ETV Q20/25. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10"

Transkript

1 ETV Q20/ Instruksjonsbok N

2 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20 ETV Q25 Videre data På oppdrag Dato N EU-konformitetserklæring Undertegnede bekrefter hermed at hver av de betegnede kraftdrevne gaffeltruckene overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EC (maskinretningslinje) og 2004/108/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMV) med deres respektive endringer, samt med rettsforordningene som omsetter disse til nasjonal rett. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene N 1

3 N

4 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter løftestativets høyde og de lokale forholdene: Stående, med montert løftestativ (ved lave høyder) Stående, med delvis montert løftestativ, bøyd mot førerens vernetak (ved middels høyder), hydraulikkledningen for løftefunksjonen er avskilt. Stående, med demontert løftestativ (ved større høyder), alle hydraulikkledninger mellom grunnapparat og løftestativ er avskilt. f Sikkerhetshenvisninger for sammenbygningen og igangsettingen Sammenbyggingen av kjøretøyet på bruksstedet, igangsettingen og innføringen av føreren får kun gjøres av skolert og autorisert personale fra produsenten. Først etter at løftestativet ble montert skikkelig, får hydraulikkledningene forbindes med grensesnitt grunnapparat / løftestativ, og trucken tas i bruk N 1

5 N

6 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

7 0108.N

8 Innholdsfortegnelse Konformitetserklæring A Korrekt bruk 1 Generelt... A 1 2 Korrekt bruk... A 1 3 Tillatte bruksbetingelser... A 1 4 Operatørens plikter... A 2 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr... A 2 B Truckbeskrivelse 1 Bruksområde... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B Lastopptak... B 5 3 Tekniske data standardmodell... B Ytelsesdata for standardtrucker... B Mål... B Standardmast-utførelser... B Vekt... B Dekk/hjul... B Batteri... B Hydraulikk... B Vekt master... B EN-normene... B Forhold som betinger bruken... B Elektriske krav... B 12 4 Markeringspunkter og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagram truck (lasteevne)... B Lastdiagram, tilleggsutstyr... B Tippsikkerhet... B Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegaffel... B Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver... B Anslagpunkt for vognløfter... B Henvisningsskilt: Følg bruksanvisningen!... B N I 1

9 C Transport og første igangsetting 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C Lasting med kran basismodell... C 3 3 Første igangsetting... C 4 4 Transportsikring stoppebremse-drivhjul og transportsikring lastehjul-nødstoppbremse... C 5 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrefylte batterier... D 1 2 Batteritype... D 2 3 Batteriet gjøres tilgjengelig... D Forbikobling av kjørestrømavbruddet... D Batterivogn nødfrigjøring... D 5 4 Opplading av batteriet... D 6 5 Sette inn og ta ut batteriet... D 7 6 Batteriindikator, batterivakt, driftstimeteller... D 9 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og indikatorelementene... E 2 3 Igangsetting av trucken... E Gå inn og ut... E Innrette førerplassen... E Innkopling av trucken... E Nødstoppinnretning... E Kontroller etter daglig igangsetting... E 11 4 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Hvordan forholde seg i uvanlige situasjoner... E NØDSTOPP... E Kjøring, styring, bremsing... E Innstilling av gaffelarmene... E Løfte opp og sette ned lastenheter... E Lasting, løfting og transport av lastenheter... E Betjening av tilleggsutstyr... E Trucken parkeres sikkert... E 26 5 Angivelses- og Betjeningsenhet (ABE)... E Display-symboler til ABE... E Tillatt styringsart når trucken kjører... E Betjening av den elektriske styringen... E Endring av truckparametere... E N I 2

10 6 Feilhjelp... E 38 7 Tilleggsutstyr... E Setevarme... E Arbeidslyskaster... E Roterende varsellys... E Blitzlys... E Broleggingstast (ESA / Elektrisk slagbegrensing)... E Avtagbart lastgitter... E Forvalg av løftehøyde... E ISM-tilgangsmodul... E 47 8 Betjening med enkelthendler o... E Kjøring, styring, bremsing... E Lasting og løfting av lastenheter... E Lasting, løfting og transport av lastenheter... E Betjening av tilleggsutstyr... E Montering og hydraulisk tilkobling av ekstra påmontert utstyr.... E 53 F Vedlikehold av trucken 1009.N 1 Driftssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold... F 2 3 Vedlikehold og inspeksjon... F 6 4 Vedlikeholds-sjekkliste ETV Q20/25... F 7 5 Smøreplan ETV Q20/25... F Driftsmidler og smøreskjema... F Oljer og smøremidler... F Tankvolum ETV Q20/25... F 11 6 Service-henvisninger... F Trucken forberedes for service- og vedlikeholdsarbeider... F Vedlikehold av tilbakeholdingsbeltet o... F Åpning av armlenet... F Åpne dekselet... F Åpning av batteridører og setedøren... F Kontroll av hydraulikkoljenivå... F Trykkfilter nyttesenking... F Kontroller fastgjøringen av hjulene... F Kontroll av elektriske sikringer... F 16 7 Ny igangsetting... F 17 8 Gaffeltrucken settes ut av drift... F Tiltak før stans... F Tiltak under stans... F Ny oppstart etter stans... F 18 9 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser... F Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering... F Måling av menneskelige vibrasjoner... F 19 I 3

11 I N

12 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

13 N

14 A Korrekt bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk av trucken er ikke korrekt bruk, og innebærer fare for personskade, skader på trucken eller materielle skader. 2 Korrekt bruk F Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på gaflene eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbordet og midt mellom lastegaflene. Løfting og senking av last. Transport av senket last over lengre avstander. Kjøring med løftet last (>30 cm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. 3 Tillatte bruksbetingelser F De tillatte flatene og punktbelastningene for kjøreveiene må ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde -20 C til 40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Lasten skal transporteres mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. For bruk i ekstreme betingelser kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt N A 1

15 4 Operatørens plikter M I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trallen kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Trucken skal bare betjenes av personale som er utdannet for dette. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse N A 2

16 B Truckbeskrivelse 1 Bruksområde Type ETV Q20/Q25 er en elektrisk frisikt skyvemast-gaffeltruck med tverrsete, i trehjulsutførelse. Den er beregnet til bruk på jevnt underlag for løfting og flytting av last. Det kan løftes paller med åpen bunn eller med tverrbord utenfor og innenfor lastehjulenes eller rullevognens område. Den kan stable laster inn eller ut og transportere denne over lengre kjørestrekninger Løfteevnen fremgår av typeskiltet. Type Bæreevne Lasttyngdepunkt ETV Q kg 600 mm ETV Q kg 600 mm 1009.N B 1

17 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løftemast 9 t Drivhjul 2 t Førervern 10 t Fotbryter 3 t Friløftsylinder 11 t Batterivogn-utløsning 4 t Angivelses- og betjeningsenhet 12 t Parkeringsbrems (ABE) 5 o Tilleggshydraulikk (H2) 13 t Nøkkelbryter 6 t Multi-pilot 14 t Hovedbryter (nødstopp) 7 t Lasthjul 15 o Sikkerhetsbeltet 8 t Hjularmer t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 1009.N B 2

18 2.1 Truck Sikkerhetsinnretninger: En lukket truckkontur med runde kanter gir en sikker bruk av ETV Q20/Q25. Føreren beskyttes av et førervern (2). Drivhjulet (9) og lasthjulene (7) er beskyttet av en solid ramme. Med hovedbryteren (14) kan man slå av alle elektriske funksjoner hurtig, i tilfelle fare. ABE (4) viser følgende tilstander: Tacho og styrevinkelangivelse Håndbremsen er på Mangel på bremsevæske Sideskyver midtstilling (opsjon) Batteriforrigling Styringsdriftstyper Rørbrudds-sikringer i løftesylinderne begrenser lastens senkehastighet ved feil i det hydrauliske systemet. Indikatorinstrumenter: Angivelses- og Betjenings-Enhet (ABE) (4) med storflateangivelser i TFT-teknologi, i tillegg til integrert driftstimeteller og batteriutladningsangivelse med løfteutkoplingsfunksjon. Drivaggregat: Hele drivaggregatet er montert inn i truckens ramme. En opsjonal trefasevekselstrømsmotor med en ytelse på 6 kw, driver drivhjulet (9) over et frontkjeglehjuldrev. Den elektriske hastighetsregulatoren sørger for trinnløs regulering av drivmotorens turtall og en jevn, rykkfri kjøring, sterk akselerering og elektronisk regulert bremsing med energigjenvinning. Energigjenvinningsgraden kan stilles inn over ABE. Bremseanlegg: To uavhengige bremsesystemer som begge virker på drivhjulet. Den hydrauliske trommelbremsen (som virker som driftsbremse), med asbestfrie bremsebelegg, betjenes med bremsepedalen. Den virker på den selvventilerende trommelbremsen, på drivakselen og på lastehjulsbremsen. Parkeringsbremsen (12) virker også på trommelbremsen, mekanisk som fjærkraftbremse via en wire. Bremsevæskens stand overvåkes av ABE. En varselsangivelse lyser når stoppebremsen er trukket. Feil i styrings- og håndbremsesystemet (nødstopputløsning) vises på displayet til ABE. Sikkerhetskonsept nødstopp: Nødstopp styres av styrekontroller. Signalene til de tre elektriske styringene med integrert styrekoordinator kontrolleres av kjørekontroller for logiske forløp. Styresystemet er forbundet med nødstoppinnretningen som styres av rattkontroller ved gjenkjente feil i rattdriften, og som selv bevirker en bremsing av kjøretøyet til det står i ro. Kontrollangivelser på ABE viser nødstoppet. Etter hver gang apparatet slås på, gjennomfører systemet en selvsjekk som håndbremsen (= nødstopp) kun frigir når kontrollen av funksjonsevnen var positiv N B 3

19 Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løftemast 9 t Drivhjul 2 t Førervern 10 t Fotbryter 3 t Friløftsylinder 11 t Batterivogn-utløsning 4 t Angivelses- og betjeningsenhet 12 t Parkeringsbrems (ABE) 5 o Tilleggshydraulikk (H2) 13 t Nøkkelbryter 6 t Multi-pilot (betjeningshendel) 14 t Hovedbryter (nødstopp) 7 t Lasthjul 15 o Sikkerhetsbeltet 8 t Hjularmer t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 1009.N B 4

20 Styring: Elektrisk styring på alle hjul, disse reguleres elektronisk i flere valgbare styringsarter. Drivhjulet (9) og lasthjulene (7) styres enkeltvis med hver sin elektromotor. Med den elektroniske reguleringen oppnås en optimal hjulstilling for bevegelser selv på steder hvor det er meget trangt.utvalget av styredriftstypene og styredrifts-funksjonsangivelsene skjer på ABE (4). Som styregiver brukes rattet, som kan reguleres i posisjonen. Førerplass: Førerplassen er konstruert ergonomisk og med stor beinplass. Førersetet og styrehodet kan reguleres vertikalt og horisontalt, for skikkelig seteholdning. Gass- og bremsepedalen er plassert som i biler. Betjeningselementer og indikatorer: Betjeningselementer og indikatorer er plassert på en oversiktlig måte på førerplassen. Den logisk konstruerte multi-piloten (6) gjør det mulig å betjene følgende funksjoner med en hånd: Kjøreretning, løft/senk, skyving av masten forover/bakover, masttilting, forskyvning av sideforskyveren til venstre/høyre (tilleggshydraulikk H1) og hornet. På ABE (4) er batteriutladningsangivelsen og driftstimetelleren kombinert. Batteriindikatoren er har en utladingsvakt som for å unngå dyputlading, kobler ut løftefunksjonen når batteriet er utladet. Som tilleggsutstyr kan trucken også leveres med en tilleggshydraulikk H2 som betjenes med hjelp av ventilhendelen (5). Hydraulikkanlegg: Pumpeaggregat med ekstern kjøleviftemotor er en serieviklet motor med en støysvak presisjons høytrykkspumpe, montert inn i oljetanken. Hydraulikkanlegget betjenes med multi-piloten (6) hhv. med ventilhendelen for tilleggshydraulikken (5). I stedet for multi-piloten er (opsjonal) styringen mulig ved spake (se kapittel E). Elektrisk anlegg: 48 V system i toledersystem. Standardmessig elektronisk hastighetsregulator for kjøre og hydraulikkfunksjonene. Den elektronisk hastighetsregulatoren regulerer kjørehastigheten trinnløst og tillater motstrømsbremsing ved å bytte kjøreretning under fart. Med ABE (4) kan innstillingen av kjøre- og løfteparameter gjøres etter behov. Varselsangivelser, feilbetjeningshenvisninger og servicefunksjoner vises også på ABE. (Mulige batterityper, se kapittel D.) 2.2 Lastopptak Mastholder: Mastholderen er lagret på støtteruller. Fram- og bakover-bevegelsen skjer direkte via en enkelt-teleskopisk skyvesylinder. Glideskinnene for mastholderen er boltet fast på hjularmene (8). Løftemast: Truckene i denne serien er utstyrt med et teleskopløftemast med frisikt (1) som kan tiltes med multi-piloten. Innstillbare sideruller og glidestykker tar opp sideveistrykk på gaffelbordet hvis lasten ikke er jevnt fordelt. På den tredelte-friløftmasten (D) foregår det første løftet av gaffelbordet (friløft) uten at truckens høyde endres, med hjelp av en kort, midtmontert friløftsylinder (3). På teleskopmaster (T) er friløftet begrenset til 100 mm som en følge av kons-truksjonen N Tilleggsutstyr: Det er mulig å utstyre trucken med mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr. B 5

21 3 Tekniske data standardmodell Informasjon om tekniske data jf. VDI Tekniske endringer og supplementer forbeholdes. 3.1 Ytelsesdata for standardtrucker Betegnelse ETV Q20 ETV Q25 Q Bæreevne (ved C = 600 mm) kg C Lasttyngdepunktsavstand mm Kjørehastighet drivretning / lasteretningf) 11,5 / 10,3 11,5 / 10,3 km/h Løftehastighet løfte med/uten last m/s 0,28 / 0,52 0,23 / 0,37 (±10%) Løftehastighet med/uten last 0,50 / 0,50 0,50 / 0,50 m/s (±15%) Senkehastighet med/uten lastd) 0,12 0,12 m/s Stigeevne med/uten last 7 / 11 6 / 11 % Maks. stigeevne (maks. 5 min.) med/uten last 10 / / 15 % Akselerasjonstid med / uten last 4,6 / 4,3 4,6 / 4,3 s Kjøremotor, effekt S2 60min. 6 6 kw Kjøremotor, effekt ved S3 15% kw d)h mm = 0,10 m/s h mm = 0,08 m/s f) i rattdriftstypen "Normalkjøring"; i alle andre rattdriftstyper v= 8,5 km/t. I rattdriftstype "Dreie på minste rom" tilsvarer v= 4,5 km/t N B 6

22 3.2 Mål (Alle angivelser i mm) Betegnelse ETV Q20 (T/D) ETV Q25 (T/D) s Lastgaffelhøyde i senket posisjon h 6 Høyde over førervern h 7 Sete-/ståhøyde h 8 Hjularmenes høyde l 1 Totallengde a) 2034/ /2150 l 4 Skyvelengde b) 690/ /729 l 7 Lengde over hjularmer b 1 Totalbredde b 2 Totalbredde Wa Svingradius Ast Arbeidsgangbredde for paller 800 x 1200 på langsgående Ast Arbeidsgangbredde for paller 800 x 1200 på langsgående Egenvekt se typeskilt, truck a)gaffellengde 800 mm b)gjelder for ETV Q20 med 420 Ah-batteri og ETV Q25 med 560 Ah-batteri. Andre batteristørrelser forandrer disse verdiene. 3.3 Standardmast-utførelser (Alle angivelser i mm) Betegnelse Teleskopmast (T) Tredelt friløftmast (D) h 1 Konstruksjonshøyde h 2 Normal friløft h 3 Løft h 4 Maks. høyde N B 7

23 β α h 4 h 1 h 6 l 4 l h 2 h 3 c h 7 Q 55 h l 2 m 2 x x 1 s y l 7 D W k e b 2 b 5 b 3 b 4 b 11 b 1 W a a 2 a 2 A st 1009.N B 8

24 3.4 Vekt (Alle angivelser i kg) Betegnelse ETV Q20 ETV Q25 Egenvekt inkl. batteri Akselbelastning uten last for-/bakaksel 2220/ /1610 Aksellast gaffel frem med last foran/bak 550/ /6030 Aksellast gaffel tilbake med last foran/bak 1960/ /4280 1)Gjelder for ETV Q20 med 420 Ah-batteri og ETV Q25 med 560 Ah-batteri. Andre batteristørrelser forandrer disse verdiene. 3.5 Dekk/hjul Betegnelse ETV Q20 ETV Q25 Dekkstørrelse, drivhjul 343 x x 140 Dekkstørrelse, lasthjul 343 x x 140 Hjul, antall foran/bak (x=drivhjul) 1x/2 1x/2 Dekk Vulkollan Vulkollan 3.6 Batteri Se batterityper i kapittel D. 3.7 Hydraulikk Betegnelse ETV Q20 ETV Q25 Arbeidstrykk for påmontert utstyr 150 bar 150 bar Oljestrøm for påmontert utstyr 20 l/min 20 l/min 1009.N B 9

25 3.8 Vekt master Vekten på mastene kan utregnes ved hjelp av formlene som er angitt nedenfor. De nødvendige data som trucknavn, konstruksjon og lengde på utkjørt mast (mastehøyde) fremgår av typeskiltet. Vekten på trucken og batteriet kan avleses på typeskiltet Eksempel vektbestemmelse mast ETV Q20 GNE D 3750 kg 1306/1371 kg 38 Trucknavn (31): ETV Q20 Mast (42): Baktrekk; GNE Vekt mast = 1,1 x mastehøyde (42) kg Vekt mast = 1,1 * kg = 1304 kg Oversikt over formlene som skal anvendes Truckserie Konstruksjon Beregning ETV-Q20/Q25 Standard Vekt = 0,93 x mastehøyde kg Baktrekk; GNE Vekt = 1,10 x mastehøyde kg 1009.N B 10

26 3.9 EN-normene Permanent støynivået: 70 db(a) iflg. EN i overensstemmelse med ISO Det permanente støynivået er i henhold til de foregitte normene en middelverdi som og tar hensyn til støynivået ved kjøring, løfting og på tomgang. Støynivået er målt ved truckførerens øre. Vibrasjon: 0,40 m/s 2 iflg. EN Målekjedets interne nøyaktighet ved 21 C er på ± 0,02 m/s². Øvrige avvik er fremfor alt mulig gjennom posisjoneringen av sensorene samt forskjellig førervekt. Den svingakselerasjonen som virker på legement i betjent posisjon, er i henhold til forhåndsangitt norm, den lineære integrerte, vektlagte vertikale akselerasjonen. Denne angis med konstant hastighet når man kjører over ujevnheter. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for kjøretøyet, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/EG/Vibrasjoner". For måling av disse menneskelige vibrasjonene tilbyr produsenten en spesiell tjeneste, se "Måling av menneskelige vibrasjoner" i kapittel F. Elektromagnetisk fordragelighet (EMF) Produsenten bekrefter at grenseverdiene for elektromagnetiske forstyrrelser og motstand mot slike kan overholdes så vel som kontroll av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN og de der nevnte normative henvisninger. Endringer av elektriske eller elektrotekniske komponenter og deres anordninger må bare utføres etter skriftlig tillatelse fra produsenten. Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan føre til feilfunksjon på medisinske apparater (pacemaker, høreapparater etc.), dersom føreren bruker slike. Det må avklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken Forhold som betinger bruken Omgivelsestemperatur - ved drift: -20 C til 40 C Ved stadig bruk under 0 C eller i kjølerom henholdsvis ved ekstrem temperatur eller vekslende luftfuktighet er det påkrevet med spesiell utrustning og tillatelse ved bruk av truck N B 11

27 3.11 Elektriske krav Produsenten bekrefter overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav" N B 12

28 Ihr Kundendienst-Partner Markeringspunkter og typeskilt mv 1,5 V N Pos. Betegnelse 16 Forbudskilt «Det er forbudt å opphode seg under løftet last» 17 Festepunkter for løftestropper 18 Varselskilt «Forsiktig elektronikk og lavspenning» 19 Typeskilt, truck 20 Sikkerhetskontrolloblat (o) 21 Anslagpunkt for vognløfter 22a Truckbetegnelse 22b MERK: Følg bruksanvisningen! 23 Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver 24 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegaffel 25 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / løftehøyde 26 Skilt «fest tilbakeholdingsbeltet» 27 Forbudskilt «Det er forbudt å grip inn gjennom løftemasten» B 13

29 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 28 Type 34 Produsent 29 Serie-nr. 35 Batterivekt min/maks i kg 30 Pålydende løftekapasitet i kg 36 Drivytelse i kw 31 Batteri: Spenning V 37 Lasttyngdepunktsavstand i mm 32 Tomvekt uten batteri i kg 38 Byggeår 33 Produsent-logo 39 Opsjon Ved spørsmål vedrørende trucken hhv. reservedelsbestillinger må serienummeret (29) oppgis N B 14

30 4.2 Lastdiagram truck (lasteevne) F Fare for ulykker på grunn av redusert stabilitet Tippsikkerheten ifølge til lastdiagrammet blir bare opprettholdt med komponenter (batteri, mast) i henhold til typeskiltet. Bare batterier som er tillatt av produsenten skal brukes. Et batteri som er skjøvet fremover eller ikke låst fører til redusert stabilitet. Lastdiagrammet (25) oppgir truckens bæreevne Q i kg når masten står loddrett. Det anvises i tabellform hvor stor den maksimale bæreevnen er ved den normerte avstanden for lastens tyngdepunkt* C (i mm) og ønsket løftehøyde H (i mm). *) Den normerte avstanden for lastens tyngdepunkt tar hensyn både til løftehøyde og tyngdepunkt. 25 X.XXXX.XX.XX Eksempel på bestemmelse av den maksimale bæreevnen: Ved en lasttyngdepunktsavstand C på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm er den maksimale bæreevnen Q kg 1105 kg. 4.3 Lastdiagram, tilleggsutstyr Lastdiagrammet på tilleggsutstyr angir kjøretøyets lasteevne Q i kg ved bruk av angjeldende tilleggsutstyr. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på samme måte som kjøretøyets lasteevne og beregnes på samme måte N B 15

31 4.4 Tippsikkerhet Truckens tippsikkerhet er testet etter de nye tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: Batteristørrelse og -vekt, dekk, mast, tilleggsutstyr, lasten som transporteres (størrelse, vekt og tyngdepunkt), bakkeklaring, f.eks. modifisering av støttebufferer, mastholderanslagenes posisjon. En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten Vindbelastning Ved løfting, senking og transport av last med store flater kan vindbelastninger påvirke truckens stabilitet. Dersom lett last blir utsatt for vindbelastning, må lasten sikres spesielt godt. Dermed forhindres at lasten sklir eller faller av. I begge tilfelle må driften innstilles N B 16

32 4.5 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / lastegaffel Lastdiagrammet (24) oppgir bæreevnen Q kg til lastegaffelen. I et diagram vises det hvor stor den maksimale bæreevnen er for forskjel-lige lasttyngdepunkter (Cimm) Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver Lastdiagrammet (23) oppgir den reduserte bæreevnen Q kg ved uts-kjøvet sideforskyver Anslagpunkt for vognløfter Skiltet «Anslagpunkt for vognløfter» (21) viser stedene hvor kjøretøyet skal heves og jekkes (se kapittel F) Henvisningsskilt: Følg bruksanvisningen! Anvisningene i bruksanvisningen når det gjelder første gangs igangsetting (se kapittel C) og mekanisk reservestyring (se kapittel E), skal absolutt følges! 1009.N B 17

33 B N

34 C Transport og første igangsetting 1 Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter løftestativets høyde og de lokale forholdene: F Stående, med montert løftestativ (ved lave høyder) Stående, med delvis montert løftestativ, bøyd mot førerens vernetak (ved middels høyder), hydraulikkledningen for løftefunksjonen er avskilt. Stående, med demontert løftestativ (ved større høyder), alle hydraulikkledninger mellom grunnapparat og løftestativ er avskilt. Sammenbyggingen av kjøretøyet på bruksstedet, igangsettingen og innføringen av føreren får kun gjøres av skolert og autorisert personale fra produsenten. Først når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene tilkoples koplingspunktene på basismodellen / masten og trucken tas i bruk. Når flere trucker leveres samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, løftemaster og basismodeller som monteres sammen har identiske serienumre N C 1

35 2 Lasting med kran M F Lasting med kran er bare beregnet for transport før første gangs igangsetting. Ufagmessig kranlasting kan føre til ulykker. Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned ved lastingen. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken og masten. Bruk vernesko ved lasting av trucken med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranutstyret skal bare festes i de foreskrevne festepunktene, og sikres mot forskyvning. Festeutstyret skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes N C 2

36 2.1 Lasting med kran basismodell M Bruk kun løfteredskap med tilstrekkelig bæreevne. (Lossevekt = egenvekt + batterivekt; se truckens typeskilt). M For ålosse trucken med kranredskap skal det legges en slynge rundt staget til førerhustakvernet (1). Det finnes 2 løftepunkter (2) på hjularmene. Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Trucken sikres med kiler, slik at den ikke kan rulle vekk. Løfteutstyret kranredskapet må plasseres slik at de ikke berører førervernet eller andre komponenter under løftingen. 1 2 F Flytting av kjøretøy uten batterier Transportsikringene forhindrer aktiveringen av stoppebremse-drivhjul, og lastehjulnødstoppbremse. I denne tilstand er trukken ikke bremset! Tråkk på bremsepedalen. Sikre kjøretøyet mot å flytte seg ved å holde bremsepedalen inne! Fjern sikrings kilene. Slipp opp bremsepedalen. Kjøretøyet kan nå slepes eller skyves. Kjøretøyet kan nå styres med den mekaniske reservestyringen (se kapittel E) N C 3

37 3 Første igangsetting F M Før igangsetting av kjøretøyet må en være sikker på at løftestativet er skikkelig montert, og at hydraulikkledningene er forbundet på grensesnittet grunnapparat / løftestativ. Trucken må kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader elektronikkkomponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må være kortere enn 6 m. For å gjøre trucken klart til bruk etter levering eller etter transport, skal følgende arbeider utføres: Hvis nødvendig sett inn batteriet, pass på å ikke skade batterikabelen. Lad batteriet opp (se kapittel D). Ev. fjernes transportsikringen til stoppebremsen og lastehjul-nødstoppbremsen (se avsnitt 4). Foreta synskontroll av trucken, se "Kontroll før daglig igangsetting" i kapittel E. Trucken tas i bruk som foreskrevet (se kapittel E). Foreta funksjonskontroll av trucken, se "Kontroll før daglig igangsetting" i kapittel E. Ved levering uten batteri eller et ikke ladet batteri kan kjøretøyet kun styres med den mekaniske reservestyringen (se kapittel E) 1009.N C 4

38 4 Transportsikring stoppebremse-drivhjul og transportsikring lastehjulnødstoppbremse F Før igangsetting av trucken må transportsikringene fjernes.transportsikringen stoppebremse-drivhjul brukes til å forrigle trykkfjæren som betjener stoppebremsen. Transportsikringen lastehjul-nødstoppbremse er en skrue med et gaffelhode som forhindrer aktiveringen av lastehjul-nødstoppbremsen gjennom gaffelhodet, slik at kjøretøyet er ubremset i strømløs tilstand. Transportsikringene brukes når kjøretøyet leveres uten eller med et ikke ladet batteri. Transportsikring stoppebremse-drivhjul består av en sikringsring (3). Sikringsringen er satt inn på murankeret til magneten. Fjerning av transportsikringen: M Tilkoble et ladet batteri. Åpne setehetten (se kapittel F). Trekk sikringsringen (3) av fra murankeret. Den andre sikringsringen som er festet på magnetankeret skal ikke fjernes ved igangsetting av trucken! Lukk setehetten og forrigle den. Slå på hovedbryter og nøkkelbryter. 3 Venstre hjularmtildekninger (i gaffelretning) demonteres. Kontramutter (4) løsnes og skruen (5) løsnes. Transportsikring (6) fjernes. Monter hjularmtildekning. Trucken er nå klar til bruk N C 5

39 C N

40 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrefylte batterier Før alle typer arbeid på batteriene tar til, må trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Servicepersonale: Lading, service og bytting av batterier må kun utføres av spesielt utdannet servicepersonale. Det må mens arbeidet pågår, tas hensyn til denne bruksanvisningen samt produsentens forskrifter for batteri og batterilader. Brannverntiltak: Ved håndtering av batterier er det forbudt å røyke og må det ikke brukes åpen ild. I området rundt trucken som skal lades må det ikke finnes brennbare stoffer eller gnistdannende materiale i en avstand på minst 2 m. Laderommet må være ventilert. Brannvernutstyr må stå klar. Service på batteriet: Celletoppene på batteriet må være rene og tørre. Klemmer og kabelsko må være rene, smurt med polfett og skrudd fast. M F Destruksjon av batterier: Destruksjon av batterier er kun tillatt når man tar hensyn til og følger de nasjonale miljøvernforskrifter eller lover som omhandler dette. Produsentens anvisninger for destruksjon må følges nøye. Vær sikker på at batterikabelen ikke kan skades når batteridekselet lukkes igjen. Batteriene inneholder flytende syre som er giftig og etsende. Av denne grunnen må man alltid benytte verneklær og øyebeskyttelse ved alle typer arbeid på batteriene. Unngå enhver kontakt med batterisyre. Hvis tøy, hud eller øyne er kommet i kontakt med batterisyre, må disse straks spyles med rikelig rent vann, ved hud- og øyekontakt må det dessuten oppsøkes lege. Batterisyre som søles ut må straks nøytraliseres N D 1

41 2 Batteritype Batteriene passer til IEC 254/EN Følgende tabell viser med angitt kapasitet, hvilke kombinasjoner som leveres som standard: kapasitet standard (L) forhøyd ytelse (HX) 48 V - 3PzS - Batteri 420 Ah* X - 48 V - 3PzS - Batteri 450 Ah* - X 48 V - 4PzS - Batteri 560 Ah X - 48 V - 4PzS - Batteri 600 Ah - X 48 V - 5PzS - Batteri 700 Ah X - 48 V - 5PzS - Batteri 750 Ah - X 48 V - 6PzS - Batteri 840 Ah** X - 48 V - 6PzS - Batteri 900 Ah** - X *) Kun for bæreevne 2000 kg **) Kun for bæreevne 2500 kg F Batterivektene er oppgitt på batteriets typeskilt. Batterier må med åpne poler dekkes til med en gummimatte. Batterivekt og -mål har stor innflytelse på truckens stabilitet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med tilstand fra produsenten N D 2

42 3 Batteriet gjøres tilgjengelig F Fare for ulykker! Klemfare når batteridekselet åpnes. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Når masteholderen skyves må det ikke befinne seg noe mellom batteriet og masteholderen. Fremgangsmåte F Klargjør for drift (se kapittel E). Multi-pilot (1) helles i pilretningen (U) masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og multi-piloten blir sluppet (mast befinner seg ytterstilling). Multi-pilot (1) blir på nytt hellet i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og multi-piloten blir sluppet (forberedning til å låse opp batteriene). Batterivogn-opplåsingen (3) trekkes, kontrollangivelse (4) vises i displayet til ABE. Skyv multi-piloten (1) i pilretning T og skyv mastholderen med tilkoblet batterivogn så langt forover at batteriet ligger åpent for vedlikehold. Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Forbindelse og adskillelse av batteristikker og stikkontakt må kun utføres når hovedbryteren og laderen er slått av. Trekk ut batteristikkeren (2). Eventuell montert isolasjonsmatte fjernes fra batteriet. Sikkerhetsbryteren til batteriopplåsningen avbryter kjørefunksjonen mens batterivognen er opplåst og hvis kontrollangivelsen (4) ikke vises. Før stableren startes på nytt må batterivognen skyves i utgangsposisjon, for å dekople batterivognen og masteholder. Kontrollangivelsen (4) må være utblendet N D 3

43 3.1 Forbikobling av kjørestrømavbruddet F Koble inn bryteren for langsom hastighet (5). Med batteriet skjøvet fram skal trucken bare kjøres i langsom hastighet inne i batteriladerommet T U N D 4

44 3.2 Batterivogn nødfrigjøring Klargjør for drift (se kapittel E). Multi-pilot (1) helles i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og multi-piloten blir sluppet. Multi-pilot (1) helles i pilretningen(u), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene. Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Åpne setedøren (se kapittel F). Skru løs skruene (6) til batteriforriglingen og trekk forriglingen (7) ut. Lukk setedøren. Slå på hovedbryter og nøkkelbryter. Multi-pilot (1) helles i pilretning (T) og masteholder med koplet batterivogn skyves så langt, til batteriene ligger klar til betjening. Kontrollangivelse Langsom (4) vises i displayet til ABE. Slå av hovedbryter og nøkkelbryter. Før man bygger inn batteriforriglingen, må man eliminere eventuelle forstyrrelser. Sikkerhetsbryteren til batteriopplåsningen avbryter kjørefunksjonen når batterivognen er opplåst og kontrollangivelsen (4) ikke blendes ut. 6 7 For ny igangsetting av stableren må batterivognen skyves i utgangsposisjon, for å dekople batterivogn og mastholder. Kontrollangivelse (4) må være utblendet N D 5

45 4 Opplading av batteriet M Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Batteridekselet må være åpnet og battericellenes overflate må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Fremgangsmåte F F Gjør batteriet tilgjengelig (se avsnitt 3). Ved lading må battericellenes overflate være frie, slik at en tilstrekkelig ventilasjon er sikret. Det må ikke legges gjenstander av metall på batteriet. Før lading må alle kabelog stikkforbindelser sjekkes med hensyn til synlige skader. Hvis nødvendig, fjern isolasjonsmatten fra batteriet. Kople ladekabelen fra batteriladeren sammen med batteristikkeren (2). Lad opp batteriet i henhold til batteri- og laderprodusentens forskrifter. Sikkerhetsbestemmelsene til batteri- og ladestajonsprodusenten må absolutt følges N D 6

46 5 Sette inn og ta ut batteriet F Batteriet skal bare monteres med kabelføring 7a Ved montering av batteriet må alltid en kabelføring (7a) med passende batterikabel monteres. Lengden på batterikabelen avhenger av batteritypen. M Når det fabrikkmonterte batteriet skal byttes, må produsentens kundetjeneste kontaktes. Fare for ulykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i dette kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Ikke grip mellom batteriet og trucken. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Batterier med åpne poler eller forbindelser må dekkes med en gummimatte. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med kranutstyr med tilstrekkelig løfteevne. Trekkraften fra kranutstyret må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. Fremgangsmåte Gjør batteriet tilgjengelig (se avsnitt 3) N D 7

47 F For å unngå kortslutning må batterier med åpne poler eller forbindelser dekkes til med en gummimatte. Ved bruk av løfteutstyr til batteribytte, pass på at dette har tilstrekkelig bæreevne (se batteriets vekt på batteritypeskiltet som er festet til batterikassen). Løfteutstyr må utøve et loddrett trekk, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Kroker må anbrings slik at de ikke kan falle ned på battericellene når løfteutstyr slakkes opp. Ut- og innmontering med løfteutstyr F Fest løfteutstyr på batterikassen (8). På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde batterisikringen (9). Løft batteriet fritt med løfteutstyret og før det ut sideveis. Innmontering utføres i omvendt rekkefølge. Ved skifte av batteri må det kun brukes den samme batteritypen (se avsnitt 2). Etter ny innmontering må alle kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med hensyn til synlige skader. Deksler og sidedører må være lukket og låst N D 8

48 6 Batteriindikator, batterivakt, driftstimeteller M Batteriutladingsindikator: Batteriets ladetilstand vises i fører-displayet. Normalinnstillingen av batteriindikatoren / batterivakten gjelder for syrefyltebatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier må displayet kalibreres. Dersom slik kalibrering ikke blir foretatt, er det risiko for at batteriene kan bli skadet som følge av dyputlading. Ta kontakt med produsentens kundeservice for innstilling av instrumentet ABC DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 0 km/h 7 PQRS CE 8 TUV 0 9 WXY OK 0009 h 08:45 15 Dersom et batteri er utladet, vises batterisymbolet tomt. Batterivakt: Ved å underskride restkapasiteten, blir funksjonen «løft» slått av. Det oppstår en tilsvarende angivelse i displayet. Løftefunksjonen frigis først igjen når det tilkoplede batteriet er ladet opp minst 70 %. Driftstimeteller: Driftstimene (15) vises ved siden av det innstilte klokkeslettet. Driftstimetelleren viser totaltiden til kjøre- og løftebevegelsene N D 9

49 D N

50 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av trucken Kjøretillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som er opplært i bruken av trucken, har gyldig truckførerbevis og har som bevist sine ferdigheter i håndtering av truck og last for operatøren. Føreren må uttrykkelig fått i oppdrag å kjøre trucken. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler: Føreren må informeres om sine rettigheter og plikter og være opplært i betjening av gaffeltrucken. Føreren må ha fått opplæring i drift og vedlikehold av gaffeltrucken og med innholdet i denne brugsanvisningen. Han må ha de nødvendige rettigheter. Det skal alltid benyttes vernesko ved bruk av ledehendeltrucker der truckføreren går med trucken. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av betjeningsområdet. Under driften må føreren oppholde seg innenfor vernetakets kontur. Det er forbudt for uvedkommende å bruke trucken: Føreren er ansvarlig for trukken i løpet av tiden den er i bruk. Han må forby uvedkommende å kjøre eller betjene trucken. Han er ansvarlig for at ingen klatrer opp på lastgaflene eller tilleggsutstyret og at det ikke transporteres flere personer enn tillatt. Skader og feil: Skader og andre feil på trucken må straks meldes til ansvarlig arbeidsleder. Trukke med feilfunksjoner eller trucker som ikke er sikre i må ikke brukes inntil de er reparert igjen. Reparasjoner: Uten spesiell utdannelse og tillatelse må føreren ikke utføre reparasjoner eller endringer på trucken. Han må under ingen omstendigheter gjøre sikkerhetsinnretninger eller brytere uvirksomme eller innstille disse annerledes. F Fareområde: Fareområdet er det området, der personer er i fare på grunn av trukkens kjøre- eller løftebevegelser, lastaggregatet (f.eks. lastegaffel eller tilleggsutstyr) eller lasten som transporteres. Hertil hører også området som kan nås av last som faller ned eller en synkende/fallende løftemast. Uvedkommende må forlate fra fareområdet. Ved fare for personer må det i tide gis en varselsignal. Hvis uvedkommende til tross for oppfordring til å forlate fareområdet, ikke gjør dette, må trucken straks stanses. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: De beskrevne sikkerhetsinnretningene, varselskilt og varselhenvisninger må følges nøye. E 1

51 2 Beskrivelse av betjenings- og indikatorelementene Pos. Betjenings- hhv. Funksjon anvisningselement 1 Multi-pilot t Betjening av følgende funksjoner: Kjøreretning forover / bakover Løfting/senking Mastvogn skyvesframover/bakover Masttilt forover/bakover Sideforskyver venstre / høyre Horn 2 Betjeningshendel H 2 o Styrer den andre tilleggshydraulikken 3 Bryter for nødstyring t Forbiklobler elektrisk styring 4 Innstilling av seteputen t Førersetet kan forskyves horisontalt. 5 Vektinnstilling av førersetet t Innstilling til førerens vekt for optimal setefjæring. 6 Fotbryter t Ikke betjent: Funksjonene kjøring, heving og hjelpefunksjoner blir sperret. Senkefunksjonen blir bibeholdt. Kjøretøyet ruller fritt. Betjent: Funksjonene kjøring, heving og hjelpefunksjoner blir frigitt. 7 Bremsepedal t Trucken bremses. 8 Gasspedal t Kjørehastigheten reguleres trinnløst. 9 Rygglene-innstilling t Rygglenet på førersetet kan innstilles. 10 Innstilling av rattet t Rattets høyde og avstand kan innstilles. 11 Batterivogn frigjøring t Frigjør batterivognen 12 Parkeringsbremse t Sikrer trucken mot å rulle når den er parkert t = Serieutrustning o = Tilleggsutrustning E 2

52 E 3

53 Pos. Betjenings- hhv. anvisningselement 13 Koplingssperre med nøkkel 14 Bryter for langsom hastighet Funksjon t Til inn- og utkopling av batterispenningen til kjøretøyet. t Inn- og utkobling av langsom hastighet 15 Hovedbryter (nødstopp) t Strømmen brytes, alle elektriske funksjoner kobles ut og trucken bremses til stillstand. 16 Angivelses- og betjeningsenhet (ABE) t Anvisning av de viktigste kjøre-, løfteparametre; Valg og fremvisning av styredriftsartene, varselanvisninger, feilbetjeningshenvisninger og serviceanvisninger (se avsnitt 5). t = Serieutrustning o = Tilleggsutrustning E 4

54 E 5

55 3 Igangsetting av trucken F Før trucken tas i bruk, betjenes eller en last løftes må føreren forvisse seg om at det ikke finnes andre personer i fareområdet. Kontroller og tiltak før den daglige igangsettingen Kontroller hele trucken (særlig hjul, hjulskruer og gafler) for synlige skader. Kontroller det synlige området av hydraulikksystemet for skader og lekkasjer. Skadede slanger må byttes. Kontroller at batterifester og kabeltilkoplinger siter fast og ikke er skadet. Kontroller batteriplugg for innfesting. Kontroller gaflene for synlige skader, slik som rifter, bøyde eller sterkt slitte lastegafler. Kontroller lastegaflene. Kontroller drivhjul og lasthjul for skader. Kontroller at lastkjedene er jevnt strammet og ikke skadet Kontroller at lastdiagrammet og varselskiltene er tydelig lesbare. Kontroller sikringsskruen på gaffelarmen. Integrert sideforskyver (o): Kontroller at skruene i sikkerhetssystemet (B) og gaffelmistesikringen (A) sitter fast, trekk om nødvendig til skruene. Tiltrekkingsmoment: 190 Nm. A A B Sideforskyver med rulleføring B Sideforskyver med glideføring 3.1 Gå inn og ut Hold i håndtaket (13a) ved in- og utstigning. Gå inn i eller ut av trucken. E 6

56 3.2 Innrette førerplassen M Fare for skade dersom førerplassen er usikret eller ikke innrettet Et usikret førersete kan skli ut av føringen under kjøring og føre til ulykker. En førerplass som ikke er innrettet eller er innrettet feil, kan føre til ulykker Førersetesperren må ha gått i inngrep. Førersetet, rattstammen og armlenet må ikke justeres under kjøring. Før kjøringen starter skal førersetet, rattstammen og armlenet innstilles slik at alle betjeningselementer kan betjenes lett og uanstrengt. Kjørersete stilles inn For å oppnå optimal dempning må førersetet stilles inn til førerens vekt. Føreren må ikk sitte på setet under denne innstillning! Førerens vekt innstilles: Trekk låsehendelen (5) i pilens retning, så langt som mulig, og skyv deretter tilbake til utgangsposisjonen. Den forige vektinnstillingen blir satt tilbake til laveste vekt. Innstillingområdet for dempingen er fra 50kg til 130kg. 18 F Trekk låsehendelen (5) igjen i pilrettning til den ønskede vekten på skalaen (17) er nådd. Låsehendelen skyves så tilbake igjen. Ta plass på førersetet. Grip ikke inn mellom setet og ram-meveggen/førervernet Rygglenet innstilles: Låsehendelen (9) trekkes oppover og rygglenets (18) vinkel innstilles. Låsehendelen slippes opp slik at rygglenet låses Sitteposisjon innstilles: F Låsehendelen (4) trekkes utover og seteputen skyves fram- eller bakover til ønsket posisjon er nådd. Låsehendelen (4) slippes slik at den går i lås. Låsehendelen må være sikkert låst ved den innstillte posisjonen. Innstillingen av førersetet må ikke forandres under kjøring! Førerseteinnstillingen gjelder for standard utførelse. For andre utførelser må produsentens innstillingsbeskrivelse følges. Førersetet må innstilles slik at betjeningselementene er lette å nå. E 7

57 Rattstamme innstilles Rattstammelåsningen (10) løses og rattstammen (19) skyves fremover eller bakover til ønsket stilling. Rattsøylesperring må skrues fast etterpå F Anvisninger for bruk av sikkerhetsbelte o Fare for personskader ved kjøring uten sikkerhetsbelte. Sikkerhetsbeltet beskytter mot alvorlige personskader. Sett på selen før du setter gaffeltrucken i bevegelse. Endre beltehøydejusteringen (22) i henhold til kroppstørrelsen. Det er ikke tillatt å modifisere sikkerhetsbeltet på noen måte. Dersom beltelåsen (20) eller beltespolen er frosset, må de tines opp og tørkes. Temperaturen på varmluften må ikke overstige +60 C. Sikkerhetsbelte og setedeksel må kontrolleres for skader og om nødvendig skiftes ut etter hvert uhell. Sikkerhetsbelte som er skadet eller som ikke fungerer, skal skiftes av merkeforhandler eller merkeverksted. Ved ettermontering og reparasjoner skal det alltid benyttes originale reservedeler. 22 E 8

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Bruksanvisning N 50048204 03.06 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08 ESE 530 01.05- Bruksanvisning N 50453544 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Bruksanvisning N 50047427 10.05 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ECC 20 SH Bruksanvisning 50434710 10.02 04.02 - N Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08 ESD 220 01.05- Bruksanvisning N 50453662 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten PERI CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING Innhold A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 Brukerveiledning Oversikt Sikkerhetshenvisninger Bruk etter hensikten Bruk Typeskilt, godkjenning Lagring

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

1160 ehoftrac Hoftrac

1160 ehoftrac Hoftrac 1160 ehoftrac Hoftrac Tekniske data Elektrisk motor Drivmotor, klasse S2 (60 minutter) Løftemotor, klasse S3 (15%) 6,5 kw 9 kw Standard batteri Batterispenning Kapasitet K5 Batterivekt Ladetid 48 V 240

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

3-hjuls elektrisk gaffeltruck 1.0-1.5 tonn

3-hjuls elektrisk gaffeltruck 1.0-1.5 tonn 3hjuls elektrisk gaffeltruck 1. 1.5 tonn FB1K RT FB12K RT FB15K RT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.12 4.19 4.2 4.21 4.22 4.23 4.24 4.31 4.32

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

1 2,5 t Løftekapasitet

1 2,5 t Løftekapasitet 1 2,5 t Løftekapasitet CPD10 J3 CPD15 J3 CPD18 J3 CPD20 J3 CPD25 J3 Høy effektivitet Lavt støynivå Redusert vedlikeholdsbehov v Danaher vekselstrøm kjøre- og pumpemotorer, børsteløse, meget driftsikre

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck

3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck 3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck AC ELEKTRISK GAFFELTRUCK 3-3.5 tonn Ny ekstra bred frisiktsmast Meget høy effektivitet ved laste- og losseoperasjoner Den nye frisiktsmasten øker sikten forover betraktelig,

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks:

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks: Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS TKS Heis AS Torlandsveien 3 4365 Nærbø Telefon: 400 1059 Faks: 51 43 43 13 post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold Brukermanual for Leo-R - Leo-M - Leo-S Introduksjon 2 Produktoversikt

Detaljer

Valg av traksjonsbatteri og lader

Valg av traksjonsbatteri og lader Valg av traksjonsbatteri og lader Batteriet er truckens hjerte Uten mat og drikke, duger helten ikke Hjernen og styrken rett kombinasjon av lader og batteri gjør hverdagen enklere 1 1 Generelt om traksjonsbatterier

Detaljer

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Bruksanvisning N 52020293 03.10 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer