Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 VEDLEGG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu

24 Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng

25

26

27

28 Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn Krubbl vnn Nordkrd- Særvn fjll fj ll Mdkrd- 551 Djupvn 209 vn Hømmrvn Blåfjll 205 Hol Kjrkårn 428 Vvnl I 134 r h 591 ln d v og r D Drogvn Gråurdvn n rul or S 357 Jo rd b Brnglmrk u S LNF-BC2 Sørd ln d LNF-BC1 111 LNF-C1 Llørdlvn I L k lv Bjørnbkk Tvrrlvvnn Sorørdlvn Kvblkfjll 646 Sorvn 50 n Kv g nå myr ll Tvrrågfjll 267 øvr 356 Kolln Grvn B4 528 Svrvn 227 Sorvn G1Vlnfjord 256 Klpvn Rulngvn 252 Llvn Bnnvn 315 Volln 171 LNF-A Alvnh Hkkr Vollmyrn ro yr NA2 Røvklr 201 LNF-B5 196 R 26 Hundholmn A1 152 Hold vk øl Kj SB1 Rmåluv 222 Klungvk Mjldn 538 Vnn 646 d rd No l Fonnd LNF-B9 åg Lk A nnlgrønlfjll fjl l Svrhmmr 330 unn ln Svrhmmrhol GS3 Børø SB2 Lvoddn n Mølnbuk 69 Øvrvn 282 Kurkvnn Høgl hmmrn Sorhug FFFN Hå r LNF-A 501 ko lu nn l n Svrvn Kvænflåg Grønnubbn orv k lv 531 S 532 Sjø n å Skoffdln 1123 Skoffdlvn LNF-E1 GS6 Nrmvn LNF-C8 382 Arlplnkr md lhørnd bmmlr r jurdk bndnd dokumn, og hjml Pln- og bygnnglovn v , 2ldd D vl d kk r nldnng l å bruk, dl og llr bbygg ndom på nnn må nn d om r f på plnkr llr bmmln lv 317 Sorvkvn Sormo ) Tdlgr vd rgulrngplnr gjldr åfrm d kk rdr mo dnn kommunplnn Rgulrngplnr om godkjnn r rldln r godkjn gjldr forn kommunplnn ) I FFFNA-områdr mllom lnd og unforlggnd A-områdr kn d, forbndl md godkjnnng v loklr for kvkulur, nlgg k/brygg, forøynngnlgg og ndr nnrnngr l bjnng v kvkulurnlgg D kl kk hndr dn fr frdl for mndr bår lng lnd n Fjll LNF-C Sjønådln 62 A-områdr Tjår Hllrmovn v lv F Tomvrdn Hllrmo å vrr Sor lltvrråfjll g m Gmvn Vuolp Skuorjávrr 752 Fgrl Bjp 827 Sgmon 940 Skuorjávrr NA5 Ann Sm Hjrjørn Søyon kybn, 75 dba Ávvlumjåhkkå ) Lng RV80 og EV6 håndhv mg rng holdnng l vkjørlr D kl vær vær få vkjørlr l d vgn, og d krv vd rgulrngpln drom d kl bygg lng vgn Unnk kn gjør for vkjørlr forbndl md prmærnærng 82 Bygggrn ) Lng øvrg rkvgr kommunn prkr mndr rng holdnng l vkjørlr, mn nll vkjørlr kl vær bgrn Uvd bruk v krnd bolgvkjørlr kn godkjnn r øknd Bygggrn kl gå n vnd på 50 m fr md rkvg/fylkvg og 15 m fr md kommunl vg drom kk nn følgr v rgulrngpln b) Innnfor n on på 30 m fr nærm jrnbnpor mdlnj r d forbud å oppfør bygnng llr nnn nlljon, for ugrvng llr oppfyllng, drom kk nn følgr v rgulrngpln LNF-E Bygggrn fr nærm fldnng r: 22 kv : 8 m 66 kv : 9 m 132 kv: 17 m )I områd mrk LNF-E ll rvrvbbyggl 35 LNF-EC og LNF-BC ) For kombnjonområdn mrk LNF-EC og LNF-BC gjldr d mm bmmlr om ng for d rpkv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E forn b) Innnfor plnprodn (8 år fr vdkdo) kn d nnnfor d nkl LNF-E-, LNF-EC-og LNF-BC områdn bygg d nll bolghu, frdhu og rvrvbbyggl om v ndnfor: Anll hyr Anll rvrvbygg SPREDT BEBYGGELSE ) For ny prd bbyggl gjldr følgnd: - Tomr kl kk vær ørr nn mkmum 1 d - Sprd bbyggl kl kk dnn lu rrng (kollr llr åryggr) - Kommunn kog-/jordbrukkkyndg kl konulr - Tomr l frdbbyggl kl kk lgg u på kogrl md å god produkjonvn om mddl og god kogbon - Tomr kl kk lgg u kogplnfl - Tomr kl kk lgg u på krnd kogvgr (rkor llr kogblvgr) llr kull/god kogvgrèr - Tomr må kk lgg u lk d blr n dårlg rrondrng for lndbruk - Bolgr/frdbbyggl kl h n vnd på mn 15 m l dyrk mrk - Adkom l prd bbyggl kl kk lgg ovr dyrk mrk - Sprd bbyggl må kk komm konflk md vkg rkklr/flylr for rndrf - Uvdl (lbygg) v krnd bolgr nnnfor LNF-A og LNF-B ll, mn BYA må kk ovrg 25% v no omrl Frånd grj på bolgndom kn kk nnrd for vrg opphold/bbol b) Ugjør ny og krnd prd bbyggl n grupp på 4 nhr, krv godkjn rgulrngpln c) Før frdlng kl d nnhn ull fr kulurmnnmyndghn (Smng og Nordlnd fylkkommun), jfr Kulurmnnlovn 8 før ldd d) Grd v unyng LNF-B områdr om r urgulr, mk BYA l 25% v no omrl D nkludrr ogå nødvndg prkrngrl Mk mønhøyd på å bolghu r 8,5 m fr gjnnomnlg plnr rrng Grj kn h n BYA på mk 50 m² Frånd grj på bolgndom kn kk nnrd for vrg opphold/bbol ) Vd ubyggng d rpkv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E kl frn for krd (nø/jordkrd) og flom/rojon vurdr 9 GENERELLE BESTEMMELSER 91 Gnrl ) Innnfor n on på 50 m fr jø områdn LNF-B4 og LNF-C13, Lkåg Norddln, Sjønålv (Suljlmvdrg), og vnn mål horonlpln vd gjnnomnlg høyvnn/flomvnnnd ll kk lk om kommr nn undr Pln-og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93 m frdlng l ny bolg-, rvrv-, llr frdbbyggl md mndr lk nngår n rgulrngpln, jfr 71 b) og Pln-og bygnnglovn 20-4, 2 ldd, bokv Forbud gjldr kk for nu llr lk om r nødvndg for lndbruk, rndrfn, fk/hvbruk, mfrdl llr forvr b) Søygrnr f Mljøvrndprmn (MD) rnnglnj T-1442 gjldr nnnfor hl plnområd nkluv rlplnn kommundlplnr For øyømfnlg bbyggl (bolgr, frdbolgr, ykhu, plnujonr, kolr llr brnhgr) lng rk rfkkr vgr, krv d øyfglg rppor om dokumnrr øykrv r oppfyl Hvlk vgr d omfr vklr dn nkl rgulrngpln llr byggk, mn vl hovdk gjld lng hovdvgr (EV6, RV80) og ørr gr Fuk nrum Søyonkr g følgnd rvrknng: Rød on: I d områdr ll kk ny øyømfnlg bbyggl For krnd bolgr ll gjnoppbyggng r brnn og kd, om- og lbyggng un plnkrv åfrm ngn ny bonhr blr Brukndrng om blrr ny bonhr ll kk Gul on: D områdr ll bbygd hnhold l v rlbrukformål For øyømfnlg bbyggl gjldr: - Dr d r plnkrv, jfr pk21, kl d frmlgg øyfglg rppor om vr øykrv oppfyll - Dr d kk krv rgulrngpln kl d vd rmmøknd frmlgg øyfglg rppor om godgjør øykrvn oppfyll c) Før d f rgulrngvdk llr g bygg- llr dlnglll kl d forlgg n vurdrng v rlplnn/ d omøk lk nnvrknng på rko- og årbrhforhold Drom n fnnr rko- og årbrhforhold kk r kul m for kull pln/ kul lk kl d gå frm v vdk NGI-rppor , kvkklrkrlggng - krbld Fuk 2129IV, bruk vurdrngn d) Tlkmldngn for bbyggln plnområd kl nnhold dokumnjon på rdonkonnrjonn fr grunnn Nødvndg nnrømnngdmpnd lk mo rdon kl vær gjnnomfør før bygnngn bruk 41 Områdr for råoffuvnnng ) Ny lk må kk brør uomk frd kulurmnnr og kulurmljør Drom funn, gjnndr llr konrukjonr oppdg forbndl md grvrbdr, kl rbdn n omgånd og kulurmnnmyndghn undrr, jfr lov om kulurmnnr 8, 2 ldd Før d g lll l byggng/ frdlng nnhn lll fr kulurmnnmyndghn Njonl kulurmnnb på n ASKELADDEN - kl bruk kv kbhndlngn Av nyr d kulurmnnr kl SEFRAK - rgrrngn (309 objkr ldr nn 100 år r rgrr) bruk kv kbhndlngn ) Ny og vnlg uvdlr v uk v mnrlk råoffr og uk v lømr på ovr 500 m3, kl kj på grunnlg v vd rgulrngpln, jfr Pln- og bygnnglovn 20-4, 2 ldd, bokv 94 Brn og ung 5 BÅNDLAGTE/VERNA OMRÅDER 51 Ndlgfl ) Brn- og ung nrr kl ynlggjør plnlggngn D v l rkpolk rnnglnjr om brn og ung nrr Vd ubyggng bolgområdr kl d hnyn l lk-og oppholdmulghr for brn og ung, ogå funkjonhmmd I LNF-områdr dr d r dgng l prd bolgbyggng kn d ll rl-og funkjonkrv l lkområdr og ndr oppholdrlr for brn og ungdom før bygglll g Uområdr og bolgr kl frdgll mdg ) Ndlgfln for drkkvnnkldn (NF) r v om n opplynng på plnkr I d områdn kn lk om kommr nn undr Pln-og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93, kk ll hv d mdførr ulmpr for bruk v vnnkldn 52 Vrn områdr ) Følgnd områdr r vrn mdhold v Nurvrnlovn og Kulurmnnlovn, jfr Pln-og bygnnglovn 20-4 punk 4: 1 NA1 - Sjunkhn njonlprk r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kgl r d ) D kl opprbd nfrrukur rund uvlg nnfllporr for å bdr dkom og opplvlmulghr og rund njonlprkn I dnn mmnhng bør d vær ærkl foku på brn og ung, unvrll uformng/lrlggng for ll Smdg r d vkg lk lk kk rdurr områdn opplvlvrd og llmnnhn lgng l frlufområdr og njonlprkn 2 NA2 - Yr Klung r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kgl r d , vrnpln for rk løvkogr Nordlnd) 3 NA3 - Fukd nurrrv r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kgl r d ) 4 NA4 - Vn r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kglr d , vrnpln for brkog Nord-Norg) 5 K1 - Sjønå r båndlg og md vrg vrn r Kulurmnnlovn Vd frd md hjmml Kulurmnnlovn, 15 og 19, jfr 27 6 NA5 - Junkrdl njonlprk r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kgl r d ) D kl opprbd nfrrukur rund uvlg nnfllporr for å bdr dkom og opplvlmulghr og rund njonlprkn Smdg r d vkg lk lk kk rdurr områdn opplvlvrd og llmnnhn lgng l frlufområdr og njonlprkn Tré Nord-Norgbnn, Fuk-Nrvk (JT) Láruvárr P øvr Brvn 955 Tjålbb Annvn Tjlmmbll Gmvn Edvn Kong Ocr Lngholmn 10 DELPLANER NA Dlplnr Suljlm Vájájåhkkå Såk H6 514 ) Kommundlplnr for Suljlm bår v rlkr, bmmlr og rnnglnjr og gjldr for dlplnn Lngvn 1, Lngvn 2 og Dj/Jkobbkkn Kulldholmn 1012 Byggområdr ) Innn nærngområd mrk md T (urbygg og nlgg) gjldr følgnd: Forl (pkrl) kl mkml h n brdd på 3,0 m, n lngd på 5,0 m og kk vær høyr llr lngr nn cmpngvogn Frg og mrlvlg kl vær m mulg lk cmpngvogn Forl kl lld dmonr og fjrn når cmpngvogn fly fr crvnoppllngpln b) I byggområd v l nu (frmdg) ll d kk nu nnrd l og bygg lk d kn bny l vrg opphold Nu kn bygg nnnfor d v områd og ovr øvr vnnnd md n mkml ørrl på 30 m2 Nubbyggl kl h n mkml mønhøyd på 5,5 m ovr plnr rrng gjnnomnnvå og kl lgg å lv om mulg mo rrng Nu kl uform og ml på n må om d r rdjon for llr kommunn Vd vvk fr bmmln kl d urbd rgulrngpln for hl områd om r v l nubbyggl Hv d kk forlggr vvk fr bmmln kn d ll lkn bhndl drk un d urbd rgulrngpln Vd drk bhndlng, un rgulrngpln, kn kommunn krv ujonpln for hl områd urbd Evnull flybryggr kn plr mråd md kommunn c) På Glun kl d nnnfor byggområd v l bolgr lgg pll vk på å vr d åpn, opprnnlg urommn mllom hun og åpnhn mo Lngvn og lndkp rund Vd nybyggng/ubyggng kl ubyggr dokumnr ndrngn kk nnvrkr ngv på d Plnuvlg kn krv d frmlgg gn dokumnjon om llurrr forholdn Vºº- Kjlvn 1038 H Èllvhy 546 Muorkhy Lopp 893 várr Vºº vg g Vº ºjo hk Rr 237 A BEHANDLING ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN: Vººjávr ) Ny områdr v l frdbbyggl Dj kl kk bygg u før rbdr md drnlgg og ny prkrngplr og ndr fllfunkjonr mm r gng på d Rnnglnjr for kbhndlng - Vd lbygg, ubdrngr/fdndrngr og vd øknd/mldng om nybygg d Suljlm bør d lld konrollr om bygnngn og/llr nbobygnngn r g nummr på mkr for vrn og om lk kn vær rd md ønk om lpnng og/llr bvrng D bør nnhn dokumnjon om hu (ldr, opprnnl, yp c) - D bør økndn/mldngn lgg vd d (g vdlgg) om vr lkhvr hr g nn lgjnglg dokumnjon - I forbndl md ndrngr/oppung v fd (ldr nn 1960) bør d vlg lønngr om r lp hu og d lprod D gjldr dljr, vndu-/dørlønngr, frg, kkkng, fdkldnng, nngngpr om rppr, ovrbygg c - Skbhndlr bør b om dokumnjonn nnholdr gnngr og foo v hu fdr dg og dr d r mulg, opprnnlg fdr - Vd påbygnng og nybygg bør d vlg lpnngr volum, forhold l rrng og forhold l rommn mllom hun - Påbygnng og nybygg bør nkl lfllr gjør om konrr l ldr bbyggl for å ydlggjør hv om r ny og gmml Vlg v lønng bør båd dokumnr og bgrunn om n dl v økndn - I vllfllr bør kulurvd vd fylkkommunn rådpørr - D bør ll krv l kvlfr bnd forbndl md ll ndrngr fdr, konrukjonr og volumr dr bbyggln r fr før Skbhndlr bør ogå vær pl oppmrkom på lk om brørr ndr (bl ndurll) kulurmnnr D bør hvr lfll jkk mo mkr 1021 Byggområdr ) b) c) d) For områd B32 kl d dokumnr lrkklg kkrh mo krd før rgulrngpln for d områd kn vd F4 - områd for bnn- og rvcjonr FK3-FK4 - ubyggngområd for forrnng/rlv/urm/"lndmrk" Uvkl og ubygg råd md Srgk nærngpln P/IA5 - offnlg rpl md rvcbygg for vgfrnd Prkmg opprbd undørnlgg, grll- og ppvljongr, lkområd Do Bonvjørnn Vrl om gngng gng bhndlng plnuvlg Offnlg ryn gng bhndlng plnuvlg Offnlg ryn gng bhndlng plnuvlg Kommunyr vdk Rnnglnjr - Av hnyn l "gogrf", hor, krnd bruk, rlponl og nurlg dkommulghr båd l fo og md bl bør d opprbd n ny offnlg møpl vd Smfunnhu Pln bør nnhold klmkjrmng og uform md bruk v nurn, plr og ny ublynng - Ekrnd nurnmurr bør kk ll rv llr ndr forbndl md ny byggrbdr - D bør kk oppfør ny ørr grjr dr d vnlg grd ødlggr rommn mllom hun llr dr forhold mllom hovdhu målokk og grjn blr unurlg (dv grjn volum blr for or forhold l hovdhu) En bør v mljøhnyn (bygnngmljø) oppmunr r/fr l å vr på krnd fllgrjr D bør kk for lång og rvgrng/bplnnng områd: fr Lom v Rnhgn l mlhy, mo Blmlv og på grunnollppn og dlr v områdn ø og v for klon - Vd kv rvgrng bør d urbd vgjonpln for hl d områd om nurlg hørr md vul, funkjonl og bologk Avgrnnng for n lk pln gjør mråd md kommunn - Vd krng v gruvnngngr bør d vlg lønngr om gjør nngngn frmår om n åpnng Gjnmurng bør rkk lbk fr åpnngn og vnull problmr kny l oppmlng v vnn åpnngn bør lø gjnnom ny opprbd drnrng Hull bør kr vd bruk v god mrkd vlgjrdr Krfg nng bør ogå vurdr bny om horonl krng på oppn v vlgjrd ovr hull Rr r vkg ldd gruvdrfn bør kk fjrn åfrm d kk vrkr forurnnd vd d kn pr lndkp rund Jrnrr, kblr og nn bør åfrm d kk kn kd folk og dyr, få lgg ro på d - Eg projk md uformng v db, vrn Suljlm, vdrfør Rgrrngr og dokumnjon ml mmn og kny l nummr påfør mkr Tmkr og db bør jourfør og lgg om vkg og lgjnglg mrl vd økndr, mldngr for prv og for kbhndlng c All krn ndrngr på bånd hu om r rgrr md nummr på mkr vrn bør mld/øk om Søkndn bør nnhold fdgnngr og bkrvl All ndrngr kl godkjnn før rbd kn gng Som ndrngr rgn ndrng v frgr, fdkldnng, vndu/dørypr, plrng v vndur og dørr, dljr kny l k, ovrgng k/vgg, nngngprr, kkkng, rppr/nngngpr, pplønngr og påbygg Som ndrngr rgn ogå rvng - Vd ll ny bbyggl bør d hnyn l lndkp omkrng, bbyggl og lokl bygnngrdjonr (jfr Pln og bygnnglovn 74 nr 2) - Ny lk må kk brør uomk frd kulurmnnr og kulurmljør Før d g lll l byggng/frdlng nnhn lll fr kulurmnnmyndghn Av nyr d kulurmnnr kl SEFRAK - rgrrngn bruk kv kbhndlngn 93 Kulurmnnr 4 OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (gruk, nbrudd) ru jo hk Dlpln Fuk nrum, dl 1 ) Eblrng v ny llr uvdl v krnd kjøpnr (dljhndl) md ml bruorl ovr 3000 m² ll br områdr om på plnkr r ng md ærkl grn om nrumvgrnnng (v kommundlpln for Fuk nrum, dl 2) llr vlnngnr Unnk gjldr for hndl md plkrvnd vrgruppr (for kmpl brun-/hvvrr, ngro, rl, bl-/crvn, grnr) For forrnngområdr r d krv om mn 1 prkrngpl pr 100 m² brukrl forrnngbbyggl Mn 5 % v prkrngpln kl h unvrll uformng Lá Rnnglnj Vd ll ny bbyggl kl d hnyn l lndkp omkrng, bbyggln og lokl bygnngrdjonr (jfr Pln-og bygnnglovn 74 nr 2) 92 Kjøpnr I 1013 Rkkfølgbmmlr 83 Krflnjr RETNINGSLINJE ) Krflnjr r v på plnkr om vkg ldd kommunkjonym (jfr Pln- og bygnnglovn ldd nr6) Avkjørlr Anll hyr Låmvn R 789 Èllnjávr 8 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYTEMET ) I områdr mrk LNF-C ll prd frdbbyggl, jfr Pln-og bygnnglovn 20-4, nr 2, bokv c b) Hyn kn oppfør 1 j md mk gmhøyd 3,0 m og mk mønhøyd 5,5 m, dr høydn mål fr gjnnomnlg plnr rrngnvå Tol bbygd rl (T-BYA) på hybbyggl kn kk ovrg 120 m2 Hrv ll oppfør uhu/nnk på 30 m2 c) Innnfor plnprodn (8 år fr vdkdo) kn d nnnfor d nkl LNF-C områdn bygg d nll frdhu om v ndnfor: Anll bolgr Vknhllrn Fgrlbuk Lllyvn 1038 I Innfllporr l njonlprk Vurdrng v øvrg ørr vdrg: - Lkåg Norddln r rgulr og rgulnn r Elkm AS, So krfvrk D r bygd 6 rklr Lkåg, m 1 rkl r kulvr om Ll Tvrråg rnnr gjnnom, r pålgg fr Mljøvrndprmn og Drkor for Nurforvlnng Elkm forur dkomn l rkln kk blokkr vd vnull hybyggng LNF-C7 D vl kk bl ørr vnnførng lv, nn d om vr før So krfvrk bl bygg u Ufr d n frn for flom, rojon, mvlgrng og gng d vdrg om mnml, mn bør lkvl vurdr vd blrng v ny hybbyggl LNF-C7 - Sjønålv (Suljlmvdrg), ndrøm flomlukn på dmmn Dråvk og nd l Øvrvn r rgulr og rgulnn r Sln Krfmbnd AS (SKS) Flomørrln Suljlmvdrg gnrl r bl rdur r krfubyggngn, og pl ndrøm dm Dråvk r Sjønå krfvrk kom drf 1984 SKS frmlggr d ovr dlgr rgrr orflommr fr 1914 frm l dg Sør flomujon dnn prodn vr 13nov 1999 om mdfør flomluk Dråvk må åpn Ingn v d rgrr flommn hr forårk rojonkdr llr flomkdr v bydnng nvn vdrg Ufr ovnånd n frn for flom, rojon, mvlgrng og gng om mnml NVE hr krv om ll dmr kl 1 og 2 kl gjnnomfør dmbruddbølgbrgnngr for urbdl v dmbruddbølgkr SKS hr o dmmr kl 2 D r Blvnndmmn og dm Gkn (Sorlvvn) SKS hr frmkff lk mrl for d nlgg (2003) - Dmbruddbølgbrgnng for dm Sngvn bl ufør 2005 Rnnglnjr - Uovr d nvn vdrg hr vrkn Fuk kommun llr NVE kjnnkp l pll problmområdr d områd rlplnn dkkr - Md grunnlg kunnkp om vrn vdrg, nurvrdr og nfrrukur kn d vurdr måkrfvrk vd lvn Gknlv, Lomlv, Grnhbkkn, Ruplv og Cllnlv Søyon kybn, 65 dba n hk l rjo kd lff rjå Vá lf Vá 952 ) Urbdd dmbruddbølgbrgnngr kl bny for vdr vurdrng unyln v rl lng vdrg Rnnglnjr - For vrn vdrg gjldr rkpolk rnnglnjr (RPR) for vrnd vdrg v 10 nov 1994 Rnnglnjn gjldr følgnd dlr v d nkl vrnobjk vgrn lk: - vdrgbl, dv hovdlvr, dlvr, ørr bkkr, jør og jrn og områd på nnl 100 mr brdd lng dn v d - ndr dlr v ndbørfl om d r fglg dokumnr hr bydnng for vdrg vrnvrd - Vlnfjordvdrg r vrn pg vdrg bydnng for frluflv, vrdr kny l vdrg (bl ulmnnlg rk flor) og vkg kulurll vrdr D r vr vd ørdln v områd lggr om rn LNF-områd Øvrg rlbrukformål områd vl gjnnom rnnglnjr/bmmlr vr nnjonn for vrn vdrg Kommunn kn kk d uovr d r no bhov for å bruk dffrnr forvlnng v Vlnfjordvdrg om vrkøy oppfølgngn v RPR for vrn vdrg Vllumlv og Sor Tvrråg r vrn bl pg vdrgn urørh D r vr vd rlbrukformål LNF-områd - Frn for flom, rojon, mvlgrng, gng r vurdr d vrn vdrgn og n lk fr vurdr om mnml - Vdrg og bkkr om r vkg gy-og oppvkområdr for lk og nnlndfk må forvl råd md nnjonn lk-og nnlndfklovn I Fuk kommun r Lklv Vlnfjord (dl v Vlnfjordvdrg om r vrn) og Suljlmvdrg (md Lkåg Norddln) d vkg vdrgn md hnyn på oppgng v ndrom lkfk D v dnn mmnhng l Fylkmnnn kgorrng v lk-, jøur-og jørøyvdrg Nordlnd v Ráhpvárr GS Krflnj Kvkklr (jf NGI-rpppor ) 1050 fjll V Vrn vdrg ) Følgnd vrnd vdrg r mrkr på plnkr (vrn gjldr hl ndbørfl og r ugngpunk vrn mo ubyggng l krfformål): 1 V1- Vlnfjordvdrg, vrn Vrnpln I (Sorngvdk v ) 2 V2, V3 - Sor Tvrråg og Vllumlv, vrn Vrnpln II (Sorngvdk v ) Lomhy LNF-A Fyr H5 73 Dmbruddbølgbrgnng 33 LNF-C LNF-områdr LNF-E1 LNF-BC1 LNF-BC2 LNF-BC3 LNF-BC4 LNF-BC5 LNF-EC1 Tol 771 R Byggforbud lng vdrg Vknèohkk S Èvrèohkk ol Sålbrg Orvn gm GjrrudVllumvn 71 Inngrp vrn vdrg ) D kn kk for nngrp vdrg/vnnrngn om kn kp rojon og urng v lvknn Knvgjon må bvr b) For hovdvdrg/vnnrngn Vlnfjordvdrg, Sor Tvrråg og Vllumlv vl d nnnfor n on på 100 m mål horonlpln vd gjnnomnlg flomvnnnd vær krv om rgulrngpln før lk om nvn Pln-og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93 m frdlng l lk kn gjnnomfør, jfr Pln- og bygnnglovn 20-4, 2 ldd, bokv For øvrg vdrg gjldr 91 ) Låm470 lv S Suljlmn 1376 Chrlo Rvrknng LNF-områdr LNF-C1 LNF-C2 LNF-C3 LNF-C4 LNF-C5 LNF-C6 LNF-C7 LNF-C8 LNF-C9 LNF-C10 LNF-C11 LNF-C12 LNF-C13 Tol Anll bolgr Grn for vrn vdrg Gudrun Grn for rlbrukområd Holmjørn 32 LNF-B ) I områdr mrk LNF-B ll prd bolgbyggng, jfr Pln-og bygnnglovn 20-4, nr 2, bokv c b) I LNF-B9 kn d kk bygg bolgr ubrdlområd for flombølgr lknynng l vn dmbrudd dm Sngvn c) Innnfor plnprodn (8 år fr vdkdo) kn d nnnfor d nkl LNF-B områdn bygg d nll bolghu om v ndnfor: oppn Hnknflåg 365 Drd ) Innnfor områdr mrk LNF-A ll kk ndr lk nn d om r kny l dbundn nærng, jfr Pln-og bygnnglovn 20-4, nr 2 Ny-Suljlm Suljlm 7 VERNEDE VASSDRAG OG STØRRE VASSDRAG FOR ØVRIG 31 LNF-A Soroppn Tvrrfjll V2 3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) Plnn bgrnnng 1908 Vrd ) For følgnd områdr v l ubyggng (Byggområdr), m unfor områdr v l prd bbyggl (LNF-B, C og E), kl rbd og lk om nvn Pln- og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93, m frdlng v ndom l lk formål, kk fnn d før rln nngår rgulrngpln b) Plnkrv kn frvk for mndr byggprojk hv følgnd krrr r oppfyl: - Projk r råd md kommunplnn - Bruo gulvrl kk ovrgr 200 kvm Gjldr lbygg, kk ny bonhr Frånd grj på bolgndom kn kk nnrd for vrg opphold/bbol - Skormyndghr krv r oppfyl - Avnd og forhold l nbondom kk r konflkfyl c) Innnfor H-områdn dr byggng v frdbolgr br kn kj r godkjn rgulrngpln må vkjørl- og prkrngforhold vær vklr Frdbolgn kn oppfør 1 j md mk gmhøyd 3,0 m og mk mønhøyd 5,5 m, dr høydn mål fr gjnnomnlg plnr rrngnvå Tol bbygd rl (T-BYA) på hybbyggl kn kk ovrg 120 m2 Hrv ll oppfør uhu/nnk på 30 m2 D kn kk rgulr områdr ørr nn 1 d l formål frdbbyggl for dn nkl om Uhu kn kk nnrd md rom for vrg opphold/ovrnng I hyområd H1 (Nordvk-Krnd) ll kk yrlgr ubyggng v frdbolgr før rv80 r frdg ubdr hnhold l rgulrngpln for Sndvk-Sglv (vd 2009) d) Innnfor N-områdn dr byggng v nu br kn kj r godkjn rgulrngpln må vkjørl- og prkrngforhold vær vklr Mønhøydn for nu kl vær mk 4,5 m vd jø og 3,0 m vd frkvnn, mål fr gjnnomnlg plnr rrngnvå Nu kl h n kvnkl mllom 30 og 35 grdr For nu lknynng l jø ll mk BYA=40 m² md mkml brdd 5 m rgn l uvndg kldnng For nu lknynng l frkvnn ll mk BYA=20 m² md mkml brdd 3,5 m rgn l uvndg kldnng Bygnngn kl kk h vndu, og kl kk nnrd md rom for vrg opphold/ovrnng Nu kl lp rrng og ml rdjonll nufrgr ) Innnfor T-områdn dr d r v områdr for cmpngbl/vogn kl dmnjonn på lbygg/pkrl vær mk 3,0 m brd, og kk lngr llr høyr nn cmpngvogn Mk ll bbygd rl (BYA) r 15 m² Frg og mrlvlg kl vær m mulg lk cmpngvogn/omgvln LNF-områdr LNF-B1 LNF-B2 LNF-B3 LNF-B4 LNF-B5 LNF-B6 LNF-B7 LNF-B8 LNF-B9 LNF-B10 Tol BYGGEOMRÅDER 21 Plnkrv lv n k G Tvjørn Rnnglnjr - Vlnfjordvn, Ndrvn og Øvrvn, om kyonplnn r dponr l FFFN-områdr, r rljon l moorfrdllovn 2, 4ldd å brk om jø, og områdn rmm drfor kk v forbudbmmln moorfrdllovn 3 - Sjøkblr for ovrførng v lgnl, lkrk krf og drkkvnn bør lgg områdr om kyonplnn r dponr l FFFN-områd - *Angr punk høyd undr/ovr gjnnomnlg hvnvå På kr ng nll mr undr hv om ngv nll mr ovr hv Dv 25 m undr hv blr på kr -25 m ovr hv Sulkongn Mlvnn Lomvn Grn for rrkjonområd Fjll gruv Vllum lv 571 g Knkn LNF-A LINJE OG PUNKTSYMBOL Dm Kopproppn Furuhugn Grovvn Lánjk Slukhn Grønl o vnn NF l Tjårjávrr Lngoddn 438 Ndlgfl for drkkvnn Områd om r unn fr rvrknng ford dlgr vd pln for kl gjld 1416 Kokdlndn NF8 Sorlv A-25 - områdr rrå Unnp Tjårjávrr lt v RESTRIKSJONER 1072 Ruplv 490 ) A-25 vr rlr om kl ny l forøynngr Ufr ndr brukrnrr r områdn dl md hnyn l ovrfl og rl undr ovrfln; fr -25 mr l hvbunnn Dv forøynngr A-25 områdn kl mnmum lgg 25 mr undr hvovrfln* Ovrfln r FFFN-områd Dn lh n l o od m 348 Fr o r LNF-A Frovk Muk S 177 ) Arlbruk: - Fuk kommun vl vd konjonbhndlng for ny kvkulurnlgg hnv loklrngn v d l A-områdn Konkr plrng v nlgg nnnfor d områdn vl d bl llng l undr konjonbhndlngn - Kommunn hr kk llng l hvlkn yp oppdr om kl drv nnnfor A-områdn D vl bl vurdr undr konjonbhndlngn - Innnfor godkjn lokl for kvkulurnlgg kl fnordnngr og kblrkk for kvkulurnlgg kk unødg hndr llmnnhn frdl jøområdn og dkommulghn l lnd - Akvkulurnlgg jøn uform på n k forvrlg må md hnyn l mrlbruk, form og frg Konjonhvr hr nvr for å rydd områd for uyr, fnordnngr og vfll drom drfn vd kvkulurnlgg ndlgg prmnn llr for lngr prodr Rudnd j Sokkvknkkn Lng ø Sndlv lv nn Kv Obkk Kommunplnn dokumnr Kommunplnn rldl jø og lnd gjldr frm l d vd n ny kommunpln og bår v: 1 Bmmlr og rnnglnjr 2 Hovdkr for hl kommunn (plnd ), målokk 1: Kommundlpln Fuk nrum, dl 1 (plnd ), kr målokk 1: Kommundlpln Fuk nrum, dl 2 (plnd ), kr målokk 1: Kommundlpln Lngvn 1 (plnd ), kr målokk 1: Kommundlpln Lngvn 2 (plnd ), kr målokk 1: Kommundlpln Dj/Jkobbkkn (plnd ), kr målokk 1: Bjørnmyr Llvn Brfjll gg vá år Tj 11 Vrknng kommunplnn Áh Bo lv RETTSVIRKNING Gálmmjåhkå 647 Sjønåfjll Plnbmmln d dokumn r nnrmm Rnnglnjn r kun v vldnd krkr og kn kk bruk om hjmmlgrunnlg for vdk r dnn plnn Rnnglnjn r mn å vær rnnggvnd, og kl lgg l grunn for kommunn kbhndlng rlplnkr m bygg- og frdlngkr Rnnglnjr følgr bmmln og r ng kurv 1354 Bjp Sårjåjávráj 877 Lyngå 61 FFFNA-områdr Jrnbn Jrnbn unnl å Gm Bld jø (kpld) Sorjoèohkk LNF-C10 vnn 1124 Nrmndn g G LNF-C9 6 OMRÅDER I SJØ OG VASSDRAG l Kommunl vg unnl Tvrråmon Vuolp Sårjåjávráj PLANBESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL Sormfjll Fylkvg unnl Småorjo Glmnd v A Kommunl vg Eldvn LNF-BC hmmrn SB Fylkvg NF Småbåhvn Rgulr vnnmgn Vnnrl for lmnn frluflv A 1260 LNF-C11 Tvrrlv GS5 fjll u n nl n Sorjuhy LNF-EC1 A25 E6 / Rkvg unnl Svr Fk-, frdl, frluf- og nurområd og forøynng kvlkulur Akvkulurområd E6 / Rkvg Sorvk FFFNA Hårkoln Fk-, frdl, frluf-, nur og kvkulurområd VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 20-4, 1ldd nr 6) bj Sorjojávr Sorvkbuk 293 FFFN K1 Fk-, frdl, frluf- og nurområd Sorjojávr Tvrrl Lngvn vuol Skoffdlfjll Kvnnondn Solvkmrk V rgl l v LNF-C5 Øvrvn Tuvk Nkkn Djupf 1174 Blåmnnvn FFFN lhårkoln 107 Mfjll 909 Sorn 440 Småvnn Mn Kvnnmovn Tuv 1285 ln Svåndn Solvk FO Aphmmr 367 Nord d Jn Svåvn Nkkfjll buk Lrlv Skon LNF-B10 25 Sorkrdfjll Vn Mongoddn S Sgfjll 456 N2 N v 1036 Lkå- Lægrvn 480 B12 F/I Mllomvn Lkå 427 Grø 229 Lppgmhøgd Lv Sgfjll LNF-C K 1189 å Hohmmr 1 LNF-A Lkåuv 448 Ndrvn Ån y LNF-C7 Gjmgngkoppn FFFN B11 Kjrrng d Båvk AFN FF Båndlggng r lov om kulurmnnr Høggryj B7 169 B8 B10 B9 B5 LNF-A Ndrvh 1106 Vnn Båvk A3 NA OMRÅDER FOR SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 20-4, 1ldd nr 5) Lnán 952 åg NA4 A2 F NA Sv Vn k v k u Båndlggng r lov om nurvrn r Sjø n å lv FFFNA-2 Bjørkvk 22 Blåmnnn 513 Skm jurlv Øyn A25-3 Knuvk GS Norddl g FO1 173 Blåmnnn k GS4 F yåg 40 GS 1058 Ndrvn Mo Mon 4 AFN 13 FF NF-C L n 1336 Srumnkkn B6 A4 FFFN 110 LNF-EC Båndlggng for forvr - nåværnd 1223 lv Fonn Vh Gjmgng LNF-A LNF-BC 263 Sønnjolh 672 Sgå FFFN A Lund LNF områdr md prd bolg- og frdbbyggl 948 n l Llvrråfjll Tvrrgfjll Sø 69 LNF-C Båndlggng r pln- og bygnnglovn O 69 T FFFN 130 or Hklndn Mo l ll 38 Sngvn Fnnd Rudndn Mrnvn 838 n l d NF6 Låkhugn Okhol LNF-B4 A Rudndkl 824 nl rø Jnlvn Fn n db kk Tørrvk LlLåkhugn g p O n Vlkrdvn Jodl Hundholmn 1411 Sovndn S 255 Elvbkk GS1 FFFNA-1 FFFN Klung M l k rd l n 156 LNF områdr md prd frdbbyggl Sndln Fnndfjll 207 Klvoppvn Røvk LNF-E LNF-EC OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT ELLER SKAL BÅNDLEGGES (PBL 20-4, 1LEDD NR4) Klvoppn LNF områdr md prd vrv- og frdbbyggl Mby 135 LNF-E LNF-E 1013 Bjørnhugn Sorhugn 258 Tndvn 503 Enghugn Llnfjll LNF områdr md prd vrvbbyggl Muk/-dpon Smlndmyrn N Lundbkkn LNF-B 1088 Blåfjll Ång Rhugfjll Hu nd åg Ångmyr 86 Luvgvln Lomjørn Aurl Bnkvn krd 253 Rpn Sokklnd Smlnd Mrvn LNF områdr md prd bolgbbyggl vr LNF-A OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (PBL 20-4, 1ldd nr 3) IA3 189 Erkdvn Hjmå Blåfjllvn ln Hl- Sormyr l kv Bn Mgårdn Voll Tornl LNF områdr hvor prd byggng kk r ll 1014 åd Hug Monbuk 64 Mdå Unnlndbkkn 302 LNF-A 43 Huklnd 24 LNF-B6 169 r Ko Vlnfjord NF4 Rundvn IA 957 B3 Lngvn 221 Frområd, Prk/Idr 1114 Rundhugn 1033 g Llvn Løkå Sorkjr Åbkkn Rgnbuvnn Svrvhugn 493 Tndhol Ny Jord Tvrrå 237 Srumn 32 Snfjll 486 rå g Holn 63 llk 189 B2 R B1 O2 Furn SK å r Ko Skfvk Hlkog Furnrnd Tjørn H NF5 Uvn Ophugn 14 Skybn Gmø Lluv 155 Hgn 27 lv 412 u LNF-A Djupofjll 209 G LNF områdr md prd rvrv- og frdbbyggl gd l n 42 d n 88 JT1 LNF-A 435 Klvgrdoddn Brån Vrgån Lngvn Mø ln k 90 Brflogn Skfgrunnn 320 F H3 lv 78 Fu ru l H2H4 L uk å r u m Måøy ndr Hlkrn Sn v Sv 28 Djupvk Bråvk 435 Grønån LNF-B8 Sorvn Tjørn Djupo Hrlfjll Røy V ok d ln 326 Voll Djupon 32 vn l v FFFN Grv- og urnlund k n 13 ålå g rk Sk g m d ln Bøln mm S Kvblk- B lm Vlnfjordvn 95 N1 497 ll T 68 ll ln Dnoddn y r p Brynlkoln 47 Ron O Rødå NA3 Sk Nydfjll R ud nå g Sorbogn j pd Nordgård LNF-B3 LNF-C2 Krnd LNF-BC3 80 k rdv No råg 47 Holmvn v l m Hm Holbåvn To k 25 bkkn Kobbkjroddn Sndvk 193 nkkn V1 GS8 Dju NF2 Skrykkj- Kggrnd H1 Offnlg bygg og nlgg 31 myr Nyd 12 N LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr2) LNF-BC4 383 j Knubbjørn Fløy lf 33 Gubbl- 112 Tokdlvn 29 d Svrjønn SK1 105 O1 Vngn Nu H Vrygg- LNF-B7 Komoholmn Vrgnkkn Alrmyr Tof 435 Lkåbkkn jll ndf r K Tokdln ol k b k 758 g 58 H Flg I 63 Kvblk LNF-C4 H kld kl ln lv Tokd lå 575 rrå g lv ro H LNF-A GS2 o r v Frdbbyggl n pp Sk Innrndn v l rl V n y Brnglmo 14 åg S or Gr y 970 T Sv r flo LNF-B2 LNF-B1 Turbygg og nlgg 88 Nørdlvvn Mdl Brngl l Prjohmn kd IA1 Komofjll Kj ølv h 40 Kj øl v Rø k yr lv v f myr n 833 Brnn- Sor- 618 NF V llv 578 NA1 F, F/I 674 LNF-C3 77 l 272 Tv r r lv Ørkløffjll NF3 ln 751 B 496 Røyrd lk B Forrnng, Forrnng/Indur lv Eråg Nmåluv 569 Bolgområd 619 l Okkrdfjll Ørkløf 962 Kvlhorn Sø rd IA2 T1 BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Flkflogvnn Sørdlh Jo rd br u rl Tv r Erå gkr Aurdln 330 Ørkløf 150 Skyl lv Trolovlvn 255 lv Vlnfjord Hlpornr Slbkk l v Mfjll Jordbru 251 Aurdlvn Nåværnd Frmdg g n Blåfjll Eråkrdndn 1028 Dr 295 og v l v Dudmnnh Frd l 198 TEGNFORKLARING Flkflog Frdlvn I Lngvn n 420 Frdln N v Jordbrufjll l 198 Fgrmo m G fjll 418 Trollvn Svrvn lv lv Nor d Llvn å n r d ug Sø rk lv d Br Hlvn ån ll fj Sormyr Rundvn Hlhugn Tvrr- Sørkrd- Drogv- Holmvn 224 vnn 380 Mddgndn KOMMUNEPLANENS AREALDEL rn Fu Sørkrdoppn Sorholmn 252 NA1 Do mm k FAUSKE KOMMUNE Kjrroppjørnn Kjrroppn Mllomfjll Skbhndlng: Do REVISJONER: Sgn Plnuk A/S Sln Krd RHB Er 1gng offnlg ryn, A/S Sln Krd RHB I hnhold l 2gng bhndlng plnuvlg, A/S Sln Krd RHB I hnhold l kommunyr vdk RHB Dv korrkjonr Dv korrkjonr Rnnglnj Sørr forrnngblrngr v or lokl og rgonl bydnng kn loklr l rl I2 D fordrr lk kk vl g vnlg ngv konkvnr for blr forrnngrukur øvrg dlr v Fuk, ærkl Fuk nrum D kl vklr gjnnom rgulrngpln md lhørnd konkvnurdnng 1022 LNF-områdn ) Innnfor områdr mrk LNF-B kn d ll prd bolgbbyggl og nnnfor områdr mrk LNF-E kn d ll prd rvrvbbyggl, bgg r godkjn rgulrngpln, jfr pln- og bygnnglovn 20-4, nr 2 Krgrunnlg: N50 Målokk: A0,1:70000 Plndn: Ekvdn 100 m 1022 Byggforbud lng jø og vdrg Rnnglnjr - Tlgjnglghkrrn ndfl Tknk forkrf, Mljøvrndprmn rundkrv T-5/99B og Vgnormln gjør gjldnd for ll uområdr - Følgnd forhold kl vklgg: - uformng v lk- og oppholdrlr - uformng v rfkkrlr for fogjngr, hrundr forbndllnjr l kollkvrfkk, offnlg og prv jnr - Vd plnlggng og ubyggng kl ll gruppr bfolknngn, å or grd om mulg, kr god lgjnglgh nnn byggområd Uomhuplnr kl urbd Vd plnlggng, ubyggng/gjnnomførng v urvgr og ndr nlgg for frlufkvr kl god lgjnglgh kr for å or dl v bfolknngn om mulg D lgjnglg urvgr kl forøk plr lk rrng ørr gnngr nn 1:20 v 1:15 ovr korr rknngr, unngå - Arlrurn kl forvl lk bfolknngn hl frmm I forbndl md hlvurdrngr nk hl vd fornd D vl d kk br fokur på rkofkorr om må fjrn for å unngå kdr, ykdom og ldlr Lk vkg r d å på fkorr om frmmr hl ) Innnfor plnområd r d kk ll å vrk lk om nvn pln- og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93 llr frdlng l lk lk 30-mrbl lng vdrg, mål horonlpln vd gjnnomnlg flomvnnnd, jfr pln- og bygnnglovn 20-4 nn ldd bokv f b) På Klunglr (NVS1) kl d kk for grvrbdr llr oppfør bygg llr nlgg D kl hllr kk lgg kvr h om kn vær l kd for fugllv områd Dglrng og krprodukjon: A/S Sln Krd 103 Dlpln Fuk nrum, dl Byggområdr ) I områdr l forrnng-/konorformål ll nnlg v bolgr bbyggln Vd ubyggng d områdn kl d v pl l offnlg lgjnglg prkrngplr mvr md d kommunl prkrngvdkn Do:

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN: Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 kkjt' t nm:r k:j'jfyrar c!t'' ;1a :U:\\'\' T:-;!\ot.'t ~! rkk.' \''';\ p. m~'' t':: 0U kr. :\:\1' dv ~. d j.h.\)':;"!.n~ "k!' 1:.q~:":.1~.~ :\\' ~~S :-;t:t!\'!) ~t'

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t V i d s y n, a v h o l d e s o n s d a g 6. a pr i l 2 0 1 1, k l.

Detaljer

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår

norsk fagpresse Natur & Miljø er tiisiuttet Fagpressens Redakterplakat leder Den nye Napoleon sett med Tor Bomann Larsens øyne. Farvel naturvernår 1_ e se Å a s. - L (.. 4 Sa Ja jeg skråbhkk ULVETDER Q lle slkket ven på ryg en det forr e naturvern ret. Det er kke bare hatt å være ulv ar det kke e tlvettl Natur Ve naret e over. le te gang ko t kl..

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer