ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning ETX 513 ETX 515

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515"

Transkript

1 ETX 513 / ETX Bruksanvisning ETX 513 ETX 515 N

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETX 513 ETX 515 Øvrige data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Definisjon av kjøreretning Komponent- og funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Tekniske data Ytelsesdata Mål (iht. typeblad) Mastuførelser Vekt Hjul, understell Motordata EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Typeskilt Truckens lasteevneskilt Lasteevneskilt for påmontert utstyr Løftepunkter for jekk Tippsikkerhet C Transport og første gangs igangsetting Transport Lasting med kran Lasting med kran av basismodell med montert mast Lasting av basistrucken med kran Lossing av masten med kran Lasting av batteri med kran Sikre trucken for transport Transportsikring basistruck Sikre masten for transport Sikre basistrucken for transport med montert løftemast

7 4 Første igangsetting Bevege trucken uten montert batteri Montere og demontere masten Igangsetting Veltesikring D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Generelt ved omgang med batterier Batterityper Dimensjoner til batterirommet Åpne batteridekselet Lad batteriet Demontere og installere batteri Demontere og montere batteri med batteribyttestativ (endelt batteriutførelse) Demontere og montere batterier ved hjelp av en gaffeltruck (todelt batteriutførelse) Sensorer "Batterilås" (o) E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Betjenings- og displayelementer på betjeningspulten Visninger i førerdisplayet Driftstimeteller Batteriutladningsindikator "Bjelkeindikator" Batteriutladningsindikator "Prosentindikator" (o) Funksjonssymboler i førerdisplayet Forberede trucken for drift Synskontroller og gjøremål før daglig igangsetting Gå inn og ut Innrette førerplassen Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar Klargjøre til bruk med ekstra adgangskode (o) Kontroller og gjøremål når trucken er driftsklar Referere hovedmasten Innstille dato og klokkeslett NØDSTOPP Kjøring Styring Bremsing Kjøre i smale arbeidsganger Diagonalkjøring Løfting - Senking i og utenfor smalganger Skyving - Dreiing i og utenfor smalganger Samtidig skyving - dreiing i og utenfor smalganger

8 4.16 Parker trucken forsvarlig Plukke og stable Innstilling av gaflene Bytte gaffelarmer Løfting, transport og frasetting av last Hjelp ved feil Feilsøking og retting Nødstopp Nødsenkning lastopptaksmiddel Overkoble kjøreutkoblingen (o) Overkoble løfteutkoblingen (o) Overkoble senkeutkoblingen (o) Korridorendesensor (o) IF-nøddrift (hendelsesmeldinger 3670 / 3752) Berge trucken ut av smale ganger / flytte trucken uten batteri Personbeskyttelsessystem (o) Personsikkerhetssystemets (PPS) funksjon Beskrivelse av funksjonene Miljøvennlig atferd rengjøre frontglasset på laserscanneren Feilindikeringer på sjusegment-displayet og lysdiodene (LED) Kontroller før daglig igangsetting av personbeskyttelsessystemet Personbeskyttelsessystemets virkemåte Tilleggsutstyr Laserstråle-reolhylleanviser (o) Teleskopbord (o) Sideforskyvning / gaffelspreder (o) Teleskoperende gafler (o) Brukerspesifikke innstillinger (o) ISM-tilgangsmodul(o) Forvalg av løftehøyde (o) Horisontal plassering (o) Veiefunksjon (o) Kamerasystem Ryggspeil (o) Arbeidsplattform (o) Brannslukker (o) F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Vedlikeholdssjekkliste - Bremser Vedlikeholdssjekkliste - Elektrisk anlegg Vedlikeholdssjekkliste - Energiforsyning Vedlikeholdssjekkliste - Kjøring Vedlikeholdssjekkliste - Ramme og oppbygging Vedlikeholdssjekkliste - Hydrauliske bevegelser Vedlikeholdssjekkliste - Fastsatt effekt Vedlikeholdssjekkliste - Styring

9 4.9 Vedlikeholdssjekkliste - Systemkomponenter Vedlikeholdssjekkliste - Ekstrautstyr Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Åpne/lukke dekslet på aggregatrommet Kontrollere de elektriske sikringene Sikre lastopptaksmidlet/masten mot utilsiktet senking Vedlikeholde løftekjeder Smør løftekjedene, rengjør og sett inn anleggsflater i mastprofilen med fett Inspeksjon av løftekjedene Hydraulikkslanger Kontrollere hydraulikkoljenivået Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på løfteanordningen eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbæreren og midt mellom lastegaflene. Løfting, senking og plukking av last. Utenom smalgangen skal last transporteres så lavt over gulvet som mulig samtidig som det skal tas hensyn til bakkeklaringen. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. Kjøring i stigninger eller skråninger er forbudt. Kjøring på lasteramper / lastebroer er forbudt. Sleping av en tilhenger er forbudt. Transportering av pendlende laster er forbudt. 11

13 3 Tillatte bruksbetingelser FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene må ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Z LES DETTE Trallen må ikke brukes i omgivelser med fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. I tillegg må ikke trucken brukes i nærheten av ubeskyttede aktive deler på elektriske anlegg. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde 5 C til 40 C. Bruk bare på jevnt underlag iht. VDMA-forskriften. For bruk i ekstreme betingelser eller eksplosjonsfarlige områder kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. 12

14 Sikkerhetsavstander (konstruksjonsmessig sikkerhetsavstand) Z Reolsystemet må være tilpasset og innredet for ETX. Følgende sikkerhetsavstander (konstruksjonsmessig sikkerhetsavstand) som er påkrevet og spesifisert av Jungheinrich, må overholdes. Z For en skinneført truck må en sikkerhetsavstand på begge sider på minst 100 mm mellom: dreieskyverammen og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. utliggeren og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. den korrekte løftede lasten og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. For en induktivført truck må en sikkerhetsavstand på begge sider på minst 125 mm mellom: dreieskyverammen og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. utliggeren og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. den korrekte løftede lasten og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. Ved bruk av spesielt tilleggsutstyr kan sikkerhetsavstanden bli forstørret. ADVARSEL! Fare for ulykker mellom den førte trucken og reolen hvis sikkerhetsavstanden er for liten. Dersom den påkrevde og spesifiserte sikkerhetsavstanden underskrides, kan det oppstå kollisjoner mellom den førte trucken og reolen. Maksimal kjørehastighet reduseres dersom de sikkerhetsavstandene Jungheinrich har påkrevd og spesifisert underskrides. En underskridelse av minimum sikkerhetsavstand iht. EN punkt 7.3.2, 90 mm, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke trucken i disse smalgangene. 13

15 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisning. LES DETTE Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 14

16 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse ETX med standard påmontert utstyr er en treveis gaffeltruck med elektromotorisk drivverk. ETX med teleskopbord er en toveis gaffeltruck med elektromotorisk drivverk. ETX er beregnet for bruk på flatt gulv iht. VDMA-forskriften, for transport og plukking av gods. Den kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor lasthjulenes område. Den kan stable og plukke gods samt transportere gods over lengre strekninger. Dersom ETX brukes til monteringsarbeid med en passende arbeidsplattform, må arbeidsplattformen være levert eller skriftlig godkjent av produsenten. 15

17 Sikkerhetsavstander (konstruksjonsmessig sikkerhetsavstand) Z Reolsystemet må være tilpasset og innredet for ETX. Følgende sikkerhetsavstander (konstruksjonsmessig sikkerhetsavstand) som er påkrevet og spesifisert av Jungheinrich, må overholdes. Z Z For en skinneført truck må en sikkerhetsavstand på begge sider på minst 100 mm mellom: dreieskyverammen og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. utliggeren og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. den korrekte løftede lasten og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. For en induktivført truck må en sikkerhetsavstand på begge sider på minst 125 mm mellom: dreieskyverammen og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. utliggeren og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. den korrekte løftede lasten og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. Ved bruk av spesielt tilleggsutstyr kan sikkerhetsavstanden bli forstørret. ADVARSEL! Fare for ulykker mellom den førte trucken og reolen hvis sikkerhetsavstanden er for liten. Dersom den påkrevde og spesifiserte sikkerhetsavstanden underskrides, kan det oppstå kollisjoner mellom den førte trucken og reolen. Maksimal kjørehastighet reduseres dersom de sikkerhetsavstandene Jungheinrich har påkrevd og spesifisert underskrides. En underskridelse av minimum sikkerhetsavstand iht. EN punkt 7.3.2, 90 mm, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke trucken i disse smalgangene. Gulvet må oppfylle kravene i VDMA-forskriften. For skinnestyringssystemet (SF) skal det være montert styreskinner i de smale arbeidsgangene. Vulkede lederuller som er påmontert truckrammen fører trucken mellom styreskinnene. For det induktive styringssystemet (IF) skal det være lagt en styrekabel i gulvet. Signalene fra styrekabelen registreres av sensorer i truckrammen og blir bearbeidet i kjørecomputeren. Z Lasteevnen fremgår av typeskiltet. 16

18 2 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: Pos. Kjøreretning 1 Venstre 2 Drivverksretning 3 Lastretning 4 Høyre 17

19 3 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 3.1 Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger En lukket truckprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av trucken. Et førervern beskytter føreren mot gjenstander som kan falle ned. Drivhjulet og lasthjulene er beskyttet av en stabil støtfanger. Det er til tross for dette en restrisiko for tredjeperson. Med NØDSTOPP-bryteren avbrytes raskt alle truckens bevegelser i en eventuell faresituasjon. Kjøre- eller løfte-/senkbevegelser kan bare aktiveres når dødmannsbryteren betjenes. Skyve- og dreiebevegelser kan bare aktiveres når dødmannsbryteren ikke betjenes. Rørbruddsikringen i løftesylinderen stopper senkehastigheten ved feil i hydraulikksystemet. Dødmannsbryter Når trucken er gjort driftsklar ((se "Gjøre trucken driftsklar" på side 141) eller (se "Klargjøre til bruk med ekstra adgangskode (o)" på side 142)), må dødmannsbryteren i fotrommet: trykkes og holdes inne, slik at føreren kan utføre kjøre- og hydraulikkbevegelser. Dersom foten flyttes bort fra dødmannsbryteren, blokkeres løfte- og kjørefunksjonene. Styre- og bremsefunksjonene er fortsatt aktive. Når dødmannsbryteren løsnes og trucken stopper, aktiveres parkeringsbremsen (beskyttelse mot utilsiktet rulling). ikke betjenes, slik at føreren kan utføre skyve- og dreiebevegelser. Styre- og bremsefunksjonene er fortsatt aktive. Når dødmannsbryteren løsnes og trucken stopper, aktiveres parkeringsbremsen (beskyttelse mot utilsiktet rulling). 18

20 Nødstopp-sikkerhetskonsept Så snart controlleren registrerer en feil, utløses automatisk en oppbremsing av trucken til den står stille. Kontrollindikatorene på førerdisplayet viser nødstopp. Hver gang trucken slås på, gjennomfører systemet en selvtest som bare løsner parkeringsbremsen (= nødstopp) dersom funksjonskontrollen er positiv. Kraftoverføring Stående trefasemotor med høyt amperetall, vedlikeholdsfri og uten slitedeler. Motoren er montert direkte på etthjuls-drivverket, noe som gir problemfritt og effektivt vedlikehold. Bremseanlegg Trucken kan bremses mykt og slitasjefritt ved å tilbakestille kjøreknappen, bremsepedalen eller ved å bytte kjøreretning. Dermed induseres energi som lader batteriet (driftsbrems). Den elektromagnetiske, fjærbelastete bremsen som virker på drivmotoren, fungerer som parkeringsbrems. Kun på ETX 515: Ved nødstopp bremses trucken i tillegg med magnetbremsene i lasthjulene. 19

21 Controller Spesielt letthåndterlig controller med trefasemotor (robust og vedlikeholdsfri trefasemotor uten slitedeler). Rattet er integrert i betjeningspulten. Det styrende drivhjulets posisjon indikeres i førerdisplayet på betjeningspulten. Det maksimale rattutslaget er ± 90. Ved driftstypen skinnestyring rettes drivhjulet opp igjen ved hjelp av et tastetrykk. Ved denne driftstypen er manuell styring deaktivert (o). Når driftstypen induktivføring er aktivert, blir styringen automatisk overtatt av truckcontrolleren ved registrering av slyngen. Ved denne driftstypen er manuell styring deaktivert (o). Betjenings- og anvisningselementer Ergonomiske betjeningselementer muliggjør behagelig betjening for en fintfølende regulering av kjøre- og hydraulikkbevegelsene. Softkey-taster for styring av funksjoner (skyve påmontert utstyr, dreie gaffelbord,...) og menyer. Et førerdisplay i farger viser all informasjon som er viktig for føreren, slik som rattets posisjon, total løftehøyde, meldinger om truckens status (f.eks. driftsforstyrrelser), driftstimer, batterikapasitet, klokkeslett samt status for den induktive styringen, osv. Høyde- og dybdejusterbar betjeningspult (t). 20

22 Hydraulisk anlegg Alle hydrauliske bevegelser skjer via en robust og vedlikeholdsfri trefasemotor uten slitedeler med påflenset og støysvak tannhjulspumpe. Oljefordelingen skjer ved hjelp av solenoidventiler. Den varierende oljemengden som kreves, reguleres gjennom motorens omdreiningstall. Ved lavere omdreiningstall driver hydraulikkpumpen motoren som da fungerer som dynamo. Energien som tilbakevinnes blir matet inn i batteriet (nyttesenking). Ekstremt torsjonsstiv mast for høy gjenværende lasteevne og små mastsvingninger. Elektrisk anlegg Elektronikk med slitasjefri sensorikk. Grensesnitt for tilkopling av en service-laptop: For rask og enkel konfigurasjon av alle viktige maskindata (endeposisjonsdemping, mastutkobling, forsinkelses- og vibrasjonskarakteristikk, utkoblinger, osv.). For avlesning av feilminnet for analysering av feilårsak. For simulering og analysering av programforløp. Enkel funksjonsutvidelse gjennom aktivering av kodenummer. Controlleren er utstyrt med CAN-Bus og kontinuerlig målende sensorikk. Alle bevegelser er parametrerbare. Controlleren sørger for myk igangkjøring og oppbremsing av lasten i alle endeposisjoner gjennom ende- og mellomdemping. En Mosfet trefasestrøm-controller muliggjør igangkjøring av en hvilken som helst bevegelse uten rykk. Trefaseteknologien med høy virkningsgrad og energigjenvinning for kjøre- og løftemotor muliggjør høye kjøre- og løftehastigheter samt en bedre energiutnyttelse. Måling av turtall på hjulene med traksjonskontroll og slitasjeregistrering av drivhjulet (o). Z Mulige driftsbatterier, (se "Batterityper" på side 75). 21

23 Tilleggsutstyr Mekanisk skinnestyring. Induktivt styringssystem for nøyaktig styring i smale ganger uten mekanisk belastning på komponentene. Modulære teleskopgafler i ulike modeller. Forberedelse av trucken til løfting av arbeidsplattformer. Komfortpakke "Arbeidsplass" med arbeidsplassbelysning og ventilator. Radio med CD-spiller og MP3-grensesnitt. Synkronsvinging. Mekaniske og elektriske grensesnitt for materialflyt-håndteringssystemer. Jungheinrich ISM: Informasjonssystem for truckforvaltning (o). Modulært system av løfte- og kjøreutkoblinger og hastighetsreduksjoner. Jungheinrich lagernavigasjon: Koble trucken til et lageradministrasjonssytem via dataoverføringsterminal eller skanner. Direkte overføring av målposisjon i smal gang via truckens datamaskin. Automatisk vertikalposisjonering. Automatisk horisontalposisjonering. Automatisk stableforløp. Effektiv samtidig kjøring og løfting. Hindrer feilkjøring pga. områderegistrering Stor fleksibilitet i lageret ved tilpasning til eksisterende lageradministrasjonssytemer og ved lagerutvidelse. Kjørecontroller via transponderteknikk: Kontinuerlig avstandsmåling for eksakt registrering av alle lagerområder. Stor fleksibilitet med hensyn til bryter- og sikkerhetsfunksjoner (gangendesikring, løfte-/ kjøreutkoblinger, hastighetsreduksjon) Optimering av kjørehastighetsprofiler ved hjelp av gulvtopologi. Integrert Jungheinrich-personbeskyttelsessystem (PSS). Kamera-/monitorsystem for effektiv inn- og utstabling av paller i store løftehøyder. Løftehøydeforvalg, se beskrivelse under. 22

24 Forvalg av løftehøyde (o) Forevalg av løftehøyde kan brukes såvel ved løfting og senking av last som ved innog utstabling. Ved forvalg av løftehøyde kan føreren velge den nødvendige løftehøyde via tastaturet. Når den ønskede løftehøyden er nådd, blir løfteprosessen automatisk avsluttet. Forvalg av løftehøyde er anordnet for flere lagerområder med ulike reolhøyder. 23

25 3.2 Oversikt over komponentene ,

26 Pos. Betegnelse 5 t Ratt 6 t Betjeningspult med førerdisplat 7 t Betjeningshendel "Hydraulikkfunksjoner" 8 t Nøkkelbryter 9 t NØDSTOPP-bryter 10 t Førervern 11 t Mast 12 o Mastavspenninger (avhengig av høyden på masten) 13 t Håndtak 14 t Batteristikker (under batteridekslet) 15 t Batterideksel 16 t Sidekledning 17 t Dreieskyveramme o Teleskopbord 18 t Dødmannsbryter 19 t Bremsepedal 20 t Kjørepedal 21 o Fremre sensor for det induktive styringssystemet (ikke inntegnet) 22 o Fremre skanner for personbeskyttelsessystemet (ikke inntegnet) 23 t Gaffel 24 t Lasthjul 25 o Feste for skinnestyringsrullen etter lasthjulet (tosidig) 26 o ISM-tilgangsmodul (under betjeningspulten) 27 t Førersete 28 t Veltesikring 29 o Bakre skanner for personbeskyttelsessystemet 30 o Bakre sensor for det induktive føringssystemet 31 t Drivhjul 32 o Feste for skinnestyringsrullen drivhjul (tosidig) 33 o Feste for skinnestyringsrullen midt på ramme (tosidig) 34 t Truckramme t Angir standardutstyr o Angir tilleggsutstyr 25

27 4 Tekniske data Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 4.1 Ytelsesdata Truckens effektdata med standard påmontert utstyr Betegnelse ETX 513 ETX 515 Q Lasteevne (ved D = 600 mm) kg S Lastens tyngdepunktavstand mm Betjening Treveis gaffeltruck Kjørehastighet uten last (FF) 9 9 km/t Kjørehastighet med last (FF) 9 9 km/t Kjørehastighet uten last (SF) 9 10,5 km/t Kjørehastighet med last (SF) 9 10,5 km/t Kjørehastighet uten last (IF) 7 9 km/t Kjørehastighet uten last (IF) 7 9 km/t Løftehastighet uten last 0,46* 0,46* m/s Løftehastighet med last 0,45* 0,45* m/s Senkehastighet uten last 0,48* 0,48* m/s Senkehastighet med last 0,48* 0,48* m/s Skyvehastighet uten last 0,25* 0,25* m/s Skyvehastighet med last 0,25* 0,25* m/s Dreiing uten last 9,9 9,9 s/180 Dreiing med last 10,7 10,7 s/180 Driftsbrems Motstrøm / generatorisk Parkeringsbrems Type kjørecontroller Styring * Avhengig av mastutførelse FF: fri kjøring SF: Skinneføring IF: Induktivføring Elektrisk fjærakkumulator (fjærtrykk) / magnetbrems AC-framdriftsstyring Elektrisk 26

28 4.1.2 Truckens effektdata med teleskopbord Betegnelse ETX 513 T/F ETX 515 T/F Q Lasteevne (ved D = 600 mm) 1200** 1200** kg S Lastens tyngdepunktavstand mm Betjening Toveis gaffeltruck Kjørehastighet uten last (FF) 9 9 km/t Kjørehastighet med last (FF) 9 9 km/t Kjørehastighet uten last (SF) 9 10,5 km/t Kjørehastighet med last (SF) 9 10,5 km/t Kjørehastighet uten last (IF) 7 9 km/t Kjørehastighet uten last (IF) 7 9 km/t Løftehastighet uten last 0,46* 0,46* m/s Løftehastighet med last 0,45* 0,45* m/s Senkehastighet uten last 0,48* 0,48* m/s Senkehastighet med last 0,48* 0,48* m/s Skyvehastighet uten last 0,3* 0,3* m/s Skyvehastighet med last 0,3* 0,3* m/s Driftsbrems Motstrøm / generatorisk Parkeringsbrems Type kjørecontroller Styring * Avhengig av mastutførelse ** Flat teleskopgaffel (1000 kg) FF: fri kjøring SF: Skinneføring IF: Induktivføring Elektrisk fjærakkumulator (fjærtrykk) / magnetbrems AC-framdriftsstyring Elektrisk 27

29 l 8 l 10 l 1 l Mål (iht. typeblad) Målene på ETX 513 / ETX 515 med standard påmontert utstyr D h7 h2 h6 h3 h1 h4 m1 s x y m 2 z r b 8 D b1 b6 Ast I I 6 b= 2 b14 b 5 e b7 W a b 3 b 12 28

30 Z Betegnelse ETX 513 ETX 515 S Lastens tyngdepunktavstand mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm z Avstand midt på drivhjulet / truckprofil mm h 1 Høyde mast kjørt inn mm h 2 Friluft Bortfaller med ZT-mast mm h 3 Løft mm h 4 Høyde mast kjørt ut mm h 6 Høyde førervern mm h 7 Setehøyde ca ca mm A st Arbeidsgangbredde med paller 1200 x mm Wa Snuradius mm s mm e Gaffelarm-lengde mm l mm -- Nederste stilling overkant gaffelarmer (s + 25 mm) mm Data som er angitt i tabellen (effektdata, mål og vekt) refererer til en truck med de master som er nevnt nedenfor. Data (effektdata, mål og vekt) for levert truck framgår av typeskiltet / driftssettet. 1 ETX 513 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 2 ETX 515 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 29

31 l 8 l 10 l 1 l 2 D b 5 W a b 3 b 12 h7 h2 b1 b6 Ast b= 2 b14 h6 h3 h1 h4 m1 s x y m 2 z r b 8 D I I 6 e b7 30

32 Z Betegnelse ETX 513 ETX 515 b 1 /b 2 Totalbredde 1210 / / 1450 mm -- Gaffelbord DIN 15173, klasse/type A, B 2 / A 2 / A b 3 Gaffelbordbredde mm b 5 Utvendig gaffelavstand (pallebredde 1200 mm) mm b 6 Minimumsbredde over føringsruller mm b 7 Skyving, sideveis mm b 8 Skyving, sideveis fra midten på trucken mm b 12 Pallebredde mm b 14 Bredde dreieskyveramme mm I 1 Totallengde uten last mm I 2 Lengde uten gafler (pallebredde 1200 mm) mm I 6 Pallelengde mm I 8 Avstand svinggaffeldreiepunkt mm I 8 - x Avstand svinggaffeldreiepunkt - tannstang mm I 10 Bredde utligger mm m 1 Bakkeklaring under masten mm m 2 Bakkeklaring midt på hjulavstand mm r Avstand svinggaffeldreiepunkt - omdreiningspunkt mm -- Lysåpning førerplasshøyde innvendig (målt fra gulvet i førerplassen opp til underkanten mm på førervernet) -- Truckens egenvekt uten batteri, (se "Typeskilt" på side 48) Data som er angitt i tabellen (effektdata, mål og vekt) refererer til en truck med de master som er nevnt nedenfor. Data (effektdata, mål og vekt) for levert truck framgår av typeskiltet / driftssettet. 1 ETX 513 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 2 ETX 515 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 31

33 4.2.2 Målene på ETX 513 T/F / ETX 513 T/F med teleskopbord z = 32

34 Z Betegnelse ETX 513 T/F ETX 515 T/F S Lastens tyngdepunktavstand mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm z Avstand midt på drivhjulet / truckprofil mm h 1 Høyde mast kjørt inn mm h 2 Friløft mm h 3 Løft mm h 4 Høyde mast kjørt ut mm h 6 Høyde førervern mm h 7 Setehøyde ca ca mm A st Arbeidsgangbredde med paller 1200 x mm Wa Snuradius mm s mm e Gaffelarm-lengde mm l mm -- Nederste stilling flat teleskopgaffel/ teleskopgaffel 180 / / 350 mm Data som er angitt i tabellen (effektdata, mål og vekt) refererer til en truck med de master som er nevnt nedenfor. Data (effektdata, mål og vekt) for levert truck framgår av typeskiltet / driftssettet. 1 ETX 513 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 2 ETX 515 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 33

35 z = 34

36 Z Betegnelse ETX 513 ETX 515 b 1 /b 2 Totalbredde 1210 / / 1250 mm b 5 Utvendig gaffelavstand (pallebredde 1200 mm) mm b 6 Minimumsbredde over føringsruller mm b 7 Skyving, sideveis mm b 12 Pallebredde mm I 1 Totallengde uten last mm I 6 Pallelengde mm I 8 Avstand midt på teleskopbord mm m 1 Bakkeklaring under masten mm m 2 Bakkeklaring midt på hjulavstand mm m 3 Bakkeklaring lastopptaksmiddel mm -- Lysåpning førerplasshøyde innvendig (målt fra gulvet i førerplassen opp til mm underkanten på førervernet) -- Truckens egenvekt uten batteri, (se "Typeskilt" på side 48) Data som er angitt i tabellen (effektdata, mål og vekt) refererer til en truck med de master som er nevnt nedenfor. Data (effektdata, mål og vekt) for levert truck framgår av typeskiltet / driftssettet. 1 ETX 513 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 2 ETX 515 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 35

37 4.3 Mastuførelser Standard mastutførelse med teleskopmast (ZT) Betegnelse ETX 513 ETX 515 h 1 Høyde mast kjørt inn mm h 3 Løft mm h 4 Høyde mast kjørt ut mm h 6 Høyde førervern mm h 7 Sete-/ståhøyde mm 36

38 4.3.2 Standard mastutførelse med dobbeltløftende triplexmast (DZ) Betegnelse ETX 513 ETX 515 h 1 Høyde mast kjørt inn mm h 2 Friløft mm h 3 Løft mm h 4 Høyde mast kjørt ut mm h 6 Høyde førervern mm h 7 Sete-/ståhøyde mm 37

39 4.4 Vekt Vekt basistruck/mast inkludert påmontert utstyr Z Vekt på basistrucken (uten batteri) Vekten til basistrucken (36) hentes i den følgende tabellen. Truck ETX 513 ETX 515 Basistruckens vekt 2400 kg 2500 kg 38

40 Z Vekt på masten inkludert påmontert utstyr Mastens vekt inkludert påmontert utstyr (35) kan beregnes med følgende formel. De nødvendige dataene som tomvekt (totalvekt) til trucken uten batteri finner man på typeskiltet, (se "Typeskilt" på side 48). A B Truckens egenvekt uten batteri Vekt på masten inkludert påmontert utstyr Formel for ETX 513: B = A kg Formel for ETX 515: B = A kg Eksempel: Nødvendig informasjon: (se truckens typeskilt) Type truck = ETX 513 Truckens egenvekt uten batteri = 5302 kg (eksempel) Formel: B = A kg = 5302 kg kg = 2902 kg Z Truckens vekt inkludert påmontert utstyr er 2902 kg. 39

41 4.4.2 Egenvekt / aksellast Z Alle angivelser i kg. Z Betegnelse ETX 513 ETX 515 Truckens egenvekt uten batteri (se "Typeskilt" på side 48) Aksellast med last foran Aksellast med last bak Aksellast uten last foran Aksellast uten last bak Anvendt batteritype 3 PzS PzS 775 Data som er angitt i tabellen (effektdata, mål og vekt) refererer til en truck med de master som er nevnt nedenfor. Data (effektdata, mål og vekt) for levert truck framgår av typeskiltet / driftssettet. 1 ETX 513 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 2 ETX 515 med 550 teleskopmast (ZT-mast) 40

42 4.5 Hjul, understell ADVARSEL! Fare ulykker på grunn av feil demontering/montering av hjulene Demontering og montering av lastehjulene eller drivhjulene skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for slike oppgaver. I unntakstilfelle kan dette utføres av en kundetjeneste autorisert av produsenten. ETX 513 Betegnelse ETX 513 Hjul Vulkolan Hjul, foran (lasthjul) 295 mm x 144 mm Hjul, bak (drivhjul) 400 mm x 160 mm Hjul, antall foran (lasthjul) 2 Hjul, antall bak (* = drivhjul) 1* ETX 515 Betegnelse ETX 515 Hjul Vulkolan Hjul, foran (lasthjul) 380 mm x 192 mm Hjul, bak (drivhjul) 400 mm x 160 mm Hjul, antall foran (lasthjul) 2 Hjul, antall bak (* = drivhjul) 1* 41

43 4.6 Motordata 4.7 EN-standarder Z Betegnelse ETX 513 / ETX 515 Drivmotor, effekt ved S 2 60 min 7,6 kw Løftemotor, effekt ved S 3 25 % 21 kw Servomotor, effekt ved 2200 o/min und S 3 = 15 % 1 kw Kontinuerlig lydtrykknivå ETX 513: 65 db(a) ETX 515: 65 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. 42

44 Z Z Z Vibrasjon Vektet akselererende vibrasjonseksponering på setet: ETX 513: aw,zs = 0,56 m/s² ETX 515: aw,zs = 0,56 m/s² iht. EN Demping av sitteplassen: ETX 513: 64,8 % ETX 515: 64,8 % iht. EN Den interne nøyaktigheten til målekjeden ligger ved 21 C på ± 0,02 m/s². Øvrige avvik er fremfor alt mulig gjennom posisjoneringen av sensorene samt forskjellig førervekt. Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/ EG/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, (se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 365). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 43

45 4.8 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur Ved drift 5 C til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. Bruk i kjølerom er ikke tillatt. Det er kun tillatt å bruke trucken i lukkede rom innendørs. Følgende må gjelde: Omgivelsestemperatur iht. 24 timers middelverdi: maks. +25 C maks. luftfuktighet innendørs 70%, ikke kondenserende. 44

46 4.9 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 45

47 (mm) (mm) D (mm) D (mm) Q (kg) Q (kg) 5 Plassering av merking og typeskilt Z Varsel- og anvisningsskilt som lasteevneskilt, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov mv 1,5 V

48 Pos. Betegnelse 37 Festepunkter for lossing med kran 38 Varselskilt "Adferd ved velting" 39 Varselskilt "Forbudt med passasjerer" 40 Varselskilt "Ikke stå på lasten, ikke gå under lasten, klemfare" 41 Varselskilt "Laserstråling" 42 Varselskilt "Kjøring i smalgangen" 43 Kontrolloblat (o) 44 Varselskilt OBS "Følg bruksanvisningen" 45 Skilt: lasteevne 46 Typeskilt, truck 47 Anvisningsskilt "Påfyll hydraulikkolje" (t) 48 Anvisningsskilt "Påfyll bio-hydraulikkolje" (o) 49 Varselskilt "Forsiktig, elektronikk med lavspenning" 50 Firma- og typebetegnelse 51 Anvisningsskilt: "Nødavtapping" 52 Festepunkter for jekk 53 Serienummer (preget på rammen under sidepaneler) 47

49 5.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 54 Type 60 Byggår 55 Serienummer 61 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 56 Nominell lasteevne i kg 62 Motoreffekt 57 Batterispenning i V 63 Batteriets vekt min./maks. i kg 58 Egenvekt uten batteri i kg 64 Produsent 59 Opsjon 65 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (55) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. LES DETTE Serienummeret (55) til trucken er angitt på typeskiltet (46) og slått inn i truckrammen (53) ((se "Plassering av merking og typeskilt" på side 46)). 48

50 5.2 Truckens lasteevneskilt FORSIKTIG! Fare for uhell ved bytte av gaffelarm Ved bytte til gafler som avviker fra utleveringstilstanden, endres bæreevnen. Ved bytte av gaffelarmer må et ekstra lasteevneskilt plasseres på trucken. Trucker som leveres uten gaffelarmer får et lasteevneskilt for standard gaffelarmer (lengde: 1200 mm). (mm) Q (kg) (mm) Q (kg) D (mm) D (mm) Lasteevneskiltet (45) angir truckens lasteevne Q (kg) med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (mm) for lasten samt ønsket løftehøyde h 3 (mm). Truckens lasteevneskilt (45) viser til truckens lasteevne med de gaffelarmene den ble levert med. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: 45 h3 (mm) Q (kg) D (mm) Ved et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde h 3 på 3600 mm er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg. 49

51 5.3 Lasteevneskilt for påmontert utstyr Z Lasteevneskiltet til tilleggsutstyr angir truckens lasteevne Q [i kg] i forbindelse med det respektive tilleggsutstyret. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på tilsvarende måte som truckens lasteevne og beregnes på tilsvarende måte. For last med et lasttyngdepunkt på over 620 mm oppover reduseres lasteevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet. 5.4 Løftepunkter for jekk Skiltet "Løftepunkt for jekk" (52) viser punktene for løfting og oppbukking av trucken ((se "Vedlikehold av trucken" på side 311))

52 6 Tippsikkerhet ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av redusert stabilitet Tippsikkerheten ifølge til lasteevneskiltet blir bare opprettholdt med komponenter (batteri, mast, osv) i henhold til typeskiltet. Bare batterier som er tillatt av produsenten skal brukes. Truckens tippsikkerhet er testet etter de nyeste tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: Batteristørrelse og -vekt Hjul Mast Tilleggsutstyr Lasten som transporteres (størrelse, vekt, tyngdepunkt) Bakkeklaring, f.eks. modifisering av støttebuffere ADVARSEL! Fare for ulykker ved tapt stabilitet En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten. 51

53 52

54 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport av trucken kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med masten og lastopptaksmidlet montert (ved lav totalhøyde) Stående med demontert mast og lastopptaksmiddel (ved høy totalhøyde). Alle hydraulikkledningene mellom basistrucken og masten er frakoblet. Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av feil montering Montering av trucken på stedet, igangsetting og opplæring av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Først når masten er forskriftsmessig montert, kan de hydrauliske og elektriske ledningene kobles til koplingspunktene på basistrucken og masten. Deretter kan trucken tas i bruk. Når flere trucker leveres samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, master og basistrucker som monteres sammen har identiske serienumre. 53

55 2 Lasting med kran 2.1 Lasting med kran av basismodell med montert mast ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossing. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken og masten. Bruk personlig verneutstyr (f.eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene og sikres mot forskyvning. Løftestroppene skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Løftestroppene for kranredskapet må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes Sikker lossing med kran av basistruck med montert mast Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. 54

56 Z Senk lastopptaksmidlet ned på bakken, (se "Løfting - Senking i og utenfor smalganger" på side 170). Slå av trucken med nøkkelbryteren (8) og ta ut nøkkelen. Trykk NØDSTOPP-bryteren (9) ned. Demonter batteriet fra batterirommet på trucken, (se "Demontere og installere batteri" på side 84). Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap, finn bæreevnen på typeskiltet til trucken. Eventuelt en stige. Fremgangsmåte Vekten man må være oppmerksom på ved lossing med kran, "Basistruck med montert mast", fremgår av truckens typeskilt, (se "Typeskilt" på side 48). ADVARSEL! Fare for ulykker ved at kranredskapet ryker Dersom løfteredskapen legges over "skarpe" kanter, kan det ryke slik at lasten faller ned. Beskytt løfteredskapen med et egnet underlag (69). Legg ikke løfteredskapen over "skarpe" kanter. Festeanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trallen løftes. Løfteredskapet (66) festes til løftepunktene (67,68) slik at det ikke er noen fare for det kan forskyves. Fest kranredskapen (66) i festepunktet "Øvre masttravers" (67) på masten. Fest kranredskapen (66) i festepunktet "Førervern" (68). Trucken kan nå losses. 55

57 2.2 Lasting av basistrucken med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossing. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken og masten. Bruk personlig verneutstyr (f.eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene og sikres mot forskyvning. Løftestroppene skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Løftestroppene for kranredskapet må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes Sikker lossing av basistrucken med kran Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. Senk lastopptaksmidlet ned på bakken, (se "Løfting - Senking i og utenfor smalganger" på side 170). Slå av trucken med nøkkelbryteren (8) og ta ut nøkkelen. 56

58 Z Trykk NØDSTOPP-bryteren (9) ned. Demonter masten. Demontering av masten skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for denne oppgaven. I unntakstilfelle kan dette utføres av en kundetjeneste autorisert av produsenten. Demonter batteriet fra batterirommet på trucken, (se "Demontere og installere batteri" på side 84). Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap, lasteevne (se "Vekt basistruck/mast inkludert påmontert utstyr" på side 38). Eventuelt en stige. Fremgangsmåte Vekten til basistrucken, som skal observeres, (se "Vekt basistruck/mast inkludert påmontert utstyr" på side 38). ADVARSEL! Fare for ulykker ved at kranredskapet ryker Dersom løfteredskapen legges over "skarpe" kanter, kan det ryke slik at lasten faller ned. Beskytt løfteredskapen med et egnet underlag (69). Legg ikke løfteredskapen over "skarpe" kanter. Festeanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trallen løftes. Løfteredskapet (66) festes til løftepunktene (68,70) slik at det ikke er noen fare for det kan forskyves. Fest kranredskapen (66) i festepunktet "Førervern" (68). Fest kranredskapen (66) i festepunktet "Mastholder/øvre halvskål" (70) på masten. Trucken kan nå losses. 57

59 2.3 Lossing av masten med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossing. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken og masten. Bruk personlig verneutstyr (f.eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene og sikres mot forskyvning. Løftestroppene skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Løftestroppene for kranredskapet må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes

60 Z Sikker lossing av masten med kran Forutsetninger Parker kjøretøyet i vannrett posisjon. Senk løfteanordningen ned på bakken, (se "Løfting - Senking i og utenfor smalganger" på side 170). Slå av trucken med tenningslåsen og ta ut nøkkelen. Trykk NØDSTOPP-bryteren ned. Demonter masten. Demontering av masten skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for denne oppgaven. I unntakstilfelle kan dette utføres av en kundetjeneste autorisert av produsenten. Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap, lasteevne (se "Vekt basistruck/mast inkludert påmontert utstyr" på side 38). Fremgangsmåte Vekten til masten, inklusive kabin og lastopptaksmiddel, som skal observeres", (se "Vekt basistruck/mast inkludert påmontert utstyr" på side 38). Monter transportsikring (83). ADVARSEL! Fare for ulykker ved at kranredskapet ryker Dersom løfteredskapen legges over "skarpe" kanter, kan det ryke slik at lasten faller ned. Beskytt løfteredskapen med et egnet underlag (69). Legg ikke løfteredskapen over "skarpe" kanter. Festeanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trallen løftes. Løfteredskapet festes til festepunktene (67,71) slik at det ikke er noen fare for det kan forskyves! Plasser løfteredskapen i festepunktene "Øvre masttravers" (67) på masten. Fest kranredskapen i øynene (71) på det nederste mastfestet. Masten kan nå losses. 59

61 2.4 Lasting av batteri med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing av batteriet med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at batteriet faller ned under lossing med kran. Batteriet må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig batteriet ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å losse batteriet. Bruk personlig verneutstyr (f.eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for batteriets vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Løfteredskapen skal bare festes i de foreskrevne festepunktene, og sikres mot forskyvning. Løftestropper skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt battersyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. 60

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning 51123200 05.10 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

SCANLIFT as Årenga SKUI Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg

SCANLIFT as Årenga SKUI  Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg Elektrisk Skyvemast MRS12/15D / MRS12/15T Kapasitet 1200/1500kg SCANLIFT as Årenga 10 1340 SKUI www.scanlift.no MRS12/15 har 1200 eller 1500 kg lastekapasitet. Max løftehøyde 4.5m og velegnet for en rekke

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

1140 Basic Line. Tekniske spesifikasjoner. Motordata. Motortype 403 D-11 Sylinder 3. Kjølemiddeltype Elektrisk anlegg Driftsspenning

1140 Basic Line. Tekniske spesifikasjoner. Motordata. Motortype 403 D-11 Sylinder 3. Kjølemiddeltype Elektrisk anlegg Driftsspenning Tekniske spesifikasjoner Motordata Motorprodusent Perkins Motortype 403 D-11 Sylinder 3 Motoreffekt (maks) 17,9 ( 24 ) kw (hk) ved maks turtall 2800 o/min Slagvolum 1131 cm³ Kjølemiddeltype Vann Elektrisk

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck

3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck 3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck AC ELEKTRISK GAFFELTRUCK 3-3.5 tonn Ny ekstra bred frisiktsmast Meget høy effektivitet ved laste- og losseoperasjoner Den nye frisiktsmasten øker sikten forover betraktelig,

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck AC Elektrisk Gaffeltruck SERIEN AC Elektrisk Gaffeltruck Ny ekstra bred frisiktsmast Høy effektivitet ved laste/losseoperasjoner Den nye frisiktsmasten øker sikten forover betraktelig. Samtidig reduseres

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Løftehøydeforvalg. Bruksanvisning

Løftehøydeforvalg. Bruksanvisning Løftehøydeforvalg 09.11 - Bruksanvisning N 51235482 09.11 Forord Merknader til bruksanvisningen ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

1160 ehoftrac Hoftrac

1160 ehoftrac Hoftrac 1160 ehoftrac Hoftrac Tekniske data Elektrisk motor Drivmotor, klasse S2 (60 minutter) Løftemotor, klasse S3 (15%) 6,5 kw 9 kw Standard batteri Batterispenning Kapasitet K5 Batterivekt Ladetid 48 V 240

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer