OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS"

Transkript

1 VEDLEGG

2 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: Rppordo: RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tl: wwwfuskksno E-mil: Ønskr du å sjkk rpporns gyldigh? Sknn QR-kodn md din mobillfon, llr bsøk hp://ksvrifisringniono

3 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligslgsrpporn og dns vgrnsningr Boligslgsrpporn r godkjn v Norgs Tksringsforbund (NTF) og NITO Tks, og kn kun uførs v ksmnn godkjn v v diss forbundn Boligslgsrpporn r i prinsipp n Tilsndsrppor hvor d r lg spsil vk på å frmsill d byggknisk forhold som r særlig rlvn vd irskif D undrsrks rpporn ikk rsr slgrs opplysningsplik llr kjøprs undrsøklssplik, mn ugjør dokumn som r mn å bidr il å øk rygghn for ll implisr prr Boligslgsrpporn r n sysmisk prsnsjon v d forhold som ksmnnn hr obsrvr og som, r hns skjønn, hr bydning vd irskif Rpporn r likvl ingn grni for d ikk kn finns skjul fil, skdr og mnglr, rsom d bln nn ikk r for åpning v konsruksjonr Tilbkhold llr urikig informsjon som hr bydning for rpporn r ikk ksmnnns nsvr, md mindr hn u i fr sin fglig kvlifiksjonr llr rfring burd h forså informsjonn ikk vr korrk Eir/ formll oppdrgsgivr plikr å ls igjnnom rpporn, og gi ilbkmlding om vnull fil/ mnglr før rpporn s i bruk D gjldr slv om/ også når slgr bnyr n indomsmglr Tksrpporn Tksrpporn r spsifikk for srifisr ksmnn uorisr v NITO Tks og r ufør i hnhold il NITO's insruksr Lånvrdin r n forsikig ns mrkdsvrdi som grunnlg for lngsikig blåning Om ksingniørn NITO Tks r ldnd i ksring Vår ksingniørr hr n god kompns, sm lng rfring innfor ll ypr byggvurdring Er å h gjnnomgå NITO Tkss opplæring innnfor spsilområd Tilsndsnlys, blir vår mdlmmr godkjn for å ufør bln nn Boligslgsrpporn Ønskr du å unngå problmr r din bolig r oms, vlgr du å l n ksingniør fr NITO Tks ufør n Boligslgsrppor Klgordning D r oppr n flls, offnlig klgnmnd for ksbrnsjn som også omfr Boligslgsrpporn md ilhørnd illggsmodulr Klgnmdn r smmns v n nøyrl oppmnn, sm lik mng rprsnnr fr Forbrukrråd på dn n sidn og fr Brnsjorgnissjonn på dn ndr All forbrukrklgr i forbindls md Boligslgsrpporn og ilhørnd illggsundrsøklsr kn rs il dnn klgnmdn Forusningn for n sk skl brings inn for nmnd, r klgr hr skn opp md moprn un å komm il n ilfrdssillnd løsning Nmnd vil bhndl ll slik klgr som r kny il slv rpporn og vnull flls illggsundrsøklsr Rpporns srukur Rpporns srukur, modikk og rminologi r, så lng d r nurlig i boligslgsrpporn, ufør i hnhold il (Norsk Sndrd) NS 3424 (ilsndsrppor), NS 3940 (rlmåling) og NS 3451 (bygningsdlr) Mrilbskrivlsr og bskrivlsr v sympomr på ilsndssvkkls r i råd md P378 vildning for NS 3424 og ilhørnd dfinisjonr og rminologi Byggknisk ilsndssvkklsr ngis også r dnn sndrdn på følgnd må: Bfringn Tilsndsgrd 0: Ingn sympomr Tilsndsgrd 1: Svk sympomr Tilsndsgrd 2: Middls krfig sympomr Tilsndsgrd 3: Krfig sympomr (også smmnbrudd og ol funksjonssvik) NS 3424 hr undrsøklssnivår fr 1-3 Dnn rpporn r bsr på undrsøklssnivå 1 som r lvs dljringsnivå I prksis byr d gjnnomføringn v bfringn bgrnss som følgr: D uførs kun visull obsrvsjonr på ilgjnglig flr un fysisk inngrp ( f ks riving) Inspksjon blir kun ufør på l ilgjnglig dlr v konsruksjonr For ksmpl blir ikk møblr, ppr, bdkr, vskmskinr, lgrd gjnsndr og lignnd fly på, md mindr åpnbr grunnr skull ilsi d Innrdningr, pr, gulvblgg, ovrflbhndlingr og ndr synlig flr un konsruksjonsmssig bydning, vil norml ikk omls i rpporn Flr som r skjul v snø llr skjul på nnn må blir ikk konrollr D nførs i rpporn hvorfor fln ikk r konrollr D r ikk for funksjonsprøving v bygningsdlr, som isolsjon, pipr, vnilsjon, l nlgg, osv Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid1v

4 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Yrk inspisrs norml fr lof/innsidn og uvndig fr bkkn llr fr sig, drsom dnn r klrgjor og ris il bfringn Uinnrdd kjllr og lof, sm krypkjllr og kryplof, inspisrs drsom nn ikk r nvn Bruk v sikkkningr Sikkkningr r uvlg ilfldig, dvs un forhåndskunnskp om objk Vårom og ndr rom md uk for vnn, llr som r spsil us for fukigh, blir spsil inspisr Andr dljr om bfringn vil frmkomm i d nkl undrpunkr i rpporn Lvidsbrkningr D rfrrs il n lvidsbll, urbid på grunnlg v Byggforsksrin Byggforvlning fbrur 2010, "Inrvllr for vdlikhold og uskifing v bygningsdlr" Rlvn dlr v blln frmkommr i rpporn for uvlg v særlig us bygningsdlr Norml lvid r ngi gnrl og c i inrvll mllom høy og lv forvn knisk lvid vhngig v hvilk fkorr som r ilsd v d som gjør sg gjldnd, for ksmpl rgn, vind, sol, fros, forurnsning og bruk Lvidn kn vrir no drsom ndr kririr nn knisk lvid, som for ksmpl sikk, økonomi, sikkrh, funksjon llr brukrønskr, r lg il grunn Lvidsbrkningn r gnrll og ngir gjnnomsnilig norml lvid Tillggsundrsøklsr Pipr og ildsdr Tksmnnn vil rgisrr ilsndssvkklsr r norml bsikigls, mn påpk nødvndighn v å konsulr offnlig godkjnningsmyndighr drsom mr grundig undrsøklsr virkr påkrv Elkrisk insllsjonr inspisrs ikk r krvn i NS 3424, mn kn kommnrs u fr hl nkl vurdringskririr D nbfls llid å konsulr n El ksmnn drsom grundigr undrsøklsr r ønsklig Arlmålingr uførs som illggsoppdrg drsom rkvirnn br om d Vrdiks r n illggsjns som kn lvrs drsom rkvirnn br om d Andr urykk og dfinisjonr Tilsndsgrd (TG): Urykkr ilsndn il objk md ugngspunk i dfinr rfrnsnivå Rfrnsnivå: Gi forvn ilsnd il n bygningsdl, bln nn vurdr u fr ldr og norml bruk Svik: E ngiv vvik mllom obsrvr ilsnd og rfrnsnivå Sikkkningr: Enkl konroll undr ovrfln v objk, vd hjlp v små sikk md n spiss gjnsnd Norml lvid: Gjnnomsnilig knisk lvid for bygg llr n bygningsdl, vurdr u fr d norml påvirkningr og d mril som objk bsår v Sympom: E gn på n bsm ilsnd vd objk, norml bny vd bskrivls v ngiv vvik, svik Tilsnd: E urykk for objks gnrll godh i forhold il rfrnsnivå, grdr i forhold il vvik fr rfrnsnivå S Tilsndsgrdr undr punk om Rpporns srukur Visull: D som kn ss, og i dnn smmnhng nydr d n bgrnsning i bfringsmodn slik bfring vd hjlp v ndr hjlpmidlr nn syn ikk inngår Fukmålrusyr: Tknisk hjlpmiddl il å mål llr søk r fukigh i konsruksjonr Kundn/rkvirnn skl ls gjnnom rpporn før bruk og gi ilbkmlding il Tksingniørn hvis d finns fil/mnglr som bør rs opp Hvis rpporn r ldr nn 6 måndr, bør ksmnnn konks for ny bfring og oppdring Eirs gnrklæringskjm Egnrklæringsskjm skl konrollrs v ksingniørn Evnull vvik fr gi opplysingr i gnrklæringsskjm og forhold ksingniørn hr rgisrr skl kommnrs i rpporn Vd dødsbo llr ndr forhold som gnrklæringsskjm ikk forliggr, skl d kommnrs Egn prmissr Forusningr for dnn boligslgsrppor r visull bfring og oppmålingr ufør på bsiklsdg Kommunl rkivr, som Pln og bygninslovn r ikk undrsøk All bygningsdlr r undr vdvrnd ldring og forvn lvldr r oppgi undr lvidsbrkning fr NBI I mng ilfllr kn lvid i prksis vær korr og lngr Grdn TG 2 r i nkl ilfllr bny på forhold og bygningsdlr som ikk hr synlig svkkls, mn dr norml lvid r mrginl llr hr usikkr rslvid Kjllr r dlvis bsikig pg dlr v kjllr vr lgrplss Tknisk innsllsjonr r ikk fungsjonss og brnnknisk forhold r ikk vurdr Kundn/rkvirnn plikr å ls gjnnom dokumn før bruk og gi ilbkmlding drsom dokumn innholdr fkfil Tksingniørn r ikk nsvrlig for mnglnd opplysningr som innvirkr på ksn Hvis ksn r ldr nn 6 mnd bør ksmnnn konks for ny bfring og oppdring Dnn boligslgsrppor r ufør v undrgnd r bs skjønn Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid2v

5 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Bfring Rkvirn: A-indom v/ Øyvind Dybvik Tksingniør: Jn Eirik Olsn NITO Tks Rppornsvrlig: Jn Eirik Olsn Bfringsdo: Tilsd: Libor Eindomsd Hjmmlshvr(): ANDREASSEN SUSAN DIANA, ANDREASSEN TOMMY Tomrl: 25446m 2 Typ om: Ei Mrikkl: Gnr 84 Bnr 182 Adrss: Livs FAUSKE Dokumnkonroll Eirs gnrklæringsskjm r ikk gjnnomgå Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Konklusjon Hr r nvn forhold som r vurdr å kunn h vsnlig bydning, sm ndr nbfl undrsøklsr Sor nbolig ovr 3 pln, som liggr på Livs non km sør for Fusk snrum Eindommn hr fin usik i sørlig rning u ovr Slnfjordn Bolign hr vnnborn vrm i ll rom og frmlg vnnrør for pnlovnr på sovrom i 2 g Gnrl hr bolign no innvndig bruksslisj, slik no ilk kn pårgns Prk i su r sdvis skd En dl ørksprkkr i pnlhimling og non ufrdig mlingsovrflr/ lisr på nkl sdr Sor dlr v kjllrpln r uinnrd På omn r d oppfør n dobblgrsj md lof Lof vr ikk ilgjnglig på bfringsdgn og r ikk bsikig Bygningr på indommn Typ bygg Byggår Rhb- ombygd år Enbolig 2003 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid3v

6 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Bygg : Arlr mm AREALBEREGNING Arlmålingn i dnn rpporn måls r brnsjsndrdn "Tksbrnsjns rningslinjr vd rlmåling v boligr" Rningslinjn hr NS 3940:2012 som ugngspunk, mn innholdr prsisringr for rlbgrpr og dfinisjonr i forbindls md rlmåling vd omsning og/llr vrdising v bonhr Vd mosrid mllom NS 3940:2012 og "Tksbrnsjns rningslinjr for rlmåling v boligr" llr nnn olkningsvil r d spsill rgln for rlmåling v boligr i Tksbrnsjns rningslinjr lg il grunn "Tksbrnsjns rningslinjr for rlmåling v boligr" ugis v Informsjonsslskp Vrdi og r også ilgjnglig på wwwnioksno og wwwnfno D vikigs prsisringn r: - Arl oppgis i hl kvdrmr i rpporn, og gjldr for d idspunk oppmålingn fn sd - Bruorl (BTA) r vd ksring dfinr som rl som bgrnss v omslund yrvgg i gulvhøyd og /llr il mid i skillvggn il nnn bruksnh og/llr fllsrl - Bruksrl (BRA) r bruorl (BTA) minus rl som opps v yrvggr Målvrdig AREALER Sørr åpningr nn nødvndig åpningr i sjskillr for rpp, hisr, sjkr og lignnd, rgns ikk md i sjns rl Hvis rpp inngår i åpningn, rgns rppns horisonlprojksjon md i sjns rl Rom skl h koms og gngbr gulv Rommns bruk kn vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig MARKEDSFØRING Vd mrkdsføring v boligr skl BRA og P-ROM oppgis Dnn rpporn visr hvilk rom som inngår i kgorin P-ROM og S- ROM Fordlingn r bsr på rningslinjn og ksmnnns g skjønn En bruksndring v rom kn h bydning for hvilkn kgori romm ilhørr For brgning v bygningsrlr i forbindls md omrs unyls gjldr gn målrglr Bygg A: Enbolig - rlr Esj Bruorl (BTA) m 2 Bruksrl (BRA) m 2 Tol P-ROM S-ROM Kjllrpln Hovdpln Lofspln Sum bygning Bygg A: Enbolig - romfordling Esj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) Kjllrpln Tknisk rom og innrd rom Hovdpln 3 sur, kjøkkn, grovkjøkkn, nr, vf og ol Kjølrom Lofspln 4 sovrom, bd og gng Bod Bygg B: Grsj - rlr Esj Bruorl (BTA) m 2 Bruksrl (BRA) m 2 Tol P-ROM S-ROM 1 g Sum bygning Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid4v

7 Bygg B: Grsj - romfordling Esj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) 1 g Grsj Sum ll bygg Sum ll bygningr Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Bruorl (BTA) m 2 Bruksrl (BRA) m 2 Tol P-ROM S-ROM Kommnrr il rlbrgningn Innvndig rlr (BRA) r oppmål md lsr på bfringsdgn Uinnrd kjllrrlr ss il S-rom I illgg il oppgi rlr r d lofsrlr i grsj Kommnrr il plnløsningn Sor nbolig md god unyd rlr Dlr v kjllrrlr r uinnrd Lof md 4 sor sovrom og sor bd Grunn og fundmnr Vurdring v bygggrunn og fundmnring Grunnundrsøklsr ikk for Vurdring Bolign r n fundmnr på fs grunn På inspisr sdr bl d ikk påvis vsnlig svkklsr på fundmn, som ydr på d r n sbil bygggrunn D bl ikk for grunnundrsøklsr for å sdfs grunnforholdn, og boligns fundmnring Grunnmur Undrsøklsn omfr visull obsrvsjon som gjldr sprkkr og sningr Vurdring Gunnmur v søp bong som r uvndig puss og innvndig dlvis puss, upuss og ulk og kldd md pnl Bærnd midvggr v lcsin D bl ikk rgisrr vsnlig sprkkr llr sningr på synlig dlr D gjørs oppmrksom på ulkd vggr og undr rrng nss som n risikokonsruksjon, d d v rfring visr sg slik konsruksjonr r us for fukigh TG: 1 TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid5v

8 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Drnring Vurdringn gjldr fuksikring v grunnmur og ldringssvkkls v drnsrør Obsrvsjonn r visull Vurdring Drnring liggr undr rrng og r ikk konrollbr, yp rør og mrilr r ukjn Lngs uvndig grunnmur r d dlvis synlig fuksikring Hovdfunksjonn il drnsrør i bygggrunnn r å hindr grunnvnnsnivå sigr slik d skjr n vnninnrnging / fuk i kjllrn Ovrflvnn skl i sørs mulig usrkning lds bor fr grunnmur og ikk mrbls drnsldningr TG: 1 Lvid I hh NBI r lvid på uvndig drnring fr år Ubdring r nd lvid r norml å by drnsldning vd å grv opp rund grunnmur Vggkonsruksjon og uvndig fsdr Hr gjørs n visull konroll v konsruksjon og fsdr, md ilfldig vlg sikkkingr dr d r rvrk D gjørs oppmrksom på vurdringr v fsdn r for fr bkknivå Vurdring Uvndig bærkonsruksjonr v rkonsruksjon, som r uvndig kldd md liggnd rkldning Sdvis non ufrdig mlingsovrflr på nkl sdr Ellrs ingn vsnlig vvik rgisrr TG: 1 Lvid I hh NBI liggr vdlikholdsinrrvll på mlig fr 6-12 år, for dkkbis r d 4-8 år og for bis 2-4 år An norml lvrid for rpnl r år Vindur og dørr Konrolln skjr md visull undrsøkls, sm sikkkingr md hnsyn il råskdr D r for konroll på ilfldig vlg åpn- og lukkmknismr D nmrks drfor ikk bsolu ll dørr og vindur rngr å vær fullsndig funksjonss Vurdring Vindur md 2 lgs glss og sprossr Hvi ofløy yrdør md glss Tk kjllrdør md glss Trpnl vrnddør md glssfl fr grovkjøkkn Glss skyvdør fr su il rss på rrng To sk ofløy vrnddørr i 1 og 2 g Innvndig hvi spildørr Tr sk ofløy dør md glss Furu uml rdør il knisk rom i kjllr Lin skd på skyvdør il uvndig rss Er n nkl funksjonss v ilfldig vlg vindur og dørr, bl d ikk rgisrr vsnlig vvik D r ikk rgisrr sopp og råskdr på dørr og vindur Lvid I hh NBI r norml lvid for vindur md rkrm fr år Anbfl vdlikholdsinrvll 2-8 år - Norml lvid for innvndig rdørr r år - Norml lvid for uvndig rdørr år TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid6v

9 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Tkkonsruksjon Hr vurdrs vnilring sm synlig gn il fuk, sopp, rå og rskdinskr på ilgjnglig sdr Tilfldig sikkkingr fors D r ikk fly på lgrd gjnsndr og lignnd Vurdring Slk md rk som r oppbygd md ksolr og kro Isolr kldlof Synlig pppskuffr lngs rf og vnlir i gvl D gir norml n ilsrkklig lufing v k Ellrs ingn vsnlig vvik rgisr Tkkking Undrsøklsn omfr visull vurdring v kkkingsmrilr Hr kommnrs også undrk, vindskir og gsimsr Vurdring Tk r kk md pppshingl Boligns undrk v robord v r Ingn vsnlig vvik rgisrr Vindskir, gsimsr og vnnbord virkr ilfrdsillnd D bmrks uvndig k r bsikig fr bkknivå Lvid I hh NBI hr pppkking n lvid på år før uskifing, sm fjrning v mos inrvll på 5-15 år Lvid for vindskir og vnnbord v r r fr år Rnnr, ndløp og bslg Undrsøklsn omfr visull vurdring som gjldr mknisk skd, rus mm Vurdring Bslg, krnnr og ndløp v mll Ndløpsrør r før il drnring Tilsndn virkr ilfrdsillnd, mn krnnr r ikk s for lkksjr Lvid I hh NBI hr sålrnnr og ndløp n lvid fr år, og norml lvid for bslg r år Trrss, blkongr og uvndig rppr Undrsøklsn omfr visull vurdring md hnsyn il skdr Dr d r rvrk s ilfldig sikkkningr Rkkvrk konrollrs Vurdring Vrnd rss og rppr r i hovdsk oppbygd md imprgnr mrilr og fundmnr md pilrr, og innfs på vggkonsruksjonn Inngngspri hr ikk monr rkkvk Bør blrs Trpp opp il grovkjøkkn md no skjvhr og rkkvrk r ikk kompl TG 2 r vlg pg skjvhr i rpp il grovkjøkkn TG: 1 TG: 1 TG: 1 TG: 1 Ellrs ingn vvik rgisrr Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid7v

10 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Pipr og ildsdr Hr vurdrs pipns synlig sidr, sm forhold vdr filuk Th og funksjon r ikk konrollr For ildsdr vurdrs vsnd il brnnbr mril Vurdring Bolign hr lcsinspip som r puss og ml md hlbslg ovr k Pipn r kun vurdr fr synlig sidr, og på konrollr sidr frmsår dn ilfrdsillnd Pipn r rglmssig i bruk, og hr filuk i kjllr som virkr ilfrdsillnd TG: 1 I su r d blr innfl pis/ovn i vgg md undrliggnd sinpl Sdvis sprkk i brnnmur ovr ildsd TG 2 r vlg pg sprkkr i brnnmur For full vissh vdrørnd pip og ildsds ilsnd hnviss d il d lokl brnn- og fivsn Esjskillr Visull obsrvsjonr som spsil omfr forhold ngånd vsnlig skjvhr som kn h konsruksjonsmssig ngiv vvik Vurdring Esjskillr i r mllom ll sjn Ingn vsnlig ngiv vvik r rgisrr Rom undr rrng Undrsøklsn omfr visull konroll v fukmåling v ilfldig vlg punkr på ilgjnglig flr Risikokonsruksjonr r bnvn, d vil si konsruksjonsypr som rfringsmssig hr høy skdfrkvns Dr d r krypkjllr r dnn konrollr om ikk nn r nvn Vurdring s punk: grunnmur og drnring TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid8v

11 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Bd, 2 g D r fukmålrusyr og visull obsrvsjonr som r lg il grunn for vurdringn Fukvurdringr md pårgnlig skdr r for i områdr som gulv og vggr Tilsønd rom og rom i sjn undr bdrom r også bsikig hvis diss rom ilhørr smm bonh Vnilsjon på romm kommnrs L ilgjnglig sluk bsikigs og kommnrs Bdromsinnrdningr vurdrs D r ikk fly på innrdningr og usyr Vurdring Flisblg bd md hjørnbdkr, ol, dusjnisj v glssbyggrsin md glssdør og hldkknd dobbl srvn på innrdning v r Mknisk vrkk md vnil i k Innfl lysspor i k Innrdningn virkr ilfrdsillnd Sluk i dusj konrollr Ingn vsnlig vvik rgisrr Mmbrn vd dørrkl r no lv i forhold il ovrkn sluk Skl vær minimum 25mm TG: 1 Bd hr fungr gri il dgns bruk Ihh NBI`s lvidsbrkningr for bd md dgns øk bruk og påkjnningr, kn bds ovrflr og innrdning h bgrns md lvid, slik oppussing bør pårgns ovr id, hvis bd får n vsnlig bruksndring Lvid I hh NBI hr flisblg vggr, som disponrs dirk for fuk, n lvid fr 10 il 20 år, og golv i vårom md krmisk flisr på påsøp n lvid fr år Norml lvid for vsk/wc/bdkr 20 il 50 år Tolrom Visull obsrvsjon spsil md hnsyn il vnilsjon v romm Vurdring Tolrom md WC og srvn Mknisk vrkk md vnil i k Ingn vsnlig vvik rgisrr Kjølrom / ndr rom Visull obsrvsjon spsil md hnsyn il ovrflr og vnilring Vidr gjørs fukvurdringr r mo kondnsproblmikk, som kn mdfør råskdr Vurdring Kjølrom i ilsønd rom il grovkjøkkn Pnl på vggr, k og gulv D r rgisrr no lufspl i k Vidr oppygging r ukjn Fuksøk ufør på gulv og ndr dl v vggr Ingn uslg TG: 1 TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid9v

12 Kjøkkn Visull obsrvsjon spsil md nk på vnilring Vidr bruk v fukmålrusyr i rfringsmssig fukus områdr som for ksmpl oppvskbnk, oppvskmskin og kjølskp D r ikk fly på innrdningr og usyr Vurdring Kjøkkninnrdning md profilr fronr, dobbl oppvskkumm ndfl i sin bnkpl, opplgg for oppvskmskin og kjøkknvnilor Inngrr micro og skplr, v ukjn yp Flisr mllom bnk og ovrskp Grovkjøkkn: Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Kjøkkninnrdning md sl lminr fronr, dobbl oppvnskkumm, lminr bnkpl og vnilor md knl u vgg I illgg r d blr dusjhjørn md glssvggr Sluk i dusj og mid på gulv, r konrollr Mknisk vnilsjon md vnil på vgg Skd på dør il kjøkkninnrdning Ellrs ingn vsnlig vvik rgisrr Innvndig ovrflr Hr mds kun rom som ikk r bskrv idligr All rom r konrollr når nn ikk r ngi D gjørs oppmrksom på d r br d rom som hr vsnlig visull fil/skdr på ovrflr som blir kommnr Vurdring Gulv md prk, flisr og lmin Puss bong i kjllr Vggr md Mdf-plr m/u brysning, pr, flisr og ml plr Pnl, bong og lcsin i kjllr Himling md ml pnl Uml pnl i kjllr Hovdsj md synlig bjlkr D fls innvndig ovrflr r norml sli Knirk i gulv i nkl rom No ilk på ovflr kn pårgns TG 2 r vlg pg skd på prk og gnrll slisj TG: 1 TG: 2 Innvndig rppr Visull obsrvsjon spsil i forhold il lysåpningr i rpp/rkkvrk Rkkvrkshøydr r også vurdr Vurdring T rpp mllom 1 og 2 g md knirk i rinn Furu rrpp il kjllr Rkkvrk konrollr Ellrs ingn vvik rgisr TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid10v

13 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: VVS Hr vurdrs vnnrør, vløpsrør, vrmvnnsbrdr, snrlvrmnlgg og brnslnk Vurdringn gjldr kun ldr og mrilvlg u fr visull obsrvsjonr llr opplysningr som frmgår v frmlg gningr, byggbskrivls llr ndr godkjn dokumnr Vurdring Sniærusyr og rmurr r bskrv i d rom d r monr i Vrmvnnsbrdr i kjllr Kobbr -og rør-i-rør vnnldningsrør og pls vløpsrør fr byggår snrl i knisk rom i kjllr Uvndig vnn- og vløpsrør r ukjn md ilsnd og kvli og r ikk konrollbr d d liggr undr rrng, vløp kn innvndig films mn mdførr sørr mrkosnd TG: 1 Lvid I hh NBI r norml lvid for vrmvnnsbrdr fr 15 il 25 år I hh NBI r norml lvid for srvnr, klosr og vskkummr fr 20 il 50 år I hh NBI r norml lvid for krnr og blndbrir fr 10 il 16 år I hh NBI r forvn lvid for pls vløpsrør 50 år I hh NBI r forvn lvid for kobbr vnnldningsrør fr 30 il 50 år Elkrisk nlgg Vurdring El- nlgg i knisk rom md fordlingsskp md 63A OV 18 u sikringr og jordfilbryr Innfl lysspor i nkl rom Løs uvndig konk vd inngng il grovkjøkkn Undrgnd hr ikk spsill kompns for vurdring v lnlgg og hnvisr il d lokl lilsyn om yrligr informsjon/konroll ønsks Smsvrsrklæring på lkro rbidr ufør r 1juli 1999 må frmskffs og r offnligrslig krv r dnn do Divrs usyr Hr bskrivs usyr som ikk r md i d øvrig posr Bsikiglsn gjldr br usyr som hr vsnlig bydning for boligns sndrd Vurdring Bolign hr vnnborn vrm i ll gulv, md snrl plssr i knisk rom i kjllr Snrlsøvsugr Blnsr vnilsjon Enkl sovrom r innrd md grdrobskp sm omkldningsrom Skyvdørsgrdrob i nrè Røykvrslr og brnnslukningsusyr Alrm innslr TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid11v

14 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Trrngforhold Vurdring v fllforhold vd grunnmur Vidr vurdrs sømurr og lvggr som r forbund md bygg Vurdringn r bsr på visull obsrvsjonr Vurdring L skrånd rrng Bdr fll fr grunnmur kn md fordl blrs nkl sdr Fll på rrng fr grunnmur skl mdvirk il d ikk blir mrblsning v vnn mo grunnmur og drmd sikr mo fukinnrngning Fll på rrng fr grunnmur skl vær 1 : 50 i n lngd på 3 m fr grunnmur Grsj Vurdring Dobblgrsj md søp pl på oppfyl mssr Lcsinsvggr som r uvndig upuss og puss bk fuksprr sm innvndig upuss Fuksprr hr ikk monr klmlis Grsjfron og lofssj md bindingsvrk md uvndig liggnd rkldning Esjskillr md bjlklg og undrliggnd bærnd limrdrgr Slk md ksprrr, n undk v robord som r kk md pppshingl Mll krnnr og ndløp Virkr på vør ilfrdsillnd, mn r ikk rs for lkksjr Gsimsr, vindskir og vnnbord konrollr To sk moorsyr lddporr og 2 sk rpnl grsjdørr og vindu i gvl D r rgisrr små ørksprkkr i grsjgulv Ellrs ingn vsnlig vvik rgisr TG: 1 TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid12v

15 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Vrdi- og lånks Spsill forhold Uliforhold J Ni Bor J Ni Konssjonsplik J Ni Forkjøpsr J Ni Særi J Ni Hr bolign J Ni livsløpssndrd Rgulringsmssig forhold Områd r ikk rgulr Liggr i LNF områd Kommnrr il grunnboksbld (v smikonrk) Ingn hflsr llr srviur som hr bydning for dnn vrdivurdring Tom / områd / miljø Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Tomrl (m 2 ) Typ om Fs Punkfs Ei Bskrivls Opplysningr om omforhold r hn fr Mrikkl og ikk konrollr opp mo kommunl kr Eindommn liggr på Livs c 8 km sør for Fusk snrum c 1 km r vkjørsl fr E6 Områd rund r bbygg md non friliggnd nboligr Adkoms fr priv grus vi/ bkk il grus -og singlblg innkjørsl og prkringsplss Liggr i rolig områd md li rfikksøy og md god sol og lysforhold Tomn r skrånd i sørlig rning og r god opprbid Trrpp opp il ovrbygg inngngspri md vggmonr ulys Sørvnd rrss på rrng, sm vrnd i førs og ndr sj Trrpp opp il inngng il grovkjøkkn og undrliggnd uvndig kjllrndgng md luk ovr rrng Opplysningr om dkoms, vnn og vløp Adkoms fr kommunl vi Tilkopl kommunl vnn- og vløpsldningr md gn spik Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid13v

16 Tknisk vrdibrgning Brgnd byggkosndr, Hovdbygg A kr Vrdirduksjon -Hovdbygg 15 % kr Brgnd byggkosndr r frdrg = kr Brgnd byggkosndr, Bygg B kr Vrdirduksjon -Bygg B 10 % kr Brgnd byggkosndr r frdrg = kr Sml sum brgnd byggkosndr = kr Tomvrdi inkl opprbidls + kr Sum brgn knisk vrdi = kr Mrkdsnlys Eindommn liggr på Livs non km sør for Fusk snrum Sor nboliog ovr ol 3 pln md 4 sor sovrom Fin usik i sørlig rning ovr slnfjordn Bolign hr no innvndig bruksslisj, slik no ilk kn pårgns Eindommn nsss som kurn og omslig Mrkdsvurdringn r n hlhlig vurdring v bliggnh, opprbidlsskosndr og rkivi Md bkgrunn i d ss n mrkdsvrdi som ngi Vrdikonklusjon Oppdrgsgivr må konrollr d dokumn for vnull fil og mnglr før d bnys! Eindommn r ikk konrollr for skjul fil og mnglr U i fr visull bsikigls og innhnd opplysningr ss: Dgns norml slgsvrdi: kr Anbfl lånvrdi: kr Undrskrifr Fusk, Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Tksingniør Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid14v

17 nr nnnovr EG EN E RRLARINGSSKJ EMA Til orinring vil d skjm v:er n dl v slgsoppgvn I AEJENDOIl ::: :::"1 Oppdrgsnr : Pornr lffi] so [=C *-l Gnr Kil nr [I3 I Snr/ndlsnr/ksinr l--- ] Fsnr [: Erddgdsbo?nlEruiAvdodsnun *--"":;--*-"-'---J Nir kjop du bolign? [ l Hvor lng hr du bodd i bolign? Flil Hr du bodd i bolign d sis 12 mnd? [-\j-] S grsnvn }bnr-#s's'p-"-;3"s:--'""_*::--:-:-l Mobirnummr L4los ij r-n"' [*dfh*--{ks=\?y\i - C''11, * -_-: =_J SPoRSMAL FOR Al-[E TYPER EIENooMMER (spprsmil som bsvrs md <JD, skl bskrivs nrmr i <Bskrivls]] 1 Kjnnr du il om d r/hr vr fil filkny virommn, fks sprkkr, lkksj, ri, luk llr soppskdr? { i J Bskrivls 2 Kjnnr du il om d r ufor rbid pl bd/vlrom? Hvis nl, gi il punk 3 { llr',n li,,!i: I, 21 Rdgi6rfor irsll og hv som bl gjor: Eskrivls 8l sjik/mmbrn/slu k oppgrdrforny? Bskrivls Er rbid ufor v fglr, skl firmnvn og vnul ogsi nvn pi hindvrkr opplyss: Ni J Bskrivls 24 Er rbid, llr dlr v rbid, ufgr v ufglr llr vd gn innss/dugnd? 8 skfivls 25 Er forhold byggmld? [- rui? Kjnnr du il om d r/hr vr ilbkslg v vl6psvnn i sluk llr lignnd? --l [( ru"i f Bskrivs 4' Kjnnr du il om d r fil udluo1' rbid/vr konroll pi vnn/vlgp? Hvis ni, ga vidr il punk 5, R] ruui J l'lr Bskrivs 4 I Er rbid uf6r vufglf llr vd gninnss/dugnd?, Bskrivls 42 Er rbid ufdr v fglr, skl firmnvn og vnul ogsl nvn p! hlndvrkr opplyss: Nvn 5 Kjnnr du il om d r/hr vr problmr md drnring, fukinnsig, Ovrig fuk llr fukmrkr i undrsjn/kjllr? X Eskrivls 5 Kjnnr du il om d r/hr vr problmr md ildsd/skorsin/pip, fks dirlig rkk, sprkkr, pllgg, fyringsforbud l? ^ gskrivls x 7 Kjnnr du il om d r/hr vr fks riss, sprkkr i mur, skjv gulv llr lignnd? Bskrivls Inii r rlgl Inlil kjopr {vd oppgjorsoppdrg)

18 nr nnnovr 8 Kjnnr du il om d rlhr vr sopp, riskdr llr skddyr i bolign, fk ror, mus, mur llr lignnd? 1, n,,; l-r Bskrivls 9 Kjnnr du il om d r/hr vf uhr i rrss/grsjlklsd? Hvis ni, gi vidr il punk 10 Bskrivls 91 Hr d vr ufr rbid p kkking/krnnr/bslg? rvi [']: Bskrivls, 92 Er rbid ufor v fglr, skl firmnvn og vnul ogsi nvn pi hindvrkr opplyss [];!/u 10 Kjnnr du il om d rlhr vr mnglrlulor rbidr vd l-nlgg og ndr insllsjonr, fk oljnk, snrlfyr, vnilsjon? Hvis ni, gl vidr il punk 11 ^ ' i I' Bskrivls 101 Er rbid ufr v fglr, skl firmnvn og vnul ogsa nvn pa hlndvrkr opplyss: Nvn ' L02 Forliggr d smsvrsrklring? ll hnhold il forskrif om lkr;sk lvspnningsnlgg)? J ' ', ilr rj( 11 Kjnnr du il om d r ufr konroll vd l-nlgg og/llr ndr Insllsjonr, fk oljnk, snrlfyr, vnilsjon? f, rui ) Bskrivls, L2 Kjnnr du il rbid som krvr fglig kvlifiksjonr ufdr v ufglr, u ovr d sorn r nvn idligr? X ruui J Bskrivls 13 Kjnnr du il forslg llr vd rgulringsplnr, ndr plnr, nbovrsl llr offnlig vdk som kn mdf6r ndringr i brukn v indommn llr v indommns omgivlsr? : Ni l Bskrivls 14 Kjnnr du il om d forliggr plbud/h{lsr/krv/mnglnd illlsr vdrrnd indommn? E ruui fl u Bskrivs 15 Slgs indommn md uli liligh llr hybl? Hvis ni, ga vidr il punk 16 ' I Bskrivls 151 Er ulililighn() godkjn for uli hos bygningsmyndighn? Bskrivls 152 Er d for rdonmiling? Hvisj, hv r rdonvrdin? ':i Eskrivls Sis ml rdonvrdi 16 Kjnnr du il om d r innrd/bvgg u kjllr llr lof llr ndr dlr v bolign? Hvis ni, ga vidr il punk 12 '1', Bskrivls 16I Er innrdningn/ubyggingn godkjn hos bygningsmyndighn? Eskrivls 17 Kjnnr du il mnglnd illlsr llr frdigs? d " Bskrivs 18 Kjnnr du il om d forliggr skdrppofr/ ilsndsvurdringr llr uf6r m{lingr? I," Bskrivls 19 Er d ndr forhold v bydning vd indommn som kn vr rlvn for kjopr i vi om? Hvis j, rdgjor: l{l ri L l, Bskrivls SPORSMAT FOR LEILIGHETER I SAMEIER/ BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP: 20 Kjnnr du il om smi/lg/slskp r involvr i visr v no slg? 2L I ru"' I llr Bskrivs Kjnnr du il vdkforslg il vdk om forhold vdr indommn som kn mdfor Olr fllskosndr/ok fllsgjld? ' ]r'r"il ll Bskrivs lniblr slg Inirilr kj6pr {vd oppgjorroppdrg)

19 nr nnnovr TILLEGGSKOMMENTAR (Er d bhov for plss il flr kommnrr, skl diss skrivs pi g rk) Jg bkrfr opplysningnr gi r bs skjonn Jg r kjn md drsom jg hr gi ufullsndig, urikig llr misvisnd opplysningr om indommn, vil slskp kunn sok hl llr dlvis rgrss for sin ublingr llr rdusr si nsvr hl llr dlvis, jf vilkir for irskifforsikring punk 6 og forsikringsvllovn kpil 4 Jg r orinr om mi mulig nsvr som slgr r vhndingslovn, vnul r kj6pslovn (kjboligr), og om Inrnionl insurnc compny of Hnnovr plc si irskif forsikringsil bud Jg r klr ovr vl om forsikring r bindnd Prmiilbud som r gifi v mglr r bindnd for Inrnionl insurnc compny of Hnnovr plc i 6 - sks - mindr fr signring v d skjm, drr vil prmin kunn jusrs Er 6 mindr md gnrklringsskjm signrs pi ny og vnull ndringr pif6rs, D vil d vr forsikringsprmin pi ny signringsdo som lggs il grunn D kn ikk gns irskifforsikring vd slg v boligindom I fplgnd ilfllr: - mllom kfllr llr slkningr i r oppsignd llr ndgsnd ldd, s6skn, llr - mliom prsonr som hr llr hr h flls hussnd og/llr - nir slg skjr som ldd i sikrds nringsvirksomh/r n nringsindom - r boli8indommn r lg u for slg Forsikringsslskp kn vd skriflig smykk kspr gning v forsikring ogsi i ovnnvn ilfllr Drsom slskp ikk hr gi skriflig smykk, kn rsningn borfll For 6vrig oppfordrr slgr ponsill kjopr il undrsok indommn grundig,jf vhndingslovns! 3-10 og kjopslovns S 20 (ksjboligr) Mr informsjon om irskifforsi kring og vhndingslovn S vnul wwwnorwginbrokrno X Jg Onskr i gn irskifforsikring, og bkrfr i h mo og ls forsikringsvilkirn og informsjonsbrosjyr il slgr iforbindls md gning v irskifforsikring, Forsikringn rr i krf pi d idspunk bgg prr hr signr kjopkonrkn, bgrnsil r mindr for ovrgls Jg bkrfr md d indommn ikk r n nringsindom, dn ikk slgs som ldd i nringsvirksomh llr mllom kfllr llr slkningr i r oppsignd llr ndgdnd ldd, s6skn, llr mllom prsonr som hr llr hr h flls hussnd Forsikringn r ugyldig drsom dn gns i srid md forsikringsvilkirrn Jg r innforsi md indomsmglrn ikk hr fullmk hl 6 gj6r unnk fr ovnnvn bgrnsningr Jg r oppmrksom pi 8% v ol forsikringskosnd r honorr il Norwgin Brokr AS Jg gnskr ikk A gn irskifforsikring, mn mglr hr ilbud mg 5 gn slik forsikring oo Lf"d*! gjy*] sd }(, iw U rv DDI\L f9--rf:aifufif>:x-n Signur slg\2:, \rcru"c ld, d rrrl\>' -(, Inihlr slgr Inihlr kopr {vd oppgldrsoppdrg,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Mrikklrppor Bygg _10: Fusk Kommun Bygningsnr : Bygningsd Bygningsyp Bygningssus Grsjuhus nnks il bolig (181) T i bruk (TB) Ufullsndig rl Næringsgrupp Ann som ikk r næring (Y) Bruksrl bolig 0,0 Sfrkminn Ni Bruksrl nn 43,0 Kulurminn Opprinnlsskod Hr his Vnnforsyning Avløp Enrgikildr Oppvrmingsypr Ni Vnlig rgisrring (V) Ni Bruksrl ol Alrniv rl Alrniv rl 2 Anll bruksnhr Anll bonhr Bbygd rl Ni 43,0 0,0 0,0 1 0,0 Bruksnhr Typ Adrss Brnh Eindom BRA Rom Bd WC Kjøkkn Unummrr bruksnh (U) /182 0,0 Esjr Esj An bruksnhran bonhr BRA Bolig BRA Ann BRA Tol Al rl Al rl 2 BTA Bolig BTA Ann BTA Tol H01 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum: 0 0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningssus hisorikk Bygningssus Do Rgisrr do T i bruk (TB) Igngsingsillls (IG) Rmmillls (RA) Dljr (Kommunl illgg) Fundmnring Ann (9) Priv vnnforsyning Rnsing priv klokk Rnovsjon Alrniv bbygd rl 0,0 Brnslnk ndgrvd år Anll sjr Anll røykløp Spiknk Ni Mrilr yrvggr Tr (1) Horisonl bærkonsruksjonr Tr (1), Bong (3) Vrikl bærkonsruksjonr Konkprsonr ID Nvn Adrss Possd Roll Kgori Sus L ANDREASSEN TOMMY/SUSAN (Adrss mnglr) Tilkshvr (T) Enklprson (E) Rfrnsr Typ Rfrns Bygningsrådvdk (B) 000/03 Koordinr Koordinsysm Nord Øs Høyd Vrifisr EUREF89 UTM Son 33 (23) , ,4 0,0 J Sid 1 v 1

31 Mrikklrppor Bygg _10: Fusk Kommun Bygningsnr : Bygningsd Bygningsyp Bygningssus Enbolig (111) T i bruk (TB) Ufullsndig rl Næringsgrupp Bolig (X) Bruksrl bolig 307,0 Sfrkminn Ni Bruksrl nn 0,0 Kulurminn Opprinnlsskod Hr his Vnnforsyning Avløp Enrgikildr Oppvrmingsypr Ni Vnlig rgisrring (V) Ni Tilkn off vnnvrk (1) Elkrisi (E), Biobrnsl (B) Elkrisk (E), Annn oppvrming (A) Bruksrl ol Alrniv rl Alrniv rl 2 Anll bruksnhr Anll bonhr Bbygd rl Ni 307,0 0,0 0, ,0 Bruksnhr Typ Adrss Brnh Eindom BRA Rom Bd WC Kjøkkn Bolig (B) 84/182/0/0 H / , Kjøkkn (1) Esjr Esj An bruksnhran bonhr BRA Bolig BRA Ann BRA Tol Al rl Al rl 2 BTA Bolig BTA Ann BTA Tol H02 94,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H ,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 K01 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum: ,0 0,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningssus hisorikk Bygningssus Do Rgisrr do T i bruk (TB) Igngsingsillls (IG) Rmmillls (RA) Dljr (Kommunl illgg) Fundmnring Grunnmur (1) Priv vnnforsyning Rnsing priv klokk Rnovsjon Alrniv bbygd rl 0,0 Brnslnk ndgrvd år Anll sjr Anll røykløp Spiknk Ni Mrilr yrvggr Tr (1) Horisonl bærkonsruksjonr Tr (1), Bong (3) Vrikl bærkonsruksjonr Konkprsonr ID Nvn Adrss Possd Roll Kgori Sus L ANDREASSEN,TOMMY/SUSAN (Adrss mnglr) Tilkshvr (T) Enklprson (E) Rfrnsr Typ Rfrns Bygningsrådvdk (B) 000/03 Koordinr Koordinsysm Nord Øs Høyd Vrifisr EUREF89 UTM Son 33 (23) , ,0 0,0 Ni Sid 1 v 1

32 Mrikklrppor Eindom _10: Fusk Kommun Eindomsnr: /182/0/0 Eindomsd Eindomsyp Brgn rl 2544,6 Grunnindom (G) Bruksnvn Arlmrknd Eblr do Oppgi rl 2546,9 Oppdr do Arlkild Målbrv (1) Bsånd Tinglys Sksjonr Hr fsr Undr smmnslåing J J Ni Ni Ni Bruk v grunn Ikk fullf Oppmforr Fris fullføring Mngl vd oppmkrv Fris ring Nymrikulr Ni Skyld 0,0 Bolig (B) Ni Ni Adrssr Typ Adrss Al nvn Mrikkldrss 84/182/0/0 Bygningr Bygningsnr Lnr Typ Bygningssus Do Enbolig (111) T i bruk (TB) Grsjuhus nnks il bolig (181) T i bruk (TB) Forrningr Forrningsyp Bskrivls Forrdo Mrfør Grunnlg Tinglsus Invvr (rl) Brør Kr- og dlingsforrning (DL) Frdling v grunnindom /182 (2546,9), 84/1 (-2546,9) Tinglys ir ID Nvn Adrss Possd Andl Roll Kgori Sus F ANDREASSEN SUSAN DIANA ROGNVEGEN BRUMUNDDAL 1/2 Hjmmlshvr (H) Bos i Norg (B) F ANDREASSEN TOMMY ROGNVEGEN BRUMUNDDAL 1/2 Hjmmlshvr (H) Bos i Norg (B) Rfrnsr Typ Rfrns Journlnummr (J) 32/00 Målbrvnummr (M) 5015 Tigr Koordinsysm Nord Øs Høyd H ig Br rl Arlmrknd Mrknd EUREF89 UTM Son 33 (23) , ,8 0,0 J 2544,6 Sid 1 v 1

33

34 Priksolindn N or ds k 502 rd Særhugn NordKlubblivn Nordskrd- Ånsvikli 245 Lngvn Vssvikindn 1051 Middgsindn Midiskrdindn Krubbli vnn Nordskrd- Særvn fjll fj ll Midiskrd- 551 Djupvn 209 vn Hømmrvn Blåfjll 205 Hol Kjrkårn 428 Vsvnli I 134 r h 591 ln d ss v og r D Drogvn Gråurdvn n rul i or S 357 Jo rd b Bringslimrk u S LNF-BC2 Sørd ln d LNF-BC1 111 LNF-C1 Lilsørdlsvn I L ks lv Bjørnbkk Tvrrlvvnn Sorsørdlsvn Kviblikfjll 646 Sorvn 50 n Kv g nå myr ll Tvrrågfjll 267 øvr 356 Kolln Grsvn B4 528 Svrvn 227 Sorvn G1Vlnsfjord 256 Klipvn Rulngvn 252 Lilvn Bininvn 315 Volln 171 LNF-A Alvnshi Hsskkr Vollmyrn ro s yr NA2 Røviklir 201 LNF-B5 196 Rs 26 Hundholmn A1 152 Holsd vik øl Kj SB1 Rismålsuv 222 Klungsvik Mjldns 538 Vnn 646 d rd No l Fonnd LNF-B9 såg Lk A nnligrønlifjll fjl l Svrhmmr 330 unn ln Svrhmmrhol GS3 Børsø SB2 Livsoddn in Mølnbuk 69 Øvrvn 282 Kurkvnn Høgli hmmrn Sorhug FFFN Hå rs LNF-A 501 ko lu nn l n Svrvn Kvænflåg Grønnubbn orv ik lv 531 S 532 Sjø ns å Skoffdln 1123 Skoffdlsvn LNF-E1 GS6 Nrmivn LNF-C8 382 Arlplnkr md ilhørnd bsmmlsr r juridisk bindnd dokumn, og hjml i Pln- og bygningslovn v i 20-4, 2ldd D vil si d ikk r nldning il å i bruk, dl og llr bbygg indom på nnn må nn d som r fss på plnkr llr i bsmmlsn lv 317 Sorvikvn Sormo ) Tidligr vd rgulringsplnr gjldr såfrm d ikk sridr mo dnn kommunplnn Rgulringsplnr som godkjnns r rldln r godkjn gjldr forn kommunplnn ) I FFFNA-områdr mllom lnd og unforliggnd A-områdr kn d, i forbindls md godkjnning v loklir for kvkulur, nlggs ki/brygg, forøyningsnlgg og ndr innrningr il bjning v kvkulurnlgg Diss skl ikk hindr dn fri frdsl for mindr bår lngs lnd n Fjll LNF-C Sjønsådln 62 A-områdr Tjårs Hllrmovn vss lv F Tomsvrdn Hllrmo å vrr Sor liltvrråfjll g m Gmvn Vuolp Skuorjávrr 752 Fgrli Bjp 827 Sgmon 940 Skuorjávrr NA5 Ann Sm Hjrjørn Søyson skybn, 75 dba Ávvilumjåhkkå ) Lngs RV80 og EV6 håndhvs mg srng holdning il vkjørslr D skl vær svær få vkjørslr il diss vgn, og d krvs vd rgulringspln drsom d skl byggs lngs vgn Unnk kn gjørs for vkjørslr i forbindls md primærnæring 82 Bygggrns ) Lngs øvrig riksvgr i kommunn prkisrs mindr srng holdning il vkjørslr, mn nll vkjørslr skl vær bgrns Uvid bruk v ksisrnd boligvkjørslr kn godkjnns r søknd Bygggrns skl gå i n vsnd på 50 m fr mid riksvg/fylksvg og 15 m fr mid kommunl vg drsom ikk nn følgr v rgulringspln b) Innnfor n son på 30 m fr nærms jrnbnspors midlinj r d forbud å oppfør bygning llr nnn insllsjon, for ugrving llr oppfylling, drsom ikk nn følgr v rgulringspln LNF-E Bygggrns fr nærms fsldning r: 22 kv : 8 m 66 kv : 9 m 132 kv: 17 m )I områd mrk LNF-E ills rvrvsbbyggls 35 LNF-EC og LNF-BC ) For kombinsjonsområdn mrk LNF-EC og LNF-BC gjldr d smm bsmmlsr som ngi for d rspkiv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E forn b) Innnfor plnpriodn (8 år fr vdksdo) kn d innnfor d nkl LNF-E-, LNF-EC-og LNF-BC områdn byggs d nll bolighus, friidshus og rvrvsbbyggls som vis ndnfor: Anll hyr Anll rvrvsbygg SPREDT BEBYGGELSE ) For ny sprd bbyggls gjldr følgnd: - Tomr skl ikk vær sørr nn mksimum 1 d - Sprd bbyggls skl ikk dnn silu i rrng (kollr llr åsryggr) - Kommunns skog-/jordbrukskkyndig skl konsulrs - Tomr il friidsbbyggls skl ikk lggs u på skogsrl md så god produksjonsvn som middls og god skogboni - Tomr skl ikk lggs u i skogplnfl - Tomr skl ikk lggs u på ksisrnd skogsvgr (rkor llr skogsbilvgr) llr i kull/god skogsvgrsèr - Tomr må ikk lggs u slik d blir n dårlig rrondring for lndbruk - Boligr/friidsbbyggls skl h n vsnd på min 15 m il dyrk mrk - Adkoms il sprd bbyggls skl ikk lggs ovr dyrk mrk - Sprd bbyggls må ikk komm i konflik md vikig rkklir/flylir for rindrif - Uvidls (ilbygg) v ksisrnd boligr innnfor LNF-A og LNF-B ills, mn BYA må ikk ovrsig 25% v no omrl Frisånd grsj på boligindom kn ikk innrds for vrig opphold/bbols b) Ugjør ny og ksisrnd sprd bbyggls n grupp på 4 nhr, krvs godkjn rgulringspln c) Før frdling skl d innhns ulls fr kulurminnmyndighn (Sming og Nordlnd fylkskommun), jfr Kulurminnlovn 8 førs ldd d) Grd v unying i LNF-B områdr som r urgulr, ss mks BYA il 25% v no omrl D inkludrr også nødvndig prkringsrl Mks mønhøyd på å bolighus r 8,5 m fr gjnnomsnilig plnr rrng Grsj kn h n BYA på mks 50 m² Frisånd grsj på boligindom kn ikk innrds for vrig opphold/bbols ) Vd ubygging i d rspkiv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E skl frn for skrd (snø/jordskrd) og flom/rosjon vurdrs 9 GENERELLE BESTEMMELSER 91 Gnrl ) Innnfor n son på 50 m fr sjø i områdn LNF-B4 og LNF-C13, Lksåg i Norddln, Sjønsålv (Sulijlmvssdrg), og vnn mål i horisonlpln vd gjnnomsnilig høyvnn/flomvnnsnd ills ikk ilk som kommr inn undr Pln-og bygningslovns 81, 84, 86, 86b og 93 sm frdling il ny bolig-, rvrvs-, llr friidsbbyggls md mindr ilk inngår i n rgulringspln, jfr 71 b) og Pln-og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksv Forbud gjldr ikk for nus llr ilk som r nødvndig for lndbruk, rindrifn, fisk/hvbruk, smfrdsl llr forsvr b) Søygrnsr fss i Miljøvrndprmns (MD) rningslinj T-1442 gjldr innnfor hl plnområd inklusiv rlplnns kommundlplnr For søyømfinlig bbyggls (boligr, friidsboligr, sykhus, pliinsiusjonr, skolr llr brnhgr) lngs srk rfikkr vgr, krvs d søyfglig rppor som dokumnrr søykrv r oppfyl Hvilk vgr d omfr vklrs i dn nkl rgulringspln llr byggsk, mn vil i hovdsk gjld lngs hovdvgr (EV6, RV80) og sørr gr i Fusk snrum Søysonkr gis følgnd rsvirkning: Rød son: I diss områdr ills ikk ny søyømfinlig bbyggls For ksisrnd boligr ills gjnoppbygging r brnn og skd, om- og ilbygging un plnkrv såfrm ingn ny bonhr blrs Bruksndring som blrr ny bonhr ills ikk Gul son: Diss områdr ills bbygd i hnhold il vs rlbruksformål For søyømfinlig bbyggls gjldr: - Dr d r plnkrv, jfr pk21, skl d frmlggs søyfglig rppor som visr søykrv oppfylls - Dr d ikk krvs rgulringspln skl d vd rmmsøknd frmlggs søyfglig rppor som godgjør søykrvn oppfylls c) Før d fs rgulringsvdk llr gis bygg- llr dlingsillls skl d forligg n vurdring v rlplnns/ d omsøk ilks innvirkning på risiko- og sårbrhsforhold Drsom n finnr risiko- og sårbrhsforhold ikk r kul m for kull pln/ kul ilk skl d gå frm v vdk NGI-rppor , kvikklirkrlgging - krbld Fusk 2129IV, bruks i vurdringn d) Tilksmldingn for bbygglsn i plnområd skl innhold dokumnsjon på rdonkonsnrsjonn fr grunnn Nødvndig innsrømningsdmpnd ilk mo rdon skl vær gjnnomfør før bygningn s i bruk 41 Områdr for råsoffuvinning ) Ny ilk må ikk brør uomisk frd kulurminnr og kulurmiljør Drsom funn, gjnsndr llr konsruksjonr oppdgs i forbindls md grvrbidr, skl rbidn snss omgånd og kulurminnmyndighn undrrs, jfr lov om kulurminnr 8, 2 ldd Før d gis illls il bygging/ frdling innhns illls fr kulurminnmyndighn Nsjonl kulurminnbs på n ASKELADDEN - skl bruks kiv i sksbhndlingn Av nyr ids kulurminnr skl SEFRAK - rgisrringn (309 objkr ldr nn 100 år r rgisrr) bruks kiv i sksbhndlingn ) Ny og vsnlig uvidlsr v uk v minrlsk råsoffr og uk v løsmssr på ovr 500 m3, skl skj på grunnlg v vd rgulringspln, jfr Pln- og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksv 94 Brn og ung 5 BÅNDLAGTE/VERNA OMRÅDER 51 Ndslgsfl ) Brn- og ungs inrssr skl synliggjørs i plnlggingn D viss il rikspoliisk rningslinjr om brn og ungs inrssr Vd ubygging i boligområdr skl d s hnsyn il lk-og oppholdsmulighr for brn og ung, også funksjonshmmd I LNF-områdr dr d r dgng il sprd boligbygging kn d sills rl-og funksjonskrv il lkområdr og ndr oppholdsrlr for brn og ungdom før byggillls gis Uområdr og boligr skl frdigsills smidig ) Ndslgsfln for drikkvnnskildn (NF) r vis som n opplysning på plnkr I diss områdn kn ilk som kommr inn undr Pln-og bygningslovns 81, 84, 86, 86b og 93, ikk ills hvis d mdførr ulmpr for bruk v vnnkildn 52 Vrn områdr ) Følgnd områdr r vrn i mdhold v Nurvrnlovn og Kulurminnlovn, jfr Pln-og bygningslovn 20-4 punk 4: 1 NA1 - Sjunkhn nsjonlprk r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kgl rs d ) D skl opprbids infrsrukur rund uvlg innfllsporr for å bdr dkoms og opplvlssmulighr i og rund nsjonlprkn I dnn smmnhng bør d vær særskil fokus på brn og ung, univrsll uforming/ilrlgging for ll Smidig r d vikig slik ilk ikk rdusrr områdns opplvlssvrdi og llmnnhns ilgng il frilufsområdr og nsjonlprkn 2 NA2 - Yr Klungs r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kgl rs d , vrnpln for rik løvskogr i Nordlnd) 3 NA3 - Fuskid nurrsrv r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kgl rs d ) 4 NA4 - Vn r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kglrs d , vrnpln for brskog i Nord-Norg) 5 K1 - Sjønså r båndlg i og md vrig vrn r Kulurminnlovn Vd frd md hjmml i Kulurminnlovn, 15 og 19, jfr 27 6 NA5 - Junkrdl nsjonlprk r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kgl rs d ) D skl opprbids infrsrukur rund uvlg innfllsporr for å bdr dkoms og opplvlssmulighr i og rund nsjonlprkn Smidig r d vikig slik ilk ikk rdusrr områdns opplvlssvrdi og llmnnhns ilgng il frilufsområdr og nsjonlprkn Trsé Nord-Norgbnn, Fusk-Nrvik (JT) Láiruvárri P øvr Brivn 955 Tjålbb Annvn Tjlmmbill Gmvn Eidvn Kong Oscr Lngholmn 10 DELPLANER NA Dlplnr Sulijlm Vássjájåhkkå Såki H6 514 ) Kommundlplnr for Sulijlm bsår v rlkr, bsmmlsr og rningslinjr og gjldr for dlplnn Lngvn 1, Lngvn 2 og Dj/Jkobsbkkn Kullsdholmn 1012 Byggområdr ) Innn næringsområd mrk md T (urisbygg og nlgg) gjldr følgnd: Forl (spikrl) skl mksiml h n brdd på 3,0 m, n lngd på 5,0 m og ikk vær høyr llr lngr nn cmpingvogn Frg og mrilvlg skl vær ms mulig lik cmpingvogn Forl skl llid dmonrs og fjrns når cmpingvogn flys fr crvnoppsillingsplssn b) I byggområd vs il nus (frmidig) ills d ikk nus innrds il og byggs slik d kn bnys il vrig opphold Nus kn byggs innnfor d vs områd og ovr øvrs vnnsnd md n mksiml sørrls på 30 m2 Nusbbyggls skl h n mksiml mønhøyd på 5,5 m ovr plnr rrngs gjnnomsnisnivå og skl ligg så lv som mulig mo rrng Nus skl uforms og mls på n må som d r rdisjon for llrs i kommunn Vd vvik fr bsmmlsn skl d urbids rgulringspln for hl områd som r vs il nusbbyggls Hvis d ikk forliggr vvik fr bsmmlsn kn d ills ilkn bhndls dirk un d urbids rgulringspln Vd dirk bhndling, un rgulringspln, kn kommunn krv siusjonspln for hl områd urbids Evnull flybryggr kn plssrs i smråd md kommunn c) På Glsuns skl d innnfor byggområd vs il boligr lggs spsill vk på å ivr d åpn, opprinnlig urommn mllom husn og åpnhn mo Lngvn og lndskp rund Vd nybygging/ubygging skl ubyggr dokumnr ndringn ikk innvirkr ngiv på d Plnuvlg kn krv d frmlggs gn dokumnsjon som illusrrr forholdn Vºº- Kjlvn 1038 H Èllvshy 546 Muorkihy Lopp 893 várri Vºº vg gi Vº ºjo hk Rr 237 A BEHANDLING ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN: Vººjávri ) Ny områdr vs il friidsbbyggls i Dj skl ikk byggs u før rbidr md idrsnlgg og ny prkringsplssr og ndr fllsfunksjonr mm r i gngs på sd Rningslinjr for sksbhndling - Vd ilbygg, ubdringr/fsdndringr og vd søknd/mlding om nybygg i sd Sulijlm bør d llid konrollrs om bygningn og/llr nbobygningn r gi nummr på mkr for vrn og om ilk kn vær i srid md ønsk om ilpsning og/llr bvring D bør innhns dokumnsjon om hus (ldr, opprinnls, yp c) - D bør i søkndn/mldingn lggs vd d (g vdlgg) som visr ilkshvr hr s sg inn i ilgjnglig dokumnsjon - I forbindls md ndringr/oppussing v fsd (ldr nn 1960) bør d vlgs løsningr som r ilpss hus og ds silpriod D gjldr dljr, vindus-/dørløsningr, frg, kkking, fsdkldning, inngngspri som rppr, ovrbygg c - Sksbhndlr bør b om dokumnsjonn innholdr gningr og foos v huss fsdr i dg og dr d r mulig, opprinnlig fsdr - Vd påbygning og nybygg bør d vlgs ilpsningr i volum, i forhold il rrng og i forhold il rommn mllom husn - Påbygning og nybygg bør i nkl ilfllr gjørs som konrsr il ldr bbyggls for å ydliggjør hv som r ny og gmml Vlg v løsning bør båd dokumnrs og bgrunns som n dl v søkndn - I vilsilfllr bør kulurvd vd fylkskommunn rådspørrs - D bør sills krv il kvlifisr bisnd i forbindls md ll ndringr i fsdr, konsruksjonr og volumr dr bbygglsn r fr før Sksbhndlr bør også vær spsil oppmrksom på ilk som brørr ndr (bl indusrill) kulurminnr D bør i hvr ilfll sjkks mo mkr 1021 Byggområdr ) b) c) d) For områd B32 skl d dokumnrs ilsrkklig sikkrh mo skrd før rgulringspln for d områd kn vds F4 - områd for bnsin- og srvicssjonr FK3-FK4 - ubyggingsområd for forrning/risliv/urism/"lndmrk" Uvikls og ubyggs i råd md Srgisk næringspln P/IA5 - offnlig rsplss md srvicbygg for vgfrnd Prkmssig opprbid undørsnlgg, grill- og spispviljongr, lkområd Do Bonvssjørnn Vrsl om igngsing gngs bhndling i plnuvlg Offnlig rsyn gngs bhndling i plnuvlg Offnlig rsyn gngs bhndling i plnuvlg Kommunsyrs vdk Rningslinjr - Av hnsyn il "gogrfi", hisori, ksisrnd bruk, rlponsil og nurlig dkomsmulighr båd il fos og md bil bør d opprbids n ny offnlig møplss vd Smfunnshus Plssn bør innhold klimskjrming og uforms md bruk v nursin, siplssr og ny ublysning - Eksisrnd nursinsmurr bør ikk ills rv llr ndr i forbindls md ny byggrbidr - D bør ikk oppførs ny sørr grsjr dr d i vsnlig grd ødlggr rommn mllom husn llr dr forhold mllom hovdhuss målsokk og grsjns blir unurlig (dvs grsjns volum blir for sor i forhold il hovdhus) En bør v miljøhnsyn (bygningsmiljø) oppmunr ir/fsr il å vr på ksisrnd fllsgrsjr D bør ikk fors ilsåing og rvgring/bplnning i områd: fr Lom vi Rinhgn il smlhy, mo Blmilv og på grunnsollippn og dlr v områdn øs og vs for kissilon - Vd kiv rvgring bør d urbids vgsjonspln for hl d områd som nurlig hørr md visul, funksjonl og biologisk Avgrnsning for n slik pln gjørs i smråd md kommunn - Vd sikring v gruvinngngr bør d vlgs løsningr som gjør inngngn frmsår som n åpning Gjnmuring bør rkks ilbk fr åpningn og vnull problmr kny il oppsmling v vnn i åpningn bør løss gjnnom ny opprbid drnring Hull bør sikrs vd bruk v god mrkd vilgjrdr Krfig ning bør også vurdrs bny som horisonl sikring på oppn v vilgjrd ovr hull Rsr r vikig ldd i gruvdrifn bør ikk fjrns såfrm d ikk virkr forurnsnd vd d kn sprs i lndskp rund Jrnrsr, kblr og nn bør såfrm d ikk kn skd folk og dyr, få ligg i ro på sd - Eg prosjk md uforming v dbs, vrn i Sulijlm, vidrførs Rgisrringr og dokumnsjon smls smmn og knys il nummr påfør mkr Tmkr og dbs bør jourførs og ligg som vikig og ilgjnglig mril vd søkndr, mldingr for priv og for sksbhndling c All ksrn ndringr på bsånd hus som r rgisrr md nummr på mkr vrn bør mlds/søks om Søkndn bør innhold fsdgningr og bskrivls All ndringr skl godkjnns før rbid kn igngss Som ndringr rgns ndring v frgr, fsdkldning, vindus/dørypr, plssring v vindur og dørr, dljr kny il k, ovrgng k/vgg, inngngsprir, kkking, rppr/inngngspri, pipløsningr og påbygg Som ndringr rgns også riving - Vd ll ny bbyggls bør d s hnsyn il lndskp omkring, bbyggls og lokl bygningsrdisjonr (jfr Pln og bygningslovns 74 nr 2) - Ny ilk må ikk brør uomisk frd kulurminnr og kulurmiljør Før d gis illls il bygging/frdling innhns illls fr kulurminnmyndighn Av nyr ids kulurminnr skl SEFRAK - rgisrringn bruks kiv i sksbhndlingn 93 Kulurminnr 4 OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (grusk, sinbrudd) ru jo hk Dlpln Fusk snrum, dl 1 ) Eblring v ny llr uvidls v ksisrnd kjøpsnr (dljhndl) md sml bruorl ovr 3000 m² ills br i områdr som på plnkr r ngi md særskil grns som snrumsvgrnsning (vis i kommundlpln for Fusk snrum, dl 2) llr vlsningssnr Unnk gjldr for hndl md plsskrvnd vrgruppr (for ksmpl brun-/hvivrr, ngros, rls, bil-/crvn, grnri) For forrningsområdr r d krv om min 1 prkringsplss pr 100 m² bruksrl forrningsbbyggls Min 5 % v prkringsplssn skl h univrsll uforming Lá i Rningslinj Vd ll ny bbyggls skl d s hnsyn il lndskp omkring, bbygglsn og lokl bygningsrdisjonr (jfr Pln-og bygningslovns 74 nr 2) 92 Kjøpsnr I 1013 Rkkfølgbsmmlsr 83 Krflinjr RETNINGSLINJE ) Krflinjr r vis på plnkr som vikig ldd i kommuniksjonssysm (jfr Pln- og bygningslovns ldd nr6) Avkjørslr Anll hyr Låmivn R 789 Èllnsjávri 8 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYTEMET ) I områdr mrk LNF-C ills sprd friidsbbyggls, jfr Pln-og bygningslovns 20-4, nr 2, boksv c b) Hyn kn oppførs i 1 sj md mks gsimshøyd 3,0 m og mks mønhøyd 5,5 m, dr høydn måls fr gjnnomsnilig plnr rrngnivå Tol bbygd rl (T-BYA) på hybbyggls kn ikk ovrsig 120 m2 Hrv ills oppfør uhus/nnks på 30 m2 c) Innnfor plnpriodn (8 år fr vdksdo) kn d innnfor d nkl LNF-C områdn byggs d nll friidshus som vis ndnfor: Anll boligr Vknhllrn Fgrlibuk Lillyvn 1038 I Innfllsporr il nsjonlprk Vurdring v øvrig sørr vssdrg: - Lksåg i Norddln r rgulr og rgulnn r Elkm AS, Siso krfvrk D r bygd 6 rsklr i Lksåg, sm 1 rskl r kulvr som Lil Tvrråg rnnr gjnnom, r pålgg fr Miljøvrndprmn og Dirkor for Nurforvlning Elkm forusr dkomsn il rskln ikk blokkrs vd vnull hybygging i LNF-C7 D vil ikk bli sørr vnnføring i lv, nn d som vr før Siso krfvrk bl bygg u Ufr d nss frn for flom, rosjon, mssvlgring og isgng i d vssdrg som miniml, mn bør likvl vurdrs vd blring v ny hybbyggls i LNF-C7 - Sjønsålv (Sulijlmvssdrg), ndsrøms flomlukn på dmmn i Dråvik og nd il Øvrvn r rgulr og rgulnn r Sln Krfsmbnd AS (SKS) Flomsørrlsn i Sulijlmvssdrg gnrl r bli rdusr r krfubyggingn, og spsil ndsrøms dm Dråvik r Sjønså krfvrk kom i drif i 1984 SKS frmlggr d ovr idligr rgisrr sorflommr fr 1914 frm il i dg Sørs flomsiusjon i dnn priodn vr 13nov 1999 som mdfør flomluk i Dråvik må åpns Ingn v diss rgisrr flommn hr forårsk rosjonsskdr llr flomskdr v bydning i nvn vssdrg Ufr ovnsånd nss frn for flom, rosjon, mssvlgring og isgng som miniml NVE hr s krv om ll dmir i klss 1 og 2 skl gjnnomfør dmbruddsbølgbrgningr for urbidls v dmbruddsbølgkr SKS hr o dmmr i klss 2 Diss r Blvnnsdmmn og dm Gikn (Sorlvvn) SKS hr frmskff slik mril for diss nlgg (2003) - Dmbruddsbølgbrgning for dm Sngvn bl ufør i 2005 Rningslinjr - Uovr d nvn vssdrg hr vrkn Fusk kommun llr NVE kjnnskp il spsill problmområdr i d områd rlplnn dkkr - Md grunnlg i kunnskp om vrn vssdrg, nurvrdir og infrsrukur kn d vurdrs småkrfvrk vd lvn Giknlv, Lomilv, Grnhibkkn, Rupsilv og Cllnslv Søyson skybn, 65 dba n hk l rjo kd lff rjå Vá lf Vá 952 ) Urbidd dmbruddsbølgbrgningr skl bnys for vidr vurdring i unylsn v rl lngs vssdrg Rningslinjr - For vrn vssdrg gjldr rikspoliisk rningslinjr (RPR) for vrnd vssdrg v 10 nov 1994 Rningslinjn gjldr følgnd dlr v d nkl vrnobjk vgrns slik: - vssdrgsbl, dvs hovdlvr, sidlvr, sørr bkkr, sjør og jrn og områd på innil 100 mrs brdd lngs sidn v diss - ndr dlr v ndbørsfl som d r fglig dokumnr hr bydning for vssdrgs vrnvrdi - Vlnsfjordvssdrg r vrn pg vssdrgs bydning for frilufsliv, vrdir kny il vssdrg (bl ulminnlig rik flor) og vikig kulurll vrdir D r ivr vd sørsdln v områd liggr som rn LNF-områd Øvrig rlbruksformål i områd vil gjnnom rningslinjr/bsmmlsr ivr innsjonn for vrn i vssdrg Kommunn kn ikk s d uovr d r no bhov for å bruk diffrnsir forvlning v Vlnsfjordvssdrg som vrkøy i oppfølgingn v RPR for vrn vssdrg Villumslv og Sor Tvrråg r vrn bl pg vssdrgns urørh D r ivr vd rlbruksformål LNF-områd - Frn for flom, rosjon, mssvlgring, isgng r vurdr i d vrn vssdrgn og n slik fr vurdrs som miniml - Vssdrg og bkkr som r vikig gy-og oppvksområdr for lks og innlndsfisk må forvls i råd md innsjonn i lks-og innlndsfisklovn I Fusk kommun r Lkslv i Vlnsfjord (dl v Vlnsfjordvssdrg som r vrn) og Sulijlmvssdrg (md Lksåg i Norddln) d vikigs vssdrgn md hnsyn på oppgng v ndrom lksfisk D viss i dnn smmnhng il Fylksmnnns kgorisring v lks-, sjøur-og sjørøyvssdrg i Nordlnd v Ráhpsvárr GS Krflinj Kvikklir (jf NGI-rpppor ) 1050 fjll V Vrn vssdrg ) Følgnd vrnd vssdrg r mrkr på plnkr (vrn gjldr hl ndbørsfl og r i ugngspunk vrn mo ubygging il krfformål): 1 V1- Vlnsfjordvssdrg, vrn i Vrnpln I (Soringsvdk v ) 2 V2, V3 - Sor Tvrråg og Villumslv, vrn i Vrnpln II (Soringsvdk v ) Lomihy LNF-A Fyr H5 73 Dmbruddsbølgbrgning 33 LNF-C LNF-områdr LNF-E1 LNF-BC1 LNF-BC2 LNF-BC3 LNF-BC4 LNF-BC5 LNF-EC1 Tol 771 R Byggforbud lngs vssdrg Vknèohkk Si Èvrèohkk i ol Sålbrg Orvn gm GjrrudVillumvn 71 Inngrp vrn vssdrg ) D kn ikk fors inngrp i vssdrg/vnnsrngn som kn skp rosjon og ursing v lvknn Knvgsjon må bvrs b) For hovdvssdrg/vnnsrngn i Vlnsfjordvssdrg, Sor Tvrråg og Villumslv vil d innnfor n son på 100 m mål i horisonlpln vd gjnnomsnilig flomvnnsnd vær krv om rgulringspln før ilk som nvn i Pln-og bygningslovn 81, 84, 86, 86b og 93 sm frdling il slik kn gjnnomførs, jfr Pln- og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksv For øvrig vssdrg gjldr 91 ) Låmi470 lv S Sulijlmisn 1376 Chrlo Rsvirkning LNF-områdr LNF-C1 LNF-C2 LNF-C3 LNF-C4 LNF-C5 LNF-C6 LNF-C7 LNF-C8 LNF-C9 LNF-C10 LNF-C11 LNF-C12 LNF-C13 Tol Anll boligr Grns for vrn vssdrg Gudrun Grns for rlbruksområd Holmjørn 32 LNF-B ) I områdr mrk LNF-B ills sprd boligbygging, jfr Pln-og bygningslovns 20-4, nr 2, boksv c b) I LNF-B9 kn d ikk byggs boligr i ubrdlssområd for flombølgr i ilknyning il vn dmbrudd i dm Sngvn c) Innnfor plnpriodn (8 år fr vdksdo) kn d innnfor d nkl LNF-B områdn byggs d nll bolighus som vis ndnfor: oppn Hnknflåg 365 i Drd ) Innnfor områdr mrk LNF-A ills ikk ndr ilk nn d som r kny il sdbundn næring, jfr Pln-og bygningslovns 20-4, nr 2 Ny-Sulijlm Sulijlm 7 VERNEDE VASSDRAG OG STØRRE VASSDRAG FOR ØVRIG 31 LNF-A Soroppn Tvrrfjll V2 3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) Plnns bgrnsning 1908 Vrd ) For følgnd områdr vs il ubygging (Byggområdr), sm unfor områdr vs il sprd bbyggls (LNF-B, C og E), skl rbid og ilk som nvn i Pln- og bygningslovns 81, 84, 86, 86b og 93, sm frdling v indom il slik formål, ikk finn sd før rln inngår i rgulringspln b) Plnkrv kn frviks for mindr byggprosjk hvis følgnd kririr r oppfyl: - Prosjk r i råd md kommunplnn - Bruo gulvrl ikk ovrsigr 200 kvm Gjldr ilbygg, ikk ny bonhr Frisånd grsj på boligindom kn ikk innrds for vrig opphold/bbols - Skormyndighrs krv r oppfyl - Avsnd og forhold il nboindom ikk r konflikfyl c) Innnfor H-områdn dr bygging v friidsboligr br kn skj r godkjn rgulringspln må vkjørsls- og prkringsforhold vær vklr Friidsbolign kn oppførs i 1 sj md mks gsimshøyd 3,0 m og mks mønhøyd 5,5 m, dr høydn måls fr gjnnomsnilig plnr rrngnivå Tol bbygd rl (T-BYA) på hybbyggls kn ikk ovrsig 120 m2 Hrv ills oppfør uhus/nnks på 30 m2 D kn ikk rgulrs områdr sørr nn 1 d il formål friidsbbyggls for dn nkl om Uhus kn ikk innrds md rom for vrig opphold/ovrning I hyområd H1 (Nordvik-Kisrnd) ills ikk yrligr ubygging v friidsboligr før rv80 r frdig ubdr i hnhold il rgulringspln for Sndvik-Sglv (vd 2009) d) Innnfor N-områdn dr bygging v nus br kn skj r godkjn rgulringspln må vkjørsls- og prkringsforhold vær vklr Mønhøydn for nus skl vær mks 4,5 m vd sjø og 3,0 m vd frskvnn, mål fr gjnnomsnilig plnr rrngnivå Nus skl h n kvinkl mllom 30 og 35 grdr For nus i ilknyning il sjø ills mks BYA=40 m² md mksiml brdd 5 m rgn il uvndig kldning For nus i ilknyning il frskvnn ills mks BYA=20 m² md mksiml brdd 3,5 m rgn il uvndig kldning Bygningn skl ikk h vindu, og skl ikk innrds md rom for vrig opphold/ovrning Nus skl ilpsss rrng og mls i rdisjonll nusfrgr ) Innnfor T-områdn dr d r vs områdr for cmpingbil/vogn skl dimnsjonn på ilbygg/spikrl vær mks 3,0 m brd, og ikk lngr llr høyr nn cmpingvogn Mks ill bbygd rl (BYA) r 15 m² Frg og mrilvlg skl vær ms mulig lik cmpingvogn/omgivlsn LNF-områdr LNF-B1 LNF-B2 LNF-B3 LNF-B4 LNF-B5 LNF-B6 LNF-B7 LNF-B8 LNF-B9 LNF-B10 Tol BYGGEOMRÅDER 21 Plnkrv lv n k Gi Tvjørn Rningslinjr - Vlnsfjordvn, Ndrvn og Øvrvn, som i kyssonplnn r disponr il FFFN-områdr, r i rlsjon il moorfrdslslovns 2, 4ldd å brk som sjø, og områdn rmms drfor ikk v forbudsbsmmlsn i moorfrdslslovns 3 - Sjøkblr for ovrføring v lsignl, lkrisk krf og drikkvnn bør lggs i områdr som i kyssonplnn r disponr il FFFN-områd - *Angir punks høyd undr/ovr gjnnomsnilig hvnivå På kr ngis nll mr undr hv som ngiv nll mr ovr hv Dvs 25 m undr hv blir på kr -25 m ovr hv Suliskongn Mlvnn Lomvn Grns for rsriksjonsområd Fjlls gruv Villum lv 571 g Knkn LNF-A LINJE OG PUNKTSYMBOL Dm Kopproppn Furuhugn Grovvn Lánjk i Sluskhn Grønli o vnn NF l Tjårsjávrr Lngoddn 438 Ndslgsfl for drikkvnn Områd som r unn fr rsvirkning fordi idligr vd pln fors skl gjld 1416 Kokdlindn NF8 Sorlv A-25 - områdr rrå Unnp Tjårsjávrr lt v RESTRIKSJONER 1072 Rupsilv 490 ) A-25 visr rlr som skl nys il forøyningr Ufr ndr brukrinrssr r områdn dl md hnsyn il ovrfl og rl undr ovrfln; fr -25 mr il hvbunnn Dvs forøyningr i A-25 områdn skl minimum ligg 25 mr undr hvovrfln* Ovrfln r FFFN-områd Dn ilh i n l o od sm s348 Fr o r LNF-A Frosvik Muski S 177 ) Arlbruk: - Fusk kommun vil vd konssjonsbhndling for ny kvkulurnlgg hnvis loklisringn v diss il A-områdn Konkr plssring v nlgg innnfor diss områdn vil d bli silling il undr konssjonsbhndlingn - Kommunn hr ikk silling il hvilkn yp oppdr som skl drivs innnfor A-områdn D vil bli vurdr undr konssjonsbhndlingn - Innnfor godkjn lokli for kvkulurnlgg skl fsnordningr og kblsrkk for kvkulurnlgg ikk unødig hindr llmnnhns frdsl i sjøområdn og dkomsmulighn il lnd - Akvkulurnlgg i sjøn uforms på n sisk forsvrlig må md hnsyn il mrilbruk, form og frg Konssjonshvr hr nsvr for å rydd områd for usyr, fsnordningr og vfll drsom drifn vd kvkulurnlgg ndlggs prmnn llr for lngr priodr Rudind j Sokkviknkkn Lng ø Sndlv lv nn Kv Osbkk Kommunplnns dokumnr Kommunplnns rldl sjø og lnd gjldr frm il d vds n ny kommunpln og bsår v: 1 Bsmmlsr og rningslinjr 2 Hovdkr for hl kommunn (plnid ), i målsokk 1: Kommundlpln Fusk snrum, dl 1 (plnid ), kr i målsokk 1: Kommundlpln Fusk snrum, dl 2 (plnid ), kr i målsokk 1: Kommundlpln Lngvn 1 (plnid ), kr i målsokk 1: Kommundlpln Lngvn 2 (plnid ), kr i målsokk 1: Kommundlpln Dj/Jkobsbkkn (plnid ), kr i målsokk 1: Bjørnmyr Lilvn Brfjll gg vá s år Tj 11 Virkning kommunplnn Áhs Bo lv RETTSVIRKNING Gálmmjåhkå 647 Sjønsåfjll Plnbsmmlsn i d dokumn r innrmm Rningslinjn r kun v vildnd krkr og kn ikk bruks som hjmmlsgrunnlg for vdk r dnn plnn Rningslinjn r mn å vær rningsgivnd, og skl ligg il grunn for kommunns sksbhndling i rlplnskr sm bygg- og frdlingsskr Rningslinjr følgr bsmmlsn og r ngi i kursiv 1354 Bjp Sårjåsjávrásj 877 Lyngås 61 FFFNA-områdr s Jrnbn Jrnbn unnl å Gmsi Bild sjø (skipsld) Sorjosèohkk LNF-C10 vnn 1124 Nrmiindn is ig G LNF-C9 6 OMRÅDER I SJØ OG VASSDRAG l Kommunl vg unnl Tvrråmon Vuolp Sårjåsjávrásj PLANBESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL Sormfjll Fylksvg unnl Småsorjos Glmiind v A Kommunl vg Elidvn LNF-BC hmmrn SB Fylksvg NF Småbåhvn Rgulr vnnmgsin Vnnrl for lmnn frilufsliv A 1260 LNF-C11 Tvrrlv GS5 fjll u n nl n Sorjushy LNF-EC1 A25 E6 / Riksvg unnl Svr Fisk-, frdsl, frilufs- og nurområd og forøyning kvlkulur Akvkulurområd E6 / Riksvg Sorvik FFFNA Hårskoln Fisk-, frdsl, frilufs-, nur og kvkulurområd VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 20-4, 1ldd nr 6) bji Sorjosjávri Sorvikbuk 293 FFFN K1 Fisk-, frdsl, frilufs- og nurområd Sorjosjávri Tvrrli Lngvn vuoli Skoffdlsfjll Kvnnoindn Solvikmrk V rgl il v LNF-C5 Øvrvn Tussvik Nkkns Djupfs 1174 Blåmnnsisvn FFFN lhårskoln 107 Mfjll 909 Sorns 440 Småvnn Mns Kvnnmovn Tuv 1285 ln Svåindn Solvik FO Asphmmr 367 Nord d Jn Svåvn Nkkfjll buk Lirlv Skons LNF-B10 25 Sorskrdfjll Vn Mongoddn S Sigfjll 456 N2 N v 1036 Lkså- Lægrvn 480 B12 F/I Mllomvn Lkså 427 Grø 229 Lppgmhøgd Livs Sigfjll LNF-C K 1189 å Hohmmr 1 LNF-A s Lksåuv 448 Ndrvn Åsn y LNF-C7 Gjmgngkoppn FFFN B11 Kjrring d Båsvik AFN FF Båndlgging r lov om kulurminnr Høggryj B7 169 B8 B10 B9 B5 LNF-A Ndrvsshi 1106 Vnns Båsvik A3 NA OMRÅDER FOR SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 20-4, 1ldd nr 5) Lináisn 952 åg NA4 A2 F NA Sv Vn ik v k us Båndlgging r lov om nurvrn r Sjø ns å lv FFFNA-2 Bjørkvik 22 Blåmnnsisn 513 Skm sjurlv Øyns A25-3 Knuvik GS Norddl g FO1 173 Blåmnnn k GS4 F yåg 40 GS 1058 Ndrvn Mosi Mon 4 AFN 13 FF NF-C L n 1336 Srumnkkn B6 A4 FFFN 110 LNF-EC Båndlgging for forsvr - nåværnd 1223 lv Fonn Vsshi Gjmgng LNF-A LNF-BC 263 Sønnjolhi 672 Sigå FFFN A Lund LNF områdr md sprd bolig- og friidsbbyggls 948 n l Lilvrråfjll Tvrrsigfjll Sø 69 LNF-C Båndlgging r pln- og bygningslovn Os 69 T FFFN 130 sor Hklindn Mos ili lil 38 Sngvn Finnid Rudindn Mrinvn 838 n l d NF6 Låkhugn Okshol LNF-B4 A Rudindksl 824 i nl rø Jnslivn Fin n idb kk Tørrsvik LilLåkhugn g sp O n Vlskrdvn Jodl Hundholmns 1411 Sisovssindn S 255 Elvbkk GS1 FFFNA-1 FFFN Klungs M l k rd l n 156 LNF områdr md sprd friidsbbyggls Sindln Finnidfjll 207 Klivoppvn Røvik LNF-E LNF-EC OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT ELLER SKAL BÅNDLEGGES (PBL 20-4, 1LEDD NR4) Klivoppn LNF områdr md sprd vrv- og friidsbbyggls Mby 135 LNF-E LNF-E 1013 Bjørnhugn Sorhugn 258 Tindvn 503 Esinghugn Lilsinfjll LNF områdr md sprd vrvbbyggls Mssuk/-dponi Smlndsmyrn Ns Lundbkkn LNF-B 1088 Blåfjll Åsng Rishugfjll Hu nd åg Åsngmyr 86 Luvgvln Lomjørn Ausrli Bnkvn skrd 253 Rpn Sokklnd Smlnd Mrivn LNF områdr md sprd boligbbyggls vsr LNF-A OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (PBL 20-4, 1ldd nr 3) IA3 189 Eriksdvn Hjmås Blåfjllvn ln Hl- Sormyr ssli kv Bn Mgårdn Voll Tornli LNF områdr hvor sprd bygging ikk r ill 1014 åd Hug Mosnsbuk 64 Mdås Unnlndbkkn 302 LNF-A 43 Huklnd 24 LNF-B6 169 rs Ko Vlnsfjord NF4 Rundvn IA 957 B3 Lngvn 221 Friområd, Prk/Idr 1114 Rundhugn 1033 g Lilvn Løkås Sorskjr Åsbkkn Rgnbuvnn Svrvsshugn 493 Tindhol Ny Jord Tvrrå 237 Srumsns 32 Sinfjll 486 rå g Holn 63 llsk 189 B2 R B1 O2 Furns SK å rs Ko Skfvik Hlskog Furnssrnd Tjørn H NF5 Uvn Osphugn 14 Skybn Gmsø Liluv 155 Hgns 27 lv 412 us LNF-A Djuposfjll 209 G LNF områdr md sprd rvrv- og friidsbbyggls gd l n 42 id n 88 JT1 LNF-A 435 Klvgrdoddn Bråsn Vrgåsn Lngvn Mø ln k 90 Brflogn Skfgrunnn 320 F H3 slv 78 Fu ru li H2H4 L uk ås sr u m Måsøy ndr Hlskrns Sn i v Sv 28 Djupvik Bråsvik 435 Grønåsn LNF-B8 Sorvn Tjørn Djupo Hrlifjll Risøy Vss ok d ln 326 Voll Djuposn 32 vn il v FFFN Grv- og urnlund k n 13 ålå g rk Sk g m d ln Bølsns mm S Kviblik- B lm Vlnsfjordvn 95 N1 497 lil T 68 ll ln Dinsoddn y r p Brynsliskoln 47 Rons O Rødås NA3 Sk Nysdfjll R ud s inå g Sorbogn j pd Nordgård LNF-B3 LNF-C2 Kisrnd LNF-BC3 80 ik rdv No råg 47 Holmvn v ss li m Hm Holbåvn To k 25 bkkn Kobbskjroddn Sndvik 193 nkkn V1 GS8 Dju NF2 Skrykkj- Kggsrnd H1 Offnlig bygg og nlgg 31 myr Nysd 12 N LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr2) LNF-BC4 383 j Knubbjørn Fløy lsf 33 Gubbli- 112 Tokdlsvn 29 d Svrjønn SK1 105 O1 Vngn Nus H Vssrygg- LNF-B7 Kosmoholmn Vrgnkkn Alrmyr Tof 435 Lksåbkkn jll ndf r s i K Tokdln ol ik b k 758 g 58 H Flg I 63 Kviblik LNF-C4 H kld kl ln lv Tokd lå 575 rrå g lv ros H LNF-A GS2 o r v Friidsbbyggls n ipp Sk Innrindn v l rli V in y Bringslimo 14 åg S or Gr y 970 T Sv r flo LNF-B2 LNF-B1 Turisbygg og nlgg 88 Nørdslvvn Mdli Bringsli l Prjohimn ikd IA1 Kosmofjll Kj ølv hi 40 Kj øl vi Rø k yr lv v ss f myr n 833 Brnn- Sor- 618 NF V llv 578 NA1 F, F/I 674 LNF-C3 77 sl 272 Tv r r lv Øsrkløffjll NF3 ln 751 B 496 Røyrd lsk B Forrning, Forrning/Indusri lv Eiråg Nmålsuv 569 Boligområd 619 ls Oksskrdfjll Øsrkløf 962 Kvlhorn Sø rd IA2 T1 BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Flkflogvnn Sørdlshi Jo rd br u rli Tv r Eirå gskr Ausrdln 330 Øsrkløf 150 Skyli lv Trolovlsvn 255 lv Vlnsfjord Hlssporsnr Slbkk l v Mfjll Jordbru 251 Ausrdlsvn Nåværnd Frmidig g n Blåfjll Eiråskrdindn 1028 Dr 295 og v ss l v Dudmnnhi Frid l 198 TEGNFORKLARING Flkflog Fridlvn I Lngvn n 420 Fridln N v Jordbrufjll li 198 Fgrmo m G fjll 418 Trollvn s Svrvn lv lv Nor d Lilvn ås n r d ug Sø rsk lv id Br Hlsvn åsn ll sfj Sormyr Rundvn Hlshugn Tvrr- Sørskrd- Drogvss- Holmvn 224 vnn 380 Middgsindn KOMMUNEPLANENS AREALDEL rn Fu Sørskrdoppn Sorholmn 252 NA1 Do mm k FAUSKE KOMMUNE Kjrroppjørnn Kjrroppn Mllomfjll Sksbhndling: Do REVISJONER: Sign Plnuks A/S Sln Krd RHB Er 1gngs offnlig rsyn, A/S Sln Krd RHB I hnhold il 2gngs bhndling plnuvlg, A/S Sln Krd RHB I hnhold il kommunsyrs vdk RHB Div korrksjonr Div korrksjonr Rningslinj Sørr forrningsblringr v sor lokl og rgionl bydning kn loklisrs il rl I2 D fordrr ilk ikk vil gi vsnlig ngiv konskvnsr for blr forrningssrukur i øvrig dlr v Fusk, særskil Fusk snrum D skl vklrs gjnnom rgulringspln md ilhørnd konskvnsurdning 1022 LNF-områdn ) Innnfor områdr mrk LNF-B kn d ills sprd boligbbyggls og innnfor områdr mrk LNF-E kn d ills sprd rvrvsbbyggls, bgg r godkjn rgulringspln, jfr pln- og bygningslovn 20-4, nr 2 Krgrunnlg: N50 Målsokk: A0,1:70000 Plnidn: Ekvidisns 100 m 1022 Byggforbud lngs sjø og vssdrg Rningslinjr - Tilgjnglighskririn ndfl i Tknisk forskrif, Miljøvrndprmns rundskriv T-5/99B og Vgnormln gjørs gjldnd for ll uområdr - Følgnd forhold skl vklggs: - uforming v lk- og oppholdsrlr - uforming v rfikkrlr for fogjngr, hrundr forbindlsslinjr il kollkivrfikk, offnlig og priv jnsr - Vd plnlgging og ubygging skl ll gruppr i bfolkningn, i så sor grd som mulig, sikrs god ilgjngligh innn byggområd Uomhusplnr skl urbids Vd plnlgging, ubygging/gjnnomføring v urvgr og ndr nlgg for frilufskivir skl god ilgjngligh sikrs for så sor dl v bfolkningn som mulig D ilgjnglig urvgr skl forsøks plssr slik i rrng sørr signingr nn 1:20 v 1:15 ovr korr srkningr, unngås - Arlrssursn skl forvls slik bfolkningns hls frmms I forbindls md hlsvurdringr nks hls i vid forsnd D vil si d ikk br fokusrs på risikofkorr som må fjrns for å unngå skdr, sykdom og lidlsr Lik vikig r d å s på fkorr som frmmr hls ) Innnfor plnområd r d ikk ill å ivrks ilk som nvn i pln- og bygningslovn 81, 84, 86, 86b og 93 llr frdling il slik ilk i 30-mrsbl lngs vssdrg, mål i horisonlpln vd gjnnomsnilig flomvnnsnd, jfr pln- og bygningslovn 20-4 nn ldd boksv f b) På Klungslir (NVS1) skl d ikk fors grvrbidr llr oppførs bygg llr nlgg D skl hllr ikk lggs kivir hi som kn vær il skd for fuglliv i områd Digilisring og krproduksjon: A/S Sln Krd 103 Dlpln Fusk snrum, dl Byggområdr ) I områdr il forrnings-/konorformål ills innslg v boligr i bbygglsn Vd ubygging i diss områdn skl d vss plss il offnlig ilgjnglig prkringsplssr i smsvr md d kommunl prkringsvdkn Do:

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FAUSKE SENTRUM, DEL 2 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Boligområd B Forrning/Konor F/K Offnlig

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN LANGVATN 1 2009-2021 TEGNFORKLARING Nåværnd Frmidig BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) B27 B28 Bursimarka NMA3 Boligområd B Forrning

Detaljer

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Skjerstadveien. Enebolig med mye potensiale Prisantydning 1.450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin Enbolig md my ponsial Prisanydning 1450 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Skjrsadvin 18 Enbolig md my ponsial og romslig om Hr får du: - Sor om - Garsj - 3 Sovrom - Fin bliggnh - Gunsig

Detaljer

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Leivset. Unik mulighet Prisantydning 3 590 000,- November 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livs Unik muligh Prisanydning 3 590 000,- Novmbr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Livsvin 30 Dnn indommn har _al_ - My plass (BRA 333 m2), - sor rom, - dobblgarasj md hms, - sjrm bliggnh, - flo usik, - sor

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Laksaa. Bolig i naturskjønne og solrike omgivelser Prisantydning 750.000,- Oktober 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig i naurskjønn og solrik omgivlsr Prisanydning 750000,- Okobr 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Laksaa Bolig md nydlig usik og god solforhold - Dobblgarasj - 4 sovrom - Sor om - Usik - Gunsig inngang

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Finneidgata 26a, 8210 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 101 Bnr. 119. Dato for befaring 18.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Taksmann Knnh Johansn Knnh Johansn Nrmovin 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-pos: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Finnidgaa 26a, 8210 FAUSKE Marikklnr Gnr

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Bergveien. Nyere enebolig med livsløpstandard Prisantydning 1.700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin Nyr nbolig md livsløpsandard Prisanydning 1700 000,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Brgvin 4 Enbolig fra 2012 md al på plan Snrumsnær bliggnh på Sraumn - Ny sadard - Trappfri adkoms - Livsløpssandard

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,-

Moselyngveien. Meget innholdsrik bolig i Hauan med blant annet 3 bad, 3 stuer og 4 soverom. Prisantydning 3 290 000,- Verditakst 3 400 000,- Moslyngvin Mg innholdsrik bolig i Hauan md blan ann 3 bad, 3 sur og 4 sovrom Prisanydning 3 290 000,- Vrdiaks 3 400 000,- Juni 2016 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Moslyngvin 14, - Kan ilrlggs for uli i kjllr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Org.nr. 954060896 Trostveien 8 A 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Trovn Borlag Orgnr 954060896 Trovn 8 A 8207 FAUSKE Markklnr

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1 PLNTGNINGR OR HLS GT 1 SI 2. PLN KJLLR SI 3. PLN UNRTSJ SI 4. PLN 1. TSJ SI 5. PLN 2. TSJ SI 6. PLN 3. TSJ SI 7. PLN 4. TSJ SI 8. PLN LOTTSJ SI 8. SNITT 1 SI 8. SNITT 2 1K02.1 60S 1K08.1 60S 1K01.1 60S

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Sjåheia Vestre Borettslag. Orgnr. 853389102 Granveien 44 C 8209 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST ovr adkomdokumnn l andlllgh Sjåha Vr Borlag Orgnr 853389102 Granvn 44 C 8209 FAUSKE

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Faun rapport 003-2011

Faun rapport 003-2011 Faun rappor 003-2011 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg på Ringrik r jaka 2010 Oppdragsgivr: -Ringrik kommun Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Rapporn for Ringrik r dn førs jg frdigsillr r jaka 2010.

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken

Oslo sentrum Prinsipplan for gatebruken Oslo sntrum rinsippln for brukn Novmbr 2010 Fgrborg A n s s m r d d l r W r Bj nd t i n Kr fts G itm yrs v t hr rt ns ns g ttg n lu Ho m Bi sl tts n Co ll Ei lr Ur Ho ts n Co un inb l llt ts v dt o rg

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 85 Bnr. 22 med flere, se side 2 for komplett liste. Dato for befaring 14.07. VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Mon, 8211 FAUSKE Markklnr Gnr 85 Bnr 22 md flr, d 2 for kompl l Kommun

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandbuen 6 B, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 810. Dato for befaring 05.11.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FaukTak AS Jan Erk Oln Vn, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-po: po@faukakno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Srandbun 6 B, 8206 FAUSKE Markklnr Gnr 104 Bnr 810 Kommun FAUSKE Hjmmlhavr()

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE.

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FOR KVERNESMOA SERVERPARK I RENDALEN KOMMUNE. I Hovedformålet med områdereguleringsplnen er å legge til rette for næringsutbygging på Kvernesmo. Smtidig

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE

Nye Bodø Rådhus. mellom natur og arkitektur. mellom natur og arkitektur GARDEN OFFICE Ny odø Rådhus mllom naur og arkikur Vi forslår ny Rådhus, som synisrr odøs lvd samfunn og naur i miljø som muliggjør åp og fri dialog mllom innbyggrn og bys ldr. D funksjonll og ffkiv arbidsmiljø r omgi

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

5. Planbestemmelser. (sist revidert 02.07.07)

5. Planbestemmelser. (sist revidert 02.07.07) S 1.3.2, 1.3.5, bll T2 VEDLEGG2 hk rkikr l, 04.02.2014 5. Plbslsr. (sis rvidr 02.07.07) PLNESTEMMELSER TIL EYGGELSESPLN FOR HOVDEN UT LPIN DEL V GNR. 2, NR. 1 OG 8 Hvd i kl ku sls jldr fr bblsspl fr Hvdu

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brekkanveien 1, 8220 RØSVIK Matrikkelnr. Gnr. 66 Bnr. 142. Dato for befaring 03.09.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauTa AS Jan Er On Vn, 8214 FAUSKE Tf: 97726314 E-po: po@fauano VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adr Branvn 1, 8220 RØSVIK Marnr Gnr 66 Bnr 142 Kommun SØRFOLD Hjmmhavr() LARSEN

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer