MinTid web brukerdokumentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MinTid web brukerdokumentasjon"

Transkript

1 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS MinTid brukerdokumentasjon i

2 Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg inn... 2 Logg ut... 2 Registrering... 3 Resultater... 4 Akkumulerte resultater... 6 Rapporter under resultater... 6 Vedlikehold... 8 Registreringer detaljer... 8 Rediger tillegg... 9 Fraværsplan Prosjektfordeling Fordelingsstatistikk Min side ii MinTid brukerdokumentasjon

3 MinTid Generelt MinTid er en webapplikasjon hvor den ansatte selv kan logge seg inn via internett explorer. Her kan de ansatte registrere seg inn, ut og tillegg, melde fravær og overtid, legge inn planlagt fravær og korrigere egne registreringer. Med en webklient menes en applikasjon som kjøres på en klient enten via internett eller et intranett. Applikasjonen kjøres uten spesiell forhåndsinstallasjon. Kjennetegn på en webklient er: * Bra ytelse * Lett å starte opp og bruke * Kompatibel på forskjellig hardware og plattformer * Enkel funksjonalitet En link vil i prinsippet alltid ta brukeren til en ny side. Knapper i et skjermbilde vil i de aller fleste tilfellene utføre en spørring til databasen. Websiden vil så oppdateres. Kontrollerte feilmeldinger eller meldinger til brukeren blir presentert under hovedoverskriften på den gjeldende siden. Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres? MinTid er laget for at den enkelte ansatte raskt og enkelt skal kunne administrere sin egen tid. Med funksjonene i webklienten kan den ansatte selv følge med på tiden sin uten å måtte spørre WinTid-ansvarlig. Standardfunksjoner i MinTid Registrering; Skjermbildet gir brukeren mulighet til å registrere seg inn eller ut av tidssystemet. Knappene inn/ut vil skifte avhengig av hva brukeren har registrert. I samme skjermbilde gis det mulighet for å registrere fraværskode, overtidskode, kostnadssted, jobb og variabelt tillegg MinTid brukerdokumentasjon MinTid 1

4 Fraværsplan; Skjermbildet viser en oversikt over det planlagte fraværet. Her har brukeren mulighet til å vedlikeholde planlagte fravær ved å endre, slette eller legge til nye fravær. Resultater; Her kan brukeren få opp en oversikt over resultater for den valgte perioden. Vedlikehold; Brukeren har i dette skjermbildet en detaljert oversikt over alle registreringer gjort på en gitt dag. Fra dette skjermbildet kan brukeren legge til nye eller endre på eksisterende registreringer. Når brukeren går direkte inn i dette skjermbildet er gårsdagens dato valgt. Min side; Skjermbildet viser oppsett og funksjonalitet som er knyttet opp mot brukeren og ikke direkte relatert til hva et tidssystem skal gjøre. Dette er ment til å være brukerens personlige side. Logg inn Logg inn-siden logger på brukeren ved å angi brukernavn og passord. De ansatte får tildelt brukernavn og passord av sin WinTid-ansvarlig. Brukeren kan bytte passord selv. Se mer om dette under min side. Systemet støtter også single sign on. Dette er beskrevet nærmere i system- og driftsdokumentasjonen. Logg ut Det er mulighet til å logge seg ut av tidssystemet fra menylinja. Dette gjelder kun når single sign on ikke er tatt i bruk. Det er også mulig å aktivere session-time-out i systemet. Systemet vil automatisk logge deg ut av MinTid når dette er aktivert. Du må deretter trykke logg inn for å logge deg inn på nytt. 2 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

5 Registrering Registreringsbildet gir deg mulighet til å registrere deg inn eller ut av tidssystemet. I dette skjermbildet er det også mulig å angi fravær, overtidskode, kostnadssted, jobb og variabelt tillegg. Innregistrering Inn/ut-knapp registrerer deg inn eller ut av systemet. Hvis din forrige registrering var en utregistrering, vil knappen være aktivert for innregistrering. Trykk på inn og systemet viser klokkeslettet du blir registrert inn. Klokkeslettet hentes fra webserveren. Utregistrering For å registrere deg ut, trykker du på knappen ut. Klokkeslettet blir hentet fra webserveren. Fraværsregistrering Her registrerer du fravær. Knappen for å vise inn eller ut på fravær avhenger av hva din siste registrering var. Velg aktuell fraværskode i droppboksen og trykk deretter på knappen fravær inn/fravær ut. Systemet registrerer deg inn eller ut fra det valgte fraværet. Overtid For å registrere overtid, velger du aktuell overtidskode fra droppboksen og deretter trykker på overtid. Systemet registrerer hvilken overtidskode som er valgt og gir deg resultater ut fra hvilket beregningsskjema som ligger til grunn. Det er ikke mulig å registrere overtid uten at man har status inne. Ot-begrunnelse Her registreres en begrunnelse på hvorfor det registrers overtid. Bytt kostnadssted Her kan du registrere deg inn på et kostnadssted eller bytte til et annet kostnadssted. Velg aktuelt kostnadssted i droppboksen og trykk på knappen bytt kostnadssted. Tilgjengelige kostnadssteder er firmaets kostnadsstedsoppsett. Bytt jobb Her kan du registrere deg inn på en jobb eller bytte til en annen jobb i løpet av dagen. Velg aktuell jobb fra droppboksen og trykk på knappen for bytt jobb. Jobber som lastes fra droppboksen er hentet fra Produksjon-jobb informasjon i WinTid og viser de jobbene som den ansatte er tildelt. Vis/skjul tillegg MinTid brukerdokumentasjon MinTid 3

6 Viser eller skjuler tilleggsregistreringsfunksjonalitet. Variable tillegg Her registreres variable tillegg for den enkelte dag. De variable tilleggene skal knyttes mot mønstring, jobb/produksjon eller kostnadssted. Default avhukede bokser styres av oppsettet i WinTidg2-organisasjon-firma. Ved valg på jobb/produksjon og kostnadssted, må disse velges fra dropplister som inneholder de prosjekter/kostnadssteder som er aktivert den aktuelle dagen. Velg deretter antall timer og hvilket tillegg som skal benyttes. Det er også mulig å velge fra dato og klokkeslett og til dato og klokkeslett for når det variable tillegget skal gjelde og i tillegg skrive en kommentar. Vær obs på at dette er en online-registrering. Det vil si at du må velge dato fra kalender hvis du skal registrere tillegget på en annen dag enn dagens dato. Ved å kjøre rapporten Tilleggsregistrering med beskrivelse som finnes under menyen Resultater, vil den liste opp de variable tilleggene som er registrert for den perioden du henter rapporten. I tillegg kan det legges inn en tekst som beskriver hvorfor man skal ha tillegget. Dette kan være ifm reisetid utenfor arbeidstid. Når man har lagt inn det variable tillegget man ønsker, trykker man på knappen send tillegg. Mine saldi De saldoene som vises her er hentet fra den lønnsgruppen den ansatte er knyttet mot. Tabellen viser gårsdagens akkumulerte resultater. Hvis en nattlig beregning ikke er gjort, vil resultatene ha verdi lik null. I registreringsbildet MinTid vil Saldo gradert syk byttes ut fra fleksitidssaldo dersom det er satt opp til å bruke Saldo Gradert syk i konfigurasjon. Dette hvis den ansatte er Gradert syk (fast fravær) og dersom Fleksitid er en av Lønnsgruppesaldiene). Resultater Følgende skjermbilde viser en oversikt over alle registreringer og resultater til innlogget bruker for valgt periode. Nederst i skjermbildet vises en summert statuslinje for de enkelte kolonnene. I feltet for bytt periode vises automatisk inneværende periode. I droppboksen kan man bytte til tidligere perioder. For å kunne se nærmere på en enkelt dag, så trykker du på blyanten for valgt dag. Dette fører deg videre til skjermbildet for vedlikehold av registreringer og du kan gjøre endringer fra rediger dag. 4 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

7 Forklaring til feltene: Dato; Viser ukedag og dato for perioden. Inn; Viser den første innregistreringen på dagen. Ut; Viser den siste utregistreringen på dagen. Fleks; Viser fleksitidsresultatet på dagen. Normaltid; Viser normaltidsresultatet på dagen. Overtid; Viser overtidsresultatet på dagen. Kategori sum overtid. Ikke ot; Viser tid som ikke er registrert på overtidskategorien sum overtid. Dette kan være pga at den ansatte ikke har registrert seg med overtidskode. Fravær; Viser fraværsresultater på dagen. Ugyldig fravær; Viser tid på ugyldig fravær på dagen. Tillegg; Angir om det er registrert tillegg på dagen. Status; Statuskolonnen viser tre verdier. Angivelse om dagen er prosjektfordelt. Gjelder for de som benytter prosjektfordeling. Angivelse om dagen er korrigert Angivelse om dagen er godkjent og eventuelt på hvilket nivå den er godkjent. Gjelder for de som benytter godkjenning MinTid brukerdokumentasjon MinTid 5

8 Blyant; Tar brukeren til vedlikehold av registrering der brukeren kan se mer detaljer på den valgte dagen. Summert; Viser summerte verdier for den valgte perioden. Forklaringspallett; Viser forklaring på de forskjellige verdiene som vises i statuskolonnen. Godkjenn periode; Den enkelte ansatte kan godkjenne sin egen periode. Dette bestemmes ut fra applikasjonsoppettet i Dashboard configuration. Når den ansatte godkjenner sin egen periode, vil godkjentstatus være blå. Akkumulerte resultater Skjermbildet viser en oversikt over akkumulerte resultater for den perioden som er valgt i resultatoversikten. I feltet for bytt periode kan du bytte til en annen periode. Listen viser kun inneværende og historiske perioder. Akkumulerte saldi; Viser resultater for den valgte perioden samt den totale verdien frem til siste dag i den valgte perioden. Akkumulert fravær; Viser resultater akkumulert frem til siste dag i den valgte perioden. Resultatene kan settes opp til å vises i timer, dager eller sum av total avhengig av type resultat. Overtid/tillegg; Viser akkumulert resultat i den valgte perioden. Rapporter under resultater Under resultater er det lagt inn 6 rapporter som raskt vil vise deg resultater for valgt periode. Tilleggsregistreringer med beskrivelse Rapporten viser hvilke tilleggsregistreringer den påloggede bruker har hatt i den valgte perioden. Tilleggsregistreringsrapport Tilleggsrapport er en rapport som viser alle variable tillegg som er lagt til en stempling og tillegg som genereres fra beregningsskjemaene. Under vises et eksempel på tilleggsregistreringsrapport 6 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

9 Registreringskorreksjoner Rapporten viser hvilke registreringer den påloggede bruker har foretatt i den valgte perioden. Fravær Rapporten viser hvilke fravær den påloggede bruker har hatt og eventuelt skal ha i den valgte perioden. Overtid Rapporten viser registrerte overtidsresultater for pålogget bruker i den valgte perioden. Overtid med begrunnelse Rapporten viser registrerte overtidsresultater med begrunnelse for overtidsarbeidet for pålogget bruker i den valgte perioden MinTid brukerdokumentasjon MinTid 7

10 Vedlikehold Registreringer detaljer Skjermbildet viser en detaljert oversikt over alle registreringer som er gjort på en dag. I øverste del av vinduet er det opplysning om hvilken dag du er på, hvilken ukedag og hvilket beregningsskjema som ligger til grunn. I kolonnen for beregnet vil det være en hake hvis dagen er beregnet og en hake hvis dagen er godkjent. I skjermbildet vises alltid gårsdagens dato når skjermbildet lastes første gang. Du velger aktuell dato fra kalenderen eller trykker på for å komme til den dagen du ønsker å redigere. Du kan også godkjenne en dag eller sette i gang beregning. I den midterste tabellen vises de registreringer som er foretatt den aktuelle dagen. Er dagen korrigert vil dette vises med en hake i feltet for korrigert. Trykker du på Vis/skjul rediger dag vil følgende skjermbilde vises: Dvs at du på den samme siden kan gjøre korrigeringer på valgt dag. Skal du gjøre korrigeringer på flere dager, velger du bare aktuell dato fra kalender eller blar frem/tilbake med piltastene. Ved å trykke på blyanten på en av registreringene som er foretatt den aktuelle dagen du står, vil du også komme direkte til nevnte skjermbilde. 8 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

11 I skjermbildet Vis/skjul rediger dag kan du endre en valgt registrering eller legge til nye. Det er også muligheter til å redigere/registrere kostnadssted og jobb for de som benytter dette. I feltet ot-begrunnelse skrives inn en begrunnelse for hvorfor det registreres overtid. Overtidsrapport med begrunnelse kan skrives ut. Se resultater overtid med begrunnelse. I feltet angi årsakstekst skrives årsaken til hvorfor du redigerer. Det er også mulig å slette en registrering ved å trykke på krysset. I skjermbildet som vises bekrefter du om du ønsker å slette registreringen og om du vil angi årsak til slettingen. I den nederste tabellen vises en oversikt over resultater på gitte kategorier. Resultater på mønstring, kostnadssted og produksjon kan ligge i denne tabellen. Det er egne kolonner for timer, dager og antall. Resultater fra de forskjellige kategorier vil plasseres riktig ut fra hva som er satt opp i kategorier i WinTid. Hvis det i WinTid er satt opp at kategorien ikke skal vises, vil det ikke vises resultater på denne kategorien i dette skjermbildet. Korreksjon viser hvor mange timer som er korrigert på den gitte kategorien. Dette gjelder når det er gjort en resultatkorreksjon i WinTid Rediger tillegg For å kunne redigere et variabelt tillegg, velger du rediger tillegg fra menyen på venstre side. Velg hvor det variable tillegget skal registreres ved å sette en hake for mønstring, jobb/produksjon eller kostnadssted. Deretter setter du inn antall timer og hvilket tillegg du ønsker. I feltet for fra dato angir man hvilken dato tillegget gjelder fra. Default dato som er valgt, er den datoen som er valgt i skjermbildet som åpnes. Fra den viste kalenderen velger man eventuelt den fra dato og til dato samt klokkeslett som tillegget skal gjelde for. I feltet generelt angir man hvorfor det variable tillegget registreres/redigeres. Når du trykker på lagre, vises en rad for hva som er registrert. Dette variable tillegget kan redigeres eller slettes MinTid brukerdokumentasjon MinTid 9

12 Fraværsplan Her legger du inn fremtidig fravær, endrer og eventuelt sletter et fravær. Skjermbildet viser de 10 siste planlagte fraværene. Ved å trykke på piltasten, vises de 10 foregående fraværene. Dette er kun hvis det er registrert noen. I feltet for velg fraværsnavn er det mulig å filtrere på planlagte fravær som skal vises. Droppboksen viser tilgjengelige fraværskoder. Default vises alle. Ved å trykke i droppboksen, kan du velge hvilket fravær du vil liste opp. Du kan når som helst korrigere et planlagt fravær som ennå ikke har begynt. Det planlagte fraværet redigeres ved å trykke på blyanten som vises i enden av raden. Det planlagte fraværet du vil endre vises i feltet vedlikehold av fravær og du kan eventuelt bytte fraværskode eller endre dato for fraværet. 10 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

13 Skal du legge inn et nytt fravær, velger du aktuelt fravær fra droppboksen under vedlikehold planlagt fravær. Velg f.o.m-dato fra kalender når fraværet skal begynne og t.o.m-dato fra kalender når fraværet slutter. Fraværet følger tidssonene og fraværsregel som er satt inn i beregningsskjemaet. Når det er valgt riktig fraværskode og riktig dato, trykker du på lagre. Feltet for godkjenning av fravær er kun et visuelt felt. De ansatte skal ikke godkjenne det planlagte fraværet. Godkjenning av fravær gjør leder fra Management. Det planlagte fraværet som er lagt inn kan også slettes. Når det gjelder planlagte fravær, er det kun mulig å registrere nye/endre fravær som har en fradato større enn dagens dato. Det er kun mulig å korrigere f.o.m.-dato så lenge den er og forblir > eller = dagens dato. Man kan bare korrigere fraværskode så lenge f.o.m-dato er > eller = dagens dato og man kan bare korrigere t.o.m-dato så lenge den er og forblir > dagens dato. For å slette et planlagt fravær, trykk på det røde krysset i enden av raden. Meldingen som vises er en bekreftelse om du virkelig vil slette det valgte fraværet og du bekrefter dette ved å trykke på ja eller nei. Prosjektfordeling For de som benytter prosjektfordeling, vil menyvalget prosjektfordeling være tilgjengelig. Hva som skal prosjektfordeles er satt opp i et eget prosjektoppsett i WinTidg2 programoppsett. Dette oppsettet blir knyttet mot den enkelte ansatte i WinTidg2 alle som registrerer egen tid tilgang og rettigheter MinTid brukerdokumentasjon MinTid 11

14 Dette skjermbildet angir nedtrekksliste med prosjekter som brukeren kan velge å prosjektfordele på. Fordeling av prosjekt For å fordele tid på prosjekt, velger du uke ved å klikke i kalenderen. I feltet for legg til prosjekt henter du opp det prosjektet du skal registrere tid på. Klikk på knappen Legg til. Når prosjekter settes til ferdig i WinTid, vil det ikke lenger være mulig å gjøre endringer på prosjektet i MinTid. De vil heller ikke listes opp i oversikten over tilgjengelige prosjekter I valgte oppsett er det tilgjengelig å legge inn timer på valgt kategori. Default vises normaltid. Er det behov for å fordele på flere kategorier enn normaltid, trykker du på +-tegnet for prosjektet og en ekstra rad vises. Her er defaultkategorien overtid 50 %, men dette kan endres. Legg inn aktuelle timer i de ulike kategoriene. En ekstra blank rad under prosjektet gir deg mulighet til å legge inn fakturatekst. Ulike prosjektoppsett I prosjektoppsettet kan det velges hvordan prosjekter skal fordeles. Nedenstående skjermbilde viser prosjektfordelingsvalget; Fra resultatliste av søk på prosjektnavn og/eller pfelt-navn. - Viser felter man kan søke i til venstre, og resultater av søk til høyre. 12 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

15 Nedenstående skjermbilde viser prosjektfordelingsvalget; Ved å sette sammen pfelter. Viser søkefelt for pfelter til venstre og en resultatliste for hvert søkefelt til høyre MinTid brukerdokumentasjon MinTid 13

16 Avlevering av timer Skriv inn forbrukt tid på ukedagene på de forskjellige prosjektene og klikk på knappen Lagre. Når uken er fordelt, klikk på knappen Avlever uke. Dette kan være avlever uke A eller B avhengig av om det i oppsettet er satt opp for splittuke. Når en uke er avlevert og det er nødvendig å foreta endringer, må man trykke på knappen Gjenåpne uke. Gjør de nødvendige endringene og lagre. For å slette et prosjekt, trykker man på det røde krysset til høyre for valgt prosjekt. Fordelingsstatistikk Under menyen fordelingsstatistikk gis det informasjon om hvilke prosjekter du har jobbet på i den rapportperioden du ber om. Legg inn datoer du ønsker å kjøre ut statistikken for og trykk på hent. Følgende fordeling vises. 14 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

17 For å få frem hvor mye tid du har brukt på hvert enkelt prosjekt, trykker du på vis/skjul fordeling pr prosjekt i timer. Min side Skjermbildet viser oppsett og funksjonalitet som er knyttet mot innlogget bruker. Funksjonaliteten er ikke direkte relatert til hva et tidssystem skal gjøre. I dette skjermbilde kan du endre passordet som brukes for å logge inn i MinTid. For å endre passord, skrives først inn eksisterende passord i feltet for gammelt passord. Deretter legger du inn det nye passordet i feltet for nytt passord og deretter bekreftes nytt passord. Krav til passord angir bedriften i et eget passordoppsett i WinTidg2 systeminnstillinger passordregler. Dersom brukerens frist for å bytte passord har utløpt eller dersom en administrator har satt at passordet må byttes, vil brukeren automatisk styres til Min Side for å bytte passord MinTid brukerdokumentasjon MinTid 15

18 Dersom dette skjermbildet vises, er det imidlertid ikke mulig å navigere til andre sider i MinTid før passordet endres. 16 MinTid MinTid brukerdokumentasjon

19 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon MinTid 17

MinTid brukerdokumentasjon

MinTid brukerdokumentasjon MinTid brukerdokumentasjon Ansatte 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon Innhold i Innhold Rutiner for bruk av MinTiD... 1 Ansatt... 1 Leder... 1 Superbruker... 1 Løpende oppgaver:... 2 Årlige oppgaver:...

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0

9.5.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.5.0 9.5.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.5.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

8.0.0. WinTid brukerdokumentasjon

8.0.0. WinTid brukerdokumentasjon 8.0.0 WinTid brukerdokumentasjon Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Startsiden... 2 Ønsket planlagt fravær... 2 Kategorivarsler... 3 Trendrapport... 3 Arbeidsbelastning... 4 Fraværsvarsler... 4 Sykeoppfølging...

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0

10.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.0 10.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

8.0.0 W i n T i. Nyheter versjon 8.0.0

8.0.0 W i n T i. Nyheter versjon 8.0.0 8.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 8.0.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 4 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

9.4.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.4.0

9.4.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.4.0 9.4.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.4.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

indikeres som nede, dersom streamen er nede, så skal alle terminalene tilhørende denne streamen indikeres 7.2.0 Ingen endring

indikeres som nede, dersom streamen er nede, så skal alle terminalene tilhørende denne streamen indikeres 7.2.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Eksport til lønn feiler dersom man forsøker å overføre ansatte som ikke har alle dager beregnet i perioden. Dager frem til den

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Går inte att spara typ tid "ingen beräkning" i Legg till zon Beskrivning av resultatintjäning" Denna raden behövs när man använder

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Opplegg av kalender: Kalendernavnet blir synlig i tittelen på skjermbildet, for nye kalendere etter Når du skal lage ny ser du

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Ønsker at dager uten stemplinger legger seg i kolonnen ugyldig fravær når man Godkjennknapp er grået ut på dager uten stemplinger,

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon. 7.6.0 Ingen endring Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Når du godkjenner i WO får du denne beskjeden: Rettet slik at ikke feilmelding kommer når det er dagen i dag som ikke er KLarte

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil...

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Innlogging... 2 3 Startsiden... 3 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5 4.1 Tilbake til startsiden... 5 4.2 Profil... 6 4.3 Kalender... 7 4.3 Forespørsler... 8

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24 Brukerdokumentasjon Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

7.0.0 W i n T i. Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS

7.0.0 W i n T i. Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS 7.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 7.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

10.3.0. WinTid konfigurasjon. Innhold i

10.3.0. WinTid konfigurasjon. Innhold i 10.3.0 WinTid konfigurasjon Innhold i Innhold WinTid Konfigurasjon 1 WinTid Konfigurasjon, et konfigurasjonsprogram...1 Menyene i konfigurasjon...1 Verktøylinjalen...2 Forklaring til verktøyknapper...2

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

WinTid Brukerdokumentasjon

WinTid Brukerdokumentasjon 11.0.0 WinTid Brukerdokumentasjon Logica Norge HRM Innhold i Innhold WinTid 1 WinTid, et tidregisteringssystem... 1 Verktøylinjalen, hurtigtaster og snarveier... 3 Verktøylinjalen... 3 Snarveier... 6 Faste

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder Velkommen til hjelp til selvhjelp Innhold Generelt... 3 Pålogging... 4 Hovedmenyen... 5 Hjem-menyen... 7 Stempling... 8 Planlegging av personale... 9 Navigering

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

DinVikar - Bruker Manual

DinVikar - Bruker Manual DinVikar - Bruker Manual Utvikliet av Fosen-Utvikling AS I samarbeid med Alvens AS Skrevet av: Jonas Kirkemyr Innhold 1 Introduksjon................................................... 4 I Systemet 2 Systemet......................................................

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Brukerveiledning. TidBank Retningslinjer

Brukerveiledning. TidBank Retningslinjer Brukerveiledning TidBank Retningslinjer 1 Innledning...3 Retningslinjer ved registrering og oppfølging av arbeidstid...3 TidBank...4 Profil...4 Personalia...6 Menyer og hovedfunksjoner...7 Alarmer...8

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift

Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift Denne er utarbeidet for innehavere av siidaandeler og er en brukerveileder til den elektroniske melding om reindrift. Brukerveiledningen

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

10.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.2.0

10.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 10.2.0 10.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 10.2.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

9.3.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.3.0

9.3.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.3.0 9.3.0 W i n T i d Nyheter versjon 9.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender

Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Veiledning til bruk av Nasjonal øvelseskalender Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hva er Nasjonal øvelseskalender?... 1 Hvem kan registrere øvelser?... 1 Hvordan få tilgang til å registrere øvelser?...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Felles verktøy for prosjektstyring

Felles verktøy for prosjektstyring Felles verktøy for prosjektstyring Hvordan komme i gang? It-avdelingen har nå installert og etablert rutiner for prosjekt.uib.no som er et web-basert prosjektstyringsverktøy som kan bidra til bedre informasjonsflyt

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer