EKS 110. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09"

Transkript

1 EKS Bruksanvisning N

2 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t o Angir standardutstyr Angir ekstrautstyr 1

3 Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

4 Innholdsfortegnelse A Korrekt bruk... 7 B Beskrivelse av trucken Anvendelse Definisjon av kjøreretning Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Komponentbeskrivelse Tekniske data Ytelsesdata Vekt Dekk Mål EN-standarder Anvendelse Merking og typeskilt Typeskilt, truck Lastdiagram truck (lasteevne) C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Sikring ved transport Første gangs igangsetting Bevege trucken uten bruk av motoren D Batteri - vedlikeholde, lade, bytte Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Batterityper Åpne batteridekselet Lad batteriet Demontere og installere batteri Førerdisplay Batteriutladingsindikator Batterieutladingsvokter

5 E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Betjeningsstand førerplattform i drivverksretningen Annen betjeningsstand (o) i lastretningen Betjeningselemente tilleggsmast Gående fører EKS 110 med sikkerhetsbøyler Dødmannstast og sikkerhetsbøyler Sette trucken i drift Synskontroller og gjøremål før daglig igangsetting Slå trucken på Individuell montering av betjeningspulten for betjeningsstand nummer to 40 4 Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring NØDSTOPP, kjøring, styring og bremsing Kjøre med tasten Gående fører (o) Løfte og senke førerplattformen Løfte og senke tilleggsmasten Heve og senke i tastedrift Gående fører Heving og senking av førerplattform med mastutkobling (o) Løfte og sette av last Innstilling av gaffeltindene (o) Lastedel man kan gå på med pallsikring (o) Parker trucken forsvarlig Kjøre i smale arbeidsganger Trucker med skinnestyring (o) og korridorgjenkjenning (o) Nødsenking Visningselementer Førerdisplay Tastatur (CANCODE) (o) Kodelås Parameter Parameterinnstillinger Endring av truckparametre Feilretting F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Driftsmidler og smøreskjema Smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Stram hjulmutre Montering og demontering av mastsikringen

6 6.4 Montering og demontering av frontdekselet Elektrisk anlegg Kontrollere de elektriske sikringene Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Titak før driftspausen Nødvendige forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering

7 6

8 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

9 N

10 A Korrekt bruk ADVARSEL! "Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker" (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken, og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Innretningen som beskrives i denne instruksjonsboken er en gaffeltruck som egner seg til løfting og transport av last. Trucken må brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til skader på person, truck eller materiale. Fremfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne, angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Trucken må ikke brukes i omgivelser med fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. I tillegg må ikke trucken brukes i nærheten av ubeskyttede aktive deler på elektriske anlegg. Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. ADVARSEL! Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som som supplerer gaffeltruckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 7

11 8

12 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EKS110 er en vertikal-plukktruck med elektromotorisk drev. Den er beregnet for bruk på flatt gulv iht. DINDIN for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker, samt rullevogner. Trucken er ikke egnet for innstabling av paller i reolsystemer. Førerhuset løftes sammen med løfteinnretningen, slik at man får bekvem tilgang til og innsyn i hyllehøyden som skal betjenes. Reolsystemet må være konstruert for EKS 110. Det er en forutsetning at produsentens foreskrevne og spesifiserte sikkerhetsavstander (f.eks. EN punkt 7.3.2) blir overholdt. Mellom reolen og trucken må det være en sikkerhetsavstand på minst 100 mm ved skinneførte trucker og 125 mm ved induktivførte trucker. Gulvet må oppfylle kravene i DIN For skinnestyringssystemet (SF) skal det være montert styreskinner i de smale arbeidsgangene. Vulkede lederuller som er påmontert truckrammen fører kjøretøyet mellom styreskinnene. Trucken er standardmessig utstyrt med enkelmast (E-mast) eller dobbelmast (ZZmast) (løftehøyder (se "Tekniske data" på side 12)). Det kan også fås en tilleggsmast som gjør at løftegaffelen kan løftes ytterligere 800 mm. 2 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: venstre Framdriftsretning Lastretning høyre 9

13 3 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 3.1 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse 1 t Vernetak 2 o Dobbelmast 3 t Kjørebryter 4 t Sikkerhetsbøyler (fra 1200 mm) 5 t Enkelmast 6 t Lastegaffel 7 t Førerplattform 8 t Deksel på el-anlegget 9 o Lederuller 10 t Frontdeksel 11 t Drivhjul 12 t Batterideksel 13 t Førerdisplay t Standardutstyr o Tilleggsutstyr 10

14 3.2 Komponentbeskrivelse Sikkerhetsanordninger Trucken har en lukket truckkonstruksjon. Drivhjulet støttes av en stabil kollisjonsbeskyttelse. Førerplattformen er støtdempet. Vernetaket beskytter føreren mot eventuelle deler som faller ned. Alle kjøre- og løftebevegelser avbrytes av sikkerhetsbøylene på hver side av føreplattformen ved en løftehøyde på mer enn 1200 mm. Ved bruk av funksjonen "Skinnestyring med korridorgjenkjenning" (o) i smalganger må også knappen "Tohåndsbetjening" (o) være trykket inn for å kunne kjøre og løfte. Tohåndsbetjeningen forhindrer at man stikker inn hendene i reolen under kjøring eller løfting. NØDSTOPP: Når NØDSTOPP trykkes settes alle elektriske funksjoner ut av drift. Truckens konstruksjon Trucken har tre hjul og styrt drivhjul innenfor den lukkede truckprofilen. Frontdeksel er lett å åpne, et svingbart batterideksel og en dør til det elektriske anlegget gir god tilgang til alle aggregatene. Bremsing Bremsedriften utføres ved at man endrer fartsretningen med kjørebryteren (motstrømsbrems) eller ved at man slipper kjørebryteren (rullebrems). Når det elektriske anlegget er slått av fungerer fjærkraftbremsen som parkeringsbrems. Styring Hjulene kan svinges 90 til begge sider. Rattet virker elektrisk på styredrevmotoren. Endedrevet overfører styrebevegelsen til drivhjulet. I driftstypen "Skinneføring med korridorgjenkjenning" (o) holdes styringen automatisk i rett-fram-stilling. Hydraulisk anlegg Ved tilkopling av funksjonen heve, starter pumpeaggregatet og pumper hydraulikkolje fra oljetanken til løftesylinderen. Et hydraulikklager og en mengdereguleringsventil gir dempet løfting og senking. Løfteinnretning Trucken har en enkeltmast i sveiset utførelse. Lastsleden med førerplattform og lastegaffel går på valselagerruller for å oppnå lavt friksjonstap og lavt strømforbruk. Løfting skjer ved utkjøring av hydraulikksyindre. I tilleggsmast-drift (o) løftes lastegaffelen av en midtplassert løftesylinder via en vendekjede. Trucken kan utstyres med en dobbelmast. Betjenings- og visningsinstrumenter Betjeningselementer og visningsinstrumenter er oversiktlig plassert på førerplassen. Hastigheten reguleres av en kjørebryter. Funksjonene løfting, senking, horn kan betjenes med knapper uten å flytte hånden. Hvis trucken er utstyrt med tilleggsløft (o) Z er betjeningselementene for løfting/senking av tilleggsløftet plassert logisk på lastsiden (på tilleggsløftet). Førerdisplayet viser batterinivå, driftstimer samt service- og diagnosedata. En hjulvinkelindikator viser den aktuelle hjulvinkelen for drivhjulet. 11

15 4 Tekniske data Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. Z Med mindre annet ikke er angitt, gjelder alle data for variantene L og Z. 4.1 Ytelsesdata Betegnelse EKS 110 (100 E) EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) Q Nominell lasteevne kg Kjørehastighet med / uten nominell last 9,8/10,1 9,0/9,0 9,0/9,0 km/t Løftehastighet med / uten nominell last, Z 0,16/0,20 0,13/0,17 0,13/0,18 m/s Løftehastighet med / uten nominell last, L 0,16/0,20 0,13/0,17 0,14/0,19 m/s Senkehastighet med / uten nominell last, Z 0,21/0,19 0,25/0,18 m/s Senkehastighet med / uten nominell last, L 0,21/0,19 0,24/0,17 m/s Stigeevne med / uten nominell last 5/10 5/10 % Kjøremotor, effekt S2 60 min 2,8 2,8 kw Løftemotor, effekt S3 15 % 3 3 kw Løftemotor, effekt S3 5 % 2,2 2,2 KW 12 O N

16 4.2 Vekt Betegnelse EKS 110 (100 E) Egenvekt inkl. batteri L/Z 1756/ 1859 Aksellast med last foran/bak (med batteri) Z Aksellast uten last foran/bak (med batteri) Z Aksellast med last foran/bak (med batteri) L Aksellast uten last foran/bak (med batteri) L 481/ / / / 678 EKS 110 (160 E) 1934/ / / / / 834 EKS 110 (190 E) 1970/ / / / / 862 EKS 110 (280 ZZ) 2270/ / / / / 965 kg kg kg kg kg 4.3 Dekk Betegnelse Verdi Dekk Vulkollan d1 Dekkstørrelse foran 230x80 mm d2 Dekkstørrelse bak 150x30 mm 13

17 4.4 Mål h4 C h y h7 s l Q h9 h13 h3 h12 h6 l2 l1 Wa b1 b5 b11 e a/2 a/2 Ast 14

18 1 5 Betegnelse EKS 110 (100 E) EKS E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) c Avstand til lastens tyngdepunkt mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp (h 1 +h 3 ) mm h6 Høyde vernetak mm h 7 Sete-/ståhøyde mm h 9 Tilleggsmast Z mm h 12 Ståhøyde hevet (h 3 +h 7 ) mm h 13 Høyde senket mm Ast Arbeidsbredde ved paller x 1200, lengderetning mm Ast Arbeidsbredde med paller x 1200 på tvers mm b 1 / b 2 Totalbredde mm b Bredde mellom hjularmer/ 4 lasteflater mm b 5 Avstand, gaffel utvendig mm b 11 Sporvidde, bak mm I 1 Totallengde L/V mm I 2 Lengde inkl. gaffelrygg L/Z mm I 3 Plattformlengde L/Z 775/ /710 mm I Gaffelarmenes lengde 800 mm Wa Snuradius mm s/e/ l Gaffeltindmål L 60 / 160 / 1200 s/e/ l Gaffeltindmål Z 65 / 160 / 1200 m Bakkeklaring til mast, med 1 last 60 / 160 / / 160 / 1200 mm mm mm a Sikkerhetsavstand mm Gaffelbærer ISO 2328, klasse/type A,B FEM 2A (ekstrautstyr) 1 når utstyrt medvernetak (o) +570 mm 2 for dreiing før palleplassen iht. VDI 2198 (diagonalmetode)

19 4.5 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå EKS 110: 61 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Z Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon EKS 110: 0,81 m/s² ht. EN Z Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Z Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 4.6 Anvendelse Omgivelsestemperatur Ved drift 5 C bis 40 C Z Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 16

20 Merking og typeskilt Varsel- og anvisningsskilt slik som lastdiagram, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor byttes ved behov Pos. Betegnelse 14 Forbudsskilt "Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten" 15 Typeskilt, truck 16 Lasteevneskilt lastegaffel, lasteevne/lastens tyngdepunkt/løftehøyde 17 Sikkerhetskontrolloblat (o) 18 Varselskilt "Klemfare" 19 Forbudsskilt "Ikke gå under last" 20 Varselskilt "NB! Tastedrift" 21 Forbudsskilt "Det er forbudt å ha med ledsager" 22 Varselskilt "Forsiktig! Elektronikk og lavspenning" 23 Festepunkt for lasting med kran 24 Festepunkte for jekk 17

21 5.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 25 Type 31 Produsent 26 Serienummer 32 Batteriets vekt min./maks. i kg 27 Nominell lasteevne i kg 33 Effekt girkasse i kw 28 Batterispenning i V 34 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 29 Egenvekt uten batteri i kg 35 Byggeår 30 Produsentens logo 36 Opsjon Z Vennligst oppgi serienummeret ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. Truckens serienummer er preget inn i typeskiltet og i truckrammen. 5.2 Lastdiagram truck (lasteevne) Lasteevneskiltet (16) angir truckens lasteevne Q i kg med løftemasten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes Med et lasttyngepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 1000 mm er den maksimale bærekraften Q kg 1000 kg. 18

22 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran Laste trucken med kran ADVARSEL! Ufagmessig kranlasting kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned ved lastingen. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucen og masten. Bruk vernesko ved lasting av trucken. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Løfteredskapen skal bare festes i de foreskrevne festepunktene, og sikres mot forskyvning. Festeutstyret skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for løfteredskapen må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. Forutsetninger Lasteanordningen senket Sett tenningslås i posisjon AV Trekk ut nøkkelen, trykk på O-tasten ved kodelås NØDSTOPP i stillingen AV Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Løfteredskap Fremgangsmåte Parker kjøretøyet trygt, (se "Parker trucken forsvarlig." på side 57). Fest løfteredskapen til festepunktene (1) og (2). Trucken kan nå lastes opp med kran

23 2 Sikring ved transport Sikre trucken for transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 und VDI Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasterremmer eller spennremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Forutsetninger Senk løfteanordningen Sett tenningslås i posisjon AV Trekk ut nøkkelen, trykk på O-tasten ved kodelås Trykk på NØDSTOPP Frakoble batteripluggen Nødvendig verktøy og materialer Lasteremmer/spennremmer Fremgangsmåte Plassere trucken trygt på lastebil eller tilhenger. Fest minst fire spennremmer (4, 5) til masten, 2 på venstre og 2 på høyre side. Trucken kan nå transporteres. 20

24 3 Første gangs igangsetting Z Forberede første gangs igangsetting Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett. Monter eventuelt batteriet, (se "Demontere og installere batteri" på side 27) Kjøretøyet skal kun kjøres med batteristrøm. Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. Lad batteriet, (se "Lad batteriet" på side 26) Trucken kan nå tas i bruk, (se "Sette trucken i drift" på side 39). 21

25 4 Bevege trucken uten bruk av motoren Lufte bremsen FORSIKTIG! Trucken foretar ukontrollerte bevegelser Bremsene må ikke luftes i helninger eller stigninger. Luft bremsene igjen på målstede. Trucken må ikke parkeres med bremsene frigjort. Nødvendig verktøy og materialer To M5x42 Inbus-skruer Unbraconøkkel Fremgangsmåte Sett hovedbryteren i posisjon "AV". Sett tenningslåsen i posisjon "AV" og trekk ut nøkkelen. Sikre kjøretøyet slik at det ikke ruller vekk. Løft av frontdekselet (6) og legg det til siden. (se "Montering og demontering av frontdekselet" på side 92). Skru to M5x42 inbusskruer (7) helt inn og trekk ankerplaten opp. Bremsen blir luftet, trucken kan beveges. 7 6 Avlufte bremsene Fremgangsmåte Skru de to M5x42 inbusskruene (7) ut igjen. Monter frintdekselet (6) og lukk det. Bremseevnen er nå gjenopprettet. 22

26 D Batteri - vedlikeholde, lade, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. FORSIKTIG! Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Generelt ved omgang med batterier ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt battersyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. 23

27 ADVARSEL! Bruk av uegnede batterier kan føre til ulykker Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens stabilitet og lasteevne. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved montering av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Innen det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert ((se "Parker trucken forsvarlig." på side 57)). 24

28 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Z Batteritype Kapasitet Vekt 24 V-batteri (vedlikeholdsfritt) 4 EPzV 480 Ah 480 kg 24 V-batteri 4 EPzS 560 Ah 24 V-batteri 4 EPzS 620 Ah 24 V-batteri (vedlikeholdsredusert) 4 EPzW 560 Ah Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på kjøretøyets driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse. 3 Åpne batteridekselet Forutsetninger Lasteanordningen senket Sett tenningslås i posisjon AV Trekk ut nøkkelen, trykk på O-tasten ved kodelås NØDSTOPP i stillingen AV 1 2 Z Fremgangsmåte Ta tak i begge håndtakene (2) på batteridekselet (1) og sving det helt opp. Batteridekslet holdes i denne posisjonen ved sin egenvekt. Før trucken tas i bruk skal deksler og koblinger på trucken setes tilbake i driftsklar stand. Batteridekselet må kun lukkes ved håndtakene (2). 25

29 4 Lad batteriet Lad batteriet ADVARSEL! Gasser som oppstår under lading kan medføre eksplosjonsfare. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Batteridekselet må være åpnet og battericellenes overflate må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Forutsetninger Batteriet er tilgjengelig. Ladeapparatet er slått av. Fremgangsmåte Trekk ut batteripluggen (3). Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Kople batteriladerens kabel (4) til batteripluggen (3). Slå ladeapparatet på. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Batteriet blir ladet

30 5 Demontere og installere batteri Avmontere batteriet ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. Forutsetninger Trucken er parkert. Batteriet er tilgjengelig. (se "Åpne batteridekselet" på side 25). Frakoble batteripluggen. Nødvendig verktøy og materialer Kran el. gaffeltruck Løfteredskap Batterivekselstasjon (o) Fremgangsmåte Legg klemmen (6) på batterilåsen 180 mot klokken. Trekk batterilåsen av oppover. Demontere batteriet med batterivekselstasjon (o) Trekk batteriet ut på siden av trucken. Følg instruksjonsboken for batterivekselstasjonen! Demontere batteriet med kran eller gaffeltruck Hekt kroken på kranutstyret inn i festeøynene (5) på batteriet. Kranutstyret må ikke falle ned på battericellene. Løft batteriet langsomt og forsiktig ut av trucken. Batteriet er demontert Montere batteriet Forutsetninger 27

31 Parker trucken. Ta av batterilåsen. Nødvendig verktøy og materialer Kran el. gaffeltruck Løfteredskap Batterivekselstasjon (o) Fremgangsmåte Montere batteriet med kran eller gaffeltruck Hekt kroken på kranutstyret inn i festeøynene (5) på batteriet. Kranutstyret må ikke falle ned på battericellene. Senk batteriet langsomt og forsiktig ned i trucken. Montering med batterivekselstasjon Posisjoner batterivekselstasjonen med batteriet foran batterirommet. Skyv batteriet helt inn i batterirommet. Sett inn batterilåsen. Legg klemmen (6) på batterilåsen 180 med klokken. Koble batteripluggen(3) til trucken. Kontroller samtlige kabler og stikkforbindelser for synlige skader. Lukk batteridekselet. Trucken er driftsklar igjen etter isetting av batteri. 28

32 6 Førerdisplay 6.1 Batteriutladingsindikator Batteriets ladetilstand blir vist ved hjelp av batterisymbolet (7) i truckens førerdisplay. Hvis et batteri er utladet til tillatt utladingstilstand, vises batterisymbolet (7) tomt. Z Batteriutladingsindikatoren (8) er fra fabrikken kalibrert for standardbatterier Batterieutladingsvokter Ved en underskridelse av minimum gjenværende batterikapasitet deaktiveres løftefunksjonen. En tilsvarende visning kan sees i displayet (9). Løftefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 70% av full batterikapasitet. 9 29