Stavanger Pensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger 2014. Pensjon"

Transkript

1 Stavanger 2014 Pensjon

2 Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6) 2050: (1,6) Antall alderspensjonister forventes doblet neste 40 år. 2 Negotia presentasjon

3 Bakgrunn Stigende levealder Den gjennomsnittlige levealder øker kraftig. Fra 2012 til 2013 økte forventet levealder ved fødselen med 0,2 år for begge kjønn. Dermed kan gutt født i 2013 regne med å bli 79,7 år og en jente 83,6 år. Kjønnsforskjeller i levealder avtar. 3 Negotia presentasjon

4 2,5 millioner nordmenn aner ikke hva de får i pensjon (ABC nyheter ) Undersøkelse Sparebank1 Nærmere 70 prosent over 18 år vet ikke hva de får i pensjon fra Folketrygden og fra pensjonsordningen på jobben. De som har brukt pensjonskalkulatorer blir overrasket over hvor lite pensjon de får. 4 Negotia presentasjon

5 Personal og ledelse nr.4, Negotia presentasjon

6 Dagbladet 8.juli Negotia presentasjon

7 7 Negotia presentasjon

8 Hva er pensjon? Fripoliser mm. AFP Tjenestepensjon Alderspensjon Folketrygden 8 Negotia presentasjon

9 9 Negotia presentasjon

10 Aldersgrenser og pensjoneringsalder Pensjon skal sikre inntekt i alderdommen (intensjonen for folketrygdens alderspensjon) Aldersgrensen dvs tidspunktet du må slutte i bedriften pga alder 70 år iht aml 15-13a Bedriftsfastsatt aldersgrense Pensjonsalder er det tidspunktet du tidligst kan ta ut pensjon 62 år iht folketrygdens alderspensjon, AFP vedtekter, tjenestepensjon Avhengig av tilstrekkelig opptjening Opptjening av pensjon Inntil fylte 75 år (folketrygdloven) 10 Negotia presentasjon

11 Alderspensjon

12 Ny pensjonsordning i Folketrygden Hovedprinsipper og nye begreper Økonomisk bærekraftig - et samfunnspolitisk ståsted Følge arbeidslinjen skal lønne seg å jobbe Alleårsregelen - opptjening for alle inntektsår Levealdersjustering Omsorg for små barn og førstegangstjeneste medregnes Kombinere jobb og pensjon - uten avkorting 12 Negotia presentasjon

13 Årskull avgjør ny eller gammel alderspensjon Født før 1943 (2014: > 71 år) Født perioden (2014: mellom 61 og 71 år) Født perioden (2014: mellom 60 og 52 år) Født 1963 eller senere (2014: < 51 år) 13 Negotia presentasjon

14 Født perioden Opptjening etter gammel pensjonsordning 20 beste inntektsår avgjør pensjonen din ( besteårsregelen ) Beregnes ved bruk av pensjonspoeng Opptjening av pensjonspoeng for inntekt frem til fylte 75 år, men maks 40 års opptjening Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid (ftl 3-16) Uttak av pensjon: levealdersjustering Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom høy nok opptjening (ftl 19-11) Ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Kan ta ut delpensjon (20, 40, 50, 60 eller 80%) (ftl 19-10) 14 Negotia presentasjon

15 Født perioden «Overgangskullene» Opptjening etter gammel og ny pensjonsordning Eks født 1954: 9/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler, 1/10 etter nye regler Eks født 1962: 1/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler, 9/10 etter nye regler Uttak av pensjon (etter ) Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom høy nok opptjening Ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Kan ta ut delpensjon (20, 40, 50, 60 eller 80%) (Kan endre uttaksgrad og stanse pensjonen) 15 Negotia presentasjon

16 Født etter 1963 Bare nytt system for opptjening og uttak 16 Negotia presentasjon

17 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening Gammel ordning Ny ordning «Besteårsregelen» (20 beste år) Alleårsregelen (13-75 år) Alle år du er i arbeid eller mottar pensjonsgivende inntekt teller likt Beregner årlige pensjonspoeng (inntekt 1G) / 1G, knekkpunkt 6G 100 % av lønn inntil 6 G 33 % av lønn inntil 12 G Opparbeider pensjonsbeholdning 18,1% av all inntekt opp til 7,1G 17 Negotia presentasjon

18 Alderspensjon (folketrygden) - opptjening Gammel ordning 40 års opptjeningstid (evt avkorting, om maks.40 år) Pensjonspoeng kan også opptjenes for ulønnet omsorgsarbeid De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjon, gis minstepensjon Ny ordning Ingen begrensning (jfr «arbeidslinjen») Omsorg 4,5 G for: 1) Barn under skolealder 2) Syk, funksjonshemmet, eldre person Førstegangstjeneste 2,5G De som ikke har opparbeidet tilstrekkelig pensjonsbeholdning, gis det garantipensjon 18 Negotia presentasjon

19 Alderspensjon (folketrygden) - uttak Gammel ordning Ny ordning Fleksibelt uttak av pensjon (fra fylte 62 år, dersom stor nok beholdning/opptjening) Minimum uttak alderspensjon 20%. Kan endres underveis. (20%, 40%, 50%, 60% og 80% mulig, kan endres) Levealdersjustering (bruk av delingstall) Kan ta ut pensjon og jobbe samtidig (uten avkorting) Livsvarig ytelse 19 Negotia presentasjon

20 Regulering av pensjon Gammel ordning Ny ordning Opptjening G regulering Lønnsveksten Utbetaling Lønnsvekst minus 0,75 % Skjer 1.mai hvert år 1.mai 2014: 1 G utgjør ,- 20 Negotia presentasjon

21 Levealdersjustering og delingstall Vi lever lenger! Levealdersjustering - tilpasning av levealder for hvert årskull Beregnes av SSB Delingstall - når du tar ut pensjon, fordeles pensjonsbeholdningen utover antall år gjenværende forventet levetid den opptjente pensjonsbeholdningen delt på delingstallet gir den årlige pensjonen. Må jobbe lenger for å opprettholde dagens pensjonsnivå (jfr prinsippet om arbeidslinjen "lønne seg" å vente med å ta ut pensjon) 21 Negotia presentasjon

22 AFP (privat sektor)

23 AFP privat sektor Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven av feb. 2010) Vedtekter for fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP) 23 Negotia presentasjon

24 Hva er AFP? TARIFFESTET RETTIGHET! AFP er et supplement og påslag på alderspensjonen Må tas ut samtidig med alderspensjon Uttak før fylte 67 år krever oppfyllelse av folketrygdens minste pensjonsnivå Verdien av AFP regnes med i beregningen av minstepensjonsnivå (garantipensjonen) Mulighet til å kombinere jobb og pensjon Uttak AFP: enten 100% eller ingenting Livsvarig tillegg 24 Negotia presentasjon

25 Ansiennitetsvilkår ved 62 år Må være omfattet av ordningen 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Overgangsordninger for årskull, 3-4 (4): : jobbet minimum 3 av de siste 5 år 1952: jobbet minimum 4 av de siste 6 år 1953: jobbet minimum 5 av de siste 7 år 1954: jobbet minimum 6 av de siste 8 år Du mister ansiennitet dersom du i løpet av et år: Innehar mindre enn 20% stilling Har hovedbeskjeftigelse i annen bedrift Har høyere inntekt fra annen bedrift Ansiennitetsvilkår kan ikke oppfylles etter fylte 62 år 25 Negotia presentasjon

26 AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet Må være ansatt og reell arbeidstaker i bedrift tilsluttet Fellesordningen på uttakstidsspunktet Sammenhengende ansatt de 3 siste år Minimum 20% stilling de 3 siste årene før uttak. Kan ha hatt /flere avbrudd i til sammen inntil 26 uker i perioden Inntekt > 1G (omregnet til årsinntekt) på uttakstidspunktet, samt inntekt >1G foregående år ( 3-1) 26 Negotia presentasjon

27 AFP - Vilkår ved uttakstidspunktet forts. 26 ukers avbrudd utvides med ytterligere 26 uker ved mottak av: Sykepenger Uførepensjon Tidsbegrenset uførestønad Arbeidsavklaringspenger / rehabiliterings- eller attføringspenger fra folketrygden.og samtidig har arbeidet < 20 % av full stilling Samtidig fravikes kravet om å være reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. men være ansatt på uttakstidspunktet 27 Negotia presentasjon

28 Du kan miste retten til AFP dersom: du mottar uførepensjon fra Folketrygden etter fylte 62 år du mottar lønn eller vederlag de 3 siste år før fylte 62 år uten tilsvarende arbeidsplikt som årlig er > 1,5G «Seniorpolitiske tiltak» som ikke er knyttet opp mot en generell seniorpolitisk ordning Men retten til AFP bortfaller ikke ved: erstatning grunnet urettmessig oppsigelse lønn i oppsigelsestid etter arbeidsgivers oppsigelse kombinasjon av ovennevnte 28 Negotia presentasjon

29 Eksempel uttak pensjon og AFP 29 Negotia presentasjon

30 Utestasjonerte (nye AFP-regler jan. 2012) AFP-ordningen kan søkes utvidet til å kunne gjelde arbeidsforhold i utlandet (AFP-vedtektene 2-6 (11)) For rett til ansiennitet: Må være medlem av folketrygdens pensjonsdel under hele utenlandsoppholdet Må være tilsluttet bedriften i minst 12 mdr før utstasjonering starter Må være tilsluttet bedriften minst 3 måneder etter opphør av utstasjoneringen Krever at bedriften må sende inn oversikt over hvem som er utstasjonert hver 3.måned. Krever at arbeidsgiver betaler premie for de utstasjonerte 30 Negotia presentasjon

31 Beregning av AFP Beregnes ut fra summen av inntekt fra det enkelte år med pensjonsgivende inntekt i folketrygden (t.o.m. 61 år) 0,314% av årlig inntektsgrunnlag Beregnes ut fra årlig inntekt inntil 7,1G Justeres med forholdstall (ved uttak etter 70 år, legges 70 år til grunn) 31 Negotia presentasjon

32 Beregning av AFP forts. Ved uttak før 67 år gis et fast kronetillegg. Regulering av AFP: 1.mai årlig I samsvar med lønnsvekst, deretter fratrekk 0,75% Det faste kronetillegget etterreguleres ikke 32 Negotia presentasjon

33 Finansiering av ny AFP Staten betaler 1/3 + kompensasjonstillegg Bedriftene betaler premier basert på arbeidstakernes innberettete inntekt mellom 1G og 7,1G til og med det år arbeidstakeren fyller 61 år. Premiesatser AFP: 2011: 1,4 % 2012: 1,7 % 2013: 2,0 % 2014: 2,2 % 2015: 2,4 % 33 Negotia presentasjon

34 Avtale om AFP-inngåelse og søknadsfrist Ingen tidsfrist i forkant for å inngå avtale med sluttpakke og AFP-uttak mellom bedriften og den ansatte. OBS: inngå ikke avtaler med sluttpakke og AFP-uttak uten forbehold om innvilget AFP-søknad. Søknadsfrist om AFP: max 4.måneder i forkant Jfr vedtekter for Fellesordningen og departementet Begrunnet i at ting kan skje i ansettelsesforholdet 34 Negotia presentasjon

35 Sluttvederlagsordningen

36 Sluttvederlagsordningen Bedriften må være omfattet av tariffavtale (avtaler med sluttvederlagsbilaget) Etablert i 1966, med senere endringer Økonomisk kompensasjon for ansatte mellom 50 og 67 år dersom: Ikke nådd alder for rett til AFP Ikke fyller kravene i vedtektene for rett til AFP Helsemessige årsaker, nedbemanning, konkurs 36 Negotia presentasjon

37 Individuelle vilkår Ansatt må være omfattet av ordningen i siste 3 mdr før oppsigelse blir gitt. Uføre/ kronisk sykdom: omfattet ordningen før sluttdato. Ansatt må ha fylt 50 år, og ikke ha rett til AFP Ansatt minimum 10 år sammenhengende, eller. Ansatt sammenlagt 20 år i bedriften, herav de siste 3 år i sammenheng,eller..minst 15 års sammenhengende medlemsskap i sluttvederlagsordningen umiddelbart før sluttdato. 37 Negotia presentasjon

38 Individuelle vilkår forts. Ved permittering eller mottak av arbeidsavklaringspenger, anses tilknytning til bedriften i inntil ett år (fra siste arbeidsdag) Ytelsen gis ved hel- eller delvis oppsigelse pga nedbemanning, avvikling eller konkurs. Avtale om fratreden ifm nedbemanning, sidestilles med oppsigelse. Sluttpakker/etterlønn: vederlag innvilges ikke hvis nytt arbeid før dagpenger er tilstått. 38 Negotia presentasjon

39 Individuelle vilkår. forts. Minimum 10 år før nytt sluttvederlag kan innvilges Sluttvederlag ytes ikke til ansatte som tar ut AFP AFP kan ytes selv om mottatt sluttvederlag OBS! Dette er bare muntlig bekreftet ikke dokumentert Søknadsskjema sendes sluttvederlagsordningen Fylles ut av arbeidstaker og arbeidsgiver (bobestyrer) 39 Negotia presentasjon

40 Sluttvederlagsordningene 50 år: kr ,- 56 år: kr ,- 62 år: kr ,- 51 år: kr ,- 57 år: kr ,- 63 år: kr ,- 52 år: kr ,- 58 år: kr ,- 64 år: kr ,- 53 år: kr ,- 59 år: kr ,- 65 år: kr ,- 54 år: kr ,- 60 år: kr ,- 66 år: kr ,- 55 år: kr ,- 61 år: kr ,- 40 Negotia presentasjon

41 Tjenestepensjon (privat sektor)

42 Tjenestepensjon Hva er det? Bedriften lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning Minstekravet er OTP (obligatorisk tjenestepensjon) Pensjonsordning der bedrift og livselskap er part Ansatte ikke «part» i avtalen Ansatte rolle og påvirkning? (forhandlings- eller drøftingsrett?) Kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon og AFP 42 Negotia presentasjon

43 Dagens tjenestepensjonsordninger PRIVAT SEKTOR Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om innskuddspensjon (LOI) Lov om foretakspensjon (LOF) - ytelsespensjon Lov om tjenestepensjon (TPL) "hybridordningen" ( ) 43 Negotia presentasjon

44 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Etablert med virkning fra 2006 Lovregulert minstekrav Minimum 2 % innskudd av inntekt mellom 1 og 12 G Ingen krav om uførepensjon Ingen krav om etterlattepensjon 44 Negotia presentasjon

45 Ytelsesbasert tjenestepensjon Lov om foretakspensjon (LOF) Sikrer fremtidig nivå på pensjonsytelse (eks 66% av inntekt) dvs at bedriften bærer risikoen Full opptjening etter et visst antall år (f.eks 30 år) Livsvarig utbetaling Løpende pensjonsutbetaling finansiert av bedriften med avtalte oppregulering Fripolise - forsikringsbevis som utstedes når du slutter 45 Negotia presentasjon

46 En av fem arbeidstakere har fått ny pensjonsordning Stadig flere arbeidsgivere velger å lukke ytelsesordningene Mange går over fra ytelses- til innskuddspensjon 46 Negotia presentasjon

47 Innskuddsbasert pensjon Lov om innskuddspensjon (LOI) Innskudd av prosent av inntekt (7% / 25,1%) endret Innskudd på inntekt mellom 1 og 12 G..men mulighet til å betale innskudd fra første krone endret Knekkpunkt 7,1 G endret Avkastning på fond/aksjer påvirker fremtidig pensjon Ansatte bærer risiko på fremtidig pensjonsytelse Pensjonsutbetaling over minimum 10 år der nivå er avhengig av avkastning, og minst til fylte 77 år Uførepensjon kan tegnes Ved død skal beholdning overføres til etterlatte Pensjonskapitalbevis ved fratreden før uttak av pensjon. 47 Negotia presentasjon

48 Endringer i innskuddspensjonsloven Knekkpuntet endret fra inntekt på 6G til 7,1G Må tilpasses i løpet av 3 år Nye økte maksimumssatser Innskudd inntil 7% av inntekt for lønn mellom 1 og 12G Tilleggsinnskudd på inntil 18,1% for inntekt mellom 7,1G og 12 G Mulig med innskudd fra første krone 48 Negotia presentasjon

49 18,1 1 8% 7% 5% 1G 6G 7,1G 12G 49 Negotia presentasjon

50 Oppsparing pensjon innskuddspensjon Avkastning Pensjons konto Pensjonist 50 Negotia presentasjon

51 Krav opptak i tjenestepensjonsordningene Stillingsprosent minimum 20% Innmelding ved ansettelsestidspunkt Egne bestemmelser for sesongsarbeidere / mindre enn 1/5 stilling (LOI 4-2, LOF 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, TPL 3-2, 3-3, 3-4, 3-5) Krav om ansettelse i mer enn et år for å få med deg opparbeidete rettigheter (LOF 4-6(2), LOI 6-1(2), TPL 6-1(2)) Utfordring midlertidig ansettelse vikarstilling 51 Negotia presentasjon

52 Hvilke lønnsytelser regnes med i pensjonsgrunnlaget? I utgangspunktet skal man medberegne den lønnen som du mottar fra arbeidsgiver Unntak kan gjøres for: Lønn over 12G Overtid Skattepliktige naturalytelser Utgiftsgodtgjørelser Varierende tillegg Midlertidige tillegg Innskuddspensjonsloven 5-5 og foretakspensjonslovens 5-4, Negotia presentasjon

53 Hvilke lønnsytelser regnes med i pensjonsgrunnlaget? Departementet i Prop 199L: "lønnsgrunnlaget i et nytt pensjonsprodukt, der mye av risikoen for størrelsen på pensjonen er lagt på det enkelte medlem (arbeidstaker), bør være så nært medlemmenes faktiske lønn som mulig" Formålet med unntak i loven: forenkling og fleksibilitet ved utforming av pensjonsplanen Derfor en konkret vurdering, og se på: Realitet At tillegget varierer i størrelse er i seg selv ikke nok Er ordningen varig og stabil for arbeidstakerne? Er tillegget et viktig lønnselement? 53 Negotia presentasjon

54 Hvilke lønnsytelser regnes med i pensjonsgrunnlaget? Overtid - dersom en fast del av lønnen (f.eks. særlig uavhengig stilling) Bonus og provisjon Av varig karakter? En del av foretakets lønnsstrategi? Forutsatt å utgjøre en vesentlig del av den samlete lønnen? Merk: Det er ikke avgjørende om bonus/provisjon enkelte år er null 54 Negotia presentasjon

55 Permisjon hva sier loven? Hovedregel å være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden hvis formålet er å gjenoppta arbeidet. Bestemmelsen kan fravikes ved at det fastsettes i regelverket Eks: opphør av medlemskap ved permisjonstidspunktet (LOI 4-3, LOF 3-7, TPL 3-6) Hva er situasjonen ved permittering? Kan bestemme i regelverket at ansatte skal være omfattet ved permitterte grunnet driftsinnskrenkninger 55 Negotia presentasjon

56 Hva skjer med eksisterende ordninger? Ingen forslag om å fjerne eksisterende tjenestepensjonsordninger OTP videreført Innskuddsbasert pensjon videreført med tilpasninger og frist for endringer Ytelsesbasert pensjon videreført + ny "hybrid-ordning" fra Negotia presentasjon

57 Tariffoppgjøret 2014 (og 2016?) "Pensjon er utsatt lønn" Utfordring arbeidsgiver har styringsrett over ansattes tjenestepensjonsordning. Intensjonsavtale om "brede pensjonsordninger" - mobilitetsutfordringer - etablering av pensjonskasse Pensjonstemaet utsatt til tariffoppgjøret 2016?? 57 Negotia presentasjon

58 Fripoliser

59 Hva er en fripolise? "Verdidokument" utstedes hvis du slutter i jobb med ytelsesbasert tjenestepensjonsordning. Bevis for opptjente pensjonsrettigheter i et arbeidsforhold i privat sektor Det kreves 12 måneders medlemskap for rett til fripolise ved fratreden. Vanligvis livsvarig utbetaling Reguleres med avkastning 59 Negotia presentasjon

60 FRIPOLISER hva er det? (Silvers nettside) Ytelsesbaserte pensjonsordninger Fripoliser fra ytelsesbaserte pensjonsordninger i arbeidsforhold omtales gjerne som "kollektive fripoliser". Innskuddsbaserte pensjonsordninger Fripoliser fra innskuddsbaserte pensjonsordninger i arbeidsforhold kalles "pensjonskapitalbevis". Privat pensjonssparing med skattefradrag Fripoliser kan også stamme fra pensjonsordninger med skattefradrag, som du har innbetalt til selv. Disse avtalene har hatt mange ulike navn gjennom tidene, for eksempel EPES, IPA, GladPensjon og PMS. "Pensjonsbevis" nytt begrep iht ny tjenestepensjonslov (TPL) 60 Negotia presentasjon

61 Fripoliser - investeringsvalg Nye lovregler og forskrifter fra 1.september 2014 Du sier fra deg rentegarantien som ligger i vanlige fripoliser, og dermed ikke lenger vil ha krav på en bestemt årlig ytelse ved pensjonsalder. Til gjengjeld får fripoliseinnehaveren bestemme hvordan kapitalen skal forvaltes, og får beholde all avkastning. Krav om oppreservering før overgang til investeringsvalg Krav til informasjon og rådgivning nedfelt i forskrifter (Forskrift om endring i forskrift til foretakspensjonsloven og forskrift om livsforsikring) 61 Negotia presentasjon

62 Status så langt : Kilde: Pensjonsselskapene ringes ned av risikovillige og utålmodige nordmenn I forrige uke ble det åpnet for fripoliser med investeringsvalg, men mange får ikke tilbudet med det første. NYE MULIGHETER. På grunn av lave renter, strenge krav og nye reguleringer har fripolisene gitt elendig avkastning de siste årene Pensjonsekspert Alexandra Plathe, konsulentselskapet Steenberg & Plahte mener det er verdt å minne om at selskapene har en kommersiell interesse av at kundene bytter til investeringsvalg. (http://www.dn.no/privat/2014/09/10/1619/pensjon/-dette-er-et-veldig-veldigvanskelig-valg) 62 Negotia presentasjon

63 Oppsummering

64 Hvordan fylle opp pensjonspengesekken? Antall år i arbeid Vente med å ta ut pensjon Jobbe ved siden av studiene og/eller ha sommerjobb. Deltidsjobb bør unngås Lønnsomt med mange år i jobb Ved jobbsøknad /valg av arbeidsgiver - sjekk tjenestepensjonen de tilbyr. Kunnskap om AFP- vilkår (spesielt viktig de siste arbeidsårene) Bevissthet om avkastning på tjenestepensjonen 64 Negotia presentasjon

65 Hvor kan jeg henvende meg? Alderspensjon fra folketrygden: NAV; nettjenesten Din pensjon, Kontaktsenter Pensjon: Telefon eller ditt lokale NAV kontor, Tjenestepensjon: Arbeidsgiver velger fritt hvilket selskap som skal benyttes, kontakt derfor personalavdeling/personalansvarlig AFP privat sektor: Fellesordningen for AFP, telefon , Skatt: Skatteetaten, 65 Negotia presentasjon

66 Tips gode nettsider Negotia presentasjon

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Svein Aartun Bye. Kommunikasjonssjef, Privat AFP og Sluttvederlag. fredag, 4. mars 2016

Svein Aartun Bye. Kommunikasjonssjef, Privat AFP og Sluttvederlag. fredag, 4. mars 2016 Svein Aartun Bye Kommunikasjonssjef, Privat AFP og Sluttvederlag fredag, 4. mars 2016 Absolutt Fabelaktig Pensjon * *gjelder inntil videre kun privat sektor DINE PENGER NOVEMBER 2011 2 Absolutt Fabel «Styr

Detaljer

PENSJON I ET NØTTESKALL. Pål Kvernaas og Martin Haukland

PENSJON I ET NØTTESKALL. Pål Kvernaas og Martin Haukland PENSJON I ET NØTTESKALL Pål Kvernaas og Martin Haukland 1. Oversikt 1. Hovedtrekk - pensjonsordninger 2. Fellesregler 3. Utvalgte problemstillinger 1. Hovedtrekk - Pensjonsordninger 1.1 Kort introduksjon

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Hva er Privat AFP? AVTALEFESTET PENSJON

Hva er Privat AFP? AVTALEFESTET PENSJON mandag, 2. mai 2016 Hva er Privat AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor) Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år Ikke krav om at man slutter i arbeid

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Viktig å vite om pensjon og AFP. Fredrik Anspach, NHO 23. Mai 2017

Viktig å vite om pensjon og AFP. Fredrik Anspach, NHO 23. Mai 2017 Viktig å vite om pensjon og AFP Fredrik Anspach, NHO 23. Mai 2017 Agenda Grunnleggende å huske på om (tjeneste)pensjon (Hvis interesse og tid: Særlig om pensjonsgrunnlaget («lønn»)) AFP Når oppstår kravet

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Pensjon A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Berlin 21.10.2015 53% i aldersgruppen 55-66 år vet ikke hva pensjonen blir Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av SpareBank1-gruppen i 2014. Og tendensen

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Banklovkommisjonens leder Erling Selvig og hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen Formiddagsseminar Bi, 10. september 2012 1 Formiddagsseminar

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver og Fleksibelt pensjonsuttak Fra 1. januar 2011 fikk ansatte mulighet til fleksibelt pensjons Ansatte kan kombinere arbeid og pensjon

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Endringer i AFP i privat sektor

Endringer i AFP i privat sektor Endringer i AFP i privat sektor 8. endring av vedtektene siden innføring av ny AFP Beate Fahre Utestasjonerte arbeidstakere Arbeidstaker må være omfattet av Fellesordningen i minst 7 av de siste 9 årene

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP

Pensjonsreformen og AFP Pensjonsreformen og AFP Seminar Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Agenda Pensjonsreformen og AFP 1. Trenger jeg som arbeidsgiver forberede

Detaljer

Pensjonsreformen. 24. august 2011

Pensjonsreformen. 24. august 2011 Pensjonsreformen Oslo Vest Rotary Klubb 24. august 2011 Innhold Pensjon fra folketrygden Ny fleksibel alderspensjon fra 1.1.2011 AFP nye regler Hva skjer med tjenestepensjonene? Foredraget gjelder primært

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving Framtidig velferd - Ny folketrygd Statssekretær Ole Morten Geving Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 27: 2,6 25: 1,8 Etter et år med store utfordringer i penge- og kredittmarkedene, ser det nå

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012 Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II Aktuarforeningen 13. september 2012 1 Oversikt Tilpasning av regelverket for skattefavoriserte pensjonsordninger i privat sektor

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer