SNO. «Avsløringene» fra Stockholm, hvor - hvis man skal tro «Expressen» (hva vi dog hetserne i norisk presse?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. «Avsløringene» fra Stockholm, hvor - hvis man skal tro «Expressen» (hva vi dog hetserne i norisk presse?"

Transkript

1 OG NR ARGANG LØRDAG 26 JUNI 1965 LØSSALG SII<:GFRIED: Dn uhør svnsk prss-gpliiskanal j IRELATOR: Quusqu NU HAR RETTEN LØSLATT OGSA SELVESTE STORKONSPIRATØREN OG I an m? «NAZIKOMPLOTTETS» ENESTE GJENVÆRENDE ER - E X PRE S SEN S JØDISKE KILDE SOM HAR GJEMT SEG I ISRAEL Hvrfr r så aus nu blan «Avsløringn» fra Sckhlm hvr - hvis man skal r «Exprssn» (hva vi g hsrn i nrisk prss? ikk gjø) - n grum naziban grassrr på' u ~_"~~~-~~~~~~~~- hyggligs unr lrskap av førr sm øynsynlig frsikr a vrh in- må n a nvn «Arbir- bfinnr sg på n annn gn spr av nn ar før paris avisr m slv kl virkr sm kjærfra rs priva svnsk «Arbirbla» i spissn kmmn frsøk på å pus skanal vr grnsn gjn- n sm vl kan kmm liv i ha sm kanskj så k plii i Osl a il å ks pari rgjrings- små var bgyn å ø u n usn pliimann vn- makn v kmmn valg Og så Ralph H w i n s' ilbak «m vikig pp- - når n a sr br fra rnslig Quislingbigrafi a! lysningr» m slik spr A slik sku på prsssam-: En viss Klbjørn Varmanns man nn ag fr a skan-!pn sm VERDENS GANG hysrisk vrshyl kan aln var bli alfr åpn- g DAGBLADET sm mgn ikk vær ann nn uslag bar mnr sg slv naurligvis har vn n avn n n samviigh ' Også Lunahl bl løsla av rn brr ikk sakn Da var ann av Var virklig bhv fr så - - pl Sring uvlna «r al n rkk navngi pr- Sin n nrsk prss mg pøblsnakk? Når man r g a SI» snr hng u fr al flk nu går så sill i ørn når hør Varmanns innlgg i VI v Ikk m r n Dn nrsk prsss hlning gjlr svnsk «na- Sring ha i all fall i vass i n illukn bkk s~m lngr frbausr vrjll!~! s~~a!~~ &Jlan= ~ial1s1agb> )!l gjr~1]gg1 unrgrjhfø1lsn" av-å~ vrh -< ikk' - hjrnva$k~;-~ flk; sfnig ag l '1ørs"''P'kk ' FrIs si 6 I grnsr fr hva iss vrangmn r n sa bør ' Ilærr illar sg? Alli :l vær ~ ~ : plus- ukkr angsn fr ungmhg r bli sa pafalln mn frm D må fr nhvr s~il~ m avslør «ny- pris rinrs «rikig» så nazlsisk kupf~søk» l Sv- man kanskj slippr unna ng Fr hvr l all vr;n n rgnskaps ag sm r bh av nn harkk ban sm saml våman innrs inn frykr vr- r nn slv Blzbub pn g ammunisjn sm D sm v sin filslagn planla å syr n svnsk pliikk bærr ansvar fr rgjring g sm var u sm ikk vill hør gangspunk fr n lysig på Quisling frnk ham jak på g g svnsk g il slu sm n ban nasjnalsinn mnn m Kaifasr vrl ham il n navns nvnls g vanlig nymkraisk sprgbruk? vanærn ø (r ) har igjn få n sr Rikignk franlig skanalbla EXPRESSEN's knskjlvn Nå må pus- s ny liv i ha m m «avsløringr» sr såhi i sm frbl på ~in ps i svnsk prss g m il- s fr fig å sikk unhørn rgjringsmør g na al hva rmmr g øy ppsyr mn llrs l kunn hl D sm fr fakisk il a n hr hjm- sg fr frlan i ppslim i Nrg var na mr n uakknmlig arbi i ppa av fryklig fm lang krigsår skal anslag m svnsk m- frsa vær «frrærn» kraisk samfunsrning krrr rømlingn nn i slvs Svrig I D r ingn vil m a Svrig var i all fall n nn ny has bølg har sr g ans agsavis sm skrm mang ngsllg prsr nmlig AFTON- sjlr I «Dagbla» ryk- BLADET mns n saml kr frlagssjf B u n- prss hr i Nrg hyl m sch n u m n lang g bny anlningn il rrik arikkl r virkr n priva nrsk hksjak sm n ns unskylning på iligr NS-flk g an- fr a han våg å ugi r sm kunn nks å hravka W i s n r' s sympaisr m m «Kan- bk m «Sirhrrns juskj r uløpr il Nr- sis» Mn skynr han sg g?» lø frhåpningsfull å si a han bl ilbu rg usanslig i prssn g n fr Nrg il Hwins hr sm i Svrig mvirk bk var han kar fr sin ha mynighr i n uhør pr- g nk blank Så han vkasjn sm var sa i gang Slv a svnsk plii SLIK DRIVER PRESSEN SIN HETS _ Frs si 8 w \Ill

2 Afnpsn valg - Svrr Harmanns Piknbrckbrv Misjnsprs r sikkr k nk! R Sansa Unrgn ha fr I Ha r i ag ksisr In mmrlam par agr ~in bsøk avn NS-pari skull jg ha Da jg i frrig nummr rykkr gjrn innlgg fr- lr am sm fral a ml mg inn fr å marav FOLK OG LAND ls i gir ss franlning Gjnnm årn har man i hun ha ls insra i I bi n urfrighns FOLK OG LAND kunn m Svrr Harmanns Pi- il a r på n misfrså- «Afnpsn»s spal L-lg has prpagana sm k n b r kb rv g sa l samm Is sm y lgvis l h ar gjr ls skarpslpn ariklr fra srns mning m signa- bviss går inn fr å fri arikkl frmhl a brv sg gjln hs innsn- R San sa s hån Nu ur «Ell» Dnn «Ell» sannhn g kjærlighn muligns ikk var k på rn - g a kanskj bkla- har nn l rønr lag pås a «al g umulig I A r iligr NS-flk ikgrunn avn i ysk gligvis hs flr Når i vanringssavn n g fly- kunn kmm fra Lnn k hlr br sammn? «Wirsan» sm man r- FOLK OG LAND r ris ~ pp il s~ørr ppgavr i unr krign» blan ann Tnk m bar 1000 llr fr mn n yskr ikk spørsmål m hvrvi Har- sm ~rrs: Jns Han var m n bgrunnls a gav hunr krnr kunn ha skrv må jg manns Piknbrck-brv r r l lill na r han sa hnns brør var bli sku hvr il kampn m urnk på n sm sår i n <~ falsknri» så var na- vr mg fr rr rfra Unr n? 100 år gamml «Opfinlsr- urligvis ikk mningn å R S?n<;isas ariklr fa~ avhnlsn på pliikam- Jg snr ppfrringn ns Bg» jg har i min bk- I påså a Harmann kunn VI alsa Ikk lngr s l mr av askn var hun bli vir g ilføyr: ms hyll Dr sår mal hvran nks å ha frfalsk ks- FOLK OG LAND En :fr mø av hånsr hnsiksmssig r å ramm man v nkl blysnings- n nr kanskj il g m hai n rykks ~aml kjm- Slik mrn s å iss has apslr på ricks kan frmkall»naur- skr v Piknbrcks navn pr h~r fra :I~ :amr; f~r ls unr signaur «Ell» rs ømms punk Gjnr spøglsr på n har- falsk Vi syns må frm- ~a?~ ~ g r '11 ; /~ s - g nn lr am sm nm prssn r l å lscn» D hl r spørs- gå avarikln a ikk r Sr~skkv so~fa ma ølg bsøk ss ha bli s sg il hvr bfinnr rna l m l ys g s k y gg VIr k - nsl a g sas fik nn VI h ar h a s a a r VI r l nn ~ f grp avnn 1 11 l ari k- sg D n ng Ik s Jurna l ISningr i ankn Harmann har s n mann g ysr r ln g vill så gjrn gi a- ns bk: «Prph - wih- Slik r gså m his- imilri påbrp sg vr hans mmn mn unr sign «Ell» li u hnur» syns å vær rifrskning g avisrig- brv s'ffi hisrisk g ju- Av uannls v:ar han ppmunring g røs Hun vligs birag il ppring Al avhngr av hvr riisk hlbar bvis på mi-i ~hl?~ g han yarl mang ha så skrv li il- lysning g har uløs n lys rs Mn når hl l~ær frræri fra Q~islings ~r m~jnsprfs ~ Kma Hva svar il «Ell» sm hun vis rgi av hafull k~mm~lysbunn rs m n n- SI D r fr var pp- an r pp v g sa av mg - g sm var skrv arr fra m sm VII fri ki bksav i brv a vil faning hisrisk falsknri k?rrupsjn ~ frbryis~r i n sinig g nøkrn n sannhn Til frmål man nk l kunn frap ikk bar fri al fr vår ~JO~ k~ vl~hg ~usllig I D ilsvar km slvfølg- r jg villig il å sn krsg i n alj sm nk kan mning yr på a n ysk ~nn r~ 11 1:- ~ar ~~nr~ llig ikk inn i «Afnpsn» nr 100- ; nmlig ugivlvær av byning i n gnral bar har sa si amp an m ]~ l Drim k «Afnpsn» sn av bkn på nrsk Mkriminalsak mn npp hr navn unr brv g ikk arn før SIs :"rnskrig~ inn ann ilsvar hvr nr FOLK OG LAND's rhvr nk bar rir sg slv skrv mn gså akg a E~g~an~l SlI~ van r sign «ElI» fikk vi hvm aksjn a r' prakisk m n l frkmmn fri kumn frmkm- a an rg sm hun var g a hun ikk mulig å kunn gå inn fr maskin-skrivfil m slik så å si i ølgsmål g ~ hanl m «h Na- ha kunn vn ann? Hva m hvr lsr Man må slvsag ha lv il førs frmlag fr gnra- ~lv~> l~~nmglan ~l1i m sm «svk» sv sv (abnnn) av FOLK OG å vær unig m Svrr lns ø slik a ikk r : an ~ sg s ra l~ På n n si: E inn- LAND saml inn kr 100 Harmann i hans lkning av anlning il å avhør ham ~ns IN ~n nasjna;9 lgg fra n lr am (ca llr krnr 50 hs i kumnr han frmlg-på ~ b:ryggn må na- J~? ~ h f 7? år~ sm innhl n~- n n;;ril!s mga~gskrs gr g i ilfll kan ~rhgvis hyrk~n har Jurl- l f a r b a~ r n- ~JærlIgh g p~mun~ng sm var mrssr l ~? I j gså vær rimlig ISk llr hisrisk bvlsvr- ~pp rn ~ ar Sl r san l (mnlgg kunn lik gjrn Fa hør lsrns mnmg grunn il å rkk i vil g- i Dril kmmr - hva akkbgl r h lm945 n ussr I ha så i Sønagsskl- m g gjrn anr nral Plknbrcks hukm- mnsn rn gsa an y r - l an l k arrs bl a ) - - p a n annn f rs l ag mis så mang år fr hn- a gnraln npp var ~ sal Dng l h nsn ra- si: innlgg m ha I G N ilbak f Il sjns Ir r var an mang h m Isns frløp In av vn r ars ni sm v IV g u n gir imilri grunnlag fr pphl i nkism b- hl gf l fg PPkmun ring I nn frm fr nskjærligk k fl va a sa angr an syng h a rnlk~ shvrrl Hhar~an?ls l~n ~ h russls i ang ~r n vis m Han hl sg Af I prs ho 1g l kkr Ig alrl v bl s l a ansal v fr sl6m vlin rank il sis n raus «ni?s n» fva g a a Og an VI Sl r l - m sam r ør ar - G h mn SIS - røvng ny sg av brv sm ligr r mmlig vilsm ~Øf ~ U k Sign ans ns sm i hvr fall r Svnsk krislig rinring han ikk var vrbvis m In av hr anfør sj l ImmrI bli ffnliggjr D r ikk bar i Nrg khn av rammr naurligvis inn- Hans Eg Nissn Dnn lr am s~ kirkns mnn mgås l- Tilbak il min gjngivl- snrn kallr «Svrr r al m hr har alri frig m sannhn g s fra «Opfinlsrns Bg» Harmanns prsnlig hr- vær mlm av NS - g mraln I svnsk KYRangån kunsn å frm- ligh» i vanlig brgrlig Omkring Elv- har hllr ikk nn NS- KA OCH FOLK finnr vi bring «naurr spøglsr» frsan Vi har a gså i ar- bkjnskapskrs Hun r følgn rinring m ph- D m blysningn gjl- ikln urykklig slå fas rumsfullmakn gansk nkl n halvsøsr ikk g krisnm: r gså fr hisrifrsk- a vi mnr r sam- av min avø mr g r «U'nr Hilrs i i Tyskningn Skal nn bli r- m sm han slv har skr- En ag i bgynnlsn av vl nu ca 25 år sin jg sis lan fick många i «Bkannlsfrig så må man ha mulig- v m sin briis~ k?l1- april 1959 mø jg fhv så hnn kyrkan» bå prasr ch lkh fr å s samm ga sm amaørhisrikr sringsmann Ingv Førr Hun sa n~ r un~r SI man gå i n fr sin sånhnsynsløs skarp lys på Hw~ns a «~an har - - på gan Jg akk ham bsøk sm Jg alrl sk~l akigh i rn Och i Spanin au parr i angjln a l bruk l hvr fall fr fr hans mig pprn glmm: «Husk r sa~ har vari yrlig svår fr isrm av vår hisri D hisrikr g frskr u- på Elvrum i 1940 Han vrfr nskapns makr l m sm vari vangliska rsnyr ikk å blys nkl svanlig mr» svar smiln a n må himm~rumm - r ha- bkannar ch ar val så an i på NS-sin ubønnhørlig Raksjnn j bruk sin frsan især s Isalr VI lvr 1 ag skarp g samiig la all når var så påkrv Jg Mn vi kan anka på annu årlig rkk hs NS's m- - sa a var bar så syn mra narliggan hanlsr : sanr unr kkupasj- a han var aln n gang plass i mkrai sm Quislings rgmn i Nrg nn frbli skjul av mørk V å r k j ær D vil nå in vis svar pps i Nrg fr 1945 D innbar livsfara fr många Da blir nk «naurr ROSENlUS SANDSTAD han Ja sa jg mn i ml- Han l i så må van- nrrman a ffaka n knsspøgisr» på n hisrisk ø pinsafn 74 år gamml lmin har ikk vi i il skjbn m anr mig kvn krisn livsåskåning Och scn mn blir ikk bjkiv hisri Dn kr- Bisa 6 juni 1965 NS så g Så r E bra mnnskr sm fr kinnrømm Førr D var s~mpl Scharffnbrg il sin brannan frågan i såana ir var n: Ar vi vrklign vr frmlggls av al ma- FAMILIEN vl Hambr sm rn n ir blan anr Mn av skyliga ill lyna m n rial fra bgg unr k- n sak sa jg Hambr vnsån inrmss får vrh sm sjalv visar a n kupasjnn srin parr ja mn han ha n a bkrf n anls in bryr sig m Gus r ch ø L O S J I SØK E S flr m sg vi all har ha m a Ham- bu ch sm gnm sina la- - sa Ing\:al Førr brs aksjn ikk var n im- gar ch frrningar ~rånkr Ovnsån innlgg m-i k vi ssvrr fr sn il a kunn kmm m i frrig nummr av avisn I D r alså arikln i nr 14- innsnrn sikr il Vi FOLK OG LAND Lin liligh - llr sr Førr var alli n mg pulsiv nmannsjbb mn n samvn sm ar bunna av su - llr hva sm hls mig mann sm gikk r vl frbr såan sammn Gus r? D har skrivis ønsks av Oslfru g hnns m srømmn når han mn- m anr akivisr Sm jcka backr ch publicras 16-årig sønn Finns han ha r Ai han frsøk på å lgalisr sin långa urningar i n har nn r-rn mnnskr ikk angrp Elvrumsfull- fluk på bksning av i u- frågan» sm kan hjlp? makn i prssn _ så vi snr g ar iusnr En v fakisk ikk nn Bill mrk «Frvil» jg v km vl av a han lansmnns ulykk n skal l llr grå vr "_~~~~~~ ~~_~~_~~~~ simplhn ikk' fikk spal-' Haugsunrn n slags!

3 ---- FOLK OG LANB Ung Høyr I KAPTEIN ERIK LÆRUM: års «Fr» UA VHENGIG POLITISK PUBLIKASJON Rakørr: UNGE HØVRE blir y- Fr 20 år sin n n' g Svjs garanir vil bligvis lr g lr Isn 2 vrnskrig Svj-Uni- y: ODD ihelsom ansvarlig fr å vrla sin blas ALEXANDER LANGE f r n nn USA g rs fr- Kl g varm krig i a r pp m n bunsfællr "bfri" Eurur m~virk il unr pa fr hilrlsm g fascism! all vrnshjørnr «r~s»-ppgjør kasr r:- Dn sr abr var imilr- USA's g Svjs hrrgamsasjnns lan~sfrbun i EUROPA E afgørn ømm i Eurpa sg ufrfr mn I kampn " Kuluri g ånlig Småfuskrn b k 'l 'b '' k afsm l n urpælsk fl- frmmar l'n3:j!lyls m 0 n l n ri ls khisri var frbi Prisn \IlL publisis Hwms g ualr 'E f bl g b _ fra bgg D k k b h il g m «sin frbausls vbar 'knl'nrnø D vuar mma_ Sagnain i vinskablig sm ans J s vinr m vr arlig sakn il 'kl' vr n svak raksjn sk rfr man r pa " u VI mg ursfrsvarrn virklig sår r usanslig småfusk k h Kapiulain l' nrs myn Ig r g n Al ' kri Il kapløb sm finnr s bå i skrif g al «Afnpsn» sm nrs k ki r k h ar VIS ' ing vr- E mr fiksl g B m f ' m l m vrnsrumms f ' urpas ag n - f k' g såviss ikk gjr hrisk innsas av nn ar før llr r - - mlsvlsn pa- '" h " u rs mn unr kkupajnn har a si mn igjn frpå i n u- ~a~~~ nn bk gir u- ~:n h~~ s~~ ~~~;~~~n~~s; D vil mfør al sanslig srøm av hlskilringr D r bar unrlig a ryog ~:' iss gamml- fr frn" alfhængigh pgivls af gikk sm virlig gikk m al hlm D ho b vr gn livsvanr g lv mig ungmmr naur- r g a man nbryls af vr hisri sm «Afnpsn» g mang av blas kllgr nu avslø- ligvis in birag slv har å fr 20 år sin Mn - håf r f r b aus g f r hapn l' Ig a kk nm l' Ig f Ik N ar gi rr ' nar gj 'l r b k n b bras snar "SJ'r- g D vr vil raiinr sig: ingn livs gjlr nn «Afnpsn» så ignrrr så å si il Hwins' virklig r~r hrrrn" frs il ful værig frmi fr s Træll f k 11 k' r sg m g ssun ylig- a uny sjrn på Eurpas ~g!g r~ a JnnsgJmmgr g s~rr u n y Ig- vis r lik årlig rinr bksning Salin g R- m ~ uværig frhl VIS a skjmms n gaml frlngs IlbakVIs prpa- sm sin fr så munnr svl ns allr på r s ganaløgnn fra n førs sr jøssingin rslusjnn u i angrp Jala m a l il jr- vi D~~ si~;:g:'f~f'~::~:~ I n innlning il n brning av irkør g a- på «~ll frmr fr ny- ~n ~lå Eur~a imum slv a bsmm vr vr værn kapin Jan Mihl m kapiulasjnn fr 6 i- nazlshsk ~rmsø l Nrg» SI? Jærnæpp sænk frmiig skæbn visjn v Bjørnfjll r såls påny srvr ufrr- g rr 'ksklkklr a f«n~rsk slik g l~r s g ~øn~~r~ Dr r g u- ' ung m I ' ar sg r VI ar Ig passn sjr- r ær m au binglbghr sm VI frøvrig anar skyls «Afnpsn»s av falsk prpagana fra ny-! hrrns kram Eurpas na- p ' sa Ok a I ml 'l' I ær k sp r g I 'kk M' l hi nazisls ' 'k f rmsø l' ur l' Ig l' Ivjsarr D rm sr fr a bliv n vrns- Dnn innlrn frllr a var y s k r n skaninavisk lan» lags fr 20 år sin kimn mag ' D ; ' g il " ni sm k iniiaiv il kapiulasjnsfrhanlingn llr " Jrv un m- n ny-r n g" nn Drfr ma VI slu s ' ' mr ikk frklarr r hva gang g :un krigsrlæ- sammn fr a bliv fn g s~m urykks «Slik var sillingn a n ysk ml- bkn il n nrisk anina- ring: Dn russisk kmmu- :ærg s m n srøshær lls k knak m Frsvars Ovrkmman zis sm Hwins har m ni:sm g n amrikansk: hg ~panslons- g hævni Målslv m frmiagn 9 juni g ba m a parlamn- «ny-nazisisk frmsø» å En-vrn-ilgi rå lys VI ~an kun rgn m ærr skull bli sn il Trnhim g Narvik» gjør Og hva r grunnn il an il kamp m vrns- s slv il : v~rk Kun a iss gammlmig ung- hrrømm i nigh m rv kan VI sikr vr D r sm all mfrmr v rn sprøy mmr ' UNGE HØYRE k E hanlkraf g frih fr l a un r u urpa g a ' llr bviss frsøk pa a før' flk bak lys D var nu r bli så bkymr fr hl "usalg" vr vr frmm mflyls" Dr ikk y skrn sm k iniiaiv_~~!_ f~~~::n~iing~ mn I ~):l ung i ~~A? mralak g rai1liilsi'ig' :-kæmps:-'fr~ '''-; w---im n 'nrs1røvrs'fkmmanarn fr :fg:- værir færlghns vrn g rringns r Og r frmls nn unfr «Afn- Fr 20 år sin sa I hm kfr nn virkflig fr f k 'rikspar'imn av 28 ju- vr ng a øss a an ns psn» sm vr pa sa la ss sir r svns l' 1941 (F A k k SvJ g USA sig fas pa magful knsrukiv vå- ni unriksparmns «aksykn» fr lsrumm apr- ra K l s U'k y n u - v r k n ' mn g sa fik' bn Mål fr nhvr ærlig ' glvna a v ung : ~ s - sm var m unranig ' l' 'l JUnI 1940 Dk 309 Si 302 parmn Fragr l Sam- I " urpær r sam mg I ban m Nrska ngrin-i Og hngivn l øs g vs l Sr-Eurpa i n ånlig Gnral Rug ill nrska sanbu i Sckhlm 8 p s f f Ik S m I I f" N S l n r vr a - srmag r sm før kan jum l 1940 (L" amna av W Il b æ k il UD) gllls VIS s si u 94) an r : rg i' Ig p fl amm h a ' l virk banbryn i vr- 'I l f H O k 8/6 40 Eurpa fr slv a kunn nshisrin gram ra ærns vr mman «- - Scun han frbliv sm hrrr Fr 20 Ovrsls (minisr Trygv Li) ba år sin slu krign I D r mal r r D r K mg ' un i Rgirung habn as Lan vr- mig \viar~ framihåila!!lir R I S l' vær a kæmp fr kun I 1'" 'mn sv - g a m- 'k f lassn un habn mir Bfhl ggbn i Finlichkin i nuvaran lag ick frfølgrns krig m Eur- I k rv Sl rs vr rr mningn uka Sck- M l' mmr værlg Eurpa Il Bh' h' S' h 20 Uhr ' "pa v varr n y r Ig-I mzus n nac nc Ign l u l hlmslgalonn J hllr r 20 års "fr" unr USA's Erik Lærum Dusch Gsanschaf Sckhlm ass ich Bfhl r- i frsaningn uppmunra I: JU1JUUU'UIJ ~ haln hab i Finlichkin inzuslln un wiinsch flykingar mn unra mi m Duschn Obrkmman Osl in Vrbin- m svnska rgringn mvrka ill rhållan I ung zu kmmn zwcks Vrhanlung Rug av ysk lj fr ursa (Påckning av H Bck-Friis:) På bgaran av m svnsk llr amri- Wllbæk vrlamna ill Prins Wi 3/8 kl 2035 kansk bå ill Amrika av I D må vl vær lv il å ana a «Afnpsn» følr alla nrska flykingar i i sg ubhaglig brør vr iss fakisk kjnnsgjmin- Svrig mkring våusn man kvinnr barn Da I gr sin bla frsøkr å pyn på m sm vnfr skull nlig Li lsa bnvn svarliga frågr fr såvl Og fr a ikk skal vær nn vil m h va svnska sm nrska rvar kng g rgjring mn så frmgår klar g y- gringan» Iig av sasråsprklln fr 7 juni 1940 (Unrsøkl- Slv «Afnpsn» kan a ikk r a var unr n sskmisjnns innsiiling I Bilag b Il si 309 ff) a pagan k' rlg m Il m N r var kri gn n Ikk kunn frs : I g g Tysklan man søk «- - Unr iss frhl g fri har vis I Tysklan m å få ksprr I sg umulig å skaff Hærn n nøvnig ammunis' n nrsk p?slll slar " J fra SvrIg hl n anglsakg ann krigsmanil VII vær hapløs fr Nrg sisk vrn! å fr s k ri gn Kngn bifal inn- _' '_~'-- sillingn» Arkil:! Og hvr krigrsk Lnnrgjringn var så sn s~ I HUS TAD i juni 1941 frmgår av frfølgn urag av inrs- Bærumsvn 5 - ø Ullrn I san lgram fra n svnsk minisr i Lnn il un- Tlfn Osl Erhar ambulrr mllm USA g Frankrik Slik sr NATIONAL ZEITUNG DET

4 SkJll ;:Snin;: DEN BRITISKE JURIST F J P VEALE GRANSKER «V AR TIDS NØKKELPROBLEM» MED EN SOVJETSOLDAT I VERDENSI(RIGEN 6 EN UUNDV ÆRLIG SVINDEL Fr FOLK OG LAND av armnrn Jrwan Dshanian fssr i mrn hisri v univrsi i Oxfr unr ilsisls av Taylr ls på grunn av sin suir vr 17 århunrs ikrkuns g kirkhisri hvr han rgns sm n anrkjn auri g ls fri man kunn s~ l på hans srng rks synspunkr av hvilk man kunn rgn m a frmkm rsular m usik il ffnlig ilsluning Da han nu rklær a Taylrs bk vill anr «ublig ska» al han sm n prakisk nkn mann sm inrssrr sg fr nu- 10 Fl ispliikk g gjør sg an- yangrp m Sabn/ b~ø ss ikk m frksn I:~ m nuværn g frm- Hr fikk jg rr m a VI bar gl: ss il å k~iig prblmr Hans Jg skull vrførs il n ~ avs:<i il n ny s11- s!~punk sm han har gi brøm armnsk ivisjn lmgn var sa linskaplig urykk fr nr 390 sm la ca 30 km M~ gikk Ikk lang i r kr sag a r bak frnn g r skull f~r :"1 hør n vlsm il~snk å unrsøk iss jg vra Sabns lgraf- g1vn~g g a vi sprang pp Slik var n briisk krigsprpagana 1 vrnskrzg -'- - - (Daily Mail april 1916) :L a "'T-\ c lrfj _ mg g å ffnliggjør r- appara Og mrklig? i u av bunkrn så sula når ikk lngr :"ar - a fr rrn skull VI h~ran bå ffisrr g Efr a Eurpas lankar I når gjal n nuværn- har prakisk byning Jg ha vær r agn før m:mg slar sprang ml 191~ ngang var nygn I -fac-siuasjn Argu- Sannhn kan bar a rå mn a plirukn Mlchanv krmg l frvirring kas -g sirhrrn ~a iru;- ~n~ a Tysklan i 1939 un far når sm n fran ha bny anlningn sg n ~å jrn llr r sg lgal l mra- vilkarlig ha syr vr- nvn ikr sir «ingn g av pur nskap sn k~ sg mn l bunkrn i -r ha 0y:rra sg n u i krig skal jn bryr sg m hvrvi n han mg il illinjn D lå VIII rsl D var ysk :slv ~ll1s pliikrn n- vsnlig pliisk frmål når I sirr llr ikk» Hiil har gså misunnls bak nn bmbfly sm angrp vår hvr mrss f~ ma!ispunknligrinnlværhnsiksmssigågrovkrnk!savnrrsillingr irk~ :s?m vrl hls<;>nk::n a røf bmgisn fr n Ila frbli m a Tysk- Han ha il g m gjr Sabn g var lfn- g il n fruksløs iskusjn frsaval sm skal avslu lan r nskylig i a kri- alarm g sn u falsk: lgrafavlmg var bli ;s~ ull!kkn~ aka- annn v:ns~rig g~n brly1 J939 :P~I!lSU\8::::- mling m a~ jg var ø h av prblm fr n misk sp~~al HVilk r- Man SIr pa nglsk a Isk s var Tysklans;' Jg ~~ ilbak il' min ysk v;rk~n:n fr s~a hisrik~ nn km sannhn il syvn g nskyl n kjnnsgjrning bunkr IgJn g skull vr- l ~ks man~:r var yskrn bl m hnsyn il ppr~l- sis alli kmmr u Mang A ris vil m vill an- n~ r fr sis gang Til bh hl lsjakk un nn sn av n plsk krrir mnr a bør h: r «ublig ska» m~ vrraskls raff jg framgang TIlrss fr a anannksjnn av ~upn g «Sannhn kmmr alli Lsrn vil husk yringn m~n vnn lgrafisn L- grpn bl harr g gru Mal~y av BlgIa g an- u frusa a ingn r in- il prfssr Eschnbrg v mls g så vis sg a smm~r~ fr ~vr gang s n~jn:n av ~yyrl av ~ssr i a n skal f?r?li univrsi i Tiibringn: han gså sk~~ vr il n frnlinjn pa s~ ~ IalIa sa kunn m: nrs skjuli» Følgn linjr «Dn sm bvilr TYSk-I armnsk ivisjn sammn A~sakn il nn~ bl0<:lig v~ D v~r l all fall sammr sm n l frsår lans nskyl fr annn m mg g vi gl ss kng:n la kanskj l n lp?hikrns illisfull ~- fra n nglsk ikr: I vrnskrig ølggr?gg il å vær sammn lgi~k ø~nin1sk g inrung Ursfrhl sm IS- «Whn all is wrk is grunnlag fr frkrigs""l l n ny silling Mn vi usnll SIn av sari:n g s ~nn bar ryrs av vi- n h li shall r pliikkn» Nøyakig s fikk ikk sv m nan bgg kjmp fr sirn på n gjn~m kng g nn Th ruh is gra an r prfssrs san- v an~n P~ ;n pluslig plan ~I var Ikk gangbar a man shall prvail punk hl samm Bg- f;rannngn l var ilværls All ysk frsøk pa å fa JO npp ha vunn n Whn nn cars whhr g sr på n nuværn VI var?g nig m a vi nu sa Sab~n g :lgrafn u k~ig sm man shk var i prvails r n» siuasjn slik n har n kunn fa li hvil fr a~ fu~s~n mls~yks g ~li~ frkyn h~ før fr (Når n har gjr si frm av annn vrnskrig k<?l~ssal sli g all na- ~ar ~Ihær lrs ak~ a g~ør slu pa krign fr vrk skal løgnn frgå sm :fullkmmn ilfrs- y~mgn hl vinrn I~k fi~k ~skrn il ~ alli Sannhn r sr g vil sir silln g bunringsvrig IgJnnm mm almighn g sa Dn nu frliggn siu- når ingn bryr sg m n g frømmr sm følg~ O~ mrgnn bl sr sa nn bmbingn i asjn r rikignk n hl sirr llr ikk) hrav all søkn fr ab- rafikk av flk frm g il- gang annn: r nnu ikk Da A J P Taylrs bk srak sannh sm kan km- bak hn frksn «Fnz har spis frksn unrgn nn frsava- «Annn vrnskrigs pp m il å unrgrav skjb- sm fra flkjøkkn sm lå sm g na kmrrr han fr å l sm avslur annn vr- rinnis» ukm i 1962 sa nsvangr n hrskn g~ sykk br Mn vi b<?mh; ~s» pll -slan nskrig Efr inrnasjnal hans kllga g rival v ppfaning sm frkrigs- bl l bunkrn pra g var a Sl nar ysk fly km r r Brslau g Sin Oxfrunivrsi Hugh pliikkn r grunnlag på vr ss g l fr nøyakig lik g ysk by- Trvr-Rpr frbir : ~ llr ann miliær mål r sm Frankfur am Main «Dnn bk vil kmm il å Slik så u nu gså a g K61n D nuværn b- anr ublig ska» 6 ysk bmbflyn var vr br av øs Prussn Trvr-Rpr al vl å ss g nn gang gjal Pmmrn g Schlsin r mrk ikk sm hisrikr ss slv Klkkn var bar innrngr sm har m ma han ha bfa- prsis 10 m mrgnn på slå sg n på ysk jr sg m inngån I n n i a ysk flyn D ns sm rslig s allr nvn fjrnsynshar skj r a makr ba m Taylr 9 juli 1961 pli å kryss vr ss En sla km nå pluslig sm i 1945 bsir Tysklan by sisnvn ham åpn syrn inn i bunkrn bsm a Pln frsa _ g mmlig uvnnlig: vår «Dshanian g Lmis» skull h! iss prvinsr I «Vansklighn m å is- skrk han anpusn - «il bsa il n frsaval kur m Dm liggr i a Sabn m n gang» blir unrgn Innil un- D ikk kjnnr kjnnsgjr- Sabns bunkr lå bar 70 rgnisn av frsavaln ningr g all» D var fr- mr unna g ysk flykunn ikk pliikrn illa øvrig mmlig mrkbar Samm nr lø i n briisk n var al i gang m sg å si a ikk inrs- unr hl ban Trvr- mngvis av bmbr g sr sg fr r llr ur Rpr var bli kal il pr- krigsprpagana unr 2 vrns- miraljøssalvn hagl n krig på jrn mn vi må ly- 4 FOLK OG LAND LØRDAG 26 JUNI 1965 (Davi Lw spmbr 1940) Frr si 6

5 Nils Nilsn: D yr Frmskri g Ånskulurn «Tungvannsfrjn» snk fr g! Ellr skal n frmls ukk pp prss g film? D sis Dcnnir har bjs n: Smning hs Masuvis Fal man kunn srn r i høj Gra blivr næsn sig n lr Sænk- bsmmn fr hvilk ning af n mkraisk Kaniar r fr n Sasis frhn så glimrn- Valgkamp vælgs' sm M Ansls D Tryllri lmmr af n lvgivn n Glans Ær g Hrlig- Frsamling på Chrisiansh r sm n Hlgngl- brg Mn u i yn Dn urlig ingniør O Rø s h har nu nlig klar fr alvr å snk - frhåpnligvis fr g - n brømmlig nrsk «ungvann'sfrgn» sm bar har ksisr i prpaganans vrn Vi klippr llrs fr- ri ~mkrans flkli- bflk Lanisrikr kan g Sasvrhvrs Iss n såan Påvirkning g hæv m p på Brøm- Mass-Suggsin m få misns Pisal g m Dags Varsl ikk la sig phøj Værigh gav Fl- iscnsæ Sm bænkførrn n mægig In- klig Tins Tgn må gså følgn innlgg fra «Arbirbla» g fra «Sjøfarsin» D alr fr sg g rngr ingn anr kmmnarr nn nn: Var FOLK OG LAND «n har kjrn av NS-flk» fr å hl ss il jargngn llr var all sannhsvinn sm skrikr m ulningrs «hisrifrfalskning» sm ha r når gjal ungvannslgnn? Og r ikk sisnvn sm saig r på ilbakg g må ppgi n n fr n anr av sin prpaganavnyr? Mn alså Vi klippr innlgg av ingniør Røsh i «Arbirbla» fr 12 mai 1965 : Frfalskning av flyls på pliisk Livs hnrgns Flkvanringn Områ r blvn afløs af fra Lan il Hvsan n vlbgrun Skpsis g Saisikn har frnylig u Misr il mkraisk rgn a nn Bvægls Dgms Påliligh Arsa- r sansynligvis vil frgn il n alminlig Fa- sæ vil mfør n kaanflug fra m- srfal Frskyning af Flkraisk Flkhrrømms ks Placring på Lan g Skans vil vær a fin i i Byrn hisrin n Knsgrning a ual- Allr i Sluningn af lig Brgr fr 20 Ar sin 19 Arhunr bgyn- J::Ijmmfrn-mus arrangrr af 'Frihskæmpr' g M- sr Byr g i Sær- 1 Is agr blan ann? u~lsansbvæglsn -- m lsh Millinbyn Kø- lmg ~m hl:ngva~lnssabasjn I Bifal af Rsvæsn g bnhavn a mis Karak- u~sll~gsv~nu I n sørr frr Dmsln - frags - rn af a vær Kulurcn- mngsgar I Osl rs sin 18 Arhunr rr frvanls il rn På n sr plaka kan man?r hævvunn Mnnskr- Mnnskphbningr Vr ls a v VmrksabasJn ighr m Hnsyn il nuværn Srsasmn bi ølag ~5 nn prsnlig Frih il fri a nsk r kun i ring Gra ung vann g v snknmgn a: ænk r g al g kny il sin Bpæl hvil- frgn «Hyr» sn man ~ Ejnmsr Grunn il k r n Følg af a n ~unns all apparaur fr frams Frafal skyls fr n fr n nkl kun r lmg av un~ vann sam 1 nn mg sr Pars Va'Km-i hl-iiæl1gophlss (10?0 kg) un~vann mn a har skif p- D hængr lvis sam- DIss pplysnmgr r Irk liisk Opfals M Ar- mn m n franlig a:f usann ns Afkla~ing r r sk n scial Frhl bing 1 D gikk ikk ap 15 nn ~mvur?rm?; ~ VII kunn hyppig Skifn Bbls ung vann v sabasjn på fms I Tusmvls af V ælg- hvrv mnnskr ikk får Vmrk kun nn hunr r r i Alr af 40 llr Ti a sif Bknskab kg 50 Ar har n gansk ann m Nabr g Gnbr 2 D fans sl ikk n apsamfunsmæssig Insilling (Franlig v nn U-I paraur llr usyr fr framn a var n Sns Ar afbru Omplacring i silling av ung vann m br D r n gansk naurlig Byrræn i Frbinls Ting g r ikk på n- m Nuismnnsks: ras- 3 D var ikk ns kg gn Må iskriminrn løs Tmpramn blivr ung vann m br i frgn I Lan r m n gam- Srby rn Arnsr fr nn ag l Frihslskr N F S n kulurl Arm Krisn- Frgns kapin Sørnsn fr Grunvig sm Frsangr mmns phøj symb- llr a lasn nn ag bs av s~ab Parln: «Frih g lr: Tr Håb g Kær- i al 11 jrnbanvgnr A: iss Llgh g Brrskab» ~r ligh blivr l il in- var 8 vgn~ m ammm~ l snr blv ansk SOCI- sign Bgrbr r i vgn kmbinr fr passasjrr almkrais Sangrfram r Ligh m 3 frskllig r Bru m n gamml farv Gasballnr kan Rspraks~ s~ ~nsk ilingørs af Sk~ fra yælgr~ I Almu:hgh n vlr Lgøjpisl Ikk fmr frnlig m Dr ilkmmr ån R ~g R~færigh a ra- lig g marill Arg har I Fln m Flk bjs Hvilsløsh I Søjr har ænr pliisk plagns Rymr hørr man Sanpl!nk fr n mn n: mangflig Larm af OvrvJls Fabrikmaskinrns Hvæsn D gælr fr askillig hurigkørn Lyn~s Gunjysk Flkingsmæn r I gr~n Sp~gnssklnnrns frnr n ypprlig Frsan hvmn I Svmgn n Mumg særk Gmy m n ln g Murrn fra Mnriginal Vlalnh a nsk~massr f af frgnagn Gang har påvis~ skihg NaI~n~hr g n minrn Inflyl- m karakrisisk Racs sm Srkøbnhavns B- præg r snr sig gjnnm flkning r ugør Scial- S~røggarn g prmnrr mkrais urflkr pa Bulvarrn Mn r Tilhængr har på Lans fins gså nsmm An Syrls Fran Flk- ~ns Værksr i hvilk ingsvalg kan r'v mæg- Dlgrn g Vlnskabsmanig sr Vælgrmør par- Frs si 7 Også Knu~u Haukli~innrømmr Prssn rv ihrig prpagana fr «ungvannsfilm1'j» g gs g 2 vgnr mrk «Kalilu»mnns gn ør il n avvksling? frfalskr gså fi fr nr D var hllr ingn ysk vakr m br i frgn nn ag O RØDSETH slik sm saig påsås g sm framgår av filmn T agr snr nærmr Sm passasjrr ris 43 bsm 14 mai 1965 vrir nrmnn g 20 yskr sm n brømmlig Knu ~ skull på prmisjn Da frgn I Haugl~n sg sm n kalsank mkm 14 nrmnn g 4 ~~rk I han ~r Vl;lng il yskr a mnrømm a mgmør Rø- Apparaurn fr frmsilling av sh har r : ungvann bl førs mnr n 11 augus 1944 g ransprr br m lasbilr D hisrin Frfalskning av jfølg Nrsk Hyr I «Arbirbla» fr 12 mai Brs fra a snkningn av å har hrr Røsh innlgg vrørn n vinususil frgn «Hyr» var fullsnig vrfløig g un nhvr miliær byning bur man g av fra krigns agr ling sm har vær vi sabasj hl sg fra å srvr publikum På n plaka r gi n l irk usannhr pplysningr m ungvannssabasjn Hvrfr må man il saigh grip il usannh når ungvanns-sabasjn skal frmsills i Hrr Røsh har r i a plakan innhlr nkl gal ag? pplysningr På lfnn har Hvr r nrsk hisrikrn jg bklag filn Da ikk g anr ~ksprr på kkupa- syns å vær nk skal jg m sjnsins hisri? gl gså bklag filn skrif- Når n ulning gjør sg sk}'l lig i filakig frmsilling av Frklaringn r nn: I frllr hin fra krigsins Nrg binls m prgram sm a skriks pp vr hl lin- skull lggs pp il firingn av jn frigjøringn ba rgjringspp- Mn når nrmnn rivr rn nvn 9 april/ 8 mai-uvalg hisrifrfalskning mkring ung- Nrgs Hjmmfrnmusum å vanns-sab?asjn a sr man in- søk å få i san n usilling gn raksjnr fra kanr m glim fra krign g kkupa- Hva r grunnn? I sjnsin Hvrfr kan ikk vår hisri- Frs si' 7 LØRDAG 26 JUNI 1965 FOLK OG LAND 5 I

6 Dn uhør svnsk - MED EN- (Frs fra s 1) ~v hvrls sikkrhspli- EXPRESSEN's uhygglig I Fr~ fra si :1 I «Sn linjvkrn il å flksyr r kanskj I ha må frsr si!spill Samiig finnr man a rrn mgn vl unm i rparr kabln sa kmpåkrv a vi lr li på arbi fr EXPRESSEN's Høyr- g Flkpari-rga- ~ så løp vi gjnnm iln ~mssarn il kapin Slvslør D r vl kanskj pip Klkkn 20 irsagnr i bylig usrkning slik s~ slan npp Jv «!g rnr» sa n mang sm gjrn vil hør kvl vrl EXPRESSEN har gå frm m silk- ha gjr av li~jvkrn srsjan frslsn på n nrsk marial sm man i lø- hanskr i sin kriikk av U av bunkrn km vi i ~bramlan før kapinn prsss røvrhisrir p av par månr ha EXPRESSEN's g ns an- full far mn må kas fl~k sag~ n Abra- D har vær nvn før rn sammn m prv~ svarlig llss hrsrais- ss n g kr~p m ma- mlan var li avn vaghals hr a sks arrsr ung- kaørn Plz _ Granquis k å ns nrig g gn klm m Jrn Sku; fra Karabagh -:- n ~v Armmr skynsm bl slp- hyrunr han nk å pp- hmningsløs ærkrnknin- n hagl m ss g VI sa ~mas lgnarisk fjllmp u igjn a rn bl gl navn på sin «agn» gr av hrlig mlmmr a r av flyn k kurs r~r hvr hl~mig klar vr mfang av n PlIi savn muligh fr av samfun sm r bli m Sabn g r r anr fjllflk gjnnm sm lang u~lig skanal plii var å grip inn før man ha hng u sm prsumpiv svirr run vr mrå hi~ri ha ha mang bli lur m på g sm knrllr hanlingn g høyfrrær i avisns spal- I øyb~lkk fr vi pp krigr m arabr - pr ~ar av n ar a y- ppgavn m frsån r ns prvsrn lk g lø~ g l vill sprang sr ~ 1;yrkr~ s:: sm hgvls fø~ sg vung il vpn saskup EXPRES- m pliimakns rgan g fikk VI kas ss inn i bun- prøv ~ rng mn pa rs frsa a vær m på fr- ~~N gav a n øvrs p- ns åpnbar akivi fr åkrn - un a flyn pp- fjll:nrar m~ frgjvs n Og bar ~ bur j hblls klar ulima- vanskliggjør n ypgån- ag ss - ~r jg Vi fr ~ISS~ msrkrig~r gjrvær bgnn nk fr urn: kl~kkn 7 nsag klarlgging av n ysr sa ss øyblikklig v ~ sm f~llvr~n bl ~ u nrmal mnnskr Fr in- mrgn VIll EXPRESSEN g fr vår lans ansls mrsappara SabnS l~naglig f~smng Dp Jag gn r vill vl slipp u vrla si marial il blasn skanal» bunkr var skusikkr g Il O? m finn u av Arn flkk harkk bani- sri fr ffnliggjørls! Og bla slur sin arik- r var saml n rkk ffi- m~ma m sin glimrn ~r sm var i fr~ m å Fr n~ å k?mm nn l- ki m følgn sm vi s~r m slv gnraln i krigføru:g Og n~ vill ngjør vpn kup l Svrig kasj l frkjøp bl plii skanalisr hr i Nrg spissn D var klar vr a n srsjann VIs a han Likvl ur nrsk bla vung il i hui g has m gså har all mulig grunn il all har: kampn bl var n k sønn av ~ b VERDENS GANG frm m nan a bgi sg pp il å slu ss il: sa l gang pa n gang vr røm Karabaghs mlikr sin påsanr g sø Marma hvr - i nærhn «Når nkr rgjringn ~l frnli~jn «Hl m Dn- 23-årig armnirn varm pp m EXPRES- av smmrs sm il- via unriksparmn li bl g VI skal sø r sprang u av bunkrn sm SEN's kil sm vis sg å hør prvkaørn Gran- g vår ambassaør Inga m krafig arillriil» sa n rak løp vr markn yær av n ar a bla quis - EXPRESSEN-m- Thrssn å krv ulvring aril~risjfn - brs Mar- m lgr~fkabln i hån Ikk ngang ha vill rø- arbirn på frhån ha fra Isral av Plz _ Gran- brslan ~n mn lik før han km p :n fr p~ii a knrllr a lå ngra- quis?» «Ik~ PP?i n mm av il s hvr k~bln var sa l gang aksjnn Kiln v n kass m våpn D frjnr llrs å il- frnimjns Jr» sa gn- ølag av bmbmgn bl slv hrr Granquis sm ammunisjn g gifgass (b- føys a EXPRES- raln g jg sn rrn han usa fr n krafig brr a hans far var jø hørig frmvis i nrsk fjrn- SEN-jurnalisr sm har lgrafisk il rgimnssll- ~askmgvær-il fra n ysk g ha~ mr halv jøinn syn a hsn var på høy- «ærn» fr nn uhør ~n så hurig jg kunn mn Jagr 0!5 vi så hvran han g hvis pprinnlig navn n) Efr fun mn prssskanal r n hrr- lik fr bl frbinlsn fall s~kkr ruff Dn var Plz _ bgnn nk plii å ha grunnlag fr n mann m srk frmm- m frnn pluslig bru kallhli!5 karn krøp imisyns vi m ank på h~sunrsøkls i Carl brgs klingn navn sm hllr lrb VIr frm sm n g nrsk "';lrykk «Svin- SIfls g il å arrsr i ikk r ukjn hr i Nrg s~ang Så spp han g vi pls» _ var Imns frfly sngn ungmmr sm fra n førs i fr «b- sn m n ba i svnsk sa a han bruk n n ari all has il Isral hvrfra sin r sa på frif»_ friisn» g n annn n fjrnsyn mllm EXPRES- mn g nnn fr å få r nu r umulig å få ham D bør vl gså hr "il- hrr m ~ så uprg SEN's sjfrakør ~g ~n parr kabln mns ;:n ~lvr~ slik a ha?b lak- føys a pphav il vå- svnskklingn navn a av svnsk prsss vlrkhg vnsr arm~n hang urørlig Igh Ikk bar l pplys- pnfun sm r gjr v gså vkkr misank ans rakørr n S la bar 40 mr ningsvirksmhn il EX- smmrblign il EXPRES-/ Jvnfør hrr Plz sm bl I nn ba bl EX- fra ss g n ysk jagrn PRESSEN mn il hl pr- SENS kil kanskj kan fin- il Granquis PRESSEN's skanaløs fr- k;s run mrå mn vkasjnn _ rn brs n sin frklaring gjnnm Når gjlr n n av hl mg srk kriisr sa snu Abramian sg på fra n rkk ny unrslag fakum a Plz-Gran- EXPRESSEN's jurnalisr g bl irk spur m ryggn g m nnn fikk _ kunn bli rull pp quis i sin i var m på å finnr vi frøvrig i «Sck- g:r:unnn il a EXPRESSEN I h~n lapp; samm~n kabln Imns sa~ a hans sis f- smugl våpn il Algri hlms-tiningn» fr 15 pa gn hån brø sg inn i pa n ~a mns h~n m fr n Ilsynlan m- D vapn sm plii fan juni følgn nis sm kan CARLBERGSTIFTELSEN! høyr han sll li m mlig åplig ung mann i Carlbrgsriflsn var ri- ha sin byning i sakns un å søk pliis hjlp n sår vnsr hån Lunahl _ sm frbausn m fr hva våpnksprr vurring: ku~n vær n a «kan- Jg hør n ly fra mrnk ha få fullmakr sir ubruklig g ulukkn- «K G MICHANEK" Jur- skj var n sm skull sappara g så brr n~r gjal avø ing- musumsgjnsanr nalisfrbuns rfran plas~rs?» I gnraln: «Rsrvrgimør Carlbrg's Sifls FRIA ORD sm frøvrig ar på vag hm från Tl Aviv VI lurr pa m i hl mn må sns il frn _ frmls i arrsn i på- slv r bli rukk inn i ar han lagi i inr~ n nrsk agsprss finns n m n gang» Jg snvn av a plii skull sakn på n ms skamm- nainlla jurnalisfrbun- ~ rakør sm i nn g rrn il rgimn g kunn skaff hlbar bvi- lig må skrivr llrs a s xkuivkmmis m lignn sakr r så rn a imns lå srsjan Abramian sr m ham un nærvær av mang ans ssialmkra- n 6-11 juni R Micha- han kan g ør kas n g hl kabln fas m hans: jøisk frførr Så isk avisr på lansbygn nk har vari i illfall a førs sn på nrsk kl- nnn slik a jg fikk ml imilri kr - nu åpn har a avsan fra raffa sin g van Michal l~r sm så rfas har sn n rkk rrr il lgram un nærmr km- affærn g n frfølgn Assaf Isral-jurnalisrnas ga l EXPRESSEN's f- Armsabn g flyplassn mnarr a g3'å nn hs i msning il Høyrs rfran ill vilkn han i spr I førs rkk a sm Og kr fr så vi flr av slvs srkn~piraørn g?g Flkparis avisr Hr brv i brjan av maj nvn ARBEIDERBLADET vår bmbfly g jagr av hvskurkn l EXPRES- l Nrg r sm kjn in- varm rkmmnra sin g VERDENS GANG sm ypn «Mig 2» gå på vingn SEN's g svnsk pliis gn hvrkn av Høyrs llr van Gran Granquis Sakr- m navns nvnls har sji- m frnn Så spil vår skuspill var løsla av r- av Arbirparis avisr Jign har han ckså vari i kanr nklprsnr på arillri pp m unr g n sm yligvis ikk r sm har a avsan fra n illfall a raffa hr Gran- grvs g ms uansvarli- brak lå bak bunkrn i vil m hvrls hl sm hls llr sm har b quis ch vi hppas på nya g Hva har fr øvrig prs- vår g var kamuflr m hngr sammn m unskylning fr sin avsljann nar hr Micha- sns faglig insansr å si il lr g rær fr a fin- Vår svnsk kllga FRIA grv injurir g sin ufr- nk kmmr hm (han van- nn uvr~ig pprn lig fly ikk skull ppag ORD frllr følgn m skamrn hs m iligr as hi fr mismmarn)» av nrsk avisr? D var nk ikk g å hvrls skanaln uvikl N~-flk p bør i all fall Dn nrsk agsprss har ###########_#####-- vær i yskrns buksr nå sg g hvrls kunn minns pa valgs ag rikignk mg mvillig Krisn V nr g så ikk u il å vær gå il a gså plii l sg Mn FRIA ORD slår alså må br m løslal- n mg liv igjn på n ana v nsn av pplysnin- fas: sn av Lunahl g anyr Har u lys il å rff gaml r sin fr a vår vlgr fra n kriminll Plz- «I sis ilfll r førs svak a EXPRESEN's «av- vnnr i åpn miljø? - smm mangrp m) fly; Granquis sm j fra før g frms n l ans s- sløringr» kanskj var «li I Krisn Vnnr møs n g arillri var vr var ha bhørig nr i sin sialmkraisk avisr på vrrvn» Og får n' førs frag hvr mån i hl sill r br bøkr: lansbygn sm klar g vl si! Mn n samm Cllsga 43 Er n al «G gjr» sa gnraln «Fr n rgjørls han uvyig har slå vak m nrsk prss sm lk så ~ bvrnmg g anl- il srsjan Abramian sm (innnriksminisr Run J- mkrais g rsføll- ivrig i n nrsk avling nmg Il slskaplig sa:nvær bl hn inn i bunkrn hanssn) la frm (i Riks- sns prinsippr g sm u- av hsn på basis av kl- Møi' kl 1930 igjn g gav ham n hjragn) gav fanasisk bil barmhjrig har sømfar lga EXPRESSEN s skan- IKKE NOE /vrøte ligmfavnls «Du r u- 6 FOLK OG LAND al:prasj frllr r:- FØR SEPTEMBER nvn il prvianfrvalr LØRDAG 26 JUNI 1965 n m ljr høys mlsvl- fr Sabn» sa han

7 «Tungvannsfrgn» - D furr frm D yr Frmsl{ri A rkr Allr i (Frs fra si 5) ln når nå filmslskap Bnn aprilagn 1940 k usann- Frs fra si 5 rl af hinann man kan D fli' N H' i Film gjør sin sis ppak Mr h g løgn il Jg hør ' ll: m skønsm g mal- ikk kmm klar u af a u s l Ingn l rgs jm~ I r lgnn ikk vr Dn har slv fra Pans' g L'nn l' mfrnmusum umuhg kunn bh bvls Vælgn ~ Vragn Fællsskab frig g hllr ikk var i vær~ slik n skjønn ~ng~røm fr rai Vi r g håp a kæmpr Slg frm il sr~ Dn rligiøs Tænkr il å få i san n spara usilling n?kr mnsn mhnl nal ør man mlingn hl sikk S- grunlæggn ~nhr l Blais Pascal km i Slvfril 8 mai å bl vi nig m å ~a n f n l b suf r~l m- nr fikk vi bkrf hvr n vrsanslig Vrn yblsns Cll il n Ovrlån u gjnsanr fgrafir g ring rgn i unns r a i- usann var D var ny hvr han frsøgr på a fas- bvisning a næsn all vrykksakr il frrningr i Osl r nr fr mang av ss sm I hl np sprglig r ulykkr kmmr af a vi fr i vinun å gi små glim av Knfrr min innlgg i «Mr- jv~ vr var ilhl å hl- Uryk r m n sørs ikk frsår a kncnrr sm skj av n g g i gnbla» i ss il sannh Fulkmmnh ækkr s vr mfø inr Livskrigsårn «l':10rgnbla» 1965 g i «Ar- Uvr gjnnm mang inr Visinr i hvilk hans uflls mn aln søgr Av marial sm s il rå- b~rb~~~» 12 5"11965: K år har jg rfar a fra rkn f Fføl:ls uf~f- n inbil Lykk i n saigh var n l sr fgra- M a;; lf ~lss l mar~ ;u n si i vår samfun rivs hænglg a Er anngn ~n- ig rrn Bvægls fir ksr g plakar sm I aug an s svar l «r l r- n så nsiig prpagana a ~r si umilbar sjæ - Man rr a vill bfin ha vær bruk iligr il uj v~~a I? ~ al~b l ungvanns- løgnprpagana - Vi blir ~ang~n Ybsi~g FilO:f r Omsir blussr n bla»l av 14 l k5 : a g Il n må karakrisrs sm hg U ryk sig g r" hvr man ikk sillingr m vår frihskamp hnhlsvis i Englan unr krign usg ling;; l 0 ~~ 27 sprøy inn gjnnm TV g hvisi SJæl gar ~a Lang ar ræ Sjæl p g råbr i g i Nrg umilbar fr fri- s mal 19 rai avisr m fl Vi frsår l ~n Vrn r Ikk~ knr sin livsl : «Likgylig gjøringn OLAV R0DSETH så inrlig g hva sm r Ti g Rum sr pa n?- hvrhn når bl r D var på rn a n l av ingniør prpagana g sm r prfar: TIlværls l hvii- unfr nn vrn»! ksmarial må krrigrs før bruk blan ann nvn plaka Vi har sm hrr Røsh frbjkiv sannh ' k~n VI lvr m n Blan- Dn ffnlig Mning har D sm får mg il å skri- Ir:g af Frag g Frun- læng vær Gnsan fr sm var sa il si Uhligvis slår ss ls fls av arik- v lill pps r sis rmg Han ænkr: hvr- n Frringls r ikk skylbl glm i au såhin n ln m Rjukanaksjnn g hf av «Samiskunnskap» ls har ~åan sysm s påsålig ligarkisk jg bar kan bklag ungvann g sabasjn Efr sm sns u av Nrgs af N~rrægI~h~r g u- Minrals finansill Ovr- Hrr Røsh ppga i sin l- n ba sm r før syns lærrlag Hr har rakør lykkli~ Fr~Iklmgr kun- hrrømm mn flkfnsamal m mg a han ha I fr ss sm m r hrr Rø- Jnshus n arikkl m n brmgs Il a fungr lig Flrals fanasiisk g særls rikhlig marial I sh sm har r g a rm pliisk parir i Nrg En Fr ~am r Mnnskns illusrisk Tr på a vær m yskrns ansrnglsr fr: vnsån krrksjn g km- skull r a må gå an Lys Il a klump SIg sam- lakig i Lans Syrls ikk å kmm i ska fr å lag I mnar r krrk nk un a å skriv bjkiv g rl ~n sørs <?n r Fr a kunn hæv n n am-bmb D bl lv å vi syns r nn grunn il å m slik mn Mn han glvs ThI r r mgn Mu- alminlig Lvsanar sill marial il ispsisjn kriisr vår krrspnn fr skrivr slik m NS a ligh fr n iniviul U- g frmm n ønsklig Arfr Nrgs Hjmmfrnmusum anvnlsn av urykk «ung- sl ikk kan vær rikig - vikling i n såan Sammn- bjsglæ r år' D håpr vi han ikk glmmr vannsfrgn» såvi jg kan frså Og så rnin~ hv: n n km- lig Mil a ilslu sig g unrsrkr samiig a Nr- Vi vil imilri på bakgrunn skal vær il pplysning mr Il a hg~ n ann: yrliggån Kmmunisrs gs Hjmmfrnmusum ikk vil av n ba hrr Røsh hn- fr n ppvksn slk! ~n man r ~l sammn højilig Prpagana-Pr - k u- -l ur frxi si~sk jnr~:j~:;~~: -lnlsar-- unngå ansrnglsr fr å kmm visr il slv kmm m n ør- Dagbla 'har nylig vr- hl nhvr Tl r JYIlm- cssin afsyngn n fr frm il sann pplysningr m lin kmmnar sm vi rr sa g PUb lisȯ r ~n avsni m rn un r g nsiig Kn-lscialm krar g Kmnn såvl sm anr bynings- fls vil slu sg il: av n nu sa kjn bkn ~~ munisr fælls Kampsang ful1~ prasj~rl sis /(iel_ Filakig infrmai9p~r _'pp115: unjalsi:sil_l~ v~n ~M~1*illr:-_1 L- 'a m KNUT M HAUGLAND ningr g m~in~r r n ~m p hørr hjmm l kng D kan Ikk Mn sa bl snar kn-i In Inivi i arbjunngås Spørsmål m å sprng s~:: a~ vrslsn ~ar O C h p O l i i C k n Samfun g gæl- Og nlig klippr vi føl- fabrikkn på Vmrk g m å hin- unkig pa par vsnhg I r såvl ifr Bflkningn gn innlgg av ingniør I r frsnlsn av ungvann il I pun~: Og Dagbla ma- på frnufig sa i i Byrn sm på Lan vil Røsh i «Sjøfarsin» Tysklan sr anrls u «x ga hl rl~r All fr-i kunn før n mr mnfr 26 mai 1965 m rak- I ps» nn «x an» D sm på sar a n f:ilakig vr- FRIHETSFACKLAN nsklig Tilværls førn sjnns «hal» : rr fransal sabasjn bå I s~ls var: gjr m hn-_ n Dag kmmr på hvilkn n g anr s har u- SIk - fr a ska r v Pris pr hlår kr 10- Flk frsar a værs før lik hrisk g risikabl kmmll: Lsnr kr 125 anr livsgr n rn A ungvannsba g krigspprag unr ppklar Jg vli spørr: Ska~ var Frisinna Riks-Pari jmarill Mn synikamsnighr sm m al samfun frmls bli b- ELLS Pg nr lisisk Samfunsmsyrr man ngang ank ha vær hrsk av ur~ligh? (Svrig) ænkr ikk vr n Si af I rikig Vl unrs pa~ a n nr- Sagn D r Mnnskån- D bur pngrs a sk kirk m s!-n kirkll: ns Rvluinring Rjukan-frg knisk miliær fysisk g psykisk' s Ikk sna:: vil ragr V! ; gælr m a gnnmfør var n av risigs sm bl skal a vllkk lv bar pa Daglig frisk blmsr a få mang askil Hrr ra~ør! gjr 'a man gikk il aksjnn løgn Og hunrusnr li Srømm i Flkhav il a I Drs avls av fr-i A frgsabasjn bl n ragi m all ur fr nn Blmsrfrrning frns i samm Fl Frml~r Drs k~rspnn fra r ikk n sm klbr v m løgnn SYN N ø V E L I E ismå* vil vær a sup- SkIn m n kpi av u?~va~ns~ sm ufør sin rr g mn å Bj R plr n marill Bfrgn sm s~al snks l Innsjø l gi sr birag il allirs Kransr il all prisr sanl af TilværlS'n m Tlmark: Tla mg å anfør kamp Frgnrvin 30 O ~ 1 I n inllkul Kulur r følgn RED ~Q~--~~ II Tlf givr Massrn Sans fr 1 D var ikk n ungvann TANNLEGE MAAMOEN I Anisværirn Mn sålænm br i frgn «Hyr» a Fr gn rgning vil vi ba- g mnnsklig Samn bl snk r ilføy a i sannh lar Hansnsg 2 I FORLOVELSESRING- fun skal irgrs af i- Ikk så mg sm n ns sg iskur hvr «hrisk» Tlf frla Marxisr r ink g ungvann var m b r var å anbring n is- SPECIALEN gar K' mprmissr m 2 D var hllr ikk n appa- innsill bmb mbr på illbyr mrn garanr 14 brgrlig Parir skr r raur m br i frgn frn ubvk frj un hn- Fr b u n sk n r: kara smpl Mnarbi ingn Frnyls af n nufrmsilling av ungvann syn il mang nrsk si- ringr fra kr 95- pr par værn Samfunsrning 3 D h k vilprsnr sm må mis hls sng manag g lør- Snr pr psppkrav pr- Kun n NATIONALSOCIA- var vr lfi vikig fr yskrn m br ngsi l iv mn un nvnvr ' 19 <lag Ekspisjnsi : irs ag- fri vr hl lan Dss- LISME vil kunn' fao Fa- frgn nn ag risik fr m sm la bmbn nsag - rsag g frag fra un + 50/0 raba på grunn- brikkrnsl Hammrslag g Slv m r pa kl 10 il 15 prisn Summn af Maskinrn il a Hvrfr a kall n fr SKRIV EFTER RINGMAL! ugør n samsmmn «ung-vanns-frgn»? briisk mynighrs (g S k k b å f kng Haakns) «anaglsr» rærn an ar p rgns Ringn blir sn sraks jg Symfni m n mr a - Hl hisrin mkring frgn m ysk ambmbpruk- ruff fr frugån aval får bsillingn æmp Larm fra «Hyr» sm bl snk n 20 s~n Tlfn: G u J J sn m s r rusificr Bnlans r n illusjn sgar n ~~ 1 animalsk g vgabilsk kjmpsr Kanskj vrns ANN E L ISE P A R O W Psarss: Psbks 3214 Thrval A Olsn Prukinsvirksmh sørs La nå nlig hl nn TANN INNSETNING O s l 4 Skgan 20 vi Miskirk I NIELS NIELSEN illusjnn g lgnn gå il Psgir bunns samiig m frgml- Trnhim Br gn FOLK OG LAND 7

8 Qllusqll Frs fra si 1 I ';r r Nå var j Ikk av fr frlggr Bunsch6nl n~an~ ~m vhl ~a m O;" Ærlig al var nø- lskrim~ne:'r! a gjø~ sa var vnig? Hvrfr så fr-i vnn sa ~ var solklar a rykklig ølgg g i bl ~a m ~pn ØKET ØST-TYSK AKTIVI- r j syn på Bayrn I akk rusln fra vslig innrykk han ha gi v a~r piss flkn la ikk TET I SKANDINAVIA I i~k å kunn gjør png~ lan m å innsill våpnå rykk Wisnrs bk?' skjul pa a rgn h- Pankws prpagana i I ra n mann r m pa lvransn fr Minisrn Er n vills rm~ l s~ n bklaglig v~r- Skaninavia frsrks sp-j a frømm llrs pplys llrs a brs sm rår i lan sin g~ngsils~n mn pprls- sil i frbinls m fr- * fra våpnilbu så var frman ffnlig må så frm n~ngns Im: var lik run brlsn il «Oss- FOR MANGE ANTI- skjllig slskapr inrsg frmlig rygl m ilgi- hjørn m ~ vær wch» i Rsck i bgyn-ii SEMITER sr i å bygg krigsskip) i vls fr n g gjrning 1 Al s a l gansk ann nlsn av juli En ansrngr Dn plsk gnralmajr Sør-Afrika lys g sm unr krign sg fr å skaff sg ny ffi- ':Vlaislaw Tykcinski i- Hvis man vang Sør- In r øynsynlig farligr var sa på hl nøvn- siøs knakr g planlgi' hgr lr av n plsk Afrika il kunn lan i liv nn å ha r vrfr ig Uriaspsr vill bli gr fransalningr ~r miliærmisjn i Vs-Brlin mbilisr slar små mnnskr Quislings u- hr g ak fr sin pa- parlamnarikr jurisr g har b amrikanrn ~m sa frsvarsminisrn på ilgivlig fil var a han riisk innsas ungmslr fra Nrg asyl Han r sraks bli ann mø Arlig blir kunn '1 s askillig lngr Ja kanskj ikk så um Svrig Danmark g Finn- fl øy 'l l V s -T ys kl an sm uskrv ung mnn ~~n ~~nsl~l:;i~:s~~~~~~~~ nk g i ann flk nn lan: O~ kjnnr vi nrsk i n ~r~lfull mfrman Ty- i sm rkrur har al h h f nrsk sm mr Hwms paripliikr ~g fr n I ko~lnski bgrunn s7r- I allr vrnplikin bak '1 ~n ~r gj~r rvrng på rss avn viss Varmanns saks skyl gsa JUrisr r ri~gn m a han sm Jø- sg mns yrligr i U~JnkJn~lIgh~ g a hyl frmnlig ikk har så vil nk mø frm il Ikk lngr hl u n sår i rsrvnhn Br- ~;: n~~n a~~n ~:~l~!r~~~ filbø~ i nn upr~ kmmunisisk fslig~ saig ilagn anismi-' grvrn llr ssun l' 1 J J gra VIll vl ha ga hr ism i Pln mann Lans kys sa In r 19 slls s lik * * bl' lr rg l' msslg paruljr Krisus D kunn vær STRID OM INNTEKTENE vn SCHIRACH frisn å rkk paralllr Mn in gikk g prpa- OPERERT IGJEN g rgjrmgn ar sik på å mn vi lar vær Han ganasmpl blv sillin- A V «MEIN KAMPF» urus sin sjøsriskrfr vil sm Msrn få sin pp- fficill Vi var min- Sm kjn bl Hilrs pri- Dn n av ~ r gjn- I fr innsas m finlig risning når vi r kmm rvrig brgr B-mn- vafrmu bslaglag av n fvær~ Bfangr l Spanau- i u-bar (African-Exprss) k b k bl ngsl1 alur vn Schirak! * u av nn vrgns ulv- ns r sm ikk ll ayrs sa ri an gsa k i Hvis nvn jøssing- hans frfarrighr Nu r sm jn lir avn al- VIL HA TYSKERNE vnnr ha rgn m å har jnsmnn fra vrlig øynsykm g nylig TILBAKE Gabril S c skrv i så sm pinrr førs bayrsk sasminisrium hl på å bli hl blin har i M n viss frbausls min av 30-årn n r- sm så klar g uhil på frsøk å innkassr frfa- n~lig f~ ill~ls av mk FN-uvalg fr kman «D vrgløs» sm frfulg lansmnn sm ranim i Biru (Liba- allir Il a bli pr~ av' lnialavviklingn bønngså har vær film Dn vill bli hyl sm pa- nn) fr bkn «M~~ n ysk lg <?prasjnn skrif fr~ Rhbh i ~yskilrr hvran brsa rir var så gikk Kampf» sm nylig r bli fan s 22 m~l mn ~ vs-afrika Bønnskrlf barn blir ubarmhjrig u- frhånn pp fr m a ugi på arabisk i Libanns frlyr frløbig m m ~rv: «VI VII ha ~skrn ny g bhanl på ha rgn fil hvsa Libansrn har rsula!ålb~» Syvs-Afrika var skammligs Hvis ikk vå- Og nå frllr vår vnn imilri nk å bal * m~il1918 n ysk klni g r frlggr ha vær n var ikk lngr særlig i hvr ikk å ha unj SØR-AFRIKA SELVFOR- sar l ag unr sør-afrislik: ~nsån samling vrsrømmn når rgn n inrnasjnal SYNT MED Y APE~ kansk manahrrømm knhønr så ha fr mins mø ss på gan Snar aval m pphavsr Og D ~rmsill~ sa mang Søkrn rklær a hans usin år sin n ny «D var irk kal g n vapn l Sør-Afrika a r;pu- samm basrn fra Rhvrgløs» s agns lys kk "''-''-''-''-''-''-''-''-''-''''-''-'JI'"' bhkkn kan lvr vapn bh (frkmmr fr va r ag vn sg - 'kk b '1 b nn gang n skilring av mns ra ' IV b r Dk' Jn I ar 'l I na san kl brfr g hn - n frfulg grupp nrmnn s 'kk kjnnsgjrnmgr Mr H- mn gsa lurpls mør) l løp av sis hvis ns frbryls var a sv~ 'l b wins brr m lan rklær frsvarsminis- 100 år bar ha ha ar vnn r l a - J h' gr sin plik m lan g O BIspsønnn Sip Br g- r J Fuc l Blmfn- g n gang: «Unr ynn m a rna ain S Af'k g flk g a sa pp il vær hans prsnlig fil D gr av r u l rain g ør- ri a var l nn rgj:?ngsin il Hans gun mann sm Hwlns kal- lik ham vl ikk D må- «brikigr» Hans far n hnsn prakisk al slv- fryklg Majsæ kisr lr n prf A v nn navngjn bispn la i hin frsyn D kan man Wilhlm I g hans r- vær n l vin m ' grunn bl han fr- ham har apnlagr pa vi pp - JI'"JI'" - ; - rnssig frfølgr kisr fulg ruinr g smpl Mn så hør han a i Nrmarka fr å avar Wilhlm n m sprgs syggs gl- anr NS-flk sm jøssing- nrsk frivillig a kunn skylig sår pp g prs All slags gmnhr g I pinrn ha mgås bli sku sm frankirørr srr : Ikk al m rick l sjflhr vrfr iss vr- ha pplv samm J a mn ~ r j npp Mn? TANNLEGE MARTIN KJELDAAS gløs bl Ikk aln l- D NS-hjm hvr jøssing- Mr Hwlns frllr Signaurn har få an- ::r mn mr llr mm~r avangarisn ha vær Dn sm har ls bkns n innrykk Engang i 1946 HanSfnsg 2 apnlys ppmunr Var å finn kunn ikk lngr ks har s N~ ann fral rsakførr Haakn Tlf bl~ har brag n rkk pral m iss clbr r a unr bil av Fs s n av vår ska ~~ skllrmgr av hvran ~S- gjsr D v:jr sm sunk i I prlan ~ mgafnn har kampfllr fra r il ankunsnrn har vær søk jrn unrskrifn n :r; annr; n~ samm sm Mr Hnvurr g hvran Når vi sammnhlr rly Mn gar j an a :vms brr Han ha bl sø u i frvills g m sm r hn i sammnhl m? bk- lkk~ a nn s~uml himgang av m sm ha iss agr mrklig ksn?g nhvr ma a I snr: ~ bragn g bmakn Slv ypprs av vnyrskilringr fra Sck- ha frsa a billksn blspill u av mm lufvår flk på frskjllig hlm g rasri i anlning r n bklaglig fil g in ~n mn ha hør n av flr var pluslig ikk «g- Mr Hwins bk så kan man ann Hvrfr skal jøssin- sm gn brr øynlg nk» g unr jam- gjø~ sin rflksjnr gn abslu vær så Bjørn Fs s mannn sm på mrligs påsku bl Hvrfr frsvan ' jøs- ~nlig k~~kri hu nn Iijmmfr?nns -y?n harfusr g ba~nlys Og va:: singr sm i n vansklig sm lsktimm~~ mhr; frsla QUlSlmg n kampfllr pa anr mra- i vis NS-flk frsåls gr? Huskr VI Ikk fll sa løsnmg ~m snr Arnzn r kunn nk frll m log vnnligh så al 1 bl ans sm n s lv- & C gikk fra Ifølg Haalignn rfaringr Var s å farlig å m- følg a a:l frn fr kn ha r Fss a! sg Vn a all sg fra ss? igås ss? Var bli ru «rs»-ppgjør ma m~g nær av sm VIr I ha fr så a Nrg skj g sm han var En av var vnnr gjr av «g»? l k frsa var l kng fr a un skyl l f r n ppmr h sm pa r V l syns VI k' Jnnr s I an- an høyilig ha ka- M n pnsnr sm h ar ~nmn sm ar vær l kn fra n viss Varmanns piulr bl på sin hnr sir aljmak krs D lukr ikk g Mn in har nk vak så n ann g sir I førs årn fr n av flkn i sørr rasri nn Mr H- sannhn frsikrr sak al frigjøring ukk Alri har vi vrgløs wins brning m a var En ikk ukjn Richskmpp nn mr llr DX::1r vær så maksløs sm nå v gmn rick a man missar spur fr røy 1900 annym prsnr fra jøs- a kanun sår pp n lkk Quisling il å vrgi år sin: singlirn D søk NS-flks n r n annn g fr- sg il sin øsfinr Dn - Hva r sannh? slskap hvr før kynnr a r «svar løgn» n fr n annn av I Rlar FOIJK OG LAND Kirschwsg 5 Osl 4 Tlfn Bks Sagn Ekspisjnsi: Tirsag ril frag fra kl 10 il kl I') Manag g lørag hl knrn sng Rakør Mf'lsm kan bar pårgns ruff fr fru gån aval Abnnmnspnsr: Kr 40- pr år kr 20 pf halvår i Skaniina"ia U lan kr 25- pr halvår I nøyral mslag innnlans: Kl 5Q- pr år kr 25- pr halvår Løssalg kr 100 Bruk psgirnr Ugivr AfS Flk g Lan Viking Bkrykkri - Osl

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast

LØRDAG 10. JULI 1965 SNO. samtykke fra øverste hold. Men la oss først slå fast NR. 17-15. ARGANG OG LØRDAG 10. JULI 1965 (il c... o f\) "''S -.:i LØSSAL~l ~rone Il SIEGFRIED: Hva skjedde med de norske gulle HALLGEIR HORDE: fø r 9. april 1940?1 Begynnelsen på sluffen... Sensasjonelle

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes , J.. 0 -: J' ~ ) \! Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 ER DE KLAR OVER a vi når lang og får folk i hele lande i ale? BAR DE NOE PA HJERTET så bruk våre annonsespaler, 32 Øre pr. mm. Reserver plass

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no

Årgang 77 Nr. 4-2011 nr. 414. God Jul! www.fanail.no Årgng 77 Nr. 4-2011 nr. 414 melemsbl f fn ireslg G Jul! www.fnil.n SPONSOR ANAvr Sprebnk Ves flg Vi r pr me ss. bnksjef i Sprebnk Ves, M Sbg. - Hvf flg e vl il 2014? - IL llsiig klubb sm hr s pvirkning

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer