ETV Q20/Q25. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15"

Transkript

1 ETV Q20/Q Bruksanvisning N

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20 ETV Q25 Videre data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter løftestativets høyde og de lokale forholdene: Stående, med montert løftestativ (ved lave høyder) Stående, med delvis montert løftestativ, bøyd mot førerens vernetak (ved middels høyder), hydraulikkledningen for løftefunksjonen er avskilt. Stående, med demontert løftestativ (ved større høyder), alle hydraulikkledninger mellom grunnapparat og løftestativ er avskilt. f Sikkerhetshenvisninger for sammenbygningen og igangsettingen Sammenbyggingen av kjøretøyet på bruksstedet, igangsettingen og innføringen av føreren får kun gjøres av skolert og autorisert personale fra produsenten. Først etter at løftestativet ble montert skikkelig, får hydraulikkledningene forbindes med grensesnitt grunnapparat / løftestativ, og trucken tas i bruk N 1

5 N

6 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

7 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

8 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne Definisjon av kjøreretning Komponentbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Effektdata Mål Vekt Dekk Batteri Hydraulikk Vekt master EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Oversikt plassering av merking Typeskilt Truckens lasteevneskilt Tippsikkerhet Vindbelastning C Transport og første gangs igangsetting Transport Lasting med kran Laste trucken med kran Sikre trucken for transport Første igangsetting

9 D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Generelt ved omgang med batterier Batterityper Åpne batteridekselet Lad batteriet Demontere og installere batteri Demontere og montere batteriet med kranredskap Batteriuttak på siden E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Anviserenhet Forberede trucken for drift Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting Gå inn og ut Innrette førerplassen Sette trucken i drift Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar NØDSTOPP Nødstopp Kjøring Bremsing Styring Innstilling av gaflene Løfting, transport og medsetting av last Betjening av tilleggsutstyr Montering av tilleggsutstyr Nødsenking Parker trucken forsvarlig Hjelp ved feil Berge trucken Varselmeldinger Tilleggsutstyr Tastaturet CanCode ISM-tilgangsmodul(o) Arbeidslyskaster Kamerasystem Roterende lys Løftehøydeutkopling (HHA) Elektrisk løftebegrensning (ESA) Sideforskyver midtstilling Spenningsomformer 12 V DC/24 V DC Tast gaffel vannrett Veiefunksjon Knappen Frigivelse klemmefunksjon Værbeskyttet kabin

10 F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Rengjøringsarbeid Arbeid på det elektriske anlegget Driftsmidler og gamle deler Dekk Løftekjeder Hydraulikkanlegg Energilagrende komponenter Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Sikker løfting og oppjekking av trucken Fjerne setedekselet Kontrollere hydraulikkoljenivået Kontrollere de elektriske sikringene Kontrollere hjulenes fastgjøring Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Eier/operatør Kundetjeneste

11 10

12 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

13 N

14 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i bruksanvisningen. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er angitt på lasteevneskiltet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på lastopptaksmidlet eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må løftes helt opp, se "Løfting, transport og medsetting av last" på side 94. FORSIKTIG! Fare for ulykker på grunn av redusert stabilitet Utkjørte deler av masten under kjøring uten og med last reduserer truckens stabilitet. Kjør kun med tilbaketrukket mastholder, tilbaketiltet mast og nedsenket lastopptaksmiddel. Løfting og senking av last. Innsetting og uthenting av last. Transport av senket last. Kjøring med løftet last (>30 cm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. 11

15 3 Tillatte bruksbetingelser Z FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene nå ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde -25 C til +40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Tillatte flate- og punktbelastninger må ikke overskrides. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av eieren/operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger opp til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transporter last pekende opp mot bakken. Bruk på delvis offentlig vei. For bruk i ekstreme forhold kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt. 12

16 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f. eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. LES DETTE Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsutstyr som påvirker truckens funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 13

17 14

18 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse ETV Q20/Q25 er en elektrisk frisikt skyvemast-gaffeltruck i trehjulsutførelse, med sete på tvers av kjøreretningen Den er beregnet for bruk på flatt gulv for løfting og transport av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor og innenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Den kan stable og plukke gods samt transportere gods over lengre strekninger. 2 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. ETVQ20 ETV Typebetegnelse Q Byggeserie 20 Nominell lasteevne x 100 kg Den nominelle lasteevnen motsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lasteevneskiltet på trucken. 15

19 3 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: Pos. Kjøreretning 1 Venstre 2 Drivverksretning 3 Lastretning 4 Høyre 16

20 4 Komponentbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 5 t Førervern 12 t Betjenings- og anvisningsenhet 6 t Betjeningsenhet 13 t Pedal utløser batterivogn 7 t Mast 14 t Dødmannsbryter 8 t Friløftsylinder 15 t Bremsepedal 9 t SOLO-PILOT 16 t Kjørepedal o MULTI-PILOT 17 t Drivhjul 62 t NØDSTOPP-bryter 18 t Hjularmer 11 t Nøkkelbryter 19 t Lasthjul o CanCode o ISM-tilgangsmodul t Standardutstyr o Tilleggsutstyr 17

21 5 Funksjonsbeskrivelse Z Sikkerhetsanordninger En lukket truckprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av ETV Q20/Q25. Føreren er beskyttet av vernetaket (5). Drivhjulet (17) og lasthjulene (19) er beskyttet av en stabil støtfanger. Selv om det brukes av avskjerming av drivhjulet, finnes fremdeles det en restrisiko for tredjeperson. I nødssituasjoner kan alle elektriske funksjoner raskt koples ut med NØDSTOPPbryteren (62). Rørbruddsikringen i løftesylinderen begrenser senkehastigheten ved feil i hydraulikksystemet. Nødstopp-sikkerhetskonsept Ved registrerte feil utløser nødstoppen automatisk en nedbremsing av trucken til stillstand. Kontrollindikatorene på betjenings- og anvisningsenheten viser nødstopp. Hver gang trucken slås på, gjennomfører systemet en selvdiagnose som bare løsner parkeringsbremsen (= nødstopp) dersom funksjonskontrollen er positiv. Dødmannsbryter Dødmannstasten (14) til venstre i fotplassen må være trykket inn for at føreren skal kunne arbeide med trucken. Dersom foten flyttes bort fra dødmannstasten (14), blokkeres løfte- og kjørefunksjonene. Styre- og bremsefunksjonene er fortsatt aktive. Funksjonen til dødmannstasten kan stilles inn slik at parkeringsbremsen aktiveres etter en innstillbar tid etter at dødmannstasten (14) er frigjort (beskyttelse mot utilsiktet rulling). 18

22 Førerplass Førerplassen er ergonomisk utført med stor fotplass. Føreren kan stille inn førersetet, styrehodet og SOLO-PILOT (9) for ergonomisk arbeidsstilling. Kjøre- og bremsepedal (16, 15) er plassert på samme måte som i en bil. Curve Control Automatisk hastighetsreduksjon ved kjøring i svinger. Curve Control (kurvekontroll) begrenser kjørehastigheten og akselerasjonen ved kjøring i svinger. Faren for eskalering eller velting reduseres. Drivaggregat Hele drivaggregatet er skrudd inn i truckrammen. En fast trefasevekselstrømmotor med en effekt på 6,9 kw driver drivhjulet (17) via et tannhjulsgir. Den elektroniske kjørecontrolleren sørger for trinnløst turtall i kjøremotoren, slik at man får en jevn, rykkfri start, hurtig akselerasjon og elektronisk regulert nedbremsing med energigjenvinning. Betjenings- og visningsinstrumenter Betjeningselementer, indikatorer og displayer er oversiktlig plassert. Den logisk oppbygde SOLO-PILOT (9) muliggjør enhåndsbetjening av funksjonene kjøreretning, løfte/senke, mastskyv fremover/bakover, masttilting, sideforskyvning venstre/høyre i sideforskyvningsdrift samt tilleggshydraulikk HF5 (o) og horn. Visningsinstrumenter Betjenings- og anvisningsenhet (12) med integrert visning av gjenværende tid, batteriutladingsindikator, løfte- og kjøreprofilinnstilling og hjulvinkelindikering. På betjenings- og anvisningsenheten (12) er batteriutladingsindikator og driftstimeteller kombinert. Utladingsindikatoren er designet som en utladingsvokter som kopler ut hevefunksjonen ved nesten utladet batteri. Dette for å hindre en dyputlading av batteriet. 19

23 Bremseanlegg Det hydraulisk-elektriske bremsesystemet består av tre uavhengige bremsesystemer. Når bremsepedalen (15) trykkes, innledes en nedbremsing av kjøremotoren. Lasthjulsbremsen betjenes hydraulisk. Parkeringsbremsen betjenes elektrisk og virker mekanisk (trykkfjær) på en magnetbrems montert i drivverket. Denne bremsen brukes også ved nødbremsing. Når parkeringsbremsen er aktivert, lyser en varselanviser. Feil i styre- og bremsesystemet (nødstopp aktivert) indikeres på betjenings- og anvisningsenheten. Styring Elektrisk firehjulsstyring som styres elektronisk i ulike servomodus. Drivhjulet (17) og lasthjulene (19) styres enkeltvis via servomotorer. En elektronisk regulering sørger for optimal hjulstilling ved kjøring på trange steder. Valg av servomodus og funksjonsvisning for servomodus utføres på betjeningsenheten (6). Det regulerbare rattet fungerer som styringsgiver i sin posisjon. Elektrisk anlegg 48 V-anlegg som toledersystem. Standard elektroniske kjøre-, løfte- og servocontroller. Den elektroniske framdriftsstyringen regulerer kjørehastigheten trinnløst, og muliggjør motstrømsbremsing ved omkobling av kjøreretningen. Med betjenings- og anvisningsenheten (12) kan kjøre- og løfteparametre stilles inn etter behov. Varselanviser, feilindikasjoner og servicefunksjoner vises også på betjeningsog anvisningsenheten. Batterityper se "Batterityper" på side

24 Mast Truckene er utstyrt med gaffeltilt eller opplagrede teleskop-frisiktsmaster i mastholderen som kan skråstilles. Justerbare sideruller og glidestykker fanger opp sidebelastningen på gaffelryggen når last er lagret på den ene siden. Gaffelarmene er festet til gaffelryggen og kan justeres. For tredelt friløftmast (DZ-mast) skjer gaffelbordets første løft (friløft) uten at totalhøyden endres grunnet en friløftsylinder (8). Hydraulisk anlegg Det hydrauliske anlegget drives av et pumpeaggregat med trefasevekselstrømmotor og støysvak presisjonshøytrykkspumpe. Styring av det hydrauliske anlegget utføres med SOLO-PILOT (9). Mastholder Mastholderen er opplagret på støtteruller. Skyving forover og bakover skjer direkte ved hjelp av en enkelt-teleskop skyvesylinder. Løpeskinnene for mastholderen er boltet på hjularmene (18). Mastframskyvningsdemping (o) Demping av ettersvinging for utkjørt mast og reduksjon av kjørehastighet til sneglefart ved løfting av last ut over friløft. Hastighetsøkning ved friløft På trucker med en løftehøyde fra 3600 mm er skyve- og tilthastigheten i friløftområdet økt for å bedre omslagseffekten. Disse høye hastighetene er ikke mulige i mastløftområdet. Ved overgang fra friløft- til mastløftområdet blir skyve- og tilthastigheten automatisk redusert. Tilleggsutstyr Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr. 21

25 6 Tekniske data Z Angivelse av tekniske data overholder den tyske forskriften "Typeark for trucker". Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 6.1 Effektdata Betegnelse ETV Q20 ETV Q25 Q Lasteevne (ved c = 600 mm) kg Kjørehastighet drivverksretning 14,0 14,0 km/t med / uten last Kjørehastighet gaffelretning med / 11,0 11,0 km/t uten last Løftehastighet med/uten last 0,32/0,60 0,30/0,60 m/s (±10 %) Senkehastighet med / uten last 0,50/0,50 0,50/0,50 m/s (-15 %) Skyvehastighet med/uten last a) 0,12/0,12 0,12/0,12 m/s Klatreevne med/uten last 7/11 6/11 % Maksimal klatreevne (KB 5 min) 10/15 10/15 % med/uten last Akselerasjon med / uten last 4,6/4,3 5,0/4,4 m/s Drivmotor, effekt S2 60 min 6,9 6,9 kw Løftemotor, effekt S3 15 % 10,0 10,0 kw a) Mastavhengig 22

26 6.2 Mål h 4 h 1 h 3 h 6 l 4 c l h 2 h 7 Q h m 2 l 2 y x x 1 s l 7 Wk D e b 3 b 2 b 5 b 4 b 11 b 1 Wa a 2 Ast a 2 23

27 Betegnelse ETV Q20 ETV Q25 s/e/l Gaffelarmmål 50/140/ /140/1150 mm c Lastens tyngdepunktavstand mm x Lastavstand mast trukket tilbake a) mm x 1 Lastavstand mast skjøvet fram a) mm y Hjulavstand mm h 6 Høyde over vernetak mm h 7 Setehøyde / ståhøyde mm h 8 Høyde hjularm mm l 1 Totallengde a) mm l 2 Lengde inkl. gaffelrygg a) mm l 4 Fremskyvning a) mm l 7 Lengde over hjularmer mm b 1 / Totalbredde 1760/1270 mm b 2 b 3 Gaffelbordbredde 800 mm b 4 Bredde mellom hjularmer/ 940 mm lasteflater b 5 Utvendig gaffelavstand (min/ 356/737 mm maks) b 11 Sporvidde, bak 1420 mm Wa Snuradius d) mm Ast Arbeidsgangbrede a) mm ved paller 1000 x 1200, lengderetning Ast Arbeidsgangbredde a) mm ved paller 800 x 1200, tverretning D Truckdiagonal d) mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/ 95 mm bakaksel Tilt mast / b) 1/5 a)verdiene gjelder for batteristørrelse 48V/620Ah, andre batteristørrelser forandrer disse verdiene b)mastavhengig c) i gaffelretning 11 km/t d)snuradius ved svinging på stedet: 1230 mm 24

28 6.2.1 Dimensjon standard mastutførelse 6.3 Vekt Betegnelse Tredelt friløftmast (DZ) Tredelt friløftmast (DZ) forsterket h 1 Høyde mast kjørt ned mm h 2 Friløft mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Høyde mast kjørt opp mm Betegnelse Tredelt friløftmast (DZ) Tredelt friløftmast (DZ) forsterket Egenvekt inkludert batteri a) kg Aksellast uten last foran/bak 2310/ /1660 kg Aksellast gaffel frem med last 670/ /6050 kg foran/bak Aksellast gaffel tilbake med last foran/bak 1940/ /4390 kg a) Verdiene gjelder for batteristørrelse 48V/620Ah, andre batteristørrelser og master forandrer disse verdiene. 25

29 6.4 Dekk Betegnelse ETV Q20 ETV Q25 Hjul Vulkollan Dekkstørrelse foran (drivhjul) 343 x 140 mm Dekkstørrelse bak (lasthjul) 343 x 140 mm Hjul, antall foran / bak (x=drivhjul) 1x/2 6.5 Batteri Tillatte batterityper se "Batterityper" på side Hydraulikk Betegnelse ETV Q20 ETV Q25 Arbeidstrykk for tilleggsutstyr bar Oljestrøm for tilleggsutstyr l/min 26

30 6.7 Vekt master Vekten på mastene kan regnes ut ved hjelp av formlene som er angitt nedenfor. De nødvendige data som trucknavn, konstruksjon og lengde på utkjørt mast (mastehøyde) fremgår av typeskiltet. Vekten på trucken og batteriet kan avleses på typeskiltet Eksempel vektbestemmelse mast ETV Q20 GNE DZ 3750 kg 1306/1371 kg 23 Trucknavn (20): ETV Q20 Mast (22): Baktrekk; GNE Vekt mast = 1,1 x løftehøyde (22) kg Vekt mast = 1,1 * kg = 1304 kg Oversikt over formlene som skal anvendes Truckserie Konstruksjon Beregning ETV Q20/Q25 Standard Vekt = 1,0 x løftehøyde kg ETV Q20/Q25 Baktrekk; GNE Vekt = 1,2 x løftehøyde kg ETV Q20/Q25 Gaffelspreder (ZG) Vekt = 1,0 x løftehøyde kg 27

31 6.8 EN-standarder Z Z Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå ETV Q20/Q25: 70 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon ETV Q20/Q25 MSG 20: 66 m/s² ETV Q20/Q25 MSG 65: 0,81 m/s² Iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for på førerplassen er i følge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/ EF/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 165. Den interne nøyaktigheten til målekjeden ligger ved 21 C på ± 0,02 m/s². Øvrige avvik er fremfor alt mulig gjennom posisjoneringen av sensorene samt forskjellig førervekt. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 28

32 6.9 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift -25 C opp til +40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse Elektriske krav Produsenten bekrefter overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for trucker - elektriske krav". 29

33 7 Plassering av merking og typeskilt 7.1 Oversikt plassering av merking 24 25, 26, mv 1,5 V

34 Pos. Betegnelse 24 Ta på sikkerhetsbeltet 25 Lasteevneskilt, lasteevne/sideforskyver 26 Lasteevneskilt, lasteevne / tyngdepunkt for last /løftehøyde 27 Lasteevneskilt, lasteevne / tyngdepunkt for last /gaffelarmer 28 Forbudsskilt "Opphold under last er forbudt" 29 Forbudsskilt "Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten" 30 Skilt "Sluttkontroll gjennomført" 31 Festepunkter for lossing med kran 32 Kontrolloblat (o) 33 Serienr., truck 34 Typeskilt, truck 35 Oversikt over reservedelsnumre elektronikkomponenter 36 Varselskilt: Forsiktig! Elektronikk med lavspenning 37 OBS: Følg bruksanvisningen! 38 Påfyllingsstuss hydraulikkolje" 39 Festepunkter for jekk 31

35 7.2 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 20 Type 43 Byggår 40 Serienummer 44 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 41 Nominell lasteevne i kg 45 Motoreffekt 42 Batterispenning i V 23 Batteriets vekt min./maks. i kg 21 Egenvekt uten batteri i kg 46 Produsent 22 Opsjon 47 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (40) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler Plassering serienummer Serienummeret finner du på tverrveggen i batterirommet nede til venstre (33) 32

36 7.3 Truckens lasteevneskilt Lasteevneskilt Lasteevneskiltet (26) angir truckens lasteevne Q i kg med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et normert tyngdepunktavstand for lasten* C (i mm) samt ønsket løftehøyde H (i mm). Pilsymbolene (48) på indre eller ytre master viser føreren når grenseverdiene for de løftehøydene som er angitt i lastdiagrammet, er nådd. *)Lastens normerte tyngdepunktavstand tar også hensyn til lastbredden i tillegg til lastehøyden X.XXXX.XX.XX Utførelse lasteevneskilt etter australske retningslinjer (59) 59 Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes Med lastens tyngdepunktavstand C på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm, er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg Lastdiagram, tilleggsutstyr Lasteevneskiltet for påmontert utstyr er plassert ved siden av lasteevneskiltet for trucken, og angir truckens lasteevne Q (i kg) i forbindelse med det respektive påmonterte utstyret. Serienummeret for det påmonterte utstyret som er oppgitt i lasteevneskiltet, må stemme overens med typeskiltet for det påmonterte utstyret. 33

37 7.3.3 Lasteevneskilt sideforskyver Lasteevneskiltet (25) angir den reduserte lasteevnen Q kg sideforskyver kjørt ut Løftepunkter for jekk Skiltet "Løftepunkt for jekk" (39) viser punktene for løfting og oppbukking av trucken (se "Vedlikehold av trucken" på side 143)

38 8 Tippsikkerhet Truckens tippsikkerhet er testet etter de nyeste tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: Batteristørrelse og -vekt Hjul Mast Tilleggsutstyr Lasten som transporteres (størrelse, vekt, tyngdepunkt) Bakkeklaring, f.eks. modifisering av støttesopper Mastholderanslagenes posisjon En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten. Et batteri som er skjøvet fremover eller ikke låst fører til redusert stabilitet. 8.1 Vindbelastning Ved løfting, senking og transport av last med store flater kan vindbelastninger påvirke truckens tippsikkerhet Dersom lett last blir utsatt for vindbelastning, må lasten sikres spesielt godt. Dermed forhindres at lasten sklir eller faller av. I begge tilfeller må driften innstilles. 35

39 36

40 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport kan skje på én av tre måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med delvis montert mast lent mot vernetaket (ved middels totalhøyde), hydraulikkledningen for løftefunksjonen er koblet fra. Liggende med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle mekaniske tilkoblinger og alle hydraulikkledninger mellom basismodellen og masten er koblet fra. Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting ADVARSEL! Montering av trucken på stedet, igangsetting og innvisning av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Først når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene kobles til koblingspunktene på basismodellen, og masten og trucken tas i bruk. 37

41 2 Lasting med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossingen. Trucken må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken ved hjelp av et føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. Bruk personlig verneutstyr (f. eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, og ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. Løftestropper skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. 38

42 2.1 Laste trucken med kran FORSIKTIG! Masten kan skades Lasting med kran er bare beregnet for transport før første gangs igangsetting. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 FARE! Fare for ulykker ved at kranredskapet ryker Benytt bare kranredskap med tilstrekkelig løfteevne. Transportvekt = Truckens egenvekt (+ batterivekt på elektrotrucker). Masten må være bøyd helt tilbake. Kranredskapen på masten må ha en fri minimumslengde på 2 m. Løftestroppene for kranredskapen må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med påmontert utstyr eller førervernet når trucken løftes. Ikke gå under hengende last. Bare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. Bruk vernesko ved lossing av trucken med kran. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. 39

43 Laste trucken med kran Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 109. Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap Løftestropper Kile Fremgangsmåte Legg taustropper rundt de to løftepunktene (49) på vernetaket. Fest kranredskapen i de to løftepunktene (50) på hjularmen. Laste opp trucken. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 109. Sikre trucken mot å rulle utilsiktet med kiler! Trucken er lastet opp. 40

44 Laste truck og kabin med kran Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 109. Nødvendig verktøy og materialer Tilstrekkelig bred travers Kranredskap med krok Kile Trucken er lastet opp Fremgangsmåte Fest kranredskapen i løftepunktene (51). ZKranlasting av truck med værbeskyttet kabin (o) eller fryseromskabin (o) er mulig kun i begrenset omfang. På grunn av fare for at vindusruten skal knuse, må ikke kranredskap eller taustropper legges over frontdøren. Laste opp trucken. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 109. Sikre trucken mot å rulle utilsiktet med kiler! 41

45 3 Sikre trucken for transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lossingen må derfor kun utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Bruk sklisikre materialer for å sikre lasten (paller, kiler,...), f. eks. en antiglimatte. Sikre trucken for transport Forutsetninger 2 spennstropper Fremgangsmåte Trekk lasteremmene (53) gjennom gjennomføringen på førervernet. Fest lasteremmene (53) til forankringsringene. Stram lasteremmene (53) ved hjelp av en spennmekanisme (52). Trucken er sikret for transport

46 4 Første igangsetting ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av feil montering Montering av trucken på stedet, igangsetting og instruksjon av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Z ADVARSEL! Fare på grunn av bruk av uegnede energikilder Likerettet vekselstrøm skader byggegruppene (controllere, sensorer, motorer osv.) på det elektroniske anlegget. Uegnede kabelforbindelser (for lange, for lite ledningstverrsnitt) til batteriet (slepekabel) kan bli overopphetet og dermed sette trucken og batteriet i brann. Trucken må kun kjøres med batteristrøm. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm². Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett. Sett inn batteriet hvis nødvendig, se "Demontere og installere batteri" på side 52, batterikabelen må ikke skades. Lad batteriet, se "Lad batteriet" på side 51. Innstillingene til trucken må stemme overens med batteritypen (når kunden installerer batteriet). Kontroller hydraulikkoljenivået, korriger om nødvendig (se "Kontrollere hydraulikkoljenivået" på side 154). Ta trucken i drift (se "Sette trucken i drift" på side 76). Trucken er driftsklar. 43

47 44

48 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres, skal anvisningene i denne bruksanvisningen samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. FORSIKTIG! Fare for etseskader pga. bruk av uegnet brannslukningsutstyr Ved brann kan det oppstå en reaksjon med batterisyren hvis ilden slukkes med vann. Dette kan føre til etseskader pga. syren. Bruk et pulverbrannslukkingsapparat. Brennende batterier må aldri slukkes med vann. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. FORSIKTIG! Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 45

49 1.1 Generelt ved omgang med batterier ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Bruk av uegnede batterier kan føre til ulykker Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens stabilitet og lasteevne. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved montering av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se "Parker trucken forsvarlig" på side 109). 46

50 2 Batterityper FORSIKTIG! Bruk bare batterier der dekselet eller de speningsførende delene er isolert. Batterivekten er angitt på batteriets typeskilt. Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper, avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard under angivelse av batterikapasiteten: Batteritype Kapasitet Med ekstra effekt (HX) Vekt [kg] 1 48 V - 4PzS 560 Ah 620 Ah V - 5PzS 700 Ah 775 Ah V - 6PzS 840 Ah 930 Ah Toleranse +/- 5 % 47

51 3 Åpne batteridekselet FORSIKTIG! Fare for ulykker pga. bevegelige deler Når batteriet blottlegges, kjøres masten. Det er da økt klemfare og fare for ulykker i fareområdet. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Når mastholderen skyves, må det ikke befinne seg noe mellom batteriet og mastholderen Åpne batteridekselet Forutsetninger Trucken er driftsklar, se "Forberede trucken for drift" på side 66. Fremgangsmåte Trekk SOLO-PILOT-spaken (55) i pilens retning (U), kjør mastholderen retning batteriet til anslag. Slipp opp SOLO-PILOT (9) (masten befinner seg i endestilling). Trekk SOLO-PILOT (9) på nytt i pilens retning (U) og kjør mastholderen i retning batteriet til anslag (forberedelse til frigjøring av batteriet) og hold den i denne posisjonen. T 55 U 9 48

52 Lås opp batteriutløserpedalen (56) med høyre fot og hold den i denne posisjonen. 56 Z Z Lysflaten "Batteri frigjort" (rødt grafikksymbol) (54) lyser på anvisningsenheten. Trykk SOLO-PILOT (55) i pilens retning (T) og skyv mastholderen med sammenkoblet batterivogn så langt frem at batteriet ligger åpent og klart til vedlikehold. Slipp batteriutløserpedalen (56). Kople ut NØDSTOPP-bryter og nøkkelbryter. Batteriutløserens sikkerhetsbryter gjør at kun langsom hastighet er mulig så lenge batterivognen er opplåst og kontrollyset (54) lyser. Før trucken kan tas i bruk igjen må batterivognen skyves tilbake til utgangsposisjonen, slik at batterivognen og mastholderen kan kobles fra hverandre. Kontrollindikatoren (54) må være slukket Batteriet er tilgjengelig. 49

53 Z Z Kjøre inn batteriet Forutsetninger Trucken er driftsklar, se "Forberede trucken for drift" på side 66. Batteriet er tilgjengelig. Fremgangsmåte Trekk SOLO-PILOT-spaken (55) i pilens retning (U) og kjør inn mastholderen. Rødt grafikksymbol "Batteri frigjort" (54) slukker på anvisningsenheten. Batteriutløserens sikkerhetsbryter gjør at kun langsom hastighet er mulig så lenge batterivognen er opplåst og kontrollyset (54) lyser. Før trucken kan tas i bruk igjen må batterivognen skyves tilbake til utgangsposisjonen, slik at batterivognen og mastholderen kan kobles fra hverandre. Kontrollindikatoren (54) må være slukket Batteriet er kjørt inn. 50

54 4 Lad batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Overflatene på battericellene må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Lade batteriet Forutsetninger Batteriet er tilgjengelig, se "Åpne batteridekselet" på side 48. Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Fremgangsmåte Kople batteriladerens kabel til batteristikkeren. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladeren. Batteriet er ladet. 51

55 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. 52

56 5.1 Demontere og montere batteriet med kranredskap Z Avmontere batteriet Forutsetninger Batteriet er tilgjengelig,se "Åpne batteridekselet" på side 48. Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap Fremgangsmåte Løsne kontramutteren (58) til batterisperren (57). Løsne sikringsskruen (59). Trekk ut batterisperren (57). Fjern batteridekslet. Fest kranredskapet på begge sider av batterikassen. Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Trekkraften fra løfteutstyret må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Ved hjelp av løfteutstyr løftes batteriet og tas ut sideveis. Batteriet er demontert. 53

57 Montering av batteriet Forutsetninger Batteriet er montert ut. Batteridekslet er fjernet. Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap Fremgangsmåte Fest kranredskapet på begge sider av batterikassen. Ved hjelp av kranredskap løftes batteriet og senkes ned sideveis. Stikk inn batterisperren (57). På batterisperren (57) må sikringsskruen (59) og kontramutteren (58) hhv. håndtaket (60) strammes til. Koble batteristikkeren til trucken. Sett på plass batteridekslet. Batteriet er montert inn. 5.2 Batteriuttak på siden

58 Montere ut batteri med batterivogn Nødvendig verktøy og materialer Batterivogn Fremgangsmåte FORSIKTIG! Usikret batteri gir fare for uhell Hvis trucken ikke står vannrett, kan batteriet rulle ut når batterilåsen (57) fjernes. Parker trucken i vannrett posisjon. Løsne håndtaket (o) (60). Trekk ut batterisperren (57). Fjern batteridekslet. Trekk batteriet sideveis på batterivognen. Batteriet er montert ut. 55

59 LES DETTE Skader pga. klemming på batterikabelen Når batteriet kjøres inn, kan det oppstå klemminger hvis batterikabelen monteres uten kabelføring. Batteriet skal bare monteres med kabelføring (61). Kabelføringen (61) må passe til batteriet. Lengden på batterikabelen avhenger av batteritypen. Når det fabrikkmonterte batteriet skal byttes, må produsentens kundetjeneste kontaktes. 61 Montere inn batteri med batterivogn Forutsetninger Batteriet er montert ut. Batteridekslet er fjernet. Nødvendig verktøy og materialer Batterivogn Fremgangsmåte Kjør batteriet med batterivognen ved siden av trucken. Skyv batteriet fra batterivognen og inn i batterirommet. Stikk inn batterisperren (57). På batterisperren (57) må sikringsskruen (59) og kontramutteren (58) hhv. håndtaket (60) strammes til. Koble batteristikkeren til trucken. Sett på plass batteridekslet. Batteriet er montert inn. 56

60 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Brukerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne bruksanvisningen. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til overordnet. Usikre trucker (f. eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Uten tillatelse og uten spesiell opplæring må ikke føreren utføre noen form for reparasjoner eller forandringer på trucken. Føreren må ikke deaktivere eller justeres sikkerhetsinnretninger eller brytere. 57

61 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, lastopptaksmidlet eller lasten. Dette området omfatter også områder som kan treffes av last eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. ADVARSEL! Fare for ulykker ved at gjenstander faller ned Under drift av trucken kan gjenstander som faller ned skade føreren. Mens trucken er i drift, må føreren oppholde seg i det beskyttede området av førervernet. Sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisinger Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se "Plassering av merking og typeskilt" på side 30) og varselhenvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. FORSIKTIG! Fare for personskade på grunn av redusert klaring over hodet Trucker med redusert klaring over hodet er utstyrt med et varselskilt i førerens synsfelt. Den maksimale kroppshøyden på dette varselskiltet må alltid overholdes. Klaringen over hodet blir dessuten redusert når man bruker vernehjelm. FORSIKTIG! Fare for ulykker på grunn av redusert stabilitet Utkjørte deler av masten under kjøring uten og med last reduserer truckens stabilitet. Kjør kun med tilbaketrukket mastholder, tilbaketiltet mast og nedsenket lastopptaksmiddel. 58

62 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer

63 Pos. Betjenings- og Funksjon visningselement 9 SOLO-PILOT t Betjening av funksjonene: 63 MULTI-PILOT o Kjøreretning framover/bakover Løfte/senke lastopptaksmiddel Tilte mast fremover / bakover Horntast Sideforskyver venstre / høyre (o) Tilleggshydraulikk (o) Mastframskyvning fram/tilbake 11 Nøkkelbryter t Koble styrestrømmen på og av. Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende. ISM-tilgangsmodul o Kodeinnstillinger og innkopling av trucken. Kodelås 12 Betjenings- og anvisningsenhet t Viser viktige kjøre- og løfteparametere; framstilling av servomodus, varselindikatorer, feilbetjeningsindikatorerog serviceindikatorer 13 Låse opp batterivogn t Låser opp batterivognen 14 Dødmannsbryter t Ikke aktivert: Kjøring og hydrauliske funksjoner ikke mulig, trucken bremser opp. Aktivert: Kjøring og hydrauliske funksjoner er frigitt. 15 Bremsepedal t Trinnløs regulering av nedbremsingen. 16 Kjørepedal t Trinnløs regulering av kjørehastigheten 62 NØDSTOPP-bryter Strømkretsen brytes. Alle elektriske funksjoner blir deaktivert. Trallen blir tvangsbremset. 64 Håndtak t 65 Låsing av rattsøylen t 66 Tast hjulvinkel t Skifte svingeområde 180 og Tast sideforskyver o Sideforskyver kjøres til midtstilling midtstilling 68 Tast veiefunksjon o Veie lasten 69 Knapp lastegaffel o Plasser lastegaffelen vannrett vannrett 70 Forbikoblingstast ESA og o Forhindrer skader på trucken eller lasten. HHA 71 Låsing for armstøtte t Justering av armstøtten i lengderetningen 116 Betjeningsenhet kjøremodus t Valg av kjøremodus 60

64 2.1 Anviserenhet Beskrivelse Førerdisplayet viser truckens brukergrensesnitt. Den fungerer som visnings- og betjeningsenhet for brukeren. Truckinnstillingene foretas ved å betjene de fire knappene (92, 93, 95, 96). Lysdiodene for de 11 lysflatene (54, 89-89) kan vise 3 tilstander: På, blinkende eller av. Anvisningsenheten gir informasjon om kjøreretning, aktuell hjulvinkel, batteriets ladetilstand og andre valgte truckparametere

65 Pos. Betegnelse Funksjon 54 Visning batterilås Rødt grafikksymbol lyser når batteriet er låst opp. 72 Indikering av langsom kjøring Grønt grafikksymbol lyser når langsom kjøring er valgt. Kjørehastigheten er begrenset. 73 Visning sideforskyver midtstilling Grønt grafikksymbol lyser når sideforskyveren er plassert i midten. 74 Servicemodus Gult grafikksymbol Blinker når serviceintervallet er utløpt. Blinker raskt når service-pc og truck er koblet sammen. 75 Hjulvinkel Visning av hjulvinkel i 30 -trinn. 76 Visning av kjøreretning 77 Visning av gjenværende verdi Visning av kjøreretning og servomodus Halvsirkel = 180 Sirkel = 360 endeløs styring Visning av restkjøretid med innebygde batterier i formatet timer:minutter 78 Klokkeslett Visning av klokkeslett i format timer:minutter 79 Visning av Visning av batteriets ladetilstand. ladetilstand 80 Utladingsindikator Visning av batteriets ladetilstand. 81 Visning av kjørehastighet Visning av innstilt hastighet (drivretning) for den aktuelle profilen som søyler Gafler vannrett Grønt grafikksymbol lyser når lastopptaksmidlet er plassert vannrett. 83 Visning av løftehastighet Visning av innstilt hastighet (løfting) for den aktuelle profilen som søyler Visning løfteende Gult grafikksymbol Lyser når løfteende er nådd. Blinker når sikkerhetshøyden er underskredet. 85 Profilnummer Visning av profilnummeret til kjøreprofilen 1,2 eller Dødmannsbryter Gult grafikksymbol Lyser når dødmannsbryteren ikke er trykket inn. Trucken er ikke driftsklar. Blinker når dødmannsbryteren aktiveres under systemstart. 62

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning 51123200 05.10 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

1160 ehoftrac Hoftrac

1160 ehoftrac Hoftrac 1160 ehoftrac Hoftrac Tekniske data Elektrisk motor Drivmotor, klasse S2 (60 minutter) Løftemotor, klasse S3 (15%) 6,5 kw 9 kw Standard batteri Batterispenning Kapasitet K5 Batterivekt Ladetid 48 V 240

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201501 DOC: 841616 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 5 1.1. Generelt 5 1.2. Sjekkliste sikkerhet 5 2. Symboler i monteringsanvisning 7 3.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten PERI CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING Innhold A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 Brukerveiledning Oversikt Sikkerhetshenvisninger Bruk etter hensikten Bruk Typeskilt, godkjenning Lagring

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201401 DOC: 841618 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Bruksanvisning 51159143 07.15 N SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer