoppgjøret: «Quislings siste sei r», r!~~w!~ l. «tvilsomt», <

Transkript

1 OG NR ÅRGANG LØRDAG 6. MAI 1972 LØSSALG KR. 2,- HAYES's «QUISLING» v. Rsoppgjør: «Quislings sis si r», «vilsom», <<li ærfull», «åpligh» AV RALPH HEWINS r!~~w!~ l lig hinring i n provisor-' lig,a ingn av iss probl- F... "kl hol - "pdcl isk aval inngå 8. mai av mr bl mø bryggn av :~~~ ~:~~:' ~~";'O-~~u.~ Quisling og Bjørn Foss, som rgjringn som vn il- :~~-;'~'k~ ~JI~~~~~ ~'~: var bli bmynigh av bak - - Dn linj n _'n rrunnor om I n lr arikkl in.ag a «ln Hjmmfronn il å for- fulg var mg uklok - - polikm ""gyni. å bkulr h l Q. l.. l b "".. h uro~~.!)k sam!ing allr unan om lus lngrgjnn- i l \.!lr l VIss nsn r r, kngcn., D kan '"r HV gns kapiulasjon. Bingl- i nn av «kangroo rials» L inlrss I n lorblnrlli sn i avaln bl bru v (vilkårlig omsolr) - - I «Eu ropisk samling» Quislings ir som nå skal ss u i liv minn om non JnnJgg l nn!skwjonn. "Europisk samling.. Var" nmlig ogw bovpwlll.i I QuW.in.. piaor: ~ Brocrkrig"n mllom SorbriannIa vg Tysklan m bul" IU i",mcn som furnøyu In.:..ljcmi.lnn føls i '>ærlig gra Irg:.k i vår norc.ji'5kc lan, ~om lt ~å nøy bcskk I b.1c m Slorbri~lnniJ. og Tysklan. D:n ns po~iivc v (Lil å r Europa og SI '\IjJJsa~joncn) r sammnsml. ning av briisk, fransk ug Iy:>kc in!:rc~:,:r i cn f~<;,'i;.1- sjon ;IV Eurupa for å ':.K",ffinlr:~.\.Cf:Jl:,>~kP <Jg "am,)lbi nyig fur ahc parr.. Jg,"JOllr m å lorc.. l<\..i :o bril'),kc n:gjcnng i vwr. arrsasjonn av Quisling Dn norsk rgjring umu- _!fm *iiw",,* - Allr på ilig isn følgn ag. Hinrin- liggjor n fair rrgang gn bl såls fi ilsi mo Quisling v å illa sli-i r Quisling - - V å ilv hjlp av n nkl frm- k juriisk mosansfigu-lla Erik Solm, n iligr gangsmå å ignorr ns rr som for ksmpl Paal mosanr av Quisling å væksisns.» (Til obrsrva- Brg å la i omflllsn I r lagmann unr rssakn sjon for saksøk og m- av rs iligr mosan- (Fors. si 2) lmmr av Oslo byr i Løbrgsakn! ) punk pk FRIHETEN på a jo var Quislings kongsank å saml Europa, mn i slufasn av srin om Romaunionn har bgg parr yligvis funn ms formålsjnlig å i m n slik kjnnsgjrning. Efr å ha løp mu Haln Ifølg sakns naur så in- L h Il T G Vi ror slv ikk a Quisog jag m hunn på 297 nbærr «mangln på n f- on on y r ryggv ran ling vill ha s på n samsir forømmr Paul Hays fkiv rgjring» og «innil ling av Rs-Europa som man frkrigsoppgjør (rs- ksisr n lgal rgj- som «n uøllg» iag ilsrbr på rn oppgjør) irk i kapil ring» også a ksilrgjrin- økonomisk og marialisisk 9 om QUislingsakn. I gn ikk var non av ln I plan som svarn il sin vi- «D var allrik poliisk, vis a vis hj'nlan Norg I Fra FOLK OG LANDs lonon korrsponn sjon. Mn får a n n-.", jurisk og konsiusjonn før n vn).8 ilbnk0. Kor I I k! splv ømm om. På problmr som sill sg sag,så ha Elvr.umSful~-1 «Tryggv Gran r n av! Irony of Fa» (Skjbnns si 5. r~gj?r vi næromr ivin for n ilfrssilln- mak~n og Tronhlmskapl-! ms nglisjr,skikklsr i ironi) _ iln som gjnkal- for QUislings mnsas pa løsning av Quislingsa- ul~sjon~n.,frla~ n yvn århunr _ n lr i rinringn Scos sis fl. kn», bgynnr han (si «:nllrll~»?g «mf~~- av hovvinn i Sco- or il Gran, skiksprn il 298). «Dn sørs vansklig- Iv», fo.røyr!g (<lll~al», IlI,- hisorin (Anarkis)), skrv n briisk kspisjon hn var mangl på n f- gr forsavl ~~glkk Norg Sunay Tlgraph i n spsi- som bl slå av Roal fkiv rgjring - - Innil som sa. I ksll.lol.kns f!"a- al arikkl i forbinls m Amunsn. ksisr n lgal rgj- vær h8: suvr?ln ga BBC's TV-usnls om n Urykk skrv sg fra a ring var åpnbar umu- ovr Il okkupasjonsma~n I briisk ragi i Gran gikk på ski omkring lig å ris sak mo n i- m~ robr~rns r og lf~l-i «Han kom ilbak il sivi- 70 km for å ovrlvr ligr minis,rprsin.» ~ mrna.sjonallov, og QUl.s-1liSaSjOnn og lær å fly. Han I briisk flagg for Sypoln Følglig \'ar arrsasjonn lmg var Ikk mr s~yllg! skull ha slu sg il rk- - nøkklarikln som bl av Quisling 9. mai illgal. nn az:..r. prornmn kn av uølig - mi gjnglm a slskap på 5 Vir «ha(! man n pin- normnn l a gjør ~ han I mllom Blrio og Linbrgh mann ro avs mo sy. og ~ans mnmgsf~- 1_ som n førs som fløy D briusk romrsk ka «Dn norsk rgjring umuliggjor n fair rrgang mo Quisling v å illa slik juriisk mosansfigurr som for ksmpl Paal Brg å la i omflllsn - -» (Paul M. Hays) Ir l NS ærlig ro var Il I ovr Norsjøn», forsr l olsk organ, Th Tabl, ~ bs. for lan u!lr I arikln. skrv: «Gjnopplivingn av Ins har omsnlgh- I f f ri «Dssvrr valg han å n m gaml 11m (a,v H. G... 5 ~f (Fors. sz 8) Hays hllr mr sal i! gjør agr ør ~ar n h Esablishmns sår i av førs vrnskng, a følgn: «Nygaarsvolr- i vrnsprssn V~.l oppa gjringns lgal mynigh: m z:.o ~nn. Han slu. var mil sag vilsom. Uvi-! sg Il ~ar Royal Fly~ng Isn av ns funksjon for-: Corps, skjø n 17 ysk rly, u for 9. april 1940 ha: ~an DFC (Disinguish Fly~ vær n irk krnkls av. mg Cross) og bl vrv l Grunnlovn. D var også: ung Royal Air Forc». ns makovragls i I I virklighn var han mg forvirr agr som n rn offisr unvn fulg fr n ysk inva-: i RAF, og nå, 82 år gamml, sjon. Gjnnom hl krign r han sannsynligvis n var ksilrgjringns kon si- ls ovrlvn av n kausjonil, om ikk ns opi- gori. Han r invir il 60 nionsmssig, silling vil- årsagn for briisk miliærsom. yrligr var flr av flyvning i juni iår, sammn ns hanlingr i sg slv m få anr ovrlvn rslig suspk. Før krign fra opprinnlig Royal ha Norgs srafflov ikk Flying Corps og Royal Naval innbfa øssraff - - Air Squaron. var spørsmål om lovlig- Slik var n moagls hn av rrospkiv hln fikk a han var BBC's nringr i forrærilovgiv- gjs i mars i forbinls Tryggv Gran som briisk flyvr i ningn - - D r bklag- m TV-prmirn på «Th førs vrnskrig. ({JUSTISMORD» har pluslig vak inrss i norsk offnligh i forbinls m n mann som bl uskylig øm for innbru. Mn hva a m all jusismor som bl bgå i forbinls m {{rs»oppgjør, spør avoka Hlliksn i n arikkl på si 5. 1.c'lv."" SANNHETEN OM TELAVÅG forllr iligr lnsmann Pr Li om i n brosjyr han har ugi for å forsvar sg og sin avø husru mo grov og ubrig bskylningr. S si 5. ARTIKLEN OM LIKVIDER INGENE må uså nn gang, mn kommr igjn i ns nummr. Imilri bringr vi mg ann go soff. På si 4 finnr man som vanlig spsialsoff for ungommn. Lrn bskjfigr sg m hsn i forbinls m grsk miliærsyrs jubilum, og i n fas arikkl <<I brnnpunk» sr vi li på hva som gnlig kan hn om Vs-Tysklan ikk raifisrr øsavaln. D sis har sin inrss slvom raifikasjon allr nå skull vær va. S sin 2 og 3.

2 SIDE 2 FOLllOG LANn LØRDAG 6. MAI 1972 Hwins om Hays - -! Hamsun og Bilr. o! ::Irr rakør! (fors. fr~ si 1) brg~~kn, som ogsa var n I Takk for Sigfris inog Brg a vær mlm av «poliisk om».. rssan arikkl om Knu appllrn, føy rgjrin- D må vær il non røs Hamsuns bsøk i Tysklan i gn åpligh il mangln på for saksøkrn, Hans S. Ja Er virklig ikk fas rslig og konsiusjon- cobs~n, og hans pro~ssfull-! mulig å finn u hvm som ll basis for prosssn - - mkig Albr Wlsnr, har skrv nokså ro I brnnpunk Rgjringns hanlmå sammn m all ~ilig:r! vrig rfra, offnlig- Ha vi slv vær rp r- sn forsa ansrng sg i m n rrgang som mlmmr av NS, a ha fa;!!jor i Agrposn 3. nov. snan for frimokran hrig for å få isan n «ubar kunn bli rsula avn briisk akamisk for-11945? Sn Sparr Nilson (FDP) i n vsysk for- ropisk sikkrhskonfranva.r ralisisk,.om nn av ømmis av norsk I' gjngir slvsamm rfra bunsag vill vi s m s. Som forlyr fra VIlsom ansnigh.» rsvsn. fr Arbirbla for 4. bang anlsr på mulighn Washingon r llsr i il- M hnsyn il rns For r. Paul Hays fra: augus 1959 i sin bok EN for forsa poliisk liv v gangn il Brlin n foruoppr~n ømmr og.så Kbl Collg, Oxfor, r in-i ØRN I UVÆR - KNUT ns forbunsagsvalg fr sning for n vir «av Hay~s har~: «Innskrnkmr:- gn «journalis» llr «Quis-I HAMSUN OG POLITIKKEN valgrsula i Ban-Wir- spnningspoliikk». Sovjgr I.hans I og mangl p~ lingforsvarn>, slik jg r I (Gylnal, Oslo 1960). D mbrg. Rikignok klar~ samvl vil hl sikkr n:os~on ~usr. ham Il bli ikr. Han har ikk hr r på si 151: «- - pari n lin frmgang l ikk fora sg no i Europa arlig fysisk forfa~mg.» Og: inrvju ns mlm forliggr blan ann forhol il sis forbuns- som på nåværn is «Ha!ls ~us~u va:- l n van- av NS, slik jg gjor un- rfra fra n ysk olk, r. agsvalg, mns var klar punk kan by n konfrons.khg SIuaSjOn!Ja prson- r min biografisk forsk- Burgr, som fulg sam- og sor ilbakgang fra sis asjon m Vsn. Mn a ~Ig og ø~onomlsk, var I ning, mn r hl avhngig aln.» «Hamsun kom il Hi- lsasvalg, mn så var nopp øsavaln nnu ik Ikk fø~ l augus a ha~ bl! av assisans fra ln an- lr fra journaliskongrssn a også fra sosialmokra- k har non gyligh, bfinoyrbyls <:>m a Ikk' iquisling-akamikr, poli- i Win. Han var i følg m isk si gjor al hva gjørs nr nå som før USA og ikk VIll bli sa Igang non rs- i og rsmynighr når riksprsssjf Dirich og n kunn for å oppnå slik Sovjsamvl sg i rolln sak mo hnn.» gjlr lokal hjlp, slik normann fungr som rsula. D gikk fakisk så som bskylssmak for Mr rammn: «Quis- han slv innrømmr. Unr olk. Da Hamsun ønsk å vi a sosialmokraisk Bunsrpublik I Duschling bl mg mr alvorlig iss omsnighr kan in- bruk sin norsk olk, bl hovalr m rikspoliisk lan.» hanikapp gjnnom - - gn bskyl ham for å ha Hilrs gn olk vis inn i bakgrunn mr al FDP's Vi ror bla r inn på n amosfær av finlig- a i brakning synspunk- bakværls som var skil i sak nn g paris. Så r no vsnlig hr, for rass h run ham.» Som hans r llr okumnr fra fra møsalongn v p-' npp vil om a mang sosi- i ah n hkisk opp rusforsvarr Hnrik Brgh, sa: ovrlvn NS-mlmmr. p.» Nilson hnvisr også il almokraisk vlgr v ning i Sovjsamvl, som «Hr mør oss nå n in- Kor sag, han har bli hl Oo Dirichs bok 12 valg ofr sg for n bl. a. har brag Norg i n ommligh a ingn u inokrinr av «jøssin- JAHRE MIT HITLER (Tsar frimokraisk parnr i uholbar silling, så ønskr finns i nn sor for sam- gn>. Vrlag, Minchn/ Alas Vr- I n hnsik å r øsava- frmfor non annn n ling som fyllr rssaln, Slv a kan han knap fin- lag, Køln 1955). Jg sirr ln og rm rgjringn forløpig avspnning på baksom lr ilals poliisk n go or for Nygaars- fra bokn: «Ich hab s nur Bran. Mn FDP kan naur- grunn av ilnærmingn mloppfaning, ingn som ilhø- volrgjringn llr ns f- inmal rlb, ass in aus- ligvis ikk rgn m iss lom USA og Kina og. fori rr n poliisk bvgls, r krigs juriisk mspill- Hinischr Bsuchr ihm vlgr v forbunsagsval- r så oppa ann ss som han har vær lr av. r! (Hilr) as Konzp vr-!! Dril kommr a nok n a ikk kan ofr krfr Hvrkn i omsoln llr Sanarn arb. Es war - - Knu l' krisligmokraisk på n annn fron i Europa. v skrankn finns non Guskj~lov!.. Hamsun, r als achzigjlihr-1 vlgr også sm. m Drfor r n mg omsom lr synsmår som fra førkrigns hisorisk~ fa- igr schwrhorig' war un FDP fori var nig i øs- al «uropisk sikkrhsilal har føl sg kall kul~ v Oxfor r lk~ sh:;lb wlihrn r Unr- avaln. Hllr ikk iss konfrans» som r hovil å forfk. Han har ikk' ø, ~?-ømm fr Hays s halung auf m Obrsalz-, vlgr vil FDP kunn rgn formål. Og sovjlrn ngang privilgium a I movllli.g fun.. brg, bwuss or unb- m å bhol. Og a rykkr v br nn non a non hans forsvarr lr hans. D VIll v~r hygglig om wuss, Hilr in i R fil' 5 % sprrgrnsn rysn slik ikk kan komm isan grunnsyn. All jurisr av man kunn ~I ~ samm. o~ un sin Bschwrn ibr, nær. un a forhol il Vshans pari r avskår fra å ~ norsk hisorisk og JUrI- as Aufrn r uschn I Når lss vil vl n. Tvsklan r orn på n prosr, hvis a ikk Isk fa~ul~... Zivilvrwalung in Norwgn førs avsmning om raifi-i llr annn må. Går som ilfll r m fls! Kanskj VII a Imo vm- so rasisch un unbkim- kasjon av øsavaln i for- ikk å få bå i pos og skk av m likfrm sir i' k fra Hays om ikk vil mr zum Ausruck brach, bunsagn ha klarlag om I slik som i bransk øsfngsl.»' a imo fra Hwins. D ass Hilr i Unrrung rprsnann for FDP hol- avalr, så r Soyisamvl- Ikk ~s?min~ rosr ~~n~~~:' ~:;;~~, s;~~;~~ kurz abbrach. Als r al r sg il valgs falsk pro-i sikkrlig br il å gi Hays QUIslmgs. SIs al I og Ris, og frmfor all Hrr ggangn war, gab Hi- snall llr om rgnr br bu il n CDU-rsom «n mkig krafan-' Wol, å foranr on, i lr sinr Emporung unb- som vi har gjor ovnfor og I goiring som må frfølg srngl~» og. brømmr sg sin or og ilså sin hrrschr Ausruck. Es vr- forsøkr å sikr n poliisk Brans. ' «hans VIunrlIg hukom- synr. D vill a komm i gingn Tag, bis r i Aus- frmi v å hopp ovr il D skal sannlig bli. inmis». san og bs Oxfor slskap sprach vrau ha». CDU og smm mo øsav- rssan å følg uvikjingn. Og islulig innrømmr og vill kanskj sov b- (J h b 1 aln. Poliius ~_._-.._... Hays: «Om Quisling ovr- r om nan. Ellr har g ar ar opp v n n- D r rfor ikk rv sin poliisk sorsinn- frmls n slags J'vlsk s gang a n unlansk b- vi skal bskifig oss m I h, sa søkr øla konsp for ham h ' krmsls- O C 01 o var hans syn på r- gl i å ha Norg-bgn (H' 1 ) D K r mn m n s,, o sn. 1 r. var -o'0-' rgangn ikk so minr vrn run som lan H' nu,ak'!'kk sos.i almokran I " rikig. D var n P' oliisk m «forrær»? am sun, r som alanng var i og s lillbror bny for l l"n mmorl"am unghør og rfor unr sama- I om. Av all i rn bur Krvr rs skylkom- Obl b b' å. k' l unr 11' pavlr v grn høysrsjusiiarius Paal plks frmls a norsk fa- ln b' pa O rsa b z H' rg, l Vlss bs r I a sva l. g ' l B a n-w uru Vlss av rø I r og rag b V 'k 'l «Minns, ni, som i rygga Brg, som ha spil n li milir skal så l mo nor- i Norg så rasisk og ubkymr mrg. l shi r I ~lrokp~ærfull roll i april 1940, ha sk familir? Er rs min- '1 kk H' 1 k b gan an om va VI S ] bry a lugn r brim, husn i vær ms klar ovr sannh- rvrighskomplks så ury a I r ras l h av rø m B un srpu bl'kk l. n- r ro ar kop m pris av n i Quisling sa. Kan- uprg a ovrlvn samaln. Da n gam rr var h' 'kk B S h l fo r o H' 1 b h k kk VIS l ran - c a usn ga, ga 1 skj var Quislings hn- fra NS og slkningr frm- f' r u h rs D ury 'kk rum f Ig]nnOm.. ø s av a l - appra h;arans o! or sm opprør. gl a-. f o sik. Hvis han lykks var ls må ramms i hl f l' f h h f n l n orm na or Iggr l ør an a or øy sam- gr. Dn ysk NATIONAL- (J ar! Hmmr) hans slusir.» norsk samfun? Må sann- Man kan håp på a Brgs hn li i unlig for a n.) ZEITUNG bskjfigr sg En kjn og avhol iligr NS-mann, Oo C. Olsn, frfølgr blan norsk ju-' å sikr prsisjn, posisjo- l' Ja, n Hamsun! m og skrivr, fr vår risr, spsil Trj Wol I nn og forjnsn for m LUbck 26. mars mning gansk rikig: Jvnakr, gikk bor ilig iår fr lngr is sykom. ihvrfall innrømmr ovr- I som kom u «på n rikig I Tysk Hamsunbunrr «Hva skjr hvis (Fors. si 3) for sg islv rs gn «li I sin»? Er norsk Esab- I, ikk kommr il raifisring ærfull roll.» Som jg. lishmn frmls for fig I av Moskva- og Warzava-ava skrv i min gn bok: «Jus-: il å rklær amnsi og na mr hångriplig sak ln? Svar r: i n. K J ø p E S sn var n av ms kom-i såls sryk u n inr- å ovrvi.' ' Sovj vil n korr i il- NS-mrkr, Quisling-frimrprominr av all profsjo- nasjonal sri som rs- i S L U T T la sin salli i Pankow kr, bøkr og iskrifr ugi nr i Norg.» Og n r oppgjør har bli? I Ralph Hwins, non små sjikanr omkring av NS. Go baling. frmls å ømm fr I Dn inrnasjonal om-i MA, Morn Hisory, Vs-Brlin og v songrn- Hnv. Folk og Lans ksp. skanaløs rsula av Lø- sol i Srassburg har nå n Oxfor sn. Forøvrig vil Krmlll-I..._... ****

3 LØRDAG 6. MAI 1972 FOLK OG LAND SIDE 3 - FOLK OG LAND _' "\ UAVHENGIG POLITISK PUBLIKASJON Rakørr: ODD MELSOM, ansvarlig ALEXANDER LANGE E ikaur jubilrr In mmoriam (Fors, fra si 2) Han var fø i 1904 i Oslo Forbuns årsmø Samarbi m Univrsi i Brgn om pågån forskningsarbi. og ok r ksamn v Hanlsgymnasi, mn hans hu Forbun for Sosial Opp- mr gjnvalg, slik a syr so il lan, og a han gif- risning ha si årsmø nå bsår av: Anrs Haf sg og hans husru, som i Oslo 28. april. Mø, som skjol, Lir, formann. Gorg forøvrig var uann som bl l av formannn An- Sray, Krisiansan, nsforsykplirsk, så likan på rs Hafskjol, var go b- mann, Marin Kjlaas,, kjøp sg n går søk. Oslo, J. Engbrhsn, Skin, i Jvnakr. V sin av ar- Årsbrningn, som bl Hans S. Jacobsn, Oslo, Paul b i som gårbrukr, byg- nsmmig gokjn, omal- J. Ring. Lomn, Jac. Skyl. D såkal mokraisk sars - riblan Norgs - g han også i 1951 priva bl. a. samarbi som sa, Tronhim, Frijov hyklri ovrgår nhvr forsan og r nsn urolig sykhjm, som hans husru var innl m Univrsi- Bakk, Skoj, Thorlif a folk fls ikk oppfar. D skyls vl kanskj rv. I fikk syk- i Brgn som rivr, Gran, San og Solvig hls a hl r så gjnnomfør og innarbi og så hjmm nybygg slik a omfan forskningsarbi-i Sang, Oslo. Rvisor r Alf nå har 56 pasinsngr omkring NS-mlmska- I Gln!!', Oslo og formann i unrsø avn, på punk iallfall, nsr prss 14 og sngr f or b ' Jmng., p og forholn unr og valgkomin - Kår Haug. a hjrnvaskn r fulln. Oo C, Olsn var n k fr okkupasjonn (<<Rs- ru, Oslo. I n snr i har man påny få ksmpl på ialis som m liv og sjl oppgjør»). En rkk su- Man røf llrs n rkhyklri. Vi sikr il n opp blussn hs mo Hllas, gikk inn også for n poli- nr har ls fullfør og k akull spørsmål, bl.a. hvis obrsikaur fir 5 årsjubilum. Vi kan slv b ikk han ro på. Unr ls arbir m hov- I bl gjor nærmr r hrsk vår bgisring for mang sir v grsk okkupasjonn var han n i oppgavr hn fra nn for arbi Insiu organisasjonslr v fyl- mnkrs, liksom har for Samishisori har umiliærikaur. Mn hva r nå for slags mnali å kssabn i Hmark og pågå og pågår arbi før og for forliggn hs og ras, ilogm salig, mo små lan som Hllas Opplan og var snr kny- m inrvjur av iligr planr for forsa forskog Porugal, når man samiig plir vnnskaplig og il NSUF som irsl- NS-mlmmr i forsknings- ningsarbi og bokugivl «kulurll» forbinlsr m makhavrn i Krml og r i Ungomsførrns sab. øym. D sis arbi s. anr kommunisisk ikaursar? Til fronjns ml han rivs av Sosiologisk Insi- Efr mø var slsg n rkk gangr, mn u v Brgnsunivrsi- skaplig samvær hvor gaml Dril kommr a også a Hllas jo r n i agns førs rj gang, i 1944, lyk-. vnnskap og bkjnskapr siuasjon mg vikig forbunsfll i NATO Norg ks. Imilri slu Vir bl nsmmig I bl frisk opp. D vill væbyggr hl sin ksisns på, og r assosir EEC som krign før han kom il fron- gi charg for rgnskap r å ønsk, ikk mins for poliisk Norg sr sin li il i økonomisk hn s n. Som blønning for for I rs gn skyl, a na flman skull ro var n offr- V valgn bl såvl for-, r fan vin il iss givnn. Hva r a for slags unrikspoliikk å gjør n villig og uslvisk innsas for mann og nsformann, sam I årsmør. opp lan il offnlig skyskiv i n mokraisk frlan, fikk han ingn, urn syrmlm- '######4 skykonkurrans? D kan Svrig gjør som ikk r bun akk,mn vrimo 8 års I ' hvrkn il NATO llr Romaunionn, mn akkura vangsarbi. hr kan vi ikk si a vi syns norisk samarbi r på Oo C. var n snral fi-i sin plass hvis man a vil fors n gaml poliikk. gur i'a:n sor vnn~r~:, Englan og Norg Mm frmfor al vil vl non og hvr syns a nopp I og gj",nnom n lang... k O' o år samls vnnn hvr Norg bur ga h sillr l ørn nar r snakk om høs i hans hjm, For m Også i 1914 vill CHURCHill okkupr norsk havnr årlig bhanling av poliisk mosanr, hovankla all r hans borgang yp..,..., gn mo grsk miliærikaur. For r jo virlig og smrlig savn. Dn vn- Dn, kjn bnlsk miii-; bli uførlig bskrv av ikk mr nn omkring 25 år sin norsk såkal nsi mann m go i ~~;'~~~~6S~E~ ~rry I:~r profssor Marr i hans mokraisk syrsmakr ksllr i prosssr fngslin humør og ialisisk l' ~, 'kk l,lbmharsllar msrlig vrk «From h... ', syn på liv og hnlsr vil I n ~~ l sn an Dranough o Scapa gr og Irk mishanlmg av fr folkmngn sa lv i minn hos m all, o bnlsk bøkr som han- Flow». En lin alj som uhør sor anall poliisk mislibig a grsk miliær O.M. Il~ om «Chl~rchills fiaskor». kan inrssr normnikaorr blir sån r som rns sinkr. Man VI har hr l bla v flr nn r a Egrsun hr bl grp nnog il bokbrnning og il irk og vollig I anlningr ~hanl OgSå frmhv som førs av... vino's il å vlg mllom o mn, sa mg avfir punkr i Skaninavia knblmg av fri or. Jfr. f. ks. Fanbussakn. Og l ~ f 'k H Il Drry skrivr på basis av som man fan «passn. k k o h k o formr or l a ur. I as nn forbmls bør man ans J ogsa us pa a,ru kommunisisk o bøkr vil jo vær kjn. som ovrsjøisk basr for Hllas a obrsn grp makn var i full oppløsning og: ikaur _ og rur n ag Mn vi har f~, oss spsi- offnsiv aksjon mo Tyskso på rann av kommunisisk kup m sø fra iag - og valg so ml. l y avsi~ll l Dr~y lan, spørsmål som Chur- o o I SovJsamvl og ssaillr. Obrsn sa vl pa l om 'k '1' sknvr fori kanskj chill og As' qui'h ga orr om l a ur og ml l- k f'.. ærikaur Vi forrkkr an orll naiv Englans- å gjør il gjnsan for flmosanrn som n slags «lanssvikr» og bhanl: f k' k '. bunrr a sormakr og ls marin- og krigs suir m a fr gamml norsk mokraisk oppskrif. Og I a H~~ No~g:l:n~år så har vi rs sasmnn, spsil fir agr før finlighn hva gal kan a vær s u fra norsk Esablish,visslig i øyblikk ikk b. ~v vnyrrypn Churchill, bgyn.» mns syn og praksis å far slik frm, og i så ring hov for valg mllom o mgnlun~ ar!ll0ralsk usrkning i forhol il i Norg som obrsn vi r ikaurr. Mn n som ik hr:syn nar ~ gjlr Forsa høys akul. h. k sr a også hr fr sma sar. RIgh or Wrong, I gamml NS MÅhg ar gjor? hvr rkkr opp run my Counry, r slagor. NEDSHEFTE fra smbr Som all nonlun orinr bør vi gikk Nasjonal skyr på himln, må vær D finns viss frmls 1942 finnr vi lill ik Samling ikk inn for no ikaur, vær sg miliær blin. Rsornn r i full m, som vill av norsk av Kår Bjørgn: llr no ann. D vill rikignok ha n srk rgjring I oppløsning fr a n bl, hisorikr og norsk prss' Ein gong in norrøn vår skal koma «uavhngig av paripoliikk», mn r vl ingn som så ølig sår i 1945 Og: ll!'v. ikk ror på on hn- m livskraf ovr all forsan, o o I årn frmovr. Samfuns 1 SIkr mo Norg fra vs- å norsk naur og folk skal vks for alvor vil pasa a mokrai Ikk kan ksisr un ornn og moral synkr hn' makns si foru for n isaman il i hilag lan, poliisk parir? NS vill bygg på folkrprsnasjon på grunn av poliikrns _ i ysk okkupasjon og a gjnnom yrkn og vl å mrk på valg rprsnanr, og rm også poliis og I fakisk var iss planr som Kvar ungomslng som lfull I blnk og vi skull ro a r n vl så mokraisk orning rsvsns - lfling m u øs n ysk aksjon.. l ' l ' oppløsn krfr. Og Kanskj kan virk opp- ~g s:øks u i Norgs na som SVIll n m par lr syr avn l n ikaorisk f k' k. k I o..... a IS D 10 i sri mo svik og vrgmakr l mo ra l s ysn pa m a rry s ar,,, ' klikk. A QUIslmg unr okkupasjonn og l sakns naur misbruk ~avn! Også hr fas a også i førs vrns-! Vig IV skal nras a, bl vung inn i n silling hvor han må rff avgjørl. kan valg komm il å så krig var slik planr høys I '########_####'#############C# sr av gn makfullkommnh rokkr ikk v hva vi mllom gans ikaur akull og a også ngang K J ø p E 5 foran har anfør. llr ann, som og vil var n i Norg srk hyl- Bjørn Varaas: Rsliv og Mn rn bors fra rn prinsipill syn på ik bær i sg kimn il å ovr Churchill hovfigurn rssa D usø lv for folk og lan. Vi r bak plann. Drry skrivr P. Hars~: Urolig mn san. aur, som Quisling slv of unrsrk i sin alr og ikk i vil om hva vi DA vill hro,?:, Hnv. Folk og lan~ ksp. som vi frmls har, så hnr jo naurligvis a man vlg. «SJøkngn i r '########################'#######

4 SIDE 4 FOLK OG LAND LØRDAG 6. MAI ".,....,. I Erik Run Hansn:, Siflsn norsk Okkupasjonshisori, 2014 FOR UNGDOMMEN R.: Eril~ Run Ilansn Rø ArbirCron l. Mai Hva vil _ hva vi vil! Mn ny slkr føsl r korp og au gol og ny himar risr sg av grus, og borni spring pj un all og inrar i sol og ny bjørkr syng sin song kring hus, UNGDOM - SØK VIDERE! D kan vær frisn å m og okkupr Norg, slik spørr agns mokrar a han slv skull få mak. om hva gnlig mnr å (Nå, r a flr hisorikha oppnå m si sam- r har påvis a Quisling så funns-sysm, sin knus- lang fra smisk for okku Nasjonal-sosialismn i -45. pann, mn rimo før D førs n mokra vill sin gn krig for Norgs frisvar r rolig uforsån- h - har man gjor n li - «Vi har a så n vri. Grunnn il år go». Ja, maril s har lig forhol mllom Quis ling og Trbovn, var a s vl; lojali mo fr- inrnasjonal kampag.» lan i ro på vår misjon i I D r jo kjn onr. flsparn iag go - vrn.» Vi r vl ikk al for unig mn r in mål for Quisling var «ubruklig». «Kamp mo imprialis- i slv om vi sikkr kunn samfunns vri! E vri- Slvsag ikk ubruklig i n mn». Dnn paroln for-i føy il par vrs i klag- full.samfunn må ha n. forsan. a han!kk vill sa: «- ovral i vrn i sangn om imprialisisk, frmi!....1 samarbi - NI, han var «Sin 1968 har Rø Arbi-. (nn r n ysk imo' sar! I E. lans frmi gj~spi- r og sl~ for um!). rfron saml folk som ik- prialismn som rur oss Som man vil oppag r ls l s ungom. VI v' - a NazIsmn og fasclsk vill la DNA/LO-llsn fra EEC, n amrikansk I mningsforskjlln ikk hva som r ifr m å skj mn var poliisr forbr~få monopol på 1. Mai. Mo imprialismn som rammr alfor markr. Mn for oss m n norsk. Dmokra- rbanr. Drs fag var a DNA-oppns ivoli og bor- Ino-Kinas folk, llr n r 1. mai ikk spsil arb i- isk svar på r - «D krig, rs hobb~ var å.orgrlig flosklalr sa Rø Sovj-imprialismn som rns ag, mn arbis! r my bra ungom, også!». ur r og rs mal var a u Arbirfron monsrasjo- rammr Tsjkkoslovakisk \- Og n vikigs agn i D må a ligg my rsigna- ~ ry all jør. (Vi skal iknr for folks krav, n in- og polsk arbir) - En' mai har vi nnu foran oss! sjon og slvbrag i or-; k kommnr åplighrnasjonal soliarin og \ sjølsag ing på arbirns: E. R. H. - «også». D må a for-. n nærmr, bar minn om 1. Mai som kampag. så a r på fil spor! I hva som nå skjr i lan D har gi oppsluning. folkskoln hirnvaskr som iligr var syr avn I fjor var Rø Arbir- fronog nær 30 sr. I ~ man barn for å få m il å av «bann». I Ialia ropr «Tlbak l-l naurn» bli go mokr~r. D læ- ~8:n ar ngang på Mussor sørs byn saml is-/ l rr: lmu s ogn mr nn anr -.. I Il rk monsrasjonr il sammn! I I Folk og Lan skrivr, og VIr ogsa bhov for - a a ras~r T lg? : D nlig rsula av Bar i Oslo gikk nær 5000 I «Arius» om mi skrif «Til-, ovrblikk og innsik, kfr. I «MJ': ~r forskl~hg, rr:n mm i og mg mr il, r m Rø Arbirfron mo. bak il naurn» og i non: «Grmanrns...» si 10,: r:v1 hk~.» (Bvl~ pa nn~ prfk mokrar - unr 3000 i DNA's og: I år: g.ra sillr han s!? kriisk. «Tilbak il nau~n» si 12.; naiv pasan fmnr man l. n gnrr ungom. D var al i bgynnlsn av i Il mnnskbil han. Mnnsk har VIr bhov " a Norg har unr~gn~ n bir srss av pong- og april klar a blir Rø: mnr å finn i min skrif-i for mning i ilværlsn, F.N.-raka~.) Som l Ika- sausjag allr i ung Arbirfron ovr 60 s-il r. Han ønskr n yli-i «Tilbak il naurn» si 12, I ur-lan blir f?rskr, som omsskoln. D brusr sg r.» gr unrsrkning av n og vir også bhov for' har.komm Il ~nr!0n- m soffr, som ikk n- Slik var innlningn il.! kvaliaiv forskjll mllom lovrblikk og innsik, «Gr- klusjonr, ffkiv bolko- gang røspri-aln på An R.A.F.'s 1. Mai parolr. Og I mnnskr og yr og han, manrns..» si 6. D har.. krorg vill ur å rør. slik var paroln og hva vi mnr a nn kvaliaiv unngå Arius a jg kal- - a nas.1<?nalfø.llsn skal i D r også «kjkk ungmn om m: I forskjll bl. a. bsår i a lr også for insinkr. bgrnss I! å gj~ barn~-i om». Ungom, som r offr «Kamp mo EEC - Ni il. mnnsk har vn il ab- D mnnklig insinkr r <?g 17. MaI. (NasJon.al ~k~l-,for samfunn hvori «vi salg av Norg». I srak nkning, il rasjonl- såls ikk bar animal- vi uovr ~ r SJåVl?IS-! har så go». Ungom E så go og parioisk, l valg og a har n vilj. sk i~sinkr, mn?gså il- m og førr Il ha og krig.) I fraa all «k» vrir, opprop kan vi ikk ann Han forkasr mnnsk- bøyllghr som VI kunn - om all mnnskrs r- mn som ikk all har slunn vær~ hj~ns n~g i. s~~ som gjør m~nsk p sammnfa un?r bgnl-: igh~r. (Mn ikk om -I å sø~ r ny. Hya r Kampn Imo mrnasjonal- VIljløs robo og SIr a hvis sn «mnnskann», kfr. i rs pllkr) fmnr? Mang fmnr isns E.E.C. må vær n var ~lik,.kunn m~n bar «Tilbak il naurn» si 12., _ a V Quisling var n ingning. Ingn vrir, inhovoppgav, ogs~ for oss. ~a a~ sll sm gn Sjø og la. Når r ~lik, blir ~,lansfor;ær og n yskr-! gn!llning m~ l!v - in- «Kamp mo yri og for- msmkn slv ry~ opp. I~k al om a la al sll laki Han ba yskrn kom- gnmg. D bllr var apr vrring.» A prissigningn La oss hr la llgg sm gn sjø, for ank, kunn-. - vrak i mokrais kjølog lønnsoppgjør ikk har gaml og vansklig prob- skapssøkn, fornuf, livssyn vann. Mang glir inn i samvær il gl for oss vanlig lm innnfor filosofin om og «vilj» blir a hl v sn- funn. D blir skikklig arbir r opplag. Mn viljns frih. Ikk bar for- lig lr av n hisorisk nrvsysm. s~m r ~uo-! samfunnsborgr. D rsigbar å krv, un å vær i r så vansklig, mn prosss. nom. D VII Sl a Ikk: nrr og gir opp å søk r klar ovr a n «forvrring» også fori kanskj r I mi hisorisyn illggs r unrlag.kon~roll av a?-! ann nn saus og pngr. kanskj kan vær nøvn- ovrfløig. Vi kan nmlig mnnskånn n mg v- k, fornuf, mnslk c. N~rLivs mål blir n lilip.'h i ig, r farlig for oss all. oppfa viljn som n l snlig og slvsnig plass. ~kkrfor m~nnsks ån~li~ «r srøk», r n av insinkn som i nhvr Dn kan oprr såpass fri l?ar!a u.gangspun l ny miljøfaig blokk av glass «Kamp mo monopol-kapi- siuasjon gjør sg ms gjl- a n kan l mnnskn: r~ mnsi~, bllr mnnsk og bong r ris.. aln». Unr nn paroln n. D hørs naurlig- u i forvirring. D vil si il sm gn fln~, for m~ns-i Mn mang famlr forgår R.A.F. il angrp på vis hl avskylig u for Ari- ølggn konflik m si- k r n o~l~ av ammal-; sa r n posiiv livsansor monopoln, som us, mn vil kanskj ikk væ- n animalsk insinkr, og s.k?g ~pslflk mnnsk- skuis. D sr uovr moanar sår bak.eec. D~ r når han har s nær- a m bar isharmoni og ll~ msmkr. I <;lag r ~ krains grnsr. D finnr h~r nok r l, slv om VI mr på hva r jg kal- lils som rsula. S f.ks. gi.oss. ny~ mulighr Il lan hvor saus-sykn r gjrn skull ha. ~oral ~, lr insinkr hos mnn- «Grmanrns...» si 7. E r mnslk l ~n oal ~n- bli hlbr av livsvrir. rø hvm som IrIgrr IS-. sk. Jg oppfar forøvrig ksmpl på r n- nsknaur gjnn~m vln- D finnr lan hvor misuns monopoln. I hl Arius's kriikk som r- opp som Arius rkkr s~apr soi? ologl?g gn~- nis og spli r bli rsa- «Kamp mo klasssamar- sula av misforsålsr på frm fra mi skrif «Tilbak ~lkk. og. VIr muligh I~ m n k fllsskapsbi». Til sir vi m punk. I il naurn» og kallr n mnslk l mi?-nsks plass l følls. Diss lan ilalr Viku~ Quisling i hans før-i I mi mnnskbil har; ovrrivls som snkr ni- ~n oal hvss.amm:nhng ungommn og så svlgr s pollisk program: «N mnnsk vn il absrak vå. D gjlr n følg av gjnnom økologin. P~ ~ rå nn asiaisk form m klasskampforkynnr- nkning, kfr. «Samfuns ånsprouk som kalls grunnlag ~an ~y anshy for nasjonal sosialism. D n og paripoliikrn. Ikk grunnvoll» si 16. D har olrans og nn forvir- fø~ oss ~Il~ak ~Il.harmom, lsr nusiasisk i Mao's røhøyrpoliikk llr vnsr- også vn il rasjonll valg rings rsular: «Hos mn- hvilk VII Sl ll':, l ovrn~- bok - n asiaisk rpoliikk, bonpoliikk llr (mn slik kan bar bli il nsk så vl som hos yr smmis m ~a ~ a?i- ligning av «Min Kamp!» - arbirpoliikk, ikk bor- gavn når gjørs på grunn- kan konsars a frm- m~lsk og anhg m- og ror har funn ~rlig polii~k ~llr sosi.a~is- lag av r innsik~) kfr. «G.r-I ms næryær førr il ~øy smk:. sannhn. D har bli g Isk-kommumsIsk pohikk, manrns...» SI 10, «TIl- blorykk, mrskronsk D gjlr nu bar å han~- nrr nasjonal-sosialisr. mn nasjonal poliikk: D bak il naurn» si 12. forsyrrlsr og krsløps- l før ~r for sn, og pa P.g.a. mokrans ffkihls vl. Lv samarbi, 1 Mnnsk har vir bhov sykommr, og har of. omra r NUF I v løgnpropagana, r oglojali og ro. Forsålsn for mning i ilværlsn. øn il følg». - Mn sa-i har sm sor oppgav. så paraoksal nok, bli fiav a alls vl r n nkl- «Tilbak il naurn» si 12, kn r a mnnsk har Olav Hoaas (Fors. si 7)

5 LØRDAG 6. MAI 1972 FOLK OG LAND SIDE 5 NOE SOM IKKE BØR GLEMMES I DAGENS STRID: D var Quisling som fosr ankn om saml Europa IOgså om Tlavåg r sannhn n annn Daværn lnsmann Pr Li snr u brosjyr om hva som virklig forgikk E ny bvis,på hvorls kor vrsjon av al r. vår samishisorikr - Birkhaug v å br om Ovrsik ovr hans innsas og hans ukas il Europapak rlig bur vi vl hr ha kpar Li, og lik ufrbruk anførslsgn - om-' rlig r al sammn Vi v a for mang gås sannhn lvrr Pr avslørr Pr Li i sin brosjyiligr NS-folk nok r Li i n lin brosjyr han r, som han har sørg for å ankkors m a har ugi: «Sannhn om sn il bibliokr, sorskjøn all sun nasjonal I Tlavågaffærn 1942.» I ~ingsmnn og ~n r~kk anr insinkr iag må gjør a Og Pr Li har sannlig l~sansr.?gsa avisn,.mp sr m n sørs skp- i go grunn il å ønsk sann-, kjnnr VI m r sa gir sis på Romaunionn (EF), 'hn frm frsom han og npp ly fra sg. Rakl så lar sg jo ikk bsri- hans avø husru un Lis forrning ha i sa a Vikun Quisling hl non slags grunn r plasr ~ns og viforholns?aur fra årn arbi for av samishisorikr som,ikk kunr fra Tlavag og Europa saml omkring snral figurr i affærn. i.n. var.a hllr ikk <manorisk, llr kanskj hl- Li var ngang lnsmann i zis!~k spionsnral». S~aslr grmansk lan. Og sma- Fjll- no som i og for sg pohibjn~ B... var Ikk kr a ikk Romaunionn bur ha få ryksmn lnsmann LIs un~rorn iallfall av fisk? il å gå li varsom frm ~g bl a hllr Ikk~ sn Vi skal ikk hr forsøk å frsom Tlavåg jo ilhørr: I.I Tlav~g av ham. Lls.l?ropåvirk non hvrkn i n aværn Sun og ikk s~yr brn~gr saspolii:>n llr n annn rning, Fjll- og hans husru rv i jn B... s gn forklarmg mn vi syns r rikig nå a srins bølgr går høy li lanhanlri i Fjll. i 0!ll hvorl~s ~l.for- Rykn om lnsmann Lis gikk,?g VI skal gjngi om hvorvi og hvorls og hans husru Rakl Lis korlig hr: Europa bør samls a Vi- hovanl for som I. En ag ilig på vårn 194~ kun Quislings innsas i nn sak lggs frm igjn slvhn i Tlavåg bl førs mnfan sg n ~ann. pa lag frm for offnlighn lnsmannsko~or l Fjll. om nok agns EF-forsvar-"" r innn Høyr og Arbiri n bok om Tlavåg forfa- I Han ha~ kjøp.n skø~ av r Konra Birkhaug av LaUrIz Tll l Tlavag, pari + Sip vl ikk s- og han m'n vl å kunn fa~ mn mn sg sny på r særlig pris på å bli min- J bulr ryg og fri m an- hanln. Skøyn var bunn n om. ~"" n~l ~Dlor \,.\.. rsnavnogrykrfrsom rånogsank.slgr.nnk- Allr i si før's of-" ~ ~ " Rakl Li var ø a bokn å y ham rsamng og fnliggjor poliisk pro- bl ugi og Pr Li «sa in- nå vill han. anml ham gram, som han la frm i n AV ADVOKAT SVERRE HELLIKSEN n» som såkal lanssvikr for bragri. Som yrsor programarikkl i TI- og ikk kunn a il gjnmæ- ligr prssmil mo ham DENS TEGN 24. mai 1930 D har bli nl oppsyr Vi gjngir hr Svrr Hl- l a. D r. Birkhaug sr- foral han lnsmannn a ~<poliisk ankr v Fri~-I i prssn fr a kom liksns arikkl: vr bl også bruk av s- Tll ha ulovlig r.ai0!lp Jof Nansns ø» kom QUlS-: for agn a norsk rsv- Afnposn har 10/4-72 n nr samishisorikr. Sli- para. Lnsmap~ LI. fik~ ling inn på spørsmål om, sn ha bgå såkal arikkl av H.O. Chrisophr-I k r som kjn of ikk så ovral. ham il ~ skriv il n samling av Europa, mn jusismor igjn. En mann sn om jusismor. Dn an- nøy m kiln. Tll pany, så VIll vl sahan?lo. også r fas~ a un bl øm for n forbryls går n mann som bl øm. k;n orn sg. D gikk ~n bolsjvismns nkjmp~s og son sraffn, mn så b- il sks månrs fngsl for Dr. B.Irkhaug foral. a i, mn så kom mannn IIi Russlan var n uropisk I kjn n annn a nok innbru han ikk har Rakl LIs lan?hanlri var bak og var rasn. Tll samling ikk mulig. Og vin: var han som var forbry- gjor. Dommn var alså; n rns spionsnral for ha ovrho ikk svar ~å også gå om n <mor-i rn. Innsnr i prssn ulovlig. Skal ikk a påal-i yskrn og a? ~ar r ham og n~ vill han!lnml? Isk nn». kors sg ovr a no slik mynigh og omsol ha. man på VIS gjnnom ham for a ha ulovlig raio- I 1931 sn~ så Quisling kunn hn og hvm annn ansvar for n uskylig I kunr fra Tlavåg fikk r. appara. Ka,nsI:j han skull~ u n appll I~ all fo~k av nn vår gaml kjnning og øm? Tnk a om ha-, på a så m~,ng ro. ovr il ~l il sik~~rhspolinorsk avsammng og Ilhør- ihrig forsvarr av «rs»- vær n øsom ovr: Englan? Via Tlavag. Hun I llr saspolii: sa han. n n samm fl~s kul- oppgjør, mlm av Kr- n uskylig! Klag mo «n I ~ol? sm mann, lnsmannn ~nsmannn ha lin lys. urk:~, om. n NorIsk Fol- sn, O. H. Chrisophrsn hllig rnigh av kspr, Il Fjll unrr?~?n il a h~n hnvn?~ sg ikrlsnmg il vr~.~m ~s- so frm i hofforgan Af- akor og ommr» kan vær sn ~ sas~ohibjn rk il saspo~ii frns kulur.: og slvlhsasjo~, nposn og grå bir årr vansklig å frmm. Riksa-I B... -:- il Tlava!?, no som som vl a ~Ill komm om saml a mø n saig ovr sis jusismor- voka Dornfl svarr i Af-,' l il n sørglig affær. frm a han Ikk ha v?ksn..russl fr8: rus-. nposn 11. april a unr- D r bar n srk for- (Fors. si 6) sisk-asmisk vl l øs. I I n anlning sn a- søkisr bl ansill. D sak- FI? år snr p~ Nasjona~ voka Svrr Hlliksn Af- kynig ha gi urykk Samlmgs sor RIksmø l nposn n arikkl, som for «a byrn ha opp bl form n ny, bla imilri omgån fa m for kagorisk», forsrk annll om rurnr m bl. a. nn mn n uskylig øm STORNORDISK SAMBAND, bmrkning: «Drs ur- vok ommn. sn il. n~s.ional lr i lig forsøk på å få a rs- En slik risiko r ifølg forskjllig lan.! oppgjør fr sis krig Chrisophrsn ikk sam- Efr ubru av annn opp il ny røfls gjør i funsmssig ilfrssillnvrnskrig, sn Quisling nøvnig for mg (sjfr- i. D må kunn sills krav 11. okobr 1939 følgn - akør Hans Van) å ilføy il n ommr «som forvallg;ram il sasminisr a frmsø for n rvurr- r av sun inisium». Chambrlain, m n lignn- ing bør frmms på annn Har vær i funksjon? Og appll: i må nn gjnnom Af n- man kan spørr om si ua- I posn hvis raksjon ikk, sjonn vill ha vær mr b- «D~ jg i 1927?~. i opp- r villig il å bira il n ny ryggn for n uskylig rag a vara brusk mrs- opprivn sri om iss, øsøm som bl hnr sr i Russlan, ~illar jg mg å ing.» I før han slv kunn klargjør hnvn mg ul Drs Exclln- Og sa folr vl a, sin uskyl. Mn nn ca, og v a jg ualr ankn hyklrsk bla sin svar' forliggr øsom llr ani! n~s~ all i n~risk lan, hnr.. For br nn «n i nn om, så kkr bgninar J~ sir. a brorkrgn mllom :r:y opprivn sri om iss sn «jusismor» bgg. D Sor~m~anma og Tysklan, m mg» r nok å la urn frmgår bl. a. av n fransk bolsjvismn som rius gauns, I hvil - og «jusismorn» Dryfusom som ikk var I ng mnn som syns må kjmp for Englan og ksilfolkn, (Fors. si 7) alså bli sån ubø. ' (Fors. li 6) mn som nok bl yp skuff ovr opplv.

6 SIDE 6 FOLK OG LAND LØRDAG 6. MAI 1972 «JUSTISnon,o» -- TELAVåG - - (Fors. fra si 5)! for å s på sakn. B... var (Fors. fra si 5) sir også a okkupr gal øm r uskylig og ml vir m m og sammn m ham øsom, mn likvl bl lans srafflov forblir gjl ommn ulovlig, nsn ulovlig raioappara, og ial 8 mann ibrgn båns kriisr som jusismor og n. forbryrsk. Chrisophr han påok sg rfor å skri førr og n maros. Tr av omgjor il frifinnls fr Rsoppgjør sar m sns appll r rfor særlig v anmllsn for anml lagrn - all fra sas. 12 år, m rsaning og hon. øsommn ovr n ung akull iag og kriikkn. rn og sn n il sas polii - var normnn. nør. Dommn skyls ha Riar Haalan , voksr... i polii. Så bl gjor, via I I Tlavåg gikk 5 mann mo n jø. Dornfls u skjøn han ikk bl mlm I SlvfølglIg r norsk rs ' Horalan poliikammr, og opp il hus hvor Lauriz sagn sis i arikln r a «vi av NS før i smbr 1940, skanal n skjnsl og rm forsvinr n vir Tll bo mns B... bl har mg ksak lovrglr og øsommn gjal n n forvrrs saig v a klig årsak il Tlavågaffæ. 1 sin unfor på n knaus. om gjnoppagls av sraf i Lonon ulovlig nr Norg ikk gjør som Frank rn u av bil såvi vi Han hør non «bankn fsakr. Han sikr il s raf norsk srafflovs 86 «un.: rik i Dryfussakn og ry v som «go normanm>. I lyr» inn fra hus og n fprossslovns 414, og an r n Krig hvori Norg l ' r opp i uhumskhn. Av Hos saspolii i Brgn av yskrn kom umln førr a «bgjæring om gjn agr». Krign var imilri ulningr r ikk bar så man ikk på anmllsn u av ørn og foral a oppagls av såvl påal avslu 7. juni 1940 v Ralph Hwins som i bøkr som non affær av by. han slv var sår og a hans mynigh som omsol blir Kongns og rgjringns og ariklr holr kriikkn ning. Dn bl liggn r' o ysk kamrar var sku grunig bhanl.» Hrom «bfaling» il n norsk. lvn. Vi har også uhil un a man gjor no m n. Han skjøn a a r imilri i Norg i. ovrkommano, gnral Ru : normnn som har av n. Imilri skull sas I bankn lyr var pisol. ag sor vil.! g, om «å innsill finlig i sag sin om om «rs»-opp poliibjn B.. _ n vakkr: sku. Han løp opp il hu. D r n kjnnsgjrning hn». I Tronhim kapiu! gjør. Profssor, r. juris ag på n lin friur m! s og fan r o ø ysk. a flr norsk r øm fr lr ifølg avaln «samlig Jon Ski skrv før Haa fisk og a han skull på r og o nglansfarr som anorningr fra n 7. juni norsk sriskrfr» og lansommn bl avsag a rakr bl sn m, frmls var liv i. D 1940 il Englan flyk Norg forplik sg il å an all anorningr fra Lonon ham n gaml anmllsn i bl sn bu fr lg. Så norsk rgjring som illgal s våpnnlgglsn gjl var uloylig og a Lans il unrsøklsn. D ysk kom også sormn opp fan sg brig il nnog n for n pågån vr svikanorningn av 15. sikkrhspolii var ovr mo hus 9-10 ysk mari. å us anorningr om nskrigs varigh. D var smbr 1944 var «n sør ho ikk kobl inn i n nsolar fra n minsvi. øssraff for mlmskap i n rll, mn ikk formll. s rsløsh i Norgs his n affærn. Da B... imilr pr som ilfligvis lå for poliisk pari NASJO frsaval,og DAGBLADET ori». Jg nvnr også blan i lo sg frak ovr vågn ankr i nærhn. D omrin. NAL SAMLING, skjøn øs skrv a også 10. juni 1940: mang kriikr avoka il Lauriz Tll bl han av g hus. Mn a ha al. sraff ikk var illa i norsk «Fr i Norg» ifølg «ml Svrr Harmann, som i frgmannn a for ng så allr yskrn Syfar srafflov. Drfor foranr ingn fra n norsk ovr 1970 uga «Søklys på 1940» lansfarr frsom han ha ain nkjmp o ng. norsk ksilrgjring i Lon kommano». D fls avisr m skriflig bvis for for på sg ryggskk. Han var lansfarrn som ha on norsk srafflovs 86 skrv om krigsopphør, mn iisr og forfalskningr mg løsmunn og sa a sku n hans kamrar fra livsvarig som høys. rgjringn sa sg u ovr som n norsk ksilrgjr skull gå n ny bå il: un varsl. sraff il øssraff, og n. gn mvirkning il krigs ing og ns forsvarr har Englan om non ag, og I Vi skal ikk hr komm r innhol i paragrafn il opphør for å l kriikkn prsr. Han r sas sip n B... fikk n bklmmn! nærmr inn på n vir å gjl poliisk mlm ovr man urikig brak i a i hisori. følls av a han var ump: uvikling, mn nvnr bar skap isnfor «a y som n ap krig (mn Lononanorningn bl opp i ornlig vpsbol. i korlig a i forbinls Finn Bisan». Norg som jo var n gjnsiig. ikk lag il grunn for non. Og føllsn av far ga sg' m frforskningn bl ha ingn «Fin» a an ovrnskoms) ovr på Na ' om i 5 okkupasjons : ikk a han kom frm il. funn sor lagr av våpn orningn bl gi, mn var sjonal Samling, i 1934 go årn og bl ikk anrkjn I Lauriz Tll hllr. Han bl I og sprngsoff. No som al virlig okkupr m plik kjn minorispari som i Norg llr Englan av an mønsr inngån og hør. ial før il f. ks. for okkupann il å rspk ivrig ha arbi for r nn uromakr som a var folk også opp på SKATTKISTA forllr om r norsk lov og oppr br forsvar, no som an Kong Haakon 24. smbr lof. Han fan ryggs Tlavågaffærn: «- - og hol ro og orn fr, aglig vill ha hinr okku 1940 bgn som borgr forsa å la gå for a! som hvn brn yskrn Haaganorningn av 1907, I pasjonn hvis var bli. krigr. Efr opphør av han var Englansfarr og av hl bbygglsn og all fis. Arikkl 43, va av bå fulg. [n ysk okkupasjon fikk al m Tll a han skull kbån,slak n buska. Norg (Norsk Lovin I Kongn ok konskvnsn man fra 8. mai 1945 n alli komm ilbak om o agr. I pn og sn all mnn 1910, si 500), Tysklan og' av okkupasjonn og akk r okkupasjon i hnhol il Forøvrig vill Tll på ø mllom 16 og 56 år, ial 71, fls uropisk lan. 26. augus 1940 Aminisra norsk og allir avalr av og liv prsnr ham for o il konsnrasjonslirn Arikl 50 forbyr fllssraff,' sjonsrå for å ha oppnå 16. mai 1944 «om sivil ami anr flykningr som opp I Sachsnhausn i Tysklan.» no Lononanorningn «ro og orn» og for å ha nisrasjon og jurisiksjon i hol sg på lof, mn, D var naurligvis il nopp var. Norsk Grunnlov. opprå «som mllomm~n norsk områr bfri av fikk han a avvrg. I nok, mn var jo krig og bsmmr ssun i 49:. mllom nåværn mak allir syrkr» (førs of, B... var srk i brå ansvarlig var vl klar «Kongn kan giv og ophæv havr og bfolkningn i fnliggjor si 139 i un m hva han nå skull gjør. ovr hva usa sg slv Anorningr, r angaa Han. Norg». Da ksilrgjringn riksparmns «ovr., Hl siuasjonn var ham og anr for. Og unr n l, Tol, Næringsvi og Po : v sin anorningr fikk nskomsr m frmm srk ubhaglig, mn som hvr omsnigh må lns. lii», mn alså ikk krigsb-! uron il å voks i Norg u Sar» i januar 1950). D gamml poliimann syns mann Pr Li og hans av. smmisr som Lononan 'al Kongn i rikslfonn kom a for agn a 14. han ikk han kunn la vær ø husru vl nå n gang orningn angikk. 17 b 24. smbr 1940: «D som mai var avhol juris å ml fra som ha for all vær rns for sm også: «og maa kanskj smrr mg ms mø m lagr fra n hn og hvorfor han alså bskylningr gskjfig ikk sri mo Konsiui av al, r n uvæpn bor angivlig høysr, som ikk ha kunn ufør skrivkarl og lvin onn og af Sorhing grkrig som nå pågår hjm- anfør Norg som fri 8. opprag han ha om ((samishisorikr» har givn Lov». Mn ksilrgjr.. m i Norg.» Jfr. Sommr mai 1945 isnfor a frforskning i forbinls ris mo m i offnlig ingn nglisjr all iss fls «Kong Haakon VII var okkupr, mn nå av m raioappara. Han ga skrifr. lgal forbu og blir slvføl Talr», si 38 og 40, ugi allir. D forhnværn, pr. lfon rappor il sin av Pr Li: Sannhn om Tla. glig ikk lgal lovgivr v i 1947 m Kongns go 4-5 år iligr slvopp~ag ling i Brgn, alså il våg. Eg forlag. å flyk fra lan isnfor kjnnls. høysrsommr hv saspolii, og ba om for- å følg også inrnasjonal Soring kriisr også a man rass i nn ny holsorr. Efr n is for Tannlg r i Englan som slv Lononanorningn. Sor okkupasjon var allir og så løp kom bskj om a nøy vokr «Boss Lov» ingsproposisjon nr. 83 ( 51) ls msirr i n norsk «kommr» og gikk u fra M ART I N KJE L O A A S og forak n norsk ksil bsm såls: «Ingn ysk krig som førs opphør a var o kollgr på Karl Johansg IV, ilv. rgjring som misbruk skal sraffs for n hanling 8. mai 1945 isnfor alså. saspoliikonor. Da Tlfon gjsopphol il å gi lov I llr unnlals som på n 7. juni På nvn mø kom frm il Fjll, hvor B... bsmmlsr mo n nor.' i n bl bgå ikk var innsa slvoppsag sg opphol sg, mn hvor lns. sk bfolkning som forbl i sraffbar fr nasjonal llr slv som Høysr, skjøn mann Li ovrho ikk var VI OPPFORDRER all som r inrssr i frlan, og som var i. inrnasjonal r.» D også hl lgal var avsa ils a han var bor på sri m bl. a. n briisk! gjør i virklighn all av okkupann og rsa jnsris, vis sg nøkrn hisoriskrivning il å sn inn avisr, «Oppnhims Inrnaionallanssvikommn il jusis m n ny norsk Høys a også var o ysk offi klipp, bøkr, okumnr Law», bin I, 7. ug., s. 251, mor. Jfr. srafflovns 3. r som man arrsr f srr m. D bl av yskr I non som bnkr a Sor Mn Soring gjør in for r mø 14. mai n bsm a man skull I m.v. som kan blys in fra 1930 og snr il briannia var allir m å få si påbu gjnnomfør Al var ulovlig. Lik ra u m n ysk moorbå INSTITUTT Norg unr annn vrns v all gjnoppaglss så a n ulovlig Høys. I FOR SAMTIDSHISTORIE krig, n usannh som søknar som un vir r gook illgal Lon Tosrups g. 29 _ Oslo 2 såkal rsoppgjør r byg nks fori r åpnbar onanorningr som lgal. øm fr iss ulovlig: Tlf g på. Oppnhim, s. 254 a prakisk al all ill Hvorfr slv og anr anorningr. '~.

7 LØRDAG 6. MAI 1972 FOLK OG LAND SIDE 7 I Forbunsprsinn sam- Så får a vår lsr slv Quisling og Europas samling ~;n~~~:~~s~~~~f~~ :~si~;~ I ~~T~~r~~~ofJ!~b~frnp~~~~~ hanlingn r avslu. r, nn ulukkn øko- (Fors. fra si 5) sin forslag il n Europa- isk sar som kommr i b- nomisk sammnsluning _ føls i særlig gra ragisk i vår pak å gjør sin innfylls rakning, all m n llr Arikkl 8 no som jo liggr i navn lan som r så nær bslk bå gjln ovrfor yskrn flr minisr fra sin rgj- For å sikr koninui i EEC llr for n saks skyl m Sorbriannia og Tysklan. for å rygg Norgs og ringr, llr anr oppnvn, arbi for n Europisk i Fllsmark - kan væ- Drs rklæring av 30. spm- uropisk nasjonrs nasjo- lgr, i ovrnssmml- i Kongrss, for å ha n nø- r non brukbar vi mo br 1938 (Mlinchnforlik) an- nal ksisns. D var flr s m vkommn sas I vnig saig ilsværn- uropisk fllsskap Quisgån forhol mllom Englan ukas il n slik pak og lovr. lls i vikig spørsmål Hng nk sg og rakk opp og Tysklan, og s byning av m bl også ryk i All sar skal ha mini- av flls inrss, upkr rningslinjn for. Som for Europas frlig uvikling, anall av ca. 20 ksmplarr. mum o, maksimum syv l- rgjringssjfn hvr n man vil s ok hans Europagjor srk innrykk hr og Trass i var ikk agr i Kongrssn. fas llr milriig s- pak sik på samarbi vi r ovrbvis om a spørs- mulig for Quisling å få frm- forrr v Kongrssn. om forsvar og unrikspolimål som gjlr iag r å lag si ukas unr rs- Arikkl 2 Diss rprsnrr sin r- ikk og «økonomisk spørsr Europa og sivilisasjonn' sakn i Dn uropisk Kongrss gjringssjf mns han r mål» bl bar nvn som ilv fr m Tysklan i Drs Dn kopi har lykks skal bså av rgjringssjf- bor i in mllom møn lgg il. Nvnr non rklærings ån. I FOLK OG LAND å oppspor: n i ilslu sar. i Kongrssn. iag a Romaunionn kan Dn ns posiiv vi il å skal vi gjngi hr ilslu. Kongrssn vlgr prsin uvikl sg il no slik, så virkliggjør r sammn-, D kan imilri vær for hvr kalnrår såvl Arikkl 9 skrikr jo som kjn all smling av briisk, fransk og' grunn il å pk på a a som n fas gnralskrær Som grunnlggn prin- «uroprn» opp som sukysk inrssr i n førasjon Quislings håp om n frs- for forvalningsmssig sipp for n uropisk ny- n grisr. av Europa fr iniiaiv av Sor- sluning m Tysklan innn og uøvn sakr. Prsi- orning gjlr a hvr u- Mn unr nhvr omsnbriannia for å skap inrss-! krigns avsluning bras, n, visprsin og gn- ropisk sa bholr sin ful- igh, så r alså ankn om fllsskap og samarbi nyig gjor Quisling sis for- rai skrær ugjør Kongrs- l slvsnigh i inr an- slik saml og samvirknfor all parr. I søk på å løs bå og sns prsiium. liggnr. M hnsyn il Europa førs og frms Unr iss omsnighr og' n gaml ank om n uro- for,svar, unrikspoliikk og Quislings. Dn bl fosr og i brakning av lilsr som pisk samling gjnnom å få Arikkl 3 økonomisk spørsmål, skal frmm av ham for årir krign bringr også ovr nøy- i ysk ilsluning il si for- All lgasjonr innar I r. anns n snral flls- sin og var hans sor ral norisk lan, appllrr: slag om n Europapak for sin plass i n Europisk organisasjon som skal ha il kongsank. D bør man væjg ærbøigs il Drs umå- i Europa som frmso f- Kongrss som rprsnan- oppgav å koorinr n- r sor nok og ærlig nok lig auori og ansvar og illar i r krign. Forslag bærr, r for fullsnig likbr- I kl sars virksomh på il å innrømm iag på hvilmg å forslå 'som n vil s, i non gra ig og slvsnig sar. iss områr. kn si man nn sår i a - a n briisk rgjring i prg av forhol,som rå- V bsluningr som krvr Enhvr sa r forplik I gns sri om mån ankn samhøv m n prøv m- i a bl frmlag. Også avsmning har mlms- il å opphv llr foranr kan ralisrs på. on for førasjonn av Amri-I forslag bl bgrav av san n smm hvr. av sin lovr og foror- D foransån r llrs ka, Sy-Afrika og Ausralia inn- n av mang ysk myn- Smmflrall har binn: ningr som ikk r i ovr- I i sor rkk bygg på n byr hvr uropisk sa il å vl- ighr som m Trbovn virkning for all pakns: nissmmls m nn! arikkl i FOLK OG LAND g 10 rprsnanr il n kon- i spissn fikk hån om u- mlmmr. V smmlik-i pak. Gylighn av rgion-i snhøss 1958, skrv av grss som har i opprag å forb-. kas. D som bar r kjn I h r prsinns smm I al.ovrnskomsr innnfor signaurn M.Ø.S. r n konsiusjon for SAM- av få r imilri a Quis- I avgjørn. n uropisk nyorning VELDE av uropisk nasjo- i Hng hllr ikk a oppga si (f. ks. mllom norsk og nr, å forlgg il gokjnnls, arbi og sin plan. Bak ys- Arikkl 4 I grmansk rikr) blir ikk For ungom mn llr forka,lsc v folkavsm-i krns rygg og unr sor Som mlmmr av n brør av nn pak. D må ning ihvr lan. prsonlig risiko sn han Europisk Kongrss har og ikk sri mo pakns (Fors. fra si 4) D 'cr n ns sasmann I u rprsnanr il n rk- hvr nkl av rgjringssjf- prinsippr. nr av n gnlig norsom på nåværn ispunk k av anr okkupr n irk forbinls m i. I all anr spørsmål, unn- isk nasjonal sosialism. D kan bring Europa ilbak il lan for å skaff ilsluning Forbunsprsinn, Kon-I a flls anliggnr r ifr m å visk u sin f r og f ornu f.» l 'l p l ann og p å n m å grssprsl ' n n og gnra l - som r bsm i nn pa k 'f nasjonal f ini f og bli f of- l' I øv srkr prss på skrærn. Vkommn llr blir bslu av nn ~ <;>r n.' or Nor n, ar Ig D r vl høys vilsom avgjørn ysk mynigh- rgjringssjfr, hnholsvis pak, gjlr i hvr sa ns aslsa~sk-(<lsm»' om Chambrlain virklig var r. Sammnbru på fron-i Forbunsprsin, Kon- slvsnig og gnar. vsag r hl s~ pa n srk sasmann som n sans også iss b- grssprsin llr gnral- sasforfaning og s yr, gn I ~i~ss~. N~rg~ lfr~mi r Quisling ro. Iallfall bl srbisr. skrær, bsmmr slv lovgivning, jurisiksjon og l ~ a~ llln l apr, han, forøvrig fr a Norg hvilk spørsmål som skal as i gn insiusjonr. I rsi!?inr mo rar og irk var bli rukk inn Quislings ukas il n opp på nn må. I maoisr. Ik~ bar - mn i vrnskrign (brorkri- Europapak Arikkl 10 I man~ nok il ~. n mo: gn) akk vær nopp For å bsky Europa, j- Arikkl 5 I D ugifr som arbi i. kraisk ~~lllljn kan fa Sorbriannia, rsa av' n uropisk folks vl-, S for n Europisk I n Europisk Kongrss I fors. VI far bar~ håp ~ n poliisk vnyrr I fr, frmm n rfrig Kongrss skal vær Win, mførr forls på la- i u~gommns søkn lkk~ bhr Churchill, som såviss ikk: orning og varig fr for såfrm ikk Kongrssn I grn i forhol il folkall h~nr av lynol?g rs~gnank hvrkn på fr llr i Europa, slur uropisk I slv far annn bsluning. i vkommn sa, rgn sj.on. Flør Dllr ~li~x; Vil f på samling av Europa. Han :sar nn pak. i hl millionr, og ovrsjø- na rna. VI.IgJn øl forsa n gaml briisk San som hvr for sg I Arikkl 6 isk bsiisr ikk m- solh. ov~rfor SI ~an og poliikkn m Spli og forblir slvsnig, r følg- Dn Europisk Kongrss rgn. Kongrssn kan u- føl sollar.l m~ SI foll~. Hrsk, å allir sg n: D Sorysk Rik fassr rglmn for skriv iss kvor m i- D~ r bli nasjonal sos~m n n~s srks mil~-, m Bohmn og Miihrn, P~- saksbhan.li;g, annr ~ rk ska på sasborgrn ahskr. ~nf ny ungom VI~ ærmak l Europa for a. ln, Norg, Danmark, Svn- snralkomi for n vanh- i vkommn sar, og. s ry. smf klun fra ~~o knkk n srks koni-i g, Frankrik, Blgia, Nr- g lls av organisasjons- om nøvnig innriv gjl i kr~ls flaggsang og. IgJn nnalmakn. I ilfll: lan, Ialia, Ungarn, Slova- arbi og anr nøvni- v paning. hls rø, hvi og n allians m Sovjsam-I kia, Romania, Kroaia, Sr- g komir, og organisrr blå. vl for å knkk Tysklan bia, Bulgaria, Grknlan og I gnralskraria for løp- Arikkl 11 - og m rsula all Albania. I n og uøvn sakr. I V foranring av nn nå kan s: Englan rusr Arikkl 1 I all komir skal vanligvis ovrnskoms krvs o r- Ros og Ris il n 2.klasss mak m Dr opprs forbun: forun Tysklan mins fir I jls flrall v avsrn ap imprium og o r- mllom uropisk sar I sar vær rprsnr. In- ning blan pakns mlm- D r gllig å kunn jparr av Europa unr m n forbunsprsin,: nn all komir har hvr mr. konsar a ungomssofsovjasiaisk hrrømm. og m n EUROPEISK' mlm n smm. Arikkl 12 f i «Folk & Lan» r vi Mns Rs-Europa sår un- KONGRESS som n sn- Dnn pak rr i kraf I såpass sor spalplass, samr n prmann russl fra ral og øvrs forbinlss- Arikkl 7 sraks n r raifisr av I mnlign m bar par år n vligs miliær lan- insans. Dn Europisk Kongrss Sorysk Rik og anr ilbak. D visr a avimak vrn non gang har D forbun bærr nav- holr som rgl si Pl-\ fri uropisk sar. D sns lls i høys gra r kjn. Og snar n io sjø- n: D Europisk FOlk-I numsmø hvr år, i sp- øvrig uropisk sar blir moaklig for ung mnnsmak. fllsiskap. I mbr, ovrornlig mø-i auomaisk oppa som krs synspunkr. Soff om Efr a uviklingn slv Dn uropisk Kongrss r hvis forbunsprsinn il mlmmr av pakn når I akull poliisk og kulurha gjor umulig for: skal bså av rgjringssjf- finnr hnsiksmssig l- rs rgjringr raifisrr l' ll mnr fangr in:ss Quisling å kunn påvirk n (hnholsvis varamnn lr hvis mins n rjl \ n. hos mang, og avisn VII b- Englan forsøk han m for samm) for urop- av mlmmn ønskr. ' * (Fors. si 8)

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema Gudru Briuss: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Sid 8-9 Nrma Fiklsi: Bik r brig. Sid 6-7 BRuradrss: SV, Akrsg 35, 0158 Osl Vsr Om r. 1/2006 Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari Tma PALESTINA F: Nrsk flkhjlp

Detaljer

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast NR. 17-15. ARGANG OG LØRDAG 10. JULI 1965 (il c... o f\) "''S -.:i LØSSAL~l ~rone Il SIEGFRIED: Hva skjedde med de norske gulle HALLGEIR HORDE: fø r 9. april 1940?1 Begynnelsen på sluffen... Sensasjonelle

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter.

SNO. Kulturpersonlighet og Ad-v. Schjødt veteran - gjennem hele sitt liv medkjemper for voldgift i internasjonale konflikter. Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 De som ikke fikk følge med på frammarsjen (ikke fikk oppleve oppreisningen) (Fors fra forrige nr) Fylkesagronom Chr Kvarberg, Gjøvik Bonde Jens J Finsad, LØrenskog

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes , J.. 0 -: J' ~ ) \! Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 ER DE KLAR OVER a vi når lang og får folk i hele lande i ale? BAR DE NOE PA HJERTET så bruk våre annonsespaler, 32 Øre pr. mm. Reserver plass

Detaljer

amfi os magasin Langåpent til kl. 21 Knallgode SUPERTorsdag 18/4 Se baksiden

amfi os magasin Langåpent til kl. 21 Knallgode SUPERTorsdag 18/4 Se baksiden amfi os magasin Man-fr 10-20 (8-22) Lør 10-18 (8-20) søn COOp xra 10-20 amfi.no Tilbudn gjldr 16. 20. april 2013 SUPERTorsdag 18/4 Langåpn il kl. 21 Knallgod jubilumsilbud S baksidn amfi os magasin amfi

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 61

FolkogforsVar Årsberetning nr. 61 FolksVar Årsbrtning nr 61 Årsbrtning 2012 innhold Styrts tilbakblikk på virksomhtn i 2012 s 3 Administrasjonns ovrsikt ovr virksomhtn Aktivittr pr 31122012 s 4 Tmadagr s 5 Tmadagr Forsvarts prsonll s 5

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau- Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 /, OG Nr. 37-6. årg. Lørdag 23. nvember 1957 Løssalg 65 øre HAR HALVDAN KOHT PRØVET Å Prlessr Skeie m MSTENKELGGJØRE ULRCH STANG Høyeseres sre ny de hadde erfar. Således

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer