ECE HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14"

Transkript

1 ECE HP/LJ Bruksanvisning N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ECE 220 HP ECE 225 HP ECE 220 LJ ECE 225 LJ Videre data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Effektdata Mål Vekt Dekk EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt fram til Plassering av merking og typeskilt fra Typeskilt Lastdiagram truck C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Transport Første igangsetting D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Batterityper Åpne batteridekselet Lad batteriet Demontere og installere batteri

7 E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Batteriutladingsindikator Sette trucken i drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Gjøre trucken driftsklar Parker trucken forsvarlig Batterieutladingsvokter Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring NØDSTOPP, kjøring, styring og bremsing Løfting, transport og frasetting av last Hjelp ved feil Trucken kjører ikke Lasten kan ikke løftes Bevege trucken uten bruk av motoren Tilleggsutstyr Gående fører Plukking opp til 2. nivå Tastaturet CanCode Stille inn truckparameter med CanCode Parameter CanDis-visningsinstrument ISM-tilgangsmodul(o) F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Operatør Kundetjeneste Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Stram hjulmutre Fjern frontdekselet Vippe opp JetPilot forbindelse med vedlikehold (Opsjon LJ) Kontrollere de elektriske sikringene Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Tiltak før driftspausen

8 7.2 Nødvendige forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon

9 10

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på løfteanordningen eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbæreren og midt mellom lastegaflene. Løfting og senking av last. Transport av senket last. Kjøring med løftet last (>500 mm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. 3 Tillatte bruksbetingelser Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde 5 C til 40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transportere last mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. For bruk under ekstreme betingelser er det nødvendig med spesiell utrustning og tillatelse til trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt. 11

13 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisning. LES DETTE Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 12

14 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse Trucken er en elektrisk gaffeltruck med firehjulsdrift og førersete, og som er utstyrt med JetPilot eller elektrisk ledehendelstyring (o). Trucken er beregnet for bruk på flatt gulv for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte rullevogner og paller med åpne gulvanlegg eller tverrplanker (hvis disse er utenfor lasthjulenes område). Det andre plukkenivået kan nås ved å heve ståplattformen. Den nominelle løftekapasiteten finner du på typeskiltet eller på løftekapasitetsskiltet Qmax. 1.1 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. ECE220 ECE Typebetegnelse 2 Byggeserie 20 Nominell lasteevne x 100 kg Den nominelle lasteevnen motsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lastdiagrammet på trucken. 13

15 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Oversikt over komponentene , Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frontdeksel 11 Knapp "Gående fører" o drivverksretning 2 t Batterideksel 12 t Løfteinnretning 3 t NØDSTOPP (hovedbryter) 13 t Løftbar førerplattform 4 t JetPilot 14 t Førerplattform "Senke" 5 t Kjørebryter 15 t Førerplattform "Løfte" 6 o CanCode 16 t Drivhjul 7 o CanDis 17 t Støttehjul 8 t Nøkkelbryter 18 o Oppkjørbar JetPilot LJ 9 Knapp "Gående fører" 19 o lastretning NØDSTOPP JetPilot LJ o 10 o "Gående fører" stopptast 20 o Ledehendel t = Standardutførelse o = Ekstrautstyr 14

16 2.2 Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger En lukket, glatt truckprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av trucken. Hjulene er omgitt av en stabil kollisjonsbeskyttelse. Med NØDSTOPP-bryteren blir alle elektriske funksjoner satt ut av drift i faresituasjoner. Hydraulisk anlegg Funksjonene heve og senke skjer ved betjening av tasten "Løfte lasten" og "Senke lasten". Ved tilkopling av funksjonen heve, starter pumpeaggregatet og transporterer hydraulikkolje fra oljetanken til løftesylinderen. Nødstopp-sikkerhetskonsept Nødstopp styres fra kjørecontrolleren. Servocontrolleren sender et systemstatus-signal som overvåkes av kjørecontrolleren. Dersom signalet uteblir eller dersom en feil registreres, utløses automatisk en oppbremsing av trucken til den står stille. Kontrollanviseren på førerdisplayet viser nødstopp. Hver gang trucken slås på gjennomfører systemet en selvdiagnose. Førerplass Alle kjøre- og løftefunksjoner kan betjenes fintfølende uten å flytte hånden. JetPilot eller ledehendel (o) for sikker styring av trucken. Plukking på 2. nivå For plukking på 2. nivå har trucken en løftbar førerplass. Ved trucker med løftbar JetPilot (o) er kjøring på 2. nivå mulig med redusert hastighet. Førerplattform Kjørefunksjonene blir først frigitt når føreren står på førerplattformen. Kraftoverføring En faststående trefasemotor driver drivhjulet via et tannhjulsgir. Den elektroniske kjørecontrolleren sørger for trinnløs turtallsendring i kjøremotoren, slik at man får en jevn, rykkfri start, hurtig akselerasjon og elektronisk regulert nedbremsing med energigjenvinning. Avhengig av lading og omgivelser kan man velge mellom 3 kjøreprogrammer: fra høyytelse til energisparing. 15

17 Styring Styring finner sted via en JetPilot eller en ledehendel (o). Styrebevegelsene overføres fra rattstyringen via en styremotor direkte til tannkransen på det dreibart lagrede drivverket. Drivverket kan dreies +/- 90. Elektrisk styring (o) Den elektriske servostyringen utgjør et selvovervåkende system. Dermed overprøver styrecontrolleren hele styresystemet kontinuerlig. Dersom en feil registreres, avbryter kjørecontrolleren kjøringen, bremser med generator, og magnetbremsen blir aktivert. Elektrisk anlegg 24-Volt-anlegg. Elektronisk kjøre-, løfte- og servocontroller er standard. Betjenings- og displayelementer Ergonomiske beteningselementer muliggjør behagelig betjening og fintfølende dosering av kjørefunksjonen. Den aktuelle batteriladekapasiteten vises via batteriutladingsanviseren. Ekstrautstyret CanDis-display viser føreren viktig informasjon og kjøreprogrammer, driftstimer, batterikapasitet og hendelsesmeldinger Driftstimeteller Gjør trucken klar til bruk, (se "Gjøre trucken driftsklar" på side 46) eller (se "Tastaturet CanCode" på side 65). Driftstimer tellers når trucken er klar til bruk og føreren står på førerplattformen Driftstimeteller i drift med gående fører Gjør trucken klar til bruk, (se "Gjøre trucken driftsklar" på side 46) eller (se "Tastaturet CanCode" på side 65). Driftstimer tellers når trucken er klar til bruk og ett av følgende betjeningselementer aktiveres: Knapp "Gående fører - drivverksretning", se side 51. Knapp "Gående fører - lastretning", se side 51. Knapp "Gående fører - løfting", se side 55. Knapp "Gående fører - senking", se side

18 3 Tekniske data Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer. 3.1 Effektdata ECE 220 HP ECE 225 HP Q Nominell lasteevne kg c Avstand til lastens tyngdepunkt ved standard gaffellengde *) mm Kjørehastighet med / uten nominell last **) 9,5 / 12,5 km/t Løftehastighet med/uten last 0,06 / 0,07 m/s Senkehastighet med/uten last 0,06 / 0,05 m/s Løftehastighet løftbar førerplattform 0,29 m/s Plattformløft 840 mm Maks. klatreevne (5 min.) med / uten last 6 / 15 % *) Ved lengre utførelse av gaflene befinner lastens tyngdepunkt seg midt på gaflene. **) Ved LJ-utførelse: Kjørehastighet med løftet førerplattform redusert til 4,0 km/t. 17

19 3.2 Mål s c L 1433 Q 95 h 3 m x y h 13 e b 1 b 11b5 a 2 Wa l 2 l 1 a 2 l 6 18

20 ECE 220 HP ECE 225 HP l2 Lengde framvogn 1417 mm h13 senket høyde på gaffelarmene 90 mm h14 Høyde ledehendel i kjørestilling 1399 mm h3 Nominelt løft 125 mm hr Høyde rygglene uten "Plukking i 2. nivå" 1433 mm hb Høyde batterideksel 1009 mm hf Høyde førerplattform 132 mm b1 Truckbredde 810 mm b3 Avstand, gaffel innvendig 170 / 200 / 324 mm b10 Sporvidde, foran 485 mm b11 Sporvidde, bak 338 / 386 / 498 mm b5 Avstand, gaffel utvendig 510 / 540 mm s/e/l Gaffelarm-lengde 60 / 172 / / 172 / 2400 mm a Sikkerhetsavstand 200 mm Egenvekt: Arbeidsbredder ECE 220 (alle mål i mm) Se typeskilt, truck Se typeskilt, truck L l1 2) y 1)2) x 1) l6 Wa 1)2) Ast3 2) ) Ved løftet lastdel verdier redusert med 90 mm. 2) XL mm; HP mm 19

21 Arbeidsbredder ECE 225 (alle mål i mm) L l1 2) y 1)2) x 1) l6 Wa 1)2) Ast3 2) ) Ved løftet lastdel verdier redusert med 89 mm. 2) XL mm; HP mm 20

22 3.3 Vekt ECE 220/225 HP Egenvekt uten batteri 900 kg Aksellast med last foran / bak + batteri 1470 / 2310 kg Aksellast uten last foran / bak + batteri 978 / 308 kg Batterivekt 370 kg 3.4 Dekk ECE 220/225 HP Hjuldimensjon drivhjul 230 x 78 Hjuldimensjon lastdel 85 x 85 Støttehjul (dobbelrulle) 180 x 65 Hjul, antall foran / bak (x = drivhjul) 1 + 1x / 4 21

23 3.5 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå ECE HP/LJ: 67 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon ECE 220/225: 0,85 m/s² ECE 220/225 XL: 0,92 m/s² ht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for kjøretøyet, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/ 44/EG/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, (se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 111). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 22

24 3.6 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur Ved drift 5 C til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 3.7 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 23

25 3.8 Plassering av merking og typeskilt fram til *) *) Qmax 2000kg 29 Pos. Betegnelse 21 Typeskilt 22 Varselskilt: "NB tastedrift" *) for ekstrautstyret "Tastedrift kun i drivverksretningen" 23 Varselskilt: "OBS! klemfare" 24 Lastdiagram 25 Kontrolloblat 26 Serienummer 27 Lasteevne Qmaks 28 Festepunkter for lossing med kran 29 Truckbetegnelse 24

26 3.9 Plassering av merking og typeskilt fra *) 22 *) Qmax 2000kg Pos. Betegnelse 21 Typeskilt 22 Varselskilt: "NB tastedrift" *) for ekstrautstyret "Tastedrift kun i drivverksretningen" 23 Varselskilt: "OBS! klemfare" 24 Lastdiagram 25 Kontrolloblat 26 Serienummer 27 Lasteevne Qmaks 28 Festepunkter for lossing med kran 29 Truckbetegnelse 30 Varselskilt: "NB! Tastedrift" 25

27 3.10 Typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 31 Type 37 Byggår 32 Serienummer 38 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 33 Nominell lasteevne i kg 39 Motoreffekt 34 Batterispenning i V 40 Batteriets vekt min./maks. i kg 35 Egenvekt uten batteri i kg 41 Produsent 36 Opsjon 42 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (32) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler Lastdiagram truck Qmax XXX kg 27 Lastdiagrammet (27) angir den maksimale lasteevnen Q (i kg) ved jevn belastning av gaflene. 26

28 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossingen. Trucken må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken ved hjelp av et føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. Bruk vernesko ved lossing av trucken med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranutstyret skal bare festes i de foreskrevne festepunktene, og sikres mot forskyvning. Festeutstyret skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. Laste trucken med kran Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 47). Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap Fremgangsmåte Åpne frontdekselet og legg det av. Fest kranredskapen i festepunktene (28). Trucken kan nå lastes opp med kran

29 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 und VDI Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasterremmer eller spennremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Sikre trucken for transport Nødvendig verktøy og materialer Lasteremmer/spennremmer Fremgangsmåte Kjør trucken opp på transportkjøretøyet. Parker trucken forsvarlig, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 47). Fest remmer (43) på trucken og stram dem godt. Trucken kan nå transporteres

30 3 Første igangsetting FORSIKTIG! Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm². Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett Monter eventuelt batteriet, (se "Demontere og installere batteri" på side 36) Lad batteriet, (se "Lad batteriet" på side 34) Trucken kan nå tas i bruk, (se "Sette trucken i drift" på side 45) LES DETTE Truck med kjøleromsutrustning Trucker som er er ment for bruk i kjølerom, utstyres med hydraulikkolje egnet for kjølerom og et beskyttelsesgitter i stedet for et beskyttelsesvindu på masten. Hvis man bruker en truck med olje for kjølerom utenfor kjølerom, kan det opptre økte senkehastigheter. 29

31 30

32 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukkere må stå klare. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. FORSIKTIG! Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. 31

33 ADVARSEL! Bruk av uegnede batterier kan føre til ulykker Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens stabilitet og lasteevne. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved montering av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert ((se "Parker trucken forsvarlig" på side 47)). 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Batteritype Kapasitet Vekt 24 V - batteri 798X212X784 mm (LXBXH) 3 PzS 420 Ah L 370 kg 24 V - batteri 798X212X784 mm (LXBXH) med økt kapasitet 3 PzS 450 Ah HX 370 kg Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. 32

34 3 Åpne batteridekselet FORSIKTIG! Klemfare Det må ikke komme noe mellom dekselet og trucken når dekselet lukkes. ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for ulykker Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger eller med løftet lastopptaksmiddel. Trucken skal bare parkeres på en jevn flate. I særlige tilfeller må trucken sikres med f.eks. kiler. Mast og lastegafler skal alltid senkes helt ned. Velg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på de senkede gaffelarmene. Forutsetninger Parker kjøretøyet i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 47) Fremgangsmåte Trekk hendelen (44) oppover slik at JetPiloten løftes opp. Vipp opp batterilåsen (45), trekk opp låsen og åpne batteridekselet (2). Batteriplugg (46) og batterisikring (38) er tilgjengelig Åpne batteridekselet ved ekstrautstyret JetPilot LJ Fremgangsmåte Løsne og vippe opp JetPilot, (se "Vippe opp JetPilot forbindelse med vedlikehold (Opsjon LJ)" på side 102). Batteridekslet kan åpnes. 33

35 4 Lad batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Batteridekselet må være åpnet og battericellenes overflate må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Lade batteriet Forutsetninger Parker kjøretøyet i vannrett posisjon. Åpne batteridekselet, (se "Åpne batteridekselet" på side 33). Frakoble batteripluggen. Fremgangsmåte Trekk batteripluggen (46) ut av holderen (48). Fjern eventuelt isoleringsmatten fra batteriet. Koble ladekabelen (47) fra batteriladestasjonen til batteripluggen (46). Slå ladeapparatet på / ladingen starter automatisk. Batteriet blir ladet. 34

36 Avslutt batteriladingen, gjør trucken driftsklar igjen LES DETTE Dersom ladingen ble avbrutt, er ikke batteriets fulle kapasitet tilgjengelig. Forutsetninger Batteriladingen er helt avsluttet. Fremgangsmåte Slå av ladeapparatet. Trekk batteripluggen ut av ladeapparatet. Koble batteripluggen til trucken. Trucken er klar til bruk igjen. 35

37 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. Batteriet tas ut oppover Demontering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 47). Åpne batteridekselet, (se "Åpne batteridekselet" på side 33). Fremgangsmåte Trekk batteristøpselet ut fra støpselet på trucken. Legg batterikabelen på batterikassen slik at det ikke ødelegges når batteriet trekkes ut. Løsne batterilåsen (45). Fest kranredskap til øynene (49). Kranredskapen må utøve en loddrett løftekraft. Krokene på kranredskapen må ikke i noe tilfelle falle ned på battericellene. Løft batteriet opp fra batterirommet (50). Batteriet er demontert. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. 36

38 Batteriuttak til siden FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når bateriet tas og og setes inn på siden. Grip ikke mellom batteriet og rammen når batteriet tas ut eller settes inn. Demontering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 47). Åpne batteridekselet, (se "Åpne batteridekselet" på side 33). Nødvendig verktøy og materialer Batteribyttestasjon / batterivogn Fremgangsmåte Trekk batteristikkeren (46) ut fra støpselet på trucken. Løsne batterilåsen (45). Still batteribyttestasjonen / batterivognen ved siden av trucken. Skyv batteriet forsiktig ut av trucken og over på batteribyttestasjonen / batterivognen. Batteriet er montert ut. Montering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 47). Åpne batteridekselet, (se "Åpne batteridekselet" på side 33). 37

39 Fremgangsmåte Monteringen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. 38

40 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Brukeren må være gitt de nødvendige rettighetene. I dirft med gående fører må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. 39

41 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller godset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene ((se "Plassering av merking og typeskilt fram til 10.11" på side 24)) og varselanvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. 40

42 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer

43 Pos. Betjenings- og Funksjon anvisningselement 3 NØDSTOPP-bryter t Avbryter forbindelsen til batteriet Alle elektriske funksjoner slås av og trucken bremses 4 JetPilot t Styrer trucken. Ledehendel o Styrer trucken. 5 Kjørebryter t Styrer kjøreretning og hastighet. 6 CanCode o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken når den riktige koden er tastet inn Valg av kjøreprogram Kodeinnstilling ISM-tilgangsmodul o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken med kort / transponder Indikator for driftsklarhet Driftsdataregistrering Datautveksling med kort / transponder 7 Indikator for ladetilstand t Batteriets ladetilstand CanDis o Visningsinstrument for: Batteriladenivå Driftstimer Advarselsmeldinger Parameterinnstillinger 8 Nøkkelbryter med nøkkel t Frigir trucken ved å koble inn styrestrømmen Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende 9 Knapp "Gående fører" lastretning (ikke for ekstrautstyret "Tastedrift o Kjøringen settes i gang i drift med gående fører i lastretning (langsomkjøring). kun i drivverksretning") 10 Stopptast "Gående fører" o Den elektriske funksjonen kobles ut, og trucken tvangsbremses. 11 Knapp "Gående fører" drivverksretning o Kjøringen settes i gang i drift med gående fører i drivverksretning (langsomkjøring) 13 Førerplattform t frigitt (ubelastet): Kjøring ikke mulig, eller trucken bremser opp. Betjent (belastet): Kjøring frigjort. o I forbindelse med drift med gående fører ubelastet: Kjøring med redusert hastighet. belastet: Kjøring med full hastighet. 42

44 Pos. Betjenings- og Funksjon anvisningselement 14 Knapp "Senke førerplattform" t Førerplattformen senkes med konstant hastighet. 15 Knapp "Løfte førerplattform" t Førerplattformen løftes med konstant hastighet. 51 Knapp "Løfte" t Løfteredskapet løftes. 52 Knapp "Senke" t Løfteredskapet senkes. 53 Tast - alarmsignal (horn) t Tast for alarmsignal 54 STOPP-tast t Trucken bremses med maksimal mulig forsinkelse til den står stille. o Trucken bremses med maksimal bremsekraft til den står stille så lenge knappen holdes inne. 56 JetPilot-justering t JetPilot kan justeres til ønsket stilling 57 Sikkerhetsfestebøyle o Ekstra festebøyle for det 2. nivået 58 Sikkerhetsfestebøyle o Håndtak for 2. nivå ved ekstrautstyret LJ 59 NØDSTOPP-bryter (LJ) o Den elektriske funksjonen kobles ut, og trucken tvangsbremses. 60 JetPilot-justering (LJ) o JetPilot-en kan settes i ønsket stilling. 61 Knapp "Løfte førerplattform" på JetPilot (LJ) 62 Knapp "Senke førerplattform" på JetPilot (LJ) 63 Knapp "Løfte førerplattform" (LJ) 64 Knapp "Senke førerplattform" (LJ) o o Førerplattformen løftes med konstant hastighet. Førerplattformen senkes med konstant hastighet. o Førerplattformen løftes med konstant hastighet. o Førerplattformen senkes med konstant hastighet. t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 43

45 2.1 Batteriutladingsindikator Etter at trucken er blitt frikoblet ved hjelp av nøkkelbryteren, kodelåsen eller ISM, vises batteriets ladetilstand. Fargene på lysdiodene (65) representerer følgende tilstander: 65 Farge på lysdiode Restkapasitet grønn % oransje % grønn/oransje blink. 1Hz % rød 0-20 % Lyser LED-indikatoren rødt er løfting av last ikke lenger mulig. Funksjonen "Løft" vil først være operativ igjen når det tilkoblede batteriet er ladet opp til minst 70 % av full batterikapasitet. Blinker lysdioden rødt og trallen ikke er driftsklar, må du kontakte kundeservice. Rødt blink er en kode fra truckens styringssystem. Blinksekvensen indikerer type feil. 44

46 3 Sette trucken i drift 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (ekstrautstyr) kan føre til ulykker. Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det påmonterteutstyret (ekstrautstyret) blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Utfør en kontroll før den daglige igangsettingen Fremgangsmåte Kontroller hele trucken utvendig med tanke på skader og lekkasjer. Skadede slanger må byttes. Kontroller at batterifester og kabeltilkoplinger siter fast og ikke er skadet. Kontroller at batteristikkeren sitter godt fast. Kontroller lastopptaksmidler med tanke på synlige skader, slik som rifter, bøyde eller sterkt slitte lastegafler. Kontroller drivhjul og lasthjul med tanke på skader. Kontroller at skilt og merkinger er fullstendige og lesbare, (se "Plassering av merking og typeskilt fram til 10.11" på side 24). Kontroller at "NØDSTOPP" fungerer. Kontroller at ledehendelen (ledehendeldemper) går tilbake. Kontroller selvstendig retur av betjeningselementene til nullstilling etter betjening. Kontroller at varselsignalet fungerer. Kontroller at bremsene fungerer. Kontroller at magebryteren fungerer. 45

47 3.2 Gjøre trucken driftsklar Slå trucken på Forutsetninger Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting er utført, (se "Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting" på side 45). Fremgangsmåte Gå opp på plattformen (54). Løsne JetPilot-justeringen og still JetPiloten i ønsket stilling. Slipp deretter JetPilotjusteringen igjen. Trekk ut NØDSTOPP-bryteren (3). Slå trucken på: Sett nøkkelen i tenningslåsen (61) og drei til høyre til stilling "I", eller angi frikoblingskoden i Cancode (6,o) (se "Tastaturet CanCode" på side 65). Kontroller at tasten varselsignal (53) fungerer. Kontroller at kjørebryteren (5) fungerer Kontroller styrefunksjonen. Trucken er driftsklar ADVARSEL! Ikke aktiver kjørebryteren eler tasten "Gående fører" (o) når du går inn i eller ut av trucken. Visningsinstrumentet CanDis (7(o)) viser den aktuelle batterikapasiteten. V 5 R R 53 3 V

48 3.3 Parker trucken forsvarlig ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger, uten aktiverte bremser eller med løftet last eller løftet løfteanordning. Trucken skal bare parkeres på en jevn flate. I særlige tilfeller må skyvemasttrucken sikres med f.eks. kiler. Løftemast og lastegaffel skal alltid senkes helt ned. Velg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på de senkede gaffeltindene. Parker trucken forsvarlig Fremgangsmåte Senk løfteanordningen helt ned. Sving drivhjulet til "rett frem-stilling". JetPilot (t): Styringen stiller seg inn av seg selv i "rett fram-stilling". Ledehendel (o): Still ledehendelen i "rett fram-stilling". Slå av tenningslåsen og trekk ut nøkkelen. Trykk på tasten O ved CanCode. Ved ISM trykkes den røde tasten. Trykk på NØDSTOPP-bryteren. Trucken er parkert. 3.4 Batterieutladingsvokter Batteriutladingsindikatoren/-utladingsvokteren er fra fabrikken kalibrert i forhold til standardbatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier eller spesialbatterier må batteriutladingsvokterens indikasjons- og utkoblingspunkt stilles inn av autorisert fagpersonell. Dersom slik kalibrering ikke blir foretatt, er det risiko for at batteriene kan bli skadet som følge av dyputlading. Ved en underskridelse av minimum gjenværende batterikapasitet deaktiveres løftefunksjonen. En melding om dette vises (65). Løftefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 70 % av full batterikapasitet. 47

49 4 Arbeid med trucken 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommende må holdes unna arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. Trucen må utelukkende beveges i arbeidsområder med tilstrekkelig beslysning, for å forhindre fare for personer og materiale. Dersom trucken skal drives ved utilstrekkelige lysforhold, er tilleggsutstyr nødvendig. FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene nå ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Prosedyrer for kjøring Føreren skal tilpasse farten etter de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende truck og alltid ha full kontroll over trucken. Plutselig stopp (unntatt i faresituasjoner), rask vending, forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeids- og betjeningsområdet. Krav til sikt under kjøring Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal trucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Hvis dette ikke er mulig, må en annen person gå som signalmann så nært trucken at han ser kjøreveien og samtidig kan holde synskontakt med føreren. Kjør kun i gangfart og med stor forsiktighet. Stopp trucken umiddelbart når du mister synskontakten. Kjøring i stigninger eller skråninger Det er kun tillatt å kjøre i stigninger eller skråninger såfremt disse er egnede kjøreveier, er rene og gir godt grep samt at de er tilfredsstiller truckens tekniske spesifikasjoner som sikre og farbare. Lasteenheten skal i så fall alltid vende oppover bakken. Det er forbudt å snu, kjøre skrått eller parkere trucken i bakker. I nedoverbakker er det bare lov å kjøre med redusert hastighet og permanent bremseberedskap. 48

50 Kjøring i heiser eller på lasteramper Man må bare kjøre i heiser dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Trcken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først gå inn i heisen når trallen er sikret. Ingen personer må befinne seg på trallen mens heisen er i bevegelse. Føreren må forsikre seg om at losse-/ lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. 49

51 4.2 NØDSTOPP, kjøring, styring og bremsing NØDSTOPP Trykk på NØDSTOPP-bryteren Fremgangsmåte FORSIKTIG! Fare for ulykker NØDSTOPP-bryterens funksjon må ikke påvirkes av gjenstander som er lagt igjen. NØDSTOPP-bryteren (3) må ikke brukes som driftsbrems. Trykk på NØDSTOPP-bryteren (3). Ved LJ-utrustning (o) trykkes NØDSTOPP-bryteren (LJ) (59). Alle elektriske funksjoner er deaktivert. Trucken bremses ned til den står helt stille. Løsne NØDSTOPP Fremgangsmåte Lås opp NØDSTOPP-bryteren (3) ved å trekke den opp. Ved LJ-utrustning (o) løsnes NØDSTOPP-bryteren (LJ) (59) igjen ved å dreie på den. Elle elektriske funksjoner er koblet inn, trucken er driftsklar igjen (forutsatt at trucken var driftsklar før NØDSTOPP-bryteren ble trykket). Med CanCode og ISM er trucken utkoblet igjen

52 4.2.2 Førerplattform LES DETTE For at kjørefunksjonene skal kunne aktiveres, må man stå på ståplattformen (54). Hvis kjøretøyet er utstyrt med "Gående fører" (o), er følgende funksjoner mulig uten at man står på førerplattformen (54), dette avhenger av utførelsen: Når man betjener kjøreregulatoren (5), kan man kjøre i retning framover (V) eller bakover (R) med redusert hastighet. Ved å trykke på knappen "Gående fører" (11,9) (o) (alternativt kun i kjøreretning framover), kan man kjøre med sneglefart. (se "Løfting, transport og frasetting av last" på side 55) V R 5 R 54 V

53 4.2.3 Styring Styring med JetPilot (t) Fremgangsmåte Drei JetPiloten til venstre eller høyre. Styring med ledehendel (o) Fremgangsmåte Sving styrestangen til venstre eller høyre. I trange kurver rager ledehendelen ved trucker med ledehendelkjøring over kjøretøyets utvendige konturer! 52

54 4.2.4 Kjøring FORSIKTIG! Kjøring må kun skje med alle deksler lukket og forskriftsmessig låst. Forutsetninger Sette trucken i drift, (se "Sette trucken i drift" på side 45) Fremgangsmåte Reguler kjørehastigheten med kjørebryteren (5). Sett kjørebryteren (5) i ønsket kjøreretning fremover (V) eller bakover (R). Når kjørebryteren slippes, går den automatisk tilbake i nullstilling. På trucker med "Drift med gående fører" (o) kan trucken kjøres med redusert hastighet uten å tråkke på førerplattformen. Bremsene frigjøres. Trucken settes i bevegelse i den valgte retningen. Sikre trucken mot å rulle tilbake: Ved tilbakerulling i stigninger registrerer styringen dette, og bremsen på kjørebryteren aktiveres automatisk etter et kort rykk Bremsing Truckens bremseeffekt avhenger i stor grad av underlagets beskaffenhet. Føreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. Trucken kan bremses på tre ulike måter: Med driftsbremsen Med motstrømsbremsen (kjørebryter) Med generatorbremsen (rullebrems). FORSIKTIG! I faresituasjoner skal man bare bremse med driftsbremsen. 53

55 Bremse med driftsbremsen Fremgangsmåte Trykk på STOPP-tasten (54). Trucken bremses med maksimal forsinkelse, og driftsbremsen aktiveres. Oppstart er ikke mulig før kjørebryteren er satt én gang i nøytralstilling. Bremse med generatorbremsen Fremgangsmåte Slipp kjørebryteren (5) - kjørebryteren (5) i nullstilling. Trucken generatorbremses med rullebremsen til den står helt stille. Deretter aktiveres driftsbremsen. Ved generatorbremsing blir det ført energi tilbake til batteriet, slik at man oppnår en lengre driftstid. Bremse med motstrømsbremsen Fremgangsmåte Koble kjørebryteren (5) om til motsatt kjøreretning under kjøring. Trucken blir bremset med motstrøm inntil den går i motsatt retning. Styrken på nedbremsingen kan stilles inn av produsentens servicetekniker

56 4.3 Løfting, transport og frasetting av last ADVARSEL! Fare for uhell dersom lasten ikke er forskriftsmessig sikret og plassert. Før trucken skal løfte en last, skal føreren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert og at truckens tillatte løftekapasitet ikke blir overskredet. Vis personer bort fra truckens fareområde. Innstill arbeidet med trucken umiddelbart dersom personene ikke forlater fareområdet. Bare forskriftsmessig stablet og sikret last skal transporteres. Dersom det er fare for at lasten tipper eller faller ned, må egnede sikringstiltak settes i verk. Dersom lasten er skadet, skal den ikke transporteres. Maksimallasten angitt i lasteevnediagrammet må aldri overskrides. Gå aldri under løftet last. Man må ikke trå på lastopptaksmidlet. Man må ikke løfte personer. Kjør lastopptaksmidlet så langt inn under lasten som mulig Ta opp lasten Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig palletert. Lastens vekt tilsvarer truckens løfteevne. Ved tunge løft er gaffelarmene jevnt belastet. Fremgangsmåte Kjør trucken langsomt frem mot pallen. Før gaffelarmene langsomt inn i pallen inntil gaffelryggen ligger an mot pallen. Lasten må ikke stikke mer enn 50 mm ut over spissene til gaffelarmen. Trykk på knappen "Løfte gafler" (51) til ønsket høyde er nådd. Lasteenheten løftes Transporter lasten Transportere lasten Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig tatt opp. Gulvets beskaffenhet er upåklagelig. Fremgangsmåte Sørg for å akselerere og bremse trucken varsomt. Kjørehastigheten må være tilpasset kjøreveiens beskaffenhet og den transporterte lasten. Kjør trucken med jevn hastighet. Vær oppmerksom på annen trafikk i kryss og ved gjennomfartsårer. Bruk alltid hjelpemann på uoversiktlige steder. I bakker må lasten alltid peke oppover bakken, man må aldri kjøre på tvers og ikke snu. 55

57 4.3.3 Sett ned lasten Sette av lasten LES DETTE Last må ikke plasseres på kjøre- og fluktveier, ikke foran sikkerhetsinnretninger og ikke foran driftsinnretninger som må være tilgjengelig til enhver tid. Forutsetninger Lagerstedet er egnet for lagring av last. Fremgangsmåte Kjør trucken forsiktig fram mot lastepunktet. Trykk på tasten "Senk gaflene" til gaffelarmene er fri fra lasten. Unngå å sette lasten hardt ned slik at du risikerer å skade lasten eller gaflene. Kjør gaffelarmene forsiktig ut av pallen. Lasten er satt ned. 56

58 5 Hjelp ved feil Innholdet i dette kapitlet gjør det mulig for brukeren selv å lokalisere og korrigere feil eller følgende av feilbetjening. Ved feilsøkingen skal gjøremålene utføres i tabellens rekkefølge. Dersom det ikke var mulig å gjøre trucken funksjonsdyktig ved hjelp av prosedyrene under "Løsninger", eller dersom det indikeres en feil eller en defekt i elektronikken sammen med det respektive feilnummeret, bes du kontakte produsentens kundeservice. Den videre feilrettingen må kun utføres av sakkyndig servicepersonell fra produsenten. Produsentens kundeservice har servicepersonell med spesialkompetanse for slike oppgaver. For å kunne reagere målrettet og raskt på feilen, trenger kundetjenesten følgende opplysninger: - Truckens serienummer - Feilnummeret fra visningsenheten (hvis det foreligger) - Beskrivelse av feilen - Angivelse av hvor trucken befinner seg. 5.1 Trucken kjører ikke Mulige årsaker Batteristikkeren ikke satt inn NØDSTOPP-bryteren trykket ned Sett nøkkelbryteren i posisjon O Batteriet for lite ladet Sikring defekt Stopptast ikke i hvilestilling når trucken slås på (E1914 fra 11.11) Løfte-/senkevippe ikke i hvilestilling når trucken slås på (E2951 fra 11.11) Kjørebryter ikke i hvilestilling når trucken slås på (E1901 fra 11.11) Tastedrift på siden er aktivert under innkobling (E1925 fra 11.11) Tastedrift på siden er aktivert i begge kjøreretninger (E1906 fra 11.11) Kjørebryter og tastedrift aktiveres under drift (E1906 fra 11.11) Tiltak Kontroller batteristikkeren, plugg den inn om nødvendig. Frigjør NØDSTOPP-bryteren Sett nøkkelbryteren i posisjon "I" Kontroller batteriladingen, lad ev. batteriet. Kontroller sikringene Ikke trykk på stopptasten Ikke betjen løfte-/senkevippen Ikke trykk på kjørebryteren Ikke aktiver tastedriften på siden Aktiver tastedriften på siden for kun én kjøreretning om gangen. Dobbelbetjening er ikke en tillatt tilstand. Man må enten betjene kjøring eller tastedrift 5.2 Lasten kan ikke løftes 57