(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5"

Transkript

1

2 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 #$$)$0&%+ / #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$% &%$$'&"%1$)%-&%!) " $$%& " 4&0 " & " 6$ & % "" 57) "' 8! &)$8* "2 %+ $& " 4 &&8 )- &% "%" $&,$#"(,3"$/ - 9 $)$:" 1&% 9 $)$:" ($ $47-',$&"%! %$'$$ %-&%!)2 8% 2 1! (4$ $%!)'")$&"%! %$'$$ %-&%!)4 6$ 1 4)$ $1;8 84)1;8<1.4= 0 &"*$& '$$% $%&" &%!)'")$&"%! %$'$$ %-&%!) % *+ $!'$,$'$$ %-&% 8 &:

3 56 8*0$1 *0$ '$#,!$$)%$%!)-" &%!)'$$ %-&%/ - " - (&: " $%!)'$$ %-&%6 6%&)$'! $' ( + $2 0 &"%1$)%-&%!)",%-&%! $, $$)#,&$'")$)- &% "%" $'$& %$&#"$4 4$ *+% 0 $%!)$% $!,"%!)'$#!(,$$0 ;$)$0& / # $$)%&%!)'"7%$$$-0 ". " 3 & / #,$$)%&%!)'"7%$$$-'&)")!"#$'$% &*&,)'!8#00 " *+%&$& " 1 > ".:$& / #,&)-$ $%#,$$)%$,$7%$$$-'&)")'!&)$&*$#90/ " - %&$&" " " " 8$ +& " " $ +% + 9$%?' /0 #,$$)%&%!)'"#& %&$'$-1$ $-06 ".' " 4 + ' ".$ & + ' " 3 $).(6 32 // $!,"%!)'$#!(,$$02! 6 *"$'$)$(,$0+ ' * %)&: ' $&%) ' - &$ 6 #,&)-&%!)'")$(&$$" $$'$$ *$" $( $04 ' - $ ' *0$ ' & " ' *0$ $&" '" 4&0 $&" '' 1 %&" 6 '$#,!$$)%'$!'$,$'$$" %$/ ' *+$&"

4 056 ' *+ $" "! 2 (&$$" $$#!",$!)%!,$" '$'!&)$/0 2 8& " 2 ) A$&" 2 3 +B!)(. " 2 C$!"" 2".$ & +B!)(."" 2' D7D"" 2 (&$$" $$#!",$$ *$" ')/6 2 8& "' 2 -.C* "' 2 8& 0!"' 2 (&$$" $$#!",$$ *$" ')- &% "%" $/2 2 8& "2 2 )% "2 2 1 &0.E14"2 2 ( &$$.E14"2 2" -C" 20 (&$$" $$#!",$$ *$" '$-1$ $%'# $!)/+ 2 8& " 2 ) +%&" 2 +%&" 2/ (&$$" $$#!",$$ *$" /4 2" 8& " 2" )--' 2" ( )$$--' 2" 1 % &--' 2"" 1 &0$&$ -<--=' + #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$(&$$" $$'! ')&%$",$)%6.' *0$ ' $ F4' *0$%&' ". *0$%& ' ' *0$* # ' 2 - $ ' +!)-" &%!)$%'$#,!$$)%'")$(&$$" $$'! ')&%$",$)%60 *&) $$$ ' - $&%) % $' + #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$% &%$$'$ $% %!),!$,,$6/ ;A$ $ $'" ;0 $% $ $'" # $ $'' *+$ %&$&'' +0 #,$$)%&%!)'$,&$" %$#!",$,$)%!(,$62 * $ $&)$'2 *+ &$'2 0&%!$'2 ' #! $! # 4 $%!)'$$&:!" &*$,$$ *$"64

5 /56 ( $ &9B' $&% &9B' #$ &9B$0&%!$2 #$ &9B$$ 2 " 1&,2 ' 3 +,$$ &9B2 4 % &%$$'$$%!)'$$&:!" 2 1 $2 *+%$2 0&!$)$ *;12 4+&9B2 " $&&9B2 ' - $ %,2 4 #,$$)%&%!)'")$)- &% "%" $"2 1$*9B&:2 # $&9B&:2 *+ %,2 *+ $ &9B2" % " % &)!)'$'!))$$$" $$26 8 &G2' 882' " 8.(42 ' 1&&4 $ $ 2 1&&4( $ $ # $$)%&%!)'$,&$" %$#$+ 6%&)$ 3 $ : $-4 *-4 $ $ +: *+%+ $ " -4 #,&)-&%!)'$,&$" %$'$% &)!)'$'!))$$$" $$+0 - &)&0 & 8 : * 1$9$ %& " 0 $!,"%!)'$#!(,$$'$!")&%!)#$+6 #$$)$0&-4 ' 8%)%&' (0&-7$B$ 2 #$ %$ % 2 " 1$&-4 & # # $$)%&%!)'$,&$" &%!)'$'!))$$+4 8!$ 8& $!$ 8&!$,$$ $:$!$ #,$$)%&%!)'$,&"%1$)%-&%!)+84 8%+! 8)B $ &$%+!(4>8 3 &$%+!(4>8 8 :

6 656 " *+%&$&$%+! #,&)-&%!)'")$% &%$$'$ $$&",&)$" $4 4$ $% 9 $)$: 8&0$ 4$ % -(,$ +B!;(.-," " 4$ &0$ &%% 0$' ' 8 % 02 0#,$$)%&%!)'") $$&",&)$" $42 8$ -(2!% -( 8 % 0 -( 8&0 %$ " 8&0%% 0$ / $!,"%!)'$#!(,$$ $$&"&)-,44 " #$$)$0& " #$$$-( " 8$)$0&$9$%+ -(!%%%% )%!'"%!)&)%$ )$%$" %7&)'&$,$ &%!)$ *$ %-( 8&%-( " 8 $-( ' 8 A$ )%&,,&%!)'&$ *$ 8 : 8 :> 8 : + 8H +>$ " 1$$$ +" ' 8)$%(8 $<(8=" $" &%!)'") $$&"'$#$ $% $/." 8 &%&0" 8 -(' 8$ $ :' ",$$ $ :' ' 8$:' 0#"(,&%!)'$$ *$" " ") $$&"'$#$ $% $2 6%&)$2 - $$ $)$ 2 /$" &%!)'$! ')&%$" &$ *$ 2 " 1 &0 -(2 " *+ -( %#,$%$1)!,!$$%,$*",)$ &(,%$'$,&$&'%&)$4 8&+% 09 8& $ 8 $$ 8 $%+ " - $& ' 1 * 2 8 : 8 & A$:

7 256 3 & A$: #,&)-&%!)'")$% &%$$'&$&'%&)$ 8 &$: 8 &$ $$% 0.$&% 09 4$ &64C " 8 ' 1% $ $64C 2 8)$!% 09 1$% 09 +&)$ '$#,!$$)%'$!#!&)%'"!)%!,$'$3"& &)%&)$#!",&$ $$&"0 8 : 8 $$ $" *+$&$1 * "

8 +56! "!!# $ " % & '()* +, & '()* ; ; <=> ) -. $ $ * "'()*+,-,./0*(12/ <= =. A. ( 1$8BC ; C?D & ' <. < EF)%- "'()*+,-,-1.2(13*21)4 <= C.? =, = =? C = =. $. '&, * # = > o >= =? E G C =, = ; = = o >= & ' <.,==?; = = <? o >= & ' <.,=;

9 456 o > = & ' = = &= =.?C> * ;>? = =? FC. = = =?; =? G = CG?C== C G!!" #$! %! & '((( )" %%!* %% #*!!!!*%! #$+ $ " ", & <.= = C H IF= = *? => )5-*'()*+,6 ()12.7..)01/.6! % JF?D ".! > o,, 1& o % =.G.& 1$ & = E?D

10 56! = " D " < &E?K! "?G ' ' = F = # I &. I & &< I & &E G?D "! # =$& = ' >( 9 9.#$ A$ =.. = ; I &?D!?; G I " < E= =? G =?E!! I = - C I " '? A. LB

11 /$ ("0 56, = ;? E ; $. G = =< E;? G= *? = ; > )5-*'()*+,6! < " F 89,6 F <? & & ' < %JF. ; JF C C C,= < ;EG % A F B < < E < E; CE G?D C & ' < C C " & = C? G %0 # G F

12 G 56 = = 12! "" * C? = > o ,*(.,2(-1472,*(.021:,1(,02)(; o -12,*( o $<)751>C F M.N KGK. =.E=. ' o.7-->c?d & <A". =. = LB o =5,53,( >? M FC. =;C C ; o,2.1- > C ; (" " == I =? ;? = A. =B.C ; = =?' O. =, = ;O> C. =?D = = A#!. 4$ #)B B E? C> I E = =# #!.D = =!. E. E = $. FC=P

13 56 *"! % & '()* *- % & '()* & F=.& < * <? > o?? <? o?? <? o? K?? G F o? F= ; o

14 056? Q = o? K?? F= & ' <, C F 9?. O;=A$% B **3"#!# ") % < E ; G =.? ; ;?. F F *? > ;+,-7++()3721)4 ()2)0)9,* ,6 # 5 9?.)%, &?5 9?.)%, 9?.)%, $; )%, 9?.)%, 9? 9? *4! ""(, ' FC FM? C; C G FC G ' = < D OG G = &. =' FC < '?. C < ' &. &. < ' = & ( FC 'G C (. E G

15 /56 < E? ; '?C #. ='? '1 <?D < $. C?? '1 <. ='C < F= D ' ;< = 5 "! "! -# 5 )6, F C? # F >,.)%,. )%, 9?, C F GG.; '&, E,E= G; C ;' O. < '&, C ER *3"#! ,*(> F G. '&, FC.? < F C; = >? =. JF O; ()*+,-,0)5+2,.>, F 5&, = = F G'&,. = ' O. OF=E; <?

16 $ #;. <?? =&. = =?? G = =? =&. F G= <?=?$. F E C F ()*+,-,0)5+2,.>()*+,-,(,..)*(0,., F 5 F;?. G F? ',&&. = ==?; I?$. = ; &.? G?. D G=; #;. <?? =&. = =?;. $ = G = = &. G. D ==?;?=

17 256 F =?= C= ; ) &F??D. = C == G # ;. = > $ S S #F$ >=?.',', "&.= <? #S#S? /$ % 6 '==.?=?C = &. E?. =<?.?E &? = & < G > ATA?D =<U=BAFF=VU7777''11WBB, A =B F G & F X =C?F=? C = GH <$+ > <J<)B 1 K =<+1+ LK""I== /! 6!# /7!# & '()* ;? F * ;F >!!

18 /*!# +56 F. DG >,.)%,.)%, 9?*< F :,2: A8* B R? < E ;!5. M=. 4/. 4+. )% M 0, F 5, G F A=. B F, G0 E < E; )% #M, F D 5 < =F < =/6? & )%,.< =FG )%,, F? F > o, I C o, I =E FH E 6. CAB o, < CFF= I o, FF=.? G & ' < o, I FFC < C. O C. F?,(3,(). 9? F F E > 9? < =E * F 9?> o, =? A?.7.)1B o,9'e? M M A. 5 5B,%%.C

19 456 F; M < 9' o,9'%% G. <, C FF=. < <9', F E? C 9' o #G. 9'>%% F <,9'; G %%? < F &.9' Y o $.9'; M A B M >..F M ; $. M =F= o,9'< M $. M G G M.< C, < o, < <9'=JG? C F=. C M A. 5 B& < C M C,CO.< M.OG? C G < F #< F < = o & F C? /( 8 & '()*,= M= ; F A.8 $ (+B E? M?>? ) ) #C C < E ;. "#"$?<,&.< =?C5 ; R

20 56 ' O. '?== ; MGC?= //2 " %6!# C C? $.?E <F F= E?C F.? C<F / 9? )%,# X G? C?C F. > o "$> =FC? M 9?.F =F M 9? o $> = M 9?G o "$> =. M < E; 1 "!"!# 1)!) %E G> o 8 &) A$ &> C? I.? F "?C I G F F o 8 $ >?? ;??. G I o 8 &) % )$> C F. C??;? = 1* 6 " # E = = =? H E; #;.?= C ; I E

21 &. E C?> 56 &G G E G G C JF # &E> % C ; < &E > F =?G &E > = C? E< 1(" & = ;. F$. = E =? G F. C= CC C M= '.? "?.XF = C F X. #!.$.& 4$ A C G B. #!#. =E > )4.,(:,( 5)2.-, +7..,>? ;? 0

22 56 *(/,-,:1,57A1579,-*5)2-,+7..,> #?. F=? *(/,-,:1, ,-* 5)2-, +7..,> 2191.,B97=)4021)447912/-,0)5+9,A12/-,.5)2.-,+7..,>N ; E < EA.D.F? E;B )4'*,*( ,-* 5)2-, +7..,> 2 E 1/! ) & ;?. =,=?= F. # = =. =E #! >,*19-,:,(()*197',-* 0)5+2,> C? *(/,-,:,(()*197',-,.0)5+2,.> C "GC=?= G / ,(9,0)5+2,*(-,:,(()*197',.-*0)5+2,7+(C.> G G? F ' FC 9'A7.)1=/ ; =?

23 56 C C M 9?? 11(" 89%?= M 9?. M M.C M, E 2D C= C J # FM F< =F F= M 9'?;. C C?= R 1:.)0 %".3 / ;?, F= I*? > 1:,7*6 91,42.6 )42(89,*(-,-)5714,6 ", )%, ",.)%, )%, ) D F )%, ", )%, ",.)%, )%, " )%, C F " C )%, ",.)%, )%, " )%, F " C )%, &,.)%, )%, 0 " )%, )%, & )%, )%, / " C )%, & C )%, 1;("!# " G F; F &.; ; F >! F G..! # = &. CC

24 056 G=. =C < 1<. & ', = C = 1 = <???? A)%,.9?. LB

25 /56 * 5 " *="%> *="%> " G?C C F 5?,? = ;KE C?C5 C = C C.?= " G?C A?. 4)$ 7- B? C > > O? # < = %>,=F < E G #. = C. N KGK FF= < =. = " = <. FF= C=O F =#.= C < &.<?C.?? (> #?. > ; =I. **!="%> "#9 > ) >?C5 A B #9? ) > F? G ; ) * > C C EA. LB

26 656 ) +. 1 ; 8,>,C C C. #9. ))+.1;8.)4,> < E Q C >?.,'&# A& ' <. LB. F ) > =.?,. =. ; F. *- 9, G#9 >! % -"*!.- - / %! 123$4 - ) F F % < #9 >. $.?; #9 > 72/')(1, = F?,= 9 FC AMB *219. E & ; C;! A#$B! #9A#5$ B! = < &#!

27 **.- " 256 " C )(> I;> 6 > F <? DC < E >$ <. F= F. K &# > C. A,B? O FC FC C&. **.,! " & G#9O. FX?'; < > ) = F ;. N &. < & ' <. C=?&.= = C FC ) =.N KGKC?#. & ' <?=?=JG $C=. ='&,E *** )0 #"# # F =? E = #9.N KGK> #= # #

28 # = +56 & ;. ; ; >.%= $ "? #9 XG F<C C?.. C = F; " G..C " =? ; C #9 '=. ; **.#-,,F&#< F?.C,F > /097(721)4,(21=10721)4 (70210, 272,5,42 >, # F $ = = = 42,(:79,.-,+* )4-,9791.2,-,(/:)0721)4-,0,(21= (75C2(,.-,(,4)*:,9,5,42-,97*2)(12/-,0,(21=10721)4 719,-,9709/ /(1)-,-,:791-12/-*0,(21=1072 <, C.7*A,27*A*2<)(12;4=)(5721)400,.. F MMD*;##M $ <. =?#;. E =?> ' #.?,.#E & %

29 *$! " 456 * &G.< E; E E > 1512,-,:791-12/> ;,0) ,-*0,(21=1072>K 8/4 )42,4*-*0,(21=1072> 97.1'472*(,>!/(1=10721)4-,(/:)0721)4> F G! )4-,..2(72/'1,.> A2,4.1)4. ; C ** ") *? > )-,-,(71.)4 )42,A2,-* )4 9<! G &, & F= "< < ' G =!! 1 -, " = " *%?. &??.; ; <,>, -,37., C, -,927 C? E,?

30 56 &.,??G?C E >,< E;,F=G,,,,C, 'E = > 1;8#$4 1;8#$, 1$ 55* > & ' < F -%#??; */()! " */()! " '; F=?>.7*:,'7(-,-, 9/272-*.;.2C5,.7*:,'7(-, 574*,9, 574*,9,*? C = C > /2<)-,.-, 9/5,42.7*:,'7(-/.7*:,'7(-, $ < E ( -FD;? # #E = ( -FD; # *219.*2191./6 )%(M; & =

31 56 */*3"# " =E,C= C M

32 56 5 " 3 6,C F. C E I D &. E?D P<E #9."> /=14121)4 " C?C5 D.. C '.. =C F ' O. C Y ;09,-,:1, " C C. K <. ; I * <> " <G,&A & F <B=E, #9,C ;>, ;?,. F= &.< <G *.3 6 /=14121)4 "E? C E.N KGK>, A B,

33 56, >.. C "'&, E C? E# E. =F?7 * ;+,.-,5)-C9,.-,0,(21=1072. '; < E F= > E,E? E. E? = A. LB $ 8#. #.? C E.E=? 72/')(1,.-,5)-C9,.-,0,(21=1072. ; ; = E> 5)-C9,.* ,*(. 5)-C9,.)(-1472,*(., > 72/')(1, )4021)4.*921+9,. " $-?C F! G & " " G!? #! I & G C.? E? ;. == F=#. E G E > )-C9, 72/')(1, )4021)4 & " & F. < = $-. =

34 056 C = " " & F. < = $-. = C " G " & F E G = C!! - F G, E ; C I I! - F G, E ; I $ 3 6 *2)(1.721)4, '&, F? G. C??E = H = E&.? = & ' < = C > I, $ C, ) %.? A B, %.?

35 /56 C.? >, E E 8 E 1.,DE)*(,GD F>, G E D = =, I? G *" * # F? > 6 $ )>? 1$ 1 >" E.1 1:!>! = <.. C <G&% GH > o 9 o 9 o 9 - &:>" =? M= 8# ( % ># G ** - > # C.?D = =>

36 656 4&0&&: N <.8#. 4&0% &:N < G? E GDE. ; GD $!% = $.C G = =?C>,,< E;,C =, $. = F <?E G F =, F ; '8#. ==.,F= =.?C < <? ; >F=. *0 " '; F ; > #9 Z2># ; F=FH #9Z>$; #;. > 1 ( 1$!

37 ! M $; 256 -#)"" " #&F. > " E &&; & ' < A1 * & 1*B 1 + *!AB ; 5$#?. C?.C C8#, C >,,= FF G,= ; F#9Z2&; [ = M< M ;,= F#9Z2G=,= E ; [M<,= F#9Z G C

38 +56 / 5 " " %6 = /-# /", F = F G; " F ;. ;> = \ G\ &.< >CD.CD E CDR '?.? > * ;G% ;. FC> FC? C A.. =.. =. = LB FCGD A G. LB /*= :7427',. &. GE = > # > M H,CG G > F= G #? > #. G O " C> CG )4., C G >

39 456 )=?, A 5 8B %, A 8 B &EG =. ; 5$ A *$ -*$!B = = A B = )5+).742. # D G> #9.<.C M?C & ' <.Q M G. M,= G.; G #. E C O;;= /*3! = /* * ;F Q G D > #$ #% 09 &$ $ #& (+ %! & $ : $.. C ;? G,.3,.)14.,29,.(,..)*(0,.4/0,..71(,. #.?F G G?GF> ) " 0 > ; < ; ;. 1 AC B 9 B. N KGK "(?G "(F

40 056 )><. GC 9\9 G? CF M. F ) 0 ) >? A B? ; = C. ) 0 > < ; C>"(..#&L, F; C? ) 0 >, =. C= G?G? )-C9,-,0,(21=1072-,07(2,.D+*0, %E G?> &=. GI=! G. G " G. G G = C?E ; M GA$-.#LB /**3"#! &EFE G.? #.<;? >= K ', (1+21)4,= C F= = G, H F F R #. C =>,? G # G.?? =

41 056, A = B.?= A LB,F= =.C =. H? E JF *2)F14.0(1+21)4 X C= E?. N KGKC?.?G K C ' O.??. C. G#.? = E F C?D ==< C.? /$ " %6 /$,=?E C E == G )(5721)4-,.* ,*(.,? C G G. ; >,?D G G? G,? C!Q C? FCC & C >,?E G, G; < =,?E A < E LB

42 056,?E ; C G ;C G. G 7(75C2(,.-,.2(72/'1,-,'()*+, %E == = G.G> 0 > ; G 0 > = E; G & 0 >E F X G% '. = D D. C ; =5 ; G /*?" %6 3?E?? =E >,.091,42.4,+7(:1,44,42+7.D.7*2)F14.0(1(,>. C E C#!? C * ,*(4,+7(:1,42+7.D)*:(1(-,.,..1)4,4* (2,D+*0,>. C C # C #! G?=,?D ==.XG; = 5 * ,*( 4, +7(:1, D*2191.,( 9,.12, $,3-, 9*2)(12/-, 0,(21=10721)4 +)*(.14.0(1(,+)*(*40,(21=1072>. C ')?= C =? ' C? & ' <. C,9,02,*(4,+7(:1,42+7.D91(,9707(2,D+*0,>. C = C?* X P <

43 " " %6,6 # 7(, A 1",6 7( 1" &=;.E =$-< E < I DCG M=?C &.$- < F M)%-' O. < E > <. #.$- < E?C5>FC E< F 1*7,< =$-C >, E. $- FF $- =?$-.< E=E. < =A-$9.-$< 9<B.< FG = F'$8.'$&$< $- =.G =?.$-=E = $.$-?C < < =.=JG= F & 0 #.< = F< =.?CK < < =.K F F < #.< = < F?C. F' O.FC < < =< F,F< = G/69.C D + R

44 1* ",6 7( )& ' 1*3"#! " 0056,; < E$- = #. >,= F?.F R ;?. C % < < R &. ]?E> M. = FCF " = 79$7$8$ =? & A <& =B 1** B",FF $-.< E FF = #. C F < EF.?.? & ' < &. =E K= $- " K= FC C 0;+<,(,A, >G = K= 1*> ",C 8#. < F C < R E= ;F< &?E. C

45 1 ",6 7( )9 1! " 0/56 '. $- F.?;F; GR#. > $ $ : $> E = =,(5,22(,-, 0(;+2,( 9,. =10<1,(. D 971-,-*.;.2C5, < E$- -&$& >.&$$ $ $9$ $ +>? F = F&$.'$ '$8 1*(" "" &?FC < E$-.? FF $- = > 5&>?6? 1. #, *? = F< = < E > ;.2C5,-,A+9)12721)4 9')(12<5, *1..740,-,09/ &$ /6 8# '$8 /6 8# # &$ /6 '$ /6 # 1=F $< #M '$8 +! = F.8# = F'$.C = F?-#0K#.? E ==>1 $%O4&0O 4&0 O 8 $O# [ (;+2)'(7+<1,.;.2C5, ,(-,.79')(12<5,.0) ,+)*(9,0(;+27',9,<70<7',,297.1'472*(,

46 1/#!"#=!C 0656 & C= < E F F= C < = C ; FF=E; C< E #.??D === E > 1 $% O 4&0 O 4&0 O 8 $ O# [ ((H26,==70,( 9, =10<1,(-/0<74',-, 5/5)1(, :1(2*,9, 1/ " #7( 1/", =$- > ^ G? < < F '. G < < F 1/* #,",CF< M =.?FF E& ' <D < =<?C F 1/" #,", F. > $O F< <.FF < = $ F< <.F < F< G < <.F < $ F < )%- -&% -&%. F < F -&% < )%-.F < $<. F < ;C< D

47 1//7 & %-)7( 0256?'&* D; F C = F $-?'&*.F < < ' O. #?'&*.?; AB ;?'&*$.? $;C!F 11?" %6 ';?E < E$-> 8%$ $% $ $ + >. C < F =J G 0,(2*219I.2)(,. F 8 &%$$%$$ >CX =?'&*< =??

48 0+56 : 5 "! % "" ) % :!% : > )" "? C? < E C"? C C = "? C I>, F IE;,, =, = :*3!% > )",? C > = ' = $. E? E = % G? GDEFC? :"!%"" "? > #E = < E; & #

49 :/ 0456 &?. > #X ' X E C < E ;. &CX E G FC. = = ; 0 $?X F G? :*!%"" ) % :*, E > F*#) I#. = E FR &.; GC? > = I? ' < E; " E FCI " #!CE & C I?. )4=1'*(721)4,2 7479;.,-, 97./0*(12/ :**3 6 """ " ; ;;E.> >- "$ I>( "$?>5$.? ;= C?== >- $ - 5$.?,&) = )%,.O )%, 1 >: $ : 5$.< = 5( < E> $. C G

50 :*) "" & '()* /56 %. < E ; *? > 702,*( 91,42</(12/ 91,42-,42(,+(1., 7*2,./0*(12/ /0*(12/,, )-C9,.+(1.,4 0<7(', # # ;.2C5, -,A+9)12721)4 4+ )%0 M 8# # 8# #, =? E. E? I> I ') A'1# )B F AB F A&B 1I? :*/3 6 """ #. F E?D ==&. G = E.E M M&;MP P&$# C E E. > E M= E >? <ER C F E = '= I M E.?E = $

51 /56. C E C I :*1 6 """ &? I.E G > E = = < D &. S++40/ > o -$% 09 9 o -$%:H + o -$%&$ /0*(1.721)4-,.0)5+2,.0)44*.>, & E? C# C A= 'B.? E == > o 1&N&&$ && )4=1'*(721)4-,.0)5+2,.-,.,(:10,.> =.? C &,A,&B )4-,.+7(75C2(,. /.7021:721)4-,.(7++)(2.-,((,*(.>? ( C < E O. #. =E -"*= >

52 /56 )4=1'*(721)4-,97-72,,2-,9<,*(,-*.;.2C5,>% <F F F.G )%# A) M%# B "'#, <F F F 9? )%,# C?? < E?,=. XG?F% :*:! & G.? ; FC = R #. F>

53 /56 = F C > o & ') o & A'1#.). &B o &?& ' < o L $ = (E > o,? I = G; C? o & o & < = < = < :" 6 "" :3"# " ; F E > 7(.2(72/'1, -, '()*+,> ] 4&0 = 7(970)4.)9, )4=1'*(721)4,27479;.,-,97./0*(12/ 7(.0(1+2.> =J G $$'%$8$.? < E :*3"# " F<E > ) E? $ -<C A=B$$'%$8$ = <?<

54 /056 ; 5 " % "" D ) ;"" D ;. "", I M?D R&. G > " EF<C I & CFD;?& ' < & C I & C " E C? E ;*(" % D?. I? =?, =? I G = I G = I &. >,D = ;?, F D;? & <, 79$7, D; ;7#E 0 % "-), & <?. $$ A$;? = $=B. M?D & <&.F $$> )%' >F?& ' < $?_=>FD $?FM>F I

55 = =>FD; //56 ;/F 0, = = & ' < ) ;&. > $ JF?& ' < IH C '? C?D & ' < ;1" #E 0 % "- #FD;?&'.F> I )-, -, (,.27*(721)4 -,..,(:10,. -744*71(, '.; 2-.*219,A, %19,. %5):,2)$ NP&$ & ;:(G(9G, 79$7$8$ C C 1 ; 79$7 F < = 79$7 > < =< M )-,)2-,+7..,-,-/57((7',> C= & ' < = M M=; C = I M= G H. ; < I F<C I

56 ;*"" )F( /656 ;*. "" & ' <? ') &. ') C? #?C> " #C # " EG = ')= ' ;** )F(3 &. = ') =. > " X') =G& ' <. O= C I E ') F?= X =G& ' <, X'), E; ;') & E /0*(1.,( 9, 070<, 0)42(, 97 +)9*21)4. G D <C. C? = ') D;'). ') ;*. 60 & C ') F?= X =?E G > ". CF?=XX')?C=? = K C ') ') ; G 'W " ; =

57 /256 = =C G ') ;"" )! ;. "", '1# )CE? CK #? #?C > ' C'1# '?;'1# = #CC ' ) (! C = ) ;*(" % )! " =? E E??#. '1# ) = C $.? ; ; 6H & I '1#. C?> & = '1#>. IF 021:,(9,4(,'1.2(,5,42-7*-12 '1#, E ; F D;>. = $ + &, J ;.2,5))2J K;.2,5K &= D '1#>. = FC '1# <0+)' 14+70,41.G E78*PD*P11$P P.+ P4& # C D ;/- " )H # '1#. E G >

58 /+56 " = G >"?'1# F ;???; " '1# F; = R&?? C ;1(" )& F( #C).? E > 8& $% 0 (& -C> = = " )R 1A$$$ -C>. ) C (? %! $ > )%0? ) (! GD C ) (! ( $ B$ -C> IF 4(,'1.2(,(-,./:/4,5,42. -/2719/ , E)*(479-/:/4,5,42 $ 14-)L. ) C $ $ + B! -C $ &$ & > `< `a< a,&, C. C F D; C =,$-C:> O.?G ) (! C# ;/"" ) #! ;/. "", F C I. =?CF &.?;C ;> 8& 8

59 /456, %: > E?;. =F ) (!. =? C C ;/*(" % ) #! # G =??.'-A'? - < B - & ;.,(:,*( (/.,7* 10().)=2 6 0)55*410721)4..1'4/,. ;/(" ) #! #;F. ; > ( $ -"*!:& ( Q $! :& > G IC <C'- $ C. >. $&0 +A,$ %&$& C * $&0$ & 9 $ $& %?/ & $ $ %& ; = +/(72,*(-15+(,..1)4 +/(72,*(-,.7*:,'7(-,.. = ,*( 7:,0 +)*:)1(? ;1"" ) ( ;1. "",;; =>,,,=? C R#.? =?

60 ;1*(" % ) ( 656 =?.? E?? G >.,(:10,..,(:10, (721)4-,.,(:10,-,+* )4$)(9-$ C ;1-% ) ( #.? E 42,(-1(, 9700C. D 0,2 )(-1472,*(D+7(21(-*(/.,7*> =!"*$ %" $ '$ $!) &)!)7$. & =. S++40/ < E ; ;1/! ( # = =. > M D; C K< E ==? ==? 'C FD C F D; = XG C ' IE FD = =, F. X C =S#G FD ;FD;EC = ;11 6" $ =. = E > 5$ $&:. $ C3> ; E <? & C? =?R ( $ 34/ *4 CC4> E C

61 656 < 5 5 " "! % ""! < "!%""! <" % = =?# > &D E G " 79$7 D;? & <*3 6 """ " ';E? > >?, F = = " ;? C === _>, F = )%,,= <$ "" & ', = 8#?; E. > 91,42. -,42(,+(1.,. 7*2,./0*(12/ 4:1()44,5,427*2)4)5, 97..,-,4:1()44,5,42 )-C9,,.0(1+21)4 91,42-,42(,+(1., 1$ >.5> 1$> E?? E?

62 8>? 656 7*2,./0*(12/ 4:1()44,5,42 7*2)4)5, E + >.5> E + >8> 8 > ( 8 1$>.5 8 1$> 8 8 E + > ( 8 E + >.5 8 E + > 8 E?? E?? E ; E?? E?? E? ; E? F E?? F </3 6!, E F C I CE?8#> ;.2,57-5> ; 4,2(,.7-5> E -!$ )4=7-5> E = * C* $ 4+97;,(7-5> E = *4$ $*7*7-5> E =,

63 ,E M `< `a 656 <1"3 6! "",E E )-C9,-,./0*(12/ = F? = F?)-C9,-,./0*(12/ -F E C D E =! " " E F C G F C )-C9, (721)4 F; = G? ; -F E = C E = =JG?D = = # E FC E I $ M7*!, C FC I C#! = F? )4=1'*(721)4,27479;.,-,97./0*(12/ <: $ C#! =, M FC E!> ( &>E!&! $&>E!$; 34&>E!- #= (8&>E(? FEC -C3&>E!# F

64 #33-1&>E=! #CC&>E!!) #,87&>E!! M 44&>E!## #;.&>E! 6056 <; # =?.? > ' = ' E ' E ' E. <* "!%""! <*3 % ". I? =?D ==#. C F?. CC C < >??.; &. ; FC < = > >, E = = = ae a< Ea ==,E )-,-,2(712,5,42+7(3)*09,-,(7++,9-,97.2(72/'1, -,'()*+,* ,*( '; >,5+970,(*.1)44,( $ &$ &>,E = E FG $ >,E = ; FG C.E CR <** "!%""! &= >

65 6/56 1 $ 3( $: $ &0$ - "$ 5$&0$&$ & $&$% 0&$&! &0$%& 1 $&0 $&>.$ $ ) % $> = =. = <.$ $&0$ %&> ; ;&$$ +B!> < "!" <?D ", = = = =JG&.?> 1A$$%$$ $> 5?C ;! +$)$. )$%B : +$ $/$%$ $< #,/&= <*?6! G= = =.?= ;?0 <E=> C'9,,.0(1+21)4 70<7',,(21=1072. #C=; F=.= FF=? K. = $ C=. FFF= G D = = =? =

66 <, C. M)4,42,(4,2 6656, Q M=?? < E>``. ``.` `.`=` ` `,X CC;M= AB EX $;>..?. # <2 " # I = =. K> A'<K,M,?<B &? + $%$! & $!> C ;?C G = = + &&! )$>? D ; G C = =CG F< ; R > #?E. = = E D ;,= ' O?C?C = </3"#! " *G < = => 14# $ $ $ )$0&/&& + 3! &0 ;B> FC = G,$$ $ $ B&!(18 && && 3$&!$$,$$$ %$ $ >

67 6256 </ " "" % </3 % ' =E?.? D G C &. =.?C >,470,,(2,,2:)9-,-)44/,. 0)*2,0974-,.214,-,.,..1)4.7:,0,2.74.=19 1(727',-,5)2.-, +7..,. )557',.07*./.+7( 9* ,*(=1479,.0(1+21)4, G < = < = < G 79$7 & < E b; </*3"# " $ =< E;?. E > " J? " " = $ C C?. F; </(",6!0 & < E;?. G>,22(,9,.091,42.DE)*( 021:,(9,+7(,F=,*-,0)44,A1)442,(4,2

68 6+56 /.7021:,(9,.+)(2.(4=(7(,-727..)01721) ,(9,,.21)4471(,-14=)(5721)4,2-1-,421=10721)4.C > o - $ & %& % > =? = =5. = F 9?.)%,, o C& & > " F =. C GFC; o 4> $>? =. =?D.; = 2191.,(?<? ; <//(" ",E G #.; FG > 2191.,(9,..;.2C5,.,2> O.F?C < (;+2,( 9,. =10<1,(. <)(. 0)44,A1)4> F? M C?. < =? F F ; R

69 6456 " ) ' 4 ()A,GD< E & I > ". (& " $.. C?C? GD " R )"FXC " GD.D $ =E ))(4( -) =E,< E= GD > /-*1(, 9,. 142,((*+21)4.-,.,(:10,> G D D? /-*1(,9,.0)N2.> GD? = " /-*1(, 9,. +,(2,.-,-)44/,.>? F < G D *'5,42,(97+()2,021)4-,97+()+(1/2/142,9,02*,9,> * "! =E '; G = GD>, = < =C,.)*219.,22,0<4)9)'1,.> ($= o, o, o *<&* &=

70 256 2 =E,6!0 ' CC = GD.G.< E; > $14-)L.+-72, 10().)=27.,914,,0*(12;479;.,(,(:10, ;.2,5747',5,42,(:,( / 2 =E $< E.FC E=C GD#.?> $14-)L.+-72, ==10, +-72,>. F > 5 55 > <GD --.S8! (,.+)*(-7*2(, )4.10().)=2>;.S8L (,.+)*(-, )4.4)4F10().)=2 1 )(4( # ". I> $ 14-)L. +-72,> G D G D? "& ;? "."=,(:,*( > G =E?GD = * (721)4> =?? F > 5)S5 91,42.-, 51.,. D " = * 9 B &: C F= < E "=E F= GD 2(72/'1,-,'()*+,>? = = GD C.??D == >?GD = " < G D C(& E "

71 : 7#4" =E 256 ; <GDC" <> )((,021=.-,./0*(12/> E?; C < E 1.,. D E)*( =?= C < G 1.,.DE)*(>=?= C< G )((,021=.> =?E C & &9BS3<S 53! =&9B <G D? C; < FC 4.,539,.0*5*9721=.-, 51.,. D E)*(>, G <C,(:10,+70G.>"M? GDC < E?D,(:10, 70G. 142/'(/.> =?? #M,72*(, 70G>) D ; G D> < B <=<)$.Q"G&F A;+6.;60LB *(" =E *, ),<6 > 479;.,( 9741=1,(,.2,( /+9);,( *(:,19,( A7514,( O G?> < E CG ** 3"#!, &< GD.; >, 7 B-

72 , =7B-," 7% 256, = C (& < *(,6 0 ")"" )"%" 3(? ; C ; C?GD> 5+)(2742 )-/(,( 7. ;?= &. G D =.? = */ # =E, E >?J H?E FHR C G CFC < < > GD :79*721)4-,.)+/(721)4..,(:,*( /,> G D.?? :79*721)4-,.)+/(721)4..,(:,*(. 2)279, > G D. C :79*721)4-,.)+/(721) )4> G D. C =!/(1=10721)4-, 97 +()0/-*(,-,-/ )4>. GD C?E.K G *1(" " =E ; O<GD>"." $

73 0/47(1) )9*21)4 " G " $ Ac / " B $ "FH 256 *:!(4( & ". #? ". G> )44,02,(*4.,(:,*(D42,(4,2>?= " G <? ;? " <7O4,( 9,..,(:,*(. > FH?? G D ; E = < G= ; 970,(9,..,(:,*(.7*+9*.+(C.-,.091,42.> #= ". > F= GD =&. F=C = 2191.,(*4,37.,-,-)44/,.9)079,)*$14-)L.+-72,>'. E?? &) F= GD (/,(*4+974-,.;40<()41.721)4>? G D.?= <F " E GD=E?G DR "!(4( 3=E >, GD C > - -=-4$ D -

74 " > #F= F= G ; " #F= F= = GD C? d?d == = # F= < E C #F= * 2 =E > &? GD. E L*7*7-5 D C J L14-1(J K14= GD C? =O F=EGD C )B CCE &. D? & IGD.; E ==> I GD +/01=1,(9,5+970,5,42142(74,2-*.,(:10,-,51.,DE)*(10().)=2> F " G E. GD= ",+9741=1,( 9, ) =1/,.-,. 51.,. D E)*( E = < E ; GD GD = & E.??C=>GD C & H G D C. E == F> )21=10721)4-,.2/9/0<7(',5,42.,2-, )4. 3"# "!)(4( C FGD>

75 2/56 " GD C.?XG F<C.C < E; #. I EG #. GD?.. KL /0*(1.,( 9,.)* (721)4.> E F. ;, /0*(1.,(9737.,-,-)44/,.-,0)42,4*>.? C C GDG<&. R? = '&,. O A= = G? 3,B / 3"# " =E,CCF X=GD. > R$Q $ $ $: &$&Q &9B4$%&$ $/ $Q $ )* # 3&5 9 $% N +N T& &T T +T$T4 T-TU&KT T +T$T4 T-TV*#3#+&$ ()Q> 9 $ $!)$ * R$Q +:)$&? *Q&$&9B$$ $ $$ 1 Q$,:%$ 5$ ) $ $$ $:$$ $/ Q! - 1 Q $, :%$& $& 9 B, $ $:!- / $: $ $9& $ -&$&Q $&+ $ $ 9 $, (Q>:$$& A$$ *9B &: $& $ A$ * 9 B &:! &/ Q : $ $ % / $& $&/ $ $ & 9 B $

76 " " %6 " = "" " + """. I *? =C > 74',( ' C " & C,.0(1+21)4 " = < C,E G? G C GF= E, E G G C. C ;K G C C G *((.+.( (/.,42721)4,, %, < E< =?C < C = %# = = F * )4-, 0,(21=1072.R &E!.; F. %#, = 1%%#.-%#.%#.))%# *#) &., %, < =F > *2<,421=10721)4

77 )4=1-, / 42/'(12/-,.5,..7', )55,42>+()2C',429,.-)44/,.,5%, C > /')01721)4>.? C = F F= G F=.N KGK> o 6 o *+% + $)$: o ($ +& $ 0 o ;&& o *+ & 00)(--,09/>. =E 0+. KH. C <?C?<,< $ ; = > F=5 F= 5 < =. = = < = &. C C *2<,421=10721)4> F. = < G, < = C < KH < =. 0<74',./0*(1./-,-)44/,.>. < =5< =C > o 1& $&+ & o 1%+ + )$&+% & o 1 )$&+ o $ o. )$&+ o 6 $% $ &+ % & o. & $&+ & + (/.,42721)4 0)*0<,-*5)-,9 A# K K# # B F=,&)&) < =F >

78 2+56 *2<,421=10721)4>=J; #&#.K1&# $&# )4=1-, />, < = = F 0 0 +?. ##$A # K K# $< B 42/'(12/ ' ##%# = F ## A # K K# B>C GF= )55,42./0*(1.,-,.-)44/,. %? ; $.. ; I =J A =$ B " 8 I?. &. > "2*44,9? ". ##%# &? ; I. = W444 )$&$ A$>.&X, = W444 )$& $ A$>;X 0, = W444($ >.&X ##%# C F=' O. H $ C /,=W444($>;X. C $ 6, ##%#=W4444& $>-XC =### &E? ; I.,407+.*9/,,2 <* >, C?;###,C ###, < = F, ### $ # / &< < $444 0 C(. K EG

79 / ((3 2456, ( -A - < B E G C <&>>+>&$. KGK C #C < = Y ;. = = C&>>+>&$ #.? 97.1'472*(, C FCFF= = F '/&.? =? < #. ( < R "E ==; = (> )4=1'*(721)4 )(-1472,*(K7(75C2(,. $14-)L.K7(75C2(,. -,./0*(12/K2(72/'1,. 9)079,.K+21)4. -,./0*(12/K 91,42 (/.,7* 10().)=2 6 0)55*410721)4..1'4/,. E B. B& $: $ #. = &. < E; )%0# 4+ ; =< = ( &. = ( < =F > *2<,421=10721)45*2*,9, 42/'(12/-,.5,..7',. 1 (.-,=,'&# < E; ' "E == < = > )4=1'*(721)4 )(-1472,*(K7(75C2(,. $14-)L.K7(75C2(,. -,./0*(12/K2(72/'1,. 9)079,.K+21)4.-,./0*(12/, E C. C =, =,'&# < =F > *2<,421=10721)45*2*,9, 42/'(12/-,.5,..7',.

80 : & " " +56, +()2)0)9, $ O E ; ; < = $ A,&)B; $< =$#>0?.+? /6? A 0B? $# ; O> ;? =, ;E = ; C? < &,&). E C G;,&) #,&) $#. >, ; E, I= F K.CD G,C < = F 0.,&) 0, EO < C $# /, E F I K C,&), $# < =FC > (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.-)44/,. ; & - " " & $#.?974)(5,.74.=19 %1. #& AK-# &B$.$# F= < => C < =E #& +()2)0)9,? A% 9< = <# B C < =.<F E.GFCC9 ' #& F* +$0)-, A= = <B+ D F.< F I,C,&) #&. >, ; E, IF.CD G,C < 979')(12<5, )*.,&)

81 0, EO < C E /, EC,&) +56, #& < =FC > (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.-)44/,. * " ""( *!% #EF E! *A&9# 9$. =.= < =B ** 7 ""> (, >.>=JG E= =.??. C <;!80!8! * >? ; >? ;?= )3> % - > = E #,%#5#;*#) ##%#,%#5#. ; & ' < *#) &. E= # > " =#$ # =),(A) M,(=BC=EC?= F=, P,*-,.2(72/'1, /.*92742 A # #<B E= ; # = 7*2(7:,(.-*4? 9,.-,574-,.-, 0,(21=1072 &. H

82 * 3 ( ", #> +56 ; < =FC>&1A*2<,421072,-,7-,(B $#A407+.*97214',0*(12;7;9)7-B ' 9$.F=,4F2H2,-7*2<,421=10721)4 < =FC )K =# F= C,&1 = F)*F. '/. -0. < =FC< = I = # $# = F< ='$'$';?> )-,-,2(74.+)(2> =#.G < ' O. F )-,-,2*44,9>.$#< = =,C < < G # D &1 $#.E;, # < =FC > *2<,421=10721)4 (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.5,..7',. )4F(/+*-1721)4 */ 3"#!# " #F= F F >?,(3,().!> F F 8#,(21=1072.> F ;EG G = 9/.,0(C2, +(/F+7(27'/,> *1 ("( " =# >

83 +56,2;+,-,2(7=10>N KGK 4, 7021)4 D,42(,+(,4-(,>??C ;= < = 4,5/2<)-,-7*2<,421=10721)4> F 45)-,> 42;+,-,0)44,A1)4>E=,&)? E. < &. ; E= E= = C $;F=.?.F > 91,42,4(/+)4.,.,*9,>E = # C,(:,*(-,574-,(97./0*(12/>E ; # A B =.; # /0*(1.,(9,.,(:,*(4/0,..12,97./0*(12/>E ;= # ; % ; #?C, = ;? &.? =' O. ; # #. E > = 7(75C2(,.-7*2<,421=10721)4> F N KGK9?*/. 5K = C'9,.-,./0*(12/>E= CC C< &. ; > o 1.2,-,. =192(,.> = '). # K FI.C o 021)4-,=192(7',> => &?CC # )= # 'E &1 $# & ; #

84 +056 "" """ " % 6 "" " &? E. > ($ $) $ +: &0 $ &.&$ 9 - $) 0& %!$ $ &)$ $ $ -$&+ $& ".&$) $ ' 1 %&$& *. > & #. < >,;?; C;, =?. = C C 3 " =? FC. C ' O. FF = #" = >,;, C,, G,.= C &. = < FE ; C?C *; F>

85 +/56 / " )="! " & > '?CI CFC#.X ; E= =# C? =. = = I

86 /?" %6 ( / 2 " %6 ( +656 &?E #. >,0)5+).742 7% - > =. C C F='. FF ; <,0)5+).742 % > = 70)4.)9,= ( "> I = = 70)4.)9,- > =#<?E '.? E= =. F F. <; =C 70)4.)9,/*> E > o,# #D< E o,= =#D o 9$D o =#D,A/#"> = = = &9# O G?? 70)4.)9,> = " & ' <. & ' < # /*.! %)!")",? E ; > FE ; =#? C F= 9$ 072/')(1, :/4,5,42-, 0)44,A1)4.? = 072/')(1,)-1=10721)4-,.2(72/'1,

87 +256 &.? 9$ D. = E = > *-12,( 9,. /:/4,5,42.-,0)44,A1)47*A0)5+2,.$ $ $ $?D ==, = A FB = ;? / - ")6 9 E "",= D #.? K;.2,5K *((,42 )42()9,2K )42()9K.7K*-12K1.739,?*-12.=?&. C =.C# 4,2.2)++)910;7',42 4,2.27(2+)910;7',42 // 2 )"!!" # =? >). )412,*(-,./0*(12/ ; #> 7A> O.? E = # C =J G F= F = <. C ; = E < F C&. =#.? 7 > C <?D! & ' < '?; ; D G)$%1 &.? 4,2.< 1+., <)L '+)7..1'4,-+)910;F =C C, ; 4,2.< 1+.,0

88 ++56, # =F?C F? =? = /1 (. # ; < >)-,+( $? = *??> )*.F0)42,4,*( )-,+( )-,7+1-, - =C - C =9$ C &

89 +456 " "" "0 " " ".) "0,; =C?=; => = = &.;,&) ;?? <>,E? J?? J;eF f?;. A=J*#)B, G A= & ; FC C F=. E;, G?.CG &. C =. F= ; >,?, > F<; ECD J?,,&)? C J?= *. "" "0,= E =,' = ; F $.;? ;C D ;. ;F >

90 456 0)*2, ,.214,.> FC e =f GGFF=C',&)$ FM < C =& 42,(0,+21)4,2 5)-1=10721)4-,.-)44/,. 2(74.51.,.> FC ekk FKf )4'(72*12,> < C? AB,=*.-,.,(:10,> ;. ; ; &. C?C,&)? /.,7*$ C ;-. "0 *? $$$> )(5, + + +? += +;,.0(1+21)4 ' #F<C & F IE&' K? 5 -CG0/1X /0? 5 ; )K?? 5??; A;> ( FB?+?+? /0? 5?C+? $; + "?; ;J? & F $&# E

91 456 A#9. &'"LB / 4""" >"0 = >! $ $ && $! $%+! & $% %/ $%$ $& $ 0 + $ /!! 64C %,$ $ %$ $ $ $ $? $! 8(C% * "!# <*0 *.,!# <*0,+; < F > ;+, %A7:,0 F %A7:,0 *2<,421=10721)4 %A7:,05)2 -,+7..,,.0(1+21)4 " %, & F &'"5& "?C F= < =$# <C " %, F= < =$# <C #F=1&# "? = = #9

92 **. %E!# <*0 -B+.( * = ;> 456, + &$ $ $/ % 0 ;(.-,, %$% 0, A$% 0, $ 8(C, $,$!:, F +;$&#K%, 3 D >,091,42.74.=19,+) C.= EA/C5( B,+()0,..*.A) M& F & FX B,(/.,7*42,(4, * 7!# <*0-B+.(, F +;$&#K%,6 >, E, EC= )&&,)&&< 0. E. G > < = )&& / &< =. E? ; 6,? */. > *? =. C F +;>! C 8# +; 4;.)%0

93 &'"5& # E 456 ' " &'" G $$$ +; #F=+; < =$#+? *1 3"#! "!# <*0,C. C F > F ' C F == '?< = ' E C;,&)+;!" "&.-F ""!="%> & G?C.C > /2,(514,( 9,. 3,.)14.-* 0,(21=1072> Q. )40,:)1( 97 <1/(7(0<1,-,. 7*2)(12/.-, 0,(21=10721)4> G?. I = )4=1'*(,(9,.0,(21=1072.>G. E C 5.C A.? B (/,(* ,',.21)4-,. 0,(21=1072.> G.. = *. 6 &? =.; G E > /=141( 9,. +7(75C2(,.-, 0,(21=1072.> E?; E > o 8 & &0$ & &$ <Q %$!> =

94 4056 o 8$ $ $ o 8$ o 8! $ o 8 % $& o 8 $!$ o 8 $9$%$$%$ o 8 $9$%$ $ o 8 $9$% + $ o 8% o 8 &B o 8 % o 8 $ o 8 +: $ /=141(9,.-*(/,.-,:1,-,.0,(21=1072.,2-,.09/.>C G > o 1&)$> F= 0+? ' <? > & =? o 4& ># = & 0+? o 5 = = o ;C C /=141( 9,. 091,42. -,. 0,(21=1072.,2 9, 41:,7* -7..*(740, +)*( +()+(1/271(,-*4 C G ; ; >! #!-( # > I*? I> 89,. )4021)4. 0/47(1) - (%=- Ug= E G & ' <! = &# A;& ( 4$ B

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 23. April, 2012 Matematikk - å regne - å resonnere/argumentere Geometri -hvorfor? Argumentasjon og bevis, mer enn regning etter oppskrifter.

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras /05/26 16:46

Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras /05/26 16:46 Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras - 2015/05/26 16:46 http://i.imgur.com/2htewxe.gif Hyaluronic-Acid Online Online Relaterade

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

1.9 Oppgaver Løsningsforslag

1.9 Oppgaver Løsningsforslag til Oppgaver 19 19 Oppgaver 191 (Eksamen i grunnskolen 1993) a I et parallellogram ABCD er avstanden mellom de parallelle sidene AB og CD 5,0 cm Konstruer parallellogrammet når siden AB=9,0 cm og A = 45

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD Abstract. Dette kompendiet er laget for et etterutdanningskurs i geometri, og det gir bakgrunn for og supplerer forelesningene i kurset samtidig som det inneholder relevante

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+"$2

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+$2 L7)##*1$(E7)#'+-$F)$"#'(,%&'-.(/ &'(')*+$',- T&&7(#7)T+))2343+)5&1678#7(9#7)0-7)"-:&"91#1)5-7((&"%0@-7(#')%B7%9(#=)7#.9%17#71)9)0-7>9'(#"%#)?#()$7-%@#:1)A#::#:"B01#7)233C+)5&DE5)0&:1&&7:+)A9-F-:6%=)5E5G=)

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin Hvordan telle binært? Binære tall For å bruke bit (0 og 1) som tall, må vi

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Mer om C Et eksempel til (med diverse forklaringer) Representasjon av tegn og logiske verdier Vektorer Statusverdi Innhenting av definisjoner Inkrementering og dekrementering av variable for-setningen

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Formelsamling Kalkulus

Formelsamling Kalkulus Formelsamling Kalkulus Martin Alexander Wilhelmsen December 8, 009 En liten formelsamling for MAT00 ved UiO. Vennligst meld fra om feil til martinaw@student.matnat.uio.no. Dette dokumentet er publisert

Detaljer

Løsningsforslag til 1. obligatorisk oppgave i Diskret matematikk, høsten 2016

Løsningsforslag til 1. obligatorisk oppgave i Diskret matematikk, høsten 2016 Løsningsforslag til 1. obligatorisk oppgave i Diskret matematikk, høsten 2016 Oppgave 1 a) b) r = p q p q s = p q q p q p t = p q p q c) Vi ser av sannehetsverditabellen at uttrykkene (p q) r og p (q r)

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

(*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!"#$%&'&()#$%&

(*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!#$%&'&()#$%& (*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!"#$%&'&()#$%&

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri

Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri Faglig kontakt under eksamen: Frode Rønning Tlf: 7355 0256 Eksamensdato: 21. mai 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS.

Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS. Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS. Oppgave 1 En bonde har et 20 meter langt gjerde og skal sperre av et rektangulært område der en av sidene i rektangelet er en fjøsvegg. Finn maksimalt areal som

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse Løsninger

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse Løsninger Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2015 2016. Finale 1. mars 2016 Oppgave 1. Fargelegg et 2016 1010-rutenett som et sjakkbrett, med rute (i, j) hvit når i + j er et partall og svart når i + j er et

Detaljer

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik Eksamen R Løsningsforslag Høst 0..0 Øistein Søvik Del Oppgave a ) ) f x x ex Her bruker vi regelen som sier at uv ' u ' v uv ' u x, u ' og v e x, v ' e x f ' x ex x ex f ' x x ex f ' x x e x Oppgave )

Detaljer

OPPGAVER FOR FORUM

OPPGAVER FOR FORUM OPPGAVER FOR FORUM 2006-2007 MERK!: Du skal først skrive hele oppgaveteksten for hver oppgave, og deretter svaret på oppgaven. Hvert svar skal være detajert, og skrevet i et klart og tydelig matematisk

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD 1. Innledning Dette er kompendiet i Euklidsk plangeometri leder til beviser av Pappos setning og Pascals setning. En rekke kjente setninger er vist underveis, med argumenter

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Hinna. Laberget 46 A Leil. B602, 4020 STAVANGER

Hinna. Laberget 46 A Leil. B602, 4020 STAVANGER Hinna Laberget 46 A Leil. B602, 4020 STAVANGER Prisant.: kr 2 712 576 Andel fellesgjeld: kr 2 187 424 Totalpris: kr 4 900 000 + omk. Primærrom: 85 m² Eiendomstype: Leilighet Innhold 04 Kort om eiendommen

Detaljer

1.8 Digital tegning av vinkler

1.8 Digital tegning av vinkler 1.8 Digital tegning av vinkler Det går også an å tegne mangekanter digitalt når vi kjenner noen vinkler og sider. Her tegner vi ABC når A = 50, AB = 6 og AC = 4. I GeoGebra setter vi først av linjestykket

Detaljer

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt.4.4 Oppgaver..4. Konstruer tangenten til en sirkel fra et punkt utenfor sirkelen..4. A og B er to punkter i planet. Konstruer det geometriske stedet for toppunktet til en vinkel

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Korrigert vedlegg til statsavtalen 19.6.2014 Kapittel III. Takster En behandling hos fysioterapeut kan være enten en undersøkelse, en individuell behandling eller en gruppebehandling. Dersom en pasient

Detaljer

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Myndighetsgodkjenninger Strålebruk Oversikt side 2 Godkjenning Medisinsk Strålebruk Blodbestråling side 3-4 Nukleærmedisin side

Detaljer

R1 - Eksamen H Løsningsskisser. Del 1

R1 - Eksamen H Løsningsskisser. Del 1 Oppgave R - Eksamen H0-30..00 Løsningsskisser Del ) Produktregel: f x e x xe x e x x ) Kjerneregel: g x 3 u, u x g x 3 u x 3x x P 3 6 6 6 6 0 Trenger ikke polynomdivisjon, kan faktorisere direkte: x x

Detaljer

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold

Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Årsplan i norsk høst 1.trinn 2016 Uke/Tema Hovedområde Kunnskapsløftet Innhold Uke 33-35 Vennskap Bli kjent, skape et godt klassemiljø Kompetansemål etter 2.trinn Kunne uttrykke egne følelser og meninger

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000 GS3 Forberedelse til tentamen. Ark 38 Løsninger deles ut fredag 19. april. Oppgave 1. Løs ligningene og ulikhetene. a) + = 3 b) 3x > -9 6 (x + 3) c) 3 (x - ) = 2 - d) 3x < - (1 - ) Oppgave 2. Løs ligningssettet.

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Protokoll 2014 Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015. av 25. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015. av 25. september om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 229/2015 av 25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

NORSK IF-BÅT KLUBB MÅLESKJEMA KLASSEREGLER 1997 NOR -... REV. 1998

NORSK IF-BÅT KLUBB MÅLESKJEMA KLASSEREGLER 1997 NOR -... REV. 1998 Identitet Finnes Marieholms skilt på masteskottet? Ja / Nei Finnes Certifikat fra Marieholm? Hvis skiltet og/eller certifikatet finnes, måles ikke punktene med kursiv C.2.1 Totalvekt (kg) 2150 Ja / Nei

Detaljer

Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i. kapittel 1.6 og 1.7

Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i. kapittel 1.6 og 1.7 Løsningsskisser og kommentarer til endel oppgaver i 155 kapittel 1.6 og 1.7 a) 12:00: u og v har samme retning: u v u v cos0 2 3 1 6 b) 09:30: Hver time er 30. Lilleviser (u) midt mellom 09 og 10! Altså

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 1 Kalkulus Kapittel 1 Oppgave 1. a) en funksjon b) en funksjon c) ikke en funksjon d) ikke en funksjon Oppgave 2. a) 12,1 b) 4 c)

Detaljer