!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) ,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -"

Transkript

1

2

3

4 !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# ,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.<583= <.00>.0 %.8+? + 8,,,, + &( &/00='(

5 ?$(, '%'*,%A+"7,%A7 * $ '& B C;&! /4 /00=<06> & *; <<0> '?B '

6 8 A + %A+ 8 A%

7 %

8

9 ! 3 8 /5 * 8 65 >3 =>.D 3<! <0>, </<, </> ' </3 * <55 % <5E

10 ' %/ 8 '? %5 * 8 '?&A%&C'+ &%A+ &A + %6 '?&A%&?2&?+&%A+ &A + %> '?&A%&?2&?+&%A+ &A + %E.D '?&;?$&1 & +&A%& C&C'+ &C?A&A +&%A +!

11 <!

12 %A'+< << % "#"#" $ <00 %&%&%&,# F<G & & /0 6> A&, 2 <8<000 F/G ( <E&000 /=0, & & H F5&6G, & & &, &,& I & & & 2 & &, ' &, H& & #& & & & & F>G "#"# %$,, 2 & &, A&,, B & # #& & ' /6 <0

13 !('C("*$%"( 50 FEG / &<./& + & * & ; &>0J <> F5G 7<, <0.<>J & ++#,# F=&4G 40.4>J#. #& E0J.,,+#,+.,B & ' & B. +#, F4G <<

14 %A'+< ++,+ +, 8. #&++ ++#&, +,+#& + +# 7&. # <> H K,I'& & F3G "#"# &$$ $ & & F<0G ' #& & F<<G, A&, & ' &, F>G <#& </

15 !('C("*$%"( & & /#. & 7.,& && & & &. & H& && #& F>G '. L#D F</G & F<5G </ + "##" '$$($ &, D '& & & C &,,&&,,8 & & +, &&&& K I K I.2 & * && & I * <5

16 %A'+< H.6/. >6J F<6.<=G,, && #& F<E&<4G, #& F<=&<3&/0G, & # F/<&//G 7&, && F/5./EG &, H, F/=G F/5&/>G "## (**.D AMC# N & AMC N..& AMC,AMC, <330 F/4G 30 AMC, F/3&50G, AMC F5<.5EG &, # F5=G % &, && & F54G 7&, F53G =0J., & D F60G 2 <0 &, H <>& H />&D F6<G " AMC, & F6/.66G ' AMC D I F6>G ' AMC, &,.AMC F/4&66&6E.63G <6

17 !('C("*$%"( AMC & &, F64G A,. & D &. & AMCAMC & & F>0G <5 % "##" **$ +$,, & # + ; &, 2 & & D #& & & & F><G, & & F>/G **& I &. #& '. & I. # & F>5G,., F>6G "## %$ % & F>>G F>EG & F>EG <>

18 %A'+< % 8./$ $$ $ $$$$ 4*$ $ 5$55 # $$16$4$*$$3 $ $130 * 7$8# F>>G & & & & & & $&*% & & F>=G 2 & & & * && & D& & & % D & B & & F>=G ';.&' & & " I!8 F>4G O+ P *.$*& & & 8 && O& & H & QP#& OR & & QP# <E

19 !('C("*$%"( O H & I I QP#"& & &.& & && F>3G. & &. & ' /9% K' I&K;I& K % D I#& %;&, & D,8O I & I P&&OS&,P % & FE0.E6G & & & & &. <6 ',. & &.D, <> ".. D& <=

20 %A'+< #,+.D'.D,,&,.D, & & & <4

21 !('C("*$%"( F<G!"#$%&' (" ' NC 8%C H<334 F/G #*(8 %?(,<335H/08<=./3 F5G ' (&&&+,%./' &(*""/ 8 % ; <343H<</8<55.6E F6G!0,,"/# "12*"" %?(, <33/H<386EE.=< F>G %./ +#3' (&,(?/000H >/ FEG," /?((+ /00<H=<,/#85.4 F=G %./+ (<333H5338'60.= F4G "+"#* 8 (<33EH6E830=.<< F3G ' (& (% <33>H<58<<3.6E F<0G,,.!!"#'!* ( 8 ' (<345H<58//=.5< F<<G!"#' ##!"& 8 + *,' (/00<H>08</<./= F</G,"4#&5* ;? /000H5/< F<5G #*(.. (,/00<H//8/0>.= F<6G & /6/' % &, (/005H<48=/5.50 F<>G #*(+ (+""/%37$8* (<33EH6E8E/4.5/ F<EG #9*/+,*! A +<34=H386/E.56 <3

22 %A'+< F<=G (/ /.+# (+' &? ;<33=H/ > F<4G :+&:#8*.* '?+<345H<608<634.<>00 F<3G,3* ++ <33=HEE8/4E.3/ F/0G 8 (!!.!. 8, /00<H=8/5=.6/ F/<G ' "(%39+C.?''<343H/E<8<=5<.5/ F//G +,&(&9;!"",,",/",, ; <34EH<038>4>.3= F/5G <3#+""!4( ""+33 *?(/00<H/6486<E./< F/6G "" +&!& + (,8 & '(, <33/H4E8</6./4 F/>G /:+.=%*< '(<34=H6685=E.=4 F/EG 9;,.=+8,<333H>85/5./E F/=G &"%/' &?((<33<H/58/6=.>/ F/4G &% $ + %./ *.D.. (<330H60 <#8<6/ F/3G &16/"13"3/+*1* ""'.D */005H/>8</3<.505 F50G *#+ =D,/005H38E5.=/ F5<G =#&#:$""#.; +8 (,<334H/>8/5.50 F5/G *#+ +.8."#M 8 (<333H>58<034.<05 /0

23 !('C("*$%"( F55G "13"3/&16/+*1*/ ""' B.D 8!*',/006H<086=.>6 F56G, (.' """#+/' #%. /M 8 '(/006HE<8E=3.4E F5>G,:A.D $ '&'&<333 F5EG =#&#:$""#.; +8D%?(,<334H/>85<.54 F5=G!*#%."#=8","#* &. &?( *<335H<4<85==.4< F54G #+#>&?"+!&/ 2 DT?% /000H>5843>.30= F53G (&(&.=+ $1 " (850> */000H//8/44.35 F60G #./=A D */00<H/58><E./< F6<G =#", (?/000H5658< F6/G,3+#":"+M 8 &, /00<H= F65G %"#:"1(+"&& (4 * D '(, /00<H<068/>=.E< F66G 8M (<33=H648=6.40 F6>G /(+4%">#=%"$8/ M8 N8.?% /006H>=8E>5.E< F6EG > (.&.++.""'.D MC<33>H68<4=./0E F6=G +# (+""!"/+M '(<33/H638</5=.6/ /<

24 %A'+< F64G,:>#,"&$," ('.DD '(, <333H<008<64.>> F63G ""!!8&+#' 88 7 ',D (<33EH6=8</3.53 F>0G ""&16/"13"3/+*1*/ M 8 C (/00>H68>>E.EE F><G ' +!#".', % (/005H</8<0/.<= F>/G *"3!"! A&(R8C '&<346 F>5G &#,.8 (R82A7 % H<33= F>6G.!,. B A<33>H<085=.>0 F>>G & (+%&.% %82H<340 F>EG & (.' 8 ( R8;;&<34> F>=G & (&; 8 & (R8!+&<33E F>4G ; 8C; &<430 F>3G "" #(R8 ;C +&<336 FE0G ""A (R8;;H <336 FE<G /',8 ( R8 C H<34< FE/G >#>% ;! %;!# < $ '&'&/006 FE5G / 8,?&! (R8!+&<33= FE6G %3 D 8 B A +<333H<48/<<./0 //

25 / 8 '?

26 %A'+/ ' :+U H& #, U' + &? <3>5 (/00>' &<5 U & H.& & & & & D. # %$$U+,& I. & & & & & && /6

27 '2"7AC'$ /<, I& 7, && '>0.=>J & &. F<&/G, " 60J, & F<G 5>J H F5G, F6.EG "/0,&, F=G $,',& F4G, & & ' &, // ' B+ # + &.? <3>5(/00>H. <# &/# &5#&&& #&.&%;& & #&&&& & &' &/>>"&56 & //< 7$$8# &# &# K I,&#.&. & # 7$ # />

28 %A'+/ D /06&, & D & & &,# D & <3>5 <3E0& & # <5 B &B& & # /5 < <5 H ##" %$ %. %;# # & & & & %; & F3&<0G F<<.<5G %; F<6&<>G F<EG, D H F<=./0G F/<./5G. K. I %; <3. F<=G (.%; <0.#,%;&<> ", # /E

29 '2"7AC'$ 5E D &D& & & 8;* ;*#&A, A,#& #&, ", #.... %;. &.. 5/ 4.. %; KI F<4G + >0. 4&. + ', * %; /> ' & *.* +, +",#.. (7.L#E (7.L (7.L %; E5 H/0 %;&/<.,!#& //, # F<3G <E ' & %; >0 <E %; &%;,. & & & & & & /=

30 %A'+/, %; D,! &>3 <E30.,! &, D,, >0'& D >06 /00 ( H + <0.<> 6 & ;* A, E &. & E. ;* &%;, << %; %; F/0G 3 //E,& K*, IK, I& =3 & & %; 4. H 5 %; %;. D AMC#. D 8*+ * +#,7.5E,7.5EA,#. &. &E. & </. H AMC /4

31 '2"7AC'$ ## ' & K.I &&%; &.C. &&. H, &5/ 8#&# &#. F/6G. & B B ; >0 <* & >0 & #& + ' ', M ',M#& '(.,. %, %,#.,.,,,#, H & &=0 H6E /6 F/>G. & < ' <.& 5 & ' & ;.!! #& I 6 8 & & &. M ' % ; 7& /3

32 %A'+/ & /.. /& & && & B && ## 7$ & 7& D& '#& F/EG DH 55 <> <4 # F/=G E & & &. D F/4G E. & &, D & , +",#&,.','#& A' A'#',,%,7 B B B & & // << <0 # '# << F/3G '& D <3>0&. F50G ' <0' & 50

33 '2"7AC'$ ' ' # &' & # # 7 & D. 4<0. & 8, MC,M"C#.D&+,.,7 +",.,7#&%,*, %,.*#&,+,,,+,,# D & B& AMC +", %,.*#& ## %$;,B F5<G % B <5/ HE6 4. E4 &4 /+ D,; & & & + D & & #5 I & ' 4& <0 & &, ><> & # + <> D. & 5<

34 %A'+/ ' > /.H. & /&</&<4& /6, +,+# ' 7&,,.,,#7 % & AC% AC%#& 2% M 2%%%# 2. ', ',#& MC & A, & &. A& ## +. F5/G # & && & F55&56G 6/ F5/G & D D & &,& * D & I. B. B & &&. D,M"C.>6#& ;* # D 5/

35 '2"7AC'$ ##,$$, &. D F/<./5G >6 /5 D. F/<G! <0.5 E. D & +",.. /< 5E <4.. F//G <4. >* K I & &= E %;., <. &&&, /. B. +*#, 5., 6 & & +*, > E. &. &.& ;*&,.','#& A, A,#&I. C%, V%C,#& +. 2% % 2%%# D. &. E.. &. & &.. E &. /3 H<6 <> F/5G +. BH<> 55

36 %A'+/ <> =.&. B, < &, / D " & #, 5. & & &, 6 D & &. & &., >. &., E I, = ;*&;D 71;. /0#&7 D 71.C,,#&,'& D. &. & /.. ;* & K I K I 56

37 '2"7AC'$ =" " <3>5./00># +:5 5 #. # 5: 5: 8#: 7 " #!". $*.BD *" 9 <= B. 3H=S/... <0HES6 2. % ;*&A,& &,.,, 6 D &, 6 D /6. 5/ H<3S<5. <=4. $.!,,&',M&%,&*. +& 50 %!& (., / D /<. /5H<5S<0... /<H<0S<<. +",, 56 // B. 5E H5<S>.. E $ 2.. D ;*&,'&2%%%& A,,, 6 D /= B. 5< B. <>H<5S/... E6H6ES// ++ 4E ±E6# 6= ±<4# <4H</S> % B E4H>/S</ % B % + +",&,'&A'&,, %&' ( &,+&,,&AC%& 2%%%&',&MC& A,, 5 D 7 &, 5>

38 %A'+/ +:5 5 #. # 5: 5: 8#: 7 " #!". $*.BD *" 9 <4 B. <EH<0SE E< WEE# <30 W3/# 6 <EH<5S5 % B % +",&% & (, < D /> B. 6EH56S</. >4. /6H<4SE +. B %. & +., & <3 B. E5 H6ES<=,+ == 0/>. 5</# /6 00U 40#. /0S/<S// & + B &,. &, ;*&A,*&,%*& C7.& (, < D %;, /5 B. <6H</S/. >< W<5# 5/ W<5# <>H<5S/ + B ;&,. & ; ;*&71;./0&71. C,,&,'&, 5 D &, / D 5/ % 66H/ES<4,+ E3 WE<6#.. +,MC.>6&;* ( / D /0 % # <<H4S /0.60#. % *+&,7.5E, / D /3 B. <<H=S6. 35E ±E/4#. <<H3S/ % B,MC&+",.,7& %,.*&,+,,, / D 1"3,*($ #13/ $'7$ &#13 /$$$$#13/ $<4!&# 5E

39 '2"7AC'$ /6 * &, H.& & & & & D. #2 & B F<4&/=&/3&5<G & & & & &. & (7.L 7& & AMC' H B8. & F<=&//G & F/<&/6G & F<3&/5G F/>G && & & & K I.KIH F/0&5/G " AMC, 7&. H& & &A& B F/0G 7& B %# B. % & & 5=

40 %A'+/ D && &. &. &, F<4. /0&5<G 7&, 7& & H B% B '& B 7& B &. D H T ;. & +, & I. & & && & & &# 7& # 7 &.& &&,H, B, D D &, A& 7& B&.& 7& 54

41 '2"7AC'$ H& & & # D ; &, ' *,, +(34.566,# 53

42 %A'+/ F<G &", B 86=?% *<3=>H/4860<.<3 F/G,%,7 8 C<34>H6E8=4.45 F5G!,/' &? % *<34EH53850>.<0 F6G # :+' '(<330H6=834.<06 F>G +#"+ 8 +<343H<3844=.3> FEG!*"#= 8 +;<34=H<0/85E5.=> F=G #+?( % (<33/H68<34./</ +/00<H>=86=3.33 F3G & (+%&.% %82&<340 F<0G & (.' 8 ( R8;;&<34> F<<G ""A (R8;;& <336 F</G /',8 ( R8 C &<34< F<5G / 8,?&! (R8!+&<33= F<6G "(,>9,% ; ++<335H>38<<E.50 F<>G 7 8. ;?<33=H5<68<4<<.<E F<EG ' % ; %8 2&/00< F<=G ' ",'. ;?+<346H<6>85EE.=< 60

43 '2"7AC'$ F<4G!((.' &""#(!>#' #/!%.,..?% % +/000HE485>E.E< F<3G!&#%.#(!&%.&. &,?% % +/00<HE3836/.63 F/0G > #?("",:,">#," * 8 +/006H3>8=5>.6E F/<G %:#/ $*, +<34=HE<86/5./3 F//G ".&#""/+ +3(:.?% % + <34=H>>83<3.// F/5G =& ("48E> '(, /005H<0= F/6G %:#/$*!8 '+<34>HEE84<0.<5 F/>G. F+. +/000H4E863>.>04 F/EG &,. +' <34EH<E8<<0.<6 F/=G & ' A<33EH/8=>.=3 F/4G / 8 ; & 8(, C&<34> F/3G "##=.D 8?; /00>H/48/63.>E F50G "3/'' 8 (R8!, &<3>3 F5<G %3 D 8 B A +<333H<48/<<./0 F5/G 4 "" &"<,! + 8,/006H< F55G "9;&,. +%<3=3HE85/>.60 6<

44 %A'+/ F56G!!,+.,!;<34EH<=8<53.E< 6/

45 5 * 8 '?&A%&C'+ &%A+ &A +

46 %A'+5, ',# %,2.,,. D2.D <<, 854 W=3#H #', = %,.& K IK I +.D &* +,7.5EA,' & D,. D 66

47 *C"+("7'%;!"$+(("( 5<,# <<000 $,' ( /0 60 F<G, B ' & & & && & &,& A&, & F/G #"#" $($, I D F5G &. C&, ;,&, & #D, F6.4G, F3G /=.>6J,& F<0G ' &&, & F<<G E6J F</G &, D,&.D AMC#'.#! # & F<5.<=G & &, F<4./5G 6>

48 %A'+5 #"# %$ " & '; F/6G % I KI & O P&O P&O. P&O P& O.. P F/>G A & & F/E&/=G %,8O I & I P&&PS&,P% & F<4&/4.5<G & & & & &. &B, D 2,% $ $ '# &< + I&,, D, & D 8O2 & AMC,TP D & IAMC 6E

49 *C"+("7'%;!"$+(("( 5/ ##" =$$$ ##"# >$ 2 E.4#, O,P # 7&,. H &&,., 8 <#*, & /#% & 5# & 6#% O P O,P& ># % & E#,, = 3 ' & ##"# $ $ ; & 8. 8 <#*,8A T& /#% & 5#'& 6#% & ># % & E#% & =#, 8 & 4#%, # ## &. AMC, & AMC8 &. & E </ 7 & & 6=

50 %A'+5,, 7<333? /000 +, ;. 8,& 7& 2 8,# ## $ ### > & H, 56 W=<#'., *,,& 0 # <0,##/4 8/0.5># ### $ H &, 6/ WE4#.,& &, 55 8/0U60# ##,$ ; &. &,& & AMC. D 8. =&$*&$?* F5/&55G * # 0. 64

51 *C"+("7'%;!"$+(("( <0 08&<08 #& D #& 0.<0 08 &<08 #A && * + D & & & 5ED 8&,.& % &,' +, * +, & F56G 7 &,.& +& & AMC, F56G. =&$*> # F5>G,7.5E A, 5E 8+7 &. 7 &;+ &! A+ &&,7 &. 7 A A AMC 7 +7 && A& & AMC, F56G ## $ 2,... * + &,. +,#,7. 5EA, +7 & A#+ % I <344# && B X0/0& X0>0& X040&# ;BE </. XE#& 7 7 I.2( ' 7&.00> 63

52 %A'+5 55 ##" '$$ ** & &, ' C&. & & &. <6 #. # 2 & 2 8 & # '&<6 8E.4 & <.. << * +,. +, X00<5#7,7.5EA, +7 A& X0066#B % I # >0

53 *C"+("7'%;!"$+(("( =" ( * +,7.5EA,,,!! 4>/ <<0 4>6 3/.00/, < 3<3 3< 0/5 +, ==0 <<E 40= <5EY.0/3 +7 E6< />5 E4/ //6.0<= >00 <>> >E4 </<Y.063 A E46 <E5 =>5 <0=.0>< A*B7$$ $;=#*$*$$ 5$$ $$*""$5 $$$#*C $%$1"DD35E#*0E # *0$ E#D*#$ $ $# 'E </. &. /. #&. E </. * + ",,7.5EA, A&</... H & &, D AMC.AMC ><

54 %A'+5 ="( * +,7.5EA,. & & E </,1, E </,. +, + 7, &, &, &, & 4/0 <5/ 4<6 44 4/ / <<6 443 <0E 304 => 35= E= =>4 <55 =4E <5E ==6 <E> =56 <0/ >>4 /3< E04 /E0 >45 /06 E>0 /E> 6=> </E >55 34 >E= <5= >/> <06 A E0= <E< E4= 4E E=5 /E= E=5 <=< &$$*7$$$$$5 $ $ $# 56 * AMC AMC ' &,&,&, 2 2 #, ' &, & >/

55 *C"+("7'%;!"$+(("( ' 8O" I & I I P,;. & 2 & & 'D B '.&B. A& $ C +, &&. & AMC #&& I I # #7 & I., & AMC & 5> +,. & D #&,, &&, >5

56 %A'+5 # AMC ' * $, +(34.566,# >6

57 *C"+("7'%;!"$+(("( F<G ;;<33=H5583.<6 F/G ' (&+ %./' &(*""/ 5 88 ; <33<H<<68 <06>.>E F5G,:"">#,"5Z %A+ #&,$&( 82 ; H<33= F6G!",+,>&(&+9;!"",* ' (<345H<58>=5.45 F>G #* 8D?((<330H//8/03.<6 FEG +&+, + N?% % +<33/H6E834.<06 F=G & ;?<33=H5<>8E3<. 3/ F4G 8 1(, 8?((+<33=H>>8>6/.6> F3G # :+' '(<330H6=834.<06 F<0G &2#/* 8 ;?+<3308<>E8<0.<E F<<G 8#/88 &?(,<336H<>833.<05 F</G /".(/ +#""2 && T' N?(<336H48<><.E6 F<5G %3.%3.8.":+!' <8 '! +<330H6=8=/0./> F<6G %3.%3.!?+ <334H6>8<3<./00 F<>G 3 3#%,?!+<334H648/6>.=5 F<EG =&"<.!"!$ (" %?!+<334H648/<>.65 >>

58 %A'+5 M?<333H3/84<.4E F<4G %3 D 8 B A +<333H<48/<<./0 F<3G. F+ +/000H4E863>.>04 F/0G!&#%.#(!&%.&. &?% % +/00<HE836/.63 F/<G =& ("48E> '(, /005H<0= F//G ' +!#".', % (/005H</8<0/.<= F/5G :=& (,'?A(/006H//8</. 5< F/6G & (5% 8 ; <3=0H<8<46./00 F/>G "(*(,&57 (R8!+& <33E F/EG *"&.&%"!: *",(1""+ 8 1?+9?'2 & 8 'H( 8A'H<33=8 <3.6E F/=G?% 8 % 7, ' N* $ $&$&<334 F/4G /'&,8 (R8 C H<34< F/3G ""A (R8;;& <336 F50G /,?&! (R8!+&<33= F5<G (>#> <333#% < 8. *,<333H</8<6=.<>< >E

59 *C"+("7'%;!"$+(("( F5/G (, 8 D *<336H<E8<34./06 F55G (/""+,"8(!,:5 M 8 *+#? (<33EH/6586E3.=6 F56G,:>#,"&$," ('.DD '(, <333H<008<64.>> F5>G ' /%88(#(&,7.5EA, ; 8(+&<335 F5EG /&, / # A&(?8C '&<344 >=

60

61 6 '?&A%&?2&?+& %A+ &A +

62 %A'+6 ',# D &,,&. D,, <5 6 #..D & & E </ <=, 7.D.,.&+,& #, ', E0

63 'C$'"("7'%;!"$+(("( 6<,# &B B ' & & & & & &, ;,&, & # D, F<.>G * &&, FE&=G, /5J.>6J F4.<<G ', & F</.<>G E6J F<EG &, D,&.D AMC#"K I, # & & S #! # & F<=./<G #,H F//./=G, I AMC AMC, 6/ ##" &$$ $ 7. A& #. &, E<

64 %A'+6 AMC F/4&/3G 56 8<= <= $$ % + I, ##?$$$ + 8<# K I, /#, S# & K, I K I#86< A&/5 >EJ# &, > 8 & && 7 &<4 <E / # + 8<#,# #H /#, #H5# #H6# * H># M[ 40HE# H=# H4# B H3# $$ % "., <= <5 6 # 60 //.>=# *,,50 W<6#H, #' <#& /#& E 5# </ 6# E/

65 'C$'"("7'%;!"$+(("( ## %$$ 7 <= & 30, *,, XE<#,% $ $ % X/3# AMC, F/4&/3G &,, $ $ % # <00 H '"E> &6 /3,% & & ' K,I <= <5 6 # 60 8/E.>3# *,,53 W<6#7 E ; &D ##,. A.D # / 'MC# F50G 'MC* DD, D * + *+# F5<&5/G,7.5EA,,7.5E# F55G 'MC 60& 8&,.&+, *+#& + && A,7.5E#A AMC 'M F50G. &%$*' &$ %,.*#& F56&5>G /0 0 #5 >=#, &*&+& # & '\<E * %,.* F5>G. &/$7$ &$ A'*,# F5EG A'*,. & K I E5

66 %A'+6 K I = 0/<,]4 D* F5=G., '7$%;,%# ( F54&53G,% H4. *'7$ & *,,# F60G *,, 0 #<0,#. 7 $* ## ' < #> #H&& S && & D # F6<G ##?$$$ 7? /00<? /00/& > & #,., 8 <#*,8A T /#% & 5#' & 6#% & >#% & E#% & =#, 8 & 4#%, # & & & ## F*5 <=. ",,# H E6

67 'C$'"("7'%;!"$+(("( <> ;. ##D $ ;, I. '("'! C # & ; %,.* A'*, & '("' ',+,, <<0<# [00> 65 < & K,I 7& &E 5>J# 5 <4J# E>

68 %A'+6 =" ; $* X<=# " X<=# ' # 53= <</# 534 <<6#! S <5S6 <5S6 * 50 <6# 53 <6# R /5 <5# 6= 65#Y "1"#0".:":, 4<5 </<# =>6 <6/# *% 4E3 </4# 43= 4<# =5/ <60# === 3># *$$$ >4E 506# 644 //E# G 636 /00# >03 <4=#,$ =/= <45# =04 <E<# # %'& </> 4=#. /& $. 6/ 55# /<E 64# /54 56#! <<= /># </< 65# G$1&3*($*$#&5 $'7$ &1'&3#AH#" EE

69 'C$'"("7'%;!"$+(("( / AMC 'MC#,%# H 7& &%,.* A'*, ="* D X<=# X<=# & & E </ = = = =,*#,*#,*#,*# "1"# 0".:":, % % % *$$$ % % % =3/ <56# =>6 <6/# 460 <6<# 43= 4/# =0= <50# === 3># >04 5<0# 644 //E# 64E /0># >04 <4=# =<E /04# =04 <E<# =36 <56# =E< </6# 4EE <5E# 4EE <0=# =65 <<># =E< <0E# 6>E >/# >04 /4/# 6>5 <3E# 65E <3E# E55 <=6# E=5 <35# =40 <5=# =4= <<=# 454 <>4# 444 E3# =>> <00# =EE </6# 6/> 503# 64/ /60# 5== <==# >03 <><# E>> <05# E4= <>/# =6/ <==# =5E <55# 463 <63# 4E< <0/# =E6 35# =>> </5# 6/3 563# 603 /E0# 5/= <4/# 6>3 <=3# =<5 <3<# E30 <66# # %'& % /& $ % <5/ 34#.. 6/ 55# <>< =3#.. 6> /E# <EE 5<#.. >5 5=# <=5 =3#.. 6> /4# '% '%! % % /<5 63# /54 5># <<5 /=# </5 66# //5 >6# /5< /3# <</ /5# <5/ 54# //E E/# //4 5<# <<0 50# <55 54# /5E >6# //> /3# <<5 /0# </< 55# &$1&3*,/!:G/,$ $= #* *$$ $5$5 17*%'&$ ' &$0/&E/$7$ &$ 0'%E'7$%;#="E$0=E $0=E $$0$ =E"$$#% C $ # 064 0/ < 00= 0E >> K.I 064 0<3 E=

70 %A'+6 'MC,.&+ #,%7KI'MC &+ #& ##" '$*$$$ '. D " < #> #&.54 W04#" D & 5E W<<# < #> #". D 83 >5J# K DI&E 5>J# K I& / </J# && ". D 86 /6J# K I&6 /6J# KI #& / </J# K N" 8K I&K I& KI 66 *, 7& H &B ' D 00>.# 040# B >/,%# /&</= # & 5=,% #<&343 # H& &, &,' &, & ' 8O" I & II P2 E4

71 'C$'"("7'%;!"$+(("( K I7& F6/G ( & D * H F65&66G & +.,. & + B & &. & '. &, F/4&/3G 2 # KI K I 7 &,H F6>G &5/>, &/3J <5J & B ##" %$$,'. AMC.& & & & AMC+ % &,7 7,& E3

72 %A'+6 2, &&, # AMC ' 2 * $, +(34.566,# $ $ % *, &,? '.2 =0

73 'C$'"("7'%;!"$+(("( F<G #* 8D?((<330H//8/03.<6 F/G!"+,&(&9;!"",* ' (<345H<58>=5.45 F5G & ;?<33=H5<>8E3<. 3/ F6G +&+, + N?% % +<33/H6E834.<06 F>G 8 1(, 8?((+<33=H>>8>6/.6> FEG :+&; & & 8 ' (<346H6<8<0E=.E3 F=G!"+ 8. +<335H568</6.50 F4G,3+;,/000HE8<<>./0 F3G #* (+ (+""/%37$85 * (<33EH6E8E/4.5/ F<0G #9*/+,*! A +<34=H386/E.56 F<<G /:+.=%*< '(<34=H6685=E.=4 F</G <3#+""!4( ""+,33 * ' 3>?(/00<H/6486<E./< F<5G "" +&!& + (,8 & '(, <33/H4E8</6./4 F<6G 9;,.=8,<333H>85/5./E F<>G 8#/88 &?(,<336H<>833.<05 F<EG /".(/ +#""2 && T' N?(<336H48<><.E6 =<

74 %A'+6 F<=G %3.%3.8.":+!' <8 '! +<330H6=8=/0./> F<4G %3.%3.!?+ <334H6>8<3<./00 F<3G 3 3#%,?!+<334H648/6>.=5 M?<333H3/84<.4E F/<G =&"<.!"!$ %?!+<334H648/<>.65 F//G %3 D 8 B A +<333H<48/<<./0 F/5G. F+ +/000H4E863>.>04 F/6G!&#%.#(!&%.&. &?% % +/00<HE836/.63 F/>G ' +!#".', % (/005H</8<0/.<= F/EG :=& (,'?A(/006H//8</. 5< F/=G =& ("48E>5 '(, /005H<0= F/4G,:#,"(/ +.D?(<333H/6E8>4=.3< F/3G > #?(4#&8">#,""" >"".D (/006HE58/06E.>0 F50G,:>#,"&$," ("'.DD '(, <333H<008<64.>> F5<G (, 8 D *<336H<E8<34./06 =/

75 'C$'"("7'%;!"$+(("( F5/G (/""+,"8(!,: M 8 *+#? (<33EH/6586E3.=6 F55G ' /%88(#(&,7.5EA, ; 8(+&<335 F56G +#":%,.*8. '+<3==H<854>.60< F5>G &/+ #+>#A %,.* F' %,.*' G! &(%!8! &<33> F5EG <#+A' * '+, <345HE=85E<.=0 F5=G *,9"/"(,' A' *, A'*,# *+ <33=H/=85E5.=0 F54G ="+!/>#*"' >%?3,(&.# F' #,!B B <34=H/08E64.>5 F53G >9=?!/="+8!' 8 (?% A<33>H638><4./6 F60G 83(/ 8 *,,#(<3458<666.>/ F6<G > #?("",:,">#," * 8 +/006H3>8=5>.6E F6/G!!**#&(= &8G ' 8? +<333H6E8<4=./00 F65G (/+ 8 <0< '+,,<344H5608<.<</ F66G (/' +7 <343H/08<<<.<4 F6>G =5

76

77 > '?&A%&?2&?+& %A+ &A +

78 %A'+> ' 9;$ U,# &, U,.D AMC#, U. />&<< # 8<3 <= AMC 'MC#& %,*#&,%# & & E </ U+.D X00/#. X00E#( %$$U'.D, =E

79 'C$'"("7'%;+"!'"((**$'C;',, ><,# /060' & & #& & && & *&, H & & & D F<.=G D &.D AMC# D #, F4G! # F3.<5G # #,H F<6.<3G, I AMC * >EJ #& #,,2B, & AMC& >/ ##" &$$ $ H& & F4G & ==

80 %A'+> 5E 8<3 <= $$ % + I, ##"# $$$ $$ + * + $$<# K I,& /#, S #( '* +&/E 7$8<#,# #H/#, #H5# #H6# * H># M[ 40HE# H=# H4# B H 3# $$ %., 7 <3J# H B, <3 </ = # 5E <3.>4# *,,#/= W 03# K,I56 W6E# ' <#& /#& E 5# </ 6# 5 ##"# $$$$ + & K, I K I#86< A& /5 >EJ# &, 8 =4

81 'C$'"("7'%;+"!'"((**$'C;',, & && 7 &<4 <E / # * + ",# # <= <5 6 # 60 8//.>=# *,,#50 W<6# K,I/5 W<5# ' <#& /#& E 5# </ 6# ##, A.D # / 'MC# F/0G 'MC* DD, D * + *+# F/<&//G,7.5EA,,7.5E# F/5G 'MC 60& 8&,.%&+, *+#&+ && A,7.5E#A AMC 'M F/0G %$*' &$ %,. *#& F/6&/>G /0& 0 #5 > =# 8,&*& +& & ' \<E * %,.* F/>G, '7$%;,%# F/E&/=G,% ( 4 *'7$ & *,,# F/4G *,, 0 #<0,# =3

82 %A'+> ## =$$$ 7? /00<? /00/& & "/00/? /005 ;& $ $ %, 8 <#*,8 A T /#% & 5#' & 6# % & >#% & E# % & =#, 8 & 4#%, # 8 & &,. &. H & # ## F*5# & <3J#. H E. # </. # & </J#.",,# <> # ;. H ## $ ;, I..D 40

83 'C$'"("7'%;+"!'"((**$'C;',, * '("' # & ',+,,2 <<0<# [00> >5 < AMC 'MC#8,. % X00># A X00/#+,.% A& AMC 7& %,.*# X00/#' & & && &,%# 4<

84 %A'+> =" % $#*#" "" BH ID "" BH D 1*" /13 5E <0/# 60 <</# 0/3 <$ *I </S= <5S6 060 & /= 03# 50 <6# 06= J$ $ 56 6E# /5 <5# 05/ "1"#0".:":, 4=5 46# 4<5 </<# 003 *% 360 =5# 4E3 </4# 00> =/< <53# =5/ <53# 040 *$$$ =04 /=6# >4> 506# 0/< G 6/3 <=6# 636 /00# 050,$ >== <30# =/= <45# 00/ # %'& /0/ <0/# </> 4=# 00/ /0= 6<# /<E 6># 0>0! <// 60# <<= /4# 0E0 G$1&3*($*$#&5 $'7$ &1'&3# $ $4 7*<$ 1(3# / <&/&5&6#AMC 'MC#& %,.*#&,%# 'MC# X00/#7 AMC 6>=<>656& 644<5/=6 ' %,.* X00E#H <4E<<<56& <5/<<=56 ( 4/

85 'C$'"("7'%;+"!'"((**$'C;',, ="* X<3# X<=#. &. & E </. = = = =,*#,*#,*#,*#. "1"# 0".:": *$$$ # =3/ <56# 366 =E# 460 <6<# =64 </># =0= <>0# =/< /=3# >04 5<0# 6>= <45# 64E /0># >36 <=3# =<E /04# 446 3/# =36 <56# 36< =/# 4EE <5E# =>= <<0# =65 <<># EE4 /3/# 6E= 5<6# 64/ /<<# 65E <3E# E65 <4># E55 <=6# 4=/ 43# =40 <5=# 3/> =3# 454 <>=# === </6# =>> <00# EE< /44# 6/> 5<0# ><4 /55# 5== <==# =/3 <40# E>> <05# 443 <0=# =6/ <==# # 463 <63# =34 </># =>> </5# EE4 //E# 6/< 563# >65 <3># 5/= <4/# =/E <5=# =<5 <3<# # %'&! <4E =3# <5/ 34# <=< 3># <>< =3# <53 33# <EE 5<# <<5 3># <=5 =3# '% '%!!! /<6 6<# /<5 63# <<4 54# <<5 /=# //0 5E# //5 >6# <04 /<# <</ /5# /<> 50# //E E/# <<< /=# <<0 50# //4 6/# /5E >6# <<E /=# <<5 /0# &$1&3*$5$ *$$ * 5$ $,/!:G/,$ $= # 9$ **$=" $5 #* *$$ $5$55$ ' &$0'%E'7$%;#="E $0=E $0=E $$0$ =E" $$#. # &,.% 'MC#,% 05< 03> 04> / E > 45

86 %A'+> >6 * ##" $,' &. &B, AMC D KA ^ TI& 40J, # F/3G && & 7& & D, F50.55G %,.* H 53J D, F56.54G * &&, F53&60G, /5J >6J F6<.66G 7& AMC, F6>G ID,% & ' H F6E&6=G +. * + & #+.,. & 46

87 'C$'"("7'%;+"!'"((**$'C;',, ## F$, 7&B ' D 00>.# 040# B <4,.%#E&E>6 # & <= %,.*#3&>4E #,H& &, & * & & * +& * ( & A& 2, 2 & KI,7& # 7 &.D '.D KI KI & F64G ' ## %$$ ' B AMC, 4>

88 %A'+> ' 2 * $, +(34.566,# 2% &*, &,&,?&,&'.2&,& '!&, 4E

89 'C$'"("7'%;+"!'"((**$'C;',, F<G &!' # 83=.D %?,<33EH/5833. <05 F/G %"#:"1(+"&& (4 * D '(, /00<H<068/>=./E< F5G!%;,; 8+8M%?,<334H/>85<.54 F6G 8 (!!.!. * 8,/00<H=8/5=.6/ F>G *#+ =.8."#M 8 (<333H>58<043.<05 FEG +%"",!%""<'!,/* N 8. N N ;?<33=H5<68<>40.45 F=G "+#!A8 (,/00<H/00<850=.<> F4G > #?(""=%(/, /,">#," # F3G %3.%3.8.":+!' <8 '! +<330H6=8=/0./> F<0G %3.%3.!?+ <334H6>8<3<./00 F<<G 3 3#%,?!+<334H648/6>.=5 M?<333H3/84<.4E F<5G =&"<.!"!$ %?!+<334H648/<>.65 F<6G %3 D 8 B A +<333H<48/<<./0 F<>G. F+ +/000H4E863>.>04 4=

90 %A'+> F<EG!&#%.#(!&%.&. &?% % +/00<HE836/.63 F<=G ' +!#".', % (/005H</8<0/.<= F<4G :=& (,'?A(/006H//8</. 5< F<3G =& ("48E> '(, /005H<0= F/0G,:>#,"&$," ('.DD '(, <333H<008<64.>> F/<G (, 8 D *<336H<E8<34.06 F//G (/""+,"8(!,: M 8 *+#? (<33EH/6586E3.=6 F/5G ' /%88(#(&,7.5EA, ; 8(+&<335 F/6G +#":%,.*8. '+<3==H<854>.60< F/>G &/+ #+>#A %,.* F' %,.*' G! (%!8! &<33> F/EG ="+!/>#*"' >%?3,(&.# F' # G,!B B <34=H/08E64.>5 F/=G >9=?!/="+8!' 8 (?% A<33>H638><4./6 F/4G 83(/ 8 *,,#(<3458<666.>/ 44

91 'C$'"("7'%;+"!'"((**$'C;',, F/3G 8.",! ""/#:7 8. B & & (<33>H6>8<3>E.E< F50G 8 (!.!.!7 8 &&,/000HE8<5<.5E F5<G,3+#":"+5M 8 &, /00<H= F5/G &(+(<" +3 (!! %(/ " 87,/000HE8<4<.4> F55G (" 8/ D T?( * /00/H< F56G #* 8D?((<330H//8/03.<6 F5>G!"+,&(&9;!"",* ' (<345H<58>=5.45 F5EG & ;?<33=H5<>8E3<. 3/ F5=G +&+ + N?% % +<33/H6E834.<06 F54G 8 1(, 8?((+<33=H>>8>6/.6> F53G :+&; & & 8 ' (<346H6<8<0E=.E3 F60G!"+ 8. +<335H568</6.50 F6<G,3+;,/000HE8<<>./0 F6/G #* (!+ (+""/%37$8 * (<33EH6E8E/4.5/ F65G #9*/+ +*! A +<34=H386/E.656 F66G /:+.=%*< '(<34=H6685=E.=4 43

92 %A'+> F6>G />!,!&/8"(># J, /&' D,/005H3853=. 605 F6EG (/+ 8 <0< '+,,<344H5608<.<</ F6=G (/' +7 <343H/08<<<.<4 F64G #"/. '?+ <335H648<<<=.5< 30

93 E. D '?&;?$&1 & +&A%&C &C'+ &C?A&A +&%A+!

94 %A'+E ' :+U.D,#, U"..D ",,7.5EA,# *,,# 4<*., U AMC +. %$$U I. D & 3/

95 'C$"7AM"C"+*%*,';CR%"$, E< %,* & F<G A.D AMC# B AMC I ' AMC & F/.4G, F3G AMC ",,7.5EA,,7.5E## D *,, *,,##,,7. 5E A,. D,7.5E# AMC &.. & F3G.. E/ ##" &$$ $ ' <66* ;, ' F<0G,.AMC &. E0 # '..&5< /0J#" &<< & & & #; 5/; //J# *4< E<* /0; # AMC 35

96 %A'+E E5 2AMC & E&</&<4&/6 E0. #*.. *&D ; &D B 2 AMCD &, B F<<G. AMC&*,:>,7. 5E# F</&<5G,7.5E 5E 8+ &. &; &! &&, &. 0 <00& AMC,7.5E. AMC,& F3G D,7.5E,. D 8O ^P. > #< #. &'7$ & *,,# F<6G *,, 0 #<0,#' & *,, < *,,[>>& 0> *,,\E0 <># ##" $ AMC 7&,. D,7.5E# & & D _#3>J %# +.D, & AMC,7.5E# H, I. &. 36

97 'C$"7AM"C"+*%*,';CR%"$, `000E/> ; I#& AMC # & D AMC C#.D, I.#`00>,,+,,2 & <<0,+,,& &%&C#a E6 <' &4< 66 /E=># >> E4J#,3 W4# *,,>< /04># ; *,, µx>e±<5# * µx63±<e# =" + X4<# &" *1.:""%1 ' # 66 <<#.! S# >>S/E. # 3 4#. *,, >< <># >= <3#,. X40# % *,, X=3# * 7$ $$ > 6/ /E E < /E 6< </ G$1&3*($#'&E'7$ &0 * E*($*> # ' & D,7.5E,. #" 40 & EJ#&6/ >5J# &/E 55J#& 4J#& '..& 3>

98 %A'+E *,, " =3 &/E 55J# *,,&6< >/J# *,, #& </ <>J# *,, #%.. *,, #5> *,, #50% B 8K I X6<#& K I X54#H *,, /,...' && &,. ;X <>3&X056# =",. &F3>J%G! 054F0<6.<06G 00E ' <0<F03=.<0EG 0E< * 03>F0E3.<5<G 0=6,. <>3F0E/.6<0G 056 F$$13#9E$*$0%?E$* $$# &$ $$$ 1$$$$* $$ E0$$$* $$ E"3#* E*($*> # 5 D,. "6E &// 64J# H 55 & &<3 >4J#..7 & 045 bcx0=5&x053# 3E

99 'C$"7AM"C"+*%*,';CR%"$, ="%,. #". * (,.S // /6 6E,.SS <3 <6 55 6< 54 =3 G*($*$#%$$ E$$* $$$* $$ 0* E*($ *> # AMC,7.5E H. 6,7.5E ="% AMC!".B!D * ( Y X6<# X54# "1"#0".:":B1D *$$$ 5<= <33# 65E /E4# 005 *$$$ 60/ 5=># 56> 53=# 0>< 9 $ =E5 /E0# =6E /0=# 0=6 <$ 6E0 /<># 6>= /0E# 03> G >65 <3E# >54 /<E# 0=> *$$$ E34 /50# =56 <3=# 06= $*$$$ =3= 5>=# E=E 54<# 0<>,$ =5/ <4=# =05 /<3# 0>5 G$1&3# $$ $ $13# $*$5K# 1 $9$*$4 3#A $$$*$# 3=

100 %A'+E > AMC ' & &+. HAMC + & AMC. A.C.. dcx 5=4& *X4&X044#& /4J cx0/4#,d & "# AMC'> AMC + "<E= 3>J%&<50./<E# & /> AMC. "<E< 3>J%&<05./>0# ="+ 8AMC, 9,# & 9+F3>J%G %!.<<65 0E/6 ' /= *.<0E F0<=4.0EE<GYY +.0<05 00/E 030/ F04>=. 03>0GYYY. 00< <0/0 F<00<.<054GY,$$13 + *$ 0$ $#&$ $$$ 1$$ $$* $$ E0$$$* $$ E"3#9E$*$0'E$ 0:E 0%? E$* $$#AK#0AAK#"0AAAK#"# E> * 2, (#,. D,7.5E# 34

101 'C$"7AM"C"+*%*,';CR%"$, & AMCD, F3G ". &, & *,, K I& AMC ' AMC,& & F3G,. %,7.5E,7.5E A& AMC +., " AMC F/&<E./0G 7& & F<=G AMC B F/G " AMC AMC I KI H &*,, &. AMC & I 7&,7.5E+ <0#. # #. 6# I#;, & & & && & &#& *,, &AMC ' AMC 33

102 %A'+E AMC # AMC '& # 7&. & AMC. & H& ' H &. + *,, &. *,, &AMC., " I AMC D AMC, & && & & && #AMC& &. AMC ' # & & &,, AMC& *,,H F/<./EG AMC&. F/<&//G " & D,7.5E F/5G 7 AMC F/6&/>&/EG A&.! &,7.5E F/5G. AMC,& AMC D <00

103 'C$"7AM"C"+*%*,';CR%"$, ' * $, +(34.566,# <0<

104 %A'+E F<G ' (&+ %./' &(*""/ 5 8 ; <33<H<<68<06>.>E F/G ""& ""/""7,>""/,. D +%'C?A7/00/H6855=.65 F5G!:!%/+' #?(&"?' /, D?% /00<H5=855/.53 F6G #$$/"8"8.""#/ D T% <333H4> F>G /(8?#8*".*""1"A. D 8(C!" /00<H<484>. 3< FEG (1&"0*?/#,"3(",+ D +# ",#?% /005H538<5=0.=E F=G.' """"! ; D?% /00/H548<5><.>= F4G!. ""8#(! "" 5A.D B 8 *" ++, *"++,#1 /005HE F3G #*#+ =.8."#M,(/000H>>8><.>6 F<0G,:#,"(/ +.D?(<333H/6E8>4=.3< F<<G 1 /8:,"+ "G5% *,, T,/005H38<>6.>3 F</G ' /%88(#(&,7.5EA, ; 8(+H<335 <0/

105 'C$"7AM"C"+*%*,';CR%"$, F<5G "",(1&((# + & *C,7.5EA,?% <334H><8<0>>.E4 F<6G 83(/ 8 *,,#(<345H55H<666.>/ F<>G #(!*,,(<33<H6<855/ F<EG 7=7' 8M % /006H<00H6/>.5/ F<=G +. %#.!.#A.D?% " /005H/<8E=5.=4 F<4G >/=!""$ D B % /00/H<//86/3.5E F<3G 8"1<#88"/&" (.',7.5ED &B &?',(/00<H</8/=3=./40E F/0G 38$ 8=(8 D8,/000H508/>>.E< F/<G,3+#":"+M 8 &&, /00<H= F//G %"#:"1(+"&& (4 * D '(, /00<H<068/>=.E< F/5G />!,!&/8"(>#, /' D,/005H3853=. 605 F/6G 8 (!.!.!7 8 &&,/000HE8<5<.5E F/>G &(+(<" +3 (!! %(/ "87,/000HE8<4<.4> F/EG (" 8/ D T?( * /00/H< <05

106

107 =!

108 %A'+= & &, =< D. D =/, =5, =6 7 & => =< D D! # D 8 "3B*$$$0 $$ $ $$(0$ $$51,3L ; D &.D 8 3B*$*$$$*$5,$ $L ', #'<5 H.& & & & & D. #, & I. & & & & & && 3B$$$ **$$$0 $ $$ $$0*$$ $ 5,L.D KI, <0E

109 !('C*,%$,,"( #+ AMC + 3B*$$$0 $$ $ $$0*$5,L 7.D AMC,.&+,& #&, # AMC && + &, 3B*$$$0 $$$ $$0$$$ *$5, *$*$$$ $*$5,L.D AMC # # D 8 3B* (**$ $ $ $5,L 7 D AMC +., # AMC + & AMC.. & KI.. D & & AMC& AMC <0=

110 %A'+= 7& IAMC & =/ &B& B& ##" $, && B, & F<G 7 %5&6& > $$ H* ( * +, & S A& %6H<# * (# H*,, #&&, S # 7 %>& * +' & % >H<# * ( & & A& ' 7 %6 <04

111 !('C*,%$,,"( H &>3J & && # 7. ;, %># &, ## &$ & H & & E </ C & &&. F<&/G ' & AMC D AMC D AMCH &,& & #& & & I& & ' AMC A& S 7& % &..# & AMC & B BH.. A& %6 >. 7 <03

112 %A'+= %6#, AMC& KIK I K I& D K I AMC,& 7& B %# & & B. % & & F/G & </J#.H,,# & <>. & <3J#. H E. # </. #. ' B B X<= X<3 #' D & 00>.# 040&&& B <4,. %#E&E>6 # & <= %,. *#3&>4E # # H& & & & 7&, %/# BB/= =0 %/H<# B %6 %>#&,& <<0

113 !('C*,%$,,"( & & && ## /$$$ ',.# & # 8.D && *,, *,,#.D &,. AMC& AMC A& & ; ; & 'M,.AMCD &. AMC D H,7.5EA,,7.5E# * + *+# F5G '.D KI KI && & F6G 7&.D. &'. F>&EG ' H &, F=G 7 & *,, *,,#& #*,, H &. F4&3G *,, D A& %6 %># *,,... 7 %E& <<<

114 %A'+= *,,, &... & I & ## %$$ $ ' & & & & &, # =5,, 7&, AMC 'MM 'MC# D KA ^ TI &. &. 40J, # F<0G && # 7& & D, F<<.<6G, & %,.* H 53J D., <0/.<0E#* &&, F/0&/<G, /5J >6J F//./>G <</

115 !('C*,%$,,"( 7& AMC, F/EG ID & >EJ #, F/=G &5/>, &/3J <5J",' &, & ' 8O" I & II P2 K I7& F/4G ( & D * * H F/3&50G & +.,. & + B &, AMC &, =6 ##"?$*$ A & <<5

116 %A'+= ' #,&#,& # ##"# $ ', && & 7 & ' &&..,&, & &, # ##"# $,, & ' AMC., F5<.56G ( & AMC F5<G &, & B &.# #,B, ##"# *$, &, #, B && #&, & AMC,AMC 7& B, & <<6

117 !('C*,%$,,"( &&. #, # ## $** ; &, 7& #,,,7&.# AMC,7&, & && S #,, & B AMC,;D, &. I &. 7.. &, 7& &&. #, #,. & 7 &,, <<>

118 %A'+= => 7 7&. #, & & AMC& AMC. AMC,.&+,& #, K I, & AMC., &,&, & 7& I AMC & <<E

119 !('C*,%$,,"( F<G +, 8 7 %&(?8 + A &<33> F/G > "' ""+ 8?,<33=H<48,/54.6> F5G,:>#,"&$," ('.DD '(, <333H<008<64.>> F6G #"/. '?+ <335H648<<<=.5< F>G #>">""!+8.D AMC#MC/00<H<08E03.E<3 FEG D 8? % <33/H6>8=65.E0 F=G >##8//8"=>#,"+ 8?( (+/00EH==8<<>=.E/ F4G //83(58 ; /000H</58<0/=.60 F3G '+&C&'C%,?<33EH58<3./= F<0G 8.",! ""/#:7 8. B & & (<33>H6>8<3>E.E< F<<G 8 (!.!.!7 8 &&,/000HE8<5<.5E F</G,3+#":"+M 8 &, /00<H= F<5G &(+(<" +3 (!! %(/ " 87,/000HE8<4<.4> F<6G (" 8/ D T?( * /00/H< <<=

120 %A'+= F<>G #* 8%D?((<330H//8/03.<6 F<EG!"+,&(&9;!"",* ' (<345H<58>=5.45 F<=G & ;?<33=H5<>8E3<. 3/ F<4G +&+, + N?% % +<33/H6E834.<06 F<3G 8 1(, 8?((+<33=H>>8>6/.6> F/0G :+&; & & 8 ' (<346H6<8<0E=.E3 F/<G!"+ 8. +<335H568</6.50 F//G,3+5;,/000HE8<<>./0 F/5G #* (+ (+""/%37$8 * (<33EH6E8E/4.5/ F/6G #9*/+,*! A +<34=H386/E.56 F/>G /:+.=%*< '(<34=H6685=E.=4 F/EG />!,!&/8"(># J, /' D,/005H3853=. 605 F/=G F/4G!!**#&(= &8G 5' 8? +<333H6E8<4=./00 F/3G (/+ 8 <0< '+,,<344H5608<.<</ F50G (/' + 7 <343H/08<<<.<4 F5<G 8M (<33=H648=6.40 <<4

121 !('C*,%$,,"( F5/G D?% (<33=H<38=.<3 F55G ' +9"8("&%?(( <335H/>85>E.E< F56G (&(&.=+ $1 " (850> */000H//8/44.35 <<3

122

123 ,

124 ,$'R,# & & &, &,&I & & & 2 & &, ' &, H& & #& & & & && &, D H, & # + ; &, A,. & D &. &.D AMC#AMC & & " #,. & & AMC,' AMC,, C, '<5 H.& <//

125 ,$'R & & & & D. #, & I. & & && & && &.. &,KI, + AMC + &. &,7 AMC,.&+,& #, AMC && + &, &.. &,, AMC & & AMC,7 AMC +., AMC + & AMC.. </5

126 ,$'R & & %=,7& &,&,& & 7& I AMC & </6

127 ,

128 ,'('(!,,# B B & & B *B B #B B ;, & & A #2 B & B,* B B " B &, 2 B B & + & && & & B,(, D H, B B # B, B * B,& BB *, B& & e A &B B 1C# 1C. 8& B 1C KI B #,A. & &, # B 1C B 1C, " </E

129 ,'('(! B &B B :#( B,$ B,B <5 e H & & B &ff B, K. I#&ff & B. I#* B B I, B & &K.I& & &. && :#(.. &, * B B, * 1CB + :#(,&.. A, K BI * B & & 1C B Z.B &+!B #., " B 1C. & 7 B 1C, :#(,.. * </=

130 ,'('(! $ B 1C. *. # :#( 1C,* B B 1C. 7. B #&B, 1C 7 1C 7 * B KB. B I.#, :#( B & & B * A= B, B % B, B, B B& IB ; 1 C B & B B </4

131 '

132 '++(*b B KC,I8 A KC,I B B 8ff E.4 # ff ;IB & /& B <> & 6> #A * & * B I * * I! I* & B #B ;!.# & ff ;!.# 9+$;"&$,$5$L * & B. * & B 9+$;B$ ;$+;L B * & & K, I ; B B * <50

133 '++(*b. 9+$;:;$+C* B * B,. # B B B ff B. 9+$;%$+ $ B B! IA! e & B. B 9+$;%$+ $ *B D BB *! & & &#" B 9+$; :$$5$ $ B *B B & K I* B B K IB #* & &&# & & B! I B <5<

134 '++(*b 9+$;,$ ; B B (! ' A B, B B & B ' B 9+$;D?$+$; B ff I B B I A,% '8,% ' $ &6b<40 +=0>= <00=;' 0/ g <5/

135 * * B $ ', % ' ' +& B,, B A + %A+ & A%& ;A & * &? B ;%& & ;&? KI & C'+ ;C & & ; f <55

136 *'(12""* * &?+&!?C & 2??%&2';, &'?C ;&;? $ 1 B B '.2&*, &, '!& & B 2%. B B B. '.#I ' + $ ( &( :. &' 2 &'2&,B &?f 1&?&' (&1 1? C &2&' *B ' BQC(& & B KB I C,B &' '& Q " I. ' A % '&7; &'; ' & B && BI B Q C.& & B # B &? C& B B C +&( & f&!a &? &B & &,&&& C8 & & Q Q <56

137 *'(12""* C & & & " & C( & $ B ; # B # +& Z BB B Q* & C% &B BK I & B <5>

138 % <E <3=/ ' <345<343 BA'",% %'( BB * &B <33= + 1$ ( & (. <334 <333BB '!! <333B&,, & B' + $% 'Z B, /00EBB A % &B <5E

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner Vedlegg 7 Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner 13/39 /10 14 13/19 /331 10 C 6 13/330 13/410 Felles uteareale c + 3 c +31,3 c +30 16,3 m 1:6 c + 4,8

Detaljer

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka R kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka 1.A a Punktet P har koordinatene P = (,, 5). Det gir PQ = [1,, 3 5] = [1,, 8] b PQ = [1,, 8] = 1 + ( ) + ( 8) = 69 8, 3 c OR = OQ + QR = [1,,

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LEILIGHETSTYPE A1a. Rom: 2 BRA : 43,5 m 2 P-rom: 40 m 2. Uteoppholdsareal: fransk balkong mot nord, terrassedør mot sør Orientert: sør og nord

LEILIGHETSTYPE A1a. Rom: 2 BRA : 43,5 m 2 P-rom: 40 m 2. Uteoppholdsareal: fransk balkong mot nord, terrassedør mot sør Orientert: sør og nord LEILIGHETSTYPE A1a Rom: BRA : P-rom: 40 m Uteoppholdsareal: fransk balkong mot nord, terrassedør mot sør Orientert: sør og nord Sportsbod: 5 m Etasje: 1. Antall: 9 Leilighetsnr: 10, 103, 104, 105, 107,

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

Kapittel 3: Kombinatorikk

Kapittel 3: Kombinatorikk Kapittel 3: Kombinatorikk Kombinatorikk handler om å telle opp antall muligheter i ulike situasjoner (for eksempel telle opp antall gunstige og antall mulige i forbindelse med sannsynlighetsberegninger).

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 406-2010 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN VEST Fitjar kommune 28. januar 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

Annex 4: Summary of R&D tax incentives, 2008-2009 Country Corporate income tax rate large/small firm Rate on level Rate on increment Base for 1 increment Expense base Deducted from European Union and EEC

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Dato: 20.09.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Løsning eksamen 1T våren 2010

Løsning eksamen 1T våren 2010 Løsning eksamen 1T våren 010 Oppgave 1 a) 4 3 1 y - -1 1 3 4 5 6-1 x - -3-4 Nullpunktet er gitt ved f ( x) 0 x 30 x 3 3 x 1, 5 Dette ser vi stemmer med grafen. Den skjærer x-aksen i x = 1,5. b) x x 8x

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Dato: 27.07.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken

Detaljer

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse

Walker 02. Brt-Eksos. Eksos. Eksos 16001. Eksos. Varenummer. Pris. Beskrivelse Brt- 16001 EKS 01008 CI front rør 610 233,00 EKS 01010 CI midtre potte 610 405,00 EKS 01011 CI bakre rør 610 261,00 EKS 01016 CI bakre potte 610 780,00 EKS 01019 CI front potte 610 655,00 EKS 01022 CI

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Handsaming av innspel til kommuneplanens arealdel. Inngår i Resultat

Handsaming av innspel til kommuneplanens arealdel. Inngår i Resultat Handsaming av innspel til kommuneplanens arealdel ArealID Ny ID Namn Ønska formål KU Inngår i KU Resultat Ut av KU Grunngjeving Askrova A1 A Tansøy LNF spreidd x Inngår i SPB6 A2 A Tansøy Ferdsel i sjø

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet

Måltall for refusjonsområdet Analyserapport 4-2016 Måltall for refusjonsområdet lege Dato : 04.10.2016 Forord Helfo kontroll presenterer i denne rapporten en analyse av legers takstbruk i 2015. Nærmere beskrivelse av innhold gis på

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Mer om C Et eksempel til (med diverse forklaringer) Representasjon av tegn og logiske verdier Vektorer Statusverdi Innhenting av definisjoner Inkrementering og dekrementering av variable for-setningen

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris

Walker 02 Varenummer Beskrivelse RK Pris Varenummer Beskrivelse RK Pris BOS 276-557 FO midtre potte 610 1 100,00 BOS 278-731 EKSOS RENAULT LAGUNA V6 610 1 200,00 BOS 287-269 Eksos mitsu lancer stv 610 1 500,00 BOS 753307 eksos 610 1 250,00 EKS 01008 CI front rør 610 219,00

Detaljer

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall Dagens tema Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon Binære tall Litt om tallsystemer generelt Binære tall Heksadesimale og oktale tall Programmering av LC-2 Maskinkode Assemblerkode Kjøring av LC-2-programmer

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 23. April, 2012 Matematikk - å regne - å resonnere/argumentere Geometri -hvorfor? Argumentasjon og bevis, mer enn regning etter oppskrifter.

Detaljer

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning

Forkurs, Avdeling for Ingeniørutdanning Eksamen i FO929A Matematikk Prøve-eksamen Dato 13. desember 2007 Tidspunkt 09.00-1.00 Antall oppgaver Vedlegg Formelsamling Tillatte hjelpemidler Godkjent kalkulator Løsningsforslag Oppgave 1 a) Likningen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt.4.4 Oppgaver..4. Konstruer tangenten til en sirkel fra et punkt utenfor sirkelen..4. A og B er to punkter i planet. Konstruer det geometriske stedet for toppunktet til en vinkel

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

5.5.1 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger. Løsningsforslag + + = =

5.5.1 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger. Løsningsforslag + + = = til oppgavene i avsnitt 55 til oppgaver i avsnitt 55 551 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger cos( u + v) sin( u + v) cosu sin u u+ v u = sin( u v) cos( u v) sin

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

OVERSIKTSSKJEMA: Dokumentasjon store aggregat (700-5000m 3 /h) Rev. 5 / September 2006

OVERSIKTSSKJEMA: Dokumentasjon store aggregat (700-5000m 3 /h) Rev. 5 / September 2006 S9 XE 230V 14510-11 S9 XE 400V 14515-16 S9 XW 230V 14517-18 S9 RE 230V 14501-02 S9 RE 400V 14505-06 S9 RW 230V 14507-08 S12 XE 230V 14530-31 S12 XE 400V 14535-36 94215 94143 94243 94230 341717 94215 94143

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN Høyring 2. HERØY VGS Situasjonsplan eksisterende LISJ EBØ VEG E aturbruk Y6. BYGGEGRESE MOT EKSISTEREDE 58 p-plasser + 7 HC p-plasser HERØY VGS EKSISTEREDE GE Y.TPO 11+2 MYKLEBUSTVE S E RE GG EG BY er L MC/ moped HERØY KULTURHUS / HERØYHLLE FO Å V S

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer