(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5"

Transkript

1

2 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 #$$)$0&%+ / #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$% &%$$'&"%1$)%-&%!) " $$%& " 4&0 " & " 6$ & % "" 57) "' 8! &)$8* "2 %+ $& " 4 &&8 )- &% "%" $&,$#"(,3"$/ - 9 $)$:" 1&% 9 $)$:" ($ $47-',$&"%! %$'$$ %-&%!)2 8% 2 1! (4$ $%!)'")$&"%! %$'$$ %-&%!)4 6$ 1 4)$ $1;8 84)1;8<1.4= 0 &"*$& '$$% $%&" &%!)'")$&"%! %$'$$ %-&%!) % *+ $!'$,$'$$ %-&% 8 &:

3 56 8*0$1 *0$ '$#,!$$)%$%!)-" &%!)'$$ %-&%/ - " - (&: " $%!)'$$ %-&%6 6%&)$'! $' ( + $2 0 &"%1$)%-&%!)",%-&%! $, $$)#,&$'")$)- &% "%" $'$& %$&#"$4 4$ *+% 0 $%!)$% $!,"%!)'$#!(,$$0 ;$)$0& / # $$)%&%!)'"7%$$$-0 ". " 3 & / #,$$)%&%!)'"7%$$$-'&)")!"#$'$% &*&,)'!8#00 " *+%&$& " 1 > ".:$& / #,&)-$ $%#,$$)%$,$7%$$$-'&)")'!&)$&*$#90/ " - %&$&" " " " 8$ +& " " $ +% + 9$%?' /0 #,$$)%&%!)'"#& %&$'$-1$ $-06 ".' " 4 + ' ".$ & + ' " 3 $).(6 32 // $!,"%!)'$#!(,$$02! 6 *"$'$)$(,$0+ ' * %)&: ' $&%) ' - &$ 6 #,&)-&%!)'")$(&$$" $$'$$ *$" $( $04 ' - $ ' *0$ ' & " ' *0$ $&" '" 4&0 $&" '' 1 %&" 6 '$#,!$$)%'$!'$,$'$$" %$/ ' *+$&"

4 056 ' *+ $" "! 2 (&$$" $$#!",$!)%!,$" '$'!&)$/0 2 8& " 2 ) A$&" 2 3 +B!)(. " 2 C$!"" 2".$ & +B!)(."" 2' D7D"" 2 (&$$" $$#!",$$ *$" ')/6 2 8& "' 2 -.C* "' 2 8& 0!"' 2 (&$$" $$#!",$$ *$" ')- &% "%" $/2 2 8& "2 2 )% "2 2 1 &0.E14"2 2 ( &$$.E14"2 2" -C" 20 (&$$" $$#!",$$ *$" '$-1$ $%'# $!)/+ 2 8& " 2 ) +%&" 2 +%&" 2/ (&$$" $$#!",$$ *$" /4 2" 8& " 2" )--' 2" ( )$$--' 2" 1 % &--' 2"" 1 &0$&$ -<--=' + #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$(&$$" $$'! ')&%$",$)%6.' *0$ ' $ F4' *0$%&' ". *0$%& ' ' *0$* # ' 2 - $ ' +!)-" &%!)$%'$#,!$$)%'")$(&$$" $$'! ')&%$",$)%60 *&) $$$ ' - $&%) % $' + #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$% &%$$'$ $% %!),!$,,$6/ ;A$ $ $'" ;0 $% $ $'" # $ $'' *+$ %&$&'' +0 #,$$)%&%!)'$,&$" %$#!",$,$)%!(,$62 * $ $&)$'2 *+ &$'2 0&%!$'2 ' #! $! # 4 $%!)'$$&:!" &*$,$$ *$"64

5 /56 ( $ &9B' $&% &9B' #$ &9B$0&%!$2 #$ &9B$$ 2 " 1&,2 ' 3 +,$$ &9B2 4 % &%$$'$$%!)'$$&:!" 2 1 $2 *+%$2 0&!$)$ *;12 4+&9B2 " $&&9B2 ' - $ %,2 4 #,$$)%&%!)'")$)- &% "%" $"2 1$*9B&:2 # $&9B&:2 *+ %,2 *+ $ &9B2" % " % &)!)'$'!))$$$" $$26 8 &G2' 882' " 8.(42 ' 1&&4 $ $ 2 1&&4( $ $ # $$)%&%!)'$,&$" %$#$+ 6%&)$ 3 $ : $-4 *-4 $ $ +: *+%+ $ " -4 #,&)-&%!)'$,&$" %$'$% &)!)'$'!))$$$" $$+0 - &)&0 & 8 : * 1$9$ %& " 0 $!,"%!)'$#!(,$$'$!")&%!)#$+6 #$$)$0&-4 ' 8%)%&' (0&-7$B$ 2 #$ %$ % 2 " 1$&-4 & # # $$)%&%!)'$,&$" &%!)'$'!))$$+4 8!$ 8& $!$ 8&!$,$$ $:$!$ #,$$)%&%!)'$,&"%1$)%-&%!)+84 8%+! 8)B $ &$%+!(4>8 3 &$%+!(4>8 8 :

6 656 " *+%&$&$%+! #,&)-&%!)'")$% &%$$'$ $$&",&)$" $4 4$ $% 9 $)$: 8&0$ 4$ % -(,$ +B!;(.-," " 4$ &0$ &%% 0$' ' 8 % 02 0#,$$)%&%!)'") $$&",&)$" $42 8$ -(2!% -( 8 % 0 -( 8&0 %$ " 8&0%% 0$ / $!,"%!)'$#!(,$$ $$&"&)-,44 " #$$)$0& " #$$$-( " 8$)$0&$9$%+ -(!%%%% )%!'"%!)&)%$ )$%$" %7&)'&$,$ &%!)$ *$ %-( 8&%-( " 8 $-( ' 8 A$ )%&,,&%!)'&$ *$ 8 : 8 :> 8 : + 8H +>$ " 1$$$ +" ' 8)$%(8 $<(8=" $" &%!)'") $$&"'$#$ $% $/." 8 &%&0" 8 -(' 8$ $ :' ",$$ $ :' ' 8$:' 0#"(,&%!)'$$ *$" " ") $$&"'$#$ $% $2 6%&)$2 - $$ $)$ 2 /$" &%!)'$! ')&%$" &$ *$ 2 " 1 &0 -(2 " *+ -( %#,$%$1)!,!$$%,$*",)$ &(,%$'$,&$&'%&)$4 8&+% 09 8& $ 8 $$ 8 $%+ " - $& ' 1 * 2 8 : 8 & A$:

7 256 3 & A$: #,&)-&%!)'")$% &%$$'&$&'%&)$ 8 &$: 8 &$ $$% 0.$&% 09 4$ &64C " 8 ' 1% $ $64C 2 8)$!% 09 1$% 09 +&)$ '$#,!$$)%'$!#!&)%'"!)%!,$'$3"& &)%&)$#!",&$ $$&"0 8 : 8 $$ $" *+$&$1 * "

8 +56! "!!# $ " % & '()* +, & '()* ; ; <=> ) -. $ $ * "'()*+,-,./0*(12/ <= =. A. ( 1$8BC ; C?D & ' <. < EF)%- "'()*+,-,-1.2(13*21)4 <= C.? =, = =? C = =. $. '&, * # = > o >= =? E G C =, = ; = = o >= & ' <.,==?; = = <? o >= & ' <.,=;

9 456 o > = & ' = = &= =.?C> * ;>? = =? FC. = = =?; =? G = CG?C== C G!!" #$! %! & '((( )" %%!* %% #*!!!!*%! #$+ $ " ", & <.= = C H IF= = *? => )5-*'()*+,6 ()12.7..)01/.6! % JF?D ".! > o,, 1& o % =.G.& 1$ & = E?D

10 56! = " D " < &E?K! "?G ' ' = F = # I &. I & &< I & &E G?D "! # =$& = ' >( 9 9.#$ A$ =.. = ; I &?D!?; G I " < E= =? G =?E!! I = - C I " '? A. LB

11 /$ ("0 56, = ;? E ; $. G = =< E;? G= *? = ; > )5-*'()*+,6! < " F 89,6 F <? & & ' < %JF. ; JF C C C,= < ;EG % A F B < < E < E; CE G?D C & ' < C C " & = C? G %0 # G F

12 G 56 = = 12! "" * C? = > o ,*(.,2(-1472,*(.021:,1(,02)(; o -12,*( o $<)751>C F M.N KGK. =.E=. ' o.7-->c?d & <A". =. = LB o =5,53,( >? M FC. =;C C ; o,2.1- > C ; (" " == I =? ;? = A. =B.C ; = =?' O. =, = ;O> C. =?D = = A#!. 4$ #)B B E? C> I E = =# #!.D = =!. E. E = $. FC=P

13 56 *"! % & '()* *- % & '()* & F=.& < * <? > o?? <? o?? <? o? K?? G F o? F= ; o

14 056? Q = o? K?? F= & ' <, C F 9?. O;=A$% B **3"#!# ") % < E ; G =.? ; ;?. F F *? > ;+,-7++()3721)4 ()2)0)9,* ,6 # 5 9?.)%, &?5 9?.)%, 9?.)%, $; )%, 9?.)%, 9? 9? *4! ""(, ' FC FM? C; C G FC G ' = < D OG G = &. =' FC < '?. C < ' &. &. < ' = & ( FC 'G C (. E G

15 /56 < E? ; '?C #. ='? '1 <?D < $. C?? '1 <. ='C < F= D ' ;< = 5 "! "! -# 5 )6, F C? # F >,.)%,. )%, 9?, C F GG.; '&, E,E= G; C ;' O. < '&, C ER *3"#! ,*(> F G. '&, FC.? < F C; = >? =. JF O; ()*+,-,0)5+2,.>, F 5&, = = F G'&,. = ' O. OF=E; <?

16 $ #;. <?? =&. = =?? G = =? =&. F G= <?=?$. F E C F ()*+,-,0)5+2,.>()*+,-,(,..)*(0,., F 5 F;?. G F? ',&&. = ==?; I?$. = ; &.? G?. D G=; #;. <?? =&. = =?;. $ = G = = &. G. D ==?;?=

17 256 F =?= C= ; ) &F??D. = C == G # ;. = > $ S S #F$ >=?.',', "&.= <? #S#S? /$ % 6 '==.?=?C = &. E?. =<?.?E &? = & < G > ATA?D =<U=BAFF=VU7777''11WBB, A =B F G & F X =C?F=? C = GH <$+ > <J<)B 1 K =<+1+ LK""I== /! 6!# /7!# & '()* ;? F * ;F >!!

18 /*!# +56 F. DG >,.)%,.)%, 9?*< F :,2: A8* B R? < E ;!5. M=. 4/. 4+. )% M 0, F 5, G F A=. B F, G0 E < E; )% #M, F D 5 < =F < =/6? & )%,.< =FG )%,, F? F > o, I C o, I =E FH E 6. CAB o, < CFF= I o, FF=.? G & ' < o, I FFC < C. O C. F?,(3,(). 9? F F E > 9? < =E * F 9?> o, =? A?.7.)1B o,9'e? M M A. 5 5B,%%.C

19 456 F; M < 9' o,9'%% G. <, C FF=. < <9', F E? C 9' o #G. 9'>%% F <,9'; G %%? < F &.9' Y o $.9'; M A B M >..F M ; $. M =F= o,9'< M $. M G G M.< C, < o, < <9'=JG? C F=. C M A. 5 B& < C M C,CO.< M.OG? C G < F #< F < = o & F C? /( 8 & '()*,= M= ; F A.8 $ (+B E? M?>? ) ) #C C < E ;. "#"$?<,&.< =?C5 ; R

20 56 ' O. '?== ; MGC?= //2 " %6!# C C? $.?E <F F= E?C F.? C<F / 9? )%,# X G? C?C F. > o "$> =FC? M 9?.F =F M 9? o $> = M 9?G o "$> =. M < E; 1 "!"!# 1)!) %E G> o 8 &) A$ &> C? I.? F "?C I G F F o 8 $ >?? ;??. G I o 8 &) % )$> C F. C??;? = 1* 6 " # E = = =? H E; #;.?= C ; I E

21 &. E C?> 56 &G G E G G C JF # &E> % C ; < &E > F =?G &E > = C? E< 1(" & = ;. F$. = E =? G F. C= CC C M= '.? "?.XF = C F X. #!.$.& 4$ A C G B. #!#. =E > )4.,(:,( 5)2.-, +7..,>? ;? 0

22 56 *(/,-,:1,57A1579,-*5)2-,+7..,> #?. F=? *(/,-,:1, ,-* 5)2-, +7..,> 2191.,B97=)4021)447912/-,0)5+9,A12/-,.5)2.-,+7..,>N ; E < EA.D.F? E;B )4'*,*( ,-* 5)2-, +7..,> 2 E 1/! ) & ;?. =,=?= F. # = =. =E #! >,*19-,:,(()*197',-* 0)5+2,> C? *(/,-,:,(()*197',-,.0)5+2,.> C "GC=?= G / ,(9,0)5+2,*(-,:,(()*197',.-*0)5+2,7+(C.> G G? F ' FC 9'A7.)1=/ ; =?

23 56 C C M 9?? 11(" 89%?= M 9?. M M.C M, E 2D C= C J # FM F< =F F= M 9'?;. C C?= R 1:.)0 %".3 / ;?, F= I*? > 1:,7*6 91,42.6 )42(89,*(-,-)5714,6 ", )%, ",.)%, )%, ) D F )%, ", )%, ",.)%, )%, " )%, C F " C )%, ",.)%, )%, " )%, F " C )%, &,.)%, )%, 0 " )%, )%, & )%, )%, / " C )%, & C )%, 1;("!# " G F; F &.; ; F >! F G..! # = &. CC

24 056 G=. =C < 1<. & ', = C = 1 = <???? A)%,.9?. LB

25 /56 * 5 " *="%> *="%> " G?C C F 5?,? = ;KE C?C5 C = C C.?= " G?C A?. 4)$ 7- B? C > > O? # < = %>,=F < E G #. = C. N KGK FF= < =. = " = <. FF= C=O F =#.= C < &.<?C.?? (> #?. > ; =I. **!="%> "#9 > ) >?C5 A B #9? ) > F? G ; ) * > C C EA. LB

26 656 ) +. 1 ; 8,>,C C C. #9. ))+.1;8.)4,> < E Q C >?.,'&# A& ' <. LB. F ) > =.?,. =. ; F. *- 9, G#9 >! % -"*!.- - / %! 123$4 - ) F F % < #9 >. $.?; #9 > 72/')(1, = F?,= 9 FC AMB *219. E & ; C;! A#$B! #9A#5$ B! = < &#!

27 **.- " 256 " C )(> I;> 6 > F <? DC < E >$ <. F= F. K &# > C. A,B? O FC FC C&. **.,! " & G#9O. FX?'; < > ) = F ;. N &. < & ' <. C=?&.= = C FC ) =.N KGKC?#. & ' <?=?=JG $C=. ='&,E *** )0 #"# # F =? E = #9.N KGK> #= # #

28 # = +56 & ;. ; ; >.%= $ "? #9 XG F<C C?.. C = F; " G..C " =? ; C #9 '=. ; **.#-,,F&#< F?.C,F > /097(721)4,(21=10721)4 (70210, 272,5,42 >, # F $ = = = 42,(:79,.-,+* )4-,9791.2,-,(/:)0721)4-,0,(21= (75C2(,.-,(,4)*:,9,5,42-,97*2)(12/-,0,(21=10721)4 719,-,9709/ /(1)-,-,:791-12/-*0,(21=1072 <, C.7*A,27*A*2<)(12;4=)(5721)400,.. F MMD*;##M $ <. =?#;. E =?> ' #.?,.#E & %

29 *$! " 456 * &G.< E; E E > 1512,-,:791-12/> ;,0) ,-*0,(21=1072>K 8/4 )42,4*-*0,(21=1072> 97.1'472*(,>!/(1=10721)4-,(/:)0721)4> F G! )4-,..2(72/'1,.> A2,4.1)4. ; C ** ") *? > )-,-,(71.)4 )42,A2,-* )4 9<! G &, & F= "< < ' G =!! 1 -, " = " *%?. &??.; ; <,>, -,37., C, -,927 C? E,?

30 56 &.,??G?C E >,< E;,F=G,,,,C, 'E = > 1;8#$4 1;8#$, 1$ 55* > & ' < F -%#??; */()! " */()! " '; F=?>.7*:,'7(-,-, 9/272-*.;.2C5,.7*:,'7(-, 574*,9, 574*,9,*? C = C > /2<)-,.-, 9/5,42.7*:,'7(-/.7*:,'7(-, $ < E ( -FD;? # #E = ( -FD; # *219.*2191./6 )%(M; & =

31 56 */*3"# " =E,C= C M

32 56 5 " 3 6,C F. C E I D &. E?D P<E #9."> /=14121)4 " C?C5 D.. C '.. =C F ' O. C Y ;09,-,:1, " C C. K <. ; I * <> " <G,&A & F <B=E, #9,C ;>, ;?,. F= &.< <G *.3 6 /=14121)4 "E? C E.N KGK>, A B,

33 56, >.. C "'&, E C? E# E. =F?7 * ;+,.-,5)-C9,.-,0,(21=1072. '; < E F= > E,E? E. E? = A. LB $ 8#. #.? C E.E=? 72/')(1,.-,5)-C9,.-,0,(21=1072. ; ; = E> 5)-C9,.* ,*(. 5)-C9,.)(-1472,*(., > 72/')(1, )4021)4.*921+9,. " $-?C F! G & " " G!? #! I & G C.? E? ;. == F=#. E G E > )-C9, 72/')(1, )4021)4 & " & F. < = $-. =

34 056 C = " " & F. < = $-. = C " G " & F E G = C!! - F G, E ; C I I! - F G, E ; I $ 3 6 *2)(1.721)4, '&, F? G. C??E = H = E&.? = & ' < = C > I, $ C, ) %.? A B, %.?

35 /56 C.? >, E E 8 E 1.,DE)*(,GD F>, G E D = =, I? G *" * # F? > 6 $ )>? 1$ 1 >" E.1 1:!>! = <.. C <G&% GH > o 9 o 9 o 9 - &:>" =? M= 8# ( % ># G ** - > # C.?D = =>

36 656 4&0&&: N <.8#. 4&0% &:N < G? E GDE. ; GD $!% = $.C G = =?C>,,< E;,C =, $. = F <?E G F =, F ; '8#. ==.,F= =.?C < <? ; >F=. *0 " '; F ; > #9 Z2># ; F=FH #9Z>$; #;. > 1 ( 1$!

37 ! M $; 256 -#)"" " #&F. > " E &&; & ' < A1 * & 1*B 1 + *!AB ; 5$#?. C?.C C8#, C >,,= FF G,= ; F#9Z2&; [ = M< M ;,= F#9Z2G=,= E ; [M<,= F#9Z G C

38 +56 / 5 " " %6 = /-# /", F = F G; " F ;. ;> = \ G\ &.< >CD.CD E CDR '?.? > * ;G% ;. FC> FC? C A.. =.. =. = LB FCGD A G. LB /*= :7427',. &. GE = > # > M H,CG G > F= G #? > #. G O " C> CG )4., C G >

39 456 )=?, A 5 8B %, A 8 B &EG =. ; 5$ A *$ -*$!B = = A B = )5+).742. # D G> #9.<.C M?C & ' <.Q M G. M,= G.; G #. E C O;;= /*3! = /* * ;F Q G D > #$ #% 09 &$ $ #& (+ %! & $ : $.. C ;? G,.3,.)14.,29,.(,..)*(0,.4/0,..71(,. #.?F G G?GF> ) " 0 > ; < ; ;. 1 AC B 9 B. N KGK "(?G "(F

40 056 )><. GC 9\9 G? CF M. F ) 0 ) >? A B? ; = C. ) 0 > < ; C>"(..#&L, F; C? ) 0 >, =. C= G?G? )-C9,-,0,(21=1072-,07(2,.D+*0, %E G?> &=. GI=! G. G " G. G G = C?E ; M GA$-.#LB /**3"#! &EFE G.? #.<;? >= K ', (1+21)4,= C F= = G, H F F R #. C =>,? G # G.?? =

41 056, A = B.?= A LB,F= =.C =. H? E JF *2)F14.0(1+21)4 X C= E?. N KGKC?.?G K C ' O.??. C. G#.? = E F C?D ==< C.? /$ " %6 /$,=?E C E == G )(5721)4-,.* ,*(.,? C G G. ; >,?D G G? G,? C!Q C? FCC & C >,?E G, G; < =,?E A < E LB

42 056,?E ; C G ;C G. G 7(75C2(,.-,.2(72/'1,-,'()*+, %E == = G.G> 0 > ; G 0 > = E; G & 0 >E F X G% '. = D D. C ; =5 ; G /*?" %6 3?E?? =E >,.091,42.4,+7(:1,44,42+7.D.7*2)F14.0(1(,>. C E C#!? C * ,*(4,+7(:1,42+7.D)*:(1(-,.,..1)4,4* (2,D+*0,>. C C # C #! G?=,?D ==.XG; = 5 * ,*( 4, +7(:1, D*2191.,( 9,.12, $,3-, 9*2)(12/-, 0,(21=10721)4 +)*(.14.0(1(,+)*(*40,(21=1072>. C ')?= C =? ' C? & ' <. C,9,02,*(4,+7(:1,42+7.D91(,9707(2,D+*0,>. C = C?* X P <

43 " " %6,6 # 7(, A 1",6 7( 1" &=;.E =$-< E < I DCG M=?C &.$- < F M)%-' O. < E > <. #.$- < E?C5>FC E< F 1*7,< =$-C >, E. $- FF $- =?$-.< E=E. < =A-$9.-$< 9<B.< FG = F'$8.'$&$< $- =.G =?.$-=E = $.$-?C < < =.=JG= F & 0 #.< = F< =.?CK < < =.K F F < #.< = < F?C. F' O.FC < < =< F,F< = G/69.C D + R

44 1* ",6 7( )& ' 1*3"#! " 0056,; < E$- = #. >,= F?.F R ;?. C % < < R &. ]?E> M. = FCF " = 79$7$8$ =? & A <& =B 1** B",FF $-.< E FF = #. C F < EF.?.? & ' < &. =E K= $- " K= FC C 0;+<,(,A, >G = K= 1*> ",C 8#. < F C < R E= ;F< &?E. C

45 1 ",6 7( )9 1! " 0/56 '. $- F.?;F; GR#. > $ $ : $> E = =,(5,22(,-, 0(;+2,( 9,. =10<1,(. D 971-,-*.;.2C5, < E$- -&$& >.&$$ $ $9$ $ +>? F = F&$.'$ '$8 1*(" "" &?FC < E$-.? FF $- = > 5&>?6? 1. #, *? = F< = < E > ;.2C5,-,A+9)12721)4 9')(12<5, *1..740,-,09/ &$ /6 8# '$8 /6 8# # &$ /6 '$ /6 # 1=F $< #M '$8 +! = F.8# = F'$.C = F?-#0K#.? E ==>1 $%O4&0O 4&0 O 8 $O# [ (;+2)'(7+<1,.;.2C5, ,(-,.79')(12<5,.0) ,+)*(9,0(;+27',9,<70<7',,297.1'472*(,

46 1/#!"#=!C 0656 & C= < E F F= C < = C ; FF=E; C< E #.??D === E > 1 $% O 4&0 O 4&0 O 8 $ O# [ ((H26,==70,( 9, =10<1,(-/0<74',-, 5/5)1(, :1(2*,9, 1/ " #7( 1/", =$- > ^ G? < < F '. G < < F 1/* #,",CF< M =.?FF E& ' <D < =<?C F 1/" #,", F. > $O F< <.FF < = $ F< <.F < F< G < <.F < $ F < )%- -&% -&%. F < F -&% < )%-.F < $<. F < ;C< D

47 1//7 & %-)7( 0256?'&* D; F C = F $-?'&*.F < < ' O. #?'&*.?; AB ;?'&*$.? $;C!F 11?" %6 ';?E < E$-> 8%$ $% $ $ + >. C < F =J G 0,(2*219I.2)(,. F 8 &%$$%$$ >CX =?'&*< =??

48 0+56 : 5 "! % "" ) % :!% : > )" "? C? < E C"? C C = "? C I>, F IE;,, =, = :*3!% > )",? C > = ' = $. E? E = % G? GDEFC? :"!%"" "? > #E = < E; & #

49 :/ 0456 &?. > #X ' X E C < E ;. &CX E G FC. = = ; 0 $?X F G? :*!%"" ) % :*, E > F*#) I#. = E FR &.; GC? > = I? ' < E; " E FCI " #!CE & C I?. )4=1'*(721)4,2 7479;.,-, 97./0*(12/ :**3 6 """ " ; ;;E.> >- "$ I>( "$?>5$.? ;= C?== >- $ - 5$.?,&) = )%,.O )%, 1 >: $ : 5$.< = 5( < E> $. C G

50 :*) "" & '()* /56 %. < E ; *? > 702,*( 91,42</(12/ 91,42-,42(,+(1., 7*2,./0*(12/ /0*(12/,, )-C9,.+(1.,4 0<7(', # # ;.2C5, -,A+9)12721)4 4+ )%0 M 8# # 8# #, =? E. E? I> I ') A'1# )B F AB F A&B 1I? :*/3 6 """ #. F E?D ==&. G = E.E M M&;MP P&$# C E E. > E M= E >? <ER C F E = '= I M E.?E = $

51 /56. C E C I :*1 6 """ &? I.E G > E = = < D &. S++40/ > o -$% 09 9 o -$%:H + o -$%&$ /0*(1.721)4-,.0)5+2,.0)44*.>, & E? C# C A= 'B.? E == > o 1&N&&$ && )4=1'*(721)4-,.0)5+2,.-,.,(:10,.> =.? C &,A,&B )4-,.+7(75C2(,. /.7021:721)4-,.(7++)(2.-,((,*(.>? ( C < E O. #. =E -"*= >

52 /56 )4=1'*(721)4-,97-72,,2-,9<,*(,-*.;.2C5,>% <F F F.G )%# A) M%# B "'#, <F F F 9? )%,# C?? < E?,=. XG?F% :*:! & G.? ; FC = R #. F>

53 /56 = F C > o & ') o & A'1#.). &B o &?& ' < o L $ = (E > o,? I = G; C? o & o & < = < = < :" 6 "" :3"# " ; F E > 7(.2(72/'1, -, '()*+,> ] 4&0 = 7(970)4.)9, )4=1'*(721)4,27479;.,-,97./0*(12/ 7(.0(1+2.> =J G $$'%$8$.? < E :*3"# " F<E > ) E? $ -<C A=B$$'%$8$ = <?<

54 /056 ; 5 " % "" D ) ;"" D ;. "", I M?D R&. G > " EF<C I & CFD;?& ' < & C I & C " E C? E ;*(" % D?. I? =?, =? I G = I G = I &. >,D = ;?, F D;? & <, 79$7, D; ;7#E 0 % "-), & <?. $$ A$;? = $=B. M?D & <&.F $$> )%' >F?& ' < $?_=>FD $?FM>F I

55 = =>FD; //56 ;/F 0, = = & ' < ) ;&. > $ JF?& ' < IH C '? C?D & ' < ;1" #E 0 % "- #FD;?&'.F> I )-, -, (,.27*(721)4 -,..,(:10,. -744*71(, '.; 2-.*219,A, %19,. %5):,2)$ NP&$ & ;:(G(9G, 79$7$8$ C C 1 ; 79$7 F < = 79$7 > < =< M )-,)2-,+7..,-,-/57((7',> C= & ' < = M M=; C = I M= G H. ; < I F<C I

56 ;*"" )F( /656 ;*. "" & ' <? ') &. ') C? #?C> " #C # " EG = ')= ' ;** )F(3 &. = ') =. > " X') =G& ' <. O= C I E ') F?= X =G& ' <, X'), E; ;') & E /0*(1.,( 9, 070<, 0)42(, 97 +)9*21)4. G D <C. C? = ') D;'). ') ;*. 60 & C ') F?= X =?E G > ". CF?=XX')?C=? = K C ') ') ; G 'W " ; =

57 /256 = =C G ') ;"" )! ;. "", '1# )CE? CK #? #?C > ' C'1# '?;'1# = #CC ' ) (! C = ) ;*(" % )! " =? E E??#. '1# ) = C $.? ; ; 6H & I '1#. C?> & = '1#>. IF 021:,(9,4(,'1.2(,5,42-7*-12 '1#, E ; F D;>. = $ + &, J ;.2,5))2J K;.2,5K &= D '1#>. = FC '1# <0+)' 14+70,41.G E78*PD*P11$P P.+ P4& # C D ;/- " )H # '1#. E G >

58 /+56 " = G >"?'1# F ;???; " '1# F; = R&?? C ;1(" )& F( #C).? E > 8& $% 0 (& -C> = = " )R 1A$$$ -C>. ) C (? %! $ > )%0? ) (! GD C ) (! ( $ B$ -C> IF 4(,'1.2(,(-,./:/4,5,42. -/2719/ , E)*(479-/:/4,5,42 $ 14-)L. ) C $ $ + B! -C $ &$ & > `< `a< a,&, C. C F D; C =,$-C:> O.?G ) (! C# ;/"" ) #! ;/. "", F C I. =?CF &.?;C ;> 8& 8

59 /456, %: > E?;. =F ) (!. =? C C ;/*(" % ) #! # G =??.'-A'? - < B - & ;.,(:,*( (/.,7* 10().)=2 6 0)55*410721)4..1'4/,. ;/(" ) #! #;F. ; > ( $ -"*!:& ( Q $! :& > G IC <C'- $ C. >. $&0 +A,$ %&$& C * $&0$ & 9 $ $& %?/ & $ $ %& ; = +/(72,*(-15+(,..1)4 +/(72,*(-,.7*:,'7(-,.. = ,*( 7:,0 +)*:)1(? ;1"" ) ( ;1. "",;; =>,,,=? C R#.? =?

60 ;1*(" % ) ( 656 =?.? E?? G >.,(:10,..,(:10, (721)4-,.,(:10,-,+* )4$)(9-$ C ;1-% ) ( #.? E 42,(-1(, 9700C. D 0,2 )(-1472,*(D+7(21(-*(/.,7*> =!"*$ %" $ '$ $!) &)!)7$. & =. S++40/ < E ; ;1/! ( # = =. > M D; C K< E ==? ==? 'C FD C F D; = XG C ' IE FD = =, F. X C =S#G FD ;FD;EC = ;11 6" $ =. = E > 5$ $&:. $ C3> ; E <? & C? =?R ( $ 34/ *4 CC4> E C

61 656 < 5 5 " "! % ""! < "!%""! <" % = =?# > &D E G " 79$7 D;? & <*3 6 """ " ';E? > >?, F = = " ;? C === _>, F = )%,,= <$ "" & ', = 8#?; E. > 91,42. -,42(,+(1.,. 7*2,./0*(12/ 4:1()44,5,427*2)4)5, 97..,-,4:1()44,5,42 )-C9,,.0(1+21)4 91,42-,42(,+(1., 1$ >.5> 1$> E?? E?

62 8>? 656 7*2,./0*(12/ 4:1()44,5,42 7*2)4)5, E + >.5> E + >8> 8 > ( 8 1$>.5 8 1$> 8 8 E + > ( 8 E + >.5 8 E + > 8 E?? E?? E ; E?? E?? E? ; E? F E?? F </3 6!, E F C I CE?8#> ;.2,57-5> ; 4,2(,.7-5> E -!$ )4=7-5> E = * C* $ 4+97;,(7-5> E = *4$ $*7*7-5> E =,

63 ,E M `< `a 656 <1"3 6! "",E E )-C9,-,./0*(12/ = F? = F?)-C9,-,./0*(12/ -F E C D E =! " " E F C G F C )-C9, (721)4 F; = G? ; -F E = C E = =JG?D = = # E FC E I $ M7*!, C FC I C#! = F? )4=1'*(721)4,27479;.,-,97./0*(12/ <: $ C#! =, M FC E!> ( &>E!&! $&>E!$; 34&>E!- #= (8&>E(? FEC -C3&>E!# F

64 #33-1&>E=! #CC&>E!!) #,87&>E!! M 44&>E!## #;.&>E! 6056 <; # =?.? > ' = ' E ' E ' E. <* "!%""! <*3 % ". I? =?D ==#. C F?. CC C < >??.; &. ; FC < = > >, E = = = ae a< Ea ==,E )-,-,2(712,5,42+7(3)*09,-,(7++,9-,97.2(72/'1, -,'()*+,* ,*( '; >,5+970,(*.1)44,( $ &$ &>,E = E FG $ >,E = ; FG C.E CR <** "!%""! &= >

65 6/56 1 $ 3( $: $ &0$ - "$ 5$&0$&$ & $&$% 0&$&! &0$%& 1 $&0 $&>.$ $ ) % $> = =. = <.$ $&0$ %&> ; ;&$$ +B!> < "!" <?D ", = = = =JG&.?> 1A$$%$$ $> 5?C ;! +$)$. )$%B : +$ $/$%$ $< #,/&= <*?6! G= = =.?= ;?0 <E=> C'9,,.0(1+21)4 70<7',,(21=1072. #C=; F=.= FF=? K. = $ C=. FFF= G D = = =? =

66 <, C. M)4,42,(4,2 6656, Q M=?? < E>``. ``.` `.`=` ` `,X CC;M= AB EX $;>..?. # <2 " # I = =. K> A'<K,M,?<B &? + $%$! & $!> C ;?C G = = + &&! )$>? D ; G C = =CG F< ; R > #?E. = = E D ;,= ' O?C?C = </3"#! " *G < = => 14# $ $ $ )$0&/&& + 3! &0 ;B> FC = G,$$ $ $ B&!(18 && && 3$&!$$,$$$ %$ $ >

67 6256 </ " "" % </3 % ' =E?.? D G C &. =.?C >,470,,(2,,2:)9-,-)44/,. 0)*2,0974-,.214,-,.,..1)4.7:,0,2.74.=19 1(727',-,5)2.-, +7..,. )557',.07*./.+7( 9* ,*(=1479,.0(1+21)4, G < = < = < G 79$7 & < E b; </*3"# " $ =< E;?. E > " J? " " = $ C C?. F; </(",6!0 & < E;?. G>,22(,9,.091,42.DE)*( 021:,(9,+7(,F=,*-,0)44,A1)442,(4,2

68 6+56 /.7021:,(9,.+)(2.(4=(7(,-727..)01721) ,(9,,.21)4471(,-14=)(5721)4,2-1-,421=10721)4.C > o - $ & %& % > =? = =5. = F 9?.)%,, o C& & > " F =. C GFC; o 4> $>? =. =?D.; = 2191.,(?<? ; <//(" ",E G #.; FG > 2191.,(9,..;.2C5,.,2> O.F?C < (;+2,( 9,. =10<1,(. <)(. 0)44,A1)4> F? M C?. < =? F F ; R

69 6456 " ) ' 4 ()A,GD< E & I > ". (& " $.. C?C? GD " R )"FXC " GD.D $ =E ))(4( -) =E,< E= GD > /-*1(, 9,. 142,((*+21)4.-,.,(:10,> G D D? /-*1(,9,.0)N2.> GD? = " /-*1(, 9,. +,(2,.-,-)44/,.>? F < G D *'5,42,(97+()2,021)4-,97+()+(1/2/142,9,02*,9,> * "! =E '; G = GD>, = < =C,.)*219.,22,0<4)9)'1,.> ($= o, o, o *<&* &=

70 256 2 =E,6!0 ' CC = GD.G.< E; > $14-)L.+-72, 10().)=27.,914,,0*(12;479;.,(,(:10, ;.2,5747',5,42,(:,( / 2 =E $< E.FC E=C GD#.?> $14-)L.+-72, ==10, +-72,>. F > 5 55 > <GD --.S8! (,.+)*(-7*2(, )4.10().)=2>;.S8L (,.+)*(-, )4.4)4F10().)=2 1 )(4( # ". I> $ 14-)L. +-72,> G D G D? "& ;? "."=,(:,*( > G =E?GD = * (721)4> =?? F > 5)S5 91,42.-, 51.,. D " = * 9 B &: C F= < E "=E F= GD 2(72/'1,-,'()*+,>? = = GD C.??D == >?GD = " < G D C(& E "

71 : 7#4" =E 256 ; <GDC" <> )((,021=.-,./0*(12/> E?; C < E 1.,. D E)*( =?= C < G 1.,.DE)*(>=?= C< G )((,021=.> =?E C & &9BS3<S 53! =&9B <G D? C; < FC 4.,539,.0*5*9721=.-, 51.,. D E)*(>, G <C,(:10,+70G.>"M? GDC < E?D,(:10, 70G. 142/'(/.> =?? #M,72*(, 70G>) D ; G D> < B <=<)$.Q"G&F A;+6.;60LB *(" =E *, ),<6 > 479;.,( 9741=1,(,.2,( /+9);,( *(:,19,( A7514,( O G?> < E CG ** 3"#!, &< GD.; >, 7 B-

72 , =7B-," 7% 256, = C (& < *(,6 0 ")"" )"%" 3(? ; C ; C?GD> 5+)(2742 )-/(,( 7. ;?= &. G D =.? = */ # =E, E >?J H?E FHR C G CFC < < > GD :79*721)4-,.)+/(721)4..,(:,*( /,> G D.?? :79*721)4-,.)+/(721)4..,(:,*(. 2)279, > G D. C :79*721)4-,.)+/(721) )4> G D. C =!/(1=10721)4-, 97 +()0/-*(,-,-/ )4>. GD C?E.K G *1(" " =E ; O<GD>"." $

73 0/47(1) )9*21)4 " G " $ Ac / " B $ "FH 256 *:!(4( & ". #? ". G> )44,02,(*4.,(:,*(D42,(4,2>?= " G <? ;? " <7O4,( 9,..,(:,*(. > FH?? G D ; E = < G= ; 970,(9,..,(:,*(.7*+9*.+(C.-,.091,42.> #= ". > F= GD =&. F=C = 2191.,(*4,37.,-,-)44/,.9)079,)*$14-)L.+-72,>'. E?? &) F= GD (/,(*4+974-,.;40<()41.721)4>? G D.?= <F " E GD=E?G DR "!(4( 3=E >, GD C > - -=-4$ D -

74 " > #F= F= G ; " #F= F= = GD C? d?d == = # F= < E C #F= * 2 =E > &? GD. E L*7*7-5 D C J L14-1(J K14= GD C? =O F=EGD C )B CCE &. D? & IGD.; E ==> I GD +/01=1,(9,5+970,5,42142(74,2-*.,(:10,-,51.,DE)*(10().)=2> F " G E. GD= ",+9741=1,( 9, ) =1/,.-,. 51.,. D E)*( E = < E ; GD GD = & E.??C=>GD C & H G D C. E == F> )21=10721)4-,.2/9/0<7(',5,42.,2-, )4. 3"# "!)(4( C FGD>

75 2/56 " GD C.?XG F<C.C < E; #. I EG #. GD?.. KL /0*(1.,( 9,.)* (721)4.> E F. ;, /0*(1.,(9737.,-,-)44/,.-,0)42,4*>.? C C GDG<&. R? = '&,. O A= = G? 3,B / 3"# " =E,CCF X=GD. > R$Q $ $ $: &$&Q &9B4$%&$ $/ $Q $ )* # 3&5 9 $% N +N T& &T T +T$T4 T-TU&KT T +T$T4 T-TV*#3#+&$ ()Q> 9 $ $!)$ * R$Q +:)$&? *Q&$&9B$$ $ $$ 1 Q$,:%$ 5$ ) $ $$ $:$$ $/ Q! - 1 Q $, :%$& $& 9 B, $ $:!- / $: $ $9& $ -&$&Q $&+ $ $ 9 $, (Q>:$$& A$$ *9B &: $& $ A$ * 9 B &:! &/ Q : $ $ % / $& $&/ $ $ & 9 B $

76 " " %6 " = "" " + """. I *? =C > 74',( ' C " & C,.0(1+21)4 " = < C,E G? G C GF= E, E G G C. C ;K G C C G *((.+.( (/.,42721)4,, %, < E< =?C < C = %# = = F * )4-, 0,(21=1072.R &E!.; F. %#, = 1%%#.-%#.%#.))%# *#) &., %, < =F > *2<,421=10721)4

77 )4=1-, / 42/'(12/-,.5,..7', )55,42>+()2C',429,.-)44/,.,5%, C > /')01721)4>.? C = F F= G F=.N KGK> o 6 o *+% + $)$: o ($ +& $ 0 o ;&& o *+ & 00)(--,09/>. =E 0+. KH. C <?C?<,< $ ; = > F=5 F= 5 < =. = = < = &. C C *2<,421=10721)4> F. = < G, < = C < KH < =. 0<74',./0*(1./-,-)44/,.>. < =5< =C > o 1& $&+ & o 1%+ + )$&+% & o 1 )$&+ o $ o. )$&+ o 6 $% $ &+ % & o. & $&+ & + (/.,42721)4 0)*0<,-*5)-,9 A# K K# # B F=,&)&) < =F >

78 2+56 *2<,421=10721)4>=J; #&#.K1&# $&# )4=1-, />, < = = F 0 0 +?. ##$A # K K# $< B 42/'(12/ ' ##%# = F ## A # K K# B>C GF= )55,42./0*(1.,-,.-)44/,. %? ; $.. ; I =J A =$ B " 8 I?. &. > "2*44,9? ". ##%# &? ; I. = W444 )$&$ A$>.&X, = W444 )$& $ A$>;X 0, = W444($ >.&X ##%# C F=' O. H $ C /,=W444($>;X. C $ 6, ##%#=W4444& $>-XC =### &E? ; I.,407+.*9/,,2 <* >, C?;###,C ###, < = F, ### $ # / &< < $444 0 C(. K EG

79 / ((3 2456, ( -A - < B E G C <&>>+>&$. KGK C #C < = Y ;. = = C&>>+>&$ #.? 97.1'472*(, C FCFF= = F '/&.? =? < #. ( < R "E ==; = (> )4=1'*(721)4 )(-1472,*(K7(75C2(,. $14-)L.K7(75C2(,. -,./0*(12/K2(72/'1,. 9)079,.K+21)4. -,./0*(12/K 91,42 (/.,7* 10().)=2 6 0)55*410721)4..1'4/,. E B. B& $: $ #. = &. < E; )%0# 4+ ; =< = ( &. = ( < =F > *2<,421=10721)45*2*,9, 42/'(12/-,.5,..7',. 1 (.-,=,'&# < E; ' "E == < = > )4=1'*(721)4 )(-1472,*(K7(75C2(,. $14-)L.K7(75C2(,. -,./0*(12/K2(72/'1,. 9)079,.K+21)4.-,./0*(12/, E C. C =, =,'&# < =F > *2<,421=10721)45*2*,9, 42/'(12/-,.5,..7',.

80 : & " " +56, +()2)0)9, $ O E ; ; < = $ A,&)B; $< =$#>0?.+? /6? A 0B? $# ; O> ;? =, ;E = ; C? < &,&). E C G;,&) #,&) $#. >, ; E, I= F K.CD G,C < = F 0.,&) 0, EO < C $# /, E F I K C,&), $# < =FC > (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.-)44/,. ; & - " " & $#.?974)(5,.74.=19 %1. #& AK-# &B$.$# F= < => C < =E #& +()2)0)9,? A% 9< = <# B C < =.<F E.GFCC9 ' #& F* +$0)-, A= = <B+ D F.< F I,C,&) #&. >, ; E, IF.CD G,C < 979')(12<5, )*.,&)

81 0, EO < C E /, EC,&) +56, #& < =FC > (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.-)44/,. * " ""( *!% #EF E! *A&9# 9$. =.= < =B ** 7 ""> (, >.>=JG E= =.??. C <;!80!8! * >? ; >? ;?= )3> % - > = E #,%#5#;*#) ##%#,%#5#. ; & ' < *#) &. E= # > " =#$ # =),(A) M,(=BC=EC?= F=, P,*-,.2(72/'1, /.*92742 A # #<B E= ; # = 7*2(7:,(.-*4? 9,.-,574-,.-, 0,(21=1072 &. H

82 * 3 ( ", #> +56 ; < =FC>&1A*2<,421072,-,7-,(B $#A407+.*97214',0*(12;7;9)7-B ' 9$.F=,4F2H2,-7*2<,421=10721)4 < =FC )K =# F= C,&1 = F)*F. '/. -0. < =FC< = I = # $# = F< ='$'$';?> )-,-,2(74.+)(2> =#.G < ' O. F )-,-,2*44,9>.$#< = =,C < < G # D &1 $#.E;, # < =FC > *2<,421=10721)4 (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.5,..7',. )4F(/+*-1721)4 */ 3"#!# " #F= F F >?,(3,().!> F F 8#,(21=1072.> F ;EG G = 9/.,0(C2, +(/F+7(27'/,> *1 ("( " =# >

83 +56,2;+,-,2(7=10>N KGK 4, 7021)4 D,42(,+(,4-(,>??C ;= < = 4,5/2<)-,-7*2<,421=10721)4> F 45)-,> 42;+,-,0)44,A1)4>E=,&)? E. < &. ; E= E= = C $;F=.?.F > 91,42,4(/+)4.,.,*9,>E = # C,(:,*(-,574-,(97./0*(12/>E ; # A B =.; # /0*(1.,(9,.,(:,*(4/0,..12,97./0*(12/>E ;= # ; % ; #?C, = ;? &.? =' O. ; # #. E > = 7(75C2(,.-7*2<,421=10721)4> F N KGK9?*/. 5K = C'9,.-,./0*(12/>E= CC C< &. ; > o 1.2,-,. =192(,.> = '). # K FI.C o 021)4-,=192(7',> => &?CC # )= # 'E &1 $# & ; #

84 +056 "" """ " % 6 "" " &? E. > ($ $) $ +: &0 $ &.&$ 9 - $) 0& %!$ $ &)$ $ $ -$&+ $& ".&$) $ ' 1 %&$& *. > & #. < >,;?; C;, =?. = C C 3 " =? FC. C ' O. FF = #" = >,;, C,, G,.= C &. = < FE ; C?C *; F>

85 +/56 / " )="! " & > '?CI CFC#.X ; E= =# C? =. = = I

86 /?" %6 ( / 2 " %6 ( +656 &?E #. >,0)5+).742 7% - > =. C C F='. FF ; <,0)5+).742 % > = 70)4.)9,= ( "> I = = 70)4.)9,- > =#<?E '.? E= =. F F. <; =C 70)4.)9,/*> E > o,# #D< E o,= =#D o 9$D o =#D,A/#"> = = = &9# O G?? 70)4.)9,> = " & ' <. & ' < # /*.! %)!")",? E ; > FE ; =#? C F= 9$ 072/')(1, :/4,5,42-, 0)44,A1)4.? = 072/')(1,)-1=10721)4-,.2(72/'1,

87 +256 &.? 9$ D. = E = > *-12,( 9,. /:/4,5,42.-,0)44,A1)47*A0)5+2,.$ $ $ $?D ==, = A FB = ;? / - ")6 9 E "",= D #.? K;.2,5K *((,42 )42()9,2K )42()9K.7K*-12K1.739,?*-12.=?&. C =.C# 4,2.2)++)910;7',42 4,2.27(2+)910;7',42 // 2 )"!!" # =? >). )412,*(-,./0*(12/ ; #> 7A> O.? E = # C =J G F= F = <. C ; = E < F C&. =#.? 7 > C <?D! & ' < '?; ; D G)$%1 &.? 4,2.< 1+., <)L '+)7..1'4,-+)910;F =C C, ; 4,2.< 1+.,0

88 ++56, # =F?C F? =? = /1 (. # ; < >)-,+( $? = *??> )*.F0)42,4,*( )-,+( )-,7+1-, - =C - C =9$ C &

89 +456 " "" "0 " " ".) "0,; =C?=; => = = &.;,&) ;?? <>,E? J?? J;eF f?;. A=J*#)B, G A= & ; FC C F=. E;, G?.CG &. C =. F= ; >,?, > F<; ECD J?,,&)? C J?= *. "" "0,= E =,' = ; F $.;? ;C D ;. ;F >

90 456 0)*2, ,.214,.> FC e =f GGFF=C',&)$ FM < C =& 42,(0,+21)4,2 5)-1=10721)4-,.-)44/,. 2(74.51.,.> FC ekk FKf )4'(72*12,> < C? AB,=*.-,.,(:10,> ;. ; ; &. C?C,&)? /.,7*$ C ;-. "0 *? $$$> )(5, + + +? += +;,.0(1+21)4 ' #F<C & F IE&' K? 5 -CG0/1X /0? 5 ; )K?? 5??; A;> ( FB?+?+? /0? 5?C+? $; + "?; ;J? & F $&# E

91 456 A#9. &'"LB / 4""" >"0 = >! $ $ && $! $%+! & $% %/ $%$ $& $ 0 + $ /!! 64C %,$ $ %$ $ $ $ $? $! 8(C% * "!# <*0 *.,!# <*0,+; < F > ;+, %A7:,0 F %A7:,0 *2<,421=10721)4 %A7:,05)2 -,+7..,,.0(1+21)4 " %, & F &'"5& "?C F= < =$# <C " %, F= < =$# <C #F=1&# "? = = #9

92 **. %E!# <*0 -B+.( * = ;> 456, + &$ $ $/ % 0 ;(.-,, %$% 0, A$% 0, $ 8(C, $,$!:, F +;$&#K%, 3 D >,091,42.74.=19,+) C.= EA/C5( B,+()0,..*.A) M& F & FX B,(/.,7*42,(4, * 7!# <*0-B+.(, F +;$&#K%,6 >, E, EC= )&&,)&&< 0. E. G > < = )&& / &< =. E? ; 6,? */. > *? =. C F +;>! C 8# +; 4;.)%0

93 &'"5& # E 456 ' " &'" G $$$ +; #F=+; < =$#+? *1 3"#! "!# <*0,C. C F > F ' C F == '?< = ' E C;,&)+;!" "&.-F ""!="%> & G?C.C > /2,(514,( 9,. 3,.)14.-* 0,(21=1072> Q. )40,:)1( 97 <1/(7(0<1,-,. 7*2)(12/.-, 0,(21=10721)4> G?. I = )4=1'*(,(9,.0,(21=1072.>G. E C 5.C A.? B (/,(* ,',.21)4-,. 0,(21=1072.> G.. = *. 6 &? =.; G E > /=141( 9,. +7(75C2(,.-, 0,(21=1072.> E?; E > o 8 & &0$ & &$ <Q %$!> =

94 4056 o 8$ $ $ o 8$ o 8! $ o 8 % $& o 8 $!$ o 8 $9$%$$%$ o 8 $9$%$ $ o 8 $9$% + $ o 8% o 8 &B o 8 % o 8 $ o 8 +: $ /=141(9,.-*(/,.-,:1,-,.0,(21=1072.,2-,.09/.>C G > o 1&)$> F= 0+? ' <? > & =? o 4& ># = & 0+? o 5 = = o ;C C /=141( 9,. 091,42. -,. 0,(21=1072.,2 9, 41:,7* -7..*(740, +)*( +()+(1/271(,-*4 C G ; ; >! #!-( # > I*? I> 89,. )4021)4. 0/47(1) - (%=- Ug= E G & ' <! = &# A;& ( 4$ B

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet

Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Mellomprosjekt i MAT4010: Trekanter i planet Anne Line Kjærgård, Cecilie Anine Thorsen og Marie Vaksvik Draagen 6. mai 2014 1 Innhold 1 Trekanter i plangeometri 3 2 Oppgavebeskrivelse 3 3 Generelle egenskaper

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

MILJØRAPPORT!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&!

MILJØRAPPORT!##$%&$'()$'*$+%*,($-./*0(,+1*2+&! MILJØRAPPORT 2010!"##$%&$'"()"$'*"$+%*,($-"./*0(,+1*2+&! 32#45*"66%*)$'%*$+%*,($-"./*0(,+1*2+&$ 789$-%.89.8()$6:$)"##$%&$'"()"$ '*"$;?@BA8++8))

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo

Bevis i Geometri. 23. April, Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 23. April, 2012 Matematikk - å regne - å resonnere/argumentere Geometri -hvorfor? Argumentasjon og bevis, mer enn regning etter oppskrifter.

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til kapitteltesten i læreboka 6.A a ABC DEC fordi C er felles i de to trekantene. AB DE, og da er BAC = EDC og ABC = DEC. Vinklene i de to trekantene er parvis like store,

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Velkommen til INF2100. Bakgrunnen for INF2100. Hva gjør en kompilator? Prosjektet. Jeg er Dag Langmyhr

Velkommen til INF2100. Bakgrunnen for INF2100. Hva gjør en kompilator? Prosjektet. Jeg er Dag Langmyhr Kursopplegg Velkommen til INF2100 en en for INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin INF Digital representasjon, høsten 25 Hvordan telle binært? Binære tall Skal

Detaljer

Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras /05/26 16:46

Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras /05/26 16:46 Hyaluronic-Acid Night No Script Mastercard Akseptert - Kan jeg få Hyaluronic uten resept Postado por Ttrhomras - 2015/05/26 16:46 http://i.imgur.com/2htewxe.gif Hyaluronic-Acid Online Online Relaterade

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

apple К apple fl 0 0

apple К apple fl 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 7 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 5 0 0 9 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Кapple 6 0 6 5 0 8 0 6 0 4 0 0

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall

Dagens tema. Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon. Binære tall Litt om tallsystemer generelt. Binære tall. Heksadesimale og oktale tall Dagens tema Datamaskinen LC-2 En kort repetisjon Binære tall Litt om tallsystemer generelt Binære tall Heksadesimale og oktale tall Programmering av LC-2 Maskinkode Assemblerkode Kjøring av LC-2-programmer

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

1.9 Oppgaver Løsningsforslag

1.9 Oppgaver Løsningsforslag til Oppgaver 19 19 Oppgaver 191 (Eksamen i grunnskolen 1993) a I et parallellogram ABCD er avstanden mellom de parallelle sidene AB og CD 5,0 cm Konstruer parallellogrammet når siden AB=9,0 cm og A = 45

Detaljer

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A.

Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. R1 kapittel 5 Geometri Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a Det geometriske stedet for punktene som ligger 5 cm fra et punkt A, er en sirkel med radius 5 cm og har sentrum i A. 5. a Vi bruker GeoGebra

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD Abstract. Dette kompendiet er laget for et etterutdanningskurs i geometri, og det gir bakgrunn for og supplerer forelesningene i kurset samtidig som det inneholder relevante

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det.

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det. Prøve i R1 04.1.15 Del 1 Hjelpemidler: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler Husk å begrunne alle svar. Det skal gå klart frem av besvarelsen hvordan du har tenkt. Oppgave

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Oppgaver i kapittel 6

Oppgaver i kapittel 6 Oppgaver i kapittel 6 603, 604, 606, 607, 608, 609, 610, 616, 619, 68, 630, 63, 633, 641 Jeg har ikke laget figurer på alle oppgavene, men det bør dere gjøre! 603 u og 70 er begge periferivinkler til v,

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Velkommen til INF2100

Velkommen til INF2100 Kursopplegg Velkommen til INF2100 Jeg er (dag@ifi.uio.no). Dagens tema: Hva går kurset ut på? Bakgrunn for kurset Hvordan gjennomføres kurset? Hvordan får man det godkjent? Pause (med registrering av fremmøte)

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 6 nr.

Detaljer

Ulike perspektiver på åndsverkloven

Ulike perspektiver på åndsverkloven Ulike perspektiver på åndsverkloven "#$%&'&()'%)(+%,-'"-&.(%.(&/$+0,'$'(-(1-$2'(+2&$3( ( "#$%&'(()"%+,+-'&.),,/)0+12/#$+')+34/5%&1++ Silje Bergman 2012 )$4+40445&.($4(4+$%(53#7 "#$%&'()+,$'&&#-%(.$/0$123%0'4(45&.4(%)&'&#+1%0)$4($+#)7892:;:3)6+634)0??(.@A;

Detaljer

Digital representasjon

Digital representasjon Hva skal jeg snakke om i dag? Digital representasjon dag@ifi.uio.no Hvordan lagre tall tekst bilder lyd som bit i en datamaskin Hvordan telle binært? Binære tall For å bruke bit (0 og 1) som tall, må vi

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+"$2

['G'4*$E7+$7+',-$F)07)'*1-VI\-K'117K07)'*1-ZI\--07)'7+'K7)*1-HI\-- ['G'4*$E7+$'2$E7+,-^ZYd4')24-7$'*+$2 L7)##*1$(E7)#'+-$F)$"#'(,%&'-.(/ &'(')*+$',- T&&7(#7)T+))2343+)5&1678#7(9#7)0-7)"-:&"91#1)5-7((&"%0@-7(#')%B7%9(#=)7#.9%17#71)9)0-7>9'(#"%#)?#()$7-%@#:1)A#::#:"B01#7)233C+)5&DE5)0&:1&&7:+)A9-F-:6%=)5E5G=)

Detaljer

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13]

RAPPORT. E39 Søgne - Ålgård. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: [2012/13] RAPPORT [2012/13] Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård "#$%'()(*+,-.. "#$%'(%)*#+', -%../0$(122+034536578"#$%'(%)*#+ -%../0$$"$$+) 9:%)"$+$##";0"(

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

JULETENTAMEN 2016, FASIT.

JULETENTAMEN 2016, FASIT. JULETENTAMEN 2016, FASIT. DELPRØVE 1. OPPGAVE 1 709 + 2598 = 3307 540-71 = 469 c: 2,9. 3,4 116 870 9,86 d: 30,6 : 0,6 = 306 : 6 = 51 30 6 6 OPPGAVE 2 440 kr 4 = 110 kr c: 7 4 7 2 = 7 4+2 =7 6 (Godtar også:

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

Lærerveiledning. Oppgave 1. På figuren er ABCD et kvadrat, mens ABE er en likesidet trekant. Da er ÐAED lik. Tips til veiledning:

Lærerveiledning. Oppgave 1. På figuren er ABCD et kvadrat, mens ABE er en likesidet trekant. Da er ÐAED lik. Tips til veiledning: Oppgave 1 På figuren er ABCD et kvadrat, mens ABE er en likesidet trekant. Da er ÐAED lik A 10 B 1,5 C 15 D 0 E,5 Skriv på alle kjente vinkler og marker vinkelen dere skal finne på figuren. Marker alle

Detaljer

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing

Forstudie. LevertBergenKommune. v/ GunnarBakke, byrådfor kultur, næring,idrett og kirke. og DagIngeUlstein byrådfor sosial,bolig og områdesatsing / f I f I ff f W Y / H H H J c wc I c H J j H j f f ( f )! Pj @f f j j f jf f ff Ø ff - f wwwf j f f f f j f f j f - j f j f f f j j f f j f f f f f f f f f ff f f j j f f f f é j f P f j f () f f jf j

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rapport nr. 377-2009 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 8 desember 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Eksamen 1T våren 2011

Eksamen 1T våren 2011 Eksamen 1T våren 011 Oppgave 1 a) 1) ) 7 6 00 000 =,6 10 0,04 10 =,4 10 4 b) c) x x + 6x= 16 + 6x 16 = 0 6 ± 6 4 1 ( 16) 6 ± 6 + 64 6 ± 100 6 ± 10 x = = = = = ± 5 1 x = 8 eller x = x x xx > 0 ( 1) > 0

Detaljer

IN 147 Program og maskinvare

IN 147 Program og maskinvare Dagens tema Mer om C Et eksempel til (med diverse forklaringer) Representasjon av tegn og logiske verdier Vektorer Statusverdi Innhenting av definisjoner Inkrementering og dekrementering av variable for-setningen

Detaljer

Gjennomgang eksamensoppgaver ECON 2200

Gjennomgang eksamensoppgaver ECON 2200 Gjeomgag eksamesoppgave ECON 00 Kjell Ae Bekke 6. mai 008 Oppgave 3 V06 a)kuvee edefo tege kuvee fo 0 ha de oppgitte egeskape y.0.5.0 0.5 0.0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 x b)føst, mek desom optimal po tt ved

Detaljer

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil)

Faktorer som påvirker sikker helikoptertransport (Statoil) Vedlegg 1 1 Faktor som påvrk skk helkopt (Statol) Hendelse- årsaksanalyse Offshore Offshore nnretnng nnretnng rgg rgg hengge hengge helkopt helkopt psonell psonell & last last P P gr gr samtykke samtykke

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Formelsamling Kalkulus

Formelsamling Kalkulus Formelsamling Kalkulus Martin Alexander Wilhelmsen December 8, 009 En liten formelsamling for MAT00 ved UiO. Vennligst meld fra om feil til martinaw@student.matnat.uio.no. Dette dokumentet er publisert

Detaljer

Løsningsforslag til 1. obligatorisk oppgave i Diskret matematikk, høsten 2016

Løsningsforslag til 1. obligatorisk oppgave i Diskret matematikk, høsten 2016 Løsningsforslag til 1. obligatorisk oppgave i Diskret matematikk, høsten 2016 Oppgave 1 a) b) r = p q p q s = p q q p q p t = p q p q c) Vi ser av sannehetsverditabellen at uttrykkene (p q) r og p (q r)

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. Aa - Hovedstyret L0001 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll 1908-1912 3/031/03/2 en mangler i arkivet L0002 Hovedstyret Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka

R2 kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka R kapittel 1 Vektorer Løsninger til kapitteltesten i læreboka 1.A a Punktet P har koordinatene P = (,, 5). Det gir PQ = [1,, 3 5] = [1,, 8] b PQ = [1,, 8] = 1 + ( ) + ( 8) = 69 8, 3 c OR = OQ + QR = [1,,

Detaljer

(*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!"#$%&'&()#$%&

(*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!#$%&'&()#$%& (*+,-.&/01&2342++,5/67108&0906&:;+&!"#$%&'&()#$%&

Detaljer

Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri

Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i MA2401/MA6401 Geometri Faglig kontakt under eksamen: Frode Rønning Tlf: 7355 0256 Eksamensdato: 21. mai 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS.

Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS. Løsningsskisser til arbeidsoppgaver i CAS. Oppgave 1 En bonde har et 20 meter langt gjerde og skal sperre av et rektangulært område der en av sidene i rektangelet er en fjøsvegg. Finn maksimalt areal som

Detaljer

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik

Løsningsforslag. Høst Øistein Søvik Eksamen R Løsningsforslag Høst 0..0 Øistein Søvik Del Oppgave a ) ) f x x ex Her bruker vi regelen som sier at uv ' u ' v uv ' u x, u ' og v e x, v ' e x f ' x ex x ex f ' x x ex f ' x x e x Oppgave )

Detaljer

OPPGAVER FOR FORUM

OPPGAVER FOR FORUM OPPGAVER FOR FORUM 2006-2007 MERK!: Du skal først skrive hele oppgaveteksten for hver oppgave, og deretter svaret på oppgaven. Hvert svar skal være detajert, og skrevet i et klart og tydelig matematisk

Detaljer

Brevik barnehage. Årsplan Sammen om Porsgrunn

Brevik barnehage. Årsplan Sammen om Porsgrunn Brevik barnehage Årsplan 2016 2017 Sammen om Porsgrunn 2 Brevik Barnehage ##$ #$'()*+,-.*/+012/-2),3,1''4-),4+$44056))4*/76)-2.,4,8 9,4')644,,+2:,+25)144,;

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse Løsninger

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse Løsninger Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2015 2016. Finale 1. mars 2016 Oppgave 1. Fargelegg et 2016 1010-rutenett som et sjakkbrett, med rute (i, j) hvit når i + j er et partall og svart når i + j er et

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD 1. Innledning Dette er kompendiet i Euklidsk plangeometri leder til beviser av Pappos setning og Pascals setning. En rekke kjente setninger er vist underveis, med argumenter

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag

1.14 Oppgaver. Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt.4.4 Oppgaver..4. Konstruer tangenten til en sirkel fra et punkt utenfor sirkelen..4. A og B er to punkter i planet. Konstruer det geometriske stedet for toppunktet til en vinkel

Detaljer