EKS Bruksanvisning EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312"

Transkript

1 EKS Bruksanvisning EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N

2 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 Videre data På uppdrag Dato N EU-konformitetserklæring Undertegnede bekrefter hermed at hver av de betegnede kraftdrevne gaffeltruckene overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EC (maskinretningslinje) og 2004/108/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMV) med deres respektive endringer, samt med rettsforordningene som omsetter disse til nasjonal rett. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 ADVARSEL! Fare på grunn av bruk uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Bruk av uegnede batterier som ikke Jungheinrich ikke har godkjent for trucken, kan ved energigjenvinningen føre til redusert bremseevne og i tillegg til betydelige skader på den elektriske styringen. Bruk av batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for denne trucken, kan derfor føre til betydelige farer for menneskers helse og sikkerhet! Bare batterier som produsenten har godkjent for trucken skal brukes. Bytte av batteri er bare tillatt med produsentens godkjennelse. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Bruk av batterier som ikke er godkjent av produsenten er strengt forbudt. NO

5

6 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

7 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

8 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Definisjon av kjøreretning Komponent- og funksjonsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Varianter av betjeningspultoppstillingen Varianten "Betjeningspulter og førerdisplay plassert på lastsiden" Varianten "Betjeningspulter og førerdisplay plassert på motorsiden" Varianten "Tosidig plassering av betjeningselementene" Tekniske data Ytelsesdata Mål (iht. typeblad) Mastuførelser Vekt Hjul, understell Motordata EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Typeskilt Truckens lasteevneskilt Lasteevneskilt for påmontert utstyr Løftepunkter for jekk Tippsikkerhet C Transport og første gangs igangsetting Transport Lasting med kran Lasting med kran av basismodell med montert mast Lasting av basistrucken med masten lagt ned (kun ved EKS 308 og EKS 312) Lasting av basistrucken med kran Lasting av masten inkludert førerhus og løfteanordning med kran Lasting av batteri med kran

9 3 Sikre trucken for transport Transportsikring basistruck Sikre masten for transport Sikre basistrucken for transport med montert løftemast Transportsikring av basistrucken med masten lagt ned (kun ved EKS 308 og EKS 312) Første igangsetting Bevege trucken uten montert batteri Montere og demontere masten Igangsetting Veltesikring D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Generelt ved omgang med batterier Batterityper Dimensjoner til batterirommet Åpne batteridekselet Lad batteriet Demontere og installere batteri Sensorer "Batterilås" (o) E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Betjenings- og displayelementer på betjeningspulten Betjeningselementer til tilleggsløft ved betjeningspultplassering på motorsiden (EKS 210 og EKS 312 med tilleggsløft) Beskrivelse av lysflatene på førerdisplayet Visninger i førerdisplayet Batteriutladningsindikator "Bjelkeindikator" Batteriutladningsindikator "Prosentindikator" (o) Funksjonssymboler i førerdisplayet Forberede trucken for drift Synskontroller og gjøremål før daglig igangsetting Gå inn og ut Innrette førerplassen Rygglene / førersete (o) Regulere betjeningspultens høyde Sikkerhetssele med sikkerhetsline (kun ved EKS 208 og EKS 308) Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar Klargjøre til bruk med ekstra adgangskode (o) Kontroller og gjøremål når trucken er driftsklar Referere hovedmasten Innstille dato og klokkeslett NØDSTOPP Kjøring

10 4.9 Styring Bremsing Kjøre i smale arbeidsganger Diagonalkjøring Løfting - Senking i og utenfor smalganger Parker trucken forsvarlig Plukke og stable Innstilling av gaffeltindene (o) Bytte gaffelarmer (o) Løfting, transport og frasetting av last Hjelp ved feil Feilsøking og retting Nødstopp Nødsenking av førerhuset Forbikoble slakkjedesensoren Overkoble kjøreutkoblingen (o) Overkoble løfteutkoblingen (o) Overkoble senkeutkoblingen (o) Korridorendesensor (o) IF-nøddrift (hendelsesmeldinger 3670 / 3752) Berge trucken ut av smale ganger / flytte trucken uten batteri Evakuere førerkabinen ved hjelp av redningsutstyret Oppbevaringsrom for redningsutstyret i førerkabinen Kontroll / vedlikehold av redningsutstyret Redningsutstyrets bruksvarighet Oppbevaring og transport av redningsutstyret Beskrivelse / bruk av redningsutstyret ( ) Beskrivelse / bruk av redningsutstyret ( ) Personbeskyttelsessystem (o) Personsikkerhetssystemets (PPS) funksjon Beskrivelse av funksjonene Miljøvennlig atferd rengjøre frontglasset på laserscanneren Feilindikeringer på sjusegment-displayet og lysdiodene (LED) Kontroller før daglig igangsetting av personbeskyttelsessystemet Personbeskyttelsessystemets virkemåte Tilleggsutstyr Brukerspesifikke innstillinger (o) ISM-tilgangsmodul(o) Forvalg av løftehøyde (o) Horisontal plassering (o) Veiefunksjon (o) Medførerdrift med to personer i førerhuset (o) Enkle teleskopisk gafler (o) Sideforskyvning av gaffeltindene (o) Truck med lastgitter og pall man kan gå på Ryggspeil (o) Brannslukker (o) Drift med gående fører (o)

11 F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Vedlikeholdssjekkliste - Bremser Vedlikeholdssjekkliste - Elektrisk anlegg Vedlikeholdssjekkliste - Energiforsyning Vedlikeholdssjekkliste - Kjøring Vedlikeholdssjekkliste - Ramme og oppbygging Vedlikeholdssjekkliste - Hydrauliske bevegelser Vedlikeholdssjekkliste - Fastsatt effekt Vedlikeholdssjekkliste - Styring Vedlikeholdssjekkliste - Systemkomponenter Vedlikeholdssjekkliste - Ekstrautstyr Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Demontering/montering av dekselet på ggregatrommet Kontrollere de elektriske sikringene Sikre førerhuset mot utilsiktet senking Vedlikeholde løftekjeder Smør løftekjedene, rengjør og sett inn anleggsflater i mastprofilen med fett Inspeksjon av løftekjedene Hydraulikkslanger Kontrollere hydraulikkoljenivået Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon

12 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

13 N

14 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk HENVISNING Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på løfteanordningen eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbæreren og midt mellom lastegaflene. Løfting, senking og plukking av last. Utenom smalgangen skal last transporteres så lavt over gulvet som mulig samtidig som det skal tas hensyn til bakkeklaringen. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. Kjøring i stigninger eller skråninger er forbudt. Kjøring på lasteramper / lastebroer er forbudt. Sleping av en tilhenger er forbudt. Transportering av pendlende laster er forbudt. 11

15 3 Tillatte bruksbetingelser FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene må ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Z HENVISNING Trallen må ikke brukes i omgivelser med fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. I tillegg må ikke trucken brukes i nærheten av ubeskyttede aktive deler på elektriske anlegg. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde +5 C til +40 C. Bruk bare på jevnt underlag iht. VDMA-forskriften. For bruk i ekstreme betingelser eller eksplosjonsfarlige områder kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. 12

16 Sikkerhetsavstander (konstruksjonsmessig sikkerhetsavstand) Z Reolsystemet må være tilpasset og innredet for EKS. Følgende sikkerhetsavstander (konstruksjonsmessig sikkerhetsavstand) som er påkrevet og spesifisert av Jungheinrich, må overholdes. Z For en skinneført truck må en sikkerhetsavstand på begge sider på minst 100 mm mellom: førerkabinen og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. den korrekte løftede lasten og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. For en induktivført truck må en sikkerhetsavstand på begge sider på minst 125 mm mellom: førerkabinen og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. den korrekte løftede lasten og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. Ved bruk av spesielt tilleggsutstyr kan sikkerhetsavstanden bli forstørret. ADVARSEL! Fare for ulykker mellom den førte trucken og reolen hvis sikkerhetsavstanden er for liten. Dersom den påkrevde og spesifiserte sikkerhetsavstanden underskrides, kan det oppstå kollisjoner mellom den førte trucken og reolen. Maksimal kjørehastighet reduseres dersom de sikkerhetsavstandene Jungheinrich har påkrevd og spesifisert underskrides. En underskridelse av minimum sikkerhetsavstand iht. EN punkt 7.3.2, 90 mm, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke trucken i disse smalgangene. 13

17 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisning. HENVISNING Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 14

18 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EKS er en plukktruck med elektromotorisk drev. EKS 210 og EKS 312 er i variant L utstyrt med lastgitter og uten tilleggsmast. EKS 210 og EKS 312 er i variant Z utstyrt med tilleggsmast og uten lastgitter. EKS 208 og EKS 308 er utstyrt uten tilleggsmast og uten sikkerhetsinnretning foran. EKS er beregnet for bruk på flatt gulv iht. VDMA-forskriften, for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Den kan stable og plukke gods samt transportere gods over lengre strekninger. Førerhuset heves sammen med løfteanordningen, slik at operatøren befinner seg i passende høyde i forhold til hylleavsatsen og dermed har godt innsyn. 15

19 Sikkerhetsavstander (konstruksjonsmessig sikkerhetsavstand) Z Reolsystemet må være tilpasset og innredet for EKS. Følgende sikkerhetsavstander (konstruksjonsmessig sikkerhetsavstand) som er påkrevet og spesifisert av Jungheinrich, må overholdes. Z Z For en skinneført truck må en sikkerhetsavstand på begge sider på minst 100 mm mellom: førerkabinen og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. den korrekte løftede lasten og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. For en induktivført truck må en sikkerhetsavstand på begge sider på minst 125 mm mellom: førerkabinen og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. den korrekte løftede lasten og reolen, samt den innstablede varen, overholdes. Ved bruk av spesielt tilleggsutstyr kan sikkerhetsavstanden bli forstørret. ADVARSEL! Fare for ulykker mellom den førte trucken og reolen hvis sikkerhetsavstanden er for liten. Dersom den påkrevde og spesifiserte sikkerhetsavstanden underskrides, kan det oppstå kollisjoner mellom den førte trucken og reolen. Maksimal kjørehastighet reduseres dersom de sikkerhetsavstandene Jungheinrich har påkrevd og spesifisert underskrides. En underskridelse av minimum sikkerhetsavstand iht. EN punkt 7.3.2, 90 mm, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke trucken i disse smalgangene. Gulvet må oppfylle kravene i VDMA-forskriften. For skinnestyringssystemet (SF) skal det være montert styreskinner i de smale arbeidsgangene. Vulkede lederuller som er påmontert truckrammen fører trucken mellom styreskinnene. For det induktive styringssystemet (IF) skal det være lagt en styrekabel i gulvet. Signalene fra styrekabelen registreres av sensorer i truckrammen og blir bearbeidet i kjørecomputeren. Z Lasteevnen fremgår av typeskiltet. 16

20 2 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: Pos. Kjøreretning 1 Venstre 2 Drivverksretning 3 Lastretning 4 Høyre 17

21 3 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 3.1 Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger En lukket kjøretøyprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av trucken. Et vernetak beskytter føreren mot objekter som kan falle ned. Drivhjulet og lasthjulene er beskyttet av en stabil kollisjonsbeskyttelse. Det er til tross for dette en restrisiko for tredjeperson. Med NØDSTOPP-bryteren avbrytes raskt alle kjøretøyets bevegelser i en eventuell faresituasjon. Alle kjøretøyets bevegelser avbrytes straks sikkerhetsbøylene på hver side av kabinen åpnes. Sikkerhetsbøyler i lastretningen avbryter alle truckbevegelser så snart de åpnes (bare på EKS 210 L og EKS 312 L (med lastgitter)). Dødmannsknapp Når trucken er gjort driftsklar ((se "Gjøre trucken driftsklar" på side 159) eller (se "Klargjøre til bruk med ekstra adgangskode (o)" på side 160)) og sikkerhetsbøylene er lukket, må dødmannsbryteren i fotrommet: t = trykkes én gang, slik at føreren kan arbeide med trucken. Når kjørestyreknappen løsnes og trucken stopper, aktiveres parkeringsbremsen (beskyttelse mot utilsiktet rulling). o = trykkes og holdes inne, slik at føreren kan arbeide med trucken. Dersom foten flyttes bort fra dødmannsbryteren, blokkeres løfte- og kjørefunksjonene. Styre- og bremsefunksjonene er fortsatt aktive. Når dødmannsknappen løsnes og trucken stopper, aktiveres parkeringsbremsen (beskyttelse mot utilsiktet rulling). Nødstopp-sikkerhetskonsept Så snart controlleren registrerer en feil, utløses automatisk en oppbremsing av trucken til den står stille. Kontrollindikatorene på førerdisplayet viser nødstopp. Hver gang trucken slås på, gjennomfører systemet en selvtest som bare løsner parkeringsbremsen (= nødstopp) dersom funksjonskontrollen er positiv. 18

22 Kraftoverføring Stående trefasemotor med høyt amperetall, vedlikeholdsfri og uten slitedeler. Motoren er montert direkte på etthjuls-drivverket, noe som gir problemfritt og effektivt vedlikehold. Bremseanlegg Trucken kan bremses mykt og slitasjefritt ved å tilbakestille kjøreknappen eller ved å bytte kjøreretning. Dermed induseres energi som lader batteriet (driftsbrems). Den elektromagnetiske, fjærbelastete bremsen som virker på drivmotoren, tjener som parkeringsbrems. Controller Spesielt letthåndterlig controller med trefasemotor (robust og vedlikeholdsfri trefasemotor uten slitedeler). Rattet er integrert i betjeningspulten. Det styrende drivhjulets posisjon indikeres i førerdisplayet på betjeningspulten. Det maksimale rattutslaget er ± 90. Ved driftstypen skinnestyring rettes drivhjulet opp igjen ved hjelp av et tastetrykk. Ved denne driftstypen er manuell styring deaktivert (o). Når driftstypen induktivføring er aktivert, blir styringen automatisk overtatt av truckcontrolleren ved registrering av slyngen. Ved denne driftstypen er manuell styring deaktivert (o). 19

23 Betjenings- og displayelementer Ergonomiske betjeningselementer muliggjør behagelig betjening for en fintfølende regulering av kjøre- og hydraulikkbevegelsene. Myktaster for styring av funksjoner (heve/senke tilleggsmast,...) og menyer. Et førerdisplay viser all informasjon som er viktig for føreren, slik som styrehjulets posisjon, total løftehøyde, meldinger om kjøretøyets status (f.eks. driftsforstyrrelser), driftstimer, batterikapasitet, klokkeslett samt status for den induktive styringen, osv. Forskjellige varianter av betjeningspultoppstilling (o). Høydejusterbare betjeningspulter (t). Bryterløs tohånds-betjeningskonspt for høyest mulig sikkerhet og brukskomfort. Sensorer registrerer berøringene fra brukeren og gir denne informasjonen videre til truckens datamaskin. Elektrisk anlegg Elektronikk med slitasjefri sensorikk. Grensesnitt for tilkopling av en service-laptop: For rask og enkel konfigurasjon av alle viktige maskindata (endeposisjonsdemping, mastutkobling, forsinkelses- og vibrasjonskarakteristikk, utkoblinger, osv.). For avlesning av feilminnet for analysering av feilårsak. For simulering og analysering av programforløp. Enkel funksjonsutvidelse gjennom aktivering av kodenummer. Controlleren er utstyrt med CAN-Bus og kontinuerlig målende sensorikk. Alle bevegelser er parametrerbare. Controlleren sørger for myk igangkjøring og oppbremsing av lasten i alle endeposisjoner gjennom ende- og mellomdemping. En Mosfet trefasestrøm-controller muliggjør igangkjøring av en hvilken som helst bevegelse uten rykk. Trefaseteknologien med høy virkningsgrad og energigjenvinning for kjøre- og løftemotor muliggjør høye kjøre- og løftehastigheter samt en bedre energiutnyttelse. Måling av turtall på hjulene med traksjonskontroll og slitasjeregistrering av drivhjulet (o). Z Mulige driftsbatterier, (se "Batterityper" på side 85). 20

24 Hydraulisk anlegg Alle hydrauliske bevegelser skjer via en robust og vedlikeholdsfri trefasemotor uten slitedeler med påflenset og støysvak tannhjulspumpe. Oljefordelingen skjer ved hjelp av solenoidventiler. Den varierende oljemengden som kreves, reguleres gjennom motorens omdreiningstall. Ved lavere omdreiningstall driver hydraulikkpumpen motoren som da fungerer som dynamo. Energien som tilbakevinnes blir matet inn i batteriet (nyttesenking). Ekstremt torsjonsstiv mast for høy gjenværende lasteevne og små mastsvingninger. Tilleggsutstyr Mekanisk skinnestyring Induktivt styringssystem for nøyaktig styring i smale ganger uten mekanisk belastning på komponentene. Komfortpakke "Arbeidsplass" med arbeidsplassbelysning og ventilator. Radio med CD-spiller og MP3-grensesnitt. Mekaniske og elektriske grensesnitt for materialflyt-styringssystemer. Jungheinrich ISM: Informasjonssystem for truckforvaltning (o). Utkoblinger på vernetaket (f.eks. verneinnretning,...). Modulært system av løfte- og kjøreutkoblinger og hastighetsreduksjoner. Truckstyring med transponderteknologi. Permanent veimåling for nøyaktig registrering av alle lagerområder. Høy fleksibilitet når det gjelder bryter- og sikkerhetsfunksjoner (slutt på korridorsensor, løfte-/kjøreutkoblinger, hastighetsreduksjon). Optimering av kjørehastighetsprofilen på grunn av underlagets topologi. Integrert Jungheinrich-personbeskyttelsessystem (PSS). 21

25 3.2 Oversikt over komponentene EKS 210 Z / EKS 312 Z (med tilleggsmast) ,

26 Pos. Betegnelse 5 t Mast 6 t Vernetak 7 t Ratt 8 t Betjeningspult med førerdisplay 9 t Betjeningshendel 10 t NØDSTOPP-bryter 11 t Nøkkelbryter 12 o Mastavspenninger (kun ved EKS 312) 13 t Batterideksel 14 t Batteristikker 15 t Sikkerhetsbøyler 16 t Løftbar førerkabin 17 o Fremre sensor for det induktive styringssystemet (ikke inntegnet) 18 o Fremre skanner for personbeskyttelsessystemet (ikke inntegnet) 19 t Gaffelarmer 20 t Dødmannsbryter 21 o Feste for skinnestyringsrullen før lasthjulet (tosidig) 22 o Bakre skanner for personbeskyttelsessystemet 23 o Bakre sensor for det induktive føringssystemet 24 t Drivhjul 25 t Veltesikring 26 o Feste for skinnestyringsrullen drivhjul (tosidig) 27 t Truckramme t Sidekledning ved EKS o Sidekledning ved EKS o Feste for skinnestyringsrullen etter lasthjulet (tosidig) 30 t Lasthjul t Angir standardutstyr o Angir tilleggsutstyr 23

27 3.2.2 EKS 210 L / EKS 312 L (med lastgitter) ,

28 Pos. Betegnelse 5 t Mast 6 t Vernetak 7 t Ratt 8 t Betjeningspult med førerdisplay 9 t Betjeningshendel 10 t NØDSTOPP-bryter 11 t Nøkkelbryter t Mastavspenninger (kun på EKS 312 uten fastmontert plukkplattform) 12 o Mastavspenninger (kun på EKS 312 med fastmontert plukkplattform) 13 t Batterideksel 14 t Batteristikker 15 t Sikkerhetsbøyler 16 t Løftbar førerkabin 17 o Fremre sensor for det induktive styringssystemet (ikke inntegnet) 18 o Fremre skanner for personbeskyttelsessystemet (ikke inntegnet) 19 t Gaffelarmer 20 t Dødmannsbryter 21 o Feste for skinnestyringsrullen før lasthjulet (tosidig) 22 o Bakre skanner for personbeskyttelsessystemet 23 o Bakre sensor for det induktive føringssystemet 24 t Drivhjul 25 t Veltesikring 26 o Feste for skinnestyringsrullen drivhjul (tosidig) 27 t Truckramme t Sidekledning ved EKS o Sidekledning ved EKS o Feste for skinnestyringsrullen etter lasthjulet (tosidig) 30 t Lasthjul 31 t Lastgitter 32 t Sikkerhetsbøyler i lastretningen t Angir standardutstyr o Angir tilleggsutstyr 25

29 3.2.3 EKS 208 / EKS ,

30 Pos. Betegnelse 5 t Mast 6 t Vernetak 7 t Ratt 8 t Betjeningspult med førerdisplay 9 t Betjeningshendel 10 t NØDSTOPP-bryter 11 t Nøkkelbryter 12 o Mastavspenninger (kun ved EKS 308) 13 t Batterideksel 14 t Batteristikker 15 t Sikkerhetsbøyler 16 t Løftbar førerkabin 17 o Fremre sensor for det induktive styringssystemet (ikke inntegnet) 18 o Fremre skanner for personbeskyttelsessystemet (ikke inntegnet) 19 t Gaffelarmer 20 t Dødmannsbryter 21 o Feste for skinnestyringsrullen før lasthjulet (tosidig) 22 o Bakre skanner for personbeskyttelsessystemet 23 o Bakre sensor for det induktive føringssystemet 24 t Drivhjul 25 t Veltesikring 26 o Feste for skinnestyringsrullen drivhjul (tosidig) 27 t Truckramme t Sidekledning ved EKS o Sidekledning ved EKS o Feste for skinnestyringsrullen etter lasthjulet (tosidig) 30 t Lasthjul t Angir standardutstyr o Angir tilleggsutstyr 27

31 4 Varianter av betjeningspultoppstillingen 4.1 Varianten "Betjeningspulter og førerdisplay plassert på lastsiden" Z Denne varianten av betjeningspultplasseringen er bare mulig på EKS 210 og EKS 312 med tilleggsmast. Betjeningspulten og førerdisplayet er plassert på lastsiden av tilleggsmasten. Førerdisplayet som viser all viktige informasjon for føreres befinner seg i lastretningen mellom betjeningspultene. 4.2 Varianten "Betjeningspulter og førerdisplay plassert på motorsiden" Z Denne varianten av betjeningspultplasseringen er: - ved EKS 210 og EKS 312 med tilleggsmast, - ved EKS 210 og EKS 312 med lastgitter, - ved EKS 208 og EKS 308 mulig. Betjeningspulten og førerdisplayet er plassert på motorsiden. Førerdisplayet som viser all viktige informasjon for føreres befinner seg i drivverksretningen mellom betjeningspultene. Betjeningstastene for tilleggsmasten er ved EKS 210 og EKS 312 med tilleggsmast også plassert på lastsiden. 4.3 Varianten "Tosidig plassering av betjeningselementene" Z Denne varianten av betjeningspultplasseringen er bare mulig på EKS 210 og EKS 312 med tilleggsmast. L1 F1 H1 Betjeningspultene er plassert på mast- og lastsiden. Førerens blikkretning er avhengig av betjeningen. Førerdisplayet for visning av all informasjon som er viktig for føreren kan monteres alternativt mellom den motorsidige eller den lastsidige betjeningspulten. Betjeningstastene for tilleggsmasten er plassert på motor- og lastsiden. Dødmannstasten (A,B) foreligger i dobelt utgave. For å utføre kjøre- og hydraulikkbevegelser, må en av de to dødmannstasten (A,B) betjenes. Variant "Frigivelse av rattet avhengig av kjørecontroller og betjeningsspak hydraulikkfunksjon" Når trucken er driftsklar ((se "Gjøre trucken driftsklar" på side 159) eller (se "Klargjøre til bruk med ekstra adgangskode (o)" på side 160)) er begge rattene (L1,L2) aktive. Aktiveringen av de respektive rattene er avhengig av H2 B F2 A L2 28

32 betjeningen av de tilordnede kjørekontrollerne (F1,F2) eller av betjeningsspaken "Hydraulikkfunksjon" (B1,B2). Betjeningspult i lastretning: Rattet på drivverksiden (L2) deaktiveres når kjørecontrolleren på lastsiden (F1) eller betjeningsspaken "Hydraulikkfunksjon" (B1) betjenes. Betjeningspult i drivverksretning: Rattet på lastsiden (L1) deaktiveres når kjørecontrolleren på drivverksiden (F2) eller betjeningsspaken "Hydraulikkfunksjon" (B2) betjenes. 29

33 5 Tekniske data Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 5.1 Ytelsesdata Betegnelse EKS 208 EKS 308 Q Lasteevne (ved D = 600 mm) kg D Lastens tyngdepunktavstand mm Kjørehastighet uten last (FF) 9 9 km/t Kjørehastighet med last (FF) 9 9 km/t Kjørehastighet uten last (SF) 9 10,5 km/t Kjørehastighet med last (SF) 9 10,5 km/t Kjørehastighet uten last (IF) 7 8 km/t Kjørehastighet uten last (IF) 7 8 km/t Løftehastighet uten last 0,29-0,34* 0,33-0,40* m/s Løftehastighet med last 0,27-0,34* 0,32-0,37* m/s Senkehastighet uten last 0,28-0,36* 0,35-0,40* m/s Senkehastighet med last 0,27-0,36* 0,35-0,41* m/s Driftsbrems Motstrøm / generatorisk Parkeringsbrems Elektrisk fjærakkumulator (fjærtrykk) / magnetbrems Type kjørecontroller AC-framdriftscontroller * Avhengig av mastutførelse FF: fri kjøring SF: Skinneføring IF: Induktivføring 30