Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang med Visma Avendo eaccounting"

Transkript

1 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne programmet. Dersom dette er første gang du åpner eaccounting, må du legge inn firmainformasjon i veiviseren. Når dette er gjort, vil du komme inn på startsiden i eaccounting. Der ser bildet slik ut:

2 2 Startsiden Startsiden består av fire deler. Kunde- og leverandørfakturaer viser søyler med summen av kunde- og leverandørfakturaene som har forfall i ulike uker, samt om de er betalt eller ikke. Er søylen tom, er ingen av dem betalt. Søylen fylles opp etter hvert som betalingene registreres. Likviditetsprognose viser anslått saldo på bankkonto basert på de inn- og utbetalingene programmet regner med vil bli utført på ulike tidspunkt. Inn- og utbetalinger av fakturaer, mva-oppgjør med mer vil inngå her. Inntekter, kostnader og resultat viser inntektene og kostnadene samt resultatet så langt i regnskapsåret. Tips gir deg noen forslag til hjelp i programmet. I tillegg har du en meny på venstre side som gir tilgang til de ulike funksjonene i eaccounting. Ved å klikke på Startside kan du når som helst gå direkte til Startsiden i programmet.

3 3 Salg Ved å klikke på Salg kan du gå videre til Salgsoversikt, Kunder eller Artikler. Artikler Inne på Artikler kan du se de artiklene du allerede har i programmet samt opprette nye. Når du oppretter en ny artikkel, må du først angi et artikkelnummer og et artikkelnavn. Du kan også legge inn et engelsk artikkelnavn dersom du sender fakturaer ut av Norge og ønsker å få engelske navn på artiklene. I tillegg må du angi en riktig Artikkelkontering på artikkelen. Artikkelkonteringen angir hvilken mva-sats det skal være på artikkelen samt hvilken konto salget av artikkelen skal konteres på. Dersom du ikke finner en passende artikkelkontering, kan du opprette egne på Innstillinger Artikkelkonteringer. Enheter på artikkelen kan for eksempel være stykk eller timer. Dersom du angir en salgspris på artikkelen, vil programmet legge inn denne når du legger artikkelen på en faktura, men denne kan overstyres.

4 4 Kunder På Kunder kan du opprette nye kunder eller lage nye fakturaer til kundene. Når du oppretter en ny kunde, må du angi et kundenummer, kundenavn og adresse. Dersom du velger et annet land enn Norge på kunden, vil fakturaen skrives ut på engelsk og uten mva. Du kan også angi annen informasjon på kunden, som e-postadresse, hjemmeside eller en kontaktperson. Dersom du ønsker å sende faktura på e-post, må e-postadresse være fylt ut. Du kan angi en annen valuta enn NOK på kunden dersom ønskelig. Betalingsbetingelsen du velger på kunden, vil styre hvor mange dager som settes fra fakturadato til forfallsdato på fakturaen. Dersom du velger Kontant her, vil fakturaer til kunden bli skrevet ut som kontantnotaer. Kontantnotaer blir ført som betalt samtidig som de skrives ut, så du vil finne dem på Betalte fakturaer i Salgsoversikten. Salgsoversikt På Salgsoversikten kan du finne fakturaene du allerede har laget. Du kan også kreditere fakturaer eller lage nye. Når du lager en ny faktura, må du velge hvilken kunde fakturaen skal sendes til. Så må du fylle inn en fakturadato og, om ønskelig, en forfallsdato. Forfallsdatoen blir i utgangspunktet beregnet ut i fra betalingsbetingelsene på kunden, men kan overstyres om du ønsker det. Så må du legge på artiklene du vil fakturere og angi antall, pris og eventuell rabatt. Dersom du ønsker å skrive inn ekstra tekst som en egen linje på fakturaen, kan du legge inn en ny artikkellinje og skrive inn teksten i feltet Beskrivelse. Du har en knapp for forhåndsvisning nede i venstre hjørne dersom du ønsker å forhåndsvise fakturaen før du bokfører den. Når du er ferdig med fakturaen kan du enten trykke på Bokfør og skriv ut PDF eller Bokfør og send e-post. Velger du skriv ut PDF, får du muligheten til å lage en PDF-fil som kan lagres eller skrives ut på papir og sendes til kunden. Velger du send e-post, blir det sendt en e-post til kunden med en link til fakturaen som PDF slik at kunden selv kan lagre eller skrive ut PDF-filen.

5 5 Innkjøp Ved å klikke på Innkjøp kan du gå videre til Innkjøpsoversikt eller Leverandører. Leverandører På Leverandører kan du opprette nye leverandører eller opprette nye leverandørfakturaer. Når du oppretter en ny leverandør må du angi et leverandørnummer, leverandørnavn og adresse. Kontaktopplysninger og en Kontaktperson kan også oppgis. På fane 2 Betalingsopplysninger må du også angi Betalingsbetingelser, Valuta og diverse bankinformasjon. Dersom leverandøren er en norsk leverandør, må du angi Bankkonto. Dersom leverandøren er en utenlandsk leverandør, må du angi BIC og IBAN eller BBAN og Bankkode i stedet. Dersom du krysser av for KID, betyr det at du må angi et KIDnummer når du registrerer fakturaer på den leverandøren.

6 6 Innkjøpsoversikt På innkjøpsoversikten kan du finne alle leverandørfakturaene du har bokført eller lage nye leverandørfakturaer. Ny leverandørfaktura Når du oppretter en ny leverandørfaktura, må du først angi hvilken leverandør du har fått fakturaen fra. Så fyller du ut fakturadatoen og, om ønskelig, forfallsdatoen. Forfallsdatoen blir satt ut i fra hvilken betalingsbetingelse du har angitt på leverandøren, men denne kan du overstyre dersom du ønsker det. Dersom du har fått en kreditnota fra en leverandør, kan du huke av i boksen Kreditnota. Du må også angi et leverandørfakturanummer og, dersom du har huket av for KID på leverandøren, et KID-nummer. Totalbeløpet på fakturaen er beløpet inklusive mva. Du må også fylle inn beløpet for mva høy sats, mva middels sats og mva lav sats. Dersom fakturaen er uten mva, fyller du ikke inn noe her. Når du har fylt inn beløp på mva, vil programmet selv føre mot leverandørreskontro og mva-konto. Du må selv angi hvilke kostnadskontoer beløpene skal føres mot før du bokfører fakturaen. Kasse og bank Ved å klikke på Kasse og Bank kan du gå videre til Betalingsoversikt eller Kasse- og bankkonto.

7 7 Betalingsoversikt På Betalingsoversikten kan du registrere inn- og utbetalinger på fakturaer eller andre bilag som er registrert mot bank. For å registrere en ny betaling, klikker du på Registrere betalinger og velger deretter driftskontoen (bankinnskudd). Du kan kun føre betalinger mot driftskontoen din. Fyll inn datoen for når inn- eller utbetalingen fant sted. I feltet Referanse kan du skrive inn en tekst som refererer til kunde, leverandør, fakturanummer eller lignende dersom du ønsker dette. Da er det enklere for programmet å finne det aktuelle bilaget det skal avstemmes mot. Så må du fylle inn det beløpet som er inn- eller utbetalt. Husk å legge inn beløpet med minus foran dersom det er en utbetaling. Klikk på Søk. Dersom programmet finner flere bilag som stemmer, vil du få en melding om dette. Du må da klikke på den gule boksen og så krysse av for det bilaget du skal føre som betalt. Når dette er gjort, må du klikke på Godkjenn og deretter Bokfør for å få bokført avstemmingen. Ny aktivitet Driftskonto Hvis du vil føre bilag direkte mot bank som øvrig innskudd/uttak eller innkjøp med kvittering, gjør du det også fra dette bildet. Legg inn betalingsinformasjonen under Transaksjoner fra banken, klikk på Søk, klikk så på den gule boksen. Du kommer til dette bildet:

8 8 Klikk på ønsket aktivitet, Innkjøp med kvittering, Øvrig uttak eller Øvrig innskudd. Legg inn bilaget her (se beskrivelse av dette nedenfor under Ny aktivitet). Bokfør bilaget, godkjenn betalingen og bokfør til slutt betalingen. Kasse- og bankkonto Inne på Kasse- og bankkonto, kan du opprette nye bank- og kassekontoer. Det er også her du legger inn nye bilag direkte mot andre bankkontoer enn driftskontoen din. For å lage en ny konto, klikker du på knappen Ny kasse/bankkonto. Deretter må du velge hva slags konto det skal være, for eksempel Sparekonto eller Driftskonto. Du må gi kontoen et navn og fylle inn hvilken bank det er, kontonummeret og hvilken hovedbokskonto i regnskapet kontoen skal knyttes til. Dersom kontoen er en driftskonto som skal benyttes til inn- og utbetalinger, må du også angi kontoens IBANnummer.

9 9 Ny aktivitet For å lage et nytt bilag mot en av kasse- eller bankkontoene, må du først klikke på den ønskede kontoen. Deretter må du klikke på knappen Ny aktivitet før du velger hva slags bilag du skal lage. Du kan velge mellom Innkjøp med kvittering, Øvrig uttak eller Øvrig innskudd. Innkjøp med kvittering Dersom du velger Innkjøp med kvittering, ser bildet slik ut: Kontoen du fører bilaget mot, vil stå angitt oppe i venstre hjørne. Du må angi en dato, en beskrivelse av innkjøpet og totalbeløpet inklusive mva. Dersom du ønsker, kan du også angi en leverandør og en kvitteringsreferanse, for eksempel et kvitteringsnummer. Merk: Det vil ikke bli noen reskontroføring selv om du angir en leverandør. Dersom du vil reskontroføre beløpet, må du føre det via Innkjøpsrutinen. Dersom innkjøpet har vært med mva, må du angi de ulike mva-beløpene i feltene for dette. Det er et felt for høy mva, et felt for middel mva og et for lav mva. Programmet vil da føre Totalbeløpet mot den kontoen bilaget gjelder for, samt fylle inn de ulike mva-beløpene du har lagt inn på de ulike mvakontoene. Deretter må du fylle inn beløpet eks mva på en eller flere kostnadskontoer. Når dette er gjort riktig, skal differansen på bilaget være null og du kan bokføre det.

10 10 Øvrig uttak Kontoen du fører bilaget mot, vil stå angitt oppe i venstre hjørne. Du må angi en dato, en beskrivelse av innkjøpet og totalbeløpet inklusive mva. I eaccounting finnes det noen forhåndsdefinerte Bokføringsforslag som du kan bruke. Et Bokføringsforslag inneholder kontoer som skal brukes i føringen samt om det skal føres debet eller kredit på kontoene. Du kan opprette egne bokføringsforslag under Innstillinger. Dersom du ikke bruker bokføringsforslag må du selv angi hvilke kontoer bilaget skal føres mot samt beløpene debet og/eller kredit. Merk: her vil det ikke være noen automatisk føring av mva. Dersom det skal føres mva på bilaget, må du gjøre dette manuelt. Dersom du velger Øvrig innskudd, ser bildet slik ut: Her fører du på tilsvarende måte. Du kan bruke et bokføringsforslag eller velge kontoer og føre beløpene manuelt.

11 11 Regnskap Ved å klikke på Regnskap kan du gå videre til Regnskapsoversikt, Mva-oppgave eller Utskrifter. Regnskapsoversikt gir deg en oversikt over alle bokførte bilag i programmet. Du kan også søke etter bestemte bilag, korrigere enkelte bilag for å bytte konto på et bilag eller opprette nye manuelle bilag. For å korrigere et bilag, må du først finne frem til og klikke på bilaget. Deretter må du klikke på knappen Korrigere. Du må huke av i avkryssingsboksen ved siden av den eller de kontoføringene du vil korrigere før du gjør de riktige føringene og bokfører korrigeringen.

12 12 Nytt manuelt bilag Manuelle bilag brukes for å føre beløper mellom inntektskontoer, kostnadskontoer og balansekontoer. Du kan ikke føre mot reskontro eller bank via denne rutinen. For å lage et nytt manuelt bilag, klikker du på knappen Nytt manuelt bilag. På bilaget må du angi dato og en beskrivelse av bilaget. Også her har du muligheten til å bruke et av programmets ferdige bokføringsforslag. Dersom du har laget egne bokføringsforslag skal du også kunne bruke disse. Dersom du ikke ønsker å bruke bokføringsforslag, kan du manuelt velge de ønskede kontoene og fylle inn beløpene debet eller kredit. Når alt er ført riktig og differansen er null, kan du bokføre bilaget. Mva oppgave Dersom firmaet ditt er mva-pliktig må du levere mva-oppgave. Dette gjør du fra Regnskap Mvaoppgave. Her kan du også se tidligere mva-oppgaver som er bokført i programmet. Du kan også angre disse dersom det skulle være behov for det. For å bokføre en ny mva-oppgave, klikker du på knappen Ny mva-oppgave. Hvilken periode mvaoppgaven gjelder for, vil stå på nedtrekksmenyen oppe i venstre hjørne. Tallene på mva-oppgaven vil komme fra de bilagene og fakturaene du har bokført i programmet. Dersom programmet skulle oppdage noen avvik i forbindelse med oppgaven, vil det ligge en link nede i høyre

13 13 hjørne hvor det står Bilag å kontrollere. Dersom du klikker på denne, skal du få en oversikt over bilag det er avvik på slik at du kan rette avvikene. Når mva-oppgaven er OK, klikker du på Bokfør for å bokføre oppgaven. Tallene fra mva-oppgaven må du legge inn på Altinn manuelt. Utskrifter Under Regnskap Utskrifter vil du ha tilgang til en del nyttige utskrifter, som for eksempel Balanse- og Resultatrapport, Bilagsliste og Ubetalte kundefakturaer. Dersom du ønsker å ta ut en av disse utskriftene, klikker du på ønsket utskrift og klikker på knappen Ny utskrift. Utskriften vil åpnes som en pdf-fil i et nytt vindu slik at du selv kan velge å skrive ut på papir, lagre som pdf-fil eller lignende.

14 14 Innstillinger Ved å klikke på Innstillinger, kan du gå videre til Firmainnstillinger, Regnskapsår, Kontoplan, Bokføringsforslag, Enheter, Artikkelkonteringer og Eksport. Firmainnstillinger Under Firmainnstillinger Hovedinnstillinger kan du angi diverse opplysninger om eget firma, som for eksempel firmanavn, adresse og telefonnummer. Organisasjonsnummeret ble registrert på Visma Online da du tegnet avtalen på eaccounting. Under Firmainnstillinger Øvrige innstillinger kan du angi periode for mva-rapportering. Dersom du ikke er mva-pliktig, velger du Ikke mva-pliktig her. Dersom du er mva-pliktig må du angi hvor ofte du skal rapportere inn mva. Programmet vil automatisk fylle inn MVA bak organisasjonsnummeret på fakturaene dine dersom du angir en periode for innrapportering av mva her. Dersom du ønsker KID på fakturaene dine, kryss av for Bruk KID.

15 15 Regnskapsår Inne på Regnskapsår kan du opprette de regnskapsårene du trenger å føre på. Her kan du også legge inn en inngående balanse på ditt første regnskapsår. For å legge inn en inngående balanse, klikker du på det første regnskapsåret og deretter på knappen Rediger. Deretter kan du fylle inn saldoer på de ulike regnskapskontoene dine. Kontoplan Kontoplan brukes dersom du skal legge til egne regnskapskontoer eller redigere eller deaktivere kontoer som allerede ligger der. Avhukingsboksen Vis også inaktive poster kan hukes av dersom du vil se poster som er opprettet, men ikke i bruk i programmet. Da kan du gå inn på disse og aktivere den dersom du har behov for dette. Bokføringsforslag Programmet inneholder noen ferdige Bokføringsforslag. Du kan også opprette egne bokføringsforslag som kan brukes ulike steder i programmet. Du må da angi hvilke kontoer som skal brukes under bokføringen, samt hvor i programmet bokføringsforslaget skal kunne brukes, som Manuelt bilag, Øvrig innskudd eller Øvrig uttak. Enheter Enheter brukes som enheter på artiklene du selger. Det er opprettet mange ulike typer enheter i programmet, men de fleste er ikke aktivert. Dersom du trenger flere enheter enn de som allerede finnes, kan du huke av Vis også inaktive poster for å få en oversikt over de som ikke er aktivert. Du kan da aktivere disse eller opprette egne enheter ved behov. Artikkelkonteringer Artikkelkonteringene er viktige da det er disse som styrer mva-behandlingen på artiklene du fakturerer samt hvilken regnskapskonto salget av en artikkel føres på. En artikkelkontering kan for eksempel være bygget opp slik:

16 16 Mva styrer om det beregnes mva på artikkelen og i så fall hvilken mva-sats som skal benyttes. Regnskapskontoene som benyttes ved bokføring finner du på høyre side under Salgskonto. Mva-fritt benyttes dersom du har valgt mva-sats 0 % på konteringen og kunden på fakturaen er satt opp med Norge som land. Mva-pliktig benyttes dersom du har valgt en annen mva-sats enn 0 på artikkelen og kunden på fakturaen er satt opp med Norge som land. Mva-fritt EU benyttes dersom kunden på fakturaen er satt opp med et land innenfor EU. Eksport utenfor EU benyttes dersom kunden på fakturaen er satt opp med et land som er utenfor EU. Dersom du ønsker å bokføre salget mot bestemte kontoer, må du opprette egne artikkelkonteringer som benytter disse kontoene. Når du oppretter artiklene senere, må du da passe på at du velger den artikkelkonteringen som du vet har riktig mva-sats og styrer mot riktig salgskonto. Lykke til med bruken av Visma Avendo eaccounting! Dersom du har spørsmål underveis kan du bruke spørsmålstegnet oppe i høyre hjørne eller se Tips på startsiden i programmet. Du kan også ta kontakt med vår supportavdeling ved å sende en e-post til eller ringe

Visma Mamut AS Consulting and Accounting Offices. // Visma eaccounting Modul Regnskap

Visma Mamut AS Consulting and Accounting Offices. // Visma eaccounting Modul Regnskap Visma Mamut AS Consulting and Accounting Offices // Visma eaccounting Modul Regnskap Produsent og distributør: Visma Mamut AS Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00 Internett: http://community.visma.com/mamut

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Brukerveiledning Faktura

Brukerveiledning Faktura Brukerveiledning Faktura Innholdsfortegnelse Oppsett faktura... 3 Lag kategori... 3 Lag artikler... 3 Fakturer fra kontakt... 6 Redigere faktura... 9 Slette åpne fakturaer... 11 Lås Faktura / utskrift...

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Veiledning for betaling av elektroniske søknader

Veiledning for betaling av elektroniske søknader Veiledning for betaling av elektroniske søknader Alle søknader som sendes inn elektronisk skal betales online. Det er bare ved papirsøknad det blir utstedt papirfaktura pr. post som tidligere. Betaling

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en kort brukermanual

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

... 1... 3... 4... 5

... 1... 3... 4... 5 ... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 4... 4 9... 4... 4... 5... 5 Dette dokumentet er laget for kunder som bruker AutoInvoice for mottak av fakturer, via Visma DocumentCenter versjon 8 eller nyere. Dette

Detaljer

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger 5.4 Rutine for periode - og månedsavslutning Foreta månedsavslutning Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger Rutiner

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen fast månedskostnad å ha denne, men man blir

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Betalingsløsningen i Medarbeideren

Betalingsløsningen i Medarbeideren Betalingsløsningen i Medarbeideren Gjennom våre påmeldingsmoduler på nettsidene tilbyr vi muligheten for at deltakere kan betale ved påmelding (eller i etterkant) ved hjelp av kredittkort. Denne brukerveiledningen

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.1 Oktober 2010 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 NEDLASTING AV NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 TESTFIRMAET 2 NYHETER OG ENDRINGER

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016)

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Ny skattemelding og nye regler ved import av varer Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave.

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. Innhold 1. Sjekk at alle medlemmer er knyttet til riktig klasse.... 2 2. Sjekk at prislisten er korrekt... 3 3. Innstillinger for kontingentkrav... 3 1.

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Visma.net Autolnvoice. FAQ - Scanning via Autolnvoice

Visma.net Autolnvoice. FAQ - Scanning via Autolnvoice Visma.net Autolnvoice FAQ - Scanning via Autolnvoice Mars 2018 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Hvordan komme i gang?... 3 3. Hvordan avslutte tjenesten... 5 4. Hva regulerer denne tjenesten?... 5 5. Hva

Detaljer

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015 Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen

Detaljer

FAQ adkasse Siste oppdatert

FAQ adkasse Siste oppdatert Pålogging adkasse: * Bruker får ikke logget inn med sin brukerident og passord? Brukernavn og passord må være registrert med små bokstaver og evt. tall. Ikke bruk Æ, Ø eller Å. * Hvordan endrer vi brukernavn

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Balansebudsjettering i Cantor Controller.

Balansebudsjettering i Cantor Controller. Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens

Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Kom i gang med Visma eaccounting skolelisens Når din bestilling er registrert vil du motta to mailer. Disse inneholder følgende: Mail 1 «Takk for din bestilling» - En link til denne hjelpeguiden - En personlig

Detaljer

Brukerveiledning - Vipps Portal og bokføring

Brukerveiledning - Vipps Portal og bokføring Brukerveiledning - Vipps Portal og bokføring Økonomisenteret, oktober 2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning hva er vipps?... 2 2. Hvordan logge inn på vippsportalen?... 2 3. Hva finnes i vippsportalen?...

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Modul 6 - Gangen i et regnskap

Modul 6 - Gangen i et regnskap Modul 6 - Gangen i et regnskap Modulen gir deltakerne en innføring i hvordan gangen i et regnskap foregår. Det legges spesielt vekt på viktige ord og forklaringer på disse. I tillegg er det lagt opp til

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer utlegg og reisekostnader uten diett. Før du kan føre reiseregningen,

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen fast månedskostnad å ha denne, men man blir

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Visma Business AutoCollect DAGLIG BRUK AV TJENESTEN OG FAQ

Visma Business AutoCollect DAGLIG BRUK AV TJENESTEN OG FAQ Visma Business AutoCollect 3.3.3 DAGLIG BRUK AV TJENESTEN OG FAQ 1 Visma Business AutoCollect 3.3.3 Daglig bruk av tjenesten og FAQ Fanene i Visma Business AutoCollect 3 Aktive faktura til innfordring

Detaljer

Hvordan logger jeg inn på Min Side.

Hvordan logger jeg inn på Min Side. Hvordan logger jeg inn på Min Side. For å ta i bruk min side må du ha en e-postadresse. Norske privat og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn» De som ikke har elektronisk ID må ta

Detaljer

* Kan vi endre rolle på en bruker? Rolle kan endres som dere selv ønsker. Påloggingskort vil virke etter endring av rolle.

* Kan vi endre rolle på en bruker? Rolle kan endres som dere selv ønsker. Påloggingskort vil virke etter endring av rolle. Pålogging adkasse: * Bruker får ikke logget inn med sin brukerident og passord? Brukernavn og passord må være registrert med små bokstaver og evt. tall. * Hvordan endrer vi brukernavn og/eller passord?

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere kjedereise Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en kjedereise. En kjedereise er en reise mellom minst 2 land utenom Norge. Før du kan føre

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer