ETV C16/C20. Instruksjonsbok ETV C16 ETV C20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20"

Transkript

1 ETV C16/C Instruksjonsbok N ETV C16 ETV C20

2 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV C16 ETV C20 Videre data På oppdrag Dato N EU-konformitetserklæring Undertegnede bekrefter hermed at hver av de betegnede kraftdrevne gaffeltruckene overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EC (maskinretningslinje) og 2004/108/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMV) med deres respektive endringer, samt med rettsforordningene som omsetter disse til nasjonal rett. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene N 1

3 N

4 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter løftestativets høyde og de lokale forholdene: Stående, med montert løftestativ (ved lave høyder) Stående, med delvis montert løftestativ, bøyd mot førerens vernetak (ved middels høyder), hydraulikkledningen for løftefunksjonen er avskilt. Stående, med demontert løftestativ (ved større høyder), alle hydraulikkledninger mellom grunnapparat og løftestativ er avskilt. f Sikkerhetshenvisninger for sammenbygningen og igangsettingen Sammenbyggingen av kjøretøyet på bruksstedet, igangsettingen og innføringen av føreren får kun gjøres av skolert og autorisert personale fra produsenten. Først etter at løftestativet ble montert skikkelig, får hydraulikkledningene forbindes med grensesnitt grunnapparat / løftestativ, og trucken tas i bruk N 1

5 N

6 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

7 0108.N

8 Innholdsfortegnelse A Korrekt bruk 1 Generelt... A 1 2 Korrekt bruk... A 1 3 Tillatte bruksbetingelser... A 1 4 Operatørens plikter... A 2 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr... A 2 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B Løfting av last... B 6 3 Tekniske data - standardutførelse... B Ytelsesdata ETV C16/C20... B Mål ETV C16/C20... B Standardmast-utførelser... B Vekt... B Dekk/hjul... B Batteri... B Hydraulikk... B Vekt master... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B Elektriske krav... B 14 4 Lokalisering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagram truck (lasteevne)... B Lastdiagram, tilleggsutstyr... B Tippsikkerhet... B 18 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C Lasting med kran basismodell... C Lasting med kran basismodell med førerhus... C 4 3 Sikre trucken for transport... C 5 4 Første gang trucken tas i bruk... C N I 1

9 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Åpne batteridekselet... D Solopilot:... D Multi-Pilot:... D 5 4 Lad batteriet... D 7 5 Demontere og installere batteri... D 8 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 2 3 Ta trucken i bruk... E Gå inn og ut... E Innrette førerplassen... E Gjøre trucken driftsklar... E Nødstopp... E Kontroller etter daglig igangsetting... E 16 4 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Hvordan forholde seg i uvanlige situasjoner... E NØDSTOPP... E Kjøre, styre, bremse... E Innstill gaflene... E Løfte og sette av last... E Mastholderfremskyvning... E Nødsenking... E Betjening av tilleggsutstyr... E Trygg parkering av gaffeltrucken... E 34 5 Førerdisplay (t)... E Lysflatene i førerdisplayet... E Knapper på førerdisplayet... E Varselmeldinger på førerdisplayet... E 40 6 Tastatur (CANCODE) (o)... E Kodelås... E Parameter... E Innstille parametere... E 49 7 ISM (o)... E 52 8 Endring av truckparametre... E 52 9 Feilretting... E Bevege trucken uten batteri, berging... E Tilleggsutstyr... E Arbeidslyskaster... E Roterende varsellys / blinklys... E ESA/elektrisk løftebegrensning... E N I 2

10 11.4 Seteoppvarming... E Spenningstransformator 12 V DC/24 V DC... E Sideforskyver midtstilling... E Veiefunksjon... E Tasten klemme... E Værbeskyttelsesførerhus... E Parabolspeil... E Avtagbart lastgitter... E ISM-tilgangsmodul... E Montering og hydraulisk tilkobling av ekstra påmontert utstyr.... E 65 F Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold... F 2 3 Vedlikehold og inspeksjon... F 6 4 Vedlikeholds-sjekkliste ETV C16/C20... F 7 5 Vedlikeholdsplan... F Driftsmidler og smøreskjema... F Oljer og smøremidler... F Påfyllingsmengde... F 11 6 Vedlikeholdsanvisninger... F Forberede trucken for service og vedlikehold... F Fjerne setedekselet... F Kontrollere hydraulikkoljenivået... F Åpne sikringsboksen... F Åpne instrumentpanelet... F Kontrollere sikringer... F Kontrollere hjulenes feste og slitasje... F Ny igangsetting... F 16 7 Sette trucken ut av drift... F Forholdsregler før driftspausen... F Forholdsregler under driftspausen... F Forholdsregler ved avsluttet driftspause... F 17 8 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser. F 18 9 Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering... F Måling av menneskelige vibrasjoner... F N I 3

11 I N

12 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

13 N

14 A Korrekt bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk av trucken er ikke korrekt bruk, og innebærer fare for personskade, skader på trucken eller materielle skader. 2 Korrekt bruk F Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på gaflene eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbordet og midt mellom lastegaflene. Følgende gjøremål er tillatt: Løfting og senking av last. Transport av senket last. Følgende gjøremål er forbudt: Kjøring med løftet last (>30 cm). Transport av hengende last. Hvis drift med hengende last er planlagt, må tilstrekkelig tippsikkerhet under lokale driftsbetingelser godkjennes av en sakkyndig. Transport og løfting av personer. Skyving eller trekking av last. 3 Tillatte bruksbetingelser F De tillatte flatene og punktbelastningene for kjøreveiene må ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde -20 C til 40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Lasten skal transporteres mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. For bruk i ekstreme betingelser kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt N A 1

15 4 Operatørens plikter M I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trallen kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Trucken skal bare betjenes av personale som er utdannet for dette. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse N A 2

16 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse ETV C16/C20 er en elektrisk frisikt skyvemast-gaffeltruck i trehjulsutførelse, med sete på tvers av kjøreretningen Den er konstruert med tanke på innendørs og utendørs løfting og transport av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor og innenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Den kan stable og plukke gods samt transportere gods over lengre strekninger. Lasteevnen fremgår av typeskiltet. Type Lasteevne Lastens tyngdepunkt ETV C kg 600 mm ETV C kg 600 mm 1009.N B 1

17 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løftemast 9 t Bremsepedal 2 t Vernetak, fører 10 t Kjørepedal 3 t Friløftsylinder 11 t Utløserpedal, batterivogn (gjelder ikke T-mast) 4 t Solo-Pilot 12 t Førerdisplay o Multi-Pilot 13 t Totrinnet nøkkelbryter med ekstranøkkel (service) 5 t Lasthjul o CANCODE 6 t Hjularmer o ISM tilgangsmodul 7 t Drivhjul 14 t NØDSTOPP-bryter 8 t Dødmannsknapp t Standardutstyr o Tilleggsutstyr 1009.N B 2

18 2.1 Truck F Transportkjøring med og uten last skal kun foregå med mastholderen trukket tilbake, masten tiltet tilbake og lasteanordningen senket. M Sikkerhetsanordninger: En lukket kjøretøyprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av ETV C16/C20. Føreren er beskyttet av vernetaket (2). Drivhjulet (7) og lasthjulene (5) er beskyttet av en stabil kollisjonsbeskyttelse. Selv om det brukes av avskjerming av drivhjulet, finnes fremdeles det en restrisiko for tredjeperson. I nødsituasjoner kan alle elektriske funksjoner raskt koples ut med NØDSTOPPbryteren (14). Rørbruddsikringen i løftesylinderen begrenser senkehastigheten ved feil i hydraulikksystemet. Indikatorer og displayer: Førerdisplay (12) med stort display og LCD-teknologi (t) med integrert visning av gjenværende driftstid, batteriutladingsindikator, løfte- og kjøreprofilinnstilling og styrevinkelmodusdisplay. I førerdisplayet (12) er batteriutladingsindikator og driftstimeteller kombinert. Utladingsindikatoren er designet som en utladingsvokter som kopler ut hevefunksjonen ved nesten utladet batteri. Dette for å hindre en dyputlading av batteriet. Drivverk: Hele fremdriftsaggregatet er integrert i truckrammen. En stasjonær vekselstrømmotor med en effekt på 6,9 kw driver drivhjulet (7) via tannhjulsdrev. Den elektroniske kjørecontrolleren sørger for en trinnløs regulering av turtall i drivmotoren, slik at man får en jevn, rykkfri start, hurtig akselerasjon og elektronisk regulert bremsing med energigjenvinning. Energigjenvinningsgraden kan stilles inn via førerdisplayet. F Antiblokkeringsregulering (o): Antiblokkeringsreguleringen hindrer blokkering av drivhjulet under bremsing. Dermed bedres truckens styreevne under bremsing, og slitasjen på dekkene reduseres. Ved akselerering hindres ukontrollert sluring av drivhjulet på glatt underlag. Under visse omstendigheter kan bremseveien forlenges. Rett etter et hjulbytte kan bremseveien ved bruk av vendebrems forlenges for en kort tid, samt at maksimalhastigheten kan begrenses N B 3

19 Bremseanlegg: Det elektriske bremsesystemet består av tre uavhengige bremsesystemer. Når bremsepedalen trykkes, innledes en motstrømsbremsing. Om nødvendig aktiveres lasthjulbremsene av kjøretøyets bremsestyring. Parkeringsbremsen betjenes elektrisk og virker mekanisk (trykkfjær) på en magnetbrems montert i drivverket. Denne bremsen brukes også ved nødbremsing. Når parkeringsbremsen er aktivert lyser en varsellampe. Driftsforstyrrelser i styre- og bremsesystemet (nødstopp aktivert) indikeres i førerdisplayet. Nødstopp-sikkerhetskonsept: Nødstopp styres fra kjøre- eller servocontrolleren. Ved registrerte feil utløses automatisk en oppbremsing av trucken til den står stille. Kontrollindikatorene på førerdisplayet viser nødstopp. Hver gang trucken slås på gjennomfører systemet en selvdiagnose som bare løsner parkeringsbremsen (= nødstopp) dersom funksjonskontrollen er positiv. Servo: Elektrisk 180 styring som blir drevet via et tannhjulsdrev. Som styringsgiver tjener det i sin posisjon som regulerbart ratt. Førerplass: Førerplassen er ergonomisk utført med stort fotrom. Føreren kan stille inn førersetet, styrehodet og Solo-Pilot/Multi-Pilot (o) for ergonomisk arbeidsstilling. Curve Control: Automatisk hastighetsreduksjon ved kurvekjøring. Curve Control (kurvekontroll) begrenser kjørehastigheten og akselereringen ved kurvekjøring. Faren for eskalering eller velting reduseres. Dødmannsbryter: Fotbryteren i fotrommet må trykkes mot venstre for at føreren skal kunne arbeide med trucken. Dersom foten flyttes bort fra fotbryteren, blokkeres løfteog kjørefunksjonene. Styre- og bremsefunksjonene er fortsatt atkive. Funksjonen til dødmannsbryteren kan stilles inn slik at parkeringsbremsen aktiveres etter en innstillbar tid etter at fotbryteren er frigjort. (beskyttelse mot utilsiktet rulling) 1009.N B 4

20 N Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løftemast 9 t Bremsepedal 2 t Vernetak, fører 10 t Kjørepedal 3 t Friløftsylinder 11 t Utløserpedal, batterivogn (gjelder ikke T-mast) 4 t Solo-Pilot 12 t Førerdisplay o Multi-Pilot 13 t Totrinnet nøkkelbryter med ekstranøkkel (service) 5 t Lasthjul o CANCODE 6 t Hjularmer o ISM tilgangsmodul 7 t Drivhjul 14 t NØDSTOPP-bryter 8 t Dødmannsbryter t Standardutstyr o Tilleggsutstyr B 5

21 Betjenings- og displayelementer: Betjeningselementer, indikatorer og displayer er oversiktlig plassert. De logisk oppbygde betjeningselementene (4) gjør det mulig med enhåndsbetjening av funksjonene kjøreretning, løfte/senke, mastskyv fremover/bakover, masttilting, sideforskyvning venstre/høyre i sideforskyvningsdrift (tilleggshydraulikk HF5 (o)) og horn. Hydraulisk anlegg: Pumpeaggregat med trefasevekselstrømmotor og støysvak presisjonshøytrykkspumpe. Anlegget styres via solopilotene (4) hhv. multipiloter (o). Elektrisk anlegg: 48 V-anlegg som toledersystem. Seriemessig elektronisk kjøre-, løfte- og servocontroller. Den elektroniske kjørecontrolleren regulerer kjørehastigheten trinnløst, og muliggjør motstrømsbremsing ved omkobling av kjøreretningen. Med førerdisplayet (12) kan kjøre- og løfteparametre stilles inn etter behov. Varsellamper, feilindikasjoner og servicefunksjoner vises også i førerdisplayet. (For anvendbare batterityper, se kapittel D.) 2.2 Løfting av last Mastholder: Mastholderen er opplagret på løperuller. Skyving forover hhv. bakover skjer direkte ved hjelp av en enkelt-teleskop skyvesylinder. Løpeskinnene for mastholderen er boltet på hjularmene (6). Mast: Trucken er i mastholderen utstyrt med gaffeltilt eller opplagrede teleskopfrisiktsmaster som kan skråstilles. Justerbare sideruller og glidestykker fanger opp sidebelastningen på gaffelryggen når last er lagret på den ene siden. Gaffelarmene er festet til gaffelryggen og kan justeres. For tredelt friløftmast (D-mast) skjer gaffelbordets første løft (friløft) uten at totalhøyden endres grunnet en kort, midtplassert friløftsylinder (3). For teleskopmast (T) er friløftet konstruksjonsbetinget begrenset til 80 mm. Tilleggsutstyr: Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr N B 6

22 3 Tekniske data - standardutførelse Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Ytelsesdata ETV C16/C20 Betegnelse ETV C16 ETV C20 Q Lasteevne (ved C = 600 mm) kg c Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet Fremdrifts-, gaffelretning 12,2 / 11,8 12,2 / 11,8 km/t Løftehastighet med/uten last 0,40 / 0,70 0,32 / 0,60 m/s (±10%) Senkehastighet med/uten last 0,50 / 0,50 0,50 / 0,50 m/s (-15%) Skyvehastighet med/uten last 0,2 1) 0,15 1) m/s opptil 5600 mm opptil 5600 mm Klatreevne med/uten last 9/13 8/12 % Maks. klatreevne (KB 5 min) med/uten last 10/15 10/15 % Akselerasjonstid med / uten last 5,2/4,8 5,4/4,6 s Kjøremotor, effekt S2 60min. 6,9 6,9 kw Kjøremotor, effekt ved S3 15% kw 1) Løftehøyde opp til 6500 mm: 0,15 hhv. 0,10 m/s Løftehøyde over 6500 mm: 0,10 hhv. 0,08 m/s 1009.N B 7

23 3.2 Mål ETV C16/C20 Betegnelse ETV C16 ETV C20 s senket høyde på lastgaffel mm h 6 Høyde over vernetak mm l 1 Totallengde 2484 a) 2524 a) mm l 4 Fremskyvning b) mm l 7 Lengde over hjularmer mm b 1 / b 2 Totalbredde 1370/ /1270 mm Wa Svingradius mm Ast Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200 lengderetning 2819/ /2764 mm Ast Arbeidsbredde ved paller 1000 x 1200 på tvers 2773/ /2564 mm Egenvekt se typeskilt, truck a) Gaffellengde 1150 mm b) Gjelder for 560 Ah-batteri. Andre batteristørrelser forandrer disse verdiene N B 8

24 h 4 h 3 h 1 l 4 l h 6 h 2 c h 7 Q h 8 m 2 l y l 7 l 1 x s e b 2 b 5 b 3 b 4 b 11 b 1 a 2 W a A st a N B 9

25 3.3 Standardmast-utførelser ETV C16 Betegnelse Teleskopmast (T) Dobbeltløftende Triplexmast (D) h 1 Totalhøyde mm h 2 Friløft mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Maks. høyde mm ETV C20 Betegnelse Dobbeltløftende Triplexmast (D) h 1 Totalhøyde mm h 2 Friløft mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Maks. høyde mm 3.4 Vekt (Alle angivelser i kg) Betegnelse ETV C16 ETV C20 Egenvekt inkl. batteri Akselbelastning uten last for-/bakaksel 2230/ /1600 Aksellast gaffel frem med last foran/bak 670/ /5500 Aksellast gaffel tilbake med last foran/bak 1965/ /3864 Gjelder for 560 Ah-batteri. Andre batteristørrelser forandrer disse verdiene. 3.5 Dekk/hjul Betegnelse ETV C16 ETV C20 Dekkstørrelse, drivhjul 180 / / Dekkstørrelse, lasthjul 180 / / Hjul, antall foran/bak (x=drivhjul) 1x/2 1x/2 Dekk Superelastik Superelastik 1009.N B 10

26 3.6 Batteri Se batterityper i kapittel D. 3.7 Hydraulikk Betegnelse ETV C16 ETV C20 Arbeidstrykk for påmontert utstyr 150 bar 150 bar Oljestrøm for påmontert utstyr 20 l/min 20 l/min 1009.N B 11

27 3.8 Vekt master Vekten på mastene kan utregnes ved hjelp av formlene som er angitt nedenfor. De nødvendige data som trucknavn, konstruksjon og lengde på utkjørt mast (mastehøyde) fremgår av typeskiltet. Vekten på trucken og batteriet kan avleses på typeskiltet Eksempel vektbestemmelse mast ETV C16 GNE D 3750 kg 1306/1371 kg 38 Trucknavn (31): ETV C16 Mast (42): Baktrekk; GNE Vekt mast = 0,63 x mastehøyde (42) kg Vekt mast = 0,63 x kg = 791 kg Oversikt over formlene som skal anvendes Truckserie Konstruksjon Beregning ETV C16 T Vekt = 0,65 x mastehøyde kg D varmvalset Vekt = 0,63 x mastehøyde kg ETV C20 Standard Vekt = 0,93 x mastehøyde kg 1009.N B 12

28 3.9 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå: 64 db(a) ifølge EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon: 0,58 m/s 2 i henhold til EN Målekjedets interne nøyaktighet ved 21 C er på ± 0,02 m/s². Øvrige avvik er fremfor alt mulig gjennom posisjoneringen av sensorene samt forskjellig førervekt. Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for kjøretøyet, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/EG/Vibrasjoner". For måling av disse menneskelige vibrasjonene tilbyr produsenten en spesiell tjeneste, se "Måling av menneskelige vibrasjoner" i kapittel F. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan føre til feilfunksjon på medisinske apparater (pacemaker, høreapparater etc.), dersom føreren bruker slike. Det må avklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur - under drift -20 C til +40 C Ved gjentagende bruk i temperaturer under 0 C eller ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse N B 13

29 3.11 Elektriske krav Produsenten bekrefter overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav" N B 14

30 4 Lokalisering av merking og typeskilt 24 20, 21, mv 1,5 V N Pos. Betegnelse 16 Varselskilt: "Forsiktig! Elektronikk med lavspenning" 17 Typeskilt, truck 18 Sikkerhetskontrolloblat (o) 19 Kjøreretning ved dreievinkel på styrende hjul 20 Lasteevneskilt, lasteevne/sideforskyver 21 Lasteevneskilt, lasteevne / tyngdepunkt for last /gaffelarmer 22 Lasteevneskilt, lasteevne / tyngdepunkt for last /løftehøyde 23 Forbudsskilt Opphold under last er forbudt 24 Skilt Sluttkontroll gjennomført 25 Festepunkter for lasting med kran 26 Forbudsskilt Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten 27 Serienr. (preget inn i truckrammen) 28 Festepunkter for jekk 29 Skilt Påfyllingsstuss hydraulikkolje 30 OBS: Følg instruksjonsboken! 31 Truckbetegnelse B 15

31 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 31 Type 37 Produsent 32 Serienr. 38 Batteriets vekt min./maks. i kg 33 Nominell lasteevne i kg 39 Motoreffekt 34 Batterispenning V 40 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 35 Egenvekt uten batteri i kg 41 Byggeår 36 Produsentens logo 42 Tilleggsutstyr Vennligst opplys om serienummeret (32) ved spørsmål vedrørende trucken eller ved bestilling av reservedeler. Serienummeret er prentet inn i chassiet. Forberedelse til avlesing av serienummer Kjør masten fremover Ta ut batteriet Se inn i batterirommet fra gaflene Serienummeret er plassert: på tverrveggen nede til venstre (pos. 27) 1009.N B 16

32 4.2 Lastdiagram truck (lasteevne) F Fare for ulykker på grunn av redusert stabilitet Tippsikkerheten ifølge til lastdiagrammet blir bare opprettholdt med komponenter (batteri, mast) i henhold til typeskiltet. Bare batterier som er tillatt av produsenten skal brukes. Et batteri som er skjøvet fremover eller ikke låst fører til redusert stabilitet. Lasteevneskiltet for trucken (22) angir truckens lasteevne Q kg med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et normert tyngdepunkt* C (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Pilsymbolene (43 og 44) på indre og ytre master referer seg til lastdiagrammet og viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd. *) Det normerte tyngdepunktet for lasten ved siden av lastehøyden refererer seg også til lastbredden X.XXXX.XX.XX Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: Med lastens tyngdepunktsavstand C på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm, er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg. 4.3 Lastdiagram, tilleggsutstyr Lastdiagrammet på tilleggsutstyr angir kjøretøyets lasteevne Q i kg ved bruk av angjeldende tilleggsutstyr. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på samme måte som kjøretøyets lasteevne og beregnes på samme måte N B 17

33 4.4 Tippsikkerhet Truckens tippsikkerhet er testet etter de nye tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: Batteristørrelse og -vekt, dekk, mast, tilleggsutstyr, lasten som transporteres (størrelse, vekt og tyngdepunkt), bakkeklaring, f.eks. modifisering av støttebufferer, mastholderanslagenes posisjon. En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten Vindbelastning Ved løfting, senking og transport av last med store flater kan vindbelastninger påvirke truckens stabilitet. Dersom lett last blir utsatt for vindbelastning, må lasten sikres spesielt godt. Dermed forhindres at lasten sklir eller faller av. I begge tilfelle må driften innstilles N B 18

34 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Transport Transport kan skje på én av tre måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med delvis montert mast lent mot vernetaket (ved midlere totalhøyde), hydraulikkledningen for løftefunksjonen er atskilt Stående med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle hydraulikkledningene mellom basisenheten og masten er atskilt. F Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting Montering av trucken på bruksstedet, igangsetting og innføring i bruken av trucken må utelukkende utføres av autorisert fagpersonell som har fått opplæring av produsenten. Først når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene tilkoples koplingspunktene på basismodellen / masten og trucken tas i bruk. Når flere trucker leveres samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, løftemaster og basismodeller som monteres sammen har identiske serienumre N C 1

35 2 Lasting med kran M F Lasting med kran er bare beregnet for transport før første gangs igangsetting. Ufagmessig kranlasting kan føre til ulykker. Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned ved lastingen. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken og masten. Bruk vernesko ved lasting av trucken med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranutstyret skal bare festes i de foreskrevne festepunktene, og sikres mot forskyvning. Festeutstyret skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes N C 2

36 2.1 Lasting med kran basismodell M Benytt kun løfteutstyr som har tilstrekkelig løfteevne. (Transportvekt = egenvekt + batterivekt; se typeskilt, truck). M For lasting av trucken med bruk av løfteredskap skal det legges taustropper rundt bjelken på vernetaket (1). Hjularmene har to festepunkter (2). Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). Sikre trucken mot utilsiktet rulling med stoppklosser! Løfteredskapen festes til festepunktene slik at det ikke er noen risiko for at trucken kan forskyves! Festeanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes N C 3

37 2.2 Lasting med kran basismodell med førerhus M Bruk av kran med værbeskyttelsesførerhus (o) er mulig kun i begrenset omfang. På grunn av fare for at ruten skal knuse, må løfteredskap eller taustropper ikke legges over frontdøren. For å løfte trucken med værbeskyttelsesførerhus må man kun bruke løfteredskap med tilstrekkelig breie traverser og anleggsløfteredskap med kroker N C 4

38 3 Sikre trucken for transport F Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. M Til festing av trucken må det trekkes en lasterem (3) gjennom gjennomføringene på vernetaket (1) og som festes til forankringsringene. Stram spennstroppen med strammeren (4). Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag N C 5

39 4 Første gang trucken tas i bruk F M Før trucken tas i bruk må man forsikre seg om at masten er riktig montert og at hydraulikkledningene er forbundet i grensesnittet basismodell / mast. Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. For å sette trucken i driftsklar stand etter levering eller transport må følgende punkter gjennomføres: Monter om nødvendig batteriet, sørg for at batterikabelen ikke skades. Lad opp batteriet (se kapittel D). Fjern eventuelt transportsikringen på parkeringsbremsen! Foreta synskontroll av trucken, se "Kontroll før daglig igangsetting" i kapittel E. Ta trucken i bruk på forskriftsmessig måte (se kapittel E). Foreta funksjonskontroll av trucken, se "Kontroll før daglig igangsetting" i kapittel E. Hvis trucken leveres uten batteri kan den kun styres med styresveiven (se kapittel E, avsnittet Berging av trucken ) Etter første idriftsetting kan det oppstå lette bremseslipelyder N C 6

40 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Innen det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. M F M F Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyren må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal slike områder umiddelbart skylles med rikelige mengder vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man i tillegg oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse N D 1

41 F ADVARSEL! Fare på grunn av bruk av uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken. Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Bruk av uegnede batterier som ikke Jungheinrich ikke har godkjent for trucken, kan ved energigjenvinningen føre til redusert bremseevne og i tillegg til betydelige skader på den elektriske styringen. Bruk av batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for denne trucken, kan derfor føre til betydelige farer for menneskers helse og sikkerhet! Bare batterier som produsenten har godkjent for trucken skal brukes. Bytte av batteri er bare tillatt med produsentens godkjennelse. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Bruk av batterier som ikke er godkjent av produsenten er strengt forbudt. 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Slagvolum Standard (L) Med ekstra effekt (HX) 48 V - 4PzS - batteri 560 Ah 560L 600H 48 V - 5PzS - batteri 700 Ah 700L 750H F Batteriets vekt er angitt på batteriets typeskilt. Ved utskifting/installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom N D 2

42 3 Åpne batteridekselet F Fare for ulykker! Klemfare når batteridekselet åpnes. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Når masteholderen skyves må det ikke befinne seg noe mellom batteriet og masteholderen. Fremgangsmåte Gjøre trucken klar til bruk (se kapittel E). 3.1 Solopilot: 3 1 T U 2 Skyv Solo-Piloten (1) i pilretningen (U) (andre hendel), kjør mastholderen i retning batteriet til anslag, og slipp Solo-Piloten (masten er i endeposisjon). Skyv Solo-Piloten (1) på nytt i pilretningen (U) (andre hendel) og kjør mastholderen i retning batteriet til anslag (forberedelse til frigjøring av batteriet). Hold Solo-Piloten (1) i pilretningen (U) (andre hendel), trå på batteriutløserpedalen (2) med høyre fot, og hold den nede 0312.N D 3

43 Lysflaten "Batteri frigjort" (rødt grafikksymbol) (3) lyser på førerdisplayet. Skyv Solo-Piloten (1) i pilretningen (T) (andre hendel) og skyv mastholderen med sammenkoblet batterivogn så langt frem at batteriet ligger åpent og klart til vedlikehold. Slipp batteriutløserpedalen (2). Kople ut NØDSTOPP og nøkkelbryter. Batteriutløserens sikkerhetsbryter gjør at kun langsom hastighet er mulig så lenge batterivognen er opplåst og LED-lampen (3) lyser. Før trucken kan tas i bruk igjen må batterivognen skyves tilbake til utgangsposisjonen, slik at batterivognen og mastholderen kan kobles fra hverandre. Kontrollindikatoren (3) må være slukket N D 4

44 3.2 Multi-Pilot: 3 T 4 U Skyv Multi-Piloten (4) i pilretningen (U), kjør mastholderen i retning batteriet til anslag, og slipp Multi-Piloten (masten er i endeposisjon). Skyv Multi-Piloten (4) på nytt i pilretningen (U) og kjør mastholderen i retning batteriet til anslag (forberedelse til frigjøring av batteriet). Hold Mult-Piloten (4) i pilretningen (U), trå på batteriutløserpedalen (2) med høyre fot, og hold den nede N D 5

45 Lysflaten "Batteri frigjort" (rødt grafikksymbol) (3) lyser på førerdisplayet. Skyv Multi-Piloten (1) i pilretningen (T) og skyv mastholderen med sammenkoblet batterivogn så langt frem at batteriet ligger åpent og klart til vedlikehold. Slipp batteriutløserpedalen (2). Kople ut NØDSTOPP og nøkkelbryter. Batteriutløserens sikkerhetsbryter gjør at kun langsom hastighet er mulig så lenge batterivognen er opplåst og LED-lampen (3) lyser. Før trucken kan tas i bruk igjen må batterivognen skyves tilbake til utgangsposisjonen, slik at batterivognen og mastholderen kan kobles fra hverandre. Kontrollindikatoren (3) må være slukket N D 6

46 4 Lad batteriet M Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Batteridekselet må være åpnet og battericellenes overflate må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Fremgangsmåte F F Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Koble til ladekabelen fra ladestasjonen med batteripluggen (2). Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen N D 7

47 5 Demontere og installere batteri F Batteriet skal bare monteres med kabelføring 3 Ved montering av batteriet må alltid en kabelføring (3) med passende batterikabel monteres. Lengden på batterikabelen avhenger av batteritypen. M Når det fabrikkmonterte batteriet skal byttes, må produsentens kundetjeneste kontaktes. Fare for ulykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i dette kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Ikke grip mellom batteriet og trucken. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Batterier med åpne poler eller forbindelser må dekkes med en gummimatte. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med kranutstyr med tilstrekkelig løfteevne. Trekkraften fra kranutstyret må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom N D 8

48 Fremgangsmåte F Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). For å unngå kortslutning skal batterier med uisolerte poler eller koplingselementer dekkes til med en gummimatte. Hvis utskifting av batteriet skjer med bruk av løfteredskap, skal det påses at slikt utstyr har tilstrekkelig løfteevne (referer til batteriets vekt på typeskiltet på batterikassen). Trekkraften fra løfteutstyret må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Demontering og montering med løfteutstyr F F Løsne og ta av låseskruen (6) på batterilåsen (5). Trekk ut batterilåsen (5). Fest løfteutstyret til batterikassen (4). Ved hjelp av løfteutstyr løftes batteriet og tas ut sideveis. Demontering og montering med batterivogn (o) Trucken må stå vannrett slik at batteriet ikke ruller ut av seg selv når batterilåsen fjernes. Løsne og ta av låseskruen (6) på batterilåsen (5). Trekk ut batterilåsen (5). Fjern hvis nødvendig batteridekkplaten. Trekk batteriet ut fra siden og over på en transportvogn som er klargjort. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Ved utskifting skal batteriet erstattes med et batteri med identiske spesifikasjoner. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Deksler og plater må anbringes slik at de går i lås N D 9

49 D N

50 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/ operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler: Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Føreren må være gitt de nødvendige rettighetene. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av betjeningsområdet. Under driften må føreren oppholde seg innenfor vernetakets kontur. Bruk av uvedkommende er forbudt: Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler: Skader og øvrige mangler på trucken skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner: Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. F F Fareområde: Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøre- eller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller lastegodset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene og varselanvisningene som er gitt her, skal påaktes. Transportkjøring med og uten last skal kun foregå med mastholderen trukket tilbake, masten tiltet tilbake og lasteanordningen senket N E 1

51 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer Pos. Betjenings- hhv. Funksjon displayelement 1 Tenningslås t Kobler styrestrømmen på og av. Ved å ta ut nøkkelen sikres trucken mot at det kan startes av uvedkommende. Tastatur o Kodeinnstillinger og innkopling av trucken (CANCODE) ISM tilgangsmodul o Innkobling av trucken 2 NØDSTOPP-bryter t Strømkretsen avbrytes, alle elektriske funksjoner slås av og trucken blir tvangsbremset. 3a 3b Solo-Pilot Multi-Pilot t o Betjening av funksjonene: kjøring fremover/bakover Løfte/senke lasteanordning Skyve mastholder forover /bakover Tilte mast fremover/bakover / tilte gaffel Sideforskyver venstre/høyre Signalhornknapp Tilleggshydraulikk (HF5) (o) 4 Knapp Sideforskyver o Sideforskyver kjøres til midtstilling. midtstilling 5 Låsing for armstøtte t Justering av armstøtten i lengderetning. 6 Låsehendel for førersete t Førersetet kan reguleres horisontalt. 7 Vektinnstilling - førersete t Innstilling av førervekt for optimal setefjæring. 8 Innstilling av ryggstøtte t Førersetets ryggstøtte kan reguleres. 9 Korsryggstøtte t Korsryggstøtten kan reguleres. 10 Seteoppvarming o Setet kan varmes opp. 11 Kjørepedal t Kjørehastigheten reguleres trinnløst. 12 Bremsepedal t Bremser gaffeltrucken. 13 Dødmannsknapp t ikke aktivert: Kjøring ikke mulig, trucken bremser opp. aktivert: Kjøring frigjort. t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr 0712.N E 2

52 18 3b a , 7, 8, 9, N E 3

53 Pos. Betjenings- hhv. Funksjon displayelement 14 Forbikoblingsknapp o Forhindrer skader på trucken eller lasten ESA 15 Knapp veiefunksjon o Veie lasten 16 Innstilling av rattstamme t Stiller inn rattstammen i passende avstand og høyde. 17 Førerdisplay t Visning av viktige kjøre- og løfteparametere, valg og visning av styremoduser, varselindikatorer, feilindikasjoner og serviceanvisninger (se avsnitt 6) 18 Utløserpedal, batterivogn t Låser opp batterivognen. t = Standardutstyr o = tilleggsutstyr 0712.N E 4

54 18 3b a , 7, 8, 9, N E 5

55 3 Ta trucken i bruk F Før trucken kan tas i bruk, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Kontroller hele trucken (særlig hjul, hjulskruer og gafler) for synlige skader. Kontroller det synlige området av hydraulikksystemet for skader og lekkasjer. Skadede slanger må byttes. Kontroller at batterifester og kabeltilkoplinger siter fast og ikke er skadet. Kontroller batteriplugg for innfesting. Kontroller gaflene for synlige skader, slik som rifter, bøyde eller sterkt slitte lastegafler. Kontroller lastegaflene. Kontroller drivhjul og lasthjul for skader. Kontroller at lastkjedene er jevnt strammet og ikke skadet Kontroller at lastdiagrammet og varselskiltene er tydelig lesbare. Kontroller sikringsskruen på gaffelarmen. Integrert sideforskyver (o): Kontroller at skruene i sikkerhetssystemet (B) og gaffelmistesikringen (A) sitter fast, trekk om nødvendig til skruene. Tiltrekkingsmoment: 190 Nm. A A B Sideforskyver med rulleføring B Sideforskyver med glideføring 0712.N E 6

56 3.1 Gå inn og ut Hold i håndtaket ved in- og utstigning. Gå inn i eller ut av trucken. 3.2 Innrette førerplassen M Fare for skade dersom førerplassen er usikret eller ikke innrettet Et usikret førersete kan skli ut av føringen under kjøring og føre til ulykker. En førerplass som ikke er innrettet eller er innrettet feil, kan føre til ulykker Førersetesperren må ha gått i inngrep. Førersetet, rattstammen og armlenet må ikke justeres under kjøring. Før kjøringen starter skal førersetet, rattstammen og armlenet innstilles slik at alle betjeningselementer kan betjenes lett og uanstrengt. Regulere komfortsetet (t) For å unngå helse- og materialskader må den individuelle førervektinnstillingen kontrolleres og justeres før trucken tas i bruk. Under innstilling må førersetet være belastet med førerens vekt. Innstilling av førerens vekt: Vipp hendelen (7) helt ut i pilens retning. Justeringen utføres ved å bevege hendelen nedover eller oppover og å føre den tilbake i utgangsposisjon. Beveg hendelen opp og ned for å stille inn setet på en høyere vekt. Beveg hendelen ned og opp for å stille inn setet på en lavere vekt Førervekten er riktig justert når pilen er midt i sevinduet (19). Når min. eller maks. 6 8 vektinnstilling er nådd, indikeres dette med et merkbart tomt slag på hendelen. Når vektinnstillingen er fullført, skal hendelen vippes helt inn til den låses fast N E 7

57 F F Stille inn ryggstøtten: Ryggstøtten må gå ordentlig i inngrep i ønsket posisjon. Innstillingen av ryggstøtten må ikke forandres i fart! Trekk opp låsehåndtaket (8) og still inn vinkelen på rygglenet. Slipp låsehendelen (8) slik at ryggstøet låses. Innstille sittestilling: Ta tak i låsehendelen (6) kun i sporene, ikke grip gjennom hendelen på undersiden. Forsikre deg om at låsehendelen har gått ordentlig i inngrep i den ønskede posisjonen. Innstillingen av førersetet må ikke forandres i fart! Ikke hev låsehendelen med foten eller leggen! Trekk låsehendelen for førersetet (6) oppover i pilretningen, og reguler førersetet til ønsket posisjon ved å skyve det frem- eller bakover. La låsehendelen (6) gå i inngrep igjen. Setevarme (o): Aktivere bryteren (10): 1 = setevarme PÅ; 0 = setevarme AV Korsryggstøtte: Justeringsratt (9) i posisjon 0 = ingen støtte i korsryggområdet. Drei justeringsratt (9) til posisjon 1 = økende støtte i øvre korsryggområde. Drei justeringsratt (9) til posisjon 2 = økende støtte i nedre korsryggområde N E 8

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Brukerhåndbok StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Denmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Innhold 1. Forord...3 2. EF-overensstemmelseserklæring...4

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning 51123200 05.10 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08 ESE 530 01.05- Bruksanvisning N 50453544 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Instruksjonsbok N 51077942 01.09 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer