Takst over boligeiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takst over boligeiendom"

Transkript

1 VEDLEGG

2 Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB BODØ Tlf: Mobl: Tom Røkland Markdvrd: Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr Fnummr 20 Hjmmlhavr Sakog SF Hjmmlhavr Tor Evnd Rørn Fr Grunnkar Tgnngr ETTERTRYKK FORBUDT

3 Dnn rapporn r uarbd av n frånd og uavhngg akmann om kk har non bndngr l andr akørr ndombranjn Vrdakn r ufør h NTF rglr, NS 3451 og Takbranjn rnnglnjr for aralmålng om har NS 3940 om ugangpunk Takn r kun bar på vull bfarng un nngrp byggvrk, v upplr md nkl målngr Mrk a n vrdak kk r n landrappor, om bkrvr byggvrk knk land Kundn/rkvrnn kal l gjnnom dokumn før bruk og g lbakmldng l akmannn hv d fnn fl/manglr om bør r opp Lånvrd r n forkg ana markdvrd om grunnlag for langkg blånng Hv rapporn r ldr nn 6 måndr, bør akmannn konak for ny bfarng og oppdarng Dnn ypn ak gjldr kk for rn forrnng- og nærngbygg Egn prmr Takdokumn r n vull gjnomgang av bkrvn ndom og må kk forvkl md landrappor Er/rkvrn plkr å l gjnnom akdokumn for å avdkk vnull flakg opplynngr før bruk Bkrvn ndom var bbodd og møblr på bfarngdpunk Møblr, nvnar og ann uyr bl åld kk fly på Takøkonomn r kk anvarlg for manglr/lbakholdl av opplynngr om rå, fukkadr, fl og manglr om han kk kunn oppdag undr bfarngn om god kkk lr 72 / 1 Tom Røkland Sd 1 av 8 Inalr: ETTERTRYKK FORBUDT

4 SKJEMA A Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB BODØ Tlf: Mobl: EIENDOMMEN A Endommn bgnl: Hy Gnr: 72 Bnr: 1 Fnr: 20 Snr: Poadr: Tom Røkland Kommun: Saldal Hjmmlhavr(): Sakog SF Hjmmlhavr Tor Evnd Rørn Fr Kommunnummr: 1840 Sær: Ja N 2 BESIKTIGELSE KILDEOPPLYSNINGER A Dao: Oppdraggvr: Tor Evnd Rørn Tl d vd bkgln: Nøkkl ulån av r OPPLYSNINGSKILDER Bygnngvn Rgulrngvn Vann/avløpvn Tnglynng/grunnbok Samyr Ern DOKUMENTER Ukrf fra Grunnbok Dao: Kjøpkonrak Målbrv Frdga/brukllal Skjø Dao: Lkonrak Suajonkar Skylddlngforrnng Fkonrak Dao: Tngly av/rvur Tgnngr Skjondokumnr Dao: Forkrngdokumnr Foo 3 TOMTEN A Aral: 891 m2 Rgulr områd: Ja N Undr rgulrng Unylgrad: Andl av fllaral: m2 Av omn kan fradl ny omr: Ja Sannynlg N TERRENG/OPPARBEIDELSE Spll grunnforhold Naurom 1 Fla kupr (0-3) 1 Opparbd hag (0-3) ADKOMST Offnlg v / ga Fll prva v Egn prva v Prva v, kk opparbd VANN OG AVLØP, EL - ANLEGG Offnlg vannlførl Prva fll vannvrk Egn vannforynng Offnlg kloakkanlgg Prva fll kloakkanlgg Eg avløpym Ikk nnlag vann og avløp Ikk frmlag røm Avand l rømforynng Undør varmkablanlgg Godkjn Godkjn 72 / 1 Tom Røkland Sd 2 av 8 Inalr: ETTERTRYKK FORBUDT

5 Øvrg anlgg på omn/kommnarr: Toal omaral 891m²- Oppg omaral md hnvnng l Infoland, am oppmålng på karr hvor omaral grnr mo vd og nabondommr Drk adkom l ndommn fra v md rafkk bgrn l adkom hyr Tomaral r opparbd md bloppllngplar, hvor rrnd omaral bår av naurom Vann fra prva fll anlgg og hvor ndommn har fll prva kloakkanlgg Endommn har no bgrn uk mn god ol forhold I omprn r d nkludr fll- og knk anlgg am lknynngavgf Normalpr for om kr: JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (->12L) KR: Endomom Fom Ann: Årlg favgf kr:1400 N rgulrng av favgf: Fkonrak oppr år: 1999 Fkonrak forny år: Fkonrak uløpr år: Avand l: Barnkol FYSISK MILJØ Ungdomkol Høyfjllom Åpn måhuområd Nærbukk Skogom T måhuområd Forrnngnrum Srandom Bland bbyggl høy/lav Holdpla koll ranpor Eldr vllarøk Frlggnd landlg omgvlr Barnhag Bybbyggl 4 BYGNINGSSPESIFIKASJON A Bygnngyp: Frdhu Anall ajr/bygnngnyp: 1 g am hm Byggår: 1999 Ombygg år: Tlbygg år: Modrnr år: Kjøpår: 2009 S kjøpum/kopr kr: Forkrnglkap: Ikk frmlag Polnr: 72 / 1 Tom Røkland Sd 3 av 8 Inalr: ETTERTRYKK FORBUDT

6 5 AREALER ROMFORDELING TEKNISK NYVERDI A Aralmålngn dnn rapporn mål r branjandardn Takbranjn rnnglnjr vd aralmålng av bolgr Rnnglnjn har NS 3940:2007 om ugangpunk, mn nnholdr prrngr for aralbgrpr og dfnjonr forbndl md aralmålng vd omnng og/llr vrdng av bonhr Vd mord mllom NS 3940:2007 og Takbranjn rnnglnjr for aralmålng av bolgr llr annn olknngvl r d pll rgln for aralmålng av bolgr akbranjn rnnglnjr lag l grunn Takbranjn rnnglnjr for aralmålng av bolgr ug av Informajonlkap Vrd og r ogå lgjnglg på wwwnoakno og wwwnfno D vkg prrngn r: Aral oppg hl kvadramr rapporn, og gjldr for d dpunk oppmålngn fan d Bruoaral (BTA) r vd akrng dfnr om aral om bgrn av omlund yrvgg gulvhøyd og /llr l md kllvggn l annn bruknh og/llr fllaral Brukaral (BRA) r bruoaral (BTA) mnu aral om oppa av yrvggr Målvrdg AREALER: Sørr åpnngr nn nødvndg åpnngr ajkllr for rapp, hr, jakr og lgnnd, rgn kk md ajn aral Hv rapp nngår åpnngn, rgn rappn horonalprojkjon md ajn aral Rom kal ha akom og gangbar gulv Rommn bruk kan vær rd md byggforkrfn lv om d r målvrdg MARKEDSFØRING: Vd markdførng av bolgr kal BRA og P-ROM oppg Prmærrom- og kundærrom (P-ROM og S-ROM): Dnn rapporn vr hvlk rom om nngår hvr av d o kagorn Fordlngn r bar på rnnglnjn og akmannn g kjønn En brukndrng av rom kan ha bydnng for hvlkn kagor romm lhørr For brgnng av bygnngaralr forbndl md omr unyl gjldr gn målrglr ETG AREALER ROMFORDELING (ANTALL ROM) Eg BTA Bruo BRA Bruk Aral P-rom Aral S-rom Sov rom Opph rom Kjøkkn Bad/duj Duj WC/duj WC Vakrom 1 g Hm SUM Bod Garaj Øvrg rom/kommnarr: Aralr: 1g: Hovdadkom P-rom= Vf, bad,4 ovrom, u og kjøkkn Oppgang l ovhm md varrnd høyd fra gang om r md vndu Aralr på hm r kk målvrdg mn vrd r mda hovdkalkyln Aralmålngn r ufør fyk på d vd hjlp av larmålr Rommn dfnr r brukn på bfarngdpunk, lv om brukn kan vær rd md dlgr llr gjldn byggforkrfr Dv a nnrd rom n dl lfllr kan mda om P-rom, lv om d avvkr fra krav forkrfn llr kk r byggmld llr øk godkjn Da d kk forlggr n klar dfnjon av hva om r prmær rom (P-ROM) og kundær rom (S-ROM), vl bnvnln av hvr rom fa r akmannn kjønn Araln må forå om ca aral NORMAL TEKNISK NYVERDI, STEDSBETINGET KR: TEKNISK SPESIFIKASJON A GRUNNFORHOLD FUNDAMENT KJELLERVEGGER YTTERVEGGER FASADEMATERIALE INNERVEGGER Fjll Naurn Bong Tr Panl Tr Morn ol Frofr ål Bonghuln Bong Plar Mur/bong Sand Gulv på grunn Lca l Lbong Bong Fug gl Lr Punkfund Gabong Tgl Pu Panl Drnrng Ekra olr Fug gl Malng/ap VINDUER DØRER ETASJESKILLERE/GULV BALKONG/TERRASSE TAKKONST/TEKKING EL ANLEGG Enkl Mal yrdør Tr Balkong 1 k Tr Skjul anlgg Kobld Edlr ydør Bong Trrra 1 k Bong Dlv kjul 2-lag gla Trfyll dørr Lbong Snrra Lbong Åpn anlgg 3-lag gla Gla dørr Park Trraovrbygg Takn Ikk nnlag Mal dørr Spalgulv Plakkng KablTV Fnr dørr Pappkkng Tyvralarm 72 / 1 Tom Røkland Sd 4 av 8 Inalr: ETTERTRYKK FORBUDT

7 KJØKKEN BAD/WC VASKEROM/GARD SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG Mal nnrdnng Vggfl Gulvfl Skjul anlgg Fa brnl Radaoranlgg Synlg hlr Gulvfl Våbnk Dlv kjul Olj Varmluf Fnr/lamna WC 1 k Tørkrom Åpn anlgg Elkr Gulvvarm Oppvakmakn Badkar k Gard kap Kobbrrør Varmpump Gulvvarm bad Innbygd komfyr Dujplar 1 k Sol avløprør Fjrnvarm Takvarm Kjøl/fryrom Srvanr 1 k Plarør P/Kamn Varmgjnvnnng Rør--rør Skorn nkl Skorn dobbl ANNET Røkvarlr Brannlang Snraløvugr Branng Sprnklanlgg Tllggopplynngr: Hyn nnholdr følgnd: Kjøkknnnrdnng furu profl uførl, god ubygg md bnkr og ovrkap - non gladørr Mkank avrkk fra komfyrpla og bnkoppvakmakn monr undrkap Romlg u md furugulv og panl på vggr og ak ugang l mg romlg balkong/ plang Vdfyr p monr un Bad md lnolum på gulv og panl på vggr og ak, duj på vgg md dujvgg, wc, rvan ndfl nnrdnng og pla for vakmakn Hovdovrom md furugulv og panl på vggr og ak am gardrobkap yp hv l uførl STANDARD FORØVRIG: Mal panl og panl ak Furugulv og lnolum på gulv Mal panl og panl på vggr OPPVARMING: Vdfyr ovn monr un forøvrg md l 61 TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD OG ANDRE KONSTRUKSJONER (Som kk r md pk 5) (-> 12 B) KR: FRADRAG PÅ GRUNN AV BYGGEMÅTE OG PLANLØSNING (-> 12 D) KR: Synlg nngkadr Ikk rgrr Mndr Bydlg Synlg lkkajr/fukkadr Ikk rgrr Mndr Bydlg Synlg opp/råkadr Ikk rgrr Mndr Bydlg Nærmr bkrvl (ogå andr kadr): Ingn pll fl og manglr rgrr på bfarngdagn forøvrg lgr gnrklærng om r vdlag VARMEISOLERING Yrvggr God Normal Ukjn/kk vurdr Dårlg Tak og gulv God Normal Ukjn/kk vurdr Dårlg LYDISOLERING Yrvggr God Normal Ukjn/kk vurdr Dårlg Lydkllvggr God Normal Ukjn/kk vurdr Dårlg Eajkllr God Normal Ukjn/kk vurdr Dårlg 7 HOVEDBYGNING - SAMLET TEKNISK VURDERING A GENERELL VERDIREDUKSJON KR: GJENSTÅENDE ARBEIDER KR: SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK NYVERDI (->12 F) KR: Kommnarr: Bkrvn hy oppfør ca 1999 Hy md mg god hyandard Vrdrdukjon ufør md ba byggår aldr am bolgn gnrll land 72 / 1 Tom Røkland Sd 5 av 8 Inalr: ETTERTRYKK FORBUDT

8 8 TILLEGGSBYGNINGER TILLEGGSAREAL ANDEL AV FELLESAREAL A Bygnngyp/Aralyp 1 Annk Frlggnd/lbygg Byggår 2011 Frlggnd Brukaral BRA m2 29 Fundamnrng Hovdbyggmaral Yrak Varmolrng Vdlkholdau Tknk nyvrd pr m2 Pla på mark Tr Shngl Ja Som ny TEKNISK NYVERDI (-> 12 H) KR: VERDIREDUKSJON (-> 12 I) KR: Kommnarr: Frlggnd annk bygg vd hyn, md lggnd bordkldnng og papphngl på ak Annk har nnlag røm Avdl md 3 rom, gang, oppholdrom og mndr ovrom Hm rom ovr mndr dl Annk har lamna på gulv og mal panl på vggr og ak am vdfyr ovn monr oppholdrom 9 EIE- OG LEIEFORHOLD A EIEFORM: Slvrbolg SAMEIEFORHOLD: Ja N Sam omfar: llghr Sam formu kr: /gjld kr: Sambrøk: / Huln omfar: Varm vann Oppvarmng Fllugfr: N Ja Hv ja, hvlk: Brøyng, vann og avløp am drf og vdlkhold av fll v og hyfornng Dugnadordnngr: N Ja Hv ja, hvlk: 10 SPESIELLE OPPLYSNINGER A Konjonplk: Ja N Offnlg forkjøpr: Ja N Prva forkjøpr: Ja N Bor/Boplk: Ja N Ulforhold: Ja N Ja N Kommnarr: Takdokumn r n vull gjnomgang av bkrvn ndom og må kk forvkl md landrappor Er/rkvrn plkr å lgjnnom akdokumn for å avdkk vnull flakg opplynngr før bruk Bkrvn ndom var møblr på bfarngdpunk Møblr, nvnar og ann uyr bl åld kk fly på Takøkonomn r kk anvarlg for manglr/lbakholdl av opplynngr om rå, fukkadr, fl og manglr om han kk kunnoppdag undr bfarngn om god kkk lr 11 BOLIGSALGS/TILSTANDSRAPPORT - REHABILITERINGSVURDERING A Bolgalg-/Tlandrappor nødvndg? Ja Hv ja, hvorfor? D r kun fora n vull bkgl, ndommn r kk konrollr for vnull kjul fl og manglr For uvd bkrvl må landkonroll/bolgakrappor ufør Bolgalg-/Tlandrappor forlggr: Ja N vdlag: Ja N Dao: Rhablrngvurdrng forlggr: Ja N vdlag: Ja N Takn har llggblag: x Ja N 72 / 1 Tom Røkland Sd 6 av 8 Inalr: ETTERTRYKK FORBUDT

9 12 TEKNISK VERDI A A (Rubr 5) Normal knk nyvrd, dbng kr B (Rubr 61) Tllgg for kra andard kr C (A + B) Sum kr D (Rubr 62) Fradrag pga byggmå og planlønng - kr 0 E (C-D) Tknk nyvrd hovdbygnng kr F (Rubr 7) Tknk vrdrdukjon - kr G (E-F) Tknk vrd hovdbygnng kr H (Rubr 8) Tknk nyvrd andr bygnngr kr I (Rubr 8) Tknk vrdrdukjon andr bygnngr - kr 0 J (H-I) Tknk vrd andr bygnngr kr kr K (G+J) Tknk vrd aml bbyggl kr L (Rubr 3) Jur knk omvrd kr M (K+L) SUM TEKNISK VERDI KR SAMLET BEDØMMELSE A 0 = normal() = normal() Bydl/drk Arakv Bygnngn Maralandard Uvklngndnr Uførlandard Nærområd Snral Bolgn Planløng Srvcandard Urunng Mljø Modrn Tomn Plarng områd Vdlkhold Innvndg Uk Uvndg Lyforhold Uførlandard Trvlvrd Endommn Hlhnrykk Undøranlgg Markdnr 14 MARKEDSVERDI A Markdvurdrng: Junkrdal Turnr lggr Junkrdaln, n vll og vakkr fjlldal om rkkr g fra grnn mo Svrg og munnr u Saldaln Hr får du opplv vll ndr, bra brgvggr, vrvlnd lvryk og fla vddr Sammn md n unk amlng av planr om bar fnn hr og få andr dr og md mulghn l lak og ørrfk, å gjør al d Junkrdal Turnr l d dll d for fr og frluflv Hr fnnr man hyr caravanplar og lhørnd rvchu På lv kroa har du lgang l kafé, bar, akvrom og kok På kroa rvr d nkl mddagrr, mørbrød, kaff og kakr Frdndom oppfør vd Junkrdaln Turnr Saldal, ca 45 km ør for kommunnr Rognan, ca 30 km l Røkland hvor d r bukkr og bnnajon Adkom fra R77 vd junkrdaln Turnr, ca 100 m fra avkjørl lggr frdbolgn om har aralr fordl på 1 plan am hm Hyn frmår om n mg lalnd dmg hy og lggr Gamfon hyfl Endommn brak om mg kuran å om Markdvrd gr urykk for hva om kan forvn oppnådd for bolgn/ndommn dagn markd, bkaffnh, blggnh og rgulrngmg forhold a braknng DAGENS MARKEDSVERDI KR UNDERSKRIFTER A Bodø, dn Edvardn Trond Morn BE Takrng a Organajonnummr: Polnummr: / 1 Tom Røkland Sd 7 av 8 Inalr: ETTERTRYKK FORBUDT

10 72 / 1 Tom Røkland Sd 8 av 8 Inalr: ETTERTRYKK FORBUDT

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 BUDSKJ EMA E ndommna dr : Gnr : Bnr : E v n ul a ndl / a k j / k j on nummr : Und r gn db k r f rm dd åhal al g oppgav nm d l hør ndv dl gg om nn påwww a ndom no Bud rav g h dav al b ng l r omf r mgårav al g oppgav n, ak amv dl gg Und r gn d rk j n m df or br uk r nf or ma j onom budg v n ng Bud k j ma k anpr n u ogl v r l l r nd pr l f ax l m gl r k on or Bud k j ma k anog å c ann og nd d r k pr po l m gl r, m ndumå am d gr ngm gl rogf or k r d gombud rmo a Kj øp um: +omk o n ngr hnhol d l a l g oppga v Budrb ndndf r m l ogmdda o: Kl ok k l : Øn k ov r a k l da o: E v n ul l f or bhol d: F na n r ng: BUDGI VE R1 BUDGI VE R2 Na v n: Na v n: Adr : Adr : F ød l nr( 11 ffr ) : F ød l nr( 11 ffr ) : T l f : T l f : S d/ da o S d/ da o S I GNAT UR S I GNAT UR BUDAKS E PT E RT A ndom, Po bok 151, 8201F a u k T l f , F a x www a ndom no

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

VEDLEGG VEDTEKTER for Focus Trrass borslag org nr 992207205 vda på konsiurnd gnralforsamling dn 151107 sis ndr dn 080908 1 Innldnd bsmmlsr 1-1 Formål Focus Trrass borslag r samvirkforak

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Henriksen Tommy Takstforum Nord AS Postboks 1200 8009 BODØ Tlf: 75 500610 Mobil: 900 98 180 th@takstforumnord.no Kleivanfeltet 8283 Leinesfjord Markedsverdi: 1 150 000 Bygningstype

Detaljer

Takst over fritidseiendom

Takst over fritidseiendom Nergård Eyvind Takst over fritidseiendom Ekornveien 2 6657 RINDAL Tlf: 71 66 55 59 Mobil: 915 42 657 eyvind@hesbynett.no www.eyvindnergard.no Flønbekken 6613 Gjøra Markedsverdi: 990 000 Låneverdi: 850

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Takst over boligeiendom Kolberg Rune Eiendomstakst AS Pb 760 8001 Bodø Tlf: 900 85850 Mobil: 900 85 850 kolberg@eiendomstakst.no www.eiendomstakst.no Glomveien 12 8160 Glomfjorden Markedsverdi: 1 450 000

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom Roska Bjarte Takst over boligeiendom Postboks 283 6801 FØRDE Tlf: 57 82 07 60 Mobil: 907 44 376 Haresporet 20B, 6800 Førde Markedsverdi: 920 000 Låneverdi: 830 000 Bygningstype Rekke/kjedehus Vedlegg Gårdsnummer

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no

GREPAN - TJØME. www.smartmegling.no GREPAN - TJØME Helt i vannkanten med fantastisk utsikt og bryggeplass Prisant.: 8 000 000,- Adresse: Grepanveien øst 30 P-rom/Bra: 97/99 kvm Tomteareal: 395 kvm Oppdragsnr: 2140027 www.smartmegling.no

Detaljer

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning T- IAKSERINGSTORUND Takst over næringseiendom ttorsveen Wilfy WS YGG.OG TAKSERING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: 970 63 0 Mobil: 970 63 0 Willy, Storsveen@Gmail. com 'flli ygningstype Gårdsnummer

Detaljer

o Leilighet tilknyttet boligbyggelag

o Leilighet tilknyttet boligbyggelag I F.holmAS SKJEMA C TAKST OVER LEILIGHET M.E.DTILK.NYTTET.LEIERETT I Hurdalsgt. 23 12000 Lillestrøm Tlf.: Mobil: 951 4S4 44 14. Eier(e) avadkomstdokumenter INGER-LISE GULLIKSEN Kommune SKEDSMO fici Leilighet

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR KJØP AV EIENDOM

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR KJØP AV EIENDOM SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE JoumalpostI: 11/8656 Arkiv saki.: 11/2017 Saksbehandler: Steinar Johansen Steinar Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 019/12 I KMMUNESTYRE I ato: 08.1

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 2 700 000. Kr 2 350 000. Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 236 Bnr. 216 Kommune: 301 OSLO MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 2 700 000 LÅNEVERDI: Kr 2 350 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Aksje/andelsleilighet 75,0 m² 73,0

Detaljer

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4

Nå skal vi jobbe med kvalitet SIDE 4 B-blad Rturadrss Fagorbundt Postbos 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSALGTE NOEMBER N R. 7 07 ÅRGANG 5 Nå sal v jobb md valtt SIDE 4 I dtt nummr: Når lønna utblr...................

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 320 000. Kr 270 000. Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 90 Bnr. 221 Kommune: 540 SØR-AURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 320 000 LÅNEVERDI: Kr 270 000 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Hytte 17,0 m² 17,0 m² Uthus 3,0

Detaljer

Nærbø. Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ. Prisant.: kr 3 290 000 + omk. Primærrom: 143 m² Eiendomstype: Delt bolig

Nærbø. Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ. Prisant.: kr 3 290 000 + omk. Primærrom: 143 m² Eiendomstype: Delt bolig Nærbø Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Prisant.: kr 3 290 000 + omk. Primærrom: 143 m² Eiendomstype: Delt bolig Innhold 04 Kort om eiendommen 07 Informasjon om eiendommen 10 Andre opplysninger 14 Vedlegg 35 Budskjema

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTESKOEN PRISANTYDNING: KR 4.490.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Leinesfjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - Gode leieavtaler - Fin og sentral beliggenhet - Etterspørsel

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer