Utvidelsesmodul EM 110

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidelsesmodul EM 110"

Transkript

1 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening

2 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene Innholdsfortegnelse Allmenne sikkerhetsinstrukser.3 Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner som det er tvingende nødvendig å overholde for å unngå personskader! OBS! Fare for materielle skader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner som det er tvingende nødvendig å overholde for å unngå materielle skader! Merk / Tips Kontroller 4. Produktoversikt Inkludert i leveringen Dimensjoner Montering Montere utvidelsesmodulen Tilkopling av utvidelsesmodulen Programmering Modulens funksjoner Utvidete nivåer på betjeningskontroll Control x.plus Tillegg EF-samsvarserklæring i Henvisning 2 Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976)

3 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser Må absolutt leses! Målgruppe Dette produktet skal kun monteres, tilkoples og settes i drift av kvalifisert og opplært fagpersonale! Kvalifisert og opplært fagpersonale i henhold til denne beskrivelsen er personer - som kjenner de allmenne og spesielle sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter, - med kunnskap om de gjeldende elektrotekniske forskrifter, - opplæring i bruk og stell av nødvendig sikkerhetsutstyr, - med tilstrekkelig opplæring og tilsyn av autoriserte elektrikere, - med evnen til å oppdage risikoer som kan forårsakes av elektrisitet, - med kunnskap om bruken av EN (kravene til installasjon og bruk). Garanti For at garantien skal gjelde med henblikk på funksjon og sikkerhet, må instruksjonene i denne bruksanvisningen følges. Ved misaktelse av advarslene kan det oppstå personskader og materielle skader. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som måtte oppstå fordi disse instruksjonene ikke blir fulgt. For å unngå monteringsfeil og skader på enheten, er det tvingende nødvendig å gå fram i samsvar med instruksjonene om montering i monteringsanvisningen. Produktet må ikke tas i bruk før man har satt seg inn i den tilhørende monterings- og bruksanvisningen. Monterings- og bruksanvisningen skal overleveres til operatøren av portanlegget og oppbevares. Den inneholder viktige instruksjoner om betjening, kontroll og vedlikehold. Produktet produseres i samsvar med de direktiver og standarder som er angitt i produsent- og samsvarserklæringen. Produktet var i sikkerhetsteknisk forskriftsmessig tilstand ved levering fra fabrikken. Kraftbetjente vinduer, dører og porter må kontrolleres av sakkyndig før første oppstart og etter behov, men minst en gang i året (med skriftlig dokumentasjon). Forskriftsmessig bruk Utvidelsesmodulen er en utvidelse av styringen Control x.plus. I tillegg til instruksjonene i denne bruksanvisningen må gjeldende allmenne sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter overholdes! Våre standard salgs- og leveringsvilkår gjelder. Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976) 3

4 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser Må absolutt leses! Instruksjoner om montering Kontroller at anleggene som skal koples til (dører etc.) er i forskriftsmessig mekanisk stand. Det er tvingende nødvendig å kople systemet fra strømforsyningen før det utføres til- eller frakoplingsarbeider. Kontroller at strømforsyningen er brutt under alle arbeider med tilkopling. Overhold de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på stedet. Det er tvingende nødvendig å legge nett- og styreledningene adskilt fra hverandre. Driftsspenningen er 24 V. Instruksjoner om rengjøring Under rengjøringen må man ikke under noen omstendighet bruke: direkte vannstråle, høytrykksvasker, syrer eller luter. 4 Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976)

5 4. Produktoversikt 4.1 Inkludert i leveringen 4.2 Dimensjoner 4.1 / / Utvidelsesmodul 2 Ledningsnett modulforbindelse Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976) 5

6 5. Montering 5.1 Montere utvidelsesmodulen 5.2 Tilkopling av utvidelsesmodulen Oversikt over modultilkoplingene 5.1 / / 1 A XB41B A B XH19B C D XB59 XB41A XH19A B Betegnelse Type/ Funksjon Monter utvidelsesmodulen (B) i et utvidelseshus av type 4 / type 5 (A). A B Indikator drift Indikator utgang XH19B C Indikator utgang XH19A D Indikator kontrollelement betjent XB59 XB41A XB41B Tilkopling kontrollelementer Tilkopling betjeningskontroll Control x.plus Tilkopling av ytterligere modul XH19A Tilkopling signalinnretning XH19B Tilkopling signalinnretning 6 Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976)

7 5. Montering Tilkopling av modulene Tilkopling av betjeningskontroll og ytterligere modul / 1 XB41B XB41A Kople styringen Control x.plus til tilkoplingskontakt XB41A. Ved behov kan du kople ytterligere moduler til kontakt XB41B. Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976) 7

8 5. Montering Tilkopling av kontrollelement (XB59) / 2 M08E002 B XB59 Merk: For å aktivere modulen, må det gis en kommando en gang via tilkopling XB59 (impuls til B5-8). Dermed frikoples ytterligere menyer i styringen Control x.plus SB SB SB SB6 i Henvisning: De frikoplede menyene er beskrevet i punkt 6.2. Betegnelse SB8 SB4 SB47 SB6 Type/ Funksjon Trykknapp betjening impuls* Trykknapp betjening Mellomposisjon LUKKET* uten funksjon Trykknapp betjening PORT ÅPEN** * Funksjonsforløpet kan programmeres på nivå 8 / meny 6 i styringen Control x.plus. ** Funksjonen aktiv uten stopp kan ikke forandres med nivå 8 / meny 5. 8 Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976)

9 5. Montering OBS! For å unngå skader på kretskortet, må tillatt kontaktbelastning (maks. 230 V / 0,5 A) overholdes. Tilkopling av signallampe (XH19B) / 4 H M08E002 -XH19B Tilkopling av signallampe (XH19A) / 3 M08E002 H XH19A 92 H1 L1 N -HH H1 L1 N -HH94 Betegnelse HH94 Type/ Funksjon Signallampe fast installasjon i bygningen Betegnelse Type/ Funksjon XH19B Tilkopling signalinnretning HH94 XH19A Signallampe fast installasjon i bygningen Tilkopling signalinnretning Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976) 9

10 6. Programmering 6.1 Modulens funksjoner Eksempler Eksempel 1 XH19A** XH19B** Control EM 110 Typ A 1 0 / G 2 0* Porten ikke i mellomposisjon ÅPEN: Signalinnretning AV Porten i mellomposisjonen ÅPEN: Signalinnretningen lyser Funksjon: Porten i mellomposisjonen ÅPEN Når porten står stille: Signalinnretning AV Når porten beveger seg: Signalinnretningen blinker Funksjon: port går Eksempel 2 XH19A** XH19B** Control EM 110 Typ E 2 0 / J X X* Ingen flere innstillinger mulige Ingen flere innstillinger mulige Funksjon: Signallampe (nivå 3 / meny 7) Porten ikke i portposisjon ÅPEN: Signalinnretning AV Porten er i portposisjon ÅPEN: Signalinnretningen lyser Funksjon: Porten er i portposisjon ÅPEN * Merkeplate ** Tilkoplingsklemme 10 Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976)

11 6. Programmering Eksempel 3 XH19A** XH19B** Control EM 110 Typ L 1 X / K X X* Ingen flere innstillinger mulige Ingen flere innstillinger mulige Funksjon: Belysning (nivå 5 / meny 4) Ingen flere innstillinger mulige 1: på/av Funksjon: Potensialfri kontakt (nivå 4 / meny 8) * Merkeplate ** Tilkoplingsklemme Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976) 11

12 6. Programmering Funksjonstabell Funksjon Programmering av betjeningskontrollen Control x.plus Innstilling av funksjon A Port går - se punkt B Port går ÅPEN - se punkt C Port går LUKKET - se punkt D Porten er i vilkårlig mellomposisjon - se punkt E Porten er i portposisjonen ÅPEN - se punkt F Porten er i portposisjonen LUKKET - se punkt G Porten er i mellomposisjon ÅPEN - se punkt H Porten er i mellomposisjon LUKKET - se punkt I Motor starter - Impuls J Signallampe Nivå 3 / meny 7 - K Belysning (port går + belysningstid) Nivå 5 / meny 4 - L Potensialfri trådløs kontakt Nivå 4 / meny 8 0 Impuls 1 på/av M Feil - se punkt N Vedlikeholdsindikator - se punkt Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976)

13 6. Programmering Verditabell Funksjon utført Funksjon ikke utført 0 AV 1 blinker 0 AV 2 lyser 1 blinker 0 AV 1 blinker 2 lyser 2 lyser 0 AV 2 lyser 1 blinker Ingen flere Ingen flere X innstillinger X innstillinger mulige mulige Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976) 13

14 6. Programmering 6.2 Utvidete nivåer på betjeningskontroll Control x.plus En aktivert modul fører til frikopling av følgende menyer i betjeningskontrollen Control x.plus. Nivå 4 Trådløs programmering Meny 8: Potensialfri kontakt LED 7 blinker sakte -> trykk tasten på håndsenderen -> LED 7 blinker raskt Merk: Den potensialfrie kontakten for trådløs overføring er bare tilgjengelig på en modul som er merket med L0X eller L1X på den tilsvarende koplingen. Nivå 5 Spesialfunksjon Meny 4: Belysningstid (i sekunder) AV Merk: Belysningstiden er bare tilgjengelig på en modul som er merket med KXX på den tilsvarende koplingen. 14 Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976)

15 7. Tillegg EF-samsvarserklæring Herved erklærer vi herved at det nedenunder spesifiserte produkt oppfyller gjeldende grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EF-direktivet om elektromagnetisk kompabilitet, maskindirektivet og direktivet om lavspenning, både når det gjelder konsept og konstruksjonsprinsipp, og når det gjelder den utførelse vi har brakt ut på markedet. Hvis det utføres endringer av produktene uten vårt samtykke, taper denne erklæringen sin gyldighet. Produkt: Geldende EF-direktiver: EF-direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF), Maskindirektiv (98/37/EØF) og lavspenningsdirektiv (73/23/EØF og 93/68/EØF). Anvendte tilpassede normer, spesielt: EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / EN / ETS Dato / underskrift Håndbok for montering og betjening, Utvidelsesmodul EM 110 N (#85976) 15

16 Norsk Beskyttet med opphavsrett. Gjentrykk, også i utdrag, er kun tillatt med godkjennelse fra oss. Med forbehold om endringer i rammen av den tekniske utvikling Informasjonsstatus: # N/KD M