EKS 310K/310. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08"

Transkript

1 EKS 310K/ Instruksjonsbok N

2 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne bruksanvisningen dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne bruksanvisningen tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Kjøretøybeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Kjøretøyet... B 3 3 Tekniske data - standardutførelse... B Spesifikasjoner for ytelse... B Mål (iht. typeblad)... B Mastutførelse... B EN-normer... B Forutsetninger for bruk... B 7 4 Lokalisering av merking og typeskil... B Typeskilt, kjøretøy... B Lasteevne... B 10 C Transport og første gang maskinen tas i bruk 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C Kranfestepunkter... C Lasting av batteri med kran... C Sikre kjøretøyet for transport... C Sikre basismodell for transport... C Sikre masten for transport... C Mast montert... C 5 3 Første gang maskinen tas i bruk... C Bevege kjøretøyet uten montert batteri... C Løftemast monteres- og demonteres, hhv. rettes og legges ned... C 7 4 Igangsetting... C 7 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Lade batteriet... D 2 4 Demontere og installere batteri... D 3 5 Kontrollere batteriet tilstand, syrenivå og syrevekt... D 5 6 Batteriutladingsindikator... D N I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av skyvemasttrucken... E 1 2 Varianter av betjeningspultanordning... E 2 3 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E Betjenings- og displayelementer på kontrollpulten... E Betjenings- og displayelementer på displayenheten... E Symboler for kjøretøyets driftstilstand... E 9 4 Sette kjøretøyet i drift... E 11 5 Arbeide med gaffeltrucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøre, styre, bremse... E Løfting - Senking - utenfor og innenfor reolgangene... E Plukke og stable... E Parkere kjøretøyet forsvarlig... E 21 6 Feilretting... E NØDSTOPP... E Nødsenking førerhus / tilleggsmast... E Evakuere førerhuset ved hjelp av nedfiringsanordning... E Brokople kjedeslakk-sensor... E Brokople kjøreutkopling (o)... E Masthøydebegrenser (o)... E Slutt på korridor-sensor (o)... E IF-nøddrift... E Berge kjøretøyet ut fra en smal arbeidsgang / Bevege kjøretøyet uten montert batteri... E N I 2

6 F Vedlikehold av gaffeltrucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold... F 1 3 Vedlikehold og inspeksjon... F 3 4 Service-sjekkliste EKS F Oljer og smøremidler... F 8 5 Beskrivelse av serviceettersyn og vedlikeholdsarbeid... F Forberede skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold... F Sikre drager for førerplassen... F Vedlikeholde løftekjeder... F Inspeksjon av løftekjedene... F Rengjøre ventilasjonsfilter... F Skifte hydraulikkoljefilter... F Hydraulikkolje... F Hydraulikkslanger... F Kontroll av bremsevæske... F Kontrollere sikringer... F Ny igangsetting... F 15 6 Sette gaffeltrucken ut av drift... F Forholdsregler før driftspausen... F Forholdsregler under driftspausen... F Forholdsregler ved avsluttet driftspause... F 16 7 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser. F 17 8 Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering... F N I 3

7 I N

8 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

9 N

10 A Z Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av gaffeltrucker (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Kjøretøyet som beskrives i den foreliggende instruksjonsboken er en gaffeltruck som egner seg til heving og transport av last. Kjøretøyet må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Bruk av gaffeltrucken på annen måte er ikke korrekt bruk og innebærer risiko for personskade, skader på kjøretøyet eller materielle skader. Fremfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Gaffeltrucken skal ikke benyttes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. M Eierens/operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/ operatøren som enhver naturlig eller juridisk person som selv benytter gaffeltrucken eller som benytter den etter oppdrag fra vedkommende. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at kjøretøyet kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Unnlatelse fra å følge veiledningene i denne instruksjonsboken medfører at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr: Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som som supplerer gaffeltruckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter likevel ikke produsentens godkjennelse N A 1

11 A N

12 B Kjøretøybeskrivelse 1 Anvendelse EKS 310 er en plukktruck med elektromotorisk framdrift. Den er beregnet for bruk på flatt gulv iht. DIN 15185, for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Den kan stable og plukke gods samt transportere gods over lengre strekninger. Førerhuset heves sammen med løfteanordningen, slik at operatøren befinner seg i passende høyde i forhold til hylleavsatsen og dermed har godt innsyn. Reolsystemet må være tilpasset og innredet for EKS 310. Det er en forutsetning at produsentens foreskrevne og spesifiserte sikkerhetsavstander (f.eks. EN punkt 7.3.2) blir overholdt. Gulvet må oppfylle kravene i standarden DIN For skinnestyringssystemet (SF) skal det være montert styreskinner i de smale arbeidsgangene. Vulkede lederuller som er påmontert truckrammen fører kjøretøyet mellom styreskinnene. For det induktive styringssystemet (IF) skal det være lagt en styrekabel i gulvet. Signalene fra styrekabelen registreres av sensorer i truckrammen og blir bearbeidet i kjørecomputeren. Lasteevnen fremgår av typeskiltet. Type Lasteevne Lastens tyngdepunkt EKS 310k 1000 kg 400 mm EKS kg 600 mm Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger er følgende definisjon lagt til grunn: venstre Retning drivverk Last-retning høyre 0708.N B 1

13 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. 1 t Mast 2 t Tilleggsmast 3 t Kontrollpult 4 t Batteri 5 t Ramme t = standardutstyr Betegnelse o = tilleggsutstyr 0708.N B 2

14 2.1 Kjøretøyet Sikkerhetsanordninger: En lukket kjøretøyprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av kjøretøyet. Et vernetak beskytter føreren mot objekter som kan falle ned. Med NØDSTOPP-bryteren avbrytes raskt alle kjøretøyets bevegelser i en eventuell faresituasjon. Alle kjøretøyets bevegelser avbrytes straks sikkerhetsbøylene på hver side av kabinen åpnes. Kjøre- eller løfte-/senkebevegelsene kan først aktiveres etter at fotbryteren er trykt inn. Drivverk: Stående trefasemotor (asynkron) med høyt amperetall, 4,4 kw (S2 60 min). Motoren er montert direkte på etthjuls-drivverket, noe som gir problemfritt og effektivt vedlikehold. Bremseanlegg: Kjøretøyet kan bremses mykt og slitasjefritt ved å tilbakestille kjøreknappen eller styre motsatt av kjøreretningen. Dermed induseres energi som lader batteriet (driftsbrems). Den elektromagnetiske, fjærbelastete bremsen som virker på drivmotoren, tjener som hånd- og parkeringsbrems. Styring: Spesielt letthåndterlig styring med trefasemotor. Det praktiske rattet er integrert i kontrollpulten. Ved mekanisk skinnestyring rettes drivhjulet opp igjen ved hjelp av et tastetrykk. Posisjonen til det styrte drivhjulet, anvises i displayet på anvisningsenheten. Styreutslaget er +/- 90, noe som gir kjøretøyet optimale manøvreringsegenskaper i trange passasjer. I modus for induktiv styring blir styrefunksjonen automatisk overtatt av kjøretøyets styringssystem, og den manuelle styringen blir deaktivert. Betjenings- og displayelementer: Aktivering av funksjoner skjer gjennom en ergonomisk korrekt bevegelse med tommelen. Denne bevegelsen virker ikke belastende på håndleddet, og man unngår derfor tretthet som følge av betjeningen. I tillegg oppnås en fintfølende regulering av kjøre- og hydraulikbevegelsene slik at godset som transporteres, blir skånet og kan plasseres helt presist. Anvisningsenheten tjener til anvisning av alle viktige informasjonen som føreren har behov for, så som hjulstilling, total løftehøyde, statusmeldinger om trucken (f. eks. feil), driftstimer, batterikapasitet, klokkeslett samt status for den induktive føringen, osv. Hydraulisk anlegg: Alle hydrauliske bevegelser skjer via en vedlikeholdsfri 9,5 kw trefasemotor med påflenset og støysvak tannhjulspumpe. Oljefordelingen skjer ved hjelp av solenoidventiler. Den varierende oljemengden som kreves, reguleres gjennom motorens omdreiningstall. Ved lavere omdreiningstall driver hydraulikkpumpen motoren som da fungerer som dynamo (nyttesenking). Energien som genereres brukes til å lade batteriet N B 3

15 Elektrisk anlegg: Grensesnitt for tilkopling av en service-laptop: for rask og enkel konfigurasjon av alle viktige maskindata (endeposisjonsdemping, mastutkopling, forsinkelses- og vibrasjonskarakteristikk, utkoblinge, osv.). for avlesning av feilminnet for analysering av feilårsak. for simulering og analysering av programforløp. enkel funksjonsutvidelse gjennom aktivering av tallkoder. Styringen er utstyrt med CAN-buss og kontinuerlig målende sensorikk. Styringsenheten sørger for myk igangkjøring og oppbremsing av lasten i alle endeposisjoner gjennom ende- og mellomdemping. Trefaseteknologien med høy virkningsgrad og energigjenvinning for kjøre- og hevemotor muliggjør høye kjøre- og hevehastigheter samt en bedre energiutnyttelse. En 48 V MOSFET trefasestrøm-styring muliggjør igangkjøring av en hvilken som helst bevegelse uten rykk. Anvendbare hovedbatterier, se kapittel D. 3 Tekniske data - standardutførelse Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Spesifikasjoner for ytelse Betegnelse EKS 310k EKS 310 Q Lasteevne (ved c= 600 mm) kg c Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet uten last (SF) 9 10,5 km/t Kjørehastighet med last (SF) 8,8 10,0 km/t Kjørehastighet uten last (IF) 7,0 9,0 km/t Kjørehastighet med last (IF) 6,8 8,8 km/t Løftehastighet uten last 0,22 0,37 m/s Løftehastighet med last 0,18 0,32 m/s Senkehastighet med las 0,32 0,37 m/s Senkehastighet uten last 0,3 0,34 m/s 0708.N B 4

16 0708.N B 5

17 3.2 Mål (iht. typeblad) Betegnelse EKS 310k EKS 310 h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned mm h 3 Løftehøyde, mast kjørt opp mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp mm h 7 Sete-/ståhøyde mm h 9 Tilleggsmast mm h 10 Total løftehøyde mm h 15 Plukkhøyde mm Ast Arbeidsbredde med paller mm 1000 x 1200, på tvers b 2 Totalbredde mm b 5 Avstand, gaffel utvendig (PALbredde mm 1200) b 6 Bredde over lederuller mm l 1 Totallengde uten last (PALbredde mm 1200) l 2 Lengde inkl. gaffelrygg (PALbredde mm 1200) l Gaffelarmenes lengde mm W a Snuradius mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/ mm bakaksel Egenvekt med batteri, uten last kg 3.3 Mastutførelse Betegnelse EKS 310k EKS 310 h 1 Totalhøyde, mast kjørt ned mm (ZT) h 3 Løftehøyde, mast kjørt opp mm h 4 Totalhøyde, mast kjørt opp mm h 6 Høyde over vernetak mm h 9 Tilleggsmast mm h 10 Total løftehøyde mm h 15 Plukkhøyde mm 0708.N B 6

18 3.4 EN-normer Kontinuerlig lydtrykknivå: 65 db(a) Z ifølge EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte normene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved heving og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon: 1,11 m/s 2 ifølge EN Z Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte normene den lineært integrerte, vektede vibrasjonen i vertikalt plan. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.5 Forutsetninger for bruk Z Omgivelsestemperatur - under drift 5 C til 40 C Ved konstant bruk under ekstreme temperatur- eller luftfuktighetsendringer er det nødvendig med spesiell utrustning og tillatelse for gulvtruckene. Bruk i kjølerom er ikke tillatt. Kjøretøyet tillates utelukkende benyttet i lukkede rom. Følgende forutsetninger må være oppfylt: omgivelsestemperatur iht. 24 timers middelverdi: maks. 25 C maks. luftfuktighet innendørs 70 %, ikke kondenserende N B 7

19 h3 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Lokalisering av merking og typeskil F Varsels- og henvisningsskilt som lastdiagram, anslagspunkt og skriftskilt, må alltid være lesbar, evt. fornyes a 9 10b 11 mv 1,5 V a 13a 13b Pos. Betegnelse 6 Festepunkter for lasting med kran 7 Typeskilt, kjøretøy 8 Skilt: lasteevne 9 Skilt: nedfiringsutstyr 10a Skilt "Det er forbudt å lene seg ut" 10b Forbudsskilt: forbudt med passasjer 11 Sikkerhetskontrolloblat (o) 0708.N B 8

20 h3 (mm) D (mm) Q (kg) a 9 10b 11 mv 1,5 V a 13a 13b Pos. Betegnelse 12 Skilt: ikke stå på last, ikke gå under last, klemfare 13a Festepunkter for jekk 13b Serienummer (preget inn i rammen under batterirommet) 14 Skilt: påfylling av hydraulikkolje 15 Skilt: nødavtapping 16 Skilt: nøkkel nødavtapping 17 Varselskilt: Forsiktig! Elektronikk med lavspenning 18 Skilt Les bruksanvisningen 0708.N B 9

21 4.1 Typeskilt, kjøretøy Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 19 Type 25 Produsent 20 Serienr. 26 Batteriets vekt min./maks. i kg 21 Nominell lasteevne i kg 27 Motoreffekt i kw 22 Batterispenning i V 28 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 23 Egenvekt uten batteri i kg 29 Byggeår 24 Produsentens logo 30 Tilleggsutstyr Vennligst referer til serienummeret (20) ved spørsmål vedrørende kjøretøyet eller ved bestilling av reservedeler. 4.2 Lasteevne Skiltet (8) angir i tabellform kjøretøyets lasteevne (Q i kg) avhengig av avstanden til lastens tyngdepunkt (D i mm) samt løftehøyde (H i mm). 8 h3 (mm) Q (kg) D (mm) 0708.N B 10

22 C Transport og første gang maskinen tas i bruk 1 Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter hevningsstativets byggehøyde og lokale, gitte forhold på stedet: M Stående med masten og løfteanordningen montert (ved lav totalhøyde) Stående med masten og løfteanordningen demontert (ved høy totalhøyde) Stående, med løftemasten lagt ned. Montering av kjøretøyet på bruksstedet, igangsetting og innføring i bruken av trucken må utføres av fagpersonell som har fått opplæring av produsenten. 2 Lasting med kran M M M Benytt kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for kjøretøyets vektspesifikasjoner, se kjøretøyets typeskilt. Se kapittel B). Kjøretøyet skal kun heises opp med kran når batteriet er demontert. Parker kjøretøyet forsvarlig (se kapittel E). Lossing med kran, montert løftemast Løftestroppene festes til løftepunktene (1, 2), slik at de på ingen måte kan skli eller forflytteska N C 1

23 Lossing med kran, løftemasten lagt ned M Med løftemasten lagt ned, skal løftestroppene anbringes på masttraversen øverst og på traversen nede på masten. Når trucken, med nedlagt mast heises av, må transportdelene settes på plass. Løftestroppene festes til løftepunktene (1), slik at de på ingen måte kan skli eller forflyttes! 1 1 Lossing med kran, demontert løftemast M Når løftemasten er demontert skal løftestroppene anbringes på hver side av rammen (2) og på de øvre løftemastlagringene (3). Løftestroppene festes til løftepunktene (2, 3) slik at de på ingen måte kan skli eller forflyttes! N C 2

24 2.1 Kranfestepunkter Kranfestepunktene (1) er øynene i masten. Kranpunktene (2) befinner seg på begge sider av rammen og kranpunktene (3) befinner seg på begge sider på de øvre løftemastlagringene. Her må man skru inn passende ringskruer. Ved lasting med kran skal følgende kranfestepunkter benyttes: Kranfestepunkter for komplett maskin med mast montert: punktene (1) og (2) (for vektspesifikasjoner, se typeskilt) Kranfestepunkter for basismodell: punktene (2) og (3) (vekt 1200 kg) Kranfestepunkter når førerhus og løfteanordning er montert: punktene (1) (vekt 3000 kg) 2.2 Lasting av batteri med kran Ved heising av batteriet med bruk av kran skal det festes egnet løfteutstyr i de fire øynene i batterikassen (for vektspesifikasjoner, se batteriets typeskilt). For demontering av batteri, se kapittel D, avsnitt Sikre kjøretøyet for transport F M Ved transport på lastebil eller tilhenger må kjøretøyet surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag N C 3

25 2.4 Sikre basismodell for transport M Demontering av masten skal kun utføres av produsentens autoriserte servicepersonell. Z M M For å sikre en trygg transport av en demontert EKS 310, må de spesifiserte festepunktene for lasteremmer/jekkestropper benyttes. Det skal utelukkende benyttes remmer/stropper med nominell styrke på >5 tonn. Ved transport skal man prinsipielt avlaste drivhjulet og lasthjulene må sikres (5)! Leveres maskinen med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! Remmene/stroppene skal være festet i minst 4 ulike forankringsringer (6) på lastebilen Remmer/stropper som kommer i kontakt med skarpe kanter skal beskyttes ved hjelp av egnet underlagsmateriell, f.eks. gummi. M Spennbåndene spennes over batterirommet. Sidedelene må derfor først demonteres og forpakkes spesielt. Vær oppmerksom på kabelføring og dekk til skarpe kanter med egnet materiale. Lasteremmen over den øvre rammen på karosseriet skal føres bak mastens to festebjelker (4) N C 4

26 2.5 Sikre masten for transport Z Førerplassholderen (13) skal sikres slik at den ikke kan forskyve seg! Dersom masten er anbrakt på en pall, skal masten være forsvarlig surret fast til pallen (11). Den nedre festelasken (10) skal benyttes som nedre festepunkt for masten for fastsurring til lastebilens forankringsringer (12). M Som øvre festepunkt for masten føres lasteremmen over løftesylinderen/kjedene. Beskytt remmene/stroppene som føres over løftekjedene med egnet materiale (8). Eventuelle medfølgende deler (gaffelarmer (9), lederuller mm.) kan festes på en pall som igjen kan surres fast til masten. 2.6 Mast montert M Z Sikre kjøretøyet for transport med masten montert Leveres maskinen med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! Det skal utelukkende benyttes remmer/stropper med nominell styrke på >5 tonn. Som minimum skal det benyttes 4 remmer/stropper; hhv. 2 på venstre og 2 på høyre side (14,15) av masten N C 5

27 Z F Z Z Transportsikring truck med løftemasten lagt ned! Bruk spennbånd med en merkekapasitet på > 5 tonn. Surrebåndene skal festes til minst 4 forskjellige festepunkter (16) på lastebilen / kjøretøyet. OBS! tippefare på grunn av høyt tyngdepunkt! Spennbåndene spennes over batterirommet. Sidedelene må derfor først demonteres og forpakkes spesielt. Lasthjulene skal vende mot transportens framside, vær sikker på å benytte formtilpassede trekolsser (17). Legg en trekloss (18) under hele flaten til kontravekten, den skal være minst like bred som rammen, den skal hjelpe til med å avlaste drivhjulet N C 6

28 3 Første gang maskinen tas i bruk 3.1 Bevege kjøretøyet uten montert batteri M M Dette tillates kun utført av sakkyndig servicepersonell som har fått opplæring i dette. Denne metoden er forbudt å benytte i skråninger og stigninger (ingen bremseeffekt). Se også kapittel E, avsnitt Løftemast monteres- og demonteres, hhv. rettes og legges ned M Dette arbeidet er utelukkende tillatt utført av produsenten eller autorisert servicepersonell. 4 Igangsetting M Kjøretøyet skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. For å klargjøre kjøretøyet etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: M Monter eventuelt batteriet og lad det opp (se kapittel D, avsnitt 4 og 3). Sett kjøretøyet i drift på forskriftsmessig måte (se kapittel E, avsnitt 4) Innen kjøretøyet tas i bruk skal det kontrolleres at vippesikringen (19) er på plass. Kontroller at samtlige sikkerhetsanordninger er intakte og i funksjon N C 7

29 C N

30 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Innen det utføres noe arbeid på batteriene må kjøretøyet være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt et parkert kjøretøy som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. M F M F Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyren må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal slike områder umiddelbart skylles med rikelig mengde vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man i tillegg oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på kjøretøyets driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse N D 1

31 2 Batterityper EKS 310 kan være bestykket med ulike typer batterier. Alle batteritypene oppfyller kravene i standarden DIN 4351-A. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard og angir batterikapasiteten. Batteritype Kjøretøytype 48 V 3 E PzS 420 EKS 310k 48 V 4 E PzS 560 EKS 310 F Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på kjøretøyets stabilitet og driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse. 3 Lade batteriet F F F F Parker kjøretøyet forsvarlig (se kapittel E). Nøkkelbryteren dreies til stilling 0 (null) og NØDSTOPP bryteren trykkes inn. Åpne batteridekslene helt. Tilkopling og frakopling av batteripluggen og kontakten må kun gjøres når hovedbryter og ladeapparat er utkoplet. Trekk ut batteripluggen. Fjern eventuell gummimatte fra batteriet. Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Kople batteriladerens kabel til batteripluggen. Slå på ladeapparatet. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen N D 2

32 4 Demontere og installere batteri F F F F Det er kun tillatt å benytte batterier med isolerte celler og isolerte poler. Ved utskifting skal batteriet erstattes med et batteri med identiske spesifikasjoner. Det er ikke tillatt å fjerne tilleggslodd eller å endre plasseringen av dem. Kjøretøyet må stå vannrett slik at batteriet ikke sklir når batterifestene fjernes. Tilkopling og frakopling av batteripluggen og kontakten må kun gjøres når hovedbryter og ladeapparat er utkoplet. Ved utskifting/installasjon av batteriet skal man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i kjøretøyets batterirom. Nøkkelbryteren dreies til stilling 0 (null) og NØDSTOPP (2) bryteren trykkes inn. Vipp opp batteridekslene (4). Trekk ut batteripluggen (3). Hekt av og fjern batteridekslene (4) N D 3

33 5 7 6 Batterisikringene (5, 7) løsnes og tas ut. Trekk batteriet (6) ut fra siden og over på en transportvogn som er klargjort. F Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Innen kjøretøyet tas i bruk igjen, skal det kontrolleres at: Batterisikringene er montert og om de er skrudd fast, Batteridekslene lukket på en sikker måte N D 4

34 5 Kontrollere batteriet tilstand, syrenivå og syrevekt Batteriprodusentens vedlikeholdsanvisninger skal følges. Kontroller batterihuset for rifter og eventuell syre som har lekket ut. Fjern oksidasjonsrester på batteripolene og sett inn batteripolene med syrefri fett. Skru av cellepluggene og kontroller syrenivået. Syrenivået skal befinne seg minst mm over platene. Kontroller syrevekten i henhold til batteriprodusentens spesifikasjoner ved hjelp av en syremåler, og skru deretter cellepluggene på igjen. Lad eventuelt batteriet. 6 Batteriutladingsindikator NEtter at du har vridd nøkkelbryteren med urviserne og trekt ut NØDSTOPPbryteren, angir batteriutladingsindikatoren batteriets resterende kapasitet. Ved en resterende kapasitet på 30 % blinker indikatoren. Ved mindre enn 20 % resterende kapasitet aktiveres mastutkoplingen. For vedlikeholdsfrie batterier og spesialbatterier skal visningsparametrene og utkoblingspunktene kalibreres av autorisert fagpersonell % 0504.N D 5

35 D N

36 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av skyvemasttrucken Kjøretillatelse: Skyvemasttrucken skal kun brukes av kompetent person som er gitt nødvendig opplæring. Bevis for at vedkommende har ferdigheter som kreves for å kjøre og håndtere last skal være fremlagt for eieren/operatøren ev. bemyndiget person. Trucken må kun benyttes av personer som uttrykkelig har fått slikt oppdrag av eier/operatør. Rettigheter, plikter og forholdsregler for føreren: Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av skyvemasttrucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Føreren må være gitt de nødvendige rettigheter. Når gaffeltrucken benyttes med ledsager, skal vedkommende bruke vernesko. Det er forbudt for uvedkommende å benytte kjøretøyet: Føreren er ansvarlig for gaffeltrucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene gaffeltrucken. Det er ikke tillatt å la andre personer sitte på eller å løfte noen opp. Skader og mangler: Skader og andre mangler på gaffeltrucken eller tilleggsutstyr skal umiddelbart rapporteres til overordnet. Gaffeltrucker som ikke er driftssikre (f.eks. grunnet ødelagte hjul eller defekte bremser) skal ikke benyttes før de er forskriftsmessig reparert. Reparasjoner: Føreren skal ikke utføre reparasjoner eller foreta endringer på gaffeltrucken med mindre hun/han har spesiell utdannelse og godkjennelse. Sikkerhetsanordninger eller brytere må under noen omstendigheter settes ut av funksjon eller omstilles. F Risikoområde: Risikoområdet er det området der personer kan utsettes for risiko som følge av gaffeltruckens kjøre- eller hevebevegelser, av tilhørende løfteanordninger (f.eks. gaffelarmer eller tilleggsutstyr), eller av lasten. Til dette hører også det området som kan være utsatt for last som faller av eller av en arbeidsinnretning som senkes eller faller ned. Uvedkommende skal vises vekk fra risikoområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom noen uvedkommende personer ikke forlater risikoområdet til tross for oppfordring om å flytte seg, skal gaffeltrucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsanordninger og varselskilt: Sikkerhetsanordningene, varselskiltene og advarslene som beskrives her, skal følges N E 1

37 2 Varianter av betjeningspultanordning Variant I I sin seriemessige utrustning vender betjeningspulten forover, det betyr at den er anordnet foran tilleggsløftet. Tilsvarende befinner anvisningsenheten seg under førervernet også i lastretningen. Variant II Betjeningspulten og informasjonsdisplayet er anordnet mot masten. Anvisningsenheten er likevel anordnet under førervernet. Variant III Diagonal anordning av betjeningselementene. Førerens blikkretning er direkte i lastens retning mot venstre. Betjeningspultmodul Servo vender mot masten, Masterpilot er anordnet mot lasten. Anvisningsenheten befinner seg under førervernet, vendt mot lasten. Betjeningen av tilleggsløftet vender mot lasten N E 2

38 Variant IV Mot masten og diagonal anordning av betjeningselementene. Førerens blikkretning er direkte i lastens retning hhv. diagonalt i lastens retning mot venstre. Betjeningspultmodul Servo finnes likevel i tillegg vendt mot masten. Anvisningsenheten befinner seg under førervernet, vendt mot lasten. Betjeningen av tilleggsløftet vender mot lasten. Variant V Mot masten og diagonal anordning av betjeningselementene. Førerens blikkretning er direkte i mastens retning hhv. diagonalt i mastens retning mot venstre. Betjeningspultmodul Servo finnes likevel i tillegg vendt mot lasten. Anvisningsenheten befinner seg under førervernet, vendt mot masten. Betjeningen av tilleggsløftet vender mot lasten. Variant VI Dobbelt anordning av betjeningselementer såvel vendt mot lastens retning som også i mastens retning. Anvisningsenheten er anordnet mot lasten eller mot masten. Betjeningen av tilleggsløftet vender mot lasten og mot lasten N E 3

39 3 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer 3.1 Betjenings- og displayelementer på kontrollpulten Pos. Betjenings- hhv. Funksjon Anvisningselement 1 Bryter NØDSTOPP t Hovedstrømskretsen blir brutt, alle trucken bevegelser kobles ut. 2 Ratt t Styrer trucken i ønsket retning. 3 Håndtak t To håndbetjening 4 Tast Forbikobling o Automatisk løfteutkobling blir deaktivert. løfteutkobling 5 Tast Føring på SF Stiller drivhjulet i rett fram stilling IF Aktiverer innsøkingsforløpet (og frekvensvalg ved multifrekvens) 6 Kjøre-styringshode t Styrer truckens kjøreretning og hastighet. 7 Tast Varselsignal t Aktiverer et varselsignal. 8 Hydraulikk-styringshode t Løfting og senking av hoved- og tilleggsløft, Skyving og dreiing av lastgaflene. 9 Nøkkelbryter t Styrestøm kobles inn- og ut. Ved å trekke ut nøkkelen er trucken sikret mot å brukes av uvedkommende. 10 Opsjon Funksjonstast t Aktiverer eller bekrefter funksjonen, som er forbundet med det anviste symbolet over tasten på anvisningsenheten. t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 0206.N E 4

40 3.2 Betjenings- og displayelementer på displayenheten Symboler i øvre felt Pos. Symbol Betjenings- hhv. displayelement 11 Angivelse av mulige kjørehastigheter: Skillpadde Rask t Funksjon Krabbefart Maksimal hastighet 12 Indikator Styrekabelgjenkjenning IF Sensorer som styrekabelen har oppdaget, blir mørkelagt 0206.N 13 Styrevinkelangivelse skifter med indikasjon Innsporingsprosedyre aktivert Styrekabel-føring Avviker fra styrekabel t SF IF IF IF IF Indikerer styrehjulets aktuelle utslag i forhold til midtstilling Når kjøretøyet har sporet seg inn, vises midtstillingen permanent Styrevinkelangivelsen slukker og erstattes av styrekabel-symbol når kjøretøyet sporer seg inn på styrekabelen (induktiv styring) når kjøretøyet tvangsføres på styrekabelen når kjøretøyet har avveket ukoordinert fra styrekabelen og tvangsføringen E 5

41 Pos. Symbol Betjenings- hhv. displayelement 14 Indikator Total løftehøyde Indikator Kalibrering nødvendig. Hev hovedmast Senk hovedmast Hev tilleggsmast Senk tilleggsmast Funksjon t Indikerer gaffelens løftehøyde Oppfordrer til å heve hovedmasten Oppfordrer til å senke hovedmasten Oppfordrer til å heve tilleggsmasten Oppfordrer til å senke tilleggsmasten 15 Indikator Driftstimer t Indikerer antall driftstimer siden første gang maskinen ble tatt i bruk 16 Indikator Klokkeslett t Angir klokkeslettet 17 Batteriutladingsindikator t Indikerer batteriets ladetilstand (resterende kapasitet i prosent) 19 Opsjonal funksjon o 20 Opsjonal funksjon o Knappene (10) under de respektive symbolene (18) aktiverer eller bekrefter knappens tilknyttede funksjon. Derved mørkelegges symbolet Symboler og knapper i nedre felt Symbol Betjenings- hhv. displayelement Advarsler Indikator Kjedeslakksensor Knapp Brokople kjedeslakk-sensor Indikator Kun kjøring forover/bakover mulig Knapp Kvittere for mastutkopling grunnet lav batterikapasitet Indikator Masthøydebegrenser Knapp Brokople masthøydebegrenser Indikator Senkebegrenser Knapp Brokople senkebegrenser Funksjon t Vises når kjedeslakk-sensoren er aktivert Brokopler den aktiverte kjedeslakk-sensoren slik at førerplassen kan heves fritt t Vises når mastutkoplingen er aktivert som følge av liten batterikapasitet, og det kun er kjøring forover/bakover som er mulig Bekrefter mastutkopling ved liten batterikapasitet, og aktiverer kjørefunksjonen (dermed blir indikatoren Kun kjøring forover/bakover mulig mørkelagt) o Vises når masthøydebegrenseren er aktivert Brokopler masthøydebegrenseren (dermed blir indikatoren mørkelagt). Overhold begrensningene for maksimal fri høyde o Indikerer at den automatiske senkebegrenseren er aktivert. Brokopler senkebegrenseren; Styres via hydraulikkstyreknappen 0206.N E 6

42 Symbol Betjenings- hhv. displayelement Indikator Kjøreutkopling Knapp Brokople kjøreutkopling Indikator Slutt på korridor-sensor (tilleggsutstyr) Indikator Personvernsystem (PSA) Knapp Personvernsystem (PSA) Åpne Undermeny Advarsler! Avslutt undermeny Advarsler Avslutt undermeny Advarsler Knapp Avslutt undermeny Advarsler Styringssystemer Indikator Aktiver styring (mørkelagt når aktivert) o Indikerer at den automatiske, høydeavhengige kjøreutkoplingen er aktivert. Brokopler den automatiske, høydeavhengige kjøreutkoplingen o Indikerer at slutt på korridor -sensoren er aktivert. Kjøretøyets brems aktiveres. o Indikerer at personvernsystemet har oppdaget personer/gjenstander i korridoren. Kjøretøyets brems aktiveres. Brokopler sikkerhetsfunksjonen og gjør det mulig å kjøre i krabbefart så lenge det er tilstrekkelig avstand til hindringen. Er det installert et personvernsystem, skal anvisningene i den separate instruksjonsboken følges. o Indikerer at flere advarsler er aktivert (f.eks. kjedeslakk-sensor, masthøydebegrenser). Trykkes for å vise de enkelte advarslene o Indikerer at undermenyen kan avsluttes t SF Funksjon Avslutter undermenyen Advarsler og åpner hovedmenyen Indikerer tvangskjøring i korridor: Indikator skinnestyring (drivhjulet rettes opp) Knapp Aktiver styring Indikator Frekvensalternativ 1 (tilsvarende for øvrige frekvenser) (undermeny Aktiver styring ) Knapp Frekvensalternativ 1 (tilsvarende for øvrige frekvenser) IF Indikerer at den induktive styringen er aktivert. SF Drivhjulet rettes opp IF Aktiverer innrettingsprosedyren (og valg av frekvens ved multifrekvens) o Indikerer at styring er mulig via frekvensalternativ 1 IF Aktiverer styring via frekvens 1 (undermenyen avsluttes automatisk etter 1 sekund) 0206.N E 7

43 Symbol Betjenings- hhv. displayelement Indikator Spesielt tilleggsutstyr Knapp Spesielt tilleggsutstyr Funksjon o Indikerer at styring av det spesielle tilleggsutstyret er mulig Aktiverer styring av det spesielle tilleggsutstyret; styres via hydraulikkstyreknappen Tilleggsutstyr for forskyvning av gaffelarmer Indikator Forskyv o Indikerer at forskyvning av gaffelarmene er gaffelarmer, symmetrisk mulig Knapp Forskyv Aktiverer forskyvning av gaffelarmer ved gaffelarmer, symmetrisk samtidig betjening av hydraulikkstyreknappen. Dreie til høyre = armer innover. Dreie til venstre = armer utover. Indikator Skift til meny Forskyv gaffelarmer, asymmetrisk Knapp Skift til meny Forskyv gaffelarmer, asymmetrisk t = standardutstyr SF = skinnestyring o Indikerer at skifting til menyen Forskyv gaffelarmer, asymmetrisk er mulig Skifter menyen i displayenheten til funksjonen Forskyv gaffelarmer, asymmetrisk o = tilleggsutstyr IF = induktiv styring 0206.N E 8

44 3.3 Symboler for kjøretøyets driftstilstand Kjøretøyets driftstilstand indikeres gjennom bruk av symboler i displayenheten når kjøretøyet startes. Sikkerhetsbøyler er åpne Fotbryter er ikke betjent Tilleggsutstyr i utgangsstilling Når følgende symboler vises, er det nødvendig med en kalibreringskjøring i samsvar med den aktuelle indikasjonen, dvs. at hovedmasten må heves ca. 10 cm og deretter senkes igjen. Bare på denne måten vil styringsenheten bli fristilt til å utføre alle kjøretøyets bevegelser med høyeste hastighet N E 9

45 Kalibreringskjøring: Hev hovedmast Kalibreringskjøring: Senk hovedmast Kalibreringskjøring: Hev tilleggsmast Kalibreringskjøring: Senk tilleggsmast F Løfteutkobling ved referering Hvis man setter løftebegrensningen ut av kraft, er det nødvendig at føreren er spesielt oppmerksom og gjenkjenner hindringer som kan være til fare når masten er kjørt ut. Ved å betjene tasten Forbikobling løftebegrensning blir løftebegrensningen satt ut av kraft N E 10

46 4 Sette kjøretøyet i drift F Innen kjøretøyet kan settes i drift, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. Daglige kontrollrutiner og prosedyrer før trucken tas i bruk F F Kontroller hele kjøretøyet utvendig for synlige skader og lekkasjer. Kontroller batterifester og kabeltilkoplinger for skader og tiltrekking. Kontroller batteriplugg for innfesting. Kontroller vernetak for skader. Kontroller løfteanordning for synlige skader, slik som rift, bøyd eller sterkt slitt lastegaffel. Kontroller lasthjul for skader. Kontroller hvorvidt lastkjedene er jevnt strammet. Kontroller hvorvidt alle sikkerhetsanordninger er intakte og operative. Drifts- og parkeringsbremsens funksjon kontrolleres. Bremsevæsken kontrolleres. Ved skinnestyring kontrolleres lederuller for rotasjon og skader. Det er forbudt med flere personer i førerhuset. Klargjøre skyvemasttrucken til bruk Steng sikkerhetsbøylene på begge sider forsvarlig. Løsne NØDSTOPP-bryteren (2) ved å dreie den. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (1) og vri med urviserne. Kontroller varselanordningen (signalhorn) for funksjon. Kontroller drifts- og håndbrems for funksjon. Utfør en kalibreringskjøring av masten for justering av høydeanvisningen. Trykk umiddelbart på NØDSTOPP-bryteren dersom det skjer en utilsiktet kjøre- eller hevebevegelse under startprosedyren N 1 E 11

47 5 Arbeide med gaffeltrucken 5.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder: Gaffeltrucken skal kun kjøres på veier der slik trafikk er tillatt. Uvedkommende skal ikke oppholde seg i gaffeltruckens arbeidsområde. Lasten skal kun lagres på dertil bestemte steder. Prosedyrer for kjøring: Føreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende kjøretøy og alltid ha full kontroll over gaffeltrucken. Bråbremsing (unntatt i nødssituasjon), vending i stor fart, forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er ikke tillatt. Det er forbudt å lene seg ut eller å gripe med hendene utenfor gaffeltruckens arbeids- og betjeningsområde. M M Krav til sikt under kjøring utenom smale arbeidsganger: Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal gaffeltrucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager gå foran gaffeltrucken som ekstra sikring. Kjøring i stigninger eller skråninger: Kjøring i stigninger hhv. skråninger er forbudt. Kjøring på lasterampe: Kjøring på lasteramper er forbudt. Kjøring i heis: Det er kun tillatt å kjøre i heiser når disse har tilstrekkelig bæreevne, er konstruksjonsmessig egnet for slik kjøring og etter at eieren/operatøren har gitt sin godkjennelse. Installasjonen skal kontrolleres før kjøring. Gaffeltrucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at kjøretøy eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, får først komme inn i heisen når gaffeltrucken er sikret. Ingen personer må befinne seg i kjøretøyet mens heisen er i bevegelse. Krav til lastens beskaffenhet: Brukeren må forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig stand. Kun sikkert og omhyggelig oppsatt last må transporteres. Hvis det er fare for at deler av lasten velter eller faller av må det tas egnede forholdsregler for å forhindre dette N E 12

48 5.2 Kjøre, styre, bremse NØDSTOPP Trykk inn NØDSTOPP-bryteren (1). Alle bevegelser til gaffeltrucken avbrytes. Bryterens funksjon må ikke bli påvirket gjennom gjenstander som er lagt igjen. 1 Kjøring M Det er 3 driftsmodi for kjøring av kjøretøyet: Fri kjøring forover, induktivt styrt, eller skinnestyrt. Hvilken driftsmodus som kommer til anvendelse er avhengig av det aktuelle reolsystemets styringssystem. Kjøring skal kun skje med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. Fotbryteren må være trykt inn hele tiden for å kunne kjøre. Kjøring forover Steng sikkerhetsbøylene. Løsne NØDSTOPP-bryteren (1) ved å dreie den. Stikk nøkkelen i tenningslåsen og vri med urviserne. Indikatoren Driftsklar tennes. Tråkk på fotbryteren (21). Utfør en kalibreringskjøring, se Side E N E 13

49 Senk tilleggsmasten helt ned og hev hovedmasten ved hjelp av hydraulikkstyreknappen (8), inntil gaffelarmene kommer klar av gulvet. Drei kjøreknappen (6) langsomt med høyre tommel. Dreiing i urviserens retning = Kjøring framover Dreiing mot urviserens retning = Kjøring bakover Reguler kjørehastigheten ved å dreie kjøreknappen tilsvarende forover eller tilbake Styr kjøretøyet ved hjelp av rattet (2) i ønsket retning. Styre skyvemasttrucken Utenom smale arbeidsganger styres kjøretøyet ved hjelp av rattet. Drivhjulets posisjon indikeres i displayenheten (13). 13 Z Bremse skyvemasttrucken Skyvemasttruckens bremsevirkning er i det vesentlige avhengig av underlagets beskaffenhet. Føreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdende på stedet. Kjøretøyet kan bremses på tre ulike måter: - med driftsbrems - med håndbrems - med hovedbryter. Bremse med driftsbrems For å bremse kjøretøyet ved hjelp av kjørestrømstyringen, settes kjøreretningsbryteren i nullposisjonen eller til motsatt av kjøreretningen mens kjøretøyet er i fart. Bremse med fotbryter Z Kjøretøyet bremses ved å slippe opp fotbryteren. Denne metoden for bremsing skal kun benyttes som parkeringsbrems, ikke som driftsbrems. Bremse med NØDSTOPP-bryter M Ved å betjene NØDSTOPP-bryteren bremses kjøretøyet kraftig inntil det står stille. NØDSTOPP-bryteren skal utelukkende benyttes i en faresituasjon N E 14

50 M M Z Z Kjøre i smale arbeidsganger Det er adgang forbudt for uvedkommende og forbudt for gjennomgangstrafikk av personer i de smale arbeidsgangene (kjøreveier i reolanlegg med sikkerhetsavstand < 500 mm). Disse arbeidsområdene skal være tilsvarende merket. De eksisterende sikkerhetsanordningene på kjøretøyene eller i reolanlegget for unngåelse av farer og for beskyttelse av personell, skal kontrolleres daglig. Det er ikke tillatt å sette sikkerhetsanordninger ut av funksjon, misbruke, omstille eller fjerne dem. Feil på sikkerhetsanordninger skal rapporteres umiddelbart og trucken skal parkeres. Anvisningene i DIN del 2 skal følges. Før innkjøring i smale arbeidsganger må føreren kontrollere om personer eller andre kjøretøy befinner seg i den smale arbeidsgangen. Det er kun tillatt å kjøre inn i smale arbeidsganger som er frie. Hvis personer oppholder seg i den aktuelle arbeidsgangen, skal driften innstilles umiddelbart. Kjøring i smale arbeidsganger er utelukkende tillatt med godkjente kjøretøy som er beregnet for dette. Dersom en smal arbeidsgang er utstyrt med et ikke-mekanisk styringssystem, er det ved defekt eller utkoplet styrekabel kun tillatt å kjøre ut av den smale arbeidsgangen i krabbefart. Kjøretøy med skinnestyring Z Skinnestyrte kjøretøy er utstyrt med sensorer som aktiverer korridorgjenkjenningssystemet ved innkjøring i den smale korridoren mellom reoler. Kjøretøy skal kjøres med redusert hastighet frem til den smale arbeidsgangen, og slik at trucken flukter med den smale arbeidsgangen og angjeldende markeringer. Vær spesielt oppmerksom på merkingen i kjøreveien Kjøretøyet skal kjøres langsomt inn i den smale arbeidsgangen. Forsikre deg om at kjøretøyets lederuller innrettes i den smale arbeidsgangens styreskinner. Trykk knappen Aktiver styring (22). Drivhjulet blir automatisk rettet opp og indikatoren Aktiver styring (23) lyser. Den manuelle styringen er deaktivert. Grip med venstre hånd rundt håndtaket (tohåndsbetjening) for å forberede kjøringen. Drei kjøreknappen langsomt i ønsket kjøreretning. Dreie til høyre = kjøre forover. Dreie til venstre = kjøre bakover. Kjør videre inn i den smale arbeidsgangen med ønsket hastighet N E 15

51 F F F Truck med induktiv føring Ved start - hhv. ved kjøring videre etter utkobling av den induktive føringen, må man ta spesielt hensyn til drivhjulets stilling, siden den manuelle styringen igjen er aktivert. Hvis er induktivt tvangsført truck blir koblet ut, er den induktive føringen ikke lenger aktiv. Fare for ulykke! Ved kjøring videre lyder et akustisk signal og hastigheten blir redusert. Med trykktasten (22) må den induktive føringen aktiveres på nytt (anvisningslys Induktiv føring aktiv (23) lyser opp) og trucken må innspores på nytt. Under innsporingsforløpet kan bakdelen av trucken under gitte omstendigheter svinge ut, hvis den fremre sensoren (25) akkurat har kjørt rett over den induktive slyngen, før tasten Induktiv føring på er trykt inn..kjør trucken (24) med redusert hastighet og på skrå frem mot styrekabelen (26). Når kjøretøyet skal spores inn, må det ikke stå parallelt med styrekabelen. Den optimale vinkelen for kjøring frem til styrekabelen ligger mellom 10 og 50. Innsporingsprosedyren skal fortrinnsvis gjennomføres med trucken i kjøreretningen, ettersom det er begrenset tid og kjørestrekning til disposisjon Når trucken er i styrekabelens nærhet, aktiveres den induktive styringen med trykknappen Føring på (22). Indikatoren Induktivstyring aktiv (23) tennes. 23 Når trucken kommuniserer med styrekabelen, aktiveres den automatiske styringen. Innsporingsprosedyren skjer automatisk 22 ved kommunikasjon med styrekabelen og med redusert hastighet. Indikatoren Innsporingsprosedyre aktivert (27) tennes. Det akustiske innsporingssignalet lyder N E 16

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks:

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks: Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS TKS Heis AS Torlandsveien 3 4365 Nærbø Telefon: 400 1059 Faks: 51 43 43 13 post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold Brukermanual for Leo-R - Leo-M - Leo-S Introduksjon 2 Produktoversikt

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Utgave 1. Bruksanvisning. El-8

Utgave 1. Bruksanvisning. El-8 Utgave 1 Bruksanvisning El-8 Viktig! Les denne bruksanvisningen grundig før bruk Gjør deg kjent med transportvognens kjøreegenskaper og hvordan den oppfører seg før du setter den i arbeid, slik at du sikrer

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten PERI CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING Innhold A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 Brukerveiledning Oversikt Sikkerhetshenvisninger Bruk etter hensikten Bruk Typeskilt, godkjenning Lagring

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer