AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning AMW 22 AMW 22p

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p"

Transkript

1 AMW 22 / AMW 22p Bruksanvisning N AMW 22 AMW 22p

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMW 22 AMW 22p Øvrige data På oppdrag Dato N EF-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overholder de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskindirektiv) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t o Angir standardutstyr Angir ekstrautstyr 5

5 6

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Kalibrert veiesystem (AMW 22p) Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over byggegruppene på trucken Oversikt over byggegruppene på veiesystemet Tekniske data Effektdata Vektvisning veiesystem Veieavvik veiesystemet Mål Vekt Batterier Dekk Bruksbetingelser Plassering av merking og typeskilt Vindbelastning C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Transport Første igangsetting D Batterier/oppladbare batterier - skifte/lade Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av batterier og oppladbare batterier Spenningsforsyning SAMW Spenningsforsyning AMW 22p

7 E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Sette trucken i drift Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Parker trucken forsvarlig Skyve/trekke, styre og bremse Skyve/trekke Styring Bremsing Løfting, transport og medsetting av last Veieinnretning AMW 22 / AMW 22p standard (t) Veieinnretning AMW 22p spesialutførelse (o) Veieinnretning AMW 22p spesialutførelse kalibrert (o) Skriver (o) Hjelp ved feil Lasten kan ikke løftes F Kontroller på trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for kontroller Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av kontrollene Forberede trucken for kontroller (o) Kontroller og still inn den fotbetjente parkeringsbremsen Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Kontroller som skal utføres av eieren

8 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i bruksanvisningen. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt på typeskiltet, og må overholdes. Lasten må ligge helt inn på lastopptaksmidlet og løftes helt opp. Følgende gjøremål er tiltenkt og tillatt: Løfting og senking av last. Transport av senket last. Følgende gjøremål er forbudt: Transport og løfting av personer. Skyving eller trekking av last. Plukke opp lang last på tvers. 3 Tillatte bruksbetingelser Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde se "Bruksbetingelser" på side 16. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av eieren/operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger er ikke tillatt. Bruk på delvis offentlig vei. ADVARSEL! Bruk under ekstreme betingelser Hvis trucken brukes under ekstreme betingelser, kan dette føre til funksjonsfeil og ulykker. For bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt. Ved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. 9

9 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f. eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. LES DETTE Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsutstyr som påvirker truckens funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 10

10 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse Gaffeltrucken er beregnet for transport av gods på flatt gulv. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller rullevogner. Nominell lasteevne finner du på typeskiltet eller lasteevneskiltet Qmaks. Veiesystemet gir mulighet for å veie lasten, legge sammen veiingene og vise en totalvekt. Aktuelle veiedata og angitte data kan skrives ut på skriveren (o). Dato- og tidsangivelser blir bare skrevet ut dersom dett alternativet er aktivert. 2 Kalibrert veiesystem (AMW 22p) Trucken AMW22p kan som ekstrautstyr utstyres med et veiesystem som kan kalibreres, produsentkalibrert iht. OIML kalibreringsklasse III (europeisk tillatelse nr. T2782), for veiing for kommersielle formål. Det kalibrerte veiesystemet er utstyrt med serienummer og et offisielt testbevis. Testbeviset fastslår nøyaktigheten innenfor rammen av tillatt kalibreringstoleranse. Testbeviset er inkludert i leveranseomfanget, og skal oppbevares. Gyldighetsområdet for EU-kalibreringen omfatter alle medlemsland i den europeiske unionen. Kontrollen av veiesystemene som er i bruk utføres i henhold til lovgivningen i de enkelte EU-land. Dersom gyldighetens i henhold til de nasjonale forskriftene er av begrenset varighet, er det operatøren av en truck med kalibrert veiesystem som har ansvaret for å sørge for etterkalibrering til rett tid. Større geografisk omplassering av trucken gjør det nødvendig med etterkalibrering for fortsatt å kunne bruke veiesystemet. LES DETTE Kalibreringens gyldighet opphører ved skade på trucken, manuell inngrep i maskinens funksjon, for eksempel åpning av maskinhuset, samt dersom kontrolloblaten skades eller blir borte. Kalibreringspliktige veiesystemer med avvik utenfor feilgrensen, overskredet etterkalibreringsfrist eller kalibrering som ikke lenger er gyldig, skal settes ut av drift. 11

11 3 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 3.1 Oversikt over byggegruppene på trucken Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 o Kjøre- og 6 t Ratt parkeringsbrems 2 t Lastopptaksmiddel 7 t Lastruller 3 t Bøylehåndtak 8 o Fotbetjent parkeringsbrems 4 t Håndtak "Løfte/senke 9 t Typeskilt lastegaffel" 5 t Ledehendel t Standardutstyr o Tilleggsutstyr 12

12 3.2 Oversikt over byggegruppene på veiesystemet Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 10 t Display- og vurderingsenhet 13 t Lastceller (AMW 22p) 11 t Display- og vurderingsenhet 14 o Skriver (AMW 22) 12 t Batteri t Standardutstyr o Tilleggsutstyr Vektregistrering Fire lastceller er skrudd fast til lasterammen og lastopptaksmidlet. Lastcellene og forbindelseskablene til vurderings- og displayenheten er beskyttet av monteringen Analyse- og anvisningsenhet Vekter, systemtilstander og antall (o) blir vist. Alle veiesystemets funksjoner kan hentes opp ved hjelp av knapper under displayet. Nullinnstillingen utføres automatisk innenfor angitte grenser Skriver (o) Enkeltvekter, tara- og totalvekter samt antall (o) samt ident-kodenumre (o) og utskrifttidspunkt (o) skrives ut på termopapir. 13

13 4 Tekniske data Angivelse av tekniske data overholder den tyske forskriften "Typeark for trucker". Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 4.1 Effektdata AMW 22 / AMW 22p Q Nominell lasteevne 2200 kg c Lastens tyngdepunktavstand 600 mm x Lastavstand 890 mm Senkehastighet med / uten last 90 / 20 mm/s 4.2 Vektvisning veiesystem Vektområde 1) Vektvisning: Vektindikatorens oppløsningen er vektavhengig. Oppløsningen ved veiing endrer seg ikke når grensen til neste mindre vektområde passeres. 4.3 Veieavvik veiesystemet AMW 22 Vektindikatorens oppløsning AMW 22p (t)1) AMW 22p (o) 1) AMW 22p kalibrert (o) 1) kg 0,2 kg 0,1 kg 0,2 kg (o) kg 1,0 kg 0,5 kg 0,2 kg 0,5 kg (o) kg (t) 1,0 kg 0,5 kg 1,0 kg kg (o) AMW 22 AMW 22p Innenfor et temperaturområde fra -10 til +40 C ligger maksimalt veieavvik på 0,1 % av det totale veieområdet. Innenfor et temperaturområde fra -10 til +40 C ligger maksimalt veieavvik på 0,1 % av den veide vekten. Utenfor de angitte temperaturområdene kan veieavvik inntil 0,3 % forekomme. 14

14 4.4 Mål 674 (AMW 22p) h 14 c Q m 2 s h 3 l 2 y l 1 l h W a b 10 x b 11 b 1 = b 5 e 104 a/2=100 l 6 a/2=100 Ast = W a +l 6 -x+a Betegnelse AMW 22 / AMW 22p h 3 Løft 122 mm h 13 Høyde senket 86 mm h 14 Høyde ledehendelhåndtak 1234 mm y Hjulavstand 1110 mm s/e/l Gaffelarm-lengde 62 / 170 / 1150 mm l 1 Totallengde 1546 mm l 2 Lengde inkl. gaffelrygg 396 mm b 1 Truckbredde 540 mm b 5 Utvendig gaffelavstand 540 mm b 10 Sporvidde, foran 109 mm b 11 Sporvidde, bak 370 mm Ast Arbeidsbredde 1000x1200 i tverretningen 1763 mm Ast Arbeidsbredde 800x1200 i lengderetningen 1813 mm Wa Snuradius 1303 mm 15

15 4.5 Vekt Betegnelse AMW 22 / AMW 22p Egenvekt AMW 22 / AMW 22p 99 / 102 kg Aksellast uten last foran/bak 61 / 38 kg Aksellast med last foran / bak (AMW 22) 578 / 1721 kg 4.6 Batterier AMW 22 AMW 22p 4x1,5 V 12 V / 1,2 Ah 4.7 Dekk 4.8 Bruksbetingelser AMW 22 / AMW 22p Hjuldimensjon, foran Ø 170 x 50 mm Hjuldimensjon bak Ø 82 x 96 mm Hjuldimensjon, bak (tandemruller) Ø 82 x 62 mm Omgivelsestemperatur under drift -10 C opp til 40 C Omgivelsesbelysning ved drift minst 50 Lux Utenfor de angitte temperaturområdene kan veieavvik inntil 0,3 % forekomme. LES DETTE Raske temperaturendringer bør unngås, det kan føre til kondens i elektronikken. Veiesystemet bør slås av ved store temperaturforskjeller under akklimatiseringen. 16

16 4.9 Plassering av merking og typeskilt Pos. Betegnelse 9 Typeskilt, truck 15 Skilt - betjene/løfte 16 Lasteevne Qmaks Typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 17 Type 21 Nominell lasteevne i kg 18 Byggeår 22 Produsent 19 Serienummer 23 Produsentens logo 20 Egenvekt i kg Vennligst oppgi serienummeret (19) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 17

17 4.10 Vindbelastning Ved løfting, senking og transport av last med store flater kan vindbelastninger påvirke truckens tippsikkerhet Dersom lett last blir utsatt for vindbelastning, må lasten sikres spesielt godt. Dermed forhindres at lasten sklir eller faller av. I begge tilfeller må driften innstilles. 18

18 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossingen. Trucken må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken ved hjelp av et føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. Bruk personlig verneutstyr (f. eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, og ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. Løftestropper skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. Losse trucken med kran Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se side 29. Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap 24 Fest kranredskapen i løftepunktene (24). Trucken kan nå losses med kran. 19

19 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lossingen må derfor kun utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Bruk sklisikre materialer for å sikre lasten (paller, kiler,...), f. eks. en antiglimatte. Sikre trucken for transport Forutsetninger Loss trucken. Trucken er trygt parkert, se side 29. Nødvendig verktøy og materialer Stropper Bruk stropper (25) på trucken og på transportkjøretøyet og stram tilstrekkelig. Trucken kan nå transporteres

20 3 Første igangsetting Kontroller at utrustningen er komplett. Trucken kan nå tas i bruk, se side 27. Når trucken er parkert, kan hjulenes slitebane trykkes flate. Disse flate partiene forsvinner igjen etter en kort kjøretid. 21

21 22

22 D Batterier/oppladbare batterier - skifte/lade 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av batterier og oppladbare batterier Servicepersonell Lading og bytting av batterier kan utføres av operatøren. Når slikt arbeid utføres, skal anvisningene i denne bruksanvisningen samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. ADVARSEL! Håndtering av batterier medfører fare for uhell og skader Batterier inneholder kjemikalier som er giftige og etsende. Unngå all kontakt. Batterier må ikke demonteres eller åpnes med makt. Batterier må ikke utsettes for varme, ild eller direkte sollys. Batterier må ikke kortsluttes. Batterier må lagres slik at det ikke kan oppstå kortslutninger på grunn av andre batterier eller metallgjenstander. Batterier fra ulike produsenter, med ulik kapasitet, størrelse eller type må aldri brukes samtidig i en maskin. Eksplosjonsfare ved manglende overholdelse! Kontakt lege omgående hvis du svelger et batteri. Batterier må ikke utsettes for støt. Hold batteripoler og kontakter rene og tørre. Hvis et batteri lekker, må ikke væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette likevel skjer, må det berørte stedet skylles med store mengder vann, og lege må kontaktes omgående. Batterier må oppbevares i rene og tørre omgivelser, utenfor barns rekkevidde. Før det utføres noe arbeid på batteriene, må trucken være forsvarlig parkert (se side 29). 23

23 2 Spenningsforsyning SAMW 22 Spenningen forsynes fra fire batterier 1,5 V type AA. Utkobling skjer automatisk etter 3 minutters inaktivitet. Under normal bruk kan man veie i omtrent 1 år uten å bytte batteri. Hvis batteriets ladetilstand er for lav, viser displayet "LO-BA". Når batteriene er utladet, slås veiesystemet automatisk av. Oppbrukte batterier skal byttes på følgende måte: Løsne de to festeskruene på siden i den øvre husdelen på display- og vurderingsenheten og ta den øvre husdelen forsiktig av. Øvre og nedre husdel er forbundet med forbindelseskabel. Ta alle brukte batterier ut av batteriholderen i den nedre husdelen og sett inn nye batterier i henhold til polaritetsmerkingen. Sett den øvre husdelen på igjen uten at forbindelseskabelen kommer i klem, og trekk til festeskruene. 3 Spenningsforsyning AMW 22p Spenningsforsyningen finner sted ved hjelp av en utskiftbar, ompolingssikker 12 V / 1,2 Ah batterimodul. Utkobling finner automatisk sted etter 30 minutters inaktivitet. Under normal bruk kan man veie i opptil 35 timer uten avbrudd (veiesystem uten skriver). Dersom batteriets ladenivå er for lavt, vises "LO-BA" i displayet, eller på noen utførelser (oo) vises kun ett batterisegment. Når batterimodulen er utladet, slås veiesystemet automatisk av. Batteriet skal tas ut for lading og lades med det medleverte ladeapparatet. LED-ene på ladeapparatet lyser så lenger ladingen ennå ikke er avsluttet. Når ladingen er fullført, slås laderen automatisk av, slik at overlading av batteriet forhindres. Det anbefales å la batteriet lades opp i minst 6 timer for å unngå kapasitetstap. Dersom veiesystemet brukes i skiftdrift eller systemet har en skriver (o), anbefales det å anskaffe en ekstra batterimodul. 24

24 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Brukerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne bruksanvisningen. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til overordnet. Usikre trucker (f. eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Uten tillatelse og uten spesiell opplæring må ikke føreren utføre noen form for reparasjoner eller forandringer på trucken. Føreren må ikke deaktivere eller justeres sikkerhetsinnretninger eller brytere. Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, lastopptaksmidlet eller lasten. Dette området omfatter også områder som kan treffes av last eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisinger Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se "Plassering av merking og typeskilt" på side 17) og varselhenvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. 25

25 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer S H 5 8 Pos. Betjenings- og Funksjon anvisningselement 1 Kjøre- og parkeringsbrems o Sikre trucken slik at den ikke ruller. Bremse trucken. 3 Bøylehåndtak t Trekke trucken. Skyve trucken. 4 Håndtak "Lastopptaksmiddel løfte/ senke/nøytral" t I posisjon "H" (løfte): Løfte lastopptaksmidlet med ledehendelbevegelse. I posisjon "Nøytral": Kjøre trucken. Skyve til posisjon "S" (senke): Senker lastopptaksmidlet. 5 Ledehendel t Styre trucken. Løfte lastopptaksmidlet. 8 Fotbetjent parkeringsbrems o Sikre trucken slik at den ikke ruller. 26

26 3 Sette trucken i drift 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (tilleggsutstyr) kan føre til ulykker. Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (tilleggsutstyret) blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Utfør en kontroll før den daglige igangsettingen Kontroller hele trucken utvendig med tanke på skader og lekkasjer. Kontroller lastopptaksmidler med tanke på synlige skader, slik som rifter, bøyde eller sterkt slitte lastegafler. Kontroller lasthjul med tanke på skader. Kontroller at skilt og merkinger er fullstendige og lesbare, se side 17. Kontroller at bremsene fungerer. 27

27 4 Arbeid med trucken 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommende må holdes unna arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. Trucen må utelukkende beveges i arbeidsområder med tilstrekkelig beslysning, for å forhindre fare for personer og materiale. Dersom trucken skal drives ved utilstrekkelige lysforhold, er tilleggsutstyr nødvendig. FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene nå ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Adferd under trekking/skyving Føreren skal tilpasse hastigheten til de aktuelle forholdene. Det skal trekkes/skyves med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende truck og alltid ha full kontroll over trucken. Plutselig stopp (unntatt i faresituasjoner), rask vending, forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeids- og betjeningsområdet. Sikt under trekking/skyving Føreren skal ha blikket vendt i gåretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal trucken trekkes mot lastretningen. Hvis dette ikke er mulig, må en annen person gå som signalmann så nærme trucken at han ser kjøreveien og samtidig kan holde synskontakt med føreren. Kjør trucken kun i gangfart og med stor forsiktighet. Stopp trucken umiddelbart når du mister synskontakten. 28

28 Kjøring i stigninger eller skråninger ADVARSEL! Kjøring i stigninger eller skråninger er forbudt. Kjøring i heiser eller på lasteramper Man må bare kjøre i heiser dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Trucken skal skyves inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først gå inn i heisen når trucken er sikret. Ingen personer må befinne seg på trucken mens heisen er i bevegelse. 4.2 Parker trucken forsvarlig ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Trucken skal bare parkeres på en jevn flate. I særlige tilfeller må trucken sikres med f.eks. kiler. Senk alltid lastopptaksmidlet helt ned. Velg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på det senkede lastopptaksmidlet. 29

29 4.3 Skyve/trekke, styre og bremse 4.4 Skyve/trekke For å unngå avsliting og slitasje skal kjøring utføres uten last med løftet lastopptaksmiddel. Forutsetninger Ta trucken i drift, se side 27. Løsne parkeringsbremsen ved å aktivere den fotbetjente parkeringsbremsen (8, o) eller kjøre- og parkeringsbremsen (1, o). Trucken kan skyves eller trekkes i valgt retning ved hjelp av bøylehåndtaket (3) på ledehendelen (5) Styring Sving ledehendelen (5) til venstre eller høyre. I trange kurver rager ledehendelen over truckens utvendige konturer. 30

30 4.6 Bremsing Truckens bremseeffekt avhenger i stor grad av underlagets beskaffenhet. Føreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. Bremse for hånd Trekk eller trykk mot rulleretningen. Trucken bremses Bremse med fotbetjent parkeringsbrems (o) Beveg den fotbetjente parkeringsbremsen (8) i retning B. Trucken bremses. 8 A B Bremse med kjøre- og parkeringsbremsen (o) Aktiver kjøre -og parkeringsbremsen (1). Trucken bremses. 31

31 4.7 Løfting, transport og medsetting av last ADVARSEL! Fare for uhell dersom lasten ikke er forskriftsmessig sikret og plassert. Før trucken skal løfte en last, skal føreren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert og at truckens tillatte løftekapasitet ikke blir overskredet. Vis personer bort fra truckens fareområde. Innstill arbeidet med trucken umiddelbart dersom personene ikke forlater fareområdet. Bare forskriftsmessig stablet og sikret last skal transporteres. Dersom det er fare for at lasten tipper eller faller ned, må egnede sikringstiltak settes i verk. Dersom lasten er skadet, skal den ikke transporteres. Maksimallasten angitt i lasteevnediagrammet må aldri overskrides. Gå aldri under løftet last. Ikke trå på lastopptaksmidlet. Man må ikke løfte personer. Kjør lastopptaksmidlet så langt inn under lasten som mulig. LES DETTE Under inn- og utstabling skal man kjøre med tilpasset lav hastighet. 32

32 4.7.1 Løfte last Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig palletert. Lastens vekt tilsvarer truckens lasteevne. Ved tunge løft er lastopptaksmidlet jevnt belastet. Ved eksentrisk belastning blir gaflene litt bøyd og fordreid, noe som kan føre til avvikende veieresultater. Veiesystemets nøyaktighet går fra 2 skjevhet, full og ujevnheter i gulvet tilbake med ca. 0,1 % per grad. Et eksakt veieresultat får man dersom lastens tyngdepunkt ligger mellom gaflene. Et glatt, jevnt gulv er optimalt for nøyaktig veiing. Kalibrert veiesystem (o) (kun AMW 22p): Ved eksentrisk belastning eller større skjevhet enn 2 blir displayet sperret. Trucken må være belastet på midten og stilles på et jevnt underlag kg 1000 kg Kjør trucken langsomt frem mot pallen. Trykk håndtaket (4) i retning "H". Før lastopptaksmidlet langsomt inn i pallen inntil gaffelryggen ligger mot pallen. Lasten må ikke stikke mer enn 50 mm ut over spissene på gaffelarmene. Løft lastopptaksmidlet ved å bevege ledehendelen (5) opp og ned slik at ønsket løftehøyde oppnås. I hurtigløft (opp til 120 kg last (t)) gir ledehendelbevegelsene betydelig større løftebevegelser. 4 5 H 33

33 4.7.2 Transportere last Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig løftet opp. Gulvets beskaffenhet er upåklagelig. Kjørehastigheten må være tilpasset kjøreveiens beskaffenhet og den transporterte lasten. Kjør trucken med jevn hastighet. Vær oppmerksom på annen trafikk i kryss og ved gjennomfartsårer. Bruk alltid hjelpemann på uoversiktlige steder. ADVARSEL! Kjøring i stigninger eller skråninger er forbudt Sette ned last LES DETTE Last må ikke plasseres på kjøre- og fluktveier, ikke foran sikkerhetsinnretninger og ikke foran driftsinnretninger som må være tilgjengelig til enhver tid. Forutsetninger Lagerstedet er egnet for lagring av lasten. Kjør trucken forsiktig fram mot lagerstedet. Skyv håndtaket (4) mot S (senke), lastopptaksmidlet senkes ned. Unngå å sette lasten hardt ned slik at du risikerer å skade lasten eller lastopptaksmidlet. Kjør lastopptaksmidlet forsiktig ut av pallen. Lasten er satt ned. 4 S 34

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 N 4156 NO Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 2/31 4156 NO Innhold

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av ny Leica Geosystems totalstasjon. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner (se kapittel

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer