EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX EKX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08"

Transkript

1 EKX 410/513/515k/ Instruksjonsbok N EKX 410 EKX

2 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne bruksanvisningen dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne bruksanvisningen tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Kjøretøybeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Kjøretøyet... B 3 3 Tekniske data - standardutførelse... B Spesifikasjoner for ytelse... B ål (iht. typeblad)... B astutførelse EKX B astutførelse EKX B EN-normer... B Forutsetninger for bruk... B 8 4 Lokalisering av merking og typeskilt... B Typeskilt, kjøretøy... B Lasteevne... B 11 C Transport og første gang maskinen tas i bruk 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C Kranfestepunkter... C Lasting av batteri med kran... C 2 3 Sikre kjøretøyet for transport... C Sikre basismodell for transport... C Sikre masten for transport... C ast montert... C Sikre kjøretøyet for transport med nedfelt mast (EKX )... C 5 4 Første gang maskinen tas i bruk... C Bevege kjøretøyet uten montert batteri... C ontere og demontere masten... C 6 5 Igangsetting... C 7 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Lade batteriet... D 2 4 Demontere og installere batteri... D 3 5 Batteri - Kontrollere tilstand og syrenivå... D 6 6 Batteriutladingsindikator... D N I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av skyvemasttrucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E Betjenings- og displayelementer på kontrollpulten... E Betjenings- og displayelementer på displayenheten... E Symboler og knapper i nedre felt... E Symboler for kjøretøyets driftstilstand... E 10 3 Sette kjøretøyet i drift... E Stille klokken... E 12 4 Arbeide med gaffeltrucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøre, styre, bremse... E Heve / senke / skyve / dreie utenom smale korridorer mellom reoler. E Heve / senke / skyve / dreie innenfor smale korridorer mellom reoler E Plukke og stable... E Parkere kjøretøyet forsvarlig... E 25 5 Feilretting... E NØDSTOPP... E Nødsenking førerhus / tilleggsmast... E Evakuere førerhuset ved hjelp av nedfiringsanordning... E Brokople kjedeslakk-sensor... E Brokople kjøreutkopling (o)... E asthøydebegrenser (o)... E Slutt på korridor-sensor (o)... E IF-nøddrift... E Berge kjøretøyet ut fra en smal arbeidsgang / Bevege kjøretøyet uten montert batteri... E N I 2

6 F Vedlikehold av gaffeltrucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold... F 1 3 Vedlikehold og inspeksjon... F 3 4 Service-sjekkliste EKX... F Smøreskjema... F Oljer og smøremidler... F 9 5 Beskrivelse av serviceettersyn og vedlikeholdsarbeid... F Forberede skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold... F Sikre drager for førerplassen... F Vedlikeholde løftekjeder... F Inspeksjon av løftekjedene... F Hydraulikkolje... F Hydraulikkslanger... F Kontrollere bremsevæsken (EKX )... F Kontrollere sikringer (EKX 410)... F Kontrollere sikringer (EKX )... F Ny igangsetting... F 17 6 Sette gaffeltrucken ut av drift... F Forholdsregler før driftspausen... F Forholdsregler under driftspausen... F Forholdsregler ved avsluttet driftspause... F 18 7 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser. F 19 8 Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering... F N I 3

7 I N

8 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

9 N

10 A Z Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av gaffeltrucker (utgitt av Verband Deutscher aschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Kjøretøyet som beskrives i den foreliggende instruksjonsboken er en gaffeltruck som egner seg til heving og transport av last. Kjøretøyet må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Bruk av gaffeltrucken på annen måte er ikke korrekt bruk og innebærer risiko for personskade, skader på gaffeltrucken eller materielle skader. Fremfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Gaffeltrucken skal ikke benyttes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. Eierens/operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver naturlig eller juridisk person som selv benytter gaffeltrucken eller som benytter den etter oppdrag fra vedkommende. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at gaffeltrucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Unnlatelse fra å følge veiledningene i denne instruksjonsboken medfører at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. ontering av tilbehørsutstyr: ontering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som som supplerer gaffeltruckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter likevel ikke produsentens godkjennelse N A 1

11 A N

12 B Kjøretøybeskrivelse 1 Anvendelse EKX er en treveis plukktruck med elektromotorisk drivverk. Den er beregnet for bruk på flatt gulv iht. DIN 15185, for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Den kan stable og plukke gods samt transportere gods over lengre strekninger. Førerhuset heves sammen med løfteanordningen, slik at operatøren befinner seg i passende høyde i forhold til hylleavsatsen og dermed har godt innsyn. Reolsystemet må være tilpasset og innredet for EKX. Det er en forutsetning at produsentens foreskrevne og spesifiserte sikkerhetsavstander (f.eks. EN punkt 7.3.2) blir overholdt. Gulvet må oppfylle kravene i standarden DIN For skinnestyringssystemet (SF) skal det være montert styreskinner i de smale arbeidsgangene. Vulkede lederuller som er påmontert truckrammen fører kjøretøyet mellom styreskinnene. For det induktive styringssystemet (IF) skal det være lagt en styrekabel i gulvet. Signalene fra styrekabelen registreres av sensorer i truckrammen og blir bearbeidet i kjørecomputeren. Lasteevnen fremgår av typeskiltet. Type Lasteevne Lastens tyngdepunkt EKX kg 600 mm EKX kg 600 mm EKX 515k/ kg 600 mm Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger er følgende definisjon lagt til grunn: venstre Retning drivverk Last-retning høyre 0708.N B 1

13 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse EKX 513 / 515k / EKX Pos. 1 t ast 2 t Tilleggsmast 3 t Kontrollpult 4 t Hevbar førerplass 5 t Ramme t = standardutstyr Betegnelse o = tilleggsutstyr 0708.N B 2

14 2.1 Kjøretøyet Sikkerhetsanordninger: En lukket kjøretøyprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av kjøretøyet. Et vernetak beskytter føreren mot objekter som kan falle ned. ed NØDSTOPP-bryteren avbrytes raskt alle kjøretøyets bevegelser i en eventuell faresituasjon. Alle kjøretøyets bevegelser avbrytes straks sikkerhetsbøylene på hver side av kabinen åpnes. Kjøre- eller heve-/senkbevegelser og skyve-/svingebevegelser kan kun aktiveres ved å betjene fotbryteren. Drivverk: Stående trefasemotor (asynkron) med høyt amperetall. otoren er montert direkte på etthjuls-drivverket, noe som gir problemfritt og effektivt vedlikehold. Bremseanlegg: Kjøretøyet kan bremses mykt og slitasjefritt ved å tilbakestille kjøreknappen eller styre motsatt av kjøreretningen. Dermed induseres energi som lader batteriet (driftsbrems). Den elektromagnetiske, fjærbelastete bremsen som virker på drivmotoren, tjener som hånd- og parkeringsbrems. Kun for EKX : Avhengig av løftehøyden aktiveres forakselens lasthjulbrems (hydraulisk brems) kun i det tilfellet NØDSTOPP-bryteren blir betjent, eller trucken kopler om til NØDSTOPP-modus. Styring: Spesielt letthåndterlig styring med trefasemotor. Det praktiske rattet er integrert i kontrollpulten. Det styrende drivhjulets posisjon indikeres i displayenheten på kontrollpulten. Styreutslaget er +/- 90, noe som gir kjøretøyet optimale manøvreringsegenskaper i trange passasjer. Ved mekanisk skinnestyring rettes drivhjulet opp igjen ved hjelp av et tastetrykk. Når styrekabelen registreres i modus for induktiv styring, blir styrefunksjonen automatisk overtatt av kjøretøyets styringssystem, og den manuelle styringen blir deaktivert. Betjenings- og displayelementer: Aktivering av funksjoner skjer gjennom en ergonomisk korrekt bevegelse med tommelen. Denne bevegelsen virker ikke belastende på håndleddet, og man unngår derfor tretthet som følge av betjeningen. I tillegg oppnås en fintfølende regulering av kjøre- og hydraulikbevegelsene slik at godset som transporteres, blir skånet og kan plasseres helt presist. En integrert displayenhet viser all informasjon som er viktig for føreren, slik som styrehjulets posisjon, total løftehøyde, meldinger om kjøretøyets status (f.eks. driftsforstyrrelser), driftstimer, batterikapasitet, klokkeslett samt status for den induktive styringen, osv N B 3

15 Hydraulisk anlegg: Alle hydrauliske bevegelser skjer via en vedlikeholdsfri trefasemotor med påflenset og støysvak tannhjulspumpe. Oljefordelingen skjer ved hjelp av solenoidventiler. Den varierende oljemengden som kreves, reguleres gjennom motorens omdreiningstall. Ved lavere omdreiningstall driver hydraulikk-pumpen motoren som da fungerer som dynamo (nyttesenking). Energien som genereres brukes til å lade batteriet. Elektrisk anlegg: Grensesnitt for tilkopling av en service-laptop: for rask og enkel konfigurasjon av alle viktige maskindata (endeposisjonsdemping, mastutkopling, forsinkelses- og vibrasjonskarakteristikk, skyvehastighet, utkoblinger, osv.). for avlesning av feilminnet for analysering av feilårsak. for simulering og analysering av programforløp. enkel funksjonsutvidelse gjennom aktivering av tallkoder. Styringen er utstyrt med CAN-buss og kontinuerlig målende sensorikk. Styringsenheten sørger for myk igangkjøring og oppbremsing av lasten i alle endeposisjoner gjennom ende- og mellomdemping. Trefaseteknologien med høy virkningsgrad og energigjenvinning for kjøre- og hevemotor muliggjør høye kjøre- og hevehastigheter samt en bedre energiutnyttelse. OSFET trefasestrøm-styringen muliggjør igangkjøring med en hvilken som helst bevegelse uten rykk. Anvendbare hovedbatterier, se kapittel D. 3 Tekniske data - standardutførelse Z Tekniske data i henhold til VDI ed forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Spesifikasjoner for ytelse Betegnelse EKX 410 EKX 513 EKX 515k/515 Q Lasteevne (ved c= 600 mm) kg c Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet uten last (SF) 9 10,5 10,5 km/t Kjørehastighet med last (SF) 9 10,5 10,5 km/t Kjørehastighet uten last (IF) km/t Kjørehastighet med last (IF) km/t Løftehastighet uten last 0,40 0,45 0,47 m/s Løftehastighet med last 0,36 0,40 0,42 m/s Senkehastighet med/uten last 0,40 0,40 0,40 m/s Skyvehastighet med/uten last 0,25 0,2 0,2 m/s 0708.N B 4

16 h 4 h 15 h10 h 1 h 3 h 6 h 9 h 7 m 2 l 1 l 2 l b 2 A st W a b N B 5

17 3.2 ål (iht. typeblad) Betegnelse EKX 410 EKX 513 1) ZT-mastens ytelsesspesifikasjoner målt for 400 ZT. 2) ZT-mastens ytelsesspesifikasjoner målt for 350 ZT. 3) ZT-mastens ytelsesspesifikasjoner målt for 500 ZT. EKX 515k EKX 515 h 1 astehøyde, mast kjørt ned ) ) ) ) mm h 3 Løftehøyde, mast kjørt opp ) ) ) ) mm h 4 astehøyde, mast kjørt opp ) ) ) ) mm h 7 Sete-/ståhøyde mm h 9 Tilleggsmast mm h 10 Total løftehøyde ) ) ) ) mm h 12 Plukkhøyde ) ) ) ) mm Ast Arbeidsbredde med paller mm x 1200, på tvers b 2 Totalbredde mm b 5 Avstand, gaffel utvendig mm (PAL-bredde 1200) b 6 Bredde over lederuller mm l 1 Totallengde uten last mm (PAL-bredde 1200) l 2 Lengde inkl. gaffelrygg mm (PAL-bredde 1200) l Gaffelarmenes lengde mm W a Snuradius mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/ mm bakaksel Egenvekt med batteri, uten kg last 0708.N B 6

18 3.3 astutførelse EKX 410 Betegnelse EKX 410 h 1 Totalhøyde, mast kjørt ned mm (ZT) h 3 Løftehøyde, mast kjørt opp mm h 4 Totalhøyde, mast kjørt opp mm h 6 Høyde over vernetak 2550 mm h 9 Tilleggsmast 1750 mm h 10 Total løftehøyde mm h 15 Plukkhøyde mm 3.4 astutførelse EKX Betegnelse EKX 513 EKX 515k EKX 515 h 1 Totalhøyde, mm mast kjørt ned (ZT) h 1 Totalhøyde, mm mast kjørt ned (DZ) h 3 Løftehøyde (ZT) mm h 3 Løftehøyde (DZ) mm h 4 Totalhøyde, mm mast kjørt opp(zt) h 4 Totalhøyde, mm mast kjørt opp (DZ) h 6 Høyde over vernetak mm h 9 Tilleggsmast mm h 10 Total løftehøyde (ZT) mm h 10 Total løftehøyde (DZ) mm h 15 Plukkhøyde (ZT) mm h 15 Plukkhøyde (DZ) mm 0708.N B 7

19 3.5 EN-normer EKX 410 EKX Kontinuerlig lydtrykknivå: 61 db(a) 68 db(a) Z ifølge EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte normene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved heving og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. EKX 410 EKX Vibrasjon: 0,79 m/s 2 ifølge EN ,79 m/s 2 ifølge EN Vibrasjon sete: 0,56 m/s 2 0,64 m/s 2 Z Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte normene den lineært integrerte, vektede vibrasjonen i vertikalt plan. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EC) Z Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. odifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.6 Forutsetninger for bruk Z Omgivelsestemperatur under drift 5 C til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. Bruk i kjølerom er ikke tillatt. Kjøretøyet tillates utelukkende benyttet i lukkede rom. Følgende forutsetninger må være oppfylt: omgivelsestemperatur iht. 24 timers middelverdi: maks. 25 C maks. luftfuktighet innendørs 70 %, ikke kondenserende N B 8

20 h3 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Lokalisering av merking og typeskilt F Varsels- og henvisningsskilt som lastdiagram, anslagspunkt og skriftskilt, må alltid være lesbar, evt. fornyes. EKX mv 1,5 V Pos. Betegnelse 6 Festepunkter for lasting med kran 7 Typeskilt, kjøretøy 8 Skilt: lasteevne 9 Skilt: nedfiringsutstyr 10 Forbudsskilt: forbudt med passasjer 11 Sikkerhetskontrolloblat (o) 12 Skilt: ikke stå på last, ikke gå under last, klemfare 13 Festepunkter for jekk 14 Serienummer (preget inn i rammen under batterirommet) 15 Skilt: Påfylling av hydraulikkolje 16 Skilt: Nødavtapping 17 Skilt: Nøkkel nødavtapping 18 Varselskilt: Forsiktig! Elektronikk med lavspenning 19 Skilt: Les instruksjonsboken! 0708.N B 9

21 1,5 V h3 (mm) D (mm) Q (kg) EKX mv Pos. Betegnelse 6 Festepunkter for lasting med kran 7 Typeskilt, kjøretøy 8 Skilt: lasteevne 9 Skilt: Nedfiringsutstyr 10 Forbudsskilt: Forbudt med passasjer 11 Sikkerhetskontrolloblat (o) 12 Skilt: Ikke stå på last, ikke gå under last - klemfare 13 Festepunkter for jekk 14 Serienummer (preget inn i rammen under batterirommet) 15 Skilt: Påfylling av hydraulikkolje 16 Skilt: Nødavtapping 17 Skilt: Nøkkel nødavtapping 18 Varselskilt: Forsiktig! Elektronikk med lavspenning 19 Skilt: Les instruksjonsboken! 0708.N B 10

22 4.1 Typeskilt, kjøretøy Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 20 Type 26 Produsent 21 Serienr. 27 Batteriets vekt min./maks. i kg 22 Nominell lasteevne i kg 28 otoreffekt i kw 23 Batterispenning i V 29 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 24 Egenvekt uten batteri i kg 30 Byggeår 25 Produsentens logo 31 Tilleggsutstyr Vennligst referer til serienummeret (21) ved spørsmål vedrørende kjøretøyet eller ved bestilling av reservedeler. 4.2 Lasteevne Skiltet (8) angir i tabellform kjøretøyets lasteevne (Q i kg) avhengig av avstanden til lastens tyngdepunkt (D i mm) samt løftehøyde (H i mm). 8 h3 (mm) Q (kg) D (mm) 0708.N B 11

23 B N

24 C Transport og første gang maskinen tas i bruk 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med masten og løfteanordningen montert (ved lav totalhøyde) Stående med masten og løfteanordningen demontert (ved høy totalhøyde) Kun for EKX : Stående, med nedfelt mast ontering av kjøretøyet på bruksstedet, igangsetting og innføring i bruken av trucken må utføres av fagpersonell som har fått opplæring av produsenten. 2 Lasting med kran Benytt kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for kjøretøyets vektspesifikasjoner, se kjøretøyets typeskilt. Se kapittel B). Kjøretøyet skal kun heises opp med kran når batteriet er demontert. Parker kjøretøyet forsvarlig (se kapittel E). Løfteredskapen festes til festepunktene (1-3) slik at det ikke er noen risiko for at trucken kan forskyves! 1 1 EKX N EKX C 1

25 2.1 Kranfestepunkter EKX 410: Kranfestepunktene (1) er øynene i masten. For å få tilgang til kranfestepunktene (2) må batteridekselet (4) og motordekselet (8) løftes opp. I tillegg må sidepanelene (6) demonteres. For dette må skruene på hver side oppe (5) og 2 skruer på siden innvendig (7) skrus ut. Kranfestepunktene (3) er mastens nedre festepunkter i rammen. EKX : Kranfestepunktene (1) er øynene i masten. Kranfestepunktene (2) er øynene på aggregatrommet. Kranfestepunktene (3) er mastens nedre festepunkter i rammen. Ved lasting med kran skal følgende kranfestepunkter benyttes: Kranfestepunkter for komplett maskin med mast montert: punktene (1) og (2) (for vektspesifikasjoner, se typeskilt) Kranfestepunkter for basismodell: Punktene (2) og (3) (vekt 2000 kg (EKX 410), 3000 kg (EKX )) Kranfestepunkter på mast når førerhus og løfteanordning er montert: Punktene (1) og (3) (vekt 2600 kg (EKX 410), 6500 kg (EKX )) 2.2 Lasting av batteri med kran Ved heising av batteriet med bruk av kran skal det festes egnet løfteutstyr i de fire øynene i batterikassen (for vektspesifikasjoner, se batteriets typeskilt). For demontering av batteri, se kapittel D, avsnitt 4. 3 Sikre kjøretøyet for transport F Ved transport på lastebil eller tilhenger må kjøretøyet surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag N C 2

26 3.1 Sikre basismodell for transport Demontering av masten skal kun utføres av produsentens autoriserte servicepersonell. Z For å sikre en trygg transport av en demontert EKX, må de spesifiserte festepunktene for lasteremmer/jekkestropper benyttes. For EKX 410 skal det utelukkende benyttes remmer/stropper med en nominell styrke på > 5 tonn, og ved EKX utelukkende remmer/stropper med en nominell styrke på > 9 tonn. Under en transport skal drivhjulet alltid avlastes ved å legge en trebjelke (11) i hel lengde under motvekten (minimum i rammens bredde)! I tillegg skal lasthjulene sikres med en kile (13) Leveres maskinen med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! Remmene/stroppene skal være festet i minst 4 ulike forankringsringer (12) på lastebilen Remmer/stropper som kommer i kontakt med skarpe kanter skal beskyttes ved hjelp av egnet underlagsmateriell, f.eks. gummi. De øvre hullene på motvektsfestene (10) kan benyttes som festepunkter for bakre rammedel. På fremre rammedel skal det strekkes lasteremmer på tvers over begge hjularmene. Vær oppmerksom på kabelføring og dekk til skarpe kanter med egnet materiale. Lasteremmen over den øvre rammen på karosseriet skal føres bak mastens to festebjelker (9). For å gjøre dette må sidepanelene demonteres og batteridekselet åpnes. Når remmene/stroppene er strammet, kan sidepanelene henges på plass igjen og batteridekselet kan lukkes N C 3

27 3.2 Sikre masten for transport Drageren for førerplassen (21) må sikres mot forskyvninger ved hjelp av en transportsikring (20)! Geffelryggen (14) skal sikres mot forskyvning! Dersom masten er anbrakt på en pall, skal masten være forsvarlig surret fast til pallen (18) Festelasken (19) på masten skal benyttes som mastens nedre festepunkt for fastsurring til lastebilens forankringsringer (17). Som øvre festepunkt for masten føres lasteremmen over løftesylinderen/kjedene. Beskytt remmene/stroppene som føres over løftekjedene med egnet materiale (15). Eventuelle medfølgende deler (gaffelarmer (16), lederuller mm.) kan festes på en pall som igjen kan surres fast til masten N C 4

28 3.3 ast montert Z Sikre kjøretøyet for transport med masten montert Leveres maskinen med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! Under en transport skal drivhjulet alltid avlastes ved å legge en trebjelke (25) i hel lengde under motvekten (minimum i rammens bredde)! I tillegg skal lasthjulene sikres med en kile (26) Det skal utelukkende benyttes remmer/stropper med nominell styrke på 24 EKX 410 EKX > 5 tonn > 9 tonn Som minimum skal det benyttes 4 remmer/stropper; hhv. 2 på venstre og 2 på høyre side (23, 24) av masten Anbring formtilpassede trebjelker, paller eller gummimatte (22) mellom utliggeren og transportplanets forkant. 3.4 Sikre kjøretøyet for transport med nedfelt mast (EKX ) Z Leveres maskinen med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! Det skal utelukkende benyttes remmer/stropper med nominell styrke på > 9 tonn F Remmene/stroppene (27) skal være festet i minst 4 ulike forankringsringer (11) på lastebilen. OBS! Risiko for at trucken kan velte grunnet høyt tyngdepunkt! Stroppene/remmene skal strammes ved masten N Z Anbring formtilpassede trebjelker (29) mellom lasthjulene og transportplanets forkant. Avlast drivhjulene ved å legge en trebjelke (28) i hel lengde under motvekten, minimum i rammens bredde. C 5

29 4 Første gang maskinen tas i bruk 4.1 Bevege kjøretøyet uten montert batteri Dette tillates kun utført av sakkyndig servicepersonell som har fått opplæring i dette. Denne metoden er forbudt å benytte i skråninger og stigninger (ingen bremseeffekt). Se også kapittel E, avsnitt ontere og demontere masten Dette arbeidet er utelukkende tillatt utført av produsenten eller autorisert servicepersonell. Økt risiko for klemskader ved skyving og dreining i tilleggsutstyrets svinge- og skyveområde N C 6

30 5 Igangsetting Kjøretøyet skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. For å klargjøre kjøretøyet etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Z onter eventuelt batteriet og lad det opp (se kapittel D, avsnitt 4 og 3). Sett kjøretøyet i drift på forskriftsmessig måte (se kapittel E, avsnitt 3) Avhengig av veltetesten skal det på EKX 410/513/515k/515 monteres en veltesikring (31). Når det benyttes en veltesikring skal det preges inn en X (30) ved siden av serienummeret på rammen til høyre i batterirommet. Innen kjøretøyene tas i bruk skal det kontrolleres at vippesikringene (31) er på plass. Kontroller at samtlige sikkerhets-anordninger er intakte og i funksjon N C 7

31 C N

32 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Innen det utføres noe arbeid på batteriene må gaffeltrucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert gaffeltruck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. F F Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyren må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal slike områder umiddelbart skylles med rikelig mengde vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man i tillegg oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på gaffeltruckens driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse N D 1

33 2 Batterityper EKX kan være bestykket med ulike typer batterier. Alle batteritypene oppfyller kravene i standarden DIN 4351-A. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard og angir batterikapasiteten. Batteritype Batteriutførelse Type gaffeltruck 48V 4EPzS460 i ett stykke EKX V 4EPzS575 i ett stykke EKX V 4EPzS690 i ett stykke EKX V 3EPzS420 i ett stykke/todelt EKX 513 / EKX 515k 80V 4EPzS560 i ett stykke/todelt EKX 515k 80V 5EPzS700 i ett stykke/todelt EKX V 6EPzS840 i ett stykke/todelt EKX 515 F Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på gaffeltruckens stabilitet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse. 3 Lade batteriet F Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på gaffeltruckens stabilitet (se kapittel E). F F F Vri tenningslåsen til posisjon 0 (null) og trykk inn NØDSTOPP-bryteren. Åpne batteridekslene helt. Tilkopling og frakopling av batteripluggen og kontakten må kun gjøres når hovedbryter og ladeapparat er utkoplet. Trekk ut batteripluggen. Fjern eventuell gummimatte fra batteriet. Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Kople batteriladerens kabel til batteripluggen. Slå på ladeapparatet. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen N D 2

34 4 Demontere og installere batteri F F F F F Z F Det er kun tillatt å benytte batterier med isolerte celler og isolerte poler. Ved utskifting skal batteriet erstattes med et batteri med identiske spesifikasjoner. Det er ikke tillatt å fjerne tilleggslodd eller å endre plasseringen av dem. Kjøretøyet må stå vannrett slik at batteriet ikke sklir når batterifestene fjernes. Tilkopling og frakopling av batteripluggen og kontakten må kun gjøres når hovedbryter og ladeapparat er utkoplet. Ved utskifting/installasjon av batteriet skal man forsikre seg om at batteriet er forskriftsmessig festet i kjøretøyets batterirom. t EKX 410 (ontere og demontere batteri med bruk av batteritransportvogn): Vri tenningslåsen (2) til posisjon 0 (null) og betjen NØDSTOPP-bryteren (1). Vipp opp batteridekslene (4) og trekk ut batteripluggen (3). Hekt av og fjern batteridekslene (4). Løsne og fjern batterifestene (5) ved å vri om hendelen (6). Trekk batteriet (7) ut fra siden og over på en klargjort transportvogn. Påse at batteritransportvognen er korrekt sikret mot rulling! Batterifestene (5, 8) kan ombyttes. Dvs. at de kan anvendes både på kjøretøyrammens høyre og venstre side. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. For at det ikke skal være mulig at batteriet (7) kan skyves tvers gjennom batterirommet under montering, må batterifestet (8) på motsatt side være satt inn på forhånd. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Innen kjøretøyet tas i bruk igjen, skal det kontrolleres at: batterifestet (5) er satt inn og strammet til ved hjelp av hendelen (6), batteridekslene (4) er forsvarlig lukket N D 3

35 t EKX (ontere og demontere batteri med bruk av batteritransportvogn): F Z F Vri tenningslåsen (9) til posisjon 0 (null) og betjen NØDSTOPP-bryteren (10). Vipp opp batteridekselet (11). Trekk opp og hekt av batteridekslene (12). Trekk ut batteripluggen (15). Løsne og fjern batterifestene (13) ved å vri om hendelen (14). Trekk batteriet (16) ut fra siden og over på en klargjort transportvogn. Påse at batteritransportvognen er korrekt sikret mot rulling! Batterifestene (13, 17) kan ombyttes. Dvs. at de kan anvendes både på kjøretøyrammens høyre og venstre side. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. For at det ikke skal være mulig at batteriet (16) kan skyves tvers gjennom batterirommet under montering, må batterifestet (17) på motsatt side være satt inn på forhånd. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Innen kjøretøyet tas i bruk igjen, skal det kontrolleres at: batterifestet (13) er satt inn og strammet til ved hjelp av hendelen (14), batteridekslene (11, 12) er forsvarlig lukket N D 4

36 o EKX (ontere og demontere batterier i batteribytte-holder med bruk av gaffeltruck): Vri tenningslåsen (18) til posisjon 0 (null) og betjen NØDSTOPP-bryteren (19). Vipp opp batteridekselet (20). Trekk opp og hekt av batteridekslene (21). Trekk ut batteripluggene (23) på høyre og venstre side av batterirommet. Ta ut batterifestene (22) på høyre og venstre side av batterirommet. Trekk batteriene (24) forsiktig ut fra høyre hhv. venstre side ved hjelp av en gaffeltruck. Kjør da gaffeltruckens løfteanordning inn i batteribytte-holderens gaffelsko (25). F Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Ved montering av batterier (24) i batteribytte-holderen skal det påses at løfteanordningen til gaffeltrucken som benyttes ved monteringen befinner seg i batterirammens gaffelsko (25). I tillegg må løfteanordningens gaffelender ikke stikke ut av batteribytte-holderen. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Innen kjøretøyet tas i bruk igjen, skal det kontrolleres at: batterifestene (22) er satt inn og er godt sikret, batteridekslene (20, 21) er forsvarlig lukket N D 5

37 5 Batteri - Kontrollere tilstand og syrenivå Batteriprodusentens vedlikeholdsanvisninger skal følges. Kontroller batterihuset for rifter og eventuell syre som har lekket ut. Fjern oksidasjonsrester på batteripolene og sett inn batteripolene med syrefri fett. Skru av cellepluggene og kontroller syrenivået. Syrenivået skal befinne seg minst mm over platenes overkant. Lad eventuelt batteriet. 6 Batteriutladingsindikator Etter at du har frigjort NØDSTOPPbryteren og vridd nøkkelbryteren med urviserne, angir batteriutladingsindikatoren batteriets resterende kapasitet. Ved en resterende kapasitet på 30 % blinker indikatoren. Ved mindre enn 20 % resterende kapasitet aktiveres mastutkoplingen. - + For vedlikeholdsfrie batterier og spesialbatterier skal visnings-parametrene og utkoblingspunktene kalibreres av autorisert fagpersonell. 50% 1004.N D 6

38 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av skyvemasttrucken Kjøretillatelse: Skyvemasttrucken skal kun brukes av kompetent person som er gitt nødvendig opplæring. Bevis for at vedkommende har ferdigheter som kreves for å kjøre og håndtere last skal være fremlagt for eieren/operatøren ev. bemyndiget person. Trucken må kun benyttes av personer som uttrykkelig har fått slikt oppdrag av eier/operatør. Rettigheter, plikter og forholdsregler for føreren: Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av skyvemasttrucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Føreren må være gitt de nødvendige rettigheter. Det er forbudt for uvedkommende å benytte kjøretøyet: Føreren er ansvarlig for gaffeltrucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene gaffeltrucken. Det er ikke tillatt å la andre personer sitte på eller å løfte noen opp. Skader og mangler: Skader og andre mangler på gaffeltrucken eller tilleggsutstyr skal umiddelbart rapporteres til overordnet. Gaffeltrucker som ikke er driftssikre (f.eks. grunnet ødelagte hjul eller defekte bremser) skal ikke benyttes før de er forskriftsmessig reparert. Reparasjoner: Føreren skal ikke utføre reparasjoner eller foreta endringer på gaffeltrucken med mindre hun/han har spesiell utdannelse og godkjennelse. Sikkerhetsanordninger eller brytere må under noen omstendigheter settes ut av funksjon eller omstilles. F Risikoområde: Risikoområdet er det området der personer kan utsettes for risiko som følge av gaffeltruckens kjøre- eller hevebevegelser, av tilhørende løfteanordninger (f.eks. gaffelarmer eller tilleggsutstyr), eller av lasten. Til dette hører også det området som kan være utsatt for last som faller av eller av en arbeidsinnretning som senkes eller faller ned. Uvedkommende skal vises vekk fra risikoområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom noen uvedkommende personer ikke forlater risikoområdet til tross for oppfordring om å flytte seg, skal gaffeltrucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsanordninger og varselskilt: Sikkerhetsanordningene, varselskiltene og advarslene som beskrives i denne instruksjonsboken, skal følges N E 1

39 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer 2.1 Betjenings- og displayelementer på kontrollpulten N E 2

40 Pos. Betjenings- hhv. Funksjon displayelement 1 Kontrollpult t Alle indikasjoner og funksjoner 2 Tenningslås t Slår styrestrømmen på og av. Ved å ta ut nøkkelen sikres kjøretøyet mot at det kan startes av uvedkommende. 3 Kontrollpultsperre 4 Sikkerhetsbøyle for førerhuset t Innstiller kontrollpulten i passende høyde og avstand. t Sperren sikrer føreren mot å falle ut 5 Innstilling sittehøyde t Førersetet kan reguleres vertikalt. 6 Dødmannsknapp (fotbryter) 7 Håndtak og berøringspunkt t Frigjør håndbremsen. Betjenes for å gjøre det mulig å bevege kjøretøyet og for å frigjøre den fjærbelastede bremsen. Ved å slippe dødmannsknappen bremses og stanses kjøretøyet umiddelbart. t Tohåndsbetjening 8 Hydraulikkstyreknapp t Hever og senker hoved- og tilleggsmast, skyver og dreier lastegaffelen 9 Displayenhet t Viser driftsrelatert informasjon og advarsler 10 Indikator Håndbrems t Lyser når håndbremsen er aktivert aktivert 11 Indikator NØDSTOPP t Lyser når NØDSTOPP-funksjonen er utløst automatisk 12 Indikator Feil t Lyser når det har oppstått en driftsforstyrrelse 13 Kjøreknapp t Styrer kjøretøyets kjøreretning og hastighet 14 Knapp Senk hoved- og tilleggsmast t Gjør det mulig å senke hoved- og tilleggsmast samtidig 15 Knapp Tilleggsmast t Kopler om hydraulikkstyreknappen til heving og senking av gaffelryggen uten førerhuset 16 Knapp Skyv tilleggsutstyr t Kopler om hydraulikkstyreknappen til funksjonen Skyv tilleggsutstyr 17 Knapp Drei gaffelrygg t Kopler om hydraulikkstyreknappen til funksjonen Drei gaffelrygg 18 Bryter NØDSTOPP t Bryter hovedstrømkretsen, og alle kjøretøybevegelser deaktiveres 19 Knapper t Aktiverer eller bekrefter funksjonen som knappen er tilknyttet, og som indikeres gjennom symbolet som vises over angjeldende knapp 20 Knapp Avslutt t Viser hovedmenyen undermeny 21 Ratt t Styrer kjøretøyet i ønsket retning 22 Knapp Alarmsignal t Utløser et alarmsignal t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 0206.N E 3

41 2.2 Betjenings- og displayelementer på displayenheten Symboler i øvre felt Pos. Symbol Betjenings- hhv. displayelement 23 Angivelse av mulige kjørehastigheter: Skilpadde Rask t Funksjon Krabbefart aksimal hastighet 24 Indikator Styrekabelgjenkjenning IF Sensorer som styrekabelen har oppdaget, blir mørkelagt 25 Styrevinkelangivelse skifter med indikasjon Innsporingsprosedyre aktivert Styrekabel-føring Avviker fra styrekabel t SF IF IF IF IF Indikerer styrehjulets aktuelle utslag i forhold til midtstilling Når kjøretøyet har sporet seg inn, vises midtstillingen permanent Styrevinkelangivelsen slukker og erstattes av styrekabel-symbol når kjøretøyet sporer seg inn på styrekabelen (induktiv styring) når kjøretøyet tvangsføres på styrekabelen når kjøretøyet har avveket ukoordinert fra styrekabelen og tvangsføringen 0206.N E 4

42 Pos. Symbol Betjenings- hhv. displayelement 26 Indikator Total løftehøyde Indikator Kalibrering nødvendig. Hev hovedmast Senk hovedmast Hev tilleggsmast Funksjon t Indikerer gaffelens løftehøyde Oppfordrer til å heve hovedmasten Oppfordrer til å senke hovedmasten Oppfordrer til å heve tilleggsmasten Senk tilleggsmast Oppfordrer til å senke tilleggsmasten 27 Indikator Klokkeslett t Angir klokkeslettet 28 Indikator Driftstimer t Indikerer antall driftstimer siden første gang maskinen ble tatt i bruk 29 Batteriutladingsindikator t Indikerer batteriets ladetilstand (resterende kapasitet i prosent) 0206.N E 5

43 2.3 Symboler og knapper i nedre felt Knappene (19) under de respektive symbolene (30) aktiverer eller bekrefter knappens tilknyttede funksjon. Derved mørkelegges symbolet. Symbol Betjenings- hhv. displayelement Advarsler Indikator Kjedeslakksensor Knapp Brokople kjedeslakk-sensor Indikator Kun kjøring forover/bakover mulig Knapp Kvittere for mastutkopling grunnet lav batterikapasitet Indikator asthøydebegrenser Knapp Brokople masthøydebegrenser Indikator Senkebegrenser Knapp Brokople senkebegrenser Indikator Kjøreutkopling Knapp Brokople kjøreutkopling Indikator Slutt på korridor-sensor (tilleggsutstyr) Indikator Personvernsystem (PSA) Knapp Personvernsystem (PSA) Åpne Undermeny Advarsler! Avslutt undermeny Advarsler Funksjon t Vises når kjedeslakk-sensoren er aktivert Brokopler den aktiverte kjedeslakksensoren slik at førerplassen kan heves fritt t Vises når mastutkoplingen er aktivert som følge av liten batterikapasitet, og det kun er kjøring forover/bakover som er mulig Bekrefter mastutkopling ved liten batterikapasitet, og aktiverer kjørefunksjonen (dermed blir indikatoren Kun kjøring forover/bakover mulig mørkelagt) o Vises når masthøydebegrenseren er aktivert Brokopler masthøydebegrenseren (dermed blir indikatoren mørkelagt). Overhold begrensningene for maksimal fri høyde o Indikerer at den automatiske senkebegrenseren er aktivert. Brokopler senkebegrenseren; Styres via hydraulikkstyreknappen o Indikerer at den automatiske, høydeavhengige kjøreutkoplingen er aktivert. Brokopler den automatiske, høydeavhengige kjøreutkoplingen o Indikerer at slutt på korridor -sensoren er aktivert. Kjøretøyets brems aktiveres. o Indikerer at personvernsystemet har oppdaget personer/gjenstander i korridoren. Kjøretøyets brems aktiveres. Brokopler sikkerhetsfunksjonen og gjør det mulig å kjøre i krabbefart så lenge det er tilstrekkelig avstand til hindringen. Er det installert et personvernsystem, skal anvisningene i den separate instruksjonsboken følges. o Indikerer at flere advarsler er aktivert (f.eks. kjedeslakk-sensor, masthøydebegrenser). Trykkes for å vise de enkelte advarslene 0206.N E 6

44 Symbol Betjenings- hhv. displayelement Avslutt undermeny Advarsler Knapp Avslutt undermeny Advarsler Styringssystemer Indikator Aktiver styring ikke aktivert Indikator Aktiver styring aktivert Knapp Aktiver styring o Indikerer at undermenyen kan avsluttes t SF Funksjon Avslutter undermenyen Advarsler og åpner hovedmenyen Indikerer tvangskjøring i korridor: Indikator skinnestyring (drivhjulet rettes opp) IF Indikerer at den induktive styringen er aktivert. SF Drivhjulet rettes opp Indikator Frekvensalternativ 1 (tilsvarende for øvrige frekvenser) (undermeny Aktiver styring ) Knapp Frekvensalternativ 1 (tilsvarende for øvrige frekvenser) IF Aktiverer innrettingsprosedyren (og valg av frekvens ved multifrekvens) o Indikerer at styring er mulig via frekvensalternativ 1 IF Aktiverer styring via frekvens 1 (undermenyen avsluttes automatisk etter 1 sekund) Tilleggsutstyr for betjening av gaffel Indikator Skift til meny t Skifter menyen i displayenheten til Synkrondreining funksjonen Synkrondreining Knapp Skift til meny Åpner menyen Synkrondreining Synkrondreining Indikator Synkron t Indikerer at synkron venstredreining av venstredreining gaffel gaffel og skyving til høyre er mulig Knapp Synkron Aktiverer venstredreining av gaffel samtidig venstredreining gaffel som skyving av utligger til høyre styres ved hjelp av hydraulikkstyreknappen Indikator Automatisk synkron venstredreining gaffel Knapp Automatisk synkron venstredreining gaffel o Indikerer at automatisk, synkron venstredreining av gaffel og skyving til høyre er mulig Aktiverer venstredreining av gaffel samtidig som utligger automatisk skyves til høyre 0206.N E 7

45 Symbol Betjenings- hhv. displayelement Indikator Synkron høyredreining gaffel Knapp Synkron høyredreining gaffel Indikator Automatisk synkron høyredreining gaffel Knapp Automatisk synkron høyredreining gaffel Indikator Automatisk synkrondreining til midtstilling gaffel Knapp Automatisk synkrondreining til midtstilling gaffel Indikator KOOI-gaffel Knapp KOOI-gaffel Indikator Teleskopgaffel Knapp Teleskopgaffel Indikator 2. stablingsdybde Knapp 2. stablingsdybde Indikator Tilt gaffel Knapp Tilt gaffel Indikator Spesielt tilleggsutstyr Knapp Spesielt tilleggsutstyr Funksjon t Indikerer at synkron høyredreining av gaffel og skyving til venstre er mulig Aktiverer høyredreining av gaffel samtidig som skyving av utligger til venstre styres ved hjelp av hydraulikkstyreknappen o Indikerer at automatisk, synkron høyredreining av gaffel og skyving til venstre er mulig Aktiverer høyredreining av gaffel samtidig som utligger automatisk skyves til venstre o Indikerer at automatisk posisjonering av gaffelen i midtstilling (gaffelarmer vendt forover) er mulig Aktiverer dreining med automatisk stopp av gaffelens bevegelse i midtstilling, samtidig som utligger automatisk skyves til midtstilling o Indikerer at betjening av KOOI-gaffel er mulig Aktiverer KOOI-gaffelen; styres via hydraulikkstyreknappen o Indikerer at betjening av teleskopgaffel er mulig Aktiverer teleskopgaffelen; styres via hydraulikkstyreknappen o Indikerer at den andre innstablingsdybden er mulig Aktiverer den andre innstablingsdybden; styres via hydraulikkstyreknappen o Indikerer at tilting av gaffelen er mulig Aktiverer tilting av gaffelen; styres via hydraulikkstyreknappen o Indikerer at styring av det spesielle tilleggsutstyret er mulig Aktiverer styring av det spesielle tilleggsutstyret; styres via hydraulikkstyreknappen 0206.N E 8

46 Symbol Betjenings- hhv. Funksjon displayelement Tilleggsutstyr for forskyvning av gaffelarmer Indikator Forskyv o Indikerer at forskyvning av gaffelarmene er gaffelarmer, symmetrisk mulig Knapp Forskyv Aktiverer forskyvning av gaffelarmer ved gaffelarmer, symmetrisk samtidig betjening av hydraulikkstyreknappen. Dreie til høyre = armer innover. Dreie til venstre = armer utover. Indikator Skift til meny Forskyv gaffelarmer, asymmetrisk Knapp Skift til meny Forskyv gaffelarmer, asymmetrisk Indikator Forskyv gaffelarmer, bare til venstre Knapp Forskyv gaffelarmer, bare til venstre Indikator Forskyv gaffelarmer, bare til høyre Knapp Forskyv gaffelarmer, bare til høyre t = standardutstyr SF = skinnestyring o Indikerer at skifting til menyen Forskyv gaffelarmer, asymmetrisk er mulig Skifter menyen i displayenheten til funksjonen Forskyv gaffelarmer, asymmetrisk o Indikerer at forskyvning av gaffelarmer, bare til venstre, er mulig Aktiverer forskyvning av gaffelarmer, bare til venstre; styres via hydraulikkstyreknappen o Indikerer at forskyvning av gaffelarmer, bare til høyre, er mulig Aktiverer forskyvning av gaffelarmer, bare til høyre; styres via hydraulikkstyreknappen o = tilleggsutstyr IF = induktiv styring 0206.N E 9

47 2.4 Symboler for kjøretøyets driftstilstand Kjøretøyets driftstilstand indikeres gjennom bruk av symboler i displayenheten når kjøretøyet startes. Sikkerhetsbøyler er åpne Fotbryter er ikke betjent Tilleggsutstyr i utgangsstilling (se Side E25) Når følgende symboler vises, er det nødvendig med en kalibreringskjøring i samsvar med den aktuelle indikasjonen, dvs. at hovedmasten hhv. tilleggsmasten må heves ca. 10 cm og deretter senkes igjen. Bare på denne måten vil styringsenheten bli fristilt til å utføre alle kjøretøyets bevegelser med høyeste hastighet. Kalibreringskjøring: Hev hovedmast Kalibreringskjøring: Senk hovedmast Kalibreringskjøring: Hev tilleggsmast Kalibreringskjøring: Senk tilleggsmast 0206.N E 10

48 3 Sette kjøretøyet i drift F Innen kjøretøyet kan settes i drift, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. Daglige kontrollrutiner og prosedyrer før trucken tas i bruk F Kontroller hele kjøretøyet utvendig for synlige skader og lekkasjer. Kontroller batterifester og kabeltilkoplinger for skader og tiltrekking. Kontroller batteriplugg for innfesting. Kontroller vernetak for skader. Kontroller løfteanordning for synlige skader, slik som rift, bøyd eller sterkt slitt lastegaffel. Kontroller lasthjul for skader. Kontroller hvorvidt lastkjedene er jevnt strammet. Kontroller hvorvidt alle sikkerhetsanordninger er intakte og operative. Ved skinnestyring kontrolleres lederuller for rotasjon og skader. Det er forbudt med flere personer i førerhuset. Regulere førersetet Trekk i innstillingshendelen og belast eller avlast setet for å stille inn korrekt høyde. Z Regulere kontrollpultens helningsvinkel Kontrollpultens helning kan reguleres i 5 trinn. Trykk kontrollpulten (1) til høyre og reguler helningen inntil bolten går i inngrep igjen Regulere kontrollpultens høyde Løsne hendelen (3) Posisjoner kontrollpulten (oppover eller nedover) Trekk til hendelen (3) Klargjøre skyvemasttrucken til bruk F Steng sikkerhetsbøylene på begge sider forsvarlig. Løsne NØDSTOPP-bryteren (18) ved å dreie den. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (2) og vri med urviserne. Kontroller varselanordningen (signalhorn) for funksjon. Kontroller drifts- og håndbrems for funksjon. Utfør en kalibreringskjøring av masten for justering av høydeanvisningen (se side E 10). Trykk umiddelbart på NØDSTOPP-bryteren dersom det skjer en utilsiktet kjøre- eller hevebevegelse under startprosedyren N E 11

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET BRUKSANVISNINGER D ette kapitlet inneholder sikkerhetsregler, daglig sikkerhetskontroll, heisefunksjoner, beskrivelse av styremekanismer og indikatorer samt driftsanvisninger for rullestolheisen RICON

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300 INSTRUKSJONSBOK MCT300 Fjernmanøvrering Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Fører og vedlikeholdspersonell skal lese og forstå denne instruksjonsbok før manøvrering,

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry

Crane. Bruksanvisning for Crane Partner Jekketaljer WLL 500 kg til 6000 kg. Crane Partner Jekketalje Industry Bruksanvisning Crane Partner AS Bruksanvisning for Crane Partner WLL 500 kg til 6000 kg Løftekapasitet / WLL Crane Partner Jekketalje Industry Artikkelnummer Crane Partner Jekketalje Offshore Artikkelnummer

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Utgave 1. Bruksanvisning. El-8

Utgave 1. Bruksanvisning. El-8 Utgave 1 Bruksanvisning El-8 Viktig! Les denne bruksanvisningen grundig før bruk Gjør deg kjent med transportvognens kjøreegenskaper og hvordan den oppfører seg før du setter den i arbeid, slik at du sikrer

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Brukerhåndbok StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Denmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Innhold 1. Forord...3 2. EF-overensstemmelseserklæring...4

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

FERTI CARE personal. Brukerveiledning

FERTI CARE personal. Brukerveiledning FERTI CARE personal Brukerveiledning 0459 Multicept A/S Frederiksberg Alle 32, 2.th DK-1820 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 4576 0515 Telefaks: +45 4576 0516 E-mail: info@multicept.com www.multicept.com

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer