.], :r':1. et Entreprenørskap mennesker "i norsk arbeids- ogover. næringsliv tar ansvar!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".], :r':1. et Entreprenørskap. 10 000 mennesker "i norsk arbeids- ogover. næringsliv tar ansvar!"

Transkript

1 :r':1..],. et Entreprenørskap ennesker "i nrsk arbeids- gover næringsliv tar ansvar!

2 C Z a) rn Z ;\l -!.D z a )J U1 SKOLE + NÆRINCSLIV = SANT Slznlpn franr din knnpt:ncp Jr\vrLr I Lrsr ibur urr I r\vrrrl-/ulur rjl' Saen ed ss hidrar dl til en pd ns f retidsrettpt lærinp J UrUrUr UU Lrr Ur rt)vu vc) rrlrrrlrujrlllul r\'!r rr rf)' Sn JvrrrrrrvrrrrD frivillip veilpder får du en unik nersnlip erfarinsl ^U E E F tr 5 Ungt Fntreprelørskap er en fri g uavneng g ed e-srgan;sasjn sn gir barn n rntr ntrpnrnørqk:ncnnnl,ærin ts,*,,, vd å rrtiril <lz:nrld lrn - r Ja " esne evner g kurnskap n'arbeids- g næ'irgsliv Dette gjør v i saspill ed skleverker, nærir-pslivp't np ubl urlunl4l andre aklør- [lct ULLLr er vi2-ip vil -16uLltrplC)Cl å+ '^-r^-^^+-^+-' LCI llcl {'- lld>d--funnet ulenfr skler engas_erer seg'r å fr dle gr:nnleggerde kunnskaper g ferdigheter et arbeicsliv endring Det gir elevene er arrerledes læringspplevelse Urrgt Fnrrpnrnørck:n r - nnnl':r -H,-_ I :\i dnntr øtnl:<qn Sidpn :n "'*"_ :v -" vate DrSraef gjennføres av veiledere fra lkalr arbeids g ræringsliv, kan d- saen ed ss i flr <lznlr r rihet t I nn n f rtid<rttt l:rin sllll'w""b E'fekten av entfepfenø-s<ap i utdanni-lg er stf, Den er dkun'entert gjenn er- rekke f rs<ringsrapprter g evalueringer Tre nente- går igje-: FntTpnTenørskan i rrtdanninpen freer itiirs^' ^- -r'-^^' -^+i"--i^-r n selirtrllit. ---rrilr,rr6lr rl,rillr Lr vrcl,ub>kdpcl I lullvd>ju u6rlrv1ilil1,. Sannsynligheten fr at elever s deltar iungdns g st-dentbedr't, etablereegen bedrrf t, et 'rst dbelt så str sr ellers i bef kningen. EntreprenØrskap iutda^-ingen b drar rilkje.r-skap belv g uligl-eter i t n,ær ø n <trrrkpr dprpd rilhørihprn t hipcipdpr ',,,]""b p l(g

3 =al :Z 7J T,in Z a )) yl ;\ l: VEIIEDER SØKESI I nr l-ntrnrnørsl;n n:r d: nrrr Qfl rnc:tr v,,6ll,,l Lp,L,,p,r\up,lat CaSverUUansattefrdetial efykene Deres jbberåleggeti rettefr entreprenørskapsaktvtetgjennenrekkeprgraervedhjepavkurs,gdt æreateriellgppfølging Det betyr at du s vetleder får kurs g nødvendig infrasjn før du øter elevene, Nå har du uligheten til å velge blant disse prgraene: I ti legg iar Ungt EntreprenØrskap str akt vitet ed elevbedrifter i ungdssklen, ungdsbedrifter den v deregående skle B studentbedrifter på høgsfle/l- ve-s tet,l-er ærer eievere g st-denrere å starte, drive g avvii e en bedr ft ed utgangsprnkt lfrretningsideer ltvik et av de se v, ungcs - g studentbedriftene å fra entr rekruttert fra lkalt arbeids g næringsliv, lyentrens ppgave er å være en sarra epd' r ne g e- srø I r e eleve-es er i I ep-e-ør skapsar le d, Har du lyst t å være entrt Se www ue,n fr er infrasjn lrx",.#eh Fr å s kre angs kt ghet g fruts gbarhet i glennføringen av UE s ne pfgrainer g andre frer fr saarbeid bør saarbe det frankres ien partnerskapsavtale e sk e g ve leder. Partnerskaperet angsktigfrpl ktendesaarbede skeg katarbeds-gnærngsliv. Avta ene g r elever g studenter støtte nns kt arbeids g nærngs vsspørså g b drar til et bedre grunnlag fr yrkes g utdanningsvalg, Innh det en avtale g r skiene større u gheter t å rea sere ntenslnene i lærep anene g bedre saenheng e l teri g praks s, ens bedr ftene b drar t å sette arbeids g nær ngs vsspørså på dagsrden

4 Vårt Lkalsafunn Ldf e evene ned på en pdage sesfe-c eget r-æf -rijø -v- de lærer saspi let ell ennesker, næringsliv g ffentlige tjenester, Prgraet går ver fe underv sningsøkter SikkSakk Eurpa gir e;evene en sperne.de nt-culs r r I anc g ressurser i Eurpa E evene får bedre frståe se fr hvrdan vi i et safunn gjør bruk av fessu[set g hvrdan vårt eget frbruk påv rker safunnet rundt ss Prgraet går ver f re undervisn ingsøkter SMART insi-erer e,eve-t ls(ape-glece,la^dlrg g Sd'trcf De d Lleve-e ska øse prblerrer de ser r-lct seg inærni jøer ved tielp av cef es egne e-'aringer..unnskaper g nteresser, Økni g karrierevalg ar e evene ref lektere ver hva de vil ed I vet sitt I e-rr å bevisstgjøre cer å eg-e t-teresse- ferdig'eter g ve'c er Derre.bles t nu ige utdann rgs- g y-l.esvalg li legg ta-..- eleve-e etydningen av rydd ghel g vers,2t le-s-l g øf nn Prgrarn'et går ve- t-e uncerv sningsørter Se ulighetene! tre-er e evenes e'lrep-enø's<dpsrrperånse knylfer ti kreativitet, se vlnns kt g beslutningstak ng, Prgraet går ver fe undervisningsøktef, lbbskygging gir elevene en un k ullghet tl å erfare hva s finnes av u ge yrkes- g utdarrirgsvajg ved a de gis rtlig-er L å 'ølge er a-eicsral.er gjerrn en ardercscas, &,#.;qt f:,# \Å Fra utdanning tiljbb berører fire hvedteaer: Arbeidsarked, selvinnsikt g kpetansekartlegg ng, søknad g tv g ntervlu ylå et er å g1øre elevene bedre -uslel L å sø.e ibl g ærl ngplss Grtindercap er en treningsleir i kreativitet g nyskaping der elevene får et ppdrag sl de s(al presefre-e er løsning på nne- et avgre-ser rids-n Olpdrager ef Tee I g b ir g LL av en lpdragsgiver fra en p'rvar eler lfe-r ig vi-l,sn'rer, Drgrar,ner t lbys e ever lngd g den vlderegående sk e, sat høgskle/un versitet, W 1-7 trinn lb -10 trinn n t -: vcs n Aile trinn

5 - Za'l Z I)J! )J Za7) \J) 7\ rj E c = trndnl \rl\t)t nft L)\- trt\ LX \ VEKU /r-r'\r-\-r I ^--fl Uf I I. Safunnsansvar - Sk'ers ppgave er å frberede barn g unge på å øre livets ppgaver Dette SlØres best i nært saarbeid ed dere s pererer i saf unnslivet utenfr skleveggene, en det frutsetter en vilje g atena fr sasi'1, Del er på denne ate'aen UE pe'erer,. Synlighet i lkalsafunnet - Arbeidsllvet eksisterer i lkalsaf unn I dette er sklen ed dets barn g urgesenrraleaktører Enviktiggevinsrvedågje^-rføreetUt-prgraerarderetårknn'u"rserrfsklen, dets elever g hieene at dere bidrar lkalt, satidig s dere gså får en anledning tilå vise fre nve ce[e er,. Viktige tea på dagsrden - Ylange aktører i arbeids- g næringslivet har ønsker hva sklen bør pri'itere å.ette søke yser på Å g,enntøre et UE p-g-an'gir dere denne arledn ngen ved at cere ve,geet prg.arrt rned ønsket prfil g tea. Fretidig rekrutterang - Alle f retidige arbeidstakere går på sklen Fr å bidra til at flest ulig fatter,nteresse 1r de'es næ-i-g g Vrke. er det vikrig å (ne cen't,clig i n'øte, Denne røtelassen skapes ved å gjennføre et UE-prgra. Mtivasjn g nye utfrdringer - Tilbakeeldingene er entydige; A gjennføre UE- prgra byr på unlke utfrdringer du aldrivil Øte i egen hverdag At våre pfgra er tilrettelagt fr eksterne edsagere sklen skaper trygghet, satidig s uligheten tilå sette sitt eget preg på undervisntngen abslutt er tilstede En dag i sklen er annerledes, nspirerende g lærerikl Ta kntakt ed Ungt Entreprenørskap i ditt fylke fr ytterligere infrasin: L)ngt Entreprenørskap er et viktig bidrag til å f ree verdiskapingskulturen i Nrge, g vi støtter rganisasjnens arbeid både øknisk g praktisk, Saarbeidet gir gså Ferd anledning til å prfilere seg verfr energisk ungd s i fretiden kan bli en viktig kntaktflate. lhan H. Andresen jr, knsernsjef Ferd Å titføre dagens ungder ferdigheter g kunnskap persnlig økni, entreprenørskap g knsekyenstenking er nødvendig fr fretidens verdiskaping. Derfr gjennfører vi Økni g karrierevalg. Benny Wikdahl, Banksjef Sparebankl Midt-Nrge HSH er pptatt av at entreprenørskap i sklen frdi det er viktig fr fretidens nrske næringsliv. Derfr bruker alle HSH - ansåtte tid på å giennf øre IJEs prgraer, ne s gir ss utrlig ye, Dette burde flere giøre! Vibeke Haer Madsen, Ad dir HSH "'

6 -Økni g karriereualg ble annerledes enn det vi er vant til, frdi veilederen ikke er lærer. Men det ble like bra. Minst! Elev etter Økni g karrierevalg "Kult å jbbe ed rdentlig ppdrag g ikke bare ne lærerne har funnet på!" Elev etter Crundercap

7 UNGT ENTREPRENøRSKAP (ue) skat inspirere unge til å tenke nytt g til å skape verdier. UE er etablert nasjnalt g i alle fylker g er en del av et verdensspennende nettverk gjenn edleskap ija-ye Eurpe g JA Wrldwide. Ungt Entreprenørskaps frål er - i saspill ed skleverket, næringslivet g andre aktører - å:. utvikle barn g ungds kreativitet, skaperglede g tr på seg selv. gi barn g ungd frståelse fr betydningen av verdiskaping g nyskaping i næringslivet. free barn g ungds saarbeidsevne g ansvarsbevissthet " gi frståelse fr g kunnskap etikk g regler i nærings- g arbeidslivet. styrke sahandlingen i lkalsafunnet ell nærings- g arbeidslivet g sklene. stiulere til saarbeid ver landegrensene. inspirere til frarntidig verdiskaping ien ssial, kulturell g øknisk saenheng '\ "*-*' Ungt Entreprenørskaps nasjnale saarbeidspartnere er:. Nærings- g handelsdeparternentet (NHD). Kunal- g reginaldeparteentet (KRD). Kunnskapsdeparteentet (KD). Landbruks- g atdeparteentet (LMD). Skattedirektratet / Saarbeidsfru t svart økni. Brønnøysundregistrene. Innvasjn Nrge. HSH. Næringslivets Hvedrganisasjn (NHO). Landsrganisasjnen (LO). Utdanningsfrbundet.KS. Sparebankfreningen. Nrdea. Ferd. Manpwer. Enva. Oracle Ungt nueprenørskap Nrge Pstbks 5250 Majrslua 0303 Osl Telefn 23 0B 8Z 1 0 NO AHtfi"p,.",.r,",r.up Arfis;, A,*t'f,l"*"",

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart?

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Trond Buland NTNU Skole og læringsforskning Oppdragsforskning ved Program for lærerutdanning Loen 7. 11. 2012 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar

Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Kundefokus Respekt for hverandre Arbeidsglede Samfunnsansvar Vi har en felles målsetting! Durapart AS sin visjon/ langsiktige mål er å være førstevalget for alle som vil tilbake til arbeidslivet, og våre

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt?

Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Hvem har sagt at det må være i svart eller hvitt? Et lite hefte om kompetansebasert rekruttering Alle er like på forskjellige måter. Fyll på med nytt! Som bedriftsleder kan man iblant merke at det er tøft

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer