OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS"

Transkript

1 VEDLEGG

2 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: Rppordo: RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tl: wwwfuskksno E-mil: Ønskr du å sjkk rpporns gyldigh? Sknn QR-kodn md din mobillfon, llr bsøk hp://ksvrifisringniono

3 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligslgsrpporn og dns vgrnsningr Boligslgsrpporn r godkjn v Norgs Tksringsforbund (NTF) og NITO Tks, og kn kun uførs v ksmnn godkjn v v diss forbundn Boligslgsrpporn r i prinsipp n Tilsndsrppor hvor d r lg spsil vk på å frmsill d byggknisk forhold som r særlig rlvn vd irskif D undrsrks rpporn ikk rsr slgrs opplysningsplik llr kjøprs undrsøklssplik, mn ugjør dokumn som r mn å bidr il å øk rygghn for ll implisr prr Boligslgsrpporn r n sysmisk prsnsjon v d forhold som ksmnnn hr obsrvr og som, r hns skjønn, hr bydning vd irskif Rpporn r likvl ingn grni for d ikk kn finns skjul fil, skdr og mnglr, rsom d bln nn ikk r for åpning v konsruksjonr Tilbkhold llr urikig informsjon som hr bydning for rpporn r ikk ksmnnns nsvr, md mindr hn u i fr sin fglig kvlifiksjonr llr rfring burd h forså informsjonn ikk vr korrk Eir/ formll oppdrgsgivr plikr å ls igjnnom rpporn, og gi ilbkmlding om vnull fil/ mnglr før rpporn s i bruk D gjldr slv om/ også når slgr bnyr n indomsmglr Tksrpporn Tksrpporn r spsifikk for srifisr ksmnn uorisr v NITO Tks og r ufør i hnhold il NITO's insruksr Lånvrdin r n forsikig ns mrkdsvrdi som grunnlg for lngsikig blåning Om ksingniørn NITO Tks r ldnd i ksring Vår ksingniørr hr n god kompns, sm lng rfring innfor ll ypr byggvurdring Er å h gjnnomgå NITO Tkss opplæring innnfor spsilområd Tilsndsnlys, blir vår mdlmmr godkjn for å ufør bln nn Boligslgsrpporn Ønskr du å unngå problmr r din bolig r oms, vlgr du å l n ksingniør fr NITO Tks ufør n Boligslgsrppor Klgordning D r oppr n flls, offnlig klgnmnd for ksbrnsjn som også omfr Boligslgsrpporn md ilhørnd illggsmodulr Klgnmdn r smmns v n nøyrl oppmnn, sm lik mng rprsnnr fr Forbrukrråd på dn n sidn og fr Brnsjorgnissjonn på dn ndr All forbrukrklgr i forbindls md Boligslgsrpporn og ilhørnd illggsundrsøklsr kn rs il dnn klgnmdn Forusningn for n sk skl brings inn for nmnd, r klgr hr skn opp md moprn un å komm il n ilfrdssillnd løsning Nmnd vil bhndl ll slik klgr som r kny il slv rpporn og vnull flls illggsundrsøklsr Rpporns srukur Rpporns srukur, modikk og rminologi r, så lng d r nurlig i boligslgsrpporn, ufør i hnhold il (Norsk Sndrd) NS 3424 (ilsndsrppor), NS 3940 (rlmåling) og NS 3451 (bygningsdlr) Mrilbskrivlsr og bskrivlsr v sympomr på ilsndssvkkls r i råd md P378 vildning for NS 3424 og ilhørnd dfinisjonr og rminologi Byggknisk ilsndssvkklsr ngis også r dnn sndrdn på følgnd må: Bfringn Tilsndsgrd 0: Ingn sympomr Tilsndsgrd 1: Svk sympomr Tilsndsgrd 2: Middls krfig sympomr Tilsndsgrd 3: Krfig sympomr (også smmnbrudd og ol funksjonssvik) NS 3424 hr undrsøklssnivår fr 1-3 Dnn rpporn r bsr på undrsøklssnivå 1 som r lvs dljringsnivå I prksis byr d gjnnomføringn v bfringn bgrnss som følgr: D uførs kun visull obsrvsjonr på ilgjnglig flr un fysisk inngrp ( f ks riving) Inspksjon blir kun ufør på l ilgjnglig dlr v konsruksjonr For ksmpl blir ikk møblr, ppr, bdkr, vskmskinr, lgrd gjnsndr og lignnd fly på, md mindr åpnbr grunnr skull ilsi d Innrdningr, pr, gulvblgg, ovrflbhndlingr og ndr synlig flr un konsruksjonsmssig bydning, vil norml ikk omls i rpporn Flr som r skjul v snø llr skjul på nnn må blir ikk konrollr D nførs i rpporn hvorfor fln ikk r konrollr D r ikk for funksjonsprøving v bygningsdlr, som isolsjon, pipr, vnilsjon, l nlgg, osv Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid1v

4 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Yrk inspisrs norml fr lof/innsidn og uvndig fr bkkn llr fr sig, drsom dnn r klrgjor og ris il bfringn Uinnrdd kjllr og lof, sm krypkjllr og kryplof, inspisrs drsom nn ikk r nvn Bruk v sikkkningr Sikkkningr r uvlg ilfldig, dvs un forhåndskunnskp om objk Vårom og ndr rom md uk for vnn, llr som r spsil us for fukigh, blir spsil inspisr Andr dljr om bfringn vil frmkomm i d nkl undrpunkr i rpporn Lvidsbrkningr D rfrrs il n lvidsbll, urbid på grunnlg v Byggforsksrin Byggforvlning fbrur 2010, "Inrvllr for vdlikhold og uskifing v bygningsdlr" Rlvn dlr v blln frmkommr i rpporn for uvlg v særlig us bygningsdlr Norml lvid r ngi gnrl og c i inrvll mllom høy og lv forvn knisk lvid vhngig v hvilk fkorr som r ilsd v d som gjør sg gjldnd, for ksmpl rgn, vind, sol, fros, forurnsning og bruk Lvidn kn vrir no drsom ndr kririr nn knisk lvid, som for ksmpl sikk, økonomi, sikkrh, funksjon llr brukrønskr, r lg il grunn Lvidsbrkningn r gnrll og ngir gjnnomsnilig norml lvid Tillggsundrsøklsr Pipr og ildsdr Tksmnnn vil rgisrr ilsndssvkklsr r norml bsikigls, mn påpk nødvndighn v å konsulr offnlig godkjnningsmyndighr drsom mr grundig undrsøklsr virkr påkrv Elkrisk insllsjonr inspisrs ikk r krvn i NS 3424, mn kn kommnrs u fr hl nkl vurdringskririr D nbfls llid å konsulr n El ksmnn drsom grundigr undrsøklsr r ønsklig Arlmålingr uførs som illggsoppdrg drsom rkvirnn br om d Vrdiks r n illggsjns som kn lvrs drsom rkvirnn br om d Andr urykk og dfinisjonr Tilsndsgrd (TG): Urykkr ilsndn il objk md ugngspunk i dfinr rfrnsnivå Rfrnsnivå: Gi forvn ilsnd il n bygningsdl, bln nn vurdr u fr ldr og norml bruk Svik: E ngiv vvik mllom obsrvr ilsnd og rfrnsnivå Sikkkningr: Enkl konroll undr ovrfln v objk, vd hjlp v små sikk md n spiss gjnsnd Norml lvid: Gjnnomsnilig knisk lvid for bygg llr n bygningsdl, vurdr u fr d norml påvirkningr og d mril som objk bsår v Sympom: E gn på n bsm ilsnd vd objk, norml bny vd bskrivls v ngiv vvik, svik Tilsnd: E urykk for objks gnrll godh i forhold il rfrnsnivå, grdr i forhold il vvik fr rfrnsnivå S Tilsndsgrdr undr punk om Rpporns srukur Visull: D som kn ss, og i dnn smmnhng nydr d n bgrnsning i bfringsmodn slik bfring vd hjlp v ndr hjlpmidlr nn syn ikk inngår Fukmålrusyr: Tknisk hjlpmiddl il å mål llr søk r fukigh i konsruksjonr Kundn/rkvirnn skl ls gjnnom rpporn før bruk og gi ilbkmlding il Tksingniørn hvis d finns fil/mnglr som bør rs opp Hvis rpporn r ldr nn 6 måndr, bør ksmnnn konks for ny bfring og oppdring Eirs gnrklæringskjm Egnrklæringsskjm skl konrollrs v ksingniørn Evnull vvik fr gi opplysingr i gnrklæringsskjm og forhold ksingniørn hr rgisrr skl kommnrs i rpporn Vd dødsbo llr ndr forhold som gnrklæringsskjm ikk forliggr, skl d kommnrs Egn prmissr Forusningr for dnn boligslgsrppor r visull bfring og oppmålingr ufør på bsiklsdg Kommunl rkivr, som Pln og bygninslovn r ikk undrsøk All bygningsdlr r undr vdvrnd ldring og forvn lvldr r oppgi undr lvidsbrkning fr NBI I mng ilfllr kn lvid i prksis vær korr og lngr Grdn TG 2 r i nkl ilfllr bny på forhold og bygningsdlr som ikk hr synlig svkkls, mn dr norml lvid r mrginl llr hr usikkr rslvid Kjllr r dlvis bsikig pg dlr v kjllr vr lgrplss Tknisk innsllsjonr r ikk fungsjonss og brnnknisk forhold r ikk vurdr Kundn/rkvirnn plikr å ls gjnnom dokumn før bruk og gi ilbkmlding drsom dokumn innholdr fkfil Tksingniørn r ikk nsvrlig for mnglnd opplysningr som innvirkr på ksn Hvis ksn r ldr nn 6 mnd bør ksmnnn konks for ny bfring og oppdring Dnn boligslgsrppor r ufør v undrgnd r bs skjønn Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid2v

5 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Bfring Rkvirn: A-indom v/ Øyvind Dybvik Tksingniør: Jn Eirik Olsn NITO Tks Rppornsvrlig: Jn Eirik Olsn Bfringsdo: Tilsd: Libor Eindomsd Hjmmlshvr(): ANDREASSEN SUSAN DIANA, ANDREASSEN TOMMY Tomrl: 25446m 2 Typ om: Ei Mrikkl: Gnr 84 Bnr 182 Adrss: Livs FAUSKE Dokumnkonroll Eirs gnrklæringsskjm r ikk gjnnomgå Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Konklusjon Hr r nvn forhold som r vurdr å kunn h vsnlig bydning, sm ndr nbfl undrsøklsr Sor nbolig ovr 3 pln, som liggr på Livs non km sør for Fusk snrum Eindommn hr fin usik i sørlig rning u ovr Slnfjordn Bolign hr vnnborn vrm i ll rom og frmlg vnnrør for pnlovnr på sovrom i 2 g Gnrl hr bolign no innvndig bruksslisj, slik no ilk kn pårgns Prk i su r sdvis skd En dl ørksprkkr i pnlhimling og non ufrdig mlingsovrflr/ lisr på nkl sdr Sor dlr v kjllrpln r uinnrd På omn r d oppfør n dobblgrsj md lof Lof vr ikk ilgjnglig på bfringsdgn og r ikk bsikig Bygningr på indommn Typ bygg Byggår Rhb- ombygd år Enbolig 2003 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid3v

6 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Bygg : Arlr mm AREALBEREGNING Arlmålingn i dnn rpporn måls r brnsjsndrdn "Tksbrnsjns rningslinjr vd rlmåling v boligr" Rningslinjn hr NS 3940:2012 som ugngspunk, mn innholdr prsisringr for rlbgrpr og dfinisjonr i forbindls md rlmåling vd omsning og/llr vrdising v bonhr Vd mosrid mllom NS 3940:2012 og "Tksbrnsjns rningslinjr for rlmåling v boligr" llr nnn olkningsvil r d spsill rgln for rlmåling v boligr i Tksbrnsjns rningslinjr lg il grunn "Tksbrnsjns rningslinjr for rlmåling v boligr" ugis v Informsjonsslskp Vrdi og r også ilgjnglig på wwwnioksno og wwwnfno D vikigs prsisringn r: - Arl oppgis i hl kvdrmr i rpporn, og gjldr for d idspunk oppmålingn fn sd - Bruorl (BTA) r vd ksring dfinr som rl som bgrnss v omslund yrvgg i gulvhøyd og /llr il mid i skillvggn il nnn bruksnh og/llr fllsrl - Bruksrl (BRA) r bruorl (BTA) minus rl som opps v yrvggr Målvrdig AREALER Sørr åpningr nn nødvndig åpningr i sjskillr for rpp, hisr, sjkr og lignnd, rgns ikk md i sjns rl Hvis rpp inngår i åpningn, rgns rppns horisonlprojksjon md i sjns rl Rom skl h koms og gngbr gulv Rommns bruk kn vær i srid md byggforskrifn slv om d r målvrdig MARKEDSFØRING Vd mrkdsføring v boligr skl BRA og P-ROM oppgis Dnn rpporn visr hvilk rom som inngår i kgorin P-ROM og S- ROM Fordlingn r bsr på rningslinjn og ksmnnns g skjønn En bruksndring v rom kn h bydning for hvilkn kgori romm ilhørr For brgning v bygningsrlr i forbindls md omrs unyls gjldr gn målrglr Bygg A: Enbolig - rlr Esj Bruorl (BTA) m 2 Bruksrl (BRA) m 2 Tol P-ROM S-ROM Kjllrpln Hovdpln Lofspln Sum bygning Bygg A: Enbolig - romfordling Esj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) Kjllrpln Tknisk rom og innrd rom Hovdpln 3 sur, kjøkkn, grovkjøkkn, nr, vf og ol Kjølrom Lofspln 4 sovrom, bd og gng Bod Bygg B: Grsj - rlr Esj Bruorl (BTA) m 2 Bruksrl (BRA) m 2 Tol P-ROM S-ROM 1 g Sum bygning Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid4v

7 Bygg B: Grsj - romfordling Esj Primær rom (P-ROM) Skundær rom (S-ROM) 1 g Grsj Sum ll bygg Sum ll bygningr Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Bruorl (BTA) m 2 Bruksrl (BRA) m 2 Tol P-ROM S-ROM Kommnrr il rlbrgningn Innvndig rlr (BRA) r oppmål md lsr på bfringsdgn Uinnrd kjllrrlr ss il S-rom I illgg il oppgi rlr r d lofsrlr i grsj Kommnrr il plnløsningn Sor nbolig md god unyd rlr Dlr v kjllrrlr r uinnrd Lof md 4 sor sovrom og sor bd Grunn og fundmnr Vurdring v bygggrunn og fundmnring Grunnundrsøklsr ikk for Vurdring Bolign r n fundmnr på fs grunn På inspisr sdr bl d ikk påvis vsnlig svkklsr på fundmn, som ydr på d r n sbil bygggrunn D bl ikk for grunnundrsøklsr for å sdfs grunnforholdn, og boligns fundmnring Grunnmur Undrsøklsn omfr visull obsrvsjon som gjldr sprkkr og sningr Vurdring Gunnmur v søp bong som r uvndig puss og innvndig dlvis puss, upuss og ulk og kldd md pnl Bærnd midvggr v lcsin D bl ikk rgisrr vsnlig sprkkr llr sningr på synlig dlr D gjørs oppmrksom på ulkd vggr og undr rrng nss som n risikokonsruksjon, d d v rfring visr sg slik konsruksjonr r us for fukigh TG: 1 TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid5v

8 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Drnring Vurdringn gjldr fuksikring v grunnmur og ldringssvkkls v drnsrør Obsrvsjonn r visull Vurdring Drnring liggr undr rrng og r ikk konrollbr, yp rør og mrilr r ukjn Lngs uvndig grunnmur r d dlvis synlig fuksikring Hovdfunksjonn il drnsrør i bygggrunnn r å hindr grunnvnnsnivå sigr slik d skjr n vnninnrnging / fuk i kjllrn Ovrflvnn skl i sørs mulig usrkning lds bor fr grunnmur og ikk mrbls drnsldningr TG: 1 Lvid I hh NBI r lvid på uvndig drnring fr år Ubdring r nd lvid r norml å by drnsldning vd å grv opp rund grunnmur Vggkonsruksjon og uvndig fsdr Hr gjørs n visull konroll v konsruksjon og fsdr, md ilfldig vlg sikkkingr dr d r rvrk D gjørs oppmrksom på vurdringr v fsdn r for fr bkknivå Vurdring Uvndig bærkonsruksjonr v rkonsruksjon, som r uvndig kldd md liggnd rkldning Sdvis non ufrdig mlingsovrflr på nkl sdr Ellrs ingn vsnlig vvik rgisrr TG: 1 Lvid I hh NBI liggr vdlikholdsinrrvll på mlig fr 6-12 år, for dkkbis r d 4-8 år og for bis 2-4 år An norml lvrid for rpnl r år Vindur og dørr Konrolln skjr md visull undrsøkls, sm sikkkingr md hnsyn il råskdr D r for konroll på ilfldig vlg åpn- og lukkmknismr D nmrks drfor ikk bsolu ll dørr og vindur rngr å vær fullsndig funksjonss Vurdring Vindur md 2 lgs glss og sprossr Hvi ofløy yrdør md glss Tk kjllrdør md glss Trpnl vrnddør md glssfl fr grovkjøkkn Glss skyvdør fr su il rss på rrng To sk ofløy vrnddørr i 1 og 2 g Innvndig hvi spildørr Tr sk ofløy dør md glss Furu uml rdør il knisk rom i kjllr Lin skd på skyvdør il uvndig rss Er n nkl funksjonss v ilfldig vlg vindur og dørr, bl d ikk rgisrr vsnlig vvik D r ikk rgisrr sopp og råskdr på dørr og vindur Lvid I hh NBI r norml lvid for vindur md rkrm fr år Anbfl vdlikholdsinrvll 2-8 år - Norml lvid for innvndig rdørr r år - Norml lvid for uvndig rdørr år TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid6v

9 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Tkkonsruksjon Hr vurdrs vnilring sm synlig gn il fuk, sopp, rå og rskdinskr på ilgjnglig sdr Tilfldig sikkkingr fors D r ikk fly på lgrd gjnsndr og lignnd Vurdring Slk md rk som r oppbygd md ksolr og kro Isolr kldlof Synlig pppskuffr lngs rf og vnlir i gvl D gir norml n ilsrkklig lufing v k Ellrs ingn vsnlig vvik rgisr Tkkking Undrsøklsn omfr visull vurdring v kkkingsmrilr Hr kommnrs også undrk, vindskir og gsimsr Vurdring Tk r kk md pppshingl Boligns undrk v robord v r Ingn vsnlig vvik rgisrr Vindskir, gsimsr og vnnbord virkr ilfrdsillnd D bmrks uvndig k r bsikig fr bkknivå Lvid I hh NBI hr pppkking n lvid på år før uskifing, sm fjrning v mos inrvll på 5-15 år Lvid for vindskir og vnnbord v r r fr år Rnnr, ndløp og bslg Undrsøklsn omfr visull vurdring som gjldr mknisk skd, rus mm Vurdring Bslg, krnnr og ndløp v mll Ndløpsrør r før il drnring Tilsndn virkr ilfrdsillnd, mn krnnr r ikk s for lkksjr Lvid I hh NBI hr sålrnnr og ndløp n lvid fr år, og norml lvid for bslg r år Trrss, blkongr og uvndig rppr Undrsøklsn omfr visull vurdring md hnsyn il skdr Dr d r rvrk s ilfldig sikkkningr Rkkvrk konrollrs Vurdring Vrnd rss og rppr r i hovdsk oppbygd md imprgnr mrilr og fundmnr md pilrr, og innfs på vggkonsruksjonn Inngngspri hr ikk monr rkkvk Bør blrs Trpp opp il grovkjøkkn md no skjvhr og rkkvrk r ikk kompl TG 2 r vlg pg skjvhr i rpp il grovkjøkkn TG: 1 TG: 1 TG: 1 TG: 1 Ellrs ingn vvik rgisrr Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid7v

10 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Pipr og ildsdr Hr vurdrs pipns synlig sidr, sm forhold vdr filuk Th og funksjon r ikk konrollr For ildsdr vurdrs vsnd il brnnbr mril Vurdring Bolign hr lcsinspip som r puss og ml md hlbslg ovr k Pipn r kun vurdr fr synlig sidr, og på konrollr sidr frmsår dn ilfrdsillnd Pipn r rglmssig i bruk, og hr filuk i kjllr som virkr ilfrdsillnd TG: 1 I su r d blr innfl pis/ovn i vgg md undrliggnd sinpl Sdvis sprkk i brnnmur ovr ildsd TG 2 r vlg pg sprkkr i brnnmur For full vissh vdrørnd pip og ildsds ilsnd hnviss d il d lokl brnn- og fivsn Esjskillr Visull obsrvsjonr som spsil omfr forhold ngånd vsnlig skjvhr som kn h konsruksjonsmssig ngiv vvik Vurdring Esjskillr i r mllom ll sjn Ingn vsnlig ngiv vvik r rgisrr Rom undr rrng Undrsøklsn omfr visull konroll v fukmåling v ilfldig vlg punkr på ilgjnglig flr Risikokonsruksjonr r bnvn, d vil si konsruksjonsypr som rfringsmssig hr høy skdfrkvns Dr d r krypkjllr r dnn konrollr om ikk nn r nvn Vurdring s punk: grunnmur og drnring TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid8v

11 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Bd, 2 g D r fukmålrusyr og visull obsrvsjonr som r lg il grunn for vurdringn Fukvurdringr md pårgnlig skdr r for i områdr som gulv og vggr Tilsønd rom og rom i sjn undr bdrom r også bsikig hvis diss rom ilhørr smm bonh Vnilsjon på romm kommnrs L ilgjnglig sluk bsikigs og kommnrs Bdromsinnrdningr vurdrs D r ikk fly på innrdningr og usyr Vurdring Flisblg bd md hjørnbdkr, ol, dusjnisj v glssbyggrsin md glssdør og hldkknd dobbl srvn på innrdning v r Mknisk vrkk md vnil i k Innfl lysspor i k Innrdningn virkr ilfrdsillnd Sluk i dusj konrollr Ingn vsnlig vvik rgisrr Mmbrn vd dørrkl r no lv i forhold il ovrkn sluk Skl vær minimum 25mm TG: 1 Bd hr fungr gri il dgns bruk Ihh NBI`s lvidsbrkningr for bd md dgns øk bruk og påkjnningr, kn bds ovrflr og innrdning h bgrns md lvid, slik oppussing bør pårgns ovr id, hvis bd får n vsnlig bruksndring Lvid I hh NBI hr flisblg vggr, som disponrs dirk for fuk, n lvid fr 10 il 20 år, og golv i vårom md krmisk flisr på påsøp n lvid fr år Norml lvid for vsk/wc/bdkr 20 il 50 år Tolrom Visull obsrvsjon spsil md hnsyn il vnilsjon v romm Vurdring Tolrom md WC og srvn Mknisk vrkk md vnil i k Ingn vsnlig vvik rgisrr Kjølrom / ndr rom Visull obsrvsjon spsil md hnsyn il ovrflr og vnilring Vidr gjørs fukvurdringr r mo kondnsproblmikk, som kn mdfør råskdr Vurdring Kjølrom i ilsønd rom il grovkjøkkn Pnl på vggr, k og gulv D r rgisrr no lufspl i k Vidr oppygging r ukjn Fuksøk ufør på gulv og ndr dl v vggr Ingn uslg TG: 1 TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid9v

12 Kjøkkn Visull obsrvsjon spsil md nk på vnilring Vidr bruk v fukmålrusyr i rfringsmssig fukus områdr som for ksmpl oppvskbnk, oppvskmskin og kjølskp D r ikk fly på innrdningr og usyr Vurdring Kjøkkninnrdning md profilr fronr, dobbl oppvskkumm ndfl i sin bnkpl, opplgg for oppvskmskin og kjøkknvnilor Inngrr micro og skplr, v ukjn yp Flisr mllom bnk og ovrskp Grovkjøkkn: Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Kjøkkninnrdning md sl lminr fronr, dobbl oppvnskkumm, lminr bnkpl og vnilor md knl u vgg I illgg r d blr dusjhjørn md glssvggr Sluk i dusj og mid på gulv, r konrollr Mknisk vnilsjon md vnil på vgg Skd på dør il kjøkkninnrdning Ellrs ingn vsnlig vvik rgisrr Innvndig ovrflr Hr mds kun rom som ikk r bskrv idligr All rom r konrollr når nn ikk r ngi D gjørs oppmrksom på d r br d rom som hr vsnlig visull fil/skdr på ovrflr som blir kommnr Vurdring Gulv md prk, flisr og lmin Puss bong i kjllr Vggr md Mdf-plr m/u brysning, pr, flisr og ml plr Pnl, bong og lcsin i kjllr Himling md ml pnl Uml pnl i kjllr Hovdsj md synlig bjlkr D fls innvndig ovrflr r norml sli Knirk i gulv i nkl rom No ilk på ovflr kn pårgns TG 2 r vlg pg skd på prk og gnrll slisj TG: 1 TG: 2 Innvndig rppr Visull obsrvsjon spsil i forhold il lysåpningr i rpp/rkkvrk Rkkvrkshøydr r også vurdr Vurdring T rpp mllom 1 og 2 g md knirk i rinn Furu rrpp il kjllr Rkkvrk konrollr Ellrs ingn vvik rgisr TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid10v

13 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: VVS Hr vurdrs vnnrør, vløpsrør, vrmvnnsbrdr, snrlvrmnlgg og brnslnk Vurdringn gjldr kun ldr og mrilvlg u fr visull obsrvsjonr llr opplysningr som frmgår v frmlg gningr, byggbskrivls llr ndr godkjn dokumnr Vurdring Sniærusyr og rmurr r bskrv i d rom d r monr i Vrmvnnsbrdr i kjllr Kobbr -og rør-i-rør vnnldningsrør og pls vløpsrør fr byggår snrl i knisk rom i kjllr Uvndig vnn- og vløpsrør r ukjn md ilsnd og kvli og r ikk konrollbr d d liggr undr rrng, vløp kn innvndig films mn mdførr sørr mrkosnd TG: 1 Lvid I hh NBI r norml lvid for vrmvnnsbrdr fr 15 il 25 år I hh NBI r norml lvid for srvnr, klosr og vskkummr fr 20 il 50 år I hh NBI r norml lvid for krnr og blndbrir fr 10 il 16 år I hh NBI r forvn lvid for pls vløpsrør 50 år I hh NBI r forvn lvid for kobbr vnnldningsrør fr 30 il 50 år Elkrisk nlgg Vurdring El- nlgg i knisk rom md fordlingsskp md 63A OV 18 u sikringr og jordfilbryr Innfl lysspor i nkl rom Løs uvndig konk vd inngng il grovkjøkkn Undrgnd hr ikk spsill kompns for vurdring v lnlgg og hnvisr il d lokl lilsyn om yrligr informsjon/konroll ønsks Smsvrsrklæring på lkro rbidr ufør r 1juli 1999 må frmskffs og r offnligrslig krv r dnn do Divrs usyr Hr bskrivs usyr som ikk r md i d øvrig posr Bsikiglsn gjldr br usyr som hr vsnlig bydning for boligns sndrd Vurdring Bolign hr vnnborn vrm i ll gulv, md snrl plssr i knisk rom i kjllr Snrlsøvsugr Blnsr vnilsjon Enkl sovrom r innrd md grdrobskp sm omkldningsrom Skyvdørsgrdrob i nrè Røykvrslr og brnnslukningsusyr Alrm innslr TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid11v

14 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Trrngforhold Vurdring v fllforhold vd grunnmur Vidr vurdrs sømurr og lvggr som r forbund md bygg Vurdringn r bsr på visull obsrvsjonr Vurdring L skrånd rrng Bdr fll fr grunnmur kn md fordl blrs nkl sdr Fll på rrng fr grunnmur skl mdvirk il d ikk blir mrblsning v vnn mo grunnmur og drmd sikr mo fukinnrngning Fll på rrng fr grunnmur skl vær 1 : 50 i n lngd på 3 m fr grunnmur Grsj Vurdring Dobblgrsj md søp pl på oppfyl mssr Lcsinsvggr som r uvndig upuss og puss bk fuksprr sm innvndig upuss Fuksprr hr ikk monr klmlis Grsjfron og lofssj md bindingsvrk md uvndig liggnd rkldning Esjskillr md bjlklg og undrliggnd bærnd limrdrgr Slk md ksprrr, n undk v robord som r kk md pppshingl Mll krnnr og ndløp Virkr på vør ilfrdsillnd, mn r ikk rs for lkksjr Gsimsr, vindskir og vnnbord konrollr To sk moorsyr lddporr og 2 sk rpnl grsjdørr og vindu i gvl D r rgisrr små ørksprkkr i grsjgulv Ellrs ingn vsnlig vvik rgisr TG: 1 TG: 1 Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid12v

15 Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Vrdi- og lånks Spsill forhold Uliforhold J Ni Bor J Ni Konssjonsplik J Ni Forkjøpsr J Ni Særi J Ni Hr bolign J Ni livsløpssndrd Rgulringsmssig forhold Områd r ikk rgulr Liggr i LNF områd Kommnrr il grunnboksbld (v smikonrk) Ingn hflsr llr srviur som hr bydning for dnn vrdivurdring Tom / områd / miljø Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Tomrl (m 2 ) Typ om Fs Punkfs Ei Bskrivls Opplysningr om omforhold r hn fr Mrikkl og ikk konrollr opp mo kommunl kr Eindommn liggr på Livs c 8 km sør for Fusk snrum c 1 km r vkjørsl fr E6 Områd rund r bbygg md non friliggnd nboligr Adkoms fr priv grus vi/ bkk il grus -og singlblg innkjørsl og prkringsplss Liggr i rolig områd md li rfikksøy og md god sol og lysforhold Tomn r skrånd i sørlig rning og r god opprbid Trrpp opp il ovrbygg inngngspri md vggmonr ulys Sørvnd rrss på rrng, sm vrnd i førs og ndr sj Trrpp opp il inngng il grovkjøkkn og undrliggnd uvndig kjllrndgng md luk ovr rrng Opplysningr om dkoms, vnn og vløp Adkoms fr kommunl vi Tilkopl kommunl vnn- og vløpsldningr md gn spik Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid13v

16 Tknisk vrdibrgning Brgnd byggkosndr, Hovdbygg A kr Vrdirduksjon -Hovdbygg 15 % kr Brgnd byggkosndr r frdrg = kr Brgnd byggkosndr, Bygg B kr Vrdirduksjon -Bygg B 10 % kr Brgnd byggkosndr r frdrg = kr Sml sum brgnd byggkosndr = kr Tomvrdi inkl opprbidls + kr Sum brgn knisk vrdi = kr Mrkdsnlys Eindommn liggr på Livs non km sør for Fusk snrum Sor nboliog ovr ol 3 pln md 4 sor sovrom Fin usik i sørlig rning ovr slnfjordn Bolign hr no innvndig bruksslisj, slik no ilk kn pårgns Eindommn nsss som kurn og omslig Mrkdsvurdringn r n hlhlig vurdring v bliggnh, opprbidlsskosndr og rkivi Md bkgrunn i d ss n mrkdsvrdi som ngi Vrdikonklusjon Oppdrgsgivr må konrollr d dokumn for vnull fil og mnglr før d bnys! Eindommn r ikk konrollr for skjul fil og mnglr U i fr visull bsikigls og innhnd opplysningr ss: Dgns norml slgsvrdi: kr Anbfl lånvrdi: kr Undrskrifr Fusk, Livs 8211FAUSKE Gnr:84Bnr:182 Tksingniør Rppornsvrlig: FuskTksAS JnEirikOlsn Vns, 8214FAUSKE Tl: Rppornknkunbruksvgodkjnmdlmmrv: NITOTksogNTF Sid14v

17 nr nnnovr EG EN E RRLARINGSSKJ EMA Til orinring vil d skjm v:er n dl v slgsoppgvn I AEJENDOIl ::: :::"1 Oppdrgsnr : Pornr lffi] so [=C *-l Gnr Kil nr [I3 I Snr/ndlsnr/ksinr l--- ] Fsnr [: Erddgdsbo?nlEruiAvdodsnun *--"":;--*-"-'---J Nir kjop du bolign? [ l Hvor lng hr du bodd i bolign? Flil Hr du bodd i bolign d sis 12 mnd? [-\j-] S grsnvn }bnr-#s's'p-"-;3"s:--'""_*::--:-:-l Mobirnummr L4los ij r-n"' [*dfh*--{ks=\?y\i - C''11, * -_-: =_J SPoRSMAL FOR Al-[E TYPER EIENooMMER (spprsmil som bsvrs md <JD, skl bskrivs nrmr i <Bskrivls]] 1 Kjnnr du il om d r/hr vr fil filkny virommn, fks sprkkr, lkksj, ri, luk llr soppskdr? { i J Bskrivls 2 Kjnnr du il om d r ufor rbid pl bd/vlrom? Hvis nl, gi il punk 3 { llr',n li,,!i: I, 21 Rdgi6rfor irsll og hv som bl gjor: Eskrivls 8l sjik/mmbrn/slu k oppgrdrforny? Bskrivls Er rbid ufor v fglr, skl firmnvn og vnul ogsi nvn pi hindvrkr opplyss: Ni J Bskrivls 24 Er rbid, llr dlr v rbid, ufgr v ufglr llr vd gn innss/dugnd? 8 skfivls 25 Er forhold byggmld? [- rui? Kjnnr du il om d r/hr vr ilbkslg v vl6psvnn i sluk llr lignnd? --l [( ru"i f Bskrivs 4' Kjnnr du il om d r fil udluo1' rbid/vr konroll pi vnn/vlgp? Hvis ni, ga vidr il punk 5, R] ruui J l'lr Bskrivs 4 I Er rbid uf6r vufglf llr vd gninnss/dugnd?, Bskrivls 42 Er rbid ufdr v fglr, skl firmnvn og vnul ogsl nvn p! hlndvrkr opplyss: Nvn 5 Kjnnr du il om d r/hr vr problmr md drnring, fukinnsig, Ovrig fuk llr fukmrkr i undrsjn/kjllr? X Eskrivls 5 Kjnnr du il om d r/hr vr problmr md ildsd/skorsin/pip, fks dirlig rkk, sprkkr, pllgg, fyringsforbud l? ^ gskrivls x 7 Kjnnr du il om d r/hr vr fks riss, sprkkr i mur, skjv gulv llr lignnd? Bskrivls Inii r rlgl Inlil kjopr {vd oppgjorsoppdrg)

18 nr nnnovr 8 Kjnnr du il om d rlhr vr sopp, riskdr llr skddyr i bolign, fk ror, mus, mur llr lignnd? 1, n,,; l-r Bskrivls 9 Kjnnr du il om d r/hr vf uhr i rrss/grsjlklsd? Hvis ni, gi vidr il punk 10 Bskrivls 91 Hr d vr ufr rbid p kkking/krnnr/bslg? rvi [']: Bskrivls, 92 Er rbid ufor v fglr, skl firmnvn og vnul ogsi nvn pi hindvrkr opplyss [];!/u 10 Kjnnr du il om d rlhr vr mnglrlulor rbidr vd l-nlgg og ndr insllsjonr, fk oljnk, snrlfyr, vnilsjon? Hvis ni, gl vidr il punk 11 ^ ' i I' Bskrivls 101 Er rbid ufr v fglr, skl firmnvn og vnul ogsa nvn pa hlndvrkr opplyss: Nvn ' L02 Forliggr d smsvrsrklring? ll hnhold il forskrif om lkr;sk lvspnningsnlgg)? J ' ', ilr rj( 11 Kjnnr du il om d r ufr konroll vd l-nlgg og/llr ndr Insllsjonr, fk oljnk, snrlfyr, vnilsjon? f, rui ) Bskrivls, L2 Kjnnr du il rbid som krvr fglig kvlifiksjonr ufdr v ufglr, u ovr d sorn r nvn idligr? X ruui J Bskrivls 13 Kjnnr du il forslg llr vd rgulringsplnr, ndr plnr, nbovrsl llr offnlig vdk som kn mdf6r ndringr i brukn v indommn llr v indommns omgivlsr? : Ni l Bskrivls 14 Kjnnr du il om d forliggr plbud/h{lsr/krv/mnglnd illlsr vdrrnd indommn? E ruui fl u Bskrivs 15 Slgs indommn md uli liligh llr hybl? Hvis ni, ga vidr il punk 16 ' I Bskrivls 151 Er ulililighn() godkjn for uli hos bygningsmyndighn? Bskrivls 152 Er d for rdonmiling? Hvisj, hv r rdonvrdin? ':i Eskrivls Sis ml rdonvrdi 16 Kjnnr du il om d r innrd/bvgg u kjllr llr lof llr ndr dlr v bolign? Hvis ni, ga vidr il punk 12 '1', Bskrivls 16I Er innrdningn/ubyggingn godkjn hos bygningsmyndighn? Eskrivls 17 Kjnnr du il mnglnd illlsr llr frdigs? d " Bskrivs 18 Kjnnr du il om d forliggr skdrppofr/ ilsndsvurdringr llr uf6r m{lingr? I," Bskrivls 19 Er d ndr forhold v bydning vd indommn som kn vr rlvn for kjopr i vi om? Hvis j, rdgjor: l{l ri L l, Bskrivls SPORSMAT FOR LEILIGHETER I SAMEIER/ BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP: 20 Kjnnr du il om smi/lg/slskp r involvr i visr v no slg? 2L I ru"' I llr Bskrivs Kjnnr du il vdkforslg il vdk om forhold vdr indommn som kn mdfor Olr fllskosndr/ok fllsgjld? ' ]r'r"il ll Bskrivs lniblr slg Inirilr kj6pr {vd oppgjorroppdrg)

19 nr nnnovr TILLEGGSKOMMENTAR (Er d bhov for plss il flr kommnrr, skl diss skrivs pi g rk) Jg bkrfr opplysningnr gi r bs skjonn Jg r kjn md drsom jg hr gi ufullsndig, urikig llr misvisnd opplysningr om indommn, vil slskp kunn sok hl llr dlvis rgrss for sin ublingr llr rdusr si nsvr hl llr dlvis, jf vilkir for irskifforsikring punk 6 og forsikringsvllovn kpil 4 Jg r orinr om mi mulig nsvr som slgr r vhndingslovn, vnul r kj6pslovn (kjboligr), og om Inrnionl insurnc compny of Hnnovr plc si irskif forsikringsil bud Jg r klr ovr vl om forsikring r bindnd Prmiilbud som r gifi v mglr r bindnd for Inrnionl insurnc compny of Hnnovr plc i 6 - sks - mindr fr signring v d skjm, drr vil prmin kunn jusrs Er 6 mindr md gnrklringsskjm signrs pi ny og vnull ndringr pif6rs, D vil d vr forsikringsprmin pi ny signringsdo som lggs il grunn D kn ikk gns irskifforsikring vd slg v boligindom I fplgnd ilfllr: - mllom kfllr llr slkningr i r oppsignd llr ndgsnd ldd, s6skn, llr - mliom prsonr som hr llr hr h flls hussnd og/llr - nir slg skjr som ldd i sikrds nringsvirksomh/r n nringsindom - r boli8indommn r lg u for slg Forsikringsslskp kn vd skriflig smykk kspr gning v forsikring ogsi i ovnnvn ilfllr Drsom slskp ikk hr gi skriflig smykk, kn rsningn borfll For 6vrig oppfordrr slgr ponsill kjopr il undrsok indommn grundig,jf vhndingslovns! 3-10 og kjopslovns S 20 (ksjboligr) Mr informsjon om irskifforsi kring og vhndingslovn S vnul wwwnorwginbrokrno X Jg Onskr i gn irskifforsikring, og bkrfr i h mo og ls forsikringsvilkirn og informsjonsbrosjyr il slgr iforbindls md gning v irskifforsikring, Forsikringn rr i krf pi d idspunk bgg prr hr signr kjopkonrkn, bgrnsil r mindr for ovrgls Jg bkrfr md d indommn ikk r n nringsindom, dn ikk slgs som ldd i nringsvirksomh llr mllom kfllr llr slkningr i r oppsignd llr ndgdnd ldd, s6skn, llr mllom prsonr som hr llr hr h flls hussnd Forsikringn r ugyldig drsom dn gns i srid md forsikringsvilkirrn Jg r innforsi md indomsmglrn ikk hr fullmk hl 6 gj6r unnk fr ovnnvn bgrnsningr Jg r oppmrksom pi 8% v ol forsikringskosnd r honorr il Norwgin Brokr AS Jg gnskr ikk A gn irskifforsikring, mn mglr hr ilbud mg 5 gn slik forsikring oo Lf"d*! gjy*] sd }(, iw U rv DDI\L f9--rf:aifufif>:x-n Signur slg\2:, \rcru"c ld, d rrrl\>' -(, Inihlr slgr Inihlr kopr {vd oppgldrsoppdrg,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Mrikklrppor Bygg _10: Fusk Kommun Bygningsnr : Bygningsd Bygningsyp Bygningssus Grsjuhus nnks il bolig (181) T i bruk (TB) Ufullsndig rl Næringsgrupp Ann som ikk r næring (Y) Bruksrl bolig 0,0 Sfrkminn Ni Bruksrl nn 43,0 Kulurminn Opprinnlsskod Hr his Vnnforsyning Avløp Enrgikildr Oppvrmingsypr Ni Vnlig rgisrring (V) Ni Bruksrl ol Alrniv rl Alrniv rl 2 Anll bruksnhr Anll bonhr Bbygd rl Ni 43,0 0,0 0,0 1 0,0 Bruksnhr Typ Adrss Brnh Eindom BRA Rom Bd WC Kjøkkn Unummrr bruksnh (U) /182 0,0 Esjr Esj An bruksnhran bonhr BRA Bolig BRA Ann BRA Tol Al rl Al rl 2 BTA Bolig BTA Ann BTA Tol H01 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum: 0 0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningssus hisorikk Bygningssus Do Rgisrr do T i bruk (TB) Igngsingsillls (IG) Rmmillls (RA) Dljr (Kommunl illgg) Fundmnring Ann (9) Priv vnnforsyning Rnsing priv klokk Rnovsjon Alrniv bbygd rl 0,0 Brnslnk ndgrvd år Anll sjr Anll røykløp Spiknk Ni Mrilr yrvggr Tr (1) Horisonl bærkonsruksjonr Tr (1), Bong (3) Vrikl bærkonsruksjonr Konkprsonr ID Nvn Adrss Possd Roll Kgori Sus L ANDREASSEN TOMMY/SUSAN (Adrss mnglr) Tilkshvr (T) Enklprson (E) Rfrnsr Typ Rfrns Bygningsrådvdk (B) 000/03 Koordinr Koordinsysm Nord Øs Høyd Vrifisr EUREF89 UTM Son 33 (23) , ,4 0,0 J Sid 1 v 1

31 Mrikklrppor Bygg _10: Fusk Kommun Bygningsnr : Bygningsd Bygningsyp Bygningssus Enbolig (111) T i bruk (TB) Ufullsndig rl Næringsgrupp Bolig (X) Bruksrl bolig 307,0 Sfrkminn Ni Bruksrl nn 0,0 Kulurminn Opprinnlsskod Hr his Vnnforsyning Avløp Enrgikildr Oppvrmingsypr Ni Vnlig rgisrring (V) Ni Tilkn off vnnvrk (1) Elkrisi (E), Biobrnsl (B) Elkrisk (E), Annn oppvrming (A) Bruksrl ol Alrniv rl Alrniv rl 2 Anll bruksnhr Anll bonhr Bbygd rl Ni 307,0 0,0 0, ,0 Bruksnhr Typ Adrss Brnh Eindom BRA Rom Bd WC Kjøkkn Bolig (B) 84/182/0/0 H / , Kjøkkn (1) Esjr Esj An bruksnhran bonhr BRA Bolig BRA Ann BRA Tol Al rl Al rl 2 BTA Bolig BTA Ann BTA Tol H02 94,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H ,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 K01 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum: ,0 0,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningssus hisorikk Bygningssus Do Rgisrr do T i bruk (TB) Igngsingsillls (IG) Rmmillls (RA) Dljr (Kommunl illgg) Fundmnring Grunnmur (1) Priv vnnforsyning Rnsing priv klokk Rnovsjon Alrniv bbygd rl 0,0 Brnslnk ndgrvd år Anll sjr Anll røykløp Spiknk Ni Mrilr yrvggr Tr (1) Horisonl bærkonsruksjonr Tr (1), Bong (3) Vrikl bærkonsruksjonr Konkprsonr ID Nvn Adrss Possd Roll Kgori Sus L ANDREASSEN,TOMMY/SUSAN (Adrss mnglr) Tilkshvr (T) Enklprson (E) Rfrnsr Typ Rfrns Bygningsrådvdk (B) 000/03 Koordinr Koordinsysm Nord Øs Høyd Vrifisr EUREF89 UTM Son 33 (23) , ,0 0,0 Ni Sid 1 v 1

32 Mrikklrppor Eindom _10: Fusk Kommun Eindomsnr: /182/0/0 Eindomsd Eindomsyp Brgn rl 2544,6 Grunnindom (G) Bruksnvn Arlmrknd Eblr do Oppgi rl 2546,9 Oppdr do Arlkild Målbrv (1) Bsånd Tinglys Sksjonr Hr fsr Undr smmnslåing J J Ni Ni Ni Bruk v grunn Ikk fullf Oppmforr Fris fullføring Mngl vd oppmkrv Fris ring Nymrikulr Ni Skyld 0,0 Bolig (B) Ni Ni Adrssr Typ Adrss Al nvn Mrikkldrss 84/182/0/0 Bygningr Bygningsnr Lnr Typ Bygningssus Do Enbolig (111) T i bruk (TB) Grsjuhus nnks il bolig (181) T i bruk (TB) Forrningr Forrningsyp Bskrivls Forrdo Mrfør Grunnlg Tinglsus Invvr (rl) Brør Kr- og dlingsforrning (DL) Frdling v grunnindom /182 (2546,9), 84/1 (-2546,9) Tinglys ir ID Nvn Adrss Possd Andl Roll Kgori Sus F ANDREASSEN SUSAN DIANA ROGNVEGEN BRUMUNDDAL 1/2 Hjmmlshvr (H) Bos i Norg (B) F ANDREASSEN TOMMY ROGNVEGEN BRUMUNDDAL 1/2 Hjmmlshvr (H) Bos i Norg (B) Rfrnsr Typ Rfrns Journlnummr (J) 32/00 Målbrvnummr (M) 5015 Tigr Koordinsysm Nord Øs Høyd H ig Br rl Arlmrknd Mrknd EUREF89 UTM Son 33 (23) , ,8 0,0 J 2544,6 Sid 1 v 1

33

34 Priksolindn N or ds k 502 rd Særhugn NordKlubblivn Nordskrd- Ånsvikli 245 Lngvn Vssvikindn 1051 Middgsindn Midiskrdindn Krubbli vnn Nordskrd- Særvn fjll fj ll Midiskrd- 551 Djupvn 209 vn Hømmrvn Blåfjll 205 Hol Kjrkårn 428 Vsvnli I 134 r h 591 ln d ss v og r D Drogvn Gråurdvn n rul i or S 357 Jo rd b Bringslimrk u S LNF-BC2 Sørd ln d LNF-BC1 111 LNF-C1 Lilsørdlsvn I L ks lv Bjørnbkk Tvrrlvvnn Sorsørdlsvn Kviblikfjll 646 Sorvn 50 n Kv g nå myr ll Tvrrågfjll 267 øvr 356 Kolln Grsvn B4 528 Svrvn 227 Sorvn G1Vlnsfjord 256 Klipvn Rulngvn 252 Lilvn Bininvn 315 Volln 171 LNF-A Alvnshi Hsskkr Vollmyrn ro s yr NA2 Røviklir 201 LNF-B5 196 Rs 26 Hundholmn A1 152 Holsd vik øl Kj SB1 Rismålsuv 222 Klungsvik Mjldns 538 Vnn 646 d rd No l Fonnd LNF-B9 såg Lk A nnligrønlifjll fjl l Svrhmmr 330 unn ln Svrhmmrhol GS3 Børsø SB2 Livsoddn in Mølnbuk 69 Øvrvn 282 Kurkvnn Høgli hmmrn Sorhug FFFN Hå rs LNF-A 501 ko lu nn l n Svrvn Kvænflåg Grønnubbn orv ik lv 531 S 532 Sjø ns å Skoffdln 1123 Skoffdlsvn LNF-E1 GS6 Nrmivn LNF-C8 382 Arlplnkr md ilhørnd bsmmlsr r juridisk bindnd dokumn, og hjml i Pln- og bygningslovn v i 20-4, 2ldd D vil si d ikk r nldning il å i bruk, dl og llr bbygg indom på nnn må nn d som r fss på plnkr llr i bsmmlsn lv 317 Sorvikvn Sormo ) Tidligr vd rgulringsplnr gjldr såfrm d ikk sridr mo dnn kommunplnn Rgulringsplnr som godkjnns r rldln r godkjn gjldr forn kommunplnn ) I FFFNA-områdr mllom lnd og unforliggnd A-områdr kn d, i forbindls md godkjnning v loklir for kvkulur, nlggs ki/brygg, forøyningsnlgg og ndr innrningr il bjning v kvkulurnlgg Diss skl ikk hindr dn fri frdsl for mindr bår lngs lnd n Fjll LNF-C Sjønsådln 62 A-områdr Tjårs Hllrmovn vss lv F Tomsvrdn Hllrmo å vrr Sor liltvrråfjll g m Gmvn Vuolp Skuorjávrr 752 Fgrli Bjp 827 Sgmon 940 Skuorjávrr NA5 Ann Sm Hjrjørn Søyson skybn, 75 dba Ávvilumjåhkkå ) Lngs RV80 og EV6 håndhvs mg srng holdning il vkjørslr D skl vær svær få vkjørslr il diss vgn, og d krvs vd rgulringspln drsom d skl byggs lngs vgn Unnk kn gjørs for vkjørslr i forbindls md primærnæring 82 Bygggrns ) Lngs øvrig riksvgr i kommunn prkisrs mindr srng holdning il vkjørslr, mn nll vkjørslr skl vær bgrns Uvid bruk v ksisrnd boligvkjørslr kn godkjnns r søknd Bygggrns skl gå i n vsnd på 50 m fr mid riksvg/fylksvg og 15 m fr mid kommunl vg drsom ikk nn følgr v rgulringspln b) Innnfor n son på 30 m fr nærms jrnbnspors midlinj r d forbud å oppfør bygning llr nnn insllsjon, for ugrving llr oppfylling, drsom ikk nn følgr v rgulringspln LNF-E Bygggrns fr nærms fsldning r: 22 kv : 8 m 66 kv : 9 m 132 kv: 17 m )I områd mrk LNF-E ills rvrvsbbyggls 35 LNF-EC og LNF-BC ) For kombinsjonsområdn mrk LNF-EC og LNF-BC gjldr d smm bsmmlsr som ngi for d rspkiv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E forn b) Innnfor plnpriodn (8 år fr vdksdo) kn d innnfor d nkl LNF-E-, LNF-EC-og LNF-BC områdn byggs d nll bolighus, friidshus og rvrvsbbyggls som vis ndnfor: Anll hyr Anll rvrvsbygg SPREDT BEBYGGELSE ) For ny sprd bbyggls gjldr følgnd: - Tomr skl ikk vær sørr nn mksimum 1 d - Sprd bbyggls skl ikk dnn silu i rrng (kollr llr åsryggr) - Kommunns skog-/jordbrukskkyndig skl konsulrs - Tomr il friidsbbyggls skl ikk lggs u på skogsrl md så god produksjonsvn som middls og god skogboni - Tomr skl ikk lggs u i skogplnfl - Tomr skl ikk lggs u på ksisrnd skogsvgr (rkor llr skogsbilvgr) llr i kull/god skogsvgrsèr - Tomr må ikk lggs u slik d blir n dårlig rrondring for lndbruk - Boligr/friidsbbyggls skl h n vsnd på min 15 m il dyrk mrk - Adkoms il sprd bbyggls skl ikk lggs ovr dyrk mrk - Sprd bbyggls må ikk komm i konflik md vikig rkklir/flylir for rindrif - Uvidls (ilbygg) v ksisrnd boligr innnfor LNF-A og LNF-B ills, mn BYA må ikk ovrsig 25% v no omrl Frisånd grsj på boligindom kn ikk innrds for vrig opphold/bbols b) Ugjør ny og ksisrnd sprd bbyggls n grupp på 4 nhr, krvs godkjn rgulringspln c) Før frdling skl d innhns ulls fr kulurminnmyndighn (Sming og Nordlnd fylkskommun), jfr Kulurminnlovn 8 førs ldd d) Grd v unying i LNF-B områdr som r urgulr, ss mks BYA il 25% v no omrl D inkludrr også nødvndig prkringsrl Mks mønhøyd på å bolighus r 8,5 m fr gjnnomsnilig plnr rrng Grsj kn h n BYA på mks 50 m² Frisånd grsj på boligindom kn ikk innrds for vrig opphold/bbols ) Vd ubygging i d rspkiv områdn LNF-B, LNF-C og LNF-E skl frn for skrd (snø/jordskrd) og flom/rosjon vurdrs 9 GENERELLE BESTEMMELSER 91 Gnrl ) Innnfor n son på 50 m fr sjø i områdn LNF-B4 og LNF-C13, Lksåg i Norddln, Sjønsålv (Sulijlmvssdrg), og vnn mål i horisonlpln vd gjnnomsnilig høyvnn/flomvnnsnd ills ikk ilk som kommr inn undr Pln-og bygningslovns 81, 84, 86, 86b og 93 sm frdling il ny bolig-, rvrvs-, llr friidsbbyggls md mindr ilk inngår i n rgulringspln, jfr 71 b) og Pln-og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksv Forbud gjldr ikk for nus llr ilk som r nødvndig for lndbruk, rindrifn, fisk/hvbruk, smfrdsl llr forsvr b) Søygrnsr fss i Miljøvrndprmns (MD) rningslinj T-1442 gjldr innnfor hl plnområd inklusiv rlplnns kommundlplnr For søyømfinlig bbyggls (boligr, friidsboligr, sykhus, pliinsiusjonr, skolr llr brnhgr) lngs srk rfikkr vgr, krvs d søyfglig rppor som dokumnrr søykrv r oppfyl Hvilk vgr d omfr vklrs i dn nkl rgulringspln llr byggsk, mn vil i hovdsk gjld lngs hovdvgr (EV6, RV80) og sørr gr i Fusk snrum Søysonkr gis følgnd rsvirkning: Rød son: I diss områdr ills ikk ny søyømfinlig bbyggls For ksisrnd boligr ills gjnoppbygging r brnn og skd, om- og ilbygging un plnkrv såfrm ingn ny bonhr blrs Bruksndring som blrr ny bonhr ills ikk Gul son: Diss områdr ills bbygd i hnhold il vs rlbruksformål For søyømfinlig bbyggls gjldr: - Dr d r plnkrv, jfr pk21, skl d frmlggs søyfglig rppor som visr søykrv oppfylls - Dr d ikk krvs rgulringspln skl d vd rmmsøknd frmlggs søyfglig rppor som godgjør søykrvn oppfylls c) Før d fs rgulringsvdk llr gis bygg- llr dlingsillls skl d forligg n vurdring v rlplnns/ d omsøk ilks innvirkning på risiko- og sårbrhsforhold Drsom n finnr risiko- og sårbrhsforhold ikk r kul m for kull pln/ kul ilk skl d gå frm v vdk NGI-rppor , kvikklirkrlgging - krbld Fusk 2129IV, bruks i vurdringn d) Tilksmldingn for bbygglsn i plnområd skl innhold dokumnsjon på rdonkonsnrsjonn fr grunnn Nødvndig innsrømningsdmpnd ilk mo rdon skl vær gjnnomfør før bygningn s i bruk 41 Områdr for råsoffuvinning ) Ny ilk må ikk brør uomisk frd kulurminnr og kulurmiljør Drsom funn, gjnsndr llr konsruksjonr oppdgs i forbindls md grvrbidr, skl rbidn snss omgånd og kulurminnmyndighn undrrs, jfr lov om kulurminnr 8, 2 ldd Før d gis illls il bygging/ frdling innhns illls fr kulurminnmyndighn Nsjonl kulurminnbs på n ASKELADDEN - skl bruks kiv i sksbhndlingn Av nyr ids kulurminnr skl SEFRAK - rgisrringn (309 objkr ldr nn 100 år r rgisrr) bruks kiv i sksbhndlingn ) Ny og vsnlig uvidlsr v uk v minrlsk råsoffr og uk v løsmssr på ovr 500 m3, skl skj på grunnlg v vd rgulringspln, jfr Pln- og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksv 94 Brn og ung 5 BÅNDLAGTE/VERNA OMRÅDER 51 Ndslgsfl ) Brn- og ungs inrssr skl synliggjørs i plnlggingn D viss il rikspoliisk rningslinjr om brn og ungs inrssr Vd ubygging i boligområdr skl d s hnsyn il lk-og oppholdsmulighr for brn og ung, også funksjonshmmd I LNF-områdr dr d r dgng il sprd boligbygging kn d sills rl-og funksjonskrv il lkområdr og ndr oppholdsrlr for brn og ungdom før byggillls gis Uområdr og boligr skl frdigsills smidig ) Ndslgsfln for drikkvnnskildn (NF) r vis som n opplysning på plnkr I diss områdn kn ilk som kommr inn undr Pln-og bygningslovns 81, 84, 86, 86b og 93, ikk ills hvis d mdførr ulmpr for bruk v vnnkildn 52 Vrn områdr ) Følgnd områdr r vrn i mdhold v Nurvrnlovn og Kulurminnlovn, jfr Pln-og bygningslovn 20-4 punk 4: 1 NA1 - Sjunkhn nsjonlprk r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kgl rs d ) D skl opprbids infrsrukur rund uvlg innfllsporr for å bdr dkoms og opplvlssmulighr i og rund nsjonlprkn I dnn smmnhng bør d vær særskil fokus på brn og ung, univrsll uforming/ilrlgging for ll Smidig r d vikig slik ilk ikk rdusrr områdns opplvlssvrdi og llmnnhns ilgng il frilufsområdr og nsjonlprkn 2 NA2 - Yr Klungs r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kgl rs d , vrnpln for rik løvskogr i Nordlnd) 3 NA3 - Fuskid nurrsrv r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kgl rs d ) 4 NA4 - Vn r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kglrs d , vrnpln for brskog i Nord-Norg) 5 K1 - Sjønså r båndlg i og md vrig vrn r Kulurminnlovn Vd frd md hjmml i Kulurminnlovn, 15 og 19, jfr 27 6 NA5 - Junkrdl nsjonlprk r båndlg i og md vrig vrn r Nurvrnlovn (kgl rs d ) D skl opprbids infrsrukur rund uvlg innfllsporr for å bdr dkoms og opplvlssmulighr i og rund nsjonlprkn Smidig r d vikig slik ilk ikk rdusrr områdns opplvlssvrdi og llmnnhns ilgng il frilufsområdr og nsjonlprkn Trsé Nord-Norgbnn, Fusk-Nrvik (JT) Láiruvárri P øvr Brivn 955 Tjålbb Annvn Tjlmmbill Gmvn Eidvn Kong Oscr Lngholmn 10 DELPLANER NA Dlplnr Sulijlm Vássjájåhkkå Såki H6 514 ) Kommundlplnr for Sulijlm bsår v rlkr, bsmmlsr og rningslinjr og gjldr for dlplnn Lngvn 1, Lngvn 2 og Dj/Jkobsbkkn Kullsdholmn 1012 Byggområdr ) Innn næringsområd mrk md T (urisbygg og nlgg) gjldr følgnd: Forl (spikrl) skl mksiml h n brdd på 3,0 m, n lngd på 5,0 m og ikk vær høyr llr lngr nn cmpingvogn Frg og mrilvlg skl vær ms mulig lik cmpingvogn Forl skl llid dmonrs og fjrns når cmpingvogn flys fr crvnoppsillingsplssn b) I byggområd vs il nus (frmidig) ills d ikk nus innrds il og byggs slik d kn bnys il vrig opphold Nus kn byggs innnfor d vs områd og ovr øvrs vnnsnd md n mksiml sørrls på 30 m2 Nusbbyggls skl h n mksiml mønhøyd på 5,5 m ovr plnr rrngs gjnnomsnisnivå og skl ligg så lv som mulig mo rrng Nus skl uforms og mls på n må som d r rdisjon for llrs i kommunn Vd vvik fr bsmmlsn skl d urbids rgulringspln for hl områd som r vs il nusbbyggls Hvis d ikk forliggr vvik fr bsmmlsn kn d ills ilkn bhndls dirk un d urbids rgulringspln Vd dirk bhndling, un rgulringspln, kn kommunn krv siusjonspln for hl områd urbids Evnull flybryggr kn plssrs i smråd md kommunn c) På Glsuns skl d innnfor byggområd vs il boligr lggs spsill vk på å ivr d åpn, opprinnlig urommn mllom husn og åpnhn mo Lngvn og lndskp rund Vd nybygging/ubygging skl ubyggr dokumnr ndringn ikk innvirkr ngiv på d Plnuvlg kn krv d frmlggs gn dokumnsjon som illusrrr forholdn Vºº- Kjlvn 1038 H Èllvshy 546 Muorkihy Lopp 893 várri Vºº vg gi Vº ºjo hk Rr 237 A BEHANDLING ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN: Vººjávri ) Ny områdr vs il friidsbbyggls i Dj skl ikk byggs u før rbidr md idrsnlgg og ny prkringsplssr og ndr fllsfunksjonr mm r i gngs på sd Rningslinjr for sksbhndling - Vd ilbygg, ubdringr/fsdndringr og vd søknd/mlding om nybygg i sd Sulijlm bør d llid konrollrs om bygningn og/llr nbobygningn r gi nummr på mkr for vrn og om ilk kn vær i srid md ønsk om ilpsning og/llr bvring D bør innhns dokumnsjon om hus (ldr, opprinnls, yp c) - D bør i søkndn/mldingn lggs vd d (g vdlgg) som visr ilkshvr hr s sg inn i ilgjnglig dokumnsjon - I forbindls md ndringr/oppussing v fsd (ldr nn 1960) bør d vlgs løsningr som r ilpss hus og ds silpriod D gjldr dljr, vindus-/dørløsningr, frg, kkking, fsdkldning, inngngspri som rppr, ovrbygg c - Sksbhndlr bør b om dokumnsjonn innholdr gningr og foos v huss fsdr i dg og dr d r mulig, opprinnlig fsdr - Vd påbygning og nybygg bør d vlgs ilpsningr i volum, i forhold il rrng og i forhold il rommn mllom husn - Påbygning og nybygg bør i nkl ilfllr gjørs som konrsr il ldr bbyggls for å ydliggjør hv som r ny og gmml Vlg v løsning bør båd dokumnrs og bgrunns som n dl v søkndn - I vilsilfllr bør kulurvd vd fylkskommunn rådspørrs - D bør sills krv il kvlifisr bisnd i forbindls md ll ndringr i fsdr, konsruksjonr og volumr dr bbygglsn r fr før Sksbhndlr bør også vær spsil oppmrksom på ilk som brørr ndr (bl indusrill) kulurminnr D bør i hvr ilfll sjkks mo mkr 1021 Byggområdr ) b) c) d) For områd B32 skl d dokumnrs ilsrkklig sikkrh mo skrd før rgulringspln for d områd kn vds F4 - områd for bnsin- og srvicssjonr FK3-FK4 - ubyggingsområd for forrning/risliv/urism/"lndmrk" Uvikls og ubyggs i råd md Srgisk næringspln P/IA5 - offnlig rsplss md srvicbygg for vgfrnd Prkmssig opprbid undørsnlgg, grill- og spispviljongr, lkområd Do Bonvssjørnn Vrsl om igngsing gngs bhndling i plnuvlg Offnlig rsyn gngs bhndling i plnuvlg Offnlig rsyn gngs bhndling i plnuvlg Kommunsyrs vdk Rningslinjr - Av hnsyn il "gogrfi", hisori, ksisrnd bruk, rlponsil og nurlig dkomsmulighr båd il fos og md bil bør d opprbids n ny offnlig møplss vd Smfunnshus Plssn bør innhold klimskjrming og uforms md bruk v nursin, siplssr og ny ublysning - Eksisrnd nursinsmurr bør ikk ills rv llr ndr i forbindls md ny byggrbidr - D bør ikk oppførs ny sørr grsjr dr d i vsnlig grd ødlggr rommn mllom husn llr dr forhold mllom hovdhuss målsokk og grsjns blir unurlig (dvs grsjns volum blir for sor i forhold il hovdhus) En bør v miljøhnsyn (bygningsmiljø) oppmunr ir/fsr il å vr på ksisrnd fllsgrsjr D bør ikk fors ilsåing og rvgring/bplnning i områd: fr Lom vi Rinhgn il smlhy, mo Blmilv og på grunnsollippn og dlr v områdn øs og vs for kissilon - Vd kiv rvgring bør d urbids vgsjonspln for hl d områd som nurlig hørr md visul, funksjonl og biologisk Avgrnsning for n slik pln gjørs i smråd md kommunn - Vd sikring v gruvinngngr bør d vlgs løsningr som gjør inngngn frmsår som n åpning Gjnmuring bør rkks ilbk fr åpningn og vnull problmr kny il oppsmling v vnn i åpningn bør løss gjnnom ny opprbid drnring Hull bør sikrs vd bruk v god mrkd vilgjrdr Krfig ning bør også vurdrs bny som horisonl sikring på oppn v vilgjrd ovr hull Rsr r vikig ldd i gruvdrifn bør ikk fjrns såfrm d ikk virkr forurnsnd vd d kn sprs i lndskp rund Jrnrsr, kblr og nn bør såfrm d ikk kn skd folk og dyr, få ligg i ro på sd - Eg prosjk md uforming v dbs, vrn i Sulijlm, vidrførs Rgisrringr og dokumnsjon smls smmn og knys il nummr påfør mkr Tmkr og dbs bør jourførs og ligg som vikig og ilgjnglig mril vd søkndr, mldingr for priv og for sksbhndling c All ksrn ndringr på bsånd hus som r rgisrr md nummr på mkr vrn bør mlds/søks om Søkndn bør innhold fsdgningr og bskrivls All ndringr skl godkjnns før rbid kn igngss Som ndringr rgns ndring v frgr, fsdkldning, vindus/dørypr, plssring v vindur og dørr, dljr kny il k, ovrgng k/vgg, inngngsprir, kkking, rppr/inngngspri, pipløsningr og påbygg Som ndringr rgns også riving - Vd ll ny bbyggls bør d s hnsyn il lndskp omkring, bbyggls og lokl bygningsrdisjonr (jfr Pln og bygningslovns 74 nr 2) - Ny ilk må ikk brør uomisk frd kulurminnr og kulurmiljør Før d gis illls il bygging/frdling innhns illls fr kulurminnmyndighn Av nyr ids kulurminnr skl SEFRAK - rgisrringn bruks kiv i sksbhndlingn 93 Kulurminnr 4 OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (grusk, sinbrudd) ru jo hk Dlpln Fusk snrum, dl 1 ) Eblring v ny llr uvidls v ksisrnd kjøpsnr (dljhndl) md sml bruorl ovr 3000 m² ills br i områdr som på plnkr r ngi md særskil grns som snrumsvgrnsning (vis i kommundlpln for Fusk snrum, dl 2) llr vlsningssnr Unnk gjldr for hndl md plsskrvnd vrgruppr (for ksmpl brun-/hvivrr, ngros, rls, bil-/crvn, grnri) For forrningsområdr r d krv om min 1 prkringsplss pr 100 m² bruksrl forrningsbbyggls Min 5 % v prkringsplssn skl h univrsll uforming Lá i Rningslinj Vd ll ny bbyggls skl d s hnsyn il lndskp omkring, bbygglsn og lokl bygningsrdisjonr (jfr Pln-og bygningslovns 74 nr 2) 92 Kjøpsnr I 1013 Rkkfølgbsmmlsr 83 Krflinjr RETNINGSLINJE ) Krflinjr r vis på plnkr som vikig ldd i kommuniksjonssysm (jfr Pln- og bygningslovns ldd nr6) Avkjørslr Anll hyr Låmivn R 789 Èllnsjávri 8 VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYTEMET ) I områdr mrk LNF-C ills sprd friidsbbyggls, jfr Pln-og bygningslovns 20-4, nr 2, boksv c b) Hyn kn oppførs i 1 sj md mks gsimshøyd 3,0 m og mks mønhøyd 5,5 m, dr høydn måls fr gjnnomsnilig plnr rrngnivå Tol bbygd rl (T-BYA) på hybbyggls kn ikk ovrsig 120 m2 Hrv ills oppfør uhus/nnks på 30 m2 c) Innnfor plnpriodn (8 år fr vdksdo) kn d innnfor d nkl LNF-C områdn byggs d nll friidshus som vis ndnfor: Anll boligr Vknhllrn Fgrlibuk Lillyvn 1038 I Innfllsporr il nsjonlprk Vurdring v øvrig sørr vssdrg: - Lksåg i Norddln r rgulr og rgulnn r Elkm AS, Siso krfvrk D r bygd 6 rsklr i Lksåg, sm 1 rskl r kulvr som Lil Tvrråg rnnr gjnnom, r pålgg fr Miljøvrndprmn og Dirkor for Nurforvlning Elkm forusr dkomsn il rskln ikk blokkrs vd vnull hybygging i LNF-C7 D vil ikk bli sørr vnnføring i lv, nn d som vr før Siso krfvrk bl bygg u Ufr d nss frn for flom, rosjon, mssvlgring og isgng i d vssdrg som miniml, mn bør likvl vurdrs vd blring v ny hybbyggls i LNF-C7 - Sjønsålv (Sulijlmvssdrg), ndsrøms flomlukn på dmmn i Dråvik og nd il Øvrvn r rgulr og rgulnn r Sln Krfsmbnd AS (SKS) Flomsørrlsn i Sulijlmvssdrg gnrl r bli rdusr r krfubyggingn, og spsil ndsrøms dm Dråvik r Sjønså krfvrk kom i drif i 1984 SKS frmlggr d ovr idligr rgisrr sorflommr fr 1914 frm il i dg Sørs flomsiusjon i dnn priodn vr 13nov 1999 som mdfør flomluk i Dråvik må åpns Ingn v diss rgisrr flommn hr forårsk rosjonsskdr llr flomskdr v bydning i nvn vssdrg Ufr ovnsånd nss frn for flom, rosjon, mssvlgring og isgng som miniml NVE hr s krv om ll dmir i klss 1 og 2 skl gjnnomfør dmbruddsbølgbrgningr for urbidls v dmbruddsbølgkr SKS hr o dmmr i klss 2 Diss r Blvnnsdmmn og dm Gikn (Sorlvvn) SKS hr frmskff slik mril for diss nlgg (2003) - Dmbruddsbølgbrgning for dm Sngvn bl ufør i 2005 Rningslinjr - Uovr d nvn vssdrg hr vrkn Fusk kommun llr NVE kjnnskp il spsill problmområdr i d områd rlplnn dkkr - Md grunnlg i kunnskp om vrn vssdrg, nurvrdir og infrsrukur kn d vurdrs småkrfvrk vd lvn Giknlv, Lomilv, Grnhibkkn, Rupsilv og Cllnslv Søyson skybn, 65 dba n hk l rjo kd lff rjå Vá lf Vá 952 ) Urbidd dmbruddsbølgbrgningr skl bnys for vidr vurdring i unylsn v rl lngs vssdrg Rningslinjr - For vrn vssdrg gjldr rikspoliisk rningslinjr (RPR) for vrnd vssdrg v 10 nov 1994 Rningslinjn gjldr følgnd dlr v d nkl vrnobjk vgrns slik: - vssdrgsbl, dvs hovdlvr, sidlvr, sørr bkkr, sjør og jrn og områd på innil 100 mrs brdd lngs sidn v diss - ndr dlr v ndbørsfl som d r fglig dokumnr hr bydning for vssdrgs vrnvrdi - Vlnsfjordvssdrg r vrn pg vssdrgs bydning for frilufsliv, vrdir kny il vssdrg (bl ulminnlig rik flor) og vikig kulurll vrdir D r ivr vd sørsdln v områd liggr som rn LNF-områd Øvrig rlbruksformål i områd vil gjnnom rningslinjr/bsmmlsr ivr innsjonn for vrn i vssdrg Kommunn kn ikk s d uovr d r no bhov for å bruk diffrnsir forvlning v Vlnsfjordvssdrg som vrkøy i oppfølgingn v RPR for vrn vssdrg Villumslv og Sor Tvrråg r vrn bl pg vssdrgns urørh D r ivr vd rlbruksformål LNF-områd - Frn for flom, rosjon, mssvlgring, isgng r vurdr i d vrn vssdrgn og n slik fr vurdrs som miniml - Vssdrg og bkkr som r vikig gy-og oppvksområdr for lks og innlndsfisk må forvls i råd md innsjonn i lks-og innlndsfisklovn I Fusk kommun r Lkslv i Vlnsfjord (dl v Vlnsfjordvssdrg som r vrn) og Sulijlmvssdrg (md Lksåg i Norddln) d vikigs vssdrgn md hnsyn på oppgng v ndrom lksfisk D viss i dnn smmnhng il Fylksmnnns kgorisring v lks-, sjøur-og sjørøyvssdrg i Nordlnd v Ráhpsvárr GS Krflinj Kvikklir (jf NGI-rpppor ) 1050 fjll V Vrn vssdrg ) Følgnd vrnd vssdrg r mrkr på plnkr (vrn gjldr hl ndbørsfl og r i ugngspunk vrn mo ubygging il krfformål): 1 V1- Vlnsfjordvssdrg, vrn i Vrnpln I (Soringsvdk v ) 2 V2, V3 - Sor Tvrråg og Villumslv, vrn i Vrnpln II (Soringsvdk v ) Lomihy LNF-A Fyr H5 73 Dmbruddsbølgbrgning 33 LNF-C LNF-områdr LNF-E1 LNF-BC1 LNF-BC2 LNF-BC3 LNF-BC4 LNF-BC5 LNF-EC1 Tol 771 R Byggforbud lngs vssdrg Vknèohkk Si Èvrèohkk i ol Sålbrg Orvn gm GjrrudVillumvn 71 Inngrp vrn vssdrg ) D kn ikk fors inngrp i vssdrg/vnnsrngn som kn skp rosjon og ursing v lvknn Knvgsjon må bvrs b) For hovdvssdrg/vnnsrngn i Vlnsfjordvssdrg, Sor Tvrråg og Villumslv vil d innnfor n son på 100 m mål i horisonlpln vd gjnnomsnilig flomvnnsnd vær krv om rgulringspln før ilk som nvn i Pln-og bygningslovn 81, 84, 86, 86b og 93 sm frdling il slik kn gjnnomførs, jfr Pln- og bygningslovn 20-4, 2 ldd, boksv For øvrig vssdrg gjldr 91 ) Låmi470 lv S Sulijlmisn 1376 Chrlo Rsvirkning LNF-områdr LNF-C1 LNF-C2 LNF-C3 LNF-C4 LNF-C5 LNF-C6 LNF-C7 LNF-C8 LNF-C9 LNF-C10 LNF-C11 LNF-C12 LNF-C13 Tol Anll boligr Grns for vrn vssdrg Gudrun Grns for rlbruksområd Holmjørn 32 LNF-B ) I områdr mrk LNF-B ills sprd boligbygging, jfr Pln-og bygningslovns 20-4, nr 2, boksv c b) I LNF-B9 kn d ikk byggs boligr i ubrdlssområd for flombølgr i ilknyning il vn dmbrudd i dm Sngvn c) Innnfor plnpriodn (8 år fr vdksdo) kn d innnfor d nkl LNF-B områdn byggs d nll bolighus som vis ndnfor: oppn Hnknflåg 365 i Drd ) Innnfor områdr mrk LNF-A ills ikk ndr ilk nn d som r kny il sdbundn næring, jfr Pln-og bygningslovns 20-4, nr 2 Ny-Sulijlm Sulijlm 7 VERNEDE VASSDRAG OG STØRRE VASSDRAG FOR ØVRIG 31 LNF-A Soroppn Tvrrfjll V2 3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) Plnns bgrnsning 1908 Vrd ) For følgnd områdr vs il ubygging (Byggområdr), sm unfor områdr vs il sprd bbyggls (LNF-B, C og E), skl rbid og ilk som nvn i Pln- og bygningslovns 81, 84, 86, 86b og 93, sm frdling v indom il slik formål, ikk finn sd før rln inngår i rgulringspln b) Plnkrv kn frviks for mindr byggprosjk hvis følgnd kririr r oppfyl: - Prosjk r i råd md kommunplnn - Bruo gulvrl ikk ovrsigr 200 kvm Gjldr ilbygg, ikk ny bonhr Frisånd grsj på boligindom kn ikk innrds for vrig opphold/bbols - Skormyndighrs krv r oppfyl - Avsnd og forhold il nboindom ikk r konflikfyl c) Innnfor H-områdn dr bygging v friidsboligr br kn skj r godkjn rgulringspln må vkjørsls- og prkringsforhold vær vklr Friidsbolign kn oppførs i 1 sj md mks gsimshøyd 3,0 m og mks mønhøyd 5,5 m, dr høydn måls fr gjnnomsnilig plnr rrngnivå Tol bbygd rl (T-BYA) på hybbyggls kn ikk ovrsig 120 m2 Hrv ills oppfør uhus/nnks på 30 m2 D kn ikk rgulrs områdr sørr nn 1 d il formål friidsbbyggls for dn nkl om Uhus kn ikk innrds md rom for vrig opphold/ovrning I hyområd H1 (Nordvik-Kisrnd) ills ikk yrligr ubygging v friidsboligr før rv80 r frdig ubdr i hnhold il rgulringspln for Sndvik-Sglv (vd 2009) d) Innnfor N-områdn dr bygging v nus br kn skj r godkjn rgulringspln må vkjørsls- og prkringsforhold vær vklr Mønhøydn for nus skl vær mks 4,5 m vd sjø og 3,0 m vd frskvnn, mål fr gjnnomsnilig plnr rrngnivå Nus skl h n kvinkl mllom 30 og 35 grdr For nus i ilknyning il sjø ills mks BYA=40 m² md mksiml brdd 5 m rgn il uvndig kldning For nus i ilknyning il frskvnn ills mks BYA=20 m² md mksiml brdd 3,5 m rgn il uvndig kldning Bygningn skl ikk h vindu, og skl ikk innrds md rom for vrig opphold/ovrning Nus skl ilpsss rrng og mls i rdisjonll nusfrgr ) Innnfor T-områdn dr d r vs områdr for cmpingbil/vogn skl dimnsjonn på ilbygg/spikrl vær mks 3,0 m brd, og ikk lngr llr høyr nn cmpingvogn Mks ill bbygd rl (BYA) r 15 m² Frg og mrilvlg skl vær ms mulig lik cmpingvogn/omgivlsn LNF-områdr LNF-B1 LNF-B2 LNF-B3 LNF-B4 LNF-B5 LNF-B6 LNF-B7 LNF-B8 LNF-B9 LNF-B10 Tol BYGGEOMRÅDER 21 Plnkrv lv n k Gi Tvjørn Rningslinjr - Vlnsfjordvn, Ndrvn og Øvrvn, som i kyssonplnn r disponr il FFFN-områdr, r i rlsjon il moorfrdslslovns 2, 4ldd å brk som sjø, og områdn rmms drfor ikk v forbudsbsmmlsn i moorfrdslslovns 3 - Sjøkblr for ovrføring v lsignl, lkrisk krf og drikkvnn bør lggs i områdr som i kyssonplnn r disponr il FFFN-områd - *Angir punks høyd undr/ovr gjnnomsnilig hvnivå På kr ngis nll mr undr hv som ngiv nll mr ovr hv Dvs 25 m undr hv blir på kr -25 m ovr hv Suliskongn Mlvnn Lomvn Grns for rsriksjonsområd Fjlls gruv Villum lv 571 g Knkn LNF-A LINJE OG PUNKTSYMBOL Dm Kopproppn Furuhugn Grovvn Lánjk i Sluskhn Grønli o vnn NF l Tjårsjávrr Lngoddn 438 Ndslgsfl for drikkvnn Områd som r unn fr rsvirkning fordi idligr vd pln fors skl gjld 1416 Kokdlindn NF8 Sorlv A-25 - områdr rrå Unnp Tjårsjávrr lt v RESTRIKSJONER 1072 Rupsilv 490 ) A-25 visr rlr som skl nys il forøyningr Ufr ndr brukrinrssr r områdn dl md hnsyn il ovrfl og rl undr ovrfln; fr -25 mr il hvbunnn Dvs forøyningr i A-25 områdn skl minimum ligg 25 mr undr hvovrfln* Ovrfln r FFFN-områd Dn ilh i n l o od sm s348 Fr o r LNF-A Frosvik Muski S 177 ) Arlbruk: - Fusk kommun vil vd konssjonsbhndling for ny kvkulurnlgg hnvis loklisringn v diss il A-områdn Konkr plssring v nlgg innnfor diss områdn vil d bli silling il undr konssjonsbhndlingn - Kommunn hr ikk silling il hvilkn yp oppdr som skl drivs innnfor A-områdn D vil bli vurdr undr konssjonsbhndlingn - Innnfor godkjn lokli for kvkulurnlgg skl fsnordningr og kblsrkk for kvkulurnlgg ikk unødig hindr llmnnhns frdsl i sjøområdn og dkomsmulighn il lnd - Akvkulurnlgg i sjøn uforms på n sisk forsvrlig må md hnsyn il mrilbruk, form og frg Konssjonshvr hr nsvr for å rydd områd for usyr, fsnordningr og vfll drsom drifn vd kvkulurnlgg ndlggs prmnn llr for lngr priodr Rudind j Sokkviknkkn Lng ø Sndlv lv nn Kv Osbkk Kommunplnns dokumnr Kommunplnns rldl sjø og lnd gjldr frm il d vds n ny kommunpln og bsår v: 1 Bsmmlsr og rningslinjr 2 Hovdkr for hl kommunn (plnid ), i målsokk 1: Kommundlpln Fusk snrum, dl 1 (plnid ), kr i målsokk 1: Kommundlpln Fusk snrum, dl 2 (plnid ), kr i målsokk 1: Kommundlpln Lngvn 1 (plnid ), kr i målsokk 1: Kommundlpln Lngvn 2 (plnid ), kr i målsokk 1: Kommundlpln Dj/Jkobsbkkn (plnid ), kr i målsokk 1: Bjørnmyr Lilvn Brfjll gg vá s år Tj 11 Virkning kommunplnn Áhs Bo lv RETTSVIRKNING Gálmmjåhkå 647 Sjønsåfjll Plnbsmmlsn i d dokumn r innrmm Rningslinjn r kun v vildnd krkr og kn ikk bruks som hjmmlsgrunnlg for vdk r dnn plnn Rningslinjn r mn å vær rningsgivnd, og skl ligg il grunn for kommunns sksbhndling i rlplnskr sm bygg- og frdlingsskr Rningslinjr følgr bsmmlsn og r ngi i kursiv 1354 Bjp Sårjåsjávrásj 877 Lyngås 61 FFFNA-områdr s Jrnbn Jrnbn unnl å Gmsi Bild sjø (skipsld) Sorjosèohkk LNF-C10 vnn 1124 Nrmiindn is ig G LNF-C9 6 OMRÅDER I SJØ OG VASSDRAG l Kommunl vg unnl Tvrråmon Vuolp Sårjåsjávrásj PLANBESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL Sormfjll Fylksvg unnl Småsorjos Glmiind v A Kommunl vg Elidvn LNF-BC hmmrn SB Fylksvg NF Småbåhvn Rgulr vnnmgsin Vnnrl for lmnn frilufsliv A 1260 LNF-C11 Tvrrlv GS5 fjll u n nl n Sorjushy LNF-EC1 A25 E6 / Riksvg unnl Svr Fisk-, frdsl, frilufs- og nurområd og forøyning kvlkulur Akvkulurområd E6 / Riksvg Sorvik FFFNA Hårskoln Fisk-, frdsl, frilufs-, nur og kvkulurområd VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 20-4, 1ldd nr 6) bji Sorjosjávri Sorvikbuk 293 FFFN K1 Fisk-, frdsl, frilufs- og nurområd Sorjosjávri Tvrrli Lngvn vuoli Skoffdlsfjll Kvnnoindn Solvikmrk V rgl il v LNF-C5 Øvrvn Tussvik Nkkns Djupfs 1174 Blåmnnsisvn FFFN lhårskoln 107 Mfjll 909 Sorns 440 Småvnn Mns Kvnnmovn Tuv 1285 ln Svåindn Solvik FO Asphmmr 367 Nord d Jn Svåvn Nkkfjll buk Lirlv Skons LNF-B10 25 Sorskrdfjll Vn Mongoddn S Sigfjll 456 N2 N v 1036 Lkså- Lægrvn 480 B12 F/I Mllomvn Lkså 427 Grø 229 Lppgmhøgd Livs Sigfjll LNF-C K 1189 å Hohmmr 1 LNF-A s Lksåuv 448 Ndrvn Åsn y LNF-C7 Gjmgngkoppn FFFN B11 Kjrring d Båsvik AFN FF Båndlgging r lov om kulurminnr Høggryj B7 169 B8 B10 B9 B5 LNF-A Ndrvsshi 1106 Vnns Båsvik A3 NA OMRÅDER FOR SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 20-4, 1ldd nr 5) Lináisn 952 åg NA4 A2 F NA Sv Vn ik v k us Båndlgging r lov om nurvrn r Sjø ns å lv FFFNA-2 Bjørkvik 22 Blåmnnsisn 513 Skm sjurlv Øyns A25-3 Knuvik GS Norddl g FO1 173 Blåmnnn k GS4 F yåg 40 GS 1058 Ndrvn Mosi Mon 4 AFN 13 FF NF-C L n 1336 Srumnkkn B6 A4 FFFN 110 LNF-EC Båndlgging for forsvr - nåværnd 1223 lv Fonn Vsshi Gjmgng LNF-A LNF-BC 263 Sønnjolhi 672 Sigå FFFN A Lund LNF områdr md sprd bolig- og friidsbbyggls 948 n l Lilvrråfjll Tvrrsigfjll Sø 69 LNF-C Båndlgging r pln- og bygningslovn Os 69 T FFFN 130 sor Hklindn Mos ili lil 38 Sngvn Finnid Rudindn Mrinvn 838 n l d NF6 Låkhugn Okshol LNF-B4 A Rudindksl 824 i nl rø Jnslivn Fin n idb kk Tørrsvik LilLåkhugn g sp O n Vlskrdvn Jodl Hundholmns 1411 Sisovssindn S 255 Elvbkk GS1 FFFNA-1 FFFN Klungs M l k rd l n 156 LNF områdr md sprd friidsbbyggls Sindln Finnidfjll 207 Klivoppvn Røvik LNF-E LNF-EC OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT ELLER SKAL BÅNDLEGGES (PBL 20-4, 1LEDD NR4) Klivoppn LNF områdr md sprd vrv- og friidsbbyggls Mby 135 LNF-E LNF-E 1013 Bjørnhugn Sorhugn 258 Tindvn 503 Esinghugn Lilsinfjll LNF områdr md sprd vrvbbyggls Mssuk/-dponi Smlndsmyrn Ns Lundbkkn LNF-B 1088 Blåfjll Åsng Rishugfjll Hu nd åg Åsngmyr 86 Luvgvln Lomjørn Ausrli Bnkvn skrd 253 Rpn Sokklnd Smlnd Mrivn LNF områdr md sprd boligbbyggls vsr LNF-A OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (PBL 20-4, 1ldd nr 3) IA3 189 Eriksdvn Hjmås Blåfjllvn ln Hl- Sormyr ssli kv Bn Mgårdn Voll Tornli LNF områdr hvor sprd bygging ikk r ill 1014 åd Hug Mosnsbuk 64 Mdås Unnlndbkkn 302 LNF-A 43 Huklnd 24 LNF-B6 169 rs Ko Vlnsfjord NF4 Rundvn IA 957 B3 Lngvn 221 Friområd, Prk/Idr 1114 Rundhugn 1033 g Lilvn Løkås Sorskjr Åsbkkn Rgnbuvnn Svrvsshugn 493 Tindhol Ny Jord Tvrrå 237 Srumsns 32 Sinfjll 486 rå g Holn 63 llsk 189 B2 R B1 O2 Furns SK å rs Ko Skfvik Hlskog Furnssrnd Tjørn H NF5 Uvn Osphugn 14 Skybn Gmsø Liluv 155 Hgns 27 lv 412 us LNF-A Djuposfjll 209 G LNF områdr md sprd rvrv- og friidsbbyggls gd l n 42 id n 88 JT1 LNF-A 435 Klvgrdoddn Bråsn Vrgåsn Lngvn Mø ln k 90 Brflogn Skfgrunnn 320 F H3 slv 78 Fu ru li H2H4 L uk ås sr u m Måsøy ndr Hlskrns Sn i v Sv 28 Djupvik Bråsvik 435 Grønåsn LNF-B8 Sorvn Tjørn Djupo Hrlifjll Risøy Vss ok d ln 326 Voll Djuposn 32 vn il v FFFN Grv- og urnlund k n 13 ålå g rk Sk g m d ln Bølsns mm S Kviblik- B lm Vlnsfjordvn 95 N1 497 lil T 68 ll ln Dinsoddn y r p Brynsliskoln 47 Rons O Rødås NA3 Sk Nysdfjll R ud s inå g Sorbogn j pd Nordgård LNF-B3 LNF-C2 Kisrnd LNF-BC3 80 ik rdv No råg 47 Holmvn v ss li m Hm Holbåvn To k 25 bkkn Kobbskjroddn Sndvik 193 nkkn V1 GS8 Dju NF2 Skrykkj- Kggsrnd H1 Offnlig bygg og nlgg 31 myr Nysd 12 N LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr2) LNF-BC4 383 j Knubbjørn Fløy lsf 33 Gubbli- 112 Tokdlsvn 29 d Svrjønn SK1 105 O1 Vngn Nus H Vssrygg- LNF-B7 Kosmoholmn Vrgnkkn Alrmyr Tof 435 Lksåbkkn jll ndf r s i K Tokdln ol ik b k 758 g 58 H Flg I 63 Kviblik LNF-C4 H kld kl ln lv Tokd lå 575 rrå g lv ros H LNF-A GS2 o r v Friidsbbyggls n ipp Sk Innrindn v l rli V in y Bringslimo 14 åg S or Gr y 970 T Sv r flo LNF-B2 LNF-B1 Turisbygg og nlgg 88 Nørdslvvn Mdli Bringsli l Prjohimn ikd IA1 Kosmofjll Kj ølv hi 40 Kj øl vi Rø k yr lv v ss f myr n 833 Brnn- Sor- 618 NF V llv 578 NA1 F, F/I 674 LNF-C3 77 sl 272 Tv r r lv Øsrkløffjll NF3 ln 751 B 496 Røyrd lsk B Forrning, Forrning/Indusri lv Eiråg Nmålsuv 569 Boligområd 619 ls Oksskrdfjll Øsrkløf 962 Kvlhorn Sø rd IA2 T1 BYGGEOMRÅDER (PBL 20-4, 1ldd nr 1) Flkflogvnn Sørdlshi Jo rd br u rli Tv r Eirå gskr Ausrdln 330 Øsrkløf 150 Skyli lv Trolovlsvn 255 lv Vlnsfjord Hlssporsnr Slbkk l v Mfjll Jordbru 251 Ausrdlsvn Nåværnd Frmidig g n Blåfjll Eiråskrdindn 1028 Dr 295 og v ss l v Dudmnnhi Frid l 198 TEGNFORKLARING Flkflog Fridlvn I Lngvn n 420 Fridln N v Jordbrufjll li 198 Fgrmo m G fjll 418 Trollvn s Svrvn lv lv Nor d Lilvn ås n r d ug Sø rsk lv id Br Hlsvn åsn ll sfj Sormyr Rundvn Hlshugn Tvrr- Sørskrd- Drogvss- Holmvn 224 vnn 380 Middgsindn KOMMUNEPLANENS AREALDEL rn Fu Sørskrdoppn Sorholmn 252 NA1 Do mm k FAUSKE KOMMUNE Kjrroppjørnn Kjrroppn Mllomfjll Sksbhndling: Do REVISJONER: Sign Plnuks A/S Sln Krd RHB Er 1gngs offnlig rsyn, A/S Sln Krd RHB I hnhold il 2gngs bhndling plnuvlg, A/S Sln Krd RHB I hnhold il kommunsyrs vdk RHB Div korrksjonr Div korrksjonr Rningslinj Sørr forrningsblringr v sor lokl og rgionl bydning kn loklisrs il rl I2 D fordrr ilk ikk vil gi vsnlig ngiv konskvnsr for blr forrningssrukur i øvrig dlr v Fusk, særskil Fusk snrum D skl vklrs gjnnom rgulringspln md ilhørnd konskvnsurdning 1022 LNF-områdn ) Innnfor områdr mrk LNF-B kn d ills sprd boligbbyggls og innnfor områdr mrk LNF-E kn d ills sprd rvrvsbbyggls, bgg r godkjn rgulringspln, jfr pln- og bygningslovn 20-4, nr 2 Krgrunnlg: N50 Målsokk: A0,1:70000 Plnidn: Ekvidisns 100 m 1022 Byggforbud lngs sjø og vssdrg Rningslinjr - Tilgjnglighskririn ndfl i Tknisk forskrif, Miljøvrndprmns rundskriv T-5/99B og Vgnormln gjørs gjldnd for ll uområdr - Følgnd forhold skl vklggs: - uforming v lk- og oppholdsrlr - uforming v rfikkrlr for fogjngr, hrundr forbindlsslinjr il kollkivrfikk, offnlig og priv jnsr - Vd plnlgging og ubygging skl ll gruppr i bfolkningn, i så sor grd som mulig, sikrs god ilgjngligh innn byggområd Uomhusplnr skl urbids Vd plnlgging, ubygging/gjnnomføring v urvgr og ndr nlgg for frilufskivir skl god ilgjngligh sikrs for så sor dl v bfolkningn som mulig D ilgjnglig urvgr skl forsøks plssr slik i rrng sørr signingr nn 1:20 v 1:15 ovr korr srkningr, unngås - Arlrssursn skl forvls slik bfolkningns hls frmms I forbindls md hlsvurdringr nks hls i vid forsnd D vil si d ikk br fokusrs på risikofkorr som må fjrns for å unngå skdr, sykdom og lidlsr Lik vikig r d å s på fkorr som frmmr hls ) Innnfor plnområd r d ikk ill å ivrks ilk som nvn i pln- og bygningslovn 81, 84, 86, 86b og 93 llr frdling il slik ilk i 30-mrsbl lngs vssdrg, mål i horisonlpln vd gjnnomsnilig flomvnnsnd, jfr pln- og bygningslovn 20-4 nn ldd boksv f b) På Klungslir (NVS1) skl d ikk fors grvrbidr llr oppførs bygg llr nlgg D skl hllr ikk lggs kivir hi som kn vær il skd for fuglliv i områd Digilisring og krproduksjon: A/S Sln Krd 103 Dlpln Fusk snrum, dl Byggområdr ) I områdr il forrnings-/konorformål ills innslg v boligr i bbygglsn Vd ubygging i diss områdn skl d vss plss il offnlig ilgjnglig prkringsplssr i smsvr md d kommunl prkringsvdkn Do:

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer