EFG Bruksanvisning EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550"

Transkript

1 EFG Bruksanvisning EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 Videre data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne Komponent- og funksjonsbeskrivelse Definisjon av kjøreretning Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Effektdata Mål Vekt Mastuførelser Dekk Motordata EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Plassering av merking Typeskilt Truckens lasteevneskilt Lasteevneskilt for påmontert utstyr Tippsikkerhet C Transport og første gangs igangsetting Transport Laste opp trucken Truckens tyngdepunkt Laste trucken med kran Lasting med en annen truck Sikre trucken for transport Første igangsetting

7 D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Generelt ved omgang med batterier Batterityper Batteridimesjoner Åpne batteridekselet Lad batteriet Lade batteri med stasjonært ladeapparat Lade batteriet med lade-stikkontakt(o) Demontere og installere batteri Lukke batteridekselet E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Betjeningskonsoll med anvisningsenhet Bryter betjeningskonsoll fraleggingsplass på siden (o) Bryter på instrumentpanelet (o) Anviser Forberede trucken for drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Gå inn og ut Trucker med redusert klaring over hodet (o) Innrette førerplassen Sikkerhetsbelte Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar Stille inn klokkeslett Parker trucken forsvarlig NØDSTOPP Kjøring Styring Bremsing Innstilling av gaflene Bytte gaffelarmer Løfting, transport og medsetting av last Betjening av løfteredskap og integrert påmontert utstyr Sikkerhetsanvisninger for betjening av påmontert utstyr Betjening av øvrig påmontert utstyr for SOLO-PILOT Betjening av øvrig påmontert utstyr for MULTI-PILOT Montering av tilleggsutstyr Kjøring med tilhenger Tilleggsutstyr Tastaturet CanCode Assistentsystemer Stålkabin Vindusrute Automatisk/mekanisk nedfellbar bøyle

8 6.6 BODYGUARD Sommerdør Førerplassforhøyning Stille inn førersetet Oppvarming Avtagbart lastgitter Forbikoble løfteutkoblingen Brannslukker Tilvinkelanviser Rockinger-kobling med håndtak eller fjernbetjening Kamerasystem Betjeningsskjema "N" Hjelp ved feil Feilsøking og retting Bevege trucken uten bruk av motoren Nødsenking F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Driftsmidler og gamle deler Hjul Løftekjeder Hydraulikkanlegg Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Sikker løfting og oppjekking av trucken Åpne bakre panser Kontrollere hjulenes fastgjøring Bytte hjul Hydraulisk anlegg Bytte hydraulikkoljefilter Bytte utluftingsfilteret i hydraulikktanken Kontrollere giroljenivået Skifte sugefilter på motorens kjølevifte Oppvarming Fylle på spylevæske i vindusspyleranlegget Kontrollere de elektriske sikringene Rengjøringsarbeid Arbeid på det elektriske anlegget Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering

9 8 Måling av menneskelig vibrasjon Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Eier/operatør Kundetjeneste

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i bruksanvisningen. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk HENVISNING Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lastavstand er angitt på lasteevneskiltet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på lastopptaksmidlet eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må løftes helt opp, se "Løfting, transport og medsetting av last" på side 90. Løfting og senking av last. Transport av senket last over korte avstander. Kjøring med løftet last (>30 cm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. Leilighetsvis trekking av tilhengerlaster. Ved trekking av tilhenger må lasten på tilhengeren være sikret. Den tillatte tilhengerlasten må ikke overskrides. 11

13 3 Tillatte bruksbetingelser Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde -20 C til +40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Tillatte flate- og punktbelastninger må ikke overskrides. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av eieren/operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger opp til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transporter last mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. ADVARSEL! Bruk under ekstreme betingelser Hvis trucken brukes under ekstreme betingelser, kan dette føre til funksjonsfeil og ulykker. For bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt. Ved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. 12

14 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f. eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. HENVISNING Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsutstyr som påvirker truckens funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. Myndighetenes godkjennelse erstatter likevel ikke godkjennelse fra produsenten. 13

15 14

16 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EFG er en elektrisk gaffeltruck med førersete i firehjulsutførelse. Det er en motvektstruck som med sin uthengende lastegaffel kan ta opp, løfte, transportere og sette ned last. Den kan også ta opp paller med lukket lastflate. 1.1 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. EFG 535 EFG Typebetegnelse 5 Byggserie 35 Nominell lasteevne x 100 kg Den nominelle lasteevnen motsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lastdiagrammet på trucken. 15

17 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: Pos. Kjøreretning 1 Venstre 2 Bakover 3 Fremover 4 Høyre 16

18 2.2 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse 1 t Førersete 2 t Førervern 3 t Mast 4 t Ratt 5 t Betjenings- og anvisningsenhet 6 t Betjeningselement løfteredskap 7 t NØDSTOPP-bryter 8 t Gaffelarmer 9 t Gaffelbord 10 t Batterideksel 11 t Drivverk 12 t Tilhengerkobling 13 t Motvekt t Standardutstyr 17

19 2.3 Funksjonsbeskrivelse Ramme Rammen utgjør sammen med motvekten truckens bærende grunnstruktur. Den bærer hovedkomponentene. Førerplass og førervern Førervernet leveres i forskjellige utførelser, og beskytter føreren mot fallende gjenstander og annen ytre påvirkning. Samtlige betjeningselementene er ergonomisk gunstig plassert. Rattstammen og førersetet kan innstilles individuelt. Styre- og varselanviseren på betjenings- og anvisningsenheten gjør det mulig å overvåke systemet under driften, og sørger derfor for en svært høy sikkerhetsstandard. Styring Styresylinderen på den hydrauliske styringen er integrert i styreakselen (12) og aktiveres via et styreservostat. Styreakselen er plassert i et pendellager i rammen, slik at man oppnår godt feste til underlaget også på ujevne underlag. Hjul Man kan velge mellom superelastiske dekk og helgummidekk, eller luftdekk som ekstrautstyr. Drivverk og bremser Forhjulstrekk gir til enhver tid best mulig friksjon/trekkraft på drivhjulene. Gaffeltruckens driftsbrems er en vedlikeholdsfri, hydraulisk lamellbrems i oljebad. Drivverkets innkapsling kjør at den også kan operere under vanskelige forhold. I tillegg bremses kjøremotoren ned til stillstand. Det bidrar til å minimere energiforbruket. Parkeringsbremsen aktiveres ca. 15 sek. etter at trucken har har stanset, eller 1 til 15 sek. (denne tiden kan innstilles) etter at føreren har forlatt førersetet. Parkeringsbremsen frigjøres automatisk igjen ved betjening av kjørepedalen. 18

20 Hydraulisk anlegg Følsom betjening av betjeningselementenes arbeidsfunksjoner ved hjelp av en multippel-styreventil. En turtallsregulert hydraulikkpumpe sørger for behovrettet og effektiv tilførsel til alle hydraulikkfunksjonene. Mast To- eller tretrinns master, med friløftsfunksjon etter valg; smale mastrammeprofiler sørger for god sikt til gafler og påmontert utstyr. Gaffelbord og mastrammer går på smørefrie og dermed vedlikeholdsfrie støtteruller. Tilleggsutstyr: Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr. 19

21 3 Tekniske data Alle tekniske angivelser tar utgangspunkt i en truck i standardutførelse. Alle verdier merket med *) kan variere avhengig av ulike utførelsesvarianter (f.eks. mast, førerhus, dekk etc.). Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Effektdata EFG Betegnelse 1) ved loddrett stående mast. EFG Q Nominell lasteevne (ved C = 500 mm) 1) kg C Lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet med / uten last *) 16 / / 17 km/t Løftehastighet Med / uten last 0,38 / 0,50 0,35 / 0,47 m/s Senkehastighet Med / uten last 0,58 / 0,55 0,55 / 0,50 m/s Klatreevne (30 min) Med / uten last *) 8,5 / 14,5 8 / 13,5 % Maks. klatreevne 2 ) (5 min) Med / uten last 15,5 / / 23,5 % Akselerasjon (10 m) Med / uten last *) 4,8 / 4,2 5,0 / 4,4 s Maks. arbeidstrykk bar Oljestrøm for påmontert utstyr l/min 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 20

22 EFG Betegnelse 1) ved loddrett stående mast. EFG Q Nominell lasteevne (ved C = 500 mm) 1) kg C Lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet med / uten last *) 15 / 16,5 15 / 16 km/t Løftehastighet Med / uten last 0,33 / 0,45 0,31 / 0,45 m/s Senkehastighet Med / uten last 0,55 / 0,50 0,55 / 0,50 m/s Klatreevne (30 min) Med / uten last *) 7 / 12 6,5 / 12 % Maks. klatreevne 2 ) (5 min) Med / uten last 12,5 / 21,5 12 / 21 % Akselerasjon (10 m) Med / uten last *) 5,5 / 4,8 5,8 / 5,2 s Maks. arbeidstrykk bar Oljestrøm for påmontert utstyr l/min 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 21

23 3.2 Mål EFG Betegnelse EFG a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde* mm h 10 Slepeboltens høyde 390/ /500 mm Tilt mast frem 6 6 Tilt mast tilbake 8 8 L 1 Lengde inkl. gaffel * mm L 2 Lengde inkl. gaffelbord* mm b 1 Totalbredde* mm b 3 Gaffelbredde * mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel mm Ast Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning mm Ast Arbeidsbredde ved paller 1000 x 1200, tverretning mm Wa Snuradius mm x Lastavstand 510 * 510 * mm y Hjulavstand mm 22

24 23

25 EFG Betegnelse EFG a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned * mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde* mm h 10 Slepeboltens høyde 390/ /500 mm Tilt mast frem 6 6 Tilt mast tilbake 8 8 L 1 Lengde inkl. gaffel * mm L 2 Lengde inkl. gaffelbord* mm b 1 Totalbredde* mm b 3 Gaffelbredde * mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel mm Ast Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning 3.3 Vekt Z Alle angivelser i kg mm Ast Arbeidsbredde ved paller 1000 x 1200, tverretning mm Wa Snuradius mm x Lastavstand 510 * 510 * mm y Hjulavstand mm EFG Betegnelse EFG Egenvekt (inkludert batteri) Aksellast foran (uten last) Aksellast foran (med last) Aksellast bak (uten last) Aksellast bak (med last)

26 3.4 Mastuførelser Z Alle angivelser i mm. EFG VDI 3596 Betegnelse ZT ZZ DZ Løft h 3 Friløft h 2 Totalhøyde Mast kjørt inn h 1 Totalhøyde Mast kjørt ut h 4 EFG 535 EFG 540 EFG 535 EFG 540 EFG 535 EFG Spesielutførelser er ikke oppført i denne oversikten. 25

27 EFG VDI 3596 Betegnelse ZT ZZ DZ Løft h 3 Friløft h 2 Totalhøyde Mast kjørt inn h 1 Totalhøyde Mast kjørt ut h 4 EFG 545 EFG 550 EFG 545 EFG 550 EFG 545 EFG Spesielutførelser er ikke oppført i denne oversikten. 26

28 3.5 Dekk HENVISNING Ved bytte av de fabrikkmonterte dekkene/hjulene skal bare originale reservedeler eller dekk som er godkjent av produsenten brukes, hvis ikke kan ikke produsentens spesifikasjoner overholdes. Henvend deg til produsentens kundetjeneste ved spørsmål. EFG Hjul foran Hjul bak Betegnelse EFG EFG 550 SE*) 250/70 R15 28 x 12,5-15 Helgummi *) 28 x 10 x x 12 x 22 Luft *) 250/70 R15 - Dekktrykk bar 10 - Tiltrekkingsmoment Nm 430 SE*) 21 x 8-9 Helgummi *) 21 x 7-15 " Luft *) 250/70 R15 21 x 8-9 Dekktrykk bar Tiltrekkingsmoment Nm *) Typene som er oppgitt i tabellen motsvarer standardutførelsen. Avhengig av truckutrustning kan andre dekk være montert. 3.6 Motordata Betegnelse Kjøremotor Løftemotor EFG kw 23,5 kw 27

29 3.7 EN-standarder Z Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå EFG : 75 db(a) *+/- 3 db(a) avhengig av maskinutrustning iht i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon EFG : 0,64 m/s² iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for på førerplassen, er i følge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller (truck med standard utførelse). Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/EF/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 168. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 28

30 3.8 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift -20 C opp til +40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 3.9 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 29

31 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Plassering av merking og typeskilt 4.1 Plassering av merking Z Varsel- og anvisningsskilt som lasteevneskilt, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov

32 Pos. Betegnelse 14 Forholdsregler ved fare for velting av trucken 15 Opphold på lastopptaksmidlet er forbudt / Opphold under lastopptaksmidlet er forbudt / Fare for klemskader ved mast i bevegelse 16 Festepunkter for lossing med kran 17 Justering av rattstammen 18 Forbudt å kjøre med løftet last, forbudt å kjøre med løftet last og tiltet mast 19 Maksimal kroppsstørrelse 20 Ta på sikkerhetsbeltet 21 Løftebegrensning 22 Det er forbudt å frakte passasjerer 23 Følg bruksanvisningen 24 Serienummer, på rammen under sidedelen 25 Lasteevne (hhv. redusert lasteevne) 26 Mineralolje 27 Festepunkter for jekk 28 Typeskilt 29 Plakett (o) 30 Fyll på hydraulikkolje 31 Innvendig sylindertrykk 31

33 4.2 Typeskilt Z Illustrasjonen viser standard utførelse i EU-landene. I andre land kan utførelsen av typeskiltet være annerledes Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 32 Type 38 Byggår 33 Serienummer 39 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 34 Nominell lasteevne i kg 40 Motoreffekt 35 Batterispenning i V 41 Batteriets vekt min./maks. i kg 36 Egenvekt uten batteri i kg 42 Produsent 37 Opsjon 43 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (33) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 32

34 4.3 Truckens lasteevneskilt FORSIKTIG! Fare for uhell ved bytte av gaffelarm Ved bytte til gafler som avviker fra utleveringstilstanden, endres bæreevnen. Ved bytte av gaffelarmer må et ekstra lasteevneskilt plasseres på trucken. Trucker som leveres uten gaffelarmer får et lasteevneskilt for standard gaffelarmer (lengde: 1150 mm). Lasteevneskiltet (25) angir truckens lasteevne Q (i kg) med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår truckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Truckens lasteevneskilt (25) viser til truckens lasteevne med de gaffelarmene den ble levert med. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Med et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde h 3 på 3600 mm er maksimal lasteevne Q 1105 kg. Løftehøydebegrensning Pilsymbolene (44 og 45) på indre og ytre master viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd

35 4.4 Lasteevneskilt for påmontert utstyr Lasteevneskiltet for påmontert utstyr er plassert ved siden av lasteevneskiltet for trucken, og angir truckens lasteevne Q (i kg) i forbindelse med det respektive påmonterte utstyret. Serienummeret for det påmonterte utstyret som er oppgitt i lasteevneskiltet, må stemme overens med typeskiltet for det påmonterte utstyret. 5 Tippsikkerhet Truckens tippsikkerhet er testet etter de nyeste tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: Hjul Mast Tilleggsutstyr Lasten som transporteres (størrelse, vekt, tyngdepunkt) ADVARSEL! Fare for ulykker ved tapt stabilitet En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten. 34

36 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle mekaniske tilkoblinger og alle hydraulikkledninger mellom basisenheten og masten er atskilt. 2 Laste opp trucken 2.1 Truckens tyngdepunkt ADVARSEL! Fare for velting ved kjøring i svinger pga. endret tyngdepunkt Tyngepunktet kan variere avhengig av truckens utrustning (spesielt mastutførelsen). På trucker uten mast forskyves tyngdepunktet kraftig i retning motvekten. Kjør trucken forsiktig og med tilpasset hastighet for å hindre velting. Bildet ved siden av angir det omtrentlige tyngdepunktet. 35

37 2.2 Laste trucken med kran ADVARSEL! Fare pga. ikke opplært personell under lossing med kran Feil lossing med kran utført av personell uten opplæring kan føre til at trucken faller ned. Derfor foreligger det fare for personskader for personellet og fare for materielle skader på trucken. Lossingen må derfor utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. FARE! Fare for ulykker ved at kranredskapet ryker Benytt bare kranredskap med tilstrekkelig løfteevne. Transportvekt = Truckens egenvekt (+ batterivekt på elektrotrucker). Masten må være bøyd helt tilbake. Kranredskapen på masten må ha en fri minimumslengde på 2 m. Løftestroppene for kranredskapen må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med påmontert utstyr eller førervernet når trucken løftes. Ikke gå under hengende last. Bare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. Bruk vernesko ved lossing av trucken med kran. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. Z Truckens egenvekt: se "Typeskilt" på side

38 Laste trucken med kran Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 79. Fest løfteredskapen sikkert til festepunktene (46) og (47). Løft trucken og last den på. Sett trucken forsiktig ned og plasser den trygt, se "Parker trucken forsvarlig" på side 79. Sikre trucken mot å rulle utilsiktet med kiler. Lasting med kran er avsluttet

39 2.3 Lasting med en annen truck ADVARSEL! Trucken kan skades Ved lossing med en annen truck kan det oppstå skader på trucken som skal losses. Lossingen skal bare utføres av opplært fagpersonell. Bruk bare trucker med tilstrekkelig løfteevne til lastingen. Bare tillatt til lasting og lossing. Gaffelarmene på den andre trucken er tilstrekkelig lange Transport over lengre avstander er forbudt. Laste opp trucken ved hjelp av en annen truck Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 79. Løft opp trucken med gaffelarmene på siden mellom akslene. Løft trucken litt og kontroller at den står støtt på gaffelarmene, korriger om nødvendig eller sikre gaffelarmene med løftestropper. Last eller loss trucken forsiktig, se "Løfting, transport og medsetting av last" på side 90. Sett trucken langsomt ned og sikre den mot å trille. Trucken er lastet opp. 38

40 3 Sikre trucken for transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lossingen må derfor kun utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Bruk sklisikre materialer for å sikre lasten (paller, kiler,...), f. eks. en antiglimatte. Sikring med mast Sikring uten mast

41 Sikre trucken for transport Forutsetninger Plasser trucken trygt på lastebil eller tilhenger, se "Parker trucken forsvarlig" på side 79. Nødvendig verktøy og materialer 2 lasteremmer med spennmekanisme Sikringskiler, Fest trucken med lasteremmer (48) på den øvre masttraversen (3) og på tilhengerkoblingen (12) eller på førervernet (2) og på tilhengerkoblingen (12). Stram lasteremmen (48) ved hjelp av en spennmekanisme (49). Trucken er sikret for transport. 40

42 4 Første igangsetting Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av feil montering Montering av trucken på stedet, igangsetting og instruksjon av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Først når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene kobles til koplingspunktene på basismodellen. Først da kan trucken tas i bruk. Når det leveres flere trucker samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, løftemaster og basismodeller som monteres sammen har identiske serienumre. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk av uegnede energikilder Likerettet vekselstrøm skader byggegruppene (controllere, sensorer, motorer osv.) på det elektroniske anlegget. Uegnede kabelforbindelser (for lange, for lite ledningstverrsnitt) til batteriet (slepekabel) kan bli overopphetet og dermed sette trucken og batteriet i brann. Trucken må kun kjøres med batteristrøm. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 6 yd² (50 mm²). Sette trucken i driftsklar stand etter levering eller etter transport Kontroller at utrustningen er komplett. Kontroller påfyllingsmengden av hydraulikkolje,se "Kontrollere hydraulikkoljenivået" på side 152. Kontroller giroljenivået, se "Kontrollere giroljenivået" på side 154. Monter batteriet om nødvendig, se "Demontere og installere batteri" på side 49. Lad batteriet, se "Forberede trucken for drift" på side 64. Trucken kan nå tas i bruk,se "Forberede trucken for drift" på side 64 Z Bevege trucken uten bruk av motoren, se "Bevege trucken uten bruk av motoren" på side

43 42

44 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. FORSIKTIG! Fare for etseskader pga. bruk av uegnet brannslukningsutstyr Ved brann kan det oppstå en reaksjon med batterisyren hvis ilden slukkes med vann. Dette kan føre til etseskader pga. syren. Bruk et pulverbrannslukkingsapparat. Brennende batterier må aldri slukkes med vann. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. FORSIKTIG! Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 43

45 1.1 Generelt ved omgang med batterier ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Bruk av uegnede batterier som ikke Jungheinrich ikke har godkjent for trucken, kan ved energigjenvinningen føre til redusert bremseevne og i tillegg til betydelige skader på den elektriske styringen. Bruk av batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for denne trucken, kan derfor føre til betydelige farer for menneskers helse og sikkerhet! Bare batterier som Jungheinrich har godkjent for trucken skal brukes. Bytte av batteri er bare tillatt med godkjennelse fra Jungheinrich. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Bruk av batterier som ikke er godkjent av produsenten er strengt forbudt. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se "Parker trucken forsvarlig" på side 79). 44

46 2 Batterityper FORSIKTIG! Bruk bare batterier der dekselet eller de speningsførende delene er isolert. Batteriets vekt er angitt på batteriets typeskilt. Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Trucktype Betegnelse Kapasitet EFG V - 5PzS 700 Ah EFG V - 6PzS 840 Ah 2.1 Batteridimesjoner Hovedbatteri 80 V Truck L maks. Dimensjoner (mm) Nom. vekt B maks. H1+/- H2 +/- (-5/+8%)i kg 2mm 2mm EFG EFG

47 3 Åpne batteridekselet FORSIKTIG! Fare for ulykker når batteridekslet er åpent Når batteridekslet er åpent, kan det oppstå personskader på grunn av at dekslet kan lukkes utilsiktet. Når batteridekslet er åpent, må du la hendelen (50) for låsen gå i lås for å unngå at batteridekslet lukkes utilsiktet. 50 Åpne batteridekselet Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 79. Lastopptaksmidlet senket. Nøkkelbryteren i posisjon AV. Nøkkelen tatt ut. NØDSTOPP-bryteren i posisjon AV Løsne rattsøylesperren (51), skyv rattsøylen forover og sikre den i denne posisjonen. Åpne bakruten forsiktig litt framover. Trykk og hold ned hendelen på venstre gassfjær (sett i kjøreretningen). Åpne bakruten forsiktig oppover. Trekk dekselet (52) forover til det går i inngrep. Klapp batteridekslet inkl. førersetet (1) forsiktig bakover til anslag (åpningsvinkel = 90 ). La hendelen (50) for låsen gå i lås for å unngå at batteridekslet lukkes utilsiktet. 52 Z På trucker som er utstyrt med stålkabin, må førersetet skyves helt bakover og bakruten åpnes før batteridekslet åpnes. 46

48 4 Lad batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Overflatene på battericellene må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. 4.1 Lade batteri med stasjonært ladeapparat Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 79. Batteriet er tilgjengelig. Ladeapparatet er slått av. Batteripluggen (53) er trukket ut fra truckstøpselet (51). Koble batteripluggen (53) til ladekabelen (54)på det stasjonære ladeapparatet og slå ladeapparatet på. Batteriet blir ladet

49 4.2 Lade batteriet med lade-stikkontakt(o) Lading ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ventilatorene skal funksjonskontrolleres ved hver ladeprosess. Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side Z Z Z Koble til ladekabelen fra ladestasjonen med ladekontakten (55). Kontroller at ventilatoren fungerer. Hvis ventilatoren ikke fungerer, må dekslet åpnes for å lufte batterirommet. Avhengig av batteriet skal vanntilkoblingen (56) kobles til ladestasjonen. Slå på batteriladeren og lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Ved ladeslutt må ventilatorens funksjonsevne kontrolleres, og stikkeren må trekkes ut. Hvis ventilatoren ikke fungerer, må dekslet åpnes for å lufte batterirommet. Bruk bare ladeapparater med maksimalt 160 A ladestrøm. Batteriet er ladet. 48

50 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når batteriet skiftes. Ikke grip mellom batteriet og rammen når batteriet skiftes. Bruk vernesko. 49

51 Demontere og installere batteri Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 79. Batteriet er tilgjengelig,se "Åpne batteridekselet" på side 46. Frakoble batteripluggen. Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap Z Fest kranredskapen over utsparingen i vernetaket loddrett på batterikassen. Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Ved hjelp av løfteredskapen løftes batteriet over rammen til høyre (i kjøreretningen) og svinges deretter til siden og ut. Batteriet er demontert. 50

52 6 Lukke batteridekselet Lukke batteridekselet 56 Forutsetninger Batterikabelen ligger i kabelføringen (56). Trekk hendelen (50) for låsen oppover slik at den åpnes for å unngå at batteridekslet lukkes utilsiktet. Lukk batteridekslet med førersete sakte 50 Skyv dekselet (52) kraftig bakover. La låsen (57)gå i inngrep. Vipp bakruten forsiktig ned og lukk den. Batteridekselet er låst

53 52

54 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Brukerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne bruksanvisningen. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til overordnet. Usikre trucker (f. eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Uten tillatelse og uten spesiell opplæring må ikke føreren utføre noen form for reparasjoner eller forandringer på trucken. Føreren må ikke deaktivere eller justeres sikkerhetsinnretninger eller brytere. 53

55 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, lastopptaksmidlet eller lasten. Dette området omfatter også områder som kan treffes av last eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. ADVARSEL! Fare for ulykker ved at gjenstander faller ned Under drift av trucken kan gjenstander som faller ned skade føreren. Mens trucken er i drift, må føreren oppholde seg i det beskyttede området av førervernet. Sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisinger Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se "Plassering av merking" på side 30) og varselhenvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. FORSIKTIG! Fare for personskade på grunn av redusert klaring over hodet Trucker med redusert klaring over hodet er utstyrt med et varselskilt i førerens synsfelt. Den maksimale kroppshøyden på dette varselskiltet må alltid overholdes. Klaringen over hodet blir dessuten redusert når man bruker vernehjelm. 54

56 55

57 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer

58 Z Pos. Betjenings- og Funksjon anvisningselement 58 Bryter parkeringsbrems t Aktivere eller deaktivere parkeringsbremsen. Ved aktivering av parkeringsbremsen lyser indikatoren Parkeringsbrems (76) i displayet og indikatoren på bryteren Parkeringsbrems (58) rødt samtidig. Ved deaktivering av parkeringsbremsen lyser indikatoren Parkeringsbrems (76) i displayet rødt og indikatoren på bryteren Parkeringsbrems (58) grønt. 59 Ratt t Styrer trucken. 60 Betjeningskonsoll med anvisningsenhet t Viser batterikapasitet, driftstimer, feil, viktige varsellamper, hjulstilling og kjøreretning. 61 SOLO-PILOT t Betjening av funksjonene: MULTI-PILOT o Kjøring framover/bakover Løfte/senke lastopptaksmidlet Masttilting framover / bakover Signalhornknapp Sideforskyver venstre / høyre (o) Tilleggshydraulikk (o) 62 Nøkkelbryter t Kobler styrestrømmen på og av. Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende. ISM-tilgangsmodul* o Slå på trucken. Kodelås* 63 Bremsepedal t Trinnløs regulering av oppbremsingen. 64 Kjørepedal t Trinnløs regulering av kjørehastigheten 65 NØDSTOPP-bryter Kobler inn og ut strømforsyningen. 66 Betjeningskonsoll t Inn- og utkobling av elektrisk ekstrautstyr oppbevaringsrom på siden 67 Dobbelt pedalstyring Kjørepedal "bakover" o Kjørepedalen betjenes for å kjøre bakover. Kjørehastigheten reguleres trinnløst. 68 Dobbelt pedalstyring Kjørepedal "framover" o Kjørepedalen betjenes for å kjøre framover. Kjørehastigheten reguleres trinnløst. Ved utrustning av ISM tilgangsmodul eller Can Code, se instruksjonsboken "ISM Tilgangsmodul" eller instruksjonsboken "CanCode". 57

59 Pos. Betjenings- og Funksjon anvisningselement 69 Kjøreretningsbryter t Valg av kjøreretning eller nøytralstilling. (finnes ikke ved dobbelt pedalstyring) 70 Hendel t Hendel for betjening av de hydrauliske funksjonene. 71 Knappen "Horn" t Utløser et akustisk varselsignal. 72 Knapp frigivelse av hydrauliske o Frigir hydrauliske tilleggsfunksjoner eller hydraulikkfunksjoner som må aksepteres. tilleggsfunksjoner 73 Knapp o Knapp for betjening av hydraulisk tilleggsfunksjon

60 2.1 Betjeningskonsoll med anvisningsenhet På betjeningskonsollens anvisningsenhet vises driftsdata, batteriladingen, driftstimer samt feil og informasjoner. Grafiske fremstillinger øverst til venstre i betjeningskonsollen fungerer som varselanvisere Pos. Betjenings- og anvisningselement 74 Varsellampe Overtemperatur på styreelementene 75 Varsellampe Overtemperatur kjøremotor Funksjon Lyser ved overtemperatur på controllerne Effekten blir kontinuerlig redusert avhengig av temperaturen Temperaturen på kjøremotoren blir overvåket Ved overtemperatur blir effekten redusert 76 Indikator parkeringsbrems Komfortfunksjon, indikeres ved at indikatoren Parkeringsbrems tennes (76). Truck sikret mot å rulle, men ikke sikkert parkert. Parkeringsbremsen aktiveres automatisk etter en forhåndsinnstilt tid (1 sek. til 15 sek.) når trucken står stille. Parkeringsbremsen løsnes automatisk når kjørepedalen aktiveres. 77 Trucken i drift Nøkkelbryteren er satt på "PÅ" 78 For lite bremsevæske Bremsevæskenivået i bremsevæskebeholderen blir kontrollert ved hjelp av prøvetast 59

61 Pos. Betjenings- og anvisningselement 79 Omkoblingstast driftstimeteller - klokketid 80 Varsellampe Overtemperatur pumpemotor, servosystem Funksjon Driftstimer truck nøkkelbryter "PÅ" Driftstimer "EFF" kan kobles via kode "PÅ" eller "AV" Visning av klokkeslett Temperaturen på pumpemotoren og servomotoren blir overvåket Ved overtemperatur blir effekten redusert 81 Varsellampe setebryter Setebryteren er ikke lukket Trucken er driftsklar, men det sitter ingen på førersetet 82 Kontrollampe Blinklysene høyre/venstre er aktivert kjøreretningsanviser 83 Serviceindikator Innstilt serviceintervall har gått ut (1000 driftstimer) eller det er gått 12 måneder slik at det er tid for FEM-kontroll (anviseren blinker) 84 ADVARSEL ADVARSEL Blinker ved feil, et varselsignal utøses Blinker ved batterikapasitet under 10 % 85 Sneglefart-tast Slår langsom hastighet på og av 86 Programvalgtast Velg kjøreprogram (Går et nivå lavere / høyere i listen over kjøreprogrammer) 87 Driftsprogramindikator Viser valgte kjøreprogram (1 til 5) 88 SET-tast Bekrefte angivelsene

62 2.2 Bryter betjeningskonsoll fraleggingsplass på siden (o) Funksjon Sneglefart Seteoppvarming Brokobling løfteutkobling Bakruteopvarming Vindusvisker bak Trykk 1 gang > Intervall Trykke 2 ganger > raskt, Trykk 3 ganger > av Holde inntrykket > Innkobling av vindusvaskeren Vindusvisker foran Trykk 1 gang > Intervall Trykke 2 ganger > raskt, Trykk 3 ganger > av Holde inntrykket > Innkobling av vindusvaskeren Roterende varsellys Arbeidslyskaster 2.3 Bryter på instrumentpanelet (o) Funksjon Parkeringslys Varselblinklys Truckbelysning 61

63 2.4 Anviser Pos. Funksjon 89 Driftstimeindikator Feilanviser: Dersom en feil (Err) eller en advarsel (Inf) inntreffer, vises feilkoden eller info-koden. Dersom flere feil inntreffer, vises de vekselvis i en avstand på 1,5 sekunder. En varseltone utløses. 90 Batterikapasitetsindikator Batteriets utladingstilstand 91 Kjøreretnings- og hjulstillingsindikator Viser forvalgt kjøreretning (forover eller bakover), eller hjulstillingen på styrehjulene Blinkende kjøreretningspil = ingen kjøreretning er valgt 62

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Bruksanvisning N 50047427 10.05 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

EKE 30-2 ac. Bruksanvisning 08.02- 50441461 09.03

EKE 30-2 ac. Bruksanvisning 08.02- 50441461 09.03 EKE 30-2 ac 08.02- Bruksanvisning N 50441461 09.03 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

Bau- und Baustoffmaschinen. Sikkerhetshåndbok. Transport- og fordelingsmaskiner for betong. 01/2014 Rev12

Bau- und Baustoffmaschinen. Sikkerhetshåndbok. Transport- og fordelingsmaskiner for betong. 01/2014 Rev12 Bau- und Baustoffmaschinen Sikkerhetshåndbok 01/2014 Rev12 NO Kolofon Utgave 01/2014 Rev12 Denne sikkerhetshåndboken er satt opp under medvirkning av følgende foretak: Putzmeister Concrete Pumps GmbH Max

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

KUBOTA GRAVEMASKINER

KUBOTA GRAVEMASKINER KUBOTA GRAVEMASKINER MODELLER 91-3 101-3 121-3 161-3 35-3 KX U 45-3 Les nøye gjennom denne veiledningen og oppbevar den innen rekkevidde N Kjære kunde! Vær vennlig å komplettere de manglende opplysningene

Detaljer

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning

0226259no 003 12.2010. Vibrasjonsplate. DPU 4545He. Driftanvisning 0226259no 003 12.2010 Vibrasjonsplate DPU 4545He Driftanvisning Produsent Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Oversettelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer