EKS 110. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14"

Transkript

1 EKS Bruksanvisning N

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overholder de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/ 108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 1

3 2

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 3

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Definisjon av kjøreretning Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Ytelsesdata Vekt Dekk Mål EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Typeskilt Truckens lasteevneskilt C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Sikre trucken for transport Første igangsetting Bevege trucken uten bruk av motoren D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Generelt ved omgang med batterier Batterityper Åpne batteridekselet Demontere og installere batteri Lad batteriet

7 E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Betjeningsstand førerplattform i drivverksretningen Annen betjeningsstand (o) i lastretningen Betjeningselemente tilleggsmast Gående fører EKS 110 med sikkerhetsbøyler Dødmannstast og sikkerhetsbøyler Visningselementer Sette trucken i drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Innrette førerplassen Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar Parker trucken forsvarlig NØDSTOPP Dødmannsknapp Kjøring Styring Bremsing Kjøre med tasten Gående fører (o) Løfte og senke førerplattformen Løfte og senke tilleggsmasten Heve og senke i tastedrift Gående fører Heving og senking av førerplattform med mastutkobling (o) Løfting, transport og frasetting av last Innstilling av gaflene Lastedel man kan gå på med pallsikring (o) Kjøre i smale arbeidsganger Trucker med skinneføring og korridorgjenkjenning (o) Nødsenking Tastaturet CanCode Kodelås Parameter Parameterinnstillinger Hjelp ved feil Trucken kjører ikke F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Eier/operatør Kundetjeneste Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema

8 5.3 Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Stram hjulmutre Montering og demontering av mastsikringen Montering og demontering av frontdekselet Elektrisk anlegg Kontrollere de elektriske sikringene Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon

9 8

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på løfteanordningen eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbæreren og midt mellom lastegaflene. Løfte, senke og kjøring av bruker og last. Transport og løfting av andre personer er forbudt. Det er bare tillatt å trå på pallene dersom de er utstyrt med egnede sikkerhetsinnretninger, f.eks. pallsikring og vippesikring. Innstabling av paller i reolsystemer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. 3 Tillatte bruksbetingelser FARE! De tillatte flatene og punktbelastningene for kjøreveiene må ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av operatøren og der det er god sikt. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekelig bæreevne i samsvar med DIN Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger eller hellinger. Lasten skal transporteres mot stigninger. Kjør i smale arbeidsganger kun med godkjente trucker som er beregnet for dette. Tillatt temperaturområde 5 C til 25 C, kortvarig til 40 C. Sikkerhetsavstander mellom truck og reol iht. EN punkt Minst 100 mm sikkerhetsavstand mellom skinneført truck og reol. Minst 125 mm sikkerhetsavstand mellom induksjonsført truck og reol. Kjøring i stigninger opp til maks. 10 % uten last. Kjøring i stigninger opp til maks. 5% med nominell last. Trucken må ikke brukes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, eller i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller hvor den utsettes for mye støv. 9

13 For bruk i ekstreme betingelser kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. 10

14 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisning. LES DETTE Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 11

15 12

16 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EKS 110 er en vertikal-plukktruck med elektromotorisk drev. Den er beregnet for bruk på flatt gulv iht. DINDIN for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker, samt rullevogner. Trucken er ikke egnet for innstabling av paller i reolsystemer. Førerhuset løftes sammen med løfteinnretningen, slik at man får bekvem tilgang til og innsyn i hyllehøyden som skal betjenes. Reolsystemet må være tilpasset og innredet for EKS 110. Det er en forutsetning at produsentens foreskrevne og spesifiserte sikkerhetsavstander (f.eks. EN punkt 7.3.2) blir overholdt. Mellom reolen og trucken må det være en sikkerhetsavstand på minst 100 mm ved skinneførte trucker og 125 mm ved induktivførte trucker. Gulvet må oppfylle kravene i DIN For skinnestyringssystemet (SF) skal det være montert styreskinner i de smale arbeidsgangene. Vulkede lederuller som er påmontert truckrammen fører trucken mellom styreskinnene. Trucken er standardmessig utstyrt med enkelmast (E-mast) eller dobbelmast (ZZmast) (løftehøyder se "Tekniske data" på side 19). Det kan også fås en tilleggsmast som gjør at løftegaffelen kan løftes ytterligere 800 mm. 13

17 2 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: Pos. Kjøreretning 1 Venstre 2 Drivverksretning 3 Lastretning 4 Høyre 14

18 3 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 3.1 Oversikt over komponentene

19 Pos. Betegnelse 5 t Vernetak 6 o Dobbelmast 7 t Kjørebryter 8 t Sikkerhetsbøyler (fra 1200 mm) 9 t Enkelmast 11 t Lastegaffel 10 t Førerplattform 17 t Deksel på el-anlegget 16 t Motordeksel 15 o Lederuller 14 t Førerdisplay 13 t Batterideksel 12 t Drivhjul t Standardutstyr o Tilleggsutstyr 16

20 3.2 Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger Trucken har en lukket truckkonstruksjon. Drivhjulet støttes av en stabil kollisjonsbeskyttelse. Førerplattformen er støtdempet. Vernetaket beskytter føreren mot eventuelle deler som faller ned. Alle kjøre- og løftebevegelser avbrytes av sikkerhetsbøylene på hver side av føreplattformen ved en løftehøyde på mer enn 1200 mm. Ved bruk av funksjonen "Skinnestyring med korridorgjenkjenning" (o) i smalganger må også knappen "Tohåndsbetjening" (o) være trykket inn for å kunne kjøre og løfte. Tohåndsbetjeningen forhindrer at man stikker inn hendene i reolen under kjøring eller løfting. NØDSTOPP: Bryteren NØDSTOPP setter alle elektriske funksjoner ut av drift, når den trykkes. Truckens konstruksjon Trucken har tre hjul og styrt drivhjul innenfor den lukkede truckprofilen. Frontdeksel er lett å åpne, et svingbart batterideksel og en dør til det elektriske anlegget gir god tilgang til alle aggregatene. Bremsing Bremsedriften realiseres ved at man slipper dødmannstasten (driftsbrems) eller ved å slippe kjøreregulatoren (rullebrems). Når det elektriske anlegget er slått av fungerer fjærkraftbremsen som parkeringsbrems. Styring Hjulene kan svinges 90 til begge sider. Rattet virker elektrisk på styredrevmotoren. Endedrevet overfører styrebevegelsen til drivhjulet. I driftstypen "Skinneføring med korridorgjenkjenning" (o) holdes styringen automatisk i rett-fram-stilling. Hydraulisk anlegg Ved tilkopling av funksjonen heve, starter pumpeaggregatet og pumper hydraulikkolje fra oljetanken til løftesylinderen. Et hydraulikklager og en mengdereguleringsventil gir dempet løfting og senking. 17

21 Løfteinnretning Trucken har en enkeltmast i sveiset utførelse. Lastsleden med førerplattform og lastegaffel går på valselagerruller for å oppnå lavt friksjonstap og lavt strømforbruk. Løfting skjer ved utkjøring av hydraulikksyindre. I tilleggsmast-drift (o) løftes lastegaffelen av en midtplassert løftesylinder via en vendekjede. Trucken kan utstyres med en dobbelmast. Betjenings- og visningsinstrumenter Betjeningselementer og visningsinstrumenter er oversiktlig plassert på førerplassen. Hastigheten reguleres av en kjørebryter. Funksjonene løfting, senking, horn kan betjenes med knapper uten å flytte hånden. Hvis trucken er utstyrt med tilleggsløft (o) Z er betjeningselementene for løfting/senking av tilleggsløftet plassert logisk på lastsiden (på tilleggsløftet). Førerdisplayet viser batterinivå, driftstimer samt serviceog diagnosedata. En hjulvinkelindikator viser den aktuelle hjulvinkelen for drivhjulet Driftstimeteller Z Gjør trucken klar til bruk, se "Gjøre trucken driftsklar" på side 56 eller se "Tastaturet CanCode" på side 85. Driftstimer tellers når trucken er klar til bruk og dødmannsbryteren aktiveres Driftstimeteller i drift med gående fører Z Gjør trucken klar til bruk, se "Gjøre trucken driftsklar" på side 56 eller se "Tastaturet CanCode" på side 85. Driftstimer tellers når trucken er klar til bruk og ett av følgende betjeningselementer aktiveres: Knapp "Gående fører - drivverksretning", se side 62. Knapp "Gående fører - lastretning", se side 62. Knapp "Gående fører - løfting", se side 68. Knapp "Gående fører - senking", se side

22 4 Tekniske data Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. Z Med mindre annet ikke er angitt, gjelder alle data for variantene L og Z. 4.1 Ytelsesdata Betegnelse EKS 110 (100 E) EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) Q Nominell lasteevne kg Kjørehastighet med / uten nominell last 9,8/10,1 9,0/9,0 9,0/9,0 km/t Løftehastighet med / uten nominell last, Z 0,16/0,20 0,13/0,17 0,21/0,30 m/s Løftehastighet med / uten nominell last, L 0,16/0,20 0,13/0,17 0,21/0,30 m/s Senkehastighet med / uten nominell last, Z 0,21/0,19 0,30/0,28 m/s Senkehastighet med / uten nominell last, L 0,21/0,19 0,30/0,28 m/s Stigeevne med / uten nominell last 5/10 % Kjøremotor, effekt S2 60 min 2,8 kw Løftemotor, effekt S3 15 % 3 kw Løftemotor, effekt S3 5 % 2,2 KW Løftemotor, effekt S3 20 % 6 KW 19

23 4.2 Vekt Betegnelse EKS 110 (100 E) Egenvekt inkl. batteri L/Z 1756/ 1859 Aksellast med last foran/bak (med batteri) Z Aksellast uten last foran/bak (med batteri) Z Aksellast med last foran/bak (med batteri) L Aksellast uten last foran/bak (med batteri) L 481/ / / / 678 EKS 110 (160 E) 1934/ / / / / 834 EKS 110 (190 E) 1970/ / / / / 862 EKS 110 (280 ZZ) 2270/ / / / / 965 kg kg kg kg kg 4.3 Dekk Betegnelse Verdi Hjul Vulkolan d1 Hjuldimensjon foran 230x80 mm d2 Hjuldimensjon bak 150x130 mm 20

24 4.4 Mål h4 C h y x h7 s l Q h9 h13 h3 h12 h6 l2 l1 Wa b1 b5 b11 e a/2 a/2 Ast 21

25 Betegnelse EKS 110 (100 E) EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) 1 når utstyrt med vernetak (o) +570 mm 2 for dreiing før palleplassen iht. VDI 2198 (diagonalmetode) EKS 110 (280 ZZ) c Avstand til lastens tyngdepunkt mm x Lastavstand L / V 143/ mm y Hjulavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp (h 1 +h 3 ) mm h6 Høyde vernetak mm h 7 Sete-/ståhøyde mm h 9 Tilleggsmast Z mm h 12 Ståhøyde hevet (h 3 +h 7 ) mm h 13 Høyde senket mm Arbeidsbredde ved paller 2 Ast 800 x 1200, lengderetning 3149/ mm L / V Ast Arbeidsbredde med paller x 1200 på tvers 3039/ mm L / V b 1 / b 2 Totalbredde mm b 4 Bredde mellom hjularmer/ lasteflater mm b 5 Avstand, gaffel utvendig mm b 11 Sporvidde, bak mm I 1 Totallengde L/V 2890/ mm I 2 Lengde inkl. gaffelrygg L/Z 1690/ mm I 3 Plattformlengde L/Z 775/ /710 mm I Gaffelarmenes lengde 1200 mm Wa Snuradius mm s/e/ l Gaffeltindmål L 60 / 160 / 1200 s/e/ l Gaffeltindmål Z 65 / 160 / 1200 m 1 Bakkeklaring til mast, med last 60 / 160 / / 160 / 1200 mm mm mm a Sikkerhetsavstand mm Gaffelbærer ISO 2328, klasse/type A,B FEM 2A (ekstrautstyr) 22

26 4.5 EN-standarder Z Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå EKS 110: 68 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon EKS 110: 0,96 m/s² iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/ EF/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 122. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 23

27 4.6 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift 5 C til 25 C, kortvarig til 40 C. Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 4.7 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 24

28 Plassering av merking og typeskilt Varsel- og anvisningsskilt slik som lastdiagram, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor byttes ved behov Pos. Betegnelse 18 Varselskilt "Klemfare" 19 Forbudsskilt "Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten" 20 Forbudsskilt "Ikke gå under lastopptaksmidlet" 21 Varselskilt "NB! Tastedrift" 22 Kontrolloblat (o) 23 Lasteevneskilt lastegaffel, lasteevne/lastens tyngdepunkt/løftehøyde 24 Typeskilt, truck 25 Festepunkt for jekk 26 Løftepunkt for lossing med kran 28 Forbudsskilt "Det er forbudt å ha med ledsager" 25

29 5.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Byggår 30 Serienummer 36 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 31 Nominell lasteevne i kg 37 Motoreffekt 32 Batterispenning i V 38 Batteriets vekt min./maks. i kg 33 Egenvekt uten batteri i kg 39 Produsent 34 Opsjon 40 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (30) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 26

30 5.2 Truckens lasteevneskilt Lasteevneskiltet (23) angir truckens lasteevne lb (kg) med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår truckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt A/B/D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde C (i mm). Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes Med lastens tyngdepunktavstand C på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 1000 mm, er den maksimale lasteevnen Q 1000 kg. 27

31 28

32 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossing. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken og masten. Bruk personlig verneutstyr (f.eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene og sikres mot forskyvning. Løftestroppene skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Løftestroppene for kranredskapet må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. Laste trucken med kran Forutsetninger Lasteanordningen senket Sett tenningslås i posisjon AV Trekk ut nøkkelen, trykk på O-tasten ved kodelås. Bryteren NØDSTOPP i stillingen AV Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap Fremgangsmåte Fest kranredskapen i festepunktene (41). Trucken kan nå lastes opp med kran

33 2 Sikre trucken for transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 und VDI Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasterremmer eller spennremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Sikre trucken for transport Forutsetninger Senk løfteanordningen Sett tenningslås i posisjon AV Trekk ut nøkkelen, trykk på O-tasten ved kodelås Trykk på NØDSTOPP Frakoble batteripluggen 42 Nødvendig verktøy og materialer Lasteremmer/spennremmer Fremgangsmåte Plassere trucken trygt på lastebil eller tilhenger. Fest minst fire spennremmer (42) til masten, 2 på venstre og 2 på høyre side. Trucken kan nå transporteres. 30

34 3 Første igangsetting Z Forberede første gangs igangsetting Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett. Monter eventuelt batteriet, se "Demontere og installere batteri" på side 37 Trucken skal kun kjøres med batteristrøm. Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. Lad batteriet, se "Lad batteriet" på side 39 Trucken kan nå tas i bruk, se "Sette trucken i drift" på side 52 31

35 4 Bevege trucken uten bruk av motoren Lufte bremsen FORSIKTIG! Trucken foretar ukontrollerte bevegelser Bremsene må ikke luftes i helninger eller stigninger. Luft bremsene igjen på målstedet. Trucken må ikke parkeres med bremsene frigjort. Nødvendig verktøy og materialer To M5x42 Inbus-skruer Unbraconøkkel Fremgangsmåte Sett hovedbryteren i posisjon "AV". Sett tenningslåsen i posisjon "AV" og trekk ut nøkkelen. Sikre trucken slik at den ikke ruller unna. Åpne frontdekselet (16) og legg det til side, se "Montering og demontering av frontdekselet" på side 114. Skru to M5x42inbusskruer (43) helt inn og trekk ankerplaten opp. Bremsen blir luftet, trucken kan beveges. Lufte bremsene Fremgangsmåte Skru de to M5x42 inbusskruene (43) ut igjen. Monter frontdekselet (16) igjen og lukk det. Bremseevnen er nå gjenopprettet. 32

36 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukkere må stå klare. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. FORSIKTIG! Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 33

37 1.1 Generelt ved omgang med batterier ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt battersyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Bruk av uegnede batterier kan føre til ulykker Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens stabilitet og lasteevne. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved montering av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se "Parker trucken forsvarlig" på side 57). 34

38 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Batteritype Kapasitet Vekt 24 V-batteri (vedlikeholdsfritt) 4 EPzV 480 Ah 480 kg 24 V-batteri 4 EPzS 560 Ah 24 V-batteri 4 EPzS 620 Ah 24 V-batteri (vedlikeholdsredusert) 4 EPzW 560 Ah Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. LES DETTE Bruk bare batteri med en vekt som ligger innenfor den minimums- og maksimumsvekten som er angitt på typeskiltet. Å ignorere det foreskrevne batteri-vektområdet kan føre til at trucken blir ustabil. 35

39 3 Åpne batteridekselet Forutsetninger Lasteanordningen senket Sett tenningslås i posisjon AV Trekk ut nøkkelen, trykk på O- tasten ved kodelås 44 NØDSTOPP i stillingen AV Fremgangsmåte 13 Ta tak i begge håndtakene (44) på batteridekselet (13) og sving det helt opp. Z Batteridekslet holdes i denne posisjonen ved sin egenvekt. Før trucken tas i bruk skal deksler og koblinger på trucken setes tilbake i driftsklar stand. Batteridekselet må kun lukkes ved håndtakene (44). 36

40 4 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. Avmontere batteriet Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 57. Frakoble batteripluggen. Nødvendig verktøy og materialer Kran el. gaffeltruck Kranredskap Batterivekselstasjon (o) Fremgangsmåte Snu klemmen (47) på batterilåsen 180 mot klokken. 47 Trekk batterilåsen av oppover. Demontere batteriet med batterivekselstasjon (o) Trekk batteriet ut på siden av trucken. Følg instruksjonsboken for batterivekselstasjonen! Demontere batteriet med kran eller gaffeltruck Hekt kroken på kranutstyret inn i festeøynene (45) på batteriet. Kranutstyret må ikke falle ned på battericellene. Løft batteriet langsomt og forsiktig ut av trucken. Batteriet er demontert. 37