N!' men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med"

Transkript

1 Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske moanb3p ved oosen 6 Kiovo&d som be sa ibake mis yskene 48 anks d jenbaneknuepunke Shobin kase yskcne fiske oppe i e fosk pa bye gjennom de ubsiske injede be sa ibake og ed mpge soe ap e av sagene hdde yskene ove ooc depe Senee medes a soveoppene ha some GoodokDenne byen igge' e pa mi nodves o iebsk eg de va e B yekenes vikise fosvspunke em ibsk dee omde ha sovjeo pene fosa sn famykkng og avskae enbaneinjen izgskpoosk ee om denne jenbaneinje va mege vodsomm og yskee be iggend :Lgen pa sagmaken Ba nshave ha skip a Den Rde maine senke en 'ysk opedobao vakskip og e fosyningsskip medinge amoskva den ':?7 ds hee e a fo fa dage sidn b sovj eoppe ia' den fse uk nske fon gennom de yske fosvasinje sydfo Radomys og ha ykke fam4 km angs en 8 k bed fonp&' 3 dage ha so\je:'oppene befidd ove 5 ebebode sede: pa dee avsnie baraomys3'u;dovog a d::e' mii ffisena Sh Omavsni e 4 yske aikdi visj one Qg 6 infaneidi vsjone be eve opp5 ske o!fisee o menig? aigjn pa sagmaen iebskomade e yegee bo se o avde en v disoe i' kke enge enn 3 kmfa i ebsk ' u/ e s f o n e n ' Lon'don )ede cen 3 ds : 3 'i iske ::;Ly 'o ina '' p mo ma i:odianike og esykdbm Nodfankke be ogs' angpe ga 38 yske' f 'be sku ned a'; 9c bombey og agefy savpeaunde fangep e de kase ned 4 66 Of bombe ove TyskandDe uiee n:i$e e nd'g o5 ma$kine: (e (! e apspoen pa unde 3Foogafie som e Cvo Bei vise a isj{ en Rehendof Wedding :Sein Mi e f Ti eg'en Chaoe' bug 9 vo': oi + :;:c beg e mege se::k skadedessun e indusi gg innde bydee ogsa eagtempehove'fypass o ike;de:s deag fa i den 4ds va bi ske fy pa ny p png psok oe TyskandBein va hovedmaeove onn bann og gpegbonbe:' be kase ned ove byenode oppsod soe b?nne Angeoe kaak ( ::::'Se'eS () mege Yeykke; 7 ai eg maskone S esd mede a i!':ngepso ove Be;'ix: ueafen deok Beko minde en oo ekanske fydce e do sse ena aneikanske fy som ha ffil ove Tysk8:d sam;de S'ee medes fa 'ondon a den sam ede bombeve:e som n\ kase ned 9vo Tvsk nd e odo enn de 3 fcsc av kgen be de kase ned!<: ox' :pe?vige onn e kaso ne i pe av de sse 7 mnedet sammenknng oppyseo a den aamede bomb' v 7k som e kase ned ove C'obi aia e 63 odo o n n n Mddehavsfonene Fa Taa mded de focga hrc kampe on bye Oona De g ' nsa na ba noen 'fii gae som iuo;:e '{ vvvyvvvvv y Ra i Y vvvvvvvvvvv ;'i TvY Tisdag den 4 janu 944 N!' 4 ageng Y 'Y'' K m men a N saen ae osvex8mnise op i cen no ske sendi c fa Lo} :ic bee:3te med si a de va na n va ho ife & ej::::'o PP d 8( ey om hvo en sa og hvo en vi henti de eise spcsme L e ac nodme ue i veden syae a i vi hj oge Fosvasmi ise'en cc U ove i fa omae ; ic hva nodmennene ue i veden ydc fo a de s}e f si nse om A vende hjem oppfy37 askasse va mobiiseooii engen omfe ogsa kvinue i adeen fa 8 i 4 AFumeisk va de i:k 'oe sy 'ke som den noske h Ade oveen kvaiaiv va e: uek og so pa nyje med ) hviken som hes!:l de Eee De foskj e ig v'penae hadde gj ennomga en gjennomgipende foandin og va bi (;y }fie de mes modene vapen og hj epem' de :'v&ene hadde fa a : :;: fy og mainen hadde uskife g'e ki'sski'p og fa ye nee od'::'> B psype Bade fy apene og mainen hadde ha!e i A vise si :'::6e Han minne i e:e fobindese om hvods d!: noske jage:' en sod Ca nyese og sse skip i va kigefae ha de e a j senkige!: \'e ys:e sagskipe schanhos De a: som ce noske syke hadd:: he va seceige nok men i fohod i hva de :adde u:ee v a ap:; e ::)ma4'osvasminis;n'en sue med si: Dezue kig e oa oe fees i: b e wed de ve nede syke men bee i ike hy gad sivi oefo ;ncen dene ha'p :=e es de disipin og 'ai e vefo de :ii ee og si ie edee A de o::'': as aksjone mfoa:e vee a de ska ece i::' :e8u c e som sve i' hensikenfoeas de minde deeggesee e ikke sik!e: is e 3{ 8: me beydning fo kigens gang som en hndde 'enkv o vi kan :::: f! ' ndig Rigen faove binge s oe ofe ::nc: vi e sie <: s ei : sodae og sjfok ha 'une sin g v uuce ::igen og ': csj: oga ; ae dem som ha mis i ve i de :o'ske foks ihe8kamp h e:'me de 'Ukjene sodae som a og ha c fengse o konsanasjonsci 'e De ;: som komme!' vi fe i se ap enn hi e da : o::s: <: i'(: i ':' of ofne meu ike ak ygg so hiinhjeamefonen so uefone ha' e enge a befiesen i ga i:n i de nye 3' me de ';o og d np e uafon en og hj emmefoen m s f;eme i f e en som un e:' kgen Oo ' fo Noge Fse vvsdag hod sasminisa Fygds'od e ae nod ennene fa ondon ia beg e ed e ;e sa:n:fj': if n5 e' :: :( : ena av i dag ' de se' ike ysk mee i 94:i ':';eeues meo de o<::u pee and i dagoog isden i a dene da ys:ene foeok sin okup jon T;yske ne od'de ag e ska vinne ove nodene e eo!' of? an kke F fosa a kfen meom dam og odee!ene sac::!g uvaesmen K fos a noe som ikke skene og q:isingene fos&:hae hos odmennene vokse oposjona ed ecenu gheen og uf':'he eke :egse n ee f eobe avopene fa den 8 'ma Den 5ame ha eeba 'en hyda me usiy hean men sare sidig evnen i 'osce e e pese og vansk ove san e hee de is u i medi:gen ' ighee sasminiseen om s inn pa e oppga SO es seg nn:: 'gz ugosava De medes a n jugosaviske fokhffi e innve i vo'sommg va vunne og ae mo biisee meu og v::!ne!{e sa :6 nn? kampe i Bosnien og Koaien Fiskaeno ha okkup:: fee nye oes 'e n( bei e vis ikke de e n'o ; ene k an ses Fe :\i sedeenben Beod:Zageb e pa ny avsk a: fee ed ysene ha de aiee ap k:en oos S'3 Thixa 9!'e De o nge som n ha ni sa nn d s?ne i kamp :me j 'ugo 'T a ove::::'se eeki spobameiede sie::: hvofo:::: P ' v::! ke dee n' np London De bske admae oppyse a bi iske Sj og u:fd'idsk ef de fs en gang i f a; iden j T :: 'p e p s: 8f' aku : 3 e ha senke den ysk; sagk:sse s ' snhos:nodc;nfo Nodkapp vinne kigen sc\ fo som muid8 a va;:; e:' fo 'C Ge: p eg6 F: Sohanhos som e e av Tys: ands knaigs'e CS mes mode:'e kigs::': p b fo eek gsi':! e3 e en:'g ciee!u u;smi7s:e:en? v::! : da de foske a:lf; pe en a::! konvey pa i' e i no'' uss ' co same ae yae efe fo:' b 'im k] gon U: d) d?g k {e!? f 4 n e f ' ' 'a '''' C f': '} ' famov pa vegen fo n oss se::;:en : u:': ve\ v ':'7 ) o: : Moaa mede a Tebovon ska va:;'c: k' i F::' i ecinig E'esU:cj Oi' i ; hvis ikke disse fcbe:eces)!' b :';; Dee o an:':q e f ::av de noske sudenee mene!' a Eic Gvcd ii i de u'f8cnde C'Y G o k ' ' '; 'n' c; e ' ' ' j ' s iee vede Nc\ jeg e c p: vansne <> Te:bovn hande & 8gen bln en fs & innne a Hi!'s ny:ky; :i i: sie meg og gj a je se f'e ove me ' sf::: b:;!ok h;g!eeasonene es : :e:+ h{;b : a' nom k pens A h?de samm SC e p vese og : eg ::::' kk v 8 ' n v v o euu e De be f : sa ; gcg en i '8!'ing i fo ' de &om u ibi unde kig :io c Cbf: as om!3 i:c :f' ig (j fea:dv o uundge uen igaie De bi s ins'd\ne e so :oss8 ic a e b i' eni:''''3 iv =onc om e : men ' s'\ f( :e4 e og bdagene gkk ga ' w i vi hevo ;n akk i de sam ha 3 ' fie G ' ' g': n fo samingen i \ e SOU ia y6e ae eba sa ege 'j e!!: : (' ;; h:> e '' \ u n dsi f ;he : j :s;;n v' e vyyyvvvvvvvvv vvyvvyv \ v A a wa d ;> ' vh ;: < :; U 4 U4

2 o 'e f o n e n SoUe info 'masjonsbya mede o d g don 3ds' a sov jeoppen fosee Aykke 'em i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bcggr sife av ho edvegen meon eve og ieb Eyen Goodok e sek ::ue Und(;;: ske moan;ep ved Koosen og Kiovo!gad som be sa ib ke mis y ene 48 okscd jenbaneknuepunke Shobin kaee yskone fiske oppe i e fo k pa bye gjennom de ussieke injede be sa ibake og ed mege soe ap e av sagene hdde yskene ove OOC depe o Senee' mcds a sovcoppeme ha 'some' 'GoodokDenne byen igge e pa mi nodvus o iebsk og de va e av yakenes vikigse fosvaspunke em yibs dee om&de ha sovjeo pene fosa sin famykking og avskfe jenbaneinjen i skpoosk ;8 ee om denne jenbaneinje va mcge vodo og yske be iggend gen pa sagmaken Baenshave ha skp a Den Rde mane senke'en 'ysk opedobao vakskip oe e syningsskp8 medinge fia Moskva den :?7ds hee e a fo fa dage sqen b sovjeoppe fa den fse uk nske fon gennom de ys}{e fosvasinje sydfo Radomy og ha ykke fam 4 km angs en 8 kl bed fon P&' 3 dage ha SOy j e:'oppene befidd ove 5 ebebode sede: pa dee avsni e barac;omysb'u$ iov og an d:e'miimsena Shouuavsnie4 yske ankdivisjone <;>g 6 infa'eidi vsjone be eve opp5 ske ofisee of menig3 a igjenpa sagma ken ebskomde e yegee bo sede a De 8i u disoe i' ikke enge enn 3 km ia i ebsk v ' ; : il' e s f o n e n Lon'don mede den 3 ds : Bi i$kg i;y '8'e ina : ngp mo m i odi'ancke bg esydkandme Nodfankke be ogsa'angpe iga38 ysk;' f' 'be skuned ai9c bombey og jagefy savpeaunde fangep e'de kase ned 4 66 O bombe ove Tyskand De aiee ; e heu:ndc 5 m($kine ;) o!' 'o apspoen pa unde 3 jh'qgafie som e ' () o Bein vise a gjk en Rehendof Wedding :Bein ' e s Ti egacnchaoe'bug vo='bi 'j' en beg e mege sek skadedessun e indusiegg iande bydee ogsa eagtempehove 'Fypass o ike::d<:s deag Na i den 4 ds va b::i ke fy pa ny p& pgpsok ov TyskadBe ia va hovedmaeove onn bann og gpegbo' be be kase ned ove byenode oppsod soe benneangeoe kaa ::'8e:ces O' mege veykke' 7 i ce maskone SL )ee ; medes a i :ngepso{ o Be it ueafen de ok ikkc minde en e:ikanske fydee e dc ese ana ameikanske fy som ha vm ove Tyskand samde u3:e :nedes f a :London a den samede bomba vek eom na kase nod qve Tys' nd e enn n de fsc A av kigen be de kase p ned qo onn e?vige oo onn' e kasc ne i pe av de sse 7 mcnede samme anng 'PP ysec a den aam de bo'b' ) vk som e kase ned ova cobiania e 63 odo onn' n Mddehavsfon=:: F a:i;a mde de fogc! hacg :ampe om byuy; OonaeDe g ::ns'a bae noen 'iii gae som i e ()T' eobe avo opene fo den '8 '::mgden 5ame ha eeb: : en hydu mo Uiisik' ove sane hee de s i medigenugosava De mees a Q n jugosaviske fokhffi e innvic i vosomme kampe Bosnien og Koaien Fiskaenc ha okkup fee nyu sede enben Beod:Zage e' pa ny avsklc 8: fee s d'3 Tysb?ne ha na sa' nn d vs?ne kampne j ugos 'a London De b sko adm:la e oppyset' a biiske S og u:'s 'idsk uf' e ha senke den ysku sagkyssc s 'h:: hos:'nodcnfo' Nockapp Schanhos som e e av Tys:ands kna igse CS ies!ode'::'e kigs':p b : da de foske a'[; pe n ai c konvcy pa )g :'i not 'ssi co Moaa mede a Tebov n ska va'(;: k[ i F:d i iygcini'g PT sl:c;j OL '? av de noske sudceen men;;!a Eie GvGd vii c:: i ce 'Pecndc C : Te:bovn hande u egen hn' 'en fs i! e Hi!'c ' ;yy: 5!esasonene De be f sa ig g e i ' saui g i ' 8 ' de LOT! a ibiy: ge en igaede bi c insmne e sot' =ots&s8 og bdagene gkk ga ' i vi hcv e 'n akk db som h 3 fo innsamingen i Le S ha yde Sambondskonoe vvvvvvvvvv na d ' '\Y Y v '' \T;Y ::' Tsdag den 4 ja ua geng \v\yvv'v\ vv \ vv Y 'ivvvvv' Y K m men a e Nyasafen a e ose'8 nise 'p i cen nen: ske sndi g fa Lo e ;i bee;;yne med < si a de va nauig na ved o d 'e & gj::::e PP 'n d 8\: e y om h o e s& f og hvo en vi henti de coise spcsmae vie ea nodme ue i veden j svae a vi vi hje! oge;:'esvasmi ': se' n i}::::c U ove i f ae hva nodmcnnene ue i vede yde fo a de e f si nse o A vende E hjem oppfy37 askasse va obiise ooii ehgen oofne ogsa kvinne i adeen fa 8 i 4 A umeisk va 'e i:w :oe s 'ke som cen noske hm Ade ove aen kvai ai v va e: s ek g s:;o pa nyce med hviken'som hes av de He:e De o'skj e ige vape'nae hadde gj cnnomga en gjeuomg' pen e foandin og va bi uf:y ne de mes modene vapen og hj epem' de: :'v;fe e hadde fa a::; : fy e6 mainen hadde uskife ge'e ki :sski;> 6 fa ye nee {od': psype Bade fyvapene og mainen hadde ha ve i A vise it :ee an minne i QeLUe fobindese om hodal d)!: noske jage:en So( (e nye;:e og sse skip i va kigsf<e hadde e a j senki:gm: c' ce ys:e sagskipe schanhos De ay so de noska syke hadd:: he va sneeige nok men i fohod i hva de :adde u::'ee va ap e GmA}'osvasminis3<en sue med a si: DeUe kig e oa oe a fees ikk b e ued de venee sykemen bece i ike y ga sivi befo:e5ngen denne ka'p?::'eves de disipin og Oai e ovefo de n:i i e og oi ie edee 3 dc o: as aksjo e mafone ve a de ska ece i:::' ::'esu :: 'e som sva'c i' hensikenfoeas ce minde deeggesee ' ikke sik!e: is e 8:fme beydning fo kigens gang som en hndde enk» Go vi kan ::C:' d''e n( ' ndig<igen facove yi binge soe ofe e:: vi e' si':'e sei ;i [ sodae og sjfok ha funooe sin g v u'gde :ige! \'i esj og C' ae dem som ha mis; i ve i de j;o'ske foks iiheskam h ::'me de u' kjene sodae som a og ha f fengse og kons8n'f'sons]e:i' D8: T f ' d ' o f ' ' som Aomma e Se a enn n e e ::S:' : ::;:' ofene meu ike ak ygg SOK hiihjeefone so:n uefonc ha e enge a befiesen i ga i:n i oe nye mei de: o og e bp a u fon en og hjemmefoen m s ee i fe en som un e::' kigencod L fo Noge Fse vysdag hod sasminise ygadsood e e nod emene fa London ' n beg) e Te;j L e'\ae Se:): f;j i:c :nise!' ' v '': '> ene av i dag og de se' iko ys}e ::mee i 94} ieecies no de o ;:u pee and i dag og i sa'd! i ian dene da :s;e!e foeok sin 'kupa jon T'ske ne odde a ; de sk:e vinne ove nofue'mene me eo!' og an ikk fosa a kfen meom dam og :odmenpene sad:!g u vides Men vi key fos'a noe som ikke ;yskene og quisingene fos:hae hos od:mennene vok'3c oposjona' med ecenu gheen og uf'he ke :engseen ee f heannen sasoe sidig evnen i osse a e pvese og vanskeighee Sasminiseen iom sa inn a de opp;)( SO eise e;cg n : ige;: va vunne og ae m6biisee iei og ;Cv:!nne Oe Ge ::s inn i : ' ; U bei e 'is ikke de e p bee' kan ses :: n i eds' i 3:' nb e: ha de aiee ap :::': 6en oos Si=3 ';ui ; e ie Dc o ::n::ge SO ove::'se eek'i spobeffi3::e De sic:': hvoio:: :) :! ( ke [ dee :a n' de fos en gang i f e:; den j : T ';'p: o pos:n: ec aku : vinne kigen sa a som muibde: uc c' o''' ; el i e: p eg6jlf:;c: fo eek'gsi! e3 e eg i eeu c usmiisecn Te a saoe ae v&e k efe fo:' c v mc k5 gen hi:u '] dog :{e E: 7i ooa! S famov pa vegen fo GSS Se::' e '3 ful'e an!o::pi:e' '; f ::d' :i ' i o hvis ikke diss fcbe::eces bi gjo::; Dee o an:;'kjc i 'e : iee' vede A jeo' e:e!i vans:ei n:;c:'8 e e' 3 v o ' 'ssie eg og gj a je sn fc::no e' He:' i'o s b:': foc :a' ''; nom k e n s h a ho e san: e se' : ;:csc 4: :'ic:; h:> be e p vese og eg 'C vi ' :8' : : ha :::' /: :; 8:: nnde k i g 7i c c ;f' : ae! omf) '' i:gu : C i; :' f ea 8 u dg ig a c b i' :eni:: 3divuen : T ae' :o'fm ;n :::nnin;:n e}s : e!; e bae ba sa ege ';j bu ;e ' de h: : ':' aee; i': gju: [3 uen disi i f'} he: 3 ;;sn c ':' :;)' ') \ : Q

3 Y3 p som e vie unde' kigon kase ys O T egen f'ano7 C' i s ni foan de nye ADe gc mo se b fedi ']:'mes de;: s'm!'a i k'm n og jeg sende 'in akk i ae dem som yde Sf! ::'cn!'j ::e [; ue [; nske ae kinne og me hj eu:e og ue e god og SG 'i j; 7:a o s f o n e n sa':'n h3t i en d ;>soje ' ) ej :;:c de' 6 dages ka:pe' ha sovj ecop: en b' /'; ;; ennom de yske inj e pa en 3 kn ang fo :: dtbde v fa 5 : \( ::ulend e vi:{igse sedene som 'oe a v ::coe c3n jcnbaneknue }oa3ai syds fo BedisjevSkvia sydves o :asov cg Hovgood :c : p& ovedvegen i asjava5 kmfa cen poske sense:e yske c ::;{:) ;n 3joa Zcov e he isoe og ige kd bak den u '='si ee n ':; 'sco gani son i byen befinne seg saed i en megc avaig s c3cl :en : ssiske offensiv i Dnj epbuen skidc fosa f:!'3:de e'a':j' ea ;;i\:ke v kige sedababyen Tomakovasove6yb e a nadd i ;!' ;ck 4 binod fo Nikb po Fonkoespondee mede a de e' ingc ie aon yde pa a yskene godviig komme i e:'kke seg u av Dj Ui ' ''e' f'osvae ve om sine posisjone med den sse biehe7ed [o oerd e ae yske moange:' bi sa ibke o'! ussene ha fob6'cc': eines::!nge Fa Mo skva medes den ds a':;!;;pf e fa den fse ' k::::'a ske ame ha eo bo ibake Shi omi og 5 je s edede e seno:! }<':me cis (; enke hec om kampene om byen:ai 'ope 'enge inn pc\ :: :3' og avska fobindesesinj ene De uspansec fobi ::'eie s ice }a ' a's cgene i Shi omi Tyskene foske med oppebycsen ay ae e hode saded e kafig sag fa yae infaneise ankise og 3: :'7 eis::; knekke G Yae op pe fiendens mos nd og ::i:: ook byen og j e'baye as j one:: Shi omi Pa innfasvegene dus:inv:':'s av isykkeskue an}::) og ]::anone!'ie:de ed svee aphe o pe ok ofee og en megde fangeoyhee f sfonen ie og 3 des A u pa a da j'usiske of ans v fosec!< ufominske kaf bade ved TeveShiomi og i Djebucn::o:<ve :fo ';v e yeigee 4 sede bi eobeenbanen me:om 'fieb;/ og osj: e avb'u ed Shi omi 5 s'de i eobc ]\o'yoespo dene sie a poe og syken i offensi yen i dce omade e' 8 vod C: a h8 som hes :n hendede : ussiske angep ga ice bae vcsove:: :::) Poe;mn ogs s:ydves ove mo inniza og og Bu8 ve pbedisjcv e!:va'ig ueosovjeappe sa bae 5 km ia inniza e s f o n e n ondou opp 'e a de ::e i osc:ag b k3se ned om bombe ove einde' ub soe bade og ange:'e va i ae ee ve 'ce 5:i'O::'O be ikke hin e av fiendige jafefylondon mede 3/: Mosiofy gcp i dg mi i Yodfankike A i essknd be an; e av scqe :ika:ske yke i g Ove 3 fy de oe : opeasj onej e Be o uj ejf :;oi'obud ove hee Fankike fa i kve!ngen m Yi(; seg A Ae Zcon 3 og d 5 e feeskoimunic fa n bi is:e og a 'ika s:c A es ovekcmn'e6 hee de a unde fyange e T F:ank'; ke Ty:f;;aen ':e b Ca kue?gefabikke; ved Pais angepe 8 ysk '} j agef Y be s ) ed De ai :e ape sev 9 bombefy og 3 j Gge:: 'y Na i :;'3' 'g be Be in uny angepe av soe bii ke fysykecdes & ondon 'C dsec y minde godmen mae : :oc a''me:kc og do 'on e a ang:ef L veykke Hambug be ' idig anbcep Dan '::ys:e wuk ::''d '/' u{ien8 'a' i' e so8 aie bomeay sme ue?pys viae s u fa ons ag kve i osdag i dag ve co 3ie'e f ::T: omb:: :ve T;T kand Den ameikanske ufmasja: Ekeha opp''''':; o ;vi 'in:n a de alcikeske bombefys viksomhe ove: Tyskan a' i c:o y:;) a ::':' ka' ske ok fan sed do ok 53 fy De::: va i janu'' S43 7' wl 3 o; esc:: be' :: g 5 amei ::anske fy m :asende:e fe8 ;] ( :s va 4'oos bombefy De 'ameikanske f:yap va desembc' 6 :; :;):: SS e meunge;: ::o London ga u pa a do be uppei; oo o: ) :::: 'e' Du i una'e' CLE sise angepede oppso hof'c' c b':c' so cs: u n ['s'n 3oo}: ' Middehavsfonene : a den iaie \8 e 'igssku::: 'a 6 d i:::k s:;ec'd u nocn fo ding av :y' Sveige Gebog e de fa kj G ) e i: de kae 8n peso on'3z: :o:'l:c;lc: kof;\ n(&eg kibo \ T'''''' 'T/T vy R a 6 ; vvvvv ' N vv iv\ Y ' vv ''''T' Y\ 7Y f 4 ;''T7Y vv'/y y Y: A d 3 A '' vv i'7v7 'vv' n edag de 7 v j uc / yy ng v'i K m m e n C ': e' v':nen} ' e sis8 e6posjone' pde pa Fiip' sad: a (8 id;:c f d::dd ' an f osofo spue hveande: Eva bi a :'''es' ca <3 dcee? :n en odde a nod en so bak d:isse ekspo jone ikec!id o:n :odulc ccde anva e fo a e C':'L so ammunisjonaage b e p H::e il:e:j: eye 6 gense' e: :e vise a yskene e uf i bh'8 og a de' 3ac'c s i }:e k;'ne e skycl i ekdposj onenade gikk ah ii 8 dec sa mes u om om s8c skue d( hen w fie hj emige nazise sa cee og Afenoose s:e iga:;c en p' va fse'fogkni:ngeefoskningen esu:! 8 e i yskone be ::aej cn enhve befa ninz; med eks:posj onene Avise:: kon! videe i : e }eppe :u:w vee se am aboas e fa anspo:cabcidene':' sice og kanfc'ene : :unne Ysnok e e &:e elsg noe i as Men en asak nia e e[ posj ocn :3 og & fime e n be oyea i de ys e si:\:e:::ie spoi i < w Sii gik de en Toid igj en og Qui cingec begyne pa ny: A b:: eq5se fo & do i::ke sku8 bi noe av d he e Af enposen henvend e se da i sj e m fo Gesapo f?' he h oca: saken s Avisen kume ondag eoibe sine cnge& m;ea a ea}::n kke :oa gom T y om sa fofuge Gesapo Soe sc og im:ede be sa fas v e an fsak vay enkcigneib saboasjoog ee! gupp no'dme : kunn:; enkes a sa bak denne saboa j e ko::::u' isene k! ee de e fo (':::ac oss pa bodige nyhee i vi ikke :;a hve:::ken fnp6en e:i e' ::' ) :: neingen nfi d gcj c cefo mingenme Y::':' {a:e O; oi: (' viss ing a i ge nodmann e dej ak:ige iand; inge Sm ha: O'::s;a o;;:s posjone'eng n odna e a fj '/ indvi?han :a :; :':e:c/( : vedsaen sa soe skde::' og befok::'gan dsse ecp ') Rc L : v b e o migheedcn ene e a cspl:sjone'e e ye Oc s ':'7 U<T:xe Tii ' '' '' k kan hende ae sede hvo Si e \ oeb e og ''C' ;: C Den ande ' kaskj den mes sa s;ge e a '::::'e mssi'oyd: i vso s bakde e O en '!'e:' 'd f o e' ;;::; ej g ' v: eie sk 'e : ':pende pa C'ev fo:lsq ' sikc Ci;:;;[ s ofc::; i ::: = c' '; o:[:c k >; en huigeo avsu!g '' ; Nyheen om a sovc: ;;oppe:c!a uh6 ove L ':o :\; SC v L/9 hl vak vedig op'/:dk ue i v'denen po:::}':f) :(':::':' ::' n(:!' g vs: se:menka i: :;He som hyec hs:i' 3:: : ::''''d :! d : c gs me e de send u e :;ke'i'g hvoj e!:8'x)':' :''; ':78 j o:''p';:'c?: e femgan c hr inngi don :!?oskc jcsjon ny;)' 'dp '::heens H'e e:c n De poskc fok ' kjempe : a en a C? e'b] =:m:::3 ene se quising unde 'gc sbe;veges n ne:: ag e:''; u ag ):: k n s mes s&bac punke og iaoe nazn Ci b7f he'elde?c :\ vene d' fo pa d gj 'opuec v?on De f :'\'e U S fo Le v sk ' e p'e:esen ev ')oisk sye i oc bfidde oc::e (;ac3 D'3 poke :8vv ' ' d' 'h '7/ (7 o'a e u' gjeing ha hsnde ; Ca aene ou sen::nb : '? o '; gandsbeveele :oi; Yb}ene og u ;]:' kcn!:e SOiT'U ::;(!eo[; ifee d d:' oma iske fo!'bild :se be oppc i;e?g cq':i'e p be \ e gc ' S'O' vis Sev om ove:'sk:jde:en av C posoc c ' ; Y ' S 9 e ve scv; e; puen s it iba: j de <>/:; e? 'n ; D 'j c: a '\u Oe' ' SO' ' sesvedig saegisk sei:' s'a C8LO:' h' G v e 7' en & : v \ a /':>' e egge ::'ohodene ;a de n 3 a't 4' ::'o e pus ''n : : 'u' g <'' e p/ b''''' e' om )e; ' s;ev cg Bee ZL'!{o'skc:e '3i::' he k e n c;u f on ; f f / b' O i og jae sove!: C j ':>k ::'\e : d e :: jenbane ac a in Od:;s:' n' ) C'7'' : ' 'he e;;e (gs f e' >;j':''nen niza Q:> v 'ic:s '<: sc ; U:G S ::':' :::''U'if' ;e eo' :(e' ovo de ' c s ] \ veo'uk b ainsce : j )' '''ck: ' i3 ' [ i' ce un ;( S v ' : ' : : ik e h y ga d i:o U ; e ho:' ')gy:' pc v u ny o'::!'' v C=::' 'u Cj h' i ; c buon hvo 'c kc!!'e fcsv3:! ' ) n : ;:: 'Y6 L '' U ' v i C; ' v C! d ) :>y ': ' a'k' ha:: Yf:n ivoi Po o[ ' :'' u OPC;!! : H c e ma: :'a 'nvi s O :k n D'' ' e::'>e'n f ;:' :! v u : v ' e e yskcne!!f:> ' \ a ' ' o ' TL uen v so : ( fl e c ) L \(;( u C : '' ' n :!' '; en c E'{'Q' 'T iuic i c U' foe e' ''o'fenc'''''! '\ ' o u ' : his ik' de e' ' :8H' U ' \; v ' T: :': e ' S' { E : j' Y L \ ' U' 'L ) ' ' ' : i:)cd \4 L \ j ': :' # j j ' # i Y \ #o \

4 sps' om de vi isik: e 8: j oyd Ee a e ane:8 e avsca; e de desu'3n!ege vans:'eg :: S :'6'ie e se de esel 'c fa a a 'sni i e [;nne'; T Se'!e b' Ra:jSvn:igvi nc i '' >nj ep:o'::en!ce d ee e i'8 :noe en e ::asjo b d: :::' :! a e i: dc i f see i gang moange fo a e{]:e ec'bl' f f o : e : Sc;;: infonoscs:':n' dc de: : d:>a' kpene i ne veot::ce: ':csee :med f':>;;is:e s ;7'ke 7 oebo d8 o:ade e eobe 8'i omi'om&' e n':: SOYj e ;':;;>:=:cne e Ci 'obi gen av Novgood o:'l<'k i na; ya:!:'i 'ee 7 c ( ::odd':? se:'c ' a bye Oievsk no i' fo o';good on' Lmge: sye o 3e :i csj e' omg' og : e fe! S mo inniza n:'de de 3 k:fa dem'e byen ':;ys:e::::c :a'; De bi op s a USSO::::'e P' dage ha bef'ld 7 :>(; :: a\ s:' L cnd :ee meces a kamp :!e em \To'ood '3: va:c me: bodige H3 eden Rk ai sen i byen be usece: Oevsk oe e k baqjon iinegjoyn3 i do kam e i Shi omi':\ ni e 'be 5 ysk8 e \3p eba eknuepu!ke i)o:(;eovka b)o eobe;;3'eoppae s n8 Ed den gane pob:e g e8 pa ie:::e sede News Co ce o::'esponden s': j\': j edni!g demw oegive'he a de e en miepe i 4:: igen P e h ha SO'j eo pen :cykke :' om a oga i den posk gense? en avs and P :: oo :!Den ys:e he' ha i ee: oppeve en si:{ c'::'se :! d'n 98 og adi ' :o :'o:'ekoue en s: GanHisk vending i den ii D siua3jon son ved K e na ik: enge fa B'esLi ovs': e:n f::a Kie' O:sdag medes fa Moskva a n' e SCSX i : veonn'ade e bi eoaee dages kamp e sek8 yskc SC '}unke jeo Zekovc o BGisjev eob:!:'c a' ovjeopeiese fe:es a ussone ha ykk videe fem fa Bjeo cov og sa aeede 5c CT' syd fo:: ':yen 'Tes ha' sovje:::'o';:ene ove ::de 3 gane p')ske ;(m sey p fc:: scd oeo '::Y! epc!c e'c mo ne po :':e byen ::':' ()g Fa'o& \ oskva :nede: Ci 66 F\ Sain i en da odc! w umgjo a soj(;'s y k:c ha :; bj'e::n of ) b' ':es sjoc' Bcn v e': 5 dae;e:cs vodso:ae kapc heu innage sc:n a' Be di sj ev c c vj}:ig j enb;uc;kuep' Y' L3:'deig 'ys O CGS6S:;un You;:e :) ussa::es e:de= Do :8dGS 'i(:'''e o:n n;y ( :'i:: i cyem:tc En aj L smann ae a iden C'o:): in'e i: o ysken ::' :? ise; h u de ho i mo o': s D!n fuon So sken na ht cb:ie <'!c iyke i ::c::s;a:'':e e i :n :c v:>n + : ' ' ' ''''' \' e s f o : : L:don do' de cs a ':)ge m8jkans]:> \ (YC:] ue j cag e k'afig Lis'E'}) io a :i aa 8o;j dei; ng :' fy g'k'c bp;l:(; jagee og jage:)o:hfy :;: '6]) i [;&' mii :::e ma i Fan: ike 7 ai ee f y gi k: ap eys :8 i;:skine j su + ed Med de a:;::>ep pa :3e:n e' d ; kbse ned 8 4 oy' bonbe ove bycn 73 a' ee bon c: y c: gf'; ap e diose egc:;pc:e Lo:don m:'; de cnsd:g : 8:n b:us} L o b=:iske f io'se: UO::>;>h::':> ;: :no d:og ' n:::ep OL:' Tys 'ad dag og' i!ac 8g:';::\ i v:ske f;y < j {o:d <;n jkebe:in b:' bo bc4; a ;\oski of i na;nce fy b::'ge: :a i \'3S ' T ane a s' e f q ]' S' i :n''''''' ::>!Yd a 'n ;;;:' \ =+ o '\A4 \\# ')::; bv ie og am''''':!ysk C i' ('e 'o u ' f' '' : ' ' f:':c ';;> ''v! ' C / ;) \ <' :' i ;: i Eo'd:?an:i::e uf '::!o s a:h en va L'A:: ::c: s <;n ae :: v: :: [;e::' y yis'ce seg:?a he diss opczsoney' Sa'S 8 ;:i';:!:l' f/ o ysi:e :: '' v o':e 3n an( Ba 6:v on kc : em ':;i j N:O'o::8'e og e :: C\; :)c i sku L <i ':'G :(jm:m: :e fc? u::::f:;i:' ::]ec op:) S':: ::: <:'::' c fy he: a epc o) n:'lcn ::' :: D!OZ Sjd O:' ; ]:(i: 7i!i:e :':'u' ::''8 cdon e':' s'cfc: z c:e i '' v :'; o d SO 'a':()' ' ' n ' ':::: C ' c b!i + dekc'' u i ' e : <}' '':'e :' Lo O ' '' ' f'] v bc ' a' :y hh!' : v';;e :? : c[i6 C';'fT pc eel j' : :'ia: a ': F!e: ;nc e :::' :i; ': ::: 'T a!'ic'e ''''ST an [ ' ; ; ' u : ' ' ; ::> 'u n L\ ' ' 8 ') :< S ' c \m); }!:' e 'C UT' 'c :; ; h :'; :';c;n '' ';'3:! ove: (i ;s e: ; n ' ; e ' L c ' G o: f; v :' ] ; [ : ' ':;> mov TO! C L: '' es 'n neagp ';' ' 'f 'd y b' ' '' 7 i T;o va :e 'e':s :' C''''''' ocl' ;' fm'y} :'n f) Y ' ' Mo:: 8 :i' n ' (i'o ' j k' ' ' T v )' ; '! ' '' v vo:v ' :' ; z )' c ' ' :' 8m ; ':' ' O \' n e :ou ;U ;; L o <; T ( ' ;; : v f j u 4 \A L 'f ' v & Q i LL ' :' \oj L L; : f y A U (' > O L4':: U : ' ';' ';LL ';4 U \4 \ o f ;'v7 >f vvvvvvv 7 d ' N' y f ' ; \T' Tvvvvv Tisdag ce janua 944 7'v N3 '''vv'vvvv 4 Agang vv iy't\ Y '\'vv vvvvvy\'' m men a e Ea en svcnsk avis h see vi en a ikke som gi en s&ende fo:aing p hvofo de aiee ha ' bombe Beino de yke kommunikeene kaa:eisees de aiee ufagep ': mo Rikshovedsaden som ene eogep ueu noen som hes miie bed ning: Bein somsekke seg ove e aea p kvkm og ha en befokng! pa 4 5 miione e Euopas sse i!dusise um og fo yebkke e 4 % av befokingen dieke beskjefige i poduksjonen av maee ogfo c de vepnee sykeb) CenaeTopa sse jenbaneknuepunk hvofa kke minde enn 4 sambane usaec) Tyskands sse end8havn nes ee Duisbug d) Seum fo de nadokkupee Euopas fyafikk med 9 ugaende inj e fa Tempehofe fypas3 n<!ue!i:n: Be in pod:see me ee) kiske maskine og Kabe: em noen annenoy ysyandde fns basemens soe anegg i Spadau cg Chaoenbg i yen vese og senae de den sydse byde igge Tepow og Sbheweide AEGa koossae veksede?e nevne sedene igge i Beins fonemse indusiskhe e ogs fa?e som podusee de kigsvikige i Eom fa8jeme ec Ben vkes pesisjonsinsumeneavsandsmeeombskee o Fabkke som e syssesa med denne fabikasjon e Gesesohaf u Eeksce unenehmungen AG og Spadau und Chaoenbu Askana Wee AG aendof) sam Tempehof und Biz i snde bydeocee gge Ben fabye fo fm siing av okomoivemed en poduksjon som syae i /; av Tyskands samede poduksjon av ake oivepodusjonen av pansevoneo peans Doefymaskinenooepopeediesemooee og ung ae hdvapencpedoeminemaskinvekyadioappaaeadio og Aks ee e sa so a den kaa ikesies med hvike som hes anne ndus sen i TyskandEndog en beydei de av den kjemiske ndsi e pase: i BeinHe e' yskande fonense foeagende fo fesn avmedsk( epaae som midde mo sjsykekonsenee :!:':gsmde f? gsake eo Di sse' fabikke igge i spadu og CF oe:ug?o:ehe D eke jenbanenje fins meom Be=in og :eningadsmoensdonen og Ubn san i Sveige og NogepaisomaTieseWie?agBudpesBukues sanbuaenbysse og Amsedamnnenoensbyom& fns esuen sad und Ringbahneni 'eed's e de dene nj e med a sse byene FankfuBesauDesdeneipsig:unchenKasseKnBemenHbu og Em den Beins innkomende afikk som beso avame: og vsm::eeog den ugende afikk av fedige podwe op?gkk fedsvid 3 :onno po ADe naveende sifene e beyde g hyee Denne enome afkk dg es ove 7 angesasjone i Beins kant dee Komme ogsa den vange ansiafikken me:om s og esyskanded siden av ve senum fo indusien oe kommuni:asjonene e Bein ogs see f? ege'ngen sam senum fo adninisasjonen fo andes sse indu&konseneode femga av dee a Bein ikke bae e Tyskands ikshovedsad:men ogsa andes hovedby pa ae oma e A ae dee?y e de s om A amme hee den yske indusi des kommuniasjope og 'L:e mn a;:nnsas onen o s f o n e Lda'o den 8ds meaes YLoskva a an '':': aie dogsode ha k bo: a sove oppe e ha eo e Kiovogad med som ed d e e yske ea sise s'oe so punk ; Dnjepbuen igjgn a U9siske hendesovjeoppge ob dessuen 8? sede i i ee avsni og ykke na e; p en en od o:; a e dgn ha ffepgayg:m! 5 n fge en?3ue;nedn na D:on Y':' ke sodae i syduss nd foan e kaas ofe MRu:se ne ku :: sysemak \ fobindeses og eeinj e hae: : og gawa auns syke ykke nedove pa en 5 bn bau fo :':n':4 e so ':' S? e e 'c sse:: ni si som igge km o a de'!; \ kb ysb C';:: un ve Sm capa o fon yk ee' ' 3vj e o en8 ('?' en gf':c'v po': ::; gense De os ' ma e he byene Rovno og S: ny )ei vk'; ec by 3::: eo e 5? :{'<? fo R?() eo belenge nod fge eov8 voppno e :na <;ev k og na nta K Q

5 fee se( e pa denne jenbaneinjebabyene Rokino og KesovoDen sise gge Sanys umiddebae nm ede foeigge na enkehee om kampene som fe i Kiovogads fa:den annen ukainske fons oppe ykke fsnn byen a s og SydS nde adeinge enge sa inn i byens odge og vesge ukane og akk saen ingen om de yske oppe og nnok sa dag fusendig KovogadUnde kampene pa ifasvegene og pa byens gae ed yskene mege soe apmange yske avdeinge ake vapen og ovega segsoe mengde av anksbiekanone og age med ammunisjon be des deagdes eobeee A ha befidd Kiovogad fosae sovje oppene femgangsik sin offensiv og innok yeigee 8 sedeunde kum pene be o yke baajone fusendig iinegjo3 anks og mange kano ne?e sku sykke av fendens fy be sku ned i ufkampenews Conces koesponden Pau Whineon skive a ee eobingen av Kiovo gad ha ussen foa sine deeggende angep ae avsni pa sydfonende yske ne b eve opp a konsene id fa de ussiske ai ei samidig som de bi hame snde og sammen av de Rde fyvapen som e he oeegen pa ae punkede sse medinge fa sfonen ga u pa a soeoppne sa bae 5 kd fa inniza og usseen mo Smeinka ke fa me me Syds pesse sovjeoppene pa fo A fusendiggje feende femheves a denne sooffensiv i Dnjepbuen kom he oveaskende von MannseinSiuasjonen bi me og me avaigtyskene ha den muighe a ekke oppe a idfonen sydove fo A undesm den yske sydamemen oppene pa! dfonen e ek angasje og kan neppe avsees i ande avsndessuen e de e spsm om id hva enge muigheen av oppeanspoesydovee muig i de sovjeoppene e i fe d med A kue ove ae fobndese fo den yske sydame medinge fa London hee de den yske esningsbyen Kiovogad be eobe pa en enese naden ussske famykkng skjedde sa huig a yskene ikke fikk id i A spenge bue ee A dive sivibefokningen med seg vesovede Rde fyvapen n kempe he og hoden die Lufwaffe e s f o n e n London mede den 8ds:Biiske Moskiofy angep i a uen sev A i de noen ap ma i esyskand 4 ske fy be sku ned ga unde de soe ameikanske angep pa ma i vesykandnde de sse dagoke e i a 5 yske jagefy sku ned De ae mse bombefy og 7 jagefyden ene adeingen av aiee fy me ngen mosand fa yske jagefymen den ande adeingen be selkangepsamdig med angepe pa Tyskand angep aiee fy ma i Fanke fendge fy be sku ncdev biiske admiaie oppyse a ske suppe ha senke yske ubae med dypvannsbombeubaene foske undsppe om naenmen de be angepe igjen om dagende be ykke sammen mo havbunden 9?je og vakese f opp den sise meding fa London ee de a bske Moskofy angep Tyskand igjen na i mandag fy gkk ap Svenske sjfok beee a havnen i Sein be sek am pone ee de sise soe angep pa byenhavneomade va e enese heved! og mange ski pa avna fikk fueffee og sankfee svenske skip be amme av bannbombe ddehavsfonen:= Dec medes fa ai e' den 5 ame ha ha ende fa'!' gang og ha eob byen San ioe ee o dages hefge kameenbanema noed fo Roma e angepe av aiee fy ugos;va ugosavia fosee de hade kpe om byen Banjaukaugosavee some byenmen be vunge ibake av de yske pansesyke Savonen e jen anein'e og fee og bi deag :a Gckenad me)es a geske paisane ha avskae jenbaneinjen Bea LaSaonk pa 7 foskjeige sede Mano seike abeidene pa gunn av masiuasjonen k L? i aemenkan f;e;ide; i:ke ove a a med sike yae avseson en vi fos A e avisen spe!g av nyhe sofe einge Tisu mnn 4 e v gen om a ae & uvi den sse FORSKTGEET \ G 'Tv''Y'' R a d i N Y YYvvv' 'N N 4Fedag den i janua Agang ' K m men a e Ee a c:ovjeussene ykke ove dan poske gen se av 939e de poskussiske e;ensespsma igjen komme i fogunnensin vane o ha den ynke popaganda ogs bande seg inn i denne visighe og foske A udype kfen meom disse o and enna me i ha idigee i denne spae edegjo fo de poskussiske fohod og ska na bae gj engi hovedeo::kene: Ee: fo ::'ige v denskig be den nye poske sa oppee av de aieee AdGensen meom Poen og Sovjeunionen be ukke opp ee den 6Akae Cuzonije som sae e nauig skie meom poakke og usseemen poakkene va ikke fonyd mec disse gensende hadde ikke f f sin fihef de gi} i ange pa sin nabosa i nodliauen og innemme hee inadisice med Liauens heige by ina i PoenSA ko ueni den nyoppede Sovjepubikk og den Rde amesom den gang bae va i sin vadenbe sasoe dee av HvieusBand og Ukaina be sa innemme i poensas6ye i de nye Poen be fa 9 e ascisisk dikau og ikesom ae ande fascissae va e sopoen maetyskand og Poen va som o yve pa same maked og esu a'e e e konfik so fe i de yske angep ph po$n /9 939Den poske e8eingsom ha si see i London besa devis av ese ia den idigee facisegjeing og dens nskedm om e Sopoen ha den femdees ikke a a+ padee i den senee id yeigee fogife fohode meo sovjeunionen og poen den anedning e Sovjunionens eegambya bemdige i A sende u denne offisiee ekming: Den 5/ be de fa den poske i Londo offenigj o en ekwing om fohode meo:' poen og Sovj eunionen Ek:e ingen ii hode en ekke uikige punkedeibd uikige ph8ande om den poskussiske gensesom bekjen ha sovjee jeingen fassagensen i ove :enssemmese me fokevage i Hvieussa:d og esukaina i 939 vosukainas befokningsom fo den a oveveiende e bese av kaineebe innemme i SovjeUkainamens ehvieussand e innemme HvieRussandSAedes fjene en den ue i Rigaavaen av 9 som e fove mo esukaina og Hvi eussand esukainas g 'eohvi eussands inneunese i Sovjeunionen kenke ikke poens ineessemen skae veom unna? fo vennskap meom Sovjeunionen og 'enmem de anske ;de hv eussske og de poske foksovjeegjeingen na gjenae' mge ek a den Ax inn fo dannesen a e sek og uavhengig Poen OC' fo ve:'skape meoj Foen og SovjesamvedeSovjeegjengen ekee p a dn sbe ee oppeesen av vennskap pa gunnag av gode nabofohod og gensdg akese og hvis de poske fok nske devc enavae o gjnsidig hjep mo Tsk andsom e hovedfiendenen sunng aen TSekkskRussike pak v bida i dee Ae oppe femskynde befiesen av Poen Den Rde am S oppofende kamp binge i'inegj esen av Hi eys and mee og demec ogsa Poen og de ande ands befiese ia de' 'ske okkupane s Ak De osk paioes fobund i sovjeunionen og de av dem skape a ekops som s skude i skude med oss ha oppsi sine egne Q gaye i De b6fe seskamp De hape pa Poens gj enfdese som en sek og uavhen sa en fouseni;gen fo dee e a Poen f bake d: oppinneig: poske jo so yskene ha faa depa denne mae v vennc:ge meo oen og SOYesamvede bi oppee agsa sgensen (an bi nmee fassai a: e ik ke gensen av 939 som avgjoden 'an eoes fode o Poen \ d a de omade som ha oveveiende posk befong nne as Poen Aedes a Poen fa den usekning som feksousees i en skae Cuzon inje 6 be veda av de aees a i 99 eom fsso a Hvieussand og Uk'aine skue innemmes i sovj eunionena den opdinneige pok od som 'Tyskd ha a bi innemme i oene en absou fo ueenn Qa de umu A foene h;;e oen :en dee og po!! dem den ve:'dge adgang i sesjenden poske 'ganogje o es f s foka ffi ue av sand i A ope e venska de 4 hod osavd og A o' nisee kampen mo y kune i Fo n men 'c ';)' om ved zn u:k:ge po i ikk s ie i hendene pc ysffene :gae 've O) : ':;esen av ve skape:ige

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B*

$or~rl;;l r. effekt, stilles det ganske store krav til de. A - vekke de likesæle -- til eftertanke! Slavanger i november 1938 G, B* 4 små &ter av 4 små akter av $or~r;; r Personer : Jens Haugen, skomaker. Serne Haugen, konen hans. johans Lars, 16 år sennene deres. Dette snespet er skrevet meget ung ader. Når jeg nu ar det offentg -

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~

enopprett~ var~c,;o~~ ~~~~c~ : _ _ av stortingspresident C Hambro Cetter "Norsk Front tl :for juni 19411 eh_ta)e?rofessor Wonnmliller holdt f L te beslutt riktig du den snd{ter a1t so forel1gger vr regeringens det tyske overfall

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA

@.=..o,-.,,',' 3.Ei9!C!4-!4!!!Bej4-q9!dd. BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling. NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA @.=..o,-.,,',' BFådsavdeliq fo!.æring og blawikling NøDVENDIGE BLÅGRøNNE ENDRINGER I REGT]Lf,RINCSPLANEN FOR BJøRVTXA!o! å ivareta de blågrmc inlæssøe khytter til elver, bekkcr og vitd d del elt r Oslo

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

IOrOrC', ISBN: 82-74M47f. godt "416,hsnnPzt d MngetufØ h utbm håning o ulmhge nud ø udtnnenda språkkg?rcisjø. Inkhhzø dk gjme

IOrOrC', ISBN: 82-74M47f. godt 416,hsnnPzt d MngetufØ h utbm håning o ulmhge nud ø udtnnenda språkkg?rcisjø. Inkhhzø dk gjme IOrOrC', Oiginilfi trel: Monsieur Tesk @ Edidons Gdlimard, 1946 @ Bokvennen Forhg ls6 Saa og rykk ØsdudsPostens Boktrykkeri, ]dk Omdag: kdne Nausdd Innbindhg: bkbinderierh. M. Refsum A/S, Oslo Boten er

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

ri titn RedaktØr' Trond Aasen

ri titn RedaktØr' Trond Aasen NM + BRGE PAR GJ ØVK 1989 Arragør, Gjøvik Bridgeklubb r N RedakØr' rod Aase G EEN7FlF -Koorserwce a.s- 5 LL l NFEN EEi 61. hll f. il6 Al+ A.Jerse Lrjør FLrer.,.....,.,..... f,is Fildaf [,..,.,.., 7i:,?

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F

LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F 56 FAGARTIKLER MAGMA 0311 LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEID F ALEXANDER MADSEN SANDVIK, 32 år, stipendiat ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Forsker på ledelse og motivasjon

Detaljer

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\

AGARICAs GRUNNLEGGER. Roy l~risti8t\s6t\ L86l: VJIHV-9V I i AGARICAs GRUNNLEGGER Roy l~risti8t\s6t\ 8. argo nr. 15 AGARICA Mai 1987 tfyi(ologh K T1DSSK.RIFT UTGI'M AV FREDRIICSTAD sopprorening, A myco1og~ca1 ~ourna1 pub1~shed by the Myco1og~ca1

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer