1 INNLEDNING Systemskisse Menyene i Agresso Prosjekt Integrasjon med andre moduler BASISOPPLYSNINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Systemskisse Menyene i Agresso Prosjekt Integrasjon med andre moduler BASISOPPLYSNINGER Ressursregisteret Prosjektregister Relasjonsskillekortet Aktivitet Arbeidsordreregisteret Posisjoner/Roller Koblingskontroll Prosjektinfo TIMEREGISTRERING OG ATTESTERING Timeperioder Lønnarter Prinsippskisse for timeregistrering/fakturering Personlig timeregistrering Oppsett timeliste Vindusalternativer Registrering av timer for andre Godkjenningsprosess Arbeidsflyt Godkjenning av timelister Prosesser knyttet til timeregistrering EVRY AS 2013 Side 1 av 36

2 3.6.1 TS55 Opprett manglende timelister TS52 Lukk timelister TS13 Overføring av timelister TS03 Kontroll timelister og utlegg TS04 Bokføring av godkjente timer TS20 Overføring til lønn og fravær FAKTURERINGSPROSESSEN Prosjektregisteret Standard faktureringsregler Faktureringsregler i prosjektregisteret Fakturagrunnlag for timer, utlegg, salgsordre og fastpris Rekalkulere time- og produktpris Fakturaplan Fakturaforslag Godkjenning av fakturaforslag Ajourhold faktureringsforslag Zoom på linjer i faktureringsforslag Sletting av fakturaforslag Fakturering Kreditering av faktura Periodisering av timer/utlegg/fastpris UTLEGGSFAKTURERING Utleggsfakturerings prosessen Systemskisse Faktureringselement UTLEGG Bokføring av utleggsfaktura Utleggsposter PROSJEKTOPPFØLGING Spørrebilder EVRY AS 2013 Side 2 av 36

3 6.1.1 Timetransaksjonsregisteret Fakturerte detaljer Utleggsposter Spørring hovedbok Spørring reskontro EVRY AS 2013 Side 3 av 36

4 1 Innledning Kursets formål er å gi en grunnleggende opplæring i bruken av AGRESSO Time/Prosjekt for timeregistrerere og prosjektledere. Det forutsettes at kursdeltakerne har generelt god Windows-kompetanse og at de har vært i gjennom AGRESSO Grunnkurs. Dette kurset er også en forutsetning for å kunne ha nytte av kurset AGRESSO Time/Prosjekt/Fakturering. Etter endt kurs bør brukeren være i stand til å: opprette nye prosjekter opprette nye aktiviteter/arbeidsordrer opprette nye ressurser registrere timer godkjenne timelister foreta enkel spørring og rapportering behandle timelister fakturere Kurset vil gi et innblikk i hva som er den mest brukte prosjektmodellen, basert på vår erfaring og kompetanse. Prosjektmodulen innehar en enorm fleksibilitet, noe som automatisk også gir en høy grad av kompleksitet. EVRY AS 2013 Side 4 av 36

5 Hovedelementene i Time/Prosjekt/Fakturering AGRESSO Time/Prosjekt/Fakturering er en modul for prosjektoppfølging. Dette inkluderer budsjettering, timeregistrering og fakturering, samt kostnads- og inntektsoppfølging for hvert enkelt prosjekt. 1.1 Systemskisse Med Utlegg så mener vi her kostnader som har oppstått i en annen modul, f.eks. gjennom leverandørreskontro, som skal belastes prosjektet og samtidig faktureres en kunde gjennom prosjektmodulen. EVRY AS 2013 Side 5 av 36

6 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt AGRESSO Prosjekt er en av hovedmodulene i AGRESSO. Under denne modulen sorterer timeregistrering, prosjektfakturering og prosjektoppfølging. I tillegg er kontraktsregnskap, mønstring, ressursplanlegging, ressursstyring, prosjektkalkulasjon og prosjektbudsjettering sortert under prosjektmodulen. 1.3 Integrasjon med andre moduler AGRESSO time/prosjekt/fakturering er tett integrert mot andre AGRESSO moduler: AGRESSO Hovedbok med bokføring av kostnader og inntekter, budsjetteringsmuligheter, kostnadsføring av utlegg som grunnlag for viderefakturering AGRESSO Kundereskontro for fakturering av bl.a. timer, utlegg og fastpriskomponenter AGRESSO Avtaleregnskap hvor innleide konsulenter kan knyttes til konsulentavtaler opprettet i Agresso Avtaleregnskap. Avtalen inneholder antall bestilte timer og en tilhørende timesats som kan benyttes som grunnkostnad ved beregning av timekostnader. Avtalelinjens Levert beløp blir oppdatert i samsvar med kontrollerte timer. AGRESSO Lønn hvor ansattes grunnkostnader kan beregnes fra en sats angitt ved verdireferanser, felles ressursregisteret, samt muligheter for overføring av overtidstransaksjoner AGRESSO Fravær med muligheter for overføring av fraværstransaksjoner AGRESSO Innkjøp for utleggsposteringer, samt samkjøring av ressursregisteret for innkjøpere AGRESSO Leverandørreskontro for utleggsposteringer EVRY AS 2013 Side 6 av 36

7 AGRESSO Salgsordre for salgsordre som skal faktureres gjennom prosjektmodulen I tillegg er det tilrettelagt for integrasjon mot eksterne systemer: Lønnssystem ifm timetransaksjoner og ferie Prosjektoppfølging Koblinger til eksterne systemer vil imidlertid alltid kreve noe tilpasning. 2 Basisopplysninger I dette kapitlet skal vi se på de basisopplysninger som skal til for å kunne timeføre på prosjekter med tilhørende arbeidsordre og aktiviteter. Med basisopplysninger mener vi: Ressursregisteret Prosjektregisteret Arbeidsordreregisteret og tilhørende funksjoner i de registrene. 2.1 Ressursregisteret Vi starter med å se nærmere på ressursregisteret, hvor alle ressurser, egne ansatte, innleide og evt. maskiner må være definert på forhånd. EVRY AS 2013 Side 7 av 36

8 All timeregistrering foregår pr ressurs. Ressursene må derfor registreres i et ressursregister før det kan føres timelister. Feltforklaringer: Felt Ressnr (Beskrivelse) Beskrivelse Entydig alfanumerisk kode for ressurs/ansatt (8 posisjoner). Ressursens navn. Blir automatisk satt sammen av Etternavn, Fornavn ved lagring. Fornavn Etternavn Res.type Ressursens fornavn (20 posisjoner). Ressursens etternavn (25 posisjoner). Ressurstype som benyttes ved beregning og bokføring av timekostnadene og for gruppering av ressursene for rapporteringsformål. Ressurstypen må være opprettet i skjermbildet Ressurs typer. Ressurstypens relasjonsverdi (ressursgruppen) avgjør om denne ressursen er en innleid (konsulent, ressursgruppe = I) eller en egen ressurs (ansatt, ressursgruppe = E). Kombinasjonsboksen viser ressurstypens beskrivelse. Lev.nr Ressursens leverandørnummer. Gyldige leverandører opprettes i skjermbildet Leverandør. For innleide ressurser kan dette være en leverandør som er knyttet til en konsulentavtale i AGRESSO Avtaleregnskap. Lev.nr kan være blank. Avtale Innleide ressurser kan kobles til en avtale i AGRESSO Avtaleregnskap. Ved beregning og bokføring av timekostnader kan kostnaden for kostnadselementet BP (Base Pay) hentes fra denne avtalen. Kombinasjonsboksen viser gyldige avtaler som er definert for den oppgitte leverandør. EVRY AS 2013 Side 8 av 36

9 Leverandørgrp Den reskontrogruppen ressursen knyttes til. Det anbefales at ansatte har en egen reskontrogruppe, og at alle fast ansatte knyttes mot denne gruppen. Den må være opprettet i Leverandørgrupper i AGRESSO Leverandørreskontro. Relevante felt vil bli fylt ut i henhold til gruppens behandlingsregler. Kun aktuell dersom modulen AGRESSO Lønn kjøres samtidig. Status Ressursens status. Timer kan kun registreres for aktive ressurser. Status kan også benyttes som utvalgskriterium ved rapportering. Gyldige statuskoder er: Aktiv (N). Parkert (P). Sperret (C). Dato fra Dato ressursen startet. Ut fra denne datoen og timeregnskapets perioderegister vil "Periode fra" bli gitt av systemet. Dato til Dato ressursen sluttet. Ut fra denne datoen og timeregnskapets perioderegister vil "Periode til" bli gitt av systemet. Deltid % Ressursens arbeidstid i prosent av fulltid. Forslag er 100 (heltidsansatt). Ved registrering av timelister benyttes deltidsprosent til å beregne ressursens normerte arbeidstimer i perioden. Overtid Skal ressursen kunne føre timer på overtidslønnarter? Kan føre overtid Kan ikke føre overtid EVRY AS 2013 Side 9 av 36

10 La oss gå over i relasjonsbildet: Relasjoner benyttes til å legge opp informasjon og egenskaper for ressursene. Minimum er kostnadssted, inntektskategori og kostnadskategori. - Ressursen må knyttes til et Koststed som kan benyttes i konteringen ved bokføring av inntekter og kostnader i regnskapet - Kostnadskategorien styrer ressursens standard timekostnader for de kalkulatoriske bokføringene - Inntektskategori styrer ressursens standard timepris ved utfakturering. - Øvrige relasjoner som benyttes i prosjektsammenheng er valgfrie og kan være f.eks. et ekstra grupperingsnivå eller en identifikator for koblingskontroll. Ressursregisteret i AGRESSO Prosjekt deles av ressursregisteret AGRESSO Lønn og personal. Derfor vil mange av relasjonene og relasjonsverdiene som ligger inne pr ressurs tilskrives lønnssystemet som ovenfor. Bruken av Adresseskillekortet skal være kjent fra andre AGRESSO-kurs. 2.2 Prosjektregister All funksjonalitet i AGRESSO Time/Prosjekt/Fakturering er bygd opp rundt prosjektregisteret. Et nytt prosjekt må derfor alltid opprettes i prosjektregisteret før budsjettering, timeregistrering og fakturering på prosjektet kan ta til. Aktuell informasjon om hvert enkelt prosjekt: EVRY AS 2013 Side 10 av 36

11 Feltforklaringer: Felt Prosjekt Pro.type Beskrivelse Prosjektets kode og navn Prosjekttype. Må være definert i skjermbildet Prosjekttyper. Prosjekttyper benyttes til å gruppere prosjekter samt til å tildele prosjekter enkelte egenskaper. Status Lovlige statuskoder er: Aktiv (N) Åpen for timeregistrering. Parkert (P) Sperret (C) Avsluttet (T) Kan ikke endres. Kundenr Kundenummer som benyttes ved fakturering av inntekter. Kundenummer må være opprettet i skjermbildet Kunde eller ha verdi 0. For interne prosjekter (ikke-fakturerbare) settes kundenummer til 0. Fakturerbare prosjekter må ha et kundenummer. EVRY AS 2013 Side 11 av 36

12 Ekst.ref Ekstern referanse hos kunden Kontakt Kontaktperson hos kunden. Feltet benyttes som informasjon ved fakturautskrift. Pro.leder Hvem som er prosjektets leder. Kan benyttes ved rapportering og ved attestering av timelister. Prosjektlederen må være definert som en gyldig ressurs i skjermbildet Ressurs opplysninger. Valuta Prosjektets valuta ved fakturering. Angitt verdi vil være verdiforslag ved definering av faktureringsregler. Valutatype Valutakursregister. Dette kursregisteret vil benyttes for alle transaksjoner i fremmed valuta for dette prosjektet. Fakt.reg Faktureringsregel. I feltet lengst til venstre bestemmer du om prosjektet skal benytte en standard faktureringsregel (FAKT.REG), eller om egne prosjektspesifikke regler skal settes opp (PROSJEKT). Standardregler kan benyttes av flere prosjekter. Prosjektspesifikke regler kan bare brukes for det enkelte prosjektet og tilhørende underprosjekter. WBS Kobling mot WBS (Work breakdown structure) nivå fra AGRESSO Kontraktsregnskap. Kan være blank. Dato fra Dato til Opprettet Prosjektets gyldighetsdato. Siste dato prosjektet kan benyttes. Dato prosjektet ble opprettet. Benyttes ikke til validering, og er kun et informasjonsfelt. EVRY AS 2013 Side 12 av 36

13 Sluttdato Dato for ferdigstillelse av prosjektet. Kan være blank. Benyttes ikke til validering, og er kun et informasjonsfelt. Kostnadsste Kostnadssted som prosjektet tilhører. Dim1 Dim4 I tillegg til KOSTSTED kan du definere opptil 4 fritt valgte begreper i prosjektregisteret. Disse kan benyttes til å lagre ekstra informasjon om prosjektet, og brukes ved kontering av inntekter/kostnader og ved spørring. Hvilke begreper som skal benyttes bestemmes av verdiene til systemparametrene TS_FLD_1_ID-TS_FLD_4_ID. Som verdi legger du inn begrepsid til de begrepene du skal benytte. De frie begrepene vil dermed være aktive for alle prosjektene som defineres for dette firmaet. Feltet i skjermbildet vil få samme navn som det begrepet du har valgt. Hvis en relasjon er definert mellom begrepene PROSJEKT (B0) og de frie begrepene du har definert, vil verdien i dette feltet automatisk legges opp som en relasjonsverdi for denne relasjonen. Aktivitet Flagg som sier om dette prosjektet er delt inn i aktiviteter eller ikke. Prosjektet inneholder aktiviteter (aktivitetene defineres i skillekortet Aktivitet) Prosjektet inneholder ikke aktiviteter. Merk at et prosjekt må bestå av enten aktiviteter eller/og arbeidsordre, så hvis dette flagget ikke er krysset av må arbeidsordreflagget settes for å få lagret prosjektet. Arb.ordre Flagg som sier om dette prosjektet er delt inn i arbeidsordre eller ikke. Prosjektet inneholder arbeidsordre (ordrene defineres i skillekortet Arb.ordre eller i skjermbildet Arbeidsordreregister). Prosjektet inneholder ikke arbeidsordre. EVRY AS 2013 Side 13 av 36

14 Bokføres Flagg som sier om prosjektets kostnader skal bokføres eller ikke. Timekostnader skal bokføres. Kostnadene beregnes per timerad, og bokføres etter reglene som er satt opp i skjermbildet Bokføringsregler timekostnader. Kostnader beregnes av serverprosessen Kontroll timelister og utlegg (TS03), mens Bokføring av godkjente timer (TS04) genererer transaksjonene som overføres til hovedboken. Kostnader skal ikke beregnes eller bokføres. Attestering Timelister som registreres i skjermbildet Personlig timeregistrering kan attesteres før de overføres til det periodiske timeregisteret. I dette feltet kan du sette opp hvem som skal attestere timene: Ingen attestering Timer skal ikke attesteres. Alle godkjente timer overføres direkte til det periodiske registeret når serverprosessen Overføring av timeliste (TS13) kjøres. Ordreansv Timer godkjennes av arbeidsordreansvarlig. Prosjektleder Timer godkjennes av prosjektleder. Ressursansvarlig Timer godkjennes av personen som er ansvarlig for kostnadsstedet som ressursen hører til (styres av brukergruppekontroll på begrepet KOSTSTED (C1).). Et annet valgfri begrep kan også benyttes i forbindelse med attestering. For at dette skal fungere så må det også settes opp i distribusjonsreglene til arbeidsflyten Normaltid Dersom avkrysset må normaltid godkjennes før TS03 kan kjøres. Feltet er bare EVRY AS 2013 Side 14 av 36

15 aktuelt hvis attestering er valgt. Overtid Dersom avkrysset må timer registrert mot lønnarter knyttet til overtid godkjennes før TS03. Feltet er bare aktuelt hvis attestering er valgt Relasjonsskillekortet I dette skjermbildet definerer vi hvilke relasjoner som gjelder for dette prosjektet. Ovenfor kan en se at flere av relasjonene allerede er utfylt. Opplysningene ovenfor er hentet fra Prosjekt-kortet: KOSTSTED = Prosjektets koststedtilknytning RESSNR = Prosjektleder PRO.TYPE = Prosjekttype PROSJEKT = Hovedprosjekt KUNDENR = Hovedfinansieringskilden Aktivitet EVRY AS 2013 Side 15 av 36

16 Tips: Dersom man skal kopiere aktiviteter fra et prosjekt til et annet prosjekt, kan man gjøre det på to måter: - Hent opp det prosjektet som du skal kopiere fra, gå tilbake til prosjektnummer-feltet og skriv inn ditt nye prosjektnummer. Da vil verdiene for de fleste feltene bli værende og du har dermed kopiert de over. Bare husk å endre verdiene for det som skal være forskjellig! - Når du skal legge inn aktiviteter for det nye prosjektet, gå til skillekort Aktivitet, legg til rader og velg fra verktøy-menyen Kopier aktiviteter. Skriv inn prosjektnummeret som du skal hente aktivitetene fra og trykk OK. Felt Prosjekt Aktivitet Beskrivelse Prosjektets kode og navn Alfanumerisk kode for aktiviteten (12 posisjoner). Hvis systemparameteren FIXED_ACTIVITY er aktiv, må aktiviteten være definert som en gyldig begrepsverdi for aktivitetsbegrepet AKTIV (B1) i skjermbildet Begrepsverdier. Flere aktiviteter innen et prosjekt kan ikke ha samme aktivitetskode, men en aktivitetskode kan være definert for flere prosjekter samtidig. Beskrivelse Aktivitetens navn/beskrivende tekst (50 posisjoner). Hvis aktiviteten allerede eksisterer som en begrepsverdi, vil begrepsverdiens beskrivelse komme opp som forslag. Hvis systemparameteren FIXED_ACT_DESCR er aktiv, kan du overstyre beskrivelsen (med mindre dette er en helt ny aktivitet). Ved registrering av timer legges aktivitetsbeskrivelsen opp som forslag til transaksjonstekst. F Angir om aktiviteten er fakturerbar eller ikke. Timer og utlegg ført med denne aktiviteten skal faktureres. EVRY AS 2013 Side 16 av 36

17 Aktiviteten skal ikke faktureres. Std. regel Her kan du angi om timer eller utlegg som er ført på denne aktiviteten skal benytte en annen faktureringsregel enn den som er satt opp på prosjektet. Du kan bare velge standard regler som er definert i skjermbildet Standard faktureringsregel. Regelen vil overstyre faktureringsregler som er definert for prosjektet. Hvis prosjektet inneholder både aktiviteter og arbeidsordre, vil aktivitetens faktureringsregel overstyre ordrens hvis systemparameteren USE_ACTIVITY_RULE har status aktiv. Denne funksjonaliteten kan være nyttig hvis spesielle aktiviteter (f.eks. reiseutgifter) alltid skal faktureres på samme måte. Da kan alle reiseaktiviteter knyttes opp mot en standard faktureringsregel for reiser. WBS ACE Kobling mot WBS (Work breakdown structure) nivå fra AGRESSO Kontraktsregnskap. Kan være blank. Tilleggskostnad/inntektskomponent som skal legges til standard timepris og standard timekostnad. Verdien i dette feltet må være definert i Tillegg kostnads/inntektskomponenter. Feltet kan være blankt. Systemet velger standardverdien for dette feltet i følgende rekkefølge: (1) ACE knyttet til ressursen timer registreres for (som definert i Kobling ressurs/prosjekt), (2) ACE definert i skillekortet Kobling i skjermbildet Prosjektregister eller (3) ACE knyttet til en aktivitet (som definert i skillekortet Aktivitet i skjermbildet Prosjektregister). Dato fra Dato aktiviteten er gyldig fra. Må være innenfor det datointervallet hvor prosjektet er gyldig. Prosjektets Dato fra er verdiforslag. Ut fra denne datoen og timeregnskapets perioderegister vil Periode fra bli gitt av systemet. Tips: Ved å merke av aktuelle rader og velge kommandoen Sett dato i verktøymenyen, vil dato fra og dato til settes til prosjektets dato fra og dato til. Dette kan f.eks. benyttes hvis prosjektets gyldighetsdatoer endres. EVRY AS 2013 Side 17 av 36

18 Dato til Dato aktiviteten er gyldig til. Må være innenfor det datointervallet hvor prosjektet er gyldig. Prosjektets Dato til er verdiforslag. Ut fra denne datoen og timeregnskapets perioderegister vil Periode til bli gitt av systemet. Ved å merke av aktuelle rader og velge kommandoen Sett dato i verktøymenyen, vil dato fra og dato til settes til prosjektets dato fra og dato til. Dette kan f.eks. benyttes hvis prosjektets gyldighetsdatoer endres. S Status. Lovlige statuskoder er: Aktiv (N) Åpen for timeføring og fakturering Parkert (P) Åpen for timeføring, parkert for fakturering Sperret (C) Sperret for timeføring og fakturering Bare aktiviteter med status Aktiv (N) vil vise ved vanlig søk. For å søke på parkerte eller aktiviteter som er sperret må du endre søkekriteriet for Status i søkelinjen Arbeidsordreregisteret Arbeidsordre er en dimensjon som kan ha noe av de samme funksjonene som aktivitetene har. Derimot kan arbeidsordren tilknyttes flere egenskaper som gjør prosjektmodulen mer fleksibel enn bare ved å bruke aktiviteter. Hovedforskjellen mellom aktivitet og arbeidsordre er at aktivitetene i utgangspunkt er prosjektuavhengig mens arbeidsordrene alltid er knyttet til ett og bare ett prosjekt. EVRY AS 2013 Side 18 av 36

19 Aktivitet A Aktivitet B Aktivitet C Prosjekt X Prosjekt Y Arbeidsordre X1 Arbeidsordre X2 Arbeidsordre X3 Arbeidsordre Y1 Arbeidsordre Y2 Arbeidsordre Y3 Arbeidsordre kan for eksempel benyttes: som hovedaktiviteter som delprosjekt som arbeidsordre som milepæler Som vi husker kan aktivitetene være tilknyttet følgende egenskaper: om aktiviteten skal faktureres eller ikke om aktiviteten skal ha egen faktureringsregel WBS-tilknytning ifm. kontraktsmodulen om aktiviteten skal tilknyttes ACE Arbeidsordren har følgende egenskaper som kommer i tillegg til eventuelle prosjektilknyttede aktiviteter: egen ordreansvarlig som kan benyttes ifm attestering av timelister pr arbeidsordre EVRY AS 2013 Side 19 av 36

20 egen finansieringskilde/kunde som gir mulighet til å fakturere pr arbeidsordre uavhengig av prosjekt egne faktureringsregler uavhengig av standard faktureringsregler, prosjektets faktureringsregler og aktivitetenes faktureringsregler Definering av arbeidsordre kan utføres på to steder: - I prosjektregisteret, se skillekort Arb.ordre - I menyen, under Arbeidsordre Arbeidsordre kan legges inn på alle prosjekt som er avkrysset for arbeidsordre på kartotekkortet Prosjekt. Arbeidsordre kan også registreres fra et eget skjermbilde. Samme skjermbildet får du ved å zoome i prosjektregistreringsbildet i arbeidsordrebildet. EVRY AS 2013 Side 20 av 36

21 Merk at arbeidsordrene har et eget kommentarfelt nedenfor hvor en kan skrive inn fri tekst. I forbindelse med arbeidsordreregisteret er det muligheter for å skrive ut arbeidsordrene på papir ved hjelp av TS21 Utskrift arbeidsordre: Posisjoner/Roller I et prosjekt vil man ha flere personer som er tilknyttet egne roller eller posisjoner i et prosjekt. Dersom en fra verktøymenyen velger Posisjoner vil man komme inn i et bilde hvor man kan vedlikeholde og spørre på ressurser med spesielle posisjon eller roller i dette prosjektet. Informasjonen som legges inn her beskriver prosjektdeltakernes posisjon i EVRY AS 2013 Side 21 av 36

22 prosjektet evt. på arbeidsordrenivå og kan benyttes til å overstyre ressursens normale timepris ved utfakturering. Ovenfor vises det et eksempel hvor prosjektleder blir avløst etter en gitt tid, samt at registeret påvirker utfakturering med bakgrunn i at vi har satt en bestemt inntektskategori. Posisjon og beskrivelse er felter som for eksempel kan benyttes til: stillingskode stillingstekst De to neste kolonnene kan benyttes til å sette inn avvikende inntektskategorier og fagkoder (faglig rolle) for den enkelte ressurs. Dersom blank inntektskategori vil inntektskategorien fra ressursbildet bli benyttet ved fakturering. Det samme gjelder fagkoden som benyttes blant annet ved koblingskontroll. Prosentkoden angir hvor stor del av total arbeidstid det er planlagt at ressursen skal jobbe på dette prosjektet med denne posisjonen Koblingskontroll Koblingskontrollen i AGRESSO er en mekanisme som kan benyttes for å begrense hvilke ressurser som skal kunne føre timer på: EVRY AS 2013 Side 22 av 36

23 Prosjektet Spesifikke arbeidsordre Spesifikke aktiviteter Hensikten med å opprette en kobling er å tillate ressurser, eller grupper av ressurser, å føre timer på et gitt prosjekt. Koblingene kan spesifiseres direkte for en ressurs, eller ved å benytte kostnadssted, fagkode eller spesielle koblingsgrupper: RESSNR KOSTSTED som relasjon på RESSNR FAGKODE som relasjon på RESSNR KOBLING som relasjon på RESSNR Med andre ord,- vi gir tilgang til den enkelte ressurs eller til en gruppe av ressurser. Dersom vi benytter oss av en relasjon til ressursene, må selvfølgelig de være definert på forhånd. Ved å angi en inntektskategori og en ACE for hver enkelt kobling (rad) vil disse verdiene overstyre ressursens inntektskategori og eventuelt ACE angitt for aktiviteten, og vil komme opp som verdiforslag i timeregistreringen. Dersom koblingskontroll ikke er aktivert for et prosjekt vil dette skjermbildet være låst. Koblingskontrollen har på lik linje med arbeidsordrene et eget frittstående skjermbilde hvor koblingskontroll kan spørres på, legges inn, vedlikeholdes og slettes. EVRY AS 2013 Side 23 av 36

24 2.2.6 Prosjektinfo Det siste kartotekkortet i skjermbildet i prosjektregister er Proj.info. Dette skjermbildet har tre funksjoner: Definere meldingstekst til timeregistrerere Memolinjer til informasjon for prosjektleder eller ressurser som har tilgang til prosjektregisteret Definering av milepæler som kan benyttes ved fakturering med milepælsfunksjonalitet Som en kan se nedenfor vil det som står i meldingsboksen komme opp som informasjon i parentes ved timeføring på prosjektet: EVRY AS 2013 Side 24 av 36

25 EVRY AS 2013 Side 25 av 36

26 3 Timeregistrering og attestering For å kunne utføre timeregistrering er vi avhengig av et sett med basisopplysninger/minimumsopplysninger: Ressurser det vil si at personer som det skal registreres timer på må være opprettet Alle ressurser må være knyttet opp mot en arbeidsplan Prosjektregister alle timer må henføres på et prosjekt Aktivitet og/eller arbeidsordre alle timer må henføres på en aktivitet eller en arbeidsordre. Aktivitet og arbeidsordre er måter å spesifisere hvilken oppgave en utfører på et prosjekt. Tidskoder/lønnarter dvs en lønnsmessig spesifikasjon av timene en registrerer. En må minimum ha en tidskode. Ved bruk av ulike tidskoder kan en spesifisere ulike kostnadsbehandlingsregler og behandling av timer/pluss-tid. Ved bruk av AGRESSO Lønnsmodul vil disse kunne ha direkte innflytelse på den enkelte medarbeiders lønnsutbetaling. I tillegg er vi avhengig av en rekke opplysninger i for bruk mot f. eks hovedboksmodulen. Dette kan være kostnadssteder, ulike konti med konteringsregler osv, regnskapsperioder og timeperioder. 3.1 Timeperioder Som i hovedbok og lønnsmodulen har også time/prosjektmodulen et eget perioderegister, det ligger under Faste registre. EVRY AS 2013 Side 26 av 36

27 Periode er prosjektperiode HBper er hovedboksperioden som timeperioden er tilknyttet Dato fra og dato til settes for perioden. En periode kan ikke ha overlappende dato-intervall Per.navn settes vanligvis til det samme som periode. Dette fordi at funksjonaliteten ved spørring og rapportering gjør det enklere med nummer fremfor tekst. Registrering av timeperioder kan utføres manuelt ved å legge inn en og en rad. Evt. kan man benyttes seg en funksjonalitet i verktøy-menyen, som heter Generer perioder. På bakgrunn av ditt forslag vil Agresso generere perioder for deg, noe som er en fordel med tanke på at det normalt er 52 uker og derav linjer, i et år. (Denne funksjonaliteten kan også benyttes for definering av hovedboksperioder) Følgende skjermbilde fremkommer: EVRY AS 2013 Side 27 av 36

28 Periodelengde settes til uker Antallsfeltet ved siden settes til 1. Det vil si at dersom vi hadde økt det med f.eks. 10, så ville 10 uker i kalenderen blitt 1 uke i Agresso. Start periode er første uke i 2004, dvs hele første uke er Dato fra, NB! ikke fra den , men når den første uka starter, som for uke 1 i 2004 er den Generer til bør være dato for den siste uka i Årsaken til at vi anbefaler å definere opp den siste uka i ettertid, er at da unngår man evt. overlappende datointervall, som lett kan forekomme ellers. Lagre forslaget med F11 og timeperiodene vil fylles ut. Kontroller at forslaget stemmer med hvordan du ønsker det skal se og lagre tilslutt med F Lønnarter For å kunne føre timer må vi minimum ha en tidskode/lønnart. Dette skjermbildet ligger under Faste registre Tidskoder. Dette skjermbildet brukes også for å koble tidskoder fra Time/Prosjekt mot lønnarter og fraværskoder fra AGRESSO Lønn. Tidskodene kan også kobles mot en saldoliste, for eksempel feriedager, sykedager, egenmeldinger, med mer. Disse saldoene kan legges opp slik at den enkelte ressurs selv kan følge med dem. EVRY AS 2013 Side 28 av 36

29 Tidskoder har følgende funksjoner: De kan kobles til lønnartskoder. De kan kobles til fraværskoder. De kan kobles til kontering (prosjekt, arbeidsordre osv). Bokføringsinformasjonen kan fastsettes. Dermed vil systemet angi prosjektet, arbeidsordren osv. som standardverdi når du bruker en bestemt tidskode ved timeregistrering. Den ansatte kan ikke endre disse verdiene. De kobles til registreringsenheter. De kan kobles til saldi. 3.3 Prinsippskisse for timeregistrering/fakturering 1. Timeregistrering 2. Attestasjon 3. Kontroll 4. Bokføring 5. Hovedbok Kostnader 6. Fakturaforslag/ Fakturering 7. Hovedbok og reskontro 8. Faktura EVRY AS 2013 Side 29 av 36

30 1. Den enkelte ansatte registrerer sine egne timer. Skissen her er uavhengig om timene registreres i Office eller på WEB. Enkelte medarbeidere kan også registrere for andre ved å benytte såkalt gruppevis timeregistrering. Når den enkelte medarbeider er ferdig med egne timer markerer vedkommende dette ved å sette en status på timelisten sin. 2. Timer ført på prosjekter markert med attestering må nå gjennomgå en elektronisk attestasjon av overordnet person. Timer ført på prosjekt som skal attesteres vil ikke kunne gjennomgå videre behandling før de er attestert. Attestasjonsansvarlig kan være ressursansvarlig, prosjektleder eller arbeidsordreansvalig. 3. Overordnet person foretar nå en kjøring for kontroll av timelister. Denne jobben kontrollerer timelister og beregner timekostnader for eventuelt seinere bokføring. Timer som skal faktureres blir lagt i register for fakturagrunnlag. Alle timer og utlegg må kjøres likt frem til og med punkt 3 her. Etter at man har kjørt prosessen TS03 Kontroll av timelister og utlegg, så kan man velge frekvens og tidspunktet for hhv bokføring og fakturering, uavhengig av hverandre. 4. Den stiplete linjen mellom 3. og 4. indikerer at dette er noe en ikke er nødt til å gjøre. I midlertid vil alle som ønsker å kostnadsføre kostnader i forbindelse med timeforbruk foreta denne kjøringen. 5. Ved bokføring av kostnader oppdateres saldi på nærmere bestemte konti. 6. Dersom en ønsker å starte fakturering vil en måtte kjøre et fakturaforslag med tilhørende fakturaoppdatering. 7. Dette medfører postering i hovedbok og i kundereskontro. Det vil med andre ord bli generert fakturaposter på de kundene som står som oppdragsgiver på prosjektet. 8. Faktura vil selvfølgelig også bli skrevet ut. I tillegg til punktene nevnt over, vil en ved bruk av Agresso Lønnsmodul ha mulighet for å overføre opplysninger om overtid etc som skal komme til utbetaling over lønn. 3.4 Personlig timeregistrering Skjermbildet for timeregistrering er det samme uansett om man er i Smart Client eller Self Service. EVRY AS 2013 Side 30 av 36

31 3.4.1 Oppsett timeliste Dette skjermbildet styrer hvordan skjermbildet for timeregistrering skal se ut og oppføre seg Vindusalternativer Skjermbildet Vindusalternativer og Distribusjon av vindusalternativer bør benyttes for å gjøre timeregistreringen enklest mulig. EVRY AS 2013 Side 31 av 36

32 3.4.3 Registrering av timer for andre Parameteren TS_DISABLE_DIA styrer om det skal være kontroll på ressnr i skjermbildet for timeregistrering. Dersom denne parameteren er aktivert så kan man endre ressnr, dvs ingen kontroll. Hvis man ønsker å differensiere hvem som skal ha tilgang til å føre timer for andre bruker man Tilgang til distribuert informasjon. <Systemadministrasjon>-<Tilgang til distribuert informasjon>-< Tilgang til distribuert informasjon > For å kunne registrer for andre må man inn i systemadministrasjon- Brukere og roller Tilgang til distribuert informasjon. Her angis firma, grensesnitt, modul og skjermbilde. Det som ligger under Relasjon er det som er lagt opp som relasjoner på Ressursen. Eksempelet under vil være likt for Gruppevis timeregistrering. EVRY AS 2013 Side 32 av 36

33 For å angi hvem som skal kunne registrere for andre så må de aktuelle ressursene ligge inne som relasjoner til den aktuelle begrepsverdien. I eksempelet under så har ressursen 69 anledning til å registrere timer for alle ressurser som er knyttet opp mot relasjonsverdi 100 for begrepet COSTC. Disse ressursene kan nå registrere timer i skjermbildet Personlig timeregistrering for alle (i tillegg til seg selv) som ligger i den aktuelle gruppen. 3.5 Godkjenningsprosess Ved lagring så vil timelister gå til godkjenning dersom det er satt opp arbeidsflyt og prosjektet er definert for godkjenning Arbeidsflyt Prosessen for godkjenning av timelister settes opp slik at den passer den enkelte bedrifts behov, men vil ofte se noenlunde slik ut. I tillegg til selve prosessdefinisjonen er det også andre registre som må settes opp for at den skal fungere. EVRY AS 2013 Side 33 av 36

34 3.5.2 Godkjenning av timelister Godkjenner får melding (epost, varslingsliste og oppgaveliste) om at hun har timelister til godkjenning og foretar selve godkjenning i Self Service. EVRY AS 2013 Side 34 av 36

35 3.6 Prosesser knyttet til timeregistrering TS55 Opprett manglende timelister Bruk denne serverprosessen til å generere en rapport som viser timelister som mangler, og timelister som ikke er levert inn. Ved å merke av i avkryssingsruten Oppdater kan du opprette nye timelister for ressurser som ennå ikke har gjort dette. Timelistene kan så enten sendes rett til kontroll eller sendes til den ansatte i form av et utkast TS52 Lukk timelister Bruk denne serverprosessen til å sperre timelister, slik at ansatte ikke kan foreta endringer. Du kan enten ta denne serverprosessen med i en arbeidsflytprosess, slik at den ansatte ikke kan foreta endringer etter at første godkjenner har godkjent timelisten, eller du kan kjøre serverprosessen fra menyen TS13 Overføring av timelister Bruk denne serverprosessen til å sperre timelister, slik at ansatte ikke kan foreta endringer. Du kan enten ta denne serverprosessen med i en arbeidsflytprosess, slik at den ansatte ikke kan foreta endringer etter at første godkjenner har godkjent timelisten, eller du kan kjøre serverprosessen fra menyen. EVRY AS 2013 Side 35 av 36

36 3.6.4 TS03 Kontroll timelister og utlegg Denne prosessen tar for seg følgende: Kontroll og kostnadsberegning av den enkelte registrerte time Kostnadsberegning på bakgrunn av det som er definert i time/prosjekt Kostnadsberegning med utgangspunkt i lønnsmodulen Kostnadsberegning av innleide konsulenter med satser definert i avtalemodulen Kontroll og overføring av utlegg til utleggsregisteret i time/prosjekt (atsexpenses) For innleide ressurser kan du velge å hente timekostnaden for kostnadselementet BP (Base Pay) fra konsulentens avtale i AGRESSO Avtaleregnskap. For egne ressurser kan tilsvarende lønnskostnad hentes fra AGRESSO Lønnssystem. Eventuell bruk av denne funksjonaliteten styres via systemoppsettet. Serverprosessen kontrollerer timelister og beregner kostnaden for hver enkelt timetransaksjon (for senere bokføring i hovedboken). Timelistene må ligge i registeret for "ikke kontr. poster". Serverprosessen tar tak i samtlige timelister som har status N (normal eller revidert) eller E (tillegg eller rest). Hvis noen timetransaksjoner ikke kan godkjennes p.g.a. ugyldige eller manglende data, vil det bli produsert en liste over transaksjonene med tilhørende feilmelding. Du kan få feil ved f.eks. ugyldig regnskapsperiode manglende kostnadssted eller manglende kostnadsrater NB! Rapporten TS03 vil kun gi deg en rapport dersom det er feil! TS04 Bokføring av godkjente timer Serverprosessen bokfører kostnadene for godkjente timer i hovedboken. Timekostnader beregnes i serverprosessen Kontroll timelister og utlegg (TS03). For å generere kostnadene for overføring til regnskap bestilles serverprosessen Bokføring av godkjente timer (TS04). EVRY AS 2013 Side 36 av 36

37 Timekostnadene konteres i henhold til aktuelle konteringsregler og blir tildelt bilagsnummer for bokføring i hovedboken. Kostnadene blir bokført i regnskap av serverprosessen Import fra forsystemer (GL07) som startes automatisk fra Bokføring av godkjente timer (TS04). Den opprinnelige timetransaksjonen oppdateres med Bokf.bilagsnr og Regn.periode slik at den lett kan knyttes til bilaget i hovedboken som timekostnadene ble bokført på. Du får ikke en kvittering på at serverprosessen Bokføring av godkjente timer (TS04) er avsluttet, med mindre den har gått i feil TS20 Overføring til lønn og fravær Denne serverprosessen overfører registrerte timer fra timelister til lønnssystemet. Kontroller at flagget Utfør oppdatering er krysset av hvis du ønsker at denne serverprosessen skal oppdatere tabeller i AGRESSO Lønn. EVRY AS 2013 Side 37 av 36

38 4 Faktureringsprosessen 4.1 Prosjektregisteret I prosjektregisteret blir det bestemt om prosjektet skal faktureres, hva som skal faktureres og hvordan det skal faktureres. La oss se litt nærmere på hva som gjør at timene blir fakturerbare. For ekstern fakturering trenger vi et kundenummer og gjerne også en ekstern referanse. Vi må også ha en faktureringsregel. Ovenfor vises et prosjekt hvor en har benyttet en eksisterende standard regel, dvs at den ikke er prosjektspesifikk. Faktureringsregler kan bygges på 4 nivåer: Standard faktureringsregler Hovedprosjektspesifikke faktureringsregler Prosjektspesifikke faktureringsregler Arbeidsordrespesifikke faktureringsregler EVRY AS 2013 Side 38 av 36

39 4.1.1 Standard faktureringsregler Standard faktureringsregler kan settes opp i menypunktet under faste registre. Regelen over inneholder fakturaelementene timer, utlegg og fastpris, hvor timeprisen hentes fra prislisten kalt GENERAL. Denne er aktuell for prosjekter som skal fakturere både timehonorarer, reiseutlegg og evt. fastprisoppdrag i samme faktura. Timeprisen hentes fra en felles prisliste, men kan overstyres på enkelte aktiviteter i prosjektet. Feltforklaringer: Felt Enhet Beskrivelse Enhet på timer som skal faktureres (gjelder kun for type Timer). Timer Tiden faktureres på timebasis. Når ressurser registrerer timer for et fakturerbart prosjekt, må de spesifisere hvor mange av timene som er fakturerbare. Dager Tiden faktureres på dagsbasis. Når ressurser registrerer arbeidsdager for et fakturerbart prosjekt, må de spesifisere hvor mange av dagene som er fakturerbare. Uker Tiden faktureres på ukesbasis. Når ressurser registrerer arbeidsuker som er fakturerbare, må de spesifisere hvor mange av ukene som er EVRY AS 2013 Side 39 av 36

40 fakturerbare. Fastpris Timer skal ikke faktureres (fastprisoppdrag). Tidstransaksjoner vil uansett overføres med Status P (Parkert), og pris og inntekt vil kalkuleres slik at prosjektlederen har en oversikt over tid og forventet inntekt som om de var beregnet på timer, dager og uker. Tiden kan på et senere tidspunkt faktureres ved å endre transaksjonens status fra P til N. Radene vil velges neste gang serverprosessen Fakturaforslag (TS01) kjøres. De blir fakturert med satsen kalkulert av serverprosessen Kontroll timelister og utlegg (TS03). NB! Prisen endres ikke i forhold til hvilken faktureringsenhet som er brukt. Dette vil f.eks. si at hvis timer skal faktureres daglig, må prislisten som brukes inneholde priser pr dag. Beløpsgrense Grensen for faktureringsbeløp (gjelder kun timetransaksjoner).definerer maksimalt fakturerbart beløp i prosjektets valuta. Etter at grensen er nådd, vil timer fortsatt faktureres, men radene vil vises på en varslingsliste når serverprosessen Faktureringsforslag (TS01) kjøres. Intervall Start Fakturaintervaller kan defineres i eget skjermbilde under faste registre. Intervaller kan f.eks være 3,5,10. Hvis det er utført 7 timer vil da 10 bli fakturert. Start fakturering (gjelder bare timer). Angir hvor mange frie timer som kan arbeides før prosjektet faktureres. Alle timer blir fakturert, men timene kommer ikke med på et fakturaforslag før grensen passeres. Dersom man ønsker at noen timer skal være gratis for kunden, bør man velge to forskjellige prislister i mengde-feltet som er beskrevet lengre ned. Tabellfelt: Felt Beskrivelse EVRY AS 2013 Side 40 av 36

41 KP PL Kostplussflagget som angir at systemet skal øke det fakturerbare beløpet i henhold til regelen som er definert i Kostpluss. Prisliste (gjelder bare timer). Her legger du inn prislisten som skal benyttes for denne faktureringsregelen. Prislister legges opp i skjermbildet Prisliste. Merk at prosjekt- eller ordrespesifikke priser definert i verktøykommandoen Prisliste fra dette skjermbildet eller bildet Arbeidsordre alltid vil overstyre priser fra prislisten på faktureringsregelen. Priser vil heller ikke justeres i henhold til hvilken faktureringsenhet som er valgt, så det er viktig at det prosjekt som f.eks skal faktureres i dagrater knyttes til en prisliste med dagrater. OP Formel In.fak Egen prisliste for arbeidsordren. Ved forhåndsdefinerte formler, kan de benyttes her for den avanserte formen for utfakturering. Vanligvis benyttes ved utleggsfakturering, hvor man ønsker å legge på et administrasjonsgebyr eller legge på en prosent. Inntektsfaktor. Angir hvordan lønnarten på timetransaksjonen skal påvirke prisen. For eksempel kan du bestemme at en fakturerbar timetransaksjon på lønnart 150 (50% overtid) skal gi en timepris på 150% av normal pris. Inntektsfaktor-matriser må legges inn i skjermbildet Inntektsfaktor lønnart. Lønnart er også et element i prislisten, så ulike rater per lønnart kan også legges opp her. Mengde fra/til Element Ved hjelp av mengde-muligheten, kan man definere opp forskjellige prislister som skal gjelde for en mengde av timer. F.eks. at de 100 første timene skal være billigere enn de øvrige. En prisliste kan også inneha null i pris, slik at gratis-timer er mulig. Hvilke fakturaelementer som finnes spesifiseres i eget skjermbilde under menypunkt faste registre. Elementene angir hva som kan faktureres på dette EVRY AS 2013 Side 41 av 36

42 prosjektet. Fakturaen blir gruppert iht disse elementene. Ulike prosjektrelaterte kostnader som arbeidstimer, forbruk av artikler og utlegg kan registreres og hentes fra ulike deler av AGRESSO og faktureres på én og samme faktura. Inntektskontoen er definert i skjermbildet Kontering inntektsposter. Timer Timetransaksjoner fra AGRESSO Time/ Prosjekt/Fakturering kan faktureres. Fakturerbart antall timer overføres til fakturagrunnlaget sammen med timepris når serverprosessen Kontroll timelister og utlegg (TS03) kjøres. Utlegg Prosjektutlegg registrert i andre moduler av AGRESSO (f.eks. Reisereskontro og Hovedbok) kan overføres som fakturagrunnlag i AGRESSO Time/Prosjekt/Fakturering og viderefaktureres i denne modulen. Det er definisjonen av saldotabellen EXPENSES som bestemmer hvilke hovedbokstransaksjoner som fanges opp av faktureringssystemet. Hvis denne saldotabellen er aktivert, vil alle transaksjoner som oppfyller kriteriene i saldotabellen overføres til registeret for åpne utlegg. Serverprosessen Kontroll timelister og utlegg (TS03) legger alle fakturerbare utlegg over i fakturagrunnlagsregisteret og beregner eventuelle tillegg. Samtidig overføres utlegget til registeret for historiske utlegg. Både åpne og historiske utlegg kan spørres på i skjermbildet Utleggsposter. Fastpris Fastpriser er fakturerbare beløp som skal registreres direkte inn i fakturagrunnlaget (ikke via et forsystem). Dette kan f.eks. være installasjonsutgifter, á konto-beløp, kvartalsutgifter eller annen tilfeldig fakturering. Fastpris kan også benyttes til å sette opp en betalingsplan med ulike forfallsdatoer gjennom prosjektets levetid. Artikkel Fakturering av artikler fra AGRESSOs logistikkmoduler. Interne lageruttak, innkjøpsordre og salgsordre som er merket med en prosjektkode, kan overføres til fakturagrunnlaget slik at prosjektkunden faktureres for de forbrukte artiklene. Diverse Diverse transaksjoner. Ved å definere Diverse i faktureringsregelen, kan du registrere manuelle transaksjoner i skjermbildet Fakturagrunnlag. Funksjonen EVRY AS 2013 Side 42 av 36

43 er den samme som i Fastpris, men du kan også spesifisere ulike konteringsregler for inntekt. Fast Styrer valutaen ved fakturerbare utlegg (Gjelder bare utlegg). Utleggene skal faktureres i prosjektets valuta. Utleggene faktureres i den valutaen de er bokført med i hovedboken. S Status på fakturatypen. Gyldige verdier er: N P (Normal). Fakturatypen er aktiv og vil benyttes ved fakturering. (Parkert). Fakturatypen er midlertidig sperret og vil ikke benyttes. Hvis prosjektet skal faktureres etter en egen faktureringsregel velges fakt.regel PROSJEKT, som vist nedenfor Faktureringsregler i prosjektregisteret To skillekort gir informasjon om prosjektets faktureringsregler. I Faktinfo setter man opp info om fakturaen, mens i Fakt.regel spesifiseres hvordan ulike elementer skal faktureres. Hvis prosjektet har egne faktureringsregler, og ikke benytter hovedprosjektets eller standard regler, vil du også kunne endre faktureringsregelen her. EVRY AS 2013 Side 43 av 36

44 Feltforklaringer: Felt Fakt.stat Beskrivelse Faktureringsstatus. Fakturerbar Prosjektet er fakturerbart. Ikke fakturerbar Prosjektet er ikke fakturerbart. Ingen fakturaforslag vil genereres for dette prosjektet. Avsluttet Prosjektet er ferdigfakturert, og vil ikke kunne faktureres videre. Sluttfaktura Prosjektet er avsluttet, og er klart til sluttfakturering. Egen faktura Angir om prosjektet skal skrives ut på egen faktura eller ikke. Prosjektet skal skrives ut på egen faktura. Selv om fakturaen bestilles for dette prosjektets hovedprosjekt, vil alle detaljrader ført på dette prosjektet komme ut på en egen faktura. Prosjektet skal ikke skrives ut på egen faktura. Detaljradene vil inngå i fakturaen for hovedprosjektet, og all fakturainformasjon (inkludert EVRY AS 2013 Side 44 av 36

45 kundenr) vil hentes fra hovedprosjektet. Hvis du lagrer et prosjekt som ikke har angitt egen faktura, må du bekrefte at prosjektet skal samlefaktureres (ikke skrives på egen faktura) før prosjektet lagres. Hvis du velger egen faktura, vil du få tilgang til flere felter der du kan bestemme hvordan fakturaen skal se ut. Fakt. spes Fakturaspesifikasjon. Angir hvilken faktura som skal benyttes. Alternativer er: Komprimert faktura Fakturaforsiden vil ikke inneholde detaljer. Detaljert faktura Fakturaforsiden vil inneholde opplysninger som navn, beskrivelse og timeperiode. AV Bet.beting Avgiftskode. Hvis en kode angis her vil denne avgiftskoden gjelde for hele fakturaen (andre avgiftskoder vil overstyres). Hvis feltet er blankt vil koden som er angitt på transaksjonen gjelde. Normalt så benyttes man seg av skjermbildet Kontering Inntektsposter for å behandle avgiftsregleverket. Betalingsbetingelse. Forslag vil være den betalingsbetingelsen som er definert for kunden i skjermbildet Kunderegisteret, men denne kan overstyres på fakturaen ved å legge inn en ny betingelse i dette feltet. Topptekst Topptekst på fakturaen (fritt tekstfelt). Bunntekst Bunntekst på fakturaen (fritt tekstfelt). 4.2 Fakturagrunnlag for timer, utlegg, salgsordre og fastpris Skjermbildet fakturagrunnlag viser timer/utlegg o.l. som er klar for fakturering. Skjermbildet han hentes fram: via verktøy når man er i prosjektregisterbildet fra menyen (da får man fram det som skal faktureres for alle prosjekter) EVRY AS 2013 Side 45 av 36

46 Feltforklaringer: Felt Arb.Ordre Prosjekt Aktivitet Element Beskrivelse Angir hvilken arbeidsordre fakturalinjen gjelder. Feltet kan være blankt for nye rader som legges inn, dersom prosjektet ikke krever det. Angir hvilket prosjekt faktureringslinjen bokføres på. Feltet må inneholde en verdi. Fylles automatisk ut hvis det angis en arbeidsordre. Angir hvilken aktivitet faktureringsregelen gjelder. Feltet kan være blankt for nye rader som legges inn, dersom prosjektet ikke krever det. Fakturaelement. Angir type fakturagrunnlag. Rader av samme type grupperes sammen på fakturaen, og det samme gjelder inntekt som det er kontert for. Nye rader som skal legges inn i dette skjermbildet, må være faste priser (en annen type enn Timer, Utlegg eller Artikler). Prosjektets/arbeidsorderens faktureringsregel må også inneholde en linje som spesifiserer at elementet er fakturerbart. ACE Hvilken ACE som skal faktureres. Beskrivelse Faktureringslinjens beskrivelse. Kan endres både for nye og eksisterende rader. EVRY AS 2013 Side 46 av 36

47 Val Valutakode. Er alltid satt til prosjektets valuta. Unntak fra dette ved utlegg der flagget Faste ikke er krysset av. Dette betyr at utlegget må faktureres i den opprinnelige fakturaen som det ble bokført i. Timer og utlegg omberegnes til prosjektets valuta av serverprosessen Kontroll timelister og utlegg (TS03). Rader for faste priser som legges direkte inn i dette skjermbildet, vil alltid gis den samme valutakoden som prosjektet. Valutabeløp Valutabeløpet som skal faktureres. Enhet Gjelder kun tidsrader. Tidsenheter som skal faktureres (gjelder kun Type Timer). Timer Tid faktureres på timebasis Dager Tid faktureres på daglig basis Uker Tid faktureres på ukentlig basis Fast pris: Tid skal ikke faktureres (prosjekt med fast pris). Pris og inntekt er blitt beregnet i henhold til faktureringsregelen, men er blitt overført til fakturagrunnlaget med status P (Parkert). Status for disse linjene må være satt til N (Aktiv) slik at det er mulig å fakturere dem. Antall Pris Antall tidsenheter (timer, dager eller uker) som skal faktureres. Gjelder kun tidsrader. Dette feltet kan endres. Pris pr. tidsenhet. Gjelder kun tidsrader og kan endres. % Prosentandel av totalbeløpet som skal faktureres når det neste faktureringsforslaget kjøres. Eksempel: 40 % av en total fastpris på skal faktureres. I %-kolonnen registreres en fastprislinje med 40.0 %, og i kolonnen Val.beløp registreres Verdien i kolonnen Faktureres skal bli Etter fakturering blir EVRY AS 2013 Side 47 av 36

48 verdien i kolonnen Fakturert, mens kolonnen Faktureres settes til null. Hvis du ønsker å fakturere ytterligere 20 % i neste faktureringsrunde, økes %- kolonnen fra 40 til 60 %. Verdien i kolonnen Faktureres blir nå Forfall Faktureres Fakturert Forfallsdato. Når serverprosessen Faktureringsforslag (TS01) kjøres, vil kun de radene der forfallsdato er blank eller tidligere enn denne datoen bli tatt med. Beløp som er klart for fakturering på denne raden. Feltet kan endres for alle rader. Beløp som hittil er blitt fakturert på denne raden. T. Per Hvilken tidsperiode raden gjelder. For tidsrader vil dette være den aktuelle timelisteperioden. For utlegg vil tidsperioden beregnes i henhold til Dato fra for den konteringsperioden utleggene er bokført. For fastprislinjer legges perioden inn manuelt. Ressurs I Ressurs-ID for den ressursen som har registrert timer. Faktureringsstatus. N R P Faktureringslinjen er klar for fakturering. Linjen er på et faktureringsforslag. Linjen er parkert. S Status N P C (Aktiv). Faktureringslinjen er klar for fakturering. (Parkert). (Sperret) Rekalkulere time- og produktpris Prisene vedlikeholdes i et eget skjermbilde under menypunktet Inntekter. EVRY AS 2013 Side 48 av 36

49 Dersom prisene er endret etter at timene er kontrollert vha TS03, og man ønsker de nye prisene på fakturaen, må serverprosessen TS29 Rekalkulere timepriser kjøres for å oppdatere fakturagrunnlaget. Kun transaksjonslinjer som ligger i skjermbildet Fakturagrunnlaget med status N og P kan rekalkuleres. Serverprosessen skaper ingen utskrift. Feltforklaringer: Felt Beskrivelse Dato fakturering for Et kriterie for utplukk av rader som skal være med i rekalkuleringen. Kun rader som har dato lik, har blank i dato eller har en tidligere dato blir tatt med. Prosjekt Hvilke prosjekter som skal være med. * kan benyttes. Arbeidsordre Hvilke arbeidsordre som skal være med. * kan benyttes. Kundenr fra Hvilke kundenr som skal være med, så kan man velge ut et intervall, hvor fra og med kundenr settes her. EVRY AS 2013 Side 49 av 36

50 Kundenr til Til og med kundenr. Timeperiode fra Hvilke timeperioder som skal være, timeperiode fra og med. Timeperiode til Kostnadssted ACE Omberegn timer Omberegn artikler Omberegn utlegg Til og med timeperiode. Hvilke kostnadssteder som skal være med. * kan benyttes. Hvilke ACE-koder som skal være med. * kan benyttes. Skal timer rekalkuleres? Skal artikler rekalkuleres? Skal utlegg rekalkuleres? Fakturaplan Fakturaplan (verktøymeny fra prosjektregister) er et alternativt bilde for eksempelvis fakturering av fastprisoppdrag. Dette bildet gir mulighet for mer komplekse faktureringsplaner. Man har også her mulighet til å legge opp en fakturaplan iht milepæler, dersom det skulle være ønskelig. Som vi tidligere har sett, kan man i skillekortet Proj.info definere opp milepæler. Disse verdiene kan senere benyttes her, ved å sette opp en faktureringsplan med datoer, milepæler og beløp for faktureringen. Feltforklaringer: Felt Beskrivelse EVRY AS 2013 Side 50 av 36

51 Arbeidsordre Prosjekt Fakturaplan Element Val.beløp Aktivitet Hvilken arbeidsordre skal man lage planen for? Kan være blankt dersom prosjektet ikke krever det. Fylles ut automatisk dersom arbeidsordre, hvis ikke må prosjektet fylles ut. Angi et nummer for planen For hvilket element skal man lage en fakturaplan? Fyll inn totalsummen for planen. For hvilke aktiviteter gjelder planen? Dato fakturering for Ved bestilling av fakturaforslag, så kontrolleres det mot dato satt i dette feltet. Prosent Kontrolleres mot fremdriftsregistrering Timer benyttet Milepæl Val.beløp % av totalbeløpet Tekst FN T.per Status Her kan man sette et krav om antall timer som må ha medgått før fakturering kan skje. Milepælene må være definert på forhånd i prosjektregisteret. Denne kolonne eller neste må fylles ut! Her settes planens beløp i kroner. Denne kolonne eller den forrige må fylles ut! Her lager man en plan med prosent og fakturabeløpet blir utregnet. Fritekst for planen FordelingsNøkkel. Dersom man ønsker å periodisere inntektene fra planen kan man sette inn fordelingen her. For hvilken timeperiode gjelder planen. Dette er de samme statusene som i fakturagrunnlaget. En fakturaplan som blir definert opp vil fremkomme i fakturagrunnlaget som gråe rader. Radene fra en plan kan ikke endres i fakturagrunnlaget. EVRY AS 2013 Side 51 av 36

52 Fakturaplan er ikke i utstrakt bruk. Dette har nok sammenhengen med at det er litt arbeid med å definere en plan, og fremtidsplanlegging er ikke alltid like lett. Fordelen med en plan er fravær av bekymring for feilfakturering, med tanke på beløp, og sikre at du hele tiden har en oversikt i fakturagrunnlaget. 4.3 Fakturaforslag TS01 genererer et fakturaforslag som kan ajourholdes før endelig fakturering finner sted. Opplysningene hentes fra fakturagrunnlagsregisteret. Ved å krysse av for parameter Fakturautskrift så får man utskrift av en testfaktura, den er da lik hvordan den reelle fakturaen vil være. Sentrale feltforklaringer: Felt Buntnummer Beskrivelse Foreslår ÅÅMMDDn. Et unikt nummer for faktureringsforslag som brukes ved spørring, oppdatering, bekreftelse og sletting. Dato for Kun faktureringslinjer der forfallsdatoen i skjermbildet Fakturagrunnlag er EVRY AS 2013 Side 52 av 36

53 fakturering Prosjekt tidligere enn denne datoen, eller der feltet er blankt, vil tas med i faktureringsforslaget. Utvalg av prosjekter som skal være med på faktureringsforslaget. Forslag kan være * (alle prosjekter). Hvis prosjektet også er et hovedprosjekt, vil alle underprosjektene tas med. Arbeidsordre Arbeidsordre som skal tas med på faktureringsforslaget. Forslag kan være * (alle arbeidsordre). Prosjektleder Kundenr fra Angi hvilke prosjektledere som skal være med, fremfor å angi prosjekt eller arbeidsordre. Det laveste kundenummeret som skal tas med på faktureringsforslaget. Denne grensen gjelder kun prosjektets hovedkunde og brukes ikke i finansiering. Forslag kan være 0. Kundenr til Det høyeste kundenummeret som skal tas med på faktureringsforslaget. Denne grensen gjelder kun prosjektets hovedkunde og brukes ikke i finansiering. Forslag kan være Kostnadssted Utvalg av prosjekter med hensyn til prosjektenes kostnadssted. Forslag kan være * (alle kostnadssteder). Timeperiode Styrer hvilke transaksjoner som skal tas med på forslaget. Timetransaksjoner registrert for timeperioder til og med denne perioden. Utleggsposter bokført i perioder til og med denne timeperiodens regnskapsperiode. Relasjon Relasjon til prosjekt. Kan benyttes til å begrense utvalget av prosjekter som faktureringsforslag skal genereres for. Kombinasjonsboksen viser alle begreper som er relatert EVRY AS 2013 Side 53 av 36

54 til prosjektbegrepet (PROSJEKT (B0)). Hvis relasjon ikke skal benyttes, må du angi Blank. Relasjonsverdi Fakturadato Kun prosjekter som er relatert til denne verdien, vil tas med på forslaget. Kombinasjonsboksen viser gyldige begrepsverdier for begrepet angitt i parameteren Relasjon. Hvis relasjonsfeltet er Blankt, ignoreres parameteren. Forslag kan være * (alle). Fakturadato som skal trykkes på fakturaen. Denne parameteren brukes ved beregning av forfallsdato sammen med betalingsbetingelseskoden Godkjenning av fakturaforslag Dersom det er satt opp arbeidsflyt på fakturaforslaget så vil godkjenner få fakturaforslaget opp til godkjenning i Self Service. Godkjenner har i dette bildet mulighet for å endre på grunnlaget eller legge inn tekster Ajourhold faktureringsforslag Det er to spørrebilder for ajourhold fakturaforslag: Åpne fakturaforslag Ajourhold fakturaforslag EVRY AS 2013 Side 54 av 36

55 I skjermbildet åpne fakturaforslag får man en rask og enkel status på forslaget. Dette er anbefalt benyttet dersom det er flere personer som skal kjøre fakturaprosessene, samt i forbindelse med periodeavslutning og avstemmingsarbeidet. Skjermbildet ajourhold fakturaforslag viser radene som er generert fra TS01. Du kan oppdatere informasjon om hver faktura og hver enkelt fakturapost. Ved å endre status på enkelte rader eller på alle radene kan du styre den videre behandling av postene. På den måten avgjør du hvilke poster fra forslaget som skal være med på den endelige fakturaen. Du kan også korrigere fakturabeløpet for hver enkelt post. Hvis vi tar en titt på fakturagrunnlaget nå, ser vi at faktureringstatusen (I) har endret seg fra N til R som forteller oss at linjene er med på et fakturaforslag. Feltforklaringer til faktureringsforslaget: Felt Beskrivelse Buntnummer Oppgi buntnummer i henhold til fakturaforslag. EVRY AS 2013 Side 55 av 36

56 Arbeidsordre Oppgi eventuelt arbeidsordrenummer for poster som ønskes endret. Prosjekt Kundenr Kontakt Ekstern ref. Pro.leder Oppgi prosjektnummer for poster som ønskes endret. Hentes fra bunten. Hentes fra prosjektregister. Kan endres. Hentes fra prosjektregister. Kan endres. Hentes fra prosjektregister. Kan endres. Fakt.hode Fakturahode. Fri tekst (maks 120 posisjoner) vil vises som tilleggsinformasjon på fakturaen. Bet. beting FE Betalingsbetingelse fra prosjektet. Fakturaelement. En av følgende transaksjonstyper: H E F Timer. Utlegg. Fastpris. Kan ikke endres. Arb.ordre Aktivitet Ressnr S Arbeidsordre. Kan ikke endres. Aktivitet. Kan ikke endres. Ressursnummer. Kan ikke endres. Faktureringsstatus. N Aktiv. Posten vil bli lagt tilbake som fakturerbar; men blir ikke fakturert før ved nytt faktureringsforslag. P Parkert. Posten vil bli lagt tilbake som fakturerbar, men vil være midlertidig EVRY AS 2013 Side 56 av 36

57 parkert. Blir ikke fakturert før status oppheves manuelt og nytt faktureringsforslag bestilles. C Sperret. Postene skal ikke faktureres; postene blir overført til historisk register uten å bli fakturert. T Avsluttet. Postene er ikke fakturerbare i henhold til faktureringsregelen. Status T blir kun satt automatisk. I Fakturering. Postene blir fakturert ved bestilling av serverprosessen Fakturering (TS02). Du kan ikke endre status tilbake til I fra en annen statuskode (nytt faktureringsforslag må bestilles). Status kan endres til N, P eller C. Du kan ikke endre status fra T til en annen statuskode. Du kan ikke endre status til I eller T Zoom på linjer i faktureringsforslag Bilder viser en mer detaljert opplysninger på de enkelte linjene. Feltene med hvit bakgrunn kan endres. For komme inn i zoom-modus, dobbeltklikker man på en rad, eller man står på ønsket rad og trykker på forstørrelsesglasset, eller man står på ønsket rad og trykker Alt + F6. EVRY AS 2013 Side 57 av 36

58 4.4 Sletting av fakturaforslag Dersom et helt fakturaforslag skal forkastes kan dette gjøres ved å kjøre dette menypunktet. 4.5 Fakturering Når fakturapostene er ferdig behandlet kan selve fakturering foretas. EVRY AS 2013 Side 58 av 36

59 Serverprosessen som settes i gang ovenfor gjør følgende: Skriver ut faktura (TS02A) og fakturadetaljer (TS02B) Oppdaterer timetransaksjonsregisteret med inntekter Setter i gang GL07 for bokføring i hovedbok Eksempel på fakturautskrift: EVRY AS 2013 Side 59 av 36

60 EVRY AS 2013 Side 60 av 36

61 Eksempel på fakturajournal: EVRY AS 2013 Side 61 av 36

62 La oss ta en titt på de forskjellige registrene i prosjektmodulen som blir berørt av faktureringen: Timetransaksjonsregisteret: Her ser vi at faktureringsstatus (I) har oppdatert seg med status I. Videre er det nå kommet beløp i kolonnen for Fakt.beløp. Fakturerte detaljer: Her vil kun radene bli oppdatert når de er endelig fakturert. Spørring bilag i Hovedbok: Spørring i Kundereskontro, Åpne og Historiske poster pr kunder: Kreditering av faktura Agresso Time/Prosjekt/Fakturering har også funksjonalitet for kreditering av fakturaer: TS25 Kreditering av faktura. EVRY AS 2013 Side 62 av 36

63 Denne serverprosessen kan kreditere faktura som er kjørt. Det skrives ut en kreditnota, og de fakturerte detaljradene kan enten bokføres tilbake til fakturagrunnlaget som åpne poster eller merkes som utfakturerte. Parametrene Bokfør og Oppdatér fakturagrunnlag (skjult i standard) er sentrale i denne sammenheng. Vi har dermed følgende muligheter for krediteringer i modulen: TS25 Kreditering av faktura som tar hele fakturaer Krediteringer av timer i timeregistreringen (periodisk, personlig, gruppevis) Benytte fastpriselementer Dersom systemparameteren TS25_AUTO_MATCH er aktivert, kan man samtidig få fakturaen og dens kreditnota automatisk utlignet i kundereskontro. Dersom parameteren ikke er aktivert, må man selv utligne fakturaen og kreditnotaen i kundereskontro i ettertid Periodisering av timer/utlegg/fastpris Serverprosessen TS12 Periodisering timer/utlegg/fastpris foretar periodisering av forventede inntekter fra grunnlaget, som enda ikke er fakturert kunden. EVRY AS 2013 Side 63 av 36

64 Serverprosessen foretar periodisering av forventede inntekter fra alle inntektselementer (timer, utlegg og faste priser) som ennå ikke er fakturert kunden. Opplysninger om fakturerbare timer, utlegg og fastpris hentes fra fakturagrunnlaget. Poster som er sperret for fakturering (status C) vil ikke periodiseres. Selve bokføringen utføres av serverprosessen Innlesing forsystemtransaksjoner (GL07) som startes automatisk hvis parameteren Bokfør er avkrysset ( = bokføring). Rapporten kan bestilles fra en spesifikk regnskapsperiode eller et spesifikt regnskapsperiodeintervall. På denne måte trenger du ikke reversere rader manuelt. Dog er det anbefalt å bestille med reverseringsperiode. Det genereres en liste som viser alle periodiserte poster pr prosjekt. Dette bør være en prosess som utføres helt til slutt i en rutine for periodeavslutning. Det er en risiko at man kan periodiserer grunnlaget og fakturere i en og samme periode. EVRY AS 2013 Side 64 av 36

65 5 Utleggsfakturering 5.1 Utleggsfakturerings prosessen Systemskisse Agresso har funksjonalitet for å viderefakturere utlegg man har hatt ifm et prosjekt. Følgende illustrasjon viser hvordan et utlegg fra å være en kostnad blir viderefakturert fra time/prosjekt/fakturering: KOSTNAD KOSTNAD KOSTNAD KOSTNAD KOSTNAD KOSTNAD Hovedbok Lev.reskontro Reisereskontro Innkjøp Avtaleregnskap Kontraktsregnskap BOKFØRING UTLEGGSREGISTER TS Status = N / P FAKTURAGRUNNLAG INNTEKT Faktureringselement UTLEGG Først av alt må vi sørge for at den faktureringsregel som benyttes på prosjektet kan videre fakturere utlegg. Det sikres ved at prosjektet har fakturaelementet Utlegg (Expenses) i faktureringsregelen. EVRY AS 2013 Side 65 av 36

66 5.1.3 Bokføring av utleggsfaktura For at et utlegg skal kunne faktureres må minimum prosjekt og aktivitet/arbeidsordre angis. I tillegg må dimensjonen Utlegg ha verdien N eller P. Ved N vil utlegget være klart for fakturering omgående. Ved P vil utlegget kunne faktureres men først når verdien er endret til N. Ved Utlegg lik C (eller andre verdier utenom N og P) vil utlegget ikke bli viderefakturert. Det er i tillegg en vanlig anbefaling at man krever at bilaget er en leverandørfaktura. Ved å sette dette som et krav, unngår man at evt. omposteringsbilag eller feilposteringer kommer over i fakturagrunnlaget og lager støy og hindringer. Kryss av i Dim7, så ser man at det er ført korrekt! Utleggsposter Du kan endre status og tekst på utlegg som ennå ikke er fakturert i prosjektmodulen. Statuskoden angir om posten skal kunne tas med på faktureringsforslag eller om den skal parkeres inntil videre. Åpne utleggsposter som ikke skal faktureres, kan sperres i dette skjermbildet og senere overføres direkte til historikk. EVRY AS 2013 Side 66 av 36

67 Feltforklaringer: Felt T Beskrivelse Hvilket transaksjonsregister utleggsposten er hentet fra. A TS03). Åpne poster (utlegg som ennå ikke er blitt overført til fakturagrunnlaget B Historiske poster (utlegg som er blitt overført til fakturagrunnlaget og konteringstransaksjoner som er bokført som utlegg, men som er ikkefakturerbare i henhold til faktureringsregelen). FE Prosjekt Fakturaelement. Alltid E i dette skjermbilde. Prosjekt som ble belastet for utlegget. Arb.ordre Arbeidsordren som medførte utlegget. Aktivitet Lev.nr S Aktiviteten som medførte utlegget. Leverandøren (f.eks ressursens leverandørnummer) som medførte utlegget. For eksempel reiseutgifter for en gitt ressurs. Status. Denne statusen overføres fra hovedboken til utleggsregisteret via konteringsdimensjonen for faktureringsstatus (UTLEGG (B4)). For åpne poster (fra register A) kan statuskoden endres for å styre fakturering av utlegget. N P C Aktiv (fakturerbar). Parkert (kommer ikke med på faktureringsforslag). Sperret (skal ikke faktureres). EVRY AS 2013 Side 67 av 36

68 I Faktureringsstatus N R Er ikke med på fakturaforslag. Er med på fakturaforslag. Statuskoder for utlegg i register B-Historiske poster: I C T Postene er fakturert. Postene er sperret på fakturaforslaget og ikke fakturert. Postene er ikke fakturerbare i henhold til faktureringsregelen. Periode Bilagsnr Tekst Beløp Regnskapsperioden utlegget ble bokført i hovedboken. Perioden styrer når utlegget blir med på fakturaforslag. Bilagsnummer på hovedbokstransaksjonen. Bilagstekst. Teksten kan endres for åpne poster (register A). Utleggsbeløp i firmaets valuta. Følgende felt kan i tillegg hentes ved Oppsett spørring: Felt Beskrivelse # Sekvensnummer for poster i bilaget. Val Val.beløp Konto Koststed BA AV Bilagsdato Valutakode. Valutabeløp. Konto utlegget ble bokført på. Kostnadssted utlegget ble bokført på. Bilagsart. Avgiftskode. Bilagsdato utlegget ble bokført. EVRY AS 2013 Side 68 av 36

69 Oppdatert Bruker Dato for siste oppdatering. Brukeren som utførte den siste oppdateringen. ## Her gis nå ekstra informasjon i saldotabellen om hvor mange transaksjoner som er inkorporert i den aggregerte saldoen. Poster som ligger i dette registeret som tilfredsstiller kriteriene for videre fakturering vil bli tatt med ved neste faktureringsforslag/fakturering. Kjør TS03 Kontroll av timelister og utlegg for å overføre posteringslinjen med status N til fakturagrunnlaget. Utleggspostene er nå overført til B-registeret: Vi ser nå at utleggsposten som har havnet i faktureringsgrunnlaget, klar for viderefakturering: EVRY AS 2013 Side 69 av 36

70 6 Prosjektoppfølging Til sist i denne dokumentasjonen tar vi et overblikk over hvilke spørrebilder som er tilgjengelig og som kan benyttes ifm prosjektoppfølgingen. Spørringene nedenfor viser hvilke standard spørremuligheter som finnes i AGRESSO. Dog så anbefales det at man definerer opp egne saldotabeller som er tilpasset din virksomhet. 6.1 Spørrebilder Timetransaksjonsregisteret I dette bildet vises kalkulatoriske kostnader og kalkulatoriske/reelle inntekter ifm timeføringen: Fakturerte detaljer I dette bildet viser hva som er fakturert på det enkelte prosjekt. Bildet er ikke begrenset til bare å gjelde timetransaksjoner, men innholder faktureringslinjer også for andre fakturaelementer som fastpris og utlegg. EVRY AS 2013 Side 70 av 36

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller

Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller Basis roller ABASIS CBASIS RBASIS ABASIS: Basis- og spørretilganger i Smart Client (SC) CBASIS: Basisspørretilganger i Selfservice (web) RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger Basisrolle til Agresso

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Innhold... 4. 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Innhold... 4 1.2 Forutsetninger... 4 2 LØNNARTER/LØNNARTSKATALOG... 5 2.1 Lønnart... 5 2.1.1 Feltforklaring... 6 2.1.2 Andre styringsfelter... 11 2.1.3 Utregningsregel

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR...

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 FORUTSETNINGER... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... 8 4.1 FRAVÆRSREGISTRERING... 8 4.2 FRAVÆRSREGISTRERING

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Datakontrollroller: se siste punkt i denne oversikten.

Datakontrollroller: se siste punkt i denne oversikten. Rollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Generelt om rollestrukturen Agresso er tilgjengelig i to ulike grensesnitt: Smart Client (tykk klient) og Self Service (web). Samme bruker kan

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen?

Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Hvordan lykkes med refusjonsprosessen? Refusjonsprosessen Hvem er jeg, Jostein Hole? Arbeid:

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 25.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder: Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende er vedtatt vedr. skattefrie

Detaljer

Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014. Tips Inngående faktura på arbeidsflyt

Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014. Tips Inngående faktura på arbeidsflyt Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014 Tips Inngående faktura på arbeidsflyt Frode Dammen Tyssebotn Siviløkonom Seniorkonsulent EVRY brukerstøtte (Bergen) Agresso økonomi Inngående faktura

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com

Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com Føre timer i Agresso Web Classic Author: dag.syversen@unit4.com Denne guiden beskriver hvordan du registrerer timer i Self service. 1. Åpne Timeregistrering. 2. Skjul menyen for å få bedre plass 3. Pass

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Visma Enterprise DVPro

Visma Enterprise DVPro Kursdokumentasjon Visma Enterprise DVPro Gjennomgang av ny funksjonalitet og endringer i Visma Enterprise DVPro 2009 November 2009 Visma Unique AS - 1 - Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet

Detaljer

Slik bruker du DFØs systemer. Kundeforum 2012

Slik bruker du DFØs systemer. Kundeforum 2012 Slik bruker du DFØs systemer Kundeforum 2012 Agenda DFØs systemer benyttes på ulike tjenesteleveranser, og bidrar til kvalitet i regnskapet Viktige kontroller i avstemmingsmappen Økonomioppfølging via

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS

Tips og triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø, IT NOR AS Tips og triks for regnskapsbrukeren Gry Barø, IT NOR AS Agenda Automatisering av prosesser og feilvarslinger Remittering- Kreditnota Flere macroer på samme rapport. Rapportvarianter, opprette og slette

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

AXDATA EMPLOYEE SERVICES

AXDATA EMPLOYEE SERVICES AXDATA EMPLOYEE SERVICES Axdata Employee Services er en løsning for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger. Løsningen består av egne moduler som samler data strukturert, og gir god oversikt

Detaljer

Tips og Triks Lønn og HR

Tips og Triks Lønn og HR Tips og Triks Lønn og HR June Catrine H. Torp Agenda Ressurs- og grupperelasjoner Oversikt over hvilke ressurser som har en type relasjon. Kan hente frem alle relasjoner på en ressurs. Masseoppdatering

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON...

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1 FORUTSETNINGER... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 2.1 GRAFISK FREMSTILLING... 2 2.2 KORT FORKLARING... 2 2.3 MENYSTRUKTUR... 3 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV...

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Timeføring i ISY Prosjekt Økonomi. ISYdagene 2016 Trond Schjander-Opsahl

Timeføring i ISY Prosjekt Økonomi. ISYdagene 2016 Trond Schjander-Opsahl Timeføring i ISY Prosjekt Økonomi ISYdagene 2016 Trond Schjander-Opsahl 1 ISY Time Nytt produkt i ISY-familien Timeføringsmodul som tilpasses den enkelte organisasjons behov ift: Interne prosesser Integrasjon

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter

Bli kjent med Prosjektmodulen. På veien mot lønnsomme prosjekter Bli kjent med Prosjektmodulen På veien mot lønnsomme prosjekter Generelt Denne manualen tar for seg hvordan man bruker prosjektmodulen i Tidsbanken, samt enkelte prosjektrelaterte rapporter. Prosjektmodulen

Detaljer

LØNNS- OG TREKKARTER...

LØNNS- OG TREKKARTER... Innholddsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 2. RESSURSREGISTER... 2 1.1 REGISTRERING... 4 1.2 RESSURS... 5 1.3 ADRESSE... 9 1.4 SKILLEKORT ADRESSE... 9 1.5 SKILLEKORT TELEFON... 10 1.6 SKILLEKORT E-POST...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,-

Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,- Kurskatalog 1H 2014 Standardkurs Kursnavn Varighet Pris Implementering av Xledger 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 1 09:00-16:00 NOK 2500,- Regnskap 2 09:00-16:00 NOK 2500,- Lønn 09:00-16:00 NOK 2500,-

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Unit4 Investering. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.

Unit4 Investering. Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Unit4 Investering "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ulrik Andreassen Seniorkonsulent i EVRY Fagområde økonomi/rapportering,

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker

Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker LETTERE OG MER EFFEKTIV HVERDAG Jorunn Møller, Unit4 WWW.EVRY.NO/FORST Spørringer / koblinger og datavarehus Søk og Finn VP10 funksjoner

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0 10.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips

FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips FØRST 2014 31.03.2014 Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips Tine Evjen Fåne I EVRY siden 2010 Utdannet på UiO (bachelor samf.vit) og BI (master orgpsyk. og ledelse) Jobber med Agresso HR og lønn,

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses

Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Bodil H. Albert Tema Kostnadstyper i Unit4 Travel & Expenses Hva betyr det for deg og hvordan kan kostnadstypene brukes mer aktivt? Begreper Kostnadstyper hva er

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2014 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Releaseinfo i Winorg 3.0 FEB-2016

Releaseinfo i Winorg 3.0 FEB-2016 Innhold Basis... 2 DM-koder standardverdier... 2 Kampanje... 2 Forbedret hastighet i kampanje... 2 Flere kampanjekoblinger på samme kampanje og målgruppe... 2 Match... 2 Fadderinnbetalinger... 2 Innbetalinger

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer