(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5"

Transkript

1

2 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 #$$)$0&%+ / #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$% &%$$'&"%1$)%-&%!) " $$%& " 4&0 " & " 6$ & % "" 57) "' 8! &)$8* "2 %+ $& " 4 &&8 )- &% "%" $&,$#"(,3"$/ - 9 $)$:" 1&% 9 $)$:" ($ $47-',$&"%! %$'$$ %-&%!)2 8% 2 1! (4$ $%!)'")$&"%! %$'$$ %-&%!)4 6$ 1 4)$ $1;8 84)1;8<1.4= 0 &"*$& '$$% $%&" &%!)'")$&"%! %$'$$ %-&%!) % *+ $!'$,$'$$ %-&% 8 &:

3 56 8*0$1 *0$ '$#,!$$)%$%!)-" &%!)'$$ %-&%/ - " - (&: " $%!)'$$ %-&%6 6%&)$'! $' ( + $2 0 &"%1$)%-&%!)",%-&%! $, $$)#,&$'")$)- &% "%" $'$& %$&#"$4 4$ *+% 0 $%!)$% $!,"%!)'$#!(,$$0 ;$)$0& / # $$)%&%!)'"7%$$$-0 ". " 3 & / #,$$)%&%!)'"7%$$$-'&)")!"#$'$% &*&,)'!8#00 " *+%&$& " 1 > ".:$& / #,&)-$ $%#,$$)%$,$7%$$$-'&)")'!&)$&*$#90/ " - %&$&" " " " 8$ +& " " $ +% + 9$%?' /0 #,$$)%&%!)'"#& %&$'$-1$ $-06 ".' " 4 + ' ".$ & + ' " 3 $).(6 32 // $!,"%!)'$#!(,$$02! 6 *"$'$)$(,$0+ ' * %)&: ' $&%) ' - &$ 6 #,&)-&%!)'")$(&$$" $$'$$ *$" $( $04 ' - $ ' *0$ ' & " ' *0$ $&" '" 4&0 $&" '' 1 %&" 6 '$#,!$$)%'$!'$,$'$$" %$/ ' *+$&"

4 056 ' *+ $" "! 2 (&$$" $$#!",$!)%!,$" '$'!&)$/0 2 8& " 2 ) A$&" 2 3 +B!)(. " 2 C$!"" 2".$ & +B!)(."" 2' D7D"" 2 (&$$" $$#!",$$ *$" ')/6 2 8& "' 2 -.C* "' 2 8& 0!"' 2 (&$$" $$#!",$$ *$" ')- &% "%" $/2 2 8& "2 2 )% "2 2 1 &0.E14"2 2 ( &$$.E14"2 2" -C" 20 (&$$" $$#!",$$ *$" '$-1$ $%'# $!)/+ 2 8& " 2 ) +%&" 2 +%&" 2/ (&$$" $$#!",$$ *$" /4 2" 8& " 2" )--' 2" ( )$$--' 2" 1 % &--' 2"" 1 &0$&$ -<--=' + #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$(&$$" $$'! ')&%$",$)%6.' *0$ ' $ F4' *0$%&' ". *0$%& ' ' *0$* # ' 2 - $ ' +!)-" &%!)$%'$#,!$$)%'")$(&$$" $$'! ')&%$",$)%60 *&) $$$ ' - $&%) % $' + #,&)-&%!)$%#,$$)%&%!)'")$% &%$$'$ $% %!),!$,,$6/ ;A$ $ $'" ;0 $% $ $'" # $ $'' *+$ %&$&'' +0 #,$$)%&%!)'$,&$" %$#!",$,$)%!(,$62 * $ $&)$'2 *+ &$'2 0&%!$'2 ' #! $! # 4 $%!)'$$&:!" &*$,$$ *$"64

5 /56 ( $ &9B' $&% &9B' #$ &9B$0&%!$2 #$ &9B$$ 2 " 1&,2 ' 3 +,$$ &9B2 4 % &%$$'$$%!)'$$&:!" 2 1 $2 *+%$2 0&!$)$ *;12 4+&9B2 " $&&9B2 ' - $ %,2 4 #,$$)%&%!)'")$)- &% "%" $"2 1$*9B&:2 # $&9B&:2 *+ %,2 *+ $ &9B2" % " % &)!)'$'!))$$$" $$26 8 &G2' 882' " 8.(42 ' 1&&4 $ $ 2 1&&4( $ $ # $$)%&%!)'$,&$" %$#$+ 6%&)$ 3 $ : $-4 *-4 $ $ +: *+%+ $ " -4 #,&)-&%!)'$,&$" %$'$% &)!)'$'!))$$$" $$+0 - &)&0 & 8 : * 1$9$ %& " 0 $!,"%!)'$#!(,$$'$!")&%!)#$+6 #$$)$0&-4 ' 8%)%&' (0&-7$B$ 2 #$ %$ % 2 " 1$&-4 & # # $$)%&%!)'$,&$" &%!)'$'!))$$+4 8!$ 8& $!$ 8&!$,$$ $:$!$ #,$$)%&%!)'$,&"%1$)%-&%!)+84 8%+! 8)B $ &$%+!(4>8 3 &$%+!(4>8 8 :

6 656 " *+%&$&$%+! #,&)-&%!)'")$% &%$$'$ $$&",&)$" $4 4$ $% 9 $)$: 8&0$ 4$ % -(,$ +B!;(.-," " 4$ &0$ &%% 0$' ' 8 % 02 0#,$$)%&%!)'") $$&",&)$" $42 8$ -(2!% -( 8 % 0 -( 8&0 %$ " 8&0%% 0$ / $!,"%!)'$#!(,$$ $$&"&)-,44 " #$$)$0& " #$$$-( " 8$)$0&$9$%+ -(!%%%% )%!'"%!)&)%$ )$%$" %7&)'&$,$ &%!)$ *$ %-( 8&%-( " 8 $-( ' 8 A$ )%&,,&%!)'&$ *$ 8 : 8 :> 8 : + 8H +>$ " 1$$$ +" ' 8)$%(8 $<(8=" $" &%!)'") $$&"'$#$ $% $/." 8 &%&0" 8 -(' 8$ $ :' ",$$ $ :' ' 8$:' 0#"(,&%!)'$$ *$" " ") $$&"'$#$ $% $2 6%&)$2 - $$ $)$ 2 /$" &%!)'$! ')&%$" &$ *$ 2 " 1 &0 -(2 " *+ -( %#,$%$1)!,!$$%,$*",)$ &(,%$'$,&$&'%&)$4 8&+% 09 8& $ 8 $$ 8 $%+ " - $& ' 1 * 2 8 : 8 & A$:

7 256 3 & A$: #,&)-&%!)'")$% &%$$'&$&'%&)$ 8 &$: 8 &$ $$% 0.$&% 09 4$ &64C " 8 ' 1% $ $64C 2 8)$!% 09 1$% 09 +&)$ '$#,!$$)%'$!#!&)%'"!)%!,$'$3"& &)%&)$#!",&$ $$&"0 8 : 8 $$ $" *+$&$1 * "

8 +56! "!!# $ " % & '()* +, & '()* ; ; <=> ) -. $ $ * "'()*+,-,./0*(12/ <= =. A. ( 1$8BC ; C?D & ' <. < EF)%- "'()*+,-,-1.2(13*21)4 <= C.? =, = =? C = =. $. '&, * # = > o >= =? E G C =, = ; = = o >= & ' <.,==?; = = <? o >= & ' <.,=;

9 456 o > = & ' = = &= =.?C> * ;>? = =? FC. = = =?; =? G = CG?C== C G!!" #$! %! & '((( )" %%!* %% #*!!!!*%! #$+ $ " ", & <.= = C H IF= = *? => )5-*'()*+,6 ()12.7..)01/.6! % JF?D ".! > o,, 1& o % =.G.& 1$ & = E?D

10 56! = " D " < &E?K! "?G ' ' = F = # I &. I & &< I & &E G?D "! # =$& = ' >( 9 9.#$ A$ =.. = ; I &?D!?; G I " < E= =? G =?E!! I = - C I " '? A. LB

11 /$ ("0 56, = ;? E ; $. G = =< E;? G= *? = ; > )5-*'()*+,6! < " F 89,6 F <? & & ' < %JF. ; JF C C C,= < ;EG % A F B < < E < E; CE G?D C & ' < C C " & = C? G %0 # G F

12 G 56 = = 12! "" * C? = > o ,*(.,2(-1472,*(.021:,1(,02)(; o -12,*( o $<)751>C F M.N KGK. =.E=. ' o.7-->c?d & <A". =. = LB o =5,53,( >? M FC. =;C C ; o,2.1- > C ; (" " == I =? ;? = A. =B.C ; = =?' O. =, = ;O> C. =?D = = A#!. 4$ #)B B E? C> I E = =# #!.D = =!. E. E = $. FC=P

13 56 *"! % & '()* *- % & '()* & F=.& < * <? > o?? <? o?? <? o? K?? G F o? F= ; o

14 056? Q = o? K?? F= & ' <, C F 9?. O;=A$% B **3"#!# ") % < E ; G =.? ; ;?. F F *? > ;+,-7++()3721)4 ()2)0)9,* ,6 # 5 9?.)%, &?5 9?.)%, 9?.)%, $; )%, 9?.)%, 9? 9? *4! ""(, ' FC FM? C; C G FC G ' = < D OG G = &. =' FC < '?. C < ' &. &. < ' = & ( FC 'G C (. E G

15 /56 < E? ; '?C #. ='? '1 <?D < $. C?? '1 <. ='C < F= D ' ;< = 5 "! "! -# 5 )6, F C? # F >,.)%,. )%, 9?, C F GG.; '&, E,E= G; C ;' O. < '&, C ER *3"#! ,*(> F G. '&, FC.? < F C; = >? =. JF O; ()*+,-,0)5+2,.>, F 5&, = = F G'&,. = ' O. OF=E; <?

16 $ #;. <?? =&. = =?? G = =? =&. F G= <?=?$. F E C F ()*+,-,0)5+2,.>()*+,-,(,..)*(0,., F 5 F;?. G F? ',&&. = ==?; I?$. = ; &.? G?. D G=; #;. <?? =&. = =?;. $ = G = = &. G. D ==?;?=

17 256 F =?= C= ; ) &F??D. = C == G # ;. = > $ S S #F$ >=?.',', "&.= <? #S#S? /$ % 6 '==.?=?C = &. E?. =<?.?E &? = & < G > ATA?D =<U=BAFF=VU7777''11WBB, A =B F G & F X =C?F=? C = GH <$+ > <J<)B 1 K =<+1+ LK""I== /! 6!# /7!# & '()* ;? F * ;F >!!

18 /*!# +56 F. DG >,.)%,.)%, 9?*< F :,2: A8* B R? < E ;!5. M=. 4/. 4+. )% M 0, F 5, G F A=. B F, G0 E < E; )% #M, F D 5 < =F < =/6? & )%,.< =FG )%,, F? F > o, I C o, I =E FH E 6. CAB o, < CFF= I o, FF=.? G & ' < o, I FFC < C. O C. F?,(3,(). 9? F F E > 9? < =E * F 9?> o, =? A?.7.)1B o,9'e? M M A. 5 5B,%%.C

19 456 F; M < 9' o,9'%% G. <, C FF=. < <9', F E? C 9' o #G. 9'>%% F <,9'; G %%? < F &.9' Y o $.9'; M A B M >..F M ; $. M =F= o,9'< M $. M G G M.< C, < o, < <9'=JG? C F=. C M A. 5 B& < C M C,CO.< M.OG? C G < F #< F < = o & F C? /( 8 & '()*,= M= ; F A.8 $ (+B E? M?>? ) ) #C C < E ;. "#"$?<,&.< =?C5 ; R

20 56 ' O. '?== ; MGC?= //2 " %6!# C C? $.?E <F F= E?C F.? C<F / 9? )%,# X G? C?C F. > o "$> =FC? M 9?.F =F M 9? o $> = M 9?G o "$> =. M < E; 1 "!"!# 1)!) %E G> o 8 &) A$ &> C? I.? F "?C I G F F o 8 $ >?? ;??. G I o 8 &) % )$> C F. C??;? = 1* 6 " # E = = =? H E; #;.?= C ; I E

21 &. E C?> 56 &G G E G G C JF # &E> % C ; < &E > F =?G &E > = C? E< 1(" & = ;. F$. = E =? G F. C= CC C M= '.? "?.XF = C F X. #!.$.& 4$ A C G B. #!#. =E > )4.,(:,( 5)2.-, +7..,>? ;? 0

22 56 *(/,-,:1,57A1579,-*5)2-,+7..,> #?. F=? *(/,-,:1, ,-* 5)2-, +7..,> 2191.,B97=)4021)447912/-,0)5+9,A12/-,.5)2.-,+7..,>N ; E < EA.D.F? E;B )4'*,*( ,-* 5)2-, +7..,> 2 E 1/! ) & ;?. =,=?= F. # = =. =E #! >,*19-,:,(()*197',-* 0)5+2,> C? *(/,-,:,(()*197',-,.0)5+2,.> C "GC=?= G / ,(9,0)5+2,*(-,:,(()*197',.-*0)5+2,7+(C.> G G? F ' FC 9'A7.)1=/ ; =?

23 56 C C M 9?? 11(" 89%?= M 9?. M M.C M, E 2D C= C J # FM F< =F F= M 9'?;. C C?= R 1:.)0 %".3 / ;?, F= I*? > 1:,7*6 91,42.6 )42(89,*(-,-)5714,6 ", )%, ",.)%, )%, ) D F )%, ", )%, ",.)%, )%, " )%, C F " C )%, ",.)%, )%, " )%, F " C )%, &,.)%, )%, 0 " )%, )%, & )%, )%, / " C )%, & C )%, 1;("!# " G F; F &.; ; F >! F G..! # = &. CC

24 056 G=. =C < 1<. & ', = C = 1 = <???? A)%,.9?. LB

25 /56 * 5 " *="%> *="%> " G?C C F 5?,? = ;KE C?C5 C = C C.?= " G?C A?. 4)$ 7- B? C > > O? # < = %>,=F < E G #. = C. N KGK FF= < =. = " = <. FF= C=O F =#.= C < &.<?C.?? (> #?. > ; =I. **!="%> "#9 > ) >?C5 A B #9? ) > F? G ; ) * > C C EA. LB

26 656 ) +. 1 ; 8,>,C C C. #9. ))+.1;8.)4,> < E Q C >?.,'&# A& ' <. LB. F ) > =.?,. =. ; F. *- 9, G#9 >! % -"*!.- - / %! 123$4 - ) F F % < #9 >. $.?; #9 > 72/')(1, = F?,= 9 FC AMB *219. E & ; C;! A#$B! #9A#5$ B! = < &#!

27 **.- " 256 " C )(> I;> 6 > F <? DC < E >$ <. F= F. K &# > C. A,B? O FC FC C&. **.,! " & G#9O. FX?'; < > ) = F ;. N &. < & ' <. C=?&.= = C FC ) =.N KGKC?#. & ' <?=?=JG $C=. ='&,E *** )0 #"# # F =? E = #9.N KGK> #= # #

28 # = +56 & ;. ; ; >.%= $ "? #9 XG F<C C?.. C = F; " G..C " =? ; C #9 '=. ; **.#-,,F&#< F?.C,F > /097(721)4,(21=10721)4 (70210, 272,5,42 >, # F $ = = = 42,(:79,.-,+* )4-,9791.2,-,(/:)0721)4-,0,(21= (75C2(,.-,(,4)*:,9,5,42-,97*2)(12/-,0,(21=10721)4 719,-,9709/ /(1)-,-,:791-12/-*0,(21=1072 <, C.7*A,27*A*2<)(12;4=)(5721)400,.. F MMD*;##M $ <. =?#;. E =?> ' #.?,.#E & %

29 *$! " 456 * &G.< E; E E > 1512,-,:791-12/> ;,0) ,-*0,(21=1072>K 8/4 )42,4*-*0,(21=1072> 97.1'472*(,>!/(1=10721)4-,(/:)0721)4> F G! )4-,..2(72/'1,.> A2,4.1)4. ; C ** ") *? > )-,-,(71.)4 )42,A2,-* )4 9<! G &, & F= "< < ' G =!! 1 -, " = " *%?. &??.; ; <,>, -,37., C, -,927 C? E,?

30 56 &.,??G?C E >,< E;,F=G,,,,C, 'E = > 1;8#$4 1;8#$, 1$ 55* > & ' < F -%#??; */()! " */()! " '; F=?>.7*:,'7(-,-, 9/272-*.;.2C5,.7*:,'7(-, 574*,9, 574*,9,*? C = C > /2<)-,.-, 9/5,42.7*:,'7(-/.7*:,'7(-, $ < E ( -FD;? # #E = ( -FD; # *219.*2191./6 )%(M; & =

31 56 */*3"# " =E,C= C M

32 56 5 " 3 6,C F. C E I D &. E?D P<E #9."> /=14121)4 " C?C5 D.. C '.. =C F ' O. C Y ;09,-,:1, " C C. K <. ; I * <> " <G,&A & F <B=E, #9,C ;>, ;?,. F= &.< <G *.3 6 /=14121)4 "E? C E.N KGK>, A B,

33 56, >.. C "'&, E C? E# E. =F?7 * ;+,.-,5)-C9,.-,0,(21=1072. '; < E F= > E,E? E. E? = A. LB $ 8#. #.? C E.E=? 72/')(1,.-,5)-C9,.-,0,(21=1072. ; ; = E> 5)-C9,.* ,*(. 5)-C9,.)(-1472,*(., > 72/')(1, )4021)4.*921+9,. " $-?C F! G & " " G!? #! I & G C.? E? ;. == F=#. E G E > )-C9, 72/')(1, )4021)4 & " & F. < = $-. =

34 056 C = " " & F. < = $-. = C " G " & F E G = C!! - F G, E ; C I I! - F G, E ; I $ 3 6 *2)(1.721)4, '&, F? G. C??E = H = E&.? = & ' < = C > I, $ C, ) %.? A B, %.?

35 /56 C.? >, E E 8 E 1.,DE)*(,GD F>, G E D = =, I? G *" * # F? > 6 $ )>? 1$ 1 >" E.1 1:!>! = <.. C <G&% GH > o 9 o 9 o 9 - &:>" =? M= 8# ( % ># G ** - > # C.?D = =>

36 656 4&0&&: N <.8#. 4&0% &:N < G? E GDE. ; GD $!% = $.C G = =?C>,,< E;,C =, $. = F <?E G F =, F ; '8#. ==.,F= =.?C < <? ; >F=. *0 " '; F ; > #9 Z2># ; F=FH #9Z>$; #;. > 1 ( 1$!

37 ! M $; 256 -#)"" " #&F. > " E &&; & ' < A1 * & 1*B 1 + *!AB ; 5$#?. C?.C C8#, C >,,= FF G,= ; F#9Z2&; [ = M< M ;,= F#9Z2G=,= E ; [M<,= F#9Z G C

38 +56 / 5 " " %6 = /-# /", F = F G; " F ;. ;> = \ G\ &.< >CD.CD E CDR '?.? > * ;G% ;. FC> FC? C A.. =.. =. = LB FCGD A G. LB /*= :7427',. &. GE = > # > M H,CG G > F= G #? > #. G O " C> CG )4., C G >

39 456 )=?, A 5 8B %, A 8 B &EG =. ; 5$ A *$ -*$!B = = A B = )5+).742. # D G> #9.<.C M?C & ' <.Q M G. M,= G.; G #. E C O;;= /*3! = /* * ;F Q G D > #$ #% 09 &$ $ #& (+ %! & $ : $.. C ;? G,.3,.)14.,29,.(,..)*(0,.4/0,..71(,. #.?F G G?GF> ) " 0 > ; < ; ;. 1 AC B 9 B. N KGK "(?G "(F

40 056 )><. GC 9\9 G? CF M. F ) 0 ) >? A B? ; = C. ) 0 > < ; C>"(..#&L, F; C? ) 0 >, =. C= G?G? )-C9,-,0,(21=1072-,07(2,.D+*0, %E G?> &=. GI=! G. G " G. G G = C?E ; M GA$-.#LB /**3"#! &EFE G.? #.<;? >= K ', (1+21)4,= C F= = G, H F F R #. C =>,? G # G.?? =

41 056, A = B.?= A LB,F= =.C =. H? E JF *2)F14.0(1+21)4 X C= E?. N KGKC?.?G K C ' O.??. C. G#.? = E F C?D ==< C.? /$ " %6 /$,=?E C E == G )(5721)4-,.* ,*(.,? C G G. ; >,?D G G? G,? C!Q C? FCC & C >,?E G, G; < =,?E A < E LB

42 056,?E ; C G ;C G. G 7(75C2(,.-,.2(72/'1,-,'()*+, %E == = G.G> 0 > ; G 0 > = E; G & 0 >E F X G% '. = D D. C ; =5 ; G /*?" %6 3?E?? =E >,.091,42.4,+7(:1,44,42+7.D.7*2)F14.0(1(,>. C E C#!? C * ,*(4,+7(:1,42+7.D)*:(1(-,.,..1)4,4* (2,D+*0,>. C C # C #! G?=,?D ==.XG; = 5 * ,*( 4, +7(:1, D*2191.,( 9,.12, $,3-, 9*2)(12/-, 0,(21=10721)4 +)*(.14.0(1(,+)*(*40,(21=1072>. C ')?= C =? ' C? & ' <. C,9,02,*(4,+7(:1,42+7.D91(,9707(2,D+*0,>. C = C?* X P <

43 " " %6,6 # 7(, A 1",6 7( 1" &=;.E =$-< E < I DCG M=?C &.$- < F M)%-' O. < E > <. #.$- < E?C5>FC E< F 1*7,< =$-C >, E. $- FF $- =?$-.< E=E. < =A-$9.-$< 9<B.< FG = F'$8.'$&$< $- =.G =?.$-=E = $.$-?C < < =.=JG= F & 0 #.< = F< =.?CK < < =.K F F < #.< = < F?C. F' O.FC < < =< F,F< = G/69.C D + R

44 1* ",6 7( )& ' 1*3"#! " 0056,; < E$- = #. >,= F?.F R ;?. C % < < R &. ]?E> M. = FCF " = 79$7$8$ =? & A <& =B 1** B",FF $-.< E FF = #. C F < EF.?.? & ' < &. =E K= $- " K= FC C 0;+<,(,A, >G = K= 1*> ",C 8#. < F C < R E= ;F< &?E. C

45 1 ",6 7( )9 1! " 0/56 '. $- F.?;F; GR#. > $ $ : $> E = =,(5,22(,-, 0(;+2,( 9,. =10<1,(. D 971-,-*.;.2C5, < E$- -&$& >.&$$ $ $9$ $ +>? F = F&$.'$ '$8 1*(" "" &?FC < E$-.? FF $- = > 5&>?6? 1. #, *? = F< = < E > ;.2C5,-,A+9)12721)4 9')(12<5, *1..740,-,09/ &$ /6 8# '$8 /6 8# # &$ /6 '$ /6 # 1=F $< #M '$8 +! = F.8# = F'$.C = F?-#0K#.? E ==>1 $%O4&0O 4&0 O 8 $O# [ (;+2)'(7+<1,.;.2C5, ,(-,.79')(12<5,.0) ,+)*(9,0(;+27',9,<70<7',,297.1'472*(,

46 1/#!"#=!C 0656 & C= < E F F= C < = C ; FF=E; C< E #.??D === E > 1 $% O 4&0 O 4&0 O 8 $ O# [ ((H26,==70,( 9, =10<1,(-/0<74',-, 5/5)1(, :1(2*,9, 1/ " #7( 1/", =$- > ^ G? < < F '. G < < F 1/* #,",CF< M =.?FF E& ' <D < =<?C F 1/" #,", F. > $O F< <.FF < = $ F< <.F < F< G < <.F < $ F < )%- -&% -&%. F < F -&% < )%-.F < $<. F < ;C< D

47 1//7 & %-)7( 0256?'&* D; F C = F $-?'&*.F < < ' O. #?'&*.?; AB ;?'&*$.? $;C!F 11?" %6 ';?E < E$-> 8%$ $% $ $ + >. C < F =J G 0,(2*219I.2)(,. F 8 &%$$%$$ >CX =?'&*< =??

48 0+56 : 5 "! % "" ) % :!% : > )" "? C? < E C"? C C = "? C I>, F IE;,, =, = :*3!% > )",? C > = ' = $. E? E = % G? GDEFC? :"!%"" "? > #E = < E; & #

49 :/ 0456 &?. > #X ' X E C < E ;. &CX E G FC. = = ; 0 $?X F G? :*!%"" ) % :*, E > F*#) I#. = E FR &.; GC? > = I? ' < E; " E FCI " #!CE & C I?. )4=1'*(721)4,2 7479;.,-, 97./0*(12/ :**3 6 """ " ; ;;E.> >- "$ I>( "$?>5$.? ;= C?== >- $ - 5$.?,&) = )%,.O )%, 1 >: $ : 5$.< = 5( < E> $. C G

50 :*) "" & '()* /56 %. < E ; *? > 702,*( 91,42</(12/ 91,42-,42(,+(1., 7*2,./0*(12/ /0*(12/,, )-C9,.+(1.,4 0<7(', # # ;.2C5, -,A+9)12721)4 4+ )%0 M 8# # 8# #, =? E. E? I> I ') A'1# )B F AB F A&B 1I? :*/3 6 """ #. F E?D ==&. G = E.E M M&;MP P&$# C E E. > E M= E >? <ER C F E = '= I M E.?E = $

51 /56. C E C I :*1 6 """ &? I.E G > E = = < D &. S++40/ > o -$% 09 9 o -$%:H + o -$%&$ /0*(1.721)4-,.0)5+2,.0)44*.>, & E? C# C A= 'B.? E == > o 1&N&&$ && )4=1'*(721)4-,.0)5+2,.-,.,(:10,.> =.? C &,A,&B )4-,.+7(75C2(,. /.7021:721)4-,.(7++)(2.-,((,*(.>? ( C < E O. #. =E -"*= >

52 /56 )4=1'*(721)4-,97-72,,2-,9<,*(,-*.;.2C5,>% <F F F.G )%# A) M%# B "'#, <F F F 9? )%,# C?? < E?,=. XG?F% :*:! & G.? ; FC = R #. F>

53 /56 = F C > o & ') o & A'1#.). &B o &?& ' < o L $ = (E > o,? I = G; C? o & o & < = < = < :" 6 "" :3"# " ; F E > 7(.2(72/'1, -, '()*+,> ] 4&0 = 7(970)4.)9, )4=1'*(721)4,27479;.,-,97./0*(12/ 7(.0(1+2.> =J G $$'%$8$.? < E :*3"# " F<E > ) E? $ -<C A=B$$'%$8$ = <?<

54 /056 ; 5 " % "" D ) ;"" D ;. "", I M?D R&. G > " EF<C I & CFD;?& ' < & C I & C " E C? E ;*(" % D?. I? =?, =? I G = I G = I &. >,D = ;?, F D;? & <, 79$7, D; ;7#E 0 % "-), & <?. $$ A$;? = $=B. M?D & <&.F $$> )%' >F?& ' < $?_=>FD $?FM>F I

55 = =>FD; //56 ;/F 0, = = & ' < ) ;&. > $ JF?& ' < IH C '? C?D & ' < ;1" #E 0 % "- #FD;?&'.F> I )-, -, (,.27*(721)4 -,..,(:10,. -744*71(, '.; 2-.*219,A, %19,. %5):,2)$ NP&$ & ;:(G(9G, 79$7$8$ C C 1 ; 79$7 F < = 79$7 > < =< M )-,)2-,+7..,-,-/57((7',> C= & ' < = M M=; C = I M= G H. ; < I F<C I

56 ;*"" )F( /656 ;*. "" & ' <? ') &. ') C? #?C> " #C # " EG = ')= ' ;** )F(3 &. = ') =. > " X') =G& ' <. O= C I E ') F?= X =G& ' <, X'), E; ;') & E /0*(1.,( 9, 070<, 0)42(, 97 +)9*21)4. G D <C. C? = ') D;'). ') ;*. 60 & C ') F?= X =?E G > ". CF?=XX')?C=? = K C ') ') ; G 'W " ; =

57 /256 = =C G ') ;"" )! ;. "", '1# )CE? CK #? #?C > ' C'1# '?;'1# = #CC ' ) (! C = ) ;*(" % )! " =? E E??#. '1# ) = C $.? ; ; 6H & I '1#. C?> & = '1#>. IF 021:,(9,4(,'1.2(,5,42-7*-12 '1#, E ; F D;>. = $ + &, J ;.2,5))2J K;.2,5K &= D '1#>. = FC '1# <0+)' 14+70,41.G E78*PD*P11$P P.+ P4& # C D ;/- " )H # '1#. E G >

58 /+56 " = G >"?'1# F ;???; " '1# F; = R&?? C ;1(" )& F( #C).? E > 8& $% 0 (& -C> = = " )R 1A$$$ -C>. ) C (? %! $ > )%0? ) (! GD C ) (! ( $ B$ -C> IF 4(,'1.2(,(-,./:/4,5,42. -/2719/ , E)*(479-/:/4,5,42 $ 14-)L. ) C $ $ + B! -C $ &$ & > `< `a< a,&, C. C F D; C =,$-C:> O.?G ) (! C# ;/"" ) #! ;/. "", F C I. =?CF &.?;C ;> 8& 8

59 /456, %: > E?;. =F ) (!. =? C C ;/*(" % ) #! # G =??.'-A'? - < B - & ;.,(:,*( (/.,7* 10().)=2 6 0)55*410721)4..1'4/,. ;/(" ) #! #;F. ; > ( $ -"*!:& ( Q $! :& > G IC <C'- $ C. >. $&0 +A,$ %&$& C * $&0$ & 9 $ $& %?/ & $ $ %& ; = +/(72,*(-15+(,..1)4 +/(72,*(-,.7*:,'7(-,.. = ,*( 7:,0 +)*:)1(? ;1"" ) ( ;1. "",;; =>,,,=? C R#.? =?

60 ;1*(" % ) ( 656 =?.? E?? G >.,(:10,..,(:10, (721)4-,.,(:10,-,+* )4$)(9-$ C ;1-% ) ( #.? E 42,(-1(, 9700C. D 0,2 )(-1472,*(D+7(21(-*(/.,7*> =!"*$ %" $ '$ $!) &)!)7$. & =. S++40/ < E ; ;1/! ( # = =. > M D; C K< E ==? ==? 'C FD C F D; = XG C ' IE FD = =, F. X C =S#G FD ;FD;EC = ;11 6" $ =. = E > 5$ $&:. $ C3> ; E <? & C? =?R ( $ 34/ *4 CC4> E C

61 656 < 5 5 " "! % ""! < "!%""! <" % = =?# > &D E G " 79$7 D;? & <*3 6 """ " ';E? > >?, F = = " ;? C === _>, F = )%,,= <$ "" & ', = 8#?; E. > 91,42. -,42(,+(1.,. 7*2,./0*(12/ 4:1()44,5,427*2)4)5, 97..,-,4:1()44,5,42 )-C9,,.0(1+21)4 91,42-,42(,+(1., 1$ >.5> 1$> E?? E?

62 8>? 656 7*2,./0*(12/ 4:1()44,5,42 7*2)4)5, E + >.5> E + >8> 8 > ( 8 1$>.5 8 1$> 8 8 E + > ( 8 E + >.5 8 E + > 8 E?? E?? E ; E?? E?? E? ; E? F E?? F </3 6!, E F C I CE?8#> ;.2,57-5> ; 4,2(,.7-5> E -!$ )4=7-5> E = * C* $ 4+97;,(7-5> E = *4$ $*7*7-5> E =,

63 ,E M `< `a 656 <1"3 6! "",E E )-C9,-,./0*(12/ = F? = F?)-C9,-,./0*(12/ -F E C D E =! " " E F C G F C )-C9, (721)4 F; = G? ; -F E = C E = =JG?D = = # E FC E I $ M7*!, C FC I C#! = F? )4=1'*(721)4,27479;.,-,97./0*(12/ <: $ C#! =, M FC E!> ( &>E!&! $&>E!$; 34&>E!- #= (8&>E(? FEC -C3&>E!# F

64 #33-1&>E=! #CC&>E!!) #,87&>E!! M 44&>E!## #;.&>E! 6056 <; # =?.? > ' = ' E ' E ' E. <* "!%""! <*3 % ". I? =?D ==#. C F?. CC C < >??.; &. ; FC < = > >, E = = = ae a< Ea ==,E )-,-,2(712,5,42+7(3)*09,-,(7++,9-,97.2(72/'1, -,'()*+,* ,*( '; >,5+970,(*.1)44,( $ &$ &>,E = E FG $ >,E = ; FG C.E CR <** "!%""! &= >

65 6/56 1 $ 3( $: $ &0$ - "$ 5$&0$&$ & $&$% 0&$&! &0$%& 1 $&0 $&>.$ $ ) % $> = =. = <.$ $&0$ %&> ; ;&$$ +B!> < "!" <?D ", = = = =JG&.?> 1A$$%$$ $> 5?C ;! +$)$. )$%B : +$ $/$%$ $< #,/&= <*?6! G= = =.?= ;?0 <E=> C'9,,.0(1+21)4 70<7',,(21=1072. #C=; F=.= FF=? K. = $ C=. FFF= G D = = =? =

66 <, C. M)4,42,(4,2 6656, Q M=?? < E>``. ``.` `.`=` ` `,X CC;M= AB EX $;>..?. # <2 " # I = =. K> A'<K,M,?<B &? + $%$! & $!> C ;?C G = = + &&! )$>? D ; G C = =CG F< ; R > #?E. = = E D ;,= ' O?C?C = </3"#! " *G < = => 14# $ $ $ )$0&/&& + 3! &0 ;B> FC = G,$$ $ $ B&!(18 && && 3$&!$$,$$$ %$ $ >

67 6256 </ " "" % </3 % ' =E?.? D G C &. =.?C >,470,,(2,,2:)9-,-)44/,. 0)*2,0974-,.214,-,.,..1)4.7:,0,2.74.=19 1(727',-,5)2.-, +7..,. )557',.07*./.+7( 9* ,*(=1479,.0(1+21)4, G < = < = < G 79$7 & < E b; </*3"# " $ =< E;?. E > " J? " " = $ C C?. F; </(",6!0 & < E;?. G>,22(,9,.091,42.DE)*( 021:,(9,+7(,F=,*-,0)44,A1)442,(4,2

68 6+56 /.7021:,(9,.+)(2.(4=(7(,-727..)01721) ,(9,,.21)4471(,-14=)(5721)4,2-1-,421=10721)4.C > o - $ & %& % > =? = =5. = F 9?.)%,, o C& & > " F =. C GFC; o 4> $>? =. =?D.; = 2191.,(?<? ; <//(" ",E G #.; FG > 2191.,(9,..;.2C5,.,2> O.F?C < (;+2,( 9,. =10<1,(. <)(. 0)44,A1)4> F? M C?. < =? F F ; R

69 6456 " ) ' 4 ()A,GD< E & I > ". (& " $.. C?C? GD " R )"FXC " GD.D $ =E ))(4( -) =E,< E= GD > /-*1(, 9,. 142,((*+21)4.-,.,(:10,> G D D? /-*1(,9,.0)N2.> GD? = " /-*1(, 9,. +,(2,.-,-)44/,.>? F < G D *'5,42,(97+()2,021)4-,97+()+(1/2/142,9,02*,9,> * "! =E '; G = GD>, = < =C,.)*219.,22,0<4)9)'1,.> ($= o, o, o *<&* &=

70 256 2 =E,6!0 ' CC = GD.G.< E; > $14-)L.+-72, 10().)=27.,914,,0*(12;479;.,(,(:10, ;.2,5747',5,42,(:,( / 2 =E $< E.FC E=C GD#.?> $14-)L.+-72, ==10, +-72,>. F > 5 55 > <GD --.S8! (,.+)*(-7*2(, )4.10().)=2>;.S8L (,.+)*(-, )4.4)4F10().)=2 1 )(4( # ". I> $ 14-)L. +-72,> G D G D? "& ;? "."=,(:,*( > G =E?GD = * (721)4> =?? F > 5)S5 91,42.-, 51.,. D " = * 9 B &: C F= < E "=E F= GD 2(72/'1,-,'()*+,>? = = GD C.??D == >?GD = " < G D C(& E "

71 : 7#4" =E 256 ; <GDC" <> )((,021=.-,./0*(12/> E?; C < E 1.,. D E)*( =?= C < G 1.,.DE)*(>=?= C< G )((,021=.> =?E C & &9BS3<S 53! =&9B <G D? C; < FC 4.,539,.0*5*9721=.-, 51.,. D E)*(>, G <C,(:10,+70G.>"M? GDC < E?D,(:10, 70G. 142/'(/.> =?? #M,72*(, 70G>) D ; G D> < B <=<)$.Q"G&F A;+6.;60LB *(" =E *, ),<6 > 479;.,( 9741=1,(,.2,( /+9);,( *(:,19,( A7514,( O G?> < E CG ** 3"#!, &< GD.; >, 7 B-

72 , =7B-," 7% 256, = C (& < *(,6 0 ")"" )"%" 3(? ; C ; C?GD> 5+)(2742 )-/(,( 7. ;?= &. G D =.? = */ # =E, E >?J H?E FHR C G CFC < < > GD :79*721)4-,.)+/(721)4..,(:,*( /,> G D.?? :79*721)4-,.)+/(721)4..,(:,*(. 2)279, > G D. C :79*721)4-,.)+/(721) )4> G D. C =!/(1=10721)4-, 97 +()0/-*(,-,-/ )4>. GD C?E.K G *1(" " =E ; O<GD>"." $

73 0/47(1) )9*21)4 " G " $ Ac / " B $ "FH 256 *:!(4( & ". #? ". G> )44,02,(*4.,(:,*(D42,(4,2>?= " G <? ;? " <7O4,( 9,..,(:,*(. > FH?? G D ; E = < G= ; 970,(9,..,(:,*(.7*+9*.+(C.-,.091,42.> #= ". > F= GD =&. F=C = 2191.,(*4,37.,-,-)44/,.9)079,)*$14-)L.+-72,>'. E?? &) F= GD (/,(*4+974-,.;40<()41.721)4>? G D.?= <F " E GD=E?G DR "!(4( 3=E >, GD C > - -=-4$ D -

74 " > #F= F= G ; " #F= F= = GD C? d?d == = # F= < E C #F= * 2 =E > &? GD. E L*7*7-5 D C J L14-1(J K14= GD C? =O F=EGD C )B CCE &. D? & IGD.; E ==> I GD +/01=1,(9,5+970,5,42142(74,2-*.,(:10,-,51.,DE)*(10().)=2> F " G E. GD= ",+9741=1,( 9, ) =1/,.-,. 51.,. D E)*( E = < E ; GD GD = & E.??C=>GD C & H G D C. E == F> )21=10721)4-,.2/9/0<7(',5,42.,2-, )4. 3"# "!)(4( C FGD>

75 2/56 " GD C.?XG F<C.C < E; #. I EG #. GD?.. KL /0*(1.,( 9,.)* (721)4.> E F. ;, /0*(1.,(9737.,-,-)44/,.-,0)42,4*>.? C C GDG<&. R? = '&,. O A= = G? 3,B / 3"# " =E,CCF X=GD. > R$Q $ $ $: &$&Q &9B4$%&$ $/ $Q $ )* # 3&5 9 $% N +N T& &T T +T$T4 T-TU&KT T +T$T4 T-TV*#3#+&$ ()Q> 9 $ $!)$ * R$Q +:)$&? *Q&$&9B$$ $ $$ 1 Q$,:%$ 5$ ) $ $$ $:$$ $/ Q! - 1 Q $, :%$& $& 9 B, $ $:!- / $: $ $9& $ -&$&Q $&+ $ $ 9 $, (Q>:$$& A$$ *9B &: $& $ A$ * 9 B &:! &/ Q : $ $ % / $& $&/ $ $ & 9 B $

76 " " %6 " = "" " + """. I *? =C > 74',( ' C " & C,.0(1+21)4 " = < C,E G? G C GF= E, E G G C. C ;K G C C G *((.+.( (/.,42721)4,, %, < E< =?C < C = %# = = F * )4-, 0,(21=1072.R &E!.; F. %#, = 1%%#.-%#.%#.))%# *#) &., %, < =F > *2<,421=10721)4

77 )4=1-, / 42/'(12/-,.5,..7', )55,42>+()2C',429,.-)44/,.,5%, C > /')01721)4>.? C = F F= G F=.N KGK> o 6 o *+% + $)$: o ($ +& $ 0 o ;&& o *+ & 00)(--,09/>. =E 0+. KH. C <?C?<,< $ ; = > F=5 F= 5 < =. = = < = &. C C *2<,421=10721)4> F. = < G, < = C < KH < =. 0<74',./0*(1./-,-)44/,.>. < =5< =C > o 1& $&+ & o 1%+ + )$&+% & o 1 )$&+ o $ o. )$&+ o 6 $% $ &+ % & o. & $&+ & + (/.,42721)4 0)*0<,-*5)-,9 A# K K# # B F=,&)&) < =F >

78 2+56 *2<,421=10721)4>=J; #&#.K1&# $&# )4=1-, />, < = = F 0 0 +?. ##$A # K K# $< B 42/'(12/ ' ##%# = F ## A # K K# B>C GF= )55,42./0*(1.,-,.-)44/,. %? ; $.. ; I =J A =$ B " 8 I?. &. > "2*44,9? ". ##%# &? ; I. = W444 )$&$ A$>.&X, = W444 )$& $ A$>;X 0, = W444($ >.&X ##%# C F=' O. H $ C /,=W444($>;X. C $ 6, ##%#=W4444& $>-XC =### &E? ; I.,407+.*9/,,2 <* >, C?;###,C ###, < = F, ### $ # / &< < $444 0 C(. K EG

79 / ((3 2456, ( -A - < B E G C <&>>+>&$. KGK C #C < = Y ;. = = C&>>+>&$ #.? 97.1'472*(, C FCFF= = F '/&.? =? < #. ( < R "E ==; = (> )4=1'*(721)4 )(-1472,*(K7(75C2(,. $14-)L.K7(75C2(,. -,./0*(12/K2(72/'1,. 9)079,.K+21)4. -,./0*(12/K 91,42 (/.,7* 10().)=2 6 0)55*410721)4..1'4/,. E B. B& $: $ #. = &. < E; )%0# 4+ ; =< = ( &. = ( < =F > *2<,421=10721)45*2*,9, 42/'(12/-,.5,..7',. 1 (.-,=,'&# < E; ' "E == < = > )4=1'*(721)4 )(-1472,*(K7(75C2(,. $14-)L.K7(75C2(,. -,./0*(12/K2(72/'1,. 9)079,.K+21)4.-,./0*(12/, E C. C =, =,'&# < =F > *2<,421=10721)45*2*,9, 42/'(12/-,.5,..7',.

80 : & " " +56, +()2)0)9, $ O E ; ; < = $ A,&)B; $< =$#>0?.+? /6? A 0B? $# ; O> ;? =, ;E = ; C? < &,&). E C G;,&) #,&) $#. >, ; E, I= F K.CD G,C < = F 0.,&) 0, EO < C $# /, E F I K C,&), $# < =FC > (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.-)44/,. ; & - " " & $#.?974)(5,.74.=19 %1. #& AK-# &B$.$# F= < => C < =E #& +()2)0)9,? A% 9< = <# B C < =.<F E.GFCC9 ' #& F* +$0)-, A= = <B+ D F.< F I,C,&) #&. >, ; E, IF.CD G,C < 979')(12<5, )*.,&)

81 0, EO < C E /, EC,&) +56, #& < =FC > (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.-)44/,. * " ""( *!% #EF E! *A&9# 9$. =.= < =B ** 7 ""> (, >.>=JG E= =.??. C <;!80!8! * >? ; >? ;?= )3> % - > = E #,%#5#;*#) ##%#,%#5#. ; & ' < *#) &. E= # > " =#$ # =),(A) M,(=BC=EC?= F=, P,*-,.2(72/'1, /.*92742 A # #<B E= ; # = 7*2(7:,(.-*4? 9,.-,574-,.-, 0,(21=1072 &. H

82 * 3 ( ", #> +56 ; < =FC>&1A*2<,421072,-,7-,(B $#A407+.*97214',0*(12;7;9)7-B ' 9$.F=,4F2H2,-7*2<,421=10721)4 < =FC )K =# F= C,&1 = F)*F. '/. -0. < =FC< = I = # $# = F< ='$'$';?> )-,-,2(74.+)(2> =#.G < ' O. F )-,-,2*44,9>.$#< = =,C < < G # D &1 $#.E;, # < =FC > *2<,421=10721)4 (;+27',-,.-)44/,. 42/'(12/-,.5,..7',. )4F(/+*-1721)4 */ 3"#!# " #F= F F >?,(3,().!> F F 8#,(21=1072.> F ;EG G = 9/.,0(C2, +(/F+7(27'/,> *1 ("( " =# >

83 +56,2;+,-,2(7=10>N KGK 4, 7021)4 D,42(,+(,4-(,>??C ;= < = 4,5/2<)-,-7*2<,421=10721)4> F 45)-,> 42;+,-,0)44,A1)4>E=,&)? E. < &. ; E= E= = C $;F=.?.F > 91,42,4(/+)4.,.,*9,>E = # C,(:,*(-,574-,(97./0*(12/>E ; # A B =.; # /0*(1.,(9,.,(:,*(4/0,..12,97./0*(12/>E ;= # ; % ; #?C, = ;? &.? =' O. ; # #. E > = 7(75C2(,.-7*2<,421=10721)4> F N KGK9?*/. 5K = C'9,.-,./0*(12/>E= CC C< &. ; > o 1.2,-,. =192(,.> = '). # K FI.C o 021)4-,=192(7',> => &?CC # )= # 'E &1 $# & ; #

84 +056 "" """ " % 6 "" " &? E. > ($ $) $ +: &0 $ &.&$ 9 - $) 0& %!$ $ &)$ $ $ -$&+ $& ".&$) $ ' 1 %&$& *. > & #. < >,;?; C;, =?. = C C 3 " =? FC. C ' O. FF = #" = >,;, C,, G,.= C &. = < FE ; C?C *; F>

85 +/56 / " )="! " & > '?CI CFC#.X ; E= =# C? =. = = I

86 /?" %6 ( / 2 " %6 ( +656 &?E #. >,0)5+).742 7% - > =. C C F='. FF ; <,0)5+).742 % > = 70)4.)9,= ( "> I = = 70)4.)9,- > =#<?E '.? E= =. F F. <; =C 70)4.)9,/*> E > o,# #D< E o,= =#D o 9$D o =#D,A/#"> = = = &9# O G?? 70)4.)9,> = " & ' <. & ' < # /*.! %)!")",? E ; > FE ; =#? C F= 9$ 072/')(1, :/4,5,42-, 0)44,A1)4.? = 072/')(1,)-1=10721)4-,.2(72/'1,

87 +256 &.? 9$ D. = E = > *-12,( 9,. /:/4,5,42.-,0)44,A1)47*A0)5+2,.$ $ $ $?D ==, = A FB = ;? / - ")6 9 E "",= D #.? K;.2,5K *((,42 )42()9,2K )42()9K.7K*-12K1.739,?*-12.=?&. C =.C# 4,2.2)++)910;7',42 4,2.27(2+)910;7',42 // 2 )"!!" # =? >). )412,*(-,./0*(12/ ; #> 7A> O.? E = # C =J G F= F = <. C ; = E < F C&. =#.? 7 > C <?D! & ' < '?; ; D G)$%1 &.? 4,2.< 1+., <)L '+)7..1'4,-+)910;F =C C, ; 4,2.< 1+.,0

88 ++56, # =F?C F? =? = /1 (. # ; < >)-,+( $? = *??> )*.F0)42,4,*( )-,+( )-,7+1-, - =C - C =9$ C &

89 +456 " "" "0 " " ".) "0,; =C?=; => = = &.;,&) ;?? <>,E? J?? J;eF f?;. A=J*#)B, G A= & ; FC C F=. E;, G?.CG &. C =. F= ; >,?, > F<; ECD J?,,&)? C J?= *. "" "0,= E =,' = ; F $.;? ;C D ;. ;F >

90 456 0)*2, ,.214,.> FC e =f GGFF=C',&)$ FM < C =& 42,(0,+21)4,2 5)-1=10721)4-,.-)44/,. 2(74.51.,.> FC ekk FKf )4'(72*12,> < C? AB,=*.-,.,(:10,> ;. ; ; &. C?C,&)? /.,7*$ C ;-. "0 *? $$$> )(5, + + +? += +;,.0(1+21)4 ' #F<C & F IE&' K? 5 -CG0/1X /0? 5 ; )K?? 5??; A;> ( FB?+?+? /0? 5?C+? $; + "?; ;J? & F $&# E

91 456 A#9. &'"LB / 4""" >"0 = >! $ $ && $! $%+! & $% %/ $%$ $& $ 0 + $ /!! 64C %,$ $ %$ $ $ $ $? $! 8(C% * "!# <*0 *.,!# <*0,+; < F > ;+, %A7:,0 F %A7:,0 *2<,421=10721)4 %A7:,05)2 -,+7..,,.0(1+21)4 " %, & F &'"5& "?C F= < =$# <C " %, F= < =$# <C #F=1&# "? = = #9

92 **. %E!# <*0 -B+.( * = ;> 456, + &$ $ $/ % 0 ;(.-,, %$% 0, A$% 0, $ 8(C, $,$!:, F +;$&#K%, 3 D >,091,42.74.=19,+) C.= EA/C5( B,+()0,..*.A) M& F & FX B,(/.,7*42,(4, * 7!# <*0-B+.(, F +;$&#K%,6 >, E, EC= )&&,)&&< 0. E. G > < = )&& / &< =. E? ; 6,? */. > *? =. C F +;>! C 8# +; 4;.)%0

93 &'"5& # E 456 ' " &'" G $$$ +; #F=+; < =$#+? *1 3"#! "!# <*0,C. C F > F ' C F == '?< = ' E C;,&)+;!" "&.-F ""!="%> & G?C.C > /2,(514,( 9,. 3,.)14.-* 0,(21=1072> Q. )40,:)1( 97 <1/(7(0<1,-,. 7*2)(12/.-, 0,(21=10721)4> G?. I = )4=1'*(,(9,.0,(21=1072.>G. E C 5.C A.? B (/,(* ,',.21)4-,. 0,(21=1072.> G.. = *. 6 &? =.; G E > /=141( 9,. +7(75C2(,.-, 0,(21=1072.> E?; E > o 8 & &0$ & &$ <Q %$!> =

94 4056 o 8$ $ $ o 8$ o 8! $ o 8 % $& o 8 $!$ o 8 $9$%$$%$ o 8 $9$%$ $ o 8 $9$% + $ o 8% o 8 &B o 8 % o 8 $ o 8 +: $ /=141(9,.-*(/,.-,:1,-,.0,(21=1072.,2-,.09/.>C G > o 1&)$> F= 0+? ' <? > & =? o 4& ># = & 0+? o 5 = = o ;C C /=141( 9,. 091,42. -,. 0,(21=1072.,2 9, 41:,7* -7..*(740, +)*( +()+(1/271(,-*4 C G ; ; >! #!-( # > I*? I> 89,. )4021)4. 0/47(1) - (%=- Ug= E G & ' <! = &# A;& ( 4$ B

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo RAPPORT 2012/41 Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo! !!"#$%'()(*+,-..!"#$%'(%)*#+', -%../0$$"$$+) -%../0$(122+03453675,%281((#9:/(/2"#:+

Detaljer

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 IS-2276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 Publikasjonens tittel: NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015 Utgitt: 01/2015 Bestillingsnummer: IS-2276 [fås

Detaljer

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0x15 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 4 x 98 58,1 6,5x15 Adv 50A 35 B581C! - 15" maksymalnie 78KM Adv 50H 35 B581CI 7,0x16 Att 620 / 620C 35 B581C 195/55,205/50! -

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil Godt språk i UDI Utlendingsdirektoratets språkprofil Språkprofilen er utviklet av Kommunikasjonsstaben i Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med internt språknettverk og Arkitekst AS. Første utgave,

Detaljer

!!! !!! "#!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:!

!!! !!! #!$%&!'!(#!$)*&+,! -.(!./001.23!#$!4),.+$)*&+0+!5#,!./&(/,06,)07+0+! 82,1!9:;:! Virkemidler for kulturnæringene "#$%&'(#$)*&+, -.(./001.23#$4),.+$)*&+0+5#,./&(/,06,)07+0+ 82,19:;: "#$%&''($)*+,-.'/&0$(')123453241411)26)44,-.'7'.8$(9(')123453241411)26)44 :);

Detaljer

FELGKATALOG 2014. www.norgesdekk.no

FELGKATALOG 2014. www.norgesdekk.no FELGKATALOG 2014 www.norgesdekk.no Norgesdekk AS, avd Bergen Nordre Toppe 6, Postboks 1 Mjølkeråen, 5878 Bergen Tlf. 55 39 16 50 bergen@norgesdekk.no www.norgesdekk.no Norgesdekk AS, avd Jæren Jærvn. 338,

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

INNHOLD. NSPF nær deg - Om organisering av lokale fagfora, ved Bjørgulv Borgundvaag...side 9

INNHOLD. NSPF nær deg - Om organisering av lokale fagfora, ved Bjørgulv Borgundvaag...side 9 Medlemsblad for Norsk Stemmepedagogisk Forum 17.Årg. nr.1/2010 2 INNHOLD Lederen har ordet...side 4 Referat fra årsmøte i NSPF... side 5 Årsberetning 2009 - NSPF...side 6 Budsjett og regnskap 2009 - NSPF...side

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

alufelger 2013 www.norgesdekk.no

alufelger 2013 www.norgesdekk.no alufelger 2013 1 1 1 NORGESDEKK, Norgesdekk avd Bergen As, avd Bergen Nordre Toppe 6, Nordre Postboks Toppe 1 Mjølkeråen, 6, Postboks 1 Mjølkeråen, 5878 Bergen 5878 Bergen Tlf. 55 39 16 50 Tlf. 55 39 16

Detaljer

WarmUp. Vognliste 2012/2013

WarmUp. Vognliste 2012/2013 WarmUp Vognliste 2012/2013 Markedsleder på bilvarme DEF er en tradisjonsrik og norskeid gruppe av selskaper og markedsleder på elektrisk bilvarme i Europa. Årtier med et stadig økende volum har gitt oss

Detaljer

!"#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,,

!#$%&'()*+,%*-..&)*,/0,12 3 45(+#//,'*$,.6),7#)*,, "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122304 "#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,, 8.&)79*&,:$+;5++).-?$5&).,9&,@()".$*,@(*A;, B"+($,C.$#6+),C@, "#$%&'()&(*+,&-.. "#$%&'(&)*$+'5 6&--.,%(788+,0122304

Detaljer

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 100 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: TROMSØREGIONEN omdommebarometeret.no !"#$""%&'()"%*%(%*+,-./+ "#$%&'((!)%!*#+#&",-.*/#&0(,&,! #*%6*)7," 8)52'*,'" 7&*2,'" 3)53" #$%&$$'()*+$','*'," 4" -..9:" ;'5'*'" '*" ()*+$','*',""-..?"+3"-.!!:"'*"$'%"7+*"7&*2,'"3)53"

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt

{AatIJv;,-L--'*, Bjarne 3likeng, })rllug Kristenseur fdar lversen og Sverre. om norsk Problems-1akk* Iiitt 1- iitt om norsk Problems-1akk* pfl nange m6ter har norsk problemsjakk hatt stsrre betydnlng og innflytelse internasjonalt sett enn det vanlig turneringssjaiclc har hatt. Dette har sikkert sin &rsak i

Detaljer

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self.

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self. 0) WHT WONDERFULL WORLD ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, r see bees r+? of l--- green red ro - ses too l see thenbloom lor me and you a"a t r think Lrr= PTC to my - self J ll--=.----- rhal a Won F. G,rr what a Won

Detaljer

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE B N TABLLR VDKOMMND SKIFTVÆSNT I NORG I AART I, TILLIGMD OPGAV OVR D FTR OVRFORMYNDRRGNSKABRN FOP AART UNDR RIGTS OVItFORMPNDRIRS BSTYRLS linstaand MIDLR SAMT DN BONGLIa NORSK RGJRINGS IIN RDANIGST INDSTILLING

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Huseby kompetansesenter, Oslo,

Detaljer

STYRETS BERETNING 2009

STYRETS BERETNING 2009 Side 1 av 29 Styrets beretning og årsregnskap 2009 STYRETSBERETNING2009 GLOBALRIGCOMPANYASAOGKONSERNET VIRKSOMHETENSART Global RigCompanyASA(heretterbenevntsom«selskapet»)ble etablert19.februar2007.selskapeteierog

Detaljer

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN: Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 kkjt' t nm:r k:j'jfyrar c!t'' ;1a :U:\\'\' T:-;!\ot.'t ~! rkk.' \''';\ p. m~'' t':: 0U kr. :\:\1' dv ~. d j.h.\)':;"!.n~ "k!' 1:.q~:":.1~.~ :\\' ~~S :-;t:t!\'!) ~t'

Detaljer