Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 VEDLEGG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu

24 Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng

25

26

27

28 Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn Krubbl vnn Nordkrd- Særvn fjll fj ll Mdkrd- 551 Djupvn 209 vn Hømmrvn Blåfjll 205 Hol Kjrkårn 428 Vvnl I 134 r h 591 ln d v og r D Drogvn Gråurdvn n rul or S 357 Jo rd b Brnglmrk u S LNF-BC2 Sørd ln d LNF-BC1 111 LNF-C1 Llørdlvn I L k lv Bjørnbkk Tvrrlvvnn Sorørdlvn Kvblkfjll 646 Sorvn 50 n Kv g nå myr ll Tvrrågfjll 267 øvr 356 Kolln Grvn B4 528 Svrvn 227 Sorvn G1Vlnfjord 256 Klpvn Rulngvn 252 Llvn Bnnvn 315 Volln 171 LNF-A Alvnh Hkkr Vollmyrn ro yr NA2 Røvklr 201 LNF-B5 196 R 26 Hundholmn A1 152 Hold vk øl Kj SB1 Rmåluv 222 Klungvk Mjldn 538 Vnn 646 d rd No l Fonnd LNF-B9 åg Lk A nnlgrønlfjll fjl l Svrhmmr 330 unn ln Svrhmmrhol GS3 Børø SB2 Lvoddn n Mølnbuk 69 Øvrvn 282 Kurkvnn Høgl hmmrn Sorhug FFFN Hå r LNF-A 501 ko lu nn l n Svrvn Kvænflåg Grønnubbn orv k lv 531 S 532 Sjø n å Skoffdln 1123 Skoffdlvn LNF-E1 GS6 Nrmvn LNF-C8 382 Arlplnkr md lhørnd bmmlr r jurdk bndnd dokumn, og hjml Pln- og bygnnglovn v , 2ldd D vl d kk r nldnng l å bruk, dl og llr bbygg ndom på nnn må nn d om r f på plnkr llr bmmln lv 317 Sorvkvn Sormo ) Tdlgr vd rgulrngplnr gjldr åfrm d kk rdr mo dnn kommunplnn Rgulrngplnr om godkjnn r rldln r godkjn gjldr forn kommunplnn ) I FFFNA-områdr mllom lnd og unforlggnd A-områdr kn d, forbndl md godkjnnng v loklr for kvkulur, nlgg k/brygg, forøynngnlgg og ndr nnrnngr l bjnng v kvkulurnlgg D kl kk hndr dn fr frdl for mndr bår lng lnd n Fjll LNF-C Sjønådln 62 A-områdr Tjår Hllrmovn v lv F Tomvrdn Hllrmo å vrr Sor lltvrråfjll g m Gmvn Vuolp Skuorjávrr 752 Fgrl Bjp 827 Sgmon 940 Skuorjávrr NA5 Ann Sm Hjrjørn Søyon kybn, 75 dba Ávvlumjåhkkå ) Lng RV80 og EV6 håndhv mg rng holdnng l vkjørlr D kl vær vær få vkjørlr l d vgn, og d krv vd rgulrngpln drom d kl bygg lng vgn Unnk kn gjør for vkjørlr forbndl md prmærnærng 82 Bygggrn ) Lng øvrg rkvgr kommunn prkr mndr rng holdnng l vkjørlr, mn nll vkjørlr kl vær bgrn Uvd bruk v krnd bolgvkjørlr kn godkjnn r øknd Bygggrn kl gå n vnd på 50 m fr md rkvg/fylkvg og 15 m fr md kommunl vg drom kk nn følgr v rgulrngpln b) Innnfor n on på 30 m fr nærm jrnbnpor mdlnj r d forbud å oppfør bygnng llr nnn nlljon, for ugrvng llr oppfyllng, drom kk nn følgr v rgulrngpln LNF-E Bygggrn fr nærm fldnng r: 22 kv : 8 m 66 kv : 9 m 132 kv: 17 m )I områd mrk LNF-E ll rvrvbbyggl 35 LNF-EC og LNF-BC ) For kombnjonområdn mrk LNF-EC og LNF-BC gjldr d mm bmmlr om ng for d rpkv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E forn b) Innnfor plnprodn (8 år fr vdkdo) kn d nnnfor d nkl LNF-E-, LNF-EC-og LNF-BC områdn bygg d nll bolghu, frdhu og rvrvbbyggl om v ndnfor: Anll hyr Anll rvrvbygg SPREDT BEBYGGELSE ) For ny prd bbyggl gjldr følgnd: - Tomr kl kk vær ørr nn mkmum 1 d - Sprd bbyggl kl kk dnn lu rrng (kollr llr åryggr) - Kommunn kog-/jordbrukkkyndg kl konulr - Tomr l frdbbyggl kl kk lgg u på kogrl md å god produkjonvn om mddl og god kogbon - Tomr kl kk lgg u kogplnfl - Tomr kl kk lgg u på krnd kogvgr (rkor llr kogblvgr) llr kull/god kogvgrèr - Tomr må kk lgg u lk d blr n dårlg rrondrng for lndbruk - Bolgr/frdbbyggl kl h n vnd på mn 15 m l dyrk mrk - Adkom l prd bbyggl kl kk lgg ovr dyrk mrk - Sprd bbyggl må kk komm konflk md vkg rkklr/flylr for rndrf - Uvdl (lbygg) v krnd bolgr nnnfor LNF-A og LNF-B ll, mn BYA må kk ovrg 25% v no omrl Frånd grj på bolgndom kn kk nnrd for vrg opphold/bbol b) Ugjør ny og krnd prd bbyggl n grupp på 4 nhr, krv godkjn rgulrngpln c) Før frdlng kl d nnhn ull fr kulurmnnmyndghn (Smng og Nordlnd fylkkommun), jfr Kulurmnnlovn 8 før ldd d) Grd v unyng LNF-B områdr om r urgulr, mk BYA l 25% v no omrl D nkludrr ogå nødvndg prkrngrl Mk mønhøyd på å bolghu r 8,5 m fr gjnnomnlg plnr rrng Grj kn h n BYA på mk 50 m² Frånd grj på bolgndom kn kk nnrd for vrg opphold/bbol ) Vd ubyggng d rpkv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E kl frn for krd (nø/jordkrd) og flom/rojon vurdr 9 GENERELLE BESTEMMELSER 91 Gnrl ) Innnfor n on på 50 m fr jø områdn LNF-B4 og LNF-C13, Lkåg Norddln, Sjønålv (Suljlmvdrg), og vnn mål horonlpln vd gjnnomnlg høyvnn/flomvnnnd ll kk lk om kommr nn undr Pln-og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93 m frdlng l ny bolg-, rvrv-, llr frdbbyggl md mndr lk nngår n rgulrngpln, jfr 71 b) og Pln-og bygnnglovn 20-4, 2 ldd, bokv Forbud gjldr kk for nu llr lk om r nødvndg for lndbruk, rndrfn, fk/hvbruk, mfrdl llr forvr b) Søygrnr f Mljøvrndprmn (MD) rnnglnj T-1442 gjldr nnnfor hl plnområd nkluv rlplnn kommundlplnr For øyømfnlg bbyggl (bolgr, frdbolgr, ykhu, plnujonr, kolr llr brnhgr) lng rk rfkkr vgr, krv d øyfglg rppor om dokumnrr øykrv r oppfyl Hvlk vgr d omfr vklr dn nkl rgulrngpln llr byggk, mn vl hovdk gjld lng hovdvgr (EV6, RV80) og ørr gr Fuk nrum Søyonkr g følgnd rvrknng: Rød on: I d områdr ll kk ny øyømfnlg bbyggl For krnd bolgr ll gjnoppbyggng r brnn og kd, om- og lbyggng un plnkrv åfrm ngn ny bonhr blr Brukndrng om blrr ny bonhr ll kk Gul on: D områdr ll bbygd hnhold l v rlbrukformål For øyømfnlg bbyggl gjldr: - Dr d r plnkrv, jfr pk21, kl d frmlgg øyfglg rppor om vr øykrv oppfyll - Dr d kk krv rgulrngpln kl d vd rmmøknd frmlgg øyfglg rppor om godgjør øykrvn oppfyll c) Før d f rgulrngvdk llr g bygg- llr dlnglll kl d forlgg n vurdrng v rlplnn/ d omøk lk nnvrknng på rko- og årbrhforhold Drom n fnnr rko- og årbrhforhold kk r kul m for kull pln/ kul lk kl d gå frm v vdk NGI-rppor , kvkklrkrlggng - krbld Fuk 2129IV, bruk vurdrngn d) Tlkmldngn for bbyggln plnområd kl nnhold dokumnjon på rdonkonnrjonn fr grunnn Nødvndg nnrømnngdmpnd lk mo rdon kl vær gjnnomfør før bygnngn bruk 41 Områdr for råoffuvnnng ) Ny lk må kk brør uomk frd kulurmnnr og kulurmljør Drom funn, gjnndr llr konrukjonr oppdg forbndl md grvrbdr, kl rbdn n omgånd og kulurmnnmyndghn undrr, jfr lov om kulurmnnr 8, 2 ldd Før d g lll l byggng/ frdlng nnhn lll fr kulurmnnmyndghn Njonl kulurmnnb på n ASKELADDEN - kl bruk kv kbhndlngn Av nyr d kulurmnnr kl SEFRAK - rgrrngn (309 objkr ldr nn 100 år r rgrr) bruk kv kbhndlngn ) Ny og vnlg uvdlr v uk v mnrlk råoffr og uk v lømr på ovr 500 m3, kl kj på grunnlg v vd rgulrngpln, jfr Pln- og bygnnglovn 20-4, 2 ldd, bokv 94 Brn og ung 5 BÅNDLAGTE/VERNA OMRÅDER 51 Ndlgfl ) Brn- og ung nrr kl ynlggjør plnlggngn D v l rkpolk rnnglnjr om brn og ung nrr Vd ubyggng bolgområdr kl d hnyn l lk-og oppholdmulghr for brn og ung, ogå funkjonhmmd I LNF-områdr dr d r dgng l prd bolgbyggng kn d ll rl-og funkjonkrv l lkområdr og ndr oppholdrlr for brn og ungdom før bygglll g Uområdr og bolgr kl frdgll mdg ) Ndlgfln for drkkvnnkldn (NF) r v om n opplynng på plnkr I d områdn kn lk om kommr nn undr Pln-og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93, kk ll hv d mdførr ulmpr for bruk v vnnkldn 52 Vrn områdr ) Følgnd områdr r vrn mdhold v Nurvrnlovn og Kulurmnnlovn, jfr Pln-og bygnnglovn 20-4 punk 4: 1 NA1 - Sjunkhn njonlprk r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kgl r d ) D kl opprbd nfrrukur rund uvlg nnfllporr for å bdr dkom og opplvlmulghr og rund njonlprkn I dnn mmnhng bør d vær ærkl foku på brn og ung, unvrll uformng/lrlggng for ll Smdg r d vkg lk lk kk rdurr områdn opplvlvrd og llmnnhn lgng l frlufområdr og njonlprkn 2 NA2 - Yr Klung r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kgl r d , vrnpln for rk løvkogr Nordlnd) 3 NA3 - Fukd nurrrv r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kgl r d ) 4 NA4 - Vn r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kglr d , vrnpln for brkog Nord-Norg) 5 K1 - Sjønå r båndlg og md vrg vrn r Kulurmnnlovn Vd frd md hjmml Kulurmnnlovn, 15 og 19, jfr 27 6 NA5 - Junkrdl njonlprk r båndlg og md vrg vrn r Nurvrnlovn (kgl r d ) D kl opprbd nfrrukur rund uvlg nnfllporr for å bdr dkom og opplvlmulghr og rund njonlprkn Smdg r d vkg lk lk kk rdurr områdn opplvlvrd og llmnnhn lgng l frlufområdr og njonlprkn Tré Nord-Norgbnn, Fuk-Nrvk (JT) Láruvárr P øvr Brvn 955 Tjålbb Annvn Tjlmmbll Gmvn Edvn Kong Ocr Lngholmn 10 DELPLANER NA Dlplnr Suljlm Vájájåhkkå Såk H6 514 ) Kommundlplnr for Suljlm bår v rlkr, bmmlr og rnnglnjr og gjldr for dlplnn Lngvn 1, Lngvn 2 og Dj/Jkobbkkn Kulldholmn 1012 Byggområdr ) Innn nærngområd mrk md T (urbygg og nlgg) gjldr følgnd: Forl (pkrl) kl mkml h n brdd på 3,0 m, n lngd på 5,0 m og kk vær høyr llr lngr nn cmpngvogn Frg og mrlvlg kl vær m mulg lk cmpngvogn Forl kl lld dmonr og fjrn når cmpngvogn fly fr crvnoppllngpln b) I byggområd v l nu (frmdg) ll d kk nu nnrd l og bygg lk d kn bny l vrg opphold Nu kn bygg nnnfor d v områd og ovr øvr vnnnd md n mkml ørrl på 30 m2 Nubbyggl kl h n mkml mønhøyd på 5,5 m ovr plnr rrng gjnnomnnvå og kl lgg å lv om mulg mo rrng Nu kl uform og ml på n må om d r rdjon for llr kommunn Vd vvk fr bmmln kl d urbd rgulrngpln for hl områd om r v l nubbyggl Hv d kk forlggr vvk fr bmmln kn d ll lkn bhndl drk un d urbd rgulrngpln Vd drk bhndlng, un rgulrngpln, kn kommunn krv ujonpln for hl områd urbd Evnull flybryggr kn plr mråd md kommunn c) På Glun kl d nnnfor byggområd v l bolgr lgg pll vk på å vr d åpn, opprnnlg urommn mllom hun og åpnhn mo Lngvn og lndkp rund Vd nybyggng/ubyggng kl ubyggr dokumnr ndrngn kk nnvrkr ngv på d Plnuvlg kn krv d frmlgg gn dokumnjon om llurrr forholdn Vºº- Kjlvn 1038 H Èllvhy 546 Muorkhy Lopp 893 várr Vºº vg g Vº ºjo hk Rr 237 A BEHANDLING ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN: Vººjávr ) Ny områdr v l frdbbyggl Dj kl kk bygg u før rbdr md drnlgg og ny prkrngplr og ndr fllfunkjonr mm r gng på d Rnnglnjr for kbhndlng - Vd lbygg, ubdrngr/fdndrngr og vd øknd/mldng om nybygg d Suljlm bør d lld konrollr om bygnngn og/llr nbobygnngn r g nummr på mkr for vrn og om lk kn vær rd md ønk om lpnng og/llr bvrng D bør nnhn dokumnjon om hu (ldr, opprnnl, yp c) - D bør økndn/mldngn lgg vd d (g vdlgg) om vr lkhvr hr g nn lgjnglg dokumnjon - I forbndl md ndrngr/oppung v fd (ldr nn 1960) bør d vlg lønngr om r lp hu og d lprod D gjldr dljr, vndu-/dørlønngr, frg, kkkng, fdkldnng, nngngpr om rppr, ovrbygg c - Skbhndlr bør b om dokumnjonn nnholdr gnngr og foo v hu fdr dg og dr d r mulg, opprnnlg fdr - Vd påbygnng og nybygg bør d vlg lpnngr volum, forhold l rrng og forhold l rommn mllom hun - Påbygnng og nybygg bør nkl lfllr gjør om konrr l ldr bbyggl for å ydlggjør hv om r ny og gmml Vlg v lønng bør båd dokumnr og bgrunn om n dl v økndn - I vllfllr bør kulurvd vd fylkkommunn rådpørr - D bør ll krv l kvlfr bnd forbndl md ll ndrngr fdr, konrukjonr og volumr dr bbyggln r fr før Skbhndlr bør ogå vær pl oppmrkom på lk om brørr ndr (bl ndurll) kulurmnnr D bør hvr lfll jkk mo mkr 1021 Byggområdr ) b) c) d) For områd B32 kl d dokumnr lrkklg kkrh mo krd før rgulrngpln for d områd kn vd F4 - områd for bnn- og rvcjonr FK3-FK4 - ubyggngområd for forrnng/rlv/urm/"lndmrk" Uvkl og ubygg råd md Srgk nærngpln P/IA5 - offnlg rpl md rvcbygg for vgfrnd Prkmg opprbd undørnlgg, grll- og ppvljongr, lkområd Do Bonvjørnn Vrl om gngng gng bhndlng plnuvlg Offnlg ryn gng bhndlng plnuvlg Offnlg ryn gng bhndlng plnuvlg Kommunyr vdk Rnnglnjr - Av hnyn l "gogrf", hor, krnd bruk, rlponl og nurlg dkommulghr båd l fo og md bl bør d opprbd n ny offnlg møpl vd Smfunnhu Pln bør nnhold klmkjrmng og uform md bruk v nurn, plr og ny ublynng - Ekrnd nurnmurr bør kk ll rv llr ndr forbndl md ny byggrbdr - D bør kk oppfør ny ørr grjr dr d vnlg grd ødlggr rommn mllom hun llr dr forhold mllom hovdhu målokk og grjn blr unurlg (dv grjn volum blr for or forhold l hovdhu) En bør v mljøhnyn (bygnngmljø) oppmunr r/fr l å vr på krnd fllgrjr D bør kk for lång og rvgrng/bplnnng områd: fr Lom v Rnhgn l mlhy, mo Blmlv og på grunnollppn og dlr v områdn ø og v for klon - Vd kv rvgrng bør d urbd vgjonpln for hl d områd om nurlg hørr md vul, funkjonl og bologk Avgrnnng for n lk pln gjør mråd md kommunn - Vd krng v gruvnngngr bør d vlg lønngr om gjør nngngn frmår om n åpnng Gjnmurng bør rkk lbk fr åpnngn og vnull problmr kny l oppmlng v vnn åpnngn bør lø gjnnom ny opprbd drnrng Hull bør kr vd bruk v god mrkd vlgjrdr Krfg nng bør ogå vurdr bny om horonl krng på oppn v vlgjrd ovr hull Rr r vkg ldd gruvdrfn bør kk fjrn åfrm d kk vrkr forurnnd vd d kn pr lndkp rund Jrnrr, kblr og nn bør åfrm d kk kn kd folk og dyr, få lgg ro på d - Eg projk md uformng v db, vrn Suljlm, vdrfør Rgrrngr og dokumnjon ml mmn og kny l nummr påfør mkr Tmkr og db bør jourfør og lgg om vkg og lgjnglg mrl vd økndr, mldngr for prv og for kbhndlng c All krn ndrngr på bånd hu om r rgrr md nummr på mkr vrn bør mld/øk om Søkndn bør nnhold fdgnngr og bkrvl All ndrngr kl godkjnn før rbd kn gng Som ndrngr rgn ndrng v frgr, fdkldnng, vndu/dørypr, plrng v vndur og dørr, dljr kny l k, ovrgng k/vgg, nngngprr, kkkng, rppr/nngngpr, pplønngr og påbygg Som ndrngr rgn ogå rvng - Vd ll ny bbyggl bør d hnyn l lndkp omkrng, bbyggl og lokl bygnngrdjonr (jfr Pln og bygnnglovn 74 nr 2) - Ny lk må kk brør uomk frd kulurmnnr og kulurmljør Før d g lll l byggng/frdlng nnhn lll fr kulurmnnmyndghn Av nyr d kulurmnnr kl SEFRAK - rgrrngn bruk kv kbhndlngn 93 Kulurmnnr 4 OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (gruk, nbrudd) ru jo hk Dlpln Fuk nrum, dl 1 ) Eblrng v ny llr uvdl v krnd kjøpnr (dljhndl) md ml bruorl ovr 3000 m² ll br områdr om på plnkr r ng md ærkl grn om nrumvgrnnng (v kommundlpln for Fuk nrum, dl 2) llr vlnngnr Unnk gjldr for hndl md plkrvnd vrgruppr (for kmpl brun-/hvvrr, ngro, rl, bl-/crvn, grnr) For forrnngområdr r d krv om mn 1 prkrngpl pr 100 m² brukrl forrnngbbyggl Mn 5 % v prkrngpln kl h unvrll uformng Lá Rnnglnj Vd ll ny bbyggl kl d hnyn l lndkp omkrng, bbyggln og lokl bygnngrdjonr (jfr Pln-og bygnnglovn 74 nr 2) 92 Kjøpnr I 1013 Rkkfølgbmmlr 83 Krflnjr RETNINGSLINJE ) Krflnjr r v på plnkr om vkg ldd kommunkjonym (jfr Pln- og bygnnglovn ldd nr6) Avkjørlr Anll hyr Låmvn R 789 Èllnjávr 8 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYTEMET ) I områdr mrk LNF-C ll prd frdbbyggl, jfr Pln-og bygnnglovn 20-4, nr 2, bokv c b) Hyn kn oppfør 1 j md mk gmhøyd 3,0 m og mk mønhøyd 5,5 m, dr høydn mål fr gjnnomnlg plnr rrngnvå Tol bbygd rl (T-BYA) på hybbyggl kn kk ovrg 120 m2 Hrv ll oppfør uhu/nnk på 30 m2 c) Innnfor plnprodn (8 år fr vdkdo) kn d nnnfor d nkl LNF-C områdn bygg d nll frdhu om v ndnfor: Anll bolgr Vknhllrn Fgrlbuk Lllyvn 1038 I Innfllporr l njonlprk Vurdrng v øvrg ørr vdrg: - Lkåg Norddln r rgulr og rgulnn r Elkm AS, So krfvrk D r bygd 6 rklr Lkåg, m 1 rkl r kulvr om Ll Tvrråg rnnr gjnnom, r pålgg fr Mljøvrndprmn og Drkor for Nurforvlnng Elkm forur dkomn l rkln kk blokkr vd vnull hybyggng LNF-C7 D vl kk bl ørr vnnførng lv, nn d om vr før So krfvrk bl bygg u Ufr d n frn for flom, rojon, mvlgrng og gng d vdrg om mnml, mn bør lkvl vurdr vd blrng v ny hybbyggl LNF-C7 - Sjønålv (Suljlmvdrg), ndrøm flomlukn på dmmn Dråvk og nd l Øvrvn r rgulr og rgulnn r Sln Krfmbnd AS (SKS) Flomørrln Suljlmvdrg gnrl r bl rdur r krfubyggngn, og pl ndrøm dm Dråvk r Sjønå krfvrk kom drf 1984 SKS frmlggr d ovr dlgr rgrr orflommr fr 1914 frm l dg Sør flomujon dnn prodn vr 13nov 1999 om mdfør flomluk Dråvk må åpn Ingn v d rgrr flommn hr forårk rojonkdr llr flomkdr v bydnng nvn vdrg Ufr ovnånd n frn for flom, rojon, mvlgrng og gng om mnml NVE hr krv om ll dmr kl 1 og 2 kl gjnnomfør dmbruddbølgbrgnngr for urbdl v dmbruddbølgkr SKS hr o dmmr kl 2 D r Blvnndmmn og dm Gkn (Sorlvvn) SKS hr frmkff lk mrl for d nlgg (2003) - Dmbruddbølgbrgnng for dm Sngvn bl ufør 2005 Rnnglnjr - Uovr d nvn vdrg hr vrkn Fuk kommun llr NVE kjnnkp l pll problmområdr d områd rlplnn dkkr - Md grunnlg kunnkp om vrn vdrg, nurvrdr og nfrrukur kn d vurdr måkrfvrk vd lvn Gknlv, Lomlv, Grnhbkkn, Ruplv og Cllnlv Søyon kybn, 65 dba n hk l rjo kd lff rjå Vá lf Vá 952 ) Urbdd dmbruddbølgbrgnngr kl bny for vdr vurdrng unyln v rl lng vdrg Rnnglnjr - For vrn vdrg gjldr rkpolk rnnglnjr (RPR) for vrnd vdrg v 10 nov 1994 Rnnglnjn gjldr følgnd dlr v d nkl vrnobjk vgrn lk: - vdrgbl, dv hovdlvr, dlvr, ørr bkkr, jør og jrn og områd på nnl 100 mr brdd lng dn v d - ndr dlr v ndbørfl om d r fglg dokumnr hr bydnng for vdrg vrnvrd - Vlnfjordvdrg r vrn pg vdrg bydnng for frluflv, vrdr kny l vdrg (bl ulmnnlg rk flor) og vkg kulurll vrdr D r vr vd ørdln v områd lggr om rn LNF-områd Øvrg rlbrukformål områd vl gjnnom rnnglnjr/bmmlr vr nnjonn for vrn vdrg Kommunn kn kk d uovr d r no bhov for å bruk dffrnr forvlnng v Vlnfjordvdrg om vrkøy oppfølgngn v RPR for vrn vdrg Vllumlv og Sor Tvrråg r vrn bl pg vdrgn urørh D r vr vd rlbrukformål LNF-områd - Frn for flom, rojon, mvlgrng, gng r vurdr d vrn vdrgn og n lk fr vurdr om mnml - Vdrg og bkkr om r vkg gy-og oppvkområdr for lk og nnlndfk må forvl råd md nnjonn lk-og nnlndfklovn I Fuk kommun r Lklv Vlnfjord (dl v Vlnfjordvdrg om r vrn) og Suljlmvdrg (md Lkåg Norddln) d vkg vdrgn md hnyn på oppgng v ndrom lkfk D v dnn mmnhng l Fylkmnnn kgorrng v lk-, jøur-og jørøyvdrg Nordlnd v Ráhpvárr GS Krflnj Kvkklr (jf NGI-rpppor ) 1050 fjll V Vrn vdrg ) Følgnd vrnd vdrg r mrkr på plnkr (vrn gjldr hl ndbørfl og r ugngpunk vrn mo ubyggng l krfformål): 1 V1- Vlnfjordvdrg, vrn Vrnpln I (Sorngvdk v ) 2 V2, V3 - Sor Tvrråg og Vllumlv, vrn Vrnpln II (Sorngvdk v ) Lomhy LNF-A Fyr H5 73 Dmbruddbølgbrgnng 33 LNF-C LNF-områdr LNF-E1 LNF-BC1 LNF-BC2 LNF-BC3 LNF-BC4 LNF-BC5 LNF-EC1 Tol 771 R Byggforbud lng vdrg Vknèohkk S Èvrèohkk ol Sålbrg Orvn gm GjrrudVllumvn 71 Inngrp vrn vdrg ) D kn kk for nngrp vdrg/vnnrngn om kn kp rojon og urng v lvknn Knvgjon må bvr b) For hovdvdrg/vnnrngn Vlnfjordvdrg, Sor Tvrråg og Vllumlv vl d nnnfor n on på 100 m mål horonlpln vd gjnnomnlg flomvnnnd vær krv om rgulrngpln før lk om nvn Pln-og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93 m frdlng l lk kn gjnnomfør, jfr Pln- og bygnnglovn 20-4, 2 ldd, bokv For øvrg vdrg gjldr 91 ) Låm470 lv S Suljlmn 1376 Chrlo Rvrknng LNF-områdr LNF-C1 LNF-C2 LNF-C3 LNF-C4 LNF-C5 LNF-C6 LNF-C7 LNF-C8 LNF-C9 LNF-C10 LNF-C11 LNF-C12 LNF-C13 Tol Anll bolgr Grn for vrn vdrg Gudrun Grn for rlbrukområd Holmjørn 32 LNF-B ) I områdr mrk LNF-B ll prd bolgbyggng, jfr Pln-og bygnnglovn 20-4, nr 2, bokv c b) I LNF-B9 kn d kk bygg bolgr ubrdlområd for flombølgr lknynng l vn dmbrudd dm Sngvn c) Innnfor plnprodn (8 år fr vdkdo) kn d nnnfor d nkl LNF-B områdn bygg d nll bolghu om v ndnfor: oppn Hnknflåg 365 Drd ) Innnfor områdr mrk LNF-A ll kk ndr lk nn d om r kny l dbundn nærng, jfr Pln-og bygnnglovn 20-4, nr 2 Ny-Suljlm Suljlm 7 VERNEDE VASSDRAG OG STØRRE VASSDRAG FOR ØVRIG 31 LNF-A Soroppn Tvrrfjll V2 3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) Plnn bgrnnng 1908 Vrd ) For følgnd områdr v l ubyggng (Byggområdr), m unfor områdr v l prd bbyggl (LNF-B, C og E), kl rbd og lk om nvn Pln- og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93, m frdlng v ndom l lk formål, kk fnn d før rln nngår rgulrngpln b) Plnkrv kn frvk for mndr byggprojk hv følgnd krrr r oppfyl: - Projk r råd md kommunplnn - Bruo gulvrl kk ovrgr 200 kvm Gjldr lbygg, kk ny bonhr Frånd grj på bolgndom kn kk nnrd for vrg opphold/bbol - Skormyndghr krv r oppfyl - Avnd og forhold l nbondom kk r konflkfyl c) Innnfor H-områdn dr byggng v frdbolgr br kn kj r godkjn rgulrngpln må vkjørl- og prkrngforhold vær vklr Frdbolgn kn oppfør 1 j md mk gmhøyd 3,0 m og mk mønhøyd 5,5 m, dr høydn mål fr gjnnomnlg plnr rrngnvå Tol bbygd rl (T-BYA) på hybbyggl kn kk ovrg 120 m2 Hrv ll oppfør uhu/nnk på 30 m2 D kn kk rgulr områdr ørr nn 1 d l formål frdbbyggl for dn nkl om Uhu kn kk nnrd md rom for vrg opphold/ovrnng I hyområd H1 (Nordvk-Krnd) ll kk yrlgr ubyggng v frdbolgr før rv80 r frdg ubdr hnhold l rgulrngpln for Sndvk-Sglv (vd 2009) d) Innnfor N-områdn dr byggng v nu br kn kj r godkjn rgulrngpln må vkjørl- og prkrngforhold vær vklr Mønhøydn for nu kl vær mk 4,5 m vd jø og 3,0 m vd frkvnn, mål fr gjnnomnlg plnr rrngnvå Nu kl h n kvnkl mllom 30 og 35 grdr For nu lknynng l jø ll mk BYA=40 m² md mkml brdd 5 m rgn l uvndg kldnng For nu lknynng l frkvnn ll mk BYA=20 m² md mkml brdd 3,5 m rgn l uvndg kldnng Bygnngn kl kk h vndu, og kl kk nnrd md rom for vrg opphold/ovrnng Nu kl lp rrng og ml rdjonll nufrgr ) Innnfor T-områdn dr d r v områdr for cmpngbl/vogn kl dmnjonn på lbygg/pkrl vær mk 3,0 m brd, og kk lngr llr høyr nn cmpngvogn Mk ll bbygd rl (BYA) r 15 m² Frg og mrlvlg kl vær m mulg lk cmpngvogn/omgvln LNF-områdr LNF-B1 LNF-B2 LNF-B3 LNF-B4 LNF-B5 LNF-B6 LNF-B7 LNF-B8 LNF-B9 LNF-B10 Tol BYGGEOMRÅDER 21 Plnkrv lv n k G Tvjørn Rnnglnjr - Vlnfjordvn, Ndrvn og Øvrvn, om kyonplnn r dponr l FFFN-områdr, r rljon l moorfrdllovn 2, 4ldd å brk om jø, og områdn rmm drfor kk v forbudbmmln moorfrdllovn 3 - Sjøkblr for ovrførng v lgnl, lkrk krf og drkkvnn bør lgg områdr om kyonplnn r dponr l FFFN-områd - *Angr punk høyd undr/ovr gjnnomnlg hvnvå På kr ng nll mr undr hv om ngv nll mr ovr hv Dv 25 m undr hv blr på kr -25 m ovr hv Sulkongn Mlvnn Lomvn Grn for rrkjonområd Fjll gruv Vllum lv 571 g Knkn LNF-A LINJE OG PUNKTSYMBOL Dm Kopproppn Furuhugn Grovvn Lánjk Slukhn Grønl o vnn NF l Tjårjávrr Lngoddn 438 Ndlgfl for drkkvnn Områd om r unn fr rvrknng ford dlgr vd pln for kl gjld 1416 Kokdlndn NF8 Sorlv A-25 - områdr rrå Unnp Tjårjávrr lt v RESTRIKSJONER 1072 Ruplv 490 ) A-25 vr rlr om kl ny l forøynngr Ufr ndr brukrnrr r områdn dl md hnyn l ovrfl og rl undr ovrfln; fr -25 mr l hvbunnn Dv forøynngr A-25 områdn kl mnmum lgg 25 mr undr hvovrfln* Ovrfln r FFFN-områd Dn lh n l o od m 348 Fr o r LNF-A Frovk Muk S 177 ) Arlbruk: - Fuk kommun vl vd konjonbhndlng for ny kvkulurnlgg hnv loklrngn v d l A-områdn Konkr plrng v nlgg nnnfor d områdn vl d bl llng l undr konjonbhndlngn - Kommunn hr kk llng l hvlkn yp oppdr om kl drv nnnfor A-områdn D vl bl vurdr undr konjonbhndlngn - Innnfor godkjn lokl for kvkulurnlgg kl fnordnngr og kblrkk for kvkulurnlgg kk unødg hndr llmnnhn frdl jøområdn og dkommulghn l lnd - Akvkulurnlgg jøn uform på n k forvrlg må md hnyn l mrlbruk, form og frg Konjonhvr hr nvr for å rydd områd for uyr, fnordnngr og vfll drom drfn vd kvkulurnlgg ndlgg prmnn llr for lngr prodr Rudnd j Sokkvknkkn Lng ø Sndlv lv nn Kv Obkk Kommunplnn dokumnr Kommunplnn rldl jø og lnd gjldr frm l d vd n ny kommunpln og bår v: 1 Bmmlr og rnnglnjr 2 Hovdkr for hl kommunn (plnd ), målokk 1: Kommundlpln Fuk nrum, dl 1 (plnd ), kr målokk 1: Kommundlpln Fuk nrum, dl 2 (plnd ), kr målokk 1: Kommundlpln Lngvn 1 (plnd ), kr målokk 1: Kommundlpln Lngvn 2 (plnd ), kr målokk 1: Kommundlpln Dj/Jkobbkkn (plnd ), kr målokk 1: Bjørnmyr Llvn Brfjll gg vá år Tj 11 Vrknng kommunplnn Áh Bo lv RETTSVIRKNING Gálmmjåhkå 647 Sjønåfjll Plnbmmln d dokumn r nnrmm Rnnglnjn r kun v vldnd krkr og kn kk bruk om hjmmlgrunnlg for vdk r dnn plnn Rnnglnjn r mn å vær rnnggvnd, og kl lgg l grunn for kommunn kbhndlng rlplnkr m bygg- og frdlngkr Rnnglnjr følgr bmmln og r ng kurv 1354 Bjp Sårjåjávráj 877 Lyngå 61 FFFNA-områdr Jrnbn Jrnbn unnl å Gm Bld jø (kpld) Sorjoèohkk LNF-C10 vnn 1124 Nrmndn g G LNF-C9 6 OMRÅDER I SJØ OG VASSDRAG l Kommunl vg unnl Tvrråmon Vuolp Sårjåjávráj PLANBESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL Sormfjll Fylkvg unnl Småorjo Glmnd v A Kommunl vg Eldvn LNF-BC hmmrn SB Fylkvg NF Småbåhvn Rgulr vnnmgn Vnnrl for lmnn frluflv A 1260 LNF-C11 Tvrrlv GS5 fjll u n nl n Sorjuhy LNF-EC1 A25 E6 / Rkvg unnl Svr Fk-, frdl, frluf- og nurområd og forøynng kvlkulur Akvkulurområd E6 / Rkvg Sorvk FFFNA Hårkoln Fk-, frdl, frluf-, nur og kvkulurområd VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 20-4, 1ldd nr 6) bj Sorjojávr Sorvkbuk 293 FFFN K1 Fk-, frdl, frluf- og nurområd Sorjojávr Tvrrl Lngvn vuol Skoffdlfjll Kvnnondn Solvkmrk V rgl l v LNF-C5 Øvrvn Tuvk Nkkn Djupf 1174 Blåmnnvn FFFN lhårkoln 107 Mfjll 909 Sorn 440 Småvnn Mn Kvnnmovn Tuv 1285 ln Svåndn Solvk FO Aphmmr 367 Nord d Jn Svåvn Nkkfjll buk Lrlv Skon LNF-B10 25 Sorkrdfjll Vn Mongoddn S Sgfjll 456 N2 N v 1036 Lkå- Lægrvn 480 B12 F/I Mllomvn Lkå 427 Grø 229 Lppgmhøgd Lv Sgfjll LNF-C K 1189 å Hohmmr 1 LNF-A Lkåuv 448 Ndrvn Ån y LNF-C7 Gjmgngkoppn FFFN B11 Kjrrng d Båvk AFN FF Båndlggng r lov om kulurmnnr Høggryj B7 169 B8 B10 B9 B5 LNF-A Ndrvh 1106 Vnn Båvk A3 NA OMRÅDER FOR SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 20-4, 1ldd nr 5) Lnán 952 åg NA4 A2 F NA Sv Vn k v k u Båndlggng r lov om nurvrn r Sjø n å lv FFFNA-2 Bjørkvk 22 Blåmnnn 513 Skm jurlv Øyn A25-3 Knuvk GS Norddl g FO1 173 Blåmnnn k GS4 F yåg 40 GS 1058 Ndrvn Mo Mon 4 AFN 13 FF NF-C L n 1336 Srumnkkn B6 A4 FFFN 110 LNF-EC Båndlggng for forvr - nåværnd 1223 lv Fonn Vh Gjmgng LNF-A LNF-BC 263 Sønnjolh 672 Sgå FFFN A Lund LNF områdr md prd bolg- og frdbbyggl 948 n l Llvrråfjll Tvrrgfjll Sø 69 LNF-C Båndlggng r pln- og bygnnglovn O 69 T FFFN 130 or Hklndn Mo l ll 38 Sngvn Fnnd Rudndn Mrnvn 838 n l d NF6 Låkhugn Okhol LNF-B4 A Rudndkl 824 nl rø Jnlvn Fn n db kk Tørrvk LlLåkhugn g p O n Vlkrdvn Jodl Hundholmn 1411 Sovndn S 255 Elvbkk GS1 FFFNA-1 FFFN Klung M l k rd l n 156 LNF områdr md prd frdbbyggl Sndln Fnndfjll 207 Klvoppvn Røvk LNF-E LNF-EC OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT ELLER SKAL BÅNDLEGGES (PBL 20-4, 1LEDD NR4) Klvoppn LNF områdr md prd vrv- og frdbbyggl Mby 135 LNF-E LNF-E 1013 Bjørnhugn Sorhugn 258 Tndvn 503 Enghugn Llnfjll LNF områdr md prd vrvbbyggl Muk/-dpon Smlndmyrn N Lundbkkn LNF-B 1088 Blåfjll Ång Rhugfjll Hu nd åg Ångmyr 86 Luvgvln Lomjørn Aurl Bnkvn krd 253 Rpn Sokklnd Smlnd Mrvn LNF områdr md prd bolgbbyggl vr LNF-A OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (PBL 20-4, 1ldd nr 3) IA3 189 Erkdvn Hjmå Blåfjllvn ln Hl- Sormyr l kv Bn Mgårdn Voll Tornl LNF områdr hvor prd byggng kk r ll 1014 åd Hug Monbuk 64 Mdå Unnlndbkkn 302 LNF-A 43 Huklnd 24 LNF-B6 169 r Ko Vlnfjord NF4 Rundvn IA 957 B3 Lngvn 221 Frområd, Prk/Idr 1114 Rundhugn 1033 g Llvn Løkå Sorkjr Åbkkn Rgnbuvnn Svrvhugn 493 Tndhol Ny Jord Tvrrå 237 Srumn 32 Snfjll 486 rå g Holn 63 llk 189 B2 R B1 O2 Furn SK å r Ko Skfvk Hlkog Furnrnd Tjørn H NF5 Uvn Ophugn 14 Skybn Gmø Lluv 155 Hgn 27 lv 412 u LNF-A Djupofjll 209 G LNF områdr md prd rvrv- og frdbbyggl gd l n 42 d n 88 JT1 LNF-A 435 Klvgrdoddn Brån Vrgån Lngvn Mø ln k 90 Brflogn Skfgrunnn 320 F H3 lv 78 Fu ru l H2H4 L uk å r u m Måøy ndr Hlkrn Sn v Sv 28 Djupvk Bråvk 435 Grønån LNF-B8 Sorvn Tjørn Djupo Hrlfjll Røy V ok d ln 326 Voll Djupon 32 vn l v FFFN Grv- og urnlund k n 13 ålå g rk Sk g m d ln Bøln mm S Kvblk- B lm Vlnfjordvn 95 N1 497 ll T 68 ll ln Dnoddn y r p Brynlkoln 47 Ron O Rødå NA3 Sk Nydfjll R ud nå g Sorbogn j pd Nordgård LNF-B3 LNF-C2 Krnd LNF-BC3 80 k rdv No råg 47 Holmvn v l m Hm Holbåvn To k 25 bkkn Kobbkjroddn Sndvk 193 nkkn V1 GS8 Dju NF2 Skrykkj- Kggrnd H1 Offnlg bygg og nlgg 31 myr Nyd 12 N LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr2) LNF-BC4 383 j Knubbjørn Fløy lf 33 Gubbl- 112 Tokdlvn 29 d Svrjønn SK1 105 O1 Vngn Nu H Vrygg- LNF-B7 Komoholmn Vrgnkkn Alrmyr Tof 435 Lkåbkkn jll ndf r K Tokdln ol k b k 758 g 58 H Flg I 63 Kvblk LNF-C4 H kld kl ln lv Tokd lå 575 rrå g lv ro H LNF-A GS2 o r v Frdbbyggl n pp Sk Innrndn v l rl V n y Brnglmo 14 åg S or Gr y 970 T Sv r flo LNF-B2 LNF-B1 Turbygg og nlgg 88 Nørdlvvn Mdl Brngl l Prjohmn kd IA1 Komofjll Kj ølv h 40 Kj øl v Rø k yr lv v f myr n 833 Brnn- Sor- 618 NF V llv 578 NA1 F, F/I 674 LNF-C3 77 l 272 Tv r r lv Ørkløffjll NF3 ln 751 B 496 Røyrd lk B Forrnng, Forrnng/Indur lv Eråg Nmåluv 569 Bolgområd 619 l Okkrdfjll Ørkløf 962 Kvlhorn Sø rd IA2 T1 BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Flkflogvnn Sørdlh Jo rd br u rl Tv r Erå gkr Aurdln 330 Ørkløf 150 Skyl lv Trolovlvn 255 lv Vlnfjord Hlpornr Slbkk l v Mfjll Jordbru 251 Aurdlvn Nåværnd Frmdg g n Blåfjll Eråkrdndn 1028 Dr 295 og v l v Dudmnnh Frd l 198 TEGNFORKLARING Flkflog Frdlvn I Lngvn n 420 Frdln N v Jordbrufjll l 198 Fgrmo m G fjll 418 Trollvn Svrvn lv lv Nor d Llvn å n r d ug Sø rk lv d Br Hlvn ån ll fj Sormyr Rundvn Hlhugn Tvrr- Sørkrd- Drogv- Holmvn 224 vnn 380 Mddgndn KOMMUNEPLANENS AREALDEL rn Fu Sørkrdoppn Sorholmn 252 NA1 Do mm k FAUSKE KOMMUNE Kjrroppjørnn Kjrroppn Mllomfjll Skbhndlng: Do REVISJONER: Sgn Plnuk A/S Sln Krd RHB Er 1gng offnlg ryn, A/S Sln Krd RHB I hnhold l 2gng bhndlng plnuvlg, A/S Sln Krd RHB I hnhold l kommunyr vdk RHB Dv korrkjonr Dv korrkjonr Rnnglnj Sørr forrnngblrngr v or lokl og rgonl bydnng kn loklr l rl I2 D fordrr lk kk vl g vnlg ngv konkvnr for blr forrnngrukur øvrg dlr v Fuk, ærkl Fuk nrum D kl vklr gjnnom rgulrngpln md lhørnd konkvnurdnng 1022 LNF-områdn ) Innnfor områdr mrk LNF-B kn d ll prd bolgbbyggl og nnnfor områdr mrk LNF-E kn d ll prd rvrvbbyggl, bgg r godkjn rgulrngpln, jfr pln- og bygnnglovn 20-4, nr 2 Krgrunnlg: N50 Målokk: A0,1:70000 Plndn: Ekvdn 100 m 1022 Byggforbud lng jø og vdrg Rnnglnjr - Tlgjnglghkrrn ndfl Tknk forkrf, Mljøvrndprmn rundkrv T-5/99B og Vgnormln gjør gjldnd for ll uområdr - Følgnd forhold kl vklgg: - uformng v lk- og oppholdrlr - uformng v rfkkrlr for fogjngr, hrundr forbndllnjr l kollkvrfkk, offnlg og prv jnr - Vd plnlggng og ubyggng kl ll gruppr bfolknngn, å or grd om mulg, kr god lgjnglgh nnn byggområd Uomhuplnr kl urbd Vd plnlggng, ubyggng/gjnnomførng v urvgr og ndr nlgg for frlufkvr kl god lgjnglgh kr for å or dl v bfolknngn om mulg D lgjnglg urvgr kl forøk plr lk rrng ørr gnngr nn 1:20 v 1:15 ovr korr rknngr, unngå - Arlrurn kl forvl lk bfolknngn hl frmm I forbndl md hlvurdrngr nk hl vd fornd D vl d kk br fokur på rkofkorr om må fjrn for å unngå kdr, ykdom og ldlr Lk vkg r d å på fkorr om frmmr hl ) Innnfor plnområd r d kk ll å vrk lk om nvn pln- og bygnnglovn 81, 84, 86, 86b og 93 llr frdlng l lk lk 30-mrbl lng vdrg, mål horonlpln vd gjnnomnlg flomvnnnd, jfr pln- og bygnnglovn 20-4 nn ldd bokv f b) På Klunglr (NVS1) kl d kk for grvrbdr llr oppfør bygg llr nlgg D kl hllr kk lgg kvr h om kn vær l kd for fugllv områd Dglrng og krprodukjon: A/S Sln Krd 103 Dlpln Fuk nrum, dl Byggområdr ) I områdr l forrnng-/konorformål ll nnlg v bolgr bbyggln Vd ubyggng d områdn kl d v pl l offnlg lgjnglg prkrngplr mvr md d kommunl prkrngvdkn Do:

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Sjåha Vr Borlag Orgnr 853389102 Granvn 44 C 8209 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Trovn Borlag Orgnr 954060896 Trovn 8 A 8207 FAUSKE Markklnr

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Srandbun 6 B, 8206 FAUSKE Markklnr Gnr 104 Bnr 810 Kommun FAUSKE Hjmmlhavr()

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom VEDLEGG Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB 1067 8006 BODØ Tlf: Mobl: 950 36 367 rondmorn@onlnno Tom 2-1 8255 Røkland Markdvrd: 2 080 000 Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07. VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Mon, 8211 FAUSKE Markklnr Gnr 85 Bnr 22 md flr, d 2 for kompl l Kommun

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauTa AS Jan Er On Vn, 8214 FAUSKE Tf: 97726314 E-po: po@fauano VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Branvn 1, 8220 RØSVIK Marnr Gnr 66 Bnr 142 Kommun SØRFOLD Hjmmhavr() LARSEN

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-pos: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Finnidgaa 26a, 8210 FAUSKE Marikklnr Gnr

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER!

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER! Play-Doh tips og moro Y KRV PROJKR OM GR MG MR GOD LK FOR DG OG BR D LK OG LÆ MD O R D B FR B GG V ÅP, RDR. OG MR! JYR O R B V K a meg med hjem! 05 Hasbro. Med enerett. K L B R U G GR < ORM V KLK FRGR

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets ////

Elektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 2013 Trøndelag Fotbalikrets //// lektronisk kamprapport for lagledere/trenere. Sesongen 3 Trøndelag Fotbalikrets //// / Unngår NN.DNNG Trøndelag Fotbalikrets innførte fra sesongen elektroniske kamprapporter i enkelte klasser. Dette videreføres

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

TEGNFORKLARI NG Pbl av 2008

TEGNFORKLARI NG Pbl av 2008 Gullbrgt Midlrtidig riggområd -utnfor planområdt Hammr assmarka k ont ro l lstasjon Eksistrnd bru - Hammr bru _. byggls og anlgg 2. Samfrdslsanlgg og tknisk infrastruktur 5. Landbruks-, natur og friluftsområdr

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1 PLNTGNINGR OR HLS GT 1 SI 2. PLN KJLLR SI 3. PLN UNRTSJ SI 4. PLN 1. TSJ SI 5. PLN 2. TSJ SI 6. PLN 3. TSJ SI 7. PLN 4. TSJ SI 8. PLN LOTTSJ SI 8. SNITT 1 SI 8. SNITT 2 1K02.1 60S 1K08.1 60S 1K01.1 60S

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Diskusjonsnotat. Forfatter: Lars Erik Gangsei. Hjorteviltforvaltningen i Agder. Diskusjonsnotat til fylkeskommunal målprosess 2011

Diskusjonsnotat. Forfatter: Lars Erik Gangsei. Hjorteviltforvaltningen i Agder. Diskusjonsnotat til fylkeskommunal målprosess 2011 Dujooa Hjorlforalg Agdr Dujooa l fylommual målpro 2011 Oppdraggr: -Au-Agdr fylommu -V-Agdr fylommu Forfar: Lar Er Gag Noa r uarbd forbdl md d fylommual mø Au- og V-Agdr hhold 7. og 13. aprl 2011 og blr

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

et dynamisk vannelement som gir leken og VANNFONTENEN Den profilerte granittkanten som omringer dagens gressarealer/parterrer

et dynamisk vannelement som gir leken og VANNFONTENEN Den profilerte granittkanten som omringer dagens gressarealer/parterrer ULL & Ø K KPL HILII VILII PL- DI KKU, F 2 01 KP ull og grønn kogr ombrukr dlr av dagn anlgg i ny dign for ankn D gjør d mulig å gjnbruk ibond vrdir og lgg il r for ohold, akivi, flkibili, nyl, komfor og

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

Alle skalldyr fra fiskedisken

Alle skalldyr fra fiskedisken frk lammlår Av torf. 400 g Fra 100,00/kg. 1 tk fra 59,50 Et utvalg Go morgn yoghurt Tn. 1/195 g. Pr pk fra 40,51 2 80 FOR Gld karbonaddg 89 7-4ku0pp%! Et tort utvalg tor jokoladplatr Fra/Ndar. 150-250

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Jxcn/\/ C.»\/t. BanklNN. i 1 i i ; Serie i. BankUT lliilllitl. Bedriftspakke Postkontor

Jxcn/\/ C.»\/t. BanklNN. i 1 i i ; Serie i. BankUT lliilllitl. Bedriftspakke Postkontor Posten Norge AS Foretaksregsteret 984 661 185 MVA Bl. 70.075.00 5.000.000-122D06GRY1TlNGAS Ta vare på kvtternga. Vs kvtterng ved eventuell klage. 0' posten Tl Adresse Gjelder/gjeld Jxcn/\/ C.»\/t Betalt

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer