Stavanger Pensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger 2014. Pensjon"

Transkript

1 Stavanger 2014 Pensjon

2 Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6) 2050: (1,6) Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år. 2 Negotia presentasjon

3 Bakgrunn Stigende levealder Den gjennomsnittlige levealder øker kraftig. Fra 2012 til 2013 økte forventet levealder ved fødselen med 0,2 år for begge kjønn. Dermed kan gutt født i 2013 regne med å bli 79,7 år og en jente 83,6 år. Kjønnsforskjeller i levealder avtar. 3 Negotia presentasjon

4 2,5 millioner nordmenn aner ikke hva de får i pensjon (ABC nyheter ) Undersøkelse Sparebank1 Nærmere 70 prosent over 18 år vet ikke hva de får i pensjon fra Folketrygden og fra pensjonsordningen på jobben. De som har brukt pensjonskalkulatorer blir overrasket over hvor lite pensjon de får. 4 Negotia presentasjon

5 Personal og ledelse nr.4, Negotia presentasjon

6 Dagbladet 8.juli Negotia presentasjon

7 7 Negotia presentasjon

8 Hva er pensjon? Fripoliser mm. AFP Tjenestepensjon Alderspensjon Folketrygden 8 Negotia presentasjon

9 9 Negotia presentasjon

10 Aldersgrenser og pensjoneringsalder Pensjon skal sikre inntekt i alderdommen (intensjonen for folketrygdens alderspensjon) Aldersgrensen dvs tidspunktet du må slutte i bedriften pga alder 70 år iht aml 15-13a Bedriftsfastsatt aldersgrense Pensjonsalder er det tidspunktet du tidligst kan ta ut pensjon 62 år iht folketrygdens alderspensjon, AFP vedtekter, tjenestepensjon Avhengig av tilstrekkelig opptjening Opptjening av pensjon Inntil fylte 75 år (folketrygdloven) 10 Negotia presentasjon

11 Alderspensjon

12 Ny pensjonsordning i Folketrygden Hovedprinsipper og nye begreper Økonomisk bærekraftig - et samfunnspolitisk ståsted Følge arbeidslinjen skal lønne seg å jobbe Alleårsregelen - opptjening for alle inntektsår Levealdersjustering Omsorg for små barn og førstegangstjeneste medregnes Kombinere jobb og pensjon - uten avkorting 12 Negotia presentasjon

13 Årskull avgjør ny eller gammel alderspensjon Født før 1943 (2014: > 71 år) Født perioden (2014: mellom 61 og 71 år) Født perioden (2014: mellom 60 og 52 år) Født 1963 eller senere (2014: < 51 år) 13 Negotia presentasjon

14 Født perioden Opptjening etter gammel pensjonsordning 20 beste inntektsår avgjør pensjonen din ( besteårsregelen ) Beregnes ved bruk av pensjonspoeng Opptjening av pensjonspoeng for inntekt frem til fylte 75 år, men maks 40 års opptjening Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid (ftl 3-16) Uttak av pensjon: levealdersjustering Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom høy nok opptjening (ftl 19-11) Ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Kan ta ut delpensjon (20, 40, 50, 60 eller 80%) (ftl 19-10) 14 Negotia presentasjon

15 Født perioden «Overgangskullene» Opptjening etter gammel og ny pensjonsordning Eks født 1954: 9/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler, 1/10 etter nye regler Eks født 1962: 1/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler, 9/10 etter nye regler Uttak av pensjon (etter ) Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom høy nok opptjening Ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Kan ta ut delpensjon (20, 40, 50, 60 eller 80%) (Kan endre uttaksgrad og stanse pensjonen) 15 Negotia presentasjon

16 Født etter 1963 Bare nytt system for opptjening og uttak 16 Negotia presentasjon

17 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening Gammel ordning Ny ordning «Besteårsregelen» (20 beste år) Alleårsregelen (13-75 år) Alle år du er i arbeid eller mottar pensjonsgivende inntekt teller likt Beregner årlige pensjonspoeng (inntekt 1G) / 1G, knekkpunkt 6G 100 % av lønn inntil 6 G 33 % av lønn inntil 12 G Opparbeider pensjonsbeholdning 18,1% av all inntekt opp til 7,1G 17 Negotia presentasjon

18 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening Gammel ordning 40 års opptjeningstid (evt avkorting, om maks.40 år) Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjon, gis minstepensjon Ny ordning Ingen begrensning (jfr «arbeidslinjen») Omsorg 4,5 G for: 1) Barn under skolealder 2) Syk, funksjonshemmet, eldre person Førstegangstjeneste 2,5G De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjonsbeholdning, gis det garantipensjon 18 Negotia presentasjon

19 Alderspensjon (folketrygden) - uttak Gammel ordning Ny ordning Fleksibelt uttak av pensjon (fra fylte 62 år, dersom stor nok beholdning/opptjening) Minimum uttak alderspensjon 20%. Kan endres underveis. (20%, 40%, 50%, 60% og 80% mulig, kan endres) Levealdersjustering (bruk av delingstall) Kan ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Livsvarig ytelse 19 Negotia presentasjon

20 Regulering av pensjon Gammel ordning Ny ordning Opptjening G regulering Lønnsveksten Utbetaling Lønnsvekst minus 0,75 % Skjer 1.mai hvert år 1.mai 2014: 1 G utgjør ,- 20 Negotia presentasjon

21 Levealdersjustering og delingstall Vi lever lenger! Levealdersjustering - tilpasning av levealder for hvert årskull Beregnes av SSB Delingstall - når du tar ut pensjon, fordeles pensjonsbeholdningen utover antall år gjenværende forventet levetid den opptjente pensjonsbeholdningen delt på delingstallet gir den årlige pensjonen. Må jobbe lenger for å opprettholde dagens pensjonsnivå (jfr prinsippet om arbeidslinjen "lønne seg" å vente med å ta ut pensjon) 21 Negotia presentasjon

22 AFP (privat sektor)

23 AFP privat sektor Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven av feb. 2010) Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP) 23 Negotia presentasjon

24 Hva er AFP? TARIFFESTET RETTIGHET! AFP er et supplement og påslag på alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå Verdien av AFP regnes med i beregningen av minstepensjonsnivå (garantipensjonen) Mulighet til å kombinere jobb og pensjon Uttak AFP: enten 100% eller ingenting Livsvarig tillegg 24 Negotia presentasjon

25 Ansiennitetsvilkår ved 62 år Må være omfattet av ordningen 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Overgangsordninger for årskull, 3-4 (4): : jobbet minimum 3 av de siste 5 år 1952: jobbet minimum 4 av de siste 6 år 1953: jobbet minimum 5 av de siste 7 år 1954: jobbet minimum 6 av de siste 8 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Innehar mindre enn 20% stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt fra annen bedrift Ansiennitetsvilkår kan ikke oppfylles etter fylte 62 år 25 Negotia presentasjon

26 AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet Må være ansatt og reell arbeidstaker i bedrift tilsluttet Fellesordningen på uttakstidsspunktet Sammenhengende ansatt de 3 siste år Minimum 20% stilling de 3 siste årene før uttak. Kan ha hatt /flere avbrudd i til sammen inntil 26 uker i perioden Inntekt > 1G (omregnet til årsinntekt) på uttakstidspunktet, samt inntekt >1G foregående år ( 3-1) 26 Negotia presentasjon

27 AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet forts. 26 ukers avbrudd utvides med ytterligere 26 uker ved mottak av: Sykepenger Uførepensjon Tidsbegrenset uførestønad Arbeidsavklaringspenger / rehabiliterings- eller attføringspenger fra folketrygden.og samtidig har arbeidet < 20 % av full stilling Samtidig fravikes kravet om å være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. men være ansatt på uttakstidspunktet 27 Negotia presentasjon

28 Du kan miste retten til AFP dersom: du mottar uførepensjon fra Folketrygden etter fylte 62 år du mottar lønn eller vederlag de 3 siste år før fylte 62 år uten tilsvarende arbeidsplikt som årlig er > 1,5G «Seniorpolitiske tiltak» som ikke er knyttet opp mot en generell seniorpolitisk ordning Men retten til AFP bortfaller ikke ved: erstatning grunnet urettmessig oppsigelse lønn i oppsigelsestid etter arbeidsgivers oppsigelse kombinasjon av ovennevnte 28 Negotia presentasjon

29 Eksempel uttak pensjon og AFP 29 Negotia presentasjon

30 Utestasjonerte (nye AFP-regler jan. 2012) AFP-ordningen kan søkes utvidet til å kunne gjelde arbeidsforhold i utlandet (AFP-vedtektene 2-6 (11)) For rett til ansiennitet: Må være medlem av folketrygdens pensjonsdel under hele utenlandsoppholdet Må være tilsluttet bedriften i minst 12 mdr før utstasjonering starter Må være tilsluttet bedriften minst 3 måneder etter opphør av utstasjoneringen Krever at bedriften må sende inn oversikt over hvem som er utstasjonert hver 3.måned. Krever at arbeidsgiver betaler premie for de utstasjonerte 30 Negotia presentasjon

31 Beregning av AFP Beregnes ut fra summen av inntekt fra det enkelte år med pensjonsgivende inntekt i folketrygden (t.o.m. 61 år) 0,314% av årlig inntektsgrunnlag Beregnes ut fra årlig inntekt inntil 7,1G Justeres med forholdstall (ved uttak etter 70 år, legges 70 år til grunn) 31 Negotia presentasjon

32 Beregning av AFP forts. Ved uttak før 67 år gis et fast kronetillegg. Regulering av AFP: 1.mai årlig I samsvar med lønnsvekst, deretter fratrekk 0,75% Det faste kronetillegget etterreguleres ikke 32 Negotia presentasjon

33 Finansiering av ny AFP Staten betaler 1/3 + kompensasjonstillegg Bedriftene betaler premier basert på arbeidstakernes innberettete inntekt mellom 1G og 7,1G til og med det år arbeidstakeren fyller 61 år. Premiesatser AFP: 2011: 1,4 % 2012: 1,7 % 2013: 2,0 % 2014: 2,2 % 2015: 2,4 % 33 Negotia presentasjon

34 Avtale om AFP-inngåelse og søknadsfrist Ingen tidsfrist i forkant for å inngå avtale med sluttpakke og AFP-uttak mellom bedriften og den ansatte. OBS: inngå ikke avtaler med sluttpakke og AFP-uttak uten forbehold om innvilget AFP-søknad. Søknadsfrist om AFP: max 4.måneder i forkant Jfr vedtekter for Fellesordningen og departementet Begrunnet i at ting kan skje i ansettelsesforholdet 34 Negotia presentasjon

35 Sluttvederlagsordningen

36 Sluttvederlagsordningen Bedriften må være omfattet av tariffavtale (avtaler med sluttvederlagsbilaget) Etablert i 1966, med senere endringer Økonomisk kompensasjon for ansatte mellom 50 og 67 år dersom: Ikke nådd alder for rett til AFP Ikke fyller kravene i vedtektene for rett til AFP Helsemessige årsaker, nedbemanning, konkurs 36 Negotia presentasjon

37 Individuelle vilkår Ansatt må være omfattet av ordningen i siste 3 mdr før oppsigelse blir gitt. Uføre/ kronisk sykdom: omfattet ordningen før sluttdato. Ansatt må ha fylt 50 år, og ikke ha rett til AFP Ansatt minimum 10 år sammenhengende, eller. Ansatt sammenlagt 20 år i bedriften, herav de siste 3 år i sammenheng,eller..minst 15 års sammenhengende medlemsskap i sluttvederlagsordningen umiddelbart før sluttdato. 37 Negotia presentasjon

38 Individuelle vilkår forts. Ved permittering eller mottak av arbeidsavklaringspenger, anses tilknytning til bedriften i inntil ett år (fra siste arbeidsdag) Ytelsen gis ved hel- eller delvis oppsigelse pga nedbemanning, avvikling eller konkurs. Avtale om fratreden ifm nedbemanning, sidestilles med oppsigelse. Sluttpakker/etterlønn: vederlag innvilges ikke hvis nytt arbeid før dagpenger er tilstått. 38 Negotia presentasjon

39 Individuelle vilkår. forts. Minimum 10 år før nytt sluttvederlag kan innvilges Sluttvederlag ytes ikke til ansatte som tar ut AFP AFP kan ytes selv om mottatt sluttvederlag OBS! Dette er bare muntlig bekreftet ikke dokumentert Søknadsskjema sendes sluttvederlagsordningen Fylles ut av arbeidstaker og arbeidsgiver (bobestyrer) 39 Negotia presentasjon

40 Sluttvederlagsordningene 50 år: kr ,- 56 år: kr ,- 62 år: kr ,- 51 år: kr ,- 57 år: kr ,- 63 år: kr ,- 52 år: kr ,- 58 år: kr ,- 64 år: kr ,- 53 år: kr ,- 59 år: kr ,- 65 år: kr ,- 54 år: kr ,- 60 år: kr ,- 66 år: kr ,- 55 år: kr ,- 61 år: kr ,- 40 Negotia presentasjon

41 Tjenestepensjon (privat sektor)

42 Tjenestepensjon Hva er det? Bedriften lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning Minstekravet er OTP (obligatorisk tjenestepensjon) Pensjonsordning der bedrift og livselskap er part Ansatte ikke «part» i avtalen Ansatte rolle og påvirkning? (forhandlings- eller drøftingsrett?) Kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon og AFP 42 Negotia presentasjon

43 Dagens tjenestepensjonsordninger PRIVAT SEKTOR Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om innskuddspensjon (LOI) Lov om foretakspensjon (LOF) - ytelsespensjon Lov om tjenestepensjon (TPL) "hybridordningen" ( ) 43 Negotia presentasjon

44 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Etablert med virkning fra 2006 Lovregulert minstekrav Minimum 2 % innskudd av inntekt mellom 1 og 12 G Ingen krav om uførepensjon Ingen krav om etterlattepensjon 44 Negotia presentasjon

45 Ytelsesbasert tjenestepensjon Lov om foretakspensjon (LOF) Sikrer fremtidig nivå på pensjonsytelse (eks 66% av inntekt) dvs at bedriften bærer risikoen Full opptjening etter et visst antall år (f.eks 30 år) Livsvarig utbetaling Løpende pensjonsutbetaling finansiert av bedriften med avtalte oppregulering Fripolise - forsikringsbevis som utstedes når du slutter 45 Negotia presentasjon

46 En av fem arbeidstakere har fått ny pensjonsordning Stadig flere arbeidsgivere velger å lukke ytelsesordningene Mange går over fra ytelses- til innskuddspensjon 46 Negotia presentasjon

47 Innskuddsbasert pensjon Lov om innskuddspensjon (LOI) Innskudd av prosent av inntekt (7% / 25,1%) endret Innskudd på inntekt mellom 1 og 12 G..men mulighet til å betale innskudd fra første krone endret Knekkpunkt 7,1 G endret Avkastning på fond/aksjer påvirker fremtidig pensjon Ansatte bærer risiko på fremtidig pensjonsytelse Pensjonsutbetaling over minimum 10 år der nivå er avhengig av avkastning, og minst til fylte 77 år Uførepensjon kan tegnes Ved død skal beholdning overføres til etterlatte Pensjonskapitalbevis ved fratreden før uttak av pensjon. 47 Negotia presentasjon

48 Endringer i innskuddspensjonsloven Knekkpuntet endret fra inntekt på 6G til 7,1G Må tilpasses i løpet av 3 år Nye økte maksimumssatser Innskudd inntil 7% av inntekt for lønn mellom 1 og 12G Tilleggsinnskudd på inntil 18,1% for inntekt mellom 7,1G og 12 G Mulig med innskudd fra første krone 48 Negotia presentasjon

49 18,1 1 8% 7% 5% 1G 6G 7,1G 12G 49 Negotia presentasjon

50 Oppsparing pensjon innskuddspensjon Avkastning Pensjons konto Pensjonist 50 Negotia presentasjon

51 Krav opptak i tjenestepensjonsordningene Stillingsprosent minimum 20% Innmelding ved ansettelsestidspunkt Egne bestemmelser for sesongsarbeidere / mindre enn 1/5 stilling (LOI 4-2, LOF 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, TPL 3-2, 3-3, 3-4, 3-5) Krav om ansettelse i mer enn et år for å få med deg opparbeidete rettigheter (LOF 4-6(2), LOI 6-1(2), TPL 6-1(2)) Utfordring midlertidig ansettelse vikarstilling 51 Negotia presentasjon

52 Hvilke lønnsytelser regnes med i pensjonsgrunnlaget? I utgangspunktet skal man medberegne den lønnen som du mottar fra arbeidsgiver Unntak kan gjøres for: Lønn over 12G Overtid Skattepliktige naturalytelser Utgiftsgodtgjørelser Varierende tillegg Midlertidige tillegg Innskuddspensjonsloven 5-5 og foretakspensjonslovens 5-4, Negotia presentasjon

53 Hvilke lønnsytelser regnes med i pensjonsgrunnlaget? Departementet i Prop 199L: "lønnsgrunnlaget i et nytt pensjonsprodukt, der mye av risikoen for størrelsen på pensjonen er lagt på det enkelte medlem (arbeidstaker), bør være så nært medlemmenes faktiske lønn som mulig" Formålet med unntak i loven: forenkling og fleksibilitet ved utforming av pensjonsplanen Derfor en konkret vurdering, og se på: Realitet At tillegget varierer i størrelse er i seg selv ikke nok Er ordningen varig og stabil for arbeidstakerne? Er tillegget et viktig lønnselement? 53 Negotia presentasjon

54 Hvilke lønnsytelser regnes med i pensjonsgrunnlaget? Overtid - dersom en fast del av lønnen (f.eks. særlig uavhengig stilling) Bonus og provisjon Av varig karakter? En del av foretakets lønnsstrategi? Forutsatt å utgjøre en vesentlig del av den samlete lønnen? Merk: Det er ikke avgjørende om bonus/provisjon enkelte år er null 54 Negotia presentasjon

55 Permisjon hva sier loven? Hovedregel å være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden hvis formålet er å gjenoppta arbeidet. Bestemmelsen kan fravikes ved at det fastsettes i regelverket Eks: opphør av medlemskap ved permisjonstidspunktet (LOI 4-3, LOF 3-7, TPL 3-6) Hva er situasjonen ved permittering? Kan bestemme i regelverket at ansatte skal være omfattet ved permitterte grunnet driftsinnskrenkninger 55 Negotia presentasjon

56 Hva skjer med eksisterende ordninger? Ingen forslag om å fjerne eksisterende tjenestepensjonsordninger OTP videreført Innskuddsbasert pensjon videreført med tilpasninger og frist for endringer Ytelsesbasert pensjon videreført + ny "hybrid-ordning" fra Negotia presentasjon

57 Tariffoppgjøret 2014 (og 2016?) "Pensjon er utsatt lønn" Utfordring arbeidsgiver har styringsrett over ansattes tjenestepensjonsordning. Intensjonsavtale om "brede pensjonsordninger" - mobilitetsutfordringer - etablering av pensjonskasse Pensjonstemaet utsatt til tariffoppgjøret 2016?? 57 Negotia presentasjon

58 Fripoliser

59 Hva er en fripolise? "Verdidokument" utstedes hvis du slutter i jobb med ytelsesbasert tjenestepensjonsordning. Bevis for opptjente pensjonsrettigheter i et arbeidsforhold i privat sektor Det kreves 12 måneders medlemskap for rett til fripolise ved fratreden. Vanligvis livsvarig utbetaling Reguleres med avkastning 59 Negotia presentasjon

60 FRIPOLISER hva er det? (Silvers nettside) Ytelsesbaserte pensjonsordninger Fripoliser fra ytelsesbaserte pensjonsordninger i arbeidsforhold omtales gjerne som "kollektive fripoliser". Innskuddsbaserte pensjonsordninger Fripoliser fra innskuddsbaserte pensjonsordninger i arbeidsforhold kalles "pensjonskapitalbevis". Privat pensjonssparing med skattefradrag Fripoliser kan også stamme fra pensjonsordninger med skattefradrag, som du har innbetalt til selv. Disse avtalene har hatt mange ulike navn gjennom tidene, for eksempel EPES, IPA, GladPensjon og PMS. "Pensjonsbevis" nytt begrep iht ny tjenestepensjonslov (TPL) 60 Negotia presentasjon

61 Fripoliser - investeringsvalg Nye lovregler og forskrifter fra 1.september 2014 Du sier fra deg rentegarantien som ligger i vanlige fripoliser, og dermed ikke lenger vil ha krav på en bestemt årlig ytelse ved pensjonsalder. Til gjengjeld får fripoliseinnehaveren bestemme hvordan kapitalen skal forvaltes, og får beholde all avkastning. Krav om oppreservering før overgang til investeringsvalg Krav til informasjon og rådgivning nedfelt i forskrifter (Forskrift om endring i forskrift til foretakspensjonsloven og forskrift om livsforsikring) 61 Negotia presentasjon

62 Status så langt : Kilde: Pensjonsselskapene ringes ned av risikovillige og utålmodige nordmenn I forrige uke ble det åpnet for fripoliser med investeringsvalg, men mange får ikke tilbudet med det første. NYE MULIGHETER. På grunn av lave renter, strenge krav og nye reguleringer har fripolisene gitt elendig avkastning de siste årene Pensjonsekspert Alexandra Plathe, konsulentselskapet Steenberg & Plahte mener det er verdt å minne om at selskapene har en kommersiell interesse av at kundene bytter til investeringsvalg. (http://www.dn.no/privat/2014/09/10/1619/pensjon/-dette-er-et-veldig-veldigvanskelig-valg) 62 Negotia presentasjon

63 Oppsummering

64 Hvordan fylle opp pensjonspengesekken? Antall år i arbeid Vente med å ta ut pensjon Jobbe ved siden av studiene og/eller ha sommerjobb. Deltidsjobb bør unngås Lønnsomt med mange år i jobb Ved jobbsøknad /valg av arbeidsgiver - sjekk tjenestepensjonen de tilbyr. Kunnskap om AFP- vilkår (spesielt viktig de siste arbeidsårene) Bevissthet om avkastning på tjenestepensjonen 64 Negotia presentasjon

65 Hvor kan jeg henvende meg? Alderspensjon fra folketrygden: NAV; nettjenesten Din pensjon, Kontaktsenter Pensjon: Telefon eller ditt lokale NAV kontor, Tjenestepensjon: Arbeidsgiver velger fritt hvilket selskap som skal benyttes, kontakt derfor personalavdeling/personalansvarlig AFP privat sektor: Fellesordningen for AFP, telefon , Skatt: Skatteetaten, 65 Negotia presentasjon

66 Tips gode nettsider Negotia presentasjon

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer