N!' men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med"

Transkript

1 Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske moanb3p ved oosen 6 Kiovo&d som be sa ibake mis yskene 48 anks d jenbaneknuepunke Shobin kase yskcne fiske oppe i e fosk pa bye gjennom de ubsiske injede be sa ibake og ed mpge soe ap e av sagene hdde yskene ove ooc depe Senee medes a soveoppene ha some GoodokDenne byen igge' e pa mi nodves o iebsk eg de va e B yekenes vikise fosvspunke em ibsk dee omde ha sovjeo pene fosa sn famykkng og avskae enbaneinjen izgskpoosk ee om denne jenbaneinje va mege vodsomm og yskee be iggend :Lgen pa sagmaken Ba nshave ha skip a Den Rde maine senke en 'ysk opedobao vakskip og e fosyningsskip medinge amoskva den ':?7 ds hee e a fo fa dage sidn b sovj eoppe ia' den fse uk nske fon gennom de yske fosvasinje sydfo Radomys og ha ykke fam4 km angs en 8 k bed fonp&' 3 dage ha so\je:'oppene befidd ove 5 ebebode sede: pa dee avsnie baraomys3'u;dovog a d::e' mii ffisena Sh Omavsni e 4 yske aikdi visj one Qg 6 infaneidi vsjone be eve opp5 ske o!fisee o menig? aigjn pa sagmaen iebskomade e yegee bo se o avde en v disoe i' kke enge enn 3 kmfa i ebsk ' u/ e s f o n e n ' Lon'don )ede cen 3 ds : 3 'i iske ::;Ly 'o ina '' p mo ma i:odianike og esykdbm Nodfankke be ogs' angpe ga 38 yske' f 'be sku ned a'; 9c bombey og agefy savpeaunde fangep e de kase ned 4 66 Of bombe ove TyskandDe uiee n:i$e e nd'g o5 ma$kine: (e (! e apspoen pa unde 3Foogafie som e Cvo Bei vise a isj{ en Rehendof Wedding :Sein Mi e f Ti eg'en Chaoe' bug 9 vo': oi + :;:c beg e mege se::k skadedessun e indusi gg innde bydee ogsa eagtempehove'fypass o ike;de:s deag fa i den 4ds va bi ske fy pa ny p png psok oe TyskandBein va hovedmaeove onn bann og gpegbonbe:' be kase ned ove byenode oppsod soe b?nne Angeoe kaak ( ::::'Se'eS () mege Yeykke; 7 ai eg maskone S esd mede a i!':ngepso ove Be;'ix: ueafen deok Beko minde en oo ekanske fydce e do sse ena aneikanske fy som ha ffil ove Tysk8:d sam;de S'ee medes fa 'ondon a den sam ede bombeve:e som n\ kase ned 9vo Tvsk nd e odo enn de 3 fcsc av kgen be de kase ned!<: ox' :pe?vige onn e kaso ne i pe av de sse 7 mnedet sammenknng oppyseo a den aamede bomb' v 7k som e kase ned ove C'obi aia e 63 odo o n n n Mddehavsfonene Fa Taa mded de focga hrc kampe on bye Oona De g ' nsa na ba noen 'fii gae som iuo;:e '{ vvvyvvvvv y Ra i Y vvvvvvvvvvv ;'i TvY Tisdag den 4 janu 944 N!' 4 ageng Y 'Y'' K m men a N saen ae osvex8mnise op i cen no ske sendi c fa Lo} :ic bee:3te med si a de va na n va ho ife & ej::::'o PP d 8( ey om hvo en sa og hvo en vi henti de eise spcsme L e ac nodme ue i veden syae a i vi hj oge Fosvasmi ise'en cc U ove i fa omae ; ic hva nodmennene ue i veden ydc fo a de s}e f si nse om A vende hjem oppfy37 askasse va mobiiseooii engen omfe ogsa kvinue i adeen fa 8 i 4 AFumeisk va de i:k 'oe sy 'ke som den noske h Ade oveen kvaiaiv va e: uek og so pa nyje med ) hviken som hes!:l de Eee De foskj e ig v'penae hadde gj ennomga en gjennomgipende foandin og va bi (;y }fie de mes modene vapen og hj epem' de :'v&ene hadde fa a : :;: fy og mainen hadde uskife g'e ki'sski'p og fa ye nee od'::'> B psype Bade fy apene og mainen hadde ha!e i A vise si :'::6e Han minne i e:e fobindese om hvods d!: noske jage:' en sod Ca nyese og sse skip i va kigefae ha de e a j senkige!: \'e ys:e sagskipe schanhos De a: som ce noske syke hadd:: he va seceige nok men i fohod i hva de :adde u:ee v a ap:; e ::)ma4'osvasminis;n'en sue med si: Dezue kig e oa oe fees i: b e wed de ve nede syke men bee i ike hy gad sivi oefo ;ncen dene ha'p :=e es de disipin og 'ai e vefo de :ii ee og si ie edee A de o::'': as aksjone mfoa:e vee a de ska ece i::' :e8u c e som sve i' hensikenfoeas de minde deeggesee e ikke sik!e: is e 3{ 8: me beydning fo kigens gang som en hndde 'enkv o vi kan :::: f! ' ndig Rigen faove binge s oe ofe ::nc: vi e sie <: s ei : sodae og sjfok ha 'une sin g v uuce ::igen og ': csj: oga ; ae dem som ha mis i ve i de :o'ske foks ihe8kamp h e:'me de 'Ukjene sodae som a og ha c fengse o konsanasjonsci 'e De ;: som komme!' vi fe i se ap enn hi e da : o::s: <: i'(: i ':' of ofne meu ike ak ygg so hiinhjeamefonen so uefone ha' e enge a befiesen i ga i:n i de nye 3' me de ';o og d np e uafon en og hj emmefoen m s f;eme i f e en som un e:' kgen Oo ' fo Noge Fse vvsdag hod sasminisa Fygds'od e ae nod ennene fa ondon ia beg e ed e ;e sa:n:fj': if n5 e' :: :( : ena av i dag ' de se' ike ysk mee i 94:i ':';eeues meo de o<::u pee and i dagoog isden i a dene da ys:ene foeok sin okup jon T;yske ne od'de ag e ska vinne ove nodene e eo!' of? an kke F fosa a kfen meom dam og odee!ene sac::!g uvaesmen K fos a noe som ikke skene og q:isingene fos&:hae hos odmennene vokse oposjona ed ecenu gheen og uf':'he eke :egse n ee f eobe avopene fa den 8 'ma Den 5ame ha eeba 'en hyda me usiy hean men sare sidig evnen i 'osce e e pese og vansk ove san e hee de is u i medi:gen ' ighee sasminiseen om s inn pa e oppga SO es seg nn:: 'gz ugosava De medes a n jugosaviske fokhffi e innve i vo'sommg va vunne og ae mo biisee meu og v::!ne!{e sa :6 nn? kampe i Bosnien og Koaien Fiskaeno ha okkup:: fee nye oes 'e n( bei e vis ikke de e n'o ; ene k an ses Fe :\i sedeenben Beod:Zageb e pa ny avsk a: fee ed ysene ha de aiee ap k:en oos S'3 Thixa 9!'e De o nge som n ha ni sa nn d s?ne i kamp :me j 'ugo 'T a ove::::'se eeki spobameiede sie::: hvofo:::: P ' v::! ke dee n' np London De bske admae oppyse a bi iske Sj og u:fd'idsk ef de fs en gang i f a; iden j T :: 'p e p s: 8f' aku : 3 e ha senke den ysk; sagk:sse s ' snhos:nodc;nfo Nodkapp vinne kigen sc\ fo som muid8 a va;:; e:' fo 'C Ge: p eg6 F: Sohanhos som e e av Tys: ands knaigs'e CS mes mode:'e kigs::': p b fo eek gsi':! e3 e en:'g ciee!u u;smi7s:e:en? v::! : da de foske a:lf; pe en a::! konvey pa i' e i no'' uss ' co same ae yae efe fo:' b 'im k] gon U: d) d?g k {e!? f 4 n e f ' ' 'a '''' C f': '} ' famov pa vegen fo n oss se::;:en : u:': ve\ v ':'7 ) o: : Moaa mede a Tebovon ska va:;'c: k' i F::' i ecinig E'esU:cj Oi' i ; hvis ikke disse fcbe:eces)!' b :';; Dee o an:':q e f ::av de noske sudenee mene!' a Eic Gvcd ii i de u'f8cnde C'Y G o k ' ' '; 'n' c; e ' ' ' j ' s iee vede Nc\ jeg e c p: vansne <> Te:bovn hande & 8gen bln en fs & innne a Hi!'s ny:ky; :i i: sie meg og gj a je se f'e ove me ' sf::: b:;!ok h;g!eeasonene es : :e:+ h{;b : a' nom k pens A h?de samm SC e p vese og : eg ::::' kk v 8 ' n v v o euu e De be f : sa ; gcg en i '8!'ing i fo ' de &om u ibi unde kig :io c Cbf: as om!3 i:c :f' ig (j fea:dv o uundge uen igaie De bi s ins'd\ne e so :oss8 ic a e b i' eni:''''3 iv =onc om e : men ' s'\ f( :e4 e og bdagene gkk ga ' w i vi hevo ;n akk i de sam ha 3 ' fie G ' ' g': n fo samingen i \ e SOU ia y6e ae eba sa ege 'j e!!: : (' ;; h:> e '' \ u n dsi f ;he : j :s;;n v' e vyyyvvvvvvvvv vvyvvyv \ v A a wa d ;> ' vh ;: < :; U 4 U4

2 o 'e f o n e n SoUe info 'masjonsbya mede o d g don 3ds' a sov jeoppen fosee Aykke 'em i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bcggr sife av ho edvegen meon eve og ieb Eyen Goodok e sek ::ue Und(;;: ske moan;ep ved Koosen og Kiovo!gad som be sa ib ke mis y ene 48 okscd jenbaneknuepunke Shobin kaee yskone fiske oppe i e fo k pa bye gjennom de ussieke injede be sa ibake og ed mege soe ap e av sagene hdde yskene ove OOC depe o Senee' mcds a sovcoppeme ha 'some' 'GoodokDenne byen igge e pa mi nodvus o iebsk og de va e av yakenes vikigse fosvaspunke em yibs dee om&de ha sovjeo pene fosa sin famykking og avskfe jenbaneinjen i skpoosk ;8 ee om denne jenbaneinje va mcge vodo og yske be iggend gen pa sagmaken Baenshave ha skp a Den Rde mane senke'en 'ysk opedobao vakskip oe e syningsskp8 medinge fia Moskva den :?7ds hee e a fo fa dage sqen b sovjeoppe fa den fse uk nske fon gennom de ys}{e fosvasinje sydfo Radomy og ha ykke fam 4 km angs en 8 kl bed fon P&' 3 dage ha SOy j e:'oppene befidd ove 5 ebebode sede: pa dee avsni e barac;omysb'u$ iov og an d:e'miimsena Shouuavsnie4 yske ankdivisjone <;>g 6 infa'eidi vsjone be eve opp5 ske ofisee of menig3 a igjenpa sagma ken ebskomde e yegee bo sede a De 8i u disoe i' ikke enge enn 3 km ia i ebsk v ' ; : il' e s f o n e n Lon'don mede den 3 ds : Bi i$kg i;y '8'e ina : ngp mo m i odi'ancke bg esydkandme Nodfankke be ogsa'angpe iga38 ysk;' f' 'be skuned ai9c bombey og jagefy savpeaunde fangep e'de kase ned 4 66 O bombe ove Tyskand De aiee ; e heu:ndc 5 m($kine ;) o!' 'o apspoen pa unde 3 jh'qgafie som e ' () o Bein vise a gjk en Rehendof Wedding :Bein ' e s Ti egacnchaoe'bug vo='bi 'j' en beg e mege sek skadedessun e indusiegg iande bydee ogsa eagtempehove 'Fypass o ike::d<:s deag Na i den 4 ds va b::i ke fy pa ny p& pgpsok ov TyskadBe ia va hovedmaeove onn bann og gpegbo' be be kase ned ove byenode oppsod soe benneangeoe kaa ::'8e:ces O' mege veykke' 7 i ce maskone SL )ee ; medes a i :ngepso{ o Be it ueafen de ok ikkc minde en e:ikanske fydee e dc ese ana ameikanske fy som ha vm ove Tyskand samde u3:e :nedes f a :London a den samede bomba vek eom na kase nod qve Tys' nd e enn n de fsc A av kigen be de kase p ned qo onn e?vige oo onn' e kasc ne i pe av de sse 7 mcnede samme anng 'PP ysec a den aam de bo'b' ) vk som e kase ned ova cobiania e 63 odo onn' n Mddehavsfon=:: F a:i;a mde de fogc! hacg :ampe om byuy; OonaeDe g ::ns'a bae noen 'iii gae som i e ()T' eobe avo opene fo den '8 '::mgden 5ame ha eeb: : en hydu mo Uiisik' ove sane hee de s i medigenugosava De mees a Q n jugosaviske fokhffi e innvic i vosomme kampe Bosnien og Koaien Fiskaenc ha okkup fee nyu sede enben Beod:Zage e' pa ny avsklc 8: fee s d'3 Tysb?ne ha na sa' nn d vs?ne kampne j ugos 'a London De b sko adm:la e oppyset' a biiske S og u:'s 'idsk uf' e ha senke den ysku sagkyssc s 'h:: hos:'nodcnfo' Nockapp Schanhos som e e av Tys:ands kna igse CS ies!ode'::'e kigs':p b : da de foske a'[; pe n ai c konvcy pa )g :'i not 'ssi co Moaa mede a Tebov n ska va'(;: k[ i F:d i iygcini'g PT sl:c;j OL '? av de noske sudceen men;;!a Eie GvGd vii c:: i ce 'Pecndc C : Te:bovn hande u egen hn' 'en fs i! e Hi!'c ' ;yy: 5!esasonene De be f sa ig g e i ' saui g i ' 8 ' de LOT! a ibiy: ge en igaede bi c insmne e sot' =ots&s8 og bdagene gkk ga ' i vi hcv e 'n akk db som h 3 fo innsamingen i Le S ha yde Sambondskonoe vvvvvvvvvv na d ' '\Y Y v '' \T;Y ::' Tsdag den 4 ja ua geng \v\yvv'v\ vv \ vv Y 'ivvvvv' Y K m men a e Nyasafen a e ose'8 nise 'p i cen nen: ske sndi g fa Lo e ;i bee;;yne med < si a de va nauig na ved o d 'e & gj::::e PP 'n d 8\: e y om h o e s& f og hvo en vi henti de coise spcsmae vie ea nodme ue i veden j svae a vi vi hje! oge;:'esvasmi ': se' n i}::::c U ove i f ae hva nodmcnnene ue i vede yde fo a de e f si nse o A vende E hjem oppfy37 askasse va obiise ooii ehgen oofne ogsa kvinne i adeen fa 8 i 4 A umeisk va 'e i:w :oe s 'ke som cen noske hm Ade ove aen kvai ai v va e: s ek g s:;o pa nyce med hviken'som hes av de He:e De o'skj e ige vape'nae hadde gj cnnomga en gjeuomg' pen e foandin og va bi uf:y ne de mes modene vapen og hj epem' de: :'v;fe e hadde fa a::; : fy e6 mainen hadde uskife ge'e ki :sski;> 6 fa ye nee {od': psype Bade fyvapene og mainen hadde ha ve i A vise it :ee an minne i QeLUe fobindese om hodal d)!: noske jage:en So( (e nye;:e og sse skip i va kigsf<e hadde e a j senki:gm: c' ce ys:e sagskipe schanhos De ay so de noska syke hadd:: he va sneeige nok men i fohod i hva de :adde u::'ee va ap e GmA}'osvasminis3<en sue med a si: DeUe kig e oa oe a fees ikk b e ued de venee sykemen bece i ike y ga sivi befo:e5ngen denne ka'p?::'eves de disipin og Oai e ovefo de n:i i e og oi ie edee 3 dc o: as aksjo e mafone ve a de ska ece i:::' ::'esu :: 'e som sva'c i' hensikenfoeas ce minde deeggesee ' ikke sik!e: is e 8:fme beydning fo kigens gang som en hndde enk» Go vi kan ::C:' d''e n( ' ndig<igen facove yi binge soe ofe e:: vi e' si':'e sei ;i [ sodae og sjfok ha funooe sin g v u'gde :ige! \'i esj og C' ae dem som ha mis; i ve i de j;o'ske foks iiheskam h ::'me de u' kjene sodae som a og ha f fengse og kons8n'f'sons]e:i' D8: T f ' d ' o f ' ' som Aomma e Se a enn n e e ::S:' : ::;:' ofene meu ike ak ygg SOK hiihjeefone so:n uefonc ha e enge a befiesen i ga i:n i oe nye mei de: o og e bp a u fon en og hjemmefoen m s ee i fe en som un e::' kigencod L fo Noge Fse vysdag hod sasminise ygadsood e e nod emene fa London ' n beg) e Te;j L e'\ae Se:): f;j i:c :nise!' ' v '': '> ene av i dag og de se' iko ys}e ::mee i 94} ieecies no de o ;:u pee and i dag og i sa'd! i ian dene da :s;e!e foeok sin 'kupa jon T'ske ne odde a ; de sk:e vinne ove nofue'mene me eo!' og an ikk fosa a kfen meom dam og :odmenpene sad:!g u vides Men vi key fos'a noe som ikke ;yskene og quisingene fos:hae hos od:mennene vok'3c oposjona' med ecenu gheen og uf'he ke :engseen ee f heannen sasoe sidig evnen i osse a e pvese og vanskeighee Sasminiseen iom sa inn a de opp;)( SO eise e;cg n : ige;: va vunne og ae m6biisee iei og ;Cv:!nne Oe Ge ::s inn i : ' ; U bei e 'is ikke de e p bee' kan ses :: n i eds' i 3:' nb e: ha de aiee ap :::': 6en oos Si=3 ';ui ; e ie Dc o ::n::ge SO ove::'se eek'i spobeffi3::e De sic:': hvoio:: :) :! ( ke [ dee :a n' de fos en gang i f e:; den j : T ';'p: o pos:n: ec aku : vinne kigen sa a som muibde: uc c' o''' ; el i e: p eg6jlf:;c: fo eek'gsi! e3 e eg i eeu c usmiisecn Te a saoe ae v&e k efe fo:' c v mc k5 gen hi:u '] dog :{e E: 7i ooa! S famov pa vegen fo GSS Se::' e '3 ful'e an!o::pi:e' '; f ::d' :i ' i o hvis ikke diss fcbe::eces bi gjo::; Dee o an:;'kjc i 'e : iee' vede A jeo' e:e!i vans:ei n:;c:'8 e e' 3 v o ' 'ssie eg og gj a je sn fc::no e' He:' i'o s b:': foc :a' ''; nom k e n s h a ho e san: e se' : ;:csc 4: :'ic:; h:> be e p vese og eg 'C vi ' :8' : : ha :::' /: :; 8:: nnde k i g 7i c c ;f' : ae! omf) '' i:gu : C i; :' f ea 8 u dg ig a c b i' :eni:: 3divuen : T ae' :o'fm ;n :::nnin;:n e}s : e!; e bae ba sa ege ';j bu ;e ' de h: : ':' aee; i': gju: [3 uen disi i f'} he: 3 ;;sn c ':' :;)' ') \ : Q

3 Y3 p som e vie unde' kigon kase ys O T egen f'ano7 C' i s ni foan de nye ADe gc mo se b fedi ']:'mes de;: s'm!'a i k'm n og jeg sende 'in akk i ae dem som yde Sf! ::'cn!'j ::e [; ue [; nske ae kinne og me hj eu:e og ue e god og SG 'i j; 7:a o s f o n e n sa':'n h3t i en d ;>soje ' ) ej :;:c de' 6 dages ka:pe' ha sovj ecop: en b' /'; ;; ennom de yske inj e pa en 3 kn ang fo :: dtbde v fa 5 : \( ::ulend e vi:{igse sedene som 'oe a v ::coe c3n jcnbaneknue }oa3ai syds fo BedisjevSkvia sydves o :asov cg Hovgood :c : p& ovedvegen i asjava5 kmfa cen poske sense:e yske c ::;{:) ;n 3joa Zcov e he isoe og ige kd bak den u '='si ee n ':; 'sco gani son i byen befinne seg saed i en megc avaig s c3cl :en : ssiske offensiv i Dnj epbuen skidc fosa f:!'3:de e'a':j' ea ;;i\:ke v kige sedababyen Tomakovasove6yb e a nadd i ;!' ;ck 4 binod fo Nikb po Fonkoespondee mede a de e' ingc ie aon yde pa a yskene godviig komme i e:'kke seg u av Dj Ui ' ''e' f'osvae ve om sine posisjone med den sse biehe7ed [o oerd e ae yske moange:' bi sa ibke o'! ussene ha fob6'cc': eines::!nge Fa Mo skva medes den ds a':;!;;pf e fa den fse ' k::::'a ske ame ha eo bo ibake Shi omi og 5 je s edede e seno:! }<':me cis (; enke hec om kampene om byen:ai 'ope 'enge inn pc\ :: :3' og avska fobindesesinj ene De uspansec fobi ::'eie s ice }a ' a's cgene i Shi omi Tyskene foske med oppebycsen ay ae e hode saded e kafig sag fa yae infaneise ankise og 3: :'7 eis::; knekke G Yae op pe fiendens mos nd og ::i:: ook byen og j e'baye as j one:: Shi omi Pa innfasvegene dus:inv:':'s av isykkeskue an}::) og ]::anone!'ie:de ed svee aphe o pe ok ofee og en megde fangeoyhee f sfonen ie og 3 des A u pa a da j'usiske of ans v fosec!< ufominske kaf bade ved TeveShiomi og i Djebucn::o:<ve :fo ';v e yeigee 4 sede bi eobeenbanen me:om 'fieb;/ og osj: e avb'u ed Shi omi 5 s'de i eobc ]\o'yoespo dene sie a poe og syken i offensi yen i dce omade e' 8 vod C: a h8 som hes :n hendede : ussiske angep ga ice bae vcsove:: :::) Poe;mn ogs s:ydves ove mo inniza og og Bu8 ve pbedisjcv e!:va'ig ueosovjeappe sa bae 5 km ia inniza e s f o n e n ondou opp 'e a de ::e i osc:ag b k3se ned om bombe ove einde' ub soe bade og ange:'e va i ae ee ve 'ce 5:i'O::'O be ikke hin e av fiendige jafefylondon mede 3/: Mosiofy gcp i dg mi i Yodfankike A i essknd be an; e av scqe :ika:ske yke i g Ove 3 fy de oe : opeasj onej e Be o uj ejf :;oi'obud ove hee Fankike fa i kve!ngen m Yi(; seg A Ae Zcon 3 og d 5 e feeskoimunic fa n bi is:e og a 'ika s:c A es ovekcmn'e6 hee de a unde fyange e T F:ank'; ke Ty:f;;aen ':e b Ca kue?gefabikke; ved Pais angepe 8 ysk '} j agef Y be s ) ed De ai :e ape sev 9 bombefy og 3 j Gge:: 'y Na i :;'3' 'g be Be in uny angepe av soe bii ke fysykecdes & ondon 'C dsec y minde godmen mae : :oc a''me:kc og do 'on e a ang:ef L veykke Hambug be ' idig anbcep Dan '::ys:e wuk ::''d '/' u{ien8 'a' i' e so8 aie bomeay sme ue?pys viae s u fa ons ag kve i osdag i dag ve co 3ie'e f ::T: omb:: :ve T;T kand Den ameikanske ufmasja: Ekeha opp''''':; o ;vi 'in:n a de alcikeske bombefys viksomhe ove: Tyskan a' i c:o y:;) a ::':' ka' ske ok fan sed do ok 53 fy De::: va i janu'' S43 7' wl 3 o; esc:: be' :: g 5 amei ::anske fy m :asende:e fe8 ;] ( :s va 4'oos bombefy De 'ameikanske f:yap va desembc' 6 :; :;):: SS e meunge;: ::o London ga u pa a do be uppei; oo o: ) :::: 'e' Du i una'e' CLE sise angepede oppso hof'c' c b':c' so cs: u n ['s'n 3oo}: ' Middehavsfonene : a den iaie \8 e 'igssku::: 'a 6 d i:::k s:;ec'd u nocn fo ding av :y' Sveige Gebog e de fa kj G ) e i: de kae 8n peso on'3z: :o:'l:c;lc: kof;\ n(&eg kibo \ T'''''' 'T/T vy R a 6 ; vvvvv ' N vv iv\ Y ' vv ''''T' Y\ 7Y f 4 ;''T7Y vv'/y y Y: A d 3 A '' vv i'7v7 'vv' n edag de 7 v j uc / yy ng v'i K m m e n C ': e' v':nen} ' e sis8 e6posjone' pde pa Fiip' sad: a (8 id;:c f d::dd ' an f osofo spue hveande: Eva bi a :'''es' ca <3 dcee? :n en odde a nod en so bak d:isse ekspo jone ikec!id o:n :odulc ccde anva e fo a e C':'L so ammunisjonaage b e p H::e il:e:j: eye 6 gense' e: :e vise a yskene e uf i bh'8 og a de' 3ac'c s i }:e k;'ne e skycl i ekdposj onenade gikk ah ii 8 dec sa mes u om om s8c skue d( hen w fie hj emige nazise sa cee og Afenoose s:e iga:;c en p' va fse'fogkni:ngeefoskningen esu:! 8 e i yskone be ::aej cn enhve befa ninz; med eks:posj onene Avise:: kon! videe i : e }eppe :u:w vee se am aboas e fa anspo:cabcidene':' sice og kanfc'ene : :unne Ysnok e e &:e elsg noe i as Men en asak nia e e[ posj ocn :3 og & fime e n be oyea i de ys e si:\:e:::ie spoi i < w Sii gik de en Toid igj en og Qui cingec begyne pa ny: A b:: eq5se fo & do i::ke sku8 bi noe av d he e Af enposen henvend e se da i sj e m fo Gesapo f?' he h oca: saken s Avisen kume ondag eoibe sine cnge& m;ea a ea}::n kke :oa gom T y om sa fofuge Gesapo Soe sc og im:ede be sa fas v e an fsak vay enkcigneib saboasjoog ee! gupp no'dme : kunn:; enkes a sa bak denne saboa j e ko::::u' isene k! ee de e fo (':::ac oss pa bodige nyhee i vi ikke :;a hve:::ken fnp6en e:i e' ::' ) :: neingen nfi d gcj c cefo mingenme Y::':' {a:e O; oi: (' viss ing a i ge nodmann e dej ak:ige iand; inge Sm ha: O'::s;a o;;:s posjone'eng n odna e a fj '/ indvi?han :a :; :':e:c/( : vedsaen sa soe skde::' og befok::'gan dsse ecp ') Rc L : v b e o migheedcn ene e a cspl:sjone'e e ye Oc s ':'7 U<T:xe Tii ' '' '' k kan hende ae sede hvo Si e \ oeb e og ''C' ;: C Den ande ' kaskj den mes sa s;ge e a '::::'e mssi'oyd: i vso s bakde e O en '!'e:' 'd f o e' ;;::; ej g ' v: eie sk 'e : ':pende pa C'ev fo:lsq ' sikc Ci;:;;[ s ofc::; i ::: = c' '; o:[:c k >; en huigeo avsu!g '' ; Nyheen om a sovc: ;;oppe:c!a uh6 ove L ':o :\; SC v L/9 hl vak vedig op'/:dk ue i v'denen po:::}':f) :(':::':' ::' n(:!' g vs: se:menka i: :;He som hyec hs:i' 3:: : ::''''d :! d : c gs me e de send u e :;ke'i'g hvoj e!:8'x)':' :''; ':78 j o:''p';:'c?: e femgan c hr inngi don :!?oskc jcsjon ny;)' 'dp '::heens H'e e:c n De poskc fok ' kjempe : a en a C? e'b] =:m:::3 ene se quising unde 'gc sbe;veges n ne:: ag e:''; u ag ):: k n s mes s&bac punke og iaoe nazn Ci b7f he'elde?c :\ vene d' fo pa d gj 'opuec v?on De f :'\'e U S fo Le v sk ' e p'e:esen ev ')oisk sye i oc bfidde oc::e (;ac3 D'3 poke :8vv ' ' d' 'h '7/ (7 o'a e u' gjeing ha hsnde ; Ca aene ou sen::nb : '? o '; gandsbeveele :oi; Yb}ene og u ;]:' kcn!:e SOiT'U ::;(!eo[; ifee d d:' oma iske fo!'bild :se be oppc i;e?g cq':i'e p be \ e gc ' S'O' vis Sev om ove:'sk:jde:en av C posoc c ' ; Y ' S 9 e ve scv; e; puen s it iba: j de <>/:; e? 'n ; D 'j c: a '\u Oe' ' SO' ' sesvedig saegisk sei:' s'a C8LO:' h' G v e 7' en & : v \ a /':>' e egge ::'ohodene ;a de n 3 a't 4' ::'o e pus ''n : : 'u' g <'' e p/ b''''' e' om )e; ' s;ev cg Bee ZL'!{o'skc:e '3i::' he k e n c;u f on ; f f / b' O i og jae sove!: C j ':>k ::'\e : d e :: jenbane ac a in Od:;s:' n' ) C'7'' : ' 'he e;;e (gs f e' >;j':''nen niza Q:> v 'ic:s '<: sc ; U:G S ::':' :::''U'if' ;e eo' :(e' ovo de ' c s ] \ veo'uk b ainsce : j )' '''ck: ' i3 ' [ i' ce un ;( S v ' : ' : : ik e h y ga d i:o U ; e ho:' ')gy:' pc v u ny o'::!'' v C=::' 'u Cj h' i ; c buon hvo 'c kc!!'e fcsv3:! ' ) n : ;:: 'Y6 L '' U ' v i C; ' v C! d ) :>y ': ' a'k' ha:: Yf:n ivoi Po o[ ' :'' u OPC;!! : H c e ma: :'a 'nvi s O :k n D'' ' e::'>e'n f ;:' :! v u : v ' e e yskcne!!f:> ' \ a ' ' o ' TL uen v so : ( fl e c ) L \(;( u C : '' ' n :!' '; en c E'{'Q' 'T iuic i c U' foe e' ''o'fenc'''''! '\ ' o u ' : his ik' de e' ' :8H' U ' \; v ' T: :': e ' S' { E : j' Y L \ ' U' 'L ) ' ' ' : i:)cd \4 L \ j ': :' # j j ' # i Y \ #o \

4 sps' om de vi isik: e 8: j oyd Ee a e ane:8 e avsca; e de desu'3n!ege vans:'eg :: S :'6'ie e se de esel 'c fa a a 'sni i e [;nne'; T Se'!e b' Ra:jSvn:igvi nc i '' >nj ep:o'::en!ce d ee e i'8 :noe en e ::asjo b d: :::' :! a e i: dc i f see i gang moange fo a e{]:e ec'bl' f f o : e : Sc;;: infonoscs:':n' dc de: : d:>a' kpene i ne veot::ce: ':csee :med f':>;;is:e s ;7'ke 7 oebo d8 o:ade e eobe 8'i omi'om&' e n':: SOYj e ;':;;>:=:cne e Ci 'obi gen av Novgood o:'l<'k i na; ya:!:'i 'ee 7 c ( ::odd':? se:'c ' a bye Oievsk no i' fo o';good on' Lmge: sye o 3e :i csj e' omg' og : e fe! S mo inniza n:'de de 3 k:fa dem'e byen ':;ys:e::::c :a'; De bi op s a USSO::::'e P' dage ha bef'ld 7 :>(; :: a\ s:' L cnd :ee meces a kamp :!e em \To'ood '3: va:c me: bodige H3 eden Rk ai sen i byen be usece: Oevsk oe e k baqjon iinegjoyn3 i do kam e i Shi omi':\ ni e 'be 5 ysk8 e \3p eba eknuepu!ke i)o:(;eovka b)o eobe;;3'eoppae s n8 Ed den gane pob:e g e8 pa ie:::e sede News Co ce o::'esponden s': j\': j edni!g demw oegive'he a de e en miepe i 4:: igen P e h ha SO'j eo pen :cykke :' om a oga i den posk gense? en avs and P :: oo :!Den ys:e he' ha i ee: oppeve en si:{ c'::'se :! d'n 98 og adi ' :o :'o:'ekoue en s: GanHisk vending i den ii D siua3jon son ved K e na ik: enge fa B'esLi ovs': e:n f::a Kie' O:sdag medes fa Moskva a n' e SCSX i : veonn'ade e bi eoaee dages kamp e sek8 yskc SC '}unke jeo Zekovc o BGisjev eob:!:'c a' ovjeopeiese fe:es a ussone ha ykk videe fem fa Bjeo cov og sa aeede 5c CT' syd fo:: ':yen 'Tes ha' sovje:::'o';:ene ove ::de 3 gane p')ske ;(m sey p fc:: scd oeo '::Y! epc!c e'c mo ne po :':e byen ::':' ()g Fa'o& \ oskva :nede: Ci 66 F\ Sain i en da odc! w umgjo a soj(;'s y k:c ha :; bj'e::n of ) b' ':es sjoc' Bcn v e': 5 dae;e:cs vodso:ae kapc heu innage sc:n a' Be di sj ev c c vj}:ig j enb;uc;kuep' Y' L3:'deig 'ys O CGS6S:;un You;:e :) ussa::es e:de= Do :8dGS 'i(:'''e o:n n;y ( :'i:: i cyem:tc En aj L smann ae a iden C'o:): in'e i: o ysken ::' :? ise; h u de ho i mo o': s D!n fuon So sken na ht cb:ie <'!c iyke i ::c::s;a:'':e e i :n :c v:>n + : ' ' ' ''''' \' e s f o : : L:don do' de cs a ':)ge m8jkans]:> \ (YC:] ue j cag e k'afig Lis'E'}) io a :i aa 8o;j dei; ng :' fy g'k'c bp;l:(; jagee og jage:)o:hfy :;: '6]) i [;&' mii :::e ma i Fan: ike 7 ai ee f y gi k: ap eys :8 i;:skine j su + ed Med de a:;::>ep pa :3e:n e' d ; kbse ned 8 4 oy' bonbe ove bycn 73 a' ee bon c: y c: gf'; ap e diose egc:;pc:e Lo:don m:'; de cnsd:g : 8:n b:us} L o b=:iske f io'se: UO::>;>h::':> ;: :no d:og ' n:::ep OL:' Tys 'ad dag og' i!ac 8g:';::\ i v:ske f;y < j {o:d <;n jkebe:in b:' bo bc4; a ;\oski of i na;nce fy b::'ge: :a i \'3S ' T ane a s' e f q ]' S' i :n''''''' ::>!Yd a 'n ;;;:' \ =+ o '\A4 \\# ')::; bv ie og am''''':!ysk C i' ('e 'o u ' f' '' : ' ' f:':c ';;> ''v! ' C / ;) \ <' :' i ;: i Eo'd:?an:i::e uf '::!o s a:h en va L'A:: ::c: s <;n ae :: v: :: [;e::' y yis'ce seg:?a he diss opczsoney' Sa'S 8 ;:i';:!:l' f/ o ysi:e :: '' v o':e 3n an( Ba 6:v on kc : em ':;i j N:O'o::8'e og e :: C\; :)c i sku L <i ':'G :(jm:m: :e fc? u::::f:;i:' ::]ec op:) S':: ::: <:'::' c fy he: a epc o) n:'lcn ::' :: D!OZ Sjd O:' ; ]:(i: 7i!i:e :':'u' ::''8 cdon e':' s'cfc: z c:e i '' v :'; o d SO 'a':()' ' ' n ' ':::: C ' c b!i + dekc'' u i ' e : <}' '':'e :' Lo O ' '' ' f'] v bc ' a' :y hh!' : v';;e :? : c[i6 C';'fT pc eel j' : :'ia: a ': F!e: ;nc e :::' :i; ': ::: 'T a!'ic'e ''''ST an [ ' ; ; ' u : ' ' ; ::> 'u n L\ ' ' 8 ') :< S ' c \m); }!:' e 'C UT' 'c :; ; h :'; :';c;n '' ';'3:! ove: (i ;s e: ; n ' ; e ' L c ' G o: f; v :' ] ; [ : ' ':;> mov TO! C L: '' es 'n neagp ';' ' 'f 'd y b' ' '' 7 i T;o va :e 'e':s :' C''''''' ocl' ;' fm'y} :'n f) Y ' ' Mo:: 8 :i' n ' (i'o ' j k' ' ' T v )' ; '! ' '' v vo:v ' :' ; z )' c ' ' :' 8m ; ':' ' O \' n e :ou ;U ;; L o <; T ( ' ;; : v f j u 4 \A L 'f ' v & Q i LL ' :' \oj L L; : f y A U (' > O L4':: U : ' ';' ';LL ';4 U \4 \ o f ;'v7 >f vvvvvvv 7 d ' N' y f ' ; \T' Tvvvvv Tisdag ce janua 944 7'v N3 '''vv'vvvv 4 Agang vv iy't\ Y '\'vv vvvvvy\'' m men a e Ea en svcnsk avis h see vi en a ikke som gi en s&ende fo:aing p hvofo de aiee ha ' bombe Beino de yke kommunikeene kaa:eisees de aiee ufagep ': mo Rikshovedsaden som ene eogep ueu noen som hes miie bed ning: Bein somsekke seg ove e aea p kvkm og ha en befokng! pa 4 5 miione e Euopas sse i!dusise um og fo yebkke e 4 % av befokingen dieke beskjefige i poduksjonen av maee ogfo c de vepnee sykeb) CenaeTopa sse jenbaneknuepunk hvofa kke minde enn 4 sambane usaec) Tyskands sse end8havn nes ee Duisbug d) Seum fo de nadokkupee Euopas fyafikk med 9 ugaende inj e fa Tempehofe fypas3 n<!ue!i:n: Be in pod:see me ee) kiske maskine og Kabe: em noen annenoy ysyandde fns basemens soe anegg i Spadau cg Chaoenbg i yen vese og senae de den sydse byde igge Tepow og Sbheweide AEGa koossae veksede?e nevne sedene igge i Beins fonemse indusiskhe e ogs fa?e som podusee de kigsvikige i Eom fa8jeme ec Ben vkes pesisjonsinsumeneavsandsmeeombskee o Fabkke som e syssesa med denne fabikasjon e Gesesohaf u Eeksce unenehmungen AG og Spadau und Chaoenbu Askana Wee AG aendof) sam Tempehof und Biz i snde bydeocee gge Ben fabye fo fm siing av okomoivemed en poduksjon som syae i /; av Tyskands samede poduksjon av ake oivepodusjonen av pansevoneo peans Doefymaskinenooepopeediesemooee og ung ae hdvapencpedoeminemaskinvekyadioappaaeadio og Aks ee e sa so a den kaa ikesies med hvike som hes anne ndus sen i TyskandEndog en beydei de av den kjemiske ndsi e pase: i BeinHe e' yskande fonense foeagende fo fesn avmedsk( epaae som midde mo sjsykekonsenee :!:':gsmde f? gsake eo Di sse' fabikke igge i spadu og CF oe:ug?o:ehe D eke jenbanenje fins meom Be=in og :eningadsmoensdonen og Ubn san i Sveige og NogepaisomaTieseWie?agBudpesBukues sanbuaenbysse og Amsedamnnenoensbyom& fns esuen sad und Ringbahneni 'eed's e de dene nj e med a sse byene FankfuBesauDesdeneipsig:unchenKasseKnBemenHbu og Em den Beins innkomende afikk som beso avame: og vsm::eeog den ugende afikk av fedige podwe op?gkk fedsvid 3 :onno po ADe naveende sifene e beyde g hyee Denne enome afkk dg es ove 7 angesasjone i Beins kant dee Komme ogsa den vange ansiafikken me:om s og esyskanded siden av ve senum fo indusien oe kommuni:asjonene e Bein ogs see f? ege'ngen sam senum fo adninisasjonen fo andes sse indu&konseneode femga av dee a Bein ikke bae e Tyskands ikshovedsad:men ogsa andes hovedby pa ae oma e A ae dee?y e de s om A amme hee den yske indusi des kommuniasjope og 'L:e mn a;:nnsas onen o s f o n e Lda'o den 8ds meaes YLoskva a an '':': aie dogsode ha k bo: a sove oppe e ha eo e Kiovogad med som ed d e e yske ea sise s'oe so punk ; Dnjepbuen igjgn a U9siske hendesovjeoppge ob dessuen 8? sede i i ee avsni og ykke na e; p en en od o:; a e dgn ha ffepgayg:m! 5 n fge en?3ue;nedn na D:on Y':' ke sodae i syduss nd foan e kaas ofe MRu:se ne ku :: sysemak \ fobindeses og eeinj e hae: : og gawa auns syke ykke nedove pa en 5 bn bau fo :':n':4 e so ':' S? e e 'c sse:: ni si som igge km o a de'!; \ kb ysb C';:: un ve Sm capa o fon yk ee' ' 3vj e o en8 ('?' en gf':c'v po': ::; gense De os ' ma e he byene Rovno og S: ny )ei vk'; ec by 3::: eo e 5? :{'<? fo R?() eo belenge nod fge eov8 voppno e :na <;ev k og na nta K Q

5 fee se( e pa denne jenbaneinjebabyene Rokino og KesovoDen sise gge Sanys umiddebae nm ede foeigge na enkehee om kampene som fe i Kiovogads fa:den annen ukainske fons oppe ykke fsnn byen a s og SydS nde adeinge enge sa inn i byens odge og vesge ukane og akk saen ingen om de yske oppe og nnok sa dag fusendig KovogadUnde kampene pa ifasvegene og pa byens gae ed yskene mege soe apmange yske avdeinge ake vapen og ovega segsoe mengde av anksbiekanone og age med ammunisjon be des deagdes eobeee A ha befidd Kiovogad fosae sovje oppene femgangsik sin offensiv og innok yeigee 8 sedeunde kum pene be o yke baajone fusendig iinegjo3 anks og mange kano ne?e sku sykke av fendens fy be sku ned i ufkampenews Conces koesponden Pau Whineon skive a ee eobingen av Kiovo gad ha ussen foa sine deeggende angep ae avsni pa sydfonende yske ne b eve opp a konsene id fa de ussiske ai ei samidig som de bi hame snde og sammen av de Rde fyvapen som e he oeegen pa ae punkede sse medinge fa sfonen ga u pa a soeoppne sa bae 5 kd fa inniza og usseen mo Smeinka ke fa me me Syds pesse sovjeoppene pa fo A fusendiggje feende femheves a denne sooffensiv i Dnjepbuen kom he oveaskende von MannseinSiuasjonen bi me og me avaigtyskene ha den muighe a ekke oppe a idfonen sydove fo A undesm den yske sydamemen oppene pa! dfonen e ek angasje og kan neppe avsees i ande avsndessuen e de e spsm om id hva enge muigheen av oppeanspoesydovee muig i de sovjeoppene e i fe d med A kue ove ae fobndese fo den yske sydame medinge fa London hee de den yske esningsbyen Kiovogad be eobe pa en enese naden ussske famykkng skjedde sa huig a yskene ikke fikk id i A spenge bue ee A dive sivibefokningen med seg vesovede Rde fyvapen n kempe he og hoden die Lufwaffe e s f o n e n London mede den 8ds:Biiske Moskiofy angep i a uen sev A i de noen ap ma i esyskand 4 ske fy be sku ned ga unde de soe ameikanske angep pa ma i vesykandnde de sse dagoke e i a 5 yske jagefy sku ned De ae mse bombefy og 7 jagefyden ene adeingen av aiee fy me ngen mosand fa yske jagefymen den ande adeingen be selkangepsamdig med angepe pa Tyskand angep aiee fy ma i Fanke fendge fy be sku ncdev biiske admiaie oppyse a ske suppe ha senke yske ubae med dypvannsbombeubaene foske undsppe om naenmen de be angepe igjen om dagende be ykke sammen mo havbunden 9?je og vakese f opp den sise meding fa London ee de a bske Moskofy angep Tyskand igjen na i mandag fy gkk ap Svenske sjfok beee a havnen i Sein be sek am pone ee de sise soe angep pa byenhavneomade va e enese heved! og mange ski pa avna fikk fueffee og sankfee svenske skip be amme av bannbombe ddehavsfonen:= Dec medes fa ai e' den 5 ame ha ha ende fa'!' gang og ha eob byen San ioe ee o dages hefge kameenbanema noed fo Roma e angepe av aiee fy ugos;va ugosavia fosee de hade kpe om byen Banjaukaugosavee some byenmen be vunge ibake av de yske pansesyke Savonen e jen anein'e og fee og bi deag :a Gckenad me)es a geske paisane ha avskae jenbaneinjen Bea LaSaonk pa 7 foskjeige sede Mano seike abeidene pa gunn av masiuasjonen k L? i aemenkan f;e;ide; i:ke ove a a med sike yae avseson en vi fos A e avisen spe!g av nyhe sofe einge Tisu mnn 4 e v gen om a ae & uvi den sse FORSKTGEET \ G 'Tv''Y'' R a d i N Y YYvvv' 'N N 4Fedag den i janua Agang ' K m men a e Ee a c:ovjeussene ykke ove dan poske gen se av 939e de poskussiske e;ensespsma igjen komme i fogunnensin vane o ha den ynke popaganda ogs bande seg inn i denne visighe og foske A udype kfen meom disse o and enna me i ha idigee i denne spae edegjo fo de poskussiske fohod og ska na bae gj engi hovedeo::kene: Ee: fo ::'ige v denskig be den nye poske sa oppee av de aieee AdGensen meom Poen og Sovjeunionen be ukke opp ee den 6Akae Cuzonije som sae e nauig skie meom poakke og usseemen poakkene va ikke fonyd mec disse gensende hadde ikke f f sin fihef de gi} i ange pa sin nabosa i nodliauen og innemme hee inadisice med Liauens heige by ina i PoenSA ko ueni den nyoppede Sovjepubikk og den Rde amesom den gang bae va i sin vadenbe sasoe dee av HvieusBand og Ukaina be sa innemme i poensas6ye i de nye Poen be fa 9 e ascisisk dikau og ikesom ae ande fascissae va e sopoen maetyskand og Poen va som o yve pa same maked og esu a'e e e konfik so fe i de yske angep ph po$n /9 939Den poske e8eingsom ha si see i London besa devis av ese ia den idigee facisegjeing og dens nskedm om e Sopoen ha den femdees ikke a a+ padee i den senee id yeigee fogife fohode meo sovjeunionen og poen den anedning e Sovjunionens eegambya bemdige i A sende u denne offisiee ekming: Den 5/ be de fa den poske i Londo offenigj o en ekwing om fohode meo:' poen og Sovj eunionen Ek:e ingen ii hode en ekke uikige punkedeibd uikige ph8ande om den poskussiske gensesom bekjen ha sovjee jeingen fassagensen i ove :enssemmese me fokevage i Hvieussa:d og esukaina i 939 vosukainas befokningsom fo den a oveveiende e bese av kaineebe innemme i SovjeUkainamens ehvieussand e innemme HvieRussandSAedes fjene en den ue i Rigaavaen av 9 som e fove mo esukaina og Hvi eussand esukainas g 'eohvi eussands inneunese i Sovjeunionen kenke ikke poens ineessemen skae veom unna? fo vennskap meom Sovjeunionen og 'enmem de anske ;de hv eussske og de poske foksovjeegjeingen na gjenae' mge ek a den Ax inn fo dannesen a e sek og uavhengig Poen OC' fo ve:'skape meoj Foen og SovjesamvedeSovjeegjengen ekee p a dn sbe ee oppeesen av vennskap pa gunnag av gode nabofohod og gensdg akese og hvis de poske fok nske devc enavae o gjnsidig hjep mo Tsk andsom e hovedfiendenen sunng aen TSekkskRussike pak v bida i dee Ae oppe femskynde befiesen av Poen Den Rde am S oppofende kamp binge i'inegj esen av Hi eys and mee og demec ogsa Poen og de ande ands befiese ia de' 'ske okkupane s Ak De osk paioes fobund i sovjeunionen og de av dem skape a ekops som s skude i skude med oss ha oppsi sine egne Q gaye i De b6fe seskamp De hape pa Poens gj enfdese som en sek og uavhen sa en fouseni;gen fo dee e a Poen f bake d: oppinneig: poske jo so yskene ha faa depa denne mae v vennc:ge meo oen og SOYesamvede bi oppee agsa sgensen (an bi nmee fassai a: e ik ke gensen av 939 som avgjoden 'an eoes fode o Poen \ d a de omade som ha oveveiende posk befong nne as Poen Aedes a Poen fa den usekning som feksousees i en skae Cuzon inje 6 be veda av de aees a i 99 eom fsso a Hvieussand og Uk'aine skue innemmes i sovj eunionena den opdinneige pok od som 'Tyskd ha a bi innemme i oene en absou fo ueenn Qa de umu A foene h;;e oen :en dee og po!! dem den ve:'dge adgang i sesjenden poske 'ganogje o es f s foka ffi ue av sand i A ope e venska de 4 hod osavd og A o' nisee kampen mo y kune i Fo n men 'c ';)' om ved zn u:k:ge po i ikk s ie i hendene pc ysffene :gae 've O) : ':;esen av ve skape:ige

6 meom Poen og Sovesamvede kan de o and foene ohd seg i kampen mo den fees fiendehieyskanded en kaf som de aiees fees sak ke ve De bi iske kommena i denne e:'keing sie a de ha gjo en ba ende pa yskenes spadom om a ussee ikke vie ga ned a A eguee gensen ee CuzuninjensA sen som dagen f den ussiske ekeing be Bend uaeiggjode de yske pessekommenae denne anke o e f o n e n SUs infomasjonsbya mede den dsa unde kampe ne om Kiovogad mise yskene 3 anks4 kanone minekasee45 maskingevee94 pansebie og 987 bie som be deag 5 yske offisee og menige fadessuen eobe sovjeoppene 89 ka none48 minekasee449 gevee5 panseanspoe5 anks 9 bi e og 9 agee med povianammunisjon og vapene eobingen v Kiovo gad ha ussene fosa sin emmasj vesove og inna nye vikige punk eresene av de 5 divisjone som fosvae Kiovoga e bi ominge og iinegjoove 8 yskee e depde vax bae fa som undsappsovjeoppene eobe 9 anks4 kanonedeav 6 moodevne4 minekasee og 87 maskingeveefange ae va so es fo Oevsk fes de ussike angep fem i o eninge nod ge syd fo snyre nod fo byen e Secz eobe og i eyd e Nemovs nna fge yske medinge foegp kpe ves fo Sanysovjeoppene ke sine msengese fo na fem Bugs node bedd og ha he inna Nemiev kmfa eva medinge fa Moskva den 3dshee de a Sain ha kunngjo a yskenes vikj e sepunk!sanye eobe av sovjeoppeneebanenro\oina e vsa e ednge fa Londen 3dshee de a us ne ha sa e en ny offensv osyomadede ha bu gjennom de yske inje pa en 3 KDbed fon og en dybde av 5 km3o ebebodde sk e eobe sanyo&de e byen Dombovis innarussiske soppe e komme fem i eva s odbedd fge medinge fa Moaa foske yskene ava mak A km e seg i BuginjnDe bygg i a has e fosvasveke ph evas syd beddden yskemekonkdmaskde isanden PL sfon n i m:ke oneseg eussees angep ved Kovogad yes ubehageigdi ma hevde a de usske ee beo pa soveoppenes amessige ovoegenhe Dee beo 9 en pa a ysken m spe sine oppe ove' hee Euop' e s f o n e n London mede:' a Moskiofy angep A i a ;YG:: na i isdag nde bi iske fy va' pa pa::u';eok ove Beigia og angep yske miiem i Fankike 4 biiske f sv nesfyfoogafi som be a oe Bein ee de 9angeie vise'sod skade pa offenge bygnnge e eingsbygninge 'enbanes asj ')' (o oe ' 9 abikkeee a dsse foogae e a e oe bi supe ned y i gee 5 oo onn bombe ove hoveasadenband de skadede bygninoe e 6 jen banesasone4 gassvek7 vannvekreinmeafabikkene Siemensvekene A:G Bayese Moowek!KoopeaenKigsminiseieGhing; og Gb es fisie boge mf dee medes a Sofia e bi angepe av biiske og amekanske fy gange i pe av e dgnlondon mede den dse kig ns sse ufsag e ukjempe ove Tyskand da amekanske fyvene esni?3 o Lbeaof angep ma i esyskandlufs ge vae i 3 im c 'y g ennomfe Sne angep Sane mede3 om cee u:f:sae: ')ve:'7 a; i: n':;' bombefy eskoe av jagefy angep i e3yckndde kon i vo dvn ufkampeog yskene sende opp aesags fy o A avvege angepa Mis yskeagefy besku nedameikanene mise sev 59 bode:y og 5 ja gefy hke e en en posen av ana fy som 'deok i ange ee!5 ke oppgave ove de svme ameikanske fy ap e gan u av 'fen g i ke noemed de fakiske a gje Buqa De medes a 5 innbyggee i Sofie ha foa byen?yndighene ha besem amindeig evakueing av hovedsaden Middehavsfonene Do medes fa aiafon en a den 5ame fo6 T i famgangsik sin offensiv Fampene pag\ 8 fot C'::: in ee fy ha angepe ma i augosavia og eas No g e DTe]i med fa London a 4 noskc udeni b d i ys c an med skip dag Ende ginif nge be 'send S ffiidi C A kan ye si: ER FORSKTG N 5 R a d i N y i vvv vvv oyt' 'isdag den 8 janua ; ae den nak uenikominise Tygve Lie den fo!'ske sending Han egyne mad A minne om de ::e uae som va oppndd p de fo:kjef\ f :one i fpe av 943ee:Uae som muiggjde n avg ende G difiniiv seie ove Heyskand i e av de AEn g va imideic vii kigen en annen A vinne fe de His de kke ekap ed og fosaege mom ene iby as v)e seeen G he! 7usosk en «e e o:{jde va de mege gj o De ;onfeanse som a b hd ba CassabcaMo kva og Tehanhadue na so beyng fo uvkngen av vennskapeiige fohod meom somakene Dee va!e pe e hv i s iknendc feg!'ep som de :s'om be gjo ee foige vedenskg Ld nnden av konnene : ne!'9ssesfee skue undgas Mh o;ea ue:'ikspoi iske a: ng nae ueniseini seen a denne vax bade se!'k og godo Meom sobimia og Koge e de Akundegame band som ha :ksie:'p;:ny b i e:yke ved a Kongen' og Regjegen s enge ha opp oq seg i EngandQennsLap meom yae 'o fok byg e P fees synsmae og f es ineesoesobiaia ha fan efae beydngen av en noske kys og fgeig vi de iy bqe ineesseemeh sobania v oange ade i oppee e sek og i NoGe Amei ka h ogsa S en saug sgndc nee3se fo Foge oike seg en god fobndese med denne sese konomisle zomak vi vme av mege ao beydning fo va a d Efaingen ha' vis a P ei'ka ha ha en endens i vieieoee segde a ha 'edg i!ing pa de meookeig oamabede den sen)e d e de nudeiq'b me og me ka fo ame ikanene a e ysk heed!e i Euopa :vi (! <ieke usse mo De Foenee saei ha a den gede A se esid 'i:rooseve ha!oa isoasjonspokken og ha ga inn fo de jeiee sa mabede bde unde og e kigennog ha aid sa e god fohod i ge: onen ad begeising og beunolng ha vi fug med i sovjeameene ovje fokes kampsovjeunionen ha pa sin side vs so o8ese fo'noge og ha vie de en bed pass i sin pesse So j eunionen ha ogsa inee f i og sevsendig Noge og vi se em i en god fobindese med unionen ee kigeni ha se a Sovjeunionsn nske A ea i de nasjona samabeidesig kom dee ydeig m unde konfeansene i skva og Tehean aneen ha sag a en fed uopa {e kan sikes uen ov j' U'ionens medvikenqg vi iape a sovjeunionen vimeovike i en va fed O'ge og Sovjeuionen ha uvekse ambassadedemed na vi ambae de hos samige somaketi o s fo a vi c e i fokha i v densomspendende inee seoges fohod i de ande aie9 and e g'a i ha 'geden ove Fankikes eisning og ha vnevn epesenan d d fanske NasjonakomieCfe ga ve ke Danmaks fokfohode e v okupasjonen ha ve fo3kjeige ::'o vav fokoge fikk en Adee a beemen vi gede: oss ove den kae poi iske inje som e komme i sy e oveo Tyskand i ha ha anedning i a fge d amp de fie D :nak ha ha uenfo si ands genseog vi gedc oss m ge ove a skip fa / d! kan sei:e unde DannebogFoges fohod i Sveige ha a id ha den sse inessede nauige a ekskpaband ceom v!o fok e komme yde; g i uykk i den fokesemn': i Svei e fo oe Foho ene i noge u de den ys}:e o:ku esj on e b kj an gjennum <iatd'''' SKe pesseog de svenske fok ha ufc ebeydag mmanim ab o e De a Noge e :OmDG med i kigen og a sv g e neya ha fe visse vanskeighe v kan a imidq 8 aa den ssa 9f 4] i e e ydde av ve:vn i og L 'i ne eso v C ke ' b > igeden dipgma k 'u binde :no:c;:6 ve'i ig s ndfa s3d ha' :i c magc bey s c!; ' Cc:aUU vi e venn kapei g fo':o<i Da:e foue: c i Of En ha diskue e fosjeig m fo B c : e om fedeaajon ha ogs ve d?oe e 'n as ' anie8sjone aom sendoe :a' b: y': e m d :'e ;io:: i nod ' is e Si i' d L sk god K m men a e ndag 4 Agang ' ' :; ;

7 Sambandskon unionen ' ' ' : sa : Y sna sa ovefo ande pobeme innenfo de inena mabedeoaoppeesen av en esodning som ska e i sedesia ;oiefobundedenne gangen ma ae nasjenb vee med fa begynnesen sappaae ma kunne ha anedning ii a see mak bak ' b av og T su uae ueniksminise Lie a en v'e f'nne sne'esuninge Fedfem en vaig o s ' f o n e n't os:k;va mede dag a Sain i en dagsode h kunn ' g o a den Rde ames offensivim i a a de vikigeveg og jenbaneknuepunk Mos e e oom de a fi penesenee medinge sie a sovjeoppene aee b? e av soveop eno; Mosynnagsen av Mosy skjedde vcd n omaene s g 35 kmves va p de nemese 'ominge da k b ege se og byen vsovede fikk saedes ikke idyifae C' c foske A eke 'seg nngen med segde yske opue fofge edeoga yenee a ekke befok daehve ski uenfo disse o e e enns a fge vegene bye fo de ussiske fy og pafsas; ( ei' &g bi saedes e e' ep e Finsk som igge km b pevomedees nemee s oppene fosa femgang Ee inn:i'syd fo p p es';dpene ha' sovj ese mabyene Kosopo og Sefan e inn e av Sany e ove dees me pe paga femdees pa de s di e a de omadede hadese kamsee a inn pa A hode ]Uinne avn: ondg innza og UmanTyskene soe sykeae angep e biti g a oea ake moangep ed dagens meding hee de ade :: bak ued bo ige ap fo fienden ki Lukiomad&Ee e da' e ame a ae en ny offensiv i e yske inje i en bedde av e kamp ha soveoppene bu gjeom ening av 3koniki enbanefoq'n og en dybde pa 8 km Angepe ga i en e avskae ;'dagens kampe ;s mm mensjen og Leningadfon s:u ned e sekommunike bi de me? ys e :' ::S deeg og 6 fy fyd yskene avaige ap j den di a /UiCana ha auins s;y'tke oo fane De e a 7 ; f ee om 4 og 3/ a yskene na 5 anks kenone 85 as b' Tyskene ap av kgsmaeie va e og age med Povian'am munjs'on og 6 OOO g?dcvogne4 adiosasjone 7 es fo n ' gsma ee ;;:::::en :: dno mede ;de g a i naens p be kase gep Moskiofy ma i Magdebug iomboe: BaunschweigSamidig and de sise soe angep mo Nodf : se fy be sku ned Unee ape sev 9 maskine Ski sf ankke be 7 agefy sku nedde agepedebe oppnadd u;ffee aauieno oskekysen e ogsa bi ansoe kadede bi op s a h P as es kp og fee eskoeskip fikk foega i Baunschweig gya dissdb?uksonen av Messeshmi ofy dgangep aiee fy ma i Beae: e ska vee avaig skade SnMd'uehavsfonene Fa kamp:'ne i ' a m('es a den 5 ame ha eob en n h d ' bombe m i aia og ugs::v saegs beyding Aiee fy n ugosava e komuike fa Ti o s h siv i Mid og vesbosnienovekvae medes a yskenes offenapaiosyke eobe byen Gina pamange sede soppe Koaia asone pa ande avsni og a vdee foea veykkede ope;)akan De medes fa BUgaia a m d' h kueng 'av de sse b e yn g eene de ba gi ode i eva:nee soe deegges e undeyd e deyfogafievise a de be ange sede koe i uoighee Ss e ae angep pa Sofiane e pa ne:ke e nes semning band bfofs ia Ungan?g Romaa medes a de nnge a evakue hee Bessaabi ngen Roman effe en fansapanmak Fa Kjbenhavn d aa : me es a danske pai sehanding i so si mo : ' a: O a en saboa ene neme seg vefe i bae uskadei Bm:me s e og ens skipsvef paiooadebombene va idsinnsi ggode va!ene og a ombe ove hee adde foa vefe e og ekspode fs ee a saboene 4 n 4 ; e fosikig sev pa ;';;';:;:::':e:csfl!!and!!e Av e O?' q N 6 7v R a d i N Y \'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Fedag den j anua agang T K m men E De fins neppe noe so ean vee me ubehageig enn i e gi yebick a bi minne om hva en idjgee ha uafo fok som ha fo vane a buke soe od na dee fes dobbe ubehagegi kom i A anke pa dee da vi f'eden iese gj ennom den aen som Ghng ho fo abeidene ved RheimeaBosigevekenei 3ein saksee kgsubuddeeg ha ikke noe imo a biene av og i ved nede a se en'fonyesesu ove ysk om'de og sippe fa en ve dg hyde aege f yvebaadeuae Ging bamen ve dem hvi de skue vage a bye popag&ndabadene med bombeeg kan mege god fos& a engeskmennene evakuee LondonoAsaken e mege e A faeohvisimide idengeskmennene kunne vie hvo mange ufkanone og jagefy vi hada vie de ogsa foaa hvofo vi ikke ev kuee EeinOmen e ee da veden hadde se yskenes vodsomme sagka i nod og ves og Engand hadde oppeve bombekigens edsehod ::ikaede d Ley en 'ae: Dees saende ansike sie meg a sa han b a v'i befinne oss i SaT'ne siuas jon som indebesigeen som gj seg ka i den sise oppsigningnee fe dee he ygge beskye av va kafige ufskys og va?ais hegn samidig be de ua i Zeesenadioen:ikningen av bombekigen bi som dof Hie ha' saga ae biiske bye bi jevne med jdenfa denne deeggese fins ingen edningracf e fo svak i A ye noen beskyese den modene ufkig Den sep 94 sk!''f)'' :aeine Loka Anzeige: ppgje med Engand komme i A bi fykeigiene komme' i A uyddes London bi bae oppaken8 yike komme de ikke i A bi sen ibake pa sen oog Essene Naiona Zeiung sp hvo enge ondon mene 'ce de som skjedde i vasjava og Roedama kunne sa ioo de yske gjengjedeses angepdee kunne imideid Romakingkaseen svae pa i ce den hevde a de va sikke a Engand so umiddeba foan kapiuasjonen De gikk e he Amen Engand kapiuee ikkemen Romakinekaseen se sine iee med a m Chuchi visse a de bi iske foka icke hme hode u en vine i med deeggende ysk bombing sepembe skev Das Reich: pa ; e fone og pa ade hav scide aksesykenes angep fem De FUhes aegiske pan omsees i handing i sage vee oga som i Kaukasus i Middehave som pa Aanehaveaienene hadde aeede ec e as kig vis sin udueighe som kigee Nodafika va de bi sa ibake og hadde i og ed mae usa den fobmedee a se en yske som vese sjef fo aksesycene i de i aienske koonietyskene va skuffe ove sin aiee og de va amindeig i yske offiseskese A snakke om aia so n kamp om foende kunne hee ikke s'kjnne hvofo i aienene skne f!!e med i kigen Engand pas o en a de va fo vee med a dee bye men en umensc avis viese bede beskjed: Gjennom sin inneden i k' gen kev denhinde aia de aiee i a pne en fon mo Tyskad f MidehavsomAde i s i su gjengi en foodning som be send u ia j)';sches Nachichen Bueau den 4 aug 943: E Uve som foa e Bein ma me de ia om dbe edkommende na avevee sine aaj oneingsko og kj pean isninge i den myndighe som ha used dissehvopa de vi bi used e eiseseif'kafykningene ma & med seg sine sise innaksskaeoppga ve de ifee a fykningenes eiighe ik( bebos av oen av hans Qekningeiades fykningen a a iied se as fa sin ve ove sky ig husei e o f o n e n pa asdagen fo oppheve n v beeiings den v eningadmede co'nuni{se f:a!foskv' c> ovj eop ;ne ha :a igong o nye of ensiva den ene (s og den ande s 6 fo ein ' ad Kampene begyne fo noen dage ' idcn ved oanienbaum som igee 3 m v's fo Lningadog pa okovfo en nod fo e jenvee fe dage ;';j np b sov i eop ene gj ennom de y ee inj e: som besu a 'scdv nig se:: ske siiingelenge sydi sokonikio de sse us:ic pa i eing Riga 7 sede' 'e inna pa s;)'di e'e 'vs:i h: ys ene a :!gang f ensi v meom imi sa og umana anseng:5c: f:'a yske:'nes i e he ii id ve ogj ev s En 'sk a; e ski b:' 'k e og vi : ':6 g o' : :' d )

8 yvyyvvvvvvvvv v R d i a NY vv vvvvvvv'y N 7Tisdag den 5 januq 944w <; AgangTyskene hadd e fane 3 km ve s fo sany e byen Wadimie zeo be K e s pondene' skive' a von Manns aein n omguppee sine s yke ee K m men a ' e' i ha' enu\ ikke su sk!ek ns e'!'ugesang a han ha' ap 8 anks p en uke oskva mede a unde de sise mnede u unde e me i ooseum fdecensenngen be kamp ha' yskene ha ap som svae i 46 divisjone samme idsom ha synge u med en ovebevisning og en af so one Eykcn i hans unde '9 mise 6 ankskoesponden: skive a de e en endens hos de y boekinde p den ae hdese puove:nei Sposeyene ha' kke ke sodae i hee A a seg a i fange mi bi meie ned den sene' ue hvis de e dem ha' mene med Dens og bod de id ha' hee kompanie ovegi segom den nye ussi8ke ofensiv ved Lenin ia eeg foogafee ved og dees undojvgg uoeend d hea 'gad skive' genea wason: Offensi ven a sike p hinde yskene i i sen oe ang anne enn aejoeing i de kese Mni5'en' gkk s ove de oppe i ande fonavsniikeedes fo avskjee yskenes jeban ae om eningesiuaejonenhan siee i den anednng e ega skf foainnese me Leninga fo;e osdagens kommunike fa Moskva hee' Nosk pisidende som e send u i bndene og podusenene med op'foe a San en speee aagsode ha' kunngo a soveoppene 'ha ding i disse om i ss muig gad evee sine poduke deke foou gennom de yske ne p en 34 bed fon og en dybde av bukene uen a dem g vesen om de vange Qmsonngssenae Ansen ha' km 7 yske dvsone e eve opp yskee e dep og ove a ogsa en pisise som enoppfode bde pofuwoa cg fooee hode seg fange 37 angekkende yske kanone e enen eobe ee deae; So i Ee avisefeaene A de gj ode h mins 'c::en eg skydg' bade j 'oppene ha' s ome des ek befe s ede byeye Pe ehof Kaso j e Se og c oansknige og siafusk i ska def o he ' 9 e '; nmee p de e RsjQ Unde offensiven SydS fo Leningad ha sovjeoppene bu gje kif inosk Pisidende bi de papek ' avaig enpngssunom de yske inje pa n 5 kmbed og 3 kmdyp fonde ha ga ove den as'onen e fo' de noske fok neopp nafokee8en sa i fae fo a un ve ende av mensjen og ha' avske jenba';>! NovgoodSchimsk og jenba de;gaves og mosandskafen e eaiv svakp' g:nnag a:disse fakn ha' nen NovgoodLeningadLondon mede osdag kve a Sain i ei spesie isnemnda se de som en so oppgave eguee en uov+ge omsenng av dagsode ha kunngjo a 'fesningsbyen Novgood 'eobe av sovjeo e devae i fode fo de minde beudede DG e uabeide en psse o ne om vi nedenfo ska gjengi i udagsom ae 'e e s f o n e n London mede a unde de aee fyangep pa y enge Ye en insiusjon som en bada ha ekne mq og S' o useknng fabikkeni i gjode so okade benye seg ade ve neppe noen av p den ene eeande 'SS nkhodge f<ge pa MesseschmidfabikkeneUnde Kgenf sike angepe mo Loiizig be de oppn&dd fu M'o ha fa yae e giennom'denne a saebsen aede ossgo ie sagssenaffeien Yed den ha h ve eff ee p 3 fabikke Onsdag nede London a b'ii oke Mo skio fy angep s dee uans va'ige 'og samvi ighe s see+nene som h s ;; bak f oefyhavnen uenfo savange isdage ysk fy so & p havnen be deag akendede ha' p& en ufoskamme me skud isee i e Sk a de ba Oi mange ande be skade De bi i ske 'f;y hadde in gen ap De bi i ke fy' C e ha' ve de nies bemid ede som ha' ha ' an edn ng L : )c ope Enkee hu: onn bombe ove Engandiehavsfonene Fa aia medes a den 5me(ha ha ny fe oveps ekneme a paemen oppyse a i idsomme fa i 7 jbn a d'e bi kase n'c de ha sog sine kvoo av obakk og ben;vi: i 6 onn bombe ove Tyskand samme ideum ha yskene suppe ned 5 fa penge i kjpe ma i sin famiiede i hande ikedande skives sa mege o fo:chcen og n ma e me e he a da omsog fo ose dvendig enn obakk og bennevine esonemen oom ang og nhve husmo som kjenne si ansv ' fe do hu e sa ha eobe en andsby i nuheen av CassinoLikeede& fo deved hva som kg ma ges ha' o ppe fa den 5 ame g ove eva Gai ghano og eab c 3 aohod e C' C o a v f k ikko ska g uav denn e ;'i; s om 6 'ekiq;e NS ha' send u pa e vas nod bedd Pa den 8 ame Efon me de s om a ujevi ks omhe hos e bad me d de e fo ye Men hv«kan heo : ad un e e na de s om ugoa vi a Fa genea Ti s hovedkvae med sa Ti o s s yke ha' i gge i gunn fo ii h ese ik\i:e e i s ede < cc ma en f 'a ve as mne ini iive i s:bosnien mens' yskenw ha ha ende e YesBosmen Koaa og Hesegovina pe' u a foee de De me de s f 'a BUai a a den bug ske egj ein n: vodsomme kom e fyi a na () v: ''kgse nengske jepes oss noe ang p veg og ee vee den fo c men de mange:: ake\'e enkee soffe og vi amie som e he :dve:dge ;fo:a ess ee = de ife e f oeconmue moings s o f ene og n cnene po een he u 'one e he uisekkeigpoceno som mengde)e semme kaf sies om bdo f;: fg: avd e he Dannak Dansk pessejenese i Sockhom oppyse a yskene hc inen!'!agig om mangessykefok bi sappe og no ;>ae'c mange oa mo den danske poiisyke a 5 mann i Kjobenhavn Tyske e)e andskaf mo sykdommdefo fogs mange hamnege syk omme a oesa hovedsasjonen og bisasjonene socyhom mede a de isdds en e edemiae fope god og sodmaq a a ': anne kj e de en ekspo s jon i en fa bj kk i He eup ved Kj ben)avn De be ane c; o u s kning kunne e e pa de e De e 'c'fo a' den ea 's G be so skade dee medes a yskene ha' demene dansk pessej eneses ];' ydning a seig ve 'husde e oppmek om e :ST iuw amnde Sofia ee::: de b'iiske angep pa hoves den sekkeige ysning om ae s as j onen a v po i i;fo kene i Dam ak De f eses og ' en ' h de yske demen S'e go Don svnske u ennksm m s e GUne U a e i de s vensko R ' soc a da depoeingen av noske udene fosee vi e j ' p fo:;hode meom Tyskad og i fse ekke P: enka pe e;e om&e Tyske vi enskapsmenn kan ikke vene fa inn ei s e se i Sveige := De mede s fa London om a yske e s ka: a pan ' om A eva;:uee siv befoknngen vi ss e ak angs kys n Dee b a a o) e ' nnfyese Svei[' P?:: eva uee Toms Navik og Hasad is FORSKTGHET ved disibueing' n 'v iegae skifct o ' QB ighe med a svaebos s pekuane' e avsj{ye;; paas :' oke o e e ikig De s om ig;'e med vsn jgc me ':; 7' kan o mme s no 'en hedei ge nd:'dmenn se e s eg snng e b<;e e : os ;ua nn s m ig o v bybefoknin s m dee ak m;e ca ' phe se isnemnda offeniggj p de fosk ehge c ef o nemnda ' oa mange hensy a p s' f < s u n oa b in a oduksjonspisene e sefc i de ae :gen ee Deine s ' de i i ' on be i uovig oms e ning bt ha' ' G h: e De :; : ande B: m ' yn a ensyn kl :coi\ ::k 'o:eo? sn SOm?o' ' ; Od \ e= ed::;;e 7 m:gm ining i dagig kjep pa Saeb ef ::: Lo{i( omn a ' ' k a po u:eno::' SC!u a \; <> vsag se v<ee me sa pc > ' in p e bsoue n ' ' g makcimapi se De psc som e ds v ' k Sma v an :SSG C: svnek o Oksee p<= Uvaobsenoi gjengi i p s e 6 u me k 5 j k9fa ekjk8kavek' : ;:;o ' )

9 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv BaGfek3Havegynk4Geiosk3Hi Y vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv R a d i geiosnkkeos ec8 Disse pise e kiopise fa podusenenti dee komme e anspo;;j N 8Fedag den 8 janua &gang egg pa henhodsvis 35 og 7 % ove avsande inni 5kmog ove 5 km :: o f o n e n SUs infomasjonsbya mede den dsa sojeop K m men a e Lange av yae esee ha sikke ag meke i a penes ofensi v syd fo Leningad fosee ee pade i den sise id e dukke opp sa mange nye i8 nen Tae pf depe yskee i eningadomfde e' na sege i 5 Te gae avise Nye e de fo savid ikke som de aeede enge ha eksise men dees ivffiese ha vffi beskjeden og ibake ukke og fa ha i de hee m den 4og dsbe soe fiendige syke ominge og iinegjo De be eobe 65 kanonedeav 85 ;anone av den aieiguppe som bea viss a de' ha vffi inf vie jo deme kning a\ den iegae vikskj Leningad3 anks59 min :ase8 age med ammunisjon sam en he somhe vee gedeig hvis de kese som sf bak hadde hod seg i de iedo av ae muige sag kigsmaeie Resene av de oppe som fosvae gae avises vikefe'og femme de:'es vikigse oppgave: same foke i Kovgood e om inge i en skog ves fo byen og iinegjo5 yske kamp mo undeykkenemen dee e sa ang fa ifeede kese som sa be dep og 3 a i fangenovgood be beegne som yskenes seke bak de nevne avise anse aeede seieen fo f e vunnede som de se fosvasvek pa dee fonavsnieobingen be knngjo i Moskva med gjede fo dem e A abue seg fem i en poesjon i de nye Noge som ska den vanige seiessau fge medinge fa Moskva dag ha Sain i en oppsf ee kigende mes bemekesesvedige e imideid a denne higen dagsode kunngjo eobingen av de vikige jenbaneknuepun(e Mga 4 kd e e gje sine spesiee ineesse gjedene ha f i spaning innen SydS fo LeningadByen igge pf den annen soe jenbaneinje meom Le en av de sse g ppe i den noske hjemmefonunde hee ki 5 en ha de aningad' og MoskvaSenee medinge sie a hee denne jenbaneinje n e n beide isyneaende god sammenmen na ekke de i hve sin kanmen fese fo yskee i en engde av kmru3sene ha saedes heedmme ove es fo begge e a kigen og kigens gang spie en mide oede e de samige jenbaneinje meom Moskva og Leningdomade en avsand av 35 es spesiee innfyese pf sassye umiddeba ee kigen som e de km fa Leningad e na vege og jenbane ydde fo yskeeog angs disse pimeeden ene av paene vi a egjeningen ygadsvod ska komme ibu e kommnikasjonsinje gf en sadig sm av ussiske fosekningede ykke og fosee f syeog de game soingmene de ma igjen innkaesde fem mo byen Tosna som'aeede e ominge og sa fo faf de ande hee ska gi useende av A vee i samsva med va konsiusjonog de ansee fone medes a sovjeoppene ha inna byen Osjanisji nodves fo Ka sagode:sf vak om fokesyeden ande guppen mene a egjeingen y inkovisjpa de sydigee fonavsni pagf femdees vodsomme kampe om gfdsvod ma ga av sasnu kigen e suog de bame soing ma fo a Bugs ve pgenea Wason skive om kampene i LeningadomAde a disse de ikke innkaesde vise i den fobindese i a de game soing ifbevise ifue a sev de sekese fosvasveke ikke kan hode na de ik ge gunnovn 'ikke ha e i h sie engelikeedes pekes pf de s kopo :\ ha de isekkeige ma'ynskapssykepau hineon skive a uesex'ne mi eende fohod unde fohandingene med TebovenBegge disse pae eka h': i hensik a uvide si makom:ade ved Finskebuka fo deved a skaffe mee gj ene med a de epesenee fokes vij e og a de ha: foke ak e den Rde fae se bevegesesfihefi!lenevi sna fa fe hva o vi sedenfo egjeingen Nygfdsvod menee den sise guppe a de b dapes si A bi ski fa sine aiee en he ny egj eing e sags foeningsminiseium mosening i isse e s f o n e n London mede a bijske fy na i fedag ee passive og eaksjonee eninge g vf kigspoiikk u paikke a spie e kafig angep pa BeinAnde biiske fy foeo hjemmefonenmen same densame den fo den mes neiggende oppgave:a favedningsoke mo fpde ma i Tyskand Angepe mo Bein be uf av e va fiheskamp fem i en seieik avsuning i mf ikke a oss beus a v do sse ana Lancase og Haifaxfy som noensinde ha vffi ove iksho de soe seie som e vunne pf sfonenog sap e avdisse ska bae anspc ved aden pe av en / ime be de suppe ned ove 3 onn bombe e oss i yeigee a ke vae ansengesenf yi se pa iheskampce Rnkc seg hy i ves og kafige bande be iakaee disse opcas ids ande okkupee and e de ikke uen en SS b;he venke pa ojce savnes 5 biiske fyfy fa kyskommandoen ha angepe ysk skips hodene he hjee ugosaviagekenandpoenfankkegahoad og fa uenfo noskekysene middesso skip be sa i bandde seg ogs Danmak ha fiheskjempe'ne en enheg edeseae poske avskygnnge k opp fa e anne skip3 soe skip be uffe av opgdoe g e eskoc ae ag av 'befokningen e epes8ne i denneedese 9 Hee foke su skip be sa i bannsenee medes fa London a biiske fy angep 'icgc3e opp om edesen og foke sine ansengese de yese fo a bbg na i dagde be suppe ned onn bombesamidig va Moski ge figjingens dag nemeede e ikke mosom h se a Nogeso va de ofy pa avedningsok ove BeinMagdebug e en vikig indusiby og e e av ae i a a kampen opp og som ha inspi± de ane i f a km hovedsee fo Kuppvekenee seg se ksky' opp fa byen ee ange pens veg na igge ang ibake i ddvanne og pa ne med Q fasene pede oppyses a ee de sise soangcp pa Bein e de supps nea 'an ie'egge skyden pa fokede ha vis seg me enn viig f of og i n 6 onn bombe ove hovedsaden 'e i denne kigi kan hee ikke skyde pa a fohodene kke gge Sk Mi dehavsfonene Fa de aiees hovedkvae i aia bi de oppys i ee som i ande and fo akive opeasjonea and e ve om ia a syke ia den 5ame ha gjo andgang ved N'euno auen usy med de 'bee beingese fo sike opesjoneenkee koco 5 mi syd fo RomaDe e aeede oppee e soid bohode og fosubknin fosasegpee hevde a de va ie vi kunne uee eason ae soe ge og fosyninge smme ilandsigningen ke he oveaskende p ysampe som finne sed ue i vedendee he :e han denne fob kenengen yske fy hinde opeasjonene og bae ang boe hes de k' ese bae nevne DanmaR som med fohodsvs sma mde ha uee soe noodenfs 6 ime ee andgangen vise yske fy seg ove kampom:ade ingi vi pf ny sf i yd fo a same ne ag av befoknngen fo felandsigningen vi bey en avaig usoe mo d yskee som befin es kamp og mo fees madee og be dee synes fo ossa ve ded ene h seg enge syd de senee dage ha yskene send 3 av sine panse'divi uningpobeme med sssye d neegum som v fge e G one' de sydge fon igens avsuning og fen vab kan fnne sd v da fae bo av s o osa:ia Fokehe::oens angep mo de yske ko: unikasj one ha vungo ys 8v Den iegae edese som ha f foke g '\Om kgen v ogsa da L kene i i hyee gad enn f a benye seg av kysaf : hen e fte de fem i fu fihe Sk som fohoce gge a na me sp: Ge 'angs den damaiske kyspa dage h& paioene senke yske skp i c i e foskjeige eievi de som he sa seg fh og demoka som diaehave og sa 5 ande i b 'k e ku iae hveken den ene ee den ande gupp a ufome de nye Si}ehavsfonen De medes fa de fjne e a de sue en ava n ss ye Kmpen fo va and og vf foks fie vi da fo e o e me m Auaia og Tew Zeeand om a ove ansv? co '; vid i c eieen e vunne / po i j enesen?ve omade i de syd ige og vessige Siehav Ogu' nc:: egenge Sehave e oppfode om A s:ue seg i ovee skons:j8:

10 D Y O R ad' y vvvvvvvvvvvvvvvv Yvv' ) () s f o n e nc;u; o fj'm sjonsby mede den 5dsa sovje op e : 9 isdag den febua )44 4 Ag:ng c h im jenbanebyen usjkin(zakoie Seo)og PCi ' :Hf ovsk pa Leni adfonen'i3egge Lse bye va av yskene uhygge i se:{ ' : :n e n a e London adio siee dag en fi no sy avis som of fosvassi:ge og u gj ode vikige punke i j eningen omking Lenin feniggj ode e bev fa mini se Riisnes i : :>gadpavovsk be ominge og & med somhee den yske sanison i 'byen CbeuppenfUhe B gedee beve innehu:de e fo ag om A mobiisee be useee mege oo bye fa i ussens hendefn he ekke andte nos ungdom fo isas pa sfonenbeve ha n 53/44 og gau pa a sede e ogsa eobefa sockhom mece Reues koesponden a de n Riisnes he siden nya 94 ha hey e og abeda fo a nosk unc dom mae ka a de yske fosvesveke hode pa a bye sammenenbanen Lenjn e sees inn i kampene pa sf onenhan ckee a den a oveveiende de gadnava e' avske ves fo Gasjinp ee bodige 'kampe Times ski av de noske sodae vie 'ee pai eige i kamp mo sovjeunioenen men ikve om siuasjoen Leningdionen:Den ehe hvomed ussene bye ke pa ande foneeehve som kam ene pa sfonen bi hadee vi og seg veg yde pa a yske c:o ok en a vi:ig isiko da de uynne sine ek s nodmennenes pai eighe ke men biiseingen ma aikeve ansees som en pa deie fonode fe seg 'Y;'e i sine fosvasveke og na oppeve d 8 fohodsege som na ufes med cen sse fosikighefo A sike en hehee fosvassyseme ame sanmensain ha i en seeski dagsode kun' dig gjennomfeing na de S fohodsege fo hinde mning i Sveige gjo a b;yen Kasnogva::dcisk e a ed som ee a fs A vee onn ''e Gensen i Sveige na defo senges i god id : mobiiseingen fse de yske iu'buk:nig syds fo Leninead kje'ipe yskene i skyggen a\?' omgang m! de mobiisees Askassene fa 8 3 De vi da kunne sendes angadhee dc en fonbeoning seke ves fo Novgood ha sov 75 mann i sfonende noske myndighee vi bi bisa av yske si?ppene ykkc fem a 35 kd De ha ia byen Sapoje pa jenben vie og miiee myndighee saffi av poiiede ma vee de sse oppbud ebskogsa Mosyom e medes om usssk femgangpa innizaumanav miiee og poii vd gensen og oppsyne ved kysen na skjpeskngjfonen fosee deske moangepde gjes ihedige fosk pa by ing na skje ved oppsag samidig ove hee ade og mannskapene na ipikgc!iom de ussske nenen ae fosek ha hii ve!ogjeveskampgne es A me innen en besem fis byene og e odde sk ma denne fis e' vodsomme og mego bodige En ny ussisk andgang e fuue sed pa Kesj ikke ovesige 4 ime ande dee::' av ande ' denne fis sees i fa havya Ru::sske anne' besk;ye na byen Kesj es fo Novgood oynsk 5 dage De son unda e a me m hgnes av' miib:be adeinge og poiiha en ys baaon og e kompan ga ove i usseneden ussiske kom epa samingssedene i mannskapene sikes poiisk saedes a kommunisene misjo som uneske odene i xaynskogen av poske fango mede a de e uskie og sees i konsenasjonseiebose fa deue uskiing av godgo a poske fange SOi us&etc :: sin id ikke fikk anedning i a : kounise na 'mobiisdin en Ee fusendig :c:'uskapene sendesf'avdeingsvae pa unde eeen e fai ± yskones hende og dep av demde e fui 'f: o snaes i evesesi8ie i TyskandDe e nskeigmen ie dvendig n ik fge oppysnlge fa befokningen p sede be modene be L a m8uskapene egeund ::sok og opk edd f veis'ende b idce fa vapen ga nv en sesn ysk adeing som ka e seg den 537 konsukbaaj on he i snde saming::m og avsendesen ma gj e'omfc innen 4 dage ee un?e edese av offieen Ens og hans mehj epe Kop Sainige ik va : ' g ingen og ms]:(pene Be s i i SC fvdeinge og gis Ssuni ome poke ko;:dc 7smedes fa skva en ekke nye sede e!' eobe i :(;if: f vie a d kke OT yskemen gemans}: EodaeoDe noske mannskape Lenngadom<ide den neom 4 oe 5 an ha yskene ap 4 mann i ':' :;e inn i adeinge hvo de ikke ugj ove '; 5 ;mens de vige 5 % fane o yske divisjone e sa p fyk og o ande infane 'idivisjone \; c Lsjoes av yskee :' o oge sames mannskapene og sendes via Yikenes i f soe ap De i de: n idso a 3 coo fa'ge Lond6n mede C)::'S si k kaeen hvo de ;()es inn pa fon en fa umansk og sydove Bose dag kve: fge mecngg fa Moskva e Leningad nf fusendig befie ' fa ukiesen av }:o;nmuisene ska innkaesen gj ece ae mannskape i den ysk bokkade ovj Goppee :3! eobe 7 sede og deve yske '3 :eve ask8sse a do gj ede h 'syne i ksinusien si e isse 65 km bake Rsske k:gsskp Fnskebuka ombedete d\: yske si:in '::::iasse de yngse o 'e e in<?e fagee a?eee bn emhvs de; ge de vo sov e vopene ykke iem fa Kasnogvadc:isk i E:::ning av :' '!'va ku!e Ee ifee na ande mobes fo kz::dusen g ennom abeds e s f :: jc?n mede a bis e fy na i ondag angep ;: oeusk':'ving av kvin:':eig abeic:skaf nusen oa esae ma Nodfankikengen fy gi:k apsenee meide; oannig abeidskaf na skje i anc ae usebg e hde yske a de yske skpsfa uenfo oskeky ';e e angepe avo biiske fy4 s':j;? kommena i de siv e a hs de e ake Ei g de bae uykk fo k u+effee og e asesnp og e eskoefay b e sa i band De miniseens pesonv:e mnng kan ve med sc skkh:; u fa a o oppys a de iee i epe av de 5 fse dage v Ae ha kase de e dokumln be ibig fe unde den XO8 anse Qsng og hs ned onn bomoe ove Tyskand fge hadde med de FUheDe edes fa denne konfanse au Hie ske fddeavfonen7: Fa de aiezoes h'ye 'vae i aia medes den 5 ds a femhod yskenes va ekeige siing i oge ee eeen pa eej:::c De aees angsgnngskefe sa na bae 3 anfe gadfonen samidig som han femsa e mughe n av a og e bl (: ROauhod e' 5 km 'bed og kn dyp Fenskue avdeinge' befinne se/:: )vepass Hi e' oppyse a ys::ene ike Umc c fose:yn ge::?ved a A;:pa Sk n de'; e 4 dage siden de aiee gikk i and ved 3a e han foespue i biken gad oknwso:nsmal\o' uug une!:ica qusng C ha d enn :ke ha noen konak av beydnig Ded ienden Senee m GS ' :p ne ide : be do dskue hya 'n nncn ne= :gs dus:en kute u e : '!H Appa skc vee avskae oe; de aige ha' ykke inn i eei cg fo i ss muig usukning a ddk\' d ';y ke b avsom! so e de v:kanzoden yske os d ke ec hvepa den ames fon ha yskene ige ing som e pa a;?enesov om en 'k e m adeg med nobsesa gg hefge mcangepamei{anene bi kase ibake ove Rapi ingen enna ha ana fas fomcan en A UU f a usnee c g e ofoden D Y3ke pese ha iffiiaeid ee hv gi seg og ameikano!'ne ok i do ga inn fo de e fo sag ;P' ::s;age o : C'd na fkcen ':'A ffioongep!c Ya' a eaboe nye bubode pa Rapidoevas ;'e som bckjen ingm som he e o! ' ; d foo cno dennen na dl: o no ocdd De sse meg: :ne c Roma e eke i beeiingsisand' og <':: becd spesmae e : de hb a u o seg u ove gunn 'n?g a c e ubud gce::mpg':: <ei' muom iaiens:e paioe og yske op:::> s L' i kampcn pa fii3ndcns sidapa \;i8 and s ha def edn[: ::! ha'tej;::: :Bu <;pan n::;(;;: do asminise Toyo ha' avsa A dea': (\' ':'a s:g hvcvc fo den Eos:e hje::'!mfc: o sv :cg p nc oed and::e ysk:l ai s:j :pansk on ei:c:nse : nodmenn i kampn fo fadeandes ufese' ap v eeh'ye ::'Euga a UnganD d s 3 pposjsjonen i de bu B'sk paamm a pl ses sik a vc nod:ann ik<g ba : ':Ck men m ve om emsa k av? om? ou G aske opp bit u ke i bake f e; s aki v C in :c ::;n m e a:u O ;; i en ek ho ke bugaske dc keudos a 'e('''eino'en (: a fo' : b de f h (' ' ;fo m ot6 bc'f' se' i fvc::an:sotffide Ld han d ' SGG!: meom B om' u ;; g \ gaa 9 vo osova c Fa BUG'3ia edes de' ha foeko)!:: ' n nos}e hj(:hlon b b ' ;' : C =;; ::v o :) gca 3 npmy 8 den ui6aso hffig'e du din inn s o

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. 1BA 111- Bevegelseslære 2. Mandag 22. august 2011 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 1/11 Us indiiduell skiflig eksmen i 1BA 111- Beegelseslæe Mndg. ugus 11 kl. 1.-1. Hjelpemidle: klkulo og elle i fysikk Eksmensoppgen eså 3 side inklude fosiden Sensufis: 1. sepeme

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

f'\rnt 1\):- - i 3~ ~rgang. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv!\( :umentare r . '

f'\rnt 1\):- - i 3~ ~rgang. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv!\( :umentare r . ' ; e Q L : : ) ;! \ o < j : R S see p( co ; u o o o b ) ::!?=; ( } ) s : C: ; :: X o ( :: & : ( c : ) b yo f /:> V(juf m VOoSosc a TL 4 B )\ Y f o h U ( b C ::: o ] cpu! ; 4 \ ( e \ f C :C [ H b V ;ac:

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

\ J - l 1 * * * FREDAG. 1 lir. f T v / f l. ./.t. t i. l^ T» » w tff t ^l ^\ fr >.. K..c jr< 4 '.riw i».'...". "K s '.' '.- ^ ~r'. ^tp^l ^,.

\ J - l 1 * * * FREDAG. 1 lir. f T v / f l. ./.t. t i. l^ T» » w tff t ^l ^\ fr >.. K..c jr< 4 '.riw i».'.... K s '.' '.- ^ ~r'. ^tp^l ^,. De bo i kike..ny i bade \ J - 1 ' ' h 1».w J J» T s. FREDAG 30. sepembe 2011? ( 1 1 i T v / e»,. - / ;!.» \ 1 c a- T;./. T- hi.' T»» /L 'Æ; v \. d T» - _ i».?.,, i- s - 4 n» ; idmoitt1' '»» w.. s 7>. \»-

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

LU skal gjøre at Paraguay som misjonsfelt blir bedre kjent. LU skal gi informasjon til utsendermenighet, KM og RS i Norge

LU skal gjøre at Paraguay som misjonsfelt blir bedre kjent. LU skal gi informasjon til utsendermenighet, KM og RS i Norge Puy Fomået med K/LU Bede fomjofomd LU k jøe t Puy om mjofet b bede kjet LU k fomjo t utedemehet, K o Noe LU k mujøe bede beutu fo mjoe mehetee LU k utvke webde fo Puy om k b e eu fo mehetee LU k t buk

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Et telemarked i endring Fire viktige tel etren d er V en tel o + B a n et el e + B red b ån d a l l ia n s en Hva vi j o b b er m es t m ed Jan Morten Ruud, BaneTele Høy ere krav til dekning o g tj enes

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s.

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s. Trmsvida Per Van G =80 d a 24 a d 2 4 b d 2 4 Sin va'n Tor hain ha b d 2 4 s s s s s Sin va'n Tor hain ha mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s s s s mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s 5 a

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag

Fakultet for teknologi, kunst og design Teknologiske fag Fultet fo teologi, ust og desig Teologise fg Esme i: Diset mtemti Målfom: omål Dto: 8005 Tid: 5 time / l 9-4 tll side il foside: 0 tll ogve: 0 Tilltte hjelemidle: Fohådsgodjet odo Hådholdt lulto som ie

Detaljer

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann N. 6 Jni 2014 19. ågang Filfslei Sommefeieakiviee Male på vann In o nh ld Filfslei Kjæe lese! Nå så sommeen fo døen, og da e de ekke aangemen d kan dela på! Hva med filfslei med mange gøye akiviee? D kan

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett

DIFEKYOPAYFY FUR BVCC'\'VALlY[T etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 og 20-2. Redegjørelser/kart Søknaderomansvarsrett Q 3 a(c0 Kommunens saksnr fi! Søknad om endring av gitt tiatese eer godkjenning DFKYOPYFY FUR BCCLY[T etter pan og bygningsoven (pb) 201 og 202 Berører endringenav titaketeksisterendeeer fremtidige arbeidspassersik

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Heinco Flex mufferørdeler

Heinco Flex mufferørdeler Heico Fex muffeøee Fo PVC og uktie ø 13-01/01-2013 13 Sie 1 av 5 Buksomåe og spesiee egeskape Buksomåe: Va Avvikig: Maks 11,5o i ett pa vetikat ee hoisotat (eksempevis ska stoppekaste stå vetikat ve hoisota

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

_N_r_ o _5_2_o '.;..0.:.,s=.1.:..,0-=.2:.0:;.ok:.:,tober 194.;. _ 3. ~rgl:lng .. '.. '

_N_r_ o _5_2_o '.;..0.:.,s=.1.:..,0-=.2:.0:;.ok:.:,tober 194.;. _ 3. ~rgl:lng .. '.. ' f : : \ : : : : : : o : : \ ; : \ ; ; 6 ; j: o \ f ( : ; i o : o o :o O ; a ) ; ; : : Ị : \ ; : ; ; O ;: o : l > o ; \ f: : ; f f : o ( f o ) o : \ o f : : oh : o : : o / ) o N o 52o ;:s=:=2::;ok::obe

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra 26/9. t.o.m. lødag om tykkfeil og utsolgte vae. www.m Konkuansen vae t.o.m lødag 3/10. ukt og bli med itt Fanta-pod Kjøp et valgf av gavekot på 10k! i tekningen hele 50 vinnee! Vi tekke ingen av kvittetil

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek - SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur:

Transistorkonfigurasjoner: Det er tre hovedmåter å plassere en FET/BJT i en arkitektur: 0. Foseke akiekue Nå e asiso skal bukes il e foseke, oscillao, file, seso, ec. så vil de væe behov fo passive elemee som mosade, kodesaoe og spole ud asisoe. Disse vil søge fo biasig slik a asisoe få ikig

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s /

K n u t Rø r b a k k e n / s / T o r E r i k H o l tm o e n / s / E r i k T ø n n e / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i P r o f es s o r D a h l s gt 3 9 A S, a v h o l d es t i r s da g 2. j

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo:

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo: HONNINGSÅG NOHG Sjøkat N. Havneinfo: Havnevakt HF kanal, Tlf + 8 0 Fax + 8, mob + Losfomidlingen Honningsvåg Lødingen Tlf + 6 8 Fax + 6 8 pilot.lodingen@kystveket.no HF kanal / Honningsvåg e administasjonssente

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer